Петата сесия
проведена на 22.12.1999 г.


Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Приемане на структурата на общинската администрация на Община Ямбол.
Вносител: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Приема структурата на общинската администрация в сила от 01.01.2000 г.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ВТОРА - Избор на зам.кметове на Община Ямбол.
Вносител: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Избира за зам.кмет "Социални дейности и култура" г-н Александър Братанов.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ТРЕТА - Приемане изменения в Тарифата за местните данъци и такси.
Вносител: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Приема Тарифата за местните данъци и такси на територията на Община Ямбол.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Приемане на план-сметка за средствата за поддръжка на чистотата в гр. Ямбол.
Вносител: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:

1. Приема план-сметка за необходимите средства за поддържане чистотата в града общо в размер на 1 179 098 лв., от които:
- сметосъбиране 315 546 лв. с ДДС
- сметоизвозване 863 552 лв. с ДДС.
2. Размерът на таксата за услугите по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения за битови отпадъци, както и поддържане на чистотата на територията на Община Ямбол, е както следва:
а) на жилищни и вилни имоти на граждани, както и вилни и жилищни имоти на предприятия - 5,000 на хиляда върху данъчната оценка;
б) на нежилищни имоти - 10,000 на хиляда върху данъчната оценка;
в) за недвижими имоти в лв. в зависимост от броя и вида на съдовете за битови отпадъци.

Вид на
използвания съд

Обем
куб.м.

Един. цена
на един курс
на година

Честота на
смето-
извозване

1.

Контейнер метален

0,11

810

на 3 дни

2.

Контейнер метален "Бобър"

1,1

3037

на 2 дни

3.

Контейнер пластмасов

0,24

1766

на 3 дни

4.

Бургаски контейнер тип КТО48

4,0

4422

на 5 дни

Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ПЕТА - Структурни промени в отрасъл "Образование".
Вносител: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:

1. На основание на чл.10 ал.3 и 6 от ЗНП и чл.15 ал.1 и 2 от ППЗНП закрива, считано от 01.01.2000 г., следните детски градини:
- ЦДГ №9 "Буратино"
- ЦДГ №10 "Здравец"
2. Отменя решение на 42 сесия на ОбС Ямбол, с което се предоставя правото на стопанисване и управление на сградата на ул. "Янко Сакъзов" №8 на БО "Каритас" за изграждане на "Дневен център за деца с увреждания".
3. На основание чл.6 ал.1 от ЗОС обявява ЦДГ №9 "Буратино" за публична общинска собственост.
4. Във връзка с чл.39 ал.1 и 3 от ЗОС и на основание чл.36 ал.3 от НРПСУРОИ предоставя безвъзмездно за ползване ЦДГ №9 "Буратино" на БО "Каритас" за изграждане на "Дневен център за социализация на деца с увреждания" за срок от 10 години.
5. Възлага на кмета на Община Ямбол да изготви заповед, въз основа на която да сключи договор за предоставяне право на ползване.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ШЕСТА - Актуализация на разчета за финансиране на капиталовите разходи за 1999 г.
Вносител: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:

1. Одобрява разчета за финансиране на капиталовите разходи за 1999 г.
2. Председателят на Общинския съвет да сезира Сметната палата за законността на направените разходи в раздел VІІІ, т.4 и т.8.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение за гаранции за изграждане на обект "Завод за преработка на твърди битови отпадъци"
Вносител: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:

1. За обезпечаване на договора за банкова гаранция в ТБ "Биохим" да се сключи договор за особен залог върху бъдещи приходи от приватизацията на обекти и земеделска земя (подробно описани в приложения списък).
2. Упълномощава Кмета на Община Ямбол да сключи договора за особен залог и подпише окончателно кредитно съглашение.
3. След изграждането на Завода и въвеждането му в експлоатация, посоченото в т.1 обезпечение, да бъде заменено с учредяването на ипотека върху изграденото или особен залог върху оборудването на Завода.
4. Избира за контрольор в дружеството "Еко инженеринг" общинския съветник Георги Станчев Желев.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ОСМА - Разглеждане на предложение за ликвидация на "Столово хранене" ЕООД гр. Ямбол.
Вносител: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:

1. Обявява в ликвидация "Столово хранене" ЕООД, считано от 01.01.2000 г.
2. Избира за ликвидатор инж. Желязко Янев Янакиев.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение за актуализация на пазарните оценки на обектите в ЕООД "Кристал" в ликвидация, гр. Ямбол.
Вносител: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ:

1. Намалява цената на обект "Пералня и химическо чистене" с 30% (тридесет процента).
2. Намалява цената на обект "Баня №3" с 10% (десет процента).
3. Разрешава продажбата на движими вещи чрез пряко договаряне.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение за преструктуриране на здравните заведения в гр. Ямбол.
Вносител: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ:

1. Преобразува ПЗЗ-Зъботехническа лаборатория гр. Ямбол в лечебно заведение с наименование "Самостоятелна медико-техническа лаборатория №1 - Ямбол" ЕООД със седалище гр. Ямбол, адрес ул. "Д.Благоев" №18. Предмет на дейност - извършване на предписани от лекар и/или стоматолог специфични техничиски дейности и производство на специализирани медицински и помощни средства. Капиталът на ЛЗ е в размер на 22 850 лв. (двадесет и осем хиляди осемстотин и петдесет лв.), разпределен на 2 285 (две хиляди двеста осемдесет и пет) дяла по 10 (десет) лв. всеки един. Лечебното заведение поема активите и пасивите на Зъботехническа лаборатория - Ямбол по баланса към 30.06.1999 г. Правата на собственост на общината като едноличен собственик на ЛЗ да се упражняват от Общински съвет - Ямбол. Назначава за срок от две години за управител на "СМТЛ №1-Ямбол" ЕООД Димитър Иванов Димитров, който да управлява и представлява ЛЗ и му се определи месечно възнаграждение в размер на 230% от средната брутна работна заплата за ЛЗ.
2. Преобразува ПЗЗ-Районна стоматологична поликлиника гр. Ямбол в лечебно заведение с наименование "Стоматологичен център №1 - Ямбол" ЕООД със седалище гр. Ямбол, адрес ул. "Д.Благоев" №2. Предмет на дейност на ЛЗ е извършването на специализирана извънболнична стоматологична помощ. Капиталът на ЛЗ е в размер на 43 400 лв. (четиридесет и три хиляди и четиристотин лв.), разпределен на 4 340 (четири хиляди триста и четиридесет) дяла по 10 (десет) лв. всеки един. Лечебното заведение поема активите и пасивите на Районна стоматологична поликлиника гр. Ямбол по баланса към 30.06.1999 г. Правата на собственост на общината като едноличен собственик на ЛЗ да се упражняват от Общински съвет - Ямбол. Назначава за срок от две години за управител на "СЦ №1-Ямбол" ЕООД д-р Христо Атанасов Желев, който да управлява и представлява ЛЗ и му се определи месечно възнаграждение в размер на 230% от средната брутна работна заплата за ЛЗ.
3. Преобразува ПЗЗ-Амбулаторно поликлинично здравно заведение гр. Ямбол в лечебно заведение с наименование "Диагностико - консултативен център №1 - Ямбол" ЕООД със седалище гр. Ямбол, адрес ул. "Христо Смирненески" №2. Предмет на дейност - извършване на специализирана извънболнична помощ. Капиталът на ЛЗ е в размер на 110 240 лв. (сто и десет хиляди двеста и четиридесет лв.), разпределен на 11 024 (динадесет хиляди и двадесет и четири) дяла по 10 (десет) лв. всеки един. Лечебното заведение поема активите и пасивите на Амбулаторно поликлиничноздравно заведение гр. Ямбол по баланса към 30.06.1999 г. Правата на собственост на общината като едноличен собственик на ЛЗ да се упражняват от Общински съвет - Ямбол. Назначава за срок от две години за управител на "ДКЦ №1-Ямбол" ЕООД д-р Антон Стоянов Иванов, който да управлява и представлява ЛЗ и му се определи месечно възнаграждение в размер на 230% от средната брутна работна заплата за ЛЗ.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение за обявяване на купувач на общински обекти на ул. "Търговска" №26 и ул. "Търговска" №34-Е.
Вносител: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ:

1. Обявява за спечелил конкурса за продажба на обект магазин на ул. "Търговска" №26 - ЕТ "Стоян Георгиев Христов";
2. Обявява за спечелил конкурса за продажба на обект магазин на ул. "Търговска" №34-Е - ЕТ "Костадин Колев".
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение от "Аптечно Ямбол" АД за освобождаване на помещения, ползвани от ЕООД "Ямбол Фарма".
Вносител: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Обявява общинската фирма "Ямбол Фарма" ЕООД в ликвидация, считано от 01.01.2000 г. Избира за ликвидатор на "Ямбол Фарма в ликвидация" Димитър Ребров, досегашен управител на "Ямбол Фарма" ЕООД, гр. Ямбол.