РЕШЕНИЯ

 

НА ДВАДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 11 ДЕКЕМВРИ 2013г.

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.       Предложение относно приемане промяна на бюджета на Община Ямбол за 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.       Предложение относно издаване на запис на заповед от Община Ямбол в полза на Министерството на регионалното развитие, УО на ОПРР - ГД "Програмиране на регионалното развитие".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.       Предложение относно ново решение на ОбС Ямбол за окончателно приемане на интегриран план за градско възстановяване и развитие на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.       Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2014г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.       Предложение относно изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ за част от УПИ І - за ТЕЦ "Единство", кв. 161 по плана на град Ямбол - Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.       Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП - ПРЗ на част от ПИ 87374.73.13 извън границите на урбанизираните територии и одобряване на задание за ПУП по молба от Петя Карачоджукова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.       Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП - ПП за уличен водопровод и водопроводно отклонение и ПУП- ПП на ел. захранване за обект "Съхранение и преработка на селскостопанска продукция" в ПИ 87374.26.8 и одобряване на задание за ПУП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.       Предложение относно отдаване под наем чрез търг на обект кафе - аперитив, находящ се в СК "Г. Дражев".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.       Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "Палазова - 2008" ЕООД за обект № 23 Б на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.   Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Христина - Мила Колева" за обект № 5, Цветен пазар на пл. „Освобождение”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.   Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ДТ "Н. Коканова" за част от недвижим имот на ул. "Ж. Андреев"  № 212а.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.   Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем № 3345/07.06.2010г. с ДКТ "Г. Митев" за част от недвижим имот на ул. "Ж. Андреев"  № 212а.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.   Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху застроен ПИ 87374.546.53 по КК на гр. Ямбол по заявление от Николай Атанасов Колев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.   Предложение относно определяне на оценка на допълнително право на строеж за имот на ул. "Граф Игнатиев" № 246 по искане от Стоян Славов Стоянов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.   Предложение относно определяне на пазарна оценка на допълнително право на строеж по искане от Тодор Иванов Тодоров за имот, находящ се на ул. "Антим І" № 28-28а.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.   Предложение относно удължаване срока на ликвидация на „Комуналуниверс" ЕООД в ликвидация и „Обреден комплекс” ЕООД в ликвидация.

ВНОСИТЕЛ: ПК ОИКДОУ

17.   Предложение относно продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост и ДМА от „Дезинфекционна станция" ЕООД - в ликвидация.

ВНОСИТЕЛ: ПК ОИКДОУ

18.   Предложение относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: д-р Т. Петкова

19.   Предложение относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на правилника за определяне реда и начина за отпускане на спешна еднократна помощ по здравословни проблеми.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно приемане промяна на бюджета на Община Ямбол за 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

 На основание чл. 18, ал. 1 от Закона за общинските бюджети, чл. 12, ал. 3 от ЗДБРБ за 2013 г., чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и Наредбата на Общинския съвет по чл. 9а от ЗОБ:

Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2013 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

Приема изменения в поименния списък на капиталовите разходи за 2013 г. по обекти и източници за финансиране, съгласно Приложение № 2.

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно издаване на запис на заповед от Община Ямбол в полза на Министерството на регионалното развитие, УО на ОПРР - ГД "Програмиране на регионалното развитие".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1. Разрешава поемане на задължение  и Упълномощава  кмета  на  община Ямбол да издаде Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерство на регионалното развитие, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” за сумата от 192 465.00 лева, във формат: образец Приложение Е1-IX от пакета документи за бенефициенти по ОПРР за обезпечаване на авансово плащане по проект „Подготовка на инвестиционни проекти за обекти в община Ямбол - в подкрепа за следващия програмен период”, договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/5-12/2012/020 от 19.09.2013 г., по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 5 „Техническа помощ”, операция 5.3 „Изграждане на капацитет на бенефициентите по ОПРР”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа за следващия програмен период”.

2. Възлага на кмета на Община Ямбол да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № BG161PO001/5-12/2012/020 от 19.09.2013 г. и да ги представи пред Министерство на регионалното развитие, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”.

3. Обезпечението да се освободи в срок от 60 календарни дни след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, когато записът на заповед не е предявен.

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно ново решение на ОбС Ямбол за окончателно приемане на интегриран план за градско възстановяване и развитие на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и Договор № BG161PO001/1.4-07/2010/028 за безвъзмездна финансова помощ от 23.06.2011 г. между Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007 – 2013 и Община Ямбол приема Интегриран план за градско възстановяване и развитие на община Ямбол за периода 2014 – 2020 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2014г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост приема Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2014г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ за част от УПИ І - за ТЕЦ "Единство", кв. 161 по плана на град Ямбол - Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол, дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за част от УПИ І–за ТЕЦ „Единство”, кв. 161 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона, касаеща ПИ 87374.516.72.

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП - ПРЗ на част от ПИ 87374.73.13 извън границите на урбанизираните територии и одобряване на задание за ПУП по молба от Петя Карачоджукова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.  На основание чл. 124а, ал. 1  и ал. 5 от Закона за устройство на територията и чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Ямбол дава на ПЕТЯ ДИМИТРОВА КАРАЧОДЖУКОВА разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на част от ПИ 87374.73.13 с проектен идентификатор 87374.73.749, местност „Старото летище” във връзка с промяна предназначението на имота от земеделска земя в урбанизирана територия с отреждане „за къща за гости”.

2. На основание чл. 124б, ал.1 от Закона за устройство на територията и чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 7 и чл. 125 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява заданието за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на част от ПИ 87374.73.13 с проектен идентификатор 87374.73.749, местност „Старото летище” като начина на урегулиране на поземления имот да се извърши съгласно правилата на чл.16 от ЗУТ.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП - ПП за уличен водопровод и водопроводно отклонение и ПУП- ПП на ел. захранване за обект "Съхранение и преработка на селскостопанска продукция" в ПИ 87374.26.8 и одобряване на задание за ПУП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5  и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава на НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КОЛЕВ разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план и одобрява задание за проектиране на:

- Подробен устройствен план - Парцеларен план за уличен водопровод и водопроводно отклонение през ПИ № 87374.25.251- полски път, общинска собственост; ПИ № 87374.25.256 - път III клас, държавна собственост и ПИ № 87374.26.80 - полски път, общинска собственост;

- Подробен устройствен план - Парцеларен план на ел. захранване – трасе на подземен кабел 20 кW през ПИ № 87374.26.80 - полски път, общинска собственост; ПИ № 87374.26.10 - нива, собственост на Йордан Радев Йовчев и ПИ № 87374.26.180 - път III клас, държавна собственост

за обект „Съхранение и преработка на селскостопанска продукция”  в ПИ 87374.26.8 по Кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Маслака”.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно отдаване под наем чрез търг на обект кафе - аперитив, находящ се в СК "Г. Дражев".

                      ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.14 ал.1, ал.2 и ал.3 от НРПУРОИ, отдава под наем чрез публичен търг с тайно наддаване част от имот публична общинска собственост, актуван с АОС 600/21.05.2002 г. а именно Обект - кафе-аперитив, находящ се в спортен комплекс „Георги Дражев”, представляващ сграда с идентификатор 87374.553.15.4 по КК на град Ямбол, със застроена площ 122.80 кв.м. при следните условия:

Начална тръжна цена 858.00 лв.  без ДДС  (Изчислено по т.16 от Приложение 1 на НРПУРОИ на ОбС Ямбол).

Срок на отдаване – До приемане на решение от ОбС  за ползването на Спортния комплекс „Георги Дражев” в съответствие със Закона за концесиите, Закона за общинската собственост или Закона за публично частното партньорство, но не по-късно от 01.12.2016 г.

 

 

 

           ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "Палазова - 2008" ЕООД за обект № 23 Б на ЦОП.

                ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС - Ямбол, продължава срока на действие на Договор  № 3360/15.11.2010 г., с „ПАЛАЗОВА - 2006" ЕООД, ЕИК 200017457 със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Плачковица" № 8, за предоставен под наем за временно и възмездно ползване Обект № 23Б - Магазин за търговия с промишлени стоки, представляващ част от имот - частна общинска собственост с идентификатор № 87374.550.10.9 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин и петдесет точка десет точка девет/ по КК на гр. Ямбол, находящ се на Централен общински пазар, пл. „Георги Дражев", гр.Ямбол, с обща площ 30.90 кв. м., със 7 /седем/ години, считано от 22.11.2013 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Христина - Мила Колева" за обект № 5, Цветен пазар на пл. „Освобождение”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор № 3361/22.11.2010г. с ЕТ „Христина – Мила Колева”, гр. Ямбол, ЕИК 128557821, със седалище и адрес на управление ул.”Зорница” бл.6, вх.Г, ап.29, гр. Ямбол, за предоставен под наем за временно и възмездно ползване Обект № 5 в недвижим имот „Цветен пазар”  - павилион и цветарник за продажба на цветя, с площ 8.00 кв. м., находящ се на източната страна на парка на пл. „Освобождение” кв. 74, УПИ ІV по плана на гр. Ямбол, идентификатор 87374.537.163, при граници от всички страни имот с идентификатор 87374.537.163., със 7 /седем/ години, считано от 01.12.2013г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ДТ "Н. Коканова" за част от недвижим имот на ул. "Ж. Андреев"  № 212а.

                ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл. 13, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, предоставя за временно и безвъзмездно ползване помещения, а именно физкултурен салон на първи етаж в сградата, с обща площ 72.00 кв. м. и пет стаи /№6, №7, №9, №11 и №12/ на втори етаж с обща площ 170 кв. м., представляващи част от недвижим имот – публична общинска собственост /сграда на закрито НУ „Р. Ив. Колесов/, актуван с АОС № 74/20.07.1999 г., находящ се на ул. „Ж. Андреев” № 212 А, гр. Ямбол, за складова база на театъра за декор и материалната част на неиграещите пиеси за срок от 3 години, считано от датата на подписване на договора.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем № 3345/07.06.2010г. с ДКТ "Г. Митев" за част от недвижим имот на ул. "Ж. Андреев"  № 212а.

                ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл. 13, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, предоставя на Държавен куклен театър „Георги Митев” – Ямбол, ЕИК 000964461, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов” №1, представляван от Елена Дойчева, временно и безвъзмездно право на управление на помещения, а именно две стаи на ІІ етаж  - № 8 и № 10, с обща площ 108 кв. м., представляващи част от недвижим имот – публична общинска собственост /бивше НУ „Р. Ив. Колесов/, актуван с АОС №74/20.07.1999г., находящ се на ул. „Ж. Андреев” № 212 А, гр. Ямбол, за складова база на театъра за декор, реквизит и кукли за срок от 3 години, считано от датата на подписване на договора.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху застроен ПИ 87374.546.53 по КК на гр. Ямбол по заявление от Николай Атанасов Колев.

                ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл. 35(3) от Закона за общинската собственост и чл.32 (2) от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена  на застроен Поземлен имот с идентификатор 87374.546.53 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и шест точка петдесет и три) по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 375 /триста седемдесет и пет/ кв.м., идентичен с УПИ ХХVІІІ за КОО в кв.23, ж.к. „Хале” гр. Ямбол, одобрен със Заповед ТУ/02-00038 от 17.07.2013 г., находящ се на ул. „Любен Каравелов” № 7 в размер на 29 000 (двадесет и девет хиляди) лв. без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на Николай Атанасов Колев, с постоянен адрес гр. Ямбол,  ул. „Димчо Дебелянов” № 8.  

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на оценка на допълнително право на строеж за имот на ул. "Граф Игнатиев" № 246 по искане от Стоян Славов Стоянов.

                ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл.38(2) от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на допълнително право на строеж на Стоян Славов Стоянов, с местоживеене гр. Ямбол,  ул. „Мечта” № 3 върху 3.00 кв.м. от общински ПИ 87374.548.50 по КК на гр. Ямбол, с площ 9 941 кв.м. във връзка с проект за изграждане на външни стълби към двуетажна сграда с предназначение за търговска дейност и заведение за обществено хранене в размер на 450.00  лв.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна оценка на допълнително право на строеж по искане от Тодор Иванов Тодоров за имот, находящ се на ул. "Антим І" № 28-28а.

                ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл.38(2) от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на допълнително право на строеж за пристрояване на Тодор Иванов Тодоров, с местоживеене гр. Ямбол,  ул.”Стефан Стамболов” № 10 върху 35.60 кв.м. от общински ПИ 87374.540.246 по КК на гр. Ямбол, с площ 511 кв.м. във връзка с „Основен ремонт на съществуваща сграда и изграждане на едноетажна пристройка към нея”  в размер на 6 070.00 лв.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС.

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно удължаване срока на ликвидация на „Комуналуниверс" ЕООД в ликвидация и „Обреден комплекс” ЕООД в ликвидация.

ВНОСИТЕЛ: ПК ОИКДОУ

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 266, ал. 2 от Търговския закон, чл. 9, ал. 1, т. 14 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, във връзка с чл. 14 от договор с рег. № ДГ/10-00005 от 12.04.2013г. за възлагане на ликвидацията на „Комуналуниверс" ЕООД в ликвидация, гр. Ямбол продължава срока за завършване на ликвидация на „Комуналуниверс" ЕООД в ликвидация,   гр. Ямбол с 1 /един/ месец, считано от 22.12.2013г., като упълномощава кмета да сключи допълнително писмено споразумение с ликвидатора за продължаване срока на ликвидационната процедура.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 266, ал. 2 от Търговския закон, чл. 9, ал. 1, т. 14 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, във връзка с чл. 14 от договор с рег. № ДГ/10-00006 от 12.04.2013г. за възлагане на ликвидацията на „Обреден комплекс" ЕООД в ликвидация, гр. Ямбол продължава срока за завършване на ликвидация на „Обреден комплекс" ЕООД в ликвидация,   гр. Ямбол с 6 /шест/ месеца, считано от 22.12.2013г., като упълномощава кмета да сключи допълнително писмено споразумение с ликвидатора за продължаване срока на ликвидационната процедура.

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост и ДМА от „Дезинфекционна станция" ЕООД - в ликвидация.

ВНОСИТЕЛ: ПК ОИКДОУ

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

І. На основание чл.268, ал.1 от ТЗ, чл,21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.9, ал.1, т.9 и т.14, чл.69 и чл.69а, ал.1 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, Общински съвет Ямбол, дава съгласие за следното:

1. Ликвидаторът да извърши продажба чрез публичен търг по реда на глава осма на Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на    капитала в търговските дружества  на:

Недвижим имот /временна сглобяема сграда/ със ЗП 328 кв,м., актуван с АОС № 132 /29.04.2000г., с идентификатор 87374,527.177.2 по КК на гр. Ямбол.

Начална тръжна цена - 10 200 /десет хиляди и двеста/ лева. Депозит за участие З 060 /три хиляди и шейсет/ лева,

2. Възлага на ликвидатора на "Дезинфекционна станция Ямбол" /в ликвидация/ да организира и проведе търга, да публикува съответните обяви, както и да подпише договора за продажба в качеството си на продавач, при следните условия на търга:

Тръжната документация за имота на търга, която е на стойност 40,00 лв. се предоставя на участниците в сградата на „Дезинфекционна станция Ямбол" ЕООД – в ликвидация, гр. Ямбол, ул. „Д. Благоев" 71 от 18.12.2013 г. до 15.00 часа на 07.01.2014г.

Таксата за участие в търг с тайно наддаване е в размер на 20.00 лв., и се внася в касата на "Дезинфекционна станция Ямбол" ЕООД, гр. Ямбол, ул. „Д. Благоев” № 71, до 10.00 часа на 08.01.2014г.

Депозита  за  участие  се  внася   по  банкова  сметка  IВАN  ВG 91UNСR96601051250316 банков код ВIС: UNCRSF в „Уни Кредит Булбанк" АД, клон - Ямбол, до 16.00 часа на 07.01.2014 г.

Оглед на недвижимия имот на място се извършва всеки работен ден до 15.00 часа на 07.01.2014 г., след закупуване на тръжна документация.

Заявленията за участие в търг с тайно наддаване се приемат от 09.00 до 10.00 часа на 08.01.2014 г., сградата на „Дезинфекционна станция Ямбол" ЕООД – в ликвидация.

Търгът с тайно наддаване да се проведе на 08.01.2014 г. от 10.00 часа в сграда на „Дезинфекционна станция Ямбол" ЕООД - в ликвидация.

3. Възлага на ликвидатора на "Дезинфекционна станция Ямбол" - в ликвидация да насрочи и проведе следващи търгове в рамките на срока на ликвидацията, ако предложения имот не бъде продаден на първия обявен търг.

4. Търга да се проведе от комисия, назначена със Заповед на Ликвидатора на „Дезинфекционна станция Ямбол" ЕООД - в ликвидация.

5. Задължава Ликвидатора на „Дезинфекционна станция Ямбол" ЕООД - в ликвидация да издаде заповед за определяне на спечелилия участник, в тридневен срок от провеждане на търга,

6. Купувачът е длъжен да внесе цената, дължимите данъци, такси и режийни разноски в 7 /седем/ дневен срок от връчване на влязла в сила заповед.

ІІ. На основание чл.268, ал,1 от ТЗ, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.9, ал.1, т.9 и т.14, чл.б9 и чл.69а, ал.1 от Наредбата за условията и реда , при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, Общински съвет Ямбол, дава съгласие за следното:

1. Ликвидаторът да извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на глава осма на Наредбата за условията и реда , при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества на :

1.1. Стоманобетонни гаражни клетки - 2 броя с площ по 18 кв.м.

Начална тръжна цена - всеки по 240 /двеста и четиридесет/ лева. Депозита за участие е 72 /седемдесет и два / лева.

Находящи се в гр. Ямбол, ул. „Д. Благоев" № 71. Гаражите са разположени в поземлен имот с идентификатор 87374.527.177. по КК на гр. Ямбол.

1.2. Метален склад със ЗП 240 кв.м., монтиран 1981 г. в УПИ УП-23, кв.12 по плана на с. Кабиле.

Начална тръжна цена - 2 700 /две хиляди и седемстотин/ лева. Депозит за участие 810 /осемстотин и десет/ лева.

2. Възлага на ликвидатора на "Дезинфекционна станция Ямбол" /в ликвидация/ да организира и проведе търга, да публикува съответните обяви, както и да подпише договора за продажба в качеството си на продавач, при следните условия на търга:

Тръжната документация в размер на 20 /двадесет/ лева за обектите на търга, се предоставя на участниците в сградата на „Дезинфекционна станция Ямбол" ЕООД – в ликвидация, гр. Ямбол, ул. „Д. Благоев" № 71 от 09.00 часа на 19.12.2013г. до 15.00 часа на 06.01.2014 г.

Депозита за участие се внася в касата на "Дезинфекционна станция - Ямбол" ЕООД- в ликвидация или по банкова сметка IВАN  ВG 91UNСR96601051250316 банков код ВIС: UNCRSF в „Уни Кредит Булбанк" АД, клон - Ямбол, до 16.00 часа на 06.01.2014 г.

Таксата за участие в търг с тайно наддаване е в размер на 10 /десет / лева.

Оглед на недвижимия имот на място се извършва всеки работен ден до 15.00 часа на 06.01.2014 г., след закупуване на тръжна документация.

Заявленията за участие в търг с тайно наддаване се приемат от 09.00 до 10.00 часа на 07.01.2014 г., сградата на „Дезинфекционна станция Ямбол" ЕООД – в ликвидация.

Търгът с тайно наддаване да се проведат на 07.01.2014 г. от 10.00 часа в сградата на „Дезинфекционна станция Ямбол" ЕООД , гр. Ямбол, ул. „Д. Благоев” № 71

3. Възлага на ликвидатора на "Дезинфекционна станция Ямбол" - в ликвидация да насрочи и проведе следващи търгове, ако предложените обекти не бъдат продадени на първия обявен търг.

4. Търга да се проведе от петчленна комисия, назначена със Заповед на Ликвидатора на „Дезинфекционна станция Ямбол" ЕООД - в ликвидация.

5. Задължава Ликвидатора на „Дезинфекционна станция Ямбол" ЕООД - в ликвидация да издаде заповед за определяне на спечелилия участник, в тридневен срок от провеждане на търга.

6. Купувачът е длъжен да внесе цената в 7 /седем/ дневен срок от връчване на влязла в сила заповед.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол.

                ВНОСИТЕЛ: Т. Петкова

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 34, ал.1 и ал. 8 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА и § 1 от ПЗР на правилника за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол:

            1. Приема Правилник за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол:

§ 1. Изменя чл. 34.2. (1) който добива следния вид: „Общинският съветник получава възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и на неговите комисии.

Това възнаграждение не включва възнаграждението, което общинския съветник има право да получава за участието си в специализирани органи на общинския съвет, чието създаване е предвидено в закон или подзаконов нормативен акт. ”

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на правилника за определяне реда и начина за отпускане на спешна еднократна помощ по здравословни проблеми.

                ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) приема Правилник за изменение и допълнение на правилника за определяне реда и начина за отпускане на спешна еднократна помощ по здравословни проблеми:

§ 1. Изменя заглавието на правилника, което добива следния вид: Правилник за определяне реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ по спешни здравословни проблеми.

§ 2. Изменя чл. 6 който добива следния вид: „Общинският съвет със свое решение може да отпуска по предложение на кмета на общината или на ПК "ЗСД" еднократна финансова помощ при условията на настоящия правилник, в рамките на 50% от утвърдените средства за еднократна помощ.

§ 3. Изменя чл. 7 който добива следния вид: „Степента и вида на заболяването за лицата се доказва с епикриза от здравно заведение за болнична помощ, както и с медицински документ от ЛКК.”

§ 4. Изменя чл.12 (1), който добива следния вид: „Пакетът от документи се разглежда на заседание от ПК „Здравеопазване и социални дейности”.”

§ 5. Изменя чл.12 (3), който добива следния вид: „Кметът или ПК „ Здравеопазване и социални дейности" могат да откажат отпускането на еднократна финансова помощ при следните случаи:

- при изчерпани финансови средства, предвидени в общинския бюджет на Община Ямбол за подпомагане при възникнал спешен здравословен проблем;

- при неизчерпани възможности за кредитиране от лицето за решаване на възникналия спешен здравословен проблем;

- когато лицето е получило през бюджетната година еднократна помощ от друга институция;

- когато не е налице спешен здравословен проблем.”

§ 6. Изменя чл.12 (4) който добива следния вид: „ПК „Здравеопазване и социални дейности” внася в ОбС Ямбол за утвърждаване мотивираните си откази по ал.2 и ал.3 за отпускане на еднократни помощи не по-малко от два пъти в годината.”

§ 7. Изменя чл.15, който добива следния вид: „Право на еднократно парично подпомагане гражданите имат веднъж в календарната година, независимо от размера на отпуснатата помощ, освен при изключителни нужди при условията на параграф 1 от Преходните и заключителни разпоредби.

§ 8. Изменя § 3 от ПЗР, който добива следния вид: „Кметът изпраща в ПК „Здравеопазване и социални дейности” в края на всеки месец информация за имената на гражданите и размера на отпуснатите еднократни помощи, както и за мотивираните откази.