Tридесет и петата сесия
проведена на 29.03.2002 г.

Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif

ДНЕВЕН РЕД

1. Предложение за предсрочно прекратяване на правомощията на общинския съветник Иван Свинаров.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров
2. Приемане Статут за удостояване със званието "Почетен гражданин на град Ямбол"
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров.
3. Предложение за приемане на Списък на общински дружества и нежилищни имоти за приватизация съгласно Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
4. Предложение относно приемане Наредба № 1 за опазване на обществения ред и поддържане на приветлив вид на Община Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
5. Предложение относно промени в транспортната схема на Община Ямбол и откриване на допълнителна автобусна линия в гр.Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
6. Предложение за определяне носител на Награда на името на Хипократ.
ВНОСИТЕЛ: Св.Кривошиев
7. Предложение относно Списък на жилища - собственост на Община Ямбол по реда на чл.42 и чл.54 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
8. Предложение за приемане Списък на гражданите за настаняване в жилища под наем през 2002 година.
ВНОСИТЕЛ: Н..Хаджигеоргиева
9. Предложение относно сключване договор за наем по реда на чл.56 от ЗУТ с "Дианополис-ресурс" АД гр.Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров
10. Молба от Костадин Колев за промяна на Договор за продажба на общински нежилищен имот.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров
11. Предложение за изменения и допъления на НРПУРОИ на Общински съвет Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н..Хаджигеоргиева
12. Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост:
а/ Терени в ж.к."Златен рог" 1 и 2 и ж.к."Г.Бенковски"
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
б/ Терени в кв."Каргон" и ж.к."Хр.Ботев"
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
в/ Предложение относно отпускане на допълнително право на строеж на Георги Стоянов Христов, кв.68 на ЦГЧ.
ВНОСИТЕЛ: Ал.Петров
г/ Предложение за изменение на регулационния план на кв.159 по плана на гр.Ямбол - Промишлена зона, парцели /УПИ/ ХІ-7860./отреден за "ЕФЕБ" ООД гр.Ямбол/
ВНОСИТЕЛ: Ал.Петров
д/ Предложение за прекратяване на съсобственост между Община Ямбол и Люба Спасова чрез доброволна делба на съсобствен недвижим имот.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров
е/ Предложение за прекратяване на съсобственост между Община Ямбол и Илчо Илчев чрез доброволна делба на съсобствен недвижим имот.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров
ж/ Предложение за прекратяване на съсобственост между Община Ямбол и Фанчи Георгиева чрез доброволна делба на съсобствен недвижим имот.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров
з/ Предложение за прекратяване на съсобственост между Община Ямбол и н-ци на Панайот Керемедчиев чрез доброволна делба на съсобствен недвижим имот.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение за предсрочно прекратяване на правомощията на общинския съветник Иван Свинаров.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ:
Прекратява предсрочно пълномощията на г-н Иван Свинаров като общински съветник на основание чл.30 ал.4 т.3 от ЗМСМА.Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ВТОРА - Приемане Статут за удостояване със званието "Почетен гражданин на град Ямбол"
Вносител: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Приема Статут за удостояване със званието "Почетен гражданин на град Ямбол".
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение за приемане на Списък на общински дружества и нежилищни имоти за приватизация съгласно Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
На основание чл.3, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол приема списък на общинските дружества с общинско участие и нежилищните имоти, подлежащи на приватизация, включващ:
- "Инфрастроймонтаж" ЕООД - Ямбол ;
- "Полистрой" ЕООД - Ямбол ;
- "Инвестстройпроект" ЕООД - Ямбол ;
- "Комуналуниверс" ЕООД - Ямбол ;
- "Дианабус" ЕООД - Ямбол ;
- Банков офис / бивша Кредитна банка /
- Сладкарница "Шанхай"
- Бръснаро-фризьорски салон на ул."Търговска" 58
- Общински имот / Частна клиника /, ул. "Ресен"
- Дом за отдих в местност "Бакаджик"
- Втори етаж на бивша тренажорна на ул."Акация"
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно приемане Наредба № 1 за опазване на обществения ред и поддържане на приветлив вид на Община Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Отменя Наредба №1 за опазване на обществения ред и поддържане на приветлив вид на Община Ямбол, приета с протокол №5 и №8 от 1996 г. на Общински съвет Ямбол.
2. Приема Наредба №1 за опазване на обществения ред и поддържане на приветлив вид на Община Ямбол.
3. Задължава се администрацията на видни места да постави Наредба №1 с телефон за сигнали по нарушения на Наредбата.
4. Задължава общинската администрация да представя отчет по глава 2 и глава 3 на Наредба №1 на тримесечие в Общински съвет за разглеждане.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно промени в транспортната схема на Община Ямбол и откриване на допълнителна автобусна линия в гр. Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Удължава маршрута на автобусна линия №23 ж.к."Хале" - Център -Калибровани изделия до местността "Лозята" и утвърждава автобусна линия №23 ж.к."Хале" - център - Калибровани изделия - Лозята.
2. Утвърждава разписания на автобусна линия №23 съгласно приложенията:
- За редовно изпълнение - делнични и празнични (почивни) дни;
- За изпълнение при труднопроходим и заледен път - за делнични и празнични (почивни) дни ;
- За изпълнение при обилен снеговалеж и навявания - за делнични и празнични (почивни) дни.
3. Закрива автобусна линия Ямбол - Лозята от транспортната схема на Община Ямбол.
4. Включва в транспортната схема на Община Ямбол допълнителна автобусна линия ж.к."Възраждане"-Център-ДКЦ-1-Болница-ж.к"Бенковски" и обозначение "Д1"и маршрут, спирки и часове на изпълнение съгласно приложението.
Линията се открива като допълнителна по смисъла на чл.28,
ал.1 т.2 и чл.28 ал.2 от Наредба № 33 на Министерството на транспорта и съобщенията.
Обслужването на линията да се извършва с маломестни автобуси с минимум 12-14 места и имащи:
- Место за детска или инвалидна количка;
- Минимална широчина на вратата 1200 мм.
5. Курсовете по автобусна линия №16 с час на тръгване от начална спирка след 19.00 ч. за периода 01.10 - 15.04 се изпълняват до сп."ТИИЦ".
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение за определяне носител на Награда на името на Хипократ.
ВНОСИТЕЛ: Св. Кривошиев

Общински съвет РЕШИ: Награждава д-р Димитър Георгиев Митев с Награда на името на Хипократ за 2002 г.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно Списък на жилища - собственост на Община Ямбол по реда на чл.42 и чл.54 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
І. Приема списъка на жилища - собственост на Община Ямбол по реда на чл.42 ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ на Общински съвет Ямбол.
ІІ. Определя жилищата за продажба от списъка. Фонд "Настаняване под наем" по реда на чл.54 ал.1 т.1 и т.2 от НРПУРОИ на Общински съвет Ямбол.
ІІІ. Упълномощава Кмета да издаде заповед и подпише договор за продажба на всяко отделно жилище по реда на Раздел VІ чл.55 и чл.56 от НРПУРОИ на Общински съвет Ямбол.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ОСМА - Предложение за приемане Списък на гражданите за настаняване в жилища под наем през 2002 година.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
Утвърждава Списък на гражданите за настаняване в жилища под наем през 2002 г. Живко Илиянов Христов и Янка Иванова Димитрова да бъдат включени в Списъка.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно сключване договор за наем по реда на чл.56 от ЗУТ с "Дианополис-ресурс" АД гр.Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Не взе решение.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Молба от Костадин Колев за промяна на Договор за продажба на общински нежилищен имот.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Не дава съгласие за изменение на чл.11 ал.3 от Договор за продажба от 14.01.2000г. на общински нежилищен обект, находящ се на ул."Търговска" № 34, състоящ се от 124.5 кв.м., магазин за бяла техника.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение за изменения и допъления на НРПУРОИ на Общински съвет Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
§1. В чл.18, ал.1 и ал.3 придобиват следната нова редакция:
"Чл.18.(1) Предоставянето на помещения - частна общинска собственост, за нуждите на местните ръководства на политически партии и синдикални организации се извършва със заповед на кмета на общината, а за местните организации с нестопанска цел след решение на Общинския съвет. Въз основа на заповедта или решението се сключва договор за наем с Кмета на Общината или упълномощено от него лице, за срок не по-дълъг от три години. Удължаването на договора може да стане по реда на чл.16, ал.5 и 6 от тази наредба.
......................
(3) При наличие на подходящи свободни помещения, дирекция "Общинска собственост" докладва на Кмета на Общината и подготвя заповед за настаняване или предложение за решение от Общинския съвет."
§2. В чл.80, ал.2 придобива следния нов тект:
"(2) Наемната цена се актуализира ежегодно до 15 февруари в съответствие със статистически отчетния индекс на инфлация, след решение на Общинския съвет по предложение на Кмета на Общината."
§3. В Приложение №1 на НРПУРОИ се създават нови дейности в раздел "Производствени заведения и услуги" с базисни месечни наемни цени за 1 кв.м. по зони както следва:
" - Ремонт на очила и и изработка на пластмасови изделия - 1.00; 0.75; 0.60; 0.50.
- Предоставяне на ръчни ел. инструменти за временно ползване - 3.00; 2.50; 2.25; 2.00.
- Ремонт на чанти - 1.25; 1.00; 0.80; 0.50.
- Кожарски и тапицерски услуги - 3.00; 2.50; 2.25; 2.00.
- Ремонт на радио и телевизионна техника - 3.00; 2.50; 2.25; 2.00."
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост:
а/ Терени в ж.к. "Златен рог" 1 и 2 и ж.к. "Г.Бенковски"
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
I. На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 от ЗОС и чл.26 и чл.30 от НРПУРОИ на Общински съвет-Ямбол, учредява чрез търгове с тайно наддаване, отстъпено право на строеж върху недвижими имоти-частна общинска собственост:
1. Жилищен комплекс "Златен рог 1"
1.1. Отстъпено право на строеж върху общинска земя, съставляваща застроително петно 8, кв.6 по плана на гр.Ямбол, със ЗП 130 кв.м.,при граници на поземления имот: застроително петно 9, улица, застроително петно 10, общинска земя. Едноетажно застрояване с Н=4.80 м. Начална тръжна цена 910.00 лв.
1.2. Отстъпено право на строеж върху общинска земя, съставляваща застроително петно 9, кв.6 по плана на гр.Ямбол, с РЗП 260 кв.м., при граници на поземления имот: застроително петно 15, улица, застроително петно 8, общинска земя. Двуетажно застрояване с Н=7.00 м. Начална тръжна цена 2410.00 лв
1.3. Отстъпено право на строеж върху общинска земя, съставляваща застроително петно 10, кв.6 по плана на гр.Ямбол, със ЗП 160 кв.м., при граници на поземления имот: застроително петно 8, улица, застроително петно 1, общинска земя. Едноетажно застрояване с Н=4.80 м. Начална тръжна цена 1110.00 лв
1.4. Отстъпено право на строеж върху общинска земя, съставляваща застроително петно 20, кв.6 по плана на гр.Ямбол, със ЗП 60 кв.м., при граници на поземления имот: застроително петно 5, улица, общинска земя. Едноетажно застрояване с Н=4.80 м. Начална тръжна цена 420.00 лв
1.5. Отстъпено право на строеж върху общинска земя, съставляваща застроително петно 25 А, кв.6 по плана на гр.Ямбол, със ЗП 60 кв.м., при граници на поземления имот: застроително петно 21, улица, общинска земя, пергула. Едноетажно застрояване с Н=4.80 м. Начална тръжна цена 420.00 лв
1.6. Отстъпено право на строеж върху общинска земя, съставляваща застроително петно 2 А, кв.6 по плана на гр.Ямбол, със ЗП 75 кв.м., при граници на поземления имот: застроително петно 1, улица, застроително петно 2 Б, пергула. Едноетажно застрояване с Н=4.80 м. Начална тръжна цена 520.00 лв
1.7. Отстъпено право на строеж върху общинска земя, съставляваща застроително петно 23, кв.6 по плана на гр.Ямбол, със ЗП 300 кв.м., при граници на поземления имот: зелени площи, улица, застроително петно 6, зелени площи. Едноетажно застрояване с Н=4.80 м. Начална тръжна цена 2080.00 лв
2. Жилищен комплекс "Златен рог 2":
2.1. Отстъпено право на строеж върху общинска земя, съставляваща застроително петно 19, кв.10 по плана на гр.Ямбол, със ЗП 40 кв.м., при граници на поземления имот: улица, застроително петно 22, жил.блок 17, застроително петно 25. Едноетажно застрояване с Н=4.80 м. Начална тръжна цена 280.00 лв
2.2. Отстъпено право на строеж върху общинска земя, съставляваща застроително петно 24, кв.10 по плана на гр.Ямбол, със ЗП 110 кв.м., при граници на поземления имот: улица, улица, жил.блок 17, зелени площи.Едноетажно застрояване с Н=4.80 м. Начална тръжна цена 770.00 лв
2.3. Отстъпено право на строеж върху общинска земя, съставляваща застроително петно 3 Б, кв.10 по плана на гр.Ямбол, със ЗП 130 кв.м., при граници на поземления имот: улица, жил.блок 19, застроително петно 7 Г, , зелени площи. Едноетажно застрояване с Н=4.80 м. Начална тръжна цена 910.00 лв
2.4. Отстъпено право на строеж върху общинска земя, съставляваща застроително петно 7 Д, кв.10 по плана на гр.Ямбол, със ЗП 75 кв.м., при граници на поземления имот: застроително петно 7 Г, жил.блок 18, застроително петно 33, зелени площи.Едноетажно застрояване с Н=4.80м.Начална тръжна цена 520.00лв
2.5. Отстъпено право на строеж върху общинска земя, съставляваща застроително петно 33, кв.10 по плана на гр.Ямбол, със ЗП 120 кв.м., при граници на поземления имот: застроително петно 7 Д, жил.блок 18, застроително петно 32 Б, зелени площи.Едноетажно застрояване с Н=4.80м.Начална тръжна цена 840.00лв
2.6. Отстъпено право на строеж върху общинска земя, съставляваща застроително петно 32 Б, кв.10 по плана на гр.Ямбол, със ЗП 70 кв.м., при граници на поземления имот: застроително петно 33, жил.блок 18, междублоково пространство, застроително петно 31. Едноетажно застрояване с Н=4.80 м. Начална тръжна цена 490.00 лв
2.7. Отстъпено право на строеж върху общинска земя, съставляваща застроително петно 34 Б, кв.10 по плана на гр.Ямбол, със ЗП 90 кв.м., при граници на поземления имот: застроително петно 31, жил.блок 18, междублоково пространство, паркинг. Едноетажно застрояване с Н=4.80 м. Начална тръжна цена 630.00 лв
2.8. Отстъпено право на строеж върху общинска земя, съставляваща застроително петно 21 , кв.10 по плана на гр.Ямбол, със ЗП 75 кв.м., при граници на поземления имот: застроително петно 20, междублокови пространства, улица. Едноетажно застрояване с Н=4.80 м. Начална тръжна цена 520.00 лв
2.9. Отстъпено право на строеж върху общинска земя, съставляваща застроително петно 1 Б , кв. 5 по плана на гр.Ямбол, със ЗП 40 кв.м., при граници на поземления имот: застроително петно 1 В, зелени площи, застроително петно 1 А, междублоково пространство. Едноетажно застрояване с Н=4.80 м. Начална тръжна цена 280.00 лв
2.10. Отстъпено право на строеж върху общинска земя, съставляваща застроително петно 12 В , кв.5 по плана на гр.Ямбол, със ЗП 130 кв.м., при граници на поземления имот: застроително петно 12 Б, междублокови пространства, зелени площи. Едноетажно застрояване с Н=4.80 м. Начална тръжна цена 910.00 лв
2.11. Отстъпено право на строеж върху общинска земя, съставляваща застроително петно 12 Б , кв. 5 по плана на гр.Ямбол, със ЗП 130 кв.м., при граници на поземления имот: застроително петно 12 В, паркинг, застроително петно 1 Г, междублокови пространства. Едноетажно застрояване с Н=4.80 м. Начална тръжна цена 910.00 лв
2.12. Отстъпено право на строеж върху общинска земя, съставляваща застроително петно 29 А , кв.5 по плана на гр.Ямбол, със ЗП 160 кв.м., при граници на поземления имот: застроително петно 29 В, междублокови пространства, зелени площи. Едноетажно застрояване с Н=4.80 м. Начална тръжна цена 1110.00 лв
2.13. Отстъпено право на строеж върху общинска земя, съставляваща застроително петно 29 В, кв.5 по плана на гр.Ямбол, със ЗП 320 кв.м., при граници на поземления имот: застроително петно 29 А, междублокови пространства, зелени площи. Едноетажно застрояване с Н=4.80 м. Начална тръжна цена 2220.00 лв
2.14. Отстъпено право на строеж върху общинска земя, съставляваща застроително петно 16, кв. 5 по плана на гр.Ямбол, със ЗП 100 кв.м., при граници на поземления имот: улица, застроително петно 11, зелени площи, улица. Едноетажно застрояване с Н=4.80 м. Начална тръжна цена 700.00 лв
2.15. Отстъпено право на строеж върху общинска земя, съставляваща застроително петно 12 А, кв.1 по плана на гр.Ямбол, със ЗП 160 кв.м., при граници на поземления имот: улица, застроително петно 1 А, зелени площи, застроително петно 2 Б. Едноетажно застрояване с Н=4.80 м. Начална тръжна цена 1110.00 лв
2.16. Отстъпено право на строеж върху общинска земя, съставляваща застроително петно 3 А, кв.1 по плана на гр.Ямбол, със ЗП 200 кв.м., при граници на поземления имот: улица, застроително петно 4 А, застроително петно 28, улица. Едноетажно застрояване с Н=4.80 м. Начална тръжна цена 1390.00 лв
2.17. Отстъпено право на строеж върху общинска земя, съставляваща застроително петно 4 Б, кв.1 по плана на гр.Ямбол, със ЗП 80 кв.м., при граници на поземления имот: улица, междублоково пространство, зелени площи, застроително петно 4 А. Едноетажно застрояване с Н=4.80 м. Начална тръжна цена 560.00 лв
3. Жилищен комплекс "Г.Бенковски"
3.1. Отстъпено право на строеж върху общинска земя, съставляваща застроително петно 43 А, кв.74 А по плана на гр.Ямбол, със ЗП 40 кв.м., при граници на поземления имот: улица, застроително петно 43 Б, междублоково пространство, застроително петно 44. Едноетажно застрояване с Н=4.80 м. Начална тръжна цена 270.00 лв.
3.2. Отстъпено право на строеж върху общинска земя, съставляваща застроително петно 43 Б, кв.74 А по плана на гр.Ямбол, със ЗП 40 кв.м., при граници на поземления имот: улица, застроително петно 42, междублоково пространство, застроително петно 43А. Едноетажно застрояване с Н=4.80 м. Начална тръжна цена 270.00 лв.
3.3. Отстъпено право на строеж върху общинска земя, съставляваща застроително петно 40, кв.74 А по плана на гр.Ямбол, със ЗП 70 кв.м., при граници на поземления имот: улица, застроително петно 39, междублоково пространство, застроително петно 41. Едноетажно застрояване с Н=4.80 м. Начална тръжна цена 480.00 лв
3.4. Отстъпено право на строеж върху общинска земя, съставляваща застроително петно 28, кв.76 А по плана на гр.Ямбол, със ЗП 140 кв.м., при граници на поземления имот: улица, пергула, застроително петно 30, улица. Едноетажно застрояване с Н=4.80 м. Начална тръжна цена 950.00 лв
3.5. Отстъпено право на строеж върху общинска земя, съставляваща застроително петно 30, кв.76 А по плана на гр.Ямбол, със ЗП 150 кв.м., при граници на поземления имот: застроително петно 28, трафопост, застроително петно 27, улица. Едноетажно застрояване с Н=4.80 м. Начална тръжна цена 1020.00 лв
3.6. Отстъпено право на строеж върху общинска земя, съставляваща застроително петно 11, кв.76 Б по плана на гр.Ямбол, със ЗП 90 кв.м., при граници на поземления имот: улица, междублоково пространство, застроително петно 10, междублоково пространство . Едноетажно застрояване с Н=4.80 м. Начална тръжна цена 610.00 лв
3.7. Отстъпено право на строеж върху общинска земя, съставляваща застроително петно 10, кв.76 Б по плана на гр.Ямбол, със ЗП 135 кв.м., при граници на поземления имот: застроително петно 11, застроително петно 7, междублоково пространство. Едноетажно застрояване с Н=4.80 м. Начална тръжна цена 920.00 лв
3.8. Отстъпено право на строеж върху общинска земя, съставляваща застроително петно 7, кв.76 Б по плана на гр.Ямбол, със ЗП 80 кв.м., при граници на поземления имот: застроително петно 10, улица, застроително петно 6, междублоково пространство. Едноетажно застрояване с Н=4.80 м. Начална тръжна цена 550.00 лв
3.9. Отстъпено право на строеж върху общинска земя, съставляваща застроително петно 6, кв.76 Б по плана на гр.Ямбол, със ЗП 100 кв.м., при граници на поземления имот: улица, застроително петно 5, междублоково пространство, застроително петно 7 . Едноетажно застрояване с Н=4.80 м. Начална тръжна цена 680.00 лв
3.10. Отстъпено право на строеж върху общинска земя, съставляваща застроително петно 5, кв.76 Б по плана на гр.Ямбол, със ЗП 90 кв.м., при граници на поземления имот: улица, застроително петно 4, междублоково пространство, застроително петно 6 . Едноетажно застрояване с Н=4.80 м. Начална тръжна цена 610.00 лв
3.11. Отстъпено право на строеж върху общинска земя, съставляваща застроително петно 4, кв.76 Б по плана на гр.Ямбол, със ЗП 90 кв.м., при граници на поземления имот: улица, застроително петно 3, 2, междублоково пространство, застроително петно 5 . Едноетажно застрояване с Н=4.80 м. Начална тръжна цена 610.00 лв
3.12. Отстъпено право на строеж върху общинска земя, съставляваща застроително петно 3, кв.76 Б по плана на гр.Ямбол, със ЗП 60 кв.м., при граници на поземления имот: застроително петно 2, застроително петно 1 междублоково пространство, застроително петно 4. Едноетажно застрояване с Н=4.80 м. Начална тръжна цена 410.00 лв
3.13. Отстъпено право на строеж върху общинска земя, съставляваща застроително петно 2, кв.76 Б по плана на гр.Ямбол, със ЗП 60 кв.м., при граници на поземления имот: улица, застроително петно 1, застроително петно 3, застроително петно 4. Едноетажно застрояване с Н=4.80 м. Начална тръжна цена 410.00 лв
3.14. Отстъпено право на строеж върху общинска земя, съставляваща застроително петно 1, кв.76 Б по плана на гр.Ямбол, със ЗП 60 кв.м., при граници на поземления имот: улица, междублоково пространство, застроително петно 2, застроително петно 8.9. Едноетажно застрояване с Н=4.80 м. Начална тръжна цена 410.00 лв
3.15. Отстъпено право на строеж върху общинска земя, съставляваща застроително петно 8.9, кв.76 Б по плана на гр.Ямбол, със ЗП 75 кв.м., при граници на поземления имот: улица, застроително петно 1, застроително петно 2, улица. Едноетажно застрояване с Н=4.80 м. Начална тръжна цена 510.00 лв
3.16. Отстъпено право на строеж върху общинска земя, съставляваща застроително петно 34, кв.76 Б по плана на гр.Ямбол, със ЗП 70 кв.м., при граници на поземления имот: улица, застроително петно 33, междублоково пространство, застроително петно 34 А. Едноетажно застрояване с Н=4.80 м. Начална тръжна цена 480.00 лв
3.17. Отстъпено право на строеж върху общинска земя, съставляваща застроително петно 33, кв.76 Б по плана на гр.Ямбол, със ЗП 90 кв.м., при граници на поземления имот: улица, трафопост, междублоково пространство, застроително петно 34. Едноетажно застрояване с Н=4.80 м. Начална тръжна цена 610.00 лв
3.18. Отстъпено право на строеж върху общинска земя, съставляваща застроително петно 48, кв.74 Д по плана на гр.Ямбол, със ЗП 130 кв.м., при граници на поземления имот: застроително петно 49, междублоково пространство, застроително петно 50. Едноетажно застрояване с Н=4.80 м. Начална тръжна цена 880.00 лв
3.19. Отстъпено право на строеж върху общинска земя, съставляваща застроително петно 49, кв.74 Д по плана на гр.Ямбол, със ЗП 30 кв.м., при граници на поземления имот: улица, междублоково пространство, застроително петно 48, застроително петно 50. Едноетажно застрояване с Н=4.80 м. Начална тръжна цена 210.00 лв
3.20. Отстъпено право на строеж върху общинска земя, съставляваща застроително петно 50, кв.74 Д по плана на гр.Ямбол, със ЗП 170 кв.м., при граници на поземления имот: улица, застроително петно 49, междублоково пространство, застроително петно 51. Едноетажно застрояване с Н=4.80 м. Начална тръжна цена 1160.00 лв
3.21. Отстъпено право на строеж върху общинска земя, съставляваща застроително петно 51, кв.74 Д по плана на гр.Ямбол, със ЗП 150 кв.м., при граници на поземления имот: улица, застроително петно 50, междублоково пространство, застроително петно 52. Едноетажно застрояване с Н=4.80 м. Начална тръжна цена 1020.00 лв
3.22. Отстъпено право на строеж върху общинска земя, съставляваща застроително петно 52, кв.74 Д по плана на гр.Ямбол, със ЗП 70 кв.м., при граници на поземления имот: улица, застроително петно 51, междублоково пространство, улица. Едноетажно застрояване с Н=4.80 м. Начална тръжна цена 480.00 лв
II. Кмета на Община Ямбол да организира търговете с тайно наддаване по реда на Глава седма на НРПУРОИ.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост:
б/ Терени в кв. "Каргон" и ж.к. "Хр.Ботев"
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.26, чл.27 от НРПУРОИ на Общински съвет-Ямбол, продава чрез търгове с тайно наддаване следните недвижими имоти - частна общинска собственост:
І. Квартал "Каргон"
1. Общинска земя с площ 1490 кв.м., съставляваща урегулиран поземлен имот І, кв.85 по плана на гр.Ямбол, кв."Каргон", при граници на имота:ул."Лазар Маджаров", ул."П.Р.Славейков", ул."Оборище", УПИ II. Отреждане-производствено-складова дейност, търговия и услуги.Начална офертна цена 9700 лева.
2. Общинска земя с площ 1925 кв.м., съставляваща уреугулиран поземлен имот II, кв.85 по плана на гр.Ямбол, кв."Каргон", при граници имота: ул."Лазар Маджаров", УПИ І, ул."Оборище", УПИ ІІI, УПИ VІ, УПИ VІІ. Отреждане-производствено-складова дейност, търговия и услуги. Начална офертна цена 12 500 лева.
3. Общинска земя с площ 1210 кв.м., съставляваща урегулиран поземлен имот ІІІ, кв.85, по плана на гр.Ямбол, кв."Каргон", при граници на имота:УПИ ІІ, ул."Оборище", УПИ ІV, УПИ V, УПИ VІ. Отреждане-производствено-складова дейност, търговия и услуги. Начална офертна цена 7860 лв.
4. Общинска земя с площ 125 кв.м., съставляваща урегулиран поземлен имот ІV, кв.85, по плана на гр.Ямбол, кв."Каргон", при граници на имота: УПИ ІІІ, ул."Оборище", ул."П.Евтимий", УПИ V. Отреждане-комплексно обществено обслужване. Начална офертна цена 820 лв.
5. Общинска земя с площ 930 кв.м., съставляваща урегулиран поземлен имот VІ, кв.85, по плана на гр.Ямбол, кв."Каргон", при граници на имота:УПИ ІІІ, УПИ V, ул."П.Евтимий", УПИ VІІ. Отреждане-производствено-складова дейност, търговия и услуги. Начална офертна цена 6100 лв.
6. Общинска земя с площ 600 кв.м., съставляваща урегулиран поземлен имот VІІ, кв.85, по плана на гр.Ямбол, кв."Каргон", при граници на имота:УПИ VІ, ул."П.Евтимий", ул."Л.Маджаров", УПИ ІІ. Отреждане-производствено-складова дейност, търговия и услуги. Начална офертна цена 3900 лв.
ІІ. Ж.к. "Христо Ботев"
1. Общинска земя с площ 440 кв.м., съставляваща урегулиран поземлен имот І, кв.6 В, по плана на гр.Ямбол, кв."Хр.Ботев", при граници на имота:УПИ ІІ, УПИ ХІV, улица. Отреждане-индивидуално жилищно строителство. Начална офертна цена 4000 лв.
2. Общинска земя с площ 395 кв.м., съставляваща урегулиран поземлен имот ІІ, кв.6 В, по плана на гр.Ямбол, кв."Хр.Ботев", при граници на имота:УПИ І, УПИ ХІV, УПИ ІІІ, УПИ ХІІ, улица. Отреждане-индивидуално жилищно строителство. Начална офертна цена 3600 лв.
3. Общинска земя с площ 405 кв.м., съставляваща урегулиран поземлен имот ІІІ, кв.6 В, по плана на гр.Ямбол, кв."Хр.Ботев", при граници на имота:УПИ ІІ, УПИ ІV, УПИ ХІ, улица. Отреждане-индивидуално жилищно строителство. Начална офертна цена 3700 лв.
4. Общинска земя с площ 405 кв.м., съставляваща урегулиран поземлен имот ІV, кв.6 В, по плана на гр.Ямбол, кв."Хр.Ботев", при граници на имота:УПИ ІІІ, УПИ V, УПИ Х, улица. Отреждане-индивидуално жилищно строителство. Начална офертна цена 3700 лв.
5. Общинска земя с площ 320 кв.м., съставляваща урегулиран поземлен имот V, кв.6 В, по плана на гр.Ямбол, кв."Хр.Ботев", при граници на имота:УПИ ІV, УПИ VІ, УПИ ІХ, улица. Отреждане-индивидуално жилищно строителство. Начална офертна цена 2900 лв.
6. Общинска земя с площ 350 кв.м., съставляваща урегулиран поземлен имот VІ, кв.6 В, по плана на гр.Ямбол, кв."Хр.Ботев", при граници на имота:УПИ V, УПИ VІІ, улица. Отреждане-индивидуално жилищно строителство. Начална офертна цена 3200 лв.
7. Общинска земя с площ 265 кв.м., съставляваща урегулиран поземлен имот VІІ, кв.6 В, по плана на гр.Ямбол, кв."Хр.Ботев", при граници на имота:УПИ VІ, УПИ VІІІ, УПИ ІХ, улица. Отреждане-индивидуално жилищно строителство. Начална офертна цена 2400 лв.
8. Общинска земя с площ 290 кв.м., съставляваща урегулиран поземлен имот VІІІ, кв.6 В, по плана на гр.Ямбол, кв."Хр.Ботев", при граници на имота:УПИ VІІ, УПИ ІХ, улица. Отреждане-индивидуално жилищно строителство. Начална офертна цена 2650 лв.
9. Общинска земя с площ 415 кв.м., съставляваща урегулиран поземлен имот ІХ, кв.6 В, по плана на гр.Ямбол, кв."Хр.Ботев", при граници на имота: УПИ VІІІ, УПИ Х, УПИ V, улица. Отреждане-индивидуално жилищно строителство. Начална офертна цена 3750 лв.
10. Общинска земя с площ 400 кв.м., съставляваща урегулиран поземлен имот Х, кв.6 В, по плана на гр.Ямбол, кв."Хр.Ботев", при граници на имота:УПИ ІХ, УПИ ХІ, УПИ ІV, улица. Отреждане-индивидуално жилищно строителство. Начална офертна цена 3650 лв.
11. Общинска земя с площ 410 кв.м., съставляваща урегулиран поземлен имот ХІ, кв.6 В, по плана на гр.Ямбол, кв."Хр.Ботев", при граници на имота:УПИ Х, УПИ ХІІ, УПИ ІІІ, улица. Отреждане-индивидуално жилищно строителство. Начална офертна цена 3700 лв.
12. Общинска земя с площ 400 кв.м., съставляваща урегулиран поземлен имот ХІІ, кв.6 В, по плана на гр.Ямбол, кв."Хр.Ботев", при граници на имота:УПИ ХІ, УПИ ХІІІ, УПИ ІІ, улица. Отреждане-индивидуално жилищно строителство. Начална офертна цена 3650 лв.
13. Общинска земя с площ 435 кв.м., съставляваща урегулиран поземлен имот ХІІІ, кв.6 В, по плана на гр.Ямбол, кв."Хр.Ботев", при граници на имота: УПИ ХІІ, УПИ ХІV, улица. Отреждане-индивидуално жилищно строителство. Начална офертна цена 4000 лв.
14. Общинска земя с площ 360 кв.м., съставляваща урегулиран поземлен имот ХІV, кв.6 В, по плана на гр.Ямбол, кв."Хр.Ботев", при граници на имота:УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ХІІІ, улица. Отреждане-индивидуално жилищно строителство. Начална офертна цена 3250 лв.
15. Общинска земя с площ 280 кв.м., съставляваща урегулиран поземлен имот І, кв.6 Б, по плана на гр.Ямбол, кв."Хр.Ботев", при граници на имота:улица, УПИ ІІ, улица. Отреждане-комплексно обществено обслужване. Начална офертна цена 2550 лв.
16. Общинска земя с площ 220 кв.м., съставляваща урегулиран поземлен имот ІІ, кв.6 Б, по плана на гр.Ямбол, кв."Хр.Ботев", при граници на имота:УПИ І, УПИ ІІІ, улица. Отреждане- комплексно обществено обслужване. Начална офертна цена 2000 лв.
17. Общинска земя с площ 220 кв.м., съставляваща урегулиран поземлен имот ІІІ, кв.6 Б, по плана на гр.Ямбол, кв."Хр.Ботев", при граници на имота:УПИ ІІ, УПИ ІV, улица. Отреждане- комплексно обществено обслужване. Начална офертна цена 2000 лв.
18. Общинска земя с площ 550 кв.м., съставляваща урегулиран поземлен имот ІV, кв.6 Б, по плана на гр.Ямбол, кв."Хр.Ботев", при граници на имота: шосе за с Веселиново, улица, УПИ ІІІ улица. Отреждане- комплексно обществено обслужване. Начална офертна цена 5000 лв.
19. Общинска земя с площ 240 кв.м., съставляваща урегулиран поземлен имот VІ, кв.6 Б, по плана на гр.Ямбол, кв."Хр.Ботев", при граници на имота: шосе за с Веселиново, УПИ VІІ улица.. Отреждане- комплексно обществено обслужване. Начална офертна цена 2200 лв.
20. Общинска земя с площ 180 кв.м., съставляваща урегулиран поземлен имот VІІ, кв.6 Б, по плана на гр.Ямбол, кв."Хр.Ботев", при граници на имота: шосе за с Веселиново, УПИ VІ, УПИ VІІІ, улица. Отреждане- комплексно обществено обслужване. Начална офертна цена 1650 лв.
21. Общинска земя с площ 180 кв.м., съставляваща урегулиран поземлен имот VІІІ, кв.6 Б, по плана на гр.Ямбол, кв."Хр.Ботев", при граници на имота: шосе за с Веселиново, УПИ VІІ, УПИ ІХ, улица. Отреждане- комплексно обществено обслужване. Начална офертна цена 1650 лв.
22. Общинска земя с площ 165 кв.м., съставляваща урегулиран поземлен имот ІХ, кв.6 Б, по плана на гр.Ямбол, кв."Хр.Ботев", при граници на имота: шосе за с Веселиново, УПИ VІІІ, УПИ Х, улица. Отреждане- комплексно обществено обслужване. Начална офертна цена 1500 лв.
23. Общинска земя с площ 165 кв.м., съставляваща урегулиран поземлен имот Х, кв.6 Б, по плана на гр.Ямбол, кв."Хр.Ботев", при граници на имота: УПИ ІХ, УПИ ХІ, улици. Отреждане- комплексно обществено обслужване. Начална офертна цена 1500 лв.
24. Общинска земя с площ 180 кв.м., съставляваща урегулиран поземлен имот ХІ, кв.6 Б, по плана на гр.Ямбол, кв."Хр.Ботев", при граници на имота:УПИ Х, улици. Отреждане- комплексно обществено обслужване. Начална офертна цена 1650 лв.
25. Общинска земя с площ 280 кв.м., съставляваща урегулиран поземлен имот ХІІ, кв.6 Б, по плана на гр.Ямбол, кв."Хр.Ботев", при граници на имота: УПИ ХІІІ, улици. Отреждане- комплексно обществено обслужване. Начална офертна цена 2550 лв.
26. Общинска земя с площ 195 кв.м., съставляваща урегулиран поземлен имот ХІІІ, кв.6 Б, по плана на гр.Ямбол, кв."Хр.Ботев", при граници на имота:УПИ ХІІ, УПИ ХІV, улици. Отреждане- комплексно обществено обслужване. Начална офертна цена 1760 лв.
27. Общинска земя с площ 165 кв.м., съставляваща урегулиран поземлен имот ХІV, кв.6 Б, по плана на гр.Ямбол, кв."Хр.Ботев", при граници на имота: УПИ ХІІІ, УПИ ХV, улици. Отреждане- комплексно обществено обслужване. Начална офертна цена 1500 лв.
28. Общинска земя с площ 165 кв.м., съставляваща урегулиран поземлен имот ХV, кв.6 Б, по плана на гр.Ямбол, кв."Хр.Ботев", при граници на имота:УПИ ХІV, УПИ ХVІ, улици. Отреждане- комплексно обществено обслужване. Начална офертна цена 1500 лв.
29. Общинска земя с площ 195 кв.м., съставляваща урегулиран поземлен имот ХVІ, кв.6 Б, по плана на гр.Ямбол, кв."Хр.Ботев", при граници на имота: УПИ ХVІІ, УПИ ХV, улици. Отреждане- комплексно обществено обслужване. Начална офертна цена 1760 лв.
30. Общинска земя с площ 280 кв.м., съставляваща урегулиран поземлен имот ХVІІ, кв.6 Б, по плана на гр.Ямбол, кв."Хр.Ботев", при граници на имота:УПИ ХVІ, улици. Отреждане- комплексно обществено обслужване. Начална офертна цена 2550 лв
II. Кмета на Община Ямбол да организира търговете с тайно наддаване по реда на Глава седма на НРПУРОИ.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост:
в/ Предложение относно отпускане на допълнително право на строеж на Георги Стоянов Христов, кв.68 на ЦГЧ.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Не приема допускане на основание чл.38 ал.1 ал.2 и ал.3 доп.право на строеж съгласно идейните проекти, утвърдени от АГК на Георги Стоянов Христов, пл."Освобождение" бл.1 ап.2 и ап.3
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост:
г/ Предложение за изменение на регулационния план на кв.159 по плана на гр.Ямбол - Промишлена зона, парцели /УПИ/ ХІ-7860 (отреден за "ЕФЕБ" ООД гр. Ямбол)
ВНОСИТЕЛ: Ал. Петров

Общински съвет РЕШИ:
1. Дава съгласието си за изменение на кв.159 парцел /УПИ/ ХІ-7860, отреден за "ЕФЕБ" ООД по плана на гр.Ямбол - Промишлена зона на север в общински терен с площ от 4000 кв.м.
2. Дирекция "ТУР" при Община Ямбол да извърши процедурите по изменението, съгласно изискванията на ЗУТ.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост:
д/.Предложение за прекратяване на съсобственост между Община Ямбол и Люба Спасова чрез доброволна делба на съсобствен недвижим имот.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ:
1. Да се прекрати съсобственост върху недвижим имот между Община Ямбол и Люба Минчева Спасова, чрез доброволна делба като Люба Минчева Спасова получава в дял урегулиран поземлен имот ІХ-4008, в кв.6 по плана на гр.Ямбол, целия с площ 765 кв.м., при граници на УПИ: ул."Българка", УПИ ІV, УПИ VІІІ-4009, зелени площи. За уравняване на дяловете Люба Минчева Спасова да заплати сумата 138.60 лв./сто тридесет и осем лв. и шестдесет ст./.
2. Упълномощава Кмета на Община Ямбол да сключи договор за прекратяване на собствеността.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост:
е/ Предложение за прекратяване на съсобственост между Община Ямбол и Илчо Илчев чрез доброволна делба на съсобствен недвижим имот.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ:
1. Да се прекрати съсобственост върху недвижим имот между Община Ямбол и ЕТ "Атил-инженеринг-Илчо Илчев" чрез доброволна делба като ЕТ "Атил-инженеринг-Илчо Илчев" получава в дял УПИ ІІ-4060 в кв.3 по плана на гр.Ямбол, целия с площ 1755 кв.м., при граници: ул."Проф.Нойков", УПИ ІІІ-4059, ул."Ат.Кратунов", ПИ 4061. За уравняване на дяловете ЕТ "Атил-инженеринг-Илчо Илчев" да заплати сумата 6940.00 лв. /шест хиляди деветстотин и четиридесет лева/
2. Кмета на Община Ямбол да сключи договор за прекратяване на съсобствеността.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост:
ж/ Предложение за прекратяване на съсобственост между Община Ямбол и Фанчи Георгиева чрез доброволна делба на съсобствен недвижим имот.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ:
1. Да се прекрати съсобственост върху недвижим имот между Община Ямбол и Фанчи Димитрова Георгиева чрез доброволна делба като Фанчи Димитрова Георгиева получава в дял УПИ ХVІІ-5400 в кв.122 по плана на гр.Ямбол, целия с площ 260 кв.м., при граници: ул."Оборище", УПИ ХVІІІ-5399, УПИ ХV-5397, УПИ ХІ-7591, 5403. За уравняване на дяловете Фанчи Георгиева да заплати сумата 194.70 лв. /сто деветдесет и четири лева и седедесет стотинки/
2. Кмета на Община Ямбол да сключи договор за прекратяване на съсобствеността.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост:
з/ Предложение за прекратяване на съсобственост между Община Ямбол и н-ци на Панайот Керемедчиев чрез доброволна делба на съсобствен недвижим имот.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ:
1. Да се прекрати съсобственост върху недвижим имот чрез доброволна делба между Община Ямбол и
ДЯЛ ПЪРВИ
І. Панайот Панайотов Керемидчиев получава в дял УПИ ХІІІ-7942, в кв.116 по плана на гр.Ямбол, целия с площ от 433 кв.м., при граници на УПИ: ул."Индже войвода", УПИ ХІV-7942, детска площадка, УПИ ХІІ-4584. За уравняване на дяловете Панайот Панайотов Керемидчиев да заплати сумата 2082,50 лв./две хиляди и осемдесет и два лв. и петдесет ст./
ДЯЛ ВТОРИ
ІІ. Янко Петров Желязков получава в дял УПИ ХІV-7942, в кв.116 по плана на гр.Ямбол, целия с площ от 433 кв.м., при граници на УПИ: ул."Индже войвода", УПИ ХV-7942, детска площадка, УПИ ХІІІ-7942. За уравняване на дяловете Янко Петров Желязков да заплати сумата 733,00 лв./седемстотин тридесет и три лв./
ДЯЛ ТРЕТИ
ІІІ. Кина Панайотова Керязова получава в дял УПИ ХV-7942, в кв.116 по плана на гр.Ямбол, целия с площ от 369 кв.м., при граници на УПИ: ул."Индже войвода", УПИ ХVІ-7942, детска площадка, УПИ ХІV-7942. За уравняване на дяловете Кина Панайотова Керязова да заплати сумата 200,00 лв./двеста лв. /.
ДЯЛ ЧЕТВЪРТИ
ІV. Атанас Панайотов Керемидчиев получава в дял УПИ ХVІ-7942, в кв.116 по плана на гр.Ямбол, целия с площ от 430 кв.м., при граници на УПИ: ул."Индже войвода", улица, околоблоково пространство, УПИ ХV-7942. За уравняване на дяловете Панайот Панайотов Керемидчиев да заплати сумата 933,00 лв./деветстотин тридесет и три лв./.
2. Кмета на Община Ямбол да сключи договори за прекратяване на съсобствеността.