Tрета сесия
проведена на 26.11.1999 г.

Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Приемане на нов Правилник за организацията и дейността на Общински съвет и Общинска администрация на община Ямбол.
Вносител: ВК

Общински съвет РЕШИ: Приема Правилник за организацията и дейността на Общински съвет и Общинска администрация на община Ямбол.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ВТОРА - Избор на постоянни комисии към Общински съвет.

Общински съвет РЕШИ: Определи следния състав на комисиите към ОбС:

І. ПК" Бюджет и финанси"

1.

Председател

Г. Желев

2.

Заместник Председател

К. Факирев

3.

Член

Н. Николов

ІI. ПК "Общинско имущество и стопански дейности"

1.

Председател

М. Доненчева

2.

Заместник Председател

Г. Комитов

3.

Член

Г. Желев

4.

Член

К. Факирев

5.

Член

М. Филипов

ІII. ПК"Обществен ред и законност"

1.

Председател

Ир. Христова

2.

Заместник Председател

А. Карамарков

3.

Член

Г. Комитов

4.

Член

М. Доненчева

ІV. ПК "Здравеопазване и социални дейности"

1.

Председател

д-р Св. Кривошиев

2.

Заместник Председател

д-р П. Попов

3.

Член

д-р Ив. Свинаров

4.

Член

д-р Б. Чорбаджийски

5.

Член

Ил. Иванов

V. ПК "Образование и наука"

1.

Председател

Л. Дивизиев

2.

Заместник Председател

А. Ахмед

3.

Член

Ил. Иванов

VI. ПК "Култура и вероизповедания"

1.

Председател

 

2.

Заместник Председател

П. Чакъров

3.

Член

Д. Георгиев

4.

Член

Я. Колев

5.

Член

Г. Георгиев

VII. ПК "Спорт, отдих, туризъм, младежки дейности и неправителствени организации"

1.

Председател

 

2.

Заместник Председател

Ил. Иванов

3.

Член

М. Филипов

4.

Член

А. Ахмед

5.

Член

д-р Б. Чорбаджийски

6.

Член

Н. Николов

VIII. ПК "Териториално устройство и развитие на общината"

1.

Председател

Ж. Желязков

2.

Заместник Председател

В. Александров

3.

Член

М. Тодоров

4.

Член

Ат. Карамарков

Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ТРЕТА - Избор на представител на община Ямбол в "Техностройинженеринг" ООД на основание чл.43 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала на търговските дружества.

Общински съвет РЕШИ: На основание чл.43 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала на търговските дружества, да бъде упълномощен за представител на Община Ямбол общинския съветник Валерий Александров. Същият да изиска Общото събрание на съдружниците в дружеството, с цел привеждане на дружествения договор от 7.05.1992 г. с изискванията на ТЗ и ЗОС, както и Наредбите на Общинския съвет по тези въпроси.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение за обявяване за недействителен част от договора между Община Ямбол и ЕТ "Динко Желев" гр.Ямбол

Общински съвет РЕШИ: Не потвърждава договора за концесия за осъществяване на търговска дейност на територията на градския парк гр. Ямбол, сключен на 28.09.1999г.между Община Ямбол и ЕТ "Динко Желев" гр. Ямбол, като сключен без преставителна власт в частта му, с която "… раздел І, т.1 - търговска дейност на територията на градски парк означава и …продажба на стоки и предоставяне на услуги в сладкарницата и дискотеката на Младежи дом и кафе-сладкарница "Ален мак", като провъзгласява недействителността му в тази му част.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ПЕТА - Избор на представител на Общинския съвет във връзка с чл.14/3/ от ЗВСВГЗГФ.

Общински съвет РЕШИ: Избира за член на Областната комисия във връзка с чл.14/3/ на ЗВСВГЗГФ г-н Георги Георгиев.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ШЕСТА - Избор на трима представители (делегат и двама зам.делегати) от Община Ямбол в Общото събрание на РАО "Тракия" и делегат и зам.делегат в Общото събрание на НСОРБ.

Общински съвет РЕШИ:
- За РАО "Тракия" избира г-жа Н. Хаджигеоргиева - делегат, г-н Ст. Лазаров - зам. делегат и г-н Г. Георгиев - зам. делегат.
- За НСОРБ избира г-жа Н. Хаджигеоргиева - делегат и г-н Ст. Лазаров - зам. делегат.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА СЕДМА - Избор на представител и член на трипартитния консултативен комитет от състава на Общински съвет - Ямбол.

Общински съвет РЕШИ: Избира Ирина Христова - председател и Айдън Ахмед - член на трипартитния консултативен комитет от състава на Общински съвет - Ямбол.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ОСМА - Предложение за удостояване на РК на БЧК гр.Ямбол с почетен знак "Златен герб" по повод 120 години от създаване на организацията.

Общински съвет РЕШИ: Удостоява РК на БЧК гр.Ямбол с почетен знак "Златен герб" по повод 120 години от създаване на организацията.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение за награждаване на Спортен клуб по лека атлетика гр. Ямбол във връзка със седемдесест и пет годишнината на организираната лека атлетика в Ямбол.

Общински съвет РЕШИ: Награждава клуб па лека атлетика "Тунджа" Ямбол с почетен знак "Златен герб" за значителен принос към спорта в гр.Ямбол и страната, послучай 75-годишния му юбилей.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Избор на представител в Областния съвет за регионално развитие.

Общински съвет РЕШИ: Избира за член на Областния съвет за регионално развитие към Областна управа г-н Б. Чорбаджийски.

Description: http://www.yambol.bg/img/top_of_page.gif