Четиридесет и втората сесия
проведена на 14.03.2003 г.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ДНЕВЕН РЕД

1. Отчет по прилагане на Наредба № 1 на Общински съвет Ямбол за периода м. септември - м. декември 2002 г.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева
2. Отчет за изпълнение на сборния бюджет на община Ямбол за 2002 г.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева
3. Предложение за приемане Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в община Ямбол, съгласно чл. 9 от ЗМДТ.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева
4. Предложение относно прием по две паралелки ученици в V-ти, VІ-ти и VІІ-ми клас в МГ "Атанас Радев" Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Ал. Петров
5. Предложение относно бюджет за 2003 г. за държавни и общински отговорности и приемане план за приватизация на общинската собственост в община Ямбол през 2003 г.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева
6. Предложение относно списък-предложение на обекти за включване в националната годишна програма за финансиране на общинската пътна мрежа през 2003 г.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева
7. Предложение за актуализиране наемните цени по наемни договори.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева
8. Предложение относно ползване на помещения - частна общинска собственост от местните ръководства на политически партии и организации.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева
9. Предложение относно приватизация на общински обект - втори етаж от двуетажна масивна сграда на ул. "Акация" № 16.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева
10. Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост
а/ Предложение относно разпореждане с имоти-частна общинска собственост отстъпено право на строеж за гаражи ЦГЧ.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева
б/ Предложение относно опредоставяне помещение под наем на клуб на деловата жена "Етерна" гр. Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева
в/ Молба от Румяна Арнаудова - председател на сдружение "Център за устойчиво развитие - Знание 21 век" относно помещение за осъществяване дейностите на сдружението.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров
г/ Предложение за прекратяване на собственост между община Ямбол и частни лица. /Красимир Иванов Македонски/
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева
д/ Молба от ЕТ "Радка Димитрова" за удължаване срок за наемен договор.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Отчет по прилагане на Наредба № 1 на Общински съвет Ямбол за периода м. септември - м. декември 2002 г.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Приема отчета по прилагане на Наредба № 1 за периода м. септември - м. декември 2002 г.Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ВТОРА - Отчет за изпълнение на сборния бюджет на община Ямбол за 2002 г.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1.1. Утвърждава окончателния годишен план на бюджета за 2002г., както следва:
По прихода: 20 600 143 лв.
По разхода: 20 600 143 лв.
По второстепенни разпоредители

No.

ФИЛИАЛИ

Окончателен план
2002 г.

1

ОБЩИНА ЯМБОЛ

5,996,120

2

СУ "ПИЕР ДЬО КУБЕРТЕН"

233,423

3

ОУ "АТ.КОЖУХАРОВ" НУ "Р.И.Колесов"

231,490

4

ОУ "Й.ЙОВКОВ"

387,234

5

ОУ "КЛ.ОХРИДСКИ"

478,289

6

ОУ "Д.ДЕБЕЛЯНОВ" НУ "Кирил и Методий"

546,006

7

ОУ "Н.ПЕТРИНИ"

296,718

8

ОУ "П.Р.СЛАВЕЙКОВ"

291,685

9

ОУ "ХР.СМИРНЕНСКИ" НУ "Стр.Кринчев"

467,954

10

ОУ "Д-Р П.БЕРОН"

508,451

11

ОУ "Л.КАРАВЕЛОВ"

562,952

12

ГПЧЕ "В.КАРАГЬОЗОВ"

618,409

13

НУ "ПРОФ. НОЙКОВ"

239,780

14

МГ "АТ.РАДЕВ"

368,408

15

Г-Я "В.ЛЕВСКИ"

395,850

16

ЦДГ

2,156,518

17

ОБЩ. ДЕТ. КОМПЛЕКС

105,671

18

ОБСЕРВ. И ПЛАНЕТ.

29,356

19

М Ц Т П О

101,822

20

ДЕТСКИ ЯСЛИ

726,453

21

О С С П

5,307,185

22

КУЛТУРА

405,436

23

ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ

141,413

Общо:

20,600,143

 

1.2. Утвърждава окончателния годишен план на извънбюджетните фондове и сметки /Приложение № 1,2,3,4,5,6,7,8,9/, както следва:
Преходен остатък 180 628 лв.
Приходи 1 746 969 лв.
Разходи 1 834 429 лв.
1.3. Утвърждава плана за капиталовите разходи за основен ремонт и придобиване на ДМА и НДМА за 2002г. в размер на 2 964 981 лв., като в т.ч. за четвъртокласната пътна мрежа 95 000 лв. /Таблица 1/
2.1. Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Ямбол за 2002г. както следва:
По прихода: 18 836 252 лв.
По разхода: 18 836 252 лв.
По второстепенни разпоредители

No.

ФИЛИАЛИ

Изпълнение 2002 г.

1

ОБЩИНА ЯМБОЛ

4,700,071

2

СУ "ПИЕР ДЬО КУБЕРТЕН"

224,791

3

ОУ "АТ.КОЖУХАРОВ" НУ "Р.И.Колесов"

229,022

4

ОУ "Й.ЙОВКОВ"

374,033

5

ОУ "КЛ.ОХРИДСКИ"

475,390

6

ОУ "Д.ДЕБЕЛЯНОВ" НУ "Кирил и Методий"

527,100

7

ОУ "Н.ПЕТРИНИ"

-

8

ОУ "П.Р.СЛАВЕЙКОВ"

285,245

9

ОУ "ХР.СМИРНЕНСКИ" НУ "Стр.Кринчев"

448,353

10

ОУ "Д-Р П.БЕРОН"

496,243

11

ОУ "Л.КАРАВЕЛОВ"

556,795

12

ГПЧЕ "В.КАРАГЬОЗОВ"

559,369

13

НУ "ПРОФ. НОЙКОВ"

237,606

14

МГ "АТ.РАДЕВ"

346,593

15

Г-Я "В.ЛЕВСКИ"

390,539

16

ЦДГ

2,094,863

17

ОБЩ, ДЕТ, КОМПЛЕКС

93,955

18

ОБСЕРВ. И ПЛАНЕТ.

29,041

19

М Ц Т П О

98,129

20

ДЕТСКИ ЯСЛИ

660,660

21

О С С П

5,202,299

22

КУЛТУРА

376,855

23

ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ

133,112

Общо:

18,836,252

2.2. Приема отчета на извънбюджетните фондове и сметки. /Приложение № 1,2,3,4,5/ както следва:
Преходен остатък 180 628 лв.
Приходи 1 581 012 лв.
Разходи 1 591 177 лв.
2.3. Приема отчета за капиталовите разходи за основен ремонт и придобиване на ДМА и НДМА за 2002г. в размер на 2 589 255 лв., като в т.ч. за четвъртокласната пътна мрежа 95 000 лв. /Таблица1/
3. Приема касовото изпълнение на бюджета за 2002г.по пълна бюджетна класификация /Приложение №10/
4.1. Приема извършените разходи за командировка на кмета на община Ямбол в размер на 553 лв. в страната и 823 лв. в чужбина и еднократното допълнително възнаграждение в размер на 50 на сто от месечната брутна работна заплата определена с индивидуалния трудов договор съгласно ПМС 22/2002г. изменено с ПМС 297/2002г.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение за приемане Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в община Ямбол, съгласно чл. 9 от ЗМДТ.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Приема Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Ямбол.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно прием по две паралелки ученици в V-ти, VІ-ти и VІІ-ми клас в МГ "Атанас Радев" Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Ал. Петров

Общински съвет РЕШИ: Дава съгласие да се направи предложение пред колегиума на МОН за разкриване през учебната 2004/05 г. прием от по две паралелки V,VІ и VІІ клас в МГ "Атанас Радев".
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно бюджет за 2003 г. за държавни и общински отговорности и приемане план за приватизация на общинската собственост в община Ямбол през 2003 г.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Приема бюджета на община Ямбол за 2003г., както следва:
1.1. ПО ПРИХОДА 14 590 064 лв.
в това число:
Приходи с "Държавен характер" 9 359 020 лв.
Приходи с "Общински характер" 5 231 044 лв.
1.1.1. Собствени приходи 4 551 882 лв.
в това число:
Данъчни приходи 1 513 740 лв.
Неданъчни приходи 2 997 142 лв.
Дарения от НДЕФ 41 000 лв.
1.1.2. Преотстъпен ДДФЛ 8 455 500 лв.
1.1.3. Взаимоотношения с Републиканския бюджет 1 171 431 лв
в това число:
Обща допълваща субсидия 737 500 лв.
Целв. субсидия за кап.р-ди 435 000 лв.
Възстановена субсидия за ЦБ - 1 069 лв.
1.1.4. Трансфери - 53 751 лв.
в това число:
От закрити извънбюдж.с-ки - фонд"ЖС" 6 448 лв.
От закрити извънбюдж.с-ки - фонд"Дарение" 12 554 лв.
Трансфер за театри - 72 753 лв.
в това число:
Драматичен театър - 50 538 лв.
Куклен театър - 22 215 лв.
1.1.5. Заем от ОББ 522 001 лв.
1.1.6. Погасяване на инвестиционен заем - 57 000 лв.
1.1.7. Преходен остатък 1 лв.
1.2. ПО РАЗХОДА 15 150 064 лв.
в това число:
За "Държавни отговорности" 9 359 020 лв.
За "Общински отговорности " 5 791 044 лв.
в това число:
Резерв 139 965 лв.
За държ.отговорности 96 465 лв.
За общ.отговорности 43 500 лв.
По филиали и отговорности:

Филиал

План 2003 общо

Държавни отговорности

Общински отговорности

1. Община Ямбол - ОБЩО

5,632,604

1,364,865

4,267,739

2. СУ "Пиер Дьо Кубертен"

209,799

209,799

0

3. ОУ "Ат.Кожухаров"

203,438

193,541

9,897

4. ОУ "Й.Йовков"

347,276

335,485

11,791

5. ОУ "Кл.Охридски"

474,427

464,534

9,893

7. ОУ "Н.Петрини"

277,354

271,497

5,857

8. ОУ "П.Р.Славейков"

237,548

231,624

5,924

9. ОУ "Хр.Смирненски"

392,914

386,975

5,939

10. ОУ "Д-р П.Берон"

484,351

484,351

0

11. ОУ "Л.Каравелов"

566,526

560,004

6,522

12. ГПЧЕ "В.Карагьозов"

479,167

479,167

0

13. НУ "Проф. Нойков"

154,302

147,816

6,486

14. МГ "Ат.Радев"

381,231

381,231

0

15. Г-я"В.Левски"

411,801

411,801

0

16. ЦДГ

2,043,652

1,355,778

687,874

17. Общ. детски комплекс

100,110

73,110

27,000

18. НАОП

29,710

21,710

8,000

19. МЦТПО

84,289

84,289

0

20. Детски ясли

733,295

467,679

265,616

21. Д-я за соц. подпом. (ОССП)

286,905

286,905

0

22. Социални услуги (ДСХ и ДСП)

434,446

312,574

121,872

23. Култура

390,728

261,388

129,340

24.Общински пазари

166,800

0

166,800

 

- Утвърждава субсидия до размера на приходите от внесени такси за гробни места на ЕООД "Обреден комплекс" за поддръжка на гробищен парк и намаляване цената на едно погребение като се намалят със съответната сума разходите в дейност "Озеленяване".
2. Утвърждава дефицита в общинския бюджет за 2003г.в размер на 560 000 лв.
2.1 Утвърждава финансирането на дефицита както следва:
1. Със заеми от финансови институции
3. Приема разчет за финансирането на капиталовите разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи, основни ремонти в т.ч целв. субсидия за финансиране на "Общински дейности" в размер на 435 000 лв. и за финансиране на "Държавни дейности" с общински приходи 123 950 лв., съгласно Таблица № 1
а/ завишава сумата в ст.51-00 ІІ т.1 компютри, принтери и зап.устройства от 30 000 на 70 000 лв. за компютри 100 бр.
б/ намалява в т.V т.4,5,6,7 от 45 000 на 40 000лв.
в/ намалява т.VІ т.1 реконструкция ул."Търговска" от 140 000 на 120 000 лв.
4. Определя числеността на персонала и утвърждава диференцирани средни месечни брутни работни заплати на едно лице от персонала по функции и дейности и средства за работна заплата за 12 месеца както следва

Дейност
Филиали

Численост на персонала към 1.1.2003г.

Ср.Брутна
работна
заплата
1.1.2003г.

Фонд
раб.запла-
та
м.І.-м.VІ.

Ср.Брутна
работна
заплата
1.7.2003г.

Фонд
раб.запла-
та
м.VІІ.-м.ІХ.

Средства
за работна
заплата
за 2003г.

Държавни дейности - Общо

1793

251,35

2704048

260,15

2798678

5502726

Образование

1316

249,21

1967762

257,93

2036615

4004377

ОУ "АТ.КОЖУХАРОВ"

23

250,24

34533

259,00

35742

70275

НУ "Р.КОЛЕСОВ"

15

252,73

22746

261,57

23542

46288

О Б Щ О

38

251,22

57279

260,02

59284

116563

ОУ "Й.ЙОВКОВ"

66

254,00

100584

262,89

104104

204688

ОУ "КЛ.ОХРИДСКИ"

91

254,00

138684

262,89

143538

282222

ОУ "Д.ДЕБЕЛЯНОВ"

67

246,51

99097

255,14

102566

201663

НУ "КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

29

242,78

42244

251,28

43723

85967

О Б Щ О

96

245,38

141341

253,97

146289

287630

ГПЧЕ "В.КАРАГЬОЗОВ"

88

252,73

133441

261,57

138109

271550

НУ "ПР.НОЙКОВ"

29

252,73

43975

261,57

45513

89488

ОУ "Н.ПЕТРИНИ"

51

265,22

81157

274,50

83997

165154

ОУ "П.Р.СЛАВЕЙКОВ"

46

250,24

69066

259,00

71484

140550

ОУ "ХР.СМИРНЕНСКИ"

61

247,75

90677

256,42

93850

184527

НУ "СТР.КРИНЧЕВ"

16

255,22

24501

264,15

25358

49859

О Б Щ О

77

249,30

115178

258,03

119208

234386

ОУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН"

96

239,04

137687

247,40

142502

280189

ОУ "Л.КАРАВЕЛОВ"

110

251,49

165983

260,29

171791

337774

МГ "АТ.РАДЕВ"

65

273,90

106821

283,49

110561

217382

Г-Я "В.ЛЕВСКИ"

74

262,69

116634

271,88

120715

237349

Ц Д Г

322

234,524

453101

242,727

468949

922050

М Ц Т П О

16

267,67

25696

277,04

26596

52292

СПОРТНО У-ЩЕ

32

251,50

48288

260,30

49978

98266

ОБСЕРВАТОРИЯ

4

313,50

7524

324,47

7787

15311

ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС

15

281,37

25323

291,22

26210

51533

Д-ция "Социално подпомагане"

56

263,12

88408

272,33

91503

179911

Заведения за социални услуги

55

202,24

66739

209,32

69076

135815

Дом стари хора

52

202,248

63101

209,327

65310

128411

Дневен център за рехаб. на ЗЗЛ

3

202,13

3638

209,20

3766

7404

З Д Р А В Е О П А З В А Н Е

198

193,34

229688

200,11

237731

467419

ДЕТСКИ ЯСЛИ

154

188,14

173841

194,724

179925

353766

УЧИЛИЩНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

44

211,54

55847

218,96

57806

113653

в т.ч. ОУ "АТ.КОЖУХАРОВ"

1

214,08

1284

221,58

1330

2614

ОУ "Й.ЙОВКОВ"

1

215,62

1294

223,17

1339

2633

ОУ "КЛ.ОХРИДСКИ"

2

218,43

2621

226,08

2713

5334

ОУ "Д.ДЕБЕЛЯНОВ"

3

234,07

4213

242,26

4361

8574

ГПЧЕ "В.КАРАГЬОЗОВ"

1

209,71

1258

217,05

1302

2560

НУ "ПР.НОЙКОВ"

1

211,21

1267

218,60

1312

2579

ОУ "Н.ПЕТРИНИ"

1

220,05

1320

227,75

1367

2687

ОУ "П.Р.СЛАВЕЙКОВ"

1

215,62

1294

223,17

1339

2633

ОУ "ХР.СМИРНЕНСКИ"

1

215,62

1294

223,17

1339

2633

ОУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН"

2

228,21

2739

236,20

2834

5573

ОУ "Л.КАРАВЕЛОВ"

2

212,67

2552

220,11

2641

5193

МГ "АТ.РАДЕВ"

1

224,47

1347

232,33

1394

2741

Г-Я "В.ЛЕВСКИ"

1

220,05

1320

227,75

1367

2687

Ц Д Г

14

215,64

18113

223,19

18748

36861

ОБЩИНА ЯМБОЛ

12

193,50

13931

200,27

14420

28351

К У Л Т У Р А - държавна дейност

52

208,04

64908

215,32

67180

132088

БИБЛИОТЕКА

16

209,74

20135

217,08

20840

40975

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ

26

210,35

32814

217,71

33962

66776

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ

10

199,32

11959

206,30

12378

24337

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

116

411,70

286543

426,11

296573

583116

ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ - ОБЩО

76

237,57

108331

245,89

112124

220455

Образование (ПДГ) - общ. дейност

13

308,63

24073

319,44

24916

48989

НУ "ПР.НОЙКОВ"

1

355,00

2130

367,43

2204

4334

НУ "КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

2

303,00

3636

313,61

3764

7400

НУ "Р.КОЛЕСОВ"

2

270,00

3240

279,45

3354

6594

ОУ "ХР.СМИРНЕНСКИ"

1

322,00

1932

333,27

2000

3932

ОУ "П.Р.СЛАВЕЙКОВ"

1

321,00

1926

332,24

1994

3920

ОУ "Л.КАРАВЕЛОВ"

1

357,00

2143

369,50

2217

4360

ОУ "КЛ.ОХРИДСКИ"

2

270,00

3240

279,45

3353

6593

ОУ "Й.ЙОВКОВ"

2

327,00

3924

338,45

4061

7985

ОУ "Н.ПЕТРИНИ"

1

317,00

1902

328,10

1969

3871

Домашен социален патронаж

19

166,53

18984

172,36

19649

38633

К У Л Т У Р А - общинска дейност

23

211,18

29143

218,57

30163

59306

КАМЕРЕН АНСАМБЪЛ

14

211,14

17736

218,53

18356

36092

Р Т В

3

177,93

3203

184,16

3315

6518

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО КУЛТУРАТА

6

227,90

8204

235,88

8492

16696

ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ

17

301,25

30727

311,79

31803

62530

МЛАДЕЖКИ ДОМ

4

225,15

5404

233,03

5593

10997

Секретар на МКБППМН

1

260,00

1560

270,00

1620

3180

В С И Ч К О :

1870

250,79

2813939

259,57

2912422

5726361

И за финансиране на "Държавни отговорности" с общински приходи допълнителни възнаграждения в дейност 129 - Общинска администрация - 42 070 лв.
4.1 На основание ПМС №40 /17.02.2003 г. за работната заплата в бюджетните организации и дейности основната месечна работна заплата на кмета на община Ямбол достигната към 31.12.2002 г. да се увеличи с процента на увеличение на общинската администрация за съответния период плюс 1 процент допълнително възнаграждение за прослужено време за календарните години положен трудов стаж.
5. Приема план сметките на извънбюджетните фондове и сметки, в съответствие с Приложение №7 от §12 от ПЗР на ЗДБРБ за 2003г. както следва

ФУНКЦИЯ "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"

Наименование

Налични
01.01.2003

Приход
2003 г.

Разход
2003 г.

Остатък на
31.12.2003 г.

ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ СЪЗДАДЕНИ СЪС ЗАКОН ИЛИ ДРУГ НОРМАТИВЕН АКТ

За покриване на разходите по приватизация - 9%

123,584

105,300

80,000

148,884

За придобиване на ДМА и инвестиции - 91%

4,117

1,064,700

1,066,306

2,511

ВСИЧКО

127,701

1,170,000

1,146,306

151,395

 

6. Приема следните лимити за разходи:
6.1. Социално битови разходи на персонала зает в бюджетните звена определен в размер на 3 % на база начислените трудови разходи.
6.2. Лимит за представителни разходи в размер на 20 000 лв. в това число командировки в чужбина в размер на 10 000 лв.
7. Определя разчет за целеви разходи:
7.1. На основание чл.40 от ПМС №16 от 2003 г., помощ за погребения в размер 143,90 лв. /в т.ч.ковчег- 35 лв., надгробен знак с надпис- 3,60 лв., изкопаване на гробно място- 83,80 лв., превоз на покойника от дома- 18,00 лв., некролог -3,50 лв./ за следните категории граждани, регистрирани в службата за социално подпомагане
-самотни лица /без близки и роднини/
-безпризорни и бездомни лица
- лица, настанени в домове в социални грижи, без доходи и без близки и роднини.
7.2. Разходи за сметка на общинския бюджет в размер на 50% от разходите на гражданите за почистването на септичните и отходни ями в квартал "Каргон", където липсва изградена канализация - 2 000 лв.
7.3. Членски внос в НПО - 10 000 лв.
7.4. Клубове на пенсионера - 700 лв.
8. Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел както следва:
8.1. За читалища 41 591 лв.
8.2. Упълномощава кмета на общината да договори условия за използване на средствата по т.8.
9. Разходването на бюджетните средства се осъществява при съблюдаване на следните приоритети:
9.1. Заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии на сираци и социално слаби, храна на децата в детските градини и ясли.
9.2. Отопление, осветление.
9.3. Други
9.4. Разходи за дейности с доказан икономически ефект, водещи до съществено намаляване на бюджетните разходи, или увеличаване на бюджетните приходи.
9.5. Разходите за услуги по събиране , извозване и обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, до размера на получените приходи от такси за битови отпадъци, се извършват приоритетно
9.6. Издръжката на Домашен социален патронаж - до размера на постъпилите такси.
10. За осигуряване изпълнението на бюджета:
10.1. Дава съгласие възникналия временен недостиг на бюджетни средства да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от извънбюджетни сметки и фондове на общината.
10.2. Възлага на кмета на общината да внесе мотивирано предложение пред МФ за ползване на временен безлихвен заем при условията на чл.43 ал.2 от Закона за устройството на ДБ.
10.3. Възлага на кмета на общината да проведе процедура за ползване на банков заем за покриване на дефицита.
11. При спазване на общия размер по бюджета и разделението му държавни и общински дейности, приоритетността на разходите, предоставя следните правомощия на кмета на общината за бюджетната 2003г.:
11.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи за една бюджетна дейност.
11.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи от дейност в дейност в рамките на една бюджетна група без да изменя общия и размер и без да се прехвърлят от държавни дейности в общински.
11.3. Да разпределя резервирания кредит определен за неотложни и непредвидими разходи.
11.4. Да разработи бюджета на общината по пълна бюджетна класификация.
12. Задължава кмета на общината :
12.1. Да определи конкретните правомощия и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.
12.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и при неспазване на приетите приоритети.
12.3. Да извършва актуализация на бюджета при условията на §7 от ПЗР на ЗДБРБ.
12.4. Да открие бюджетна сметка за дейност "Програми за временна заетост"
12.5. Задължава кмета да закрие сметките на "ОССП" гр.Ямбол и на основание § 17 от ЗПР на ЗСП да създаде второстепенен разпоредител "Социални услуги", който да обслужва ДСХ и ДСП. Да открие необходимите му бюджетни и набирателни сметки.
ПО ПЛАНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
1. Утвърждава Плана за приватизация на общинската собственост в Община Ямбол през 2003 г.
2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.3, ал.2 и ал., т.3 от ЗПСК допълва списъка за приватизация със следните общински обекти и обособени части:
Магазин за хранителни стоки, пл."Боровец";
Помещение за промишлени стоки, ул."Д. Благоев" № 17;
Бингозала, ул."Каранова" № 2;
Кулата на хълм "Боровец";
Складова база, шосето за "Ормана" - обособена част от "Инвестстройпроект" ЕООД;
Учебна база, местността "Бакаджик" - обособена част от "Инвестстройпроект" ЕООД;
Къща в с. Медвен - обособена част от "Инвестстройпроект" ЕООД
Почивна станция "Лада-3", гр. Несебър
3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.3, ал.2 и ал.3, т.2 и чл.4, ал.2 от ЗПСК открива процедура за приватизация на следните обекти и обособени части:
Магазин за хранителни стоки, пл."Боровец";
Помещение за промишлени стоки, ул."Д. Благоев" № 17;
Бингозала, ул."Каранова" № 2;
Кулата на хълм "Боровец";
Складова база, шосето за "Ормана - обособена част от "Инвестстройпроект" ЕООД;
Учебна база, местността "Бакаджик" - обособена част от "Инвестстройпроект" ЕООД;
Къща в с. Медвен - обособена част от "Инвестстройпроект" ЕООД
Почивна станция "Лада-3", гр. Несебър
4. На основание чл.4, ал.2 от ЗПСК упълномощава кмета да възложи за обектите по т.3 изготвянето на анализ на правното състояние чрез пряко договаряне по реда на Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационен контрол, включително процесуално представителство.
5. На основание чл.4, ал.2 от ЗПСК упълномощава кмета да възложи за обектите по т.3 изготвянето на оценки /актуализация/ чрез пряко договаряне по реда на Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационен контрол, включително процесуално представителство.
6. На основание чл.1а от Наредбата за търговете и чл.3 от Наредбата за конкурсите възлага на кмета да извърши маркетинг за предстояща продажба на обектите по т.3
Оповестяването да се извърши чрез :
а) публикуване на Информационна карта в един централен, един местен вестник и в сайта на общината в Интернет.
б) предоставяне на информация на Агенцията за чуждестранни инвестиции, Българска стопанска камара, Търговско-промишлена палата, бюлетини и др.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно списък-предложение на обекти за включване в националната годишна програма за финансиране на общинската пътна мрежа през 2003.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Приема списък-предложение на обекти от Общинската пътна мрежа за включване в Националната годишна програма за финансиране през 2003 г.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение за актуализиране наемните цени по наемни договори.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Договорите за отдаване под наем на имотите общинска собственост за 2003 г. да се актуализират с 3.8% (К = 0.038)
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно ползване на помещения - частна общинска собственост от местните ръководства на политически партии и организации.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. На основание чл.14, ал.4 и ал.6 от Закона за общинската собственост и чл.18, ал,1 и ал.6 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС - Ямбол предоставя възмездно помещения - частна общинска собственост за нуждите на местните ръководства на политическите партии и за клубна дейност, както следва:
- ОбР на БЗНС "Ал.Стамболийски" - помещение, с площ 16.80 кв.м., находящо се на първия етаж в сградата на ул."Йордйн Йовков" № 8;
- ОбК и ОК на БНРП - помещения с обща площ 113 кв.м. , находящи се на ул."Бяло море" № 18;
- ОбС на Българска партия "ЛИБЕРАЛИ" - помещение, с обща площ 15 кв.м., находящо се на втория етаж в сградата на ул."Преслав" №58;
- ОбР на Федерация "Царство България" - помещение с обща площ 15.33 кв.м. , находящо се на ул."Паисий Хилендарски" № 1;
- ОбС на Партия "Блока на Жорж Ганчев" - помещения с обща площ 48.10 кв.м., находящи се на първия етаж в сградата на ул."Ал.Стамболийски" №14;
- ОбК на БКП "Г.Димитров" - помещения с обща площ 20 кв.м., находящи се на втория етаж в сградата на ул."Ген.Вл.Заимов" ( Бивша Баня № 2);
- ОбР на Партия "Съюз на патриотичните сили и войните от запаса "Защита" - помещение с обща площ 18 кв.м., находящо се на втория етаж в сградата на ул."Преслав" № 58.
2. Упълномощава Кмета на Община Ямбол да сключи договори за наем за срок от три години, като месечната наемна цена за всяко помещение, според предмета на ползването му се определи по Приложение №1 на НРПУРОИ на ОбС - Ямбол.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно приватизация на общински обект - втори етаж от двуетажна масивна сграда на ул. "Акация" № 16.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
І. Приема правния анализ на обект: Втори етаж от двуетажна масивна сграда на ул. "Акация" № 16.
ІІ. Приема направената оценка на обект: Втори етаж от двуетажна масивна сграда на ул. "Акация" № 16.
ІІІ. На основание чл.21, ал.1 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК и Наредбата за търговете / ПМС 105 , ДВ, бр. 50/92 год. /
1. Обявява търг с явно наддаване за продажба на обект: Втори етаж от двуетажна масивна сграда на ул. "Акация" № 16 в УПИ-ІІ, ПИ-382, кв.53 по плана на града с бруто застроена площ 151.90 кв.м, включваща застроена площ - 141.22 кв.м и 52.62% идеални части от общите части на сградата, съответстващи на 10.68 кв.м и съответното отстъпено право на строеж с начална цена 13 800 / тринадесет хиляди и осемстотин / лв.
2. Депозитът за участие в търга в размер на 10 % от началната цена се внася по банкова сметка 5010002530, банков код 13074410 при "Общинска банка" АД клон гр.Ямбол като средствата да са постъпили по сметката до 16.30 часа на 14-ия ден от датата на обнародване на решението в "Държавен вестник". В платежния документ да се посочат банковия код и номерът на сметката, на която да се възстанови депозираната сума.
3. Плащането на цената се извършва веднага със сключването на договора за продажба по посочената банкова сметка.
4. Тръжната документация и информационния меморандум се закупуват лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно при заплащане срещу такса от 50 лв. без ДДС до 16 часа в стая 410 и се получават до 17 часа в стая 403 на Община Ямбол, ул."Раковски" № 7 в срок до 13-ия ден от публикуване на решението в "Държавен вестник".
Тръжната документация съдържа декларация за неразгласяване на информация. След закупуване на тръжната документация лицата подписват декларацията и получават информационния меморандум. В случай на упълномощаване, пълномощникът подписва декларацията лично от свое име, а от името на упълномощителя се представя нотариално заверена декларация за неразгласяване на информация.
5. Таксата за участие в търга е в размер на 30 лв. (без ДДС), внесена в стая 410 на Община Ямбол, ул."Раковски" № 7 в срок до 14-ия ден от публикуване на решението в "Държавен вестник" до 16 часа.
6. Провеждането на търга се извършва в Община Ямбол, ул."Раковски" № 7, стая 422 на 16-ия или първия следващ работен ден след него, ако е почивен, от публикуване на решението в "Държавен вестник" от 9 часа.
7. Повторен търг в случаите по чл.6, ал.3 от Наредбата за търговете / ПМС 105 , ДВ, бр. 50/92 год. /, се провеждат на 7-ия ден след провеждане на първия търг или първия следващ работен ден след него, ако е почивен, от 9 часа в стая 422 на Община Ямбол, ул."Раковски" № 7.
Закупуването на тръжна документация, внасянето на такса и депозит за участие в повторния търг да става до 4-тия ден след провеждане на първия търг.
8. Договорът за продажба се сключва в двуседмичен срок след провеждането на търга. В 20-дневен срок от провеждането на търга лицето , спечелило търга подава в стая 403 в Община Ямбол, ул."Раковски" № 7 декларация по чл. 7, ал. 3 от ЗПСК.
9. Утвърждава тръжната документация и договорът за продажба, като част от нея.
10. Упълномощава кмета да утвърди информационния меморандум.
11. Назначава тръжна комисия с възнаграждение 50 лв. за общинските съветници в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Куман Кузманов - директор дирекция "ОС"
СЕКРЕТАР : инж. Соня Русева - гл. експерт дирекция "ОС"
ЧЛЕНОВЕ: Миглена Доненчева - юрист, п-тел на ПК ОИСД"
Димитър Димитров - юрист, п-тел на ПК"ОРЗ"
Пенчо Пенев- п-тел на ПК "БФ"
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:
Ирина Христова - общ. съветник
Митко Филипов - п-тел на ПК "СОТМДНО"
Задължава кмета на Община Ямбол да издаде заповед за назначаване на членовете на комисията за провеждане на търга.
12. На основание чл. 4, ал. 2 от ЗПСК упълномощава кмета на Община Ямбол да организира и проведе търга и сключи сделката.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост
а/ Предложение относно разпореждане с имоти-частна общинска собственост отстъпено право на строеж за гаражи ЦГЧ.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
I. На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 от ЗОС и чл.26 и чл.30, ал.1 и ал. 4 от НРПУРОИ на Общински съвет-Ямбол, учредява чрез търгове с тайно наддаване, отстъпено право на строеж за гаражи върху недвижими имоти-частна общинска собственост:
1. Отстъпено право на строеж за гараж със ЗП 16,5 кв.м. върху общинска земя, съставляваща застроително петно № 1, в УПИ І, кв. 3 по плана на гр.Ямбол при граници на застроителното петно: улица, междублоково пространство, застроително петно № 2, междублоково пространство. Начална тръжна цена 90 лв.
2. Отстъпено право на строеж за гараж със ЗП 16,5 кв.м. върху общинска земя, съставляваща застроително петно № 2, в УПИ І, кв.3 по плана на гр.Ямбол при граници на застроителното петно: застроително петно № 1, междублоково пространство, застроително петно № 3, междублоково пространство. Начална тръжна цена 90 лв.
3. Отстъпено право на строеж за гараж със ЗП 16,5 кв.м. върху общинска земя, съставляваща застроително петно № 3, в УПИ І, кв.3 по плана на гр.Ямбол при граници на застроителното петно: застроително петно № 2, междублоково пространство, застроително петно № 4, междублоково пространство. Начална тръжна цена 90 лв.
4. Отстъпено право на строеж за гараж със ЗП 16,5 кв.м. върху общинска земя, съставляваща застроително петно № 4, в УПИ І, кв.3 по плана на гр.Ямбол при граници на застроителното петно: застроително петно № 3, междублоково пространство, застроително петно № 5, междублоково пространство. Начална тръжна цена 90 лв.
5. Отстъпено право на строеж за гараж със ЗП 16,5 кв.м. върху общинска земя, съставляваща застроително петно № 5, в УПИ І, кв.3 по плана на гр.Ямбол при граници на застроителното петно: застроително петно № 4, междублоково пространство, застроително петно № 6, междублоково пространство. Начална тръжна цена 90 лв.
6. Отстъпено право на строеж за гараж със ЗП 16,5 кв.м. върху общинска земя, съставляваща застроително петно № 6, в УПИ І, кв.3 по плана на гр.Ямбол при граници на застроителното петно: застроително петно № 5, междублоково пространство, застроително петно № 7, междублоково пространство. Начална тръжна цена 90 лв.
7. Отстъпено право на строеж за гараж със ЗП 16,5 кв.м. върху общинска земя, съставляваща застроително петно № 7, в УПИ І, кв.3 по плана на гр.Ямбол при граници на застроителното петно: застроително петно № 6, междублоково пространство, застроително петно № 8, междублоково пространство. Начална тръжна цена 90 лв.
8. Отстъпено право на строеж за гараж със ЗП 16,5 кв.м. върху общинска земя, съставляваща застроително петно № 8, в УПИ І, кв.3 по плана на гр.Ямбол при граници на застроителното петно: застроително петно № 7, междублоково пространство, застроително петно № 9, междублоково пространство. Начална тръжна цена 90 лв.
9. Отстъпено право на строеж за гараж със ЗП 16,5 кв.м. върху общинска земя, съставляваща застроително петно № 9, в УПИ І, кв.3 по плана на гр.Ямбол при граници на застроителното петно: застроително петно № 8, междублоково пространство, застроително петно № 10, междублоково пространство. Начална тръжна цена 90 лв.
10. Отстъпено право на строеж за гараж със ЗП 16,5 кв.м. върху общинска земя, съставляваща застроително петно № 13, в УПИ І, кв.3 по плана на гр.Ямбол при граници на застроителното петно: застроително петно № 12, междублоково пространство, подход, междублоково пространство. Начална тръжна цена 90 лв.
11. Отстъпено право на строеж за гараж със ЗП 16,5 кв.м. върху общинска земя, съставляваща застроително петно № 14, в УПИ І, кв.3 по плана на гр.Ямбол при граници на застроителното петно: подход, междублоково пространство, застроително петно № 15, междублоково пространство. Начална тръжна цена 90 лв.
12. Отстъпено право на строеж за гараж със ЗП 16,5 кв.м. върху общинска земя, съставляваща застроително петно № 15, в УПИ І, кв.3 по плана на гр.Ямбол при граници на застроителното петно: застроително петно № 14, междублоково пространство, подход, междублоково пространство. Начална тръжна цена 90 лв.
13. Отстъпено право на строеж за гараж със ЗП 16,5 кв.м. върху общинска земя, съставляваща застроително петно № 16, в УПИ І, кв.3 по плана на гр.Ямбол при граници на застроителното петно: подход, междублоково пространство, застроително петно № 17, междублоково пространство. Начална тръжна цена 90 лв.
14. Отстъпено право на строеж за гараж със ЗП 16,5 кв.м. върху общинска земя, съставляваща застроително петно № 17, в УПИ І, кв.3 по плана на гр.Ямбол при граници на застроителното петно: застроително петно № 16, междублоково пространство, подход, междублоково пространство. Начална тръжна цена 90 лв.
15. Отстъпено право на строеж за гараж със ЗП 16,5 кв.м. върху общинска земя, съставляваща застроително петно № 18, в УПИ І, кв.3 по плана на гр.Ямбол при граници на застроителното петно: подход, междублоково пространство, застроително петно № 19, междублоково пространство. Начална тръжна цена 90 лв.
16. Отстъпено право на строеж за гараж със ЗП 16,5 кв.м. върху общинска земя, съставляваща застроително петно № 19, в УПИ І, кв.3 по плана на гр.Ямбол при граници на застроителното петно: застроително петно № 18, междублоково пространство, застроително петно № 20, междублоково пространство. Начална тръжна цена 90 лв.
17. Отстъпено право на строеж за гараж със ЗП 16,5 кв.м. върху общинска земя, съставляваща застроително петно № 20, в УПИ І, кв.3 по плана на гр.Ямбол при граници на застроителното петно: застроително петно № 19, междублоково пространство, застроително петно № 21, междублоково пространство. Начална тръжна цена 90 лв.
II. Кмета на Община Ямбол да организира търговете с тайно наддаване по реда на чл.30, ал.4 и Глава седма на НРПУРОИ.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост
б/ Предложение относно опредоставяне помещение под наем на клуб на деловата жена "Етерна" гр. Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол предоставя на Клуб на деловата жена "ЕТЕРНА", гр.Ямбол, възмездно право на ползване на помещение ( стая №2) - частна общинска собственост , находящо се в общински недвижим имот на ул."Цар Иван Шишман" №4А, гр.Ямбол, с обща площ 18.04 кв.м., за срок от 3 (три) години.
Месечната наемна цена се определя по т.56 на Приложение №1 на Наредбата.
2. Упълномощава Кмета на Община Ямбол да подпише договор с Клуб на деловата жена "ЕТЕРНА", гр.Ямбол за помещение( една стая) в недвижим общински имот на ул."Цар Иван Шишман " № 4А, гр.Ямбол.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост
в/ Молба от Румяна Арнаудова - председател на сдружение "Център за устойчиво развитие - Знание 21 век" относно помещение за осъществяване дейностите на сдружението.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ:
1. На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол предоставя на Сдружение с нестопанска цел "Център за устойчиво развитие - Знание 21 век", гр.Ямбол, възмездно право на ползване на една стая на партерния етаж на общински недвижим имот, находящ се на ул."П.Хилендарски" № 1, гр.Ямбол, с обща площ 14.98 кв.м., за срок от 3 (три) години.
Месечната наемна цена се определя по т.56 на Приложение № 1 на Наредбата.
2. Упълномощава Кмета на Община Ямбол да подпише договор със Сдружение "Център за устойчиво развитие - Знание 21 век", гр.Ямбол за една стая на партерния етаж на общински недвижим имот, находящ се на ул."П.Хилендарски" №1, гр.Ямбол.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост
г/ Предложение за прекратяване на собственост между община Ямбол и частни лица. /Красимир Иванов Македонски/
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Да се прекрати съсобственост върху недвижим имот чрез доброволна делба, като Красимир Иванов Македонски получава в дял и става собственик на първи сутеренен етаж от жилищна сграда, със застроена площ от 43,30 кв.м., находяща се на ул."Индже войвода" № 45, гр.Ямбол, построена в дворно място за което е отредено УПИ ХІІ-4584, кв.116 по плана на гр. Ямбол при граници на УПИ: ул."Индже войвода", улица, УПИ ІХ-4584, УПИ ХІ-4584.
2. За уравняване на дяловете Красимир Иванов Македонски заплаща на Община Ямболн сумата 169,20 лв.
3. Упълномощава Кмета на Община Ямбол да сключи договор за доброволна делба.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост
д/ Молба от ЕТ "Радка Димитрова" за удължаване срок за наемен договор.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Удължава срока на договора за наем на ЕТ "Радка Димитрова" с 3 (три) години.