Четиридесет и четвъртата сесия
проведена на 23 - 30.05.2003 г.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ДНЕВЕН РЕД

1. Отчет и анализ на производствено-финансовата дейност на общинските дружества за 2002 година.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров
2. Допълнение и изменение на решението за сборен бюджет на община Ямбол за 2003 година.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева
3. Допълнение и изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева
4. Предложение за промяна в структурата на общинската администрация.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева
5. Докладна записка относно проект за инфраструктурно микрокредитиране на стойност 37 950 лв. към Социално инвестиционен фонд-София за външно измазване фасадата на НУ "Р.Ив.Колесов".
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева
6. Предложение за приемане Европейска харта за участие на младите хора в живота на общините и регионите.
ВНОСИТЕЛ: ПК "СОТМДНО"
7. Предложение относно управление на публична общинска собственост - създаване на общинско предприятие "Обредни услуги".
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева
8. Предложение за удостояване с Голямата награда на Ямбол. Награди в сферата на културата и здравеопазването.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева
Ст.Лазаров
9. Предложение относно преименуване на ул."Беласица" в ул."Стефан Чирпанлиев".
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева
10. Предложение относно промяна решение на ОбС Ямбол, взето на 42 сесия, проведена на 14 март 2003г. по т.4.
ВНОСИТЕЛ: Група съветници
11. Предложение за даване име на Детска ясла № 6.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева
12. Предложение относно персонална пенсия на Елена Красимирова Гарелова.
ВНОСИТЕЛ: ПК "ОРЗ"
13. Предложение относно даване мотивирано становище за опрощаване държавни вземания.
- Мария Михова Иванова
- Мария Желева Иванова
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров
14. Предложение за приватизация на втори етаж от двуетажна масивна сграда на ул."Акация" № 16.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева
15. Молби от Никифор Николов Ковачев за предоставяне акции от "Йордан Мишев" гр.Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров
16. Молба от Антоанета и Иван Христови, бл.18 на ж.к."Райна Княгиня". Жалба от живущите собственици на апартаменти в бл.20 на ж.к.Райна Княгиня".
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров
17. Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост
а/ Разпореждане с общински имоти в с.о. Кринчовица.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева
б/ Молба от Георги Христов за ЧИ на ЗП в кв.73 гр.Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров
в/ Молба от СК "Тангра" за ползване на общинско помещение под наем.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров
г/ Молба от "Бизнес форум" ООД относно предоставяне общинска собственост.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров
д/ Молба от Евангелска баптистка църква за ползване на помещение общинска собственост под наем.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров
е/ Молба от Георги Петров Господинов за ползване на земя, собственост на община Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров
ж/ Предложение относно помещение на ул."Цар Асен" № 2
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров
з/ Предложение относно молба от Димитър Ковачев и Петър Ковачев за извършване на делба на недвижими имоти.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Отчет и анализ на производствено-финансовата дейност на общинските дружества за 2002 година.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ:
І. "Полисстрой" ЕООД
1.1. На основание чл.131, ал.1, т.3 от Търговския закон и чл.8 ал.3 от Наредбата за условията и реда при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества приема годишния отчет и баланса за 2002 г. на "Полисстрой" ЕООД.
1.2. На основание чл.47, ал.1 от същата Наредба задължава "Полисстрой" ЕООД да приведе дивидент в размер на 25 % от балансовата печалба след данъчното облагане по сметка 3018016705, БИН 7311480008, Данъчна служба Ямбол, ТБ"Биохим" клон Ямбол банков код 66073019 и остатъка от печалбата да се отнесе в група "Други резерви на баланса.
ІІ. "Комуналуниверс" ЕООД
2.1. На основание чл.131, ал.1, т.3 от Търговския закон и чл.8 ал.3 от Наредбата за условията и реда при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества приема годишния отчет и баланса за 2002 г. на "Комуналуниверс" ЕООД.
2.2. На основание чл.53, ал.1, т.2 от същата Наредба загубата да се покрие от "други резерви" на баланса на дружеството.
ІІІ. "Диана бус" ЕООД
3.1. На основание чл.131, ал.1, т.3 от Търговския закон и чл.8 ал.3 от Наредбата за условията и реда при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества приема годишния отчет и баланса за 2002 г. на "Диана бус" ЕООД
3.2. На основание чл.53, ал.1, т.2 от същата Наредба загубата да се покрие от "други резерви" на баланса на дружеството.
ІV. "Инфрастроймонтаж" ЕООД
4.1. На основание чл.131, ал.1, т.3 от Търговския закон и чл.8 ал.3 от Наредбата за условията и реда при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества приема годишния отчет и баланса за 2002 г. на "Инфрастроймонтаж" ЕООД.
4.2. На основание чл.47, ал.1 от същата Наредба задължава "Инфрастроймонтаж" ЕООД да приведе дивидент в размер на 25 % от балансовата печалба след данъчното облагане по сметка 3018016705, БИН 7311480008, Данъчна служба Ямбол, ТБ"Биохим" клон Ямбол банков код 66073019 и остатъка от печалбата да се отнесе в група "Други резерви на баланса.
V. "Обреден комплекс" ЕООД
5.1. На основание чл.131, ал.1, т.3 от Търговския закон и чл.8 ал.3 от Наредбата за условията и реда при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества приема годишния отчет и баланса за 2002 г. на "Обреден комплекс" ЕООД.
1.2. На основание чл.47, ал.1 от същата Наредба задължава "Обреден комплекс" ЕООД да приведе дивидент в размер на 25 % от балансовата печалба след данъчното облагане по сметка 3018016705, БИН 7311480008, Данъчна служба Ямбол, ТБ"Биохим" клон Ямбол банков код 66073019 и остатъка от печалбата да се отнесе в група "Допълнителни резерви "на баланса.
VІ. "Дамполис-Ател"ЕООД
6.1. На основание чл.131, ал.1, т.3 от Търговския закон и чл.8 ал.3 от Наредбата за условията и реда при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества приема годишния отчет и баланса за 2002 г. на "Дамполис-Ател" ЕООД.
VІІ. "Дезинфекционна станция" ЕООД
7.1. На основание чл.131, ал.1, т.3 от Търговския закон и чл.8 ал.3 от Наредбата за условията и реда при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества приема годишния отчет и баланса за 2002 г. на "Дезинфекционна станция" ЕООД.
7.2. На основание чл.53, ал.1, т.2 от същата Наредба загубата да се покрие от "общи резерви" на баланса на дружеството.
VІІІ. "Инвестройпроект" ЕООД
8.1. На основание чл.131, ал.1, т.3 от Търговския закон и чл.8 ал.3 от Наредбата за условията и реда при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества приема годишния отчет и баланса за 2002 г. на "Инвестройпроект" ЕООД.
ІХ. "Стоматологичен център № 1 Ямбол" ЕООД
9.1. На основание чл.131, ал.1, т.3 от Търговския закон и чл.8 ал.3 от Наредбата за условията и реда при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества приема годишния отчет и баланса за 2002 г. на "Стоматологичен център № 1 Ямбол" ЕООД.
Х. "Диагностичен консултативен център № 1 Ямбол" ЕООД
10.1. На основание чл.131, ал.1, т.3 от Търговския закон и чл.8 ал.3 от Наредбата за условията и реда при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества приема годишния отчет и баланса за 2002 г. на "Диагностичен консултативен център № 1 Ямбол" ЕООД.Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ВТОРА - Допълнение и изменение на решението за сборен бюджет на община Ямбол за 2003 година.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Отменя свое решение от 42 сесия, проведена на 14 март 2003г., по т.5 - приходната част на сборния бюджет на община Ямбол за 2003 година.
2. Приема бюджета на община Ямбол за 2003 година, както следва:
...
1.1.1. Собствени приходи 4 510 882 лева
в това число:
Данъчни приходи 1 513 740 лева
Неданъчни приходи 2 997 142 лева
Съгласно приложенията на стр.4 и 5 от предложението на общинска администрация.
...
3.1. Определя числеността на персонала и утвърждава диференцирани средни месечни брутни работни заплати на едно лице от персонала по дейности и звена, и средства за работни заплати за 12 месеца, както следва:

(в лева)

Раздели, дейности и звена

Численост
на персонала към
1.01.2003 г.

Ср.брутна
работна
заплата
1.01.2003 г.

Фонд
раб.заплата
м.І - м.VІ.2003 г.

Ср.брутна
работна
заплата
1.07.2003 г.

Фонд
раб.заплата
м.VІІ - м.ХІІ.
2003 г.

Средства
за работна
заплата
за 2003 г.

Образование

1303

252,40

1973263

261,23

2042296

4015559

Оу "Ат.Кожухаров"

23

250,24

34536

259,03

35746

70282

Ну "Р.Колесов"

15

252,73

22746

261,57

23541

46287

ОУ "Й.Йовков"

65

260,00

101400

269,10

104949

206349

ОУ "Кл.Охридски"

90

255,07

137736

263,99

142554

280290

ОУ "Д.Дебелянов"

66

249,66

98868

258,39

102322

201190

НУ "Кирил и Методий"

28

248,00

41664

256,68

43122

84786

ГПЧЕ "В.Карагьозов"

88

252,73

133440

261,57

138109

271549

НУ "Пр.Нойков"

28

255,96

43002

264,91

44505

87507

ОУ "Н.Петрини"

50

272,80

81840

282,34

84702

166542

ОУ "П.Р.Славейков"

45

261,11

70500

270,24

72965

143465

ОУ "Хр.Смирненски"

60

250,92

90330

259,70

93492

183822

НУ "Стр.Кринчев"

16

255,22

24504

264,15

25358

49862

ОУ "Д-р Петър Берон"

94

242,08

136530

250,55

141310

277840

ОУ "Л.Каравелов"

110

251,49

165984

260,31

171805

337789

МГ "Ат.Радев"

65

273,90

106824

283,48

110557

217381

Г-я "В.Левски"

73

266,05

116532

275,36

120608

237140

ЦДГ

320

238,63

458179

246,98

474196

932375

МЦТПО

16

285,65

27420

295,64

28381

55801

Спортно у-ще

32

251,50

48288

260,30

49978

98266

Обсерватория

4

317,51

7620

328,62

7887

15507

Обединен Детски Комплекс

15

281,37

25320

291,21

26209

51529

3.2. Промените на числеността на персонала и средствата за работни заплати да се отразят по сборните бюджети на учебните заведения.
4. Определя средните месечни брутни работни заплати на едно лице за щатните бройки и средствата за работна заплата за 2003г. на група "Култура" в дейностите "държавна отговорност", финансирани чрез общинския бюджет като се спазва разчетената численост на персонала и средна брутна месечна работна заплата на едно лице от Министерството на културата, съгласно приложението:

СПРАВКА
за числеността на персонала,средните
брутни работни заплати и средствата за тях
през 2003 г.

(в лева)

Раздели, дейности и звена

Численост
на персонала към
1.01.2003 г.

Ср.брутна
работна
заплата
1.01.2003 г.

Фонд
раб.заплата
м.І - м.VІ.2003 г.

Ср.брутна
работна
заплата
1.07.2003 г.

Фонд
раб.заплата
м.VІІ - м.ХІІ.
2003 г.

Средства
за работна
заплата
за 2003 г.

Култура - държавна
отговорност

42

208,95

52655

216,26

54498

107153

Библиотека

16

209,74

20135

217,08

20840

40975

Исторически музей

16

214,18

20561

221,67

21280

41841

Художествена галерия

10

199,32

11959

206,30

12378

24337

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ТРЕТА - Допълнение и изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Допълва и изменя Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в Община Ямбол, съгласно чл.9 от ЗМДТ в частта на:
- чл.27, ал.2, т.7 ред втори отпада думата "работни";
- Текста в чл.34 се изменя по следния начин:
Чл.34. Таксите се събират от Община Ямбол.
- чл.39, т.26 колона две ред втори отпада думата "пробутване" и се заменя с думата "изработване".
Чл.40, ал.1 се изменя по следния начин:
Чл.40, ал.1. За не събрана такса по чл.21 на физическите лица се налага глоба в размер от 50.00 лв. до 200.00 лв., а на юридическите лица се налага имуществена санкция в размер от 100.00 лв. до 300.00 лв.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение за промяна в структурата на общинската администрация.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Променя структурата на общинската администрация в частта й дирекция "Административно-правно и информационно обслужване" - създава длъжност Началник отдел "Информационно обслужване и технологии".
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ПЕТА - Докладна записка относно проект за инфраструктурно микрокредитиране на стойност 37 950 лв. към Социално инвестиционен фонд-София за външно измазване фасадата на НУ "Р.Ив.Колесов".
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Разрешава на НУ "Р.Ив.Колесов" да кандидатства с проект за инфраструктурно микрокредитиране на стойност 37 950 лева към Социално инвестиционен фонд - София за външно измазване фасадата на училището.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение за приемане Европейска харта за участие на младите хора в живота на общините и регионите.
ВНОСИТЕЛ: ПК "СОТМДНО"

Общински съвет РЕШИ: Приема Европейска харта за участие на младите хора в живота на общините и регионите.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно управление на публична общинска собственост - създаване на общинско предприятие "Обредни услуги".
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. На основание чл.154 ал.1 т.2 и чл.156 от Търговския закон прекратява дейността и обявява в ликвидация ЕООД "Обреден комплекс".
2. Създава общинско предприятие "Обредни услуги".
3. Задължава общинската администрация в срок до 20 юни 2003 година да представи в ОбС Ямбол конкретни разработки за прекратяване и обявяване в ликвидация на търговското дружество и създаване на общинско предприятие.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ОСМА - Предложение за удостояване с Голямата награда на Ямбол. Награди в сферата на културата и здравеопазването.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева, Ст.Лазаров

Общински съвет РЕШИ:
1. Удостоява с голямата награда на град Ямбол по повод неговия 50-годишен юбилей видния наш съгражданин Сашо Дончев, който като крупен бизнесмен и меценат има изключителен принос както за икономическото развитие на града, така и за извисяване на значими ямболски творци, за развитието и върховите достижения на спорта в нашия град и за големите му заслуги за ямболската общественост.
2. По случай 24 май Общински съвет Ямбол награждава изявени дейци на културата със следните отличия:
"Ради Иван Колесов" - златен
Маргарита Женкова
"Ради Иван Колесов" - сребърен
Георги Илиев - Исторически музей
Златен герб на гр.Ямбол
Тодор Ялъмов
Михаил Попов
Николай Димитров
Янко Янев
Спасимир Газдов
Даниела Райчевска
Костадин Отонов
Николай Бетонов
Гинка Иванова
Сребърен герб на гр.Ямбол
Жана Николова
Мария Делибалтова
Пенка Андонова
Здравка Баръмова
Почетна грамота
Пепа Петрова
Динка Ангелова
Христина Женкова
Добрина Берова
Надежда Паскова
Димитър Димитров
3. В областта на здравеопазването удостоява със следните отличия:
Награда "Хипократ" на д-р Сотир Василев Терзиев.
Златен герб на д-р Николай Колев, д-р Борис Чорбаджийски, д-р Николай Порязов, д-р Коста Гинев
Сребърен герб на д-р Данаил Попов, д-р Георги Андонов, ст.лаборант Йорданка Вълканова
Почетна грамота на д-р Галина Димитрова, д-р Асен Табаков.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно преименуване на ул."Беласица" в ул."Стефан Чирпанлиев".
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: На основание чл.21, т.18 от ЗМСМА Общински съвет Ямбол преименува ул."Беласица", намираща се в централна градска част с начало ул."Пети януари" в ул."Стефан Д.Чирпанлиев".
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно промяна решение на ОбС Ямбол, взето на 42 сесия, проведена на 14 март 2003г. по т.4.
ВНОСИТЕЛ: Ал.Петров, Група съветници

Общински съвет РЕШИ: Не приема направеното предложение.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение за участие на община Ямбол в учредяване на Руски технически университет.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Община Ямбол да вземе участие в учредяването на Руски технически университет в град Ямбол съвместно с "Овергаз Инк" АД - България и Санкт-Петербургския държавен минен инстиут /Технически университет/ - Руска Федерация.
2. Като Учредител, Община Ямбол предоставя безвъзмездно за нуждите на Университета:
- За учебен корпус: училищна сграда на НУ "Страшимир Кринчев" - 3-етажна сграда - частна общинска собственост, находяща се в град Ямбол, ул. "Търговска", с обща разгъната застроена площ от 2582.8 кв.м. и дворно място към нея от 3942 кв.м.
- За общежитие: Община Ямбол да осигури леглови фонд за 400 студенти от съществуващата собствена база и придобитата в бъдеще
/Съществуват условия за приемане на учениците от НУ "Страшимир Кринчев" в свободна база в ОУ "Христо Смирненски" и ОУ "Любен Каравелов"./
3. Упълномощава кмета на Община Ямбол - г-жа Николина Хаджигеоргиева да представлява общината като Учредител в процедурата по откриване на Руския технически университет, с право да подписва всички необходими документи по учредяването на Университета и при необходимост да подписва документите за учредяване на сдружение с нестопанска цел "Руски технически университет".
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение за даване име на Детска ясла № 6.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Дава име на Детска ясла № 6 - "Палечка".
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно персонална пенсия на Елена Красимирова Гарелова.
ВНОСИТЕЛ: ПК "ОРЗ"

Общински съвет РЕШИ: Предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Елена Красимирова Гарелова ЕГН 8806129072 от гр.Ямбол, ул. "Джон Попов" № 67.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно даване мотивирано становище за опрощаване държавни вземания.
- Мария Михова Иванова
- Мария Желева Иванова
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ:
1. Не дава съгласие за опрощаване по молбата на Мария Михова Иванова.
2. Не дава съгласие за опрощаване по молбата на Мария Желева Иванова.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение за приватизация на втори етаж от двуетажна масивна сграда на ул."Акация" № 16.
ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
На основание чл.21, ал.1 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК и Наредбата за търговете / ПМС 105 , ДВ, бр. 50/92 год. /
1. Обявява търг с явно наддаване за продажба на обект: Втори етаж от двуетажна масивна сграда на ул. "Акация" № 16 в УПИ-ІІ, ПИ-382, кв.53 по плана на града с бруто застроена площ 151.90 кв.м, включваща застроена площ - 141.22 кв.м и 52.62% идеални части от общите части на сградата, съответстващи на 10.68 кв.м и съответното отстъпено право на строеж с начална цена 11 040 / единадесет хиляди и четиридесет / лева.
2. Депозитът за участие в търга в размер на 10 % от началната цена се внася по банкова сметка 5010002530, банков код 13074410 при "Общинска банка" АД клон гр.Ямбол като средствата да са постъпили по сметката до 16.30 часа на 14-ия ден от датата на обнародване на решението в "Държавен вестник". В платежния документ да се посочат банковия код и номерът на сметката, на която да се възстанови депозираната сума.
3. Плащането на цената се извършва веднага със сключването на договора за продажба по посочената банкова сметка.
4. Тръжната документация и информационния меморандум се закупуват лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно при заплащане срещу такса от 50 лева без ДДС до 16 часа в стая 410 и се получават до 17 часа в стая 403 на Община Ямбол, ул."Раковски" № 7 в срок до 13-ия ден от публикуване на решението в "Държавен вестник".
Тръжната документация съдържа декларация за неразгласяване на информация. След закупуване на тръжната документация лицата подписват декларацията и получават информационния меморандум. В случай на упълномощаване, пълномощникът подписва декларацията лично от свое име, а от името на упълномощителя се представя нотариално заверена декларация за неразгласяване на информация.
5. Таксата за участие в търга е в размер на 30 лева (без ДДС), внесена в стая 410 на Община Ямбол, ул."Раковски" № 7 в срок до 14-ия ден от публикуване на решението в "Държавен вестник" до 16 часа.
6. Провеждането на търга се извършва в Община Ямбол, ул."Раковски" № 7, стая 422 на 16-ия или първия следващ работен ден след него, ако е почивен, от публикуване на решението в "Държавен вестник" от 9 часа.
7. Повторен търг в случаите по чл.6, ал.3 от Наредбата за търговете / ПМС 105 , ДВ, бр. 50/92 год. /, се провеждат на 7-ия ден след провеждане на първия търг или първия следващ работен ден след него, ако е почивен, от 9 часа в стая 422 на Община Ямбол, ул."Раковски" № 7.
Закупуването на тръжна документация, внасянето на такса и депозит за участие в повторния търг да става до 4-тия ден след провеждане на първия търг.
8. Договорът за продажба се сключва в двуседмичен срок след провеждането на търга. В 20-дневен срок от провеждането на търга лицето , спечелило търга подава в стая 403 в Община Ямбол, ул."Раковски" № 7 декларация по чл. 7, ал. 3 от ЗПСК.
9. Утвърждава тръжната документация и договорът за продажба, като част от нея.
10. Упълномощава кмета да утвърди информационния меморандум.
11. Назначава тръжна комисия с възнаграждение 50 лева за общинските съветници в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Куман Кузманов - директор дирекция "ОС"
СЕКРЕТАР : инж. Соня Русева - гл. експерт дирекция "ОС"
ЧЛЕНОВЕ: Миглена Доненчева - юрист, председател на ПК "ОИСД"
Митко Филипов - председател на ПК "СОТМДНО"
Пенчо Пенев- председател на ПК "БФ"
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:
Ирина Христова - общ. съветник
Димитър Димитров - юрист, председател на ПК "ОРЗ"
Задължава кмета на Община Ямбол да издаде заповед за назначаване на членовете на комисията за провеждане на търга.
12. На основание чл. 4, ал. 2 от ЗПСК упълномощава кмета на Община Ямбол да организира и проведе търга и сключи сделката.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Молби от Никифор Николов Ковачев за предоставяне акции от "Йордан Мишев" гр.Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Отказва да извърши разпределение на акциите поради липса на компетентност.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Молба от Антоанета и Иван Христови, бл.18 на ж.к."Райна Княгиня". Жалба от живущите собственици на апартаменти в бл.20 на ж.к.Райна Княгиня".
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: При актуализиране бюджета на община Ямбол да бъдат заделени ангажирани средства от капиталните вложения в бюджет 2003 година за доизграждане на бл.19 в ж.к."Райна Княгиня" и секция "В" на бл.26 в ж.к."Христо Ботев".
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост
а/ Разпореждане с общински имоти в с.о. Кринчовица.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Задължава кмета на общината да организира необходимите технически дейности във връзка с извършване продажба на имотите - общинска собственост, находящи се в територията на селищна образувание "Кринчовица".
2. Задължава кмета на общината, след изпълнение по т.1, да внесе предложение в Общински съвет Ямбол за разпореждане по реда на чл.35 ал.1 от ЗОС и чл.26 ал.1 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост
б/ Молба от Георги Христов за ЧИ на ЗП в кв.73 гр.Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Дава принципно съгласие и да се извършат процедурите по ЗУТ.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост
в/ Молба от СК "Тангра" за ползване на общинско помещение под наем.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕ ВЗЕ РЕШЕНИЕ.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост
г/ Молба от "Бизнес форум" ООД относно предоставяне общинска собственост.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Не дава съгласие за предоставяне сградата на Безистена на "Бизнес форум" ООД.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост
д/ Молба от Евангелска баптистка църква за ползване на помещение общинска собственост под наем.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Не дава съгласие за предоставяне общинско помещение на Евангелска баптистка църква.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост
е/ Молба от Георги Петров Господинов за ползване на земя, собственост на община Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Не дава съгласие за предоставяне общинска земеделска земя на Георги Петров Господинов.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост
ж/ Предложение относно помещение на ул."Цар Асен" № 2
ВНОСИТЕЛ: ПК "ОИСД"

Общински съвет РЕШИ:
1. Отменя Решение на ОбС - Ямбол по т.12 на ХХV-та сесия , проведена на 03.04.1998 г., относно предоставяне по чл.17, ал.1 от НРПСУРОИ на ОбС - Ямбол помещение на в."Тунджа" на ул."Цар Асен " № 2, гр.Ямбол.
2. На основание чл.14, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.16, ал.1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол отдава под наем чрез търг с тайно наддаване недвижими имот - частна общинска собственост, находящ се на ул."Цар Асен" № 2, гр.Ямбол, кв.13, парцел ХIII - 3870, с обща площ 107. 00 кв.м., в т.ч. 76.00 кв.м. за офис и 31.00 кв.м. - сервизни помещения, при следните условия:
- срок на отдаване - 3 (три) години;
предмет на дейност - офис;
месечна наемна цена - 107.00 лева, без ДДС ( определена по т.43 и т.49 на Приложение № 1 към НРПУРОИ на ОбС).
3. Упълномощава Кмета на общината да организира провеждането на търга.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост
з/ Предложение относно молба от Димитър Ковачев и Петър Ковачев за извършване на делба на недвижими имоти.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ:
1. Дава съгласие да се извърши доброволна делба на урегулиран поземлен имот УПИ ІІ-7975, в кв.7, по плана на гр.Ямбол като в дял на Димитър Илиев Ковачев и Петър Илиев Ковачев, се отрежда УПИ ІІ-7975, кв.7 по плана на гр. Ямбол, целия с площ от 1140 кв.м., при граници на УПИ: ул. "Мир", УПИ ІІІ-7980, част от ПИ-7975, УПИ І.
2. За уравняване на дяловете Димитър Илиев Ковачев и Петър Илиев Ковачев да заплатят сумата 5624,40лв./пет хиляди шестстотин двадесет и четири лв. и четиридесет ст./.
3. Договора за делба да се сключи от Кмета на Община Ямбол на основание чл.36, ал.3 от ЗОС и чл.29, ал.3 от НРПУРОИ.

Description: http://yambol.bg/img/top_of_page.gif