РЕШЕНИЯ

 

НА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 11 АПРИЛ 2013г.

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно приемане на отчет за дейността на МКППМН при Община Ямбол за 2012г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно приемане на доклад за дейността и отчет за изразходваните бюджетни средства  на читалищата в гр. Ямбол за 2012г.

ВНОСИТЕЛ: ПК ОКСМД

3.      Предложение относно допълнение към решенията за приемане на бюджета на Община Ямбол за 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно отпускане на финансова помощ.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

5.      Предложение относно общинска програма за закрила на детето през 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно годишен план за развитие на социалните услуги на територията на Община Ямбол през 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно проектно предложение по Трансгранично сътрудничество ИПП България – Турция 2007 – 2013 с ПО „Устойчиво социално и икономическо развитие”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по Финансовия механизъм на европейското пространство 2009 – 2014, програма BG06 „Деца и младежи в риск”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013, „Изграждане на капацитет на бенефициента по ОПРР”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно кандидатстване за отпускане на заем от ПУДООС за осигуряване на собствено финансиране по проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно отчет за дейността и приемане на годишните финансови отчети за 2012г. на търговските дружества със 100% общинско участие „ДЦ № 1 – Ямбол” ЕООД и „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно предварително съгласие от ОбС Ямбол за прокарване на трасе на оптичен кабел от гр. Ямбол до с. Стара река, община Тунджа през ПИ, собственост на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.530.291 по КК на гр. Ямбол, ул. "Преслав" № 66 по искане от Светослав Колев Делев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на ЕТ „Елвис Иван Иванов” – Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно приемане промяна на бюджета на Община Ямбол за 2013г. във връзка с новообразуваното ОДЗ "Свобода".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно приемане на отчет за дейността на МКППМН при Община Ямбол за 2012г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.7, ал.2 от ЗБППМН приема за информация Отчета за организацията и дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Ямбол през 2012г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно приемане на доклад за дейността и отчет за изразходваните бюджетни средства  на читалищата в гр. Ямбол за 2012г.

ВНОСИТЕЛ: ПК ОКСМД

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 26а, ал.5 от Закона за народните читалища, Общински съвет Ямбол приема докладите за осъществени читалищни дейности и отчетите за изразходваните от бюджета средства през предходната година на НЧ „Зора - 1945”, НЧ „Диана - 1944”, НЧ „Умение 2003г.”, НЧ „Съгласие 1862”, НЧ „Пробуда - 1909”, НЧ „Тракийска лира - 2012”.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно допълнение към решенията за приемане на бюджета на Община Ямбол за 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 18, ал. 1 от Закона за общинските бюджети, чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА,  Наредбата на Общинския съвет по чл. 9а от ЗОБ:

            1. Допълва Решение ХIХ-4 от 15 февруари 2013 г. на Общински съвет Ямбол, с което е приет бюджета на Община Ямбол, в т.1.1.2.6., т.30 и т.31 със следният проект:

-      „Подкрепа за заетост” по ОП „Развитие на човешките ресурси”;

            2. Упълномощава кмета на общината да ползва временни безлихвени заеми до размера на гласуваните от Общински съвет средства по т.1.1.2.6., т.30 и т.31 от Решение ХIХ-4 от 15 февруари 2013 г. на Общински съвет Ямбол и по други спечелени проекти от Община Ямбол. 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно отпускане на финансова помощ.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл.6 от Правилника за определяне реда и начина за отпускане на спешна помощ по здравословни проблеми и т. 19.2 от решение по т.4 от дневния ред на ХІХ заседание, проведено на 15.02. 2013г.:

            1. Отпуска еднократна финансова помощ на Янка Иванова Стоева от гр. Ямбол, живуща на ул. „Арда” № 5, ет.1 в размер на 50 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

            2. Отпуска еднократна финансова помощ на Янка Стоянова Георгиева от гр. Ямбол, живуща на ул. „Тополница” № 65 в размер на 50 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно общинска програма за закрила на детето през 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.3, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за закрила на детето, Общински съвет Ямбол приема Общинска програма за закрила на детето през 2013 г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно годишен план за развитие на социалните услуги на територията на Община Ямбол през 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           

            РЕШИ:

           

            1. На основание чл.19, ал.2 и ал.3 от Закона за социално подпомагане и чл.36 б, ал.4 от ППЗСП Общински съвет Ямбол приема План за развитието на социалните услуги на територията на община Ямбол за 2013г.

            2. На основание чл.36 б, ал.5 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, Община Ямбол да предостави на изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане чрез Регионална дирекция за социално подпомагане годишния план в 14-дневен срок от неговото приемане.

 

 

        

         ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно проектно предложение по Трансгранично сътрудничество ИПП България – Турция 2007 – 2013 с ПО „Устойчиво социално и икономическо развитие”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА:

            1. Дава съгласие Община Ямбол да кандидатства и изпълнява проект по Програма ИПП България – Турция 2007-2013г., по покана № 2007CB161PO008-2013-3, Приоритетна ос 1: „Устойчиво социално и икономическо развитие”, мярка 1.3 –„Инфраструктурна подкрепа за подобряване на икономическия потенциал на зоната за сътрудничество”.

            2. Дава съгласие кметът на Община Ямбол да сключи партньорско споразумение за разработване, подаване и изпълнение на проектно предложение по Програма ИПП България –Турция 2007-2013г., по покана № 2007CB161PO008-2013-3, Приоритетна ос 1: „Устойчиво социално и икономическо развитие”, мярка 1.3 –„Инфраструктурна подкрепа за подобряване на икономическия потенциал на зоната за сътрудничество”.

            3. Декларира, че предназначението на обекта за интервенция – „Централен мост на Градски парк” няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 (пет) години след приключване на дейностите по проекта.

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по Финансовия механизъм на европейското пространство 2009 – 2014, програма BG06 „Деца и младежи в риск”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА:

         1. Дава съгласие Община Ямбол да кандидатства с проектно предложение по Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014, програма BG06 „Деца и младежи в риск”, Компонент 1 «Грижа за младежи в риск».

            2. Декларира, че сградата на Младежки дом „Георги Братанов”, Ямбол ще  бъде  предназначена  за  ползване  като  Младежки  център  със  Знак  за  качество  на  СЕ  в продължение на 10 г.

            3. За целите на проекта, дава съгласие Община Ямбол да кандидатства с  проектно предложение по Фонда за двустранни взаимоотношения, за да бъде подпомогнат бенефициента и партньорите на програмно ниво.

            4. Дава съгласие кметът на Община Ямбол да сключи партньорско споразумение за разработване, подаване и изпълнение на проектно предложение по Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014, програма BG06 „Деца и младежи в риск”, Компонент 1 «Грижа за младежи в риск».

 

 

             ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013, „Изграждане на капацитет на бенефициента по ОПРР”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА:

            1. Общински съвет -  Ямбол дава съгласие Община Ямбол да кандидатства с проектно предложение по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа за следващия програмен период” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 5 „Техническа помощ”, операция 5.3 „Изграждане на капацитет на бенефициентите по ОПРР”.

            2. Общински съвет – Ямбол декларира, че поема ангажимент инвестиционните проектни предложения да бъдат включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие.

            3. Общински съвет – Ямбол декларира, че поема ангажимент инвестиционните проектни предложения да бъдат включени за кандидатстване за финансиране по ОПРР през следващия програмен период 2014-2020.

            4. Общински съвет – Ямбол декларира, че поема ангажимент за осигуряване на финансиране за изграждане /реконструиране на подземната инфраструктура за обектите, предмет на проектното предложение в периода до 2017 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно кандидатстване за отпускане на заем от ПУДООС за осигуряване на собствено финансиране по проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

На основание чл.21, ал.1, т.10 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.17 от Закона за общинския дълг:

  1. Дава съгласие община Ямбол да кандидатства за безлихвен заем от ПУДООС за осигуряване на собственото финансиране по договор DIR-51011116-C035, проект DIR-51011116-46-130 „Интегриран проект за водния цикъл на град Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на град Ямбол” в размер до 3 122 000 лв.
  2. Условия за погасяване :

-          срок на погасяване  - до 5 години от датата на сключване на договора за заем;

-          източник на погасяване – собствени приходи на Община Ямбол;

-          валута на дълга – български лева;

  1. Възлага на Кмета на община Ямбол да извърши всички необходими действия по представяне на Заявление за безлихвен заем в ПУДООС.
  2. Възлага на Кмета на община Ямбол да подпише Договор за безлихвен заем, по правилата, условията и реда за отпускане на заеми от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда;
  3. Упълномощава Кмета на община Ямбол да подпише Запис на Заповед за обезпечаване на пълния размер на заемната сума. Записът на заповед се издава за срок: от датата на подписване на договора с ПУДООС и изтича един месец след падежа на последната вноска по погасителния план.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно отчет за дейността и приемане на годишните финансови отчети за 2012г. на търговските дружества със 100% общинско участие „ДЦ № 1 – Ямбол” ЕООД и „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Търговския закон, чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона  за местното самоуправление и местната администрация и чл. 9, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 53, ал. 1 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества:

            1. Приема годишния финансов отчет и баланса за 2012 г. на:

             1.1. „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД

             1.2. „ДЦ № 1 – Ямбол” ЕООД

            2. Определя дивидент в размер на 25 % от балансовата печалба по годишния финансов отчет на:

              2.1. „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД

              2.2. „ДЦ № 1 – Ямбол” ЕООД

Определеният дивидент да бъде приведен в срок до 30 юни 2013 г., по сметка: IBAN BG 13 SOMB 9130 8424420344, BIC SOMBBGSF, код за вид плащане – 44 48 00 (дивидент) при „Общинска банка” АД, клон гр. Ямбол.

            3. На основание чл. 54, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 9, ал.1, т. 14 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества предоставя дивидента за 2012 г. реализиран от „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД на дружеството за закупуване на апарат за хематологични изследвания, необходим на сектор „Клинична лаборатория".

 

            4. На основание чл. 137, ал. 1, т.5 от Търговския закон и чл. 9, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества:

             Освобождава от отговорност за финансовата 2012 г. управителите на:

             4.1.„ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД

             4.2. „ДЦ № 1 – Ямбол” ЕООД

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно предварително съгласие от ОбС Ямбол за прокарване на трасе на оптичен кабел от гр. Ямбол до с. Стара река, община Тунджа през ПИ, собственост на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

                На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, дава предварително съгласие на  ЕТ “Георг Георги Георгиев”, ЕИК 838172923, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. Любен Каравелов”  № 4, представлявано от Георги Димитров Георгиев за прокарване на трасе на оптичен кабел от град Ямбол до с. Стара река, община „Тунджа“, област Ямбол през имоти публична общинска собственост както следва:

            ПИ с идентификатор 87374.32.201, по кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Пумпалово дере“, начин на трайно ползване – селскостопански, полски, ведомствен път, с обща площ 3 863 кв.м, дължина на трасето 267.00 м. и площ на сервитута 267.00 кв.м.

            ПИ с идентификатор 87374.32.255, по кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Пумпалово дере“, начин на трайно ползване – селскостопански, полски, ведомствен път, с обща площ 6 660 кв.м, дължина на трасето 3.00 м. и площ на сервитута 3.00 кв.м.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.530.291 по КК на гр. Ямбол, ул. "Преслав" № 66 по искане от Светослав Колев Делев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост да се прекрати съсобствеността между Община Ямбол в ПИ 87374.530.291, по кадастралната карта на гр. Ямбол,  като на Светослав Колев Делев, с постоянен адрес гр. Ямбол, ул. „Битоля” № 79 се продаде правото на собственост върху имот частна общинска собственост  133/191 и.ч. от застроен поземлен имот с идентификатор 87374.530.291 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин и тридесет точка двеста деветдесет и едно/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, целият с площ191.00/сто деветдесет и един/ кв.м., идентичен с част от УПИ І /римско едно/ - За ателиета за услуги в кв. 102/ сто и две/ по регулационния  план на гр. Ямбол  за І жилищен район, одобрен със заповед І-А-630 от 02.08..1994 г., находящ се на ул. „Преслав” № 66, гр. Ямбол,  при граници на имота ПИ 87374.530.276,  ПИ 87374.530.287 и ПИ  87374.531.127, актуван с АОС 1769, за сумата от 18 120  (осемнадесет хиляди сто и двадесет) лв. без ДДС.

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол , на основание чл.36, ал.3 от ЗОС.

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на ЕТ „Елвис Иван Иванов” – Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС - Ямбол, продължава срока на действие на Договор № 3233/18.04.2007 г. и Анекс към него с № 1013 от 30.04.2010 г, за предоставен под наем за временно и възмездно ползване Обект - Помещение за производствена дейност, представляващ част от имот - частна общинска собственост с идентификатор № 87374.541.36.2 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и едно тридесет и шест точка две/ находящ се на ул, „Търговска" № 57, гр. Ямбол, и представляващи втори етаж в сграда, с обща площ 222.00 кв. м., в т. ч. за производствена дейност 155.00 кв. м. и за складово помещение 67.00 кв. м., с 4 /четири/ години, считано от 01.04.2013 г.

 

 

           

            ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане промяна на бюджета на Община Ямбол за 2013г. във връзка с новообразуваното ОДЗ "Свобода".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

         На основание чл. 26 и чл.28, ал.1 от Закона за общинските бюджети, чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Наредбата на Общинския съвет по чл. 9а от ЗОБ:

            І. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2013 г. по разходната част, в т.ч.:

            І.1. Намалява собственият бюджет на община Ямбол по функции, дейности и параграфи, както следва:

ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ”

Местни дейности

Дейн. 311Целодневни детски градини и обединени детски заведения - общо с 40 000лв., в т.ч.:

§ 10-00 издръжка с 40 000лв.;

Дофинансиране на делегирани от държавата дейности

Дейн. 311Целодневни детски градини и обединени детски заведения - общо с 43 352лв., в т.ч.:

§ 01-00 заплати с 36 012лв.;

§ 05-00 задължителни осигурителни вноски от работодателя с 7 340лв.;

 

ФУНКЦИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”

Дофинансиране на делегирани от държавата дейности

 

Дейн. 431Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ – общо с 19 393лв., в т.ч.:

§ 01-00 заплати с 15 600лв.;

§ 05-00 задължителни осигурителни вноски от работодателя с 2 793лв.;

§ 10-00 издръжка с 1 000лв.;

            І.2. Намалява бюджета на ЦДГ „Свобода” по функции, дейности и параграфи, както следва:

ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ”

Държавни дейности

Дейн. 311Целодневни детски градини и обединени детски заведения - общо с 300 568лв., в т.ч.:

§ 01-00 заплати с 226 088лв.;

§ 02-00 др. Възнаграждения и плащания с 3856лв.;

§ 05-00 задължителни осигурителни вноски от работодателя с 47 346лв.;

§ 10-00 издръжка с 23 278лв.;

Дофинансиране на делегирани от държавата дейности

Дейн. 311Целодневни детски градини и обединени детски заведения - общо с 8 380лв., в т.ч.:

§ 10-00 издръжка с 8 380лв.;

Местни дейности

Дейн. 311Целодневни детски градини и обединени детски заведения - общо с 105 631лв., в т.ч.:

§ 10-00 издръжка с 105 631лв.;

         І.3. Увеличава и утвърждава план за разходи по бюджета на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити Обединено детско заведение „Свобода” по функции, дейности и параграфи, считано от 01.04.2013г., както следва:

ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ”

Държавни дейности

Дейн. 311Целодневни детски градини и обединени детски заведения - общо с 300 568лв., в т.ч.:

§ 01-00 заплати с 226 088лв.;

§ 02-00 др. Възнаграждения и плащания с 3856лв.;

§ 05-00 задължителни осигурителни вноски от работодателя с 47 346лв.;

§ 10-00 издръжка с 23 278лв.;

Дофинансиране на делегирани от държавата дейности

Дейн. 311Целодневни детски градини и обединени детски заведения - общо с 51 732лв., в т.ч.:

§ 01-00 заплати с 36 012лв.;

§ 05-00 задължителни осигурителни вноски от работодателя с 7 340лв.;

§ 10-00 издръжка с 8 380лв.;

Местни дейности

Дейн. 311Целодневни детски градини и обединени детски заведения - общо с 145 631лв., в т.ч.:

§ 10-00 издръжка с 145 631лв.;

ФУНКЦИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”

Дофинансиране на делегирани от държавата дейности

Дейн. 431Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ – общо с 19 393лв., в т.ч.:

§ 01-00 заплати с 15 600лв.;

§ 05-00 задължителни осигурителни вноски от работодателя с 2 793лв.;

§ 10-00 издръжка с 1 000лв.;

 

            І.4. Предстоящите за разплащане разходи за предходни периоди на ЦДГ „Свобода” да се отчетат по бюджета на правоприемника му ОДЗ „Свобода”.

            І.5. Намалява бюджетните кредити по § 52-05 „Стопански инвентар” в местна дейност 589 „Други служби и дейности по соц. осигуряване, подпомагане и заетостта” от обект „Обзавеждане и оборудване на Общностен център” по собствения бюджет на Община Ямбол с 25 000лв. с източник на финансиране собствени приходи от продажба на нефинансови активи.

 Увеличава бюджетните кредити по § 52-05 „Стопански инвентар” в местна дейност 311 „Целодневни детски градини и обединени детски заведения” по бюджета на ОДЗ „Свобода” с 25 000лв. Допълва поименния списък на капиталовите разходи за 2013г. на Община Ямбол с обект „Обзавеждане и оборудване на ОДЗ „Свобода” на стойност 25 000лв.  и източник за финансиране – собствени приходи от продажба на нефинансови активи.

            І.6. Намалява бюджетните кредити по § 10-00 „Издръжка”  в местна дейност 589 „Други служби и дейности по соц. осигуряване, подпомагане и заетостта” по собствения бюджет на Община Ямбол с 50 000лв. Увеличава бюджетните кредити по § 10-00 „Издръжка”  в местна дейност 311 „Целодневни детски градини и обединени детски заведения” по бюджета на ОДЗ „Свобода” с 50 000лв.