Четиридесет и пета сесия
проведена на 27.05.2003 г.


Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ДНЕВЕН РЕД

1. Отчет по прилагане на Наредба № 1 на община Ямбол за периода м.януари-м.май 2003г.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева
2. Предложение за изменение и допълнение на Наредба № 1 за опазване на обществения ред и поддържане на приветлив вид на територията на община Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева
3. Предложение относно промяна в Наредбата за регистриране, разплод и стопанисване на кучета на територията на община Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева
4. Предложение относно механизъм за разпределение на средствата за субсидии за текуща дейност за вътрешноградските пътнически превози.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева
5.Промяна решение относно проект за инфраструктурно микрокредитиране на стойност 37 950 лв. към Социално инвестиционен фонд-София за външно измазване фасадата на НУ "Р.Ив.Колесов".
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева
6. Докладна записка относно проект за инфраструктурно микрокредитиране на стойност 23040.04 лв. към Социално инвестиционен фонд гр.София за измазване фасадата на ЦДГ "Валентина".
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева
7. Предложение за предоставяне на общинска концесия за осъществяване на търговска дейност на територията на спирките по автобусните линии на вътрешноградския пътнически транспорт в гр.Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева
8. Предложение за предоставяне на общинска концесия за осъществяване на търговска дейност на територията на Градския парк в гр.Ямбол и за предоставяне на особено право на ползване върху спортен комплекс "Георги Дражев", намиращ се в Градския парк.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева
9. Предложение относно определяне на възложител по смисъла на Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационен контрол, включително процесуално представителство.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева
10. Предложение за приемане учредителен акт и устав на "Диана бус" ЕАД - Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров
11. Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост
а/ Предложение за доброволна делба по реда на чл.36 от ЗОС и чл.29 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол./Йорданка Желева Стоилова/.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева
б/ Молба от н-ци на Таско Гигов за прекратяване на съсобственост с община Ямбол в УПИ ХVІ, кв.153, Промишлена зона по плана на гр.Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров
в/ Молба от Тодор Проданов Георгиев относно оземляване с общинска земеделска земя в местност "Данкини агъли".
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров
г/ Молба от Евангелска петдесятна църква № 3 за ползване на помещение общинска собственост под наем, закупуване или учредяване право на строеж за църква.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров


ПО ТОЧКА ПЪРВА - Отчет по прилагане на Наредба № 1 на община Ямбол за периода м.януари-м.май 2003г.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
Приема за сведение отчета.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение за изменение и допълнение на Наредба № 1 за опазване на обществения ред и поддържане на приветлив вид на територията на община Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Изменя Чл.25 се по следния начин :
Чл.25. В жилищни сгради може да се отглеждат декоративни домашни животни и не повече
от 5/пет/ чифта декоративни и пойни птици.
2. Чл.39 се създава алинея/3/ :
- Алинея/3 - нова/ - За използване на общински терени за складиране на строителни материали при извършване на строително-ремонтни дейности се заплаща такса "тротоарно право" по Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Ямбол, съгл.чл.9 от ЗМДТ.
- Досегашна алинея/3/ става алинея/4/.
3. Чл.45 ал.1, т.2 да се допълни:
Чл.45. При извършване на строително-ремонтни работи да се извозват и изхвърлят строителни отпадъци и земни маси на определените от общината площадки /депа/ с добре уплътнени контейнери или каросерии след заплащане на цена за депониране по Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Ямбол, съгл.чл.9 от ЗМДТ.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно промяна в Наредбата за регистриране, разплод и стопанисване на кучета на територията на община Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Изменя текста на Чл.33 от Наредба за регистриране, разплод и стопанисване на кучета на територията на Община Ямбол по следния начин:
Ал.1 Контролът по изпълнението на настоящата Наредба се възлага на полицейските служители на РДВР и упълномощени със заповед на кмета служители на Община Ямбол.
2. Създава алинея/2/ и алинея/3/ на чл.33 от Наредба за регистриране, разплод и стопанисване на кучета на територията на Община Ямбол :
Ал.2/нова/ Установяването на нарушенията, издаването на наказателни
постановления и обжалването им се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания
Ал./3/нова/ Наказателните постановления се издават от кмета на общината или упълномощени от него заместници.Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно механизъм за разпределение на средствата за субсидии за текуща дейност за вътрешноградските пътнически превози.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1.Приема за механизъм за разпределение на средствата за субсидии за текуща дейност за вътрешноградските пътнически превози механизма, приет с решението по т.4 на 40-та сесия на Общински съвет, проведена на 08.01.2002 г. със следните изменения:
- в т.3-А цифрата 10 % става 20 %;
- в т.3-А в частта за пробега през тъмната част на денонощието, цифрата 5 % става 15 %;
- в т. 3-Б цифрата 90 % става 80 %.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ПЕТА - Промяна решение относно проект за инфраструктурно микрокредитиране на стойност 37 950 лв. към Социално инвестиционен фонд-София за външно измазване фасадата на НУ "Р.Ив.Колесов".
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Отменя свое решение по т.5 на ХLІV-та редовна сесия на ОбС Ямбол.
2. Подкрепя предложение за кандидатстване на община Ямбол пред Социално инвестиционен фонд-София с проект "Ремонт на фасада и покрив на НУ "Р.Ив.Колесов" и се задължава да осигури съгласно изискванията на фонда 20% принос във финансирането на обекта.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ШЕСТА - Докладна записка относно проект за инфраструктурно микрокредитиране на стойност 23040.04 лв. към Социално инвестиционен фонд гр.София за измазване фасадата на ЦДГ "Валентина".
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
Подкрепя предложение за кандидатстване на община Ямбол пред Социално инвестиционен фонд-София с проект "Измазване фасадата на ЦДГ "Валентина" гр.Ямбол" като се задължава да осигури съгласно изискванията на фонда минимум 20% принос във финансирането на обекта.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение за предоставяне на общинска концесия за осъществяване на търговска дейност на територията на спирките по автобусните линии на вътрешноградския пътнически транспорт в гр.Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
Не приема предложението.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ОСМА - Предложение за предоставяне на общинска концесия за осъществяване на търговска дейност на територията на Градския парк в гр.Ямбол и за предоставяне на особено право на ползване върху спортен комплекс "Георги Дражев", намиращ се в Градския парк.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
Не приема предложението.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно определяне на възложител по смисъла на Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационен контрол, включително процесуално представителство.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, § 1, т.1 от ДР от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационен контрол, включително процесуално представителство и чл.4, ал.2 от ЗПСК определя КМЕТА на общината за ВЪЗЛОЖИТЕЛ по смисъла на тази Наредба .
2. В комисиите за оценяване и класиране на предложенията при провеждане на процедурите да се включва и член на ПК "ОИСД".
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение за приемане учредителен акт и устав на "Диана бус" ЕАД - Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров

Общински съвет РЕШИ:
1. Общински съвет - Ямбол определя месечно възнаграждение на членовете на НС в размер на три минимални работни заплати на всеки.
2. Определя задължителна гаранция за управлението на членовете на НС в размер на З-месечното им брутно възнаграждение.
3. Общински съвет - Ямбол утвърждава проекта за устав на "Диана Бус" ЕАД - Ямбол
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост.
а/ Предложение за доброволна делба по реда на чл.36 от ЗОС и чл.29 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол./Йорданка Желева Стоилова/.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. На основание чл.36,ал.2 ат ЗОС Общински съвет-Ямбол дава съгласието си за делба чрез изкупуване на притежаваните от Йорданка Желева Стоилова 19.13% от покрит пазар "Стара автогара" на ул."Богомил" гр.Ямбол, кв.48, парцел 1 равняващи се на 129.65 кв.м. за сумата от 27200 лева.
2. На основание чл.36,ал.3 от ЗОС упълномощава Кмета на общината да сключи договор за делба.
3. Средствата да се осигурят от продажбата на общински терени.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост.
б/ Молба от н-ци на Таско Гигов за прекратяване на съсобственост с община Ямбол в УПИ ХVІ, кв.153, Промишлена зона по плана на гр.Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров

Общински съвет РЕШИ:
Не дава съгласие за прекратяване на съсобствеността по отношение на УПИ ХVІ, кв.153 с площ от 970 кв.м., Промишлена зона на гр.Ямбол.Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост.
в/ Молба от Тодор Проданов Георгиев относно оземляване с общинска земеделска земя в местност "Данкини агъли".
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров

Общински съвет РЕШИ:
1. Отменя решението си по т.9 на 17-та сесия от 21-28.07.2000г. в частта за имот № 000311, местност "Данкини агъли" с начин на трайно ползване пасище и мери.
2. На основание чл.3, ал.2 от Наредба за оземляване на безимотни и малоимотни граждани предоставя за оземляване от ОПФ имот № 000311 в местност "Данкини агъли" с начин на трайно ползване пасище и мера кат.ІІІ от 67, 229 дка чрез отдаване под наем за срок от 10 години с цена на декар 8 лв.Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост.
г/ Молба от Евангелска петдесятна църква № 3 за ползване на помещение общинска собственост под наем, закупуване или учредяване право на строеж за църква.
ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров

Общински съвет РЕШИ:
Не дава съгласие за предоставяне на помещение под наем или закупуване, или за петно за строеж на църква в ЦГЧ на гр.Ямбол.

Description: http://yambol.bg/img/top_of_page.gif