Tридесет и третата извънредна сесия
проведена на 07.03.2002 г.

Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif

ДНЕВЕН РЕД

1. Обсъждане дейността на ОбС Ямбол за периода ноември 1999 г. - март 2002 г.

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Обсъждане дейността на ОбС Ямбол за периода ноември 1999 г. - март 2002 г.

Общински съвет РЕШИ:
1. Приемане годишна програма за работа на ОбС Ямбол.
Срок 30.03.2002 г.
Отговорник: председателя на ОбС.
2. Приемане "Програма за развитие на Община Ямбол".
Срок 30.05.2002 г.
Отговорник: председателя на ОбС.
3. Задължава председателя да внесе предложение относно планиране, отчет и контрол на работата на ОбС.
4. Задължава ПК ОРЗ, ПК ОН и ПК ОИСД да представят план за обучение на общинските съветници със срок 30 май.
Отговорник: председателя на ОбС.