ПРОТОКОЛ № ХХІІІ

 

           

            Днес, 21.06.2013г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 15.00 часа с уведомително писмо с изх. № 910101/0007/13.06.2013г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха  34. Отсъстваха:

            Катя Атанасова Георгиева

            Тодор Иванов Тодоров

            На заседанието присъства г-н Г. Славов – кмет на община Ямбол.

Кворум в 15.05 часа 32 съветника.

            Председателят на Общински съвет - Ямбол г-жа Т. Петкова откри двадесет и третото заседание на Общинския съвет. Запозна присъстващите с Решения на ОИК № 299 – МИ от 11 юни 2013г. и № 300 – МИ от 18 юни 2013г. за предсрочно прекратяване пълномощията на общинските съветници Николай Димитров Пенев и Недка Христова Карска, и определяне на следващите в листата на ПП „БСП” и ПП „НФСБ” кандидати Дончо Бинев Тенев и Кирил Димитров Драгов. (приложени)

            Г-н Кирил Драгов положи клетва като общински съветник.

 

            Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно съгласуване на ПУП - ПП за обект на техническата инфраструктура в две общини на основание чл.129, ал.3 от ЗУТ, възложител "Диана кабел ТВ" ООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП - ПРЗ на ПИ извън границите на урбанизираните територии с идентификатор 87374.72.75 и одобряване на задание за ПУП по заявление от Енчо Ангелов Керязов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ с обхват УПИ І - за комплексно жилищно строителство, кв. 112 по плана на гр. Ямбол - кв. Каргон по искане на Дончо Иванов Донев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Антонин - 51" за обект № 16А на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно определяне пазарна цена на право на пристрояване за рампа по искане от Антон Стоянов Иванов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно включване на Стефан Бакърджиев - общински съветник в състава на ПК ОКСМД и ПК по ЗПУКИ.

ВНОСИТЕЛ: Т. Петкова

7.      Предложение относно приемане на наредба за изменение на НОАМТЦУ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно приемане на Наредба за управление на отпадъците в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

            Петкова - Имате думата по дневния ред.

            Сивкова – Предлагам т.2 да стане т.8 в дневния ред като други променят реда си.

            Петкова – Няма други предложение по дневния ред, мотивирайте предложенията си.

            Сивкова – Мотивите ми да предложа т.2 да стане т.8 са, че в предложеното решение не се съдържат всички изискващи се по закона реквизити. (чете текста от ЗУТ) Не се съдържа начина на урегулиране на ПИ. Срока, в който трябва да се произнесем по това предложение изтича на 23 юни и затова предложих да стане т.8, за да може да се допълни. Хората плащат за това и трябва да получат качествена услуга.

            Петкова – Подлагам на гласуване предложението на г-жа Сивкова.

Гласували      за – 30                        против – 2                             въздържали се – 2

Приема се.

            Подлагам на гласуване целия дневен ред анблок.

Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – 1

Приема се.

 

            Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно съгласуване на ПУП - ПП за обект на техническата инфраструктура в две общини на основание чл.129, ал.3 от ЗУТ, възложител "Диана кабел ТВ" ООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ с обхват УПИ І - за комплексно жилищно строителство, кв. 112 по плана на гр. Ямбол - кв. Каргон по искане на Дончо Иванов Донев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Антонин - 51" за обект № 16А на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно определяне пазарна цена на право на пристрояване за рампа по искане от Антон Стоянов Иванов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно включване на Стефан Бакърджиев - общински съветник в състава на ПК ОКСМД и ПК по ЗПУКИ.

ВНОСИТЕЛ: Т. Петкова

6.      Предложение относно приемане на наредба за изменение на НОАМТЦУ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно приемане на Наредба за управление на отпадъците в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП - ПРЗ на ПИ извън границите на урбанизираните територии с идентификатор 87374.72.75 и одобряване на задание за ПУП по заявление от Енчо Ангелов Керязов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно съгласуване на ПУП - ПП за обект на техническата инфраструктура в две общини на основание чл.129, ал.3 от ЗУТ, възложител "Диана кабел ТВ" ООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            ПК ТУТЕ приемат предложението. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание § 124, ал. 1 и ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ПЗР на ЗИДЗУТ – ДВ, бр. 82 от 2012 г.) и чл. 129, ал. 3 (в редакцията му преди изменение и допълнение на ЗУТ – ДВ, бр. 82 от 2012 г.), Общинският съвет Ямбол съгласува Подробен устройствен план - Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура на територията на две общини: „ОПТИЧЕН КАБЕЛ ОТ ГРАД ЯМБОЛ ДО СЕЛО КАБИЛЕ, ОБЩ. „ТУНДЖА”, ОБЛ. ЯМБОЛ”, прокаран на територията на община Ямбол: през поземлени имоти с идентификатори 87374.72.660, 87374.72.673, 87374.73.665, 87374.10.643 и 87374.69.644 по Кадастралната карта на гр. Ямбол  и на територията на община „Тунджа”: през поземлени имоти №№ 000281, 000278 и 000472 по КВС на землището на село Кабиле - за частта на трасето на територията на община Ямбол.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ с обхват УПИ І - за комплексно жилищно строителство, кв. 112 по плана на гр. Ямбол - кв. Каргон по искане на Дончо Иванов Донев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Донев - ПК ТУТЕ приемат предложението. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол, дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ и РУП  с обхват УПИ І-за комплексно жилищно строителство, кв. 112 по плана на гр. Ямбол – кв. „Каргон”.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Антонин - 51" за обект № 16А на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Миланов - ПК ОИКДОУ приемат предложението. (приложен протокол)

            Папашимов – Договорът за наем е изтекъл на 10 май 2013г., молбата е от 28 май. С други думи молбата е подадена след изтичане на договора. Аналогичен случай имахме в предни сесии и отхвърлихме молбите, затова аз ви призовавам да гласуваме с «не» по тази точка.

            Ганев – Моето мнение е обратно. Фирмата стопанисва общинска собственост, може би от 15 години, коректен наемател е. Считам, че ще направим грешка, ако не приемем предложението. Трябва да продължим договора, поради икономическата обстановка да гласуваме «за».

            Миланов – репл. – Не става въпрос за човека или фирмата, трябва да си спазваме закона. Имаме ли право да гласуваме «за», какво ще кажат юристите?

            Ганев – дупл. – Мисля, че това не е проблем. Имота се владее от него, не е изкаран. Това не е единствен случай, имаше и други хора, на които продължихме договорите.

            Миланов – След изказването на г-н Ганев съм убеден и ще гласувам «за».

            Петкова – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 29                        против – 1                             въздържали се – 3

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава срока на действие на Договор №3338/10.05.2010 г., с ЕТ „АНТОНИН - 51”, ЕИК 128014779 със седалище и адрес на управление гр. Ямбол,  ул. „Стара планина” № 2, вх. Д, ет.8, ап.108, за предоставен под наем за временно и възмездно ползване Обект № 16А – Магазин за търговия с промишлени стоки, представляващ част от имот – частна общинска собственост с идентификатор № 87374.550.10.16 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин и петдесет точка десет точка шестнадесет/ по КК на Ямбол, находящ се на Централен Общински Пазар, пл. „Георги Дражев”, гр. Ямбол, с обща площ 68.40 кв. м., със 7 /седем/ години, считано от 10.05.2013 г.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРА - Предложение относно определяне пазарна цена на право на пристрояване за рампа по искане от Антон Стоянов Иванов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Миланов - ПК ОИКДОУ приемат предложението. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал.2 и чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на право на пристрояване на

Антон Стоянов Иванов, с адрес :гр. Ямбол, ул.”Димитър Благоев” бл.2,вх.В,ап.53, върху 2.75 кв.м. от общински ПИ 87374.539.6 по КК на гр. Ямбол, с площ 815  кв.м. за изграждане на рампа за достъп на хора с увреждания към обект с идентификатор 87374.539.6.1.31 по КК на града, представляващ част от сграда с идентификатор 87374.539.6.1, с площ от 54.88 кв.м, построена в посочения общински поземлен имот в размер на 469.00 лв.

            Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно включване на Стефан Бакърджиев - общински съветник в състава на ПК ОКСМД и ПК по ЗПУКИ.

ВНОСИТЕЛ: Т. Петкова

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 28                        против – 1                             въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           

            РЕШИ:

           

            На основание чл.21, ал.1, т.1 и ал. 24, т.2 от ЗМСМА и чл. 23, във връзка с чл. 22 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол избира в състава на  Постоянната комисия по образование, култура, спортни и младежки дейности и в състава на Постоянната комисия по Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси на мястото на напусналия бивш общински съветник Иван Чолаков за член общинския съветник Стефан Бакърджиев.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно приемане на наредба за изменение на НОАМТЦУ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Славов – Имам допълнение към предложението във връзка с приетата такса за премахване на преместваеми обекти. - На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56, ал.2 от Закона за устройство на територията и чл.9 от Закона за местните данъци и такси Общински съвет Ямбол приема Наредба за изменение на наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Община Ямбол, както следва: § 1 остава същия, добавя се § 2 Изменя се ред ІІІ.1.14 от Приложение № 2 към Раздел II от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Община Ямбол и придобива следния вид:

 

ВИД УСЛУГА

Такса - кв.м. на месец в лв.

Такса - кв.м. на ден в лв,

 

 

I зона II зона

I зона II зона

1.14

Депозит - разноски за премахване на обекти по чл.7, ал.1, т.1.1.1 и т.1.2.7

150 лв. - еднократно за всеки обект по чл.7, ал.1, т.1.1.1 и т.1.2.7 при получаване на разрешението за поставяне

 

            Нов § 3. В чл.19 от Наредбата за преместваеми обекти на територията на Община Ямбол, Глава трета - Ред и изискване за поставяне на преместваеми обекти, се допълва второ изречение по следния начин :

            След текста „Депозитът" се добавя текста „се заплаща само за обекти по чл.7, ал.1,  т.1.1.1 и т.1.2.7"

            § 2 от основното предложение става § 4.

            Марчева – ПК БФ приема предложението.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя с направените допълнения.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 23                        против – 2                             въздържали се – 5

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56, ал.2 от Закона за устройство на територията и чл.9 от Закона за местните данъци и такси Общински съвет Ямбол приема Наредба за изменение на наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Община Ямбол, както следва:

 

            § 1. Създава се нов ред I, т.16.3 в Приложение № 7 по глава III от Наредбата, както следва:

 

Вид на услугата

Цена на услугата

Срок за изпълнение

Заплащане на цената

16.3

Зала в обект – общинска собственост на ул.”Славянска” № 4

 

 

 

 

Ползване :

- на час

 

- на ден

 

100 лв.

 

300 лв.

 

При заявяване  на услугата

 

            § 2. Изменя се ред ІІІ.1.14 от Приложение № 2 към Раздел II от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Община Ямбол и придобива следния вид:

 

ВИД УСЛУГА

Такса - кв.м. на месец в лв.

Такса - кв.м. на ден в лв,

 

 

I зона                  ІІ зона

I зона                      ІІ зона

1.14

Депозит - разноски за премахване на обекти по чл.7, ал.1, т.1.1.1 и т.1.2.7

150 лв. - еднократно за всеки обект по чл.7, ал.1, т.1.1.1 и т.1.2.7 при получаване на разрешението за поставяне

 

            § 3. В чл.19 от Наредбата за преместваеми обекти на територията на Община Ямбол, Глава трета - Ред и изискване за поставяне на преместваеми обекти, се допълва второ изречение по следния начин :

            След текста „Депозитът" се добавя текста „се заплаща само за обекти по чл.7, ал.1,  т.1.1.1 и т.1.2.7"

            § 4. Наредба за изменение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Община Ямбол е приета с Решение № ХХІІІ – 6/21.06.2013г. на Общински съвет Ямбол и влиза в сила в деня на приемането й.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно приемане на Наредба за управление на отпадъците в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Костадинов – Чете протокол на ПК ЗОР – приемат предложението. (приложен)

Сивкова – Първо трябва да кажа, че Наредба за управление на отпадъците на територията на община Ямбол трябва да има. Ние трябва да приемем такава Наредба, защото по процесите, които текът относно реализация на проекта за регионално депо и всичко, което е като политика в посока околна среда, изисква такава община като Ямбол, една от големите общини, да има такава Наредба. Наредбата разбира се би могла да бъде написана доста по-добре, тъй като тук има директно преписани текстове от закона, но така или иначе тя според мен, по моя преценка, би могла да бъде ползвана и е приложима, като разбира се трябва администрацията постоянно да работи в посока на нейното усъвършенстване и актуализация, тъй като в сферата на околната среда постоянно излизат нови и нови неща. В същото време, в ПК ТУТЕ, ни бе предоставено едно много подробно предложение от сдружение Движение с екологична насоченост, което си представлява една нова наредба. Наистина би било добре администрацията да го прегледа и съответно доста добри неща има в него в посока синхронизация с европейско законодателство и на едно следващо заседание да ни се предложи една актуализация като се ползват добрите неща в това предложение. В същото време обаче аз искам да направя няколко конкретни неща, като предложения, тъй като смятам, че има необходимост да бъдат на този етап променени в наредбата, те не са чак толкова много, но според мен са съществени. Имам четири предложения по наредбата и едно предложение по самото предложение. На първо място в чл.14, ал. 4 от наредбата предлагам след самото изписване да бъде добавено - в сила от 14.07.2014 г., тъй като това е изискването на чл.10, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците, т.е. да се знае, че при принудително премахване на незаконни строежи или на негодни за използване и застрашаващи сигурността строежи, това се извършва от собственика, след одобряване на план и т.н., че това не следва да влезе веднага в сила, а от 14.07.2014 г., така както е в текста от Закона за управление на отпадъците. Второто ми предложението е чл. 17, ал. 3 изцяло да отпадне, защото касае един текст, че за линейни обекти се внасят депозити в размер на строителната стойност на възстановителните работи, което не е редно да се вписва в тази наредба, докато не се приеме такъв размер на депозита. Както преди малко видяхме г-н Славов ни предложи депозита при премахване на такива преместваеми съоръжения значи би следвало, когато се регламентира такъв депозит и се създаде ред за неговото изчисление, гласуват се цени за възстановяване на различните видове настилки, тогава да ни се предложи един конкретен, ясен и коректен текст. На този етап нямаме основание този текст ал.3 да присъства в наредбата за управление на отпадъците. Има практика в други общини, тя е с едно допълнително регламентиране на такъв вид депозит. По принцип събирането на такъв вид депозити, без да има конкретен регламент, е незаконосъобразно, затова предлагам да отпадне и съответно, когато се регламентира депозита може да ни се предложи по-конкретен вариант. На следващо място в чл.21 от наредбата това е възложителя на строителни и монтажни работи по смисъла на §5 т.4 от допълнителни разпоредби и т.н., това е един текст, който е директно преписан от Закона за управление на отпадъците и това е чл.11. Не знам защо в закона е в сила от 13.07.2014 г., а тук ни се дава от 14.07.2014 г., трябва да е синхронизирано със закона. Предлагам да бъде променено не в сила от 14.07.2014 г., както е тук, а в сила от 13.07.2014 г. И последното ми предложение по наредбата е свързано с чл.54, който касае един много важен текст, свързан с реализацията на проекта за водния цикъл, а именно: „Изискванията за управление на утайки от пречистване на отпадни води се определя с наредба от Министерски съвет”. Действително това е така, но тъй като Министерството на околната среда и водите изключително много държи при реализация на проекти да има разписано такова управление на утайките от отпадни води аз предлагам този текст, който е тук да стане ал.1, а в нова ал.2 да се добави: „При необходимост за конкретен общински обект, като част от инвестиционния проект се разработва Програма за управление на утайките от пречистване на води”. Това е конкретно изискване от министерството, което поставя и частта управление на утайки от отпадни води трябва да бъде една сериозна част от тази Наредба. Това са моите четири предложения по наредбата и имам едно предложение по самото решение. Решението т.1 приема наредба и т.2 ни е предложено - наредбата влиза в сила седем дни след публикуването и на интернет страницата на община Ямбол. Според мен не е коректно, тъй като всички знаем, че, когато се публикуват каквито и да е наредби на сайта на общината няма датиране и много трудно става да се засече от коя дата. Затова предлагам т.2 да стане: Наредбата влиза 7 дни след решението на ОбС и се публикува в един местен вестник ежедневник и на интернет страницата на общината. Така става ясно от коя дата влиза наредбата в сила. Редно е с някакви дни, поне една седмица да влезе след решението на общински съвет, тъй като разпоредбите, с които разполага са сериозни и потенциалните инвеститори би следвало да се запознаят с тях.

Славов – Първо да коментирам последното искане на г-жа Сивкова. Една голяма част от членовете, които прочете и искането за корекции, ако приеме общинския съвет молбата ми за една кратка почивка да се погледнат, защото няма как да реагираме в момента. Но последното искане за влизането в седем дневен срок не мисля, че е коректно, защото всяко решение на ОбС влиза в сила, когато изтекат всички срокове за обжалване. Коректно е да се запише, когато влезе в сила протокола. Ще го изкоментираме с юристите, защото действително е посочено в т.2 от решението. На сайта на общината се публикуват наредбите, когато изтекат всички срокове. Колкото до подробното и обстойно предложение на ДЕН това е един опит да се създаде впечатление в Ямбол, за един много сериозен труд в тази посока, но всъщност е един опит нещо да се направи, несъотносимо към проблемите описани в тази наредба. Изготвено е становище на ОА в рамките на пет страници по предложението, няма да ви обременявам с всичките – най общо – не са прецизирани предложенията, посочват се страници, а такива не са написани в материала, примерно стр.17, чл.14, председатели на домсъвети, фамилни жилищни сгради, които понятия вече не са актуални, в чл.47 се споменава кмета и РПУ, вероятно е РУП и др., противоречиви предложения се правят. Столичен инспекторат се визира, но при нас не съществува такъв. Разбирам ги колегите от ДЕН, че се направили компилация от различни наредби, но не се получава. Ще ви дадем становището на администрацията да се запознаете подробно.

Костов – Внимателно си записах предложенията на г-жа Сивкова, имат резон. Изненадва ме само че не ги е споделила в ПК, защото е редно там да се работи. Като председател на ГС ГЕРБ искам 10 минути почивка да се обмислят предложенията.

 

Петкова – Часът 15.50 по моя часовник, обявявам 10 минути почивка.

След почивката кворум 31 съветника в 16.15 часа.

 

Сивкова – По време на почивката уточних моите предложения и ще Ви ги прочета отново. Първото ми предложение остава същото. Второто също остава, третото го оттеглям. Новата ал.2 на чл.54 да стане - При необходимост, за конкретен обект като част от инвестиционния проект, се разработва Програма за управление на утайките от пречистване на води. Предложението ми по т.2 от проекторешенията да стане - Наредбата влиза в сила 7 дни след решението на ОбС и се публикува в един местен вестник ежедневник и на интернет страницата на общината.

Костов – Предлагам да гласуваме анблок предложенията на г-жа Сивкова.

Петкова – Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

            Петкова – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя с допълненията на г-жа Сивкова - в чл.14, ал. 4 от наредбата,  след самото изписване на текста да бъде добавено - в сила от 14.07.2014 г., чл. 17, ал. 3 изцяло да отпадне, създава се нова ал.2 на чл.54 - При необходимост, за конкретен обект като част от инвестиционния проект, се разработва Програма за управление на утайките от пречистване на води.

            Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

            Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията с редакцията на г-жа Сивкова - Наредбата влиза в сила 7 дни след решението на ОбС и се публикува в един местен вестник ежедневник и на интернет страницата на общината.

            Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.22 от ЗУО, чл. 8 от Закона за нормативните актове, при спазване на изискванията на чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

      1. Приема Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Ямбол.

            (в чл.14, ал. 4 от наредбата,  след самото изписване на текста да бъде добавено - в сила от 14.07.2014 г., чл. 17, ал. 3 изцяло да отпадне, създава се нова ал.2 на чл.54 - При необходимост, за конкретен обект като част от инвестиционния проект, се разработва Програма за управление на утайките от пречистване на води)

            2. Наредбата влиза в сила 7 дни след решението на ОбС и се публикува в един местен вестник ежедневник и на интернет страницата на общината.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП - ПРЗ на ПИ извън границите на урбанизираните територии с идентификатор 87374.72.75 и одобряване на задание за ПУП по заявление от Енчо Ангелов Керязов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Славов – Като вносител приемем необходимостта от допълване на предложението за решение и по т.2 от проекторешенията, преди второто изречение,  допълвам текста „като начина на урегулиране на поземления имот да се извърши, съгласно правилата на чл.16 от ЗУТ.”

            Донев – Чете протокол на ПК ТУТЕ – приемат предложението. (приложен)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

            Гласували      за – 29                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

            Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя с допълнението.

            Гласували      за – 28                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1.  На основание чл. 124а, ал. 1  и ал. 5 от Закона за устройство на територията и чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Ямбол дава на ЕНЧО АНГЕЛОВ КЕРЯЗОВ разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на поземлен имот извън границите на урбанизираните територии с идентификатор 87374.72.75 по Кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в местност „Покрития кладенец” във връзка с промяна предназначението на имота от земеделска земя в урбанизирана територия и отреждането й „склад за промишлена търговия  и услуги”.

            2. На основание чл. 124б, ал.1 от Закона за устройство на територията и чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 7 и чл. 125 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява заданието за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на поземлен имот с идентификатор 87374.72.75 по Кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Покрития кладенец” като начина на урегулиране на поземления имот да се извърши, съгласно правилата на чл.16 от ЗУТ.

            Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

            Петкова – Напомням Ви, че на 24 юни, в понеделник от 10.30 часа е тържествената сесия на ОбС по случай Деня на Ямбол. Поради изчерпване на дневния ред закривам двадесет и трeтото заседание на  ОбС Ямбол.

           

 

 

 

 

 

                                                           Председател ОбС - Ямбол:

 

                                               д-р Т. Петкова

          

 

          

                                                          Протоколист:

 

                                                                                  Ил. Иванова

 

           

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Решенията от настоящият протокол могат да се оспорват по реда на чл. 45 от ЗМСМА от кмета на Община Ямбол и Областния управител на Област Ямбол и да се обжалва пред Административен съд – Ямбол в 14-дневен срок от обявяването му от заинтересованите лица. Жалбата се подава чрез Общински съвет – Ямбол. За обжалването на приетите нормативни актове няма определен срок.