РЕШЕНИЯ

 

НА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 21 ЮНИ 2013г.

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно съгласуване на ПУП - ПП за обект на техническата инфраструктура в две общини на основание чл.129, ал.3 от ЗУТ, възложител "Диана кабел ТВ" ООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ с обхват УПИ І - за комплексно жилищно строителство, кв. 112 по плана на гр. Ямбол - кв. Каргон по искане на Дончо Иванов Донев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Антонин - 51" за обект № 16А на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно определяне пазарна цена на право на пристрояване за рампа по искане от Антон Стоянов Иванов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно включване на Стефан Бакърджиев - общински съветник в състава на ПК ОКСМД и ПК по ЗПУКИ.

ВНОСИТЕЛ: Т. Петкова

6.      Предложение относно приемане на наредба за изменение на НОАМТЦУ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно приемане на Наредба за управление на отпадъците в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП - ПРЗ на ПИ извън границите на урбанизираните територии с идентификатор 87374.72.75 и одобряване на задание за ПУП по заявление от Енчо Ангелов Керязов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно съгласуване на ПУП - ПП за обект на техническата инфраструктура в две общини на основание чл.129, ал.3 от ЗУТ, възложител "Диана кабел ТВ" ООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание § 124, ал. 1 и ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ПЗР на ЗИДЗУТ – ДВ, бр. 82 от 2012 г.) и чл. 129, ал. 3 (в редакцията му преди изменение и допълнение на ЗУТ – ДВ, бр. 82 от 2012 г.), Общинският съвет Ямбол съгласува Подробен устройствен план - Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура на територията на две общини: „ОПТИЧЕН КАБЕЛ ОТ ГРАД ЯМБОЛ ДО СЕЛО КАБИЛЕ, ОБЩ. „ТУНДЖА”, ОБЛ. ЯМБОЛ”, прокаран на територията на община Ямбол: през поземлени имоти с идентификатори 87374.72.660, 87374.72.673, 87374.73.665, 87374.10.643 и 87374.69.644 по Кадастралната карта на гр. Ямбол  и на територията на община „Тунджа”: през поземлени имоти №№ 000281, 000278 и 000472 по КВС на землището на село Кабиле - за частта на трасето на територията на община Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ с обхват УПИ І - за комплексно жилищно строителство, кв. 112 по плана на гр. Ямбол - кв. Каргон по искане на Дончо Иванов Донев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол, дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ и РУП  с обхват УПИ І-за комплексно жилищно строителство, кв. 112 по плана на гр. Ямбол – кв. „Каргон”.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Антонин - 51" за обект № 16А на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава срока на действие на Договор №3338/10.05.2010 г., с ЕТ „АНТОНИН - 51”, ЕИК 128014779 със седалище и адрес на управление гр. Ямбол,  ул. „Стара планина” № 2, вх. Д, ет.8, ап.108, за предоставен под наем за временно и възмездно ползване Обект № 16А – Магазин за търговия с промишлени стоки, представляващ част от имот – частна общинска собственост с идентификатор № 87374.550.10.16 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин и петдесет точка десет точка шестнадесет/ по КК на Ямбол, находящ се на Централен Общински Пазар, пл. „Георги Дражев”, гр. Ямбол, с обща площ 68.40 кв. м., със 7 /седем/ години, считано от 10.05.2013 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРА - Предложение относно определяне пазарна цена на право на пристрояване за рампа по искане от Антон Стоянов Иванов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал.2 и чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на право на пристрояване на

Антон Стоянов Иванов, с адрес :гр. Ямбол, ул.”Димитър Благоев” бл.2,вх.В,ап.53, върху 2.75 кв.м. от общински ПИ 87374.539.6 по КК на гр. Ямбол, с площ 815  кв.м. за изграждане на рампа за достъп на хора с увреждания към обект с идентификатор 87374.539.6.1.31 по КК на града, представляващ част от сграда с идентификатор 87374.539.6.1, с площ от 54.88 кв.м, построена в посочения общински поземлен имот в размер на 469.00 лв.

            Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно включване на Стефан Бакърджиев - общински съветник в състава на ПК ОКСМД и ПК по ЗПУКИ.

ВНОСИТЕЛ: Т. Петкова

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           

            РЕШИ:

           

            На основание чл.21, ал.1, т.1 и ал. 24, т.2 от ЗМСМА и чл. 23, във връзка с чл. 22 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол избира в състава на  Постоянната комисия по образование, култура, спортни и младежки дейности и в състава на Постоянната комисия по Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси на мястото на напусналия бивш общински съветник Иван Чолаков за член общинския съветник Стефан Бакърджиев.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно приемане на наредба за изменение на НОАМТЦУ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56, ал.2 от Закона за устройство на територията и чл.9 от Закона за местните данъци и такси Общински съвет Ямбол приема Наредба за изменение на наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Община Ямбол, както следва:

 

            § 1. Създава се нов ред I, т.16.3 в Приложение № 7 по глава III от Наредбата, както следва:

 

Вид на услугата

Цена на услугата

Срок за изпълнение

Заплащане на цената

16.3

Зала в обект – общинска собственост на ул.”Славянска” № 4

 

 

 

 

Ползване :

- на час

 

- на ден

 

100 лв.

 

300 лв.

 

При заявяване  на услугата

 

            § 2. Изменя се ред ІІІ.1.14 от Приложение № 2 към Раздел II от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Община Ямбол и придобива следния вид:

 

ВИД УСЛУГА

Такса - кв.м. на месец в лв.

Такса - кв.м. на ден в лв,

 

 

I зона                  ІІ зона

I зона                      ІІ зона

1.14

Депозит - разноски за премахване на обекти по чл.7, ал.1, т.1.1.1 и т.1.2.7

150 лв. - еднократно за всеки обект по чл.7, ал.1, т.1.1.1 и т.1.2.7 при получаване на разрешението за поставяне

 

            § 3. В чл.19 от Наредбата за преместваеми обекти на територията на Община Ямбол, Глава трета - Ред и изискване за поставяне на преместваеми обекти, се допълва второ изречение по следния начин :

            След текста „Депозитът" се добавя текста „се заплаща само за обекти по чл.7, ал.1,  т.1.1.1 и т.1.2.7"

            § 4. Наредба за изменение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Община Ямбол е приета с Решение № ХХІІІ – 6/21.06.2013г. на Общински съвет Ямбол и влиза в сила в деня на приемането й.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно приемане на Наредба за управление на отпадъците в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.22 от ЗУО, чл. 8 от Закона за нормативните актове, при спазване на изискванията на чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

      1. Приема Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Ямбол.

            (в чл.14, ал. 4 от наредбата,  след самото изписване на текста да бъде добавено - в сила от 14.07.2014 г., чл. 17, ал. 3 изцяло да отпадне, създава се нова ал.2 на чл.54 - При необходимост, за конкретен обект като част от инвестиционния проект, се разработва Програма за управление на утайките от пречистване на води)

            2. Наредбата влиза в сила 7 дни след решението на ОбС и се публикува в един местен вестник ежедневник и на интернет страницата на общината.

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП - ПРЗ на ПИ извън границите на урбанизираните територии с идентификатор 87374.72.75 и одобряване на задание за ПУП по заявление от Енчо Ангелов Керязов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1.  На основание чл. 124а, ал. 1  и ал. 5 от Закона за устройство на територията и чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Ямбол дава на ЕНЧО АНГЕЛОВ КЕРЯЗОВ разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на поземлен имот извън границите на урбанизираните територии с идентификатор 87374.72.75 по Кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в местност „Покрития кладенец” във връзка с промяна предназначението на имота от земеделска земя в урбанизирана територия и отреждането й „склад за промишлена търговия  и услуги”.

            2. На основание чл. 124б, ал.1 от Закона за устройство на територията и чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 7 и чл. 125 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява заданието за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на поземлен имот с идентификатор 87374.72.75 по Кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Покрития кладенец” като начина на урегулиране на поземления имот да се извърши, съгласно правилата на чл.16 от ЗУТ.

            Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.