Осмата сесия
проведена на 2 и 10.03.2000 г.


Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Оспорване решението на Общинския съвет от V-та редовна сесия на ОбС от 07.01.2000 г.
Вносител: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Избира за зам.кметове на Община Ямбол Иван Йорданов Иванов и Румен Данчев Банков.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложения за избор на съдебни заседатели в районен съд - Ямбол.
Вносител: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ:

За група (1) предлага на Общински съвет - Ямбол да предложи на Общото събрание на съдиите от Окръжен съд - Ямбол следните съдебни заседатели за Районен съд - Ямбол:

1. Тодорка Христова Христова
2. Стефка Илиева Панайотова
3. Мануела Стефанова Манолова
4. Росица Желязкова Трифонова
5. Елена Борисова Недкова
6. Ванина СТоянова Иванова
7. Маргарита Петрова Иванова
8. Елена Николова Стоянова
9. Назиг Гарабед Термелезян
10. Стойно Михалев Стойнов
11. Веселин Димитров Минчев
12. Росен Костадинов Меразчиев
13. Сийка Маркова Радева
14. Мира Стефанова Бъчварова
15. Елена Атанасова Чанева
16. Живко Алексиев Иванов
17. Недялка димитрова Атанасова
18. Марийка Господинава Павлова
19. Петра Драганова Даракчиева
20. Руска Колева Николова
21. Спасен Кирилов Тайчев
22. Филип Пеев Филипов
23. Антоанета Василева Георгиева
24. Куман Георгиев Кузманов
25. Златка Георгиева Григорова

За група (2) предлага на Общински съвет - Ямбол да предложи на Общото събрание на съдиите от Окръжен съд - Ямбол избирането на следните съдебни заседатели в Районен съд - Ямбол:

1. Станка Йорданова Русева
2. Мария Иванова Георгиева
3. Валентина Пеева Сарайдарова
4. Пенка Костадинова Татарова
5. Тонка Калинова Михайлова
6. Михайл Колев Михайлов
7. Николай Тодоров Арнаудов
8. Юлия димитрова Дюлгерова
9. Силвия Петрова Наумова
10. Станка Иванова Ковачева
11. Донка Георгиева Апостолова
12. Благовеста Петрова Александрова
13. Пенка Йорданова Дръндарова
14. Елена Ненчева Пейчева
15. Донка Стоянова Викторов

Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение за промени в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и общинската администрация.
Вносител: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Изменя чл.22 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет и общинска администрация на Община Ямбол като цифрата "5" се заменя с цифрите "5 или 7".Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Попълване състава на Постоянните комисии към Общински съвет.
Вносител: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ:
Попълва състава на ПК "Общинско имущество и стопански дейности " при Общински съвет - Ямбол с общинските съветници Георги Николов и Георги Комитов.
Попълва състава на ПК "Териториално устройство и развитие на общината " при Общински съвет - Ямбол с общинските съветници Атанас Карамарков и Димитър Ив.Димитров.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение за авансово финансиране на общинските лечебни заведения, регистрирани по ТЗ.
Вносител: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Финансира "Самостоятелна медико-техническа лаборатория №1-Ямбол" ЕООД, "Стоматологичен център №1 - Ямбол" ЕООД и "Диагностико-консултативен център № 1 - Ямбол " ЕООД, като превежда авансово суми по разплащателните им сметки.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение за намаляване на легловия фонд на Дом "Майка и дете".
Вносител: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Не променя броя на леглата в Дом "Майка и дете".
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение на замяна общински имоти.
Вносител: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Да се извърши замяна на парцел VІ 8059 от 275 кв.м. и парцел VІІ 8059 от 475 кв.м. от кв. 6 в ж.к-с "Златен рог" по ЧИ на ЗРП, одобрено със заповед № I-А-8 от 07.01.2000г. на Кмета на Община Ямбол собственост на Христо Ангелов Бакалов, Юсеин Ахмедов Бакалов, Петър Стоянов Радев, Магдалена Симеонова Коларова и Ерол Исмаилов Бакалов с равните на тях по квадратура парцел ХІІ общ от 275 кв.м. и парцел ХІ общ от 475кв.м. от кв. 6 в същия комплекс, собственост на община Ямбол.
Общата стойност на парцел VІ 8059 и парцел VІІ 8059, опрпеделена по глава седма от ППЗДС е 6 930 лв. и на парцел ХІІ общ и парцел ХІ общ , определено по глава седма от ППЗДС е също 6 930 лв.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение за предоставяне на Статут на общинско заведение за социални услуги в структурата на общинската служба за социално подпомагане на Дневния рехабилитационен цънтър за зрително затруднени лица.
Вносител: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Открива заведение за социални услуги - Дневен център за рехабилитация на зрително затруднени лица гр. Ямбол в структурата на Общинската служба за социално подпомагане гр. Ямбол, считано от 01.03.2000 г.
Капацитет на обслужваните лица - 1400.
2. Персоналът, който обслужва дейността на Центъра е следният: един социален работник и двама учители по рехабилитация на лица със зрителен дефицит.
3. Необходим бюджет на ДРЦЗЗЛ за 2000 г. по план е както следва:
- РЗ - 5 013 лв.
- осигуровки - 2 925 лв.
- издръжка - 7 050 лв.
- Общо: 14 988 лв.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение за уреждане на собствеността на "Инфрастроймонтаж" гр. Ямбол.
Вносител: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Не взе конкретно решение.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение за предоставяне на служебен паркинг на Ловно-рибарското дружество гр. Ямбол.
Вносител: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Предоставя на Ловно-рибарско дружество "Диана" гр. Ямбол две паркоместа в петно 19 за служебен паркинг срещу задължението на ЛРД за почисти, маркира и приведе в добър естетически вид целия терен (10 паркоместа) за три години.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение за закупуване на общински имот от съсобственика Лазарина Грозданова.
Вносител: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Не разрешава продажбата на І-я етаж на жилищна сграда, находяща се в гр. Ямбол, ул. "Цар Самуил" № 45 на Лазарина Грозданова.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение за безвъзмездно прехвърляне на 2 бр. стерилизатори на Община "Тунджа".
Вносител: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Дава съгласие да бъдат прехвърлени безвъзмездно на Община "Тунджа" 2 бр. стерилизатори, инв. № 126 и ивн. № 129.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение за отмяна на приватизационния договор на ООД "Техностройинженеринг" гр. Ямбол.
Вносител: В. Александров

Общински съвет РЕШИ: Оттегля се от вносителя.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение за удостояване на Баскетболния отбор на "Ямболгаз 92" с почетен герб на гр. Ямбол "ЗЛАТЕН" за класирането му на ІІІ-то място в турнира за Купа "България".
Вносител: Хр. Христов

Общински съвет РЕШИ: Удостоява баскетболния отбор на "Ямболгаз 92" със "ЗЛАТЕН" герб на гр. Ямбол във връзка със спечелването на ІІІ-то място в турнира за Купа "България".