Втора сесия
проведена на 10.11.1999 г.

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Избор на Председател на Общински съвет съгласно чл.21 ал.2 т.3 и във връзка с чл.24 ал.1 от ЗМСМА.

Общински съвет РЕШИ: Избира за Председател на Общински съвет гр. Ямбол г-н Стефан Стефанов Лазаров.