Шестата извънредна сесия
проведена на 7.01.2000 г.


Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Попълване състава на Общинския съвет
Вносител: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Попълва състава на Общинския съвет с общинските съветници:
Георги Янков Николов - ДЛ;
Димитър Колев Димитров - ДЛ.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ВТОРА - Избор на зам.кметове на Община Ямбол.
Вносител: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: