Двадесет и третата сесия
проведена на 2.03.2001 г.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение за промяна решението на ХІ-та сесия на Общински съвет - Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
Променя решението на ХІ-та сесия, т.3, както следва: "Вместо изразът "… целия първи етаж на западното крило на ЦДГ "Снежанка" …, да се запише "… първи етаж на източно крило на южен блок на ЦДГ №2 "Снежанка" …"
Задължава Кмета да подготви Анекс към договора за изпълнение на решението по т.1.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение за обявяване на нов конкурс за длъжността "Управител" на "Диана бус" ЕООД, гр. Ямбол.
Вносител: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
І. Обявява конкурс за длъжността "Управител" на ЕООД "Диана бус".
ІІ. Приема условия за участие в конкурса:
1. Образование - висше икономическо или висше техническо;
2. Пет години стаж;
3. Да представи бизнес-програма за управление на дружеството за предстоящите три години;
4. Да познава разпоредбите на ЗЗД, КТ и ТЗ, по които ще бъде извършено събеседване.
ІІІ. Необходими документи:
1. Молба за участие в конкурса;
2. Свидетелство за съдимост;
3. Диплом за завършено висше образование;
4. Документ за самоличност;
5. Трудова книжка
Документите по т.3, 4, 5 могат да бъдат представени с нотариално заверени преписи.
ІV. Приема проект на договор на управление на дружеството.
V. На основание чл.29, ал.5 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, избира за членове на комисията следните общински съветници:
1. Георги Георгиев
2. Георги Комитов
3. Митко Филипов
VІ.На основание чл.29, ал.7 от горната Наредба удължава договора за управление на Управителя на ЕООД "Диана бус" до утвърждаване решението на комисията в Общинския съвет.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложения за нови условия за провеждане на преговори с потенциалните купувачи за продажба на обект "Пералня и химическо чистене".
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ:
1. Потвърждава продажбата на обект "Пералня и химическо чистене" на "Кристал" ЕООД в ликвидация чрез преговори с потенциалните купувачи.
2. 0пределя начална цена на обекта при преговорите с потенциалните купувачи в размер на 90 000 лв без ДДС и депозит за участие в размер на 5 000 лв..;
3. Достигната цена при преговорите може да бъде платена от купувача:
- 60% от договорената цена при спечелването на преговорите и сключване на предварителния договор;
- 40% в шестмесечен срок от сключване на предварителния договор;
4. Потвърждава т.3, подточки "г" и "д", както и т.4 и 5 от решенията на 17-та редовна сесия на Общински съвет, проведена на 21, 28.07.2000г.
5. Избраната комисия на 17-та редовна сесия на ОбС за провеждането на преговорите с потенциалните купувачи да определи техническите параметри в утвърдените от ОбС критерии за провеждането на преговорите с потенциалните купувачи за обект "Пералня и химическо чистене" на "Кристал" ЕООД в ликвидация в т.ч. датите за провеждането им.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение за изпълнението на сборния бюджет на Община Ямбол за 2000 г.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Не приема отчета за изпълнението на сборния бюджет на Община Ямбол за 2000 г.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно приемане Програма за приватизация на общинската собственост в Община Ямбол през 2001 г.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Утвърждава Програма за приватизация на общинска собственост в Община Ямбол за 2001г.
2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.3, ал.1, т.4 от ЗППДОп открива процедура за приватизация на следните общински предприятия и обекти:
- "Инфрастроймонтаж" ЕООД, гр.Ямбол
- "Полистрой" ЕООД, гр.Ямбол
- "Инвестстройпроект" ЕООД, гр.Ямбол
- "Комуналуниверс" ЕООД, гр.Ямбол
- "Диана бус" ЕООД, гр.Ямбол
- Частно здравно заведение
- Втори етаж на бивша тренажорна на ул. "Акация"
- Магазин /бивш клуб/ на ул. "Матвей Вълев"
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение за сборен бюджет на Община Ямбол за 2001 г.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Приема сборния бюджет на община Ямбол за 2001 год. по приходната част в размер на 14600435 лева, в това число по източници на приходи съгласно Приложение № 1, изменено както следва:
- т.8,2 - приходи от наеми на имущество - става 370000 лева
- т.9,3 - такси за ползв. на пазари и тържища - става 140000 лева
- т.9,11 - други общински такси - става 30000 лева
2. Приема сборния бюджет на община Ямбол за 2001 год. по разходната част в размер на 14600435 лева, в това число по функции , дейности и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, съгласно приложения №2 и №3 изменени както следва:
- община Ямбол собствен бюджет общо - става 3401066 лева, в т.ч.
= за физкултура и спорт - става 55000 лева
= за награди по статута на ОбС Ямбол - става 5000 лева
3. Определя резервен бюджетен кредит в размер на 479420 лева, на основание чл.9,ал.2 от ЗДБРБ за 2001 год.
4. Приема разчет за финансирането на капиталовите разходи и поименно разпределение на разходите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи и основен ремонт ,съгласно Приложение № 5.
5.Упълномощава Кмета да проведе преговори с финансови институции за отпускане на кредити за финансиране на капиталови разходи в размер на 4400000 лева, втова число
-за строителство на Нова болница -2 500 000 лева
-за канилизация на кв."Каргон" -700 000 лева
-за рекострукция на ул."Преслав" -500000 лева
-за реконструкция ул."Ямболен" - 600 000 лв.
-за улищ.кабинети по информатика - 100 000лв.
6. Приема План-сметките на извънбюджетните фондови сметки за 2001 год., по приходите общо за 668950 лева по разходите общо за 811426 лева,с преходен остатък от 2000 год. 285342 лева, съгласно Приложение № 4 и 5 и план- сметка на извънбюджетните средства по фонд"Дарение" по филиали, съгласно Приложение № 4,7 ,8
7.Утвърждава приходно-разходната план-сметка на Общински фонд по опазване на околната среда за 2001 год. съгласно Приложение №6 от справките за отчет 2000год.
8. Утвърждава численост на персонала и средства за работна заплата по групи и функции съгласно Приложение № 6.
9.Определя на основание чл.6 от ПМС № 8/17.01.2001 год. средства за представителни разходи в размер на 20000 лв. в това число командировки в чужбина в размер на 5000 лева
10.Определя на основание чл. 37 от ПМС №8/17.01.2001 год.,помощ за погребения в размер на 78 лева / вт.число ковчег -25 лв.,превоз на покойника-15 лв., надгробен знак -3 лв., изкопаване и заравяне на гроб -35 лв./ за следните категории граждани, регистрирани в службата за социални подпомагане:
- самотни лица / без близки и роднини /
- безпризорни и бездомни лица
- лица, настанени в домове за социални грижи, без доходи и без близки и роднини
11. На основание §23 от преходните изаключителни разпоредби на ЗДБРБ за 2001 год. и договори с Министерство на културата за съвместно финансиране на театрална дейност, приема финансирането на Драматичен театър Ямбол в размер на 50538 лева, като в т.ч. и на 8 щатни бройки в Драматичен театър Ямбол в размер на 25583 лева за ФРЗ и осигурителни плащания и на Държавен куклен театър в размер на 22215 лева.
12. Определя разходи за сметка на общинския бюджет в размер на 50 % от разходите на гражданите за почистването на септичните и отходни ями в кв. "Каргон", където липсва изградена канализация.
13.Разходването на бюджетните средства се осъществява при съблюдаване на следните приоритети:
13.1 Разходи, осигуряващи жизнено важни доходи и плащания на населението:
13.1.1. трудови възнаграждения, осигурителни плащания, помощи по УНР,помощи за инвалиди по ППЗСП, стипендии на сираци и социално слаби, храна на децата в детските градини и ясли.
13.1.2. медикаменти за военноинвалидите и ветераните от войните,здравноосигурителни вноски на лицата по чл.40 т.9 и 10 от ЗЗО, социални помощи по чл.9 от ППЗСП.
13.2.Неотложни разходи за осъществяване на общинските дейности
13.2.1.Отопление, осветление ,вода
13.2.2.Разходи за подържане и застраховане на публичната общинска собственост.
13.3.Разходи за дейности с доказан икономически ефект, водещи до съществено намаляване на бюджетните разходи или увеличаване на бюджетните приходи.
14.Разходите за услуги по събиране, извозване и обезвреждане на битови отпадъци и подържане на чистотата на териториите за обществено ползване , до размера на получените приходи от такси за битови отпадъци, се извършват приоритетно.
15.Разходите за отстраняване на щети, причинени в резултат на непредвидени обстоятелства - стихийни бедствия, аварии, катастрофи и други извънредни мерки за нормализиране на обстановката в общината се считат за първостепенен приоритет за периода.
16.Разходите за отопление на здравните и учебните и социалните заведения се осигуряват приоритетно през отоплителния сезон преди всички други разходи за съответната дейност.
17.Дава съгласие възникналия временен недостиг на бюджетни средства да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от бюджетни сметки и фондове на общината в рамките на бюджетната година.
18.На основание чл.27 ал.1 от ЗОБ предоставя на Кмета на общината за бюджетната 2001 год. следните правомощия:
18.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи за една бюджетна дейност
18.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи от дейност в дейност в рамките на една бюджетна група, без да изменя общия й размер.
19. Задължава Кмета на общината да ограничава или спира финансирането на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и при неспазване на приетите по т.13,14,15,16 приоритети.
20. Задължава бюджетните филиали 1-9 да реализират собствени приходи до 31.11.2001г. При неизпълнение няма да бъде приведена субсидия за м.декември.
21. Общински съвет приема програма за строителство и основен ремонт на общинските пътища на територията на гр.Ямбол за 200 1 г.