Деветнадесетата сесия
проведена на 3, 10.11.2000 г.


Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Промяна в сборния бюджет на Община Ямбол за 2000 г.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Увеличава сборния бюджет на Община Ямбол за 2000 г. по приходите с 1 555 483 лв., или общо от 14 916 938 лв. става 16 472 421 лв.
2. Увеличава сборния бюджет на Община Ямбол за 2000 г. по разходите с 1 555 483 лв., или общо от 14 916 938 лв. става 16 472 421 лв.
3. Задължава Кмета на Община Ямбол да се разпорежда с приведените средства, като спазва дадените с писма ФО-27/11.09.2000 г., ФО-34/09.10.2000 г. и ФО-31/28.09.2000 г. писма указания на МФ.
4. Упълномощава Кмета на Община Ямбол на основание чл.27, ал.1, т.3 от ЗОБ, да се разпорежда с резервния бюджетен кредит в размер на 306 750 лв.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ВТОРА - Промяна и попълване състава на Постоянните комисии и Общинския съвет.
ВНОСИТЕЛ: Председателите на ГС

Общински съвет РЕШИ:
- Допълва състава на ПК "Образование и наука" с г-н Георги Бояджиев-член.
- Допълва състава на ПК "Бюджет и финанси" с г-жа Милена Кръстева-член.
- Допълва състава на ПК "Спорт, отдих, туризъм, младежки дейности и неправителствени организации" с г-жа Милена Кръстева-член.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ТРЕТА - Допълнение на НРПУРОИ.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
І. Към Глава трета се създава нов Раздел IV :"Управление на земи от общинския поземлен фонд" със съответните нови членове:
РАЗДЕЛ IV
УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД
Чл.22а. (1)Земи от общинския поземлен фонд могат да се отдават под наем на български физически и юридически лица при следните условия:
1.Да има влязло в сила решение на Общинската поземлена комисия за възстановяване на общинската земя в съществуващи или възстановими стари реални граници (чл.18-ж,ал.1 от ППЗСПЗЗ) или решение за възстановяване собствеността в нови реални граници с плана за земеразделянето (чл.18-ж,ал.2 от ППЗСПЗЗ);
2.Да е извършен въвод във владение по чл.32,ал.1 и ал.5, съответно чл.25,ал.7 от ППЗСПЗЗ, когато планът за земеразделяне е влязъл в сила.
(2)Земеделските земи по чл.19 от ЗСПЗЗ се отдават под наем за срок от 1 година с възможност за неговото продължаване до възстановяване на собствеността.
(3)Земите от общинския поземлен фонд се отдават под наем чрез търг с явно наддаване по реда на Глава седма от Наредбата.
Чл.22б.(1)Общинският съвет определя земите от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем, както и размера на наема.
(2)В решението по предходната алинея, земите се описват по местоположение (местност), категория, поливност и размер на наемната цена на единица площ.
(3)Решението на ОбС се съобщава на населението от Кмета на общината с обявление, поставено на видими места в сградата на общинската администрация. В обявлението се посочва срока, в който могат да се предявят искания за предоставяне на земеделски земи под наем.
Чл.22в.(1)Договорите за наем се сключват от Кмета на общината за срок от една година с възможност за продължаване. Неразделна част от договора са: протокол за категоризация на земята, удостоверение за поливност и скица, съгласно чл.32,ал.1 от ППЗСПЗЗ, заверена от Общинската поземлена комисия.
(2)Определения наем се заплаща от наемателя в 14-дневен срок от сключване на договора.
(3)Отдадените под наем земи, за които наемната цена е заплатена се предават на наемателя от Кмета или упълномощено от него лице. За предаването се съставя протокол, подписан от двете страни.
(4)Сключените наемни договори след изтичане на едногодишния срок продължават действието си за не повече от още една година, ако:
1.Наемателят заяви писмено, че желае да удължи срока на договора;
2.Наемателят приема предлагането от наемодателя изменение на размера на наемната цена за продължения срок на договора;
3.Решението на Общинската поземлена комисия за възстановяване на общинска земя се отмени или измени по реда на чл.14,ал.6 и7 от ЗСПЗЗ и това не засяга отдадената под наем земя;
4.Наемодателя иска да внесе промени в условията за ползването на земята, които се приемат от наемателя.
5.Получените наеми се внасят в централизиран общински фонд "Опазване и подобряване на продуктивните качества на земеделските земи", съгласно чл.32,ал.1 и 2 от Закона за опазване на земеделските земи.
Чл.22г.(1)Общинския съвет в едномесечен срок въз основа мотивирано предложение от Поземлената комисия на територията на общината със свое решение определя вида, размера и местонахождението на земите от общинския поземлен фонд за обезщетяване на собствениците. Размерът на тези земи трябва да бъде не по-малко от 50 на сто от наличния общински поземлен фонд.
(2)В предложението на съответната поземлена комисия трябва да бъдат спазени следните условия:
1.Обезщетението на собственици със земя от ОПФ се извършва по землища в рамките на общината. 2.Поземлената комисия трябва да е установила размера на обезщетеният със земя предвид на постъпилите искания, както и размера на земеделските земи от ОПФ за съответното землище.
ІІ. Общински съвет - Ямбол чрез НСОРБ да се обърне с молба да иска от Конституционния съд тълувание на чл.8 от ЗОСОИ.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Приемане на проект за финансиране на пречиствателна станция гр. Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Приема изготвения проект за финансиране по инструмента за структурна политика за присъдиняване на Европейския съюз - ИСПА: "доизграждане на съвременна градска инфраструктура за водоснабдяване е канализация, и изграждане на станция за пречистване на отпадни води в гр.Ямбол."
2. Създава Временна комисия със задача спасението на р.Тунджа в състав Л.Дивизиев, Хр.Христов, Ал.Петров, д-р Кривошиев и Т.Михайлов.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение за приватизация на "СМТЛ №1- Ямбол" ЕООД
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Открива процедура за приватизация на дялове от "Самостоятелна медико-техническа лаборатория №1 - Ямбол" ЕООД и възлага на общинската администрация изготвянето на правен анализ и приватизационна оценка.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение за приемане на Наредба за регистриране, разплод и стопанисване на кучета на територията на Община Ямбол
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
Приема Наредбата за регистриране,разплод и стопанисване на кучета на територията на Община Ямбол със следните изменения:
- в чл. 6, ал.1 /б/ да се добави след "идентификационен медальон" "или твърда маркировка". Това ще струва 4 лв. Ще се слага от вътрешната част на бедрата или ушите.
- чл.6, ал.1/в/ след "идентификационен медальон" да се добави "или твърда маркировка"
- чл.6, ал.1/г/ след "стойността на медальона" се добави " или твърдата маркировка".
- в чл.6, ал.1/е/ се допълни "Собствениците на тези кучета могат да извършат втора контролна пробаза тяхна сметка и ако тя се окаже положителна, кучетат подлежат на евтаназия. В периода до излизане на резултат от втората контролна проба кучето пребивава в Общинския пансион за кучета."
- в чл.6, ал.2/б/ след "годишна такса" да се добави " и получават медальон за съответната година".
- чл.13 вместо да се изброяват породите кучета да се запише " от едри и средни породи".
- чл.14 след "обществено хранене" да се допълни "детски, здравни, учебни заведения и други обществени сгради и учреждения"
- да се създаде нов чл.16а "Забранява се отглеждането на повече от две кучета в апартамент и повече от три в къща с двор".
- чл.12 да отпадне.
- чл.32 да се замени "Наредбата за стопанисване на кучета на територията на гр.Ямбол" с "чл.25 от Наредба № 1 на Община Ямбол, приета с решение 39, т.1 от 2.04.1999г. на Общински съвет - Ямбол"
- чл.35 да добие вида "Наредбата е приета от Общински съвет с решение 19 от 3,10 ноември 2000г. и влиза в сила от 01.01.2001г. с изключение на чл.17, който влиза в сила от 01.04.2001г."
- чл.6, ал.2/д/ да отпадне.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА СЕДМА - Приемане на ритуал за удостояване със званието "Почетен гражданин на град Ямбол".
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Приема ритуала към Статута за удостояване със званието "Почетен гражданин на град Ямбол".
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ОСМА - Избор на представител на Община Ямбол в комисията по чл.23 от ЗНЧ.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Избира г-н за представител на Община Ямбол г-н Александър Братанов в комисията по чл.23, ал.1 от Закона за народните читалища.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение за преместване на ОССП - Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н.хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Не взе решение.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение за конкурси за длъжността "управител" на общински фирми:
а) "Диана бус" ЕООД
б) "Дезинфекционна станция" ЕООД
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
(а)
І. Обявява конкурс за длъжността "Управител" на ЕООД "Диана бус".
ІІ. На основание чл.29/2/ от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества , приема условия за участие в конкурса:
1. Образование - висше икономическо "Икономика на транстпорта" или висше техническо;
2. Пет години стаж;
3. Да представи бизнес-програма за управление на дружеството;
4. Да познава разпоредбите на ЗЗД, КТ и ТЗ, по които ще бъде извършено събеседване.
ІІІ. Неолбходими документи:
1. Молба за участие в конкурса;
2. Свидетелство за съдимост;
3. Диплом за завършено висше образование;
4. Документ за самоличност;
5. Трудова книжка
документите по т.3, 4, 5 могат да бъдат представени с нотариално заверени преписи.
ІV. Приема проект на договор на управление на дружеството.
V. На основание чл.29, ал.5 от Наредбата за условията еи реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, избира за членове на комисията следните общински съветници:
1. Георги Георгиев
2. Георги Комитов
3. Митко Филипов
VІ.На основание чл.29, ал.7 от същата Наедба удължава договора за управление на Управителя на ЕООД "Диана бус" до утвърждаване решението на комисията в Общинския съвет.
(б)
Отлага разглеждането на материала за следващата редовна сесия.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение за продажба на обекти общинска собственост по ЗППДОП и ЗОС.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
На основание чл.30, ал.1 и § 2а от ДР на ЗППДОП продава чрез преговори с потенциални купувачи следните обекти, общинска собственост:
- Магазин за пердета, ул."Търговска" № 34, вх.Г-дясно със застроена площ 129.42 м2 и съответното отстъпено право на строеж, с начална продажна цена 105 000 лв. без ДДС, предмет на дейност - търговска;
- Първи надземен етаж с изба под него /бинго зала/, ул. "Каранова" №2 със застроена площ 522 м2 и съответното отстъпено право на строеж, с начална продажна цена 217 280 лв. без ДДС, предмет на дейност - търговска;
- Супермаркет "Златен рог", кв."Златен рог" със застроена площ 895 м2 и съответното отстъпено право на строеж, с начална продажна цена 127 433лв. без ДДС, предмет на дейност - търговска;
- Супермаркет "Страхил", ул."Страхил" със застроена площ 273.11 м2 и съответното отстъпено право на строеж, с
начална продажна цена 60 968лв. без ДДС, предмет на дейност - търговска;
- Супермаркет "Хале" /Първа частна печатница/, ул."Надежда" със застроена площ 467 м2 и съответното отстъпено право на строеж, с начална продажна цена 57 750 лв. без ДДС, предмет на дейност - търговска;
Баня - № 2 /срещу I-ва поликлиника/ със застроена площ 1020 м2 и съответното отстъпено право на строеж, с начална продажна цена 49 992 лв. без ДДС, предмет на дейност - търговска;
- Аптека, ул."Търговска" - № 60 със застроена площ 78.97 м2 и съответното отстъпено право на строеж, с начална продажна цена 47 320 лв. без ДДС, предмет на дейност - търговска;
при следните условия:
а/ предложена цена не по-ниска от началната;
б/ извършване на инвестиции в обекта;
в/ спонсорство в полза на Община Ямбол;
г/ запазване предназначението на обекта - предмета му на дейност за срок от три години;
д/ поддържане, опазване и възстановяване прилежащата към обекта инфраструктура /тротоари, озеленяване и др./. В едногодишен срок да възстанови тротоарите, озеленяването и др. части от инфраструктурата пред обекта.
е/ тригодишен срок, за който приобретателят няма право да продава обекта на преговорите.
1. Приоритетни са условията по т.2, букви "а", "б"и "в", като съотношението между тях е 0,9:0,04:0,06.
2. Документацията /меморандум/ за участие в продажбата се закупува в Община Ямбол, ул."Раковски" - № 7, стая 403 до 16 часа в срок до 6-тия ден след публикуване на решението в "Държавен вестник" за сумата 50 лв. без ДДС.
3. Молба за участие в продажбата да се подават в Община Ямбол , ул."Раковски" - № 7 , стая 403 до 17 часа в срок до 7-мия ден след публикуване на решението в "Държавен вестник" до 17 часа.
4. За участие в продажбата да се допускат кандидатите, депозирали сума в размер на 10% от началната цена по банкова сметка 5018149430 , банков код 66096608 на община Ямбол в ТБ "БИОХИМ" - клон Ямбол, като средствата да са постъпили по сметката до 16 часа на 7-мия ден от публикуване на решението в "Държавен вестник". В платежния документ да се посочват банковия код и номера на сметката, на която да се възстанови депозираната сума.
5. Таксата за участие в преговорите е в размер на 30лв. без ДДС и се внася в Община Ямбол, ул."Раковски" № 7, стая 410 до 16 часа на 7-мия ден след публикуване на решението в "Държавен вестник".
6. Плащането на цената с вкючено ДДС съгласно чл.30, ал.1 и чл.56, ал.1 от ЗДДС се извършва като 50% от нея се плаща веднага след сключването на договора за продажба по банкова сметка 5018149430, банков код 66096608 при ТБ "Биохим" клон Ямбол, а останалите 50% се плащат в двуседмичен срок от сключване на договора за продажба.
7. Оглед на обекта се извършва от 10.00 часа до 12.00 часа. до 7-мия ден след публикуване на решението в
"Държавен вестник" след предварителна заявка в стая 404 на община Ямбол, ул."Раковски" № 7.
8. Офертите се подават в деня на преговорите, които ще се проведат в 2 кръга от 9.00 часа на 10-ия или първия следващ работен ден след него, ако е почивен, от публикуване на решението в "Държавен вестник" в зала 203 на община Ямбол, ул."Раковски" № 7
9. Когато по т.10 не постъпи предложение от потенциален купувач, сроковете за провеждане на повторни преговори са както следва:
- закупуване на документация - до 17-тия ден след публикуване на решението в "Държавен вестник";
- заплащане на такса, депозит, оглед на обекта и подаване на молба за участие в преговорите - до 18-тия ден след публикуване на решението в "Държавен вестник";
- подаване на оферти в деня на преговорите, които ще се проведат в 2 кръга от 9.00 часа на 24-тия или първия следващ работен ден след него, ако е почивен, от публикуване на решението в "Държавен вестник" в зала 203" на община Ямбол, ул. "Раковски" № 7.
10. На основание чл.3, ал.3 от ЗППДОП упълномощава кмета на община Ямбол да организира и проведе преговорите и сключи договорите за продажба на обектите по т.2.
IV. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.26, чл.27, чл.69, ал.3, чл.70 и следващите от гл.7 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол продава чрез конкурс на оферти следните обекти - частна общинска собственост :
1.Магазин на ул."Д.Благоев" №17, гр.Ямбол, кв.29, пл.сн. № 7923 с обща застроена площ 104.00 м2 и съответното право на строеж с начална цена 40 474 лв. без ДДС. Обектът е актуван за общинска собственост с акт № 141/17.05.2000 год.
2.Магазин /бивш "Кореком"/ на ул."Серес" № 15 гр.Ямбол, кв.20, пл.сн. № 1357 с обща застроена площ 153.18 м2 и съответното право на строеж с начална офертна цена 36 400 лв. без ДДС. Обектът е актуван за общинска собственост с акт № 151/31.05.2000 год.
3.Магазин /бивш оказионен/ на пл. "Стр.Кринчев" гр.Ямбол, кв.62, пл.сн. № 5110 с обща застроена площ 86.40 м2 и съответното право на строеж с начална офертна цена 16 640 лв. без ДДС. Обектът е актуван за общинска собственост с акт № 20/05.05.1998 год.
4. Магазин /Бивш на ПХВП/ на пл. "Стр.Кринчев" гр.Ямбол, кв.62, пл.сн. № 5110 с обща застроена площ 170.00 м2 и съответното право на строеж с начална офертна цена 29 635 лв. без ДДС. Обектът е актуван за общинска собственост с акт № 147/22.04.2000 год.
5. Магазин /бивш за месо/ на ул.""Серес""№15А гр.Ямбол, кв.20, пл.сн. № 1357 с обща застроена площ 97.50 м2 и съответното право на строеж офертна цена 21 700 лв. без ДДС. Обектът е актуван за общинска собственост с акт № 152/31.05.2000 год.
6. Условия за конкурсите на оферти:
- срока за представяне на офертите е от 9.00 до 10 часа в деня на конкурса;
- запазване предмета на дейност - търговска за срок от 3 години;
- поддържане, опазване и възстановяване на прилежащата към обекта инфраструктура /тротоари, озеленяване и др./. В едногодишен срок да възстанови тротоарите, озеленяването и др. части от инфраструктурата пред обекта.
7. Задължава Кмета на Община Ямбол да организира конкурсите на оферти при условията на раздел IV.
8. Одобрява проекто-договор за продажба на имоти - частна общинска собственост.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение за закупуване на общински имот от П. Петров.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Не дава съгласие за закупуване на общинско помещение, находящо се в гр. Ямбол, ул. "Преслав" №151 от Петър Стоянов Петров.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Приемане на приватизационна оценка и правен анализ на обект бивш "Чоки" - лява част.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Приема правния анализ на обект магазин /бивш "Чоки"-лява част/ на ул. "Търговска" №34, вх.Д.
2. Приема направената оценка на обект магазин /бивш "Чоки"-лява част/ на ул. "Търговска" №34, вх.Д със застроена площ 56,7 кв.м за сумата 45 800 лв. /четиридесет и пет хиляди и осемстотин/ без ДДС.
3. На основание чл.3, ал.1, т.4 и във връзка с чл.35, ал.1, т.2 от ЗППДОП и § 2а от Допълнителните разпоредби към него продава обект магазин /бивш "Чоки"-лява част/ на ул. "Търговска" №34, вх.Д със застроена площ 56,7 кв.м на пенка Видева Арабаджиева /Пенчева/ в качеството и на ЕТ "Чоки-1-Пенка Борисова" за сумата 45 800 лв. /четиридесет и пет хиляди и осемстотин/ без ДДС.
4. Плащането да се извърши в съответствие с чл.40, ал.1, т.2 от ЗППДОП, чл.25, ал.1, чл.30, ал.1 и чл.56, ал.1 от ЗДДС, като се учредява ипотека в полза на Община Ямбол до окончателното му изплащане.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение за учредяване право на строеж от СК "Десет".
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: На основание чл.47, ал.6 от ЗфВС и чл.30, ал.2 от НРПУРОИ на Община Ямбол, да бъде учредено безвъзмездно за нуждите на СК "Десет" гр. Ямбол за изграждане на открито стрелбище за ловна и спортна стрелба:
1. Право на ползване върху 67 500 кв.м.-площта на парцел ІІІ в кв.151 по плана на Промишлена зона гр. Ямбол;
2. Право на строеж върху 6 224 кв.м., което представлява 9,2% от площта на парцел ІІІ, съгласно одобрения проект за изграждане и монтиране на изискващите се за такъв вид обекти, сгради и съоръжения.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение за предоставяне за безвъзмездно ползване на помещения на ул. "Иван Шишман" от МГ "Атанас Радев" и НСО "Дианополис Еко".
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Предоставя на основание чл.19 от НРПУРОИ право на управление безвъзмездно върху масивна едноетажна сграда, състояща се от три стаи с общо предверие със застроена площ 80 кв.м, находяща се на ул. "Цар Иван Шишман", част от имот пл. № 2781 на МГ "Ат.Радев".
2. Прехвърлянето да бъде отразено счетоводно в общинските филиали.
3. На основание чл.17 от НРПУРОИ на Общински съвет - Ямбол отдава под наем южно помещение от сградта на ул."Цар Иван Шишман" № 4а на НСО "Дианополис ЕКО" гр.Ямбол с обща площ 8,1 кв.м. за офис.
4. Упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за наем съгласно Приложение №1, т.39 от НРПУРОИ на Общински съвет - Ямбол.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение за предоставяне правото на управление на Общинското дружество на инвалида върху клуба на ул. "Ал.Стамболийски" №29.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. На основание чл.19 от НРПУРОИ предоставя право на управление на Общинското дружество на инвалидите гр.Ямбол върху клуба на ул. "Ал.Стамболийски" №29 безвъзмездно за срок от 5 /пет/ години, считано от 05.11.2000г.
2. Задължава Кмета на Общината да сключи договор за предоставяне правото на управление.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Разглеждане на договори за медицински услуги в МБАЛ "Св.Пантелеймон", представени от Община Ямбол и МБАЛ "Св. Пантелеймон".
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Отлага разглеждането на материалите до внасяне на договор за медицински услуги в МБАЛ "Св.Пантелеймон", предложен от Съвета на директорите на МБАЛ "Св.Пантелеймон" АД и общинската администрация.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение за предоставяне за безвъзмездно ползване на обзавеждането на лекарските кабинети в "ДКЦ №1-Ямбол" ЕООД на общопрактикуващите лекари и специалисти, сключили договор с ЗОК.
ВНОСИТЕЛ: отец П. Чакъров

Общински съвет РЕШИ: Не взе решение.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Промяна на решението от 13-та сесия на ОбС относно персоналната пенсия на народната певица Елена Граматикова.
ВНОСИТЕЛ: отец П. Чакъров

Общински съвет РЕШИ: Дава съгласие за отпускане на пенсия за особени заслуги в изпълнителската, събирателската и педагогическата дейност на народната певица Елена Граматикова.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Ликвидиране на съсобственост между Община Ямбол и граждани:
а/ Йорданка Петрова Иванова
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров
б/ Димо Огнянов Фотев и Надежда Димитрова Фотева
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров
в/ Никола и Михаил Грънчарови
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева
г/ Христо Ангелов Христов
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ:
/а/
Не дава съгласие за продажба на І-я етаж на жилищна сграда в гр.Ямбол, ул. "Матвей Вълев" № 59 на Йорданка Петрова Иванова
/б/
Не дава съгласие за продажба на І-я етаж на имот на ул. "Хан Тервел" № 4 на Димо Огнянов Фотев и Надежда Димитрова Фотева.
/в/
Не дава съгласие за прекратяване на съсобствеността между Община Ямбол и Никола и Михаил Грънчарови върху имот пл. № 3173 в кв.61 чрез изкупуване дела на Общината от другите съсобственици.
/г/
Не дава съгласие за продажба на правото на строеж върху ЗП-51 кв.м на Христо Ангелов Христов при граници ул. "Преслав", ул. "Черна река" и ул. "Вит".
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА И ПЪРВА - Отдаване под наем на имот частна общинска собственост "Клуб на дейците на културата".
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. На основание чл.17 от НРПУРОИ на Общински съвет - Ямбол отдава под наем помещенията на ул. "Жорж Папазов" №5 на "Клуб на дейците на културата"гр. Ямбол с обща площ 174 кв.м. за срок от 5 /пет/ години при следните условия:
самофинансиране на следните дейности:
- творчески срещи с видни представители на националната художествено-творческа интелигенция;
- срещи с творци от всички жанрове;
- пресконференции на всички политически сили в гр.Ямбол и региона;
- закупуване на ново имущество за осъществяване на клубна дейност;
- ремонт и подръжка на клубната база.
2. Упълномощава Кмета на Община Ямбол да сключи договор за наем съгласно Приложение №1 т.39 от НРПУРОИ на Общински съвет - Ямбол.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА И ВТОРА - Промяна на решение от 18-та редовна сесия по т.3.
ВНОСИТЕЛ: ПК "ОИСД"

Общински съвет РЕШИ: Не взе решение.