Tридесет и втората сесия
проведена на 22.02.2002 г.

Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif

ДНЕВЕН РЕД

1. Отчет за изпълнение на сборния бюджет на Община Ямбол за 2001 г.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
2. Предложение за сборен бюджет на Община Ямбол за 2002 г.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
3. Предложение относно определяне размера на местните такси, услуги и права предоставяни от Община Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
4. Списък-предложение на обекти за включване в Националната годишна програма за финансиране на Общинската пътна мрежа през 2002 г.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
5. Общинска програма за превенция, лечение и рехабилитация на наркоманиите в Община Ямбол за периода 2002-2005 г.
ВНОСИТЕЛ: Н..Хаджигеоргиева
6. Отчет на Общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
7. Предложение за въвеждане на вечерен час за учащите се от Община Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
8. Програма за приватизация на общинската собственост в Община Ямбол през 2002 г.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
9. Предложение относно предоставяне средства за "Екоинженеринг" ООД Сливен. ВНОСИТЕЛ:Н.Хаджигеоргиева
10. Предложения за разпореждане с общинско имущество:
а/ Предложение за приватизация на общински обекти - Сладкарница "Шанхай" на ул."Цар Освободител" № 2.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
б/ Молба от Динко Иванов Динев за анексиране на аренден договор и закупуване на прилежаща към обект общинска площ.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров
в/ Молба от д-р Стоян Господинов Стоев, управител на АГППМП "Медика-1" ООД относно закупуване на общинска сграда или място за строеж.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров
г/ Заявление от Георги Петров Георгиев за прекратяване на съсобственост.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров
д/ Молба от наследниците на Кирил Василев Русев за закупуване на общински дял на съсобствен имот.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров
е/ Молба от Фондация "Св.Св.Богородица" за предоставяне на общинска сграда за нуждите на Фондацията.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Отчет за изпълнение на сборния бюджет на Община Ямбол за 2001 г.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1.1. Утвърждава окончателния годишен план на бюджета за 2001 г., както следва:
По прихода: 17 139 735 лв.
По разхода: 17 139 735 лв.
1.2. Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Ямбол за 2001 г. както следва:
По прихода: 15 706 562 лв.
По разхода: 15 663 807 лв.
1.3. Приема касовото изпълнение на бюджета за 2001 г. по пълна бюджетна класификация /Приложение №16/
2.1. Утвърждава окончателния годишен план на извънбюджетните фондове и сметки /Приложение №№ 8,9,10,11,12,13,14,15/, както следва:
Преходен остатък 285 342 лв.
Приходи 925 236 лв.
Разходи 1 063 388 лв.
2.2. Приема отчета на извънбюджетните фондове и сметки. /Приложение №№ 8,9,10,11,12/ както следва:
Преходен остатък 285 342 лв.
Приходи 708 038 лв.
Разходи 812 752 лв.
3.1. Утвърждава плана за капиталовите разходи за основен ремонт и придобиване на ДМА и НДМА за 2001г. в размер на 1 081 900 лева /Приложение № 5,6,7/
3.2. Приема отчета за капиталовите разходи за основен ремонт и придобиване на ДМА и НДМА за 2001г. в размер на 851 468 лева /Приложение № 5,6,7/
4.1. Приема извършените разходи за командировка на кмета на община Ямбол в размер на 1 196 лв. в страната и 527 лв. в чужбина.
5.1. Приема отчета за дейността на общински фонд за опазване на околната среда и отчета за приходите и разходите по фонда за 2001 г. както следва:
Преходен остатък 44 026 лв.
Приходи 134 866 лв.
Разходи 178 892 лв.Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение за сборен бюджет на Община Ямбол за 2002 г.
Вносител: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Приема бюджета на община Ямбол за 2002 г., както следва:
1.1. ПО ПРИХОДА 17 276 491 лв.
в това число:
1.1.1. Собствени приходи 9 869 236 лв.
в това число:
Данъчни приходи 7 254 580 лв.
Неданъчни приходи 2 614 656 лв.
1.1.2. Взаимоотношения с Републиканския бюджет 5 752 500 лв.
в това число:
Обща субсидия от ЦРБ 2 371 200 лв.
Целева субсидия за соц.помощи 2 502 300 лв.
Целева субсидия за кап.р-ди 879 000 лв.
1.1.3. Преходен остатък 42 755 лв.
1.1.4. Трансфери от фонд "Приватизация" 50 000 лв.
1.2. ПО РАЗХОДА 17 276 491 лв.
в това число:
Резерв 595 877 лв.
2. Утвърждава дефицита в общинския бюджет за 2002 г. в размер на
1 562 000 лв.
3. Приема разчет за финансирането на капиталовите разходи за придобиване на Дълготрайни материални и нематериални активи, основен ремонт съгласно Таблица № 5
3.1. Общински съвет гр.Ямбол приема списък-предложение на обекти от общинската пътна мрежа за включване в националната годишна програма за финансиране през 2002 г.
3.2. Задължава общинската администрация да внесе информация за окончателната стойност и сроковете за завършването на обекти: "Нова болница"; "Сметище"; "Канализация - каргон".
3.3. Предоставя средства в допълнителен капитал на "Екоинженеринг" ООД Сливен в размер на 10 618 лв. Средствата да се предоставят от специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи /фонд "Приватизация"/ за 2002 г.
4. Определя числеността на персонала и утвърждава диференцирани средни месечни брутни работни заплати на едно лице от персонала по функции и дейности, и средства за работна заплата за 12 месеца. /Таблица № 6а /
4.1. На основание ПМС №22 /05.02.2002 г. за работната заплата в бюджетните организации и дейности основната месечна работна заплата на кмета на община Ямбол достигната към 31.12.2001 г. да се увеличи с процента на увеличение на общинската администрация за съответния период плюс 1 процент допълнително възнаграждение за прослужено време за календарните години положен трудов стаж.
5. Приема план сметките на извънбюджетните фондове и сметки /Таблица№7/, в съответствие с Приложение №4 от §8 от ПЗР на ЗДБРБ за 2002 г.
По прихода 1 386 600 лв.
По разхода 1 416 322 лв.
Преходен остатък 180 628 лв.
6. Приема следните лимити за разходи:
6.1. Социално битови разходи на персонала зает в бюджетните звена определен в размер на 3 % на база начислените трудови разходи.
6.2. Лимит за представителни разходи в размер на 20 000 лв. В това число командировки в чужбина в размер на 5000 лева.
6.3. Размера на поевтиняване на храната в детска млечна кухня на стойност 11 340 лв.
7. Определя разчет за целеви разходи:
7.1. На основание чл.35 от ПМС №1 от 2002 г., помощ за погребения в размер 143,90 лв. /в т.ч.ковчег- 35 лв., надгробен знак с надпис- 3,60 лв., изкопаване на гробно място- 83,80 лв., превоз на покойника от дома- 18,00 лв., некролог -3,50 лв./ за следните категории граждани, регистрирани в службата за социално подпомагане.
- самотни лица /без близки и роднини/
- безпризорни и бездомни лица
- лица, настанени в домове в социални грижи, без доходи и без близки и роднини.
7.2. Разходи за сметка на общинския бюджет в размер на 50% от разходите на гражданите за почистването на септичните и отходни ями в квартал "Каргон", където липсва изградена канализация - 2 000 лв.
8. Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел както следва:
8.1. За читалища 80 000 лв.
8.2. Драматичен театър 50 538 лв.
8.3. Куклен театър 22 215 лв.
8.4. Физкултура и спорт 65 000 лв.
9. Месечната целева субсидия за социално подпомагане да се изплаща в пари в пълен размер.
10. Разходването на бюджетните средства се осъществява при съблюдаване на следните приоритети:
10.1. Разходи, осигуряващи жизненоважни доходи и плащания на населението:
10.1.1. Трудови възнаграждения, осигурителни плащания, помощи по УНР, помощи за инвалиди по ППЗСП, стипендии на сираци и социално слаби, храна на децата в детските градини и ясли.
10.1.2. Медикаменти за военно инвалидите и ветераните от войните, здравно осигурителни вноски на лицата по чл.40 т.9 и т.10 от ЗЗО, социални помощи по чл.9 от ППЗСП.
10.1.3. Неотложни разходи за осъществяване на общинските дейности.
- отопление, осветление, вода
- разходи за поддържане и застраховане на публичната общинска собственост
10.1.4. Разходи за дейности с доказан икономически ефект, водещи до съществено намаляване на бюджетните разходи, или увеличаване на бюджетните приходи.
10.2. Разходите за услуги по събиране , извозване и обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, до размера на получените приходи от такси за битови отпадъци, се извършват приоритетно
10.3. Разходи за отстраняване на щети, причинени в резултат на непредвидени обстоятелства- стихийни бедствия, аварии, катастрофи, и др.извънредни мерки за нормализиране на обстановката в общината да се считат за първостепенен приоритет за периода.
10.4. Разходите за отопление на здравните, учебните и социалните заведения се осигуряват приоритетно през отоплителния сезон преди всички други разходи за съответната дейност.
11. За осигуряване изпълнението на бюджета дава съгласие възникналия временен недостиг на бюджетни средства да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от извънбюджетни сметки и фондове на общината.
12. При спазване на общия размер на бюджета и приоритетността на разходите предоставя правомощия на кмета на общината за бюджетната 2002г.:
12.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи за една бюджетна дейност.
12.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи от дейност в дейност в рамките на една бюджетна група без да изменя общия и размер.
12.3. Да разпределя резервирания кредит определен за неотложни и непредвидими разходи.
12.4. Да разработи бюджета на общината по пълна бюджетна класификация.
13. Задължава кмета на общината :
13.1. Да определи конкретните правомощия и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.
13.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и при неспазване на приетите приоритети.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно определяне размера на местните такси, услуги и права предоставяни от Община Ямбол.
Вносител: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Приема тарифата по Закона за местните данъци и такси./Приложение 1/
2. Приема предложението за цени на услуги и права предоставяни от Община Ямбол. /Приложение 2/
3. Приема срокове за технически услуги неустановени в други нормативни актове предоставяни от Община Ямбол.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ОСМА - Програма за приватизация на общинската собственост в Община Ямбол през 2002 г.
Вносител: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Утвърждава Програмата за приватизация на общинската собственост в Община Ямбол през 2002 година.
2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.3, ал.1, т.4 от ЗППДОП открива процедура за приватизация на следните общински предприятия и обекти:
- Дом за отдих в местността "Бакаджик"
3. На основание чл.1а от Наредбата за търговете, чл.1а от Наредбата за конкурсите и чл. 3а от Наредбата за условията и реда за провеждане на преговори с потенциални купувачи възлага на кмета да извърши маркетинг за предстояща продажба на дружествата "Инфрастроймонтаж" ЕООД, "Инвестстройпроект" ЕООД и обект Дом за отдих в местността "Бакаджик" .
Оповестяването да се извърши чрез :
а) публикуване на Информационна карта в един централен, един местен вестник и в сайта на общината в Интернет.
б) предоставяне на информация на Агенцията за чуждестранни инвестиции, Българска стопанска камара, Търговско-промишлена палата, бюлетини и др.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ПЕТА - Общинска програма за превенция, лечение и рехабилитация на наркоманиите в Община Ямбол за периода 2002-2005 г.
Вносител: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Приема Общинска Програма за превенция, лечение и рехабилитация на наркоманиите в Община Ямбол за периода 2002-2005 г. и приложената план сметка за необходимите средства по дейности за 2002 година с промените, направени с приемането на бюджета.
2. Създава комисия за контрол по изпълнението на програмата в състав Милена Саллакова - Кръстева, Илия Иванов, Дончо Тенев.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ШЕСТА - Отчет на Общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
Вносител: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Приема отчета на Общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за дейността й през 2001 г.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение за въвеждане на вечерен час за учащите се от Община Ямбол.
Вносител: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Въвежда вечерен час за непълнолетни и учащи се в учебните заведения в Община Ямбол
- летен период 23 часа
- зимен период 21 часа
2. Задължава за следващата сесия на Общинския съвет ПК ОН, ПК СОТМДНО, ПК ЗСД и ПК ОРЗ да предложат норми в Наредба 1, осигуряващи изпълнението и контрола на решението за вечерен час.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно предоставяне средства за "Екоинженеринг" ООД Сливен.
Вносител: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Нова Загора да прехвърли 25 дяла, представляващи 5% от капитала на дружеството на Община "Тунджа".
2. Дава съгласие да се приеме като съдружник Община "Тунджа" с 25 дяла, представляващи 5% от капитала на дружеството, прехвърлени й от Община Нова Загора.
3. Предоставя средства в допълнителен капитал на "Екоинженеринг" ООД - Сливен в размер на 10 618 лв.
4. Средствата да се преведат на две равни вноски през м. март и месец юли 2002 г.
5. Средствата да се предоставят от специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи /фонд "Приватизация"/ за 2002 г.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с общинско имущество:
а/ Предложение за приватизация на общински обекти - Сладкарница "Шанхай" на ул."Цар Освободител" №2.
Вносител: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
На основание чл.21, ал.1 от ЗМСМА, чл.3, ал.1 т.4 и чл.30, ал.1 от ЗППДОП и Наредбата за търговете / ПМС 105 , ДВ, бр. 50/92 год./
1. Обявява търг с явно наддаване за продажба на обект : сладкарница "Шанхай" на ул. Цар Освободител" № 2 със застроена площ 175 кв.м , съответното отстъпено право на строеж и начална цена 111 680 лв./ сто и единадесет хиляди шестстотин и осемдесет / лева ( без ДДС ).
2. Депозитът за участие в търга в размер на 10 % от началната цена се внася по банкова сметка 5010002530, банков код 13074410 при "Общинска банка" АД клон гр.Ямбол до 14 -ия ден от датата на обнародване на решението в "Държавен вестник" до 16 часа.
3. Плащането на цената с включено ДДС съгласно чл. 30, ал 1, чл.34, ал.1 и чл.56, ал.1 от ЗДДС се извършва като 50 % от нея се плаща веднага със сключването на договора за продажба по банкова сметка 5010002530 , банков код 13074410 при "Общинска банка АД" клон гр.Ямбол , а останалите 50 % се плащат в двуседмичен срок от сключването на договора за продажба.
4. Тръжната документация се получава срещу такса от 50 лева (без ДДС) в стая 410 на Община Ямбол, ул."Раковски" № 7, в срок до 13-ия ден от публикуване на решението в "Държавен вестник" до 16 часа.
5. Таксата за участие в търга е в размер на 30 лева (без ДДС), внесена в стая 410 на Община Ямбол, ул."Раковски" № 7 в срок до 14-ия ден от публикуване на решението в "Държавен вестник" до 16 часа.
6. Провеждането на търга се извършва в Община Ямбол, ул."Раковски" № 7 , зала 107 на 16-ия или първия следващ работен ден след него, ако е почивен, от публикуване на решението в "Държавен вестник" от 14.00 часа.
7. Повторен търг в случаите по чл.6, ал.3 от Наредбата за търговете / ПМС 105 , ДВ, бр. 50/92 год. /, се провеждат на 7-ия ден след провеждане на първия търг или първия следващ работен ден след него, ако е почивен, от 14.00 часа в зала 107 на Община Ямбол, ул."Раковски" № 7.
Закупуването на тръжна документация , внасянето на такса и депозит за участие в повторния търг да става до 5-тия ден след провеждане на първия търг.
8. Договорът за продажба се сключва в двуседмичен срок след провеждането на търга. В едноседмичен срок от провеждането на търга лицето , спечелило търга подава в стая 403 в Община Ямбол, ул."Раковски" № 7 декларация по параграф 9 от ПЗР на ЗППДОП , което е задължително условие за сключване на договора.
9. Утвърждава тръжната документация и договорът за продажба, като част от нея.
10. Назначава тръжна комисия с възнаграждение 80 лева за всеки от членовете й в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Куман Кузманов - директор дирекция "ОС"
СЕКРЕТАР: инж. Соня Русева - гл. експерт отдел "РРОИ"
ЧЛЕНОВЕ: Ирина Христова - юрист и общински съветник
инж. Николай Пенев - общински съветник
Николай Парушев - общински съветник
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:
Георги Желев - общински съветник
Илия Иванов - общински съветник
Задължава кмета на Община Ямбол да издаде заповед за назначаване на членовете на комисията за провеждане на търга.
11. На основание чл.3, ал.3 от ЗППДОП упълномощава кмета на Община Ямбол да организира и проведе търга и сключи сделката.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с общинско имущество:
б/ Молба от Динко Иванов Динев за анексиране на аренден договор и закупуване на прилежаща към обект общинска площ.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ:
Не дава съгласие за сключване на договор за продажба на прилежащия терен към Земеделска аптека на пл. "Г.Дражев".
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с общинско имущество:
в/ Молба от д-р Стоян Господинов Стоев, управител на АГППМП "Медика-1" ООД относно закупуване на общинска сграда или място за строеж.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Не дава съгласие за продажбата на недвижим имот - частна общинска собственост или за право на строеж върху недвижим имот - частна общинска собственост.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с общинско имущество:
г/ Заявление от Георги Петров Георгиев за прекратяване на съсобственост.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Не дава съгласие за прекратяване на съсобствеността.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с общинско имущество:
д/ Молба от наследниците на Кирил Василев Русев за закупуване на общински дял на съсобствен имот.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Не дава съгласие за прекратяване на съсобственост по отношение на сграда - клуб на ул. "Хан Тервел".
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с общинско имущество:
е/ Молба от Фондация "Св.Св.Богородица" за предоставяне на общинска сграда за нуждите на Фондацията.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Не дава съгласие за предоставяне на Фондация "Св.Св.Богородица", безвъзмездно, ползването на бившата административна сграда на Автостопанство, гр.Ямбол, ж.к."Зорница".