ПРОТОКОЛ № ХХVІ

 

           

            Днес, 11.10.2013г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 09.00 часа с уведомително писмо с изх. № 910101/0010/03.10.2013г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха  36. Отсъства:

            Стоян Проданов Иванов

            На заседанието присъстваха г-н Г. Славов – кмет на община Ямбол, г-жа Кр. Петрова и г-н Ст. Драгнев – зам.-кметове на община Ямбол.

Кворум в 9.10 часа 28 съветника.

            Председателят на Общински съвет - Ямбол г-н Г. Миланов откри двадесет и шестото заседание на Общинския съвет.

            Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

2.      Предложение относно осигуряване на допълнителни средства (дофинансиране) на една паралелка VІІІ клас с брой ученици под минималния - 17, VІІІ а клас през учебната 2013 / 2014 година.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ за УПИ І 99, 100, кв.67 по плана на град Ямбол - ЦГЧ, ул. "М. Лъкатник", по заявление от Андрея Цонков и др.  

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно отдаване под наем на част от имот - ПОС, читалище "Зора",  по предложение от "Булсатком" АД - гр. София.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно  отдаване под наем на част от имот - ЧОС за площадка за насипване и рециклиране на стар баластов материал и насипване на земни маси, по искане от "Трейс - София" АД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно отдаване под наем на част от имот общинска собственост за изграждане на временна строителна и складова база по искане от ДЗЗД "АТС ВиК", София.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно отдаване под наем на земи от ОПФ чрез търг с явно наддаване.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно определяне на пазарна цена на право на строеж за гараж в ПИ 87374.548.67, ж.к. "Граф Игнатиев",  по заявление от Наско Христов Стефанов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно определяне пазарна цена на право на пристрояване към търговски обект на ул. "Граф Игнатиев" № 155, по заявление от Йордан Димитров Йорданов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно определяне на пазарна цена на право на надстрояване на обект, находящ се в ж.к."Златен рог", по искане на Галина Марчева Маринова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Панатик - 91 - Панайот Панайотов" за обект в к-с "Хале" до бл.14.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно поемане на общински дълг по реда на чл.17 от ЗОД, с цел осигуряване на временен недостиг на средства на Община Ямбол, в качеството  й на бенефициент по ОП РР 2007 - 2013, проект "Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно поемане на общински дълг по реда на чл.17 от ЗОД, с цел осигуряване на временен недостиг на средства на Община Ямбол, в качеството  й на бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на Интегриран проект за водния цикъл на град Ямбол - изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводната мрежа на град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно  промяна на структурата на ОП "Общински пазари и платени зони за паркиране". Предоставяне на общинското предприятие за управление ДМА и инфраструктурни обекти.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно промяна в Правилника за работа на ОбС.

ВНОСИТЕЛ: Група съветници

 

            Миланов - Имате думата по дневния ред.

            Костов – Предлагам да влезе в дневния ред като последна точка предложение относно приемане промяна на бюджета на община Ямбол за 2013г.

            Миланов – Няма други предложения, г-н Костов, мотивирайте предложението си.

            Костов – Предложението е разгледано от ПК. Изненадан съм, че не е в дневния ред. Явно нещо сме направили пропуск на ПС. Мисля, че едва ли има някой против да влезе тази точка в дневния ред.

            Миланов – Подлагам на гласуване предложението на г-н Костов.

Гласували      за – 24                        против – 1                             въздържали се – 4

Приема се.

Подлагам на гласуване целия дневен ред анблок.

Гласували      за – 28                        против – няма                       въздържали се – 2

Приема се.

            Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

2.      Предложение относно осигуряване на допълнителни средства (дофинансиране) на една паралелка VІІІ клас с брой ученици под минималния - 17, VІІІ а клас през учебната 2013 / 2014 година.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ за УПИ І 99, 100, кв.67 по плана на град Ямбол - ЦГЧ, ул. "М. Лъкатник", по заявление от Андрея Цонков и др.  

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно отдаване под наем на част от имот - ПОС, читалище "Зора",  по предложение от "Булсатком" АД - гр. София.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно  отдаване под наем на част от имот - ЧОС за площадка за насипване и рециклиране на стар баластов материал и насипване на земни маси, по искане от "Трейс - София" АД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно отдаване под наем на част от имот общинска собственост за изграждане на временна строителна и складова база по искане от ДЗЗД "АТС ВиК", София.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно отдаване под наем на земи от ОПФ чрез търг с явно наддаване.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно определяне на пазарна цена на право на строеж за гараж в ПИ 87374.548.67, ж.к. "Граф Игнатиев",  по заявление от Наско Христов Стефанов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно определяне пазарна цена на право на пристрояване към търговски обект на ул. "Граф Игнатиев" № 155, по заявление от Йордан Димитров Йорданов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно определяне на пазарна цена на право на надстрояване на обект, находящ се в ж.к."Златен рог", по искане на Галина Марчева Маринова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Панатик - 91 - Панайот Панайотов" за обект в к-с "Хале" до бл.14.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно поемане на общински дълг по реда на чл.17 от ЗОД, с цел осигуряване на временен недостиг на средства на Община Ямбол, в качеството  й на бенефициент по ОП РР 2007 - 2013, проект "Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно поемане на общински дълг по реда на чл.17 от ЗОД, с цел осигуряване на временен недостиг на средства на Община Ямбол, в качеството  й на бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на Интегриран проект за водния цикъл на град Ямбол - изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводната мрежа на град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно  промяна на структурата на ОП "Общински пазари и платени зони за паркиране". Предоставяне на общинското предприятие за управление ДМА и инфраструктурни обекти.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно промяна в Правилника за работа на ОбС.

ВНОСИТЕЛ: Група съветници

16.  Предложение относно  приемане промяна на бюджета на община Ямбол за 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

 

           

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

            Д-р Антонова представи предложението по приложения материал.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл.6 от Правилника за определяне реда и начина за отпускане на спешна помощ по здравословни проблеми и т. 19.2 от решение по т.4 от дневния ред на ХІХ заседание, проведено на 15.02. 2013г. отпуска еднократна финансова помощ на Ваня Петрова Иванова – Миткова от гр. Ямбол, живуща в ж. к.  „Христо Ботев”, бл.1, вх.Б, ет.2 в размер на 140 лв. (сто и четиридесет лева) по § „Помощи по решение на ОбС”.

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно осигуряване на допълнителни средства (дофинансиране) на една паралелка VІІІ клас с брой ученици под минималния - 17, VІІІ а клас през учебната 2013 / 2014 година.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Бицова – ПК ОКСМД приема предложението.

            Сулева – Не за първи път влиза такова предложение в ОбС, налага се от Наредба № 7 от 2000г. за определяне броя на децата в паралелките. Разбира се, че това предложение трябва да се приеме, за да не се нарушава учебния процес на децата и да не се създават неудобства на родителите да търсят друго училище. Апелирам за приемане на предложението.

            Петкова – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл.11, ал.1, т.2 и чл.11, ал.2 и ал.3 от Наредба № 7 от 29.12.2000г. на МОН дава съгласие за съществуването на маломерна паралелка VІІІ клас с брой ученици под минималния – 17, VІІІ а клас, през учебната 2013/2014г. в ОУ „Христо Смирненски”, гр. Ямбол. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес, извън определените по единни разходни стандарти за учебната 2013/2014г., ще се осигурят от собствени приходи на Общината като дофинансиране.

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ за УПИ І 99, 100, кв.67 по плана на град Ямбол - ЦГЧ, ул. "М. Лъкатник", по заявление от Андрея Цонков и др. 

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Захариев – ПК ТУТЕ приема предложението.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол, дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот І99,100, кв. 67 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ и едновременно с това изработване на проект за работен устройствен план.

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно отдаване под наем на част от имот - ПОС, читалище "Зора",  по предложение от "Булсатком" АД - гр. София.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Миланов – ПК ОИКДОУ приема предложението.

            Сивкова – Явно такива големи обществени сгради са подходящи за монтиране на подобни съоръжение, но това създава условия за язви по покривите, течове и др. Има ли техническа документация, която да показва, че покрива ще издържи ли това съоръжение? Като общински съветник съм против монтажа на такива съоръжения, защото, ако не се извърши както трябва после Общината ще трябва да отделя средства да се кърпят поразиите. Не е достатъчно издържано предложението.

            Миланов – репл. – Г-жа Сивкова е абсолютно права, но идва въпросът кое е първичното – техническото изследване или решението на съвета. Според мен не е проблем монтажа на тези антени, на жилищните блокове как монтират.

            Сивкова – дупл. – Ако у Вас дойде някой да монтира такова съоръжение едва ли няма да попитате какви ще са последствията. Трябва да мислим за обществените сгради като за собствени, защото даваме пари от общинския бюджет после, като по-нататък в дневния ред.

            Петкова – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 20                        против – няма                       въздържали се – 12

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.281а, ал.2, т.2 от Закона за електронните съобщения, отдава под наем след провеждане на публичен търг за срок от 5 години част от имот – публична общинска собственост, а именно: площ от 10 кв. м. от покривното пространство в североизточната част на покрива на сградата на Читалище „Зора”, находяща се в парцел ІІ, от кв.112, по плана на гр. Ямбол, с административен адрес: гр. Ямбол, ул.”Преслав” № 114, актувана с АОС № 312 от 02.08.2001 г. Площта се отдава за монтиране и използване на телекомуникационни съоръжения.

            Начална месечна тръжна наемна цена 215.00 лева без ДДС. Депозит за участие 22.00 лева.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно  отдаване под наем на част от имот - ЧОС за площадка за насипване и рециклиране на стар баластов материал и насипване на земни маси, по искане от "Трейс - София" АД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Миланов - ПК ОИКДОУ приема предложението.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 2 и чл. 14, ал. 6 от ЗОС:

            1. Да се отдаде под наем на „Трейс – София” АД, ЕИК 175254451, със седалище и адрес на управление гр. София, ж. К. „Гоце Делчев”, ул. „Метличина поляна” № 15, представлявано от Боян Стоянов Делчев, терен с площ от 7 дка, част от поземлен имот № 87374.515.2, граничещ западно с жп линия „Ямбол – София”, местност „Кантона” и на югоизток – с път от републиканската пътна мрежа, ул. „Ямболен”, за срок до 31.12.2013 г. И месечна наемна цена – 1 960.00 лв. без ДДС.

           2. Възлага на кмета на Община Ямбол да сключи договор за наем за срок до 31.12.2013г., считано от 15.10.2013 г., за посочения по т. 1 обект.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно отдаване под наем на част от имот общинска собственост за изграждане на временна строителна и складова база по искане от ДЗЗД "АТС ВиК", София.

ВНОСИТЕЛ: Т. Петкова

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Миланов - ПК ОИКДОУ приема предложението.

            Сивкова – Имам въпрос, този терен като част от плана за безопасност и здраве към проекта ли е? Или е извън проекта? Би трябвало да има одобрени площадки, ако е по проекта.

            Драгнев – Част от проекта е. Площадката е близо до обекта, под наем обаче. Те ще си плащат.

            Петкова – Няма други желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 23                        против – 1                             въздържали се – 4

            Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 25                        против – 1                             въздържали се – 7

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           

            РЕШИ:

 

      На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 2 и чл. 14, ал. 6 от ЗОС:

            1. Да се отдаде под наем на ДЗЗД „АТС ВиК”, Булстат 176468230, с адрес гр. София, район „Възраждане”, ул. „Позитано” № 37, ет. 5, представлявано от Георги Георгиев Пенев, терен с площ от 10 дка, представляващ част от поземлен имот с кадастрален № 87374.559.4, находящ се на ул. „Юндола”, с месечна наемна цена – 2 800.00 лв. Без ДДС, съгласно т. 42 от Приложение № 1 от Базисните цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, съгласно чл. 68, ал. 3 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол.

            2. Възлага на кмета на Община Ямбол да сключи договор за наем за срок от 15.10.2013 г. до приключване на Проект DIR – 51011116 – 46 – 130 „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол”, ЛОТ 1 „Разширение и реконструкция на канализационна и водопроводна мрежа на гр. Ямбол”, за посочения по т. 1 обект.

 

 

 

            Банков – отр. вот – Съмнявам се, че тия 25, които гласуваха са убедени, че е част от проекта. Можеше да се напише в мотивацията на предложението. Така и аз можех да кажа същото като г-н Драгнев, даже по-убедително. Ако не етака, какво правим?

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно отдаване под наем на земи от ОПФ чрез търг с явно наддаване.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Миланов - ПК ОИКДОУ приема предложението.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.І от проекторешенията на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 27                        против – няма                       въздържали се – 4

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

            Подлагам на гласуване т.ІІ от проекторешенията на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 24                        против – няма                       въздържали се – 4

Има ли несъгласни с обявения вот?

Г. Костов – Гласувах „за”.

            Приема се.

            Подлагам на гласуване т.ІІІ от проекторешенията на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 276                      против – няма                       въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

   І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 и ал.4 от Закона за общинската собственост, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.24, ал.3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, да се проведат публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години следните имоти от общинския поземлен фонд.       

  1. Общинска земеделска земя, ПИ 87374.21.39 по КК на гр. Ямбол в местност „ Сухото   дере”, категория на земята при не поливни условия ІV, начин на трайно ползване  -нива, с площ 21.152 дка., съгласно АОС 1131/09.11.2004г.

Начална тръжна цена 440.80 лв. Депозит за участие 110.00 лв.

  2. Общинска земеделска земя, имот № 020001 в местност „Германски могили”, категория на земята при не поливни условия ІV (26.858) и VІ (20.968), начин на трайно ползване – нива, с площ 47.826.дка., съгласно АОС 90/28.12.1999г.

   Начална тръжна цена 953.00 лв. Депозит за участие 240.00 лв.

  3. Общинска земеделска земя, ПИ 87374.20.27 по КК на гр. Ямбол в местност „Германски могили”, категория на земята при не поливни условия ІV (78.000) и VІ (26.282), начин на трайно ползване – нива, с площ 104.282 дка., съгласно АОС91/28.12.1999г.

Начална тръжна цена 2118.60лв. Депозит за участие 530.00 лв.

  4. Общинска земеделска земя, ПИ 87374.48.136 по КК на гр. Ямбол в местност „Джиновски кашли”, категория на земята при не поливни условия ІV, начин на трайно ползване – нива, с площ 10.547 дка., съгласно АОС 99/29.12.1999г.

Начална тръжна цена 220.00 лв. Депозит за участие 55.00 лв.

  5. Общинска земеделска земя, ПИ 87374.20.28 по КК на гр. Ямбол, находяща се в местност „Германски могили”, категория на земята при не поливни условия ІV, начин на трайно ползване – нива, с площ 20.581 дка.,съгласно АОС 92/28.12.1999г.

   Начална тръжна цена 428.90 лв. Депозит за участие 107.00 лв.

  6. Общинска земеделска земя, ПИ 87374.23.72 по КК на гр. Ямбол, находяща се в местност „Гелен баир”, категория на земята при не поливни условия ІV, начин на трайно ползване – нива с площ 7.700 дка., съгласно АОС 1402/11.05.2007г.

   Начална тръжна цена 160.50 лв. Депозит за участие 40.00 лв.

  7. Общинска земеделска земя, ПИ 87374.19.40 по КК на гр. Ямбол, находяща се в местност „Червен баир”, категория на земята при не поливни условия – ІV, начин на трайно ползване  - нива, с площ 54.947 дка., съгласно АОС 1153/07.02.2005г.

  Начална тръжна цена 1145.00 лв. Депозит за участие 285.00 лв.

  8. Общинска земеделска земя, ПИ 87374.21.27 по КК на гр. Ямбол, находяща се в местност „Сухото дере”, категория на земята при не поливни условия ІV, начин на трайно ползване – нива, с площ 6.069 дка., съгласно АОС 1403/11.05.2007г.

  Начална тръжна цена 126.50 лв. Депозит за участие 32.00 лв.

  9. Общинска земеделска земя, ПИ 87374.24.128 по КК на гр. Ямбол, находяща се в местност „Гюр чешма”, категория на земята при не поливни условия – ІІІ, начин на трайно ползване – нива, с площ 9.004 дка., съгласно АОС 1134/10.11.2004г.

  Начална тръжна цена 187.65 лв. Депозит за участие 47.00 лв.

 

            ІІ. Определя:

     Такса за тръжна документация 30.00 лв., без ДДС.

     Такса за участие в търга 20.00 лв., без ДДС.

 

    ІІІ. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на публични търгове за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд и го упълномощава да сключи договори със спечелилите търга участници.

                 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно определяне на пазарна цена на право на строеж за гараж в ПИ 87374.548.67, ж.к. "Граф Игнатиев",  по заявление от Наско Христов Стефанов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Миланов - ПК ОИКДОУ приема предложението.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 25                        против – 5                             въздържали се – 3

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал.2 и чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на право на строеж върху общински ПИ 87374.548.67 по КК на град Ямбол, с площ 21 656 кв.м., част от УПИ І, кв.152 за построяването на гараж с площ 18 кв.м., който ще се позиционира между сграда с идентификатор 87374.548.67.20 и сграда с идентификатор 87374.548.67.22 в размер на 1 100 лв. на която цена учредява правото на Наско Христов Стефанов с постоянен адрес гр. Ямбол, ж.к. „Граф Игнатиев” бл.82, вх. „Г”, ап.74 за построяване на гаража.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.37, ал.7 от ЗОС. 

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно определяне пазарна цена на право на пристрояване към търговски обект на ул. "Граф Игнатиев" № 155, по заявление от Йордан Димитров Йорданов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Миланов - ПК ОИКДОУ приема предложението.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл.38 (2) от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на правото на пристрояване върху общински ПИ 87374.547.63 по КК на град Ямбол, с площ 428 кв.м., идентичен с УПИ ХІ, кв.13, ж.к. „Диана” за КОО по РП на града, одобрен със Заповед І-А-32/19.01.2004 г., актуван с АОС 1788 от 20.05.2013 г. за изграждане на допълнителна търговска зала към съществуващия магазин - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.547.63.1.1, част от сграда с идентификатор 87374.547.63.1 по КК на града, построена в посочения общински поземлен имот с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев” № 155,  в размер на 3 698.90 лв.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на право на надстрояване на обект, находящ се в ж.к."Златен рог", по искане на Галина Марчева Маринова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Миланов - ПК ОИКДОУ приема предложението.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл.38 (2) от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на правото на надстрояване върху общински УПИ ІІІ в кв.5 по ПУП ПРЗ на ж.к. „Златен рог”, част от поземлен имот 87374.560.24 по КК на гр. Ямбол,  с площ 51721 кв.м. за изграждане на втори етаж и складове в подпокривно пространство на част от сграда с идентификатор 87374.560.24.53 по КК на града (над самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.560.24.53.1 и самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.560.24.53.2), с административен адрес гр. Ямбол, ж.к. „Златен рог” № 74,  построена в посочения общински поземлен имот в размер на 13 905.80 лв.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

Костов – От името на ГС ГЕРБ искам 20 минути почивка.

Петкова – Обявявам 20 минути почивка.

След почивката кворум 35 съветника в 10.15 часа.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Панатик - 91 - Панайот Панайотов" за обект в к-с "Хале" до бл.14.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Миланов - ПК ОИКДОУ приема предложението.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава срока на действие на Договор № 3254/08.10.2007 г. и Анекс към него с № 1027/25.03.2011 г. за предоставен под наем за временно и възмездно ползване Обект – Помещение за бърза закуска, пица, закусвалня, представляващ част от имот – частна общинска собственост, с идентификатор №87374.546.36.2.5 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и шест точка тридесет и шест точка две точка пет/, актуван с АОС № 1025/10.05.2004 г., находящ се в ж. к. „Хале”  /до жил. блок № 14/, гр. Ямбол, с обща площ 30.58 кв. м., до продажба на имота, но не повече от 1 /една/ година, считано от 01.10.2013 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно поемане на общински дълг по реда на чл.17 от ЗОД, с цел осигуряване на временен недостиг на средства на Община Ямбол, в качеството й на бенефициент по ОП РР 2007 - 2013, проект "Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Марчева - ПК БФ приема предложението.

            Тропчева – Всички са запознати с предложението. Вероятно са имали възможността да присъстват на общественото обсъждане и да зададат своите въпроси. Там подробно всичко беше разяснено. Знаем, че е изключително важно да се осигурят оборотни средства по проекта, които Община Ямбол не може да осигури. Това ще стане по фонд ФЛАГ. ОЯ има опита и капацитета да работи по този начин, тъй като е работила така по предни проекти. Смятам, че с реализацията на този проект ще бъдат обновени най-важните културни обекти в Ямбол – Безистен и НАР Кабиле. Ще се превърнат в притегателни обекти за туризъм, заедно с Музея на бойната слава и Етнографския комплекс. Когато става въпрос за благоустрояването на града ни, ние сме хората, които трябва да превърнат Ямбол в една желана туристическа дестинация, умни и интелигентни хора, които ще подкрепят това предложение.

            Сивкова – В залата сме интелигентни хора, представяме си в завършен вид Безистена и Кабиле, но такива помпозни думи ме предизвикват да взема отношение по финансовата страна на въпроса, което е основата на това предложение. В началото на мандата, в първата актуализация на бюджета ни беше предложено да връщаме 500 хил. на фонд ФЛАГ. Сега, като вземем тия заеми, при една некачествена работа на екипа по проекта и се наложат финансови корекции, трябва да мислим какво ще правим. Опита до сега не е показал, че добре вървят нещата.

            Костов – репл. – Звучат лицемерно такива думи да мислим за финансовата страна, при положение, че община Тунджа пое дълг от седем милиона за Тенево. Ако има такива проблеми, това би ли ни спряло да работим по проекта? Както и община Тунджа ще спре ли? Г-жа Петрова нека да ни обясни за тия финансови корекции.

            Марчева – репл. – Финансови корекции има във всички общини. Министъра на финансите има много оплаквания от кметове на общини от тия корекции и той пое ангажимент да бъдат преразгледани, защото вината не е в общините. Разчитам на него и се надявам да се справим.

            Сивкова – дупл. – Не казвам, че не трябва да се теглят кредити, да се използват програмите, а казвам, че когато се разказват приказки, винаги като обеца на ухото трябва да мислим за това. Преди две години ни беше обещано да се заведе иск да ни са възстановят средствата. Говорим за различни неща. Имаме горчив опит и аз го напомням.

            Димов – Предлагам да прекратим дебатите и да гласуваме.

            Петкова – Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 13                        против – 15                           въздържали се – 6

            Не се приема.

            Георгиева – Трябва да спрем да се държим по този начин. При такива предложения е хубаво ОА да излезе пред нас с един анализ на финансовите рискове. Такъв въпрос е имало и на общественото обсъждане. Да се разкрият очакванията, да ни убедите, че всичко ще бъде както трябва. Моята молба е, ако имате, да ни представите този анализ на рисковете и друг път да го прилагате към предложението.

            Банков – С този проект няколко пъти е кандидатствано преди да го одобрят, може би на третия път. В Община Ямбол е практика да се правят проекти, за да се вземат едни пари. Сега, когато се оказа, че основите са метър и половина на Безистена, няма ли да се оскъпи проекта? Над милион са от собствените приходи и те са от джоба на гражданите на Ямбол. Предлагам да отпадне текста „от собствени приходи на Община Ямбол”, да остане само „от бъдещи вземания по проекта”.

            Миланов – репл. – Г-н Банков, винаги съм си мислел защо няма тролей в Ямбол, болница, висше училище? Сега ми стана ясно – мислите за сега, не за напред.

            Банков – дупл. – Никой не е предвидил пари в бюджета за болница, за тролей. Питайте ръководството на Общината от 1991г., председателя на ОбС от това време. ГЕРБ троши едни пари, това е истината и те се вземат от гражданите. Виждането за напред е едни пари да се въртят. Нима този проект е от най-голямо значение за гражданите на Ямбол? Депото защо не се работи, техническа помощ имаше, не се използва както трябва, сега ревем за депото.

            Костадинов – За болницата 37 съветника гласуваха, включително и Вие, а сега ще се реализират други болници, но не и в югоизточна България. Коя Община, която работи не допуска грешки? Г-н Банков, как стоят нещата с общинската ръководство на БСП? Относно финансовата страна, няма начин да работи без заеми. Трябва да не работим и да оставим града на доизживяване, със затихващи функции, както е бил назад във времето.

            Миланов – процедурно предложение – Дебата се измести, предлагам да прекратим и да гласуваме.

            Банков – Изказвам противно мнение. Много добре започнахме да говорим за пари, за товаренето на нашите съграждани с данъци. Председателя винаги може да вкара работата на съвета в руслото на проблема. Искам да чуя изказвания по моето предложение за собствените средства.

            Петкова - Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 19                        против – 12                           въздържали се – 3

            Приема се.

            Банков – репл. – Репликата е на това младо момче, все му забравям името, което говори преди малко. За новата болница в Ямбол само БСП е наливало пари. Над два милиарда лева са вложени 1995 – 2000 година. С много упреци, но мнозинството гласува и се вложиха. А това, което миналата година се направи е да се изперат едни пари. Б. Борисов от колелото в градината го обеща, още два милиона щеше да даде.

            Петкова – Преминаваме към гласуване.  Подлагам на гласуване предложението на г-н Банков.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 17                        против – 17                           въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Не се приема.

 

            Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 22                        против – 5                             въздържали се – 9

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 22                        против – 5                             въздържали се – 8

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 17 и чл. 19 а от Закона за общинския дълг:

1.      Община Ямбол да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект: „Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол”, финансиран по Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013, приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”, при следните основни параметри:

·        Максимален размер на дълга – 1 800 000 (един милион и осемстотин хиляди лева);

·        Валута на дълга – лева;

·        Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

·        Условия за погасяване:

-                  Срок на погасяване – до 24 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

-                  Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/3.1-03/2010/022;

·        Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.715 %,

·        Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

·        Начин на обезпечение на кредита:

-                  Учредяване на залог върху вземанията на Община Ямбол по Договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/3.1-03/2010/022, сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна програма, и

-                  Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг;

2.      Възлага и делегира права на Кмета на Община Ямбол да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно поемане на общински дълг по реда на чл.17 от ЗОД, с цел осигуряване на временен недостиг на средства на Община Ямбол, в качеството й на бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на Интегриран проект за водния цикъл на град Ямбол - изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводната мрежа на град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Марчева - ПК БФ приема предложението.

            Славов – Непрекъснато се говорят едни глупости тук колко много ще бъде ощетен града и натоварени нашите съграждани. Не знам на г-н Банков не му ли омръзна. Направо станах свидетел тук на един цирк в залата и г-н Банков като водещ в него. Ами то не ни трябва да даваме мястото до зала Диана за цирковете. Кога ще направим заедно нещо градивно? С предложението си по предната точка той казва, че е против да се осъществяват тези проекти, защото това е изискване на фонд ФЛАГ за финансирането. Призовавам г-н Банков да каже по мъжки, че е против Кабиле, Безистена и канализацията на Каргона и ПСОВ. Инвеститорите, естествено, ще предпочетат Сливен, който има ПС, вместо да строят локални станции, което е задължително. Гаранция на сто процента няма, въпросът е да се управлява добре проекта. Завеждането на делото за Социалния комплекс ще се осъществи с приемането на корекцията на бюджета по нататък в дневния ред, защото трябва да платим държавните такси. Ние ще бъдем първите с такова дело. Това предложение не търпи друга политика, освен тази за гражданите на Ямбол. Призовавам Ви да гласувате за това предложение, защото имаме няколко възлови проекта за Ямбол и тези два са от тях.

            Миланов – Да гласуваме всички заедно за едно решение, всеки със собствените си опасения. На всички е ясно, че трябва да се вземат средства за работа по проекта.

            Георгиева – Провокирана от кмета се изказвам – не прилича на председател на ГС да присъства на такъв гротескен начин в изказванията Ви. Никога не сме използвали такива думи.

            Костов – Като председател на ГС ГЕРБ в ОбС Ямбол ще подкрепя това предложение. Напълно съм убеден от положителните страни на този проект. Ще издигне на ново ниво живота в Ямбол. Ние подкрепяме на сто процента този проект и апелирам към ОбС да подкрепи тази точка за Ямбол.

            Банков -  Не чух изказванията предните, по същество съм съгласен с г-н Костов, че е хубаво човек да си декларира отношението и да си остане в архивите, след време да се види кой с колко е натоварил гражданите на Ямбол. Ние не сме съгласни с подхода на ОА и винаги го казваме. Отново единствени пари вложени в канализацията на Каргона са 95г. Отново предлагам от решението „от собствени приходи”. Всичко друго е едно предварително, скрито данъчно облагане на нашите съграждани.

            Папашимов – Призовавам Ви да гласуваме да подкрепим решението по тази точка. Да бъдем последователни в нашите решения. Когато гласувахме за водния цикъл, всички гласувахме „за”. Не може един квартал в Ямбол да бъде на септични ями в днешно време. Сега подмолно, задкулисно искате да го спрете. Два милиарда са много пари и ако не бяхте крали щеше да е направено до сега всичко. Вие ставате и говорите за краставицата. Мислете за бъдещето на Ямбол.

            Хаджигеоргиева – репл. – Когато не се разбират нещата ей така се говорят празни приказки. Има архиви в този общински съвет, има протоколи, финансови отчети. Не мислете, че историята на Ямбол започва с Вас, вземете и прочетете. Аз нямам начет за един бюджетен лев. Не искам да се хвърлят неща в общественото пространство, за които нямате понятие. Две трети от Каргона по мое време е канализиран. Предложението за ПСОВ по мое време се даде в Европа и ако бях останала трети мандат лентата щеше да е прерязана. Аз съм причината тази болница да не бъде съборена, сключих договор с МЗ за завършването й. Болницата не беше съхранена от следващите ръководства на общината. По мое време асансьора работеше, къде е сега асансьора, къде е оборудването? Аз съм готова всичко това да го докажа.

            Банков – репл. – Г-н Папашимов явно говори на аба, но ме озадачихте сега и се заинтересувах къде отиде алуминиевата дограма дето я свалихте? Сега говорим за дълг, не за друго. Ако отпаднат собствените средства ще гласуваме, иначе не, защото още в края на тази година ще вдигнете данъците. Трябва да се доят гражданите.

            Папашимов – дупл. – Не може да се теглят пари от фонд ФЛАГ, ако го няма този текст. Как може да се осъществи проект без собствени средства? Вчера община Тунджа е гласувала за седем милиона дълг за канализация на село Тенево, по същия начин. Относно оборудването на болницата, то и да е тук е морално остаряло.

            Илев – Живея в Каргона, щастлив съм, че по времето на г-жа Хаджигеоргиева имаме изградена канализация. Съседите обаче продължават да викат кола всеки месец. Квартал Каргон е на Ямбол, нека подкрепим проекта.

            Банков – проц. пр. – Предлагам да не почиваме, а да продължим до края на дневния ред, остават две точки.

            Миланов – Подкрепям предложението.

            Петкова - Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 31                        против – 3                             въздържали се – 2

            Приема се.

            Петкова – Преминаваме към гласуване.  Подлагам на гласуване предложението на г-н Банков.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 14                        против – 19                           въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Не се приема.

            Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 23                        против – 3                             въздържали се – 9

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

            Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 23                        против – 3                             въздържали се – 6

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 17 и чл. 19 а от Закона за общинския дълг:

1.                  Община Ямбол да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на договор за безвъзмездна финансова помощ DIR-51011116-46-130 „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол”, финансиран по оперативна програма “Околна среда 2007-2013г., Приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води“, референтен номер на процедурата: BG161PO005/10/1.11/02/16 Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.“ при следните параметри:

 

·           Максимален размер на дълга –  6 000 000 лева (шест милиона лева);

·         Валута на дълга – лева;

·         Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

·         Условия за погасяване:

-       Срок на погасяване – до 24 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

-       Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  Управляващия орган, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ  DIR-51011116-46-130.

·         Максимален лихвен процент шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.715 %.

·         Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка.

·         Начин на обезпечение на кредита:

- Учредяване на залог върху вземанията на Община Ямбол, с изключение на авансовото плащане,  по Договор за безвъзмездна помощ № DIR-51011116-C035, за реализацията на Проект DIR-51011116-46-130, сключен с Управляващия орган на Оперативна програма Околна среда  и

- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по чл. 6 от Закона за общинския дълг.

2.                  Възлага и делегира права на Кмета на Община Ямбол да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

 

 

           

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно  промяна на структурата на ОП "Общински пазари и платени зони за паркиране". Предоставяне на общинското предприятие за управление ДМА и инфраструктурни обекти.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Славов – Представи предложението по приложения материал. – Синята зона си наложи своите изисквания. Оказа се, че не може с този персонал, брой инкасатори да се обслужват хората качествено. Затова се правят вътрешни промени в ОП. Надявам се да се въведе в най-скоро време SMS – паркирането. Аз съм удовлетворен от начина, по който по-голямата част от гражданите приеха синята зона, от удобствата, които тя им предлага.

            Миланов - ПК ОИКДОУ приема предложението.

            Миланов – Предлагам да гласуваме анблок проекторешението на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 29                        против – няма                       въздържали се – 1

            Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 25                        против – 1                             въздържали се – 4

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            І. На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 12, ал. 1 и ал. 3, във връзка с чл. 52, ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинската собственост:

1. Предоставя безвъзмездно за управление на ОП „Общински пазари и платени зони за паркиране”, допълвайки раздел VІІ „Материална база” от Правилника за устройството и дейността на Общинското предприятие „Общински пазари и платени зони за паркиране” – бюджетна дейност към Община Ямбол, като създава нова т. 10 за следните активи:

 

 

АКТИВИ

Бр.

Балансова

стойност, лв.

 

Дълготрайни материални активи

-

-

1

Павилион на вход паркинг „ДСК”

1

1 120.00

2

Павилион на вход паркинг „Тунджа”

1

1 120.00

3

Павилион на вход паркинг „Пазара”

1

1 120.00

4

Бариера на вход паркинг „ДСК”

1

3 315.40

5

Бариера на вход паркинг „Тунджа”

1

3 315.40

 

Инфраструктурни обекти

-

-

6

Електрозахранване на зони за паркиране

„Тунджа”, „ДСК”, „НОИ”, „Пазара”

-

6 862.81

 

 

2. Изменя чл. 11, ал. 1, в раздел ІІІ „Структура” от Правилника за устройството и дейността на Общинското предприятие „Общински пазари и платени зони за паркиране” – бюджетна дейност към Община Ямбол, по следния начин:

2.1. В точка 2 числото „4” се заменя с числото „3”;

2.2. В точка 3 числото „12” се заменя с числото „16”;

2.3. В точка 4 текста „Техническо - организационен контрол” се заменя с текста „Общински пазари и тържища”;

2.4. В точка 4 числото „7” се заменя с числото „4”.

 

3. Предоставените безвъзмездно за управление по точка 1 активи да се отпишат от баланса на ОП „Комунални дейности” и да се впишат в баланса на ОП „Общински пазари и платени зони за паркиране”, като общинското предприятие се задължава да поема всички разходи свързани с поддръжката, ремонта и консумативното обслужване на активите, с грижата на добър стопанин.

 

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно промяна в Правилника за работа на ОбС.

ВНОСИТЕЛ: Група съветници

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Янкова - ПК ЗОР приема предложението.

            Сивкова – Предлагам да се допълни проекторешението в т.1 след „откритите заседания на ОбС” с „постоянните и временните комисии”. В следващия абзац същото да се добави. В т.3 да се запише срок до края на месец ноември 2013г. Правя това предложение, защото журналисти се оплакват, че нямат достъп до тези заседания. Ще се подобри работата на комисиите, няма да има застъпване, председатели ще идват. Общинската администрация ще ни отговаря на въпросите. Срокът предлагам, защото през декември ще има важни заседания на ОбС и комисиите.

            Костадинов – Заседанията на ОбС и ПК са публични. Присъствали са журналисти и са ги отразявали. Аз заставам зад това предложение.

            Костов – Харесвам това предложение на първо четене. Припокрива се с идеята на ГЕРБ, че голямата работа трябва да върши в комисиите. Ще се повиши дисциплината. Подкрепям предложението, само имам резерви за срока. Нека бъде до края на годината.

            Сивкова – Приемам и Вашите съображения категорично и променям предложението да бъде до края на 2013г.

            Миланов – Имам технически опасения. Няма за всеки зала, понякога работим заедно.

            Антонова – репл. – Защо винаги търсим как не може да стане? Имаме едно предложение, което ще създаде организация. Имаме ПК с приоритетни решения, ще се излъчват важните. Има начини да се обмисли как ще стане.

            Миланов – дупл. – Духът е конструктивен, да го запазим. Самия факт, че започна обсъждане показва, че има нужда от обмисляне това предложение. Да отложим включването на ПК и ВК, само срока да остане сега. Има и трети вариант – К. Георгиева отговаря за изпълнението.

            Петкова – Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване предложението г-жа Сивкова.

            Гласували      за – 25                        против – 3                             въздържали се – 2

            Приема се.

            Подлагам на гласуване предложението на вносителя.

            Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.7.1.26 от Правилника за организацията и дейността на ОбС Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община Ямбол:

1. Изменя чл.44.2, като същият добива следния вид: Откритите заседания на Общинския съвет, постоянните и временните комисии се излъчват по електронен път в реално време на интернет страницата на Община Ямбол http:// www.yambol.bg .

Излъчването на публичните заседания на Общинския съвет, постоянните и временните комисии може да бъде ретранслирано от средствата за масово осведомяване, както и да бъдат предавани от електронни медии по тяхна инициатива.

2. Средствата за изграждането и поддръжката на електронната система да се финансират от бюджета на Общински съвет - Ямбол.

3. Упълномощава кмета на Община Ямбол да предприеме действие по изграждане и поддръжка на системата до края на 2013г.

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно  приемане промяна на бюджета на община Ямбол за 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Марчева - ПК БФ приема предложението.

            Бицова – И в дебатите на заседанието на ПК подкрепих предложението, защото бюджета е отворена система и се налага да се обновява. Опасенията на комисията ни бяха дали отново догодина ще има средства за ЕЕ на общинските училища. Интересите в сферата на образованието се надявам да бъдат защитени. Подкрепям предложението.

            Петкова - Предлагам да гласуваме анблок проекторешението на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 24                        против – няма                       въздържали се – 2

            Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 24                        против – 1                             въздържали се – 5

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

На основание чл. 18, ал. 1 от Закона за общинските бюджети, чл. 12, ал. 3 от ЗДБРБ за 2013 г., чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и Наредбата на Общинския съвет по чл. 9а от ЗОБ:

1.      Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2013 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

2.      Намалява § 62-02   трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки  с 250 000 лв. за съфинансиране на проекти, изпълнявани по оперативни програми, приет с решение ІV-1 от 15.02.2013 г. на Общински съвет Ямбол и заличава текста „проект „Градска среда 2” по ОПРР – 250000 лв.”

3.      Намалява § 76-00 временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки с 350 000 лв., приет с решение ІV-1 от 15.02.2013 г. на Общински съвет Ямбол.

4.      Одобрява промяна по Приложение № 16 – Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от приходи по § 40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно чл. 14, ал. 2 от ЗДБРБ за 2013 г. прието с решение ІV-1 т. 11, както следва:

-      Увеличава внесен ДДС върху продажба със 100 000 лв. /със знак минус/;

-      Намалява постъпления от продажба от общински нефинансови активи, с които се финансира текущ ремонт с 815 000 лв.;

-      Увеличава постъпления от продажба на общински нефинансови активи, с които се финансират капиталови разходи с 715 000 лв.

5.      Приема изменения в поименния списък на капиталовите разходи за 2013 г. по обекти и източници за финансиране, съгласно Приложение № 2.

 

 

 

 

            Петкова – Поради изчерпване на дневния ред закривам двадесет и шестото заседание на  ОбС Ямбол.

           

 

 

 

 

 

 

                                                           Председател ОбС - Ямбол:

 

                                               д-р Т. Петкова

          

                                                          Протоколист:

 

                                                                                  Ил. Иванова