ПРОТОКОЛ № ХХ

 

            Днес, 22.03.2013г. съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № 910101/0004/15.03.2013г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол.

            От общо 37 общински съветници присъстваха  34, отсъстваха 3:

            Георги Илиев Миланов

            Калчо Илиев Донев

            Румен Данчев Банков

            На заседанието присъства г-н Г. Славов – кмет на община Ямбол.

Кворум в 9.10 часа 28 съветника.

            Председателят на Общински съвет - Ямбол г-жа Т. Петкова откри двадесетото заседание на Общинския съвет.

            Петкова – Преди да започнем по дневния ред на днешното заседание искам да Ви запозная с писмо от кмета на общината относно поправка в решението за приемане на бюджета на Община Ямбол за 2013г., вх.№ 08/0064 от 12 март 2013г. – чете писмото. (приложено)

            Съгласно чл.60.1 от нашия правилник за работа поправки на явни фактически грешки в приети актове се извършва по предложение на председателя на Общинския съвет, след съгласие на Председателския съвет и вносителя и се обявяват на следващото заседание на Общинския съвет. Председателският съвет се събра на 19 март и даде съгласие за поправката, днес Ви обявявам поправката.

            Карска – Във връзка с д.№ 1/2013г. на ЯОС, което касае емблематичния за Ямбол имот – Безистен, моля, да свикате извънредна сесия, на която юристите да запознаят ОбС с исканията на Мюфтийството и със защитната теза по делото. Във връзка със скорошното насрочване на делото, моля, да насрочите и сесията във възможно кратък срок. (приложено копие от искането)

 

            Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.       Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на ползване върху помещение, част от общински имот, находящ се на ЦОП, на НПК на слепите в България.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.       Предложение относно предоставяне на имоти ЧОС за нуждите на ДТ "Н. Коканова" и ДКТ "Г. Митев" Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.       Предложение относно приемане на годишни финансови отчети за 2012г. на дружествата със 100% общинско участие в капитала: «Дезинфекционна станция» ЕООД; «Комуналуниверс» ЕООД; «Обреден комплекс» ЕООД, прекратяване на дейността и обявяването им в ликвидация.

ВНОСИТЕЛ: Г. Миланов

4.       Предложение относно предоставяне право на управление върху недвижим имот - ПОС на Регионален исторически музей - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.       Предложение относно корекции в отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Ямбол за 2012г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.       Предложение относно вътрешни компенсирани промени по бюджета на Община Ямбол за 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.       Предложение относно определяне на общинските жилища по предназначение за 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.       Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.       Предложение относно учредяване възмездно право на строеж на собственици на апартаменти от бл.20, ж. к. "Райна Княгиня".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.   Предложение относно провеждане на Общо събрание на собствениците на жилищен блок 18 в ж. к. "Райна Княгиня".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.   Предложение относно персонална пенсия на детето на Алена Желева Дичева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

12.   Предложение относно отпускане на финансова помощ.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

13.   Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОПАК 2007 - 2013 "Ефективна структура на държавната администрация".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.   Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОПАК 2007 2013 - "Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.   Предложение относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за наградите и отличията на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: ПК ОКСМД, ПК ЗСД

16.   Предложение относно приемане на Наредба за условията и реда за поддържане и използване на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.   Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за разполагане на преместваеми обекти в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.   Предложение относно придобиване от Община Ямбол на бивши военни имоти, чрез безвъзмездно прехвърляне от Областна администрация Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

19.   Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с  ЕТ  "Д-р Галина Войчева - АИПППДМ" за обект в ГПЧЕ "В. Карагьозов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

20.   Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "Дунай - Калор" ООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

21.   Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "А-З - Зинаида Коева" за обект № 27 на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

22.   Предложение относно определяне на пазарна цена на отстъпено право на строеж на ул. "Батак".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

23.   Предложение относно определяне оценка на право на пристрояване по молба от Георги Костов Апостолов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

24.   Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху общински ПИ 87374.550.112 по КК на гр. Ямбол, ЕАД "Сигмабус", Андрей Едрев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

25.   Предложение относно актуализация на базисни наемни цени в Приложение № 1 към НРПУРОИ и месечни наемни цени по сключени договори за наем за отдадени имоти или части от тях - общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

            Петкова - Имате думата по дневния ред.

            Георгиева  – Предлагам да отпадне от дневния ред. т.3 - Предложение относно приемане на годишни финансови отчети за 2012г. на дружествата със 100% общинско участие в капитала: «Дезинфекционна станция» ЕООД; «Комуналуниверс» ЕООД; «Обреден комплекс» ЕООД, прекратяване на дейността и обявяването им в ликвидация.

            Папашимов – Допусната е техническа грешка в изписването на т.11 от дневния ред – Алена Желева Дичева е майката, да се чете – детето Жельо Велчев Петров.

            Георгиева – Мотивите ми да предложа т.3 да отпадне са няколко. Първо смятам, че трябва да бъде разгледана във всички постоянни комисии, да получим подробни обяснения. Второ, трябва да имаме анализ защо резултатите на тези дружества са толкова плачевни и трето вносителя днес отсъства и е редно да се отложи, за да бъде тук и да отговаря на въпросите ни.

            Петкова - Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на г-жа Георгиева.

Гласували      за – 14                        против – 17                           въздържали се – 1

Не се приема.

            Подлагам на гласуване целия дневен ред анблок.

Гласували      за – 20                        против – 3                             въздържали се – 8

Приема се.

            Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.       Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на ползване върху помещение, част от общински имот, находящ се на ЦОП, на НПК на слепите в България.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.       Предложение относно предоставяне на имоти ЧОС за нуждите на ДТ "Н. Коканова" и ДКТ "Г. Митев" Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.       Предложение относно приемане на годишни финансови отчети за 2012г. на дружествата със 100% общинско участие в капитала: «Дезинфекционна станция» ЕООД; «Комуналуниверс» ЕООД; «Обреден комплекс» ЕООД, прекратяване на дейността и обявяването им в ликвидация.

ВНОСИТЕЛ: Г. Миланов

4.       Предложение относно предоставяне право на управление върху недвижим имот - ПОС на Регионален исторически музей - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.       Предложение относно корекции в отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Ямбол за 2012г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.       Предложение относно вътрешни компенсирани промени по бюджета на Община Ямбол за 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.       Предложение относно определяне на общинските жилища по предназначение за 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.       Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.       Предложение относно учредяване възмездно право на строеж на собственици на апартаменти от бл.20, ж. к. "Райна Княгиня".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.   Предложение относно провеждане на Общо събрание на собствениците на жилищен блок 18 в ж. к. "Райна Княгиня".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.   Предложение относно персонална пенсия на детето Жельо Велчев Петров.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

12.   Предложение относно отпускане на финансова помощ.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

13.   Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОПАК 2007 - 2013 "Ефективна структура на държавната администрация".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.   Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОПАК 2007 2013 - "Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.   Предложение относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за наградите и отличията на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: ПК ОКСМД, ПК ЗСД

16.   Предложение относно приемане на Наредба за условията и реда за поддържане и използване на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.   Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за разполагане на преместваеми обекти в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.   Предложение относно придобиване от Община Ямбол на бивши военни имоти, чрез безвъзмездно прехвърляне от Областна администрация Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

19.   Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с  ЕТ  "Д-р Галина Войчева - АИПППДМ" за обект в ГПЧЕ "В. Карагьозов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

20.   Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "Дунай - Калор" ООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

21.   Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "А-З - Зинаида Коева" за обект № 27 на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

22.   Предложение относно определяне на пазарна цена на отстъпено право на строеж на ул. "Батак".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

23.   Предложение относно определяне оценка на право на пристрояване по молба от Георги Костов Апостолов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

24.   Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху общински ПИ 87374.550.112 по КК на гр. Ямбол, ЕАД "Сигмабус", Андрей Едрев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

25.   Предложение относно актуализация на базисни наемни цени в Приложение № 1 към НРПУРОИ и месечни наемни цени по сключени договори за наем за отдадени имоти или части от тях - общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

            Във всички гласувания на днешното заседание г-н М. Томов гласува със стара електронна карта на името Иван Мандаджиев. (забравил е своята)

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на ползване върху помещение, част от общински имот, находящ се на ЦОП, на НПК на слепите в България.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения.

            Георгиева – Чете протокол на ПК ОИКДОУ, приемат предложението. (приложен към материалите по заседанието)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат, подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 39, ал.4 от Закона за общинската собственост, предоставя на Националната потребителна кооперация на слепите в България, ЕИК 000627259, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Илинден”, ул. „Вардар” № 71, представлявана от Михаил Атанасов Кърлин - председател, безвъзмездно право на ползване върху помещение, част от общински  недвижим имот, находящ се на Централен общински пазар, площад „Г. Дражев” № 1, сграда с идентификатор 87374.550.10.9 по КК на гр. Ямбол, а именно: Магазин за търговска дейност с промишлени стоки (обект № 23 А),  с площ 25 кв. м.,  за срок от 3 ( три) години, считано от датата на подписване на договора.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно предоставяне на имоти ЧОС за нуждите на ДТ "Н. Коканова" и ДКТ "Г. Митев" Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения.

            Георгиева – Чете протокол на ПК ОИКДОУ, не приемат предложението. (приложен към материалите по заседанието)

            Георгиева – Гласувах против това предложение и на заседанието на ПК ОИ. Много внимателно се запознах с мотивите на директорите на театрите, разбирам необходимостта от тези жилища, но ми се виждат много тези четири жилища за ДТ. Общинската администрация искала ли е информация колко гост – творци са идвали в театъра, за колко време са използвали жилищата? Пише, че са на трудов договор, следователно могат да плащат един символичен общински наем. Има много нуждаещи се от общински жилища, трябва внимателно да се разпореждаме с тях.

            Славов – С искането за справка няма проблем, всички постановки се случват пред очите ни. Проблемът е другаде – държавата не финансира достатъчно театрите, затова се налага Общината постоянно да ги дофинансира. През 2009, 2010г. 120 хил. лв., през 2012, 2013г. 60-70 хил. лв. По уверение на директорите тези средства са крайно недостатъчни за извършване на дейността. Факт е обаче, че поисках справки от театъра и не получих информация. Ползването на тези жилища би облекчило работата им.

            Петкова – Няма други желаещи да се изкажат, подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 23                        против – няма                       въздържали се – 6

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Не се приема.

            Костадинов – Предлагам да прегласуваме решението, тъй като системата за гласуване не работи добре.

            Възражения от залата.

            Петкова – Обявявам 10 минути почивка за поправяне на системата за гласуване.(9.35 часа)

            След почивката кворум 33 съветника в 9.50 часа.

            Петкова – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Костадинов.

Гласували      за – 23                        против – 7                             въздържали се – 1

Приема се.

            Петкова – Подлагам на гласуване т.І от проекторешенията на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 25                        против – 2                             въздържали се – 4

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

            Петкова – Подлагам на гласуване т.ІІ от проекторешенията на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 25                        против – 2                             въздържали се – 4

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост предоставя за временно и безвъзмездно право на ползване на:

   1. Драматичен театър „Невена Коканова”, с адрес ул. ”Г. С. Раковски” № 20,  гр. Ямбол, ЕИК 000962706, имоти общинска собственост:

      - апартамент, находящ се на ул. „Цар Освободител” бл.1, вх.А, ет.4, ап.16, с площ 41 кв. м., актуван с АОС № 1083/12.07.2004г.;

      - апартамент, находящ се на ул. „Стара планина” бл.3, вх.Д, ет.8, ап.107,с площ 45.28 кв. м., актуван с АОС № 874/15.05.2003г.;

      - апартамент, находящ се на ул. „Граф Игнатиев” бл58, вх.Е, ет.8,а п.144, с площ 56.01 кв. м., актуван с АОС №920/09.07.2003г.;

      - апартамент, находящ се в ж.к. „Диана” бл.23, вх.А, ет.5, ап.13, с площ 40.04 кв. м., актуван с АОС № 521/18.04.2002г., за срок от 10 години, считано от 01.03.2013 г.

 

    2. Държавен куклен театър – Ямбол с адрес ул. ”Жорж Папазов” №1, гр. Ямбол, ЕИК 000964461, имот общинска собственост:

      – апартамент, находящ се в ж.к. „Хале” бл.11, вх.Е, ет.3, ап.116, с площ 56.42 кв. м., актуван с АОС №555/24.04.2002г., за срок от 10 години, считано от 01.03.2013 г.

 

ІІ. На основание чл.11, ал.5 от ЗМДТ, ползвателят се задължава да заплаща данъка по недвижимия имот. Ползвателят заплаща такса битови отпадъци в размер, определен от Общински съвет – Ямбол, по реда на чл.64, ал.1 от ЗМДТ.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно приемане на годишни финансови отчети за 2012г. на дружествата със 100% общинско участие в капитала: «Дезинфекционна станция» ЕООД; «Комуналуниверс» ЕООД; «Обреден комплекс» ЕООД, прекратяване на дейността и обявяването им в ликвидация.

ВНОСИТЕЛ: Г. Миланов

__________________________________________________________________________________

 

            Георгиева – Чете протокол на ПК ОИКДОУ, приемат предложението. (приложен към материалите по заседанието)

            Проданов – Имам въпроси към вносителя, но не виждам г-н Миланов. Кой ще ми отговори на въпросите? Коректно беше предложението на г-жа Георгиева да се отложи точката. Затова първо, отново предлагам да отпадне точката от дневния ред, второ въпросите ми – от няколко години са това тежко състояние дружествата, защо едва сега се действа? Втори въпрос – защо не се подхожда с еднакви критерии, на едното дружество не се освобождава от отговорност управителя? И третия ми въпрос е защо хората, които са виновни за тежкото състояние на дружествата са предложени за ликвидатори? Когато ми отговори г-н Миланов, ще продължим разискванията.

            Петкова - След приемане на дневния ред, поправки не могат да бъдат правени в него.

            Пенев – Предлагам да приемем решение – отлага вземането на решение по точката за следващата сесия.

            Костов – Аз ще подкрепя предложението на г-н Миланов, както го подкрепих и в ПК ОИ. Г-н Миланов отсъства по уважителни причини. Ще повторя гледната си точка – това решение, решението за ликвидиране, трябва да го приемем, въпреки че е тежко. Дружествата имат задължения, които с всеки изминал ден се натрупват. Преди години в тях са работили много хора, но сега не са достатъчно гъвкави. Липсва им конкурентност на свободния пазар, Общината не може директно да им възлага работа. Съгласете се, че едно съвременно дружество, е много конкурентно способно. Считам, че трябва да закрием дружествата. Моля г-н Славов да даде пояснения от анализа на дружествата.

Хаджигеоргиева - Знаете ли какво ни липсва тук? Разум! Как може така, с лека ръка, Общината да се лиши от тези търговски дружества. В цяла Европа тези дружества са най-печеливши. Така е в Будапеща, комуналното дружество се грижи за ВиК, Осветление. Ние изпразнихме от съдържание дейността на нашите ТД. Така се лишаваме от работна ръка, която е ангажирана с работа в дружествата. Утре тези хора ще бъдат тук, в Общината. Защо Ямболската фирма не може да чисти града? Отделно и колко чисти. Парите за тримесечията си ги взема. Когато са създадени тези дружества е мислено. Общината не може да упражнява търговска дейност. Предприятията не са ефективни, работят с бюджетни средства. Понеже сте мнозинство, ще претупате въпроса. Но ще трябва да отговаряте и на хората. Имат имоти, към които явно има някакъв интерес. Ако не съм права, се извинявам. Можем да купуваме растения за озеленяване от Хасково, а от местния разсадник – не. Не мога да бъда убедена, че решение за ликвидация е в интерес на гражданите на Ямбол. Крайно възмутена съм, че общинските дружества не могат да намерят клиенти тук. Нека разгледаме проблема, да видим причините за неуспеха.

Костов – репл. – Няма как да напълним с работа едно ТД. Дори общинско. Как ЗОП дава възможност за осигуряване на общинското ТД на работа извън процедурите в него. Ние няма как да манипулираме закона. Трябва да правим разлика между общинско предприятие, на което да възлагаме дейности и общинско ТД, което е ТД по Търговския закон, равно на останалите ТД

Хаджигеоргиева – дупл. - Изпразването от съдържание става постепенно, от години. Вади се от дейността на общинските дружества. С голи приказки и без задълбочен анализ не можем да се убедим. Извикайте ме, мога да ви кажа как се правят поръчки.

Сивкова – Като че ли някои тук си мислят, че нашия ОбС е нещо, което може да се откъсне от общите процеси, които стават в държавата. Аз призовавам за една адекватност не само при конкретното вземане на решение, но една адекватност спрямо ситуацията, която в момента е в нашата страна. Тръгваме да закриваме три дружества в една ситуация, в която управлява служебно правителство, когато в цялата страна ежедневно сме шокирани от различни случаи на реакция на хора, които са останали без работа, без възможности и без елементарни средства да съществуват. В един регион като Ямбол, където безработицата е над средната за страната смятам, че може да се отложи след месец или два, за да се обсъди наистина и анализира, и след това да ни се предложи едно мотивирано, адекватно решение. За съжаление в конкретния случай, в тази ситуация се опитва да ни вкара наш колега, общински съветник. Нека нашия ОбС призовавам да не е съпричастен към създаване на едно такова излишно напрежение в този момент в нашия град. Подкрепям предложението на г-н Николай Пенев и наистина апелирам за разум и адекватност в конкретната ситуация, в която се намира страната ни.

            Йоргова – Имам едно предложение във връзка с „Обреден комплекс” ЕООД. Закона позволява точно това дружество да бъде преобразувано в общинско предприятие, иначе какво правим със социалните погребения? Предлагам ЕООД-то да бъде преобразувано в ОП.

            Костов – Г-жо Йоргова, Вие явно не знаете за какво говорите. Социалните погребения ги плаща Община Ямбол, но не само „Обреден комплекс” може да ги извършва. Може да бъдат възложени на всяка една друга фирма с такава дейност. Ако бъдат пуснати на една поръчка и много по-евтино ще бъдат.

            Калиманов – Предлагам да прекратим дебатите и да гласуваме.

            Петкова – Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 18                        против – 14                           въздържали се – 2

Приема се.

            Петкова – Ще дам думата на още двама съветници, имаше вдигнати ръце.

            Стефанов – Категорично съм против закриването на общинските дружества по този начин, без един сериозен анализ, без изясняване на причините, които са ги довели до това положение. За какво е това бързане, явно има нещо съмнително, нарушения, които са правени в тези и трябва да се прикрият. И в предишния ОбС многократно съм обръщал внимание, че фирмата, която иззе дейността на „Комуналуниверс” от платени милион и сто прави 625 хиляди печалба, и това е всяка година. Наистина трябва да се направи един много сериозен анализ на дейността на това дружество. Запознати ли сте с доклад на АДФИ за дейността на „Комуналуниверс”? Не сте. Там са отразени много сериозни нарушения и нищо не е направено по него. Затова е много съмнително това бързане. Получавам сведения тука, че в последните дни управителя на „Комуналуниверс” е бракувал много работи. Вие вземали ли сте такова решение? Не сте. Искам всеки от Вас да си помисли сериозно какво се прави и да знае, че може да отговори на хората от Ямбол. Напълно подкрепям г-н Пенев за отлагане на решението и то при тези съмнителни обстоятелства.

            Петкова – Преминаваме към гласуване. Подлагам та гласуване предложението на г-н Пенев за отлагане.

Гласували      за – 15                        против – 17                           въздържали се – 2

Не се приема.

            Подлагам на гласуване т.І от проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 19                        против – 9                             въздържали се – 5

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

            Подлагам на гласуване т.ІІ от проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 19                        против – 12                           въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

            Подлагам на гласуване т.ІІІ от проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 19                        против – 14               въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

 

            РЕШИ:

 

            І. 1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т.3 и т. 5 от Търговския закон и чл. 9, ал. 1, т.4, т.6 и т. 14 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества

Приема годишният финансов отчет към 31.12.2012 г. на «Дезинфекционна станция» ЕООД и освобождава от отговорност за финансовата 2012 г. управителя  Милка Георгиева Бурова.

            2. На основание чл. 147, ал. 2, във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 от Търговския закон и чл. 9, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества прекратява дейността на «Дезинфекционна станция» ЕООД, гр. Ямбол.

            3. На основание чл.156, ал. 1 от Търговския закон открива производство за ликвидация на «Дезинфекционна станция» ЕООД, гр. Ямбол.

            4. На основание чл. 266, ал. 2 от Търговския закон определя срок за завършване на ликвидацията на «Дезинфекционна станция» ЕООД, гр. Ямбол до 6 месеца.

            5. На основание чл.156, ал. 2, чл. 266, ал. 5, т. 1 от Търговския закон и чл. 9, ал. 1, т. 11 и чл. 43, ал. 1 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества назначава за ликвидатор Милка Георгиева Бурова, ЕГН 3702129111, живуща в гр. Ямбол, ж.к. «Диана» бл. 7, вх. «А», ап. 4, назначена за управител с договор от 02.02.2006 г. за възлагане на управление на дружеството, с месечно възнаграждение, в размер на основна месечна работна заплата от 700.00 лв.

            Възлага на  кмета да сключи договор с ликвидатора на дружеството.

 

            ІІ. 1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т.3 и т. 5 от Търговския закон и чл. 9, ал. 1, т.4, т.6 и т. 14 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества:

Приема годишният финансов отчет към 31.12.2012 г. на «Комуналуниверс» ЕООД и освобождава от отговорност за финансовата 2012 г. лицето Стоян Христов Стоянов, встъпил в длъжност управител, съгласно договор за възлагане на управлението на дружеството на 12.08.2010 г.

            2. Да се прехвърлят безвъзмездно от баланса на «Комуналуниверс» ЕООД в баланса на Община Ямбол, с предавателно-приемателен протокол, разполагаемите от дружеството дълготрайни активи, съгласно Приложение № 1.

            3. На основание чл. 147, ал. 2, във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 от Търговския закон и чл. 9, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества прекратява дейността на «Комуналуниверс» ЕООД, гр. Ямбол.

            4. На основание чл.156, ал. 1 от Търговския закон открива производство за ликвидация на «Комуналуниверс» ЕООД  гр. Ямбол.

            5. На основание чл. 266, ал. 2 от Търговския закон определя срок за завършване на ликвидацията на «Комуналуниверс» ЕООД, гр. Ямбол до 9 месеца.

            6. На основание чл.156, ал. 2, чл. 266, ал. 5, т. 1 от Търговския закон и чл. 9, ал. 1, т. 11 и чл. 43, ал. 1 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества назначава за ликвидатор на дружеството Стоян Христов Стоянов, ЕГН 6501129100, с постоянен адрес гр. Ямбол, ул. «Граф Игнатиев» № 70, вх. «Б», ап. 34, с месечно възнаграждение, в размер на основна месечна работна заплата 1 000.00 лв.

            Възлага на кмета да сключи договор с ликвидатора на дружеството.

 

            ІІІ. 1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т.3 и т. 5 от Търговския закон и чл. 9, ал. 1, т.4, т.6 и т. 14 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества:

            2. Приема финансовият отчет към 31.10.2012 г. на «Обреден комплекс» ЕООД и не освобождава от отговорност лицето Добра Димитрова Стоянова, поради неефективно ръководство на дружеството.

            3.Приема годишният финансов отчет към 31.12.2012 г. на «Обреден комплекс» ЕООД и освобождава от отговорност за финансовата 2012 г. лицето Пенка Иванова Михайлова-Трифонова, встъпила в длъжност управител, съгласно договор за възлагане на управлението на дружеството на 15.11.2012 г.

            4. На основание чл. 137, ал. 1, т. 7 от Търговския закон и чл. 9, ал. 1, т. 8 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества да се извадят и отпишат от баланса на «Обреден комплекс» ЕООД и да се впишат в баланса на Община Ямбол:

            4.1. административна сграда (декоративен разсадник) с балансова стойност 2146.62 лв.

            4.2. административна сграда (декоративен разсадник) с балансова стойност 2372.30 лв.

            4.3. Помпена станция с балансова стойност 266.77 лв.

            4.4. Работилница с балансова стойност 3462.01 лв.

                  4.4.1. Да се прехвърлят безвъзмездно  от баланса на «Обреден комплекс» ЕООД в баланса на Община Ямбол, с предавателно-приемателен протокол, следния дълготраен актив:

                  4.4.2. Опел Омега с балансова стойност 420.00 лв.

            5. На основание чл. 147, ал. 2, във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 от Търговския закон и чл. 9, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества  прекратява дейността на «Обреден комплекс» ЕООД,  гр. Ямбол.

            6. На основание чл.156, ал. 1 от Търговския закон открива производство за ликвидация на «Обреден комплекс» ЕООД, гр. Ямбол.

            7. На основание чл. 266, ал. 2 от Търговския закон определя срок за завършване на ликвидацията на «Обреден комплекс» ЕООД, гр. Ямбол до 9 месеца.

            8. На основание чл.156, ал. 2, чл. 266, ал. 5, т. 1 от Търговския закон и чл. 9, ал. 1, т. 11 и чл. 43, ал. 1 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества назначава за ликвидатор на дружеството Пенка Иванова Михайлова-Трифонова, ЕГН 7108139112, живуща в гр. Ямбол, ж.к. «Диана» 4, вх. «А», ет. 3, ап. 12 назначена за управител с договор от 15.11.2012 г. за възлагане на управлението на дружеството, с месечно възнаграждение, в размер на основна месечна работна заплата 1000.00 лв.

            Възлага на кмета да сключи договор с ликвидатора на дружеството.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно предоставяне право на управление върху недвижим имот - ПОС на Регионален исторически музей - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения.

            Георгиева – Чете протокол на ПК ОИКДОУ, приемат предложението. (приложен към материалите по заседанието)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат, подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 26                        против – няма                       въздържали се – 5

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.27, ал.3 от Закона за културното наследство и чл.12, ал.1 от Закона за общинската собственост, предоставя на Регионален исторически музей, ЕИК 000962720, адрес на управление ул. „Бяло море” № 2, гр. Ямбол, представляван от Стефан Бакърджиев, безвъзмездно право на управление на недвижим имот публична общинска собственост – Застроен поземлен имот за Архитектурен резерват с идентификатор 87374.555.154, с площ 1465 кв. м.,ведно със сгради с идентификатор 87374.555.154.1; 87374.555.154.2; 87374.555.154.3 и 87374.555.154.4, актувани с АОС – публична №1759/28.01.2013г., находящ се в кв.„Каргон”, ул. „Атанас Кратунов” № 15, гр. Ямбол, за срок от 10 /десет/ години, считано от 01.04.2013г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно корекции в отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Ямбол за 2012г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения.

            Марчева – Чете протокол на ПК БФ, приемат предложението. (приложен към материалите по заседанието)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат, преминаваме към гласуване.

            Костадинов – Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията.

            Петкова – Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 24                        против – 3                             въздържали се – 6

Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 23                        против – 4                             въздържали се – 5

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 30, ал. 1 и чл. 42, ал. 4 от Закона за общинските бюджети:      

1. Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Ямбол за 2012 г. и изменя Решение № ХІХ -1 / 15.02.2013г. за приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Общински съвет Ямбол, както следва:

1.1. по прихода, съгласно Приложение № 1       – 35 804 485 лв. от които за:

1.1.1. делегираните от държавата дейности          - 22 227 170 лв.;

1.1.2. местни дейности                                          - 13 577 315 лв.;

1.2. по разхода, съгласно Приложения № 2, 3, 4 и 5  - 32 644 247 лв., в т.ч. за:

1.2.1. делегирани от държавата дейности            - 20 556 352 лв.;

1.2.2. дофинансиране на държавните дейности    -     394 542 лв.;

1.2.3. местни дейности                                         - 11 693 353 лв.;

2. Приема отчета за изпълнението на бюджета за 2012 г. по  второстепенни разпоредители в община Ямбол, включително на културните институти на самостоятелен бюджет и на общинските предприятия, съгласно Приложения № 6, 7 и 8.

3. Приема отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за 2012 година, съгласно Приложение № 9, 10А и 10Б.

4. Приема отчета за финансиране на капиталовите разходи за 2012 г., съгласно Приложение № 11 както следва:

4.1. Отчет за 2012 г.                                                  5 639 382 лв.;

4.2. за основен ремонт                                           -    3 208 272 лв.;

4.3.. за придобиване на ДМА                                  -    1 949 485 лв.;

4.4. за придобиване на НДА                                   -       481 625 лв.;

5. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2012 г., съгласно Приложение № 13 и 14.

6. Одобрява получените и разходвани командировъчни пари от Кмета на община Ямбол в размер на 7 585,76 лв. в страната и 6 791,38 лв. в чужбина.

7. Одобрява получените и разходвани командировъчни пари от Председателя на Общински съвет Ямбол в размер на 361,30 лв. в страната.

8. Приема извършените представителни разходи в размер на 20 071лв., от които:

8.1. в дейност „Общинска администрация” – 17 512 лв.;

8.2. в дейност „Общински съвет” – 2 559 лв.

            9. Упълномощава кмета на общината да отрази извършените корекции в приложенията към отчета за изпълнение на бюджета за 2012г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно вътрешни компенсирани промени по бюджета на Община Ямбол за 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

__________________________________________________________________________________

 

            Славов – Има две допълнения към основния материал, наложиха се по-късно във времето. Към настоящият момент изпълнението на бюджета, както и на строителната програма на Община Ямбол планирана за изпълнение през 2013г. е в ход, като са налице предпоставки за извършване на корекции по собственият бюджет на общината, в частта за разходи в местните дейности. Една от тях е свързана с премахването на сграда – Обществена тоалетна, находяща се на Централен общински пазар, която не отговаря на никакви санитарни и хигиенични изисквания и създаваща опасност от самосрутване, както и разпространение на зарази. Предвид концентрацията на голям брой търговци и граждани на пазара, е необходимо спешно решаване на проблема, като най-ефективно и бързо е поставянето на санитарен контейнер на същото място, който ще бъде свързан с градската канализация и ел. мрежа. Преходните средства от 2012г. по благотворителната инициатива „Подай ръка – спаси живот” са в размер на 19 498лв. Същите съгласно решение на комисия по разпределянето им, ще бъдат раздавани като парични помощи, което налага прекласифицирането им като обезщетения и помощи по решение на Общински съвет. Последното допълнение правя сега относно средствата на кукления театър за тази година, за да не спираме фестивала – Намалява местна дейност 759 «Други дейности по културата», § 10-00 «Издръжка» с 5 000 лв. по собствения бюджет на общината. Увеличава § 62-02 «Предоставени трансфери» по собствения бюджет на общината с – (минус) 5 000 лв. целево за Държавен куклен театър.

            Марчева – Чете протокол на ПК БФ, приемат предложението. (приложен към материалите по заседанието)

            Сивкова – Бих искала да се уточни материала. Първото предложение е от три точки, второто е от 18 март, става т.4 и днес 22 март има т.5. Сега да разбирам, че има още едно предложение за т.6? Ще помоля да се структурират точно.

            Славов – Да, основното предложение е от три точки, от 18 март става т.4, от 22 март т.5 и като т.6, това, което предложих преди малко за ДКТ.

            Петкова – Няма други желаещи да се изкажат, преминаваме към гласуване.

Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 21                        против – 2                             въздържали се – 6

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 22                        против – 2                             въздържали се – 7

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

Подлагам на гласуване т.3 от проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 20                        против – 2                             въздържали се – 5

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

Подлагам на гласуване т.4 от проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 22                        против – 2                             въздържали се – 7

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

Подлагам на гласуване т.5 от проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 25                        против – 5                             въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

Подлагам на гласуване т.6 от проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 28                        против – няма                       въздържали се – 3

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           

            РЕШИ:

           

            На основание чл. 9, ал. 1, и чл. 18, ал. 1 от Закона за общинските бюджети, чл. 12, ал. 3 от ЗДБРБ за 2013 г. чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Наредбата на Общинския съвет по чл. 9а от ЗОБ:

            1. Намалява бюджетните кредити по § 10-30 „текущ ремонт” в местна дейност 866 „Общински пазари и тържища” по собствения бюджет на Община Ямбол с 10 000 лв.

 Увеличава бюджетните кредити по § 52-19 „Други ДМА” в местна дейност 866 „Общински пазари и тържища” по собствения бюджет на Община Ямбол с 10 000 лв.

Допълва поименния списък на капиталовите разходи за 2013г. на Община Ямбол с обект „Закупуване на санитарен контейнер и изграждане на прилежащи комуникации” на стойност 10 000 лв.  и източник за финансиране – собствени приходи от продажба на нефинансови активи.

            2. Намалява бюджетните кредити по § 10-00 „Издръжка” в местна дейност 469 „Други дейности по здравеопазването” с  19 498лв.

Увеличава бюджетните кредити по § 42-14Помощи по решение на Общински съвет” в местна дейност 469 „Други дейности по здравеопазването” с  19 498лв.

            3. Намалява бюджетните кредити по § 10-00 „Издръжка” в местна дейност 849 „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията” с 10 000 лв.

Увеличава бюджетните кредити по § 42-19Други текущи трансфери за домакинствата” в местна дейност 849 „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията” с 10 000 лв.

            4. Намалява бюджетните кредити по § 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти” в местна дейност 604 „Осветление на улици и площади” от обект „Изграждане на парково осветление Лесопарк „Боровец” ИН 87374.6” по собствения бюджет на Община Ямбол с 55 000 лв. с източник на финансиране собствени приходи от продажба на нефинансови активи.

 Увеличава бюджетните кредити по § 52-19 „Други ДМА” в местна дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” по собствения бюджет на Община Ямбол с 55 000лв.

Допълва поименния списък на капиталовите разходи за 2013г. на Община Ямбол с обект „Доставка на предпазни парапети по ул. „Преслав” от ул. „Кожух планина” до ул. „Тимок” на стойност 55 000 лв.  и източник за финансиране – собствени приходи от продажба на нефинансови активи.

            5. Намалява бюджетните кредити по § 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти" в местна дейност 604 „Осветление на улици и площади" от обект „Изграждане на парково осветление Лесопарк „Боровец" ИН 87374.6" по собствения бюджет на Община Ямбол с 23 000 лв. с източник на финансиране собствени приходи от продажба на нефинансови активи. Намалява бюджетните кредити по § 10-00 „Издръжка" в местна дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа" по собствения бюджет на Община Ямбол с 27 000 лв.    Увеличава бюджетните кредити по § 10-00 „Издръжка" в местна дейност 740 „Музеи, худ. галерии, паметници на културата с местен характер" по бюджета на „Музей на бойната слава с 50 000 лв.

            6. Намалява местна дейност 759 «Други дейности по културата», § 10-00 «Издръжка» с 5 000 лв. по собствения бюджет на общината. Увеличава § 61-02 «Предоставени трансфери» по собствения бюджет на общината с – (минус) 5 000 лв. целево за Държавен куклен театър.

           

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно определяне на общинските жилища по предназначение за 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения.

            Георгиева – Чете протокол на ПК ОИКДОУ, приемат предложението. (приложен към материалите по заседанието)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат, подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 25                        против – 3                             въздържали се – 5

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл.42, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.3, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища на ОбС – Ямбол определя общинските жилища по брой и предназначение, както следва:

      1.1. Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди по Приложение №1, Приложение № 1 A;

      1.2.  Жилища за продажба по Приложение № 2, Приложение №2 A;

      1.3.   Ведомствени жилища по Приложение № 3;     

      1.4. Жилища за обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди по Приложение № 3 A;

      1.5.  Резервни жилища по Приложение № 4;

 

 

Георгиев – отр. вот – Гласувах отрицателно, за да използвам трибуната да споделя с Вас някои неща. Ние с г-н Калиманов сме в комисията към ОА за картотекиране на гражданите, нуждаещи се от общински жилища. Изключително се претупва работата в тази комисия, досиетата на гражданите не са пълни, цялата дейност на комисията е смущаваща. През 2012г. се настаняват хора, картотекирани през 2011г. На нашите въпроси се казва, че служителя и нов и не се е запознал с работата. Смятам, че това е важна комисия и работата й трябва да е коректна и ясна.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения.

            Георгиева – Чете протокол на ПК ОИКДОУ, приемат предложението. (приложен към материалите по заседанието)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат, преминаваме към гласуване.

            Папашимов – Предлагам да гласуваме анблок, много са решенията.

            Петкова – Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 23                        против – 7                             въздържали се – 1

Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 22                        против – 9                             въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол,  продава чрез публични търгове  имоти – частна общинска собственост и определя начални тръжни цени на имотите предмет на търговете както следва:    

 1. Поземлен имот с идентификатор 87374.531.254 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІІ за жилищни нужди, имот 1936 в кв. 105 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 257 кв. м., находящ се на ул. „Янко Сакъзов” № 4, актуван с АОС  – частна № 1602 от  19.04.2010 г.

Начална тръжна цена на имота 27 800   /двадесет и седем хиляди и осемстотин /  лв. без ДДС. Депозит за участие 8 340 лв.

2. Поземлен имот с идентификатор 87374.531.228 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен ПИ 2271 за жилищни нужди в кв. 103 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 256 кв. м., находящ се на ул. „Видин” № 21, актуван с АОС  – частна № 997 от  15.04.2004 г.

Начална тръжна цена на имота 30 000  /тридесет хиляди /  лв. без ДДС. Депозит за участие 9 000 лв.

3. Поземлен имот с идентификатор 87374.531.429 по кадастралната карта на гр. Ямбол, за жилищни нужди, с площ 261 кв. м., находящ се на ул. „Матвей Вълев”, №4, актуван с АОС  – частна № 1418 от  11.07.2007 г.

Начална тръжна цена на имота 42 230  /четиридесет и две хиляди двеста и тридесет /  лв. без ДДС. Депозит за участие 12 670 лв.

4. Поземлен имот с идентификатор 87374.548.5 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІІІ 4470 за друг вид застрояване, в кв. 152 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 1 215 кв. м., находящ се на ул. „Бакаджик”, №30,актуван с АОС  – частна № 1581 от  10.08.2009 г.

Начална тръжна цена на имота 68 650/ шестдесет и осем хиляди шестстотин и петдесет/ лв. без ДДС.  Депозит за участие 20 595 лв.

5. Поземлен имот с идентификатор 87374.553.305 по кадастралната карта на гр. Ямбол, за жилищни нужди, с площ 364 кв. м., находящ се на ул. „Будак Стоян войвода” № 27, актуван с АОС  – частна № 168 от  23.10.2000 г.

Начална тръжна цена на имота 13 100 / тринадесет хиляди и сто /  лв. без ДДС. Депозит за участие 3 930 лв.

6. Поземлен имот с идентификатор 87374.553.438 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІХ за жилищни нужди, в кв.119, с площ 520 кв. м., находящ се на ул. „Будак Стоян войвода”, актуван с АОС  – частна № 1641 от  04.08.2010 г.

Начална тръжна цена на имота   18 600  / осемнадесет хиляди и осемстотин/  лв. без ДДС. 5 580 лв.

7. Поземлен имот с идентификатор 87374.553.439 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХVІІ за жилищни нужди, в кв.119, с площ 470 кв. м., находящ се на ул. „Будак Стоян войвода”, актуван с АОС  – частна № 1642 от  04.08.2010 г.

Начална тръжна цена на имота 16 200 / шестнадесет хиляди и двеста/  лв. без ДДС. Депозит за участие 4 860 лв.

8. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.117 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІІ за обществена сграда - комплекс в кв. 6 по регулационния план на гр. Ямбол., с площ 6001.00 кв.м., актуван с АОС – частна 1234/24.03.2006 г., находящ се в ж.к. „Христо Ботев”, гр. Ямбол.

Начална тръжна цена на имота  288 000  / двеста осемдесет и осем хиляди /  лв. без ДДС. Депозит за участие 86 400 лв.

9. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.130 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ І за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 440.00 кв.м., находящ се в ж.к. „Христо Ботев”, гр. Ямбол, актуван с АОС – частна № 1667 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота 9 603 / девет хиляди шестстотин и три/  лв. без ДДС. Депозит за участие 2 880 лв.

10. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.131 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 414.00 кв.м.,  актуван с АОС – частна № 1668 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота 9 035.55/ девет хиляди и тридесет и пет и 35 ст. /  лв. без ДДС. Депозит за участие 2 710 лв.

11. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.132 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 414.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 1669 от 29.12.2010 г

Начална тръжна цена на имота  9 035.55   /девет хиляди и тридесет и пет и 55 ст. /  лв. без ДДС. Депозит за участие 2 710 лв.

12. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.133 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІV за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 415.00 кв.м.,  актуван с АОС – частна № 1670 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота 9 057.38   /девет хиляди и петдесет и седем и 38 ст./  лв. без ДДС. Депозит за участие  2 717 лв.

13. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.134 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ V за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 332.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 1671 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота 6 773 / шест хиляди седемстотин седемдесет и три /  лв. без ДДС. Депозит за участие 2 030 лв.

14. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.135 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 399.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 1672 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота 8 140  /осем хиляди сто и четиридесет/  лв. без ДДС. Депозит за участие  2 442 лв.

15. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.136 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІІІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 288.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 1673 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота  5 875   / пет хиляди осемстотин седемдесет и пет /  лв. без ДДС. Депозит за участие  1 763 лв.

16. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.137 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІХ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 429.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 1674 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота 8 750    /осем хиляди седемстотин и петдесет/  лв. без ДДС. Депозит за участие 2 625 лв.

17. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.139 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 400.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 1675 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота  8 160   /осем хиляди сто и шестдесет/  лв. без ДДС. Депозит за участие 2 450 лв.

18. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.140 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХІІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 400.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 1676 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота  8 160   /осем хиляди сто и шестдесет/  лв. без ДДС. Депозит за участие 2 450 лв.

19. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.141 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХІІІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 435.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 1677 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота  8 710.88   /осем хиляди седемстотин и десет и 88 ст /  лв. без ДДС. Депозит за участие  2 613 лв.

20. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.142 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХІV за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 367.00 кв.м. актуван с АОС – частна № 1678 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота  7 349.18  / седем хиляди триста четиридесет и девет и 18 ст. /  лв. без ДДС. Депозит за участие  2 205 лв.

21.Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.521.73 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІ за търговски център и общински подземни паркинг гаражи, кв. 74 по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Г. Бенковски”, с площ 15 503.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 1594 от 04.03.2010 г.

Начална тръжна цена на имота   427 500   / четиристотин двадесет и седем хиляди и петстотин/  лв. без ДДС. Депозит за участие 128 250 лв.

22. Магазин, находящ се в партерен етаж на жилищен блок на пл. „Страшимир Кринчев” № 1, гр. Ямбол, представляващ самостоятелен обект в сграда, с предназначение за търговска дейност, с идентификатор 87374.557.69.1.59 по КК на гр. Ямбол, с площ 86.40 кв.м., актуван с АОС – частна  № 627 от 12.07.2002 г

Начална тръжна цена на имота  50 000   /петдесет хиляди /  лв. без ДДС. Депозит за участие 15 000 лв.

23. Магазин на ул. „Тракия” № 16, гр. Ямбол, находящ се в приземен етаж на сградата, представляващ  – самостоятелен обект с предназначение за търговска дейност с идентификатор 87374.543.117.1.5 по КК на гр. Ямбол, със застроена площ 146.89 кв.м., актуван с АОС – частна № 76 от 22.07.1999 г

Начална тръжна цена на имота 83 000   / осемдесет и три хиляди /  лв. без ДДС. Депозит за участие 24 900 лв.

24. Поземлен имот с идентификатор 87374.544.37 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ V в кв.1 по плана за регулация на кв.”Зорница”,град Ямбол, отреден за „Комплексно обществено обслужване”. Имота е с площ  493 кв.м. и има следните граници: имот 87374.544.36, имот 87374.544.49 , имот 87374.544.38, имот 87374.544.13 и имот 87374.544.30 . Актуван е с АОС № 1198/13.06.2005 г.

Начална тръжна цена на имота 39 450   /тридесет и девет хиляди четиристотин и петдесет /  лв. без ДДС. Депозит за участие 11 835 лв.

25. Втори етаж от двуетажна сграда – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.530.258.3.3, с предназначение за жилище, със застроена площ 72.14 кв.м. актуван с АОС  – частна № 843 от  07.04.2003 г., при граници под обекта – самостоятелен обект с идентификатор 87374.530.258.3.1 и идентификатор 87374.530.3.2, над обекта – няма, заедно с мазе, с площ от 24.74 кв.м, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, находящ се на ул. „Янко Сакъзов” № 39, ет.2 и представляващ апартамент 3, застроен с отстъпено право на строеж върху ПИ с идентификатор 87374.530..258 по КК на града.

Начална тръжна цена на имота  28 700 /двадесет и осем хиляди и седемстотин /  лв. без ДДС. Депозит за участие 8 610 лв.

26. Самостоятелен обект за битови услуги в сграда,  идентификатор 87374.541.36.2.16 по КК на гр. Ямбол - целия пети етаж над партера в шестетажна монолитна сграда, строена 1970 г. с площ 347.00  кв.м. и 15.24 % идеални части от общите части на сградата, находяща се на ул. "Търговска" № 57, гр. Ямбол, актуван с АОС – частна № 1621/22.07.2010 г.

Начална тръжна цена на имота 216 000 /Двеста и шестнайсет хиляди /  лв. без ДДС. Депозит за участие 64 800 лв.

27. Самостоятелен обект за битови услуги в сграда,  идентификатор 87374.541.36.2.15 по КК на гр. Ямбол - целия четвърти етаж над партера в шестетажна монолитна сграда, строена 1970 г., с площ 347.00 кв.м. и  15.24 % идеални части от общите части на сградата, находяща се на ул. "Търговска" № 57, гр. Ямбол, актуван с АОС – частна 1620/22.07.2010 г

Начална тръжна цена на имота 216 000 /Двеста и шестнайсет хиляди /  лв. без ДДС. Депозит за участие 64 800 лв.

28.Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.542.204 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и и две точка двеста и четири/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, ул. „Крали Марко” № 91, с площ 331 /триста тридесет и един/ кв.м., идентичен с   УПИ Х ІІ - 204 /римско - дванадесет, арабско двеста и четири/ - За жилищно застрояване в кв. 93/ деветдесет и три/ по регулационния  план на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС Ямбол  ХLVІІІ-1/03.10.2007 г., актуван с АОС 1717 от 16.02.2012 г, при граници:  ПИ 87374.542.194, ПИ  87374.542.205, ПИ  87374.542.164 и ПИ 87374.542.203. .

Начална тръжна цена на имота  45 660   /четиридесет и пет хиляди шестстотин и шейсет /  лв. без ДДС. Депозит за участие 13 700 лв.

29.Поземлен имот   № 87374.542.205 / осемдесет и седем хиляди, триста седемдесет и четири, точка, петстотин  четиридесет и две, точка, двеста и пет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол,   ул. „Крали Марко” № 93, идентичен  с  УПИ ХІ - 205/ римско- единадесет, арабско-двеста и пет/в кв. 93 /деветдесет и три/ по регулационния  план на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС Ямбол  ХLVІІІ-1/03.10.2007 г., с площ 336.00 /триста тридесет и шест/ кв.м.,  заедно с изградените през 1950 г. в тази част на имота  - едноетажна паянтова  жилищна сграда с идентификатор   87374.542.205.2  / осемдесет и седем хиляди, триста седемдесет и четири, точка, петстотин  четиридесет и две, точка, двеста и пет, точка, две/ със застроена площ 50 /петдесет/ кв.м. и  едноетажна сграда на допълващото застрояване с идентификатор   87374.542.205.1  / осемдесет и седем хиляди, триста седемдесет и четири, точка, петстотин  четиридесет и две, точка, двеста и пет, точка, едно/ със застроена площ 9 /девет/ кв.м., актуван с АОС 1718 от 16.02.2012 г., при граници за имота ПИ 87374.542.204, ПИ  87374.542.194, ПИ  87374.542.206 и ПИ 87374.542.164.

Начална тръжна цена на имота  40 650   /четиридесет хиляди шестстотин и петдесет/  лв. без ДДС. Депозит за участие 12 195 лв.

30. Недвижим имот – Магазин, представляващ сграда с идентификатор 87374.543.549.3, застроен с отстъпено право на строеж в общински ПИ 87374.543.549 по КК на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІХ, кв.20, по плана на гр. Ямбол, с площ 90.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 152 от 31.03.2000 г., находящ се на ул. „Серес” № 15 А, гр. Ямбол. .

Начална тръжна цена на имота  49 800/ четиридесет и девет хиляди и осемстотин /  лв. без ДДС. Депозит за участие 14 940 лв.

31. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.535.213 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и пет точка двеста и тринадесет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, ул. „Дъбилино” № 16, с площ 310 /триста и десет/ кв.м., идентичен с   УПИ ІХ /римско - девет/ за жилищно застрояване в кв. 79 А/  седемдесет и девет А/ по регулационния  план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-9 от 07.01.2000 г., актуван с АОС 1716 от 16.02.2012 г., при граници ПИ 87374.535.230, ПИ  87374.535.231 ПИ  87374.535.198, ПИ 87374.535.212 и ПИ 87374.535.214.

Начална тръжна цена на имота  43 000 /четиридесет и три хиляди /  лв. без ДДС. Депозит за участие  12 900 лв.

32. Поземлен имот    с идентификатор 87374.545.7 по кадастралната карта на гр. Ямбол,   идентичен  с  УПИ ІХ - 4286, УПИ Х - 4286    и УПИ ІV - 4286  ,  в кв. 317 по регулационния  план на гр. Ямбол, ул. „Търговска” № 83 с площ 83 718  кв.м.

 - едноетажна  сграда за битови нужди с идентификатор   87374.545.7.1  / осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и пет точка седем точка едно/ със застроена площ 11 /единадесет/ кв.м.

 - едноетажна   сграда - административна с идентификатор   87374.545.7.2  / осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и пет точка седем точка две/ със застроена площ 277 /двеста седемдесет и седем/ кв.м.

  - едноетажна   сграда - производствена с идентификатор   87374.545.7.3  / осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и пет точка седем точка три/ със застроена площ 206 /двеста  и шест/ кв.м.

 - едноетажна   сграда - производствена с идентификатор   87374.545.7.4  / осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и пет точка седем точка четири/ със застроена площ 72 /седемдесет и два/ кв.м.

 - едноетажна   сграда - селскостопанска с идентификатор   87374.545.7.5  / осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и пет точка седем точка пет/ със застроена площ 266 /двеста шестдесет и шест/ кв.м.

 - едноетажна   сграда на допълващото застрояване с идентификатор   87374.545.7.6  / осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и пет точка седем точка шест/ със застроена площ 276 /двеста седемдесет и шест/ кв.м., актуван с АОС 1720 от 21.02.2012 г., при граници на имота ПИ 87374.545.9, ПИ  87374.546.24, ПИ  87374.545.8, ПИ 87374.545.34, ПИ 87374.545.35, ПИ 87374.26.232, ПИ 87374.545.6 и ПИ 87374.545.33.  

Начална тръжна цена на имота   1 800 000  / един милион и осемстотин/  лв. без ДДС. Депозит за участие 540 000 лв.

33.Заведение за бързо обслужване - снек бар, представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.66.6.1 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и седем точка шестдесет и шест точка шест точка едно/ по КК на гр. Ямбол,  със застроена площ 235 /двеста тридесет и пет/ кв.м., в т.ч.: на ниво 1 /подземен етаж/ - WC от 65.20 кв.м. и на ниво 2 /първи етаж/ - зала за посетители  от 124.80 кв.м. и кухня от 45.00 кв.м. в монолитна сграда с идентификатор 87374.537.66.6, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху ПИ 87374.537.66 за построяването му, актуван с АОС №1752 от 27.08.2012г., находящ се на ул. „Каранова” №2, гр. Ямбол, при граници : на ниво 1- на същия етаж – обекти 87374.537.66.6.4 и 87374.537.66.6.5, над обекта – няма, под обекта – няма, на ниво 2  - на същия етаж обекти 87374.537.66.6.3 и 87374.537.66.6.2, над обекта – обект 87374.537.66.6.3, под обекта – няма.

 Начална тръжна цена на имота 326 000 / триста двадесет и шест хиляди /  лв. без ДДС. Депозит за участие  97 800 лв.

34. Двуетажна сграда - почивна станция, със застроена площ 373 (триста седемдесет и три) кв.м., конструкция масивна стоманобетонова, в т.ч. 126 ( сто двадесет и шест) кв.м. открити тераси, построени с отстъпено право на строеж през 1970 г. в поземлен имот 033007 (нула, три, три, нула, нула, седем) по КВС на с. Чарган с ЕКАТТЕ 80217 (осемдесет хиляди двеста и седемнадесет) - частна държавна собственост, находящ се в местност „Бакаджик” в землището на с. Чарган, община Тунджа, обл. Ямбол

Начална тръжна цена на имота   283 000 / двеста осемдесет и три хиляди /  лв. без ДДС. Депозит за участие  84 900 лв.

35. Поземлен имот с идентификатор 87374.515.70 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХІ за производствено - складова дейност, търговия и услуги в кв. 333А по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 29454 кв.м., находящ се на ул. „Ямболен”.

Начална тръжна цена на имота   288 000 /двеста осемдесет и осем хиляди/  лв. без ДДС. Депозит за участие 86 400 лв.

36. Втори етаж от двуетажна масивна жилищна сграда, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.125.1.2 със ЗП 120 кв.м, сутерен с площ 66.00 кв.м, таванска стая с площ 19.88 кв.м и таванско помещение с площ 70.00 кв.м,, както и стълбище за 2 етаж, ведно със 160/284 ид.ч от застроен поземлен имот №87374.537.125, целият с площ 284 кв.м., находящ се на ул. „Кабиле” №22, актуван с АОС – частна № 1216 от 14.02.2006г, при граници: ул. „Г.С.Раковски” №87374.537.158, имот №87374.537.124, имот №87374.537.126, ул. „Кабиле” №87374.537.147.

 Начална тръжна цена на имота  126 600 лв / сто двадесет и шест хиляди и шестстотин /  лв. без ДДС. Депозит за участие  37 980 лв.

37. Магазин – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.542.177.1.114/ осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и две точка сто седемдесет и седем точка едно точка сто и четиринадесет/ по КК на гр. Ямбол с площ 70.00 кв.м.,част от сграда с идентификатор 87374.542.177.1 построена с отстъпено право на строеж в общински ПИ 87374.542.177 по КК на града, актуван с АОС - частна №1762 от 28.01.2013г.,находящ се на ул. „Срем”бл.3, партер, при граници : на същия етаж – обект 87374.542.177.1.115, под обекта – няма, над обекта – обекти 87374.542.177.1.23 и 87374.542.177.1.22.

Начална тръжна цена на имота 52 000  / петдесет и две хиляди/  лв. без ДДС. Депозит за участие  15 600 лв.

38. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.528.349 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и осем точка триста четиридесет и девет/ по КК на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХVІІІ в кв. 29 за търговски обект, с площ 919.00 кв.м., находящ се на ул. „Странджа" актуван с АОС – частна №1766/05.02.2013г.

Начална тръжна цена на имота  80 100лв  / осемдесет хиляди и сто /  лв. без ДДС. Депозит за участие 24 030 лв.

39. Магазин – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.541.40.3.7/осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и едно точка четиридесет точка три точка седем/ по КК на гр. Ямбол, с площ 23.88 кв.м., част от сграда с идентификатор 87374.541.40.3, построена с отстъпено право на строеж в общински ПИ 87374.541.40, актуван с АОС – частна №1771/26.02.2013г., находящ се на ул. „Търговска” №53 - партер, при граници на имота: на същия етаж – самостоятелни обекти 87374.541.40.3.8, 87374.541.40.3.10, 87374.541.40.3.11, 87374.541.40.3.6, под обекта – 87374.541.40.3.22 и 87374.541.40.3.21, над обекта – 87374.541.40.3.14.

Начална тръжна цена на имота  38 700  /тридесет и осем хиляди и седемстотин /  лв. без ДДС. Депозит за участие  11 610 лв.

40. Търговски обект „Кафене” – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.541.40.3.8/ осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и едно точка четиридесет точка три точка осем/ по КК на гр. Ямбол, с площ 45.03 кв.м, част от сграда с идентификатор 87374.541.40.3, построена с отстъпено право на строеж в общински ПИ 87374.541.40, актуван с АОС – частна № 1773 от 26.02.2013г., находящ се на ул. „Търговска” №53 – партер, при граници на имота: на същия етаж самостоятелни обекти 87374.541.40.3.7, 87374.541.40.3.9, 87374.541.40.3.10, под обекта 87374.541.40.3.22 и 87374.541.40.3.21, над обекта – 87374.541.40.3.14.

Начална тръжна цена на имота 70 700 / седемдесет хиляди и седемстотин/  лв., без ДДС. Депозит за участие 21 210 лв.

41. Магазин за риба – самостоятелен обект в сграда с  идентификатор 87374.541.40.3.10/ осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и едно точка четиридесет точка три точка десет/ по КК на гр. Ямбол, с площ 63.95 кв.м, част от сграда с идентификатор 87374.541.40.3, построена с отстъпено право на строеж в общински ПИ 87374.541.40, актуван с АОС – частна №1772/26.02.2013г., находящ се на ул. „Търговска” №53 – партер, при граници на имота: на същия етаж самостоятелни обекти 87374.541.40.3.11, 87374.541.40.3.7, 87374.541.40.3.8, 87374.541.40.3.9, под обекта 87374.541.40.3.22 и 87374.541.40.3.21, над обекта 87374.541.40.3.14 и 87374.541.40.3.15.

Начална тръжна цена на имота 65 250 /шестдесет и пет хиляди двеста и петдесет/ лв., без ДДС. Депозит за участие  19 575 лв.

42. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.537.195 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и седем точка сто деветдесет и пет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, ул. „Преслав”, с площ 376 /триста седемдесет и шест/ кв.м., идентичен с   УПИ ІІІ  /римско - три/ - За ЖС и ОДО в кв. 50/ петдесети/ по регулационния  план на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС Ямбол  ХLVІІІ-1/03.10.2007 г., актуван с АОС 1721 от 02.03.2012 г., при граници : ПИ 87374.537.111 и  ПИ  87374.537.112.

Начална тръжна цена на имота 234 000 / двеста тридесет и четири хиляди /  лв. без ДДС. Депозит за участие 70 200 лв.

43. Сграда с идентификатор 51500.502.548.10 (петдесет и една хиляди и петстотин точка петстотин и две точка петстотин четиридесет и осем точка десет) по КК на град Несебър, област Бургас, построена с отстъпено право на строеж в ПИ 51500.502.548 по КК на гр. Несебър, а по застроителния и регулационен план на града в УПИ І в кв. 55”Б”, представляваща почивна станция „Лада – 3” – масивна триетажна сграда със застроена площ 432 (четиристотин тридесет и два) кв.м., актувана с АОС 5143 от 19.03.2012 г., при граници за сградата от всички страни ПИ 51500.502.548.  

Начална тръжна цена на имота  1 203 800   /един милион двеста и три хиляди и осемстотин /  лв. без ДДС. Депозит за участие  361 140лв.

44. Сектор „Б” от сграда за административни нужди, актувана с АОС - частна № 39 от 24.08.1998 г., построена върху общински терен с право на строеж в ж.к  „Диана”, до бл. 17 гр. Ямбол, находяща се на втори етаж над гаражи, а по кадастралната карта самостоятелен обект с идентификатор 87374.546.41.5.19, като част от сграда с идентификатор 87374.546.41.5., построена в поземлен имот с идентификатор 87374.546.41, при граници на същия етаж самостоятелен обект с идентификатор 87374.546.41.5.20 и  самостоятелен обект с идентификатор 87374.546.41.5.18, под обекта - самостоятелен обект с идентификатор 87374.546.41.5.10 самостоятелен обект с идентификатор 87374.546.41.5.9 самостоятелен обект с идентификатор 87374.546.41.5.8 самостоятелен обект с идентификатор 87374.546.41.5.7, със застроена площ 106.86 кв.м.

Начална тръжна цена на имота  39 500 / тридесет и девет хиляди и петстотин /  лв. без ДДС. Депозит за участие 11 850 лв.

45. Имот с номер 015033 /петнадесет хиляди и тридесет и три/ в землището на с. Веселиново с ЕКАТТЕ 10776, местност "МЕРА СИТЛЕР", с площ 31.893 /тридесет и едно цяло и осемстотин деветдесет и три/ дка, идентичен с УПИ ІІ /римско-две/ за складова дейност, рекреация, производство, търговия, жилищно строителство, ведно с едноетажна масивна сграда - котелно, строена 1967 г., с площ 108 /сто и осем/ кв.м., актуван с АОС 1626 от 02.08.2010 г., при граници на имота имот № 015032, имот № 015034, имот № 000211, имот № 015014, имот № 000239.

Начална тръжна цена на имота  283 000   /двеста осемдесет и три хиляди /  лв. без ДДС. Депозит за участие 84 900 лв.

46. Имот с номер 015032 /петнадесет хиляди тридесет и две/ в землището на с. Веселиново с ЕКАТТЕ 10776, местност "МЕРА СИТЛЕР", с площ 1.762 /едно цяло и седемстотин шестдесет и два/ дка., идентичен с УПИ І /римско-едно/  за приют за кучета, ведно с едноетажна масивна сграда - канцелария, строена 1970 г. с площ 122 /сто двадесет и два/ кв.м. и помпена станция - масивна едноетажна сграда, строена 1967 г. с площ 15 /петнадесет/ кв.м., актуван с АОС 1625 от 02.08.2010 г., при граници мот № 000211, имот № 015034, имот № 015033, имот № 000239. 

Начална тръжна цена на имота  27 900   /двадесет и седем хиляди и деветстотин /  лв. без ДДС. Депозит за участие 8 370 лв.

47.  Втори етаж от двуетажна сграда, представляващ  самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.532.59.1.2 с предназначение за жилище, със застроена площ 144.50 кв.м., и таван със застроена площ 127.00 кв.м, находящи се на ул. „Стара планина” № 14, гр. Ямбол, актувани с АОС – частна № 181 от  21.12.2000 г.

Начална тръжна цена на имота   26 966.35  /двадесет и шест хиляди деветстотин шейсет и шест и 35 ст./  лв. без ДДС. Депозит за участие 8 090 лв.

48. Помещение - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.19.1.9 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и седем точка деветнадесет точка едно точка девет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, със застроена площ 153.09 /сто петдесет и три цяло и девет стотни/ кв.м.,, част от сутерена на двуетажна масивна сграда с идентификатор 87374.537.19.1, находяща се в гр. Ямбол ул. „Димитър Благоев” № 13, конструкция - ППП, строена 1979 г., АОС 1710 от 15.12.2011 г., при граници: под обекта – няма, над обекта – няма, на същия етаж самостоятелен обект с идентификатор 87374.537.19.1.10.

Начална тръжна цена на имота  67 387.06 /шейсет и седем хиляди триста осемдесет и седем и 6ст. /  лв. без ДДС. Депозит за участие  20 216 лв.

 49. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.538.11.1.32 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и осем точка единадесет точка едно точка тридесет и две/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, ул. „Търговска” № 2, с разгъната застроена площ 395.00 / триста деветдесет и пет/ кв.м. (склад и котелно помещение), част от сутерена на четириетажна масивна монолитна сграда, строена 1965 г. с идентификатор 87374.538.11.1, построена в ПИ 87374.538.11,  ведно с правото на строеж върху терена, актуван с АОС 1683 от 18.02.2011 г., при граници за обекта: на същия етаж - самостоятелен обект 87374.538.11.1.35 и самостоятелен обект 87374.538.11.1.34, над обекта - самостоятелен обект 87374.538.11.1.5, самостоятелен обект 87374.538.11.1.8, самостоятелен обект 87374.538.11.1.6, самостоятелен обект 87374.538.11.1.4 и самостоятелен обект 87374.538.11.1.3, под обекта – няма.

Начална тръжна цена на имота 184 127.16/сто осемдесет и четири хиляди сто двадесет и седем и 16ст./ лв. без ДДС. Депозит за участие 55 238.00 лв.

50. Поземлен имот   № 87374.543.414  /осемдесет и седем хиляди, триста седемдесет и четири, точка, петстотин  четиридесет и три, точка, четиристотин и четиринадесет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол ,  ул. „Бунар хисар” № 19, с площ 420.00 /четиристотин и двадесет/ кв.м.,  който е част от   УПИ ХІХ 1492,1493   в кв. 27 по плана за регулация на   гр. Ямбол., актуван с АОС 1514 от 27.10.2008 г., при граници ПИ 87374.543.415, ПИ 87374.543.421, ПИ 87374.543.422, ПИ 87374.543.423, ПИ 87374.543.460 и ПИ 873874.543.413.

Начална тръжна цена на имота 42 100/ четиридесет и две хиляди и сто/ лв. без ДДС.  Депозит за участие 12 630  лв.

51. Поземлен имот   № 87374.543.424  /осемдесет и седем хиляди, триста седемдесет и четири, точка, петстотин  четиридесет и три. точка,четиристотин двадесет и четири/ по кадастралната карта на гр. Ямбол,  ул. „Бунар Хисар” № 19, с площ 199.00 /сто деветдесет и девет/ кв.м.,  който е част от   УПИ ХХ 1494,1495,1498 и 1499   в кв. 27   по плана за регулация на   гр. Ямбол, актуван с АОС 1515 от 27.10.2008 г., при граници за имота ПИ 87374.543.423, ПИ 87374.543.425 и ПИ 87374.543.460 и поземлен имот   № 87374.543.425  /осемдесет и седем хиляди, триста седемдесет и четири, точка, петстотин  четиридесет и три. точка,четиристотин двадесет и пет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол ,  ул. „Бунар хисар” № 19, с площ 158.00 /сто петдесет и осем/ кв.м.,  който е част от   УПИ ХХ 1494,1495,1498 и 1499  в кв. 27 по плана за регулация на   гр. Ямбол, актуван с АОС 1517 от 29.10.2008 г., при граници за имота 87374.543.423, ПИ 87374.543.426, ПИ 87374.543.427, ПИ 87374.543.460, ПИ 87374.543.428 и  ПИ 87374.543.424.

Начална тръжна цена на имотите  35 700/ тридесет и пет хиляди и седемстотин/  лв. без ДДС. Депозит за участие 10 710 лв.

52. Поземлен имот   № 87374.543.428 /осемдесет и седем хиляди, триста седемдесет и четири, точка, петстотин  четиридесет и три. точка, четиристотин двадесет и осем/ по кадастралната карта на гр. Ямбол ,  ул. „Гали поле” № 51, с площ 360.00 /триста и шестдесет/ кв.м.,  в  УПИ ХХІ 1494,1495, 1498,1499 в кв. 27 по плана за регулация на гр. Ямбол, актуван с АОС 1512 от 16.10.2008 г., при граници ПИ 87374.543.425, ПИ 87374.543.427, ПИ 87374.543.429, ПИ 87374.543.459 и ПИ 87374.543.460.

Начална тръжна цена на имота 36 000/ тридесет и шест хиляди / лв. без ДДС. Депозит за участие 10 800 лв.

 53. Поземлен имот с идентификатор 87374.547.41 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІ 25 в кв. 20 по плана за регулация на ж.к. Диана”, гр. Ямбол, отреден за „За жилищно застрояване”. Имота е с площ 535.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.547.39, имот 87374.547.42, имот 87374.547.52 и имот 87374.547.54. Актуван е с АОС № 1326 от 26.01.2007 г.

Начална тръжна цена на имота  34 800/тридесет и четири хиляди и осемстотин/  лв. без ДДС. Депозит за участие 10 440 лв.

  54.  Поземлен имот с идентификатор 87374.547.42 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІІ 25 в кв. 20 по плана за регулация на ж.к. Диана”, гр. Ямбол, отреден за „За жилищно застрояване”. Имота е с площ 466.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.547.41, имот 87374.547.43, имот 87374.547.52 и имот 87374.547.54. Актуван е с АОС № 1327 от 26.01.2007 г.

 Начална тръжна цена на имота  30 300 / тридесет хиляди и триста /лв. без ДДС. Депозит за участие 9 090 лв.

55.  Поземлен имот с идентификатор 87374.547.43 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІV 25 в кв. 20 по плана за регулация на ж.к. Диана”, гр. Ямбол, отреден за „За жилищно застрояване”. Имота е с площ 401.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.547.44, имот 87374.547.42, имот 87374.547.52 и имот 87374.547.54. Актуван е с АОС № 1328 от 26.01.2007 г.

 Начална тръжна цена на имота 26 100  / двадесет и шест хиляди и сто/  лв. без ДДС. Депозит за участие 7 830 лв.

56.  Поземлен имот с идентификатор 87374.547.44 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ V 25 в кв. 20 по плана за регулация на ж.к. Диана”, гр. Ямбол, отреден за „За жилищно застрояване”. Имота е с площ 337.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.547.43, имот 87374.547.45, имот 87374.547.52 и имот 87374.547.54. Актуван е с АОС № 1329 от 26.01.2007 г.

Начална тръжна цена на имота  19 800  /деветнадесет хиляди и осемстотин /  лв. без ДДС. Депозит за участие  5 940 лв.

57.  Поземлен имот с идентификатор 87374.547.45 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІ 25 в кв. 20 по плана за регулация на ж.к. Диана”, гр. Ямбол, отреден за „За жилищно застрояване”. Имота е с площ 338.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.547.46, имот 87374.547.44, имот 87374.547.52 и имот 87374.547.54. Актуван е с АОС № 1330 от 26.01.2007 г.

Начална тръжна цена на имота  19 800  /деветнадесет хиляди и осемстотин /  лв. без ДДС. Депозит за участие  5 940 лв.

58.  Поземлен имот с идентификатор 87374.547.46 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІІ 25 в кв. 20 по плана за регулация на ж.к. Диана”, гр. Ямбол, отреден за „За жилищно застрояване”. Имота е с площ 279.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.547.45, имот 87374.547.52, имот 87374.547.53 и имот 87374.547.54. Актуван е с АОС № 1331 от 26.01.2007 г.

Начална тръжна цена на имота  16 900лв  /шестнадесет хиляди и деветстотин /  лв. без ДДС. Депозит за участие 5 070 лв.

59.  Поземлен имот с идентификатор 87374.547.47 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІІ 25 в кв. 23 по плана за регулация на ж.к. Диана”, гр. Ямбол, отреден за „За търговия и услуги”. Имота е с площ 1274.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.547.48, имот 87374.547.52 и имот 87374.547.53. Актуван е с АОС № 1325 от 25.01.2007 г.

Начална тръжна цена на имота  75 400 /седемдесет и пет хиляди и четиристотин /  лв. без ДДС. Депозит за участие 22 620 лв.

60. Поземлен имот с идентификатор 87374.547.39 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ І 25 в кв. 20 по плана за регулация на ж.к. Диана”, гр. Ямбол, отреден за „За търговия и услуги”. Имота е с площ 5 265.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.547.41, имот 87374.547.52, имот 87374.547.40 и имот 87374.547.54. Актуван  с АОС № 1322 от 24.01.2007 г. Начална тръжна цена на имота  315 000лв./триста и петнадесет хиляди/,без ДДС. Депозит за участие 94 500 лв.

61. Недвижим имот – частна общинска собственост - урегулиран поземлен имот, съставляващ УПИ ІІ, в кв.84 на ул.”Ресен” №2, а съгласно кадастралната карта на гр.Ямбол – поземлен имот с идентификатор 87374.528.347, с площ 4 532 кв.м., заедно с построените в него сгради, а именно: сграда с идентификатор 87374.528.347.1 с площ 119 кв.м.; сграда с идентификатор 87374.528.347.2 с площ 292 кв.м.; сграда с идентификатор 87374.528.347.3 с площ 195 кв.м. и сграда с идентификатор 87374.528.347.4 с площ 368 кв.м., актуван с акт за частна общинска собственост №1074 от 12.07.2004г., при граници на имота: ул.”Ресен”, ул.”Вит”, УПИ VІІІ и УПИ VІІ.

Начална тръжна цена на имота 625 633.48/шестстотин двайсет и пет хиляди шестстотин трийсет и три и 48 ст./лв. без ДДС.Депозит за участие 187 690  лв.

62. Поземлен имот с идентификатор 87374.513.46 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХХІХ в кв. 162 по плана за регулация на промишлена зона, отреден за „Производствено складова дейност, търговия и услуги”. Имота е с площ 4000.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.513.47, имот 87374.513.49, имот 87374.513.48 и имот 87374.513.24. Актуван  с АОС № 963 от 28.07.2003 г.

Начална тръжна цена на имота  54 800 / петдесет и четири хиляди и осемстотин /  лв. без ДДС. Депозит за участие 16 440 лв.

63. Поземлен имот с идентификатор 87374.513.47 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХХVІІІ в кв. 162 по плана за регулация на промишлена зона, отреден за „Производствено складова дейност, търговия и услуги”. Имота е с площ 4165.00 кв.м.  и  има следните  граници:  имот 87374.513.45, имот 87374.513.49, имот 87374.513.48 и имот 87374.513.46. Актуван  с АОС № 964 от 28.07.2003 г.

Начална тръжна цена на имота  57 000  /петдесет и седем хиляди /  лв. без ДДС. Депозит за участие 17 100 лв.

64. Поземлен имот с идентификатор 87374.528.340 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІІ за жилищни нужди в кв. 84 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 377 кв. м., находящ се на ул. „Ресен”, актуван с АОС  – частна № 1075 от  12.07.2004 г., при граници: 87374.528.341, 87374.528.326, 87374.528.257, 87374.528.339. Начална тръжна цена на имота 24 500/ двадесет и четири хиляди и петстотин /  лв. без ДДС. Депозит за участие 7 350 лв.

65. Поземлен имот с идентификатор 87374.528.341 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІV за жилищни нужди в кв. 84 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 479 кв. м., находящ се на ул. „Ресен”, актуван с АОС  – частна № 1076 от  12.07.2004 г., при граници: 87374.528.342, 87374.528.326, 87374.528.257, 87374.528.340.

Начална тръжна цена на имота 31 100  / тридесет и една хиляди и сто /  лв. без ДДС. Депозит за участие 9 330 лв.

66. Поземлен имот с идентификатор 87374.528.342 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ V за жилищни нужди в кв. 84 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 588 кв. м., находящ се на ул. „Ресен”, актуван с АОС  – частна № 1077 от  12.07.2004 г., при граници: 87374.528.346, 87374.528.343, 87374.528.326, 87374.528.257, 87374.528.341.

Начална тръжна цена на имота 50 000 / петдесет хиляди /  лв. без ДДС. Депозит за участие 15 000 лв.

67. Поземлен имот с идентификатор 87374.528.343 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІ за жилищни нужди в кв. 84 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 306 кв. м., находящ се на ул. „Ресен”, актуван с АОС  – частна № 1078 от  12.07.2004 г., при граници: 87374.528.342, 87374.528.346, 87374.528.345, 87374.528.344, 87374.528.326.

Начална тръжна цена на имота 29 100   /двадесет и девет хиляди и сто /  лв. без ДДС. Депозит за участие 8 730 лв.

68. Поземлен имот с идентификатор 87374.528.344 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІІ за жилищни нужди в кв. 84 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 411 кв. м., находящ се на ул. „Ресен”, актуван с АОС  – частна № 1079 от  12.07.2004 г., при граници: 87374.528.346, 87374.528.345, 87374.528.347, 87374.528.326, 87374.528.343

Начална тръжна цена на имота  38 900/ тридесет и осем хиляди и деветстотин /  лв. без ДДС. Депозит за участие 11 670 лв.

69. Поземлен имот с идентификатор 87374.528.346 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІХ за жилищни нужди в кв. 84 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 327 кв. м., находящ се на ул. „Вит”, актуван с АОС  – частна № 1081 от  12.07.2004 г., при граници: 87374.528.345, 87374.528.344, 87374.528.343, 87374.528.342, 87374.528.257.

Начална тръжна цена на имота 30 800/ тридесет хиляди и осемстотин /  лв. без ДДС. Депозит за участие 9 240 лв.

70. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.537.177/осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и седем точка сто седемдесет и седем/ по КК на гр. Ямбол, площ 104 кв.м., идентичен с УПИ VІІ-177 в кв. 79 по РП на гр. Ямбол, находящ се на ул. „Търговска” № 9, при граници на имота: ПИ 87374.537.167, ПИ 87374.537.157, ПИ 87374.537.164 и ПИ87374.537.165.

Начална тръжна цена на имота 33 420/ тридесет и три хиляди четиристотин и двайсет /  лв. без ДДС. Депозит за участие 10 026 лв.

71. Сграда с идентификатор 87374.521.26.5 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и едно точка двадесет и шест точка пет/ по КК на град Ямбол, едноетажна  с площ 18.00 /осемнадесет/ кв.м.,  построена  с отстъпено право на строеж в общински ПИ 87374.521.26 по КК на града, находяща се в гр. Ямбол, ж.к. "Г. Бенковски"  № 94 А.

Начална тръжна цена на имота 11 100/ единадесет хиляди и сто/  лв., без ДДС. Депозит за участие 3 330 лв.

72. Офис - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.535.29.3.89 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и пет точка двадесет и девет точка три точка осемдесет и девет/ по КК на гр. Ямбол, с обща площ 39.00 / тридесет и девет /  кв.м. , находящ се на партерния етаж от монолитна жилищна сграда с идентификатор 87374.535.29.3,  построена с отстъпено право на строеж в общински поземлен имот с идентификатор 87374.535.29, актуван с АОС 1775 от 11.03.2013 г. Начална тръжна цена на имота 46 700 /четиридесет и шест хиляди и седемстотин/ лв.,без ДДС. Депозит за участие 14 010 лв.

73. Офис - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.535.29.3.91 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и пет точка двадесет и девет точка три точка деветдесет и едно/ по КК на гр. Ямбол, , с обща  площ 258.00 / двеста петдесет и осем/  кв.м. , находящ се на партерния етаж от монолитна жилищна сграда с идентификатор 87374.535.29.3,  построена с отстъпено право на строеж в общински поземлен имот с идентификатор 87374.535.29, актуван с АОС 1774 от 11.03.2013 г.  Начална тръжна цена на имота 304 700 /триста и четири хиляди и седемстотин/ лв.,без ДДС. Депозит за участие 91 410 лв.

 

 

             

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно учредяване възмездно право на строеж на собственици на апартаменти от бл.20, ж. к. "Райна Княгиня".

ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения.

            Георгиева – Чете протокол на ПК ОИКДОУ, приемат предложението. (приложен към материалите по заседанието)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат, подлагам на гласуване т.І от проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 20                        против – 8                             въздържали се – 4

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

            Подлагам на гласуване т.ІІ от проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 19                        против – 8                             въздържали се – 4

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

            Подлагам на гласуване т.ІІІ от проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 21                        против – 7                             въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост и чл.66, ал.2 от Закона за собствеността учредява право на строеж за построяване на жилища, съгласно одобрени архитектурни проекти по действащ застроителен план на:

1. Самуил Ангелов Караманов върху 89.38 кв.м. от незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.22 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка двадесет и две/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 459 /четиристотин петдесет и девет/ кв.м., идентичен с УПИ ІІ /римско-две/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г., актуван с АОС 1626, за сумата от  5 904.95 лв. Пазарната стойност на притежаваното право на строеж е 4 290 лв.

2. Христо Николов Иванов върху 89.06 кв.м. от незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.22 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка двадесет и две/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 459 /четиристотин петдесет и девет/ кв.м., идентичен с УПИ ІІ /римско-две/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г., актуван с АОС 1626, за сумата от  5 883.80 лв. Пазарната стойност на притежаваното право на строеж е  4275 лв.

3. Алекси Михайлов Ангелов върху 89.38 кв.м. незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.23 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка двадесет и три/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 495 /четиристотин деветдесет и пет/ кв.м., идентичен с УПИ ІІІ /римско-три/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г., актуван с АОС 1629 за сумата от  5904.95 лв. Пазарната стойност на притежаваното право на строеж е  4290 лв.

4. Наследници на Асен Зарков Кочев  върху 89.35 кв.м незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.23 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка двадесет и три/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 495 /четиристотин деветдесет и пет/ кв.м., идентичен с УПИ ІІІ /римско-три/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г., актуван с АОС 1629 за сумата от  5 902.96 лв. Пазарната стойност на притежаваното право на строеж е  4289 лв..

5. Младен Радостинов Василев и Стефка Минчева Василева върху 60.37 кв.м. от незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.24 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка двадесет и четири/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 483 /четиристотин осемдесет и три/ кв.м., идентичен с УПИ ІV /римско-четири/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г., актуван с АОС 1630, за сумата от 3 988.38 лв. Пазарната стойност на притежаваното право на строеж е  2898 лв..

6. Николай Илиев Анастасов и Христина Миткова Анастасова  върху 60.37 кв.м. от незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.24 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка двадесет и четири/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 483 /четиристотин осемдесет и три/ кв.м., идентичен с УПИ ІV /римско-четири/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г., актуван с АОС 1630, за сумата от 3 988.38 лв. Пазарната стойност на притежаваното право на строеж е  2898 лв.

7. Юлиян Самуилов Ангелов върху 89.37 кв.м. от незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.25 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка двадесет и пет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 457 /четиристотин петдесет и седем/ кв.м., идентичен с УПИ V /римско-пет/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г., актуван с АОС 1631, за сумата от 5 904.28 лв. Пазарната стойност на притежаваното право на строеж е  4290 лв..

8. Георги Атанасов Ганев върху 88.36 кв.м. от незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.25 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка двадесет и пет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 457 /четиристотин петдесет и седем/ кв.м., идентичен с УПИ V /римско-пет/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г., актуван с АОС 1631, за сумата от 5 837.56 лв. Пазарната стойност на притежаваното право на строеж е  4290 лв.

9. Самуил Асенов Томаджиев върху 49.29 кв.м. от незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.26 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка двадесет и шест/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 431 /четиристотин тридесет и един/ кв.м., идентичен с УПИ VІ /римско-шест/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г.,актуван с АОС 1632, за сумата от 3 256.37 лв. Пазарната стойност на притежаваното право на строеж е  2400 лв.

10. Магда Йорданова Христова върху 49.03 кв.м. от незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.26 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка двадесет и шест/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 431 /четиристотин тридесет и един/ кв.м., идентичен с УПИ VІ /римско-шест/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г.,актуван с АОС 1632, за сумата от 3 239.20 лв. Пазарната стойност на притежаваното право на строеж е  2 353 лв.

11. Красимир Руменов Руменов върху 88.73 кв.м. от незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.27 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка двадесет и седем/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 410 /четиристотин и десет/ кв.м., идентичен с УПИ VІІ /римско-седем/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г., актуван с АОС 1633, за сумата от 5 862.00 лв. Пазарната стойност на притежаваното право на строеж е  4259 лв.

12. Иван Асенов Василев върху 89.35 кв.м. от незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.27 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка двадесет и седем/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 410 /четиристотин и десет/ кв.м., идентичен с УПИ VІІ /римско-седем/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г., актуван с АОС 1633, за сумата от 5 902.96 лв. Пазарната стойност на притежаваното право на строеж е  4289 лв.

13. Павел Георгиев Павлов върху 49.29кв.м. от незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.28 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка двадесет и осем/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 393 /триста деветдесет и три/ кв.м., идентичен с УПИ VІІІ /римско-осем/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г., ., актуван с АОС 1634, за сумата от 3 256.37 лв. Пазарната стойност на притежаваното право на строеж е  2366 лв.

 14. Генчо Стоянов Василев и Султана Генчева Василева върху 44.20 кв.м. от незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.28 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка двадесет и осем/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 393 /триста деветдесет и три/ кв.м., идентичен с УПИ VІІІ /римско-осем/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г., актуван с АОС 1634, за сумата от 2 920.10 лв.  Пазарната стойност на притежаваното право на строеж е  2122 лв.

15. Асен Христов Гоцев върху 89.38 кв.м. от незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.29 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка двадесет и девет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 376 /триста седемдесет и шест/ кв.м., идентичен с УПИ ІХ /римско-девет/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г., актуван с АОС 1635, за сумата от 5 904.95 лв. Пазарната стойност на притежаваното право на строеж е  4 290 лв.

16. Сашо Щерев Филипов върху 89.35 кв.м. от незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.29 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка двадесет и девет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 376 /триста седемдесет и шест/ кв.м., идентичен с УПИ ІХ /римско-девет/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г., актуван с АОС 1635, за сумата от 5 902.96 лв. Пазарната стойност на притежаваното право на строеж е  4 289 лв.

17. Михаил Щерев Филипов върху 89.37 кв.м. от незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.30 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка тридесет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 359 /триста петдесет и девет/ кв.м., идентичен с УПИ Х /римско-десет/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г. ., актуван с АОС 1636, за сумата от 5 904.28 лв. Пазарната стойност на притежаваното право на строеж е  4 290 лв.

18. Георги Христов Гоцев върху 88.86 кв.м. от незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.30 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка тридесет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 359 /триста петдесет и девет/ кв.м., идентичен с УПИ Х /римско-десет/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г. ., актуван с АОС 1636, за сумата от 5 8870.59 лв. Пазарната стойност на притежаваното право на строеж е  4 265 лв.

19. Георги Илиев Георгиев върху 73.91 кв.м. от незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.31 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка тридесет и едно/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 350 /триста и петдесет/ кв.м., идентичен с УПИ Х І/римско-единадесет/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г. ., актуван с АОС 1637, за сумата от 4 882.91 лв. Пазарната стойност на притежаваното право на строеж е  3548 лв.

20. Наследници на Илия Янков Митев върху 73.95 кв.м. от незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.31 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка тридесет и едно/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 350 /триста и петдесет/ кв.м., идентичен с УПИ Х І/римско-единадесет/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г. ., актуван с АОС 1637, за сумата от 4 885.55 лв. Пазарната стойност на притежаваното право на строеж е  3550 лв.

21. Стефан Караджов Митев и Софка Илиева Митева върху 67.20 кв.м. от незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.32 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка тридесет и две/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 350 /триста и петдесет/ кв.м., идентичен с УПИ Х ІІ /римско-дванадесет/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г. актуван с АОС 1638, за сумата от 4 439.61 лв.Пазарната стойност на притежаваното право на строеж е  3226 лв.

22. Павел Георгиев Павлов и Станка Стоянова Павлова върху 66.29 кв.м. от незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.32 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка тридесет и две/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 350 /триста и петдесет/ кв.м., идентичен с УПИ Х ІІ /римско-дванадесет/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г. актуван с АОС 1638, за сумата от 4 379.49 лв. Пазарната стойност на притежаваното право на строеж е  3182 лв.

23. Смаил Ахмедов Салиев върху 114.95 кв.м. от незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.33 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка тридесет и три/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 350 /триста и петдесет/ кв.м., идентичен с УПИ Х ІІІ /римско-тринадесет/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г., актуван с АОС 1638, за сумата от  7 594.24 лв. Пазарната стойност на притежаваното право на строеж е  5 518 лв.

24. Ангел Стоянов Симеонов върху 114.90 кв.м. от незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.33 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка тридесет и три/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 350 /триста и петдесет/ кв.м., идентичен с УПИ Х ІІІ /римско-тринадесет/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г., актуван с АОС 1638, за сумата от  7 590.94 лв. Пазарната стойност на притежаваното право на строеж е  5 515 лв.

25. Васил Стоянов Василев върху 88.73 кв.м. от незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.36 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка тридесет и шест/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 340 /триста и четиридесет/ кв.м., идентичен с УПИ ХVІ /римско-шестнадесет/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г.,  актуван с АОС 1644, за сумата от 5 862.00 лв.  Пазарната стойност на притежаваното право на строеж е  4259 лв.

26. Стоян Асенов Илиев върху 89.35 кв.м. от незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.36 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка тридесет и шест/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 340 /триста и четиридесет/ кв.м., идентичен с УПИ ХVІ /римско-шестнадесет/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г., актуван с АОС 1644, за сумата от 5 902.96 лв. Пазарната стойност на притежаваното право на строеж е  4289 лв.

27. Асен Илиев Янков върху 89.37 кв.м. от незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.37 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка тридесет и седем/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 349 /триста четиридесет и девет/ кв.м., идентичен с УПИ ХVІІ /римско-седемнадесет/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г. актуван с АОС 1645, за сумата от 5 904.28 лв. Пазарната стойност на притежаваното право на строеж е  4 300 лв.

28. Иванка Атанасова Николова върху 88.86 кв.м. от незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.37 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка тридесет и седем/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 349 /триста четиридесет и девет/ кв.м., идентичен с УПИ ХVІІ /римско-седемнадесет/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г. актуван с АОС 1645, за сумата от 5 870.59 лв. Пазарната стойност на притежаваното право на строеж е  4 300 лв.

29. Атанас Ганев Петков върху 89.38 кв.м. от Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.38 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка тридесет и осем/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 358 /триста петдесет и осем/ кв.м., идентичен с УПИ ХVІІІ /римско-осемнадесет/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г. актуван с АОС 1646, за сумата от 5 904.95 лв. Пазарната стойност на притежаваното право на строеж е  4 300 лв.

30. Емил Николов Емилов  върху 89.35 кв.м. от Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.38 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка тридесет и осем/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 358 /триста петдесет и осем/ кв.м., идентичен с УПИ ХVІІІ /римско-осемнадесет/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г. актуван с АОС 1646, за сумата от  5 902.96 лв. Пазарната стойност на притежаваното право на строеж е  4 300 лв.

31. Радко Василев Димитров върху 67.20 кв.м. от незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.39 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка тридесет и девет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 369 /триста шестдесет и девет/ кв.м., идентичен с УПИ ХІХ /римско-деветнадесет/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г., актуван с АОС 1647, за сумата от 4 439.61 лв. Пазарната стойност на притежаваното право на строеж е  3 200 лв.

32. Николай Емилов Томаджиев върху 67.19 кв.м. от незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.39 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка тридесет и девет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 369 /триста шестдесет и девет/ кв.м., идентичен с УПИ ХІХ /римско-деветнадесет/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г., актуван с АОС 1647, за сумата от 4 438.95 лв. Пазарната стойност на притежаваното право на строеж е  3 200 лв.

33. Радослав Михайлов Асенов върху 89.38 кв.м. от незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.40 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка четиридесет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 383 /триста осемдесет и три/ кв.м., идентичен с УПИ ХХ /римско-двадесет/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г., актуван с АОС 1648, за сумата от 5 904.95 лв.Пазарната стойност на притежаваното право на строеж е  4 300 лв.

34. Юра Илиева Гоцева върху 89.36 кв.м. от незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.40 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка четиридесет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 383 /триста осемдесет и три/ кв.м., идентичен с УПИ ХХ /римско-двадесет/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г., актуван с АОС 1648, за сумата от 5 903.62 лв. Пазарната стойност на притежаваното право на строеж е  4 300 лв.

35. Васил Русев Василев върху 88.73 кв.м. от незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.41 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка четиридесет и едно/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 397 /триста деветдесет и седем/ кв.м., идентичен с УПИ ХХІ /римско-двадесет и едно/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г. ,актуван с АОС 1649, за сумата от 5 862.00 лв. Пазарната стойност на притежаваното право на строеж е  4 300 лв.

36. Руси Василев Атанасов  върху 89.35 кв.м. от незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.41 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка четиридесет и едно/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 397 /триста деветдесет и седем/ кв.м., идентичен с УПИ ХХІ /римско-двадесет и едно/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г. ,актуван с АОС 1649, за сумата от 5 902.96 лв. Пазарната стойност на притежаваното право на строеж е  4 300 лв.

37. Фани Илиева Йосифова върху 67.20 кв.м. от незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.42 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка четиридесет и две/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 411 /четиристотин и единадесет/ кв.м., идентичен с УПИ ХХІІ /римско-двадесет и две/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г., АОС 1650, за сумата от 4 439.61 лв. Пазарната стойност на притежаваното право на строеж е  3 200 лв.

38. Елка Самуилова Кабранова  върху 67.16 кв.м. от незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.42 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка четиридесет и две/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 411 /четиристотин и единадесет/ кв.м., идентичен с УПИ ХХІІ /римско-двадесет и две/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г., АОС 1650, за сумата от 4 436.97 лв. Пазарната стойност на притежаваното право на строеж е  3 200 лв.

39. Янко Илчев Велинов върху 89.51 кв.м. от незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.43 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка четиридесет и три/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 421 /четиристотин двадесет и един/ кв.м., идентичен с УПИ ХХІІІ /римско-двадесет и три/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г., АОС 1651, за сумата от 5 913.53 лв. Пазарната стойност на притежаваното право на строеж е  4 300 лв.

40. Асен Илиев Гоцев върху 88.89 кв.м. от незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.43 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка четиридесет и три/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 421 /четиристотин двадесет и един/ кв.м., идентичен с УПИ ХХІІІ /римско-двадесет и три/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г., актуван с АОС 1651, за сумата от 5 872.57 лв. Пазарната стойност на притежаваното право на строеж е  4 300 лв.

41. Генчо Василев Генчев  върху 89.38 кв.м. от незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.44 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка четиридесет и четири/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 427 /четиристотин двадесет и седем/ кв.м., идентичен с УПИ ХХІV /римско-двадесет и четири/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г. актуван с АОС 1652, за сумата от 5 904.95 лв. Пазарната стойност на притежаваното право на строеж е  4 300 лв.

            42. Велин Милчев Велинов  върху 89.38 кв.м. от незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.44 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка четиридесет и четири/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 427 /четиристотин двадесет и седем/ кв.м., идентичен с УПИ ХХІV /римско-двадесет и четири/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г. актуван с АОС 1652, за сумата от 5 904.95 лв. Пазарната стойност на притежаваното право на строеж е  4 300 лв.

            43. Бинка Митева Митева върху 88.71 кв.м. от незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.45 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка четиридесет и пет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 432 /четиристотин тридесет и два/ кв.м., идентичен с УПИ ХХV /римско-двадесет и пет/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г, актуван с АОС 1653, за сумата от 5 860.68 лв. Пазарната стойност на притежаваното право на строеж е  4 300 лв.

            44. Атанас Николов Иванов върху 89.38 кв.м. от незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.45 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка четиридесет и пет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 432 /четиристотин тридесет и два/ кв.м., идентичен с УПИ ХХV /римско-двадесет и пет/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г, актуван с АОС 1653, за сумата от 5 904.95 лв. Пазарната стойност на притежаваното право на строеж е  4 300 лв.

            45. Минка Нанева Георгиева върху 67.20 кв.м. от незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.46 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка четиридесет и шест/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 564 /петстотин шестдесет и четири/ кв.м., идентичен с УПИ ХХVІ /римско-двадесет и шест/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г., актуван с АОС 1654, за сумата от 4 439.61 лв. Пазарната стойност на притежаваното право на строеж е  3 200 лв.

46. Митко Асенов Табаков върху 67.20 кв.м. от незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.46 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка четиридесет и шест/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 564 /петстотин шестдесет и четири/ кв.м., идентичен с УПИ ХХVІ /римско-двадесет и шест/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г., актуван с АОС 1654, за сумата от 4 439.61 лв. Пазарната стойност на притежаваното право на строеж е  3 200 лв.

47. Анка Асенова Атанасова върху 73.92 кв.м. от незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.47 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка четиридесет и седем/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 1010 /хиляда и десет/ кв.м., идентичен с УПИ ХХVІІ /римско-двадесет и седем/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г. актуван с АОС 1655, за сумата от 4883.57 лв.  Пазарната стойност на притежаваното право на строеж е  3 548  лв.

48. Анифе Хасанова Ахмедова върху 73.99 кв.м. от незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.47 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка четиридесет и седем/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 1010 /хиляда и десет/ кв.м., идентичен с УПИ ХХVІІ /римско-двадесет и седем/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г. актуван с АОС 1655, за сумата от 4 888.20 лв. Пазарната стойност на притежаваното право на строеж е  3 552  лв.

49. Йордан Василев Тодоров и Митка Йорданова Тодорова  върху 63.25 кв.м. от незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.47 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка четиридесет и седем/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 1010 /хиляда и десет/ кв.м., идентичен с УПИ ХХVІІ /римско-двадесет и седем/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г. актуван с АОС 1655, за сумата от 4 178.65 лв.  Пазарната стойност на притежаваното право на строеж е  3 036  лв.

50. Силвия Стоянова Янкова върху 114.88 кв.м. от незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.48 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка четиридесет и осем/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 607 /шестстотин и седем/ кв.м., идентичен с УПИ ХХVІІІ /римско-двадесет и осем/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г. актуван с АОС 1656, за сумата от 7 589.62 лв. Пазарната стойност на притежаваното право на строеж е  5 515  лв.

 51. Иван Великов Иванов върху 114.88 кв.м. от незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.48 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка четиридесет и осем/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 607 /шестстотин и седем/ кв.м., идентичен с УПИ ХХVІІІ /римско-двадесет и осем/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г. актуван с АОС 1656, за сумата от 7 589.62 лв.  Пазарната стойност на притежаваното право на строеж е  5 514  лв.

52. Марин Николов Колев върху 62.08 кв.м.  от незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.49 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка четиридесет и девет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 548 /петстотин четиридесет и осем/ кв.м., идентичен с УПИ ХХІХ /римско-двадесет и девет/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г., актуван с АОС 1657, за сумата от 4 101.35 лв. Пазарната стойност на притежаваното право на строеж е  2 980  лв.

53. Борис Паскалев Атанасов и Зюмбюла Георгиева Атанасова върху 62.08 кв.м.  от незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.49 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка четиридесет и девет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 548 /петстотин четиридесет и осем/ кв.м., идентичен с УПИ ХХІХ /римско-двадесет и девет/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г., актуван с АОС 1657, за сумата от 4 101.35 лв. Пазарната стойност на притежаваното право на строеж е  2 980  лв.

 

II. Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.37, ал.7 от ЗОС, след подаване на заявление от правоимащия. 

            III. Разликата между стойността на новоучреденото право на строеж и стойността на притежаваното право на строеж да бъде заплатена от правоимащия след издаване на заповедта.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно провеждане на Общо събрание на собствениците на жилищен блок 18 в ж. к. "Райна Княгиня".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Славов - Надявам се да сте се запознали макар да е кратко това предложение със значимостта, която той има за всички живущи в този блок на к-с „Райна Княгиня”, двата блока 18 и 19. и то е продиктувано то факта, че след премахването на бл.20, който беше най-голямата язва на града, трябва да се урегулира трайно пребиваването на всички наематели на общински жилища, както и живота на всички собственици в тези блокове 18 и 19 на к-с „Райна Княгиня”. В тази посока миналата година се откри полицейски участък, помещение където и колегите от СПООР присъстват, беше изградено осветление преди бл.18. Сега предстои да се изгради осветление, което да свързва бл.18 и 19 с другата част на града, както и да се ремонтира пътя и алеята, по която собствениците и живущите стигат до там. Основната цел тук е спокойствието и сигурността на хората. Опитът показва, че тези мерки, които сме предприели не водят до онзи краен резултат и ефективност, която ние искаме. Затова, ако тръгнем в една посока да има метални врати, които да се заключват, да има хора, които да контролират кой влиза и кой излиза от входовете на тези блокове, т.е. там да имат достъп само живущите и никой друг би се постигнал далеч по сериозен ефект и спокойствие на всички живущи. Факт е, че независимо от редовните проверки, които ОА прави в една част от жилищата, които се обитават от наематели живеят не тези, които са допуснати вътре или в пъти повече хора, отколкото тези, които са допуснати като наематели и ние нямаме как от разстояние да урегулираме този процес, а това само по себе си води до всичките неудобства за всички живеещи в тези два блока. От тази гледа точка ви призовавам да го подкрепите това предложение, защото това е начина по който да създадем условията за нормален живот и спокойствие на всички живущи там.

            Янкова – Чете протокол на ПК ЗОР. (приложен)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат, подлагам на гласуване т.І от проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 28                        против – няма                       въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

            Подлагам на гласуване т.ІІ от проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 26                        против – 1                             въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.8 от ЗОС и  чл.12 ал.5 от ЗУЕС:

І. Възлага на кмета на общината да организира и проведе общо събрание на собствениците на бл.18 в ж.к.”Райна Княгиня” при следния дневен ред:

1. Избор на Управител /Управителен съвет/.

2. Необходимост от избор на контрольор.

3. Срок за избор на Управителен съвет.

4. Поставяне на метални врати, като ключове от тях да притежават само живущите на правно основание, с цел ограничаване на нерегламентирания достъп на външни лица.

5. Приемане на Правилник за вътрешен ред на сграда в режим на етажна собственост.

ІІ. Дава съгласие кмета на община Ямбол или определени от него длъжностни лица да представляват същата, като собственик с право на глас, да присъстват на общото събрание, съобразно съответния процент притежавани идеални части от сграда/ отделен вход  в режим на етажна собственост с адрес ж.к.”Райна Княгиня” бл.18 и бл.19.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно персонална пенсия на детето Жельо Велчев Петров.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат, подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж ОбС Ямбол предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Жельо Велчев Петров, гр. Ямбол, ул. „Тополница” № 61.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно отпускане на финансова помощ.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

            Папашимов – Представи предложението по приложения материал.

            Илев – Предлагам да гласуваме анблок.

            Петкова – Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 27                        против – 1                             въздържали се – 3

Приема се.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат, подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 29                        против – няма                                  въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл.6 от Правилника за определяне реда и начина за отпускане на спешна помощ по здравословни проблеми и т. 19.2 от решение по т.4 от дневния ред на ХІХ заседание, проведено на 15.02.2013г.:

            1. Отпуска еднократна финансова помощ на Димитър Николов Димитров от гр. Ямбол, живущ на ул. „Търговска” № 148, вх. Г, ет.5, ап. 73 в размер на 800 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

            2. Отпуска еднократна финансова помощ на Георги Станков Георгиев от гр. Ямбол, живущ на ул. „Крали Марко” № 82-А-6 в размер на 50 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

            3. Отпуска еднократна финансова помощ на Иванка Тодорова Георгиева от гр. Ямбол, живуща на ул. „Елена Янкова” № 22 в размер на 50 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

            4. Отпуска еднократна финансова помощ на Татяна Стоянова Христова от гр. Ямбол, живуща в ж.к. „Г. Бенковски” бл. 18, вх. Е, ап.116   в размер на 100 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

            5. Отпуска еднократна финансова помощ на Тончо Тодоров Иванов от гр. Ямбол, живущ в общежитие на ПГ ПСТТ „Н. Вапцаров” в размер на 100 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОПАК 2007 - 2013 "Ефективна структура на държавната администрация".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения.

            Янкова – Чете протокол на ПК ЗОР. (приложен)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат, подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 26                        против – 2                             въздържали се – 3

Приема се.

            Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 24                        против – 1                             въздържали се – 4

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

            1. Общински съвет -  Ямбол дава съгласие Община Ямбол да кандидатства с проектно предложение по открита процедура за подбор на проекти по Приоритетна ос I “Добро управление”, подприоритет 1.1 „Ефективна структура на държавната администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.1-07 по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК).

            2. Възлага на кмета на Община Ямбол да извърши необходимите действия за кандидатстване с проектно предложение по открита процедура за подбор на проекти по Приоритетна ос I “Добро управление”, подприоритет 1.1 „Ефективна структура на държавната администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.1-07 по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК).

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОПАК 2007 2013 - "Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения.

            Янкова – Чете протокол на ПК ЗОР. (приложен)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат, подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 26                        против – 1                             въздържали се – 4

Приема се.

            Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 25                        против – 1                             въздържали се – 3

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

            1. Общински съвет -  Ямбол дава съгласие Община Ямбол да кандидатства с проектно предложение по открита процедура за подбор на проекти по Приоритетна ос I “Добро управление”, подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07 по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК).

            2. Възлага на кмета на Община Ямбол да извърши необходимите действия за кандидатстване с проектно предложение по открита процедура за подбор на проекти по Приоритетна ос I “Добро управление”, подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07 по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК).

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за наградите и отличията на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: ПК ОКСМД, ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

            Бицова – Искам да Ви призова да приемете това предложение. По същество то не променя философията на правилника. Направили сме широко обществено обсъждане, разгледано е в консултативни съвет по образование, ПК ОКСМД обобщи промените, обявено беше предложението на страницата на общината в интернет. Няма постъпили предложения за промени.

            Тропчева – Също Ви призовавам да подкрепите предложението, уточнени са наградите, процедурите, особено в раздела за млади таланти имаше необходимост от уточняване. Предлагам Ви да гласуваме анблок решенията.

            Петкова – Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 29                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 27                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА приема изменения и допълнения на Правилника за наградите и отличията на Община Ямбол както следва:

§ 1. В чл.15 се създават ал.1 и ал. 2 със следното съдържание:

(1) С Почетен знак „Герб на Община Ямбол" се удостояват български и чужди граждани, и юридически лица за значителни заслуги към Община Ямбол по определени поводи, свързани с важни събития от общински и национален характер и /или във връзка със значими годишнини, както и за проявена гражданска доблест.

(2) Предложенията за удостояване с Почетен знак „Герб на Община Ямбол" се правят от организации, институции, общински съветници, кмет и се внасят в Общински съвет.

§ 2. Чл.19.3  се променя както следва:

Наградата на името на Ради Ив. Колесов се връчва в следните категории:

1. Предучилищен етап - 1 индивидуална;

2. Начален етап - 1 индивидуална;

3. Прогимназиален етап - 1 индивидуална;

4. Гимназиален етап - I индивидуална;

5. Педагогически специалисти с ръководни функции - 1 индивидуална;

6. За цялостен принос н дългогодишна дейност и областта на образованието и науката - 1 индивидуална.

§ 3. Досегашна т.5 става т.7.

§ 4. В чл.22 (2) след думите „В състава на Специализираната комисия по присъждане на наградите за област образование и наука” се добавя думата „спорт”.

§ 5. В чл.22 (4) отпада т. 1.

§ 6. В Раздел VII се създава чл.40а със следното съдържание:

Предложенията, с приложено копие от международните или национални награди, придружено от оригинала за сверка, се правят от спортния клуб, от общински съветници, кмета и други организации, имащи отношение към спорта, и се внасят в Община Ямбол не по-късно от 15 ноември на текущата година.

§ 7. Изменя чл.24 като добива вида:

чл.24. Награда на името на Хипократ, съдържание на наградата - пластичен знак, представляващ релефно изображение на лика на Хипократ, удостоверение и парична премия от две минимални работни заплати. Присъждат се две награди –  една на специалисти по медицина и една на специалисти по дентална медицина  за високи постижения и принос за запазване физическото и психично здраве на общността.

§ 8. Изменя чл.25 като добива вида:

чл. 25. Награда на името на Гален, съдържание на наградата - пластичен знак, представляващ релефно изображение на лика на Гален, удостоверение и парична премия от две минимални работни заплати. Присъжда се на специалисти по фармация за високи постижения и принос за запазване физическото и психично здраве на общността.

§ 9. Изменя чл.26 като добива вида:

чл. 26. Наградите „Хипократ“ и “Гален” са индивидуални.

§ 10. Изменя чл.27 като добива вида:

чл. 27. (1) Мотивирани предложения за наградите се внасят в Община Ямбол в срок до 15 март, от организации и институции, работещи в съответната област.

(2) Носителите на Наградите се определят от специализирана комисия в състав: зам.-кмет и 2 представители на общинска администрация, определени от кмета на община Ямбол, членовете на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при ОбС – Ямбол, както и 2 експерти, предложени от Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при ОбС.

(3) Комисията се председателства от определения от кмета на общината в състава й зам.-кмет. Тя разглежда постъпилите предложения и излиза с решение за определяне носители на наградите в срок до 31 март. Решението за наградите се оповестява публично чрез средствата за масова информация или по друг подходящ начин.

(4) Комисията съставя писмен протокол за решението си, съдържащ конкретна мотивировка за присъдените награди. 

§ 11. Изменя чл.28 като добива вида:

чл. 28. Наградите „Хипократ” и „Гален“ се връчват от кмета на община Ямбол в навечерието на Световния ден на здравето - седми април.

 

§ 12. Изменя се чл.41 като придобива следната формулировка:

Удостояват се талантлива деца и ученици, за призови места в международни и национални конкурси, състезания, олимпиади в областта на науката, изкуството, техниката и спорта, както следва:

- За призьори на балкански, европейски и световни конкурси и състезания - Почетна грамота и парична премия до 2 /две/ минимални работни заплати за индивидуални и до 4 /четири/ минимални работни заплати за колективни постижения. Паричните премии се поделят между талантливите деца и ученици и техните преподаватели в съотношение 2:1.

- За класирани на 1, 2, 3 място на национални олимпиади, конкурси и състезания,  в съответствие с Националния  календар  за извънучилищни дейности и Националния спортен календар на МОМН - Почетна грамота и предметна награда, а за техните преподаватели - почетна грамота.

§ 13. В чл.42, изречение първо, след думата „предложенията", се поставя запетая и се добавят думите „мотивирани и аргументирани"; в изречение второ в края се добавят думите: „не по-късно от 10 октомври на текущата година и се внасят в Община Ямбол".

§ 14. Заличава чл.43 и създава се нов член 43 със следното съдържание:

Носителите на Наградите „Млади таланти" се определят от специализираната комисия в чл.22 (2).

§ 15. Създава се нов член 44 със следното съдържание:

Наградите „Млади таланти" се връчват ежегодно в навечерието на 1 ноември Деня на народните будители от кмета на община Ямбол или от председателя на Общинския съвет - Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на Наредба за условията и реда за поддържане и използване на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Славов - Със Закона за управление на етажната собственост имаме редица правомощия и задължения относно регулирането на обществените отношения свързани с управлението на общи части в режим на етажна собственост. До момента няма приета наредба, която да урежда тези обществени отношения. В тази връзка е необходимо да се приеме такъв подзаконов нормативен акт, чрез който ефективно да се регулира използването на прилежащи площи в режим на етажна собственост, благоустрояването на районите с прилежащи площи, както и да се стимулират гражданите за ефективно управление на етажната собственост. Създават се  условия за по-ефективно използване на площите към сградите, повишаване качеството на живот на гражданите и създаване на по-добър облик на райони с прилежащи площи.

Захариев – Чете протокол на ПК ТУТЕ. (приложен)

Костадинов – Предложението, което беше направено в комисията аз не го подкрепих, защото то беше направено с цел да отпадне наредбата и да не се гледа на днешното заседание. Като основанията бяха, че наредбата като подзаконов нормативен акт е в противоречие със закона за устройство на територията, с по-висш ранг като закон. Съгласно чл.4 от Наредбата е допустимо определена прилежаща площ да бъде обособена с лека ограда при спазване на разпоредбите на чл.50, т.1 от Закона за устройство на територията. Тук имаме препращане към Закона за устройство на територията, който гласи, че чл.50, б.„е” - ограда съобразена с изискванията по чл. 48, ал.2 от ЗУТ, който гласи, че кмета на общината по предложение на общински експертен съвет определя общите изисквания към оградите вид, форма и височина. Но въпреки това наредбата е въз основа на изпълнение на тази правна разпоредба и нямаме никакви основания и мотиви, както беше коментирана на комисията да твърдим, че е в противоречие със ЗУТ. Г-н Славов много добре и категорично изказа целесъобразността от приемането на тази наредба. Благодаря ви, нека да я подкрепим.

Петкова – Няма други желаещи да се изкажат, подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 21                        против – 8                             въздържали се – 1

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.4, ал.4 от Закона за управление на етажната собственост, чл.7, ал.1 от Наредба № 6 на Министерството на регионалното развитие и благоустройството от 18 септември 2009г., чл.76, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация приема Наредба за условията и реда за поддържане и използване на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване.

 

Сивкова – отр. вот – Първо, държа да уведомя целия ОбС, че на ПК ТУТЕ ни беше предоставено писмо от Съюза на архитектите в България и Камарата на архитектите, които на свое съвместно заседание са разгледали подробно тази Наредба и другата Наредба за изменение на Наредбата за преместваемите съоръжения, и с конкретни мотивировки поискаха да бъдат отложени за гледане и на следващо заседание да бъдат гледани. В тази връзка аз направих предложение да се уважат професионалните камари като най-важите в нашия град по устройство на територията и това предложение беше прието с 3 гласа „за”, 1 – „против” и 1 – „въздържал се”. Казвам го, защото г-н Захариев, си позволи да подведе ОбС относно решението на комисията. На следващо място, държа да кажа моето мнение, че гласувах „против”, защото действително такава Наредба трябва да има, задължена е съгласно закона за управление на етажната собственост общината, това трябва да се случи, но не задължително в този момент и не на всяка цена. Текста на чл.4, ал.4, който разрешава изграждането на леки огради противоречи на ЗУТ, където има изричен регламент, къде се изграждат огради и това са по регулационните линии. Това беше визирано в писмото на камарата на архитектите и поради това аз гласувах „против”, тъй като тази наредба има незаконосъобразни текстове. Апелирам общинската администрация да я прегледа и на следващо заседание прецизно да отрегулира този процес и да отпаднат незаконосъобразните текстове.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за разполагане на преместваеми обекти в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Славов - Предложението на изменението и допълнението на Наредбата за разполагане на преместваеми обекти в община Ямбол бе обявено на сайта на община Ямбол. С него бяха запознати управителите на фирми, членуващи в Съюза на ресторантьорите в град Ямбол, пряко заинтересовани от промените, с които в изминалите две седмици се проведоха две срещи за обсъждане на измененията и допълненията в Наредбата. Във връзка с техните предложения и постигнатите решения от страна на съюза и община Ямбол, се налагат следните корекции в частта „Преходни и заключителни разпоредби" на Решението по т.17 от Дневния ред:

            1. в § 14, ред ІІІ, т.1.9а вместо „зимен сезон" / ноември - март/ се заменя на „зимен сезон"/ ноември - април/ ;

            2. в § 14, ред ІІІ, т.2.14.1 - 1-ва зона кв.м,/ месец , вместо 0.80 лв. се заменя на 0.40 лв., II - ра зона кв. м. / месец/ вместо 0.70 лв. се заменя на 0.30 лв,

            3. допълва в Решението на § 14 нова т.7 със следния текст: в ред ІІІ, т.1.9. „За разполагане на маси пред заведения" за II - ра зона сумата „5.80 лв." се заменя на „5.00" лв.

      Захариев – Чете протокол на ПК ТУТЕ. (приложен)

            Карска – Предлагам да отпадне от § 1 Градски парк, не е уместно там да има павилиончета, защоте се обезмисля всичко, което се направи за парка. От §3, ал.1 да отпаднат слънцезащитни съоръжения, от §4, т.6 също.

Петкова – Няма други желаещи да се изкажат, подлагам на гласуване първото предложение на г-жа Карска.

            Гласували      за – 7                          против – 16                           въздържали се – 2

Не се приема.

Подлагам на гласуване второто предложение на г-жа Карска.

            Гласували      за – 11                        против – 17                           въздържали се – 1

Не се приема.

Петкова – Предлагам да гласуваме анблок решенията. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 22                        против – 7                             въздържали се – 1

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя с допълненията.

            Гласували      за – 21                        против – 6                             въздържали се – 2

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56, ал.2  от Закона за устройство на територията Общински съвет Ямбол ,приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за разполагане на преместваеми обекти на територията на Община Ямбол  , както следва:

            § 1. Текстът на Чл.11 се допълва по следния начин: след текста” по главните улици” се допълва „и Градски парк”.

    § 2. Текстът на чл.12 се допълва по следния начин:

-         т.5 ул.” Джон Атанасов”

-         т.6 ул.”Хан Тервел”

            § 3. Текстът на чл.13 се допълва , както следва:

-         ал.1 – вмъкване на текста „слънцезащитни съоръжения”

-         ал.2 вмъкване на текст „ наличие или липса на слънцезащитни съоръжения”

-         създава се нова ал.3 с текст” При наличие на слънцезащитни съоръжения  в проекта се издава отделно Разрешение за поставянето им”

-         сега съществуващата ал.3 става съответно  ал.4

            § 4. Текстът на чл.18 се изменя и допълва, както следва: думата „молба” се заменя със „заявление”

-         т.1 думата „молба” съответно „Заявление”

-         т.4 се заличава

-         т.5 става съответно т.4

-         т.6 става съответно т.5 и се допълва с текст „ столове и слънцезащитни съоръжения”

-         т.7 става съответно т.6

-         добавя се нова т. 7 с текст „За преместваеми съоръжения в Градски парк – Заповед по чл.18г, ал.6 и одобрен проект”

-         добавя се нова т. 8 с текст „В случай , че за една позиция ,извън Градски парк, от одобрената схема са подадени повече от едно заявление , то избора се определя чрез жребий в присъствие на заявителите и длъжностни лица, определени със Заповед на кмета на Община Ямбол в срок от 1/един/ месец от подаване на заявленията”

            § 5. Създава се нов член 18а със следния текст: Разполагането на преместваеми обекти в Градски парк се извършва по одобрена схема чрез публично оповестен конкурс.

            § 6. Създава се нов член 18б със следния текст: „ Със Заповед на кмета на община Ямбол се определя:

1.      Комисия, която да организира и проведе конкурса,

2.       Изискванията за типа и дизайна на съоръженията

3.       Начална месечна цена изчислена в съответствие с Приложение № 2 от НОАМТЦУТ на Община Ямбол.

4.      Депозит в размер на шест пъти завишена  определената в заповедта начална месечна цена.

5.      Дата, място и час на провеждане на конкурса.

6.      Дата, място и час за провеждане на повторен конкур .

          7. Такса за участие и за закупуване на конкурсна документация.

            § 7. Създава се нов член 18в със следния текст : „Заповедта с изключение състава на комисията се обявява на видно място в сградата на общинската администрация  и на интернет страницата на Община Ямбол в 3 /три/ дневен срок от нейното издаване.

Конкурсът се провежда най- рано в 15 дневен и най – късно в 30 дневен срок от последното й обявяване.

 Конкурсът  се провежда  и при  явяване само на  един участник.”

            § 8. Създава се нов член 18 г със следния текст: „(1) Предложенията /оферта/  се представят пред Комисията , поставени в  запечатан плик, върху който са изписани наименование на кандидата и позицията, за която участва.

(2) Председателят на комисията при отварянето на всеки плик проверява дали са спазени условията за участие в  конкурса,  обявява редовността на предложението, съответно декласирането на участника и оповестява предложената цена.

(3) Предложенията се заверяват  от  членовете на комисията по конкурса и допуснатите до участие се подреждат според размера на предложената цена.

(4) На първо място се класира участникът, чийто предложение /оферта/ отговаря на условията и е  предложил най – висока цена.

(5) Комисията изготвя в тридневен срок протокол за резултатите от конкурса  и го представя на Кмета на Община Ямбол.

(6) Със Заповед на Кмета на Община Ямбол се определя лицето спечелило конкурса ,цената и условията на плащане, както  вида , размера и условията за извършване на други престации.

(7) Депозитът за участие в конкурса:

1. Остава в полза на  Община Ямбол, ако предложението бъде оттеглено след изтичане на срока за подаването му.

2. Се задържа при обжалване на заповедта по чл.18г, ал.6 до приключване на спора.

3.Се освобождава  в тридневен срок от изтичане на срока за подаване на жалби срещу заповедта по чл.18г, ал.6  на участниците в конкурса, освен по т.1 и 2

4. Се приспада от дължимите суми ,определени със Заповедта по чл.18г, ал.6 за спечелилия  конкурса.”

            § 9. Създава се нов член 18д със следния текст:” В едномесечен срок от влизане в сила на Заповедта по чл.18г, ал.6, на спечелилия конкурса се издава Разрешение за поставяне на преместваемото съоръжение , съгласно изискванията на настоящата Наредба и условията в Заповедта.”

            § 10. Текстът на чл.19, ал.1 се допълва по следния начин: след текста „от главния архитект на общината” се добавяслед внасяне на депозит и един месечен наем , определени в Приложение № 2 към Раздел II от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол.

            § 11. В чл.19,ал.1 се създава второ изречение със следния текст:” Депозитът служи за покриване на разходите по принудително премахване на преместваеми обекти и се освобождава в случай, че разрешението не е подновено, в 15 дневен срок от изтичане  срока на доброволното премахване на преместваемия обект.”

            § 12. Текстът на чл.19,ал.2, т.3 се допълва с текстовете „ или на месец” и „ Градски парк”.

            § 13. Текстът на чл.19,ал.3 се изменя „чл.14,ал.1” с „чл.18” и след текста „с невярно съдържание „ се допълва с текста  „или при наличие на задължения към Община Ямбол”.

 

            ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

            § 14. Допълва се Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Община Ямбол , Приложение № 2 към  РАЗДЕЛ II по следния начин:

            1. в колона „Вид услуга”, ред III.1.9 се допълва „летен сезон”

            2. добавя се  сумата в  колона „I зона - Такса   - кв.м. на ден „ – 0.50 лв.

            3. добавя се  сумата в  колона „II зона - Такса   - кв.м. на ден „ – 0.50 лв.

4. създава се  нов ред III.1.9а  по следния начин:

 

ВИД УСЛУГА

Такса – кв.м. на месец в лв.

Такса – кв.м. на ден в лв.

 

 

I зона

II зона

I зона

II зона

1.9а

зимен сезон /ноември – април/

4.00

3.00

0.50

0.50

 

            5. създава се нов ред III.1.14 по следния начин:

 

ВИД УСЛУГА

Такса – кв.м. на месец в лв.

Такса – кв.м. на ден в лв.

 

 

I зона

II зона

I зона

II зона

1.14

Депозит – разноски за премахване на преместваеми съоръжения

300 лв – еднократно при получаване на разрешението за поставяне на преместваеми съоръжения

 

6. създава се нов ред III.2.14.1 по следния начин:

 

 

 

І-ва зона кв. м./месец

ІІ-ра зона  кв. м./месец

2.14.1

Шатри, слънцезащитни съоръжения – сенници, чадъри, тенти и др.към маси пред заведения по одобрен проект

0.40

0.30

           

            7. в ред ІІІ, т.1.9. „За разполагане на маси пред заведения" за II - ра зона сумата „5.80 лв." се заменя на „5.00" лв.

                                                                      

            § 15. Наредбата е приета с Решение № ХХ-17/22.03.2013г., Протокол № ХХ на заседание на Общински съвет Ямбол, проведено на 22.03.2013г. и влиза в сила в деня на приемането й.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно придобиване от Община Ямбол на бивши военни имоти, чрез безвъзмездно прехвърляне от Областна администрация Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения.

            Марчева – Чете протокол на ПК БФ, приемат предложението. (приложен към материалите по заседанието)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат, преминаваме към гласуване.

            Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 21                        против – 1                             въздържали се – 4

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Освобождава Областна администрация Ямбол от заплащане на неизплатените до момента на прехвърляне местни данъци и такси за следните имоти:                                                    

   - ПИ с идентификатор 87374.19.80 по кадастралната карта и кадастралните регистри на града, с площ 105 228 кв.м., актуван с АЧДС №2791/16.06.2009г.;

   - ПИ с идентификатор 87374.521.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на града, с площ 63 938 кв.м., актуван с АЧДС №2793/16.06.2009г.;

   - ПИ с идентификатор 87374.19.111 по кадастралната карта и кадастралните регистри на града, с площ 325 458 кв.м., актуван с АЧДС №2794/16.06.2009г.;

   - ПИ с идентификатор 87374.19.916 по кадастралната карта и кадастралните регистри на града, с площ 170 966 кв.м., актуван с АЧДС №2795/16.06.2009г.;

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с  ЕТ  "Д-р Галина Войчева - АИППДМ" за обект в ГПЧЕ "В. Карагьозов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения.

            Георгиева – Чете протокол на ПК ОИКДОУ, приемат предложението. (приложен към материалите по заседанието)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат, подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 25                        против – няма                       въздържали се – 3

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 14б от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор №2/08.04.2010г. между ГПЧЕ „Васил Карагьозов”, гр. Ямбол, ж.к. „Златен рог” №110 и ЕТ „Д-р Галина Войчева - АИПППДМ” - Ямбол, ЕИК 128566521, със седалище и адрес на управление ул.”Арда” бл.3,ет.2,ап.4, гр. Ямбол, за предоставена под наем за временно и възмездно ползване част от обект - публична общинска собственост, представляваща: Помещение за стоматологичен кабинет, находящо се в сградата на ГПЧЕ „Васил Карагьозов”, ж.к „Златен рог” №110, актуван с АОС №80/23.07.1999г. с обща площ 17.40 кв. м. със  7 /седем/ години, считано от 08.04.2013г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "Дунай - Калор" ООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения.

            Георгиева – Чете протокол на ПК ОИКДОУ, приемат предложението. (приложен към материалите по заседанието)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат, подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 10                        против – 17                           въздържали се – 5

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Не се приема.

 

 

            Предложението не се прие.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "А-З - Зинаида Коева" за обект № 27 на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения.

            Георгиева – Чете протокол на ПК ОИКДОУ, приемат предложението. (приложен към материалите по заседанието)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат, подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 23                        против – няма                       въздържали се – 6

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор №3334/05.05.2010г., с ЕТ „А-З-Зинаида Коева”, гр. Ямбол, ЕИК 838185906, със седалище и адрес на управление ул.”Търговска” бл.56,вх.Б,ет.3,ап.15, гр. Ямбол, за предоставен под наем за временно и възмездно ползване обект – частна общинска собственост, представляващ  Обект № 27 – Помещение за „Бърза закуска и закусвалня”, находящо се на Централен общински пазар, пл. „Георги Дражев”,с идентификатор №87374.550.10.9 по КК на гр. Ямбол, с обща площ от 115.00 кв.м.,със 7 /седем/ години, считано от 05.05.2013г.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно определяне на пазарна цена на отстъпено право на строеж на ул. "Батак".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения.

            Георгиева – Чете протокол на ПК ОИКДОУ, приемат предложението. (приложен към материалите по заседанието)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат, подлагам на гласуване т.І от проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 25                        против – 1                             въздържали се – 5

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

            Петкова – Подлагам на гласуване т.ІІ от проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 24                        против – няма                       въздържали се – 5

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

            Петкова – Подлагам на гласуване т.ІІІ от проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 21                        против – няма                       въздържали се – 4

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка чл. 35, ал.2, т.4 от НРПУРОИ и чл. 37, ал.4, т.4 от ЗОС във връзка с § 17, ал. 2 на ЗУТ и на основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Общински съвет Ямбол учредява възмездно право на строеж и одобрява пазарна оценка на обекти за търговия  в Поземлен Имот с кадастрален № 87374.550.2 по кадастралната карта на гр. Ямбол, при граници за имота: ПИ с №№ 87374.550.8; 87374.550.9; 87374.550.6; 87374.550.83; 87374.538.121 ;87374.550.1, представляващ УПИ II в кв.18Б по плана на града, находящ се в гр. Ямбол, ул. "Батак", с площ по акт за частна общинска собственост 3 485 кв.м., а именно:

            1. Право на строеж на Сийка Димитрова Вълчева върху застроително петно № 7, в УПИ II, кв.18 Б по плана на гр. Ямбол, ул. "Батак" № 14, при граници на застроителното петно: 87374.550.1 – ул.”Батак”, 87374.550.6 – паркинг, 87374.550.6 – улица, 87374.550.121 – дига на р.”Тунджа”, ул.”Русе”, със застроена площ 47 кв.м. Разгъната застроена площ – 94 кв.м.  Правото на строеж се учредява за сумата от  13 843  лв.

            2. Право на строеж на Сийка Димитрова Вълчева, върху застроително петно № 8, в УПИ II, кв.18 Б по плана на гр. Ямбол, ул. "Батак" № 16, при граници на застроителното петно: 87374.550.1 – ул.”Батак”, 87374.550.6 – паркинг, 87374.550.6 – улица, 87374.550.121 – дига на р.”Тунджа”, ул.”Русе”, със застроена площ 47 кв.м. Разгъната застроена площ – 94 кв.м.  Правото на строеж се учредява за сумата от  13 843  лв.

         3. Право на строеж на  Антон Иванов Тонев, върху застроително петно № 25, в УПИ II, кв.18 Б по плана на гр. Ямбол, ул. "Батак" № 50, при граници на застроителното петно: 87374.550.1 – ул.”Батак”, 87374.550.6 – паркинг, 87374.550.6 – улица, 87374.550.121 – дига на р.”Тунджа”, ул.”Русе”, със застроена площ 63 кв.м. Разгъната застроена площ – 126 кв.м. Правото на строеж се учредява за сумата от  18 522.00 лв.

 

         II. Упълномощава Кмета на Община Ямбол да сключи договор за възмездно учредяване на право на строеж с всеки ползвател, след като последния извърши необходимите плащания и погаси задълженията си към община Ямбол.

         III. Всички такси по учредяването на правото на строеж са за сметка на всеки един от получаващите го.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА - Предложение относно определяне оценка на право на пристрояване по молба от Георги Костов Апостолов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения.

            Георгиева – Чете протокол на ПК ОИКДОУ, приемат предложението. (приложен към материалите по заседанието)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат, подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 24                        против – няма                       въздържали се – 7

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 и чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на правото на пристрояване на Георги Костов Апостолов, с местоживеене гр. Ямбол,  ул. „Ген. Заимов” №5, вх. Б, ет.1, ап.3 върху 2.20 кв. м. от общински ПИ 87374.540.218 по КК на гр. Ямбол, с площ 3957 кв. м. за изграждане на тераса от северната страна с размер 2.20 кв. м. към апартамент №3 на ул. „Ген. Заимов” №5, вх. Б, ет.1, ап.3, гр. Ямбол, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 87374.540.218.1.17, с площ 54.34 кв. м., като част от сграда с идентификатор 87374.540.218.1 по КК на града, построена в посочения общински поземлен имот в размер на 340.00 лв.

      Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху общински ПИ 87374.550.112 по КК на гр. Ямбол, ЕАД "Сигмабус", Андрей Едрев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения.

            Георгиева – Чете протокол на ПК ОИКДОУ, приемат предложението. (приложен към материалите по заседанието)

            Хаджигеоргиева – Имам въпрос, защо се продава всичко това, с тротоарите, с паркинга, с всичко? Той има право само на земята към сградите, само правото на застрояване? Имам запитване от граждани, на които и аз не можах да отговоря, 7 000 кв. м. са тротоарите с паркинга, с всичко.

Славов - Няма как да се продават тротоарите, нито улиците, защото са публична общинска собственост. Това, което е перона и тротоарите под перона не са тротоари на улици, т.е. те не са публична общинска собственост. За да функционира като нормално съоръжение то трябва да отговаря на определени изисквания, говорим за автогарата., тогава, когато е била приватизирана с всичките приватизационни договори това не е урегулирано, което прави тази автогара все още временна, за да стане тя постоянна ,в града ни няма друга, нито общината има ресурса да изгради нова такава, е необходимо да се урегулира собствеността. Не виждам нищо лошо в това, че даваме възможност на един собственик с идея да инвестира в развитието на такова съоръжение, което е само в посока удобство на гражданите, които ползват автогарата, междуградска и областна, да се предаде. Коментираме и че това ще развие самия район, ще му предаде съвсем друг облик и вид. Така, както урегулирахме проблема с ул. „Батак” и там предстоят да се доразвият инвестиционните намерения на хората, по същия начин целия този район ще се благоустрои, така че да бъде максимално удобен и полезен за ямболските граждани.

Хаджигеоргиева – На времето, когато се построи тази автогара беше наистина временно съоръжение. Аз не знам да има град, който да няма общинска автогара. Това са неща, с които решаваш транспорта на гражданите си. Тогава спорихме за продажбата, понеже е временно, трябваше да се изгради постоянна, купи временната постройка, сега поиска правото на застрояване не само на него, но и на цялата територия и ще внесе много инвестиции. Аз искам тук добре да запомните и искам да видя какви са инвестициите, които той ще направи или само ще дава там разни павилиончета, закуски и ще печели. С много лека ръка решаваме общината как да си даде имотите, те почти не останаха. Но да няма общината автогара, няма такъв град. нямало с какво да инвестира. Тя е готова, ще се дава под наем, ние дадохме тази тогава и щеше да прави големи работи този инвеститор, който не го познавам и не защото е от Сливен пак. Малко взехме да си изостряме взаимоотношенията пак двата града, като в старите времена. Аз съм озадачена-  7 000 кв. м., които той няма право да получи, защото той има право да получи върху застроената площ, другото му го даваме ей така за 600 000 лв.

Димов – Считам, че отдаването или по-точно продажбата на земята под автогарата трябва да стане сега. И ще се мотивирам защо. Г-жо Хаджигеоргиева, това не е сливенска фирма и всичко остава в Ямбол. За да отговоря на вашия въпрос какви инвестиции ще направи, първо трябва да му се даде възможност да си закупи имота и едва тогава човек да инвестира. А доколкото знаете на същата тази фирма дори общината би трябвало да й плати пари още от времето, когато се приватизира „Диана бус”.

            Петкова – Няма други желаещи да се изкажат, подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 19                        против – 11                           въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот?

Бицова – Гласувах „за”.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) от Закона за общинската собственост определя пазарна цена  на застроен терен с площ 7000 кв.м., който е отреден за УПИ ІІ, кв. 18  по плана на кв. „Каргон”, град Ямбол, одобрен с решение по т.23 на ІХ заседание на ОбС от 04.05.2012 г., а по КК на града ПИ 87374.550.112, целият с площ 7 000 кв.м. в размер на 630 000 (шестстотин и тридесет хиляди ) лв. без ДДС  на която цена да бъде извършена продажбата му на  ЕАД „Сигмабус”, ЕИК 119668235, със седалище и адрес на управление град Сливен, ул. „Димитър Пехливанов” № 22, ап.3, представлявано от Андрей Маринов Едрев.

 

 

 

Карска – отр. вот – Гласувах „против” продажбата на този имот най-малкото, защото човекът, който стои зад фирмата или купувача участие има ½ турска фирма. 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА - Предложение относно актуализация на базисни наемни цени в Приложение № 1 към НРПУРОИ и месечни наемни цени по сключени договори за наем за отдадени имоти или части от тях - общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения.

            Георгиева – Чете протокол на ПК ОИКДОУ, приемат предложението. (приложен към материалите по заседанието)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат, подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 23                        против – 2                             въздържали се – 4

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

            Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 22                        против – 3                             въздържали се – 3

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.68, ал.3 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол, месечните наемни цени по сключените с община Ямбол договори за наем, за отдадени под наем нежилищни имоти или части от тях – общинска собственост, да се актуализират с 4.2 %, считано от 01.03.2013 г.

            2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.8 от ЗОС определя базисни месечни наемни цени за отдаване под наем на имоти или части от тях – общинска собственост, съгласно Приложение № 1 към НРПУРОИ на ОбС Ямбол, считано от 01.03.2013 г.

 

 

      Петкова - Поради изчерпване на дневния ред закривам двадесетото заседание на  ОбС Ямбол.

           

 

                                                           Председател ОбС - Ямбол:

 

                                               д-р Т. Петкова

          

          

                                                          Протоколисти:

 

 

                                                                                  Ил. Иванова

 

           

                                                                                                                      Ан. Господинова