РЕШЕНИЯ

 

НА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 11 ОКТОМВРИ 2013г.

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

2.      Предложение относно осигуряване на допълнителни средства (дофинансиране) на една паралелка VІІІ клас с брой ученици под минималния - 17, VІІІ а клас през учебната 2013 / 2014 година.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ за УПИ І 99, 100, кв.67 по плана на град Ямбол - ЦГЧ, ул. "М. Лъкатник", по заявление от Андрея Цонков и др.  

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно отдаване под наем на част от имот - ПОС, читалище "Зора",  по предложение от "Булсатком" АД - гр. София.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно  отдаване под наем на част от имот - ЧОС за площадка за насипване и рециклиране на стар баластов материал и насипване на земни маси, по искане от "Трейс - София" АД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно отдаване под наем на част от имот общинска собственост за изграждане на временна строителна и складова база по искане от ДЗЗД "АТС ВиК", София.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно отдаване под наем на земи от ОПФ чрез търг с явно наддаване.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно определяне на пазарна цена на право на строеж за гараж в ПИ 87374.548.67, ж.к. "Граф Игнатиев",  по заявление от Наско Христов Стефанов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно определяне пазарна цена на право на пристрояване към търговски обект на ул. "Граф Игнатиев" № 155, по заявление от Йордан Димитров Йорданов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно определяне на пазарна цена на право на надстрояване на обект, находящ се в ж.к."Златен рог", по искане на Галина Марчева Маринова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Панатик - 91 - Панайот Панайотов" за обект в к-с "Хале" до бл.14.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно поемане на общински дълг по реда на чл.17 от ЗОД, с цел осигуряване на временен недостиг на средства на Община Ямбол, в качеството  й на бенефициент по ОП РР 2007 - 2013, проект "Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно поемане на общински дълг по реда на чл.17 от ЗОД, с цел осигуряване на временен недостиг на средства на Община Ямбол, в качеството  й на бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на Интегриран проект за водния цикъл на град Ямбол - изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводната мрежа на град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно  промяна на структурата на ОП "Общински пазари и платени зони за паркиране". Предоставяне на общинското предприятие за управление ДМА и инфраструктурни обекти.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно промяна в Правилника за работа на ОбС.

ВНОСИТЕЛ: Група съветници

16.  Предложение относно  приемане промяна на бюджета на община Ямбол за 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

 

           

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл.6 от Правилника за определяне реда и начина за отпускане на спешна помощ по здравословни проблеми и т. 19.2 от решение по т.4 от дневния ред на ХІХ заседание, проведено на 15.02. 2013г. отпуска еднократна финансова помощ на Ваня Петрова Иванова – Миткова от гр. Ямбол, живуща в ж. к.  „Христо Ботев”, бл.1, вх.Б, ет.2 в размер на 140 лв. (сто и четиридесет лева) по § „Помощи по решение на ОбС”.

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно осигуряване на допълнителни средства (дофинансиране) на една паралелка VІІІ клас с брой ученици под минималния - 17, VІІІ а клас през учебната 2013 / 2014 година.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл.11, ал.1, т.2 и чл.11, ал.2 и ал.3 от Наредба № 7 от 29.12.2000г. на МОН дава съгласие за съществуването на маломерна паралелка VІІІ клас с брой ученици под минималния – 17, VІІІ а клас, през учебната 2013/2014г. в ОУ „Христо Смирненски”, гр. Ямбол. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес, извън определените по единни разходни стандарти за учебната 2013/2014г., ще се осигурят от собствени приходи на Общината като дофинансиране.

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ за УПИ І 99, 100, кв.67 по плана на град Ямбол - ЦГЧ, ул. "М. Лъкатник", по заявление от Андрея Цонков и др. 

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол, дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот І99,100, кв. 67 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ и едновременно с това изработване на проект за работен устройствен план.

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно отдаване под наем на част от имот - ПОС, читалище "Зора",  по предложение от "Булсатком" АД - гр. София.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.281а, ал.2, т.2 от Закона за електронните съобщения, отдава под наем, след провеждане на публичен търг, за срок от 5 години, част от имот – публична общинска собственост, а именно: площ от 10 кв. м. от покривното пространство в североизточната част на покрива на сградата на Читалище „Зора”, находяща се в парцел ІІ, от кв.112, по плана на гр. Ямбол, с административен адрес: гр. Ямбол, ул.”Преслав” № 114, актувана с АОС № 312 от 02.08.2001 г. Площта се отдава за монтиране и използване на телекомуникационни съоръжения.

            Начална месечна тръжна наемна цена 215.00 лева без ДДС. Депозит за участие 22.00 лева.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно  отдаване под наем на част от имот - ЧОС за площадка за насипване и рециклиране на стар баластов материал и насипване на земни маси, по искане от "Трейс - София" АД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 2 и чл. 14, ал. 6 от ЗОС:

            1. Да се отдаде под наем на „Трейс – София” АД, ЕИК 175254451, със седалище и адрес на управление гр. София, ж. К. „Гоце Делчев”, ул. „Метличина поляна” № 15, представлявано от Боян Стоянов Делчев, терен с площ от 7 дка, част от поземлен имот № 87374.515.2, граничещ западно с жп линия „Ямбол – София”, местност „Кантона” и на югоизток – с път от републиканската пътна мрежа, ул. „Ямболен”, за срок до 31.12.2013 г. И месечна наемна цена – 1 960.00 лв. без ДДС.

           2. Възлага на кмета на Община Ямбол да сключи договор за наем за срок до 31.12.2013г., считано от 15.10.2013 г., за посочения по т. 1 обект.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно отдаване под наем на част от имот общинска собственост за изграждане на временна строителна и складова база по искане от ДЗЗД "АТС ВиК", София.

ВНОСИТЕЛ: Т. Петкова

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           

            РЕШИ:

 

      На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 2 и чл. 14, ал. 6 от ЗОС:

            1. Да се отдаде под наем на ДЗЗД „АТС ВиК”, Булстат 176468230, с адрес гр. София, район „Възраждане”, ул. „Позитано” № 37, ет. 5, представлявано от Георги Георгиев Пенев, терен с площ от 10 дка, представляващ част от поземлен имот с кадастрален № 87374.559.4, находящ се на ул. „Юндола”, с месечна наемна цена – 2 800.00 лв. Без ДДС, съгласно т. 42 от Приложение № 1 от Базисните цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, съгласно чл. 68, ал. 3 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол.

            2. Възлага на кмета на Община Ямбол да сключи договор за наем за срок от 15.10.2013 г. до приключване на Проект DIR – 51011116 – 46 – 130 „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол”, ЛОТ 1 „Разширение и реконструкция на канализационна и водопроводна мрежа на гр. Ямбол”, за посочения по т. 1 обект.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно отдаване под наем на земи от ОПФ чрез търг с явно наддаване.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

   І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 и ал.4 от Закона за общинската собственост, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.24, ал.3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, да се проведат публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години следните имоти от общинския поземлен фонд.       

  1. Общинска земеделска земя, ПИ 87374.21.39 по КК на гр. Ямбол в местност „ Сухото   дере”, категория на земята при не поливни условия ІV, начин на трайно ползване  -нива, с площ 21.152 дка., съгласно АОС 1131/09.11.2004г.

Начална тръжна цена 440.80 лв. Депозит за участие 110.00 лв.

  2. Общинска земеделска земя, имот № 020001 в местност „Германски могили”, категория на земята при не поливни условия ІV (26.858) и VІ (20.968), начин на трайно ползване – нива, с площ 47.826.дка., съгласно АОС 90/28.12.1999г.

   Начална тръжна цена 953.00 лв. Депозит за участие 240.00 лв.

  3. Общинска земеделска земя, ПИ 87374.20.27 по КК на гр. Ямбол в местност „Германски могили”, категория на земята при не поливни условия ІV (78.000) и VІ (26.282), начин на трайно ползване – нива, с площ 104.282 дка., съгласно АОС91/28.12.1999г.

Начална тръжна цена 2118.60лв. Депозит за участие 530.00 лв.

  4. Общинска земеделска земя, ПИ 87374.48.136 по КК на гр. Ямбол в местност „Джиновски кашли”, категория на земята при не поливни условия ІV, начин на трайно ползване – нива, с площ 10.547 дка., съгласно АОС 99/29.12.1999г.

Начална тръжна цена 220.00 лв. Депозит за участие 55.00 лв.

  5. Общинска земеделска земя, ПИ 87374.20.28 по КК на гр. Ямбол, находяща се в местност „Германски могили”, категория на земята при не поливни условия ІV, начин на трайно ползване – нива, с площ 20.581 дка.,съгласно АОС 92/28.12.1999г.

   Начална тръжна цена 428.90 лв. Депозит за участие 107.00 лв.

  6. Общинска земеделска земя, ПИ 87374.23.72 по КК на гр. Ямбол, находяща се в местност „Гелен баир”, категория на земята при не поливни условия ІV, начин на трайно ползване – нива с площ 7.700 дка., съгласно АОС 1402/11.05.2007г.

   Начална тръжна цена 160.50 лв. Депозит за участие 40.00 лв.

  7. Общинска земеделска земя, ПИ 87374.19.40 по КК на гр. Ямбол, находяща се в местност „Червен баир”, категория на земята при не поливни условия – ІV, начин на трайно ползване  - нива, с площ 54.947 дка., съгласно АОС 1153/07.02.2005г.

  Начална тръжна цена 1145.00 лв. Депозит за участие 285.00 лв.

  8. Общинска земеделска земя, ПИ 87374.21.27 по КК на гр. Ямбол, находяща се в местност „Сухото дере”, категория на земята при не поливни условия ІV, начин на трайно ползване – нива, с площ 6.069 дка., съгласно АОС 1403/11.05.2007г.

  Начална тръжна цена 126.50 лв. Депозит за участие 32.00 лв.

  9. Общинска земеделска земя, ПИ 87374.24.128 по КК на гр. Ямбол, находяща се в местност „Гюр чешма”, категория на земята при не поливни условия – ІІІ, начин на трайно ползване – нива, с площ 9.004 дка., съгласно АОС 1134/10.11.2004г.

  Начална тръжна цена 187.65 лв. Депозит за участие 47.00 лв.

 

            ІІ. Определя:

     Такса за тръжна документация 30.00 лв., без ДДС.

     Такса за участие в търга 20.00 лв., без ДДС.

 

    ІІІ. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на публични търгове за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд и го упълномощава да сключи договори със спечелилите търга участници.

                 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно определяне на пазарна цена на право на строеж за гараж в ПИ 87374.548.67, ж.к. "Граф Игнатиев",  по заявление от Наско Христов Стефанов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал.2 и чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на право на строеж върху общински ПИ 87374.548.67 по КК на град Ямбол, с площ 21 656 кв.м., част от УПИ І, кв.152 за построяването на гараж с площ 18 кв.м., който ще се позиционира между сграда с идентификатор 87374.548.67.20 и сграда с идентификатор 87374.548.67.22 в размер на 1 100 лв. на която цена учредява правото на Наско Христов Стефанов с постоянен адрес гр. Ямбол, ж.к. „Граф Игнатиев” бл.82, вх. „Г”, ап.74 за построяване на гаража.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.37, ал.7 от ЗОС. 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно определяне пазарна цена на право на пристрояване към търговски обект на ул. "Граф Игнатиев" № 155, по заявление от Йордан Димитров Йорданов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл.38 (2) от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на правото на пристрояване върху общински ПИ 87374.547.63 по КК на град Ямбол, с площ 428 кв.м., идентичен с УПИ ХІ, кв.13, ж.к. „Диана” за КОО по РП на града, одобрен със Заповед І-А-32/19.01.2004 г., актуван с АОС 1788 от 20.05.2013 г. за изграждане на допълнителна търговска зала към съществуващия магазин - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.547.63.1.1, част от сграда с идентификатор 87374.547.63.1 по КК на града, построена в посочения общински поземлен имот с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев” № 155,  в размер на 3 698.90 лв.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на право на надстрояване на обект, находящ се в ж.к."Златен рог", по искане на Галина Марчева Маринова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл.38 (2) от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на правото на надстрояване върху общински УПИ ІІІ в кв.5 по ПУП ПРЗ на ж.к. „Златен рог”, част от поземлен имот 87374.560.24 по КК на гр. Ямбол,  с площ 51721 кв.м. за изграждане на втори етаж и складове в подпокривно пространство на част от сграда с идентификатор 87374.560.24.53 по КК на града (над самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.560.24.53.1 и самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.560.24.53.2), с административен адрес гр. Ямбол, ж.к. „Златен рог” № 74,  построена в посочения общински поземлен имот в размер на 13 905.80 лв.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Панатик - 91 - Панайот Панайотов" за обект в к-с "Хале" до бл.14.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава срока на действие на Договор № 3254/08.10.2007 г. и Анекс към него с № 1027/25.03.2011 г. за предоставен под наем за временно и възмездно ползване Обект – Помещение за бърза закуска, пица, закусвалня, представляващ част от имот – частна общинска собственост, с идентификатор №87374.546.36.2.5 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и шест точка тридесет и шест точка две точка пет/, актуван с АОС № 1025/10.05.2004 г., находящ се в ж. к. „Хале”  /до жил. блок № 14/, гр. Ямбол, с обща площ 30.58 кв. м., до продажба на имота, но не повече от 1 /една/ година, считано от 01.10.2013 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно поемане на общински дълг по реда на чл.17 от ЗОД, с цел осигуряване на временен недостиг на средства на Община Ямбол, в качеството й на бенефициент по ОП РР 2007 - 2013, проект "Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 17 и чл. 19 а от Закона за общинския дълг:

1.      Община Ямбол да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект: „Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол”, финансиран по Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013, приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”, при следните основни параметри:

·        Максимален размер на дълга – 1 800 000 (един милион и осемстотин хиляди лева);

·        Валута на дълга – лева;

·        Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

·        Условия за погасяване:

-                  Срок на погасяване – до 24 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

-                  Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/3.1-03/2010/022;

·        Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.715 %,

·        Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

·        Начин на обезпечение на кредита:

-                  Учредяване на залог върху вземанията на Община Ямбол по Договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/3.1-03/2010/022, сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна програма, и

-                  Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг;

2.      Възлага и делегира права на Кмета на Община Ямбол да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно поемане на общински дълг по реда на чл.17 от ЗОД, с цел осигуряване на временен недостиг на средства на Община Ямбол, в качеството й на бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на Интегриран проект за водния цикъл на град Ямбол - изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводната мрежа на град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 17 и чл. 19 а от Закона за общинския дълг:

1.                  Община Ямбол да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на договор за безвъзмездна финансова помощ DIR-51011116-46-130 „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол”, финансиран по оперативна програма “Околна среда 2007-2013г., Приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води“, референтен номер на процедурата: BG161PO005/10/1.11/02/16 Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.“ при следните параметри:

 

·           Максимален размер на дълга –  6 000 000 лева (шест милиона лева);

·         Валута на дълга – лева;

·         Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

·         Условия за погасяване:

-       Срок на погасяване – до 24 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

-       Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  Управляващия орган, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ  DIR-51011116-46-130.

·         Максимален лихвен процент шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.715 %.

·         Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка.

·         Начин на обезпечение на кредита:

- Учредяване на залог върху вземанията на Община Ямбол, с изключение на авансовото плащане,  по Договор за безвъзмездна помощ № DIR-51011116-C035, за реализацията на Проект DIR-51011116-46-130, сключен с Управляващия орган на Оперативна програма Околна среда  и

- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по чл. 6 от Закона за общинския дълг.

2.                  Възлага и делегира права на Кмета на Община Ямбол да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

 

           

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно  промяна на структурата на ОП "Общински пазари и платени зони за паркиране". Предоставяне на общинското предприятие за управление ДМА и инфраструктурни обекти.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            І. На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 12, ал. 1 и ал. 3, във връзка с чл. 52, ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинската собственост:

1. Предоставя безвъзмездно за управление на ОП „Общински пазари и платени зони за паркиране”, допълвайки раздел VІІ „Материална база” от Правилника за устройството и дейността на Общинското предприятие „Общински пазари и платени зони за паркиране” – бюджетна дейност към Община Ямбол, като създава нова т. 10 за следните активи:

 

 

АКТИВИ

Бр.

Балансова

стойност, лв.

 

Дълготрайни материални активи

-

-

1

Павилион на вход паркинг „ДСК”

1

1 120.00

2

Павилион на вход паркинг „Тунджа”

1

1 120.00

3

Павилион на вход паркинг „Пазара”

1

1 120.00

4

Бариера на вход паркинг „ДСК”

1

3 315.40

5

Бариера на вход паркинг „Тунджа”

1

3 315.40

 

Инфраструктурни обекти

-

-

6

Електрозахранване на зони за паркиране

„Тунджа”, „ДСК”, „НОИ”, „Пазара”

-

6 862.81

 

 

2. Изменя чл. 11, ал. 1, в раздел ІІІ „Структура” от Правилника за устройството и дейността на Общинското предприятие „Общински пазари и платени зони за паркиране” – бюджетна дейност към Община Ямбол, по следния начин:

2.1. В точка 2 числото „4” се заменя с числото „3”;

2.2. В точка 3 числото „12” се заменя с числото „16”;

2.3. В точка 4 текста „Техническо - организационен контрол” се заменя с текста „Общински пазари и тържища”;

2.4. В точка 4 числото „7” се заменя с числото „4”.

 

3. Предоставените безвъзмездно за управление по точка 1 активи да се отпишат от баланса на ОП „Комунални дейности” и да се впишат в баланса на ОП „Общински пазари и платени зони за паркиране”, като общинското предприятие се задължава да поема всички разходи свързани с поддръжката, ремонта и консумативното обслужване на активите, с грижата на добър стопанин.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно промяна в Правилника за работа на ОбС.

ВНОСИТЕЛ: Група съветници

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.7.1.26 от Правилника за организацията и дейността на ОбС Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община Ямбол:

1. Изменя чл.44.2, като същият добива следния вид: Откритите заседания на Общинския съвет, постоянните и временните комисии се излъчват по електронен път в реално време на интернет страницата на Община Ямбол http:// www.yambol.bg .

Излъчването на публичните заседания на Общинския съвет, постоянните и временните комисии може да бъде ретранслирано от средствата за масово осведомяване, както и да бъдат предавани от електронни медии по тяхна инициатива.

2. Средствата за изграждането и поддръжката на електронната система да се финансират от бюджета на Общински съвет - Ямбол.

3. Упълномощава кмета на Община Ямбол да предприеме действие по изграждане и поддръжка на системата до края на 2013г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно  приемане промяна на бюджета на община Ямбол за 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

На основание чл. 18, ал. 1 от Закона за общинските бюджети, чл. 12, ал. 3 от ЗДБРБ за 2013 г., чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и Наредбата на Общинския съвет по чл. 9а от ЗОБ:

1.      Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2013 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

2.      Намалява § 62-02   трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки  с 250 000 лв. за съфинансиране на проекти, изпълнявани по оперативни програми, приет с решение ІV-1 от 15.02.2013 г. на Общински съвет Ямбол и заличава текста „проект „Градска среда 2” по ОПРР – 250000 лв.”

3.      Намалява § 76-00 временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки с 350 000 лв., приет с решение ІV-1 от 15.02.2013 г. на Общински съвет Ямбол.

4.      Одобрява промяна по Приложение № 16 – Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от приходи по § 40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно чл. 14, ал. 2 от ЗДБРБ за 2013 г. прието с решение ІV-1 т. 11, както следва:

-      Увеличава внесен ДДС върху продажба със 100 000 лв. /със знак минус/;

-      Намалява постъпления от продажба от общински нефинансови активи, с които се финансира текущ ремонт с 815 000 лв.;

-      Увеличава постъпления от продажба на общински нефинансови активи, с които се финансират капиталови разходи с 715 000 лв.

5.      Приема изменения в поименния списък на капиталовите разходи за 2013 г. по обекти и източници за финансиране, съгласно Приложение № 2.