Tридесетата сесия
проведена на 2.11.2001 г.

Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif

ДНЕВЕН РЕД

1. Предложение относно определяне на таксата за битови отпадъци за 2002 г.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
2. Отчет и анализ на финансово-счетоводната дейност на общинските дружества за 2000 г.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров
3. Доклад на комисията по самооценка на "ДКЦ-1-Ямбол" ЕООД.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров
4. Предложение относно критерии, показатели, начин на оценка и класиране на кандидатите и разпределение на автобусни линии по линии и пакети линии при провеждане на конкурси.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
5. Именуване улица на з.д.к.Марин Беленозов.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
6. Одобряване на схеми за устройствени зони на гр.Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
7. Предложение относно удължаване сроковете на концесионните договори на "Ямбол бус" ООД.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров
8. Разпореждане с имоти-частна общинска собственост /отстъпено право на строеж в ж.к."Диана", ж.к."Гр.Игнатиев" и ж.к."Хале"/.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
9. Разпореждане с имоти-частна общинска собственост-общински терени в промишлена зона и градска част.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
10. Предложение за отмяна на решение от ХХІХ-та сесия на ОбС Ямбол по т.1 г/ относно помещение на ул."Серес" 15.
ВНОСИТЕЛ: М.Филипов
11. Предложение за откриване на таксиметрова стоянка на ул."Русе".
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров
12. Предложения за разпореждане с общинско имущество:
а/ Предложение за приватизация на общински обекти - Банков офис /бивша Кредитна банка/ на пл."Освобождение".
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
б/ Предложение за приватизация на общински обекти - Сладкарница "Шанхай" на ул."Цар Освободител" № 2./актуализация на оценка/
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
в/ Предложение от "Диана бус" ЕООД за бракуване на ДМА.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров
г/ Ликвидиране на съсобственост между Пенко Аладжов и Община Ямбол чрез доброволна делба.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
д/ Молба от ЕТ "Деском" за монтиране радиоустройство на кулата на хълм Боровец.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров
е/ Молба от "Трест Б оперейшън" за арендоване земя в землището на гр.Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров
ж/ Молба на Областно пътно управление за предоставяне на общински недвижим имот.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров
з/ Предложение от ПК "Тунджа Ямбол" относно начина на оземляване на безимотни и малоимотни граждани.
ВНОСИТЕЛ:Ст.Лазаров
и/ Молба от Георги Андреев Георгиев за закупуване на общински имот.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров
й/ Молба от Исмаил Хакъ Алиев за замяна на жилище.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров
к/ Молба от Апостол Ангелов Апостолов за замяна на жилище.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров
л/ Молба от Паско Гигов за ликвидиране на съсобственост с Община Ямбол.
ВНОСИТЕЛ:Ст.Лазаров
м/ Предложение за предоставяне под наем площ за банков офис на "Общинска банка" АД София.
ВНОСИТЕЛ:Ст.Лазаров

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно определяне на таксата за битови отпадъци за 2002 г.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Одобрява план-сметка за необходимите разходи за поддържане чистотата на територията на общината общо в размер на 1 581 400 лв. с ДДС, от които:
- сметосъбиране и сметоизвозване 863 552 лв сДДС (приложение № 1)
- изграждане, поддържане и експлоатация на
депото за битови отпадъци и почистване на
улични платна площади и други територии,
предназначени за обществено ползване 717 848 лв. с ДДС(приложение №2)
2. Определя таксата за битови отпадъци за населението и за жилищни имоти на предприятията за 2002 г. 4,0 на хиляда върху данъчна оценка на недвижимите имоти. По видови услуги таксата, е както следва:
- за сметосъбиране и сметоизвозване 2,06 на хиляда
- за обезвреждане на битови отпадъци и
поддържане на депото за битови отпадъци 0, 84 на хиляда
- за поддържане чистотата на територията за
обществено ползване 1,1 на хиляда
3. Определя следните размери на такса за битови отпадъци за нежилищни имоти на предприятията за 2002 г.
3.1. В левове в зависимост от броя и вида на декларираните до 30.11.2001 г. съдове за изхвърляне на битови отпадъци, съобразно обявената честота на извозване.

Вид на използвания съд

Обем
куб.м.

Един. цена на един курс за год.

Честота на сметоизвозване

1.

Контейнер метален за ЦГЧ

0,110

1620

На три дни

2.

Контейнер метален тип "Бобър"

1,1

4555

През ден

3.

Контейнер пластмасов

0,24

2649

На три дни

4.

Бургаски контейнер тип КТО48

4.00

6636

На пет дни

3.2. Когато предприятието не е подало декларация в срок, декларирало е по-малко от необходимия му брой от съответния вид съдове за битови отпадъци, не изхвърля битовите отпадъци в определените за целта съдове, или когато не могат да се установят броя на използваните съдове, то заплаща годишна такса в размер на 15.00 на хиляда върху отчетната (данъчна) оценка на нежилищни имоти. По видове услуги таксата е както следва:
- за сметосъбиране и сметоизвозване 8.74 на хиляда
- за обезвреждане на битови отпадъци и
поддържане на депото за битови отпадъци 3.69 на хиляда
- за поддържане чистотата на територията
за обществено ползване 2.57 на хиляда
4. Окончателната стойност на размера на таксата за битови отпадъци за 2002 г. ще бъде определена след приемане на изменения в данъчната основа, в срок до края на 2001 г.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ВТОРА - Отчет и анализ на финансово-счетоводната дейност на общинските дружества за 2000 г.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ:
І. На основание чл.137 ал.1 т.3 от ТЗ и чл.8 ал.3 т.3 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества приема годишния счетоводен отчет и баланс за 2000 година на: ЕООД "Комуналуниверс", ЕООД "Диана бус", ЕООД "Обреден комплекс", ЕООД "Полисстрой", ЕООД "Инфрастроймонтаж", ЕООД "Дезинфекционна станция", ЕООД "Инвестстройпроект", ЕООД "СЦ № 1 Ямбол", ЕООД "ДКЦ - 1-Ямбол", ЕООД "СМТЛ № 1 Ямбол", ЕООД "Ямбол-фарма в ликвидация", ЕООД "Столово хранене в ликвидация" и ЕООД "Кристал в ликвидация".
ІІ.На основание чл.47 ал.1 от НУРОУПСОЧКТД задължава общинските длужества да преведат дивидент в размер на 25 % от чистата балансова печалба по сметка 3018016705 БИН 7311480008 КОД 66073019 на името на ПТДД - Ямбол ТБ "Биохим" Ямбол.
1. С остатъка от печалбата да се задвижи фонд "Резервен".
2. На основание чл.53 ал.1 т.2 от същата Наредба загубата на ЕООД "Диана бус" да се покрие от допълнителните резерви, загубата на ЕООД "Инвестстройпроект" да се покрие от допълнителния капитал, загубата на ЕООД "СЦ № 1 Ямбол" да се покрие от преоценъчен резерв.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ТРЕТА - Доклад на комисията по самооценка на "ДКЦ-1-Ямбол" ЕООД.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Приема доклада за самооценка на ДКЦ-1-Ямбол" ЕООД.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно критерии, показатели, начин на оценка и класиране на кандидатите и разпределение на автобусни линии по линии и пакети линии при провеждане на конкурси.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Утвърждава критерии, показатели, начин на оценка и класиране на участниците при провеждането на конкурсите, съгласно приложение №1.
2. Приема разпределението на автобусните линии - 59 бр. от областната и републиканската транспортни схеми - квота Община Ямбол по линии и пакети линии за провеждането на конкурси за възлагането им, съгласно приложение №2.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ПЕТА - Именуване улица на з.д.к. Марин Беленозов.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: На основание чл.21 ал.1 т.18 от ЗМСМА дава името "Марин Беленозов" на улицата между библиотеката и банката от една страна и джамията и регионалния инспекторат от другата страна.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ШЕСТА - Одобряване на схеми за устройствени зони на гр. Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Одобрява устройствените зони на централна градска част, І-ви, ІІ-ри и ІІІ-ти градски райони на гр. Ямбол.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно удължаване сроковете на концесионните договори на "Ямбол бус" ООД.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ:
1. Открива процедура за отдаване под концесия на автолинии 2, 5, 7, 11, 12а, 14а, 16 и 18 от транспортната схема на гр. Ямбол като задължава общинската администрация да подготви необходимите материали в срок до 30.06.2002 г.
2. До приключване на процедурата превозването на пътниците по съответните автолинии да се осъществява от бившия концесионер "Ямбол бус"ООД.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ОСМА - Разпореждане с имоти-частна общинска собственост /отстъпено право на строеж в ж.к. "Диана", ж.к. "Гр.Игнатиев" и ж.к. "Хале"/.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
I. На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 от ЗОС и чл.26 и чл.30 от НРПУРОИ на Общински съвет-Ямбол, учредява чрез търгове с явно наддаване, отстъпено право на строеж върху недвижими имоти-частна общинска собственост:

1. Жилищен комплекс "Диана"
1.1. Отстъпено право на строеж за ЗП 150 кв.м. върху общинска земя, съставляваща застроително петно 30 А Б, кв.26 по плана на гр.Ямбол при граници на поземления имот: застроително петно 34 Б, ул."Милин камък", общинска земя, ул."Балатон". Едноетажно застрояване с Н=4.80 м. Начална тръжна цена 520 лв.
1.2. Отстъпено право на строеж за ЗП 70 кв.м. върху общинска земя, съставляваща застроително петно 34 Б, кв.26 по плана на гр.Ямбол при граници на поземления имот: застроително петно 34 А, ул."Милин камък", застроително петно 30 А, ул."Балатон". Едноетажно застрояване с Н=4.80 м. Начална тръжна цена 250.00лв.
1.3. Отстъпено право на строеж за ЗП 70 кв.м. върху общинска земя, съставляваща застроително петно 5, кв.13 по плана на гр.Ямбол при граници на поземления имот: застроително петно 4 , околоблоково пространство, пергула, ул."Гр.Игнатиев". Едноетажно застрояване с Н=4.80 м. Начална тръжна цена 250.00лв.
1.4. Отстъпено право на строеж за ЗП 100 кв.м. върху общинска земя, съставляваща застроително петно 6 А, кв.13 по плана на гр.Ямбол при граници на поземления имот: пергула, междублоково пространство, застроително петно 6, ул."Гр.Игнатиев". Едноетажно застрояване с Н=4.80 м. Начална тръжна цена 350.00 лв.
1.5. Отстъпено право на строеж за ЗП 70 кв.м. върху общинска земя, съставляваща застроително петно 9, кв.13 по плана на гр.Ямбол при граници на поземления имот: застроително петно 8, околоблоково пространство, зелени площи, ул."Гр.Игнатиев". Едноетажно застрояване с Н=4.80 м. Начална тръжна цена 250.00 лв.
1.6. Отстъпено право на строеж за ЗП 140 кв.м. върху общинска земя, съставляваща застроително петно 15, кв.13 по плана на гр.Ямбол при граници на поземления имот: зелени площи, околоблоково пространство, застроително петно 38, ул."Гр.Игнатиев". Условия на търга-изместване на подземните комуникации. Едноетажно застрояване с Н=4.80 м. Начална тръжна цена 500.00 лв.
1.7. Отстъпено право на строеж за ЗП 70 кв.м. върху общинска земя, съставляваща застроително петно 38, кв.13 по плана на гр.Ямбол при граници на поземления имот: застроително петно 15, околоблоково пространство, застроително петно 24, ул."Гр.Игнатиев". Условия на търга-изместване на подземните комуникации. Едноетажно застрояване с Н=4.80 м. Начална тръжна цена 250.00 лв.
1.8. Отстъпено право на строеж за ЗП 70 кв.м. върху общинска земя, съставляваща застроително петно 23, кв.13 по плана на гр.Ямбол при граници на поземления имот: застроително петно 24, околоблоково пространство, застроително петно 19, ул."Гр.Игнатиев". Условия на търга-изместване на подземните комуникации. Едноетажно застрояване с Н=4.80 м. Начална тръжна цена 250.00 лв.
1.9. Отстъпено право на строеж за ЗП 70 кв.м. върху общинска земя, съставляваща застроително петно 19, кв.13 по плана на гр.Ямбол при граници на поземления имот: застроително петно 23, околоблоково пространство, пергула, ул."Гр.Игнатиев". Условия на търга-изместване на подземните комуникации. Едноетажно застрояване с Н=4.80 м. Начална тръжна цена 250.00 лв.
1.10. Отстъпено право на строеж за ЗП 80 кв.м. върху общинска земя, съставляваща застроително петно 16 А, кв.13 по плана на гр.Ямбол при граници на поземления имот: пергула, околоблоково пространство, застроително петно 16 Б, ул."Гр.Игнатиев". Условия на търга-изместване на подземните комуникации. Едноетажно застрояване с Н=4.80 м. Начална тръжна цена 300.00 лв.
1.11. Отстъпено право на строеж за ЗП 90 кв.м. върху общинска земя, съставляваща застроително петно 16 Б, кв.13 по плана на гр.Ямбол при граници на поземления имот: застроително петно 16 А, застроително петно 12, ул."Гр.Игнатиев". Условия на търга-изместване на подземните комуникации. Едноетажно застрояване с Н=4.80 м. Начална тръжна цена 320.00 лв.
1.12. Отстъпено право на строеж за ЗП 110 кв.м. върху общинска земя, съставляваща застроително петно 12, кв.13 по плана на гр.Ямбол при граници на поземления имот: застроително петно 16 Б, паркинг, застроително петно 30, улица. Условия на търга-изместване на подземните комуникации. Едноетажно застрояване с Н=4.80 м. Начална тръжна цена 400.00 лв.
1.13. Отстъпено право на строеж за ЗП 60 кв.м. върху общинска земя, съставляваща застроително петно 30, кв.13 по плана на гр.Ямбол при граници на поземления имот: застроително петно 12, паркинг, улица, улица. Условия на търга-изместване на подземните комуникации.Едноетажно застрояване с Н=4.80 м. Начална тръжна цена 210.00 лв.
1.14. Отстъпено право на строеж за РЗП 100 кв.м. върху общинска земя, съставляваща застроително петно 44 Г, кв.20 А по плана на гр.Ямбол при граници на поземления имот: застроително петно 44 В, зелени площи, застроително петно 44 Д, междублоково пространство. Двуетажно застрояване с Н=5.80 м. Начална тръжна цена 470.00 лв.
1.15. Отстъпено право на строеж за РЗП 120 кв.м. върху общинска земя, съставляваща застроително петно 44 Е, кв.20 А по плана на гр.Ямбол при граници на поземления имот: застроително петно 44 Д, зелени площи, междублоково пространство. Двуетажно застрояване с Н=5.80 м. Начална тръжна цена 560.00 лв.
1.16. Отстъпено право на строеж за ЗП 50 кв.м. върху общинска земя, съставляваща застроително петно 44 Л, кв.19 по плана на гр.Ямбол при граници на поземления имот: ул."Търговска",застроително петно 44 М, паркинг, зелени площи. Едноетажно застрояване с Н=4.80 м. Начална тръжна цена 180.00 лв.
1.17. Отстъпено право на строеж за ЗП 60 кв.м. върху общинска земя, съставляваща застроително петно 44 О, кв.19 по плана на гр.Ямбол при граници на поземления имот: улица, улица,застроително петно 17. Едноетажно застрояване с Н=4.80 м. Начална тръжна цена 210.00 лв.
1.18. Отстъпено право на строеж за ЗП 40 кв.м. върху общинска земя, съставляваща застроително петно 33 А, кв.16 по плана на гр.Ямбол при граници на поземления имот: улица, улица,междублоково пространство, застроително петно 33 Б. Едноетажно застрояване с Н=4.80 м. Начална тръжна цена 140.00 лв.
1.19. Отстъпено право на строеж за ЗП 40 кв.м. върху общинска земя, съставляваща застроително петно 33 Б, кв.16 по плана на гр.Ямбол при граници на поземления имот: улица, застроително петно 33 А,междублоково пространство, сграда тип "павилион". Едноетажно застрояване с Н=4.80 м. Начална тръжна цена 140.00 лв.

2. Жилищен комплекс "Гр.Игнатиев"
2.1. Отстъпено право на строеж за РЗП 110 кв.м. върху общинска земя, съставляваща застроително петно 5.3 Б, кв.152 по плана на гр.Ямбол при граници на поземления имот: улица, застроително петно 5.3 А, зелени площи. Двуетажноетажно застрояване с Н=7.00 м. Начална тръжна цена 510.00 лв.
2.2. Отстъпено право на строеж за ЗП 40 кв.м. върху общинска земя, съставляваща застроително петно 1.7 А, кв.152 по плана на гр.Ямбол при граници на поземления имот: паркинг, зелени площи, застроително петно 1.7 Б. Едноетажноетажно застрояване с Н=4.80 м. Начална тръжна цена 140.00 лв.
2.3. Отстъпено право на строеж за РЗП 140 кв.м. върху общинска земя, съставляваща застроително петно 2.3 2.4, кв.152 по плана на гр.Ямбол при граници на поземления имот: улица, застроително петно 22, улица, застроително петно 2.4 2.5. Двуетажноетажно застрояване с Н=7.00 м. Начална тръжна цена 650.00 лв.
2.4. Отстъпено право на строеж за РЗП 140 кв.м. върху общинска земя, съставляваща застроително петно 2.4 2.5, кв.152 по плана на гр.Ямбол при граници на поземления имот: улица, застроително петно 2.3 2.4, улица. Двуетажноетажно застрояване с Н=7.00 м. Начална тръжна цена 650.00 лв.
2.5. Отстъпено право на строеж за РЗП 180 кв.м. върху общинска земя, съставляваща застроително петно 3.1, кв.152 по плана на гр.Ямбол при граници на поземления имот: улица, улица, застроително петно 3.3, застроително петно 3.2. Едно и двуетажноетажно застрояване с Н=4.80 и 7.00 м. Начална тръжна цена 680.00 лв.
2.6. Отстъпено право на строеж за РЗП 180 кв.м. върху общинска земя, съставляваща застроително петно 3.2, кв.152 по плана на гр.Ямбол при граници на поземления имот: улица, застроително петно 3.1, застроително петно 3.3, зелени площи. Едно и двуетажноетажно застрояване с Н=4.80 и 7.00 м. Начална тръжна цена 680.00 лв.
2.7. Отстъпено право на строеж за ЗП 110 кв.м. върху общинска земя, съставляваща застроително петно 3.3, кв.152 по плана на гр.Ямбол при граници на поземления имот: улица, застроително петно 3.1, застроително петно 3.2, улица. Едноетажноетажно застрояване с Н=4.80 м. Начална тръжна цена 400.00 лв.
2.8. Отстъпено право на строеж за РЗП 160 кв.м. върху общинска земя, съставляваща застроително петно 5.1 А, кв.152 по плана на гр.Ямбол при граници на поземления имот: улица, зелени площи застроителни петна 6.1 и 5.1 Б, застроително петно 5.2. Двуетажноетажно застрояване с Н=7.00 м. Начална тръжна цена 740.00 лв.
2.9. Отстъпено право на строеж за ЗП 150 кв.м. върху общинска земя, съставляваща застроително петно 5.1 Б, кв.152 по плана на гр.Ямбол при граници на поземления имот: застроително петно 6.1,зелени площи, застроително петно 5.2, застроително петно 5.1 А. Едноетажноетажно застрояване с Н=4.80 м. Начална тръжна цена 520.00 лв.
2.10. Отстъпено право на строеж за ЗП 60 кв.м. върху общинска земя, съставляваща застроително петно 9.1 Д, кв.152 по плана на гр.Ямбол при граници на поземления имот: улица, зелени площи, застроително петно 9.1 Г. Едноетажноетажно застрояване с Н=4.80 м. Начална тръжна цена 210.00 лв.

3. Жилищен комплекс "Хале"
3.1. Отстъпено право на строеж за ЗП 60 кв.м. върху общинска земя, съставляваща застроително петно 31 А, кв.23 по плана на гр. Ямбол при граници на
поземления имот: зелени площи, застроително петно 36 А, улица, застроително петно 31 Б. Едноетажноетажно застрояване с Н=4.80 м. Начална тръжна цена 210.00 лв.
3.2. Отстъпено право на строеж за ЗП 60 кв.м. върху общинска земя, съставляваща застроително петно 31 Б, кв.23 по плана на гр. Ямбол при граници на
поземления имот: зелени площи, застроително петно 31 А, улица. Едноетажноетажно застрояване с Н=4.80 м. Начална тръжна цена 210.00 лв.
3.3. Отстъпено право на строеж за РЗП 120 кв.м. върху общинска земя, съставляваща застроително петно 17 А, кв.23 по плана на гр. Ямбол при граници на поземления имот: ул."Милин камък", застроително петно 17 Б, двор на училище, застроително петно 17 Е. Двуетажноетажно застрояване с Н=7.00 м. Начална тръжна цена 560.00 лв.
3.4. Отстъпено право на строеж за РЗП 120 кв.м. върху общинска земя, съставляваща застроително петно 17 Б, кв.23 по плана на гр. Ямбол при граници на поземления имот: ул."Милин камък", пергула, двор на училище, застроително петно 17 А. Двуетажноетажно застрояване с Н=7.00 м. Начална тръжна цена 560.00 лв.
3.5. Отстъпено право на строеж за РЗП 180 кв.м. върху общинска земя, съставляваща застроително петно 5 А, кв.24 по плана на гр. Ямбол при граници на поземления имот: улица, междублоково пространство, застроително петно 5 Б, паркинг. Двуетажноетажно застрояване с Н=6.60 м. Начална тръжна цена 840.00 лв.
3.6. Отстъпено право на строеж за РЗП 180 кв.м. върху общинска земя, съставляваща застроително петно 5 Б, кв.24 по плана на гр. Ямбол при граници на поземления имот: застроително петно 5А, междублоково пространство, застроително петно 2, паркинг. Двуетажноетажно застрояване с Н=6.60 м. Начална тръжна цена 840.00 лв.
3.7. Отстъпено право на строеж за ЗП 50 кв.м. върху общинска земя, съставляваща застроително петно 11 А, кв.24 по плана на гр. Ямбол при граници на
поземления имот: застроително петно 3 Б, междублоково пространство, застроително петно 11 Б, зелени площи. Едноетажноетажно застрояване с Н=4.80 м. Начална тръжна цена 180.00 лв.
3.8. Отстъпено право на строеж за ЗП 50 кв.м. върху общинска земя, съставляваща застроително петно 11 Б, кв.24 по плана на гр. Ямбол при граници на
поземления имот: застроително петно 11 А, междублоково пространство, застроително петно 11 В, зелени площи. Едноетажноетажно застрояване с Н=4.80 м. Начална тръжна цена 180.00 лв.
3.9. Отстъпено право на строеж за ЗП 40 кв.м. върху общинска земя, съставляваща застроително петно 11 В, кв.24 по плана на гр. Ямбол при граници на
поземления имот: застроително петно 11 Б, застроително петно 11 Г, зелени площи. Едноетажноетажно застрояване с Н=4.80 м. Начална тръжна цена 140.00 лв.
3.10. Отстъпено право на строеж за ЗП 40 кв.м. върху общинска земя, съставляваща застроително петно 11 Г, кв.24 по плана на гр. Ямбол при граници на
поземления имот: междублоково пространство,зелени площи, застроително петно 11 В. Едноетажноетажно застрояване с Н=4.80 м. Начална тръжна цена 140.00 лв.
3.11. Отстъпено право на строеж за ЗП 60 кв.м. върху общинска земя, съставляваща застроително петно 38, кв. 24 по плана на гр. Ямбол при граници на
поземления имот: застроително петно 18, улица, паркинг, зелени площи. Едноетажноетажно застрояване с Н=4.80 м. Начална тръжна цена 210.00 лв.
3.12. Отстъпено право на строеж за ЗП 70 кв.м. върху общинска земя, съставляваща застроително петно 1 А, кв. 24 по плана на гр. Ямбол при граници на
поземления имот: застроително петно 55, зелени площи, застроително петно 1 Б, паркинг. Едноетажноетажно застрояване с Н=4.80 м. Начална тръжна цена 250.00 лв.
3.13. Отстъпено право на строеж за ЗП 70 кв.м. върху общинска земя, съставляваща застроително петно 1 Б, кв. 24 по плана на гр. Ямбол при граници на
поземления имот: застроително петно 1 А, зелени площи, застроително петно 5 В, паркинг. Едноетажноетажно застрояване с Н= 4.80 м. Начална тръжна цена 250.00 лв.

II. Кмета на Община Ямбол да организира търговете с явно наддаване по реда на Глава седма на НРПУРОИ.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Разпореждане с имоти-частна общинска собственост-общински терени в промишлена зона и градска част.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.26, чл.27 от НРПУРОИ на Общински съвет-Ямбол, продава чрез търгове с тайно наддаване следните недвижими имоти - частна общинска собственост:
1. Общинска земя с площ 3160 кв.м., съставляваща урегулиран поземлен имот VII общ., кв.151(до "Тракия " ООД) по плана на промишлена зона гр.Ямбол при граници:поземлен имот II, поземлени имоти IV и V, поземлен имот VIII, улица. Начална офертна цена 19 215 лева.
2. Общинска земя с площ 3640 кв.м., съставляваща уреугулиран поземлен имот VIII общ., кв.151 (до "Тракия " ООД) по плана на промишлена зона гр.Ямбол при граници: поземлен имот VII, поземлени имоти V и VI, улица, улица. Начална офертна цена 22 135 лева.
3. Общинска земя с площ 3575 кв.м., съставляваща урегулиран поземлен имот X общ., кв.118, на ул."Индже войвода" (до "Кабиле" ООД) по плана на гр.Ямбол при граници: поземлен имот VIII, ул."Индже войвода", околовръстен път "Юг", улица. Начална офертна цена 30 785 лв.
4. Общинска земя с площ 360 кв.м., съставляваща урегулиран поземлен имот X общ., кв.6, на ул."Дружба" по плана на гр.Ямбол при граници: ул."Дружба", поземлен имот XI-8059, поземлен имот XVI-8059, междублоково пространство. Начална офертна цена 3330 лв.
II.Кмета на Община Ямбол да организира търговете с тайно наддаване по реда на Глава седма на НРПУРОИ.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение за отмяна на решение от ХХІХ-та сесия на ОбС Ямбол по т.1 г/. относно помещение на ул."Серес" 15.
ВНОСИТЕЛ: М. Филипов

Общински съвет РЕШИ: Не приема предложението.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение за откриване на таксиметрова стоянка на ул. "Русе".
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Дава съгласие за откриване таксиметрова стоянка на ул. "Русе".
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с общинско имущество:
а/ Предложение за приватизация на общински обекти - Банков офис /бивша Кредитна банка/ на пл."Освобождение".
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
І. Приема правния анализ на обект : Банков офис /бивша Кредитна банка/ на пл. "Освобождение" .
ІІ. Приема направената оценка на обект : Банков офис /бивша Кредитна банка/ на пл. "Освобождение" със застроена площ 259.61 кв.м и разгъната застроена площ 859.56 кв.м в размер на 527 000 лева.
ІІІ. На основание чл.21, ал.1 от ЗМСМА, чл.3, ал.1 т.4 и чл.30, ал.1 от ЗППДОП и Наредбата за търговете / ПМС 105 , ДВ, бр. 50/92 год. / продава чрез търг с явно наддаване обект : Банков офис / бивша Кредитна банка / на пл. "Освобождение" със застроена площ 259.61 кв.м и разгъната застроена площ 859.56 , съответното отстъпено право на строеж и начална цена 527 000 лева без ДДС .
1. Депозитът за участие в търга в размер на 10 % от началната цена се внася по банкова сметка 5018149430, банков код 66073019 при ТБ" БИОХИМ" гр.Ямбол до 14 -ия ден от датата на обнародване на решението в "Държавен вестник" до 16 часа.
2. Плащането на цената с включено ДДС съгласно чл. 30, ал 1, чл.34, ал.1 и чл.56, ал.1 от ЗДДС се извършва като 50 % от нея се плаща веднага със сключването на договора за продажба по банкова сметка 5018149430, банков код 66073019 при ТБ" БИОХИМ" гр.Ямбол , а останалите 50 % се плащат в двуседмичен срок от сключването на договора за продажба.
3. Тръжната документация се получава срещу такса от 500 лева без ДДС в стая 410 на Община Ямбол, ул."Раковски" №7, в срок до 13-ия ден от публикуване на решението в "Държавен вестник" до 16 часа.
4. Таксата за участие в търга е в размер на 300 лева без ДДС, внесена в стая 410 на Община Ямбол, ул."Раковски" № 7 в срок до 14-ия ден от публикуване на решението в "Държавен вестник" до 16 часа.
5. Провеждането на търга се извършва в Община Ямбол, ул."Раковски" № 7 , зала 107 на 16-ия или първия следващ работен ден след него, ако е почивен, от публикуване на решението в "Държавен вестник" от 9.00 часа.
6. Повторен търг в случаите по чл.6, ал.3 от Наредбата за търговете / ПМС 105 , ДВ, бр. 50/92 год. /, се провеждат на 7-ия ден след провеждане на първия търг или първия следващ работен ден след него, ако е почивен, от 9.00 часа в зала 107 на Община Ямбол, ул."Раковски" № 7.
Закупуването на тръжна документация , внасянето на такса и депозит за участие в повторния търг да става до 5-тия ден след провеждане на първия търг.
7. Договорът за продажба се сключва в двуседмичен срок след провеждането на търга. В едноседмичен срок от провеждането на търга лицето , спечелило търга подава в стая 403 в Община Ямбол, ул."Раковски" № 7 декларация по параграф 9 от ПЗР на ЗППДОП , което е задължително условие за сключване на договора.
8. Утвърждава тръжната документация и договорът за продажба, като част от нея.
9. Назначава тръжна комисия с възнаграждение 80 лева за всеки от членовете й в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Куман Кузманов - директор дирекция "ОС"
СЕКРЕТАР: инж. Соня Русева - гл. експерт отдел "РРОИ"
ЧЛЕНОВЕ:
Пенчо Пенев - общински съветник, председател на ПК БФ
Георги Николов - юрист и общински съветник
Атанас Карамарков - общински съветник
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:
Митко Филипов - общински съветник
Ирина Христова - юрист и общински съветник
Задължава кмета на Община Ямбол да издаде заповед за назначаване на членовете на комисията за провеждане на търга.
10. На основание чл.3, ал.3 от ЗППДОП упълномощава кмета на Община Ямбол да организира и проведе търга и сключи сделката.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с общинско имущество:
б/ Предложение за приватизация на общински обекти - Сладкарница "Шанхай" на ул."Цар Освободител" №2 (актуализация на оценка).
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: На основание чл.21, ал.1 от ЗМСМА, чл.3, ал.1 т.4 и чл.30, ал.1 от ЗППДОП и Наредбата за търговете /ПМС 105 , ДВ, бр. 50/92 год./ продава чрез търг с явно наддаване обект : сладкарница "Шанхай" на ул. Цар Освободител" №2 със застроена площ 175 кв.м , съответното отстъпено право на строеж и начална цена 125 640 /сто двадесет и пет хиляди шестстотин и четиридесет/ лева без ДДС .
1. Депозитът за участие в търга в размер на 10% от началната цена се внася по банкова сметка 5018149430, банков код 66073019 при ТБ" БИОХИМ" гр. Ямбол до 14-ия ден от датата на обнародване на решението в "Държавен вестник" до 16 часа.
2. Плащането на цената с включено ДДС съгласно чл. 30, ал 1, чл.34, ал.1 и чл.56, ал.1 от ЗДДС се извършва като 50% от нея се плаща веднага със сключването на договора за продажба по банкова сметка 5018149430, банков код 66073019 при ТБ" БИОХИМ" гр.Ямбол , а останалите 50% се плащат в двуседмичен срок от сключването на договора за продажба.
3. Тръжната документация се получава срещу такса от 50 лева без ДДС в стая 410 на Община Ямбол, ул."Раковски" №7, в срок до 13-ия ден от публикуване на решението в "Държавен вестник" до 16 часа.
4. Таксата за участие в търга е в размер на 30 лева без ДДС, внесена в стая 410 на Община Ямбол, ул."Раковски" №7 в срок до 14-ия ден от публикуване на решението в "Държавен вестник" до 16 часа.
5. Провеждането на търга се извършва в Община Ямбол, ул."Раковски" №7 , зала 107 на 16-ия или първия следващ работен ден след него, ако е почивен, от публикуване на решението в "Държавен вестник" от 14.00 часа.
6. Повторен търг в случаите по чл.6, ал.3 от Наредбата за търговете /ПМС 105 , ДВ, бр. 50/92 год./ се провеждат на 7-ия ден след провеждане на първия търг или първия следващ работен ден след него, ако е почивен, от 14.00 часа в зала 107 на Община Ямбол, ул."Раковски" №7.
Закупуването на тръжна документация , внасянето на такса и депозит за участие в повторния търг да става до 5-тия ден след провеждане на първия търг.
7. Договорът за продажба се сключва в двуседмичен срок след провеждането на търга. В едноседмичен срок от провеждането на търга лицето , спечелило търга подава в стая 403 в Община Ямбол, ул."Раковски" №7 декларация по параграф 9 от ПЗР на ЗППДОП , което е задължително условие за сключване на договора.
8. Утвърждава тръжната документация и договорът за продажба, като част от нея.
9. Назначава тръжна комисия с възнаграждение 80 лева за всеки от членовете й в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Куман Кузманов - директор дирекция "ОС"
СЕКРЕТАР: инж. Соня Русева - гл. експерт отдел "РРОИ"
ЧЛЕНОВЕ:
Ирина Христова - юрист и общински съветник
инж. Николай Пенев - общински съветник
Николай Парушев - общински съветник
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:
Георги Желев - общински съветник
Илия Иванов - общински съветник
Задължава кмета на Община Ямбол да издаде заповед за назначаване на членовете на комисията за провеждане на търга.
10. На основание чл.3, ал.3 от ЗППДОП упълномощава кмета на Община Ямбол да организира и проведе търга и сключи сделката.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с общинско имущество:
в/ Предложение от "Диана бус" ЕООД за бракуване на ДМА.
ВНОСИТЕЛ:Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Дава съгласие за бракуването на 5 броя автобуси, подробно посочени в предложението на "Диана бус" ЕООД.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с общинско имущество:
г/ Ликвидиране на съсобственост между Пенко Аладжов и Община Ямбол чрез доброволна делба.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Да се ликвидира съсобственост между Община Ямбол и Пенко Иванов Аладжов и Пенко Георгиев Табаков чрез доброволна делба и доплащане по пазарни цени на общинския дял от 3.64 кв.м. за помещение - магазин №1 /съгл.чертеж/ - бивш РЕП, с вход от запад и граници: изток - покрит зеленчуков пазар; запад - площадно пространство; север - магазин №2 и склад; юг - стара автогара, и помещение - магазин №3, с вход от север и граници: изток - склад; запад - площадно пространство; север - покрит зеленчуков пазар; юг - магазин №1 в сградата на Стара автогара, ул."Търговска" №35, гр.Ямбол за сумата 1747 лв.
2. Упълномощава Кмета на Община Ямбол да сключи договор за делба на основание чл.29 ал.3 от НРПУРОИ.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с общинско имущество:
д/ Молба от ЕТ "Деском" за монтиране радиоустройство на кулата на хълм Боровец.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ:
І. Възлага на Кмета на Община Ямбол да организира и проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем за монтиране радиоустройство на кулата на хълм Боровец, а именно: два броя антени с дължина 0.50 м., рефлектор с площ 0.48 м., радиоустройство с обем 0.002 куб.м. и общо тегло на антените и устройството около 2 кг. По Глава седма от НРПУРОИ на Общински съвет - Ямбол при следните условия:
1. Срок на отдаване - 3 (три) години.
2. Начална тръжна наемна цена - 45.00 лева без ДДС.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с общинско имущество:
ж/.Молба на Областно пътно управление за предоставяне на общински недвижим имот.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ:
1. Да се проведе търг за отдаване под аренда за срок от 15 години на общинска земеделска земя неполивна местност "Кринчовица", както следва:
Имот № 066001 катег. V 28.108 дка.
Имот № 066002 катег. V 39.88 дка.
Имот № 066003 катег. V 47.529 дка.
Имот № 066004 катег. V 104.433 дка.
Имот № 066005 катег. V 37.870 дка.
Имот № 066006 катег. V 47.167 дка.
Имот № 066007 катег. V 7.126 дка.
2. Арендната вноска за първите четири години е в размер на 10 лв на декар.
3. От петата година арендната вноска се определя на 15 лв. на декар.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с общинско имущество:
е/ Молба от "Трест Б оперейшън" за арендоване земя в землището на гр. Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Задължава общинската администрация да извърши изменение на регулацията на спорния имот.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с общинско имущество:
з/ Предложение от ПК "Тунджа Ямбол" относно начина на оземляване на безимотни и малоимотни граждани.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Оземлявянето да се извърши чрез отдаване под наем за една стопанска година на гласуваната земеделска земя. Цена на земеделската земя за 1 /един/ дка. - 8 лв.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с общинско имущество:
и/ Молба от Георги Андреев Георгиев за закупуване на общински имот.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Не дава съгласие за продажба на гараж, находящ се в гр.Ямбол, ул."Ст.Караджа" 68, на Георги Андреев Георгиев.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с общинско имущество:
й/ Молба от Исмаил Хакъ Алиев за замяна на жилище.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Не дава съгласие за замяна на недвижим имот - апартамент № 111 в гр.Ямбол, ж.к."Райна Княгиня" бл.20 вх.Д, собственост на Исмаил Алиев, с друг недвижим имот - общинска собственост.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с общинско имущество:
к/ Молба от Апостол Ангелов Апостолов за замяна на жилище.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Не дава съгласие за замяна на недвижим имот - апартамент № 83, находящ се в гр.Ямбол, ж.к."Райна Княгиня" бл.18 вх.Д ет.6, собственост на Апостол Апостолов, с друг недвижим имот, находящ се в гр.Ямбол, ж.к."Бенковски" - общинска собственост.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с общинско имущество:
л/ Молба от Паско Гигов за ликвидиране на съсобственост с Община Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ:
1. Отказва ликвидиране на съсобствеността в урегулиран поземлен имот ХVІ, кв.153 чрез изкупуване на общинската част в парцела.
2. Във връзка с изтеклия шестмесечен срок по §6 от ПР на ЗУТ, задължава Кмета на Общината да разпореди извършване на процедура по §8, ал.1 от ПР на ЗУТ за промяна на дворищно регулационния план като новите регулационни линии да минат по съществуващите граници на поземелените имоти.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с общинско имущество:
м/ Предложение за предоставяне под наем площ за банков офис на "Общинска банка" АД София.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Не приема предложението.