Tридесет и шестата сесия
проведена на 11-23.05.2002 г.

Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif

ДНЕВЕН РЕД

1. Полагане клетва от д-р Цанова като общински съветник.
2. Информация относно решение по т.2 на ХХХІІ-та сесия на Общински съвет - Ямбол за стойността и сроковете за завършване на обектите "Нова болница", "Сметище" и "Канализация Каргон" в гр.Ямбол
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
3. Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения и елементи на градско обзавеждане на територията на общината и Правилник за устройството и дейността на Общинския експертен съвет по устройство на територията
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
4. Предложение за изменение и допълнение към Статута за удостояване със званието "Почетен гражданин на гр.Ямбол"
ВНОСИТЕЛ: Т.Михайлов
5. Предложение за отмяна на Ритуала за удостояване със званието "Почетен гражданин на град Ямбол"
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
6. Предложение за награждаване на културни и просветни дейци по повод 24-ти май
ВНОСИТЕЛ: Г.Бодуров, П.Чакъров
7. Предложение за финансиране и експониране на тематична изложба "Заедно срещу дрогата"
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров
8. Предложение за отпускане на персонални пенсии на:
- Диляна Николаева Попова
- Митко Борисов Митков, Исус Борисов Митков и Кирчо Борисов Митков
- Валя Николаева Колева
ВНОСИТЕЛ: ПК"ОРЗ"
9. Предложение за опрощаване на държавно вземане по молбата на:
- Стоян Тодоров Нецов
- Атанас Николаев Николов
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров
10. Предложение за приемане Програма СИНДИ и дейностите, заложени в нея през 2002 г.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
11. Предложение за откриване процедура за предоставяне на концесия за транспортно обслужване на населението в гр.Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
12. Въвеждане на холограми и определяне на броя на таксиметровите автомобили, реда и условията за разпределяне на общия брой на автомобилите между превозвачите.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
13. Предложение за закупуване на 500 бр. поименни акции с право на глас от Общинска банка АД гр.София.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
14. Предложение за конкурс за управител на "Дезинфекционна станция" ЕООД гр.Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров
15. Предложение за предоставяне на Минерална баня на Исторически музей гр.Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров
16. Разпореждане с общинско имущество:
а/ прекратяване на съсобственост между Община Ямбол и Малина и Георги Гочеви
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров
б/ разпореждане с общински имот, отреден за хотелски комплекс
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
в/ Допускане на "допълнително отстъпено право на строеж" съгласно идейните проекти на Георги Христов.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров
г/ промяна решение по т.8 на ХХІ-та сесия на Общински съвет - Ямбол, проведена на 22.12.2000 г.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Полагане клетва от д-р Цанова като общински съветник.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Д-р Вергиния Данчова Цанова положи клетва като общински съветник.Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ВТОРА - Информация относно решение по т.2 на ХХХІІ-та сесия на Общински съвет - Ямбол за стойността и сроковете за завършване на обектите "Нова болница", "Сметище" и "Канализация Каргон" в гр.Ямбол
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Остава като информация.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ТРЕТА - Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения и елементи на градско обзавеждане на територията на общината и Правилник за устройството и дейността на Общинския експертен съвет по устройство на територията
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Отлага разглеждането на наредбата за преместваемите обекти.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение за изменение и допълнение към Статута за удостояване със званието "Почетен гражданин на гр. Ямбол"
ВНОСИТЕЛ: Т. Михайлов

Общински съвет РЕШИ:
Да се допълни чл.1 "По подточки "а", "б", "в", "г" и "д" могат да бъдат удостоявани лица и посмъртно."
В чл.3 след "...граждани на град Ямбол" да се допълни "заедно с кратко описание на заслугите им към града."
Да се създаде нов чл.5 - "В особени случаи Общински съвет може да вземе решение за именуване на улици, училища и други общински обекти с името на почетните граждани."
Общинската администрация да поддържа на видно място в сградата на общината списъка на почетните граждани.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение за отмяна на Ритуала за удостояване със званието "Почетен гражданин на град Ямбол"
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Отменя Ритуала за удостояване със званието "Почетен гражданин на град Ямбол", приет на ХІХ-та сесия на ОбС от 03.-10.11.2000г. по т.7.
2. Задължава звената от общинската администрация, на които е възложена подготовката при провеждането на церемонии по връчването на почетни звания, отличия и други символи, да подготвят конкретни сценарии за осъществяването на отделните церемонии. Сценариите да бъдет съобразени с вида на отличието, с личността, която е удостоена с отличието, с нормите на протоколното обслужване на общините и с най-важното изискване - да бъдат спазени основните регалии в съответните статути, приети от Общинския съвет.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение за награждаване на културни и просветни дейци по повод 24-ти май
ВНОСИТЕЛ: Г.Бодуров, П.Чакъров

Общински съвет РЕШИ:
Награждава по случай 24 май следните културни институти и културни дейци:
Награда на името на Р.Ив.Колесов
- Златен медал - Исторически музей гр.Ямбол
- Сребърен медал - Художествена галерия "Жорж Папазов"гр.Ямбол.
Почетен знак "ЗЛАТЕН ГЕРБ"
1. Елена Дойчева
2. Стефанка Чернаева
3. Георги Зайков
4. Велика Видева
5. Куклен театър гр.Ямбол
6. Народно читалище "Съгласие" гр.Ямбол
Почетен знак "СРЕБЪРЕН ГЕРБ"
1. Николай Божилов
2. Иван Стефанов
3. Ташко Бянов
4. Динко Стоянов
5. Русан Стаменов
6. Вълчо Янев
Награждава по случай 24 май следните учебни заведения, учители и ученици:
Награда на името на Р. Ив. Колесов - златен - 1 - три мин. заплати
Невена Митрева Спасова - директор на ОУ "Л. Каравелов"
Награда на името на Р. Ив. Колесов - сребърен - 1 - две мин. заплати
Димитър Иванов Лилов - директор на ТМТ "Н. Райнов"
Награда почетен знак "ЗЛАТЕН ГЕРБ НА ЯМБОЛ"
1. ЦДГ 17 "Слънце"
2. ЦДГ 18 "Люляци"
3. ЦДГ "Биляна" - колектив
4. МГ "Ат. Радев" - колектив
5. ОУ "Ат. Кожухаров"
6. Нико Георгиев Ников - ГПЧЕ
7. Стефка Димитрова Бакалова - ОУ "Д. Дебелянов"
8. Нина Ив. Гюпчанова - Г "Васил Левски"
9. Тонка Калинова Михайлова - Техникум по строителство
10. Росица Димитрова Ганева - ОУ " Св. Кл. Охридски"
11. Динка Йорданова Танева -ОУ "Св. Кл. Охридски"
12. Славка Йорданова Славова - ОУ "Хр. Смирненски"
13. Атанас Петков Атанасов - ОУ "П.Р. Славейков"
14. Димитринка Н. Панталакова -ОУ "Л. Каравелов"
15. Мариана Д. Сиракова - НУ "Св. Св.Кирил и Методий"
16. Анна Г. Иванова - ТХВП
17. Мария Ив. Георгиева - ЦДГ 17
18. Стефка Тотева Делчева - ГПЧЕ
19. Аня Динева - ЦДГ "Биляна"
20. Жасмина Раф. Стефанова - ТМТ
Награда почетен знак "СРЕБЪРЕН ГЕРБ НА ЯМБОЛ"
1. Галя Дим. Шевкенова -ОУ "Св.Кл. Охридски"
2. Мария Ст. Демирева - ОУ "Хр. Смирненски"
3. Желязка Вълчева Николова - ЦДГ 17 "Слънце"
4. Милена Ст. Карагрошева - НУ "Св. Св. Кирил и Методий"
5. Златка Станкова Бъчварова - ГПЧЕ
6. Светлана Златева - ЦДГ "Биляна"
7. Светлина К. Попова - ТС
8. Янка Т. Трендафилова -ОУ "Й. Йовков"
9. Лена Георгиева Ганчева -НУ "Проф. Нойков"
10. Гергана Иванова Мартинова - ЦДГ - 20
11. Радка Ст. Куманова - ЦДГ "Люляци"
12. Анастасия Т. Крушкова - ОУ "Св. Кл. Охридски"
13. Петя Н. Вражева - Г-ия "Васил Левски"
14. Стефка Петрова Трифонова - ГПЧЕ
15. Веселка Петкова Василева - ГПЧЕ
16. Митко Янев Янев - Г-ия "Васил Левски"
17. Боряна Н. Стамболова - Г-ия "Васил Левски"
18. Тодорка Анг. Стефанова - Г-ия "Васил Левски"
19. Цонка Д. Драганова - ТХВП
21. Симеон Танев Монев - ТС

Награди за ученици:
1. Участие в международни изяви
"Златен плакет"
1. Тодорка Минкова Въчкова - Спортно училище и ДДЮ (сирак) и парична награда 150 лева
2. Николай Георгиев Георгиев - Спортно училище
3. Михаил Димов Колев - Спортно училище
4. Калина Красимирова Бакалова - ГПЧЕ
2. Участие в национални изяви
"Сребърен плакет"
1. Отбор по баскетбол към ОДК и парична награда 50 лева
2. Ива Недялкова Недялкова - НУ "Св. св. Кирил и Методий" и парична 50 лева
3. Димитър Тошев Даскалов - НУ "Св. св. Кирил и Методий"
4. Калоян Руменов Сивков - НУ "Св. св. Кирил и Методий"
5. Веселин Стоянов Дичев - НУ "Св. св. Кирил и Методий"
6. Александър Цветанов Власковски - НУ "Св. св. Кирил и Методий"
7. Божидар Боянов Тонев - НУ "Св. св. Кирил и Методий"
8. Гергана Радостинова Иванова - Спортно училище
9. Димитринка Димитрова Иванова - Спортно училище
10. Диана Колева Георгиева - Спортно училище
11. Борис Димчев Кукучев - Спортно училище
12. Десислава Красимирова Симеонова - Спортно училище
13. Адриан Илчев Илчев - Спортно училище
14. Теодора Иванова Георгиева - Спортно училище
15. Кремена Петрова Андонова - Спортно училище
16. Сюзанна Маринова Маринова - ОУ "Л. Каравелов" и парична награда 50 лева
17. Цветелина Димитрова Димитрова - ОУ "Н. Петрини"
18. Димитър Илиянов Илиев - ОУ "Н. Петрини" и парична награда 50 лева
19. Иван Георгиев Иванов - ОУ "Н. Петрини"
20. Мартина Тодорова Радева - ОУ "Хр. Смирненски" и парична награда и 50 лева
21. Катрин Джарадот - ОУ "Д. Дебелянов" и парична награда 50 лева
22. Галин Статев - ОУ "Д. Дебелянов"
23. Димитрина Антонова Иванова - ОУ "Д. Дебелянов"
24. Габриела Иванова Узунова - ОУ "Кл. Охридски" и парична награда 50 лева
25. Ивелин Иванов Викторов - ОУ "Кл. Охридски"
26. Боряна Георгиева Георгиева - ОУ "Кл. Охридски"
27. Даниел Юлиянов Димитров - ОУ "Кл. Охридски"
"Бронзов плакет"
1. Петя Славова Славова - ОУ "Д. Дебелянов"
1. Камен Радостинов Атанасов - ОУ "Д. Дебелянов"
2. Иван Коев - ОУ "Д. Дебелянов"
3. Михаил Николов - ОУ "Д. Дебелянов"
4. Нелиана Живкова Желязкова - ОУ "Хр. Смирненски"
5. Христо Здравков Братанов - ОУ "Хр. Смирненски"
6. Антонио Минев - ОУ "П. Р. Славейков"
7. Пролет Николаева Дичева - ОУ "П. Р. Славейков"
8. Илияна Калчева - ОУ "П. Р. Славейков" (незрящо дете) и парична награда 50 лева
9. Елизабет Валентинова Казанджиева - ОУ "Л. Каравелов"
10. Мария Славчева - ОУ "Л. Каравелов"
11. ВГ "До-ре-ми-ни" - ОУ "Л. Каравелов"
12. Боряна Георгиева Светичкова - НУ "Св. св. Кирил и Методий"
13. Антон Тодоров Игнатов - НУ "Св. св. Кирил и Методий"
14. Отбор по баскетбол (момчета) - ОДК
15. Балет "Кала" - ОДК и парична награда
16. Георги Вълчев Събев - НАОП и парична награда 50 лева
17. Щилиян Милушев Джиновски - НАОП
18. Димитър Цветанов Марков - НАОП
19. Емил Иванов Дойчев - НАОП
20. Иван Георгиев Великов - Спортно училище
21. Анелия Стоянова Стоянова - Спортно училище
22. Иван Славчев Славчев - Спортно училище
23. Кремена Кръстева Трънгова - Спортно училище
24. Ивон Богданова Вълчанова - г-ия "Васил Левски"
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение за финансиране и експониране на тематична изложба "Заедно срещу дрогата".
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ:
Финансира постоянна изложба в Исторически музей Ямбол "Заедно срещу дрогата" в размер на 750лв. Средствата са от общинския бюджет, конкретно от парите предвидени за 1 юни - "Ден против дрогата".
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ОСМА - Предложение за отпускане на персонални пенсии на:
- Диляна Николаева Попова
- Митко Борисов Митков, Исус Борисов Митков, Кирчо Борисов Митков
- Валя Николаева Колева
ВНОСИТЕЛ: ПК"ОРЗ"

Общински съвет РЕШИ: Предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Диляна Николаева Попова ЕГН 8911199099 от гр. Ямбол, ж.к."Диана" 2-А-20.

Общински съвет РЕШИ: Предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонални пенсии на Митко Борисов Митков ЕГН 9407179080, Исус Борисов Митков ЕГН 9706029066, Кирчо Борисов Митков ЕГН 9906269043 от гр.Ямбол, ул."Въча" № 34.

Общински съвет РЕШИ: Предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Валя Николаева Колева ЕГН 9605229092 от гр.Ямбол, ж.к."Златен рог" 15-Д-110.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение за опрощаване на държавно вземане по молбата на:
- Стоян Тодоров Нецов
- Атанас Николаев Николов
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Не дава съгласие за опрощаване на дължимата сума.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение за приемане Програма СИНДИ и дейностите, заложени в нея през 2002 г.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Приема дългосрочната програма за интегрирана профилактика на хроничните неинфекциозни болести СИНДИ-Ямбол.
2. Одобрява извършването на мониторинг на здравното поведение и факторите свързани с него за 2002 г.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение за откриване процедура за предоставяне на концесия за транспортно обслужване на населението в гр. Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
На основание чл.70, т.3 от ЗОС, чл.21, ал.1 от ЗМСМА и чл.2, ал.2, т.2 и чл.7 от Наредбата за предоставяне на общински концесии
I. Открива процедура за предоставяне на концесия за транспортното обслужване на населението по градските автобусни линии номера 2, 5, 7, 11, 12а, 14а, 16 и 18 от транспортната схема на гр. Ямбол и за използване във връзка с това на мрежите и съоръженията от транспортната инфраструктура на града, при следните условия:
1. Предмет на концесията: разрешение за извършване на дейност по транспортното обслужване на населението по градските автобусни линии номера 2, 5, 7, 11, 12а, 14а, 16 и 18 от транспортната схема на гр. Ямбол и за използване във връзка с това на мрежите и съоръженията от транспортната инфраструктура на града;
2. Срок на концесията: 6 години;
3. Концесионерът да се определи чрез търг;
4. Депозит: 3 000 лева, внесени в брой в касата на общината или по сметка № 5010002530, при Общинска банка АД, клон Ямбол, банков код 13074410;
5. Основни права на концесионера:
5.1. изключително право да осъществява обществен превоз на пътници по градските автобусни линии № № 2, 5, 7, 11, 12а, 14а, 16 и 18 от транспортната схема на гр. Ямбол.
5.2. да ползва съоръженията и мрежите на транспортната инфраструктура на гр. Ямбол, за да осъществява превозите, за които му е предоставена концесията.
5.3. да поставя рекламни материали и надписи върху автобуса и в пътническия му салон, при условие, че това не пречи на пътниците и на безопасността на движението.
5.4. да иска изменение на договора за концесия, когато обстоятелствата, при които той е бил сключен се променят трайно и съществено и това доведе до несъответствие между правата и задълженията на двете страни.
5.5. да получава чрез община Ямбол компенсации на безплатните и по намалени цени пътувания гражданите, определени с нормативни актове.
6. Основни задължения на концесионера:
6.1. при осъществяване на превозите да спазва изискванията на нормативните актове, уреждащи обществения превоз на пътници.
6.2. да има валидна лицензия за извършване на обществен превоз на пътници през целия срок на действия на договора за концесия.
6.3. през целия срок на действие на договора за концесия да има валидно удостоверение за транспортна годност на автобусите, с които осъществява превозите от клас "А".
6.4. да осъществява част от курсовете по всяка линия с автобуси от клас "А 1" (автобуси от клас "А", допълнително оборудвани и за превоз на трудноподвижни лица), както следва: през 2002 -2003 г. - 10 % от общия брой курсове; през 2004 г. - 15 % от общия брой курсове; през 2005 г. - 25 % от общия брой курсове; през 2006 г. и следващите - 35 % от общия брой курсове.
6.5. да спазва определените с транспортната схема на гр. Ямбол начални, междинни и крайни спирки по маршрута на всяка автобусна линия и разписание за движение на автобусите по маршрута.
6.6. да плаща концесионното възнаграждение в определения с договора за концесия размер и срокове.
6.7. да извърши инвестиции в автобусите, с които осъществява превозите, изразяващи се в оборудването им за превоз на трудно подвижни лица и към изтичане на срока на концесията да е подменил не по-малко от 15 % от автобусите, описани в лицензията му за осъществяване на обществен превоз на пътници с по-нови от подменените автобуси, като подмяната се извършва равномерно през годините на концесията.
6.8. да не извършва едностранно промяна на цените за превозите.
6.9. да не извършва превоз на пътниците без документ за превоз - билет или карта.
6.10. да превозва безплатно или по намалени цени на билетите или картите лицата, които имат това право, предоставено им от нормативни актове, както и
- ученици от І до ІV клас вкл. срещу издадена карта с цена от 1 лв.
- ученици - инвалиди от І до ХІІ клас вкл. срещу издадена карта с цена от 1 лв.
- учениците от ДДЮ "Юрий Гагарин"
- социално слаби граждани от Дома за възрастни хора
- пенсионери над 55 години за жените и над 60 години за мъжете с пенсия и добавки към нея до 55 лв.вкл. срещу издадена карта с цена 1 лв.
- пенсионери над 55 години за жените и 60 години за мъжете с пенсия над 55 лв. с карта от 6 лв. за 1 месец за една линия
- пенсионерите над 70 години с пенсия от 55 лв. до 130 лв. пътуват с карта на пенсионера, даваща право на пътуване с 50% намаление от цената на билета.
и лицата осъществяващи контрол от страна на община Ямбол върху изпълнението на задълженията му по договора за концесия.
6.11. да предоставя на община Ямбол информация, в т.ч. и документи, свързани с изпълнението на договора за концесия.
7. Основни права на концедента:
7.1. да иска дължимото от концесионера концесионно възнаграждение в размера и сроковете, определени с договора за концесия.
7.2. да иска изменение на договора за концесия, когато обстоятелствата, при които той е бил сключен се променят трайно и съществено и това доведе до несъответствие между правата и задълженията на двете страни.
7.3. да иска изменения на договора за концесия, когато интереса от подобряване на транспортното обслужване на населението налага изменения в транспортната схема или в другите условия за извършване на превозите.
7.4. да контролира изпълнението на задълженията на концесионера по договора за концесия.
7.5. да получава една четвърт от възнагражденията на концесионера от рекламодателите за поставяне на рекламни материали и надписи върху автобусите и в пътническия им салон.
8. Основни задължения на концедента:
8.1. да осигури оборудването на автоспирките с навес и табло с разписание на преминаващите автобусни линии и поддържането на осветлението по възловите автобусни спирки;
8.2. да не дава разрешение и да не сключва договор за извършване на обществен превоз на пътници по същите градски автобусни линии на друго лице.
8.3. да не открива нови автобусни линии, които дублират с повече от една четвърт спирките по маршрута на градските автобусни линии, обект на концесията.
8.4. да започне преговори за изменение на договора за концесия веднага след като стане необходима промяна на транспортната схема, действаща към момента на предоставяне на концесията или ако с оглед по-доброто транспортно обслужване на населението се наложат други изменения в условията за извършване на превозите, както и да води тези преговори добросъвестно с отчитане на интересите на концесионера.
8.5. да плаща на концесионера получените от републиканския бюджет или от бюджета на отделни ведомства компенсации за извършваните от него безплатни или с намалени цени превози на гражданите.
8.6. да осигурява проходимостта по маршрутите на автобусните линии.
8.7. да приема плащането на дължимото концесионно възнаграждение, вкл. и когато то е частично.
8.8. да не пречи на концесионера да ползва мрежите и съоръженията на транспортната инфраструктура на град Ямбол, когато това му е необходимо за осъществяване на задълженията му по договора за концесия.
9. начален срок: датата на влизане в сила на концесионния договор
10. начален размер на годишното концесионно възнаграждение: 1,4 % от приходите от осъществяваните превози, платимо на тримесечни вноски, но не по-малко от 12 000 годишно.
11. гаранция за изпълнение на задължението по концесионния договор: паричен депозит в размер на една тримесечна вноска от годишното концесионно възнаграждение.
II. Възлага на кмета на община Ямбол да организира търг за предоставяне на концесията, съгласно разпоредбите на Наредбата за предоставяне на общински концесии.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Въвеждане на холограми и определяне на броя на таксиметровите автомобили, реда и условията за разпределяне на общия брой на автомобилите между превозвачите.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Таксиметров превоз на пътници на територията на Община Ямбол се извършва само от леки автомобили със залепена холограма по образец .
2. Утвърждава образеца на холограма съгласно приложението.
3. Определя 277 бр.таксиметрови автомобили за извършване на таксиметровите превози на територията на Община Ямбол.
4. Разпределя таксиметровите автомобили между превозвачите както следва:
- за превозвачите с повече от два автомобила - увеличение с 15 % спрямо броя на автомобилите със заверени копия към 15.04.2002 г.

Превозвач

към 15.04.2002 г.
бр.

15 % увеличение
бр

Общо става
бр.

1

"България ком" ЕООД

55

8

63

2

ЕТ "Такси Баровец - Ж.Дженев"

15

2

17

3

ЕТ "Илди - В.Косева"

47

7

54

4

ЕТ "Даяна - П.Пенев"

52

8

60

5

ЕТ "Сани - А.Георгиев"

19

3

22

6

ЕТ "Ася - Д.Димитров"

37

6

43

 

 

225

34

259

- за таксиметровите превозвачи с 1 и 2 автомобила ( 14 фирми и с по един автомобил и две фирми с по два автомобила) - без промяна на бройката и без увеличение - общо 18 автомобила.
5. Издаването на холограмите се извършват в рамките на определената за всеки превозвач квота при следните условия:
- представяне на документ за платен патентен данък за предходната година.;
- представяне на документ за платен патентен данък към съответната дата на годината;
- представяне на допълнителните документи за издаване на разрешение съгласно изискванията на чл.24 ал.2 от Наредба №34
- нотариално заверена лицензия
6. Холограмата се дава еднократно и е валидна за времето, през което автомобила работи като таксиметров. Холограмата се премахва при промяна на обстоятелствата при които е издадена - промяна на фирмата превозвач или преустановяване от автомобила на работа като такси. За промяната в обстоятелствата превозвача уведомява общината 15 дена предварително.
7. Реда, начина и отчетността за издаването и премахването на холограмите се организират от общинската администрация
8. Холограмата се отнема (премахва):
- от автомобила при констатиране използването на фалшифицирана, с нарушена цялост или разлепена холограма;
- на всички автомобили на превозвача, при констатиране на нарушения при използването на холограми от три автомобила, включени в списъка към лицензията му.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение за закупуване на 500 бр. поименни акции с право на глас от Общинска банка АД гр. София.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Общината да закупи от "Общинска банка" АД София 500 (петстотин) броя поименни акции с право на глас с номинална стойност 10 (десет) лева всяка.
2. Сумата 5000 (пет хиляди) лева да се изплати от фонд "Приватизация".
3. Избира Кмета да представлява общината в общото събрание на "Общинска банка" АД - София
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение за конкурс за управител на "Дезинфекционна станция" ЕООД гр.Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ:
1. Обявява конкурс за длъжността Управител на ЕООД "Дезинфекционна станция" Ямбол.
2. Условия на конкурса - по решението от ХХІІ сесия на ОбС Ямбол от 2 и 9 февруари 2001 година, по т.двадесета.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение за предоставяне на Минерална баня на Исторически музей гр.Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ:
Предоставя бившата Минерална баня в оперативно управление на Исторически музей - Ямбол за преустройството й за постоянна музейна експозиция.
Задължава Община Ямбол да кандидатства за финансиране на преустройството на обекта чрез проекти финансирани по международни програми.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ИЗВЪНРЕДНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - "Дамполис Ател" ЕООД.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ:
Увеличава капитала на дружеството с 3 000 /три хиляди/ лева. Средствата да се вземат от фонд "Приватизация".
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Разпореждане с общинско имущество:
а/ прекратяване на съсобственост между Община Ямбол и Малина и Георги Гочеви
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Не дава съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Ямбол и М.Гочева и Г.Гочев по отношение на недвижим имот, находящ се в гр.Ямбол, ул."Хан Крум" № 15.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Разпореждане с общинско имущество:
б/ разпореждане с общински имот, отреден за хотелски комплекс
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Да се извърши продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот І, кв.2 по плана на гр.Ямбол, находящ се на ул."Арда", целия с площ от 6270 кв.м, при граници на УПИ: ул."Арда", УПИ-ІІ, р."Тунджа", бул."Д.Благоев", чрез търг с явно наддаване при следните условия:
а) начална продажна цена на правото на собственост на имота- 65 000лв.
б) вид на обекта, който купувача се задължава да построи в 3 годишен срок -четири звезден хотел, включващ високоетажно застрояване;
в) предоставяне на дарение в полза на Община Ямбол в размер на 115 000 лв. за реконструкция на часта от бул."Д.Благоев" от ул."Арда" до моста на р."Тунджа" до ОПУ и на ул."Арда" в часта от бул."Д.Благоев" до ул."Е.Янкова"
2. Възлага на кмета на Община Ямбол да организира провеждането на търга с явно наддаване.
3.Определя за членове на тръжната комисия следните общински съветници:
- Ирина Христова
- Николай Парушев
- Георги Желев
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Разпореждане с общинско имущество:
в/ Допускане на "допълнително отстъпено право на строеж" съгласно идейните проекти на Георги Христов.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ:
Приема допускане на основание чл.38 ал.1,2 и 3 да бъде отстъпено "допълнително право на строеж" с/о идейните проекти.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Разпореждане с общинско имущество:
г/ промяна решение по т.8 на ХХІ-та сесия на Общински съвет - Ямбол, проведена на 22.12.2000 г.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Не приема направеното предложение за отмяна на решение от ХХІ-та сесия на ОбС.