Двадесетата сесия
проведена на 8.12.2000 г.

Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Промяни в бюджета на Община Ямбол за 2000 г.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Приема средните месечни брутни работни заплати на едно лице от персонала и средствата за работна заплата по организации, дейности, заведения и общинска администрация, вкл. и Кмета на общината, съгласно приложението.
2. Определя разходи за организиране и провеждане на честването на 100 години организирано физкултурно движение в гр.Ямбол в размер на 5 000 лв. /пет хиляди/ от бюджета на Общински съвет, функция "Общи държавни служби, дейност "Общински съвети".
3. За всички транспортни средства,собственост на Община Ямбол да бъде направена застраховка "Автокаско" за 2000г и 2001 г.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение за приемане на такси по ЗМДТ и цени на услуги и права, предоставяни от Община Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Приема местните такси по ЗМДТ в сила от 01.01.2001г., като променя чл.116 от 8лв. на 10лв./Приложение 1/;
2. Приема цени за услуги и права, предоставяни от община ямбол в сила от 01.01.2001г. /Приложение 2/;
3. Базисните цени за отдаване под наем, упоменати в Приложение № 1от НРПУРОИ, позиция 52 да отпаднат.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение за закриване на счетоводството на Младежки дом - Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Закрива считано от 01.01.2001 г. бюджетната и извънбюджетните сметки на Младежки дом, като второстепенен разпоредител с бюджетните кредити.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение за оценка, правен анализ и продажба на обект с банково презназначение на ул. "Жорж Папазов" №10.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Приема правния анализ на обект с банково предназначение на ул. "Жорж Папазов" № 10
2. Приема направената оценка на обект сграда с банково предназначение на ул. "жорж Папазов" № 10 със застроена площ 480,46 кв.м за 157000лв./сто петдесет и седем хиляди лв./ без ДДС;
3. На основание чл.3, ал.1, т.4 и във връзка с чл.35, ал.1, т.2 от ЗППДОП и § 2а от Допълнителните разпоредби към него, продава обект сграда с банково предназначение на ул. "жорж Папазов" № 10 със застроена площ 480, 46 кв.м на Първа източна международна банка АД гр.София, клон Ямбол със срок на изплащане 3 /три/ години за сумата 157000лв./сто петдесет и седем хиляди лв./ без ДДС.
Плащането дасе извърши в съответствие с чл.40, ал.1, т.2 от ЗППДОП, чл.25, ал.1, чл.30, ал.1 и чл.56, ал.1 от ЗДДС като учредява ипотека в полза на Община Ямбол до окончателното му изплащане.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение за определяне на нова цена и срокове за продажба на дялове, собственост на Община Ямбол в "Комуналуниверс" ЕООД гр. Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Прекратявава процедурата за приватизация на "Комуналуниверс" ЕООД гр. Ямбол.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ШЕСТА - Промяна в условията за продажба на обект "Пералня и химическо чистене".
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ:
1. Определя начална цена в размер на 120 000лв./сто и двадесет хиляди/ без ДДС.
2. Цената да бъде платена:
60 % /шестдесет/ при спечелване на преговорите и сключване на договора
40% /четиридесет/ в шестмесечен срок.
3. Дава съгласие:
а/ да се проведат два кръга на преговори с потенциалните купувачи на обект "Пералня и химическо чистене" на "Кристал" ЕООД при новоутвърдените условия.
б/ потвърждава т.3, /г/, /д/, както и т.4 и 5 от решенията на ХVІІ редовна сесия на ОбС, проведена на 21 и 28 юли 2000г.
в/ избраната комисия за провеждане на преговорите с потенциалните купувачи да определи техническите параметри на провеждане на процедурата, свързана с раздел І, т.4,5,6,8,9 и 10 на утвърдените от Общински съвет критерии за провеждане на преговорите с потенциалните купувачи за обект "пералня и химическо чистене"
4. Депозит за участие - 10% от началната цена.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение за отдаване под наем на помещения от сградата на ул. "Търговска" № 57 /бивш комбинат "Бакаджик"/.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Отдава възмездно за управление помещенията от сградата на ул. "Търговска" №57 на бившите наематели при следните условия:
- срок за отдаване - 5 /пет/ години;
- ремонт на помещенията;
- наемната цена се определя по Приложение №1 от НРПУРОИ.
2. Упълномощава Кмета да подпише договори с бившите наематели на помещенията от сградата на ул. "Търговска" № 57.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ОСМА - Предложение за отписване на основно средство от баланса на Община Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Отписва от баланса на Община Ямбол недвижим имот гараж в имот пл.№ 2863, кв.20 по плана на гр.Ямбол /двора на община Тунджа/ на стойност 62,20 лв.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение за ползане на сграда на ул. "Иван Рилски" №42 от Общинското дружество на инвалидите гр. Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Отменя решението си по т.3.2 /а/ от 41-ва сесия на Общински съвет, проведена на 02.07.1999г. и т.3, трети абзац от 11-та сесия на Общински съвет от 14.04.2000г., отнасящо се до сградата на ул. "Иван Рилски" № 42.
Задължава Кмета да подготви анекс към договора за изпълнение на решението по т.1.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно оптускане на кредит за финансиране на общински обекти.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Упълномощава Кмета на Община Ямбол да проведе преговори с финансови институции /SOLBU SA-швейцария, ОББ кл. Ямбол, "интерконтинентал кънсалтънс лимитед/ за отпускане на кредити за изпълнение на обектите, включени в Стратегията за икономическо стабилизиране и развитие на Община Ямбол и предложи за утвърждаване договор за кредит при най-изгодни условия.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение за управление на сградите на ул."Срем" № 1 и ул."Серес" №15 от народно читалище "Съгласие"
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Отлага материала за следващо заседание.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение за ликвидиране на съсобственост между Община Ямбол и Стоян Куртев Стоянов.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Да се прекрати съсобствеността между Община Ямбол и Стоян Куртев Стоянов на дворно място в гр.Ямбол, ул. "Еркесия" № 13, като в дял на Стоян Куртев Стоянов се предоставя парцел ІV-3251 в кв.35 с площ 240 кв.м, а в дял на Община Ямбол се предоставя дворно място с площ 240 кв.м, като се предава към парцел І.
2.Упълномощава Кмета на Община Ямбол да сключи договор за доброволна делба.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение за приемане на Програма за развитие на образованието в Община Ямбол за периода 2001-2003 г.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Отлага материала за следваща сесия.

РАЙОННА БОЛНИЦА

Численост на персонала към 1.01.2000 г. - 737
Средна брутна работна заплата за м.01.-м.06.2000 г. - 165
Фонд работна заплата за м.01.-06.2000 г. - 729 630
Численост на персонала към 1.07.2000 г. - 729
Средна брутна работна заплата за м.07.-м.09.2000 г. - 165
Фонд работна заплата към за м.07.-09.2000 г. - 360 855
Численост на персонала към 1.10.2000 г. - 729
Средна брутна работна заплата за м.10.-м.12.2000 г. - 184
Фонд работна заплата за м.10-м.12.2000 г. - 402 408
Фонд работна заплата за 2000 г. - 1 492 893