Tридесет и първата сесия
проведена на 21.12.2001 г.

Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif

ДНЕВЕН РЕД

1. Оспорване на решение на ОбС Ямбол от ХХХ-та редовна сесия, проведена на 2.11.2001г. по т.11 от дневния ред относно таксиметрова стоянка на ул."Русе".
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
2. Допълнение към решение на ОбС Ямбол по т.4.2. от решенията на ХХХ-та редовна сесия, проведена на 2.11.2001г.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
3. Предложение относно определяне на таксата за битови отпадъци за 2002 година.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
4. Предложение относно промени по бюджета на Община Ямбол за 2001 година.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
5. Предложение за промяна числеността на персонала и средната брутна работна заплата във функция "Образование" при Община Ямбол.
ВНОСИТЕЛ:Н.Хаджигеоргиева
6. Молба от Сотир Цонев-управител на "Дамполис Ател" ЕООД за отпускане на заем.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров
7. Предложение относно изграждане, експлоатация и предаване на ЗПТБО.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
8. Одобряване Статут на "Вестник Тракиец" ЕООД.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров
9. Предложение относно изменения и допълнения на НРПУРОИ.
ВНОСИТЕЛ:Н.Хаджигеоргиева
10. Предложение относно безвъзмездно прехвърляне на недвижима частна държавна собственост.
ВНОСИТЕЛ:Н.Хаджигеоргиева
11. Предложение относно отдаване под наем площ за банков офис под колонадата на Община Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров
12. Предложения за разпореждане с общинско имущество:
а/ Предложение за приватизация на общински обекти - Банков офис /бивша Кредитна банка/ на пл."Освобождение".
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
б/ Молба от Читалище "Съгласие" за предоставяне на общински имот за безвъзмездно ползване.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров
в/ Молба от ЕТ "Ямболпроект" относно аренда на земеделска земя.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров
г/ Предложение от "Кумазит-95" АД за замяна на терен в Индустриалната зона.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров
д/ Молба от Дженко Джеджев относно прехвърляне собствеността на общински имот.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров
е/ Молба от Тодор Памуков за предоставяне протоколите и решенията от заседанията на ОбС Ямбол за 2000-2001 година.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров
ж/ Предложение относно разпореждане с недвижими имоти-частна общинска собственост - ул."Ресен" № 2А.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
з/ Предложение за прекратяване на съсобственост между Община Ямбол и Атанаска Стоянова.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
13. Приемане окончателен състав на Обществен съвет за управление дейността на Радиоцентър Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Оспорване на решение на ОбС Ямбол от ХХХ-та редовна сесия, проведена на 2.11.2001 г. по т.11 от дневния ред относно таксиметрова стоянка на ул."Русе".
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Отменя решението си по т.11 от ХХХ-та редовна сесия относно таксиметрова стоянка на ул."Русе".
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ВТОРА - Допълнение към решение на ОбС Ямбол по т.4.2. от решенията на ХХХ-та редовна сесия, проведена на 2.11.2001 г.
Вносител: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Допълва разпределението на автобусните линии - 59 бр. от областната и републиканската транспортни схеми - квота Община по линии и пакети линии за провеждането на конкурси за възлагането им както следва:
ХІ. Автобусна линия Ямбол-Бояново - 2 курса с 2 маршрутни разписания, без особености.
За обслужването на линията са необходими 2 автобуса, вкл.1 резервен, съотношение необходими - резервни автобуси - 100 към 50 %.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно определяне на таксата за битови отпадъци за 2002 г.
Вносител: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Одобрява план-сметка за необходимите разходи за поддържане чистотата на територията на общината общо в размер на 1 577 332 лв. с ДДС, от които:
- сметосъбиране и сметоизвозване 863 552 лв. с ДДС
- обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоражения 383 588 лв с ДДС
- чистотата на териториите предназначени за
обществено ползване 330 192 лв.с ДДС
2. Определя таксата за битови отпадъци на жилищни имоти на граждани както и на жилищни имоти на предприятията за 2002г. - 2,7 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимите имоти. По видове услуги таксата е както следва:
- събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоражения за обезвреждането им. 1,4 на хиляда
- проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битовите отпадъци 0,6 на хиляда
- почистване на улични платна, площади, алеи, парковете и другите територии от населените места предназначени за обществено ползване 0,7 на хиляда
3. Определя следните размери на такса за битови отпадъци за нежилищни имоти за 2002 г.
3.1. В левове в зависимост от броя и вида на декларираните до 30.11.2001г.съдове за изхвърляне на битови отпадъци, съобразно обявената честота на извозване.

Вид на използвания съд

Обем
куб.м.

Единична цена на един съд за 1 г.

Честота на сметоизвозване

1.

Контейнер метален

0,110

1394

На три дни

2.

Контейнер метален тип "Бобър"

1,1

2875

През ден

3.

Контейнер пластмасов

0,24

2251

На три дни

4.

Бургаски контейнер тип КТО48

4,00

4182

На пет дни

3.2. Когато лицето не е подало декларация в срок, декларирало е по-малко от необходимия му брой от съответния вид съдове за битови отпадъци или не изхвърля битовите отпадъци в определените за целта съдове, или когато не могат да се установят броя на използваните съдове, то заплаща годишна такса в размер на 9,5 на хиляда върху данъчна оценка по чл.20 и чл.21 от ЗМДТ на нежилищни имоти. По видове услуги таксата е както следва:
- събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоражения за обезвреждането им. 5,7 на хиляда
- проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битовите отпадъци 2,4 на хиляда
- почистване на улични платна, площади, алеи, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване 1,4 на хиляда.Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно промени по бюджета на Община Ямбол за 2001 г.
Вносител: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Приема промените в сборния бюджет на община Ямбол за 2001 година по приходите на обща сума 15 423 348 лв.,съгласно Приложение N1.
2. Приема промените в сборния бюджет на община Ямбол за 2001 година по разходите на обща сума 16 883 046 лв. и разпределението им по филиали,съгласно Приложение N 2.
3. Утвърждава дефицита по сборния бюджет на община Ямбол за 2001 година в размер на 1 459 698 лв.
4. Утвърждава финансирането на дефицита по сборния бюджет на община Ямбол в размер на 1 459 698 лв. да се извърши,чрез заем от финансови институции.
5. С неразпределения резерв от 278 868 лв. да се увеличи собствения бюджет на община Ямбол за балансиране на сборния бюджет на общината при промяна на бюджетните взаимоотношения с Републиканския бюджет.
6. Задължава ръководителите-второстепенни разпоредители с бюджет да разпределят утвърдените им кредити за 2001 година по дейности,параграфи и подпараграфи,като спазват изискванията на нормативните акттове.
7. Приема промените по Разчета за финансиране на капиталовите разходи през 2001 година,съгласно Приложение N 3.
8. Приема промените по извънбюджетните сметки и фондове за 2001 година,съгласно Приложения N4 и 5.
9. Разрешава на Кмета на Община Ямбол да изплати работно облекло като размера се определи в зависимост от възможностите.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение за промяна числеността на персонала и средната брутна работна заплата във функция "Образование" при Община Ямбол.
Вносител: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Определя числеността на персонала, средните месечни брутни работни заплати на едно лице и средствата за тях във функция "Образование" за 2001 година съгласно Приложение №1.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ШЕСТА - Молба от Сотир Цонев - управител на "Дамполис Ател" ЕООД за отпускане на заем.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Отпуска безлихвен заем в размер на 3000 лв. (три хиляди лева) от фонд "Приватизация" на "Дамполис Ател" ЕООД.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно изграждане, експлоатация и предаване на ЗПТБО.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
І. Отменя решение от ХХІХ-та сесия на ОбС Ямбол по т.2 в частта му за приемане на съдружник в "Еко инженеринг" ООД гр.Сливен на "Шеле България" ЕООД.
ІІ. Дава съгласие за провеждане на конкурс за избор на инвеститор за изграждане и експлоатация на Завод за твърди битови отпадъци и приема условия за конкурса, както следва:
1. Компостирането да се извърши по закрит способ
2. Размер на таксата, която двете общини ще заплащат за преработката на тон отпадци през първите три години след пускане на завода в редовна експлоатация.
3. Оферента гарантира компост, съответствуващ на приетите в Европейския Съюз норми за наличие на вредни вещества и радиация
4. Общините извозват сметта до входящата рампа на завода. Сметта е събрана по приетия към настоящия момент начин.
5. Място за депониране на отпадъка от завода за преработка на ТБО - сметище Ямбол. Площадката да бъде съобразена с изискванията на Наредба 12 (ДВ бр.152/1998 г). по договореност с Община Ямбол
6. Срок на проектиране - не по-късно от 30.06.2002 г.
7. Срок на изграждане и пускане в експлоатация - 12 месеца.
8. Предложение за срок /години/ на използване на завода от оферента след пускането му в експлоатация.
9. Условия за експлоатация на Депо за ТБО гр.Ямбол (с.Хаджидимитрово)
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ОСМА - Одобряване Статут на "Вестник Тракиец" ЕООД.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Отложена за следващото заседание.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно изменения и допълнения на НРПУРОИ.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
§1. В чл.13 се създава нова ал.6:
"(6) След изтичане на срока по ал.4 може да се сключи нов договор за наем за още три години, след решение на Общинския съвет по предложение на Кмета на Общината."
§2. В чл.16 се създават нови ал.5 и ал.6:
"(5) Срокът по ал.3 може да бъде продължен до три години със заповед на Кмета на Общината по предложение на ПК"ОИСД" при Общински съвет."
"(6) Срокът по предходната алинея може да бъде удължен с още четири години по предложение на Кмета на Общината след решение на Общинския съвет. Общият срок на договора не може да бъде по-дълъг от десет години."
§3. В чл.18 ал.1 се прави следното допълнение:
"(1) ...... или упълномощено от него лице, за срок не по-дълъг от три години. Удължаването на договора може да стане по реда на чл.16, ал.5 и 6 от тази наредба."
§4. В чл.18 се създават нови ал.5 и ал.6:
"(5) Не се предоставят помещения на организации по ал.1 преди те да са уредили задълженията си към общината, произтичащи от ползване на други общински имоти.
(6) Имотите по ал.1 не могат да се пренаемат, да се преостъпват за ползване, да се ползват съвместно по договор с трети лица, както и да се ползват за стопанска и производствена дейност. Забраната не се отнася за тези части от имотите, които са с пряко стопанско предназначение, както и за помещенията, предоставени на на политическите партии за клубна дейност."
§5. В чл.30 ал.3 се прави следното допълнение:
"(3) ........ , установена в глава седма от ППЗДС, завишена с коефицент 2 (две)."
§6. В чл.33 т.4 се прави следното допълнение:
"4. ....... по цени определени по глава седма от ППЗДС, завишена с коефицент 2 (две)."
§7. Чл.71 се променя и придобива следния текст:
"Чл.71. Заповедта по чл.70, ал.1, с изключение състава на комисията се публикува в регионален вестник и се обявява на видно място в сградата на общинската администрация в тридневен срок от нейното издаване.
Търгът или конкурса се провежда в 15-дневен и най-късно в 30-дневен срок от датата на последната публикация за обявяването му."
&8. В чл.72, ал.2 след думата "конкурс" се поставя точка, а думите "в едномесечен срок се заличават.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно безвъзмездно прехвърляне на недвижима частна държавна собственост.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Задължава Кмета на Община Ямбол да направи предложение по чл.54 от ЗДС до Министерството на отбраната за безвъзмездно прехвърляне на собствеността върху недвижимите имоти, както следва:
а/ помощно стопанство, намиращо се в землището на гр.Ямбол имот 30024 по плана на земеразделяне с площ от 4816 кв.м. заедно с изградените в него 12 бр. стопански сгради;
б/ помощно стопанство на поделение 38210, намиращо се в землището на гр.Ямбол и част от имот 219 по плана на земеразделяне с площ около 10 дка.
2. Упълномощава Кмета на Община Ямбол да подпише договор за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имотите.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ЕДИДЕСЕТА - Предложение относно отдаване под наем площ за банков офис под колонадата на Община Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Възлага на Кмета на Община Ямбол да организира и проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площ от 204 кв.м., в т.ч. 18.кв.м. във фойаето и 186 кв.м. под колонадата на сградата на Община Ямбол на ул."Г.С.Раковски" № 7 по Глава седма от НРПУРОИ на Общински съвет Ямбол при следните условия:
1. Предмет на дейност - банков офис и разплащателна каса;
2. Срок на отдаване - 5 (пет) години;
3. Начална тръжна наемна цена - 1530.00 лв. без ДДС;
4. Върху предоставената площ наемателят да изгради за своя сметка банков офис с площ от 186.00 кв.м. и разплащателна каса с площ от 18 кв.м., които след изтичане на наемния договор стават собственост на Община Ямбол.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с общинско имущество:
а/ Предложение за приватизация на общински обекти - Банков офис /бивша Кредитна банка/ на пл."Освобождение".
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
На основание чл.21, ал.1 от ЗМСМА, чл.3, ал.1 т.4 и чл.30, ал.1 от ЗППДОП и Наредбата за търговете / ПМС 105 , ДВ, бр. 50/92 год. / продава чрез търг с явно наддаване обект : Банков офис / бивша Кредитна банка / на пл. "Освобождение" със застроена площ 259.61 кв.м и разгъната застроена площ 859.56 , съответното отстъпено право на строеж и начална цена 421 600 лева (без ДДС ).
1. Депозитът за участие в търга в размер на 10 % от началната цена се внася по банкова сметка 5010002530, банков код 13074410 при "Общинска банка"- АД клон Ямбол до 14 -ия ден от датата на обнародване на решението в "Държавен вестник" до 16 часа.
2. Плащането на цената с включено ДДС съгласно чл. 30, ал 1, чл.34, ал.1 и чл.56, ал.1 от ЗДДС се извършва като 50 % от нея се плаща веднага със сключването на договора за продажба по банкова сметка 5010002530, банков код 13074410 при "Общинска банка"- АД клон Ямбол, а останалите 50 % се плащат в двуседмичен срок от сключването на договора за продажба.
3. Тръжната документация се получава срещу такса от 500 лева (без ДДС) в стая 410 на Община Ямбол, ул."Раковски" № 7, в срок до 13-ия ден от публикуване на решението в "Държавен вестник" до 16 часа.
4. Таксата за участие в търга е в размер на 300 лева (без ДДС), внесена в стая 410 на Община Ямбол, ул."Раковски" № 7 в срок до 14-ия ден от публикуване на решението в "Държавен вестник" до 16 часа.
5. Провеждането на търга се извършва в Община Ямбол, ул."Раковски" № 7 , зала 107 на 16-ия или първия следващ работен ден след него, ако е почивен, от публикуване на решението в "Държавен вестник" от 9.00 часа.
6. Повторен търг в случаите по чл.6, ал.3 от Наредбата за търговете / ПМС 105 , ДВ, бр. 50/92 год. /, се провеждат на 7-ия ден след провеждане на първия търг или първия следващ работен ден след него, ако е почивен, от 9.00 часа в зала 107 на Община Ямбол, ул."Раковски" № 7.
Закупуването на тръжна документация , внасянето на такса и депозит за участие в повторния търг да става до 5-тия ден след провеждане на първия търг.
7. Договорът за продажба се сключва в двуседмичен срок след провеждането на търга. В едноседмичен срок от провеждането на търга лицето , спечелило търга подава в стая 403 в Община Ямбол, ул."Раковски" № 7 декларация по параграф 9 от ПЗР на ЗППДОП , което е задължително условие за сключване на договора.
8. Утвърждава тръжната документация и договорът за продажба, като част от нея.
9. Назначава тръжна комисия с възнаграждение 80 лева за всеки от членовете й в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Куман Кузманов - директор дирекция "ОС"
СЕКРЕТАР: инж. Соня Русева - гл. експерт отдел "РРОИ"
ЧЛЕНОВЕ:
Пенчо Пенев - общински съветник, п-тел на ПК БФ
Георги Николов - юрист и общински съветник
Атанас Карамарков - общински съветник
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:
Митко Филипов - общински съветник
Ирина Христова - юрист и общински съветник
Задължава кмета на Община Ямбол да издаде заповед за назначаване на членовете на комисията за провеждане на търга.
10. На основание чл.3, ал.3 от ЗППДОП упълномощава кмета на Община Ямбол да организира и проведе търга и сключи сделката.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с общинско имущество:
б/ Молба от Читалище "Съгласие" за предоставяне на общински имот за безвъзмездно ползване.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ:
1. Предоставя за управление трети етаж от сградата на ул."Търговска" № 164 на читалище "Съгласие" безвъзмездно по реда на чл.19 на НРПУРОИ на Общински съвет Ямбол за срок от 5 години за библиотечен филиал на читалището и изграждане на "Електронна библиотека".
2. Упълномощава Кмета на Община Ямбол да подпише договор за управление.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с общинско имущество:
в/ Молба от ЕТ "Ямболпроект" относно аренда на земеделска земя.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ:
Да се проведе търг за отдаване под аренда за срок от 15 години на общинска земеделска земя - ІV категория, неполивна, имот № 045187, местност "Бозалъка" от 129.288 дка., с първоначална тръжна цена 12 лв. на дка.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с общинско имущество:
г/ Предложение от "Кумазит-95" АД за замяна на терен в Индустриалната зона.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Предлага на "Кумазит - 95" АД да извърши замяна на собствения му терен под халето на "Инфрастроймонтаж" с един от следните общински имоти: УПИ 7 в кв.151, УПИ 8 в кв.151 и УПИ 10 в кв.118 по негов избор. Предложението е валидно до 31.01.2002 г. , срок в който "Кумазит 95" АД трябва да потвърди пред Общински съвет в писмен вид избора на един от терените и желанието за извършване на предлаганата замяна.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с общинско имущество:
д/ Молба от Дженко Джеджев относно прехвърляне собствеността на общински имот.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Дава съгласие за прехвърляне собствеността върху УПИ ІІ в кв.151 А по плана на града с площ от 3639 кв.м. заедно с подобренията в него при граници УПИ-І, УПИ-ІХ, УПИ-VІІ срещу внесените от Дружеството по сметка на Община Ямбол суми за продажбата на застроителни петна в УПИ - ІХ, ХІІ, ХV, ХІІІ, ХVІ, ХVІІ, ХІV, всички в кв.147 по плана на града.
Задължава Кмета на Община Ямбол да извърши необходимото за прехвърляне на собствеността на СД "Диана М".
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с общинско имущество:
е/ Молба от Тодор Памуков за предоставяне протоколите и решенията от заседанията на ОбС Ямбол за 2000-2001 година.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Не взе решение.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с общинско имущество:
ж/ Предложение относно разпореждане с недвижими имоти-частна общинска собственост - ул."Ресен" № 2А.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
І. Продава чрез търг с тайно наддаване следния недвижим имот - частна общинска собственост:
Бивша целодневна детска градина "Здравец", ул."Ресен" № 2А, представляващ масивна сграда състояща се от:
- детски сектор два етажа, с разгъната застроена площ 753,96 кв.м.
- обслужващи помещения /кухненска част, подготвителни, транжорни и хладилници, складове/ - полуподземен етаж - с разгъната застроена площ 376,98 кв.м.
заедно със съответното отстъпено право на строеж върху 1131 кв.м. от терена, в който е застроена, съставляващ УПИ - ІІ, кв.84, по плана на гр.Ямбол, при граници на урегулирания поземлен имот: север - ул."Ресен", югозапад - ул."Вит", изток - УПИ ІІІ, частна клиника "Хипократ", запад - УПИ І, Трафопост. Начална тръжна цена 87 950 лв.
ІІ. Кметът на Община Ямбол да организира търга с тайно наддаване по реда на Глава седма на НРПУРОИ.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с общинско имущество:
з/ Предложение за прекратяване на съсобственост между Община Ямбол и Атанаска Стоянова.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Да се прекрати съсобственост върху недвижим имот чрез изкупуване от Атанаска Димитрова Стоянова на частта собственост на Община Ямбол, съставляваща 100/280 идеални части от поземлен имот № 5203, в кв.94 по плана на гр. Ямбол, целия с площ 280 кв.м., при граници на целия имот: ул."Асенова крепост", ПИ № 5204, ПИ № 5202, ПИ № 5201, ПИ № 8051, ул."Будак Стоян войвода", за сумата 649.00 лв. /шестотин четиридесет и девет лева/.
2. Упълномощава Кмета на Община Ямбол да сключи договор за продажба.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Приемане окончателен състав на Обществен съвет за управление дейността на Радиоцентър Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Утвърждава Обществен съвет за управление радиодейността на Радоицентър Ямбол в следния персонален състав:
Панайот Чакъров - общински съветник
Илия Илиев - общински съветник - икономист
Миглена Доненчева - общински съветник - юрист
Боряна Дикова - журналист
Стефан Чирпанлиев - писател