Двадесет и седмата сесия
проведена на 6.07.2001 г.

Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif

ДНЕВЕН РЕД

1. Предложение относно приемане на Община "Тунджа" - Ямбол за съдружник в "Дружество за заетост и структурно развитие" - Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров
2. Предложение за промяна в някои такси и цени на предоставяни услуги по ЗМДТ в Община Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
3. Предложение относно промяна числеността на общинската администрация при Община Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
4. Предложение относно отстъпено право на строеж за Районна поща в к-с "Златен рог-2".
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
5. Предложение относно частично изменение на РП на кв.142-Промишлена зона Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
6. Предложение за разширение на гробищния парк на гр.Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров
7. Предложение относно приемане програма за развитие на образованието в община Ямбол за периода 2001 - 2003 година.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
8. Предложение относно допълване и изменение на Статута за удостояване със званието "Почетен гражданин на град Ямбол".
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
9. Опрощаване на държавно вземане по молба на Анна Богданова Богданова.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров
10. Предложение относно отпускане на персонална пенсия по молба на Герга Иванова Щерева.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров
11. Предложение за изменение и допълнение в НРПУРОИ
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
12. Предложения за разпореждане с общинско имущество:
а/ предложение относно предоставяне безвъзмездно право за монтаж на билборд от Ротаракт клуб-Ямбол
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров
б/ предложение относно молба на ТД "Бакаджик" за предоставяне на офис и клуб
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров
в/ предложение относно молба от Съюза на озеленителите - гр.Ямбол за предоставяне на помещение за офис
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров
г/ предложение относно молба от МОЦ гр.Ямбол за предоставяне на помещение за офис
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров
д/ предложение относно отдаване под наем на Архитектурен резерват, находящ се на ул. "Атанас Кратунов" № 19, гр.Ямбол
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров
е/ предложение относно предоставяне на площ за откриване на поделение на "Общинска банка" АД София.

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно приемане на Община "Тунджа" - Ямбол за съдружник в "Дружество за заетост и структурно развитие" - Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Приема Община "Тунджа" за съдружник в "Дружество за заетост и структурно развитие - Ямбол" ООД като се прехвърлят 5% от дяловото участие на Община Ямбол на Община "Тунджа".
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение за промяна в някои такси и цени на предоставяни услуги по ЗМДТ в Община Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Към таксите по Приложение №2 се включват две нови точки:
33.5 - сгради с производствено предназначение до 200 кв.м. - 15 лв. на бр.обект
33.6 - сгради с производствено предназначение над 200 кв.м. - 20 лв. на бр.обект
2. Променя таксите по раздел ІІ, чл.75, т."ІІ", чл.78, т.2, раздел ІV, чл.107, т.2, съгласно Приложение №1, считано от 01.07.2001 г.
3. Променя таксата по раздел ІІІ, чл.81, ал.1, т.1 и 2, съгласно Приложение № 1, считано от 01.09.2001 г.
4. Променя цените на услугите и правата, предоставяни от Община Ямбол, съгласно Приложение № 2 и 3, считано от 01.08.2001 г.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно промяна числеността на общинската администрация при Община Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Задължава общинската администрация да внесе на 27.07.2001 г. нова структура с нова численост на персонала.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно отстъпено право на строеж за Районна поща в к-с "Златен рог-2".
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
І. На основание чл.37 ал.1 от ЗОС, чл.26, чл.30, чл.69 т.3, чл.70 и следващите от Глава седма от НРПУРОИ на Общински съвет Ямбол, учредява чрез търг с тайно наддаване на
- отстъпено право на строеж на общинска земя в ж.к. "Златен рог - 2", парцел ІІ, кв.5, застроително петно 23 по плана на гр.Ямбол върху 200 кв.м. с начална тръжна цена 700 /седемстотин/ лв.
- условия на търга - запазване функцията на отреждане - за Районна поща
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Ямбол да организира търга с тайно наддаване по реда на Глава седма на НРПУРОИ.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно частично изменение на РП на кв.142-Промишлена зона Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Приема частичното изменение на регулационния план на Промишлена зона гр. Ямбол кв.142, като парцели VІІ 7089, ІІІ 7089, имоти 7878/688/, 83 и 84 се разширят на юг и се предвиди обслужваща улица пред същите парцели и имоти, успоредно на пътя Ямбол - Сливен.
2. Дирекция "ТУР" да извърши процедурите по обявяване и одобряване на частичното изменение на РП кв.142 съгласно ЗУТ.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение за разширение на гробищния парк на гр. Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ:
1. От ППП за разширение на гробищния парк приема І-вия вариант, а именно разширението на изток от 30.2 дка.
2. Задължава кмета на общината да организира процедурите по отреждане на терен, проучване, проектиране и включване в плана за финансиране.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно приемане програма за развитие на образованието в община Ямбол за периода 2001 - 2003 г.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Приема Програмата за развитие на образованието в община Ямбол за периода 2001 - 2003 година.
2. Създава Временна комисия с участието на Ал.Братанов, Г.Бодуров, Л.Дивизиев, Н.Николов, П.Пенев, Представител на ИО на МОН - Вълчо Вълчев, Т.Михайлов и със задачи оптимизиране на Програмата и координиране на изпълнението й.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно допълване и изменение на Статута за удостояване със званието "Почетен гражданин на гр. Ямбол".
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
В приетия на 14.07.2000 г. Статут за удостояване със званието "Почетен гражданин на град Ямбол" като точки 2,3 и 4 да се включат нови клаузи, както следва:
2. Предложенията за удостояване със званието "Почетен гражданин на град Ямбол" да се правят до кмета на община Ямбол и до председателя на Общинския съвет - Ямбол.
3. Предложенията за удостояване със званието "Почетен гражданин на град Ямбол" се обсъждат в комисия в състав: кмета на община Ямбол, председателя на ОбС Ямбол, председателите на постоянни комисии към ОбС Ямбол.
4.Комисията изработва обосновано становище "за" или "против" предложението и го внася в Общински съвет за гласуване.
Допълнение към съществуващата т.3 на Статута: след текста "Имената на удостоените със званието "Почетен гражданин на град Ямбол" се вписват в специална книга за почетни граждани на Ямбол" се поставя запетая и се записва текста "която се съхранява от секретаря на община Ямбол".
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Опрощаване на държавно вземане по молба на Анна Богданова Богданова.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Предлага на Президента на Република България, на основание Указ № 2773/80 г., да опрости задължението на Анна Богданова Богданова от гр. Ямбол, произтичащо от неправилно изплатена пенсия.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно отпускане на персонална пенсия по молба на Герга Иванова Щерева.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонални пенсии на Иван Христов Щерев ЕГН 9003069049, Желязка Христова Щерева ЕГН 8711279094, Атанас Христов Щерев ЕГН 8902049080 и Веселин Христов Щерев ЕГН 8408309124 от гр. Ямбол, ул."Стара планина" №40.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение за изменение и допълнение в НРПУРОИ.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
§1. Променя в чл.26 ал.3 става ал.4
§2. Създава в чл.26 нова ал.3 със следния текст:
"(3) Разпореждане със свободни (необитаеми) общински жилищни имоти да се извършва при следната последователност
1. Извършване процедура за конкретизация на отчуждени и необезщетени собственици;
2. Откриване процедура за продажба чрез търг или конкурс при липса на желаещи по т.1;
3. Общински съвет - Ямбол взема решения по предложения на граждани за замяна на жилищни имоти при липса на желаещи по т.1 и т.2. При приемане, молбите на граждани, желаещи да заменят собствен жилищен имот, да се придружават с акт за собственост, от който да е видно, че същият е притежаван към момента на подаване на предложението.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с общинско имущество:
а/ предложение относно предоставяне безвъзмездно право за монтаж на билборд от Ротаракт клуб-Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ:
1. На основание чл.20 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол и чл.56 от ЗУТ дава съгласие за предоставяне право на ползване на петно за монтаж на билборд на "РОТАРАКТ КЛУБ - ЯМБОЛ" до надписа на входа на града (посока - гр. Сливен).
2. Упълномощава Кмета на община Ямбол да сключи договор за право на ползване съгласно т.24.5 от Приложение №2 за "Цени на услуги и права, предоставени от община Ямбол".
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с общинско имущество:
б/ предложение относно молба на ТД "Бакаджик" за предоставяне на офис и клуб.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Не дава съгласие за предоставяне на имот - частна общинска собственост на ТД "Бакаджик".
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с общинско имущество:
в/ предложение относно молба от Съюза на озеленителите - гр. Ямбол за предоставяне на помещение за офис.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Не дава съгласие за предоставяне на помещение общинска собственост на Съюза на озеленителите.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с общинско имущество:
г/. предложение относно молба от МОЦ гр. Ямбол за предоставяне на помещение за офис.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Не дава съгласие за предоставяне на помещение общинска собственост на Младежки образователен център.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - редложения за разпореждане с общинско имущество:
д/ предложение относно отдаване под наем на Архитектурен резерват, находящ се на ул. "Атанас Кратунов" №19, гр.Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ:
1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА да се отпише от баланса на сектор "Култура" Архитектурен резерват (Етнографски комплекс) на ул."Ат.Кратунов" №19 и се запише в баланса на община Ямбол.
2. Да се отдаде под наем, на основание чл.16 ал.1 и по реда на Глава седма от НРПУРОИ на ОбС Ямбол, обект - Архитектурен резерват на ул."Ат.Кратунов" №19, с предмет на дейност - Етнографски комплекс, с обща площ 1338 кв.м., при следните условия:
- довършване на останалите строително-монтажни работи по обектите в резервата (канализацията, част от занаятчийските дюкяни, изграждане на санитарен възел и др.) в едногодишен срок от подписване на договора за наем;
- запазване предназначението на резервата (Етнографски комплекс);
- срок на ползване - 5 години;
- възстановяване, поддържане и опазване на прилежащата инфраструктура към обекта.
3. Упълномощава Кмета на община Ямбол да организира конкурс при условията на т.2.

ВРЕМЕННА КОМИСИЯ
за оптимизиране на Програмата за развитие на образованието в Община
Ямбол за 2001 - 2003 година и координиране на изпълнението й.

1. Александър Братанов - зам.кмет на Община Ямбол
2. Георги Бодуров - общински съветник
3. Любомир Дивизиев - общински съветник
4. Неделчо Николов - директор на Езикова гимназия
5. Пенчо Пенев - общински съветник
6. Представител на ИО на МОН - Вълчо Вълчев
7. Тодор Михайлов - общински съветник