Четиридесет и шестата сесия
на общински съвет - ЯМБОЛ
проведена на 25.07.2003г.


Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ДНЕВЕН РЕД

1.Предложение относно промяна в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите в община Ямбол.            ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

2.Отчет за изпълнение на сборния бюджет на Община Ямбол към 30.06.2003 год., предложение за неговата актуализация и промяна в структурата на общинската администрация.
           ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

4.Предложение за предоставяне на общинска концесия за осъществяване на търговска дейност на територията на спирките по автобусните линии на вътрешноградския пътнически транспорт в гр.Ямбол.
           ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

5.Молба за опрощаване на задължение на Зюмбюлка Сашева Иванова.
            ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров

6.Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост.
а/.Предложение за замяна на недвижими имоти - частна общинска собственост срещу частни имоти по реда на чл.35, ал.2 от ЗОС.
            ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

б/.Предложение за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост
            ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева

в/.Предложение за прекратяване на съсобственост между община Ямбол и наследниците на Стоян Маринов Паликов
            ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров

г/.Предложение за продължаване срока на действие на договор за наем за ползване на помещение - общинска собственост:
-"Си принт" ООД гр.Ямбол;
-Смаил Алиев Халилов;
-СК "Твърди тела;
-Мехмед Юсеинов Алиев
             ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров

д/. Предложение за промяна на решение по т.11 "а" от 45-та сесия от 27.06.2003 год. на Общински съвет - Ямбол
             ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно промяна в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите в община Ямбол.
              ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
Отменя чл.40 ал.1 и 2 от НАМТЦУ.
Променя поредността на следващите членове на наредбата, както следва:
Чл.41 да се чете чл.40
Чл.42 да се чете чл.41.Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ВТОРА - Отчет за изпълнение на сборния бюджет на Община Ямбол към 30.06.2003 год., предложение за неговата актуализация и промяна в структурата на общинската администрация.
               ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1.Определя средните месечни брутни работни заплати на едно лице за щатните бройки и средствата за работна заплата за 2003 година на група "Образование" в дейностите "държавна отговорност", финансирани чрез общинския бюджет, като се спазва разчетената численосо на персонала и средна брутна месечна работна заплата на едно лице, съгласно приложението.
2.Приема информация за текущото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки фондове на Община Ямбол за първото шестмесечие на 2003 год.
3. Приема плана и отчета за финансиране на капиталовите разходи през периода 01.01.2003 зо 30.06.2003 год.
4.Упълномощава Кмета на Община Ямбол при изпълнение на постановките на чл.9 ал.4 от ЗДБРБ за 2003 год. да актуализира бюджетите на втростепенните разпоредители в частта за издръжка на дейностите "държавна отговорност".

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ТРЕТА - Информация за ЗПТБО
                 ВНОСИТЕЛ: Н.ХаджигеоргиеваDescription: http://yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение за предоставяне на общинска концесия за осъществяване на търговска дейност на територията на спирките по автобусните линии на вътрешноградския пътнически транспорт в гр.Ямбол.
                 ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
На основание чл.70, т.3 и т.6 от ЗОС, чл.21, ал.1 от ЗМСМА и чл.2, ал.2, т.2 и чл.7 от Наредбата за предоставяне на общински концесии, приета от Общинският съвет на община Ямбол
I. Открива процедури за предоставяне на концесии за осъществяване на търговска дейност на територията на спирки по линиите на вътрешноградския пътнически автобусен транспорт в гр. Ямбол, поотделно за всяка от следните групи, при посочените по-долу условия:

Група спирки

Депозит
/лева/

Минимално годишно
концеси
онно възна-
граждение
/лева/

1

1 група: спирка "България" по посока кв. "Аврен" и спирка "Автогара" - двупосочно (посока кв. "Аврен" и посока "Център")

525

1050

2

2 група: спирка "Боровец" по посока "Център", спирка "Златен рог" по посока "Център (до супера) и спирка "Д. Дебелянов" - двупосочно (посока ж.п. гара и посока "Център"

500

1000

3

3 група: спирка "Родопа" - двупосочно (посока "Център" и посока кв. "Аврен") и спирка "Стара автогара" - двупосочно (посока "Център" и посока кв. "Аврен")

375

750

4

4 група: спирка "Драма" (Нова поща) по посока "Център" и спирка "РУМ" - двупосочно (посока ж.к. "Бенковски" и посока "Център")

300

600

1. Предмет на концесията: разрешение за осъществяване на търговска дейност на територията на спирките по линиите на вътрешноградския пътнически автобусен транспорт в гр. Ямбол, включени в групите, изброени по-горе.

2. Срок на концесията: 10 години с възможност за продължаването му за още 10 години въз основа на решение на Общинския съвет - Ямбол. Началният срок на концесията е датата на влизане в сила на концесионния договор.

3. Концесионерът да се определи чрез явен търг.

4. Основни права на концесионера.
    1. Изключително право да използва района на спирките, за които е избран за концесионер за да осъществява търговска дейност.
    2. Да разположи в района на спирките павилиони за търговия, от вида, одобрен от концедента, както следва: за 1 група - до 7 бр. вкл.; за 2 група - до 7 бр. вкл.; за 3 група - до 5 бр. вкл. и за 4 група - до 4 бр. вкл. Монтирането на павилионите за търговия се извършва след монтирането на навесите за пътниците.
    3. Да поставя реклами върху навесите за пътниците и търговските павилиони в района на спирките.
    4. Да ползва електроразпределителната, водопроводната и канализационната мрежи, намиращи се в района на спирките за осъществяване на дейността по поддържането им и на търговската си дейност.
    5. Да иска изменение на договора за концесия при условията и по реда на чл.307 от Търговския закон.
    6. Да иска от концедента отстраняване на всяка пречка за осъществяване на правата си и за изпълнение на задълженията си по концесията, произхождаща от което и да е лице.

5. Основни задължения на концесионера:
    1. Да поддържа чистотата и хигиената в района на спирките, вкл. и на намиращите се в него зелени площи и да осигурява кошчета за отпадъци.
    2. Да монтира знаци и табели с обозначение на маршрутите и разписанието на автобусите по линиите на градския транспорт, които спират на спирката, както и да ги поддържа и да осъвременява информацията при промяна на схемата на градския транспорт или на разписанието.
    3. Да плаща концесионното възнаграждение в размера и сроковете, определени с концесионния договор, независимо от приходите от търговската си дейност.
    4. Да монтира нови навеси на спирките, от вида, одобрен от концедента, както следва: за 1 група - 3 бр., за 2 група - 4 бр., за 3 група - 4 бр. и за 4 група - 3 бр. и да ги поддържа.
    5. Да демонтира съществуващи навеси по спирките, както следва: за 1 група - 1 бр., за 2 група - 3 бр., за 3 група - 2 бр. и за 4 група - няма.
    6. Да премести съществуващи навеси по спирките, както следва: за 1 група - 2 бр., за 2 група - няма, за 3 група - 1 бр. и за 4 група - 1 бр. Спирките, на които концесионерът ще монтира тези навеси се определят с договора за концесия.
    7. При осъществяване на дейността си да спазва изискванията на нормативните актове за опазването на околната среда, националната сигурност, здравето на гражданите и обществения ред.
    8. След прекратяване на договора за концесия да предаде на община Ямбол монтираните от него навеси и павилиони за търговия в района на спирките в състояние, позволяващо понататъшното им използване според предназначението им.

6. Основни права на концедента.
    1. Да получава концесионното възнаграждение в определените с договора за коцесия размери и срокове.
    2. Да придобие в собственост навесите за пътници и павилионите за търговия, които концесионерът ще монтира в района на спирките и да ги получи от концесионера веднага след прекратяване на договора за концесия.
    3. Да иска изменение на договора за концесия при условията и реда на чл.307 от Търговския закон.
    4. Да контролира изпълнението на задълженията на концесионера.
    5. Да иска и да получава от концесионера счетоводна и друга информация, свързана с изпълнението на задълженията му.

7. Основни задължения на концедента:
    1.Да осигурява спокойното и безпрепятствено осъществяване на дейността на концесионера.
    2. Да не предоставя на други лица правото да осъществяват търговска дейност на територята на спирките от четирите групи.

8. Гаранция за изпълнение на задължението по концесионния договор: авансово плащане на концесионното възнаграждение и задържане на депозита като гаранция за изпълнение на останалите задължения на концесионера по договора.

II. Възлага на кмета на община Ямбол да организира търгове за предоставяне на четирите отделни концесии, съгласно разпоредбите на Наредбата за предоставяне на общински концесии.

ПО ТОЧКА ПЕТА - Молба за опрощаване на задължение на Зюмбюлка Сашева Иванова.
               ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров

Общински съвет РЕШИ:
Дава съгласие за опрощаване на задължения на Зюмбюлка Сашева Иванова към бюджета към ДОО по реда Указ № 2773/1980 год.

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост.
а/. Предложение за замяна на недвижими имоти - частна общинска собственост срещу частни имоти по реда на чл.35, ал.2 от ЗОС.
                ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
Не приема направеното предложение.

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост.
б/.
Предложение за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост
                 ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргва

Общински съвет РЕШИ:
I.На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 и чл.37, ал.1 от ЗОС и чл.26, чл.27 и чл.30 от НРПУРОИ на Общински съвет-Ямбол, продава и учредява отстъпено право на строеж чрез търгове с тайно наддаване следните недвижими имоти - частна общинска собственост:

І. Централна градска част
   1.1.Общинска земя с площ 435 кв.м., съставляваща урегулиран поземлен имот ХV-4245, кв.87, по плана на ЦГЧ гр.Ямбол, при граници на имота: ул."Гр.Игнатиев", зелени площи, ул. "Крали Марко". Актувано с АОС № 954 /15.07.2003г .Отреждане-Пететажна жилищна сграда. Начална офертна цена 4500,00 лв.
   1.2.Общинска земя с площ 200 кв.м., съставляваща урегулиран поземлен имот ХІХ-2576, кв.15, по плана на ЦГЧ гр.Ямбол, при граници на имота:ул."Зора", ул."Еркесия", УПИ ХХ-2577, УПИ ХVІІІ-2599. Актувано с АОС № 703/11.11.2002г.Отреждане- нежилищно строителство. Начална офертна цена 2100,00 лв.
   1.3.Общинска земя с площ 236 кв.м., съставляваща урегулиран поземлен имот ХХ-2577, кв.15, по плана на ЦГЧ гр.Ямбол, при граници на имота: ул."Еркесия", УПИ ХІХ-2576, УПИ ХVІІІ-2599, УПИ І. Актувано с АОС № 704/11.11.2002г. Отреждане-нежилищно строителство..Начална офертна цена 2450,00 лв.
   1.4.Общинска земя с площ 420 кв.м., съставляваща урегулиран поземлен имот ІІІ-7980, в кв.7, по плана на гр.Ямбол, при граници на имота: ул."Мир",УПИ ІV-7980, УПИ ІІ-7975. Актувано с АОС № 955/15.07.2003г. Отреждане- Четириетажно жилищно застрояване. Начална офертна цена 3880,00 лв.
   1.5.Отстъпено право на строеж за ЗП 120 кв.м.върху общинска земя, съставляваща застроително петно № 1, в УПИ І, кв.28 по плана на гр.Ямбол при граници на застроителното петно: ул."Вл.Заимов", ПИ -8049, зелени площи, улица. Едноетажно застрояване. Начална тръжна цена 930,00 лв.

ІІ.Жил.комплекс "Златен рог 1"
   2.1. Отстъпено право на строеж за ЗП 35 кв.м. върху общинска земя,
съставляваща застроително петно № 25 А, в УПИ І, кв.6 по плана на гр.Ямбол при граници на поземления имот: УПИ Іобщ., застроително петно № 25 Б, междублоково пространство. Едноетажно застрояване с Н=4,80 м. Начална тръжна цена 245,00 лв
   2.2. Отстъпено право на строеж за ЗП 35 кв.м. върху общинска земя,
съставляваща застроително петно № 25 Б, в УПИ І, кв.6 по плана на гр.Ямбол при граници на поземления имот: УПИ Іобщ., междублоково пространство, застроително петно № 25 А. Едноетажно застрояване с Н=4,80 м. Начална тръжна цена 245,00лв.

ІІІ.Квартал "Аврен"
   3.1. Отстъпено право на строеж за ЗП 200 кв.м. и РЗП 1000 кв.м.
върху общинска земя, съставляваща застроително петно, в УПИ І , кв.2 по плана на гр.Ямбол, ул. "Мидия" при граници на поземления имот:ул."Мидия", Крайречен булевард, УПИ ІІ-978,979. Пететажно жилищно застрояване. Начална тръжна цена 9960,00 лв.

II.Кмета на Община Ямбол да организира търговете с тайно наддаване по реда на Глава седма на НРПУРОИ.

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост.
в/. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Ямбол и наследниците на Стоян Маринов Паликов
                ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров

Общински съвет РЕШИ:
Не приема направеното предложение.


ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост.
г/. Предложение за продължаване срока на действие на договор за наем за ползване на помещение - общинска собственост:
-"Си принт" ООД гр.Ямбол;
-Смаил Алиев Халилов;
-СК "Твърди тела;
-Мехмед Юсеинов Алиев
                 ВНОСИТЕЛ: Ст.Лазаров

Общински съвет РЕШИ:
Удължава срока на сключените наемни договори с още 4 /четири/ години на Смаил Алиев Халилов за ползване на помещение на първи етаж в общински недвижим имот "Баня № 1", находящ се на ул. "Александър Стамболийски" № 1 , гр.Ямбол и Мехмед Юсеинов Алиев за ползване на помещението /на входа/ на общински недвижим имот "Баня № 1", находящ се на ул. "Александър Стамболийски" № 1 , гр.Ямбол.

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост.
д/. Предложение за промяна по т.11"а" от 45-та сесия на Общински съвет, проведена на 27.06.2003 год.
                  ВНОСИТЕЛ: Н.Хаджигеоргиева

Промена ред втори от Решението по т.11"а" от 45 -та сесия от 26.07.2003 год. на Общински съвет - Ямбол, като вместо "19,13 %" се чете "9,13%" ид. части.