Двадесет и четвъртата сесия
проведена на 9.03.2001 г.Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Оспорване на решение на Общински съвет, взето на ХХІІІ-та сесия от 2.03.200 1г. по т.4.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Ямбол за 2000г. по приходите на обща сума 18 165 529 лв., съгласно Приложение № 1;
2. Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Ямбол за 2000г. по разходите на обща сума 18 159 665 лв., съгласно Приложение № 2;
3. Одобрява извършените разходи за ковмандировки на Кмета на община Ямбол в размер на 930 лв. в страната и 697 лв. в чужбина;
4. Приема отчета за капиталовите разходи за основен ремонт и придобиване на дълготрайни материалини и нематериални активи за 2000г. в размер на 935 547 лв., съгласно Приложение № 4;
5. Приема отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове на община Ямболза 2000г., както следва:
- приходи в размер на 871 479 лв., преходен остатък от 1999г. - 458 824 лв. и разходи в размер на 1 044 961 лв., съгласно Приложение №5, и Приложение №7;
6. Приеема отчета за дейността на Общинския фонд по опазване на околната среда и отчета за приходите и разходите по фонда за 2000г., съгласно ПРиложение № 6.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение за изменение на НРПУРОИ.
Вносител: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
В НРПУРОИ се изменят така:
1. Думите "отдел "Общинска собственост" се заменя с думите "дирекция "Общинска собственост"
2. Чл.18, ал.1 думите "след решение на Общински съвет" се заличават;
3. Чл.18, ал.3 се изменя така "/3/ При наличие на подходящи свободни помещения, дирекция "Общинска собственост" докладва на Кмета на Общината и подготвя заповед за настаняване";
4. В чл.75, ал.1 думата "предварително" се заличава;
5. Чб.75, ал.2 се изменя така "/2/ Предложенията /Офертите/ се представят ноа комисията в деня на търга или конкурса".
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ТРЕTA - Предложение за списък на жилища собственост на община Ямбол съгласно чл.42 и чл.54 от НРПУРОИ.
Вносител: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Приема списъка на жилища - собственост на Община Ямбол съгласно чл.42, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ на Общински съвет - Ямбол; 2. Определя жилищата за продажба от списъка фонд "настаняване под наем" по смисъла на чл.54, ал.1,т.1 и т.2 от НРПУРОИ на Общински съвет;
3. Упълномощава Кмета да издаде заповед и подпише договор за продажба за всяко отделно жилище съгласно раздел VІ, чл.55 и чл.56 от НРПУРОИ на Общински съвет - Ямбол.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение за отдаване под наем на свободни земеделски земи, пасища и мери.
Вносител: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Отменя решение по т.17 /д/ на ХV-та сесия на Общински съвет от 16, 23.06.2000г.
2. Отдава под наем чрез търг с явно наддаванеза една година свободни общински земи, както следва:

Общински земеделски ниви:

Имот №

Местност

Категория

Дка

Начална тръжна
цена за декар

000291

Дюзлюка

ІІІ

21,169

8 лв.

000359

Джиновски къшли

ІV

10,570

8 лв.

042026

Чатал могила

ІІІ

64,181

8 лв.

072060

Покрития кладенец

ІV

3,1

8 лв.

042012

Чатал могила

ІV

26,352

8 лв.

034005

Табите

ІV

5,2

8 лв.

042022

Чатал могила

ІV

27,8

8 лв.

025230

Чаргански път

ІV

27,8

8 лв.

055095

Подстанция

ІV

24,6

8 лв.

040039

Хановска кория

ІV

13,270

8 лв.

065033

Кринчовица

ІV

21,436

8 лв.

041031

Данкини ъгъли

ІV

13,6

8 лв.

048136

Диновски къшли

ІV

10,594

8 лв.

020027

Германски могили

ІV

104,3

8 лв.

020028

Германски могили

ІV

20,580

8 лв.

020001

Германски могили

ІV

47,82

8 лв.

004588

Дюзлюка

ІV

0,368

8 лв.

Всичко:

442,74

 

 

Имот №

Местност

Категория

Дка

Начална тръжна
цена за декар

066001

Кринчовица лозе

V

28,108

13 лв.

066002

Кринчовица лозе

V

39,88

13 лв.

066003

Кринчовица лозе

V

47,529

13 лв.

066004

Кринчовица лозе

V

104,433

13 лв.

066005

Кринчовица лозе

V

37,870

13 лв.

066006

Кринчовица лозе

V

47,167

13 лв.

066007

Кринчовица лозе

V

7,126

13 лв.

Всичко:

442,74

 

Общински мери и пасища:

Местност

Начин на трайно ползване

Кате-гория

Дка

Начална
тръжна цена
за декар

1.

Гърлата

пасище мера

X

85,194

1 лв.

2.

Гюр чешма

пасище мера

VI

2,624

2 лв.

3.

Чергански път

пасище мера

IV

1,227

2,50 лв.

4.

Табите

пасище мера

IV

4,133

2,50 лв.

5.

Данкини ъгъли

пасище мера

III

67,229

2,50 лв.

6.

Данкини ъгъли

пасище мера

III

39,44

2,50 лв.

7.

Хановска кория

пасище мера

IV

10,315

2 лв.

8.

Домуз дере

пасище мера

IV

5,259

2 лв.

9.

Домуз дере

пасище мера

VI

10,583

2 лв.

10.

Домуз дере

пасище мера

VI

1,496

2 лв.

11.

Бомбите

пасище мера

IV

1,805

2,50 лв.

12.

Атал могила

пасище мера

V

16,370

2 лв.

13.

Русков кайнак

пасище мера

IV

11,158

2,50 лв.

14.

Балар дере

пасище мера

IV

10,069

2,50 лв.

15.

Балар дере

пасище мера

X

13,931

1 лв.

16.

Бадемлика

пасище мера

V

10,892

2 лв.

17.

Елескьой

пасище мера

X

62,082

1 лв.

18.

Зайчара

пасище мера

IV

21,427

2,50 лв.

19.

Покр.кладен.

пасище мера

IV

7,892

2,50 лв.

20.

Покр.кладен.

пасище мера

IV

3,608

2,50 лв.

21.

Покр.кладен.

пасище мера

V

2,411

2,50 лв.

Всичко:

389,145

Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ПЕТА - Разпореждане с общинско имущество:
а/ предложение от ИК "Анубис" за осигуряване с учебници и учебни помагала за училищата в регион Ямбол
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева
б/ предложение за предоставяне на помещение за клубна дейност на Сдружение "Клуб "Местно самоуправление - Ямбол"
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева
в/ предложение за осигуряване на приемни помещения за районните полицейски инспектори на РПУ-Ямбол
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
/а/
1. Предоставя за нуждите на ИК "Анубис" възмездно помещение № 7 с площ 34,81кв.м. и помещение № 8 с площ 20,07 кв.м. от сградата на ул. "Цар Иван Шишман" № 4А при следните условия:
- срок за ползване - 3 /три/ години;
- ИК "Анубис" поема ангажимента да осигурява с безплатни учебници 5 % от учениците в региона/предимно социално слаби лица/; безплатни книги за учителя и методически ръководства по новите учебни програми; да организира срещи с автори на учебници и видни дейци на българската култура; премиери на нови книги и др.
2. Упълномощава Кмета да подпише договор за наем съгласно НРПУРОИ чл.17, ал.1.
/б/
1. На основание чл.17 от НРПУРОИ отдава под наем помещение /една стая/ в сградата на ул. "Цар Иван Шишман" № 4А на Сдружението "Клуб "Местно самоуправление-Ямбол", с обща площ 21,28 кв.м. за клубен офис, за срок от 3 /три/ години.
2. Упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за наем, съгласно Приложение № 1, т.49 от НРПУРОИ.
/в/
1. На РПУ-ямбол да бъдат предоставени безвъзмездно за срок от 10/десет/ години съгласно чл.19, ал.4 във връзка с чл.17, ал.7 от НРПУРОИприемни помещения на районните полицейски инспектори, както следва:
- Централна градска част - помещение № 1 на -ви етаж на сградата на ул. "Цар Иван Шишман" № 4А;
- Район "Боровец" - помещение на І-я етаж от сградата на ч-ще "Зора";
- ж.к. "Бенковски" - помещение от сградата /западна част от "Социални помощи/, ползвана от бибилиотека "Светлина" към ч-ще "Зора" /в момента помещението се ползва за стая на библиотекарката, назначена по ПВЗ/
2. Упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за предоставяне правото на управление.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение за ликвидиране на съсобственост
а/ магазин за месо на ул. "Търговска" №58.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева
б/ дворно място на ул. "Преслав" №151.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ:
/а/
1. Да се ликвидира съсобственост върху недвижим имот между Община Ямбол и наследниците на х.Панко Манолов чрез изкупуване на 26,68% идеални части от магазин за месо на ул."Търговска" № 58, гр.Ямбол за сумата 15 000 /петнадесет хиляди/ лв.
2. Упълномощава Кмета на Община Ямбол да сключи договор за продажба.
/б/
Не дава съгласие за прекратяване на съсобствеността върху дворно място, находящо се в гр.Ямбол, ул."Преслав" № 151, съставляващо имот с пл.№ 76 в кв.17, заедно с постройките върху него.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение за отпускане на персонална пенсия на Димитър Даниелов Бакалов.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Предлага на Министерски съвет да отпусне персонална пенсия на Димитър Даниелов Бакалов ЕГН: 9909249082 от гр.Ямбол, ул. "Ст.планина" бл.36, вх.А, ап.19.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ОСМА - Предложение за ЧИ на ЗРП за кв. 18, 36, 37 и 67 по плана на кв. Каргон .
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
Приема ЧИ на ЗРП за кв.18, 36, 37 и 67 по плана на кв.Каргон, гр.Ямбол, както следва:
1. Променя се трасето на връзката на ЦГЧ, гр.Ямбол с Обходен път"Юг" в участъка от о.т 118 през о.т. 119 до от.т. 198, а именно: от кръстовището на ул."Русе" с ул. "Г.Гарабчи войвода", по ул. "Г.Гарабчи войвода" и ул. "Индже войвода" до ул. "Битоля".
2. Парцелите в кв.37, отредени по действащия ЗРП за "комплексно жилищно строителство" се преотреждат за "Индивидуално жилищно строителство" с три, четири и пет етажно застрояване.
3. Парцел V и ІХ от кв.67, отредени по действащия ЗРП за озеленяване се преотреждат както следва: парцел І за имот пл.№ 4684 и парцел VІ за община "Тунджа" в кв. 36а.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение за обявяване на 1 февруари за международен карнавален празник - кукерски маскарад.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Обявява 1 февруари за карнавален ден на гр. Ямбол - кукерски маскарад.
Препоръчва на работодателите да обявят деня за неприсъствен.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение за определяне на носител на награда на името на Хипократ.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Носител на наградата "Хипократ" за 2001 г. - д-р Илия Цингов.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение за осигуряване на жилище и битовите разходи на доброволец от Корпуса на мира по Програмата "Местно стопанско развитие".
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ:
1. На основание чл.42, ал.3 ат ЗОС и чл.51 от НРПУРОИ да се предостави безвъзмездно обзаведено едностайно жилище на доброволец от Корпуса на мира по програмата "Местно стопанско развитие".
2. Община Ямбол да заплаща битовите разходи/електричество, отопление, води и др./ на доброволеца от Корпуса на мира за времето на пребиваване.
3. Упълномощава Кмета на общината да изготви настанигтелна заповед.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение за безвъзмездно прехвърляне на Община Ямбол собственост върху недвижим имот, частна държавна собственост на основание чл.54 от ЗДС.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Задължава Кмета на Община Ямбол да направи искане на основание чл.54 от ЗДСза безвъзмездно прехвърляне на собствеността върху недвижим имот "Бивш Дом за деца и юноши" Минко Минков", ул. "Раковски" в гр.Ямбол, пл. № 3524 и 3525 в кв.32.
2. Задължава Кмета на Община Ямбол да подпише договора за безвъзмездно прехвърбяне правото на собственост върху имота, описан в пункт първи.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение за вземане на решение за откриване на процедура за акредитация на "ДКЦ №1-Ямбол" ЕООД.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Общински съвет дава съгласие за откриване на процедура за акредитация на "Диагностико-консултативен център №1-Ямбол" ЕООД.