Двадесет и първата извънредна сесия
проведена на 22.12.2000 г.


Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение за промяна в Устава на "Ямболгаз 92" АД.
Вносител: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ:
Упълномощава представителя на Община Ямбол в ОС на акционерите на "Ямболгаз 92" АД да гласува следните промени в Устава на дружеството:
- "Чл.4 Предмет на дейност "проектиране, изграждане, експлоатация и ремонт на газоразпределителна мрежа в обекти и съоръжения на територията на Община Ямбол и продажба на природен газ"
- "Чл.5, ал.2 Капиталът е разпределен на 50 600 (петдесет хиляди и шестстотин) поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 /един/ лев всяка";
- "Чл.37, ал.3 Свикването се извършва чрез писмена покана, получена от всеки от акционерите не по-късно от 30 (тридесет) дни преди датата на заседанието на Общото събрание"
- "Чл.37, ал.5 отпада".

Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение до ДАЕЕР за придобиване на акции от "Топлофикация-Ямбол" АД, гр. Ямбол.
Вносител: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Дава съгласие за придобиване безвъзмездно на 100 (сто) % от акциите на "Топлофикация-Ямбол" АД, гр. Ямбол. Задължава Кмета на Община Ямбол да предприеме необходимите действия за изпълнение на решението по т.1.

Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение за допълнение на НРПУРОИ.
Вносител: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Приема Приложение №1 към НРПУРОИ.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение за обезщетяване на бивши собственици на терени от "Йордан Мишев" АД, гр. Ямбол.
Вносител: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Община Ямбол да прехвърли 447 (четиристотин и четиридесет и седем) акции на наследниците на бившето Акционерно дружество за керамични изделия "Тунджа".
Община Ямбол да прехвърли 255 (двеста петдесет и пет) акции на наследниците на бившата фабрика за керамични изделия "Таско Гигов".
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение за промени в сборния бюджет на Община Ямбол за 2000г.
Вносител: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Увеличава сборния бюджет на Община Ямбол по приходите с 947606 лева, като приходната част става общо от 16472421 лева на 17420027 лева.
2. Увеличава разходната част на сборния бюджет на Община Ямбол за 2000 г.с 947606 лева, или става общо от 16472421 лева на 17420027 лева
3. На основание ПМС 25/2000 г. и ПМС 242824.11.2000 г. да се изплати еднократно допълнително възнаграждение в рамките на една месечна брутна работна заплата, определена с индивидуален трудов договор или акт за назначение към 30.11.200 г. на всички лица, заети в дейностите и организациите на бюджетна издръжка в Община Ямбол, в това число и Кмета на Общината, от целево предоставените средства от републиканския бюджет за 2000 г.
Средствата по т.1 и 2 се разпределят по функции, както следва:

Образование

593 570 лв.

Здравеопазване

250 256 лв.

Социални дейности

37 000 лв.

Култура

17 588 лв.

Други

49 192 лв.

Общо:

947 606 лв.

4. Задължава Кмета на Общината със заповед да извърши радпределение на средствата по филиали в рамките на разпределението по т.3 и завишението на кредита по решение на МС на РБълггария от 21.12.2000 г.

Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение за ресурсно осигуряване на интервенционната програма за интегрирана профилактика на хроничните неинфекциозни болести - СИНДИ - Ямбол.
Вносител: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Финансира по приложена план-сметка по-важни дейности от Програма СИНДИ за 2001 г. Средствата да бъдат заложени в бюджета на Община Ямбол за 2001г.

Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение за възстановяване на контактите с гр. Шерадз (Полша)".
Вносител: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Приема направеното предложение за възстановяване на връзките с гр. Шерадз (Полша).
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ОСМА - Предложение за предоставяне на клубна база на "Мебелком" на ФК "Атлетик".
Вносител: Ж. Желязков

Общински съвет РЕШИ:
1. Предоставя за ползване и управление спортната площадка на бившия завод "Мебелком";
2. ФК "Атлетик" да възстанови футболния терен и обслужващите помещения със собствени средства;
3. Срок за предоставяне - 5 (пет) години. За официални срещи да се ползват терените на градския стадион и спортен комплкс "Г. Дражев" при график, изготвен от СД "Тунджа";
4. Кмета на Община Ямбол да сключи договор за ползване и управление на спортния обект.