ПРОТОКОЛ № ХХІ

 

            Днес, 11.04.2013г. съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 14.00 часа с уведомително писмо с изх. № 910101/0005/04.04.2013г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол.

            От общо 37 общински съветници присъстваха  37.

            На заседанието присъства г-н Г. Славов – кмет на община Ямбол.

Кворум в 14.10 часа 35 съветника.

            Председателят на Общински съвет - Ямбол г-жа Т. Петкова откри двадесет и първото заседание на Общинския съвет.

 

            Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно приемане на отчет за дейността на МКППМН при Община Ямбол за 2012г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно приемане на доклад за дейността и отчет за изразходваните бюджетни средства  на читалищата в гр. Ямбол за 2012г.

ВНОСИТЕЛ: ПК ОКСМД

3.      Предложение относно допълнение към решенията за приемане на бюджета на Община Ямбол за 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно отпускане на финансова помощ.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

5.      Предложение относно общинска програма за закрила на детето през 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно годишен план за развитие на социалните услуги на територията на Община Ямбол през 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно проектно предложение по Трансгранично сътрудничество ИПП България – Турция 2007 – 2013 с ПО „Устойчиво социално и икономическо развитие”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по Финансовия механизъм на европейското пространство 2009 – 2014, програма BG06 „Деца и младежи в риск”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013, „Изграждане на капацитет на бенефициента по ОПРР”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно кандидатстване за отпускане на заем от ПУДООС за осигуряване на собствено финансиране по проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно отчет за дейността и приемане на годишните финансови отчети за 2012г. на търговските дружества със 100% общинско участие „ДЦ № 1 – Ямбол” ЕООД и „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно предварително съгласие от ОбС Ямбол за прокарване на трасе на оптичен кабел от гр. Ямбол до с. Стара река, община Тунджа през ПИ, собственост на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.530.291 по КК на гр. Ямбол, ул. "Преслав" № 66 по искане от Светослав Колев Делев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на ЕТ „Елвис Иван Иванов” – Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

            Петкова - Имате думата по дневния ред.

            Карска  – Предлагам да отпадне от дневния ред. т.1 – Отчет за дейността на МКБППМН.

            Славова – Предлагам като последна точка в дневния ред да влезе предложение за промяна на бюджета на Община Ямбол за 2013г. във връзка с новообразуваното ОДЗ „Свобода”.

            Карска – Мотивите ми да предложа т.1 да отпадне са, че в отчета не е коректно посочена информацията за дейността й. Дело № 281 на ЯРС е приключило и не е включено в отчета, от което следва, че може да има и други неточности. Ние нямаме достъп до цялата информация, с която работи комисията и не можем да преценим. В МК няма нито един общински съветник.

            Славова - С Решение по т. 12 от ХVІ-то заседание на Общински съвет Ямбол, проведено на 19 декември 2012 г., бе преобразувана Целодневна детска градина „Свобода” в Обединено детско заведение „Свобода”, същата бе определена като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити и бе възложено на кмета на общината да издаде заповед за преобразуване на целодневната детска градина в обединено детско заведение. След извършване на всички съпътстващи и съгласувателни процедури по преобразуването, е издадена посочената заповед, и е обнародвана в неофициалния раздел на ДВ, бр. 30 от 26.03.2013г. До приключването на процедурите и обнародването на заповедта, разходите за дейностите бяха планирани и се отчитаха по бюджета на ЦДГ „Свобода”, като след извършването на счетоводният отчет и отчета за изпълнение на бюджета към 31.03.2013г., следва да бъдат планирани и да се отчитат по бюджета на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити ОДЗ „Свобода”.

            Петкова - Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на г-жа Карска.

Гласували      за – 10                        против – 15                           въздържали се – 9

Не се приема.

Подлагам на гласуване предложението на г-жа Славова.

Гласували      за – 21                        против – 10                           въздържали се – 3

Приема се.

            Подлагам на гласуване целия дневен ред анблок.

Гласували      за – 24                        против – 4                             въздържали се – 6

Приема се.

 

            Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно приемане на отчет за дейността на МКППМН при Община Ямбол за 2012г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно приемане на доклад за дейността и отчет за изразходваните бюджетни средства  на читалищата в гр. Ямбол за 2012г.

ВНОСИТЕЛ: ПК ОКСМД

3.      Предложение относно допълнение към решенията за приемане на бюджета на Община Ямбол за 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно отпускане на финансова помощ.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

5.      Предложение относно общинска програма за закрила на детето през 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно годишен план за развитие на социалните услуги на територията на Община Ямбол през 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно проектно предложение по Трансгранично сътрудничество ИПП България – Турция 2007 – 2013 с ПО „Устойчиво социално и икономическо развитие”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по Финансовия механизъм на европейското пространство 2009 – 2014, програма BG06 „Деца и младежи в риск”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013, „Изграждане на капацитет на бенефициента по ОПРР”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно кандидатстване за отпускане на заем от ПУДООС за осигуряване на собствено финансиране по проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно отчет за дейността и приемане на годишните финансови отчети за 2012г. на търговските дружества със 100% общинско участие „ДЦ № 1 – Ямбол” ЕООД и „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно предварително съгласие от ОбС Ямбол за прокарване на трасе на оптичен кабел от гр. Ямбол до с. Стара река, община Тунджа през ПИ, собственост на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.530.291 по КК на гр. Ямбол, ул. "Преслав" № 66 по искане от Светослав Колев Делев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на ЕТ „Елвис Иван Иванов” – Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно приемане промяна на бюджета на Община Ямбол за 2013г. във връзка с новообразуваното ОДЗ "Свобода".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

           

 

            Във всички гласувания на днешното заседание г-н М. Томов гласува със стара електронна карта на името Иван Мандаджиев. (забравил е своята)

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно приемане на отчет за дейността на МКППМН при Община Ямбол за 2012г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения.

            Янкова – Чете протокол на ПК ЗОР, приемат предложението. (приложен към материалите по заседанието)

            Карска – Притеснява ме отношението на тази комисия към работата й, няма нейни представители в училищата, лични наблюдения имам. Работят само по казаното от един инспектор от Детска педагогическа стая. Недопустимо е съветниците да нямат поглед върху работата й. МК не извършва разследваща дейност, подчинява се на данни, които едно лице й дава. По делото, което споменах № 281 ЯРС се отмени решението на комисията. Пише г-н Драгнев е председател, къде е да го питаме за работата? 

            Славова – В комисията участва служител от отдел „Закрила на детето” към ДСП Ямбол. Считам, че решенията на комисията са коректни и са в защита интересите на децата.

            Карска – репл. – Същият служител е оспорвал решението на комисията. Има няколко юристи там, тия юристи как са вземали решения като не зачитат решението на съда?

            Славова – дупл. – Тази комисия не функционира формално. Може това да е частен случай и да сте лично засегната, но МК работи в законови рамки.

            Костадинов – Като има дело нека ЯРС излезе с решение. Има втора инстанция и трета инстанция.

            Карска – Говоря за влязло в сила решение. МК е взела незаконосъобразно решение. Къде е общинския съвет? Има учители, педагози, нека си вършат работата.

            Кремъкова – Не е вярно, че МК работи само по думите на един човек. Те привличат в работата си като консултанти педагогическите съветници, учителите на децата, работим заедно.

            Карска – репл. – МК се доверява само на лицето Тенко Боев, той си е позволил да събере данни само от деца, а трябва да има педагогически съветник, който и да е психолог.

            Кремъкова – дупл. – Не е вярно, че само децата се разпитват, учителите и педагогическия съветник, който е с психологическо образование също участват.

            Миланов – Като Ви напомням, че приемаме отчета само за информация предлагам да прекратим дебатите и да гласуваме.

            Петкова – Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 21                        против – 4                             въздържали се – 8

Приема се.

            Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 21                        против – 2                             въздържали се – 10

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.7, ал.2 от ЗБППМН приема за информация Отчета за организацията и дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Ямбол през 2012г.

 

 

           

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно приемане на доклад за дейността и отчет за изразходваните бюджетни средства  на читалищата в гр. Ямбол за 2012г.

ВНОСИТЕЛ: ПК ОКСМД

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят представи предложението по приложения материал.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 34                        против – няма                       въздържали се – 1

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 26а, ал.5 от Закона за народните читалища, Общински съвет Ямбол приема докладите за осъществени читалищни дейности и отчетите за изразходваните от бюджета средства през предходната година на НЧ „Зора - 1945”, НЧ „Диана - 1944”, НЧ „Умение 2003г.”, НЧ „Съгласие 1862”, НЧ „Пробуда - 1909”, НЧ „Тракийска лира - 2012”.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно допълнение към решенията за приемане на бюджета на Община Ямбол за 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения.

            Марчева – Чете протокол на ПК БФ, приемат предложението. (приложен към материалите по заседанието)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

      Милков – от място – има карта на устройството на г-н Донев, да се повери дали е гласувал.

      Сивкова – от място – нека прегласуваме.

            Петкова – Явно има неясноти по гласуването, моля Ви отново гласувайте т.1 от проекторешенията на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

            Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – 4

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

 

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 18, ал. 1 от Закона за общинските бюджети, чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА,  Наредбата на Общинския съвет по чл. 9а от ЗОБ:

            1. Допълва Решение ХIХ-4 от 15 февруари 2013 г. на Общински съвет Ямбол, с което е приет бюджета на Община Ямбол, в т.1.1.2.6., т.30 и т.31 със следният проект:

-      „Подкрепа за заетост” по ОП „Развитие на човешките ресурси”;

            2. Упълномощава кмета на общината да ползва временни безлихвени заеми до размера на гласуваните от Общински съвет средства по т.1.1.2.6., т.30 и т.31 от Решение ХIХ-4 от 15 февруари 2013 г. на Общински съвет Ямбол и по други спечелени проекти от Община Ямбол. 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно отпускане на финансова помощ.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят представи предложението по приложения материал.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 34                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

            Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл.6 от Правилника за определяне реда и начина за отпускане на спешна помощ по здравословни проблеми и т. 19.2 от решение по т.4 от дневния ред на ХІХ заседание, проведено на 15.02. 2013г.:

            1. Отпуска еднократна финансова помощ на Янка Иванова Стоева от гр. Ямбол, живуща на ул. „Арда” № 5, ет.1 в размер на 50 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

            2. Отпуска еднократна финансова помощ на Янка Стоянова Георгиева от гр. Ямбол, живуща на ул. „Тополница” № 65 в размер на 50 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

 

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно общинска програма за закрила на детето през 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения.

            Папашимов - Чете протокол на ПК ЗСД, приемат предложението. (приложен към материалите по заседанието)

            Калиманов – И на заседанието на ПК изразих притеснения по тази програма. В таблицата с индикаторите трябва да има конкретни числа.

            Славова – Програмата е изключително всеобхватна и изчерпателна. За това, че няма брой, тя е отворена. В края на годината се пише отчет, така че не вярвам някоя институция да не си свърши работата.

            Бицова – ПК ОКСМД също разгледа обстойно програмата. Смятам, че тя отговаря на изискванията. Това, което Вие визирате е очаквания резултат.

            Петкова – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 28                        против – 1                             въздържали се – 5

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.3, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за закрила на детето, Общински съвет Ямбол приема Общинска програма за закрила на детето през 2013 г.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно годишен план за развитие на социалните услуги на територията на Община Ямбол през 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения.

            Папашимов - Чете протокол на ПК ЗСД, приемат предложението. (приложен към материалите по заседанието)

            Калиманов – Пак с моите числа ще работим. Програма е идеална, но аз искам числата. Миналата година пак задавах въпрос – колко деца ще са в общностния център, какво ще правят, кои ще бъдат?

            Петкова – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 28                        против – 1                             въздържали се – 4

Приема се.

            Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 31                        против – 1                             въздържали се – 3

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           

           

            РЕШИ:

           

            1. На основание чл.19, ал.2 и ал.3 от Закона за социално подпомагане и чл.36 б, ал.4 от ППЗСП Общински съвет Ямбол приема План за развитието на социалните услуги на територията на община Ямбол за 2013г.

            2. На основание чл.Зб б, ал.5 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, Община Ямбол да предостави на изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане чрез Регионална дирекция за социално подпомагане годишния план в 14-дневен срок от неговото приемане.

 

 

        

         ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно проектно предложение по Трансгранично сътрудничество ИПП България – Турция 2007 – 2013 с ПО „Устойчиво социално и икономическо развитие”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения.

            Захариев - Чете протокол на ПК ТУТЕ, приемат предложението. (приложен)

            Сивкова – Това е една добра възможност да са получат средства, които да се ползват за подобряване на нашата инфраструктура. Бих искала да знам кой е партньора от турска страна. Срока е 30 април, така че би трябвало да се знае. Става въпрос в това предложение за моста на Градски парк и затова питам какво става с портала, ще го разваляме ли? Миналата година го правихме, вложихме доста пари.

            Костадинов – Нямаше да ставам, но ми стана много смешно за портал. Какъв е проблема да го демонтираме и после пак да го сложим?

            Сивкова – Разбирам, че Ви е смешно, защото със същото безхаберие вдигнахте данъците. Държа г-н Славов да отговори, за да приключим с това.

            Славов – Няма нищо лошо да се пита, но е по-добре въпросите да се задават на заседанията на ПК, когато са там колегите, работещи по съответния проект. Защото сега аз не знам кой е партньора. Ако беше български, щях да знам, но с турските ми е малко трудно. Знаете, че за да се работи по моста трябва да има проект, да се одобри и т. н. Ако се окаже ненужен портала там, ще му намерим друго приложение. Предстои ограждането на парк Боровец. Точно вдигането на данъците ни даде възможност да участваме по тези проекти.

            Миланов – Този проект е по трансгранично сътрудничество. Това е едно предимство за нашата община, че има възможност да участва в такива проекти, Турция е на нашата граница. Сигурен съм, че всичко ще се направи както трябва и ще имаме и мост и портал. Уважавам мнението Ви и предлагам да подкрепим решението.

            Петкова – Преминаваме към гласуване. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията в предложението. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 27                        против – 6                             въздържали се – 1

Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

            Гласували      за – 28                        против – 5                             въздържали се – 2

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА:

            1. Дава съгласие Община Ямбол да кандидатства и изпълнява проект по Програма ИПП България – Турция 2007-2013г., по покана № 2007CB161PO008-2013-3, Приоритетна ос 1: „Устойчиво социално и икономическо развитие”, мярка 1.3 –„Инфраструктурна подкрепа за подобряване на икономическия потенциал на зоната за сътрудничество”.

            2. Дава съгласие кметът на Община Ямбол да сключи партньорско споразумение за разработване, подаване и изпълнение на проектно предложение по Програма ИПП България –Турция 2007-2013г., по покана № 2007CB161PO008-2013-3, Приоритетна ос 1: „Устойчиво социално и икономическо развитие”, мярка 1.3 –„Инфраструктурна подкрепа за подобряване на икономическия потенциал на зоната за сътрудничество”.

            3. Декларира, че предназначението на обекта за интервенция – „Централен мост на Градски парк” няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 (пет) години след приключване на дейностите по проекта.

 

 

 

            Банков – отр. вот – Гласувах против, защото знам от практиката на кмета и общинската администрация с проектите. Нямало общо с данъците, напротив, от двете страни на този мост има вложени три милиона лева, още за 400 хиляди се съдим, ще хвърлим и още пари. Всичко е от данъците, те хората го разбраха вече. Затова съм против, против начина на управление на тези пари.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по Финансовия механизъм на европейското пространство 2009 – 2014, програма BG06 „Деца и младежи в риск”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения.

            ПК ОКСМД приемат предложението. (приложен протокола на комисията)

            Сивкова – Подкрепям това предложение, както го подкрепих и на заседанието на ПК, но когато гласувам искам да гласувам информирано, а в предложения материал няма достатъчно информация. Стойността на средствата за ремонта и реконструкцията на Младежкия дом е до 75% от 1,5 млн евро. Това означава, че проектът за Младежки дом не може да бъде реализиран изцяло. По него, предварителната преценка на необходимите за разходване средства е ок. 4 млн лв. без оборудването. Разделен е на два етапа. Първият е на стойност 2,5 млн. лв. за ЕЕ, саниране и преустройство, а вторият за 2 млн. лв. за външни промени в т.ч. и на околното пространство в парка. Оказва се, че следва допълнително да бъдат отделени средства за завършване на проекта. Трябва да стане ясно, че не е достатъчно да се каже, че реализираме проект, а да се уточни какво следва да се плати, ако не успеем да го реализираме. Това води до изненада и необходимост от гласуване на завишения на данъците през следващата година. Изцяло съм за този проект, но искам да имаме точна и пълна информация за него, трябва да има конкретни цифри. Всяко едно решение на общинския съвет трябва да е икономически изгодно и финансово оправдано.

            Миланов - Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – 3

Приема се.

            Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 35                        против – няма                       въздържали се – 1

Приема се.

            Петкова - Подлагам на гласуване т.3 от проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 29                        против – няма                       въздържали се – 2

Приема се.

            Подлагам на гласуване т.4 от проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 34                        против – няма                       въздържали се – 1

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА:

         1. Дава съгласие Община Ямбол да кандидатства с проектно предложение по Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014, програма BG06 „Деца и младежи в риск”, Компонент 1 «Грижа за младежи в риск».

            2. Декларира, че сградата на Младежки дом „Георги Братанов”, Ямбол ще  бъде  предназначена  за  ползване  като  Младежки  център  със  Знак  за  качество  на  СЕ  в продължение на 10 г.

            3. За целите на проекта, дава съгласие Община Ямбол да кандидатства с  проектно предложение по Фонда за двустранни взаимоотношения, за да бъде подпомогнат бенефициента и партньорите на програмно ниво.

            4. Дава съгласие кметът на Община Ямбол да сключи партньорско споразумение за разработване, подаване и изпълнение на проектно предложение по Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014, програма BG06 „Деца и младежи в риск”, Компонент 1 «Грижа за младежи в риск».

 

 

 

             ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013, „Изграждане на капацитет на бенефициента по ОПРР”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения.

            Марчева – Чете протокол на ПК БФ, приемат предложението. (приложен)

            Сивкова – Отново разглеждаме добра идея за кандидатстване с проект. Държавата кани Общината да изгради обекти, в които да вложи пари. Тук ни се предлага материал, в който са преписани насоките за кандидатстване от сайта на Управляващия орган, което ни обижда, защото можем и сами да си ги прочетем. Не са описани инвестиционните предложения. Поемаме ангажимент за поддържане на инфраструктура. Интересува ме частта, в която следва да се посочат кои са тези проекти. Ето, в т.2 Общинският съвет декларира, че поема ангажимент инвестиционните проекти и предложения да бъдат включени в Интегрирания план за възстановяване и развитие. В т.4 следва да поемем ангажимент да осигурим финансирането за изграждане на обектите от подземната инфраструктура. Ние трябва да уточним кои са тези обекти, за които ще се финансират инвестиционните предложения. Имаше обществено обсъждане, там се казаха някои обекти. Едно е да гласуваш за един обект с прекарване 5 м. водопровод, друго е дължината да е от 1 км, колкото и безумно да звучи. Моля г-н Славов да изброи обектите, за да гласуваме информирано.

            Банков – Ние сме на олимпийския принцип „важно е участието”. Не знам на Вас какво Ви е ясно, но аз два пъти го прочетох и на мене не ми стана ясно. Нищо не е ясно, освен че ще вземем едни пари, 500 хил. лв., за предоставяне на техническа помощ при изготвяне на инвестиционни проекти, когато пък ще можем да вземем много пари. Много ми е интересно кои ще са тези проекти и колко пари ще ни трябват за тях? Кое е обсъждано и кое видяно? Щом ще има обсъждане, трябва да знаем какво ще обсъждаме. Още повече, че се ангажираме със съфинансиране до 2017г. за реконструкция на подземните комуникации. Какво се случва като няма да стигнат още 5-6 млн? Отново увеличение на данъците с 40% ? Ако трябва да правим един водопровод за три – четири милиона лева, смятайте за какви пари става въпрос.

            Костов – Добре е да се изслушваме, а не само да говорим. Какво очаквате? Нещо да се прави, а да не се направи подземната инфраструктура? Това е било преди години, сега не може така. Както на ул. „Граф Игнатиев” първо се направи водопровода, за да се приключи с аварите и тогава се асфалтира и направи всичко друго. Г-н Банков, ние следва да финансираме, а не да съфинансираме подземната инфраструктура. Ако не направим промяна в нея, ще се получи както преди. Няма община която да ремонтира надземната инфраструктура, без да промени и укрепи подземната.

            Славов – Ясно е, че като на последно заседание преди откриване на предизборната кампания, колегите от БСП ще ни провокират с темата за данъците. Но и аз ще Ви провокирам – хората знаят защо плащат повишените данъци. Те знаят, че по друг начин няма как да усвоим възможните средства от ЕС. Ако нямаме тези пари, за да сменим подземната инфраструктура, гражданите на Ямбол и след 20 г. ще ходят по дупки. Ако не сменим подземната инфраструктура, ще се копае върху новия асфалт или тротоар. Това не е рационално. Трябва да се каже прямо – това е изборът, който е правилен. Така ще имаме улици, тротоари, зелени площи и мостове. Но това си има своята цена. Хората я плащат – в паричния салон хората не спират да внасят задълженията си. Г-жо Сивкова, ако бяхте поканили представител на администрацията на заседанието на комисията, щяхте да знаете, че едва преди два дни МРРБ най-накрая одобри „зоните за въздействие”. Те са началната фаза за изготвяне на интегрираните планове. След тяхното изготвяне, ще направим обсъждане, за да решим къде да направим обновление. Затова нямаме готови проекти, предложението е внесено преди одобрението на „зоните”.

            Банков – Г-н Костов, ние с Вас говорим за едно и  също – инфраструктурата има нужда от реконструкция. Но ние трябва да сме информирани за проектите. Навсякъде има комуникации, освен коритото на реката. Поетите ангажименти имат друго естество. Чии са комуникациите ? Те са или държавни, или частни. Общината няма такива. Тези 3 млн., които теглим за съфинансиране ги плащаме два пъти. Веднъж с данъците, а втория път чрез амортизациите и цената на водата, която не е уточнена. Ние направихме „Ал. Стамболийски” без да пипнем комуникациите. Ремонтирахме „Граф Игнатиев” заедно с комуникациите и той хлътна.

            Папашимов – Предлагам да гласуваме анблок предложените решения.

            Петкова – Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 26                        против – 6                             въздържали се – 2

Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

            Гласували      за – 27                        против – 4                             въздържали се – 3

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА:

            1. Общински съвет -  Ямбол дава съгласие Община Ямбол да кандидатства с проектно предложение по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа за следващия програмен период” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 5 „Техническа помощ”, операция 5.3 „Изграждане на капацитет на бенефициентите по ОПРР”.

            2. Общински съвет – Ямбол декларира, че поема ангажимент инвестиционните проектни предложения да бъдат включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие.

            3. Общински съвет – Ямбол декларира, че поема ангажимент инвестиционните проектни предложения да бъдат включени за кандидатстване за финансиране по ОПРР през следващия програмен период 2014-2020.

            4. Общински съвет – Ямбол декларира, че поема ангажимент за осигуряване на финансиране за изграждане/реконструиране на подземната инфраструктура за обектите, предмет на проектното предложение в периода до 2017 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно кандидатстване за отпускане на заем от ПУДООС за осигуряване на собствено финансиране по проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения.

            Марчева – Чете протокол на ПК БФ, приемат предложението. (приложен)

            Петкова – Предлагам да гласуваме анблок предложените решения. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 28                        против – 4                             въздържали се – 2

Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

            Гласували      за – 28                        против – 6                             въздържали се – 1

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

На основание чл.21, ал.1, т.10 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.17 от Закона за общинския дълг:

 

  1. Дава съгласие община Ямбол да кандидатства за безлихвен заем от ПУДООС за осигуряване на собственото финансиране по договор DIR-51011116-C035, проект DIR-51011116-46-130 „Интегриран проект за водния цикъл на град Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на град Ямбол” в размер до 3 122 000 лв.
  2. Условия за погасяване :

-          срок на погасяване  - до 5 години от датата на сключване на договора за заем;

-          източник на погасяване – собствени приходи на Община Ямбол;

-          валута на дълга – български лева;

  1. Възлага на Кмета на община Ямбол да извърши всички необходими действия по представяне на Заявление за безлихвен заем в ПУДООС.
  2. Възлага на Кмета на община Ямбол да подпише Договор за безлихвен заем, по правилата, условията и реда за отпускане на заеми от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда;
  3. Упълномощава Кмета на община Ямбол да подпише Запис на Заповед за обезпечаване на пълния размер на заемната сума. Записът на заповед се издава за срок: от датата на подписване на договора с ПУДООС и изтича един месец след падежа на последната вноска по погасителния план.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно отчет за дейността и приемане на годишните финансови отчети за 2012г. на търговските дружества със 100% общинско участие „ДЦ № 1 – Ямбол” ЕООД и „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения.

            Миланов – Чете протокол на ПК ОИКДОУ, приемат предложението. (приложен)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат, преминаваме към гласуване.

            Миланов - Предлагам да гласуваме анблок предложените решения.

            Петкова – Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 25                        против – няма                       въздържали се – 4

Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.    

            Гласували      за – 29                        против – няма                       въздържали се – 3

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Търговския закон, чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона  за местното самоуправление и местната администрация и чл. 9, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 53, ал. 1 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества:

            1. Приема годишния финансов отчет и баланса за 2012 г. на:

             1.1. „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД

             1.2. „ДЦ № 1 – Ямбол” ЕООД

            2. Определя дивидент в размер на 25 % от балансовата печалба по годишния финансов отчет на:

              2.1. „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД

              2.2. „ДЦ № 1 – Ямбол” ЕООД

Определеният дивидент да бъде приведен в срок до 30 юни 2013 г., по сметка: IBAN BG 13 SOMB 9130 8424420344, BIC SOMBBGSF, код за вид плащане – 44 48 00 (дивидент) при „Общинска банка” АД, клон гр. Ямбол.

            3. На основание чл. 54, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 9, ал.1, т. 14 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества предоставя дивидента за 2012 г. реализиран от „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД на дружеството за закупуване на апарат за хематологични изследвания, необходим на сектор „Клинична лаборатория".

 

            4. На основание чл. 137, ал. 1, т.5 от Търговския закон и чл. 9, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества:

             Освобождава от отговорност за финансовата 2012 г. управителите на:

             4.1.„ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД

             4.2. „ДЦ № 1 – Ямбол” ЕООД

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно предварително съгласие от ОбС Ямбол за прокарване на трасе на оптичен кабел от гр. Ямбол до с. Стара река, община Тунджа през ПИ, собственост на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения.

            Захариев – Чете протокол на ПК ТУТЕ, приемат предложението. (приложен)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат, преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.    

            Гласували      за – 27                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот?

Папашимов – Гласувах „за”.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, дава предварително съгласие на  ЕТ “Георг Георги Георгиев”, ЕИК 838172923, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. Любен Каравелов”  № 4, представлявано от Георги Димитров Георгиев за прокарване на трасе на оптичен кабел от град Ямбол до с. Стара река, община „Тунджа“, област Ямбол през имоти публична общинска собственост както следва:

            ПИ с идентификатор 87374.32.201, по кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Пумпалово дере“, начин на трайно ползване – селскостопански, полски, ведомствен път, с обща площ 3 863 кв.м, дължина на трасето 267.00 м. и площ на сервитута 267.00 кв.м.

            ПИ с идентификатор 87374.32.255, по кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Пумпалово дере“, начин на трайно ползване – селскостопански, полски, ведомствен път, с обща площ 6 660 кв.м, дължина на трасето 3.00 м. и площ на сервитута 3.00 кв.м.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.530.291 по КК на гр. Ямбол, ул. "Преслав" № 66 по искане от Светослав Колев Делев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения.

            Миланов  – Чете протокол на ПК ОИКДОУ, приемат предложението. (приложен)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат, преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.    

            Гласували      за – 29                        против – няма                       въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост да се прекрати съсобствеността между Община Ямбол в ПИ 87374.530.291, по кадастралната карта на гр. Ямбол,  като на Светослав Колев Делев, с постоянен адрес гр. Ямбол, ул. „Битоля” № 79 се продаде правото на собственост върху имот частна общинска собственост  133/191 и.ч. от застроен поземлен имот с идентификатор 87374.530.291 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин и тридесет точка двеста деветдесет и едно/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, целият с площ191.00/сто деветдесет и един/ кв.м., идентичен с част от УПИ І /римско едно/ - За ателиета за услуги в кв. 102/ сто и две/ по регулационния  план на гр. Ямбол  за І жилищен район, одобрен със заповед І-А-630 от 02.08..1994 г., находящ се на ул. „Преслав” № 66, гр. Ямбол,  при граници на имота ПИ 87374.530.276,  ПИ 87374.530.287 и ПИ  87374.531.127, актуван с АОС 1769, за сумата от 18 120  (осемнадесет хиляди сто и двадесет) лв. без ДДС.

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол , на основание чл.36, ал.3 от ЗОС.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на ЕТ „Елвис Иван Иванов” – Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения.

            Миланов  – Чете протокол на ПК ОИКДОУ, приемат предложението. (приложен)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат, преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.    

            Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС - Ямбол, продължава срока на действие на Договор № 3233/18.04.2007 г. и Анекс към него с № 1013 от 30.04.2010 г, за предоставен под наем за временно и възмездно ползване Обект - Помещение за производствена дейност, представляващ част от имот - частна общинска собственост с идентификатор № 87374.541.36.2 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и едно тридесет и шест точка две/ находящ се на ул, „Търговска" № 57, гр. Ямбол, и представляващи втори етаж в сграда, с обща площ 222.00 кв. м., в т. ч. за производствена дейност 155.00 кв. м. и за складово помещение 67.00 кв. м., с 4 /четири/ години, считано от 01.04.2013 г.

            Костов – Имам процедурно редложение ПК БФ да заседават сега и да изкажат становище по новоприетата точка в дневния ред, което е позволено от нашия правилник за работа. И ако приемете предложението искам десет минути почивка.

            Петкова – Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 21                        против – 5                             въздържали се – 1

Приема се.

 

            Обявявам 15 минути почивка. 15.30 часа.

            След почивката кворум 34 съветника в 15.50 часа.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане промяна на бюджета на Община Ямбол за 2013г. във връзка с новообразуваното ОДЗ "Свобода".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения.

            Марчева  – Чете протокол на ПК ОИКДОУ, приемат предложението. (приложен) – Комисията предлага двете точки от проекторешението на допълнителното предложение да станат следващи две в края на основното предложение – т.І.5 и т.І.6

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат, преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване предложението на ПК БФ.

            Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – 2

Приема се.

            Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.    

            Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

 

         На основание чл. 26 и чл.28, ал.1 от Закона за общинските бюджети, чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Наредбата на Общинския съвет по чл. 9а от ЗОБ:

            І. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2013 г. по разходната част, в т.ч.:

            І.1. Намалява собственият бюджет на община Ямбол по функции, дейности и параграфи, както следва:

ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ”

Местни дейности

Дейн. 311Целодневни детски градини и обединени детски заведения - общо с 40 000лв., в т.ч.:

§ 10-00 издръжка с 40 000лв.;

Дофинансиране на делегирани от държавата дейности

Дейн. 311Целодневни детски градини и обединени детски заведения - общо с 43 352лв., в т.ч.:

§ 01-00 заплати с 36 012лв.;

§ 05-00 задължителни осигурителни вноски от работодателя с 7 340лв.;

 

ФУНКЦИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”

Дофинансиране на делегирани от държавата дейности

 

Дейн. 431Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ – общо с 19 393лв., в т.ч.:

§ 01-00 заплати с 15 600лв.;

§ 05-00 задължителни осигурителни вноски от работодателя с 2 793лв.;

§ 10-00 издръжка с 1 000лв.;

            І.2. Намалява бюджета на ЦДГ „Свобода” по функции, дейности и параграфи, както следва:

ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ”

Държавни дейности

Дейн. 311Целодневни детски градини и обединени детски заведения - общо с 300 568лв., в т.ч.:

§ 01-00 заплати с 226 088лв.;

§ 02-00 др. Възнаграждения и плащания с 3856лв.;

§ 05-00 задължителни осигурителни вноски от работодателя с 47 346лв.;

§ 10-00 издръжка с 23 278лв.;

Дофинансиране на делегирани от държавата дейности

Дейн. 311Целодневни детски градини и обединени детски заведения - общо с 8 380лв., в т.ч.:

§ 10-00 издръжка с 8 380лв.;

Местни дейности

Дейн. 311Целодневни детски градини и обединени детски заведения - общо с 105 631лв., в т.ч.:

§ 10-00 издръжка с 105 631лв.;

         І.3. Увеличава и утвърждава план за разходи по бюджета на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити Обединено детско заведение „Свобода” по функции, дейности и параграфи, считано от 01.04.2013г., както следва:

ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ”

Държавни дейности

Дейн. 311Целодневни детски градини и обединени детски заведения - общо с 300 568лв., в т.ч.:

§ 01-00 заплати с 226 088лв.;

§ 02-00 др. Възнаграждения и плащания с 3856лв.;

§ 05-00 задължителни осигурителни вноски от работодателя с 47 346лв.;

§ 10-00 издръжка с 23 278лв.;

Дофинансиране на делегирани от държавата дейности

Дейн. 311Целодневни детски градини и обединени детски заведения - общо с 51 732лв., в т.ч.:

§ 01-00 заплати с 36 012лв.;

§ 05-00 задължителни осигурителни вноски от работодателя с 7 340лв.;

§ 10-00 издръжка с 8 380лв.;

Местни дейности

Дейн. 311Целодневни детски градини и обединени детски заведения - общо с 145 631лв., в т.ч.:

§ 10-00 издръжка с 145 631лв.;

ФУНКЦИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”

Дофинансиране на делегирани от държавата дейности

Дейн. 431Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ – общо с 19 393лв., в т.ч.:

§ 01-00 заплати с 15 600лв.;

§ 05-00 задължителни осигурителни вноски от работодателя с 2 793лв.;

§ 10-00 издръжка с 1 000лв.;

 

            І.4. Предстоящите за разплащане разходи за предходни периоди на ЦДГ „Свобода” да се отчетат по бюджета на правоприемника му ОДЗ „Свобода”.

            І.5. Намалява бюджетните кредити по § 52-05 „Стопански инвентар” в местна дейност 589 „Други служби и дейности по соц. осигуряване, подпомагане и заетостта” от обект „Обзавеждане и оборудване на Общностен център” по собствения бюджет на Община Ямбол с 25 000лв. с източник на финансиране собствени приходи от продажба на нефинансови активи.

 Увеличава бюджетните кредити по § 52-05 „Стопански инвентар” в местна дейност 311 „Целодневни детски градини и обединени детски заведения” по бюджета на ОДЗ „Свобода” с 25 000лв. Допълва поименния списък на капиталовите разходи за 2013г. на Община Ямбол с обект „Обзавеждане и оборудване на ОДЗ „Свобода” на стойност 25 000лв.  и източник за финансиране – собствени приходи от продажба на нефинансови активи.

            І.6. Намалява бюджетните кредити по § 10-00 „Издръжка”  в местна дейност 589 „Други служби и дейности по соц. осигуряване, подпомагане и заетостта” по собствения бюджет на Община Ямбол с 50 000лв. Увеличава бюджетните кредити по § 10-00 „Издръжка”  в местна дейност 311 „Целодневни детски градини и обединени детски заведения” по бюджета на ОДЗ „Свобода” с 50 000лв.

 

 

 

 

            Петкова - Поради изчерпване на дневния ред закривам двадесет и първото заседание на  ОбС Ямбол.

           

 

 

 

                                                           Председател ОбС - Ямбол:

 

                                               д-р Т. Петкова

          

 

          

                                                          Протоколист:

 

                                                                                  Ил. Иванова