Tридесет и деветата сесия
проведена на 04.10.2002 г.


Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ДНЕВЕН РЕД

1. Оспорване на решение на ОбС Ямбол взето на ХХХVІІІ-та редовна сесия от 26.07.2002г. по т.12 "к" от дневния ред за право на пристрояване върху имот 3142 кв.68 на ЦГЧ на гр.Ямбол.
ВНОСИТЕЛ:Н.Хаджигеоргиева
2. Отчет по прилагане на Наредба № 1 на Община Ямбол.
ВНОСИТЕЛ:Н.Хаджигеоргиева
3. Информация относно завършване на ликвидацията и заличаване на "Кристал" ЕООД в ликвидация Ямбол.
ВНОСИТЕЛ:Ст.Лазаров
4. Предложение за изменения и допълнения на НРПУРОИ на Общински съвет Ямбол.
ВНОСИТЕЛ:Н.Хаджигеоргиева
5. Предложение за приемане на Наредба за търговската дейност на територията на Община Ямбол.
ВНОСИТЕЛ:Н.Хаджигеоргиева
6. Предложение от клуб "Местно самоуправление" за промяна на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и общинската администрация на Община Ямбол.
ВНОСИТЕЛ:Ст.Лазаров
7. Предложение за промяна в списъка за финансиране на капиталовите разходи през 2002г.
ВНОСИТЕЛ:Н.Хаджигеоргиева
8. Предложение относно намаление капитала на "Стоматологичен център № 1-Ямбол" ЕООД.
ВНОСИТЕЛ:Ст.Лазаров
9. Предложение относно приватизация на общински обекти - Дом за отдих в местността "Бакаджик".
ВНОСИТЕЛ:Н.Хаджигеоргиева
10. Предложение относно откриване процедура за предоставяне на концесия за транспортно обслужване на населението в гр.Ямбол.
ВНОСИТЕЛ:Н.Хаджигеоргиева
11. Предложение относно сключване договор за одиторски контрол на "Диана бус" ЕООД.
ВНОСИТЕЛ:Ст.Лазаров
12. Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост:
а/ Предложение за отчуждаване на имот на ул."Славянска" № 10, собственост на Съюза на Евангелистките петдесятни църкви в България.
ВНОСИТЕЛ:Н.Хаджигеоргиева
б/ Предложение относно предоставяне на 4500 кв.м. общинска земя на Областно пътно управление Ямбол.
ВНОСИТЕЛ:Ст.Лазаров
в/ Предложение относно предоставяне на имот общинска собственост за ползване от Издателство "Просвета-София" АД.
ВНОСИТЕЛ:Ст.Лазаров
г/ Предложение относно прехвърляне собственост върху общински недвижим имот по чл.15 ал.3 от ЗУТ на фирма "Яша-П".
ВНОСИТЕЛ:Н.Хаджигеоргиева

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Оспорване на решение на ОбС Ямбол взето на ХХХVІІІ-та редовна сесия от 26.07.2002г. по т.12 "к" от дневния ред за право на пристрояване върху имот 3142 кв.68 на ЦГЧ на гр.Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Не се приема.Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ВТОРА - Отчет по прилагане на Наредба № 1 на Община Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Приема Отчета по прилагане Наредба № 1 на Община Ямбол.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ТРЕТА - Информация относно завършване на ликвидацията и заличаване на "Кристал" ЕООД в ликвидация Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Г-н Лазаров прочете информацията. Използва възможността да благодари на г-н Петър Радев за работата по ликвидацията на "Кристал" ЕООД.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение за изменения и допълнения на НРПУРОИ на Общински съвет Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Не приема изменения и допълнения в НРПУРОИ на Общински съвет Ямбол.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение за приемане на Наредба за търговската дейност на територията на Община Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Приема Наредба за търговската дейност на територията на Община Ямбол.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение от клуб "Местно самоуправление" за промяна на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и общинската администрация на Община Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Приема промените в Правилника за работа на ОбС и общинската администрация.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение за промяна в списъка за финансиране на капиталовите разходи през 2002г.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Приема за покупна цена на земя за разширяване на гробищния парк сумата 650 лв/дка
2. Упълномощава Кмета на Община Ямбол да извърши покупката на 57869 дка земя за сумата 37615 лв..
3. Променя списъка за финансиране капиталовите разходи през 2002 г., както следва:
3.1. В раздел"Придобиване на земя" за обект "Разширение на гробищен парк" увеличава капиталовите разходи от 10000 лв. на 37620 лв. с източник "Фонд приватизация"".
3.2. В раздел "Инфраструктурни обекти" за обект "Реконструкция на уличното осветление с енергоспестяващи лампи" намалява капиталовите разходи от 50000 лв. на 22380 лв.
3.3. В раздел "Инфраструктурни обекти" за обект "Реконструкция ул."Търговска" намаля капиталовите разходи от 100000 лв. на 75000 лв. и включва нов обект "Водопровод ул."Търговска" с капиталови разходи 25000 лв. с източник "Фонд приватизация".
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно намаление капитала на "Стоматологичен център № 1-Ямбол" ЕООД.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров

Общински съвет РЕШИ:
1. Намалява капитала на "Стоматологичен център № 1-Ямбол" ЕООД с 3111 лв. от 43400 лв. на 40289 лв. ( четиридесет хиляди двеста осемдесет и девет лева) разпределен в 4029 (четири хиляди двадесет и девет) дяла по 10 (десет) лева всеки.
2. Задължава управителя на дружеството да предприеме необходимите действия по вписване на намалението на капитала.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно приватизация на общински обекти - Дом за отдих в местността "Бакаджик".
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
І. Приема правния анализ на обект : Дом за отдих в местността "Бакаджик"
ІІ. Приема направената оценка обект : Дом за отдих в местността "Бакаджик".
ІІІ. На основание чл.21, ал.1 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК и Наредбата за търговете / ПМС 105 , ДВ, бр. 50/92 год. /
1. Обявява търг с явно наддаване за продажба на обект : Дом за отдих в местността "Бакаджик" и начална цена 249 488лв./ двеста четиридесет и девет хиляди четиристотин осемдесет и осем / лева.
2. Депозитът за участие в търга в размер на 10 % от началната цена се внася по банкова сметка 5010002530, банков код 13074410 при "Общинска банка" АД клон гр.Ямбол като средствата да са постъпили по сметката до 16.30 часа на 29-ия ден от датата на обнародване на решението в "Държавен вестник". В платежния документ да се посочат банковия код и номерът на сметката, на която да се възстанови депозираната сума.
3. Плащането на цената се извършва веднага със сключването на договора за продажба по посочената банкова сметка.
4. Тръжната документация и меморандума се заплащат срещу такса от 50 лева без ДДС до 16 часа в стая 410 и се получават до 17 часа в стая 403 на Община Ямбол, ул."Раковски" № 7 в срок до 28-ия ден от публикуване на решението в "Държавен вестник" .
5. Таксата за участие в търга е в размер на 30 лева (без ДДС), внесена в стая 410 на Община Ямбол, ул."Раковски" № 7 в срок до 29-ия ден от публикуване на решението в "Държавен вестник" до 16 часа.
6. Провеждането на търга се извършва в Община Ямбол, ул."Раковски" № 7 , стая 422 на 31-ия или първия следващ работен ден след него, ако е почивен, от публикуване на решението в "Държавен вестник" от 14 часа.
7. Повторен търг в случаите по чл.6, ал.3 от Наредбата за търговете / ПМС 105 , ДВ, бр. 50/92 год. /, се провежда на 7-ия ден след провеждане на първия търг или първия следващ работен ден след него, ако е почивен, от 14 часа в стая 422 на Община Ямбол, ул."Раковски" № 7.
Закупуването на тръжна документация , внасянето на такса и депозит за участие в повторния търг да става до 5-тия ден след провеждане на първия търг.
8. Договорът за продажба се сключва в двуседмичен срок след провеждането на търга. В едноседмичен срок от провеждането на търга лицето , спечелило търга подава в стая 403 в Община Ямбол, ул."Раковски" № 7 декларация по параграф 9 от ПЗР на ЗППДОП , което е задължително условие за сключване на договора.
9. Утвърждава тръжната документация и договорът за продажба, като част от нея.
10. Упълномощава кмета да утвърди информационния меморандум.
11. Назначава тръжна комисия с възнаграждение по 100/сто/ лева на всеки член-общински съветник в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Куман Кузманов - директор дирекция "ОС"
СЕКРЕТАР : инж. Соня Русева - гл. експерт дирекция "ОС"
ЧЛЕНОВЕ:
Пенчо Пенев - председател на ПК БФ
Миглена Доненчева - председател на ПК ОИСД
Митко Филипов - председател на ПК СОТМДНО
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:
Милена Саллакова - общински съветник
Георги Николов - общински съветник
Задължава кмета на Община Ямбол да издаде заповед за назначаване на членовете на комисията за провеждане на търга.
12. На основание чл.4, ал.2 от ЗПСК упълномощава кмета на Община Ямбол да организира и проведе търга и сключи сделката.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно откриване процедура за предоставяне на концесия за транспортно обслужване на населението в гр.Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
На основание чл.70, т.3 от ЗОС, чл.21, ал.1 от ЗМСМА и чл.2, ал.2, т.2 и чл.7 от Наредбата за предоставяне на общински концесии
I. Открива процедура за предоставяне на концесия за транспортното обслужване на населението по градските автобусни линии номера 2, 5, 7, 11, 12а, 14а, 16 и 18 от транспортната схема на гр. Ямбол и за използване във връзка с това на мрежите и съоръженията от транспортната инфраструктура на града, при следните условия:
1. предмет на концесията: разрешение за извършване на дейност по транспортното обслужване на населението по градските автобусни линии номера 2, 5, 7, 11, 12а, 14а, 16 и 18 от транспортната схема на гр. Ямбол и за използване във връзка с това на мрежите и съоръженията от транспортната инфраструктура на града;
2. срок на концесията: 6 години;
3. концесионерът да се определи чрез явен търг;
4. депозит: 3 000 лв., внесени в брой в касата на общината или по сметка № 5010002530, при Общинска банка АД, клон Ямбол, банков код 13074410;
5. Основни права на концесионера:
5.1. изключително право да осъществява обществен превоз на пътници по градските автобусни линии № № 2, 5, 7, 11, 12а, 14а, 16 и 18 от транспортната схема на гр. Ямбол.
5.2. да ползва съоръженията и мрежите на транспортната инфраструктура на гр. Ямбол, за да осъществява превозите, за които му е предоставена концесията.
5.3. да поставя рекламни материали и надписи върху автобуса и в пътническия му салон, при условие, че това не пречи на пътниците и на безопасността на движението.
5.4. да иска изменение на договора за концесия, когато обстоятелствата, при които той е бил сключен се променят трайно и съществено и това доведе до несъответствие между правата и задълженията на двете страни.
5.5. да получава чрез община Ямбол компенсации на безплатните и по намалени цени пътувания гражданите, определени с нормативни актове.
6. Основни задължения на концесионера:
6.1. при осъществяване на превозите да спазва изискванията на нормативните актове, уреждащи обществения превоз на пътници.
6.2. да има валидна лицензия за извършване на обществен превоз на пътници през целия срок на действия на договора за концесия.
6.3. през целия срок на действие на договора за концесия да има валидно удостоверение за транспортна годност на автобусите, с които осъществява превозите от клас "А".
6.4. да осъществява част от курсовете по всяка линия с автобуси от клас "А 1" (автобуси от клас "А", допълнително оборудвани и за превоз на трудноподвижни лица), както следва: през 2002 -2003 г. - 10 % от общия брой курсове; през 2004 г. - 15 % от общия брой курсове; през 2005 г. - 25 % от общия брой курсове; през 2006 г. и следващите - 35 % от общия брой курсове.
6.5. да спазва определените с транспортната схема на гр. Ямбол начални, междинни и крайни спирки по маршрута на всяка автобусна линия и разписание за движение на автобусите по маршрута.
6.6. да плаща концесионното възнаграждение в определения с договора за концесия размер и срокове.
6.7. да извърши инвестиции в автобусите, с които осъществява превозите, изразяващи се в оборудването им за превоз на трудно подвижни лица и към изтичане на срока на концесията да е подменил не по-малко от 15 % от автобусите, описани в лицензията му за осъществяване на обществен превоз на пътници с по-нови от подменените автобуси, като подмяната се извършва равномерно през годините на концесията.
6.8. да не извършва едностранно промяна на цените за превозите.
6.9. да не извършва превоз на пътниците без документ за превоз - билет или карта.
6.10. да превозва безплатно или по намалени цени на билетите или картите лицата, които имат това право, предоставено им от нормативни актове, както и лицата осъществяващи контрол от страна на община Ямбол върху изпълнението на задълженията му по договора за концесия.
6.11. да предоставя на община Ямбол информация, в т.ч. и документи, свързани с изпълнението на договора за концесия.
7. Основни права на концедента:
7.1. да иска дължимото от концесионера концесионно възнаграждение в размера и сроковете, определени с договора за концесия.
7.2. да иска изменение на договора за концесия, когато обстоятелствата, при които той е бил сключен се променят трайно и съществено и това доведе до несъответствие между правата и задълженията на двете страни.
7.3. да иска изменения на договора за концесия, когато интереса от подобряване на транспортното обслужване на населението налага изменения в транспортната схема или в другите условия за извършване на превозите.
7.4. да контролира изпълнението на задълженията на концесионера по договора за концесия.
7.5. да получава една четвърт от възнагражденията на концесионера от рекламодателите за поставяне на рекламни материали и надписи върху автобусите и в пътническия им салон.
8. Основни задължения на концедента:
8.1. да не дава разрешение и да не сключва договор за извършване на обществен превоз на пътници по същите градски автобусни линии на друго лице.
8.2. да не открива нови автобусни линии, които дублират с повече от една четвърт спирките по маршрута на градските автобусни линии, обект на концесията.
8.3. да започне преговори за изменение на договора за концесия веднага след като стане необходима промяна на транспортната схема, действаща към момента на предоставяне на концесията или ако с оглед по-доброто транспортно обслужване на населението се наложат други изменения в условията за извършване на превозите, както и да води тези преговори добросъвестно с отчитане на интересите на концесионера.
8.4. да плаща на концесионера получените от републиканския бюджет или от бюджета на отделни ведомства компенсации за извършваните от него безплатни или с намалени цени превози в размер , определен от действащи нормативни документи..
8.5. да приема плащането на дължимото концесионно възнаграждение, вкл. и когато то е частично.
8.6. да не пречи на концесионера да ползва мрежите и съоръженията на транспортната инфраструктура на град Ямбол, когато това му е необходимо за осъществяване на задълженията му по договора за концесия.
9. начален срок: датата на влизане в сила на концесионния договор
10. начален размер на годишното концесионно възнаграждение: 1,4 % от приходите от осъществяваните превози, платимо на тримесечни вноски, но не по-малко от 12 000 годишно.
11. гаранция за изпълнение на задължението по концесионния договор: паричен депозит в размер на една тримесечна вноска от годишното концесионно възнаграждение.
II. Възлага на кмета на община Ямбол да организира явен търг за предоставяне на концесията, съгласно разпоредбите на Наредбата за предоставяне на общински концесии.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно сключване договор за одиторски контрол на "Диана бус" ЕООД.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Дава съгласие "Диана бус" ЕООД да сключи договор за одиторски контрол със Стоян Георгиев Стоянов - дипломиран експерт-счетоводител.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост:
а/ Предложение за отчуждаване на имот на ул."Славянска" № 10, собственост на Съюза на Евангелистките петдесятни църкви в България.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Открива производството по отчуждаване на имот пл.№ 2519 в кв.35 (стар план) на ул."Славянска" № 10, собственост на Съюза на Евангелистките петдесятни църкви в България, състоящ се от дворно място от 360.00 кв.м., масивна жилищна сграда със застроена площ (ЗП) - 118.80 кв.м., салон със ЗП - 128.00 кв.м., пристройка към жилищната сграда със ЗП - 11.33 кв.м., пристройка към църквата със ЗП - 7.38 кв.м., стопанска сграда със ЗП - 15.82 кв.м., полумасивна стопанска сграда със ЗП - 8.67 кв.м. и клозет със ЗП - 9.40 кв.м. в изпълнение на решение № 256/27.07.1999 год. на ЯОС.
2. Обезщетява Съюза на Евангелистките петдесятни църкви в България с:
- отстъпено право на строеж върху недвижим - незастроен урегулиран поземлен имот VІ в кв.69 по плана на ЦГЧ гр.Ямбол, на ул."Иван Вазов" с площ 160.00 кв.м. с петно за строеж на пететажна сграда с РЗП - 800 кв.м.
- отстъпено право на строеж върху УПИ ІІІ в кв.26, кв."Каргон" с площ от 940 кв.м. - отреден за църковен дом на Евангелистка петдесятна църква.
3. Упълномощава Кмета на Община Ямбол да проведе процедурата по отчуждаване на горе описания имот и обезщетяване на собствениците и сключи договор за замяна на имотите по реда на чл.28, ал.2 от ЗОС.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост:
б/ Предложение относно предоставяне на 4500 кв.м. общинска земя на Областно пътно управление Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Предоставя на Областно пътно управление гр.Ямбол безвъзмездно 4500кв.м. общинска земя, представляваща разликата от имота с пл.№ 8035 в УПИ VІІІ кв.70 по плана на гр.Ямбол.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост:
в/ Предложение относно предоставяне на имот общинска собственост за ползване от Издателство "Просвета-София" АД.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Изпраща материала на общинската администрация да намери подходящо помещение и да направи предложение до ОбС за настаняване на издателството.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост:
г/ Предложение относно прехвърляне собственост върху общински недвижим имот по чл.15 ал.3 от ЗУТ на фирма "Яша-П".
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Одобрява Предварителен договор за прехвърляне на собственост върху общински терен УПИ І, кв.85 по плана на гр.Ямбол по чл.15, ал.3 от ЗУТ.
2. Възлага на Кмета на Община Ямбол да разпореди извършването на необходимите процедури по изменението на регулацията и застрояването на УПИ І, кв. 85 по плана на гр.Ямбол.
3. Упълномощава Кмета на Община Ямбол, след влизане в сила на ЧИ на ПРЗ на п.І, кв.85 да сключи договор за прехвърляне на собствеността на "ЯША-П" ЕООД.