Деветата сесия
проведена на 24.03.2000 г.

Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение за отпускана на еднократна парична помощ на общински съветник за сметка на собствения бюджет на Общински съвет - Ямбол.
Вносител: П. Пенев

Общински съвет РЕШИ: Отпуска еднократна парична помощ в размер на 350 лв. на Янко Боянов Колев за сметка на собствения бюджет на Общински съвет - Ямбол за 2000 г.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ВТОРА - Отчет за изпълнението на сборния бюджет на Община Ямбол за 1999 г.
Вносител: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:

1. Приема отчета за касовото изпълнение на приходната част на сборния бюджет на Община Ямбол за 1999 г. в размер на 17 698 825 лв., съгласно приложение №1;
2. Приема отчета за касовото изпълнение на разходната част на сборния бюджет на Община Ямбол за 1999 г. в размер на 17 695 821 лв., съгласно приложение №2;
3. Утвърждава актуализирания кредит по дейности и филиали за 1999 г., съгласно приложение №2, 3;
4. Утвърждава извършените капиталови разходи за основен ремонт и придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи за 1999 г. в размер на 2 936 897 бв., съгласно приложение № 4
5. Приема отчета за извънбюджетните сметки и фондове за 1999г. , както следва:
Приход в размер на 2 610 150 лв. в т.ч.: преходен остатък от 1998 г. - 212 717 лв. и разход в размер на 2 151 326 лв., съгласно приложения №5, 6.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно приемане на Програма за приватизация на общинската собственост на Община Ямбол през 2000 г.
Вносител: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Утвърждава Програмата за приватизация на общинската собственост в Община Ямбол през 2000 г.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ЧЕВЪРТА - Предложение за сборен Бюджет на Община Ямбол за 2000 г.
Вносител: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Приема сборния бюджет на Община Ямбол за 2000 година по приходите в размер на 1 3924 604 лв.
2. Приема разходната част на сборния бюджет на Община Ямбол за 2000 год. размер на 1 3924 604 лв. общо.
В това число:
- за придобиване на ДМА и основен ремонт - 431 092 лв.
- помощи - 339 400 лв.
- за резервен фонд - 306 700 лв.
- бюджет за разпределение 10 847 412 лв.
2.1. По дейности както следва:
- образование - 4 814 000 лв.
- младежки дейности - 17 716 лв.
- здравеопазване - 3 644 506 лв.
- социални дейности и здрравни осигурителни вноски - 348 600 лв.
- култура - 202 574 лв.
- общински пазари - 150 443 лв.
- Община Ямбол - собствен бюджет - 1 669 573 лв.
2.2. По звена, съгласно Приложение №3.
3. Запазва Младежки дом като го включва в структурата на "Обединен детски комплекс".
4. Приема разчет за финансиране на капиталовите разходи и поименно разпределение на разходите за придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт съгласно Приложение № 4.
5. Приема ръст на основната месечна работна заплата 5.5% за заетите в бюджетните организации и дейности на Община Ямбол, считано от 01.01.2000 г. и утвърждава численост на персонала и средствата за работна заплата съгласно Приложение №5.
6. Определя на основание чл. 8 т. 3 от ПМС 15 / 2000 г. представителни разходи в размер на 17 000 лв. в това число командировки в чужбина в размер на 6 000 лв.
7. Определя на основание чл. 8 от ПМС 25/2000 г. основна месечна работна заплата на кмета на Община Ямбол в размер на 90% от месечната работна заплата на народен представител.
8. На основание параграф 5 от ЗДБРБ за 2000 г. и чл. 40 от ПМС 15/2000 г. преобразува ОП " Общински пазари" в дейност " Общински пазари " на бюджетна сметка.
9. На основание чл. 41 ал.2 и 3 от ПМС 15/2000 г. определя цени за погребения за самотни без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица, както следва:
- ковчег - 25 лв.
- превоз на покойник - 15 лв.
- надгробен знак - 3 лв.
- изкопаване и заравяне на гроб - 35 лв.
- събиране на кости - 5 лв.
10. На основание § 2 от заключителните разпоредби на ПМС
15/2000 г. и ПМС 219/1999 г. закрива Дезинфекционна станция гр. Ямбол
11. Утвърждава приходно разходните сметки за извънбюджетните средства на Община Ямбол и системите финансирани от Общинския бюджет, съгласно приложение №6 както следва:

 

ПРИХОДИ

РАЗХОДИ

Община Ямбол

1 252 741 лв.

952 339 лв.

Образование

30 712 лв.

30 712 лв.

Здравеопазване

61 356 лв.

61 356 лв.

Социални дейности

173 275 лв.

173 275 лв.

Култура

10 000 лв.

10 000 лв.

ВСИЧКО:

1 528 084 лв.

1 227 682 лв.

12. Разрешава на кмета при недостиг на бюджетни средства в рамките на годината да ползва временно свободните извънбюджетни средства.
13. Задължава Кмета на Общината при изчерпване на средствата за издръжка да извършва пренасочване на кредит от ФРЗ и социални осигуровки за издръжка на дейностите и филиалите в рамките на приетите им бюджети.
14. На основание решение на МС №688/04.11.1999 г. за утвърждаване на Национална здравна карта на Република България и Наредба №26/10.11.1999 г. на Министерство на здравеопазването за профила на диспансерите и видовете дейности, които те извършват, спира финансирането на Диспансер по спортна медицина.
15. Задължава Кмета на община Ямбол в рамките и според възможностите на собствения бюджет да извършва по целесъобразност финансиране на Програмата за развитието на спорта и физкултурата в гр. Ямбол през 1999-2000 г.
16. Задължава общинската администрация в срок до 21.04.2000 г. да внесе в Общинския съвет мерки за изпълнение на бюджета на Община Ямбол за 2000 г.