Четвърта извънредна сесия
проведена на 16.12.1999 г.

Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Приемане на Програма за финансова стабилизация и ефективно управление на ресурсите на Община Ямбол.
Вносител: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Приема Програмата за финансова стабилизация и ефективно управление на ресурсите на Община Ямбол.

Плановата численост на персонала на общинската администрация и на всички дейности на издръжка на сборния бюджет на Община Ямбол към 30.09.99 г. да бъде намален с 10%, считано от 1.01.2000 г.

Преобразува мероприятие "Общински пазари" на Община Ямбол в общинско предприятие "Общински пазари", считано от 1.01.2000 г.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ВТОРА - Повторно разглеждане на основание чл.45 ал.2 от ЗМСМА решението на ОбС Ямбол от ІІІ-та редовна сесия относно концесията за осъществяване на търговска дейност на територията на Градски парк - Ямбол.
Вносител: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Не потвърждава решението по т.4 от ІІІ-та редовна сесия на ОбС, проведена на 26.11.99 г.