Седмата сесия
проведена на 7, 11, 18.02.2000 г.

Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Избор на ВК за определяне на съдебни заседатели в Районен съд гр. Ямбол.
Вносител: М. Доненчева

Общински съвет РЕШИ: Избира ВК за определяне на съдебни заседатели за Районен съд гр. Ямбол в състав:
Ирина Христова;
Миглена Доненчева;
Георги Николов.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ВТОРА - Преструктуриране и попълване състава на постоянните комисии към Общински съвет.
Вносител: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ:
1. Във връзка с преструктурирането на ПК към ОбС освобождава досега избраните членове и ръководства, считано от 8.02.2000 г.
2. Определя следния състав па ПК към ОбС:

І. ПК" Бюджет и финанси"

1.

Председател

П .Пенев

2.

Заместник Председател

К. Факирев

3.

Член

Н. Николов

4.

Член

Д. Ив. Димитров

5.

Член

Г. Комитов

ІI. ПК "Общинско имущество и стопански дейности"

1.

Председател

М. Доненчева

2.

Заместник Председател

Г. Георгиев (ДЛ)

3.

Член

Г. Желев

4.

Член

Хр. Христов

5.

Член

Г. Комитов

6.

Член

М. Филипов

7.

Член

Г. Николов

ІII. ПК"Обществен ред и законност"

1.

Председател

Д. К. Димитров

2.

Заместник Председател

А. Ахмед

3.

Член

Г. Николов

4.

Член

М. Доненчева

5.

Член

Ир. Христова

ІV. ПК "Здравеопазване и социални дейности"

1.

Председател

д-р Св. Кривошиев

2.

Заместник Председател

д-р П. Попов

3.

Член

д-р Д. Тенев

4.

Член

д-р Б. Чорбаджийски

5.

Член

Ил. Иванов

V. ПК "Образование и наука"

1.

Председател

Г. Бодуров

2.

Заместник Председател

Л. Дивизиев

3.

Член

А. Ахмед

4.

Член

Е. Димова

5.

Член

Г. Георгиев

VI. ПК "Култура и вероизповедания"

1.

Председател

П. Чакъров

2.

Заместник Председател

Ил. Илиев

3.

Член

Д. Георгиев

4.

Член

Я. Колев

5.

Член

Н. Пенев

VII. ПК "Спорт, отдих, туризъм, младежки дейности и неправителствени организации"

1.

Председател

М. Филипов

2.

Заместник Председател

Н. Николов

3.

Член

Ил. Иванов

4.

Член

Н. Парушев

5.

Член

Н. Пенев

VIII. ПК "Териториално устройство и развитие на общината"

1.

Председател

Ж. Желязков

2.

Заместник Председател

Ал. Петров

3.

Член

М. Тодоров

4.

Член

В. Александров

5.

Член

Ат. Карамарков

6.

Член

Д. Ив. Димитров

7.

Член

Т. Михайлов

Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение за създаване на дружество за заетост и структурно развитие между Община Ямбол, Община Стралджа и Индустриална стопанска асоциация.
Вносител: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ:
1. Приема проект за дружествен договор.
2. Определя 45% дялово участие за Община Ямбол и седалище Ямбол.
3. Избира за представител на Община Ямбол, до учредяването на дружеството, г-н П. Пенев.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение за утвърждаване мрежата на учебните заведения, ЦДГ и обслужващите звена.
Вносител: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. За учебната 2000/2001 г. утвърждава 4 начални, 8 основни училища, една прогимназия, 3 гимназии, 1 СОУ спортен профил и 13 ЦДГ.
2. На основание чл.10 ал.5 от ЗНП и чл.12 ал.2,3 и 5 от ППЗНП преобразува ОУ "Даскал Ат. Кожухаров" в прогимназия "Даскал Ат. Кожухаров" с прием на ученици от 5 до 8 клас, считано от 1.09.2001 г.
3. На основание чл.10 ал.5 от ЗНП и чл.12 ал.2,3 и 5 от ППЗНП преобразува ЦРД, ЦУНТ, ЦУТНТ, УСШ в Общински детски комплекс, считано от 1.07.2000 г.
4. На основание чл.10, ал.5 от ЗНП и чл.12 ал.2, 4 и 5 от ППЗНП закрива, считано от 1.07.2000 г., МЦТПО.
5. Задължава Общинската администрация, във връзка с взетите вече решения по т.1, 2, 3, 4, да предложи структура на Общински детски комплекс и да направи предложение за преобразуване на МЦТПО.
6. С приемането на бюджета да внесе актуализация в мрежата на ЦДГ на база посещаемост.
7. Задължава отдел "Образование" да разаработи праграма за развитие на образованието в Община Ямбол за периода 2001 - 2005 г.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение за отмяна приватизацията на "Дамполис Ател" ООД гр. Ямбол.
Вносител: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ:
1. Отменя решението за продажба на дяловете на Община Ямбол в "Дамполис Ател"ООД.
2. Поради обявяване в несъстоятелност на съдружника ЕТ "Ател-Пламен Ненов" в "Дамполис Ател" ООД гр. Ямбол, дружеството да се преобразува в еднолично търговско дружество (ЕООД) с общинско имущество с капитал 5 000 лв.
3. Задължава Кмета да допълни капитала на Дружеството до 5 000 лв. за сметка на постъпленията от приватизация в размер на 3 268,20 лв.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение за разглеждане приватизационната сделка "Технострйинженеринг"ООД гр. Ямбол.
Вносител: В. Александров

Общински съвет РЕШИ: Отлага разглеждането на точката за следващото заседание.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение за отмяна на решението от V-та сесия на ОбС относно гаранциите за изграждане на обект "ЗПТБО".
Вносител: Ж. Желязков

Общински съвет РЕШИ:
1. Група общински съветници и експерти да проведат преговори с фирмата доставчик на оборудване по стойността и евентуално изработка от наши фирми на по-ниска цена.
2. След проведените преговори оставането на Община Ямбол в Дружеството или продажбата на акциите да се разгледа отново в Общински съвет.
3. Групата общински съветници да бъде в състав:
- Тодор Михайлов;
- Валерий Александров;
- Атанас Карамарков.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение за преместване на РССГ "Бенковски" в сградата на ЦДГ "Изтоци", ул."Марко Бехар".
Вносител: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Не приема предложението.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно предаването на предоставеното за стопанисване и управление, движимо и недвижимо имущество - общинска собственост на преобразуваните здравни заведения за извънболнична помощ.
Вносител: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Предава предоставеното за стопанисване и управление, движимо и недвижимо имущество - общинска собственост, включено в баланса на "ДКЦ №1 -Ямбол" ЕООД на обща стойност от 110 248 лв. (Приложение №1).
2. Предава предоставеното за стопанисване и управление, движимо и недвижимо имущество - общинска собственост, включено в баланса на
"Стоматалагичен №1 - Ямбол" ЕООД на обща стойност от 43 404 лв. (Приложение №2).
3. Предава предоставеното за стопанисване и управление, движимо и недвижимо имущество - общинска собственост, включено в баланса на
"Самостоятелна медико-техническа лаборатория №1 - Ямбол" ЕООД на обща стойност 22 857лв. (Приложение № 3).
4. Изважда от капитала на "Ямбол Фарма в ликвидация" ЕООД аптеката в сградата на бивша Първа поликлиника и я записва в капитала на "ДКЦ №1 - Ямбол" ЕООД, заедно с движимото и недвижимото имущество.
5. Упълномощава кмета на общината да подпише договорите за управление в съответствие с решението по т.10 на V-тата редовна сесия на ОбС.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение за започване на процедура по предоставяне на общинска концесия за разрешение за осъществяване на търговска дейност на територията на спортна площадка в ж.к. "Хале" - юг.
Вносител: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Да започне процедура за предоставяне на общинска концесия за търговска дейност на територията на спортна площадка в ж.к. "Хале" - юг.
2. Задължава кмета на Община Ямбол да организира по чл.5 от НРПСУРОИ изготвянето на материалите по концесията - проекто-решения, правен, финансово-икономически, екологичен и социален анализ и ги внесе в ОбС Ямбол.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение за изграждане на паметник на тракийските българи-бежанци, заселили се в Ямбол и околията.
Вносител: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Отрежда петно в ЦГЧ за паметен знак на тракийските бежанци в градинката пред Джамията.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение на СД "Тунджа" гр. Ямбол за награждаване на изявени ямболски спортисти и треньори.
Вносител: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ:
1. Да се наградят с грамота и две минимални работни заплати състезателите: Калоян Кючуков, Станка Златева и Анатолий Ясинский.
2. Да се наградят с грамота и една минимална работна заплата треньорите: Димитър Митаков, Демир Демирев и Иван Чолаков.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Докладна записка от "Диана Бус" ЕООД гр. Ямбол относно даване на съгласие за използане на средствата от продажбата на ДМА, освен за подновяване на автобусния парк и за покриване на задължения.
Вносител: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Дава съгласието си средствата от продажбата на посочените ДМА да бъдат използвани и за покриване на задължения към бюджета и социално осигуряване.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение на състав на Наблюдателна комисия.
Вносител: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
Избира Наблюдателна комисия към Община Ямбол в състав:
1. Александър Братанов - председател;
2. Анета Радева - секретар;
3. Ваня Желязкова - директор на ОССП;
4. Илия Иванов - общински съветник;
5. Представител на прокуратурата (Илиев).
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение за определяне на възнаграждението на ликвидаторите на "Столово хранене" ЕООД в ликвидация и "Ямбол Фарма" ЕООД в ликвидация.
Вносител: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Определя срок на ликвидация на "Столово хранене" ЕООД в ликвидация до 31.12.2000 г.
2. Определя срок на ликвидация на "Ямбол Фарма" ЕООД в ликвидация до 31.12.2000 г.
3. Определя възнаграждението на ликвидатора на "Столово хранене" ЕООД в ликвидация в размер на три минимални работни заплати.
4. Определя възнаграждението на ликвидатора на "Ямбол Фарма" ЕООД в ликвидация в размер на три минимални работни заплати.
5. Възлага на Кмета на Общината да подпише договор за назначаване на ликвидаторите на "Столово хранене" ЕООД в ликвидация и "Ямбол Фарма" ЕООД в ликвидация.
6. Освобождава досегашния управител на "Ямбол Фарма" ЕООД в ликвидация Димитър Ребров и избира за ликвидатор на "Ямбол Фарма" ЕООД в ликвидация Юрко Стоянов, считано от 11.02.2000 г.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение за сформиране на Обществен съвет към Община Ямбол, съгласно изискванията на ЗСП и ППЗСП.
Вносител: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
Сформира Обществен съвет за социално подпомагане:
1. Румен Гърдев - регионален координатор на Фондация "Каритас", гр. Ямбол;
2. Кръстина Атанасова - координатор на Съюза на инвалидите - Ямбол;
3. Маргарита Бечева - секретар на РК на БЧК, гр. Ямбол;
4. Венета Динева - член на Клуба на деловата жена "Етерна";
5. Венко Стоянов - председател на Съюза на пенсионерите - Ямбол;
6. Димитър Аналиев - представител на Ротари клуб;
7. Д-р Велина Трифонова - началник отдел "ЗСД" при Община Ямбол;
8. Николина Атанасова - служител в Община Ямбол;
9. Илия Иванов - общински съветник.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение за анекс към договора и промяна на месечния наем между Община Ямбол и "Радиотелекомуникационна компания" ООД.
Вносител: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Отлага решението за следваща сесия, след провеждане на още един тур разговори с "Мобиком".
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение от Председателя на ФК "Ямбол 97" относно предоставяне на терен за строеж на газостанция.
Вносител: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Задължава общинската администрация да подготви площадка, която да отговоря на техническите условия и на следващата сесия да вземем решение.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Отчет на МК по чл.8, ал.2 от ЗУЖВГМЖСВ и избор на нов състав на МК
Вносител: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Приема отчета на МК по чл.8, ал.2 от ЗУЖВГМЖСВ при Община Ямбол.
2. Избира за Председател на МК зам.кмета на Община Ямбол Александър Костов Братанов
3. Избира за членове на МК:
- инж. Огнян Андонов Пейчев - началник управление "ТСУ";
- д-р Иван Георгиев Свинаров - общински съветник;
- Ирина Станева Христова - общински съветник;
- Инж. Станка Димова Йорданова - представител на гражданите с дългогодишни жилищно-спестовни влогове.
4. Председателят и членовете на МК да бъдат предложени на УС на НКЖФ за утвърждаване и обнародване в Държавен вестник.