Двадесет и шестата редовна сесия
проведена на 19.05.2001 г.

Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif

ДНЕВЕН РЕД

1. Искане относно поправка в протокола от 25-та редовна сесия на Общински съвет - Ямбол
ВНОСИТЕЛ: Г. Желев
2. Предложение за промяна в сборния бюджет на Община Ямбол за 2001г.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
3. Предложение за предоставяне на земеделски земи за оземляване на безимотни и малоимотни граждани
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров
4. Предложение относно искане за определяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд за обезщетяване на собственици на земеделски земи в землището на гр.Ямбол
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров
5. Предложение за награждаване на педагогически и културни дейци по повод 24-ти май
ВНОСИТЕЛ: Г. Бодуров, П. Чакъров
6. Предложение за награждаване във връзка с Деня ня Ямбол на представители на бизнеса с принос за развитието на икономиката в гр.Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Хр. Христов
7. Предложение относно удостояване с голямата награда на гр.Ямбол
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева
8. Предложение относно искане на ТДД-Ямбол за определяне на терен за изграждане на административна сграда
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров
9. Предложение за прехвърляне на дружествен дял от "Ямбол бизнес център" ООД гр.Ямбол на трето лице
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева
10. Предложение за провеждане на конкурс за възлагане на превозите по транспортните схеми на Община Ямбол
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева
11. Предложение за опрощаване на държавно вземане по жалбата на Ташка Борисова Пеева
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров
12. Предложение за приемане на план-сметка за необходимите средства за Деня на Ямбол - 4-ти юни
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
13. Предложения за мероприятия за Деня против дрогата
ВНОСИТЕЛ: М.Филипов
14. Предложение за разпореждане с общинско имущество:
а/ предложение за прехвърляне безвъзмезно на лекотоварен "Москвич"ИЖ от филиал ЦДГ на "Обреден комплекс"ЕООД.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров
б/ предложение за бъзвъзмездно прехвърляне на основно средство - лекотоварен автомобил "Ниса" 521 от НАОП на "Комуналуниверс" ЕООД
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров
в/ предложение за безвъзмездно прехвърляне на ДМА от Община Ямбол на "Комуналуниверс" ЕООД, гр.Ямбол
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
г/ предложение относно ликвидиране на съсобственост между Община Ямбол и Атанас Господинов Мармаров и Радка Динева Мармарова
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
д/ предложение относно ликвидиране на съсобственост между Община Ямбол и Георги Радев
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров
е/ предложение за замяна на жилищни имоти от Я.Ненчева, Й.Калъпова и К.Калъпов
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров
ж/ предложение за замяна на жилищен имот от Тодорка Георгиева
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров
з/ предложение за закупуване на общински имот от Жана Стоянова
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров
и/ предложение относно закупуване на петно за строеж на православен параклис в ж.к-с "Д-р Дончев"
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров
й/ предложение относно продажба по реда на ЗОС на общинскси парцели в индустриалната зона за сдтроителни нужди на МСП ВНОСИТЕЛ: Т.Михайлов

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Искане относно поправка в протокола от 25-та редовна сесия на Общински съвет - Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Г. Желев

Общински съвет РЕШИ: Не приема направеното предложение.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение за промяна в сборния бюджет на Община Ямбол за 2001 г.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
І. Актуализира сборния бюджет на Община Ямбол за 2001 г. както следва:
1. Увеличава сборния бюджет на Община Ямбол за 2001 г. по приходите с 488 339 лв. като приходната част става от 14 600 435 лв. на 15 088 774 лв.
2. Увеличава разходната част на сборния бюджет на Община Ямбол за 2001 г. с 488 339 лв. като става общо от 14 600 435 лв. на 15 088 774 лв.
3. По дейности както следва:
- Здравеопазване 30 145 лв.
- Социално осигуряване, подпомагане и грижи 458 194 лв.
- Общо 488 339 лв.
4. Задължава кмета на общината и ръководителите - второстепенни разпоредители с бюджетни кредити със заповеди да отразят промените по дейност, параграфи, подпараграфи и филиали.
ІІ. Във връзка с предложението на МТСП за включване на Община Ямбол във втория етап на проекта "Красива България - ІІ" утвърждава средства в рамките на левовата равностойност на 90 000 щ.д. от неразпределения резерв по бюджета на общината за 2001 г. за участие на Община Ямбол в продължението на проект"Красива България - ІІ"
ІІІ. Определя средни месечни брутни работни заплати на едно лице от персонала в бюджетната сфера, считано от 01.04.2001г. и средства за работна заплата в рамките на утвърдения бюджет по групи, функции и филиали, спазвайки разчетените средни месечни брутни работни заплати, определени от отраслевите министерства, съгласно приложение № 1.
ІV. Одобрява извършените разходи за командировки на Кмета на общината в страната за първото тримесечие на 2001г. в размер на 326 лв.
V. Задължава Кмета на общината текущо през годината да извършва със заповед актуализация на бюджета, свързана с целеви трансфери и писма на МФ относно промяна на бюджетните взаимоотнашения на общината с РБ. Извършените промени да бъдат внасяни в ОбС на полугодие за утвърждаване.
VІ. Да се предвиди в рамките на бюджета за 2001г. поевтиняване на храната на учениците до 10 стотинки.
VІІ. Препоръчва, след основна преоценка на разходите разпоредителите с бюджета във функция "Образование" да преценят възможността за формиране на СБКО.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение за предоставяне на земеделски земи за оземляване на безимотни и малоимотни граждани.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Предоставя за оземляване на безимотни граждани общинска земеделска земя, както следва:
- Имот № 042026 м. "Чатал могила" нива ІІІ кат. 64, 181 дка.
- Имот № 042012 м. "Чатал могила" нива ІV кат. 26, 352 дка.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно искане за определяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд за обезщетяване на собственици на земеделски земи в землището на гр. Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Отказва искането на ПК "Тунджа Ямбол" за определяне на земеделски земи от ОПФ за обезщетяване на собственици на основание чл.10 "б", ал.1 от ЗСПЗЗ.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение за награждаване на педагогически и културни дейци по повод 24-ти май.
ВНОСИТЕЛ : Г. Бодуров и П. Чакъров

Общински съвет РЕШИ:

Награждава следните учители и педагогически дейци по случай 24 май :
І. Награда на името на Ради Иванов Колесов
- Златен медал - Нико Пасков Ников - учител по български език и литература в ОУ "Л.Каравелов"
- Сребърен медал - Гено Николов Стайков - директор на ОУ "Климент Охридски"
ІІ. Награда почетен знак "Злетен герб"
1. Йовка Георгиева Вълчанова - директор на ЦДГ №22 "Биляна"
2. Геркиня Ставрева Стоева - учител в Икономически техникум
3. Богдана Марчева Каишева - учител в Икономически техникум
4. Вела Иванова Стоянова - учител в Г "В.Левски"
5. Росица Христова Таскова - учител в Г "В.Левски"
6. Атанас Милчев Караманов - учител в ОУ "П.Р.Славейков"
7. инж. Татяна Петрова Стоилова - директор на ТХВП
8. инж. Кольо Цонев Хаджиев - учител в ТХВП
9. Минка Стоилова Стефанова - учител в ЦДГ № 17 "Слънце"
10. ЦДГ № 16 "Щастливо детство" - по случай 25-годишен юбилей
11. Донка Иванова Балджиева - учител в ОУ "П.Р.Славейков"
12. Трифон Тотев Генов - учител в ОУ "П.Р.Славейков"
13. Галя Стойкова Славова - учител в НУ "Св.Св.Кирил и Методий"
14. София Кирякова Стоянова - учител в НУ "Св.Св.Кирил и Методий"
15. ОУ "Любен Каравелов" по случай 25 годишен юбилей
16. Динка Желева Маринова - учител в ОУ "Кл.Охридски"
17. Веселина Вълчева Морозова - учител в ТМТ
18. Донка Иванова Желева - учител в ЦДГ № 17 "Слънце"
19. ОУ "П.Р.Славейков" по случай 25 годишен юбилей
ІІІ. Награда почетен знак "Сребърен герб"
1. Марийка Колева Запрянова - учител в ЦДГ № 22 "Биляна"
2. Мария Христова Андонова - учител в Икономически техникум
3. Гинка Ангелова Димитрова - учител в Икономически техникум
4. Гергана Николова Калоянова - учител в Г "В.Левски"
5. Капка Христова Драголова - учител в Г "В.Левски"
6. Теменуга Христова Карапанчева - учител в ОУ "Димчо Дебелянов"
7. Грозданка Колева Дервенска - учител в ОУ "П.Р.Славейков"
8. Маргарита Димитрова Тодорова - учител в ОУ "П.Р.Славейков"
9. Мария Недялкова Христова - пом.директор в ОУ "Л.Каравелов"
10. Янка Аргирова Христова - учител в ОУ "Л.Каравелов"
11. Иванка Иванова Господинова - учител в ОУ "Л.Каравелов"
12. Йордан Иванов Стоянов - учител в ОУ "Кл.Охридски"
13. инж. Христо Костадинов Димов - учител в ТМТ
14. инж. Димитър Христов Димитров - учител в ТХВП
15. Мария Димитрова Миндова - учител в ОУ "Д.Дебелянов"
ІV. Награда "Почетна грамота"
1. Мариана Иванова Станчева - учител в ЦДГ №5 "Валентина"
2. Таня Ангелова Маринова - учител в ЦДГ №5 "Валентина"
3. Юра Иванова Желева - учител в ЦДГ № 20 "Червена шапчица"
4. Росица Христова Желева - учител в ЦДГ № 20 "Червена шапчица"
5. Мария Динева Минчева - учител в ЦДГ № 20 "Червена шапчица"
6. Людмила Николова Драгнева - чител в ЦДГ № 13 "Славейче"
7. Пенка Янчева Кабадиева - учител в ЦДГ №13 "Славейче"
8. Мария Иванова Желязкова - учител в ЦДГ № 13 "Славейче"
9. Мария Лазарова Иванова - учител в ТХВП
10. Сийка Василева Димитрова - учител в ОУ "Н.Петрини"
11. Станка Драганова Йовчева - учител в ОУ "Н.Петрини"
12. Красимира Желязкова Костова - учител в ОУ "Д.Дебелянов"
13. Стефан Жеков Жеков - учител в ОУ "Д.Дебелянов"
14. Соня Кирилова Русева - учител в ОУ "Д.Дебелянов"
15. Марийка Димова Маджарова - учител в ОУ "Д.Дебелянов"
16. Виолета Христова Вълчева - учител в ОУ "Л.Каравелов"
17. Петя Атанасова Дунчева - учител в ОУ "Л.Каравелов"
18. Коста Славов Стоев - учител в ОУ "Л.Каравелов"
19. Григорий Желязков Димитров - учител в ОУ "Л.Каравелов"
20. Инж. Вера Янева Атанасова - учител в ТМТ
21. Инж. Елена Дочева Димитрова - учител в ТМТ
22. Христо Петров Георгиев - учител в ТМТ
23. Веска Петрова Янева - учител в НУ "Проф. П.Нойков"
24. Валина Митева Генчева - учител в НУ "Проф. П.Нойков"
25. Катя Ангелова Нейчева - учител в НУ "Проф.П.Нойков"
26. Добринка Алексиева Касъиванова - учител в НУ "проф.П.Нойков"

УЧЕНИЦИ
І. Участие в международни изяви
І.1. За първо място - "Златен плакет"
1. Августина Петрова Петкова - ОУ "Д.Дебелянов" и ? минимална работна заплата
2. Адрияна Петрова Николова - ГПЧЕ "Васил Карагьозов"
І.2. За второ място - "Сребърен плакет"
1. Ваяна Стефанова Качакова - ОУ "П.Р.Славейков"и 1/2 минимална работна заплата
2. Петко Калайджиев - ОУ "П.Р.Славейков"
3. Надя Стефанова Качакова - ОУ "П.Р.Славейков"
І.3. За трето място
1. Николай Николов - Математическа гимназия и 1/2 минимална работна заплата
2. Ваня Ичева - Математическа гимназия и ? минимална работна заплата
3. Тодор Джендов - Математическа гимнази
ІІ. Участие в национални изяви
ІІ.1. За първо място "Сребърен плакет"
1. Отбор по математика и информатика при Матеметическа гимназия и една минимална работна заплата
2. Мирослава Минкова Минева - ОУ "Кл.Охридски" и ? минимална работна заплата
3. Петя Димитрова Буденова - ГПЧЕ "Васил Карагьозов" и ? минимална работна заплата
4. Елена Желязкова Цонкова - ОУ "Л.Калавелов"
5. Златомира Живкова Жечева - ОУ "Д.Дебелянов"
6. Петър Стефанов Стамов - ОУ "Д.Дебелянов"
7. Ваня Стоянова Стоянова - ОУ "Д.Дебелянов"
8. Адрияна Димитрова Георгиева - ОУ "Кл.Охридски"
9. Димитър Тенев Тенев - ОУ "Кл.Охридски"
10. Георги Илиев Желязков - ОУ "Кл.Охридски"
11. Антония Филипова Ковачева - ОУ "Л.Каравелов"
12. Теодора Красимирова Канева - ОУ "Н.Петрини"
13. Мурад Ридванов Ахмедов - ОУ "П.Р.Славейков"
ІІ.2. За второ място - "Бронзов плакет"
1. Илия Цеков - Матеметическа гимназия и 1/2 минимална работна заплата
2. Галин Красимиров Статев - НУ "Св.Св. Кирил и Методий" и ? минимална работна заплата
3. Петя Славова Славова - ОУ "Д.Дебелянов"
4. Катрин Али Джарадад - ОУ "Д.Дебелянов"
5. Петя Николаева Танева - ОУ "Кл.Охридски"
6. Стоян Иванов Иванов - ОУ "Кл.Охридски"
7. Борислав Лъчезаров Борисов - ОУ "Кл.Охридски"
8. Пламена Димитрова Димитрова - ОУ "Н.Петрини"
9. Нина Атанасова Атанасова - ОУ "Н.Петрини"
ІІ.3. За трето място "Бронзов плакет"
1. Отбор по баскетбол при ОУ "П.Р.Славейков" и ? минимална работна заплата
2. Ангел Бойков Котеков - ТХВП и ? минимална работна заплата
3. Стойо Иванов Чолаков - ОУ "Д.Дебелянов"
4. Цветелина Димитрова Димитрова - ОУ "Н.Петрини"
5. Силвия Г.Димитрова - Прогимназия " Даскал Ат.Кожухаров"
6. Светла Тодорова Стоянова - Прогимназия "Даскал Ат.Кожухаров"

Награди на културни дейци и институти по случай 24 май
Награждава с "Р.Колесов" златен - Т.Тенев
Награждава с "Р.Колесов" сребърен - М.Лазаров
Награждава със златен герб - Александрина Георгиева Игнатова
Награждава със сребърен герб - Божана Драгнева
Награждава с почетна грамота - Клуб по спортни танци "Иада" с ръководител Тотко Атанасов, Николай М.Калчев, Руска Точева Димитрова, Пенка Ангелова Иванова, Пенка Маркова Андонова, Диана Иванова Бянова, Лазар Павлов, Денка Илиева, Светлана Янева, Ваня Велева и Катя Динева.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение за награждаване във връзка с Деня ня Ямбол на представители на бизнеса с принос за развитието на икономиката в гр. Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Хр. Христов

Общински съвет РЕШИ:
Награждава в съответствие със Статута за морално и материално стимулиране представителите на бизнеса:
1. Атанас Карамарков - Изпълнителен директор на ТР "Далекосъобщения"
2. Георги Ташев - Изпълнителен директор на "Папас олио" АД
3. Георги Георгиев - Прокурист на "ХЕС" АД
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно удостояване с голямата награда на гр. Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
Удостоява с Голямата награда на гр. Ямбол актрисата ЕКАТЕРИНА ТОДОРОВА КЮЧУКОВА за дългогодишен принос в областта на театралното изкуство, творец с трайно творческо присъствие на сцената ня Ямболския драматичен театър и във връзка с нейния 80 годишен юбилей.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно искане на ТДД-Ямбол за определяне на терен за изграждане на административна сграда.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Отстъпва безвъзмездно правото на строеж на терен, намиращ се на ъгъла на ул."Преслав" и ул."Раковски" за изграждане на администравна сграда на Главна данъчна дирекция - София за нуждите на ТДД - Ямбол като за целта се извърши ЧИ на ЗРП.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение за прехвърляне на дружествен дял от "Ямбол бизнес център" ООД гр. Ямбол на трето лице.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Упълномощава представителя на Община Ямбол в Общото събрание на "Ямбол бизнес център" ООД, гр. Ямбол на основание чл.274 от Търговския закон да гласува за продължаване на прекратеното дружество.
2. Упълномощава представителя на Община Ямбол в Общото събрание на "Ямбол бизнес център" ООД, гр. Ямбол на основание чл.129 от ТЗ и чл.23 от Учредителния договор да гласува прехвърляне на дяловете на ЕТ "Видона - В.Видев" и "Транзит -Водима" ООД на "Овъргаз холдинг" АД, гр. Ямбол.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение за провеждане на конкурс за възлагане на превозите по транспортните схеми на Община Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Да се проведат конкурси за възлагане превозите по автобусните линии от транспортните схеми на Община Ямбол.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение за опрощаване на държавно вземане по жалбата на Ташка Борисова Пеева.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Дава становище за опрощаване на констатираните с ревизионния акт за начет № 193/2001 г., съставен от контролните органи по ДОО при РУСО гр. Ямбол, общо в размер на 228.82 лв. и лихва в размер на 42.91 лв. за невнесени задължителни осигурителни вноски за ДОО на починалия съпруг на молителката Ташка Борисова Пеева от гр. Ямбол, ул. Гали Поле №39, ЕГН 4408099078.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение за приемане на план-сметка за необходимите средства за Деня на Ямбол - 4-ти юни.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Приема план - сметката за празника на Ямбол в рамките на 7 000 лв.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложения за мероприятия за Деня против дрогата.
ВНОСИТЕЛ: М. Филипов

Общински съвет РЕШИ: Приема план-сметката за отбелязване на Деня против дрогата - 1-ви юни в рамките на 1000 лв.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение за разпореждане с общинско имущество:
а/ предложение за прехвърляне безвъзмезно на лекотоварен "Москвич" ИЖ от филиал ЦДГ на "Обреден комплекс" ЕООД.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Прехвърля безвъзмездно лекотоварен автомобил "Москвич ИЖ" с рег. № 12 60 от филиал ЦДГ на ЕООД "Обреден комплекс", гр. Ямбол във връзка с комплексното обслужване на гражданите при услугите, свързани с тъжните обреди.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение за разпореждане с общинско имущество:
б/ предложение за бъзвъзмездно прехвърляне на основно средство - лекотоварен автомобил "Ниса" 521 от НАОП на "Комуналуниверс" ЕООД.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ:
1. Да се отпише от баланса на НАОП - Ямбол основно средство лекотоварен автомобил "Ниса" 521 с балансова стойност 137,02 лв. /сто тридесет и седем лв. и две ст./.
2. На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.39 от НРПУРОИ на ОбС-Ямбол прехвърля възмездно на ЕООД "Комуналуниверс" лекотоварен автомобил "Ниса" 521 с пазарна оценка 300 лв. /триста лв./.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение за разпореждане с общинско имущество:
в/ предложение за безвъзмездно прехвърляне на ДМА от Община Ямбол на "Комуналуниверс" ЕООД, гр. Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Прехвърля безвъзмездно метален павилион с площ 22 кв.м. и балансова стойност 517,64 лв. от баланса на Община Ямбол в баланса на ЕООД "Комуналуниверс", гр.Ямбол.
2. Кметът на Община Ямбол да разпореди извършването на счетоводната операция по прехвърлянето.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение за разпореждане с общинско имущество:
г/ предложение относно ликвидиране на съсобственост между Община Ямбол и Атанас Господинов Мармаров и Радка Динева Мармарова.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Да се ликвидира съсобственост върху недвижим имот между Община Ямбол, Атанас Господинов Мармаров и Радка Динева Мармарова чрез изкупуване на идеална част - полуподземен етаж от жилищна сграда, находящ в гр.Ямбол, ул. "Цар Самуил" № 49, парцел пл. № 3624 на кв. 55 по плана на града, със застроена площ 7, 51 кв.м. на стойност 142,95 лв.
2. Упълномощава Кмета на Община Ямбол да сключи договор за делба.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение за разпореждане с общинско имущество
д/ предложение относно ликвидиране на съсобственост между Община Ямбол и Георги Радев.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Отказва да извърши продажба на общински имот пл. № 76 в кв.17 по плана на гр. Ямбол, находящ се на ул. "Преслав" №151 в гр. Ямбол.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение за разпореждане с общинско имущество:
е/ предложение за замяна на жилищни имоти от Я. Ненчева, Й. Калъпова и К. Калъпов.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Не приема направеното предложение.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение за разпореждане с общинско имущество:
ж/ предложение за замяна на жилищен имот от Тодорка Георгиева
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Не приема направеното предложение.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение за разпореждане с общинско имущество:
з/ предложение за закупуване на общински имот от Жана Стоянова.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Да се продаде парцел І в кв. 71 по плана на гр. Ямбол чрез търг.
Упълномощава Кмета на Община Ямбол да извърши необходимите действия във връзка с продажбата.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение за разпореждане с общинско имущество:
и/ предложение относно закупуване на петно за строеж на православен параклис в ж.к. "Д-р Дончев".
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Не дава съгласие за продажба на недвижим имот на Валентина Желязкова за построяване на православен параклис.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение за разпореждане с общинско имущество:
й/ предложение относно продажба по реда на ЗОС на общински парцели в индустриалната зона за строителни нужди на МСП.
ВНОСИТЕЛ: Т. Михайлов

Общински съвет РЕШИ:
І. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.26, чл.27, чл.69, т.3, чл.70 и следващите от глава VІІ на НРПУРОИ на Общински съвет Ямбол, продава чрез търг с тайно наддаване следните обекти - частна общинска собственост:
1. Общинска земя с площ 3160 кв.м., съставляваща парцел VІІ в кв.151 /до "Тракия 99" ООД/ по плана на индустриален квартал на гр. Ямбол. Имотът е актуван за общинска собственост с акт №124 от 10.03.2000 г.
2. Общинска земя с площ 3640 кв.м., съставляваща парцел VІІІ в кв.151 /до "Тракия 99" ООД/ по плана на индустриален квартал на гр. Ямбол. Имотът е актуван за общинска собственост с акт №125 от 10.03.2000 г.
3. Общинска земя с площ 3575 кв.м., съставляваща парцел Х в кв.118 на ул."Индже воевода" /до "Кабиле" ООД/ по плана на гр.Ямбол. Имотът е актуван за общинска собственост с акт №157 от 27.06.2000 г.
4. Общинска земя с площ 675 кв.м., съставляваща парцел ХVІ в кв.153 /бетонов възел"Таньо Едрев"/ по плана на индустриален квартал на гр.Ямбол. Имотът е актуван за общинска собственост с акт №158 от 27.06.2000 г.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Ямбол да направи оценки и тези цени да бъдат базисни, въз основата на които да се проведе търга.
ІІІ. Упълномощава Кмета на Община Ямбол да организира търга с тайно наддаване по реда на глава VІІ от НРПУРОИ.