РЕШЕНИЯ

 

НА ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 13 НОЕМВРИ 2013г.

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно съгласуване на позиция и мандат на представителя на община Ямбол за заседанието на „Асоциация по В и К – Ямбол”, което ще се проведе на 14 ноември 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно утвърждаване на решения на ПК ЗСД с отказ за отпускане на еднократна помощ по здравословни проблеми.

ВНОСИТЕЛ: ПК  ЗСД

3.      Предложение относно продажба ДМА на "Комуналуниверс" ЕООД в ликвидация.

ВНОСИТЕЛ: ПК ОИКДОУ

4.      Предложение относно продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска собственост в баланса на „Комуналуниверс" ЕООД - Ямбол в ликвидация.

ВНОСИТЕЛ: група съветници

5.      Предложение относно съгласуване на стратегически и годишен план за дейността по вътрешен одит в Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗР на ПИ извън границите на урбанизираните територии с идентификатор 87374.26.8 и одобряване на задание за ПУП по искане от Николай Димитров Колев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Доклад относно съгласуване на ПУП - ПП за обект на техническата инфраструктура на територията на две общини на основание чл.129, ал. от ЗУТ ( в редакцията му преди изм. и доп. на ЗУТ - ДВ, бр.82 от 2012г).

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно продажба на общински имот по ЗОС - кафе - сладкарница на ул. "Кара Кольо".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно промяна в състава на Местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно създаване на временна комисия.

ВНОСИТЕЛ: К. Георгиева

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно съгласуване на позиция и мандат на представителя на община Ямбол за заседанието на „Асоциация по В и К – Ямбол”, което ще се проведе на 14 ноември 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. Съгласува мандат на кмета на Община Ямбол – Георги Славов, за участие в заседание на Асоциацията по В и К, което ще се проведе на 14.11.2013 г. при следния дневен ред:

            т.1. Вземане на решение за приемане на Регионален генерален план на водоснабдяването и канализацията на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Ямбол.

            т.2. Вземане на решение за съгласуване на Бизнес-план за развитие на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Ямбол.

            т.3. Вземане на решение за избор на физическо лице или специализирано счетоводно предприятие, отговарящо на изискванията на Закона за счетоводството, сключване на договор със същото, подписан от председателя на „Асоциация по В и К - Ямбол", за осъществяване на финансово-счетоводната дейност и счетоводното приключване на отчетната 2013г., при възнаграждение в размер, гласуван на заседанието на Общото събрание на Асоциацията, но не повече от 3 (три) минимални работни заплати.

            т.4. Разни.

            2. При невъзможност кмета на община Ямбол да вземе участие в заседанието на Асоциацията по В и К, което ще се проведе на 14.11.2013г., представител на община Ямбол да бъде упълномощения със заповед за заместване заместник кмет на община Ямбол.

            3. Съгласува следната позиция на представителя на община Ямбол в заседанието на Асоциацията по В и К, което ще се проведе на 14.11.2013г.:

            По т.1. Вземане на решение за приемане на Регионален генерален план на водоснабдяването и канализацията на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Ямбол - кмета на общината гласува по целесъобразност.

            По т.2. Вземане на решение за съгласуване на Бизнес-план за развитие на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Ямбол - кмета на общината гласува по целесъобразност.

            По т.3. Вземане на решение за избор на физическо лице или специализирано счетоводно предприятие, отговарящо на изискванията на Закона за счетоводството, сключване на договор със същото, подписан от председателя на „Асоциация по В и К - Ямбол", за осъществяване на финансово-счетоводната дейност и счетоводното приключване на отчетната 2013г., при възнаграждение в размер гласуван на заседанието на Общото събрание на Асоциацията, но не повече от 3 (три) минимални работни заплати - кмета на общината гласува по целесъобразност.

            По т.4. Кмета на общината да прави предложения, изказва становища и гласува по целесъобразност.

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно утвърждаване на решения на ПК ЗСД с отказ за отпускане на еднократна помощ по здравословни проблеми.

ВНОСИТЕЛ: ПК  ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА вр. с чл.12, ал.4 от ПРНОСПЗП  Общински съвет  - Ямбол утвърждава решенията на ПК „ЗСД” за отказ за отпускане на еднократна финансова помощ на Руска Михалева Куртева, на която е отпусната през настоящата година еднократна помощ от Дирекция „Социално подпомагане – Ямбол”, както и на Мустафа Асанов Мустафов, Хасан Хасан Чаталбаш, Смаил Кямилев Алиев и Елена Георгиева Бъчварова  поради липса на средства в бюджета на Община Ямбол за 2013г.

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно продажба ДМА на "Комуналуниверс" ЕООД в ликвидация.

ВНОСИТЕЛ: ПК ОИКДОУ

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.9, ал.1, т.9 и т.14, чл.69 и чл.69а, ал.1 от Наредбата за условията и реда , при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, Общински съвет Ямбол, дава съгласие за следното:

 

1. Ликвидаторът да извърши продажба чрез публичен търг на следните дълготрайни материални активи:

Пароструйка “Кагсhег" hds 695 m Eco с пазарна стойност 2120 лева;

Трактор колесен Т150К, с рег. № У 3722 Е с пазарна стойност 3590 лева;

Товарен автомобил “МЕRCЕDЕS 1523 АТЕGО”, контейнеровоз, рег. № У 2876 АН с пазарна стойност 13590 лева;

Специален автомобил „DAF FA 45.130", АВТОМЕТAЧКА, рег № У 9002 АВ с пазарна стойност 4480 лева;

Лек автомобил "СIТRОЕN ХSАRА Р1САSS0" 1.6i , рег.  № У 7537 АК с пазарна стойност 2120 лева;

Лек автомобил „SААВ 9-5 АRС 2.07 ", рег. № У 4441 АВ с пазарна стойност 2000 лева;

Лек автомобил IVЕСО 35-10", рег.  № У 6336 АН с пазарна стойност 3370 лева по реда на глава осма на Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества.

Начална тръжна цена за всяка една от позициите е посочената пазарна стойност в лева без ДДС.

Депозит за участие 30% от началната тръжна цена.

 

2. Възлага на ликвидатора на ЕООД „Комуналуниверс" в ликвидация да организира и проведе търга, да публикува съответните обяви, както и да подпише договора за продажба в качеството си на продавач, при следните условия на търга:

Предложените първоначални цени на обявените активи да не са по-ниски от определените в доклада на оценителя пазарни стойности.

Тръжната документация на търга , която е на стойност 20.00 лв., без ДДС , за всяка една от позициите се  предоставя на участниците в административната сграда на „Комуналуниверс" ЕООД /в ликвидация/, ул. „Граф Игнатиев" № 100, гр. Ямбол от 19.11.2013 г. до 16.00 часа на 29.11.2013 г.

Таксата за участие в търга е в размер на 50.00 лв. и се внася в административната сграда на „Комуналуниверс" ЕООД в ликвидация, ул. „Граф Игнатиев" № 100, гр. Ямбол до 16.00 часа на 02.12.2013г.

Определеният депозит за участие се внася по банкова сметка IВАN ВG 76 SOМВ 9130 7024 2924 01, банков код ВIС SOМВВGSF в „Общинска банка" АД, клон - Ямбол, до 16.00 часа на 02.12.2013 г.

Оглед на място се извършва всеки работен ден до 15.00 часа на 02.12.2013 г., след закупуване на тръжна документация.

Заявленията за участие в търга се приемат от 09.00 до 10.00 часа на 03.12.2013 г. в административната сграда на „Комуналуниверс" ЕООД в ликвидация.

Търгът да се проведе на 03.12.2013 г. от 10.00 часа в административната сграда на „Комуналуниверс" ЕООД в ликвидация.

 

3. Възлага на ликвидатора на ЕООД „Комуналуниверс" в ликвидация да насрочи и проведе следващи търгове в рамките на срока на ликвидацията, ако предложените активи не бъдат продадени на първия обявен търг.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска собственост в баланса на „Комуналуниверс" ЕООД - Ямбол в ликвидация.

ВНОСИТЕЛ: група съветници

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.9, ал.1, т.9 и т.14, чл.69 и чл.69а,ал.1 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, Общински съвет Ямбол, дава съгласие за следното:

            1. Ликвидаторът  да извърши продажба чрез публичен търг на недвижим имот, актуван с АОС № 54 от 10.03.1999г., представляващ поземлен имот с идентификатор 87374.34.216 с обща площ 23 618 кв. по кадастрална карта на гр. Ямбол ведно със самостоятелна сграда с идентификатор 87374.34.216.4 със застроена площ 245 кв.м, самостоятелна сграда с идентификатор 87374.34.216.6 със застроена площ 54 кв.м., самостоятелна сграда с идентификатор 87374.34.216.7 със застроена площ 62 кв.м., самостоятелна сграда с идентификатор 87374.34.216.8 със застроена площ 151 кв.м., самостоятелна сграда с идентификатор 87374.34.216.10 със застроена площ 18 кв.м, самостоятелна сграда с идентификатор 87374.54.216.11 със застроена площ 1110 кв.м., самостоятелна сграда с идентификатор 87374.34.216.12 със застроена площ 32 кв.м., самостоятелна сграда с идентификатор 87374.34.216.13 със застроена площ 8 кв.м., самостоятелна сграда с идентификатор 87374.54.216.15 със застроена площ 48 кв.м., и самостоятелна сграда с идентификатор 87374.54.216.17, със застроена площ 19 кв.м., при граници на поземления имот: 87374.34.26, 87374.34.215, 87374.34.213, 87374.34.18, 87374.32.223, 87374.34.877, 87374.34.210, намиращ се в гр. Ямбол, ул. ”Граф Игнатиев„ № 100, по реда на глава осма  на Наредбата за условията и  реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества.

            Начална тръжна цена на имота 810 000 /осемстотин и десет хиляди/ лв. без ДДС. Депозит за участие 243 000 /двеста четиридесет и три хиляди/ лв.

 

            2. Възлага на ликвидатора на ЕООД „Комуналуниверс” в ликвидация да организира и проведе търга, да публикува съответните обяви, както и да подпише договора за продажба в качеството си на продавач, при следните условия на търга:

            Предложената първоначална цена на поземления имот да не е по-ниска от определената в доклада на оценителя пазарна стойност.

Тръжната документация на търга за поземления имот, която е на стойност 200.00 лв., без ДДС, се предоставя на участниците в административната сграда на „Комуналуниверс” ЕООД в ликвидация, ул. „Граф Игнатиев” № 100, гр. Ямбол от 26.11.2013 г. до 16.00 часа на 06.12.2013г.

Таксата за участие в търга е в размер на 100.00 лв. и се внася в административната сграда на „Комуналуниверс” ЕООД в ликвидация, ул. „Граф Игнатиев” № 100, гр. Ямбол, до 16.00 часа на 09.12.2013г.

Опредeленият депозит за участие в размер на 243 000 лв. се внася по банкова сметка IBAN BG 76 SOMB 9130 7024 2924 01 банков код  BIC SOMBBGSF в „Общинска банка” АД, клон Ямбол, до 16.00 часа на 09.12.2013 г.

Оглед на недвижимия имот на място се извършва всеки работен ден до 15.00 часа на 09.12.2013 г., след закупуване на тръжна документация.

Заявленията за участие в търга се приемат от 09.00 до 10.00 часа на 10.12.2013 г., в административната сграда на „Комуналуниверс” ЕООД в ликвидация.

Търгът да се проведе на 10.12.2013 г. от 10.00 часа в административната сграда на „Комуналуниверс” ЕООД  в ликвидация.

 

            3. Възлага на ликвидатора на ЕООД „Комуналуниверс” в ликвидация да насрочи и проведе следващи търгове в рамките на срока на ликвидацията, ако предложения поземлен имот не бъде продаден на първия обявен търг.

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно съгласуване на стратегически и годишен план за дейността по вътрешен одит в Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 27, ал. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор съгласува Стратегическия план на звеното за „Вътрешен одит” за периода 2013 – 2015г. и Годишния план за дейността по вътрешен одит за 2013г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗР на ПИ извън границите на урбанизираните територии с идентификатор 87374.26.8 и одобряване на задание за ПУП по искане от Николай Димитров Колев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1.  На основание чл. 124а, ал. 1  и ал. 5 от Закона за устройство на територията и чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Ямбол дава на НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КОЛЕВ разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот извън границите на урбанизираните територии с идентификатор 87374.26.8 по Кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в местност „Маслака” във връзка с промяна предназначението на имота от земеделска земя в урбанизирана територия с отреждане „за съхранение и преработка на селскостопанска продукция”.

            2. На основание чл. 124б, ал.1 от Закона за устройство на територията и чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 7 и чл. 125 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява заданието за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 87374.26.8 по Кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Маслака” като начина на урегулиране на поземления имот да се извърши съгласно правилата на чл.16 от ЗУТ.

            Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Доклад относно съгласуване на ПУП - ПП за обект на техническата инфраструктура на територията на две общини на основание чл.129, ал. от ЗУТ ( в редакцията му преди изм. и доп. на ЗУТ - ДВ, бр.82 от 2012г).

                      ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание § 124, ал. 1 и ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ПЗР на ЗИДЗУТ – ДВ, бр. 82 от 2012 г.) и чл. 129, ал. 3 (в редакцията му преди изменение и допълнение на ЗУТ – ДВ, бр. 82 от 2012 г.), Общински съвет Ямбол съгласува Подробен устройствен план - Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура на територията на две общини: „ОПТИЧЕН КАБЕЛ ОТ ГРАД ЯМБОЛ ДО С. СТАРА РЕКА, ОБЩ. „ТУНДЖА”, ОБЛ. ЯМБОЛ”, прокаран на територията на община Ямбол: през поземлени имоти с идентификатори 87374.32.202 и 87374.32.201 по Кадастралната карта на гр. Ямбол  и на територията на община „Тунджа”: през поземлени имоти №№ 000170, 000006 и 000004 по КВС на землището на село Кукорево  и през поземлени имоти №№ 000133, 000135, 000167, 000115, 000136 и 000139 по КВС на землището на село Стара река - за частта на трасето на територията на община Ямбол.

 

 

 

           ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно продажба на общински имот по ЗОС - кафе - сладкарница на ул. "Кара Кольо".

                ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           

            РЕШИ:

 

            І. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост включва в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2013 г., приета с Решение по точка трета на тринадесетото заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 15.02.2013 г. в  раздел ІІІ „Конкретни действия по управлението и разпореждането с общинска собственост, които следва да се извършат през периода на действие на програмата”  Буква Б

- „Описание на имотите предвидени за продажба или публично- частно партньорство съгласно ЗОС и чл.18, ал.4 от ЗПЧП.

 

№ по ред

Местонахождение на имота

Застроена площ /ЗП/ в кв.м.

37

Недвижим имот Кафе - сладкарница, представляващ сграда  с идентификатор 87374.541.16.12 по КК на град Ямбол, с площ 133.00 кв.м., ведно със склад, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.541.16.11.17 по КК на град Ямбол, с площ 26.00 кв.м.

159.00

 

ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол, продава чрез публичен търг:

Недвижим имот Кафе - сладкарница, представляващ сграда с идентификатор 87374.541.16.12 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и едно точка шестнадесет точка дванадесет/ по КК на град Ямбол, с площ 133.00 /сто тридесет и три/ кв.м., ведно със склад, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.541.16.11.17 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и едно точка шестнадесет точка единадесет точка седемнадесет/ по КК на град Ямбол, с площ 26.00 /двадесет и шест/ кв.м., строени  през 1964 г. -  масивна конструкция в ПИ 87374.541.16 по КК на града, одобрена със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастър,  УПИ V за ЖС и ОДО в кв.87 по ПУП ПРЗ, одобрен с решение на ОбС Ямбол ХLVІІІ-1/03.10.2007 г., актуван с АОС 1814/01.10.2013 г. находящ се в гр. Ямбол,  ул. "Кара Кольо"  (за основната сграда) и ул."Г. С. Раковски" № 36, ет.0 (за склада). Начална тръжна цена на имота 168 300.00 /сто шестдесет и осем хиляди и триста/ лв. без ДДС. Депозит за участие 50 000.00 лв.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно промяна в състава на Местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ и чл. 16, ал. 3 от ППЗУПГМЖСВ:

            1. Освобождава Иван Димитров Кърцъков като председател на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ и Тодорка Йорданова Иванова като член на същата комисия.

            2. Избира за председател на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ Лидия Красимирова Кръстева – мл. експерт „ОСИД”.

            3. Избира за член на Местната комисия чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ Марин Костов – мл. Експерт в Община Ямбол.

            4. Предлага на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд при Министерски съвет за утвърждаване и обнародване в „Държавен вестник” на промяната в персоналния състав на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ.

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно създаване на временна комисия.

                ВНОСИТЕЛ: К. Георгиева

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Задължава кмета на община Ямбол на следващата сесия да информира общинския съвет за изпълнението на договора с „Панда И. П.” ЕООД с предмет „Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на детски ясли и детска кухня, целодневни детски градини, социални услуги Дом стари хора и Домашен социален патронаж, Дом за деца, лишени от родителски грижи „Юрий Гагарин”, Център за настаняване от семеен тип и Дневен център за деца с увреждания „Дъга” на територията на град Ямбол по шест обособени позиции” и предприетите действия от страна на общинската администрация.