Двадесет и втората сесия
проведена на 2 и 9.02.2001 г.

Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение за промяна на сборния бюджет на Община Ямбол за 2000 г.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Увеличава сборния бюджет на Община Ямбол за 2000г. по приходите с 899 322 лв., като приходната част става от 17 420 027 лв. на
18 319 349 лв.
2. Увеличава разходната част на сборния бюджет на Община Ямбол за 2000г. 899 322 лв., като приходната част става от 17 420 027 лв. на
18 319 349 лв.
3. Утвърждава план по бюджета за 2000г. по филиали, съгласно Приложение № 1
4. В резултат на преизпълнение на приходите по извънбюджетните сметки, завишава плана за разходите по тях, както следва:
4.1 Извънбюджетна сметка на ОССП с 63 553 лв., като от 172 475 лв. става 236 028 лв.
4.2 Извънбюджетната сметка за дарения с 24 092 лв., като от
140 510 лв. става 164 602 лв. и по филиали, съгласно Приложение № 2
4.3 Извънбюджетната сметка по покриване на разходите по приватизацията с 27 624 лв., като от 80 000 лв. става 827 624 лв.
5. Задължава ръководителите-второстепенни разпоредители с бюджетни кредити и извънбюджетни сметки да отразят промените, като извършат разпределение по дейности, параграфи и подпараграфи.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение за споразумение към договор за предоставяне на концесия за осъществяване на дейността "Газификация" на територията на гр. Ямбол.
Вносител: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Предсрочно прекратява договора за концесия от 14.01.1999г. по взаимно съгласие, поради съществени изменения в действащата нормативна уредба, засягаща концесионната дейност, предмет на Договора за концесия.
2. Упълномощава Кмета на Община Ямбол договори спразумение за прекратяване на договора за концесия, в което да бъдат уредени по-нататъшните взаимоотношения, произтичащи от прекратения договор.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ТРЕТА - Избор на Управител на "Обреден комплекс" ЕООД гр. Ямбол.
Вносител: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Избира за Управител на "Обреден комплекс" ЕООД гр. Ямбол г-жа Добра Димитрова Стоянова.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение за отпускане на персонални пенсии.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ:
1. Предлага на МС на РБългария да отпусне персонална пенсия на децата и: Кина Алиева Демирева ЕГН 8710099117 и Иванка Алиева Демирева ЕГН 8302055775 от гр.Ямбол, ул. "Д-р Петър Берон" № 18А.
2. Предлага на МС на РБългария да отпусне персонална пенсия на децата и: Николай Асенов Янков ЕГН 8707119141; Крум Асенов Янков ЕГН 8809239089; Радка Асенова Янкова ЕГН 9007299097; Георги Асенов Янков ЕГН 9204179069; Стоян Асенов Янков ЕГН 9401299068; Кристина Асенова Янкова ЕГН 9509145859 и Асен Асенов Янков ЕГН 9912069044 от гр.Ямбол ул."Дъбрава" № 48Б.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно Правилник за управление на радиодейността на Радиоцентър - Ямбол и за утвърждаване на състава на Обществения съвет за управление на Радиоцентър - Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Приема Правилник за управление на радиодейността на Радиоцентър - Ямбол със корекции.
2. Задължава Председателите на ГС след консултации да ни предложат трима човека, в т.ч. един икономист и един юрист за състава на Обществения съвет.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ШЕСТА - оклад на комисията относно проведени открити процедури за възлагане изпълнението на обществен превоз на пътници по автобусните линии от областна и републиканска транспортни схеми-по групи.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Обявява за класиран на първо място ЕТ "РАСИ-Красимир Кръстев" и ЕТ "ДИАЧИ-Атанас Парушев", на второ място СД "Моллови-55"-гр.Ямбол и опрделя като изпълнител на обществен превоз на пътници на автобусните линии от областната и републиканската транспортни схеми-група ІІІ /Сливен-Ямбол и Ямбол-Елхово/ ЕТ "РАСИ-Красимир Кръстев" и ЕТ "ДИАЧИ-Атанас Парушев".
2. Обявява за класирани на първо място: ЕТ "Мидия-2-В.Величков", на второ място: ЕТ "Валерос-Ст.Стоянов"-гр.Ямбол и определя за изпълнител на обществен превоз на пътници по автобусните линии от републиканска транспортна схема-група ІV /Ямбол-Нова Загора-2 курса/ ЕТ "Мидия-2-В.Величков".
3. Обявява за класирани на първо място ЕТ "МИЧ-М.Мирчев" и на второ място ЕТ "РАСИ-Красимир Кръстев" и определя като изпълнител на обществен превоз на пътници на автобусните линии от областната и републиканската транспортни схеми-група V /Ямбол-Тополовград и Ямбол-Бояново-Борисово/ ЕТ "МИЧ-М.Мирчев".
4. Обявява за класирани на първо място ЕТ "РАСИ-Красимир Кръстев" и ЕТ "ДИАЧИ-Атанас Парушев", второ място ЕТ "МИЧ-М.Мирчев" и определя като изпълнител на обществен превоз на пътници на автобусните линии от републиканската транспортна схема-група VІІ /Бургас-Ямбол-3 курса/ ЕТ "РАСИ-Красимир Кръстев" и ЕТ "ДИАЧИ-Атанас Парушев".
5. Обявява за класирани на първо място ЕТ "ДИЧОНИ-Д.Иванов" и на второ място ЕТ "Виядим-В.Василев"и определя като изпълнител на обществен превоз на пътници на автобусните линии от републиканската транспортна схема-група ІХ /Русе-Ямбол и Шумен-Ямбол/ ЕТ "ДИЧОНИ-Д.Иванов".
6. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗОП прекратява откритата процедура за възлагане изпълнението на автобусни линии от областната и републиканска транспортни схеми-група І /50 автобусни линии/.
7. На основание чл.21, ал.1, т.4 от ЗОП прекратява откритата процедура за възлагането на изпълнението на автобусната линия от републиканска транспортна схема-ХІІ /София-Ямбол курс 3.45 ч. от гр.Ямбол/.
8. На основание чл.21, ал.1, т.4 от ЗОП прекратява откритата процедура за възлагането на изпълнението на автобусната линия от републиканска транспортна схема-ХІІІ /София-Ямбол курс 6.30 ч. от гр.Ямбол/.
9. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗОП прекратява откритата процедура за възлагане изпълнението на автобусната линия от областната и републиканска транспортни схеми-група VІ /Ямбол-Робово/, група VІІІ Ямбол-Созопол/, група Х /пловдив-Ямбол и Ямбол-Елхово/ и група ХІ /София-Ямбооол, курс 0.30ч. от гр.Ямбол/.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение за откриване на процедура за закупуване на акциите, собственост на Община Ямбол от "Йордан Мишев 95" ООД.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Община Ямбол да продаде на "Йордан Мишев 95" ООД притежаваните от нея 298 /двеста деведесет и осем/ броя акции от капитала на "Йордан Мишев" АД.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ОСМА - Жалби на граждани по списъка на общинските жилища на основание чл.42, ал.1 от НРПУРОИ.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Утвърждава одобрения от Кмета на Община Ямбол Списък на гражданите за настаняванее под наем в общински жилища през 2001 г.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Разпореждане с общинско имущество
а/ ликвидиране на съсобственост между Община Ямбол и Катя и Динко Енчеви;
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева
б/ предложение за закупуване на имот общинска собственост на ул. "Преслав" № 151 от Петър Стоянов Петров; В
НОСИТЕЛ: Ст. Лазаров
в/ предложение за закупуване на имот общинска собственост находящ по шосето за Ормана от ЕТ "Строителна услуга";
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров
г/ предложение за безвъзмездно предоставяне на хладилник "Мраз" на РДВР-Ямбол;
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров
д/ предложение за предоставяне на сграда за Комисията по търговия и защита на потребителите
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров
е/ предложение за замяна на имот общинска собственост с имот собственост на П.Боризанов
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров
ж/ предложение за продажба на обект "Баня №2" чрез преговори с потенциалните купувачи
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров
з/ предложение за промяна собствеността на сградата на ул. "Цар Иван Шишман" № 4А
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
и/ предложение за предоставяне на клуб на ОбС на българските скаути гр. Ямбол
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров
к/ предложение за предоставяне на помещение на ГИСДИ
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ:
/а/
Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община Ямбол и Катя Атанасова Енчева и Динко Енчев Енчев като в дял на Катя Атанасова Енчева и Динко Енчев Енчев се предостави целия съсобствен недвижим имот, находящ се в гр. Ямбол, ул. "Будак Стоян войвода" № 29, парцел ІV-5519, 5520 в кв. 134 по плана на града, като същите заплатят на Община Ямбол приспадащата се част в уравнение на дела в размер на 2272 лв.
Упълномощава Кмета на Община Ямбол да сключи договор за доброволна делба при посочените по горе условия.
/б/
Не дава съгласие за продажба на недвижим имот общинска собственост, находящ се в гр. Ямбол, ул. "Преслав" № 151 на Петър Стоянов Петров.
/в/
Не дава съгласие за продажба на имот с № 6935 в м. Шосето за Ормана на ЕТ "Строителна услуга".
/г/
Предложението е оттеглено от вносителя.
/д/
Не дава съгласие за предоставяне на първия етаж от сграда в гр.Ямбол, Ул. "Ал.Стамболийски" № 12 на Комисията по търговия и защита на потребителите в гр. Ямбол.
/е/
1. Да се извърши замяна на общински недвижим имот - парцел VІІ-2778 в кв. 25 от лана на гр.Ямбол с площ 410 кв.м. срещу жилище, собственост на Петър Ангелов Боризанов до стойността на общинския имот по данъчна оценка. 2. Договорът за замяна да се сключи от Кмета на Общината на основание чл.28, ал.2 и ал.3 от НРПУРОИ.
/ж/
На основание чл.30, ал.1 и г 2а от ДР на ЗППДОП Общински съвет Ямбол продава чрез преговори с потенциални купувачи обект:
1. Баня - 2 / срещу I-ва поликлиника / със застроена площ 1020 м2 и съответното отстъпено право на строеж, с начална продажна цена 49 992 лв. без ДДС при следните условия:
а/ предложена цена не по-ниска от началната;
б/ извършване на инвестиции в обекта;
в/ спонсорство в полза на Община Ямбол;
г/ поддържане, опазване и възстановяване прилежащата към обекта инфраструктура /тротоари, озеленяване и др./.В едногодишен срок да възста нови тротоарите, озеленяването и др. части от инфраструктурата пред обекта.
д/ тригодишен срок, за който приобретателят няма право да продава обекта на преговорите.
2. Приоритетни са условията по букви "а", "б" и "в", като съотношението между тях е 0.9:0.04:0.06.
3. Документацията / меморандум / за участие в продажбата се закупува в Община Ямбол, ул."Раковски" № 7, стая 403 до 16 часа в срок до 6- тия ден след публикуване на решението в "Държавен вестник" за сумата 50 лв. без ДДС.
4. Молба за участие в продажбата да се подават в Община Ямбол , ул. "Раковски" № 7 , стая 403 до 17 часа в срок до 7-мия ден след публикуване на ре шението в "Държавен вестник" до 17 часа.
5. За участие в продажбата да се допускат кандидатите, депозирали сума в размер на 10% от началната цена по банкова сметка 5018149430 , банков код 66096608 на община Ямбол в ТБ "БИОХИМ" - клон Ямбол, като средствата да са постъпили по сметката до 16 часа на 7-мия ден от публикуване на решението в "Държавен вестник" . В платежния документ да се посочват банковия код и номерът на сметката, на която да се възстанови депозираната сума.
6. Таксата за участие в преговорите е в размер на 30 лв. без ДДС и се внася в Община Ямбол, ул."Раковски" № 7, стая 410 до 16 часа на 7- мия ден след публикуване на решението в "Държавен вестник".
7. Плащането на цената с вкючено ДДС съгласно чл.30, ал.1 и чл.56 , ал.1 от ЗДДС се извършва като 50% от нея се плаща веднага след сключването на договора за продажба по банкова сметка 5018149430, банков код 66096608 при ТБ "Биохим" - клон Ямбол, а останалите 50% се плащат в двуседмичен срок от сключване на договора за продажба.
8. Оглед на обекта се извършва от 10.00 часа до 12.00 часа. до 7- мия ден след публикуване на решението в "Държавен вестник" след предварителна заявка в стая 404 на община Ямбол, ул."Раковски" № 7.
9. Офертите се подават в деня на преговорите, които ще се проведат в 2 кръга от 9.00 часа на 10-ия или първия следващ работен ден след него , ако е почивен, от публикуване на решението в "Държавен вестник" в зала 203 на община Ямбол, ул."Раковски" № 7.
10. Когато по т. 9 не постъпи предложение от потенциален купувач,
сроковете за провеждане на повторни преговори са както следва:
- закупуване на документация - до 17-тия ден след публикуване на решението в "Държавен вестник".
- заплащане на такса, депозит, оглед на обекта и подаване на молба за участие в преговорите - до 18-тия ден след публикуване на решението в "Държавен вестник".
- подаване на оферти в деня на преговорите, които ще се проведат в 2 кръга от 9.00 часа на 24-тия или първия следващ работен ден след него, ако е почивен, от публикуване на решението в "Държавен вестник" в зала 203 на община Ямбол, ул."Раковски" - 7 .
11. На основание чл.3, ал.3 от ЗППДОП упълномощава кмета на общи- на Ямбол да организира и проведе преговорите и сключи договорите за продажба на обекта .
/з/
1. На основоние чл.21, ал.8 от ЗМСМА и чл.2, ал.1, т.6 от ЗОС отписва от баланса на Общински детски комплекс - Ямбол сградата, находяща се на ул. "Цар Иван Шишман" № 4А.
2. Да се запише в баланса на Община Ямбол сградата, находяща се на ул. "Цар Иван Шишман" № 4А.
3. Възлага на Кмета на Община Ямбол контрола по изпълнение на счетоводните записвания.
/и/
1. На основание чл.17 от НРПУРОИ отдава под наем южно помещение от една стая в сградата, находяща се на ул. "Цар Иван Шишман" № 4А на Общински съвет на скаутите от Ямболската местна организация с обща площ 18 /осемнадесет/ кв.м. за клуб - офис, за срок от 3 /три/ години.
2. Упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за наем съгласно Приложение №1, т.49 от НРПУРОИ.
/к/
1. На основание чл.17 от НРПУРОИ предоставя възмездно помещение от една стая в сградата, находяща се на ул. "Цар Иван Шишман" № 4А на Общинското представителство на Сдружение ГИСДИ, с обща площ 23,37 кв.м. за срок от 3 /три/ години.
2. Задължава Кмета на Общината да сключи договор за наем съгласно Приложение №1, т.49 от НРПУРОИ.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение за приемане на приватизационна оценки, правен анализ и продажба на "СМТЛ № 1-Ямбол" ЕООД, гр. Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ:
1. Приема правния анализ на "СМТЛ № 1" ЕООД, гр.Ямбол
2. Приема направената оценка в размер на 81 000лв. на "СМТЛ № 1" ЕООД, гр.Ямбол.
3. На основание чл. 108, ал.1, т.3 и чл.109, ал.1, т.2 и във връзка с чл.111, ал.1, т.1 и чл.114, ал.1 от Закона за лечебните заведения продава на "Зъботехническа лаборатория" ООД - гр.Ямбол "Самостоятелна медико-техническа лаборатория № 14 ЕООД, гр.Ямбол за сумата от 81 000лв. /осемдесет и една хиляди/.
Плащането да се извърши в съответствие с чл.114, ал.1 от ЗЛЗ и
чл.40, ал.1, т.3 от ЗППДОП като се учредява ипотека в полза на Община Ямбол до окончателното му изплащане.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - редложение за прекратяване на процедурата за продажба на общински обекти по ЗППДОП и ЗОС и отдаването им под наем.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Отменя решение на Общински съвеет по т.11 от 19-та сесия, проведена на 03.11.2000г. за продажба по ЗППДОП чрез преговори с потенциалните купувачи на обектите: Първи надземен етаж с изба под него /Бинго зала/ на ул. "Каранова" №2 и супермаркет на ул."СТрахил" и по ЗОС на обектите: магазин на ул. "Д.Благоев" № 17, магазин бивш "Кореком" на ул. "Серес" № 15, магазин /бивш оказион/ на пл. "Стр.Кринчев".
2. Съгласно чл.16, ал.1 и 2 и глава 7 от НРПУРОИ посочените в т.1 обекти да бъдат отдадени под наем.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение за приключване на ликвидацията на "Столово хранене в ликвидация" ЕООД.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. ЕООД "Столово хранене в ликвидация" безвъзмездно да предаде и Община Ямбол да включи в баланса си:
- дълготрайни материални активи на стойност 7 431,88 лв. по ПРиложение №1;
- материални активи отчитани задбалансово по Приложение №2;
- материални активи отчитани задбалансово по Приложение №3;
- материални активи отчитани задбалансово по Приложение №4;
- материални активи отчитани задбалансово по Приложение №5;
2. Във връзка с приключване на ликвидацията в десетдневен срок ликивидаторът да предприеме действия за закриване остатъците по счетоводните сметки, като наличните средства предаде по сметка 5018149430, банков код 66073019 на ТБ "Биохим"-клон Ямбол на името на Община Ямбол.
3. На основание чл.273, ал.1 от ТЗ ликвидаторът да предприеме действия по заличаване на дружеството.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - редложение за предоставяне на помещение на Клуба на авиатора.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Л азаров

Общински съвет РЕШИ:
1. След вписване на ДМА от "Столово хранене в ликвидация" ЕООД в баланса на Община Ямбол, сградата на бившето заведение за обществено хранене "Тихият кът" да се предостави за ползване възмездно на Клуб на авиацията гр.Ямбол за срок от 3 /три/ години с наемна цена по т.49 от Приложение №1 към НРПУРОИ на Общински съвет-Ямбол.
2. Упълномощава Кмета на община Ямбол да сключи договор за наем.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение за удължаване срока на ликвидация на "Ямбол Фарма в ликвидация" ЕООД.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Удължава срока на ликвидация до 28.02.2001 г.
2. Дава съгласие общината да преведе от фонд "Приватизация" сумата 8617,72 по сметката на дружеството за удовлетворяване на кредиторите.
3. На основаие чл.271 от ТЗ дружеството безвъзмездно да предаде на Община Ямбол имущество в размер на 1008,20лв. по Приложение №1.
4. На основание чл.273, ал.1 от ТЗ ликвидаторът да предприеме действия по заличаване на дружеството.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение за изготвяне на Програма за социално икономическо развитие на Община Ямбол за периода 2001-2010 г.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Приема предложението за задание за разработването на Програма за социално-икономическо развитие на Община Ямбол за периода 2001-2010 г. като нов "регионален модел".
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение за преотреждане на терен за строителство на бензиностанция.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ:
1. Задължава Кмета на Общинната да извърши процедурите по ЗТСУ за преотреждане на терена в кв.13, парцел ІІ за строителство на бензиностанция.
2. Отдаването на терена да се извърши по ЗОС.
3. С ЧИ на ЗРП да се отреди постоянен терен за Покрит пазар в района.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение за избор на представител на Община ЯМбол в Общото събрание на акционерите на МБАЛ "Свети Пантелеймон" АД, гр. Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Упълномощава Кмета да представлява Община Ямбол в Общото събрание на акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение "Свети Пантелеймон" АД, гр. Ямбол.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - редложение за замяна на недвижими имоти от ЕТ "Люлин - Иванов".
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Да се извърши замяна на общински недвижим имот - парцел І в кв.324 по плана на гр.Ямбол с площ 18 486 кв.м. заедно с незавършеното строителство в него срещу шест или повече най-малко двустайни апартаменти, соственост на ЕТ "Люлин - Иванов" до стойността на общинския имот по данъчна оценка.
2. Договорът за замяна да се сключи от Кмета на Общината на основание чл.28, ал.2 и ал.3 от НРПУРОИ на ОбС-Ямбол.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение за предоставяне на терен за цветопроизводство на ЕТ "Строителна услуга".
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.1 от ЗОС не приема предложението на ЕТ "Строителни услуги - Таньо Едрев" за предоставяне на терен за цветопроизводство.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение за конкурс за управител на "Дезинфекционна станция" ЕООД гр. Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н.Х аджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
І. Обявява конкурс за длъжността "Управител" на ЕООД "Дезинфекционна станция"
ІІ. На основание чл.29/2/ от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества приема условията за участие в конкурса
1. Образование - висше - медицина или биология;
2. Пет години стаж;
3. Да престави бизнес програма за управление на дружеството;.
ІІІ. Необходими документи
1. Молба за участие в конкурса;
2. Свидетелство за съдимост;
3. Диплом за завършено висше образование;
4. Документ за самоличност;
5. Трудова книжка;
6. Удостоверение по чл.4 от Наредба № 8 за условията и реда на провеждане на дезинсекция и дераттизация.
Документите по т.3, 4, 5 могат да бъдат представени с нотариално заверени преписи.
ІV. Приема проект за договор за управление на ддружеството.
V. На основание чл.29, ал.7 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества за членове на комисията да бъдат избрани общинските съветници:
1. Д-р Панайот Попов
2. Николай Парушев
3. Миглена Доненчева