На двадесет и петата редовна сесия
проведена на 13 и 20.04.2001 г.

Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение за допълнение решението по т.6А от 24-та сесия на Общински съвет - Ямбол от 09.03.2001г.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: В решението по т.6/А/-1 от 24-та сесия на Общински съвет-Ямбол накрая се добавя "без ДДС".
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение за споразумителен протокол във връзка с решението за прекратяване на концесията за газоснабдяване.
Вносител: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Одобрява предложеното Споразумение към Договор за предоставяне на концесия за дейност от 14.01.1999 г. с концесионер "Ямболгаз 92" АД и упълномощава Кмета на Община Ямбол да сключи същото.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение за приемане договор за кредит, съгласно решение на Общински съвет.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Утвърждава проектодоговор за кредитна линия в размер на 2 150 000 щ.д. с кредитор SOLBY S.D.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение за приемане на доклад от проверката на реализираните концесии в Община Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Приема докладите на ВК за проверка на реализираните концесии: "Транспортно обслужване на населението по автобусните линии в гр. Ямбол № 2 и 12А, 5, 7 и 14А, 11 и 16, 18", "Газификация на територията на гр.Ямбол", "Търговска дейност на територията на градския парк в гр. Ямбол", "Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на гр. Ямбол";
2. Общински съвет задължава ПК "ТУРО" да осъществява постоянен контрол за изпълнение на договора за концесия "Търговска дейност на територията на градски парк гр. Ямбол"
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение за определяне на ден за борба против дрогата в Община Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: За Община Ямбол денят 1 юни да бъде обявен за "Ден против дрогата".
Задължава ПК "СОТМДНО" на следващото заседание на ОбС на 19.05.2001 г. да внесе предложения за мероприятията в този ден.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение за изменение в НРПУРОИ.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
§ 1. В чл.75, ал.3 след думите "в два плика - малък и голям" се поставя точка и следващия текст се заличава.
§ 2. В чл.75, ал.4 след думите "ако такива се изискват" се поставя точка и следващия текст се заличава.
§ 3. Чл.16, 1 изречение второ да се допълни с израза "Като по разделите търговия, обществено хранене и производствени заведения и услуги, се определят в размер на 70% от цените по Приложение №1 от Наредбата"
§ 4. В чл.55, ал.1, т.3 думите "не по малко от 5 години" се заменят с думите 4 не по малко от 3 години".
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifТ.7 и т.8 вносителят г-жа Хаджигеоргиева оттегля поради публикуване на нов нормативен документ във връзка с материала.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение за приемане на оценки, правни анализи и продажба на обекти по реда на чл.35, ал.1, т.2 от ЗППДОП.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Приема направената оценка на обект павилион -север на ул. "Джон Атанасов", гр.Ямбол с обща застроена площ 81 кв.м. в размер на 2 930 щ.д.
2. На основание чл.3, ал.1, т.4 и във връзка с чл.35, ал.1, т.2 от ЗППДОП и §2а от Допълнителните разпоредби към него, продава обект павилион-север на ул. "Джон Атанасов" на СД "РАП СИМОВ и сие" за сумата, равняваща се на левовата равностойност на 2 930 щ.д. по курса на БНБ в деня на на плащане без ДДС като се предоставя право ня ползване на терена по чл.197 от ЗТСУ за 2 години. Плащането да се извърши на две вноски в съответствие с чл.40, ал.2 от ЗППДОП, чл.25, ал.1 и чл.30, ал.1 от ЗДДС.
Първа вноска - 30% от цената в размер на сумата, равняваща се на левовата равностойност на 879 щ.д. по курса на БНБ в деня на плащане без ДДС при подписване на договора.
Втора вноска - 70% от цената в размер на сумата, равняваща сена левовата равностойност на 2051 щ.д. по курса на БНБ в деня на плащане без ДДС до 6 месеца след сключване на договора.
3. Упълномощава Кмета да сключи договора за продажба след плащане на дължимата сума за наем.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение за определяне на концесионер на спортна площадка в ж.к."Хале - юг", гр. Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Определя за спечелили конкурса за определяне на концесионер за осъществяване на концесия с предмет: Особено право на ползване върху спортните обекти и съоръжения на спортната плащадка в ж.к. "Хале-юг" в гр. Ямбол и разрешение за осъществяване на търговска дейност на нейната територия ЕТ "БОРА-БОРИСЛАВ ПЕХЛИВАНОВ" гр. Ямбол.
2. Упълномощава Кмета на Общината да сключи договора за концесия с определения за спечелил конкурса участник при условията, определени от Общинския съвет и офертата-предложение.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение за решение за отдаване на концесия или решение, съгласно чл.49 и чл.51/1 от от ЗФВС от ТК "Сестри Малееви".
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Отлага раглеждането на материала за следващото заседание на Общински съвет.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение за продажба на акции, собственост на Община Ямбол в "Йордан Мишев" АД.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Продава 298 (двеста деведесет и осем) бр. акции по цена на една акция от 42,41 лв. И на цена на пакета 12 638 (дванадесет хиляди шестстотин тридесет и осем) лв.
Сумата да се преведе по сметка 5018149430 б.код 66073019 ТБ "Биохим" кл. Ямбол на името на Община Ямбол.
2. Упълномощава Кмета да подпише анекс към договора за приватизация за продажбата на 298 бр. акции за сумата 12 638 лв.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение за бракуване на ДМА на ЕООД "Столово хранене в ликвидация", гр. Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Дава съгласие да се бракуват следните ДМА на ЕООД "Столово хранене в ликвидация" гр. Ямбол:
- хлеборезачки - 5 бр., на обща стойност 81,86 лв.;
- прожектор - 1 бр., на обща стойност 4,03 лв.;
- радиоприемник - 1 бр., на обща стойност 3,06 лв.
2. Бракът в размер на 88,95 лв. /осемдесет и осем лв. и деведесет и пет стотинки/ да бъде за сметка на финансовия резултат на дружеството.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение за доброволна делба на съсобствен имот между "Диана бус" ЕООД, "Товарни превози" АД и РО "ДАИ".
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Да се извърши делба на съсобствен имот пл. № 4366 в кв. №324-А, 324-Б, 324-В и 324-Г по плана на гр. Ямбол между съсобствениците "Диана бус" ЕООД, "Товарни превози" АД и РО "ДАИ".
2. Упълномощава Управителя на "Диана бус" ЕООД да подпише договора за делба.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение за разпореждане с общинско имущество:
а/ предоставяне на помещение под наем на ул. "Търговска" №34, вх."А" на Дружеството на художниците.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ:
1. На основание чл.17, ал.1 от НРПУРОИ отдава възмездно за управление помещение на ул. "Търговска" бл. 34 /до вх.А/, на Дружеството на художниците в гр.Ямбол с обща площ 120 кв.м. при следните условия:
срок за отдаване под наем - 5 /пет/ години;
наемна цена, съгласно Приложение №1, т.51 от НРПУРОИ
2. Упълномощава Кмета да подпише договор с Дружеството на художниците в гр.Ямбол, наемател на помещение на ул. "Търговска" бл.34 /изложбена зала/.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение за разпореждане с общинско имущество:
б/ предложение за отдаване под наем на паркинг, находящ се на ул. "Бузлуджа" срещу хотел "Тунджа".
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Възлага на Кмета на Община Ямбол да организира и проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на паркинг с 32 паркоместа, находящ се на ул. "Бузлуджа" срещу х-л "Тунджа", гр. Ямбол по чл.79 и Глава VІІ от НРПУРОИ при следните условия:
- срок за отдаване под наем - 5 /пет/ години;
- начална тръжна наемна цена - 112 лв. /сто и дванадесет лв./, съгласно т.53 от Приложение №1 на НРПУРОИ.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение за разпореждане с общинско имущество:
в/ предложение за отдаване под наем на обект "Архитектурен резерват", находящ на ул. "Ат.Кратунов" №19.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Не приема направеното предложение.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение за разпореждане с общинско имущество:
г/ предложение за отдаване под наем на помещение на представителството на БСК, гр. Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Не приема направеното предложение.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение за разпореждане с общинско имущество:
д/ предложение за отдаване под наем на помещение за офис на Сдружение "Информационно общество", гр. Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Не приема направеното предложение.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение за разпореждане с общинско имущество:
е/ предложение за удължаване срока за наем на обект с наемател ЕТ "Трънкови - Желка Иванова".
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Продължава сключения договор за наем между Община Ямбол и ЕТ "Трънкови - Желка Иванова" за обект павилион /бивша зарядна/ на ул. "Странджа" за срок от 5 /пет/ години и упълномощава Кмета на Общината да сключи анекс към него при посочените условия.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение за разпореждане с общинско имущество:
ж/ предложение за удължаване срока за наем на обект с наемател СД "Брилянт и сие - Найденов".
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Продължава сключения договор за наем между Община Ямбол и СД "Брилянт Найденов и сие" за обект на ул. "Граф Игнатиев" до бл.76 за срок от 5 /пет/ години и упълномощава Кмета на Общината да сключи анекс към него при посочените условия.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение за разпореждане с общинско имущество:
з/ предложение за удължаване срока за наем на обект с наемател ЕТ "Автооазис-Иванов".
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Продължава срока на действие на сключения договор за наем между Община Ямбол и ЕТ "Автооазис-Иванов" за обект магазин кл.301 Безистен на пл. "Освобождение", гр.Ямбол за срок от 3 /три/ години и упълномощава Кмета за сключи анекс към него при посочените условия.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение за разпореждане с общинско имущество:
и/ предложение за замяна на общински имоти от Стефка Паскова и Даниел Бакалов.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Не приема направеното предложение.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение за разпореждане с общинско имущество:
й/ предложение за замяна на жилищен имот от Хасан Алиев.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Не приема направеното предложение.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение за разпореждане с общинско имущество:
к/ предложение за замяна на жилищен имот, собственост на ЕТ "Бора - Борислав Пехливанов".
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Не приема направеното предложение.