ПРОТОКОЛ № ХХVІІ

 

           

            Днес, 13.11.2013г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 16.00 часа с уведомително писмо с изх. № 910101/0011/06.11.2013г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха  35. Отсъстваха:

            Вълкана Климентова Янкова

            Емилия Георгиева Марчева

            На заседанието присъства г-н Г. Славов – кмет на община Ямбол.

Кворум в 16.03 часа 31 съветника.

            Председателят на Общински съвет - Ямбол д-р Т. Петкова откри двадесет и седмото заседание на Общинския съвет.

            Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно съгласуване на позиция и мандат на представителя на община Ямбол за заседанието на „Асоциация по В и К – Ямбол”, което ще се проведе на 14 ноември 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно утвърждаване на решения на ПК ЗСД с отказ за отпускане на еднократна помощ по здравословни проблеми.

ВНОСИТЕЛ: ПК  ЗСД

3.      Предложение относно съгласуване на стратегически и годишен план за дейността по вътрешен одит в Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗР на ПИ извън границите на урбанизираните територии с идентификатор 87374.26.8 и одобряване на задание за ПУП по искане от Николай Димитров Колев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Доклад относно съгласуване на ПУП - ПП за обект на техническата инфраструктура на територията на две общини на основание чл.129, ал. от ЗУТ (в редакцията му преди изм. и доп. на ЗУТ - ДВ, бр.82 от 2012г).

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно продажба на общински имот по ЗОС - кафе - сладкарница на ул. "Кара Кольо".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно промяна в състава на Местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно създаване на временна комисия.

ВНОСИТЕЛ: К. Георгиева

 

 

            Петкова - Имате думата по дневния ред.

            Костов – Предлагам да влязат в дневния ред две нови точки - предложение относно продажба ДМА на "Комуналуниверс" ЕООД в ликвидация и предложение относно продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска собственост в баланса на „Комуналуниверс" ЕООД - Ямбол в ликвидация. Предлагам да бъдат т.3 и т.4 в дневния ред.

            Петкова – Няма други предложения, г-н Костов, мотивирайте предложението си.

            Костов – Предложенията са разгледани от ПК. Необходимо е да влязат в дневния ред, за да приключи успешно и в срок ликвидацията на дружеството.

            Банков – Така е, гледани са предложенията от ПК ОИКДОУ, но не казахте с какво решение. Дори два пъти е гледано това за терена на „Комуналуниверс”. Нашето предложение е да се включат в списъка за продажба на общинска собственост от Общината през 2014г. За ДМА действително взехме решение за приемане на предложението. Колегата обяви, че са важни и спешни тия неща, да приключи ликвидацията на дружеството, но тя приключва декември месец, следователно едно такова решение ще предизвика продължаване срока на ликвидация. Освен това дружеството няма задължения към кредитори и не е необходимо да продава. Прехвърля се имуществото в Общината и приключва ликвидацията. За мен остават много съмнения с това продаване и бързане, несъобразяване с мнението на комисията по общинско имущество. Тези средства, които ще получи какво ще ги прави ликвидатора, за заплати ли ще ги дава? Така, че не е коректно това, което казахте. Нищо спешно няма да се продаде имуществото от ликвидатора, може да се ги продаде Общината. Смятам, че не трябва да влиза в дневния ред предложението за земите.

            Петкова – Подлагам на гласуване предложението на г-н Костов като т.3 в дневния ред влезе предложението за продажба ДМА на „Комуналуниверс”.

Гласували      за – 19                        против – 9                             въздържали се – 4

Приема се.

            Подлагам на гласуване предложението на г-н Костов като т.4 в дневния ред влезе предложението за продажба имоти на „Комуналуниверс”.

Гласували      за – 21                        против – 10                           въздържали се – 2

Приема се.

Подлагам на гласуване целия дневен ред анблок.

Гласували      за – 25                        против – 5                             въздържали се – 4

Приема се.

            Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно съгласуване на позиция и мандат на представителя на община Ямбол за заседанието на „Асоциация по В и К – Ямбол”, което ще се проведе на 14 ноември 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно утвърждаване на решения на ПК ЗСД с отказ за отпускане на еднократна помощ по здравословни проблеми.

ВНОСИТЕЛ: ПК  ЗСД

3.      Предложение относно продажба ДМА на "Комуналуниверс" ЕООД в ликвидация.

ВНОСИТЕЛ: ПК ОИКДОУ

4.      Предложение относно продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска собственост в баланса на „Комуналуниверс" ЕООД - Ямбол в ликвидация.

ВНОСИТЕЛ: група съветници

5.      Предложение относно съгласуване на стратегически и годишен план за дейността по вътрешен одит в Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗР на ПИ извън границите на урбанизираните територии с идентификатор 87374.26.8 и одобряване на задание за ПУП по искане от Николай Димитров Колев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Доклад относно съгласуване на ПУП - ПП за обект на техническата инфраструктура на територията на две общини на основание чл.129, ал. от ЗУТ ( в редакцията му преди изм. и доп. на ЗУТ - ДВ, бр.82 от 2012г).

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно продажба на общински имот по ЗОС - кафе - сладкарница на ул. "Кара Кольо".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно промяна в състава на Местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно създаване на временна комисия.

ВНОСИТЕЛ: К. Георгиева

 

            Във всички гласувания на заседанието Русин Ребров гласува със стара карта на името на Георги Зафиров, тъй като не носи своята.

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно съгласуване на позиция и мандат на представителя на община Ямбол за заседанието на „Асоциация по В и К – Ямбол”, което ще се проведе на 14 ноември 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Донев – ПК ТУТЕ приема предложението. (протокол приложен към материалите по заседанието)

            Сивкова – За да коригирам г-н Донев, който нито беше на заседанието на комисията, нито прочете вярно протокола, ще кажа, че ние искахме повече информация. Искахме генералния стратегически план и бизнес плана на В и К, но не ни бяха предоставени, като и нямаше експерт, определен от кмета на общината, който да представи предложението в ПК. Не стана ясно с какво плановете на В и К, които трябва да упълномощим кмета да гласува, с какво са добри за нашите съграждани. Това са стратегически документи, има прогнозни цени. Искам да попитам с какво тия два документа са добри за нашите съграждани?

            Славов – Нямам намерение да се впускам в обяснение на плановете на В и К. В случая г-жа Сивкова искаше персонално информация за водния цикъл. Тези документи касаят стратегията за водоснабдяването на регион Ямбол. Няма връзка с анализа на разходи /ползи на ВЦ на Ямбол. От мен това беше поискано. Единственото общо е, че в генералния план са записани ПСОВ и довеждащите колектори. В тези програмни и стратегически документи въобще не става дума за цени. Включени са проектите, които се изпълняват по ОПОС, както в Тенево, така и в Ямбол. Достатъчно обемни са, за да се впускаме в подробности.

            Сивкова – Не съм доволна от отговора. Това са важни документи и наша отговорност е да подходим с необходимото внимание към тях. Ако беше прочетен бизнес плана щеше да се види, че има цена на отпадъчна вода 0.71 лв. без ДДС.  Не останах удовлетворена от отговора на г-н Славов.

            Петкова – Няма други желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешението на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 22                        против – 5                             въздържали се – 2

            Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 22                        против – 7                             въздържали се – 4

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. Съгласува мандат на кмета на Община Ямбол – Георги Славов, за участие в заседание на Асоциацията по В и К, което ще се проведе на 14.11.2013 г. при следния дневен ред:

            т.1. Вземане на решение за приемане на Регионален генерален план на водоснабдяването и канализацията на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Ямбол.

            т.2. Вземане на решение за съгласуване на Бизнес-план за развитие на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Ямбол.

            т.3. Вземане на решение за избор на физическо лице или специализирано счетоводно предприятие, отговарящо на изискванията на Закона за счетоводството, сключване на договор със същото, подписан от председателя на „Асоциация по В и К - Ямбол", за осъществяване на финансово-счетоводната дейност и счетоводното приключване на отчетната 2013г., при възнаграждение в размер, гласуван на заседанието на Общото събрание на Асоциацията, но не повече от 3 (три) минимални работни заплати.

            т.4. Разни.

            2. При невъзможност кмета на община Ямбол да вземе участие в заседанието на Асоциацията по В и К, което ще се проведе на 14.11.2013г., представител на община Ямбол да бъде упълномощения със заповед за заместване заместник кмет на община Ямбол.

            3. Съгласува следната позиция на представителя на община Ямбол в заседанието на Асоциацията по В и К, което ще се проведе на 14.11.2013г.:

            По т.1. Вземане на решение за приемане на Регионален генерален план на водоснабдяването и канализацията на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Ямбол - кмета на общината гласува по целесъобразност.

            По т.2. Вземане на решение за съгласуване на Бизнес-план за развитие на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Ямбол - кмета на общината гласува по целесъобразност.

            По т.3. Вземане на решение за избор на физическо лице или специализирано счетоводно предприятие, отговарящо на изискванията на Закона за счетоводството, сключване на договор със същото, подписан от председателя на „Асоциация по В и К - Ямбол", за осъществяване на финансово-счетоводната дейност и счетоводното приключване на отчетната 2013г., при възнаграждение в размер гласуван на заседанието на Общото събрание на Асоциацията, но не повече от 3 (три) минимални работни заплати - кмета на общината гласува по целесъобразност.

            По т.4. Кмета на общината да прави предложения, изказва становища и гласува по целесъобразност.

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно утвърждаване на решения на ПК ЗСД с отказ за отпускане на еднократна помощ по здравословни проблеми.

ВНОСИТЕЛ: ПК  ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

            Д-р Антонова представи предложението по приложения материал.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 27                        против – 1                             въздържали се – 4

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА вр. с чл.12, ал.4 от ПРНОСПЗП  Общински съвет  - Ямбол утвърждава решенията на ПК „ЗСД” за отказ за отпускане на еднократна финансова помощ на Руска Михалева Куртева, на която е отпусната през настоящата година еднократна помощ от Дирекция „Социално подпомагане – Ямбол”, както и на Мустафа Асанов Мустафов, Хасан Хасан Чаталбаш, Смаил Кямилев Алиев и Елена Георгиева Бъчварова  поради липса на средства в бюджета на Община Ямбол за 2013г.

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно продажба ДМА на "Комуналуниверс" ЕООД в ликвидация.

ВНОСИТЕЛ: ПК ОИКДОУ

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят представи предложението по приложения материал. - ПК ОИКДОУ разгледа и прие предложението на ликвидатора на дружеството.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешението на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 22                        против – 5                             въздържали се – 4

            Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 21                        против – 5                             въздържали се – 4

Има ли несъгласни с обявения вот?

Бакърджиев – Гласувах „за”

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.9, ал.1, т.9 и т.14, чл.69 и чл.69а, ал.1 от Наредбата за условията и реда , при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, Общински съвет Ямбол, дава съгласие за следното:

 

1. Ликвидаторът да извърши продажба чрез публичен търг на следните дълготрайни материални активи:

Пароструйка “Кагсhег" hds 695 m Eco с пазарна стойност 2120 лева;

Трактор колесен Т150К, с рег. № У 3722 Е с пазарна стойност 3590 лева;

Товарен автомобил “МЕRCЕDЕS 1523 АТЕGО”, контейнеровоз, рег. № У 2876 АН с пазарна стойност 13590 лева;

Специален автомобил „DAF FA 45.130", АВТОМЕТAЧКА, рег № У 9002 АВ с пазарна стойност 4480 лева;

Лек автомобил "СIТRОЕN ХSАRА Р1САSS0" 1.6i , рег.  № У 7537 АК с пазарна стойност 2120 лева;

Лек автомобил „SААВ 9-5 АRС 2.07 ", рег. № У 4441 АВ с пазарна стойност 2000 лева;

Лек автомобил IVЕСО 35-10", рег.  № У 6336 АН с пазарна стойност 3370 лева по реда на глава осма на Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества.

Начална тръжна цена за всяка една от позициите е посочената пазарна стойност в лева без ДДС.

Депозит за участие 30% от началната тръжна цена.

 

2. Възлага на ликвидатора на ЕООД „Комуналуниверс" в ликвидация да организира и проведе търга, да публикува съответните обяви, както и да подпише договора за продажба в качеството си на продавач, при следните условия на търга:

Предложените първоначални цени на обявените активи да не са по-ниски от определените в доклада на оценителя пазарни стойности.

Тръжната документация на търга , която е на стойност 20.00 лв., без ДДС , за всяка една от позициите се  предоставя на участниците в административната сграда на „Комуналуниверс" ЕООД /в ликвидация/, ул. „Граф Игнатиев" № 100, гр. Ямбол от 19.11.2013 г. до 16.00 часа на 29.11.2013 г.

Таксата за участие в търга е в размер на 50.00 лв. и се внася в административната сграда на „Комуналуниверс" ЕООД в ликвидация, ул. „Граф Игнатиев" № 100, гр. Ямбол до 16.00 часа на 02.12.2013г.

Определеният депозит за участие се внася по банкова сметка IВАN ВG 76 SOМВ 9130 7024 2924 01, банков код ВIС SOМВВGSF в „Общинска банка" АД, клон - Ямбол, до 16.00 часа на 02.12.2013 г.

Оглед на място се извършва всеки работен ден до 15.00 часа на 02.12.2013 г., след закупуване на тръжна документация.

Заявленията за участие в търга се приемат от 09.00 до 10.00 часа на 03.12.2013 г. в административната сграда на „Комуналуниверс" ЕООД в ликвидация.

Търгът да се проведе на 03.12.2013 г. от 10.00 часа в административната сграда на „Комуналуниверс" ЕООД в ликвидация.

 

3. Възлага на ликвидатора на ЕООД „Комуналуниверс" в ликвидация да насрочи и проведе следващи търгове в рамките на срока на ликвидацията, ако предложените активи не бъдат продадени на първия обявен търг.

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска собственост в баланса на „Комуналуниверс" ЕООД - Ямбол в ликвидация.

ВНОСИТЕЛ: група съветници

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения.

            Миланов - Чете протоколи на ПК ОИКДОУ. (приложени към материалите по заседанието)

            Банков – Това решение на комисията не беше предложено от мен. Аз го приемам, защото така трябва да протече ликвидацията. Питам, къде ще отидат парите от продажбата? Каква част от тази сума ще влезе в общината? Това предложение от група съветници е показателно за някаква далавера – кой ще го купи, какво ще го прави. Ще се наложи продължаване срока на ликвидация. Тези ДМА, които решихте да се продадат в предната точка можеха да се използват, освен, ако не са направени нарочно негодни. Иначе друга фирма ни чисти. Ако едно ОП ни чисти с 20% по-ниска ще е стойността на услугата. Продавайки това предприятие обричаме нашите съграждани да плащат два пъти повече и за напред. Но така се харчат чужди пари. Г-н Костов, какво имате пред вид с предложеното в т.2 от проекторешението – първоначалната цена да не бъде по-ниска от пазарната оценка? Това изречение въобще няма място там

            Миланов -  Г-н Банков много правилно говори като опозиция. Аз гласувах решението на ПК ОИ, защото го смятах за правилно, с пълното убеждение, че г-н Славов няма да остане доволен от него. Но ние не следвахме нашия правилник за работа, в частта за взаимодействието с общинската администрация и се получи така. Колко пари ще се получат и колко ще влязат в общината е ясно. Може би ще се наложи удължаване срока на ликвидация, но не в това е проблема. Не знам защо смятате, че непременно нещо ще се краде, всеки разсъждава от позицията на собствените си виждания, нещо като приказката крадеца вика дръжте крадеца.

            Банков – репл. – Не знам защо го казвате това, че крадеца вика дръжте крадеца. Крадците ходят в съда, ние тука не сме превърнали в съд. Това, което казвате, че ще продаде ликвидатора пак е ощетяване на нашите съграждани. Продължават да плащат в пъти по-висока цена на услуга, отколкото е необходимо реално. Ще видите другия месец като внесат план –сметката! Има и друга приказка – не е луд, който изяжда зелника, а който му го дава. Вие му го давате сега.

            Миланов – дупл. – Има нещо, което не разбирам, нещо сбъркано в нашите изказвания. Нашата ПК ОИ нали взе решение да се продаде, има ли значение кой ще го продаде? Вие си противоречите.

            Драгов – Мен ме интересува по какъв начин с тази продажба се защитава обществения интерес. Това е въпросът ми към вносителите и ПК. Това е нашето задължение. И още искам да кажа на някои колеги - Аристотел е казал, че силата на гласа, с който се говори е обратно пропорционален на силата на аргументите, които се изказват

            Банков – процедурно – Мисля, че това предложение изобщо не трябваше да влиза на сесия, защото не е гледано от ПК.

            Миланов – прот. мнение – Ние вече сме изразили становище по този въпрос в началото на сесията, когато се гласува да влезе в дневния ред.

            Петкова – Няма други желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешението на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 22                        против – 9                             въздържали се – 1

            Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 19                        против – 11                           въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.9, ал.1, т.9 и т.14, чл.69 и чл.69а,ал.1 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, Общински съвет Ямбол, дава съгласие за следното:

            1. Ликвидаторът  да извърши продажба чрез публичен търг на недвижим имот, актуван с АОС № 54 от 10.03.1999г., представляващ поземлен имот с идентификатор 87374.34.216 с обща площ 23 618 кв. по кадастрална карта на гр. Ямбол ведно със самостоятелна сграда с идентификатор 87374.34.216.4 със застроена площ 245 кв.м, самостоятелна сграда с идентификатор 87374.34.216.6 със застроена площ 54 кв.м., самостоятелна сграда с идентификатор 87374.34.216.7 със застроена площ 62 кв.м., самостоятелна сграда с идентификатор 87374.34.216.8 със застроена площ 151 кв.м., самостоятелна сграда с идентификатор 87374.34.216.10 със застроена площ 18 кв.м, самостоятелна сграда с идентификатор 87374.54.216.11 със застроена площ 1110 кв.м., самостоятелна сграда с идентификатор 87374.34.216.12 със застроена площ 32 кв.м., самостоятелна сграда с идентификатор 87374.34.216.13 със застроена площ 8 кв.м., самостоятелна сграда с идентификатор 87374.54.216.15 със застроена площ 48 кв.м., и самостоятелна сграда с идентификатор 87374.54.216.17, със застроена площ 19 кв.м., при граници на поземления имот: 87374.34.26, 87374.34.215, 87374.34.213, 87374.34.18, 87374.32.223, 87374.34.877, 87374.34.210, намиращ се в гр. Ямбол, ул. ”Граф Игнатиев„ № 100, по реда на глава осма  на Наредбата за условията и  реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества.

            Начална тръжна цена на имота 810 000 /осемстотин и десет хиляди/ лв. без ДДС. Депозит за участие 243 000 /двеста четиридесет и три хиляди/ лв.

 

            2. Възлага на ликвидатора на ЕООД „Комуналуниверс” в ликвидация да организира и проведе търга, да публикува съответните обяви, както и да подпише договора за продажба в качеството си на продавач, при следните условия на търга:

            Предложената първоначална цена на поземления имот да не е по-ниска от определената в доклада на оценителя пазарна стойност.

Тръжната документация на търга за поземления имот, която е на стойност 200.00 лв., без ДДС, се предоставя на участниците в административната сграда на „Комуналуниверс” ЕООД в ликвидация, ул. „Граф Игнатиев” № 100, гр. Ямбол от 26.11.2013 г. до 16.00 часа на 06.12.2013г.

Таксата за участие в търга е в размер на 100.00 лв. и се внася в административната сграда на „Комуналуниверс” ЕООД в ликвидация, ул. „Граф Игнатиев” № 100, гр. Ямбол, до 16.00 часа на 09.12.2013г.

Опредeленият депозит за участие в размер на 243 000 лв. се внася по банкова сметка IBAN BG 76 SOMB 9130 7024 2924 01 банков код  BIC SOMBBGSF в „Общинска банка” АД, клон Ямбол, до 16.00 часа на 09.12.2013 г.

Оглед на недвижимия имот на място се извършва всеки работен ден до 15.00 часа на 09.12.2013 г., след закупуване на тръжна документация.

Заявленията за участие в търга се приемат от 09.00 до 10.00 часа на 10.12.2013 г., в административната сграда на „Комуналуниверс” ЕООД в ликвидация.

Търгът да се проведе на 10.12.2013 г. от 10.00 часа в административната сграда на „Комуналуниверс” ЕООД  в ликвидация.

 

            3. Възлага на ликвидатора на ЕООД „Комуналуниверс” в ликвидация да насрочи и проведе следващи търгове в рамките на срока на ликвидацията, ако предложения поземлен имот не бъде продаден на първия обявен търг.

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно съгласуване на стратегически и годишен план за дейността по вътрешен одит в Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения.

            Донев - Чете протокол на ПК БФ. (приложен)

            Йоргова – Сектора за вътрешен одит в Община Ямбол е представен от едни човек, независимо, че работните места в сектора са повече. Назначаването на служителите е задължение на ръководителя. При това положение се създават предпоставки за нарушения на законите в страната. Когато отсъства този служител кой изпълнява неговите задължения? В одитния план преобладава проверката на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити – училища и детски градини. Не е включен нито един високорисков елемент. Видно е от документи на Сметната палата, че нарушения и пропуски има, например повторно осчетоводяване на приходи и др. Тези нарушения са констатирани в две последователни годни и показва, че има високорискови дирекции и отдели в общинската администрация и трябва да се включат в одита.

            Миланов – Направих усилието да прочета плановете. Установих, че не е изпълнен годишния план, който сега съгласуваме. Да правим одиторите повече не е необходимо и е работа на ръководството на общината. Трябва да поискаме отчета на извършеното по плана и да видим как се изпълняват дейностите, годината вече е почти изтекла.

            Сивкова – Темата беше дискутирана в ПК и в контекста на стратегическия план мога да приема думите на г-н Миланов. Не мога да разбера как е правен плана за 2013г., каква е стойността на този документ, който ни се предлага за съгласуване в края на годината, в която се изпълнява? Кой се и позволил да определи дейностите в плана? За стратегията е по същия начин, тя обхваща периода от началото на тази година до 2015г. За целия период се предвижда една проверка на проекти за две години. Поглеждайки в края на плана се вижда, че няма такава проверка. Ако се приемат тези планове, то ще е чисто формално. Одите е извършван в нарушение до сега през годината.

            Петкова – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 18                        против – 5                             въздържали се – 4

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 27, ал. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор съгласува Стратегическия план на звеното за „Вътрешен одит” за периода 2013 – 2015г. и Годишния план за дейността по вътрешен одит за 2013г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗР на ПИ извън границите на урбанизираните територии с идентификатор 87374.26.8 и одобряване на задание за ПУП по искане от Николай Димитров Колев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения.

            Захариев - Чете протокол на ПК ТУТЕ. (приложен)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя по т.1.

            Гласували      за – 25                         против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

            Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя по т.2.

            Гласували      за – 24                         против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1.  На основание чл. 124а, ал. 1  и ал. 5 от Закона за устройство на територията и чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Ямбол дава на НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КОЛЕВ разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот извън границите на урбанизираните територии с идентификатор 87374.26.8 по Кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в местност „Маслака” във връзка с промяна предназначението на имота от земеделска земя в урбанизирана територия с отреждане „за съхранение и преработка на селскостопанска продукция”.

            2. На основание чл. 124б, ал.1 от Закона за устройство на територията и чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 7 и чл. 125 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява заданието за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 87374.26.8 по Кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Маслака” като начина на урегулиране на поземления имот да се извърши съгласно правилата на чл.16 от ЗУТ.

            Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Доклад относно съгласуване на ПУП - ПП за обект на техническата инфраструктура на територията на две общини на основание чл.129, ал. от ЗУТ ( в редакцията му преди изм. и доп. на ЗУТ - ДВ, бр.82 от 2012г).

                      ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения.

            Захариев - Чете протокол на ПК ТУТЕ. (приложен)

            Драгов – Изказва с тежки философски понятия мисъл, с която иска да подскаже на вносителите, че някои неща остават неясни за съветниците – Не мога да разбера параметрите на общинския интерес в това предложение. Общувах и с някои колеги и установих, че те също не са наясно. Ще помоля по-ясно и подробно да се пишат предложенията и на по-разбираем език.

            Петкова – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 26                         против – няма                       въздържали се – 1

            Приема се.

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание § 124, ал. 1 и ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ПЗР на ЗИДЗУТ – ДВ, бр. 82 от 2012 г.) и чл. 129, ал. 3 (в редакцията му преди изменение и допълнение на ЗУТ – ДВ, бр. 82 от 2012 г.), Общински съвет Ямбол съгласува Подробен устройствен план - Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура на територията на две общини: „ОПТИЧЕН КАБЕЛ ОТ ГРАД ЯМБОЛ ДО С. СТАРА РЕКА, ОБЩ. „ТУНДЖА”, ОБЛ. ЯМБОЛ”, прокаран на територията на община Ямбол: през поземлени имоти с идентификатори 87374.32.202 и 87374.32.201 по Кадастралната карта на гр. Ямбол  и на територията на община „Тунджа”: през поземлени имоти №№ 000170, 000006 и 000004 по КВС на землището на село Кукорево  и през поземлени имоти №№ 000133, 000135, 000167, 000115, 000136 и 000139 по КВС на землището на село Стара река - за частта на трасето на територията на община Ямбол.

 

 

 

          

 

           ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно продажба на общински имот по ЗОС - кафе - сладкарница на ул. "Кара Кольо".

                ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения.

            Миланов - Чете протокол на ПК ОИКДОУ. (приложен)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя по т.І.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 20                        против – 2                             въздържали се – 6

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

            Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя по т.ІІ.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 19                        против – 3                             въздържали се – 7

Има ли несъгласни с обявения вот?

Бицова – Гласувах „за”.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           

            РЕШИ:

 

            І. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост включва в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2013 г., приета с Решение по точка трета на тринадесетото заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 15.02.2013 г. в  раздел ІІІ „Конкретни действия по управлението и разпореждането с общинска собственост, които следва да се извършат през периода на действие на програмата”  Буква Б

- „Описание на имотите предвидени за продажба или публично- частно партньорство съгласно ЗОС и чл.18, ал.4 от ЗПЧП.

 

№ по ред

Местонахождение на имота

Застроена площ /ЗП/ в кв.м.

37

Недвижим имот Кафе - сладкарница, представляващ сграда  с идентификатор 87374.541.16.12 по КК на град Ямбол, с площ 133.00 кв.м., ведно със склад, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.541.16.11.17 по КК на град Ямбол, с площ 26.00 кв.м.

159.00

 

ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол, продава чрез публичен търг:

Недвижим имот Кафе - сладкарница, представляващ сграда с идентификатор 87374.541.16.12 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и едно точка шестнадесет точка дванадесет/ по КК на град Ямбол, с площ 133.00 /сто тридесет и три/ кв.м., ведно със склад, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.541.16.11.17 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и едно точка шестнадесет точка единадесет точка седемнадесет/ по КК на град Ямбол, с площ 26.00 /двадесет и шест/ кв.м., строени  през 1964 г. -  масивна конструкция в ПИ 87374.541.16 по КК на града, одобрена със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастър,  УПИ V за ЖС и ОДО в кв.87 по ПУП ПРЗ, одобрен с решение на ОбС Ямбол ХLVІІІ-1/03.10.2007 г., актуван с АОС 1814/01.10.2013 г. находящ се в гр. Ямбол,  ул. "Кара Кольо"  (за основната сграда) и ул."Г. С. Раковски" № 36, ет.0 (за склада). Начална тръжна цена на имота 168 300.00 /сто шестдесет и осем хиляди и триста/ лв. без ДДС. Депозит за участие 50 000.00 лв.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно промяна в състава на Местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения.

            Донев - Чете протокол на ПК БФ. (приложен)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешението на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 24                        против – 3                             въздържали се – 4

            Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 26                        против – 2                             въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ и чл. 16, ал. 3 от ППЗУПГМЖСВ:

            1. Освобождава Иван Димитров Кърцъков като председател на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ и Тодорка Йорданова Иванова като член на същата комисия.

            2. Избира за председател на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ Лидия Красимирова Кръстева – мл. експерт „ОСИД”.

            3. Избира за член на Местната комисия чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ Марин Костов – мл. Експерт в Община Ямбол.

            4. Предлага на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд при Министерски съвет за утвърждаване и обнародване в „Държавен вестник” на промяната в персоналния състав на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ.

 

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно създаване на временна комисия.

                ВНОСИТЕЛ: К. Георгиева

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал, ще изкаже мотивация.

Костадинов - Чете протокол на ПК ЗОР. (приложен) – Комисията предлага следното решение: Задължава кмета на община Ямбол на следващата сесия да информира общинския съвет за изпълнението на договора с „Панда И. П.” ЕООД с предмет доставка на хранителни продукти на детските заведения и др. и предприетите действия от страна на общинската администрация.

Георгиева - Като вносител, бих искала да мотивирам предложението си за създаване на временна комисия към ОбС – Ямбол за извършване на проверка на изпълнение на договор с предмет „Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на детски ясли и детска кухня, целодневни детски градини, социални услуги Дом стари хора и Домашен социален патронаж, Дом за деца, лишени от родителски грижи „Юрий Гагарин”, Център за настаняване от семеен тип и Дневен център за деца с увреждания „Дъга” на територията на град Ямбол по шест обособени позиции”.

Първо, ние сме колективният орган, който гласува бюджета на Ямбол и отговаря за ефективното разходване на средствата от него в полза на гражданите на Ямбол.

Настоящото предложение обаче има втора, по-важна за мен цел – да не игнорираме желанието на гражданите за разговор с властта, защото хората страдат повече от липса на справедливост и отговори, отколкото от липсата на пари. През месец април, 2013 год. управителят на една ямболска фирма подава заявления – до кмета и до ОбС, в които сигнализира за конкретни допуснати нарушения при изпълнение на горецитирания договор. Подава и информация за становище на контролиращ орган (БАБХ), в което се потвърждават несъответствия. Към днешна дата, обратен отговор към заявителя липсва както от страна на кмета, така и от страна на ОбС. И аргументът, който се открои бе, че не може да се занимаваме с всеки, който е недоволен от това, че е загубил търг и не е подписал договор. Звучи логично, но е неприемливо и обидно като послание,  като разбиране на  местната власт за място, на което легитимно избрани хора ходят на работа, а не на местната власт като дейност в интерес на гражданите. Не по-маловажен е въпросът, че предметът на този договор е много специален и касае твърде специфични групи – деца и възрастни хора. Стойността му е висока. А всички знаем и прокламираме базовия европейски принцип за прозрачност на поръчките и ефективно използване на парите на данъкоплатците, т.е. много контрол, контрол и пак контрол. И в този ред на мисли, какво по-хубаво от това, контрол да се осъществява и от гражданите, а местната власт да реагира и информира, да предприема действия.

Аз съм общински съветник, а не разследващ и контролиращ орган. Но съм и данъкоплатец, и гражданин. И си поставям следните въпроси:  защо договорът е за три години,  фирмата, подписала договора с тавана на цените ли е спечелила, пречила ли е администрацията  и каква е хронологията, какви са причините за отпадане на други участници, използва ли спечелилата софийска фирма хладилни камери на територията на Ямбол (каквото е изискването на поръчката), къде са те, доставя ли с различни превозни средства различните групи хранителни продукти, което  по договор, и по санитарно-хигиенни изисквания е задължително. Разполагам със снимков материал, който дава смущаваща картина на доставките. С какви автомобили се реализират доставките,  какво е качеството на хранителните продукти за децата на Ямбол? Да не забравяме, че преди няколко години лично кметът Георги Славов сортираше и преглеждаше портокали на същата фирма по детските градини. На какви цени  храним децата на Ямбол – на цени, съгласно софийския бюлетин на САПИ, или на цени  по бургаския бюлетин? Интересува ме направен ли е анализ дали централизираната доставка на хранителни продукти спестява средства на община Ямбол, респ. на данъкоплатците? Важно е да знаем реализират ли се планови, извънпланови, пълни или частични проверки по изпълнението на този договор от страна на общинската администрация, защото резултатите от такива проверки и контрол ще изместят обилното говорене без резултат.

 Може би, на пръв поглед всичко е законно и прозрачно и при обществената поръчка, и при подписването на договора, но знаем, че в повечето случаи проблемът е скрит в детайлите.

И, уважаеми колеги, подобни въпроси занимават доста граждани на Ямбол, чиито деца посещават общински заведения, а не само управителят на фирма, отпаднала от търг. Затова се ангажирах да акцентирам върху историята на една обществена поръчка и изпълнението на един договор. Да си зададем точни и ясни въпроси, и най-добре би било да получим ясни и прости отговори. Да не забравяме, че член 49 от ЗМСМА казва, че постоянните и временните комисии на ОбС прочуват потребностите на населението и правят предложения за решаване на проблемите.

Не мога да твърдя има ли или няма проблем. Но използвам това предложение, за да настояваме за отговори по поставените от мен въпроси, най-вече по изпълнението на договора. Патрицианското мълчание и хладнокръвие може би ни отиват, но всички ние вършим публична работа и разчитаме на публична подкрепа. А тя минава и през умението да се работи с възражения, сигнали и искания от гражданите

Независимо от факта, че знам, че няма да ме подкрепите, аз заставам зад своето предложение за сформиране на временна комисия в ОбС. И колеги, това не е закачка или флирт, а отношение, отношение към доверието на гражданите. Дълбоко вярвам, че това доверие е в основата на всеки обществен договор и трябва да го пазим. Ако повече наши съграждани проявяват доверие към ОбС  като колективен орган, към кмета и общинската администрация, сигурна съм, че Ямбол ще върви напред, независимо кой го управлява. Благодаря Ви за вниманието и разчитам да подкрепите моето предложение.

            Костов – Групата съветници ГЕРБ разгледа подробно Вашето предложение и това на ПК ЗОР. Подкрепя предложението на ПК ЗОР. Оценяваме Вашата загриженост и внимание общинските съветници да откликват на сигнали на граждани.

            Костадинов – Ако бяхте прочели и се бяхте поинтересували малко повече щяхте да разберете, че същата тази фирма е обжалвала процедурата по обществената поръчка. КЗК се е произнесла и не е уважила жалбата. Няма молби и сигнали на граждани и детски градини. Излиза, че подпомагате корпоративни интереси.

            Миланов – репл. – Темата е много сериозна и в много деликатна област. Когато в обществеността витаят слухове е добре да се изяснят нещата. Единствения, който знае всичко по обществената поръчка и изпълнението на договора е Георги Славов и предложението е да го задължим да провери нещата.

            Георгиева – репл. – Това е безумно уважаеми общински съветници, някой, който не може да прочете протокола на постоянната комисия да излезе и да хвърля едни свободни фрази тук. Не защитавам корпоративни интереси. На нито един гражданин не сме отговорили коректно и не сме му свършили работа.

            Костадинов – дупл. – Мотивацията на това предложение не е сериозна, не съм съгласен с това, че ще защитим интересите на гражданите.

            Славова – Провокира ме да се изляза тук изказването на г-жа Георгиева. Темата наистина е изключително деликатна, защото ние нямаме право да използваме децата за политика или по какъвто и друг начин. В качеството си на какви ще направим тази проверка. Освен добър ден и довиждане нищо друго не можем да му кажем на този управител.

            Банков – репл. – Чух, че Вашия председател на група съветници приема мотивите. Тази фирма вече два мандата снабдява детските заведения. Къде чухте, че използваме децата за политически цели? Ние не ги използваме по никакъв повод, не им даваме химикалчета, балончета. Не ходим по детските градини.

            Георгиева – репл. – Радвам се, че съм Ви провокирала да говорите. В моята мотивация подходих изключително деликатно, не споменах име на фирма. Не съм застанала тук като политик, има къде да се изявявам политически. Тук съм като общински съветник. Говорете с родителите. Нали не очаквате, че директорите и учителите ще кажат нещо? Знаете как стоят нещата.

            Славова – дупл. – Домът за деца беше споменат няколко пъти, чувам добре и отзат, където седя. Ние не можем да извършваме проверки, може възложителя да го направи.

            Миланов – Предлагам да прекратим дебатите, въпроса е сериозен, ние направихме цирк.

            Петкова – Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 20                        против – 8                             въздържали се – 1

            Приема се.

            Банков – Всички сме съгласни с важността на проблема, но явно болшинството тук иска да прикрие нещо. Предложението е за създаване на временна комисия. Уважаеми съветници от ГЕРБ, ако този въпрос е толкава важен за Вас, напишете си едно предложение и си го приемете, и без това си приемате всичко. Кмета вече Ви даде информация, повече не чакайте. Това е обществена поръчка, кмета не е уязвим. Тук се поставя въпроса по изпълнение на договора, като общински съветници можем да направим това. Много смущаващи са нещата – няма документ за разрешение за търговия с храни, установено е от БАБХ. Виждам, че това с комисията няма да стане, настроили сте се за нещо друго и затова съветвам г-жа Георгиева да си подаде сигнала в прокуратурата. С хора като вас, които гласуват под диктовка не може да стане нищо. Аз се амбицирам да направя така, че директорите на детските градини да говорят свободно.

            Славов – Тук се защитиха децата, може би на ниво ООН. Останах и много доволен от съвета към г-жа Георгиева за прокуратурата. Поникнаха Ви крила, когато дойде Вашата партия на власт. Разбирам, че Ви е мъчно, от шест дела вече четири отпаднаха. Има една приказка – внимавай какво пожелаваш на ближния си. Договора е подписан миналата година и е за три години. Предния мандат фирмата е снабдявала детските ясли и градини. В мандата на К. Тодоров пак е имала договор. Следствие е от проведена законна процедура обществена поръчка. Минала е процедурата през КЗК. Няма оплаквания, извършваме си периодични проверки, няма нарушения. Сигнали на граждани няма. Има някои пропуски във фирмата, дали сме указания да се поправят. Гражданите се оказва, че са фирма „Енсиа”, не ги познавам хората. Нямам нищо против, участвали са в обществена поръчка, единствения сигнал е от тази фирма. Интересите на децата сме направили всичко възможно да ги защитим. Относно временната комисия Вие решавате. Освен възможността да разгледате документално нещата нищо друго не можете да направите и да пуснете сигнал до прокуратурата, естествено. Г-н Банков е прав, пуснете го направо сигнала не търсете подкрепата на ВК. Като при всички договори възникват проблеми и те се решават.

            Петкова – Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване предложението на ПК ЗОР.

            Гласували      за – 19                        против – 7                             въздържали се – 4

            Приема се.

            Банков – отр. вот – Гласувах против, защото нарушихте правилника за работа на ОбС и предложихте за гласуване друго предложение, не това по точката. Ако комисията по законност иска да направи някакво предложение, нека си го направи с проект за решение, с мотивация. Нищо общо няма то с предложението за създаване на ВК. Ще има или ще няма ВК, всичко друго е излишно.

            Миланов – отр. вот – Не съм мислил да гласувам за създаване на ВК, защото не е необходимо. Мислех да гласувам за предложението на ПК ЗОР, но г-н Банков каза, че кмета вече е дал информация и затова гласувах против.

            Петкова – За да не остане г-н Банков с погрешно впечатление, че не желая да гласуваме предложението, подлагам на гласуване и предложението на вносителя.

            Гласували      за – 8                          против – 14                           въздържали се – 3

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Задължава кмета на община Ямбол на следващата сесия да информира общинския съвет за изпълнението на договора с „Панда И. П.” ЕООД с предмет „Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на детски ясли и детска кухня, целодневни детски градини, социални услуги Дом стари хора и Домашен социален патронаж, Дом за деца, лишени от родителски грижи „Юрий Гагарин”, Център за настаняване от семеен тип и Дневен център за деца с увреждания „Дъга” на територията на град Ямбол по шест обособени позиции” и предприетите действия от страна на общинската администрация.

 

 

 

 

            Петкова – Поради изчерпване на дневния ред закривам двадесет и седмото заседание на  ОбС Ямбол.

           

 

 

 

 

 

 

                                                           Председател ОбС - Ямбол:

 

                                               д-р Т. Петкова

          

                                                          Протоколист:

 

                                                                                  Ил. Иванова