ПРОТОКОЛ № ХХХІ

 

            Днес, 18.03.2010г. съгласно чл.23, ал.2 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № 910101/0002/11.03.2010г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол.

            От общо 37 общински съветници присъстваха  37.

            На заседанието присъства г-н Г. Славов – кмет на община Ямбол.

Миланов - Уважаеми колеги, от 37 съветника при кворум 19 има регистрирани 31 съветника в 9.06ч. по часовника на компютъра и в 9.14 ч. по моя, можем да започнем работа по 31 заседание на ОбС Ямбол, откривам тридесет и първото редовно заседание на Общинския съвет.

Постъпили са предложения за директно излъчване на днешното заседание на ОбС Ямбол от „Супер вижън плюс” и „Диана кабел ТВ”. Съгласно нашия правилник съм длъжен да го подложа на гласуване.

Подлагам на гласуване предложението за пряко излъчване на днешното заседание.

Гласували      за – 27                        против – няма                       въздържали се – 2

Приема се.

Бъчваров – През месец декември зададох един елементарен въпрос за поставянето на бариери като съм имал пред вид бариерата зад мола до Община Ямбол и металните съоръжения, които са поставени на ул. „Ив. Вазов”. На този елементарен въпрос вече месеци нямам отговор. Имам едно писмо, което не е до мен, а до г-н Миланов. Изготвено е от ОП „Комунални дейности” и се обяснява в него за бариерите на паркингите, които е съвсем нормално да бъдат поставени. Предлагам Ви да премахнем този текст от правилника ни – за питанията, няма смисъл от него.

Миланов – Г-н Бъчваров, питането трябва да е ясно и конкретно. Вашето не беше. Служителя, на когото възложат да изготви отговор трябва да знае какво питате, а не да се досеща, за да Ви отговори конкретно.

Постъпило е питане към кмета на общината, заповядайте да го огласите.

Канев – Чете питане относно условия на ОП за строителен надзор на обект преустройство на „Стр. Кринчев”. (приложено)

Стефанов – Аз също имам едно питане от последната сесия, на което нямам отговор.

Славов – Отговарям на г-н Канев – Тези процедури, които са по програми на ЕС изрично се съгласуват като документация с управляващия орган. Има определени изисквания, на които трябва да отговарят, ако е необходимо нещо се променя или допълва. Това, че двама от участниците са отстранени поради непълнота на документацията си е техен проблем.

Канев – Г-н Кмета спазва правилата на ЕС и законите на държавата и сигурно за това има заведени дела срещу него. Не мога да разбера, ако има такива правила, защо ОА не ги покаже. Тези точни числа, които са посочени, не може да са изискване на Брюксел, а са на ОА. Според мен тази ОП ще бъде спечелена от фирма с инициали Д. К. Така че не съм доволен от този отговор.

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Предложение относно кандидатстване по ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013г. с проектно предложение „Прилагане на енергоефективни мерки в образователната мрежа на община Ямбол”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОПРР „Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно преобразуване сградата на бившата Минерална баня в многофункционален културен център.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение за отпускане финансова помощ по здравословни проблеми на Радостин Радков и Георги Георгиев.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ и ПК Здр.

 1. Предложение относно участие на община Ямбол като съучредител в СНЦ "Тракийски туристически район".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2010г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1.  Предложение относно приемане на Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Ямбол за периода 2010г. – 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно план за действие за реформиране на ДДЛРГ "Юрий Гагарин", гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане на отчет за дейността на МК БППМН при Община Ямбол за 2009г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно награждаване на спортисти.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДСБ

 1. Предложение за присъждане на награди по случай 7 април.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗДР.

 1. Предложение относно поправка на решение по т.16 от ХХХ  заседание, 28.01.2010 за приемане на Б2010г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно промяна на бюджета на община Ямбол за 2010г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне на дарение за закупуване на медицинска апаратура на МБАЛ "Св. Пантелеймон", гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Отчет относно състоянието на ОС и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за 2009г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно определяне на общинските жилища по предназначение за 2010г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно актуализация на базисни и месечни наемни цени по сключени договори за наем и Приложение № 1 към НРПУРОИ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно придобиване от Община Ямбол на военни имоти, собственост на МО.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно придобиване право на собственост върху част от ПИ, находящи се в землището на гр. Ямбол, м. Манаф чаир за изграждане на транспортен достъп до ПСОВ - гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно закриване на МЦТПО - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно преструктуриране на системата от ЦДГ в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на СОУ „Св. Климент Охридски” – Ямбол, недвижим имот – ПОС, актуван с АОС № 321/04.10.2001г., намиращ се на ул. „Лом” № 5, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на ползване върху части от недвижим имот – ЧОС, находящ се в ж. к. „Златен рог” № 2 на СНЦ „Каритас – София”, представлявано от Цветомир Думанов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Елвис - Иван Иванов”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно изменение Правилника за устройството и дейността на ОП „Комунални дейности”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно изменение на решение за конкурс управител на "Комуналуниверс" ЕООД от ХХVІІІ заседание на ОбС от 04.12.2009г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно прекратяване на договор за концесия от 27.04.2001г. с ЕТ "Бора - Борислав Пехливанов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Доклад относно одобряване ПУП - Парцеларен план на трасе  на кабелна линия СН 20 КV, м. Пумпалово дере.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Отчет за работата на Общински съвет Ямбол през 2009 година.

ВНОСИТЕЛ: Г. Миланов

 1. Предложение относно приемане на Наредба за ПЧП.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРСП

 

 

Миланов - Имате думата по дневния ред.

Петков – Предлагам да отпаднат точки 3, 20, 21 и 22 от проекта за дневен ред.

Славов – Оттеглям т.22 от проекта за дневен ред.

Стефанов - Предлагам точки 3, 18, 21 и 27 от проекта за дневен ред да станат 1, 2, 3 и 4, поради значимостта им.

Петков – Мотивите ми да предложа това са следните – по т.3 Минералната баня, за мен е под въпрос от къде и как ще дойдат средства за този многофункционален културен център. (МфКЦ) Освен това, вече имаме един такъв център, Безистена. Театъра е държавен, кой ще плаща? Има ли разрешение от МК за преустройство на банята? Какъв ще бъде икономическия ефект? Има ли становище на някоя експертна комисия?

По т.20 – в МЦТПО има кабинети по електротехника, безопасност на движението, компютри, ДВГ и др., провеждат се курсове за шофьори категория В, има ДМА и мисля, че това решение също се взема от движение и не е дообмислено. Свързана с това е и т.22, но кмета я оттегли.

По т.22 трябва да се огледат по-добре нещата, виждате реакцията на хората. Трябва да се обмисли по-добре какво и как да се направи.

Славов – По въпроса за т.3 – Минералната баня съвсем скоро ще бъде обявена от НИПК за паметник на културата от национално значение. Водиха се много дебати как да бъде оползотворен този сграден фонд. Тази идея за МфКЦ не е на ОА, тя битува в общественото пространство повече от 10 години. Парите за осъществяването ще дойдат, както за Безистена, по програми на ЕС. Искаме Вашето съгласие и ще се обяви национален конкурс.

По закриването на МЦТПО – още миналата година имаше волята на всички училища той да бъде закрит. Въпроса мина на консултативен съвет по образование, това е посоката в която се върви във всички общини.

По закриването на ЦДГ всичко е обмислено. Това широко обществено обсъждане вече е минало. Почерпили сме добър опит от други общини. Остава само Вашето решение.

Хаджигеоргиева – За т.3 също съм на мнение да отпадне, защото се натрупаха много такива МфКЦ – Безистена, Младежкия дом, сега се иска Банята. Минералната баня може да е еднофункционален център - театър. Но театър може да стане и в Младежкия дом, там има зала, има и такова решение на съвета даже и то не е отменено, нищо че никой не му обръща внимание, можа в залата на Община Ямбол да е театъра. Къде е залата в тази баня?

За ЦДГ – трябва да се направи една концепция за детските заведения в града, защо ги закриваме? Догодина може да стане като в София, продадоха ги, а сега строят нови. Ако въпроса е да се махнат определени личности, не ни вкарвайте в това.

Бъчваров – Моята препоръка е въпроса по т.3 за Минералната баня да се включи в заседание на КС по градоустройство за обсъждане.

Миланов – Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване предложението на г-н Петков т. 3 да отпадне.

Гласували      за – 17                        против – 11                           въздържали се – 4

Приема се.

Подлагам на гласуване предложението на г-н Петков т. 20 да отпадне.

Гласували      за – 15                        против – 16                           въздържали се – 4

Не се приема.

Подлагам на гласуване предложението на г-н Петков т. 21 да отпадне.

Гласували      за – 15                        против – 13                           въздържали се – 6

Не се приема.

Подлагам на гласуване предложението на г-н Стефанов т. 18 да стане т.2.

Гласували      за – 15                        против – 12                           въздържали се – 7

Не се приема.

Подлагам на гласуване предложението на г-н Стефанов т. 21 да стане т.3.

Гласували      за – 17                        против – 11                           въздържали се – 6

Не се приема.

Подлагам на гласуване предложението на г-н Стефанов т. 27 да стане т.4.

Гласували      за – 17                        против – 12                           въздържали се – 4

Приема се.

Подлагам на гласуване целия дневен ред с промените. (изчита се)

Гласували      за – 29                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

 

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Предложение относно кандидатстване по ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013г. с проектно предложение „Прилагане на енергоефективни мерки в образователната мрежа на община Ямбол”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОПРР „Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение за отпускане финансова помощ по здравословни проблеми на Радостин Радков и Георги Георгиев.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ и ПК Здр.

 1. Предложение относно изменение на решение за конкурс управител на "Комуналуниверс" ЕООД от ХХVІІІ заседание на ОбС от 04.12.2009г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно участие на община Ямбол като съучредител в СНЦ "Тракийски туристически район".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2010г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1.  Предложение относно приемане на Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Ямбол за периода 2010г. – 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно план за действие за реформиране на ДДЛРГ "Юрий Гагарин", гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане на отчет за дейността на МК БППМН при Община Ямбол за 2009г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно награждаване на спортисти.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДСБ

 1. Предложение за присъждане на награди по случай 7 април.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗДР.

 1. Предложение относно поправка на решение по т.16 от ХХХ  заседание, 28.01.2010 за приемане на Б2010г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно промяна на бюджета на община Ямбол за 2010г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне на дарение за закупуване на медицинска апаратура на МБАЛ "Св. Пантелеймон", гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Отчет относно състоянието на ОС и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за 2009г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно определяне на общинските жилища по предназначение за 2010г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно актуализация на базисни и месечни наемни цени по сключени договори за наем и Приложение № 1 към НРПУРОИ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно придобиване от Община Ямбол на военни имоти, собственост на МО.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно придобиване право на собственост върху част от ПИ, находящи се в землището на гр. Ямбол, м. Манаф чаир за изграждане на транспортен достъп до ПСОВ - гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно закриване на МЦТПО - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно преструктуриране на системата от ЦДГ в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на ползване върху части от недвижим имот – ЧОС, находящ се в ж. к. „Златен рог” № 2 на СНЦ „Каритас – София”, представлявано от Цветомир Думанов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Елвис - Иван Иванов”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно изменение Правилника за устройството и дейността на ОП „Комунални дейности”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно прекратяване на договор за концесия от 27.04.2001г. с ЕТ "Бора - Борислав Пехливанов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Доклад относно одобряване ПУП - Парцеларен план на трасе  на кабелна линия СН 20 КV, м. Пумпалово дере.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Отчет за работата на Общински съвет Ямбол през 2009 година.

ВНОСИТЕЛ: Г. Миланов

 1. Предложение относно приемане на Наредба за ПЧП.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРСП

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно кандидатстване по ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013г. с проектно предложение „Прилагане на енергоефективни мерки в образователната мрежа на община Ямбол”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителя представи предложението по приложения материал, няма допълнения.

      ПК Образование, водеща комисия приема предложението. (протокол приложен към материалите по заседанието)

            Миланов – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок предложените проекторешения. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 30                        против – 1                             въздържали се – няма

            Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 26                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.      Дава съгласие Община Ямбол да кандидатства по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1. „Социална инфраструктура”, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации”, с проектно предложение: „Прилагане на енергоефективини мерки в образователната мрежа на община Ямбол”.

2.      Общински съвет - Ямбол декларира, че предназначението на обектите на интервенция по предложения проект - сграда на МГ „Атанас Радев” и ПГ „Васил Левски”; ГПЧЕ „Васил Карагьозов”, вкл. физкултурен салон; НУ „Проф. Нойков”; ОУ „Николай Петрини”; ОУ „Димчо Дебелянов”; ЦДГ „Червената шапчица”; ЦДГ „Слънце”; ЦДГ „Биляна” няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта.

3.       Задължава кмета да предвиди с Проекто – бюджета за 2011 г. необходимите средства за обезпечаване на 15 % финансов принос на кандидата.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОПРР „Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителя представя предложението по приложения материал, няма допълнения.

      ПК приемат предложението. (приложени протоколи)

Симеонова – Имам въпрос към кмета по последното проекторешение за предвиждане в бюджета 15% принос на кандидата. По предното предложение сумата ще е около четири милиона лева, по това също сумата ще е голяма. От къде ще вземем парите?

Славов – Такива са изискванията на ОП. Обикновено използваме пълния ресурс на програмата. Ще вземем парите от собствения бюджет на общината.

Банков – Безистена ще е основен обект тук, не беше ли включен и другаде?

Славов – Беше на първи етап, сега е на втори.

            Миланов - Няма други желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок предложените проекторешения. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – 2

            Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. Дава съгласие Община Ямбол да кандидатства с проектно предложение „Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., Приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.1 „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/3.1-02/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции”.

2. В проектното предложение се включват за интервенция сградата на Безистена – частна общинска собственост с Акт № 561 от 26 април 2002 г., паркинг за 48 паркоместа на ул.Браила” – терен публична общинска собственост, разположен между УПИ І-21, ІІ, ІІІ в квартал 118 и УПИ І-24, ІІ, ІІІ и ІV в квартал 117 по плана на град Ямбол – ЦГЧ и НАР „Кабиле” с Акт за изключителна държавна собственост № 28 от 17 март 1997г. с предоставени права за управление и стопанисване на Община Ямбол.

3. Декларира, че предназначението на обектите на интервенция по предложения проект, няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта, както и че няма да бъде отдаван за стопанисване на други физически или юридически лица.

4. Задължава кмета да предвиди с Проекто – бюджета за 2011 и 2012г. необходимите средства за обезпечаване на 15 % финансов принос на кандидата

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение за отпускане финансова помощ по здравословни проблеми на Радостин Радков и Георги Георгиев.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ и ПК Здр.

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителя представя предложението по приложения материал.

            Миланов - Няма желаещи да се изкажат.

            Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 29                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

            Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 28                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание т.13.4 от решение по т.16 от дневния ред на ХХХ заседание, проведено на 28.01.2010г. Общински съвет отпуска еднократна финансова помощ на  Георги Станков Георгиев от гр. Ямбол, живущ на ул.„Д. Благоев" бл.20, вх. А в размер на 300лв. по § Помощи по решение на ОбС.

2. На основание т.13.4 от решение по т.16 от дневния ред на ХХХ заседание, проведено на 28.01.2010г. Общински съвет отпуска еднократна финансова помощ на  Радостин Димитров Радков от гр. Ямбол, живущ в ж.к. „Възраждане” бл.59, вх. В, ет. 3, ап. 7 в размер на 500лв. по § Помощи по решение на ОбС.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно изменение на решение за конкурс управител на "Комуналуниверс" ЕООД от ХХVІІІ заседание на ОбС от 04.12.2009г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя представя предложението по приложения материал, направи допълнение към проекта за решение. (приложено)

      ПК приемат предложението.

Банков – Моят въпрос е кое налага приемането на това предложение?

Канев – Този конкурс беше проведен наскоро и един от кандидатите не беше допуснат, защото не представил копие от документа си за самоличност, а самия документ. Законите ли са водещи в този случай или правилата, определени от ОА? Искам да Ви кажа, че кмета направи много нарушения по това дружество, имаше един прокурист две години, нека се направи там една ревизия, защото ще се назначи един да потули всичко. Има и съдебна процедура, нека мине и тогава да приемаме това предложение.

Лилов – На всички конкурси се иска документ за самоличност – копие, това е по закон. Председателски съвет имаше ли и това нещо гледахте ли го?

Канев – Има хора в тая зала, които имат единствената функция на ретранслатори на думите на кмета. В нашия град стават много нередни неща, много Ви моля, пазете кмета, той е в особено положение.

Вълев – Ясно е, че е минал конкурса. Защо колегите, които са участвали в комисията не кажат какво се случи?

Симеонова – Моля, председателя да се разпореди техническия екип на ОбС да ни донесе закона, защото мисля, че там пише „копие от документ за самоличност”.

Славов – Тази дейност по избор на управител се извършва от комисия. Има конкретни общински съветници, които вземат участие в комисията. Решението се взима от комисията, не от кмета. По въпроса на г-н Банков – комисията не допусна кандидатите и затова се налага да се стартира нова процедура.

Петков – Бях в комисията по конкурса, в решението на съвета е записано документ за самоличност, двамата кандидати представиха копия на лична карта в пакета документи, другия кандидат представи лична карта на комисията. Двамата кандидати не бяха допуснати, защото нямаха нотариална заверка на документите за образование, другия кандидат не беше допуснат, защото нямаше представено копие на лична карта.

Банков – Не мога още да разбера защо е това предложение. Процедурата по конкурса не е приключила. Не е внесено решението на комисията в ОбС. Ние сме приели документите, които да се представят още предния път – пише документ за самоличност, пише също, че другите могат да бъдат нотариално заверени. Упълномощили сме кмета да одобри правила за провеждане и точно там е проблема, решили са документа за самоличност да е в плика. Значи участва кмета, нищо че казва, че всичко зависи от комисията. Дайте ние да ги приемем тия правила. Комисията е подходила много леко - няма кандидати, няма проблем. Предлагам следното решение, да задължим комисията да си продължи работата и да ни се внесе решението за одобрение -  1. На основание решение по т.25 от ХХVІІІ заседание на ОбС Ямбол, проведено на 04.12.2010г. и във връзка с чл.35, ал.4 и ал.7 от НУРПОУПСВОЧКТД задължава конкурсната комисия, назначена със заповед на кмета № РД02/0072/26.02.2010г., да продължи процедурата за провеждане на конкурса, започнал на 26.02.2010г. като спазва стриктно определените условия и критерии от ОбС и изпълни технологичните изисквания, определени в заповед № РД02/0029/25.01.2010г. на кмета, които не са в противоречие със законовите разпоредби и решенията на ОбС Ямбол. 2. Протоколът с решението на комисията по проведения конкурс да се внесе в ОбС Ямбол за утвърждаване на следващото заседание. Трябва да има завършващ акт тази процедура.

Желев – На какво основание е първото Ви предложение?

Банков – Като искат да си внесат доклада и пак ще ги задължим. Нашите условия са спазени, представени са лични карти, правилата не са толкова важни. Ако бяха взели решение – прекратяваме конкурса, връщаме им документите, добре, а това не е направено. Бизнес програмите са някъде в ОА и знаете какво може да стане.

Кескинов – Материята, която обсъждаме е много хлъзгава. Знаете, че по принцип всички документи за конкурс се представят предварително, има си и регламентиран срок за това. До колко обжалването пред съда е допустимо е друг въпрос, защото има практика на съда, че кандидат, който не е допуснат, не е участвал в конкурса и не може да обжалва. Документа за самоличност може да бъде и друг, не само лична карта. Документите не могат да бъдат оставяни, залагани и т.н., пише го в закона. В качеството си на общински съветници имаме право на достъп до лични данни, а участниците в комисията изрично попълват декларация за това.

Канев – репл. – За какво е тоя документ за самоличност, нали да докажеш, че си ти? Ат. Карамарков доказал ли е, че е той, доказал е, всичко друго са глупости.

Банков – репл. – Не е правилно това тълкувание, че като съветници можем да работим с лични данни. Тръгвате да се занимавате с детайли, но аз Ви обръщам внимание на това какво гледаме и какво трябва да гледаме.

Кескинов – дупл. – Г-н Канев отново се опитва да персонализира нещата. Много правилно комисията е приела решението си. Г-н Банков да си обърне картата за гласуване и да прочете, че имаме право на достъп до всякаква информация, съгласно чл.33, ал.2 от ЗМСМА.

Мандаджиев – Има решение на дадена комисия, няма допуснат кандидат. Предложеното проекторешение е да се проведе конкурс за избор на управител. Никъде не е посочено, дали трябва да са същите или други условия. Нека си приемем проекторешението, няма проблем, процедурата ще продължи.

Банков – репл. – Има проблем, защото сега трябваше да приемаме решението на комисията, тя казва, че няма избран кандидат и тогава продължаваме пак с обявяване на новия конкурс. Тук, сега, някой ако ми дава протокола, не го приемам, защото трябва да го имам 10 дни преди сесията.

Миланов – Протокола на комисията е внесен в ОбС на първи март, резолирал съм го на ПК УОИКОПДОУ. Много пъти четох наредбата за дружествата и реших да спазя логиката, а не буквата в нея, защото какво приемаме всъщност като няма допуснат кандидат? После какво ще й кажем на тая комисия? Спорим вече около час кой е по-добър юрист, Кескинов ли, Банков или Желев. Аз не съм юрист и така прецених да процедирам с тоя материал. Виновен е общинския съвет, ОА, ПК и т.н., но какво точно ще правим?

Банков – репл. – Кой сте Вие, че да прецените така като пише в наредбата, че се внася в ОбС за одобрение? Ако ние не приемем решението на комисията кмета, областния управител имат право да ни го върнат и т.н. Пак Ви питам, какво правим с първия конкурс? Той не е довършен, ще приключи с утвърждаване решението на комисията. Влизаме в по-голяма каша с това новото предложение. Подлагаме на атака и този новия конкурс.

Канев – репл. – Относно комисията за провеждане на конкурса, какво им е качеството? Въобще участието в тия комисии какво е? Кой участва в комисията по провеждането на ОП за „Стр. Кринчев”? Ив. Мандаджиев, който разбира от бюра и столчета и Ил. Иванов, който не знам от какво разбира. И вината за това е на председателя Г. Миланов, той изпраща специалисти в тия комисии.

Миланов – дупл. – Решението на комисията е изпратено в ОбС. Имаше председателски съвет, никой не предложи да се внесе този протокол на сесия. Аз може и да приема Вашата логика г-н Банков, но имам право да гласувам с един от трите цвята. Г-н Канев, може би нося персонална вина, че определям членовете на комисиите, но когато ги определям сам, се оказва, че е трябвало да Ви питам бихте ли били добри да участвате. Когато Ви питам ми отказвате, Вас лично два пъти съм ви питал, Вие ми отказвате, повече няма да Ви питам. Има двама – трима съветника, които не са участвали в комисии вероятно, всички други са участвали.

Стефанов – Искам да знам приключил ли е конкурса или не. Ако не е приключил, защото аз мисля, че не е приключил, значи правим конкурс върху конкурс. Аз бях на заседанието на комисията, документите на г-н Карамарков бяха съвсем наред, декларация имаше в пакета, че ще представи документа за самоличност на комисията.

Банков – репл. - Логиката на наредбата е ОбС да решава, значи конкурса не е приключил.

Миланов – репл. – Г-н Канев имаше питане за една фирма, същото искане имаше и до мен. Това е начина щом някой смята, че нещо е незаконно нека си каже навреме, в случая след публикуването на условията.

Стефанов – дупл. – Ако внимателно си прочетете решението на ОбС, там пише, че упълномощаваме кмета да проведе конкурса в тримесечен срок. Такова решение документа за самоличност да е вътре в плика не сме взимали, така че кмета си е виновен. Има възражение от г-н Карамарков, отправено към кмета, председателя на ОбС, председателя на ПК, то не е приложено към днешните материали. Има и жалба до комисията за защита на личните данни, също не е приложена. Трябва да вземаме някакви решения на тъмно.

 

Миланов – Обявявам 15 минути почивка до 11. 30 ч.

            След почивката кворум 35 съветника.

 

Славов – Има казус, който трябва да бъде решен от Вас. Аз имам виждане, но ще оставя вие да решите. Комисията има мандатност 3 месеца, има решение за недопускане на кандидатите. Трябва да се прекрати процедурата по този конкурс и да се обяви следващия. Ако решите, може да влезе днес прекратяване на процедурата, можете и да го отложите за следващото заседание, въпреки че стои от 01.03. в канцеларията на ОбС. Така или иначе трябва да вземете решение и да отворите новия тримесечен срок за провеждане на конкурс.

            Миланов – На база разговорите, които проведохме предлагам да отложим точката за следващото заседание, за да бъдат чисти нещата. Подлагам на гласуване предложението.

 

            Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – 2

            Приема се.

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Отлага точката за следващото заседание

 

           

            Лични обяснения:

            Канев – Обиди ме това, че съм лобирал за някакви фирми – каза кмета, не съм за никакви фирми, аз съм за принципите. В какъв смисъл съм лобирал за г-н Карамарков, не знам, няколко пъти кмета говори за някакви кражби и следствия срещу Карамарков, аз не знам за това естествено, знам за кмета, че има срещу него следствие

            Кескинов – Г-н Канев упорито се опитва да ни вмени неговата любов към ГЕРБ и кмета. Откакто не успя да влезе с неговата молба за влизане в ГЕРБ все обяснява колко обича кмета и го предпазва по всякакъв начин. Аз се придържам към закона, независимо, че съм си сменил партийната принадлежност, не значи че съм си сменил сексуалните предпочитания, не съм проявил интерес към същия пол.

            Мандаджиев – Доста хора искат г-н Канев да им се извини, явно ще трябва да се извини на целия ОбС. Не знаете моето образование, разбирал съм от бюра и столчета, разбирам от много други работи.

            Иванов – Аз няма да искам г-н Канев да ми се извинява, защото работата по една обществена поръчка не е непременно свързана със строителство. Аз съм завършил Публична администрация и скоро завършвам Архитектура и строителство. Г-н Канев поне да си направи труда да разбере квалификацията на хората, за които говори.

           

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно участие на община Ямбол като съучредител в СНЦ "Тракийски туристически район".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителя няма допълнения по приложения материал.

      ПК приемат предложението.

Миланов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

            Приложена разпечатка с поименен списък.

            Гласували      за – 26                        против – няма                       въздържали се – 3

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

Миланов – Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

            Приложена разпечатка с поименен списък.

            Гласували      за – 26                        против – няма                       въздържали се – 3

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

           

 

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 15 от ЗМСМА, Общински съвет – Ямбол одобрява участието на Община Ямбол в Тракийски туристически район.

      2. Общински съвет – Ямбол приема проекта на Устав на Тракийски туристически район.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2010г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителя няма допълнения по приложения материал.

      ПК приемат предложението.

Миланов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 26                        против – няма                       въздържали се – 3

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал.1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация приема Общинска програма за закрила на детето за 2010г.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно приемане на Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Ямбол за периода 2010г. – 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителя няма допълнения по приложения материал.

      ПК приемат предложението.

Миланов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 25                        против – няма                       въздържали се – 4

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

 

 

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал.1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация приема Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Ямбол за периода 2010г. – 2013г.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно план за действие за реформиране на ДДЛРГ "Юрий Гагарин", гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителя няма допълнения по приложения материал.

      ПК приемат предложението.

            Мандаджиев – Това е една крачка към закриването на дома и мисля, че е редно да станат специалисти и да дадат малко пояснения, да се запознаят и гражданите.

Миланов – Има ли други желаещи да се изкажат? Няма. Подлагам на гласуване предложението на вносителя така както ни е представено в проекта за решение

            Гласували      за – 27                        против – 1                 въздържали се – 3

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал.1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация приема план за действие за реформиране на ДДЛРГ "Юрий Гагарин", гр. Ямбол чрез закриване на ½ част от капацитета за периода 2010г.- 2014г. .

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно приемане на отчет за дейността на МК БППМН при Община Ямбол за 2009г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

 

      Вносителя няма допълнения по приложения материал.

      ПК приемат предложението.

Миланов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 27                        против – няма                       въздържали се – 3

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.7, ал.2 от ЗБППМН приема за информация отчета за дейността на МК БППМН при Община Ямбол за 2009г.

 

 

 

     ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно награждаване на спортисти.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДСБ

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя представи предложението по приложения материал.

 

Миланов – Има ли желаещи да се изкажат? Няма. Подлагам на гласуване предложението на вносителя така както ни е представено в проекта за решение

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Гласували      за – 29                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

     

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет Ямбол дава съгласие да бъдат наградени както следва:

            -     Ангел Димов Димов с парична награда в размер на 600 лв.

-         Христо Събев Баламотов с парична награда в размер на 400 лв.

-         Дончо Янакиев Дончев с парична награда в размер на 500 лв.

Паричните суми за наградените са част от средствата гласувани от Общински съвет за провеждането на турнира „Странджа”.

 

 

 

 

 

      ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение за присъждане на награди по случай 7 април.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗДР.

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителя представи предложението по приложения материал.

            Банков – Предлагам да гласуваме анблок предложенията на вносителя, както и обявявам, че аз няма да гласувам по това предложение.

            Миланов – Подлагам на гласуване процедурното предложение, което направи г-н Банков.

            Гласували      за – 26                        против – 1                             въздържали се – няма

            Приема се.

            Симеонова – Предлагам корекции, защото има разминаване с предложенията на съсловните организации. Сребърен герб да получат предложените лекари Петров, Ибришимов и мед. сестра Бучакова. Малина Железчева да отпадне от удостояване с Почетна грамота, защото е предложена за наградата „Анка Александрова”, както и Стоянка Тодорова от предложените за награда Сребърен герб.

            Антонова – На тази комисия, това й е работата, ние сме само двама лекари в нея и нашето мнение не е решаващо. За да няма девалвация на наградите, на заседанието на ПК решихме наградите Златен герб да са 5, Сребърен герб да са 7, тези които не можахме да удовлетворим отидоха за Грамота. Грешка на РК на БАЗПГ е, че предлага трима за наградата „Анка Александрова”, наградата е една. Ние преценихме, че трябва да предложим Здравка Шоргова, познаваме работата на кандидатите, прочетохме заслугите им от приложените материали. Виждате Зъболекарския съюз, че не предлага нищо конкретно като награда. Много трудно е така като се предлага.

            Славов – Много ми хареса това за девалвацията на Наградите, за това ОА предложи Правилник за наградите на ОЯ, надявам се в скоро време да го приемете. Има предложения от професионалните организации, например трима за награда „Анка Александрова”, вие избирате един, другите двама не бива да са в Почетна грамота, защото не са предложени за това. По същия начин е и за останалите.

            Зафиров – Мисля, че на г-н Ибришимов не му е удобно от тези дебати, но това че е общински съветник, не значи че не може да получи Сребърен герб. Относно Статута за Наградите не му е мястото да се сменя в третата година на мандата. Имаме Статут, няма ограничения в наградите, съвсем скоро е приет от наши колеги в предния мандат. Важното е, че няма вода, в Банята се прави ремонт, без никой да знае, статуята я няма там. Това са важните неща

            Антонова – Отново ставаме смешни. Аз догодина, живот и здраве, няма да участвам в тази комисия. Нека каквото си предложат съсловните организации, да си го приемат. Аз д-р Ибришимов го познавам много добре, не е мислено точно за него, та да се промени това, което е предложено. На спортистите се приемат наградите без проблеми, на културата се приемат, като дойде време за здравеопазването започват едни безкрайни обсъждания. Моите уважения към кмета, но това са награди на ОбС.

            Симеонова – Нормално е да дискутираме всяка една награда. Отново ще кажа, че при три номинирани за „Анка Александрова”, не виждам логика да отидат на Почетна грамота. Ние приемаме, че вие сте решили да е Шоргова.

            Банков – репл. - Комисията много подробно разгледа предложенията на съсловните организации и направи каквото сметна за редно. Повече от два часа обсъждахме, върнахме се до 1992 година да проверим наградените. Другия път, ако искате друга комисия да заседава. Другия вариант е каквото предложат организациите, това да влиза тук.

            Ибришимов – Аз се чувствам изключително неудобно от тези обсъждания. Не знам дали съм в този списък, защото съм добър лекар или защото съм общински съветник. Според мен е вярно това, че една съсловна организация по- добре може да прецени заслугите на колегите си. Моето име да остане, както е предложено, или да отпадне, няма значение, но предлагам д-р П. Петров да има Сребърен герб.

            Желев – Не съм съгласен с това, че предложенията на гилдиите, трябва да се приемат едно към едно. За това е тази комисия, така е по Статут. Наградите са на Общински съвет, нека се уважаваме. Дебата е много неприятен, предлагам да го прекратим.

Миланов – Подлагам на гласуване процедурното предложението на г-н Желев.

            Гласували      за – 31                        против – 2                 въздържали се – няма

            Приема се.

            Миланов – От предложенията на гилдиите нека се вземат определен брой за определени награди, иначе нищо да не им се дава. Това е моето мнение.

Миланов – Подлагам на гласуване предложението на г-жа Симеонова д-р Ибришимов, д- Петров и г-жа Бучакова да бъдат включени за награждаване със Сребърен герб.

            Гласували      за – 17                        против – 4                 въздържали се – 6

            Приема се.

Миланов – Подлагам на гласуване предложението на г-жа Симеонова г-жа Тодорова да отпадне от предложените за Сребърен герб и г-жа Железчева да отпадне от предложените за Почетна грамота.

            Гласували      за – 9              против – 6                 въздържали се – 12

            Не се приема.

 

Миланов – Подлагам на гласуване анблок предложението на вносителя с приетите промени.

            Гласували      за – 27                        против – 1                 въздържали се – 2

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание т.4.1 от Раздел III на Статут за наградите на Община Ямбол  ОбС – Ямбол присъжда награда на името на Хипократ /паспорт и бюст – статуетка на Хипократ/ за изключителен принос в областта на здравеопазването на д-р Галина Атанасова Димитрова – началник неонатологично отделение на МБАЛ „Св. Пантелеймон”АД- гр. Ямбол.

2. На основание т.4.2 от Раздел III на Статут за наградите на Община Ямбол  ОбС – Ямбол присъжда награда на името на Анка Александрова / паспорт и плакет с лика на Анка Александрова/ за принос в повишаване качеството на здравните грижи на Здравка Кирилова Шоргова – мед сестра в МБАЛ „Св. Пантелеймон” АД, Ямбол.

           

3. На основание т.2 от Раздел IV на Статут за наградите на Община Ямбол ОбС – Ямбол награждава :

с почетен знак „златен” герб на Ямбол:

д-р Антон Стоянов Иванов;

д-р Атанас Ангелов Парушев;

д-р Илиян Колев Илиев;

д-р Юлиян Михайлов Папашимов;

Маргарита Димитрова Янкова – мед. фелдшер ЦСМП, Ямбол.

 

с почетен знак „сребърен” герб на Ямбол:

д-р Соня Григорова Апостолова;

д-р Стоян Михов Кунчев;

д-р Трендафил Желев Трендафилов;

д-р Стефка Любомирова Шекерджиева;

д-р Христо Иванов Митев

д-р Данаил Георгиев Ибришимов;

д-р Петър Стефанов Петров;

Гинка Стоянова Димитрова – мед. сестра в ДЯ № 12;

Стоянка Апостолова Тодорова – мед. фелдшер в псих. отделение.

Мария Иванова Бучакова – мед. сестра;

 

4. На основание т.4 от Раздел IV на Статут за наградите на Община Ямбол ОбС – Ямбол награждава с Почетна грамота :

д-р Детелина Иванова Пехливанова;

д-р Ева Удваров Атанасова;

д-р Георги Панайотов Дуплев;

д-р Стоян Господинов Стоев;

Малина Любенова Железчева – рентгенов лаборант;

Иванка Василева Керанкова – рехабилитатор.

 

 

            Миланов – Обявявам обедна почивка до 14.00ч

След почивката кворум 24 съветника.

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно поправка на решение по т.16 от ХХХ  заседание, 28.01.2010 за приемане на Б2010г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя представи предложението по приложения материал.

ПК БФМДТ приема предложението. (приложени протоколи)

Миланов – Имате думата за мнения, становища и изказвания. Няма желаещи.

Предлагам да гласуваме анблок предложението на вносителя. Има ли противно мнение? Няма. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 10                        против – няма                       въздържали се – 3

Желев – Предлагам проверка на кворума и прегласуване на предложението.

Миланов – 11 души ги няма в залата. Моля нова проверка на кворума. В 14:15ч. има регистрирани 29 съветника, в залата сме повече от 19 човека със сигурност, може да продължим 31 заседание на ОбС - Ямбол.

Миланов – Подлагам на гласуване предложението на г-н Желев за прегласуване.

Гласували      за – 23                         против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на прегласуване процедурното предложение за гласуване анблок.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 20                         против – няма                       въздържали се – 2

Приема се.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя анблок.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 23                         против – няма                       въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 62, ал.1 от Административно- процесуалния кодекс, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

                 & 1 . Допуска поправка в Решението по точка Шестнадесета от дневния ред на Тридесетото заседание на Общински съвет Ямбол, проведено на 28.01.2010 година, като:

               1. В Приложение № 8 по Разчета за финансиране на капиталовите разходи през 2010 г.:

               - общият размер на средствата по §52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи” се изменя от 5 366 700 лв. на 5 439 700 лв. като се допълва във Функция IV „Здравеопазване”, дейност 431 „Детски ясли”: „Оборудване на кухня майка за Детски ясли в Детска млечна кухня” за 68 000лв. и „Специализиран автомобил за Детски ясли” за 25 000 лв. и заличава „Придобиване на софтуер” за 20 000 лв. в дейност 122 „Общинска администрация”;

             - общият размер на средствата по §53-00 „Придобиване на нематериални дълготрайни активи” се изменя от 932 204 лв. на 859 204 лв. като се допълва в дейност 122 „Общинска администрация”: „Придобиване на софтуер” за 20 000 лв. и заличава Функция IV „Здравеопазване”, дейност 431 „Детски ясли”: „Оборудване на кухня майка за Детски ясли в Детска млечна кухня” за 68 000лв. и „Специализиран автомобил за Детски ясли” за 25 000 лв.

                 2. В Приложение № 8 по Разчета за финансиране на капиталовите разходи през 2010 г. се добавя нова колона 9 „От собствени приходи, извън обхвата на § 40-00” за следните обекти общо за 170 000 лв.:

          - „Придобиване на хардуер” – §52-00 в дейност 122 „Общинска администрация”  за 20 000 лв.;

         - „Придобиване на софтуер” – §53-00 в дейност 122 „Общинска администрация”  за 20 000 лв.;

         - „Закупуване на 3 бр. автомобили” – §52-00 в дейност 122 „Общинска администрация”  за 80 000 лв.;

         - „Изграждане на учрежденски архив” – §52-00 в дейност 122 „Общинска администрация”  за 50 000 лв.;

             3. Колони 9, 10 и 11 в Приложение № 8  стават съответно 10, 11 и 12.

             4. Финасирането на обектите „Проектиране и изграждане на паркинг до РИМ” за 85 000 лв. и „Проектиране и изграждане на паркинг южно до Художествената галерия” за 34 200 лв. общо в размер на 119 200 лв. се отразява в колона 10 „Приходи от продажба на нефинансови активи” от Приложение № 8.

             5. Общия размер на средствата в колона 10 „Приходи от продажба на нефинансови активи” от Приложение № 8 се изменя от 3 154 203 лв. на 2 984 203 лв.

              6. Точка 1.2.2 от приетото Решение придобива следната редакция:

1.2.2. За местни дейности в размер на  22 782 855 лв., в т.ч.:

- резерв за неотложни и непредвидени разходи по чл. 14 от ЗОБ – 3 666 516 лв., от които неразпределени средства за капиталови разходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи по реда на чл. 14 от ЗДБРБ за 2010 г. - 3 222 797 лв.

             7. Точка 5 от приетото Решение придобива следната редакция:

         „5.Одобрява разпределение на средства от целевата субсидия за финансиране на капиталови разходи, определена с чл. 10, ал.1 от ЗДБРБ за 2010 г. в размер на 165 900 лв., в т.ч.:

      5.1. За делегираните дейности22 400 лв. за обект „Укрепване основи на НУ „Св. Св. К. и Методий”;

      5.2. За местни дейности  - 143 500 лв., от които: по функции, дейности и обекти както следва:

          5.2.1 Функция „Здравеопазване”, дейност 431 „Детски ясли” за обект „Преустройство на част от ДМК в кухня-майка за Детски ясли – проектиране и СМР” – 26 200 лв., „Оборудване на кухня-майка за Детски ясли в Детска млечна кухня” – 68 000 лв. и „Специализиран автомобил за Детски ясли” за 25 000 лв., общо за 119 200 лв.

          5.2.2. Функция „Икономически дейности и услуги”, дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на общинските пътища”, § 51-00  за обект „Основен ремонт на  общински път  IV - 53067 Ямбол – Ормана” – 24 300 лв.

             8. Точка 6 от приетото Решение придобива следната редакция:

         „6. Одобрява Разчет за финансиране на капиталови разходи общо в размер на 8 592 015 лв.,   в т.ч. от целева субсидия за капиталови разходи, утвърдена с чл 10, ал.1 от ЗДБРБ за 2010 г.- 165 900 лв., от целеви средства в преходния остатък по Националната програма за съфинансиране на общински инвестиционни проекти в училищата 174 704 лв., от преходния остатък на държавните дейности за социални услуги – 45 000 лв., от постъпления от продажба на общински нефинансови активи – 2 984 203 лв., от собствени приходи, извън обхвата на §40-00 – 170 000 лв., от дългосрочен банков заем – 5 000 000 лв., от Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи по Закона за приватизация и следприватизационен контрол – 52 208 лв., съгласно Приложение № 8 по направления и източници, както следва:

      6.1. Основен ремонт – 2 193 111 лв., в т.ч. от целева субсидия от Централния        бюджет46 700 лв.;

      6.2. За придобиване на ДМА – 5 439 700 лв., в т.ч. от целева субсидия от Централния бюджет – 119 200 лв.;

      6.3.  За  придобиване на НДМА – 859 204 лв., в т.ч. от извънбюджетни средства – 52 208  лв.;

      6.4. Придобиване на земя  – 100 000 лв.                   

            9. В точка 33.4. от приетото Решение числото 613 719 се заменя с                443 719

            10. В Приложение № 2, функция 9, дейност 997 средствата се променят от 613 719 лв. на 443 719 лв.

            11. В приложение № 2Б, функция 9, дейност 997 средствата се променят  от  613 719 лв. на 443 719 лв.

            12. В приложение № 4, функция 9, дейност 997 средствата се променят  от 613 719 лв. на 443 719 лв.

            13. В Приложение № 2, функция 9, дейност 998 средствата се променят от 3 052 797 лв. на 3 222 797 лв.

            14. В Приложение № 2Б, функция 9, дейност 998 средствата се променят от 3 052 797 лв. на 3 222 797 лв.

            15. В Приложение № 4, функция 9, дейност 998 средствата се променят от 3 052 797 лв. на 3 222 797 лв.

          

           & 2 . Поправките от т.1 до т.15 да се отразят в Решението по т. Шестнадесета от дневния ред на Тридесетото заседание на Общински съвет Ямбол, проведено на 28.01.2010г. и приложенията по приетия Бюджет на Община Ямбол за 2010 г.

 

 

 

 

 

          ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно промяна на бюджета на община Ямбол за 2010г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителя представи предложението по приложения материал.

ПК БФМДТ приема предложението за промяна на бюджета на Община Ямбол.

      Миланов - Уважаеми колеги, имате думата за предложения, становища и мнения. Няма желаещи. Правя процедурно предложение за гласуване проекторешението на вносителя анблок. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 26                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

Миланов – Подлагам на гласуване анблок предложението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Гласували      за – 21                        против – 1                 въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 9, ал. 1 и чл. 18 от Закона за общинските бюджети, чл. 14, ал. 1 от ЗДБРБ за 2010 г. и чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА

            1. Одобрява промени по бюджета на общината за 2010 година по приходната и разходната част, както следва:

            1.1. По приходната част на местните дейности:

- увеличава §62-02 „Предоставен трансфер между бюджетни и извънбюджетни сметки" /със знак минус/ с 644 лв.;

- намалява §76-22 „Възстановени заеми" с 644 лв.

            1.2. По разходната част на бюджета на местните дейности:

- завишава бюджетните кредити в местна дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички", § 52-00 „Придобиване на ДМА" с 5 250 лв.;

- намалява бюджетните кредити в местна дейност 997 „Други разходи, некласифицирани по другите функции" с 5 250 лв.

            2. Намалява годишната задача по Разчета за финансиране на капиталовите разходи на „Лек автомобил за ДДЛРГ „Юрий Гагарин" с 5 000 лв. по § 52-00 „Придобиване на ДМА", делегирана от държавата дейност 546 „Домове за деца".

            3. Допълва Разчета за финансиране на капиталовите разходи по § 52-00 „Придобиване на ДМА", делегирана от държавата дейност 546 „Домове за деца" с 5 000 лв. за „Придобиване на система за видеонаблюдение".

            4. Изменя в Разчета за финансиране на капиталовите разходи наименованието на обект „Ремонт на кабинети в ДДЛРГ „Юрий Гагарин" в „Ремонт покрив на ДДЛРГ „Юрий Гагарин" на стойност 15 000 лв.

            5. Допълва Разчета за финансиране на капиталовите разходи по § 52-00 „Придобиване на ДМА", местна дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички" със „Закупуване на озвучителната уредба за зала „Диана" на стойност 5 250 лв.

            6. Дава съгласие от общинския бюджет за 2010г. от местна дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички" да се осигурят средства до 13 000 лв. за провеждане на турнира по баскетбол за Купа „Леденика-България".

            7. Дава съгласие, до законово уреждане, да се изплаща месечна помощ в размер на 30 лв. на всяко дете, ползващо услугата „Преходно жилище" в рамките на лимита на Кмета на общината от одобрените средства по § 42-00 „Помощи по решение на Общински съвет", дейност 122 „Общинска администрация".

 

 

 

 

 

          ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на дарение за закупуване на медицинска апаратура на МБАЛ "Св. Пантелеймон", гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителя представи предложението по приложения материал.

      ПК приемат предложението. (приложени протоколи)

Миланов – Няма желаещи да се изкажат.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Гласували      за – 20                        против – 1                 въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

    На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА възлага на кмета на община Ямбол да преведе по банкова сметка на МБАЛ „Св. Пантелеймон” АД Ямбол сумата от 30145.77 лв. (тридесет хиляди сто четиридесет и пет лева и 77 ст.) за закупуване на един брой 21 канален Електроенцефалографски апарат ЕЕГ/ЕП и седем броя многофункционални пациентски монитори.

 

 

 

 

          ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Отчет относно състоянието на ОС и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за 2009г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителя представи предложението по приложения материал.

      ПК УОИКОПДОУ - Приема направеното предложението. (приложени протоколи)

Миланов – Няма желаещи да се изкажат.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 20                        против – 1                 въздържали се – 1

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

          На основание чл. 66 А от ЗОС и чл.1, ал. 2 от НРПУРОИ на ОбС – Ямбол приема отчета за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за 2009г.

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на общинските жилища по предназначение за 2010г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителя представи предложението по приложения материал.

ПК УОИКОПДОУ - Приема направеното предложението.     

Миланов - Уважаеми колеги, имате думата за предложения, становища и мнения.

Банков – Уважаеми г-н Славов, имам един въпрос относно жилищата за продажба. Интересува ме, ако разбира се можете да дадете информация, дали има свободни жилища от тези, които предлагате за продажба или всички са там по реда, по който са настанени, по административен ред със съответните изисквания и фактически на наемателите ги предлагаме. Дали има свободни жилища от тези, които сте предложили за продажба или са само настанени, които там по наредбата, отговаряйки на условията могат да ги купят? И евентуално един друг въпрос, тъй като имаше много жилища с наематели, които бяхте тръгнали да бъдат вадени. Дали има такива тук или няма? Защото, ако са такива може би не трябва да бъдат вкарвани в списъка. То не може и да стане, ако някой се извади да влезе някой и да го купи, но все пак това ми е въпроса.

Миланов – Говорил съм със зам. – кмета изпълняващ длъжността кмет г-жа Нина Русева и й зададох същите въпроси. Тези, които са предложени са само на хора, които отговарят на условия по наредбата с 3 и повече години в жилищата и т.н. Ако проявят желание имат възможността да ги купят.

Славов – А иначе относно въпроса има ли свободни жилища, има, но не са предложени.

Миланов – Не, той въпроса беше друг. Няма пуснати на свободна продажба празни жилища. Няма други желаещи да се изкажат.

Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Гласували      за – 23                        против – 3                 въздържали се – 3

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 21                        против – 2                 въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл.42, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.3, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища на ОбС – Ямбол определя общинските жилища по брой и предназначение, както следва:

 1.1. Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди,

  съгласно Приложение № 1;

 1.2. Жилища в ж.к. „Р. Княгиня „ № 20 – съгласно  Приложение №1А;

           1.3. Жилища за продажба, съгласно Приложение № 2А;

           1.4. Жилища за обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за

            общински нужди, съгласно Приложение № 2Б;

           1.5. Ведомствени жилища, съгласно Приложение № 3;

           1.6. Резервни жилища   съгласно Приложение  № 4.

      2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната            администрация /ЗМСМА/ Общински съвет –Ямбол възлага на общинска администрация да предприеме необходимите действия във връзка с промяна предназначението на  жилищни имоти, находящи се в ж.к.”Р. Княгиня” № 18, вх.”А”, ет.1, ап.1, ап.2 и ап.3, гр. Ямбол  с цел предоставяне на същите за нуждите на Областна дирекция на МВР -гр. Ямбол и изнесен административен център на Община Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно актуализация на базисни и месечни наемни цени по сключени договори за наем и Приложение № 1 към НРПУРОИ.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителя представи предложението по приложения материал.

ПК УОИКОПДОУ - Приема направеното предложението. (приложени протоколи)          

Миланов – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешението. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 25                        против – няма                       въздържали се – 2

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 19                        против – няма                       въздържали се – 5

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл.68, ал.3 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол, месечните наемни цени по сключените с община Ямбол договори за наем, за отдадени под наем нежилищни имоти или части от тях – общинска собственост, да се актуализират за 2009 г. с 0.6 %, считано от 01.03.2010г.

            2. На основание чл.14, ал.8 от ЗОС определя базисни месечни наемни цени за отдаване под наем на имоти или части от тях – общинска собственост, съгласно Приложение № 1 към НРПУРОИ на ОбС Ямбол, считано от 01.03.2010 г.

3. Упълномощава кмета на Община Ямбол да осъществи контрол по изпълнение на т.1 и т.2.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно придобиване от Община Ямбол на военни имоти, собственост на МО.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Славов - Представи предложението по приложения материал. - Само едно допълнение към решението да направя като вносител и то е със следния текст, разположено веднага след описанието на имотите и преди „възлага на кмета на общината ...” и гласи следното: „Освобождаваме Министерство на отбраната от заплащане на неизплатените до момента на прехвърляне местни данъци и такси за съответния имот”. Към настоящия момент около 1 300 000 лв.

ПК приемат направеното предложение. (приложени протоколи)

Вълев - Аз чувам много добре за какво става въпрос в залата, това е професионално изкривяване, свързочник какво да направим. Не искам да бъда коректор на г-н Кмета, обаче в това, което ще кажа има разум и не случайно се коментира в залата. Нека сложим една запетая там, да не стане „Да се помилва, не да се обеси”, в смисъл, ако това стане реалност, ако станат наша собственост тогава да ги освободим. Освен това говорим за военни имоти с отпаднала необходимост за Министерство на отбраната, някой да не помисли, че говорим за общината. Ако г-н Кмете, сте готов да направите тази корекция?

Славов – До момента на прехвърляне на съответния имот ще се запише, т.е., ако той не бъде прехвърлен няма да бъдат освободени, така е формулирано: „Освобождаваме Министерство на отбраната от заплащане на неизплатените до момента на прехвърляне на местни данъци и такси за съответния имот”. Т.е., ако няма прехвърляне, няма опрощаване. То е обвързано.

Миланов - То е обвързано най-малко с това, че до момента на прехвърляне те се увеличават постоянно, заради това няма конкретна цифра. Ако го прехвърлят след 3 месеца сумата ще се увеличи. Най-вероятно това е идеята на терминологията.

Петков – Аз искам да попитам след придобиването на тези имоти ще бъде ли организирана охрана на тези обекти, тъй като до този момент са подложени на тотално разграбване.

Бъчваров – Г-н Славов, имам един въпрос. В момента се изработва общ устройствен  план на гр. Ямбол. Този проект залегнал ли е в заданието за проектиране и ако не е залегнал като предмет на този общ устройствен план  има ли възможност, независимо дали ще станат собственост на общината или не, тези обекти да бъдат предмет на разработката? В противен случай ние приемаме едни обекти, които не знаем какво ще ги правим.

Славов – Един след друг на двата въпроса, които зададохте господа съветници. На първия, на г-н Петков, дали ще се организира охрана, да, логично е да се организира. И сигурно в момента, в който придобием тази собственост, тъй като сега желанието е да има волята на ОбС, че имаме готовността да приемем, ако ни ги дадат, ще се наложи да коригираме и бюджета, защото това ще едно не малко перо за охрана. А колкото до въпроса на г-н Бъчваров, водили сме такива разговори, не мога да отговоря конкретно дали е включено в заданието, трябва да попитам специалистите, но сме водили изрични разговори с Министъра на отбраната и с екипа, който ще разработва общия устройствен план да имаме тяхното съгласие тези терени да бъдат включени в тази разработка. А тъй като процеса на прехвърлянето на имотите може да отнеме време, имаме договорката с г-н Министъра Ангелов да се даде при необходимост тяхното изрично съгласие тези имоти да бъдат включени в разработката на общия устройствен план, както и съгласието на екипа. Но аз се надявам, че максимално бързо след нашето решение това ще стане факт и общината ще ги придобие.

Зафиров – То на пръв поглед е много хубаво, като го погледнем предложението. Виждам тук едни бивши казарми, „Пехотински казарми” 600дка и сгради, „Пионерски казарми” 81дка и 52 сгради и „Червен баир” площ 679дка и 11 сгради, както ги гледам са около 1360дка, обаче при тези оценки, където ги правим в общината, да не стане така данъците, които имаме да ги взимаме да са по-малки от приходите, ако решим да я продадем тази земя по 1000лв. на декар, така се получава „кон за кокошка”. Сградите са 353, трябва да има, освобождаваме 1 300 000лв. губим от данъци, продаваме ги по 1000лв., вкарваме пак 1 300 000лв. в общинския бюджет. Искам да задам въпрос към кмета. Има ли инвестиционна програма, какво се мисли да се прави и какво ще става с тези сгради, имаме ли някакви инвестиционни намерения общината? Да вкараме някакви приходи в общината и те да бъдат полезни тези площи.

Стефанов – Аз се присъединявам към това, което каза г-н Зафиров, това предложение е много набързо вкарано и много набързо от нас се иска да го гласуваме. Аз имам едно възражение освен всичко останало по т.1.1 от проекта за решение: „Застроен имот в гр. Ямбол, ул. „Стара планина” № 1, Пионерски казарми, ПИ 87374.532.29 с площ 81 370 кв. м. за създаване на музей на бойната слава”. Кой уважаеми колеги, го реши това нещо? Според мен това отново е един въпрос с голямо обществено значение, което отново не е подложено на обществено обсъждане. Не казвам, че съм прав, но моето предложение примерно за такъв военен музей е в щаба. Там си има и сграда, беше си и музей, има си оформените алеи, има си и загражденията и всичко. Пак казвам, не казвам, че моето предложение е по-добро от това. Не съм нито аз човека, нито кмета човека, който ще решава съдбите на тези неща. Според мен тук трябва много внимателно и малко повечко време, да се подложи на обществено обсъждане, да се поканят специалисти и най-вече хора, които от години работят по този проект да си кажат мнението и тогава да го упоменем.

Вълев - Колеги, едно кратко изказване да внеса яснота. Това, което ще кажа, казах го, имах възможност по медиите, не е измислено от мен, не е моя идея, на дълги поколения от ямболци, но аз съм се приобщил към тази идея, прегърнал съм я, приел съм я като моя и не само аз, цялата организация, която представлявам и всички родолюбиви организации. Имам няколко последователни сбирки и в това число на всички тези хора, които желаят да има музей на бойната слава, не са само организации има много бивши командири някои, от които съм питал примерно ген. Тотомиров, едва ли някой от тази зала не знае кой е ген. Тотомиров. Това е един инициативен комитет и просто нашата сесия е днес, ако беше няколко дни по-късно ние предвиждаме тези дни да извикаме и медиите, да оповестим целия инициативен комитет, който е от много хора, от много обществени организации, от много личности, има учители, инженери, военнослужещи, всякакви. И защо тук изрично е упоменато ще ме извините ако бъда малко многословен, но за да ви обясня някои неща трябва повече думи да кажа, защото сме в течение по следите на над 4000 древни експоната, нека така да ги нарека. Значи това са всички експонати свързани с историята на незабравимия 6 артилерийски полк, легендарния 29 ямболски пехотен полк, 7 дивизия, които знаем къде се намират и ако нашето решение не фигурира този район, с тези сгради, значи тези експонати, съгласието, което имаме принципно да бъдат върнати тук, заедно с много други, вероятно за вас не е тайна, че две от прословутите немски лични дивизии, бих могъл да кажа, на Хитлер, едната от които е мъртвешка глава, командирския танк тук със черепа и костите е при нас. Искате да го изтървем ли? Да го изтъргуват за 100 или 200хил. евро. Плюс това замисъла, който ще видите от проекта, той ще се подлага на обществено обсъждане и ще видите, че в този замисъл влиза възстановка на всички помещения, които са запазени в автентичния вид, възстановяване на спални помещения, на караулни помещения, траншеи, блиндажи и много други неща. Тук предвиждаме не само тази малка или дребна техника, която е с исторически качества, а предвиждаме оръжия и боеприпаси, танково въоръжение, самолети, дирижабли и много други неща, които са свързани с гр. Ямбол и с историята му. Не знам защо, просто трябва да оспорим, че градът ни заслужава да има един такъв музей на бойната слава. Останалото ще се издаде като старо желязо и ще се ликвидира всичко. Разбира се, за да стане това иска се не само нашата подкрепа, с нашето решение сега ние само ще стартираме нещо. Без подкрепата на широката общественост, без подкрепата на медиите, без съпричастността на всеки ямболлии, нищо няма да можем да изградим. Във вашите ръце е, решавайте какво ще правим с това нещо.

Бъчваров – Уважаеми колеги, аз приветствам това предложение за усвояване на военните имоти в гр. Ямбол. По няколко съображения, най-важното обаче което е, съпоставям гр. Ямбол с другите градове, той има абсолютно малък процент нетна жилищна площ. Това малко професионално звучи, но жилищните сгради са по-компактни като жилищни комплекси, т.е. няма райони с възможност за по-съвременното и по-комфортното индивидуално жилищно застрояване и резерва е в това, тъй като още от край време гр. Ямбол е ограден от земи с висока категория и неговото разширение по принцип е трудно, това е една превъзходна възможност на града да даде на хората, които живеят в този град, да живеят по-комфортно и по-хубаво. И за това моето предложение е да не поставяме условности за прибързано решение и т.н. Да приемем това предложение с тенденция, то да бъде облечено в разработката на общия устройствен план и с одобрението на общия устройствен план да даде възможност за реализация на това, което ви говорих до сега. Предлагам, като реплика към г-н Вълев, не е редно един инициативен комитет, дори с благородни подбуди, да взема решение за териториалното определение или функцията на определен район от града. Това нека да го вземат специалистите, къде ще бъде този Музей на бойната слава. Може да бъде в Пионерските казарми, може да бъде в Щаба на дивизията, т.е. нека ние да не го решаваме това нещо, защото не сме специалисти в тази област. Т.е. да приемем сега решението така, както е предложено и вече в разработката на специалистите, на архитектите, които изработват плана на териториалното разположение, там да бъде коментиран този конкретен въпрос.

Кескинов – Аз казах на някои представители на ОА, искам да запозная и ямболската общественост, че голяма част от тези терени, които искаме да придобием не са чак толкова държавни колкото ни се представят. По време на възстановяване на земеделските земи на жителите и гражданите на гр. Ямбол им беше наложена една доста тежка дискрибуция в размер на 20%. Не знам колко тук знаят, че за 20% от земите на гр. Ямбол ни бяха дадени в бонове и една част от тези земи се намират в рамките на това поделение. Действително, когато основаваме поделението са закупувани земи от държавата. Но особено след 9 септември, ако може така да се каже към поделението, без всякакви основания са присъединени и много земи собственост на ямболлии, които в последствие, не знам как е станало, са били актувани като такива на поделението без никакво основание. Така че, аз подкрепям искането, но към мотивите е записано, че част от тези земи са били държавни, а това са си земи на ямболлии.

Канев – Не знам дали моите разсъждения са правилни, разбира се тази материя не е моя, но ще видим пак, кмета ще прецени, но аз, мисля че нашия въпрос е малко по-обикновен. Ние даваме мандат на кмета да преговаря за вземането на тези терени от Министерството на отбраната. Кой ни кара обаче да опрощаваме тези дългове на Министерството на отбраната към общината? Те, ако искат тогава, ми представете си, че те искат да си платят и дълговете, какво лошо има в цялата тази работа. Защо ние предрешаваме с нашите действия този въпрос? Ами преговаряйте хем да си вземем терените, хем да си платят, Министерството на отбраната е по-богато от нас, това ще бъде много по-полезно.

Желев – Предлагам да прекратим разискванията по тази точка. Ще се мотивирам за това. Колеги, може би трето общинско ръководство се бори за такова предложение и г-жа Хаджигеоргиева е тук, и миналия кмет, поне три правителства са се занимавали с такова решение и в общи линии аз, лично съм много горд, че сегашното ръководство е успяло да се пребори и да достигне до такова проекторешение да върнем 1 300дка, които ще станат общинска собственост. За мен са неоснователни съмненията, които възникнаха до този момент в залата. Първото съмнение дали тези имоти ще влязат в общия устройствен план. Аз, мисля че в мотивацията ясно е казано и в момента, в които станат общинска собственост те трябва да влязат и вие знаете, че този общ устройствен план ще се обсъжда тук и ще се приема и ако не е влязъл ще го върнем. По отношение на другото притеснение, къде да бъде този Музей на бойната слава и изобщо да има ли такъв. Тук говорим не за тежест на този, който ни дарява, а говорим за нас, които искаме да приемем и си слагаме едно ограничение в т.1.1 да бъде този Музей на бойната слава, може да стане след това в т.1.9. Аз, мисля че това не е тежест към имота, който ни даряват военното министерство. Или нямам представа какви са преговорите, ако има някаква тежест, тя най-вероятно ще бъде, такава е логиката някъде в едно от тия дарени места да има Музей на бойната слава. Но това решение като го вземем сега, като си върнем имотите, можем да го променим в някой друг имот. Имам усещането, че просто говорим за едни такива дребни детайли при условие, че някой иска да ни даде 1 300дка. Това е аргумента ми да прекратим разискванията. И ще помоля председателя да го подложи на гласуване.

Хаджигеоргиева /реплика/ - Подробно се коментира, защото хората се вълнуват какво ще става с нашия град, това ми е репликата. Това, че се споменава градоустройствен план, ние сме правили индивидуални жилища с парцели за тези хора, които имат възможност да строят. Нещата се променят, идеи има много, нищо че се коментира, нека гражданите да чуят, за какво са тези телевизии тук. Аз имам едно предложение към г-н Славов. Няма да бъда много точна и полезна в информацията, но когато военните, ставаше въпрос за закриване на дивизиите и това спореха с частници за имоти, решение на изпълком има и в архивите го има, Община Ямбол е дала безвъзмездно декари за тази част, където е дивизията. Това е в подкрепа на нашето искане, така че няма да е дарение, ами това, което ние сме им дали да го върнем. Мисля че ще се намери, дивизията знам че го има, тогава беше командир Славев и съм ги виждала тези документи, така че това ще бъде подкрепа на нашето предложение.

Банков – Г-н Желев, защо мислите, че някой не иска да ни дарят тези имоти? Да приказвате, че някой се опъва.  И втория ми въпрос към вас, добре, ние предлагаме 10 имота, ако върнат само този първия, какво правим с това решение, което сме взели? И те могат да ви го върнат точно за това, както беше терена за депото. Дадоха ни го точно за това. Така че аз Ви питам, защото нищо не пречело тук, да, ние сега го определяме едва ли не, защото знаете след това каква е практиката. Ще кажат Вие взехте решението да бъде такъв имота, така че, ако ни върнат само първия какво правим тогава.

Желев /дуплика/ - Аз не си представям, че някой може да се отнася несериозно към такава проблематика и да записва в официално предложение толкова имоти, без да има аргументирани разговори, които водят в посока придобиване на тези имоти, ако не на 100%, поне на 90%. Това е логиката ми да вярвам, че това предложение е истина и че тук сме събрани сериозни хора. По отношение на втория Ви въпрос дори да върнат един имот, мисля че община Ямбол пак ще бъде в по-изгодна позиция от колкото в момента.

Миланов - Уважаеми колеги, има постъпило процедурно предложение за прекратяване на дебатите.

Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 17                        против – 5                 въздържали се – 6

Приема се.

Банков - Г-н Желев, вярвам в логиката, но поне от това, което тук е изложено виждам, че последните две години са направени няколко официални писма, са проведени някои разговори с ръководството. И с Близнаков беше провеждан разговор, военен Министър преди, и с други Предполагам, че разговорите са на такова ниво и дано желанието да не го представяме като нещо действително, това което силно го желаем, всички желаем разбира се тези имоти а бъдат на общината. Но мен специално това ме смути, което беше направено като допълнение от кмета за 1 300 000лв. Ами това е почти годишната такса смет, която ние събираме от нашите съграждани. Излиза, че, ако ние си вземем тази такса смет за тази година, за догодина ние ще направим нулева такса смет за гражданите и те ще бъдат освободени.  Другия въпрос е такъв. Защо до сега ние не сме я потърсили тая сума и защо не я търсим за бюджета? А натоварваме гражданите да плащат такса смет 24/ 25% я вдигнахме, Вие си спомняте, да не повтарям пак цифрите, знаете ги много добре предната година, а резерва стои тук. И мисля, че дори и с последните изменения, ако не стане разбира се тази замяна, ние няма да тръгнем да си ги искаме парите преди да изчакаме, аз разбирам какво ще стане. Но с последните промени и редакциите в закона за Местни данъци и такси ние можем и принудително да си ги вземем, има начин и по този начин направо ще отчуждим няколко имота, да дойдат чрез съответните агенции. Така че това ме смути, това е като една въдичка, малко да се хванат, но аз имам силно съмнение, че това наше съгласие, което даваме да искаме тези имоти, ще бъде удовлетворено. Поне до сега държавата навсякъде е казвала, че тези имоти тя държи на тях. И ще ви каза, зависи каква е целта. Ако целта е те да станат общински, ние да ги продадем и да добием някакви пари, това също държавата може съвсем спокойно да си го направи и сега особено, значи тук вижте в момент, в който сме в криза и държавата търси по всякакъв начин да събере някакви средства, мисля че с едно такова искане, което ще направим можем да има напомним да си ги продадат и да тръгнат да ги продават, но това е друг проблем. Така че въпроса е каква цел си поставяме, дали да придобием някакви средства в бюджета на общината или действително ние да използваме една, както беше казано, от последните възможности на терени, които са оставени в града с една обаче разработена и утвърдена от нас концепция за развитието на града и за неговия облик за в бъдеще, защото ние друго нищо не можем да променим. Тук се говори за едната магистрала, другата магистрала от входните, за този хубав терен, който е там. Но от мотивите, които са ни представени пред нас разбирам, че такова виждане няма. Да, общо казано жилищно строителство, търговски центрове, паркинги, зони за отдих и забавления, разбирате ли? Искам да ви кажа, това че, ако я нямаме тази концепция  да обясним точно за какво го искаме за какви потребности и какво ще направим добро за нашия град тези имоти като станат общински, нашето искане олеква много. Излиза, че ние ги искаме да реализираме нещо, което и държавата може да си го направи, т.е. трябва ни една много силна обосновка, която ние тук да видим. И не знам сега, може би разговорите на какво ниво са, дали не избързваме. Аз от това се боя, дали не избързваме с това нещо, не е ли по-добре да си направим обосновката, една утвърдена концепция да имаме, която в последствие да залегне, но ние да кажем какво да залегне в общия устройствен план, защото да, това е част от общия устройствен план, но какъв ще бъде, ако ние не си дадем виждането, когато гледаме плана, извинявайте това е нещо друго. А пък когато има съгласие дали държавния или общински ще бъдат тези терени и имаме тази концепция какво ще развиваме там, за да го заложим в общия устройствен план, тогава става безпредметно, като махнем хикса, става безпредметно дали ще бъдат държавни или общински и кой ще ги продаде, но ще знаем какво ще се строи там и какво ще бъде разрешено. И за мен този елемент е много важен и спешен. И не знам, дано не съм лош пророк, но си мисля че нямайки такава обосновка ние нямаме големи гаранции, просто ще направим едно искане, на което или ще ни бъде отказано, или което е по-лошото ще се тръгне да се реализира някакви продажба от държавата и ние няма да знаем какво ще бъде там. Тъй че аз съм със смесени чувства от една страна, да, имам желание да бъдат наши, макар че не съм сигурен до колко правилно ще ги управляваме в последствие нали, но от друга страна си мисля да не си изгърмим, така да се каже патроните като халосни, да станат само да направим искане без да имаме една обосновка. Разбрахте ли ме, идеята ми е да имаме една добра обосновка, която в последствие да влезе в общия градоустройствен план, с която да кажем тука ще развием спортно развлекателен център под Боровец, ще направим там жилищни райони, ще направим другото. С това там ще се подобри начина на живот, качеството на града. На тази база искаме тези имоти, те ни са необходими. Така че това е нещото, с което да отидем. Въпроса само с искане не става, единствената уловка е това което тука сега го предложи кмета с тези  1 300 000лв., които не са малко.

Желев – Колеги, извинявам се, че отново взимам думата, но просто се изкушавам от всякакви опити тук да се спре това решение, да не се вземе. Вижте, мисля че е безспорно ясно, че  по-добре да имаме имот и след това стратегия, отколкото да имаме само стратегия, но без имот. Г-н Банков, нито аз, нито Вие сме в административното ръководство на общината. Този, който е правил предложението вероятно е участвал в разговорите и поема отговорност за това свое предложение. До колкото имам някакъв опит в взаимодействие между държава и общини, обикновено това става много бързо като процедура за вземане на някакво решение и мисля че е важно днес ние да вземем такова решение, защото, ако отложим такова решение за съгласие за придобиване на имоти, може никога да не ги вземем.

Дянков - Взимам повод от изказването на г-н Банков, да кажа две неща, които лично мен ме вълнуват. Първото е следното, според мен общия устройствен план, който в момента се изработва е на базата на някаква обществена поръчка, която е спечелена от някоя фирма и това е единицата мярка за измерване до колкото е на базата на площ или на някакво задание, което е направено. Така че в момента е абсурдно да си говорим, че устройството на територията в рамките на тези имоти ще бъде включено към този общ устройствен план, според мен това е предмет на нова обществена поръчка, която трябва да бъде спечелена да се направи разработка само на тези площи. Така че, не мисля че имаме физическа възможност да добавяме каквото и да било в работата на архитектите в момента. И другото нещо ще използвам възможността да се опитам да накарам г-н Кмета да добави към предложението по отношение на неговото предложение за освобождаване на Министерството на отбраната от тези такси да добави: „До края на мандата на този ОбС”. Значи какви са ползите от това нещо. Първо, според мен ние по този начин притискаме Министерството на отбраната да вземе решение и другото нещо е, че оставяме възможност на следващото общинско ръководство да вземе някакво друго решение, ако реши.

Банков – Г-н Желев, не знам защо сте останал с такова впечатление. Аз, не предложих нищо друго, нито да отпадне, нито да се прехвърли, нито да предложа както ми беше подсказано ново решение. Не знам защо моето колебание сте го разбрали като това, че съм против или искам да го спра. Какво ще гласувам, аз ще си реша кое копче ще натисна, но тази стратегия до сега трябваше да я има, защото ние за тези имоти наистина говорим отдавна. Трябваше да я има и тогава ние да си ги поискаме на база на тази стратегия, а не просто да искаме и след това ще видим какво ще ги направим. Г-н Дянков, територията влиза в разработката на общия градоустройствен план, така че аз не знам, но тук поне ни беше извадено, ако бях например аз вносител, щях да извадя част от заданието, което е заложено за общия устройствен план в тази територия, в тази част. И щях да кажа по задание, тъй като тя е приета преди 2/3 години, мисля че заданието е заложено предния мандат, по задание там е предвидено еди какво си. Това все пак е задание, по което разработва общия устройствен план. Това, което вие казахте е една много добра идея, може да се направи такава поръчка, разбира се да се направи една такава концепция за този район. Предварително да се разработи, която вече да се заложи, да влезе в общия устройствен план. Е, именно за тази концепция говорих, че ние, ако имахме, да вярно някой може да каже че хвърляме едни пари, но имаме и едни идеи, за тези идеи може да искаме. Наистина обосновано да искаме, а сега просто искаме.

Зафиров – Най-интересното е, че имотите още ги нямаме, а ние вече започнахме да ги разпределяме какво ще ги правим. Дали ще ги правим търговски центрове, дали ще ги правим алеи или нещо друго тук. Едно не ми е ясно как може ние да дадем оценка за имот примерно срещу „Лукойл” 80дка за 80 000лв, а тук да освободим Министерството на отбраната от данъци за 1 300 000лв., а пък да придобием примерно 1 300дка имоти, които цената им по наши оценки, които ние ги приемаме в този ОбС е пак 1 300 000лв. Какво придобиваме тогава - „кон за кокошка”, така ли? А че ние нямаме специално никаква печалба тази община от приемането и придобиването на тези имоти в момента. Ако искаме да реализираме финансов ресурс от тях. Против съм да освобождаваме министерството от тези данъци по принцип. Да си плаща като всички данъкоплатци, които цял ден чакат на тълпи тук в общината да си платят. Плащат си както си плащаме всички ние. Това е моето мнение. И второ, не ми е ясно тук в това решение, общината как ще ги придобие тези имоти възмездно, безвъзмездно, какъв е начина на придобиване, чрез дарение ли? Да се отбележи това, да е ясно на гражданите, нека да е открито управлението, да се казват всички неща. Как ги придобиваме, ще даваме ли някакви средства, няма ли да даваме, ще ни се даряват ли тези имоти, възмездно ли ще ги придобиваме, на някаква цена ли ще ги плащаме. Ние ще освободим министерството от данъци, те ще забраняват да се празнува 3 март, примерно на нашите контингенти извън граница. Имаше един  такъв случай, нали така г-н Канев, имаше един такъв случай ми се струва?

Миланов – Г-н Зафиров, не ме карайте да Ви казвам, че се отклонявате от темата.

Зафиров – Не, то е във връзка с темата.

Миланов - Каква връзка имат 3 март, контингента зад граница с точката.

Зафиров - Как няма да имат г-н Миланов?

Миланов – Е, щом Вие казвате, имат.

Зафиров - Защото става въпрос за Министерството на отбраната, това е връзката. Значи, ако търсим връзката, има я връзката. Въпроса е кой какви връзки ще изкара. Аз съм против да има нападки срещу бившото управление, примерно като г-жа Хаджигеоргиева, че не са положили бившите управници, дори и г-н Желев, не са положили необходимите усилия да се върнат на града. Напротив, те са се опитали да придобият ... точно така, имаше тогава армия, имаше тогава дивизия и за това не е станало реално това предложение. Обаче, ако сте проследили ... Нали имам право на изказване, въпреки, че г-н Миланов, така ме прекъсва...

Миланов – Не, дума не съм казал

Зафиров - Ако сте следили моите изказвания на времето, аз му казах на г-н Славов, че неговото място не е в Ямбол, а в София да може да лобира тези имоти да се върнат. Въпроса обаче е на каква цена ги връщаме? Против съм, ако е безвъзмездно и министерството си плати данъците, аз съм за, приемам го това предложение, аз ще изляза дори и по всички медии ще кажа браво на ОА, браво на кмета. Въпроса е цената, на която придобиваме имотите.

Канев – Искам да допълня г-н Зафиров, който започна много добре своето изказване. Само с едно изречение да го допълня, с едни мои лични прогнози. Сега ние да си вземем това, което имаме да си взимаме от Министерството на отбраната, да ни платят тази такса, защото ние сме правова държава и имаме право на тази такса, трябва да си я вземем. През това време уверявам ви правителството ще падне, кризата ще мине и тогава от следващото правителство ще си вземем пак тази земичка и ще имаме земя за гр. Ямбол. Това са сериозни неща със сериозни последици. Тази земя е наистина на гражданите на гр. Ямбол, на никакво министерство не е да ни я подаряват.

Миланов - Защо не отидете да си я вземете като не е на министерството?

Канев - Ами защото министерството е силово сега.

Миланов - Г-н Канев, имам само един въпрос. Обяснете ми каква беше тази реплика, че не разбрах.

Канев – Ами сега ти е трудно да разбираш, това го разбрах ,ама аз нямам никаква вина. И аз даже мисля че г-н Кмета е направил някакви стъпки в тази посока и да Ви кажа той не Ви го е споделил - от 5 млн. лв. той е завишил заема на 6 млн.

Миланов - Г-н Канев, отнемам ви думата, понеже говорите не по същество, това не е реплика и губите времето на 36 общински съветника. Свободен сте може да отидете, да си седнете на мястото. От тук нататък ще Ви правя всички забележки по правилника, докато стане време да напуснете заседанието.

Мандаджиев – Хубаво е, че вкарваме весело настроение сред нас, обаче мога да ви уверя, че на много от нашите съграждани им е мъчно и болно, особено в последните няколко месеца, да не кажа и повече, от набези в местността „Червен баир”, в поделението. Защото там станаха такива разграбвания, че нито полиция можа да се оправи, нито телевизии, нито медии, никой. И много правилно е решението, което в момента го предлага г-н Кмета, че наистина най-накрая сме се наели и то усилено да направим нещо и да ги поискаме най-накрая тези поделения. Това, че нямаме някаква стратегия, ами ще я направим. И се надяваме чрез тези места да стане едно разрастване на града и едни прекрасни условия за живот да се създадат, развлечения и т.н. в този град. Колкото до това дали ще има Музей в Пионерските казарми, дали няма да има, ами защо пък да няма в крайна сметка. В интерес на истината, когато прочетох за първи път материалите аз се поразтичах, свързах се с необходимите хора и разбрах, че има доста голяма разработка за този Музей. И мога да ви уверя, че ако в действителност се случи този Музей там ще стане Музей от световна величина, без да преувеличавам.

Славов – Много хора си направиха упражнение в реторика от тази трибуна и много малка част от тях успяха да осъзнаят всъщност какъв потенциал се крие във вземането на едно такова решение тези имоти да бъдат придобити от община Ямбол. Ще започна от там, че това е третия Министър, с който се водят такива разговори от както аз съм в мандат. При предните два, независимо, че г-н Близнаков е ямболлия нищо не се случи, защото нямаше никакво отношение. Гр. Ямбол е град община, така че не може да се развива извън града. Тези терени, които са и в централна част на града и са много удобни за всякакви строителни инициативи, наистина могат да дадат този нов облик на града и този интерес от инвеститори, които ние търсим, за да го направим далеч по-значим, и далеч по-приятен град за живот. Тъй като се зададоха доста въпроси ще започна отзад напред. Само като допълнение, последната среща с г-н Ангелов, министър на отбраната я проведохме миналия вторник заедно с господа депутатите на ПП ГЕРБ нормално и разбираемо при положение, че министъра е от същата партия. И получихме всички уверения, включително и обосновката така както е написана  в решението, включително и финансовите ангажименти. Обосновката е написана точно обхващаща всички онези дейности, които Вие искате да бъдат развити като концепция и стратегия, но във общия изказ, който подлежи след това да бъде детайлизиран, че тези терени ще бъдат използвани в интерес на населението на общината за разширяване на устройствените зони, за комплексно застрояване, възможност за изграждане на нови търговски центрове, жилищно строителство, зони за отдих и необходимата инфраструктура. По-точен, конкретен, ясен и кратък изказ и обосновка защо ги искаме няма, според мен няма и как да бъде написано. Друг е въпроса, че по силата на общия устройствен план наистина ще се изработи тази стратегия за развитието на имотите, така че да има максимален ефект за града ни. И ще започна по изказаните мнения и оставените въпроси отзад напред. Това, че по прогнозата на г-н Канев, че правителството ще падне, няма лошо да си правим упражнение по реторика, пак казвам. Но тук в този ОбС вие сте в качеството на представляващи града, за да вземете наистина много сериозно решение за бъдещето на града. Това да си вземем парите на пръв поглед звучи много добре, както и г-н Банков споменаваше, само че от държавата принудително вземане по закон не може да се случи. Ние може да имаме да взимаме от държавата още 100 г. и ще имаме да си вземаме, такъв е закона. Може да имаме принудителни вземания към частни лица, фирми, но не и към държавата. Това, че се предлага да се уредят финансовите въпроси, аз съм си направил труда да изкарам данъчните оценки, имайки предвид, че тук ще стане дума и за тази част от предложението: 533дка Боровец, данъчна оценка - 7 761 000лв; 25дка под Боровец, данъчна оценка – 518 000лв.; 8дка – 423лв. на Червен баир.; 40дка – 762 000лв.; 325дка - 1 628 000лв. Да не продължавам нататък, всичките тези цифри са достатъчно сериозни и показателни. Тук говорим за земята само г-н Банков, не за сградите. Това е оценка единствено и само за земята, мога да Ви я дам да я погледнете, обект - земя, обща площ 170дка, данъчна оценка 855 000лв. Тук до момента говорим единствено и само за терени, защото сградите в този вид, които са пригодени за нуждите и целите на отбраната, те не могат да бъдат приложими за граждански цели или тези, за които бъдат предназначени и с Вашето решение в последствие. Да не ви ги зачитам, има още три, те са достатъчно сериозни. Вярно е, няма стратегия, но точно това е ролята на общия устройствен план. Точно това и аз съм използвал в не едно или две писма, включително и към този министър, и към предния г-н Николай Младенов на това правителство, че ще се разработва общ устройствен план и това е допълнителна обосновка те да бъдат предадени на града, за да може да бъдат използвани точно за гражданските цели и за развитието на града, а не да останат като собственост частна на държавата и тя да разполага с тях. Да, има вариант, в който държавата може да продаде една част от тези терени, срещу които пари да обезщети вземането на общината. Само че, аз мисля, че е много по-редно общината да е тази, която разполага с тези терени и максимално добре да ги оползотвори. Естествено всичко това може да стане единствено и само с Вашето решение. И ако се вникнете добре в проблема, г-н Стефанов започна с това Музей на бойната слава и се опитва да измести акцента от смисъла на това решение. Тук ние слагаме пред Министерството на отбраната едно решение, с което обосноваваме нашето искане, то е съгласие на община Ямбол тези терени да ни бъдат предадени.  И казваме, че имаме една идея терените и останалия изказ от решението са само Вашата воля, т.е. волята на града, че ние нямаме против, напротив искаме си ги тези терени. И ако те ни бъдат дадени ние ще ги вземем. И даваме нашата визия със същия успех вие може да кажете както каза г-н Банков, че трябва да разпишем една подробна стратегия, един анализ за това за какво ще ги ползваме, но това значи да изчакаме общия устройствен план, който приключва след една година, то до една година сигурно държавата ще си ги е продала. А дали този терен, който тук е написан за създаване на Музей на бойната слава, дали наистина ще се използва за това, ще бъде предмет на следващо решение на ОбС, то е нормално. С този акт и с това решение Вие имате възможността да кажете искаме ли си тези имоти от Министерството на отбраната или не си ги искаме. До настоящия момент след всичките разговори, които съм провел лично с Министъра и всичките уверения, които ги имаме, е че ако имаме това решение, за да разсея страховете на г-н Банков, няма да ни откажат. Това решение е необходимото, за да се предвижи процедурата към министерски съвет, за да бъде реалност. Друг е въпроса, че по времето на предното правителство с двамата министри г-н Цонев и г-н Близнаков, водихме такива разговори и не срещнахме разбиране. Ако това е повод да имаме колебанията и съмненията, че и сега няма да се случи, ние винаги ще ги имаме, но можем да бъдем убедени единствено и само, когато си ги поискаме и ако те ни бъдат отказани. Но никога до сега и с предните двама министри не сме стигали до общата воля, че, ако ги поискаме те ще ни бъдат дадени. Това е безвъзмездно, разбира се. Сега формата и начина ще бъдат определени с акт на Министерски съвет и това няма да зависи нито от Вас, г-н Зафиров, нито от мен, нито от другите общински съветници. Тук с това решение ние, т.е. Вие трябва да кажете искате ли на града тези имоти да бъдат върнати от държавата или не искате. Нищо друго, всичко останало е в правомощията на държавата тя си е собственик, тя може да каже ние няма да Ви ги върнем, може да каже ние ще си ги продадем, но със всичките усилия последните две години и със акумулирания вече обществен ресурс съм успял да провокирам държавата до степен, в която ако имаме това решение и волята на ОбС ще има и решение на Министерски съвет, с което ще ни бъдат върнати терените. До момента, в който това не се случи всички може да имате колебанията и съмненията, но ако няма такова решение на ОбС гарантирано няма да ни върнат терените, такъв е закона. Така че вие накрая имате решението и волята, но ако тези терени станат отново собственост на общината заедно със всички аргументации, които ще бъдат допълнени към писмото, с което ще си поискаме тези терени и бъде подписано от мен, така както и г-жа Хаджигеоргиева, спомена, че има и ще ги видим нотариални актове, може би и други достатъчно тежки аргументи. Определящо за министерство на отбраната и за министерски съвет ще бъде това решение на ОбС. Имате възможността ,достатъчно изказ имаше, сами да прецените дали това ще бъде от полза за града, дали ще му даде възможността да се развива, дали ще дадете възможността при положение, че магистрала следващите две години - три ще мине покрай Ямбол, ще имаме какво да предложим на бъдещи инвеститори, защото в момента наистина нямаме. Тук говорим за прехвърляне на собствеността, а не за купуване. Последното изречение много точно и ясно казва: „че се възлага на кмета на общината да предприеме необходимите действия във връзка с предоставянето на имотите и прехвърлянето им в собственост на общината.” До там всичко е съвсем ясно. И когато казвам, че за две години и половина се извървя един много труден път, никой никога няма да ти прехвърли нищо, ако ти не си го поискаш, такъв е закона. Трябва да има Вашата воля и Вашето решение. Няма начин Вие да определяте формата като ОбС, нито аз, това определя даряващия. В случая собственика е държавата, тя ще определи как ще бъде. Но аз самия не съм се изправил тук и не съм внесъл това предложение с желанието да вкарам излишно напрежение при Вас или да си изгубим времето, или тук да водим едни безцелни дебати, напротив това решение, така предложен, е завършека на едни повече от 4-5 месеца разговори с настоящото министерство на отбраната и Ви гарантирам, че ако то стане факт сега ще имаме и имоти. По принцип да така е, но има още нещо, ако вие вземете това решение сега ние може би ще сме и първата община. Ако вземете след 6 месеца, може изобщо да не ни ги върнат. Нито една община в държавата, към настоящия момент, при това правителство, не е взела нито един декар земя. Сега при предното правителство в началото на 2009г. са направени актовете за частна държавна собственост, разпарчетени Вие ги виждате как са най-вероятно с цел разпродажба, а не връщане на общината. Защото, ако целта на предното правителство, тъй като актовете са правени 2009г. пролетта, ако целта на предното правителство беше да ги върне на общината те нямаше д бъдат разпарчетявани на такива имоти удобни за продаване.

Банков – Колеги, тъй като видяхте предложението, проекта за решение в една точка, в която се събраха  някои неща, които и г-н Славов допълни, мисля че процедурата ми е такава във връзка с гласуването, защото аз мисля, че в едната част няма да имаме никакви проблеми. Вадейки повод от изказванията, включително и на г-н Зафиров, което каза, мисля че трябва да разделим проекторешението на три точки. От това, което не е дадено, като първа точка да се свършва до имотите и описанието, т.е. ние даваме съгласие за добиването на тези имоти и ги описваме кои са. Втората точка да бъде - освобождаваме министерство на отбраната от неплатените местни данъци и такси, както го зачете г-н Славов. И третата точка да бъде възлага на кмета на Община Ямбол да предприеме необходимите действия. За да бъдем коректни, защото сега тези три различни неща сме ги вкарали в една точка и във Министерството фактически ще отидат първите две точки, това което е първото решение е искането, ще бъде с първото решение, като второто разбирам, че е дошло в резултата на разговора, който е проведен.

Славов – Искам да кажа нещо много точно и ясно, за да няма колебания, то е, че ако не се приеме точката за изчистване на финансовия ангажимент между общината и държавата връщане на имоти няма да има. Защото логиката е следната, че общината от държавата принудително не може да си вземе вземанията и общината може да има да си взема дълги години от държавата както е имало, защото тези данъци са още от 2006г. И тук стана дума защо не сме си ги поискали, ние сме си ги поискали още миналата година от предното правителство и това беше част от разговорите и аргументацията, за да придобием имотите, но никой не ни уважи исканията. Напротив бяха разпарчетени терените готови за продаване. И ако това не се случи, тогава държавата ще мине на следващия етап - ще си ги продаде, ще ни удовлетвори нашите финансови искания, но общината няма да вземе нито декар имот, които сега могат да ни върнат. Така че Вие наистина имате възможността да изберете, т.е. да решите донякъде да предопределите развитието на града ни в следващите много години, защото в момента свободните терени за инвестиции в града, вие по-голямата част ги видяхте в програмата за управление на собствеността, са малки парченца, най-големия от които е около стотина декара, а всеки един сериозен инвеститор, ако дойде би искал да има далеч по атрактивни терени. Тези 630дка, които са на територията на Червен баир като цял имот как ще бъдат разбити с общия  устройствен план е друга тема и тези 600 дка. под Боровец наистина ще бъдат ония мощен стимул за развитие на града териториално и не само териториално, а като интерес към града който ако Вие вземете сега решение ще се случи, ако не вземете решение така както го предлагам, дали ще бъде разбито по три точки или заедно, няма никакво значение в интерес на истината. Нито за министерството, нито за нас, защото тя логиката е еднозначна, но ако не бъдат уредени финансовите взаимоотношения гарантирано държавата ще си ги продаде, за да си удовлетвори своите интереси. И ако в момента се е случило нещо хубаво то е защото общинска управа, кмет и Министерство на отбраната говорим на един и същи език по простата причина, че сме от една и съща ПП ГЕРБ. Не искам да вкарвам политика, но е факт.

Желев – Колеги, повечето неща се казаха, но искам само да обърна внимание на нещо. Едно такова разделяне е абсолютно неоснователно поради следната причина поне - ангажимента да отпишем някакви задължения възниква, ако ние придобием безвъзмездно собственост. Ако ние не придобием безвъзмездно собственост не възниква такъв ангажимент. В този смисъл е абсолютно безсмислено и няма какво да се притесняваме, ако гласуваме анблок както е предложено в решението. Аз не съм съгласен, разбира се не съм бизнесмен, но до колкото имам представа с оценката, която се правеше тук от колеги, че цената на тези имоти без значение какво ще е прехвърлянето е толкова, колкото дължи държавата като данъци и такси. Така че съм против да разделяме на отделни точки предложения проект за решение и Ви призовавам наистина да го подкрепим. Това е една възможност, която държавата може да предостави.

Банков – Вижте, то наистина така когато човек малко повече да разсъждава, но аз си мисля, че най-благоприятния вариант за нас е този. Ние да направим стратегията, да кажем какво ще се направи, държавата да ги продаде и да ни плати тези 1 300 000лв. Защото никой няма да изнесе земята, терените никой не може да ги изнесе, но ще строи това, което ние им определим, това е по-важното. Значи това, което ние говорим дали държавата или ние, важното е ние какво ще сложим там, какво калъпче ще сложим. А тук сега като говорим кой каква файда, за да не става така че ние го правим заради парите, да продадем имотите, то май по-хитрото е ние да определим калъпа, те да го продадат и да дадат 1 300 000лв. Без предложение, просто като идея.

Славов – Данъчните оценки, които са само за терени, грубо са 12 600 000лв. Преди регулация, преди общ устройствен план, преди каквито и да е комуникации, наясно сте, че ако се урегулират терените цената ще бъде несъизмерно по-голяма от тази която в момента ви казвам приблизително, 13млн. лв., срещу 1 300 000лв. задължения. А това, че ние ще определяме какво ще се строи определено е прав г-н Банков, но далеч по-сериозно е ако това е собственост на общината и дори само с инструментите на ПЧП да се даде да се строи сграда, една част от която да остане на общината, ние ще си възстановим  целия сграден фонд и ще си направим много други собственост на общината сгради, инфраструктури и всичко останало и да задоволим интереса на гражданите, в противен случай то ще бъде изцяло собственост на някой друг.

 Миланов - Ще подложа на гласуване проекта за решение, ще приема предложението на г-н Банков, точките да са три. Точка първа е тази, която е записана при нас, точка втора е тази, която кмета прочете освобождаваме Министерство на отбраната от заплащане на неизплатените до момента на прехвърляне на имотите местни данъци и такси за съответния имот. И точка трета възлага на кмета на общината да предприеме необходимите действия във връзка с предоставянето на имоти, прехвърлянето им в собственост на общината. Като правя процедурно предложение да гласуваме трите точки анблок...Да, подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Банков.

            Гласували      за – 20                        против – 8                 въздържали се – 5

            Приема се.

Миланов – Предлагам да гласуваме анблок проекторешението.

Банков – Изказвам противно мнение, колеги, тук това, което приехме, мисля че всички сте мислили за това, че имам три тези, които да си гласуваме отделно. Обединявайки ги анблок ние все едно да ги направим в една точка пак. Трябва да си ги гласуваме една след друга, тъй като за някои аз когато обосновах беше това, че някои изразиха противно мнение по някои от точките.

Миланов - Ще имат възможността да гласуват против решението да се гласува анблок.

Подлагам на гласуване процедурното предложение да се гласува анблок проекта за решение.

            Гласували      за – 21                        против – 6                 въздържали се – 7

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя с направеното допълнение.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 28                        против – 3                 въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост дава съгласие община Ямбол да придобие военни имоти с идентификатори по кадастралната карта на град Ямбол, които ще бъдат използвани в интерес на населението на общината, за разширяване на устройствените зони, за комплексно застрояване, възможност за изграждане на нови търговски центрове, жилищно строителство, зони за отдих и необходимата инфраструктура, както следва:

1.1 застроен имот в гр. Ямбол, ул. „Стара планина” № 1, Пионерски казарми, ПИ 87374.532.29 с площ 81 370 кв. м за създаване на музей на бойната слава.

1.2 застроен имот в гр. Ямбол, ул. „Търговска” 81, ПИ 87374.526.110, с площ 40 320 кв. м., заедно с 6 броя сгради със ЗП 5 720 кв. м.

1.3 застроен имот в гр. Ямбол, ул. „Ген. Заимов”, Пехотински казарми, ПИ 87374.526.109 с площ 25 029 кв. м., заедно с построените в имота 13 бр. сгради

1.4 застроен имот в гр. Ямбол, южно от парк „Боровец”, ПИ 87374.526.35 с площ 533 930 кв. м., заедно с построените в имота сгради;

1.5 имот в гр. Ямбол, м. „Червен баир”, ПИ 87374.19.80 с обща площ 105 228 кв. м, заедно със сграда със ЗП 469 кв. м;

1.6 имот в гр. Ямбол, м. „Червен баир”, ПИ 87374.19.992 с площ 5 003 кв. м;

1.7 имот в гр. Ямбол, м. „Червен баир”, ПИ 87374.19.111 с площ 325 458 кв. м, заедно с 25 бр. сгради със ЗП  7 628 кв. м;

1.8 имот в гр. Ямбол, м. „Червен баир”, ПИ 87374.19.916 с площ 170 966 кв. м, заедно с 22 бр. сгради със ЗП 4 194 кв. м;

1.9 имот в гр. Ямбол, м. „Червен баир”, кв. „Г. Бенковски”, ПИ 87374.521.2 с обща площ 63 938 кв. м, заедно с 5 броя сгради със ЗП 992 кв. м;

1.10 имот в гр. Ямбол, м. „Червен баир”, ПИ 87374.521.70 с площ 8 452 кв. м;

Освобождава Министерство на отбраната от заплащане на неизплатените до момента на прехвърляне местни данъци и такси за съответния имот.

Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите действия във връзка с предоставянето на имотите и прехвърлянето им в собственост на общината.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно придобиване право на собственост върху част от ПИ, находящи се в землището на гр. Ямбол, м. Манаф чаир за изграждане на транспортен достъп до ПСОВ - гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Славов – Представи предложението по приложения материал. - Има допълнение към проекта за решение и то е предложеното проекторешение да стане т.1 и да се добави т.2 със следния текст: „ОбС – Ямбол изразява предварително съгласие за промяна предназначението на 294кв.м. от ПИ с идентификатор завършващ на 214, съставляващи реално площта под предвидения за изграждане път, съгласно проекта за ПУП - парцеларен план за транспортен достъп до пречиствателна станция отпадни води Ямбол, целия с площ 6 420кв.м. при граници на целия имот завършващи на 233, 215 и 37 от ПОС с начин на трайно ползване пасище, в ПОС с начин на трайно ползване за ведомствен път. ОбС - гр. Ямбол определя срок на валидност предварителното съгласие една година.” Това е необходимо във връзка с тези 294кв.м., които наистина са с друго предназначение и ако не бъде сменено предназначението няма как да бъде удовлетворен проекта за изграждане на пречиствателна станция.

ПК УОИКОПДОУ – Приема направеното предложение. (приложени протоколи)

Миланов - Уважаеми колеги, имате думата за предложения, становища и мнения. Няма желаещи. Точка 1 става както Ви е в материала – „на основание чл. до в размер на 812лв. и упълномощава кмета” , т.2 – „на основание чл.21 ... „ и  стига до „за ведомствен път”

Миланов - Подлагам на гласуване т.1 от  проекта за решение.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 25                        против – няма                       въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот?

            Кескинов – Гласувах „за”

            Приема се.

Миланов - Подлагам на гласуване т.2 от  проекта за решение.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

   1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.34, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.31, ал.2 от НРПУРОИ

Дава съгласие Община Ямбол да придобие право на собственост върху част от поземлени имоти, находящи се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф Чаир” за изграждане на транспортен достъп до ПСОВ – Ямбол чрез сключване на договор за покупко-продажба от Кмета на община Ямбол както следва:

- 2433м² от поземлен имот с идентификатор 87374.35.5, съставляващи реално площта под предвидения за изграждане път съгласно проекта за ПУП - Парцеларен план за транспортен достъп до ПСОВ – Ямбол, целия с площ 25889 м², с начин на трайно ползване - нива, при граници на целия имота: 87374.35.980; 87374.35.1; 87374.35.2; 87374.35.3; 87374.35.4; 87374.35.11; 87374.35.40; 87374.35.39; 87374.35.38; 87374.35.981 по пазарна оценка на имота в размер на 2615 лв.

- 771м² от поземлен имот с идентификатор 87374.35.1, съставляващи реално площта под предвидения за изграждане път съгласно проекта за ПУП - Парцеларен план за транспортен достъп до ПСОВ - Ямбол, целия с площ 7600 м², с начин на трайно ползване - нива, при граници на целия имота: 87374.35.980; 87374.35.5; 87374.35.2; 87374.35.234, по пазарна оценка на имота в размер на 812 лв.

Упълномощава Кмета на община Ямбол да извърши процедурата по закупуването.

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.25, ал.5 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи

Общински съвет гр. Ямбол изразява предварително съгласие за промяна предназначението на 294 м² от поземлен имот с идентификатор 87374.34.214, съставляващи реално площта под предвидения за изграждане път съгласно проекта за ПУП - Парцеларен план за транспортен достъп до ПСОВ – Ямбол, целия с площ 6420 м², при граници на целия имота: 87374.35.233; 87374.34.215 и 87374.35.37 от публична общинска собственост с начин на трайно ползване – „пасище” в публична общинска собственост с начин на трайно ползване – „за  ведомствен път”.

 Общински съвет гр. Ямбол определя срок на валидност на предварителното съгласие 1 година.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно закриване на МЦТПО - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя представи предложението по приложения материал.

ПК „Образование” – След обсъждане на въпроса в консултативния съвет по образование към кмета на общината комисията проведе свое заседание и подкрепя предложението, което направено от администрацията.

Миланов - Уважаеми колеги, имате думата за предложения, становища и мнения.

Банков – Колеги, в материала не виждам тези 1574 ученика къде ще се обучават по предметите домашна техника и икономика. До колкото разбирам от един друг материал, който беше изтеглен по-голямата част от училищата имат база където могат да го направят, но Климент Охридски, Атанас Радев и Васил Левски, сградния фонд е такъв, че нямат такава база. И в тази връзка аз си мисля, че ние рано взимаме това решение при положение че и бюджет приехме, всичко направихме, разчетите, а тук ни се предлага една утвърдена форма на обучение на децата по-специфична разбира се, която е различна за основния предмет на тези училища, ние  искаме да я затворим, без да се дава алтернативата къде ще се обучават тези деца. Така че по принцип, главно водейки се от това, аз лично съм против да го закриваме този център. Въпроса за финансирането, мисля че може да се реши, както се е решавал досега и с някакви промени. Но, ако се приеме това решение аз Ви предлагам още едно решение, тъй като закривайки го не се дава в същото време виждане какво правим с материалната база. Само преди 2 седмици, мисля че беше или 3, ние дадохме на този център една сграда, предоставихме я. Освен това в този център има материална база, обзаведени кабинети за обучение. Има материално техническа база  - стругове, предполагам фрези и други неща, които тук не се казва къде отиват и какво става с тях. Тъй като макар част от обучението да се провежда в училищата, където има бази този център подготвя заготовките за обучението на децата в тези другите бази, които са по училища. И в тази връзка моето предложение е такова, тъй като разбирам, че консултативния съвет по образование към кмета има становище, продиктувано от факта, че учениците на различни учебни заведения могат да ползват обща база, но е най-целесъобразно същата за стопанисване и управление да бъде предоставено на едно от тях като се касае че Математическа гимназия, Васил Левски и Климент Охридски на двусменен режим работят и нямат такава база и би могло да се предостави базата, която има, ако закрием МЦТПО да се предостави на едно от тях и в този смисъл те са предложили в тяхното становище това да бъде СОУ „Климент Охридски”, поради големия брой ученици и възможности за финансиране на разходите по издръжка със собствени средства. За това аз ви предлагам и прибавям, правя предложение за още две решения към тази точка, като в т.2, значи първата е тази, която решаваме да бъде закрито, като т.2 ви предлагам следния текст: „На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.12, а.1 от ЗОС, предоставя безвъзмездно за управление недвижим имот – ПОС, масивна едноетажна сграда в имот пл. №5048, със застроена площ 1 200кв.м., актуван с АОС № 321/04.10.2001г., намиращ се на ул. „Лом” №5, гр. Ямбол ведно с оборудване на кабинетите по Техническо чертане, Металообработване, Дървообработване, Електротехника, Информационни и комуникационни технологии, Селскостопански труд, Домакински и битов труд и Работа с текстилни материали на СОУ „Св. Климент Охридски” – Ямбол.” И т.3: „В предоставената база да се обезпечи задължително обучение по предметите от Културно – образователна област „Бит и технологии” за обучение на учениците от СОУ „Св. Климент Охридски”, ГПЧЕ „В. Карагьозов”, МГ „Атанас Радев”, Спортно училище „Пиер дьо Кубертен” и ОУ „Н. Петрини” – Ямбол.” Това ми са предложенията за двете точки, ако се приеме първата точка.

Лилов -  След добре мотивираното предложение на г-н Банков, аз само искам да ви допълня едно, мисля че всички следим, знаем от 01.09 по новите Нормативни документи, който до края юли месец трябва да влезе в Пленарна зала такова понятие МЦТПО вече не съществува. За това решението, което ние ще вземем сега е определящо до края на месец март да се внесе предложение в Министерство на образованието за закриването му. Вярно е, че всичко става въпрос за пари. При едно такова закриване сега, при преструктуриране на образователната мрежа 250 000лв. ли ще влезнат?...Там някъде. Еднакво са за всички. Ако това не стане сега от 01.09 следва самозакриване и нищо няма да получи общината...Да и ще плаща всичко, което...

Миланов – Ще плаща всички обезщетения.

Лилов – Така че е гледано на консултативен съвет, комисията го гледахме. Да, и на мен ми е скъпо, защото то се разкри, когато започнах аз кариерата си като учител, но времето ни налага своите правила. Всички училища имат възможност и разумно е това, което предлага г-н Банков, сега до колко и как юридически ще стане не е мой въпрос да коментирам. Всяко от училищата има вече база, гимназиите...5 клас, 6 клас и 7 клас догодина няма да имат прием, при тях ще бъде от 8 клас нагоре приема...Не, ще учат. Ето предложението, което г-н Банков направи.

Банков /процедура/ - Тъй като трите точки за проекта за решение, първата и двете, които направих ,са взаимно обвързани аз ви предлагам да ги гласуваме анблок.

Миланов - По правилник трябва да гласувам точката за допълване, а после може и анблок.

Милков – Уважаеми колеги, излизам извън решението на ПК „Образование”, без консултативни съвети и говоря това, което всъщност искам да Ви кажа като човек, който работи 20 години в образователната система на гр. Ямбол. Първо г-н Банков, направи предложение за втора и трета точка. Аз мисля, че ако втора и трета точка има, трябва изобщо първа да отпадне, защото всъщност ние закриваме МЦТПО, за да открием МЦТПО – 2. В смисъл такъв, това беше мотива и да излезе там тази прословута т.22 от дневния ред, която беше. Защото в момента г-н Банков поставя резонни въпроси, които са точно така и които ще си намерят своето решение, но те не на всяка цена трябва да бъдат за сметка на предоставянето на тази сграда на ул. „Лом” № 5. И в този случай, мисля че така както аз винаги съм признавал нещата, за  които г-н Банков, е корифей, така с една доста сериозна дума го наричам. Мисля че той ще се вслуша в това, което казвам, също. Първото нещо, МЦТПО като структура не съществува сигурно в 26 области, не съм проверил дали има някъде другаде извън Ямбол. Това е структура, която не попада във финансирането по никакви параграфи. От 3г. откакто има делегирани бюджети има едни разходни стандарти, стандарт за такова нещо МЦТПО няма. За това, когато ставаше въпрос, че ние сме го финансирали, сега в бюджета искаме да го закрием, нищо не сме финансирали. Просто МЦТПО взема от бюджета на училището. И то взема с колегиалната солидарност за това, че училищата по някакъв начин подкрепят тази структура не защото им е много необходима и че върши някаква полезна работа, ами малко от сантимент, като цяло. Значи тук има цифри примерно, които 1358 ученици къде ще се обучават. То и в момента, ако някой от колегите си беше направил труда примерно няколко дни подред да посети МЦТПО ще види, че там ученик жив не влиза, то никой не се обучава там. МЦТПО е една структура, която е създадена да бъде едно централизирано звено, което във времето на втора степен на професионална квалификация и т.н. даде възможност на учители професионалисти една специализирана база да се занимават с всички. МЦТПО разполага примерно с 2 кабинета, които са в „Димчо Дебелянов”, но те са в училището те не са в МЦТПО. Разполага с кабинети в СОУ „Климент Охридски”, „Христо Смирненски”, „Н. Петрини”, те се водят, че са на МЦТПО, в смисъл че водят обучението, но те не са на МЦТПО. МЦТПО има няколко кабинета: два по шивачество, професионални и един по готварство, един по безопасност на движението, един по информатика, които по-скоро имаше някаква амбиция да ги използва регистрирания център за професионално обучение, което е паралелна структура и който няма нищо общо с обучението на учениците. Т.е. примерно аз отговарям по същия начин за моите ученици. Моите ученици се обучават в МЦТПО, защото просто тази структура в момента ми дава основание да не се занимавам с един час и половина, които аз ако ги дам лекторски на всеки друг учител, на всяко друго училище и този час и половина ми формират 100 часа, по 5 лекторски на час - 500лв. В момента тези ученици които обучава МЦТПО ми струват 4 500лв. Защото издържаме цяла администрация с абсолютно всички неща и ако другото не вярвате, дали влиза ученик там в сградата, аз мога да ви кажа, че моите ученици от 15 септември не са излизали от училище. Идва техен преподавател, който се води на щат, защото той дори не е техен, защото учениците са в училището. Това е една задължителна програма, в която ако МЦТПО го няма, всяко училище ще си ги обучава само. И примерно стигаме до варианта с базата, базата не трябва да се предрешва, защото нали това е идеята, че всъщност едва ли не правоприемника на МЦТПО ще бъде СОУ „Климент Охридски”. И представяме си, че това става в рамките на решението, което влиза в програмата за оптимизация. Тази програма за оптимизация на средното образование от 3 години се финансира целево по програми на Министерството на образованието, със средства осигурени от Министерството на финансите. За всяко преструктурирано звено от 220 до 250 хил. лв. се дават на общината, за да може да подкрепи съответно обучението в училища и структури, които са ефективни. В този случай, приемайки ние като наследник сега СОУ „Климент Охридски”, в следващия момент, освен че ще приемат цялата тази база безвъзмездно, за което нямат никакви заслуги, ще претендират, че сега цялата база трябва да се преструктурира там с 250 000лв. на  ул. „Лом”, защото тази сграда на ул. „Лом” не е приспособена и тя не става за такова обучение, в момента това е детска градина. В този момент всъщност по-добре е ние да не вземаме решение по първата точка да закриваме МЦТПО, че да го местим там, защото тя сградата е държавна и без това горе и всъщност има искане да се премести. Защо да го закриваме, че да прехвърляме сграда на СОУ, че да започваме преоборудването, че да дадем пак едни пари да преоборудваме цялата сграда, а ние сега като го закрием ще дадем и то вижте пише от 1 юли, значи нищо до 1 юли няма да се промени. Нито ще се посегне на базата, абсолютно нищо и то, когато излезе заповедта на министъра пише от 1 юли, заповедта на министъра може да излезе чак септември месец. В този случай всяко едно училище ще си направи своя план, където няма къде да си обучава учениците, къде ще ги обучава. Аз примерно имам достатъчно база в училище и ще си оборудвам сам кабинетите, като взема част от оборудването, което ми е необходимо за моите ученици, като го поискам разбира се от общината, защото разпоредител е кмета. Ако МГ и „Васил Левски” нямат кабинет примерно могат да си обучават своите ученици в „Николай Петрини”, в „Димчо Дебелянов”, в „Хр. Смирненски”. Сега „Васил Левски” си обучава учениците в „Хр. Смирненски”, защото те си имат базата, те не дават своите ученици в МЦТПО, никакъв проблем няма. Тази година, ако беше закрито от 1 септември, когато имаше идея, тогава искаха всеки директор да предложи къде ще си обучава учениците. На първо време нямах кабинети казах в ТМТ, на 100м. е от ГПЧЕ, в работилницата на ТМТ ще си обучавам учениците. Никакъв проблем няма, същото е. Дори МЦТПО е на 5 км от ГПЧЕ, а ТМТ е на 100м. Така че в случая има абсолютно всички решения, които са необходими. Не се нуждае от никакво друго решение освен това, това е едното, че закриваме МЦТПО, всички други решения ще дойдат със времето, които не трябва да бъдат прибързани, Ние в момента искаме всъщност да решаваме за...не, не само за вземането г-жо Хаджигеоргиева,...важно е разбира се, защото, когато септември месец вече никой не подкрепя тази програма пак няма да го има звеното. И ние в момента, когато не преструктурираме и няма да вложим нищо в преструктурирането на МЦТПО, защото аз, за да си преоборудвам моите кабинети освен един транспорт, с който да си пренеса необходими неща не ми трябва друго. Другото училище, което ще го направи е същото. Ние не искаме пари. Другите училища, които ще се оборудват, където нямат кабинети като вариант, а както каза г-н Лилов, който е в някаква работна група на министерството, ако там предвиждат, че няма да има прием в гимназиите от 5 клас до след 2 години, ами няма да има пък нужда изобщо от такова оборудване, като варианти нито МГ, нито „Васил Левски”, нито ГПЧЕ. Та в този вариант аз ви моля, ако търсим решение и ако това решение в подкрепа на това, което е на администрацията, да бъде само с едно решение - че закриваме МЦТПО и предлагаме на министъра да го закрие. Нищо друго да не предрешваме в момента, защото след това отново всъщност ще правим дарение като автобуса, за който само някой се сетил да поиска и за това, ами другите училища? Ако на „Н. Петрини” му трябва още един кабинет, които трябва да оборудва, защото след това пък ще отидем всъщност да караме учениците си на ул. „Лом” в кв. Каргона, вместо да ги караме до ТМТ. Аз, мисля че има възможност да се осмислят нещата и г-н Банков, винаги е бил за това да няма прибързани решения. Шест месеца не са голям срок г-н Банков, и Ви моля всъщност да оттеглите предложението си.

Миланов - Т.22 не напразно беше оттеглена, защото повечето комисии бяха взели точно такова становище, не само ПК „Образование”. И тъй като срока 10 юли е време, в което винаги може да вземем решение какво да се направи от тук нататък, а срока в който трябва да вземем това решение относно МЦТПО е 31 март, това беше идеята да се вземе това решение, а другите 2 точки, които по същество са т.22, която вносителя оттегли едно към едно, да бъдат вече наистина обмислени от нужди на самите учебни заведения, за да е ясно какво да се направи.

Банков – Аз доколкото разбирам тази дейност, която се извършва МЦТПО, тя не е задължителна за всички училища. Някои го ползват, някои не го ползват, така че дори и да бъде предадено на друго място аз никъде не виждам, че правим ново МЦТПО. Просто ще извършват едни дейности, което училище иска. Ако всички организират сами това обучение тогава ще отпадне необходимостта да отидат да кажем в Каргона да се е обучават. Но аз искам да кажа че съм подведен от това което прочетох, че консултативния съвета по образование има такова становище. Тези училища, които нямат база, чиято база е натоварена с двусменен режим да имат възможност за такава база. И от друга страна виждам, че закривайки МЦТПО ние не само че дотогава явно ще чакаме юни и няма да тръгнем да правим нищо в новата сграда, ние нямаме виждане какво ще правим другите с тези кабинети, другата материално-техническа база, защото сега казваме решаваме поради факта, че до края трябва да направим нещо. Ами ние винаги действаме така под натиск и винаги ги даваме нещата на парче. И точно заради това, аз не съм сигурен, че дори като дойде септември ще имаме решение и всеки ще трябва да се спасява. Това е една възможност ние да задържим нещата след 1 юли или пък може министъра още 1 април да пусне заповедта. Аз например пътувах в автомобила и чух, бил е петъчен контрол, но този който мина преди това имаше от Захари Георгиев, май в Пловдив един въпрос, който точно към министъра беше и точно той говореше по тези въпроси. Но неговото становище беше, че ще минат към Професионалните гимназии, т.е. те имат някакво виждане къде ще обучават, като цяло. Но просто не можах да чуя целия отговор. Но аз си мисля, че ние по този начин веднага слагаме една възможност и база и други неща като дейности и като функции, като възможности ние да го запазим. Бъдете сигурни, че септември месец ще се окажем на нивото на решението, което ще вземем сега. Поне до сега както се действа, защото с тази и със следващата точка нищо не се предлага просто гасим някакви пожари, в някакви моменти. И пак стигаме до въпроса за стратегията, да не се връщам на предния въпрос. Но тук, вярно аз посочих, и консултативния съвет е видял и предлага, значи то не е задължително, казва да се обезпечи, ако искат, ако не искат тези училища няма да бъде обезпечено. Така че вярно е, ако не искате да го направим анблок, вие не го предложихте на гласуване, но аз правя две нови предложения, не че допълвам проект за решение, ако трябва да бъдат гласувани. Ако не искате общо както ви предложих процедурата да я гласувате, защото те са нови решения, ако не, едно по едно ще ги гласуваме.

Милков – Благодаря на г-н Банков, за репликата аз, мисля че нещата, които той каза всъщност на 80% съм сигурен, че по разумните и сериозните неща нямаме разминаване. Но в случая за какво имам предвид. Да, консултативния съвет имаше едно такова мнение, но няма да говоря, всичко има го в протокола за консултативния съвет, защото беше поставено там едно условие, че в консултативния съвет членовете всъщност някои, за да подкрепят дадено решение казват: „гласуваме под условие”. И всъщност трябваше да бъде изпълнено второто условие, а то беше: „Подкрепяме МЦТПО, ако получим сградата” в случая става въпрос за неща, в които до тези 6 месеца аз съм сигурен дали трябва да запишем или не по принцип, но да кажем, че след това решение тук става въпрос за един срок, който е в Правилника за прилагане на закона. Че всички преобразувания в Министерството на образованието се правят предложенията в определен срок и министъра взема решения и тука само срока е всъщност посочен, който трябва да се спазва. А в този срок, докато тече процедурата, защото в предложението е 1 юли, кмета трябва да поиска предложения от всички училища как ще си решат проблема и тогава да се вземе решение всъщност какво се прави с базата. Но базата на МЦТПО със сградата на ул. „Лом” нямат нищо общо. Защото закривайки МЦТПО вече онова решение на ОбС да го мести някъде отпада, вече сградата може да се даде и на „Климент Охридски”. Но аз не искам да се има в предвид с това решение, да се връзва чрез това училище, да става наследник на МЦТПО, че получава цялото имущество и всички права и всички неща, които са от закривяването. Ако всъщност дойдем до търсенето на решение, примерно юли месец за предоставяне на сградата аз съм първия, който ще гласува да отиде, защото тази сграда е за образование, тя не трябва да се разпада, не трябва да се руши, но не трябва да смесваме тези неща. Така че, аз съм за сградата, но не съм за по този начин да е решението, не съм против сградата да отиде на СОУ щом им трябва да се разширят, защото ще има още едно решение в новия закон училища с двусменен режим и училища, които са по две в сграда ще имат проблеми по следващия закон, защото се въвежда друг режим на обучение в българските училища.

Миланов - Мисля че изчерпахме доста обстойно като дебат и е ясно на всички за какво става дума. Заповядайте г-н Славов, да отговорите на поставените въпроси от изказващите се.

Славов – Аз съм благодарен за сериозния дебат, който протече и за сериозните аргументи, с които г-н Милков, подкрепи тезата. Удовлетворен съм и от решението на консултативния съвет по образование и от решението на ПК „Образование” към ОбС – Ямбол, защото и в двата случая ставаше дума за сериозен дебат, сериозен изказ и сериозни решения, които наистина касаят процеса на обучение в Община Ямбол, но касаят и бъдещото развитие. И когато трябва да се вземат решения с бъдещи действия, винаги някой може да остане с колебание и съмнение в ефективността, целесъобразността, необходимостта от вземането на подобно решение, както и несигурността дали това, заради което се вземе ще се случи. Но всичко онова, което г-н Милков сподели едно към едно е това, което е необходимо да се случи, за да може не само да вземем тези 250 000лв., които ще бъдат дадени за цели и нужди, които ОбС в последствие прецени за подпомагане на образованието, а и така по мое виждане да може да се реши този проблем, който стои и виси в пространството от миналата година. Не 2009/2010г. учебна, а 2008/2009г. учебна. Знаете, че когато Министерството на земеделието си поиска сградата този дебат ще го има ли МЦТПО или няма да го има, в пространството имаше сериозен отзвук и почти всичко, което сега си говорим го говорихме и тогава. И от тогава още стои тази идея да бъде закрито МЦТПО като една структура, която е отживяла времето си. Тук не говорим за субективно отношение към директор или към хора, които са част от екипа на този център, а говорим за потребности и необходимости към момента, които касаят образованието. Не напразно оттеглих т.22 от дневния ред като вносител, която касае предоставяне безвъзмездно за управление на СОУ „Климент Охридски” на тази база на ул. „Лом”, защото няма основание и логика да се обвързват двете решения. МЦТПО и закриване на МЦТПО е нещо, което няма връзка с предоставяне на базата на ул. „Лом” за ползване и стопанисване от СОУ „Климент Охридски” и другите училища. Това, което пак ще стане с Ваше решение и според потребностите и необходимостите на училищата каква част от оборудването на МЦТПО, в кое училище ще отиде, за да задоволи съответните потребности е една следваща тема, ако се прецени, че основната част трябва да отиде към СОУ „Климент Охридски”, няма лошо, но има много други училища или няколко, които имат потребност и необходимост от тази база. И наистина е необходимо да се анализира, да се обобщи информация и ако необходимо пак да се вземе такова решение. За това решението беше формулирано, но поради интереса и поради необходимостта по мои виждания от един по-сериозен дебат това решение аз го изтеглих като точка от дневния ред. С предложението на г-н Банков, това решение се връща вътре като точка от решението на сега разглеждания въпрос. Което пак довежда до това в едно решение на ОбС по една точка да вкараме две абсолютно независими, да не кажа изключващи се, но нямащи връзка помежду си неща. Тук не става дума да се разграби нещо, закрием ли МЦТПО, едва ли не го хвърляме на улицата и то ще бъде разграбено, като оборудване и всичко вътре, което съществува, няма такива неща. До края на учебната година ще продължи да си работи центъра, както каза г-н Милков, до края на учебната година има още 5 месеца, достатъчни, за да вземем правилното решение. А не септември, както се опитваме тук да се убедим, че до тогава може и да не го вземем.

 Миланов - Преминаваме към гласуване до толкова, до колкото предложенията на г-н Банков не са оттеглени, но са следствие от решенията по предложението на ОА по т.20.

Миланов - Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Банков – А моите предложения?

            Миланов - Както казахте Вашите предложения са следствие на това как ще се гласува тази точка. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 23                        против – 1                 въздържали се – 7

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

Банков /отрицателен вот/ - Колеги, аз гласувах отрицателно и ще ви кажа защо. Защото винаги съм бил против, когато една структура с една база взимаме решение да я премахнем по най-лесния начин и то под натиска на времето. Когато под натиска на времето решаваме прибързани решения. И ще ви дам пример. Аз не знам сега в тази сграда на ул. „Лом” № 5 в момента има ли някой или няма. Не знам дали сте минавали покрай училище „Ради Иван Колесов” да видите за какво става въпрос, защото когато го закривахме да вземем 250 000лв., не знам къде отидоха, тук бяха големи дебати, че така ще го направим, не си спомням вече, защото не съм бил привърженик на това и не съм ги слушал предложенията, но бяха големи. След това започнаха - ние ще вкараме еди какво си имущество, за да може да се пази, идете да го видите колко се пази. Докато дойде септември, защото аз разбирам така, че сега този център ще работи в същия вид на старата си база където е, няма да се премести нищо от там. След като ние го закриваме то няма смисъл. Тази другата база ще я видим след 4 месеца за какво става въпрос. И за това бях против. И за това Ви предлагам другите решения, за да нямаме проблеми. Прекратили се едно да отиде в другото място. Аз не съм сигурен и не мисля, че е най-доброто, когато едни обособени кабинети и когато са направени на едно място, в една база се пръснат по училищата ще стане по-добре. Напротив, добре обособени за професионално обучение кабинети за децата е по-добре да бъдат всички на едно място, за да може да се сложат ресурсите там, а не всеки поотделно да си го прави. Разбием ли едно нещо бъдете сигурни че това, което го има и което се е правило сега, няма да може да се оправи по училищата.

Миланов - Подлагам на гласуване предложението на г-н Банков, проекта за решение да има т.2 с текст: : „На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.12, а.1 от ЗОС, предоставя безвъзмездно за управление недвижим имот – ПОС, масивна едноетажна сграда в имот пл. №5048, със застроена площ 1 200кв.м., актуван с АОС № 321/04.10.2001г., намиращ се на ул. „Лом” №5, гр. Ямбол ведно с оборудване на кабинетите по Техническо чертане, Металообработване, Дървообработване, Електротехника, Информационни и комуникационни технологии, Селскостопански труд, Домакински и битов труд и Работа с текстилни материали на СОУ „Св. Климент Охридски” – Ямбол.”.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 5                          против – 13               въздържали се – 10

            Има ли несъгласни с обявения ват? Няма.

            Не се приема.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.10, ал.6 от ЗНП предлага на Министъра на образованието, младежта и науката да закрие МЦТПО – Ямбол, считано от 01 юли 2010г.

 

 

Миланов - Уважаеми колеги, обявявам 15 мин. почивка до 16:45 мин.

След почивката кворум 29 съветника.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно преструктуриране на системата от ЦДГ в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя представи предложението по приложения материал.

ПК „Образование” – След проведените на две заседания дебати решението на комисията е, че подкрепя предложението.

Миланов - Уважаеми колеги, имате думата за предложения, становища и мнения.

Ненчев – Представените материали не ми дават достатъчно основание да смятам, че това преструктурира на ЦДГ е наложително и точно в този момент. Какво имам в предвид. Анализа който е направен в материала на практика представлява една снимка на състоянието на детските градини към настоящия момент. Образованието по принцип е сложна материя, поне така си я представям аз. Аз, очаквах да видя сериозен демографски анализ, анализ на труда, на заетостта, да разбера кои и колко хора има работещи на една смяна, на две смени, извън града, колкото от тях се нуждаят от ЦДГ, колко може да се нуждаят от разширено използване на детските гради, може би някои се нуждаят от детски градини за цялата седмица. Не видях критерий, по който да се оценят детските гради освен критерия съотношението на разходите и икономическата оценка към момента, който се базира на броя на децата в групите и на детските градини. Не видях нито една качествена оценка на детските градини. Смятам, че  разглеждането на 8 детските градини от 13 също не е правилен подход, ако разглеждаме детските градини би трябвало да разглеждаме цялата система, те са 13 на брой. Детските градини и яслите по принцип са в основата на средното образование, което се явява същностна визия на гр. Ямбол. Мисля си че в условията на криза преструктурирането е нецелесъобразно и преди малко, с МЦТПО всъщност би трябвало вече да сме наясно, че премахването на учебно заведение или каквото и да е се дотира от държавата. Каквато и да е реформа тя се прави с пари, ние в момента пари нямаме. Практически това се явява от една страна основание за извършването на това преструктуриране, от друга страна се явява и абсурден фактор за неговото неправилно изпълнение. Смятам че не само детските градини, не само тези 8 детски градини, а и всичките заедно с образованието би трябвало да се подложат на един сериозен анализ, който да ни даде основание за една дългосрочна перспектива и за да може да приемем по-правилно решение. Поради това, смятам че към момента не е целесъобразно да разглеждаме, така нареченото преструктуриране.

Зафиров – Това предложение от Нина Русева зам. кмет изпълняващ със заповед за заместване № 0030 от 25.01.2010г., което е направила  много не ми е ясно, за това въпроса ми към кмета е какви са критериите, използвани при обединяване на ЦДГ „Свобода” и „Зорница”. Месечна посещаемост за 2009г., сума 1066лв. отнесено към средната месечна посещаемост за издръжка на детето средно на 120 деца за „Зорница виждаме едни 94 деца, които към момента са 110, с малко по-висока издръжка от 1 239лв. Искам да обърна внимание на ОА и тя трябва да знае, че едната детска градина е на павилионен тип и явно има малко по-завишени разходи, но това не значи, че децата не растат в една по-спокойна и по-ведра атмосфера, защото всеки един индивид, човек подрастващ, човек оформящ в бъдеще облика на гр. Ямбол, трябва да има една нормална среда на подрастване. Трябва критерия да не бъде само финансов, т.е. каква е издръжката на едно дете, дали са 1200 лв., дали с 1100лв., колко му струва едно дете по-малко, а трябва това дете да има свободна атмосфера. И тук до колкото виждам и срещите ми с граждани за предните няколко дни, това ще го направя после в изказването си, ще ви кажа някои от аргументите ми. Но смятам, че г-н Кмете, тук това предложение трябва да го преструктурирате специално за тези две детски градини, диктува едно напрежение между гражданите и между служителите на детските градини. Има част от хората, които си казват: „Дайте да се отървем от тези директорки”, другите казват: „Прави се това преструктуриране в момента, за да се махнат определени директорки”. Защото децата фактически ще останат в тези детски градини, те като сгради няма да бъдат закрити. Идеята е просто да се махне една или друга директорка. И ако г-н Кмета тука като политически лидер също покаже една безпристрастност той ще разсее тези митове и тези слухове, които витаят в пространството в гр. Ямбол. Защото да оставяме гражданите с убеждение, че се закриват детските градини с цел да се махнат определени директорки, които нямат определените политически убеждения. Това и беше въпроса към Вас г-н Славов, а пък после ще си направя и изказването.

Славов – Уважаеми колеги, тъй като г-н Председателя ми даде думата, освен на въпроса на г-н Зафиров, ще се опитам да дам отговор и на анализа който направи г-н Ненчев. И съм убеден, че в последствие, ако необходимо ще продължим с този дебат. Първо, какви са критериите за закриване на ЦДГ „Свобода” и ЦДГ „Зорница” и изобщо на всичките детски градини, които са включени в тази схема. Ще искам много точно и ясно да бъда разбран от всички, че аз, като кмет и вие, като общински съветници нямаме право да подхождаме субективно към когото и да е било, когато става дума за нашите деца и за интересите на града. Макар че има много политика във всяко едно мое действие и във всяко едно ваше действие, защото вие всички сте представители на различни политически сили, аз също. Но ние нямаме право, защитавайки интересите на града, да подхождаме по този начин. И в това наше предложение, повярвайте ми, по никакъв начин няма субективизъм. От самото начало, до края както и за МЦТПО, както и за предните предложения, които бяха в тази сесия, водещ е бил интереса на града, в случая водещи са децата и това какво ще се случва със тях. И това предложение, ако се прави, то е с цел да се оптимизира управлението на детските градини по начин, по който нашите деца, децата на града ни да получат максимално добрата услуга, което могат тези детски градини да предоставят. И тук изобщо не става дума за един директор, за втори или трети. Става дума точно за безпристрастни критерии, обективни критерии, на които сме стъпили. Защото, ако ги няма обективните критерии тогава наистина се изпада в една субективност. Може и аз да не съм запознат, независимо, че съм областен координатор на ПП ГЕРБ и ако бъркам нека някоя от директорките, тъй като още не сме преструктурирали детските градини, да стане и да каже дали е член на ПП ГЕРБ. Аз мисля, че няма такава, както и няма на училищата общинските директори. Това дали ще слагаме или ще махаме може би е била стара порочна практика, но както виждате нещата са малко по-различни от колкото са били на времето. Това в кръга на шегата естествено. Но не това е било водещия критерий и не това е и ще бъде за напред водещия критерий. И за това този дебат докато върви, защото съм сигурен, че ще има дебат, нека да поставим интереса на нашите деца на първо место, това какво те ще получат, чрез това преструктуриране. И точно момента на кризата, която всички изпитваме в тази държава и в нашия град е повода да погледнем, да намерим слабостите в действията и в управлението на различните структури, да намерим оптималния вариант, така че да има ефект и върху качеството на услугата, и да се спестят пари, и интересите да бъдат защитени. Към настоящия момент няма какво друго да кажа убеден съм, че ще продължим след малко.

Хаджигеоргиева – Аз изчаквах, добре че г-н Зафиров, зададе този въпрос. Тук се говори, че след като се закрият тези градини, аз не знам закриваме ли ги, защото пише, че децата ще останат там на място, значи градината стои. Закриваме градината като какво, юридическо лице ли? Не е като юридическо, значи махаме един директор, остава другия. С какво ще се подобри състоянието на децата? И когато дебатирахме дали тази точка да остане аз си казах моето желание. Не искаме вече на парче да работим тия работи. Само преди месец ние приехме бюджет, разчели сме всичко. Тогава никой не каза, че в детските градини нещата са толкова сложни. Изведнъж още топъл, топъл, ние нито променяме бюджета с нещо и влизаме да закриваме някакви наши учреждения. Когато се прави реформа, прави се концепция цялостна за всички, с перспектива за години напред. Аз в обосновката сутринта зададох въпрос. Наясно ли е някой тук от нас колко ще бъдат децата в началото на септември? Не знам, може да намалят и тогава вече да изпразваме градини и да ги продаваме, както в някои градове направиха, че след това другите, които дойдат след нас ще започват да строят набързо софийският модел. Това мен ме учудва и никой не може да ме убеди, че това се прави с цел да бъде по-добро съществуването на децата в детските градини. Значи тук няма никакви нормативи, които да ме убедят. С колко ще се увеличи парите за децата? Квадратури има там някакви изисквания на децата, спазени ли са? Защото тук бройки на деца в едната група били 22, в другата не знам колко били. В едната градина са повече, в другата са повече, но площите и детските градини като конструкция и като разпределение са различни. Какви са условията в едното, условията са да има там норматив, колко беше 4кв.м. на едно дете ли там 2кв.м. ли беше, че бъркам забравила съм ги тези неща. Ако бяха изнесени тези работи и ме убедиха, аз също щях да предложа и да подкрепя това предложение. Защото сега със закриването ще махнем колко трима ли човека, колко, всички други казват, че ще останат. А тук ние говорим не за персонала, ще подобряваме състоянието на децата. С какво? Къде са повечето пари, които даваме за издръжка? Икономии няма да правим на отопление, няма да направим на текущите разходи, защото децата щели да бъдат в същите помещения, в същите сгради. В ония много лошите времена, когато нямаше пари ние не си разрешихме да ликвидираме нито една детска градина, нито една ясла. И добре, че не сме го направили, защото се установи, че наистина сега в кризата с увеличава броя на децата, които отиват в детските градини, защото родителите нямат възможност от беднотия да създадат такива условия. И аз, без да го тълкувате това като нарочно отказване от този въпрос да се разглежда бих искала и да не се приема. Предлагам да направим цялостна концепция на детските градини, като имаме възможност да видим колко деца ще постъпят като излязат от яслите. Въвежда се децата, които са на 5 години да бъдат целодневно в детските градини според новия закон. Къде ще ги слагаме? Възможно ли е, ще запълваме ли всички градини, може да се наложи да ги сливаме детските градини, а не да ги закриваме. Просто е неубедително в мотивите, които са поставени в това проектопредложение. За това се говори тук, че има тенденция за освобождаване от някои хора. Начина, по който е поставен въпроса тук довежда до тези изводи.

Славов – Мисля че темата е достатъчно сериозна и е по-добре да има въпроси и отговори един след друг, а не да се натрупват, ще се изгуби връзката. Първо да кажа някои неща, които са основополагащи за тази тема. Детските градини в тоя буквален смисъл, както се изказва тук от трибуната, няма да бъдат закрити. Материалната база и обслужването си остават там, където са и към момента. По никакъв начин това няма да се отрази на децата, които се обучават в детските градини, освен към положителна насока. Точно, чрез оптимизация на управлението, което ние с тези действия и това предложение целим. Г-жа Хаджигеоргиева не е права, че никой никога не е правил подобно нещо в община Ямбол. 1995г. са обединени ЦДГ № 7 „Детелина”, ЦДГ № 17 „Слънце”, под наименованието ЦДГ № 17 „Слънце” и ЦДГ № 15 „Акациите” и ЦДГ № 18 „Люляците”, под наименованието ЦДГ №18 „Люляците”, това е 1995г. И тогава е имало волята и мъдростта на ОбС и съветници да предприемат действия, които да доведат до по-голяма ефективност в действията на обучителния процес и грижата за децата. За хубаво или за лошо живеем в демократични времена, където хората сами, т.е. родителите в случая сами могат да изберат къде да получат тази услуга, която предлага ЦДГ. Един такъв пример, може би малко груб, но много нагледен само да не бъркам имената - ЦДГ „Биляна” и ЦДГ „Малина”. Те са буквално залепени двор за двор. В едната има повече деца, в другата има по-малко деца. Значи става дума за лично предпочитание на родителя в зависимост от услугата и в качеството на услугата, която е предоставена в едната детска градина. Става дума буквално за ограда, до ограда. Това предполага, че на едното место менажирането и процеса на управление е далеч по-качествен от другото место. И точно момента, в който сме, в момент на криза е този, който ни дава възможността да анализираме къде отиват парите на нашите съграждани и дали срещу тези пари се получава максимално доброто качество на услугата, която самите вие търсите и целия град търси. И тъй като няма да се закриват бази, но става дума за разходи. При средни разходи в големите градини между 800лв. и 1000лв., в по-малките градини са 1300лв. и нагоре. При цена на храноден на едно дете в малката градина най-ниската цена е 1.28лв., в големите градини стига до 1.70лв. Защото средствата, които имат и акумулират големите градини са достатъчни, за да предоставят едно по-добро качество забележете при една и съща доставка, при едни и същи хранителни продукти, при една и съща ставка на децата, така би трябвало да бъде, но не е така на практика, когато се видят числата и когато се види анализа. По същия начин тук става дума, когато говорим за оптимизация, че ще се приготвя храната в един кухненски блок, а не в два, че децата в две детски градини ще се хранят  при едни и същи условия, че ще се акумулира по-голям финансов ресурс, който ще даде възможност да се разходват средства и за обучение на учители и за квалификации при повече персонал, защото малките градини и родителите и директорките са наясно, че лятото не могат да излязат в отпуска и ще има възможност за взаимозаменяемост, че ще може да се направи много по-добра оптимизация, когато лятото трябва да бъдат затворени детски градини и да останат останалите, които ще обслужват града. Има достатъчно други основания, от които не само съкращаването механичното на един, двама или трима човека е водещо. Но така или иначе оптимизация на управление значи оптимизация на управление на човешкия ресурс, т.е. персонала, но трябва да имаш възможност за това. И когато имаш възможност за по-голям персонал като преподавателски и обслужващ е много по-лесно. Финансов ресурс, който ти дава възможността да отделиш повече финанси в конкретното предлагане на услугата, защото имаше искане и от директорите на детски градини да направим с делегирания бюджет така, както им предоставяме и стандарти на общината, само че как да ги направим, когато в едната детска градина хранят за 1.28лв., а в другата за 1.70лв. Когато в едната нямат възможност да платят бонусите към заплатите, преквалификацията и всичко останало, а в другата имат. Защото една част от финансирането е от държавата, а другото от общината. Няма възможност освен стъпка, по стъпка да се започнат такъв тип оптимизации. И когато говорим, че трябва цялостна стратегия, значи аз съм убеден, че ако минем на принципа на цялостната стратегия още 10г. ще я правим тази цялостна стратегия. По простата причина, че динамиката на времето е достатъчно сериозна и условията се сменят, колкото и на нас да не ни се желае, много бързо. И ако ние не сме адекватни спрямо изискванията, и очакванията, след година ще бъдат сигурно други условията или две коренно различни, но такива са към момента и поне в обозримото бъдеще. И тъй като тук не се засягат интересите на децата, напротив търси се максималната оптимизация и качество на услугата, още от самото началото започна да се измества дебата в това, че ще бъдат уволнени някои директори. Мен лично ме интересува каква услуга ще получи детето там а не кой ще бъде директора. Извинете, не е така, защото част от директорите включително а акумулирани, т.е. са инициирали подписки от родители в тяхна защита колко са добри, читави и кадърни. Ама точно за това казахме, че ние предприехме и стъпихме на базата на обективните критерии колко са разходите, колко са присъствените дни, колко се дава за храна, колко се дава за всичко останало, защото това са обективните критерии. Сега, че единия директор се случил на едното место, другия на другото, ето ви ги две градини залепени една до друга. Там където се управлява по-ефективно родителите предпочитат да отидат там и по-качествена услуга да получат. Това са фактите, не става дума за критика или за обида от някого, а за едни реалности, на които ние стъпваме.

Зафиров -  Г-н Кмете, първо аз не съм удовлетворен от отговора на въпроса, който ми дадохте. Тук говорим за критерии и аз единствено разбрах, че едната детска градина храни за 1.70лв., а другата за 1.28лв. Това ли е критерия по който ние оставяме децата си в детски градини? Ние не гледаме как тези деца растат и какво е отношението към тях, как те излизат като хора, примерно от тези детски градини, каква е средата, в която живеят. Ние гледаме за колко ги храним значи, ако ние гледаме за колко храним едно дете и това е критерия за тези 50ст., значи не отглеждаме хора в този град, ами отглеждаме животни. Току що в една предна точка с лека ръка ние подарихме 1 300 000лв. и аз разбрах в едни красиви документи, че ще вземем 10млн. лв. и общината ще стане по-богата с 50млн. лв. или 13млн. лв. Значи 1 300 000лв. ние ги подарихме и решихме, че Министерството на отбраната няма да ни ги плати като данъци, обаче всички граждани на гр. Ямбол ще ги платят като данъци. Ако погледнем това предложение от Вашия заместник, ще видим, че не става въпрос за оптимизация, в решението точно и ясно пише „закриване”, думичката е закрива, няма оптимизация. Разбирам красивите думи, обаче тука пише закрива ЦДГ „Снежанка”, ЦДГ „Зорница”, ЦДГ „Малина” и ЦДГ „Славейче”. Но аз виждам, че тук на 27.02 примерно в 22:43ч. кмета на гр. Ямбол Георги Славов награди най-добрите участници завършилия фестивал „Кукерландия”, кмета връчи наградата за цялостно представяне на маскарадни групи, на ръководителя на състава на ЦДГ „Славейче” Аня Динева. В момента хората са ни написали едни хубави писма, в които ни казват: „Не превръщайте и не позволявайте да се създадат детски градини гиганти”. В момента какво искаме да направим, искаме да създадем едни генно модифицирани детски градини, така ли да го разбирам аз? Може да има някои детски градини, които не отговарят наистина на критериите, но тук трябва вече ОА да взема мъдри решения, за това сме тук ОбС. Хората днес цял ден ми звънят и ми казват: „г-н Зафиров, нямаме вода в къщи”. ... Така, щом вече имаме поздравявам ви всички граждани вече имате вода, честита ви баня. Следващата сесия дано да стане многофункционален културен център.

Миланов - Много ви моля говорете по точката.

 Зафиров – Водещ е интереса на града, така е. Така каза и нашия кмет, но искам да знам, примерно, когато закрием тези детски градини примерно ЦДГ „Зорница” и ЦДГ „Свобода”. Какъв ще е финансовия ресурс, който община Ямбол ще спечели за в бъдеще? Или само ще махнем два щата, две директорки, примерно директор и счетоводител, а в бъдещ етап ние няма да постигнем необходимия ефект. Така, защото за в бъдеще вие знаете, а, че от 01.09.2010г. за 5г. деца се предвижда задължително обучение и ще дойдат повече деца в детски градини. Да не стане така, както навремето закрихме училището „Ради Иван Колесов”. И какво стана с него като го закрихме, кв. Каргон няма училище. Сега като ги закрием детските градини искате ли да ви кажа какво ще стане, ще станат молове, ще станат търговски центрове. Нашите деца, където трябва да израснат, където са бъдещето на България. Ето примерно една г-ца като Галина Симеонова в гр. София, доказан професионалист, доказва се с работата си. Едно такова дете, което е израснало в такава детска градина, ето доказва своите способности в гр. София. Аз не го казвам с лоши чувства, казвам го с най-добри чувства. Радвам се и благодарение на тази система, която е била дълги години в гр. Ямбол, където са израствали такива деца, по-различни. В нашия град са се родили примерно наионални лидери, най-различни, на политически партии, радвам се, че г-н Славов не е бил в тази партия.

Миланов - Много ви моля по точката.

Зафиров - Но искам да ви кажа, че тези деца са израснали в тези детски градини, затова, че вие трябва да знаете. Накрая искам да ви кажа, че след като в две детски градини работят до сега добре, попълват своите групи г-н Славов, много добре знае какви са критериите на общината, примерно 16 деца на група и т.н. След като те отговарят на тези критерии е немислимо тези две детски градини, това ви го казвам напълно сериозно, да бъдат закрити. Защото в решението точно и ясно, още един път ви го повтарям, пише „закрити”. Радвам се когато при мен дойдат такива дипломи и ми казват това е първа награда от „Кукерландия”, това е за ЦДГ „Славейче”. Ето една втора награда, пак на ЦДГ „Славейче”, хората са ни ги дали да се запознаем с тези неща, да видим какви деца растат в тези детски градини. Не трябва да работите в конкуренция с детските градини. Искам да ви кажа едно нещо, присъщо е на българската черта, присъщо е на Ямбол да се завижда, да плюем винаги комшията си и да казваме, че той е черен. Докато не научите и основния си урок да не изяждате ближния си, а да бъдете единни г-н Миланов, трябва да има единство дори и между детските градини, те да си помагат, а не да се самоизяждат.

Миланов /реплика/ - Винаги съм обичал външните оценки, те са нещо много хубаво. Имаме начални учебни заведения, едните са пълни до козарката и не е необходимо да им правим МЦТПО специално за тях, другите са половин, някои ги затваряме. Това не е в следствие на ОбС, че трябваше да се затвори „Ради Иван Колесов”, това беше поради некадърното управление на един директор, който водеше това учебно заведение към затваряне. И това не е оценка на ОбС, а на родителите, които не си водеха децата от кв. „Каргон” в това учебно заведение, а ги водеха в другите, в центъра на града. Защо? Никой няма да си закара детето на 3 км. вместо на 200м., ако той не преценя външно, не общински съветник, не кмет, че неговото дете там ще бъде по-добре. Същото касае детските градини, това, което говорим в момента. Едни детски градини имат по 7 групи, други са по 4 и по 3. Външна оценка. Никой не е накрал някой да заведе детето си точно там в тази детска градина, при тази тълпа от деца при условие, че другата има повече място, по-удобно, по му е добре. Нещо го е привлякло там. Може и да му харесва на г-н Зафиров, да гледат камерите и да говори, трябва да сме равни и да не се конкурираме, защото като се конкурираме потъваме заедно в блатото. Конкуренцията води до оценка и не оценката на ОбС, и не оценката на администрацията, оценката на родителите, които водят децата си там, където трябва да бъде. Трябва да ни накарат да гласуваме така, защото като си тръгнем от тази зала да сме гласували според убеждението си.

Зафиров /дуплика/ - Искам първо да благодаря на г-н Миланов, че отправи такава хубава реплика към мен. Но той трябва да знае, че всяко едно дете в една детска градина първо трябва да израсне като човек, не като животно. Оценката на родителите също е много важна. Но тези родители също и те като децата трябва да бъдат научени, че децата им нямат нужда само от храна, те имат нужда и от духовна храна. Радвам се обаче и на нещо друго, което ми направи впечатление точно при дебата на тази точка. Че гражданското общество в Ямбол почва да се събужда. Тези жени, които са отзад, които дойдоха да слушат нашия дебат на ОбС. Наблюдават всяко едно движение, тези директорки на целодневни детски градини. Това означава, че се събужда гражданското общество в гр. Ямбол и в цяла България. На някой може да не му е много удобно, че определена детска градина ще бъде закрита. Той може да иска просто да вземе децата от другата детска градина, да вземе базата, да направи една генно модифицирана градина. Голяма градина, която да няма контрол, но е много по-ефективно, когато всяка детска градина си има своя човек, който отговаря за децата, своя педагогически опит. Сега вие искате да ми кажете, че някоя директорка няма своя педагогически опит, ми нека да излезе и да го каже. Защо трябва да се плюете публично и да казвате тази няма, другата няма опит. Напротив работете ръка за ръка. Не гледайте всеки да дърпа  чергата към себе си. Ето от това идва целия проблем на България и на гр. Ямбол, че всеки дърпа чергата към себе си.

 

Славов – Първо благодаря на госпожите директори, че са тук в залата и имат възможността без да препредаваме и да гледат по телевизията, да бъдат съпричастни...Много ми хареса начина по който завърши г-н Зафиров, че в тази България и в нашия град всеки дърпа чергата към себе си и за това нищо не се случва. Искам само да споделя, което може да бъде потвърдено и от тук присъстващите директори на детските градини, че този процес, който накрая изкристализира с предложение от мое име за оптимизация на детските градини беше иницииран по скоро от директорите на детските градини и то от малките поради невъзможността да се осъществи нормално финансиране на процеса в тези детски градини. Преди да го вземем това решение имаше проведени не малко разговори, след като се взе решението и внесохме в ОбС също имаше срещи, имаше среши и с професионалните организации г-жа Шопова. И на тези срещи беше обсъдено много детайлно с колегите зам. кметове г-жа Данкинова и г-жа Русева, този процес, който ще престои. Опита се да каже преди малко г-н Зафиров, че само първата точка от решението ще се изпълни, ще се закриват едни детски градини и след това едва ли не ще стават молове, беше много добър изказ, ако бяхме вече в предизборна кампания. Но има още една втора точка на същото решение, в която е написано, че съществуващите сграден фонд, имуществото, документацията на закритите детски градини преминават за управление както следва, т.е. никой не закрива ЦДГ. ЦДГ не е сграда, тя е място, където се извършва един процес на обучение на децата в отглеждане и грижи, предлагането на една услуга. И точно тези 0.50ст. както каза г-н Зафиров, че те ли са разковничето, ама точно това е нагледен пример как се взема от децата, вместо да се предложи по-качествена услуга на децата. Точно тези 0.50ст. в малките детски градини се вземат и се дават за нещо друго, което е факт, това са числа. С числата няма как да си играем така фриволно. Това че три детски градини с наградени в „Кукерландия”, те всички, които участваха бяха наградени с грамоти. Но това по никакъв начин няма да се отрази на процеса на обучение и мисля че това е ясно за всички. Просто юридическа последователност от действия, които трябва да се случат, за да може да се извърши тази оптимизация, което преминава през закриване и през предаване на този съществуващ сграден фонд, имущество, оборудване и т.н. А колкото до такъв паралел и анализ с „Ради Иван Колесов”, мисля че наистина не е коректно спрямо нашите съграждани и спрямо всички ни да го правим към настоящия момент, защото те са несъизмерими неща. И г-н Миланов, много точно и ясно преди малко обясни не ние, не вие, не аз, не администрацията решаваме, къде родителите ще си дадат децата. Всеки един от нас е свободен в действията си за всичко в този живот и не можем да го наложим административно. И точно родителите са обективния критерий кой до колко се справя с възложените му задачи. Кой до колко добре управлява съответните детски градини, кой до колко добре предоставя и качество на услугата. И ние сме стъпили точно на тези обективни критерии. За това не виждам смисъл да обръщаме пак пирамидата от децата, които би трябвало да бъдат водещи за всички ни към директорите. Извинявайте за това, че някои от директорите които ще станат на приемни детски градини са директори не означава, че на утрешния ден ще са директори. Живота е динамичен, всичко се случва. Може да си намери друго поприще, може някъде другаде да му предложи възможност живота. Живота няма да свърши в детската градина с него, напротив, може да дойде някой друг, който да представи по-добре услугата, а може да дойде друг, който да не може да я представи по-добре. И пак родителите ще бъдат тези, които ще дадат оценка, но към момента реалните критерии са числата, на които ние сме стъпили.  

Вълев – Г-н Председател, позволявам си да Ви направя една забележка, че не е едно и също дали сега ще се изкажа или преди две изказвания. Левски е ония, който казва: „Времето е в нас, ние сме в него, то нас преобръща и ние него преобръщаме”. Сега по друг начин ще се изкажа.

Миланов - Извинявам се г-н Вълев, просто не видях.

Вълев – Колеги, позволявам си да опресня паметта на всички ни. Това, че преди една година в тази зала, взехме нелицеприятни мерки, непопулярни мерки за закриване на някои училища се разгоря един дебат, който дебат породи наше решение, в една насока. Вярно, че беше свързана с програма за оптимизиране, не беше точно концепция. Нали пак ние приехме тази програма, трябва да се напомни, че ние приехме тази програма. Кои бяха водещите показатели там икономическите, дайте някакви други показатели, които да водят. Във всеки процес има две страни. Аз познавах много хирурзи, така и някои от известните хирурзи в гр. Ямбол и съм водел чисто човешки разговор. И никой от тях не изпитва удоволствие да реже пръст на някой или ръката. Да, непопулярни са мерките. Има две страни в този процес. Едната страна са тези, които работят с децата, за чиито това е професия и с това си изваждат хляба, другата страна са децата. Кой защитаваме с тези мерки? Нямаме избор, само приказките са добри и лоши. По-малкото зло е което правим в момента. И когато правим нещо непопулярно трябва да имаме мнозинството да го направим и да го направим открито. Направих си труда, прегледах всички цифри, които са вътре, свързал съм се с детските градини, и в някои от тях съм бил до 4-5 години предни Дядо Коледа или Дядо Мраз, познавам естеството им на работа, но в криза сме. Не откриваме нови бройки, налага се да закриваме. Но не бройки за деца, а административни бройки. Неприятно е защото засягаме някоя съдба, преживял съм и аз такава съдба. Напускал съм работа и с командата „от утре не си на работа”. Но всичко трябва да се посрещне. В това време живеем и трябва да имаме смелостта да вземаме решенията и да ги отстояваме. Трябва да бъдем последователни, а това, което сме го говорили в тази зала, програмата, която сме приемали и съпътстващи допълнителни решения или действия, които да доведат до край.

Банков – Не знам за кой ли път почваме и гледаме нещо, не че аз съм специалист по всичко, но понякога като гледам предложенията и се чудя как може да се правят такива предложения и тука да ни увещават с не знам си какви приказки, пак ни свалят звездите от небето. Ами прочетете самото предложение да видите за какво става въпрос. Цитирам: „ниска пълняемост на групите, неефективност на разходите за отглеждане”, „В условията на икономическа криза, преследвайки интереса на данъкоплатците и целесъобразния разход на публични ресурси, считам за необходимо за предложа за закриване на структури”, подбрали ги две, по две, по двойки. Питам аз, от всичко, което е казано как ще се намалят разходите, как ще се увеличи пълняемостта? Тука има някакви разлики в едната, в другата детска градина ще станат към по-високите или към по-ниските ще станат, като се обединят? Какъв е икономическия ефект? Аз така го разбирам анализа, обединяваме ги разхода ще бъде толкова, разходите ни ще бъдат толкова за година. А тук още нещо ще ви прочета: „Това налага обективен анализ на процесите в образователната среда, оценяване на добрите практики и отчитане на факторите, които определят възможностите и пречките, пред които се изправят детските и учебни заведения в своето развитие. Настоящото предложение има за цел за изведе и дефинира основните проблеми, свързани с необходимостта о оптимизация на мрежата от ЦДГ в общината.” Това ли е оптимизацията? Хайде да си взимаме шапките и да си ходим, ако това е оптимизацията. 13 градини, 8 градини ги въртят тук по някакъв начин, другите 5 са оставени за по-нататък. Това ли е оптимизацията и това ли е промяната, която ние сме приели аз, не знам, не си спомням. Още има, продължавам да ви го чета, вие явно не сте го чели: „Анализът на актуалното състояние на мрежата от детски градини в община Ямбол извежда на преден план няколко основни проблема”, явно това трябва да гледам си мисля аз: „-Мрежата от ЦДГ, не съответства на броя на децата и разпределението им върху територията на общината, като резултат на демографските промени; -Високо съотношение учител/ дете; -Неефективност на разходите за отглеждане и обучение в резултат на наличието на не малък брой групи с недостатъчна пълняемост и функциониране на тригрупни и четиригрупни ЦДГ; -Неефективно използване капацитета на базите, от което следва неефективност на разходите за поддръжката им;” И аз си мисля, след като извеждаме тези проблеми със решението, което ни предлагат ние ще решим тези проблеми сигурно. Но какво решаваме, решаваме ли нещо? И думичката, разковничето, което е стигам, стигам като се въртя в решението. Тук има още едно много важно изречение: „Имайки предвид гореизложеното, както и потребността от предприемане действия за оптимизиране работата на ръководителите на същите, в интерес на децата и техните родители” и решението какво значи „закривам градините”. Извинете, ама  трябва да стигаме до закриване, това ли е оптимизацията. Ако закриване е оптимизация, браво. Защото веднага възникват въпросите. Какъв е икономическия ефект от това закриване на градините и прехвърлянето? Вижте какво прехвърляме: „сграден фонд, имуществото и документацията на закритите ЦДГ, преминават за управление както следва:” ами какво става с трудовите колективи, нещо за това да се говори, съкращаваме ли ги? Защото значи закриването, закриваме детската градина утре всичките вънка на улицата. Взимаме документацията от другата градина и готово, това означава закриването. Това ли целим? Какво правим? Просто ми е много интересно, тук кмета казва, че било негова идея, гледам, че на първи март е внесено, той беше в отпуска, не знам кога е успял да работи. Вижте това всичкото навежда на някакви скрити мисли, че се прави заради нещо. Ако искаме наистина да направим по-добре ръководството има си начин методически и т.н., къде отиват трудовите правоотношения? Къде отиват ръководството на възпитателния процес, контрола, методическото ръководство, никъде не се говори. Казва се за документация и за сграден фонд. От друга страна се казва сградите остават, децата остават, а кухните няма да готвим от едната градина ще носим на другата, сигурно ще видим какво ще стане. И какво правим, къде е икономията, че една директорка няма да бъде директорка и ще бъде учителка и ще получава малко по-малко пари. Това ли е икономията? Аз исках да видя от цялото оптимизиране, от това „оптимизиране” на детските градини ефекта. Значи едните не биле некадърни, обаче те остават в тази градина с децата, от другата ще ходят до обед, ще работят в едната детска градина, ще ходят в другата ли кадърните, където са, от другата, където си водим децата? Какъв е кадровия ефект? Какъв е ефект в управлението на базата, когато тя си остава базата? Просто един човек ще отговаря за две бази. Тука няма анализ, тъй като тук да кажем някои имат и детски ясли има и други неща, които съм към тях по издръжката. Просто, ако това се нарича анализ, ако това се нарича материал, здраве му кажете. И тук се говори, че едва ли не ние ще направим някаква оптимизация на човешки ресурси, на финансови ресурси, няма ги никъде. След това направени по двойки, добре ЦДГ „Снежанка” и ЦДГ „Радост” в кв. „Каргон”, ЦДГ „Малина” и ЦДГ „ Биляна” били през една улица, ЦДГ „Славейче” и ЦДГ „Червена шапчица”. А ЦДГ „Славейче” били возили децата от к-с „Бенковски”. Ами какво да ги правим децата в к-с „Бенковски”, като нямат детска градина? Като направим тогава ще мислим. Това че децата ги извозваме не е причина за нещо. Да ЦДГ „Малина” и ЦДГ „Биляна” казахме, ЦДГ „Зорница” и ЦДГ „Свобода”, аз не съм сигурен ЦДГ „Свобода” там до поликлиниката ли е?...Ами извинявайте едната там, другата долу на крайречния булевард. Не знам аз, до някъде бих възприел едно обединяване, ако се каже, но не за всички както са дадени. Но явно тук под оптимизация се разбира нещо друго, защото, ако искаме да подобрим учебния процес и другото, да. Дайте да направим подбор на хората, на кадрите, едните, другите и т.н. Има си начини да ги подобрим, ако трябва. Но по този фалшив начин, защото, ако тези две решения се вземат по този начин аз, ви казах едното закрива, а другото прехвърляме сграден фонд. Направихме МЦТПО, най-лесния е този начин е да закрием и готово. Ами закривайте, ще станем ОбС на закриването. Ефекта да излезе един и да ми каже г-н Славов, кажете 100 000лв. икономисваме от това ще дойдат от тук и тук, тогава вече го казваме. Но тук от това, което след като остава сградния фонд, след като остават хората, след като остават децата на същите места, тези разлики в издръжката пак ще ги има, те не могат д се променят освен ако изкуствено едната по-голямата където е да помага на по-малката като искате и сега можем да го направим.

Стефанов – Аз няма да мога да се изкажа като специалист в тази област, въпреки, че имам три деца, които са минали през детските градини на гр. Ямбол. Но това не ми пречи да направя една малка аналогия с други решения, които сме взимали в тази зала от началото на нашия мандат. Тези красиви думи, които г-н кмета ни ги приказва и ни обяснява как всичко било в полза на децата, как обществения интерес щял да бъде защитен и как всичко се подчинява на тази идея. Аз искам да ви напомня че със всичките приказки той ни убеждаваше да вдигнем данъците и таксите смет на този град и как този град ще бъде едва ли не най-чистия в България. Със същите приказки той ни убеждаваше, че улиците на града ще бъдат асфалтирани понеже няма да ги правим нещата на парче, а ще имаме концепция за цялостно асфалтиране на улиците в гр. Ямбол, както виждате нищо такова не се е случило. Това ми дава основание да смятам, че тук без концепция и със желание да се работи на парче ефекта ще бъде същия. В тази връзка аз ще направя едно искане в момента с цел да направим една консултация, като председател на група искам почивка 20 мин.

 

Миланов – Обявявам 20 минути почивка. Уважаеми колеги, моля в 18:10 часа да бъдем тук.

Миланов - В 18:00ч. има регистрирани 30 съветника, може да продължим 31 заседание на ОбС – Ямбол.

(Съветници от залата протестират, че часовника на председателя е назад и часът е 18.10)

Миланов - Той от сутринта е 10 мин. назад.

Симеонова – Колеги, позволявам си да направя процедурно предложение да удължим работното време на ОбС на тази сесия до разглеждане на всички точки от дневния ред..

Банков – Изказвам противно мнение, аз само моля, да се запише в протокола точно това, което ще кажа, че аз съм против продължаването, тъй като в момента е 18:10мин.

Миланов – Моля, да покажете часовника на екран.

Банков - Ето го часовника на стената, ако някой каже, че е друго времето сега, да го оспори.

Миланов - Има запис от сутринта в който съм казал кога започваме.

Банков - Сега е 18:10ч. по правилник ние работим до 18:00ч., така че сме извън работно време. Така че Вие сте длъжен да закриете сесията и да обявите следваща дата.

Миланов - 18:01мин. е в момента. Има направено процедурно предложение от г-жа Симеонова, за удължаване на работата ОбС, което съм длъжен по правилник да подложа на гласуване.

Стефанов – Извън работно време не сте длъжен. Вие обявихте начало след почивката за 18:10ч., само да ви припомня и трябва да е протоколирано.

Миланов - Сега е 18:00ч...Има го разбира се и го гледам не само аз.

Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-жа Симеонова за удължаване работата на 31 заседание на ОбС – Ямбол до приключване на точките от дневния ред..

            Гласували      за – 16            против – 1                 въздържали се – 2

Приема се.

Миланов - Продължаваме по т.21 от дневния ред. Уважаеми колеги, имате думата за предложения, становища и мнения. Г-н Мандаджиев, искаше думата да се изкаже преди поисканата почивка за консултации от председателя на групата „Не на корупцията” в ОбС – Ямбол.

Мандаджиев – Доста неща се казаха тук, най-вероятно и може би и аз ще повторя някои, за което се извинявам предварително. Всички знаем, че децата се насочват към детските градини от родителите по два принципа, ако мога така да се изразя. Единия е демографския по местоживеене, обикновено на родителите и много често вече на бабите и на дядовците. И втория, който напоследък също така доста родители предпочитат да използват е по предпочитание на условията на обучение, на жизнен стандарт, чистота, храна, добро отношение и това добро отношение към децата и към родителите. От тук веднага може да си зададем въпроса, защо „малките” градини, под малък имам в предвид за малък брой групи или деца, защо не са постигнали по-голям брой. Родителите ли не искат да има по-голям брой деца или ръководния състав не си е свършил работата? За това сами може да си помислите. Така че едно такова прехвърляне на имущество от една градина към друга ще ни помогне в много неща, които ще се опитам да кажа. Първо ще се избегне конкуренцията между самите детски градини тези, които са в близост точно в този момент и то точно по втория принцип, защото по демографския го изключваме те са една до друга. Хората ще предпочетат тази детска градина, където е имало повече деца, при този персонал. Тук се каза, че ние понякога гледам цифрите, ами ние сме задължени да ги гледам уважаеми дами и господа. Защото малко неприятно впечатление ми направи както каза г-н Зафиров, че ги храним като куче за 2лв. или 3лв. Ами кучетата ги храним за повече пари, в това можете да бъдете сигурни. Ние наистина сме задължени да гледаме тези цифри, защото с цифри се управлява всяко едно действие наше. Каза се тук дали ще има някаква полза да имаме разчет и т.н. Цялото това наше действие по прехвърляне на имущества, закриване на градини и т.н. действително е един резултат от стратегията, която сме приели преди. И мога да ви зачета: „Дейността на целите по тази стратегия е оптимизиране на мрежата от ЦДГ и общински училища като се отчита демографския фактор и условията на среда”. Точно това правим и резултатите естествено намаляване на общия размер разходите респективно издръжката на едно дете. Така че дали ще се получи някакъв положителен финансов резултат, разбира се , че ще видим. Но аз съм сигурен и вярвам, че това нещо ще се потвърди тези мои думи, че положителен финансов резултат ще има. Тук се каза, че се получават едни големи градини, които щели д останат без контрол и т.н., ами значи директно започваме да обиждаме директорите на големите градини в този момент. И за това, че са без контрол тези големи градини в момента просперират. Ами тогава какво да кажем за другите градини, които са, значи те не контрол ами не знам какво нямат. Бъдете сигурни, че тези сгради, които са няма да се продадат, поне на този етап. Но дайте да не се лъжем, че неминуемо ще стигнем до този момент, когато ще бъдат изпразнени част от този сграден фонд, поради намаляване на бройката на хората в България. Точно поради тази страна на демографския срив. И тогава действително може би пак няма да се стигне до продаване, а може да се насочим към нещо друго, точно пак към оптимизиране на образованието. Спомена тука някой има частни детски градини и т.н. Ами да, точно по този начин ще подтикнем развитието на учители и директори, които имат желание да се осъществят в собствена дейност. Колкото до това, че от тук нататък постепенно ще се премине към задължително обучение от 5г. възраст, ами да, в момента в тези градини, които останат с по две сгради ще има свободни стаи. Ами щом постъпи искане от министерството за преминаване на целодневно обучение веднага ще има материална база, няма да се чудим дали да търсим от някъде или т.н. и съответно тогава ще имаме повече възможности за изпълнение на това изискване и то с материалната база, която имаме в момента. Изказа се съмнение тук за кухните, че ще се готви в едната, че ще се носи, да ще има трудности, директора трябва да бяга от едната детска градина в другата, ами ще бяга. Значи отиваме към тази форма на управление, при която се търси действително оптимизация на всяка една дейност. Както един бизнесмен в момента в Ямбол и България се опитва да оцелява по някакъв начин и търси възможности в други сфери и т.н., така и по този начин директорите на детските градини и то на големите градини с радост ще приемат останалите деца и с радост ще искат да продължат тяхното обучение в тази посока. Защото както е направено и в много други градове има случаи вече работещи, където е преминато към една кухня майка. И мога да ви кажа, че е напълно възможно и напълно работещо и с много големи печалби от финансово естество. Така че не виждам въобще никакъв проблем д се направи тази наша стъпка и то в тази посока, както е в проекторешението. Да, разбира се има някакво притеснение и в персонала, и в приемащия, и в другия персонал, който ще бъде приет, ами нормално е да има при едно такова решение за промяна в един статут, който е стоял толкова много години. Уверявам ви, че това нещо ще премине и в действителност тези детски градини по този начин ще заработят много по-ефективно. Няма да казвам други цифри, сметнах тук няколко неща по чисто математически начин, които показват доста десетки хиляди лева печалба от самото сливане, от свиването на разходите на брой дете. Ще го видим на практика.

Банков /реплика/ - Аз не знам, явно за големи балъци ни взимат да ни приказват такива приказки, ама това си е наша причина, че ще стоим, мина 18:00ч. и пак ще стоим. В 18:10ч., председателя каза 18:01мин. и пак седим. Ами така ще е, ще стоим, подложили сме си главичките, карай, сега ще стоим. Но репликата ми е в това. Значи веднъж г-н Мандаджиев, говорите, че родителите водели децата в по-добрите градини с по-голяма подготовка и т.н., а след това говорите като съединим двете градини ще махнем конкуренцията. Значи те ги водят, защото има конкуренция. Пък като ги обединим ще махнем конкуренцията и всички ще ги направим на ниското ниво. Ами не знам, Вие казвате ще бъде така и аз казвам ще бъде така, нали, нищо конкретно. Но си противоречите, един път те подбират, втори път като ги обединим махаме конкуренцията. После ми говорите за бизнеса, той въобще няма място тук, когато говорим за децата, че бизнеса оцелява, ами те и децата ще започнат да оцеляват, но не знам горките как ще оцелеят. Защото отпред вижте какво пише, ако не сте го прочели: „Образованието следва да се разглежда не просто като разход на средства от бюджета, а като устойчива инвестиция в развитието на човешките ресурси”. Да, ама всичко това, което се прави е точно обратното на това. Защото всичко, което се изтъква са някакви икономически показатели, които ги няма. Питам ви аз, казвате ще има полза, ще оптимизираме, това не е оптимизация закриването, извинете. Казваме каква ще има, Вие казвате ще има, ще видим, недейте, така не може да правим анализ. Ако някой си гласува точно на това, че ще има без да знаем анализа какво ще бъде, ами това си е за негова сметка и прави сте тук да ни говорите както си искате. Питам ви аз, при закриването както е в първа точка, освобождава ли се персонала или не? Какво правим с целия персонал? Закриваме го, излиза вънка. От друга страна казваме ще го запазим, т.е. новата градина, която поеме активите, който иска ще назначи. Така ли е? Обяснете ми го, защото тука оптимизация има някъде. Защо нямало деца, ами децата са да кажем 2000 в Ямбол. Вие ми кажете, когато ви се представи този материал като се подготвяте, защо няма деца. Какви деца ще има 2010г, какви деца ще има 2011г., във всеки район какви деца се очакват? Те са се родили и са там, как се намаля, как се увеличава. Аз така го разбирам анализа и да направим оптимизацията дори, ако трябва да изпразним сгради, което е най-логично да го направим както трябва и тогава ще икономисаме. А не те децата в същите сгради, лелките в същите сгради, учителките в същите сгради, само директора ще го няма и правим оптимизация. Аз на това друго му казвам. Така че какъв ще е ефекта от това действие? И другото, което е важно, пред всички искам да го кажа. Значи на закриването, освобождаването на хората, т.е. закриваме днес, утре им пускат заповедите и ги освобождават, дали значи това или не. С една дума можете да го кажете да, не. Да, значи ги освобождавате. Не, не ги освобождавате.

Славов – Уважаеми дами и господа, има правилник и там наистина е казано кой кога и как може да взима думата. И тъй като е написано, че кмета може да взима думата по всяко време аз се възползвам от това си право. И тъй като в момента тук наистина като на предизборна кампания започнахме да си говорим и да си губим времето и се говорят едни неща, които нямат почти никаква тежест в реалността към настоящия момент. А по скоро се опитва да се измести дебата в посоката социалния ефект ето сега махаме един директор какво ще стане с него, уволняваме едни хора какво ще стане с тях. Точно с директорите на градините и с колективите, и с профсъюзите е изчерпано докрай темата какво ще се случи със служителите, които остават в тези градини, които ще бъдат закрити. Те след това веднага ще бъдат назначени в приемащите детски градини. За голямо съжаление в закона няма такъв термин сливане, ако имаше щяхме да го напишем сливане, но дефакто това е сливане. Преди малко на почивката си говорехме и стана дума за детските ясли от седем директори, станаха двама. Беше абсолютно същия дебат зад кадър, бяха същите съмнения, бяха същите апокалиптични сцени, че едва ли не детските ясли ще си отидат и този град ще остане без деца до 3г. Какво се случи, финансовия ресурс започна да стига, процесите на управление започнаха да се оптимизират и пряката полза за децата вече е видна и за колективите, които работят в детските ясли. Същото се търси и тук, и то да кажем почти идентичен вариант, само че става дума не за 7 детски ясли, където от 7 директора станаха 2, а за 8, където от ще станат 4 директора. Колкото до тази постоянна спекулация с „Ради Иван Колесов” тук в залата има и учители, и директори, и те са много наясно каква беше ползата от това да се закрие. Колкото и непопулярна стъпка да беше, но тя беше много необходима и навременна И сега на всички им е ясно, че това е било много добро решение. Това къде родителите ще преценят да си заведат децата е нещо, което никой от вас не може да режисира. Точно поради тази причина „Ради Иван Колесов” си отиде, точно поради тази причина от кв. „Зл. Рог” си водят децата в другия край на града и обратното, защото всеки има правото да избере. Защо, нито аз, нито вие можем да отговорим. Това могат да отговорят родителите на децата, които ги записват в тези детски градини. Но ще зачета само две числа ЦДГ „Малина” и ЦДГ „Биляна”, разходи за издръжка на едно дете 2009г. в ЦДГ „Малина” 1672лв., в и ЦДГ „Биляна” - 988лв. Директорката на ЦДГ „Малина” е и в група, няма лошо, това е начина да се оцелее, не за друго, а защото няма финансовия ресурс, за да може да си позволи още един учител, защото ако си позволи този лукс да назначи още един учител трябва от някъде да се вземат пари, т.е. от парите, които директно обгрижват децата, с което ще падне и качеството на услугата. Ама то по същия начин стои и за останалите, които са написани и те числата са абсолютно безпристрастни. Когато говорим за положителен финансов резултат. Специалистите от общината са направили много точен разчет. Прогнозния финансов резултат от предлаганите промени в размер на 40хил.лв., в следствие на оптимизиране на вътрешната структура на детските заведения, т.е. на хората, които работят и 50хил.лв. местни дейности в резултат на икономия ел. Енергия, вода и консумативи към сегашния момент механично, ако това се случи. А при едно добро управление, там където директорите вече са доказали тези си качества и ако ви прави впечатление една детска градина се слива с друга, но там където директора на детската градина е показал мениджърските си умения има по-добри резултати, т.е. към настоящия момент при едно механично сливане имаме 100хиллв. положителен внос, а при едно оптимизиране на целия процес това число ще стане по-голямо. Което ще доведе само по себе си до онази оптимизация, която търсим, възможност за квалификация на персонала, възможност за по-ефективно вземане на отпуски. Ето тук са директорките и могат да споделят в малките градини кога и как остава време да се излезе в отпуска без да се наруши ритъма на обучение и обгрижване на децата и всички останали следствия, от които храненето е едно от всичките, които дадох като пример в началото. Това, че постоянно се говори за закриване и какво ще се случи после тук не става дума за закриване в ония грубия смисъл, в който се опитва да се употреби думата. Тук става дума за оптимизиране, чрез преливане на едната детска градина към другата. За голямо съжаление в закона няма уредена нормативна база, с която да стане сливане. И за да бъде чисто, включително и за колектива и за персонала, който работи в момента се минава през тази стъпка закриване и след това назначаване в приемната детска градина. Но този разговор е проведен и с профсъюзите и с приемащите детски градини, и с тези на останалите детски градини. Така че този процес не е така взет от нищото и да сме го сложили на масата. И пак за кой ли път се убеждавам, че тук въртим, сучем и накрая всичко опира до директорите. Извинявайте, но хайде да изместим тежестта и плоскостта върху децата. Какво получават те в тези детски градини, които се управляват кадърно и какво се получава в другите и защо директора трябва да е водещ, детето е водещо, резултатите са видни и явни. Като не е могъл д се справи, той може да има себе си за много добър професионалист, но оценката не я дава сам за себе си той, оценката я дават родителите, които са записали и безпристрастните числа, когато се направи икономическия анализ.

Зафиров /реплика/ – Аз при такива мастити юристи и оратори като г-н Мандаджиев, казвам юрист, защото е заел една защитна позиция. Да, така е. Ние сме, да има ясни критерии г-н Мандаджиев, господа общински съветници. Ясните критерии, обаче не личат при две детски градини ЦДГ „Свобода” и ЦДГ „Зорница”. Значи тук има една детска ясла, ако са критериите еднакви за всички и ги спазваме, и казваме да, така е оптимизираме или закриваме, зависи каква е думата, която използваме и приемаме радикалните мерки, защото имам примерно финансова криза. Обаче, когато няма равнопоставеност, по какви критерии примерно казваме на едната директорка да си отиде, другата да остане? Едната повече знае от другата, проверихме и на нея кетапите колко може, колко труд е издала и какво, на другата не сме проверили примерно или обратното. Трябва да има ясни критерии по принцип за тези неща. Всичките не могат д бъдат доволни това е ясно. Едната ще е доволна, другата няма да е доволна. Но всеки, който е дошъл тук трябва да има едно отношение към въпросния проблем. Този проблем аз искам да ви кажа като общински съветник, че този материал, който сега влезе и особено към г-н Мандаджиев, защото репликата ми е към него на няколко пъти беше преправен от ОА. Той влезе в последния момент за разглеждане. Значи ние точно това искаме и ПК КВПМХ е взела становище по този проблем, макар че той не беше резолиран до нас, по простата причина, че става въпрос за млади хора. Трябва да има ясни критерии. Трябва да има публичен дебат, дали това да стане, дали да не стане. Щом говорим за родители тука ми докараха няколко подписки, в които пишат родителите че не искат тези детски градини да бъдат закрити. Значи не може да слагаме родителите и да казваме: „вижте родителите не са доволни”. Ами това е истината при обществения дебат, за това сме общински съветници, за това сме избрани. За това всеки общински съветник има по 800 гласа зад гърба му, той представлява 800 човека, които са отвън, които държат сметка на нас. И ни питат: „Господа защо закрихте детската градина, която е до нас?” а вие дефакто не я закривате, ами правите една оптимизация. Аз това не мога да го приема. Думата обгрижват съм я чувал от един известен български политик, той макар че не може да бъде български по конституцията на България Ахмед Доган, той ги обгрижваше политиците от тройната коалиция. Аз, тук поправям г-н Славов, мака че репликата мие към г-н Мандаджиев, да не я използва спрямо децата тази дума. Отпуските на директорите мен не ме интересуват, директора е учител там да полага усилия да израснат едни цветя, едни деца на бъдещето и аз като гледам какво е отношението към системата в момента се чудя моята дъщеря, която е на две години, в коя детска градина да я дам и дали въобще да я дам в детска градина. Значи не може да го има, отзад на герба пише „Съединението прави силата” аз ви предлагам първите две букви да ги махнем и да стане „Единението прави силата”.

Мандаджиев /дуплика/ - Искам да благодаря на господата, които ми направиха реплика. Най-малкото, за да кажа още нещо по тази тема. Всъщност г-н Кмета отговори на част от въпросите, които г-н Банков, зададе към мен. Понякога много хора от тази трибуна се страхуваме да кажем неща, които ще накърнят, може би и ще заплашат едно бъдещо избиране на всеки един от нас в следващ мандат, т.е. да не заплашат собственото си избиране. Г-н Банков искаше да пита дали ще се уволнят учителките. Той Ви каза г-н Кмета, аз ще го потвърдя. Да, ще бъдат уволнени и след това ще бъдат назначени на новото място. Следва следващия въпрос, който също е неприятен за някои хора да го споделят. Да, ще бъдат назначение тези учители на следващото място. В пълно право е директора, когато види той как се справя със своята работа да ги смени след време както и сега има право. Всеки се доказва с работата какво може да свърши и дали ще си заслужи работното място. Ако това е притеснение за някои от всички там в детските градини, ами всеки д си гледа работата в крайна сметка и то правилно. Г-жа Хаджигеоргиева, ми подметна там, че съм бил кандидат за кмет и съм бил подготвен, ами подготвил съм се и няма да кажат никои след време „защо закрихте детската градина до нас”, защото тя няма да е закрита, тя ще съществува, само че под друго ръководство.

Кескинов - Много хора се упражняват върху темата детски градини, включително и ОА, но всички забравят една малка книжка, която трябва да ни бъде пътеводна звезда, казва се Конституция на Република България. В чл.1 на мястото на ръководната роля на партията е записано, че Република България е социална държава, т.е. тя се грижи за своите граждани, държавата. И когато тук в материала е записано, че това е услуга на мен лично това не ми е понятно и това е противозаконно. Това е задължение, не е услуга. И именно тук искам д вляза в битието си на икономист, което съм практикувал в продължение на 10 години. Та икономическите показатели, има едно основно изискване, те трябва да бъдат при равни условия. Може ли ОА да се закълне, че всичките детски градини са при еднакви условия, ако те са при еднакви условия, тогава може да бъдат сравнявани и техните показатели. В случая не е така и величините, които ни се сочат са икономически несравними, математически може да са сравними, но икономически не са сравними. Едно кило картофи и едно кило ябълки са все по едно кило, ама са различни. Дори и ябълките помежду си са различни. Ако мига да цитирам г-жа Данкинова, която преди година и половина при закриване на училището „Ради Иван Колесов” заяви, че от 2011г., цитирам по памет, но е съвсем точно, ако ни е излъгала това е друга тема на разговор, децата в гр. Ямбол в първи клас започват да нарастват. Което означава, че да стигнат до първи клас през детските градини, значи там вече децата са нараснали и този процес е устойчив. Така че децата не намаляват, а нарастват. Ако кризата се отрази по някакъв начин, то ще бъде след няколко години. Към настоящия момент имаме ръст на децата в гр. Ямбол, на който и аз съм допринесъл в известен смисъл, като многодетен баща. И искам да кажа освен това, че при родителите, специално при мен и при много други, детската градина не е въпрос на избор, а въпрос на удобство. И не може да се прави някакво сравнение с учениците в по-горните класове. Там има училищни автобуси минават, децата са по-големи, едно малко дете да го размъкваш през целия град, защото ти харесвала детската градина в другия край на града е просто смешно. Аз, ако имам време да го разкарвам, няма да го давам изобщо на детска градина. Отивам на работа, детската градина ми е напътя, оставям си детето върша си работата. След работа го взимам по същия начин. Това е в детските градини, в училищата нещата са съвсем различни. И аз лично не мога да разбера от къде се получават тези икономии. Учителите си имат заплати, те си остават. Сградата си има отопление, осветление, ремонти и т.н., те си остават. Единственото, което съкращаваме са няколко директорки и от икономията излиза, че е от отоплението на стаята на директорката, но другата директорка, която ще ходи в тази детска градина няма да стои на студено, там стаята и трябва да е затоплена, готова, когато пожелае да я посети. Значи и там нямаме икономия. От къде идват икономиит? Значи остава от съкращение на кухненския персонал, който евентуално съвсем случайно ще се случи и толкова. Чак в такива гръмки вероятни цифри няма да влизаме. И не случайно за това, ако отидем в математиката има геометрия, но има и не и друго, освен геометрия. Айнщайн е установил, че разстоянието между две точки е права линия, не винаги обаче правата линия е най-краткото разстояние. Ето това разберете, че едно механично съкращение, едно механично обединение не е най-ефективното. За отоплението на две директорски стаи не считам, че трябва да се прави една недоказана реорганизация, ако ОА бъде така добра да ни представи един анализ, но не такъв, какъвто ни се представи на калпак, това дете в тази детска градина било толкова, в другата толкова, добре. Обаче кой създава условията в детските градини, ОА, ако е създала еднакви условия в двете детски градини, да, но при условие, че едната е санирана , с алуминиева дограма, с ново парно и т.н., а другата не е, какво сравнение правим? Ние изкуствено сме вкарали тази детска градина в разходи и после и ги смятаме в тежест.

Майсторов – Като чета материала, според мен е допусната някаква грешка, тъй като: „Имайки предвид гореизложеното...и на основание 1л.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА...предлагам ОбС - Ямбол да вземе следното решение...” и се казва първо решение, второ решение и т.н. Значи това по никакъв случай не може да бъде по т.23 от Правилника и не знам най-вероятно е някаква грешка. Според мен това не е правилно и моля да бъде коригирано, тъй като според мен е по т.9, ако искате мога да ви го изчета: „Приема решение за създаване, преобразуване и прекратяване на дружества с общинско имущество избират представители на общината и техните органи”. В т.23 пише: „Решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи”, това коренно изменя кворума при гласуването. Приемам, че е някаква техническа грешка и ще помоля г-н Председателя, да я отстрани.

Миланов - Ще помоля вносителя да провери относно, не съм го проверявал. Г-жо Данкинова, ще ви помоля да проверите.

Лилов – Уважаеми колеги, винаги ми е трудно след речовити, мастити и компетентни специалисти да вземам отношение. За това ще кажа кое ме притеснява, като човек, който смея да твърдя, че разбирам от образованието. Задължение на държавата е да осигури основното образование на децата до 16г. възраст. А нашите задължения са да осигурим условия за отглеждане и възпитание на децата в детските градини. Това не е задължение, а както искате го приемайте другото. Притесняваме другото. При стандарт от държавната субсидия делегиран бюджет 1 408лв., направих си една сверка с колежките допълнително за децата от 3г. до 5г. какви са приходите на всяка една от детските градини, които ние дебатираме. Колко от децата 6г. са в тези детски градини и там доста добра субсидия получават 1 626лв. при положение, че техникума, който водя е 1491лв. на дете. Значи прекалено добре осигурена държавна субсидия за издръжка на едно дете. При това положение съм изненадан, онзи ден Данчето Павлова, когато ми даде справката над 90% от делегирания бюджет на детска градина е фонд работна заплата. Представители си какво значи това нещо. Като в същото време абсолютно задължение е на другите в рамките на този фонд контролиран от първостепенния разпоредител да бъде осигурено допълнителното възнаграждение за кариерно развитие и диференцирано заплащане. И в тази връзка се чудя колко от нас са обикаляли от тук присъстващите общински съветници в детските градини, да знаят какви са условията, в които се води обучението каква е... не казах, че няма, казах не знам колко аз, знам поне двама, които сме обикаляли. Понеже обещах 3мин. Нормално ли е в детските градини оклада да бъде 1.28лв., а в другите да бъде много повече. Коя е причината, до какво води това нещо? И аз си задавам въпроса дали няма да се занимаваме ние като ОбС да до финансираме детски градини 98.2 1.8% трябва да си покриват останалата издръжка? Друго не коментирам, не искам да влияя с думите си на никой. Не, това е проблема, че парите по делегиран бюджет не стигат в тези детски градини, а те не стигат, защото няма деца. Всичко останало е как щ се намалят разходите в детските градини ето това е въпрос и аз се радвам, че са тук директорките на детските градини пък какво ли щеше да бъде, ако са директорите на основните училища или горен курс, на гимназиите. Другия въпрос, който може би щеше да облекчи нашите мисли тук, които всеки един се стремеше да изкаже компетентно. Няма звено, няма институция, която да наблюдава качеството на образователно възпитателния процес в детските градини. Инспектората няма такава длъжност, няма инспектор, няма експерт. Общината има един единствен човек. Колко констативни протоколи има за качество на работата? На базата на тези констативни протоколи ние трябваше да имаме допълнително информация, но това е отделен въпрос. Как ще се конструира, как ще се структурира това вече може да се мисли, след като имаме решение на ОбС.

Симеонова – Напълно умишлено направих процедурата за удължаване на работното време, че наистина ще проведен един диспут, един дебат напълно разумен, ще вземем необходимото решение и ще довършим работата, която дължим на всички наши съграждани. Така както вървят нещата няма да свършим преди 23:00ч. с тази точка, да не говорим, че има още 8т., които също са важни за града ни. Молбата ми е да се държим наистина и д се отнесем сериозно и да вземем решение. Във връзка с това правя процедура за прекратяване на дебатите. А освен това ще си позволя да направя изказване, защото после няма да ми дойде ред явно г-н председателя, днес явно има други виждания...

Миланов - Бъдете сигурна, че след процедурата, ако заявите ще ви дам думата за изказване.

Симеонова - Процедурно предложение има направено...

Миланов - Г-це Симеонова седнете си след процедурата ще ви дам думата.

Банков – Колеги, изказвам противно мнение, аз не знам, наистина ставаме балъци, внимавайте. Защото тук преди 50мин. ни убеждаваха, че е много важно да продължим да говорим, а сега изведнъж така дайте да прекратим. Ако мислите, че е безсмислено това, което ние научихме, че 100 000лв. се икономисват, администрацията е изчислила, че това, което тук г-н Лилов, тука каза за там 90 и колко % за кариерното, другото и т.н, коментира някои неща. Извинявайте аз, мисля че е много смислен дебата. И мисля че тези неща трябваше да залегнат в предложението и за това аз съм против. Стига сте удряли тази балтия, ако сте решили нещо да гласувате, гласувайте. Аз съм против да прекратяваме дебатите. Те поприключиха.

Миланов - Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-жа Симеонова, за прекратяване на дебатите по точката от дневния ред.

            Гласували      за – 20            против – 6                 въздържали се – 4

Приема се.

Банков – Колеги, удължихме този въпрос и говорихме много, не знам за вас, но аз се чувствам малко балък вече, колкото повече продължава този дебат. Какво ми прави впечатление. Тук преди малко г-н Славов, се изказа и много съжалявал, ако имало сливания щял да го предложи, но няма, но явно забравя, че преди 1 час той обяви, че през 1995г. са се обединявали детски градини и това обединение вече е друго, но явно не се минава на обединяване, тъй като се цели ликвидацията на хората, които работят вътре. Защото г-н Мандаджиев, ясно ви каза да ще бъдат уволнени и след това ще бъдат назначени естествено, които са най-подходящи. Аз предполагам разбрах, че нямате хора от ГЕРБ там, сигурно ще има такива повече и трябва да взимате мерки правилно, ако не, да станат. Освен това чух, че вие разбирате ли 100 000лв. ще икономисаме. И на мене въпроса, веднага започнах да смятам от къде ще дойдат тези 100 000лв. Извинете, вие вярвате ли в това, което кмета заяви, че ОА е изчислила 100 000лв., че ще има икономия? Аз не вярвам. Който от вас иска да вярва аз, не искам да бъда балък. Защото тези 100 000лв., трябваше да се каже така: „идват от това издръжката на двете градини първата и втората 1000лв, 900лв, 2000лв. стават 800лв. става до второто, тука икономисваме еди колко си. От другите 2600лв. общо на 1600лв. на 928лв. става на 1000лв. го правим, икономисваме един колко си. Това аз го разбирам да ни направят сметката и ако искаха наистина да го направят, щяха да ни я направят, но когато ми я дадат и аз си я взема като общински съветник ще отида да я проверя. Аз ще направя насрещни проверки, а не това, което ми хвърлят тези цифри 1000лв. и т.н. Добре, когато ги съкращаваме, няма ли да обезщетяваме, това слагате ли го вътре? Защото аз съм сигурен, че ще бъдат нови хора назначени.

Миланов - Няма да бъдат казаха.

Банков – Така че, казва се вече като направихме оптимизацията в детските ясли, т.е. там директорите и ръководства намалили, вече парите стигат. Ами хайде да видим колко не са достигали и какво стигат. Тези определения стигат, ще станат едва ли не мотиви, на които ние да вземем такова решение, да ударим балтията на тези детски градини. Да, удряме балтията. Така че всичките доводи, които бяха аз съм съгласен и съм много доволен от това, което г-н Лилов каза. Но защо това нещо не беше предложено в материала и наистина ние да бъдем убедени. Сигурно има много доводи, които тука ни се подхвърлят от ръкавчета, хоп едно, хоп второ, хоп трето. Ами напишете си грамотно материала, дайте го и да разсъждаваме. Ама вие сега под натиска искате да вземем решението. И тук това, което се подхвърли в почивката едното решение се взимало с обикновено, закриването, а другото се взимало с квалифицирано. И какво ще направим? Ще го вземете с обикновено ще ги закриете, ами на другото ако нямаме 19 гласа какво правим.

Миланов - Не може да бъде такова нещо.

 

Банков - Коментира се какво правим тогава? Закриваме ги и край. Имайте предвид и това нещо, когато се гласува и се коментира. Така че имайки предвид това, което беше казано и малкото информация, която имаме. Значи ние почти с никаква информация, напротив това което ни беше дадено във никакъв случай не може поне мен не може да ме убеди че трябва да закрием детските градини и то точно тези. Другите 5 защо не ги коментираме нали са 13. Кой как е тука се подхвърли, кой при какви условия работи, кой какви разходи има. Какво друго обслужва. Значи ние малко го извъртяхме за директорите, оставете ги директорите, ние говорим за детските градини и какво правим с тях. А пак,  за да решим даден личен проблем правим закриване, след това ще назначаваме хора, когато можем да направим обединение. Беше цитирано, че обединения са направени и мисля че няма никакъв проблем, защото по този начин казвате да, няма нищо общо с „Ради Иван Колесов”, има, пак така го закрихме. За 20 000лв. трябваше да дадат, за да довършат учебната година. Но нас ни съблазниха 250 000лв., които трябваше да даде министерството. Така че моето конкретно предложение е да бъде отхвърлен този проект за решение.

            Славов – За останалите пет градини – (чете показателите им), ние не можем да знаем какво ще Ви бъде необходимо. Преценили сме и сме дали една определена информация, ако бяхте поискали повече на ПК щяхме да ви дадем. Разходите в другите градини са 800 – 900 лева на дете, в тези са над 1000лв. За да не зацикляме в едни спорове, че персонала остава на улицата и т.н. предлагам, ако прецените дайте думата на г-жа Шопова, представител на синдикатите, тя участва в разговорите, може съвсем грамотна да ви обясни нещата, разбира се ако има желание.

            Миланов – Тези предложения ги правя само аз или общински съветници.

            Симеонова – Отстъпвам моето право на изказване след прекратяване на дебатите на г-жа Шопова, ако гласуваме и ако желае, естествено. Предлагам да чуем мотивите на профсъюзната организация.

            Миланов – Подлагам на гласуване предложението на г-жа Симеонова ...

            Банков – противно мнение – Против това съм, защото някой ще ни обяснява тука нещо хипотетично, как се защитава, как не се защитава, защото ние не знаем мнението на ОА. Нямам против да го чуем, но това е неправилно. Кмета ни подведе, има информация и ни я дава на час по лъжичка. Ако искате слушайте го, аз не съм балък.

            Петков – Моето предложение процедурно е да отпадне точката и да се разгледа на следващото заседание.

            Миланов – Това е предложение за решение, а не процедурно предложение. Подлагам на гласуване предложението на г-жа Симеонова.

            Гласували      за – 15                        против – 2                 въздържали се - 3

            Приема се. Г-жа Шопова може да се изкаже, ако желае.

            Шопова – Участвала съм на двете заседания на КСО и на двете заседания на ПК Обр., в срещата на представители на синдикалните  организации от всички детски градини. Становището на общ организация е, че нас не ни тревожи в условията на делегирани бюджети преминаването на по-малката организация към по-голямата, защото иначе те ще се самозакрият.

            Изненадана съм, че тук се говори само за две директорки, а те са 4. Направете една анонимна анкета в двете градини и ще разберете какво е положението. В момента в в ЦДГ Зорница има 50 деца, в ЦДГ Славейче има 50 деца, там по вина на директорката не се извозват ...

            Банков – Предлагам Ви да дадем думата на директорките, тъй и тъй започнахме, да си кажат мнението и те.

            Миланов – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Банков.

            Гласували      за – 17                        против – 9                 въздържали се - 3

            Приема се. Желаещите да заповядат.

            Налбантова – Директор съм на ЦДГ Зорница, до Биков мост, там всички сгради, които знаете. Аз не съм против оптимизацията на детските градини, това трябва да се случи, но съм против това как да е да се случи. Ние сме се събирали на съвещания, ставало е въпрос, че сме в криза и че е необходима някаква оптимизация на ДГ, но това може би ще се случи наесен, с общи кухни и т.н. На събрание по този повод не сме били, коментирахме снабдяването с хранителни продукти, на 4 март е внесено това предложение, което днес се дебатира, на нас никой не ни каза, че това ще се случва. Научихме случайно, от г-жа Шопова се знае кой с кого ще се събира. Научих от колежки. Аз не зная какво да кажа на колегите, на родителите, не разбирам защо трябва по този начин да е. Не мога да се съглася, че ЦДГ Зорница е по-малка и на териториален принцип ще се обедини с ЦДГ Свобода. Имам много деца - 94, другата има 120, но те се движат постоянно, имам 4 групи и те имат 4 групи. Те се намират в една малка сграда, лесно е отоплението им. Аз има четири сгради, в едната е ДЯ Палечка и Социални грижи. Връщат ми се разходите и благодаря на г-жа Данкинова, че сега по-редовно ми се връщат, но дали е достатъчно? Имам 173 лв. повече издръжка на едно дете от Свобода, но дали те не се дължат на недостатъчното връщане на парите от тези две институции? Нека бъдем при равни условия и тогава да се преценява. Едни градини са със сменена дограма, имат икономии от отопление. Може би ЦДГ Свобода ще готви и ще дава пари за транспорт на храната, това също са разходи. Задължението на директора е и да възпитава децата, да ги научи да се обичат, да се уважават, да нямат нашите проблеми. За това оценката трябва да е цялостна, а не да се гледа само издръжката. Може да звучи нескромно, но аз заставам зад  колектива си, който двадесет години работи с децата, прави иновации, издали сме две книги, публикували сме седем статии в списание Предучилищно възпитание, преведени са дори. Ние работим и сме стараем. Трябва да има някой да ни оценя не само административно, а и как се справяме с квалификация и др., лично аз бях се заела десет години да си квалифицирам на моя издръжка кадрите и затова имаме иновации. Нека не звучи нескромно, в Софийски университет съм защитила първи клас квалификация и никоя друга директорка в Ямбол няма такава.

            Симеонова – Предлагам да ограничим времето за изказване до три минути на директор.

            Банков – противно мнение – Колеги, разбирате ли за какво става въпрос вече? Първо ни удължиха времето, после ни прекратиха изказванията, когато говори Шопова никой не даде минути и сега, когато откритото управление е, да ограничим времето за изказване. Има една нечуваемост, това е може би софийски прийом. Хубаво е човек да живее в Ямбол, да ходи по дупките в Ямбол, да живее по Ямболски.

            Миланов – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-жа Симеонова.

            Гласували      за – 14                        против – 8                 въздържали се - 6

            Не се приема.

            Георгиева – Директор съм на ЦДГ Славейче, в к-с „Зорница”, в оазис е скътана, сред зеленина, свежест и радост. Намират прием 124 деца в пет групи. В ДГ се радват на топъл прием на деца от к-с Бенковски, които нямат ДГ за деца не от малцинствен произход. За транспорта, който беше споменат, искам да Ви кажа, че той е изцяло за сметка на родителите. Общината не ощетена от това, че децата са от Бенковски. ДГ има традиции и още от откриването си работи по проблемите на спорта, най-добрата е в тази област в града. Има школи по английски, аеробика, танци и др. И там искаме да създадем личности. Когато едно дете обича своята майка, своята ДГ, ще обича и своето училище. Как тези деца ще бъдат обхванати от един директор? Когато една сграда няма стопанин тя запада и след време се ликвидира В шестата група, която е свободна искаме да направим една логопедична група, защото има деца с такива проблеми, които са ощетени, нека ни се даде възможност.

            Господинова – директор ЦДГ “Слънце” – Това е детската градина, която е на гърба на общината, в непосредствена близост, т.е. не е проблем дали е 9, дали е 4, дали е 6, стига да има достатъчно деца и оттук и достатъчно пари. Аз смятам, че ОбС не бива да подкрепя една идея, в която в градини, в които има по 60 деца годишната издръжка да бъде 1 800лв., а там където има деца и те имат нужда, тя да бъде 800лв. Това не е ли наказание за труда на всички учители, просто защото няма кой да даде гласност на това. Няма как да се случва. Не може делегирани от държавата дейности за детска градина “Слънце” да разполага с пари за квалификация, да използва само 70% от ресурса си за обезпечаване на фонд работна заплата, да има 30% от същия този ресурс за издръжка, а в същото време от общински дейности парите да бъдат насочвани към градини, които работят със 60, 70 деца. Може би тук е мястото да кажа, че окрупняването или както искате го наричайте с Вашата терминология, може би ще доведе точно до това, в градините, в които има деца, а те в случая ще имат всички – ще имат и пари, ще имат и издръжка, ще имат и квалификация. Г-н Банков, ако трябва да повторя ще го кажа малко по-бавно и по точно. ЦДГ №17 “Слънце”, тази детска градина е също с две детски градини, между впрочем искам да кажа, г-н Банков, че тази градина през далечната 1995 година е обединена по този начин, по същия този принцип.

Миланов – Хубаво е човек да се запознае, г-н Банков, аз не знам кой от коя детска градина е.

Господинова – Съжалявам, ако съм нарушила процедурата. Мисля, г-н Банков, че доста обидно се държите с тези квалификации, съжалявам, това не е пазар.

Миланов – Извинявам се, моля не влизайте в дебат с общинските съветници.

Господинова – Искам да завърша с едно изречение, логично и нормално, такава е практиката навсякъде, там където има деца, там ще има и пари и там няма да има този проблем, който сега се обсъжда и дебатира с всичките му странности в продължение на 2 часа. Благодаря ви.

Миланов – Ако може първо да се представите!

Райчева – Казвам се Ваня Райчева, директор съм на ЦДГ “Биляна”. Много ми е неприятно да видя, че първо много голяма част от Вас вземат думата, без да знаят за какво става въпрос. Само ще напомня един факт, в условията...

Миланов – Ще Ви напомня, че сте на това място не за да давате оценки на общинските съветници, а да си направите изказването относно това, което разглеждаме.

Райчева – Ако някой е бил засегнат, моля да ме извини. Факт е, че в условия на криза се вземат съответни решения. Аз съм учител, преди да стана директор съм работила 10 години като детски учител и е факт, че 2000 година, дамите и господата, които сега не приемат предложението на ОА, направиха същата мярка и закриха много групи в детски градини, тогава никой не мислеше какво става с персонала и къде ще бъде назначен, аз приемам предложението на ОА, въпреки, че повярвайте ми, че за мен и детска градина “Биляна” няма значение дали това ще се приеме или не, ние работим със 152 деца, на пълен капацитет, има достатъчно средства за издръжка в местните дейности и в държавните дейности. За да предизвикаме този разговор и наистина още на първото съвещание 2010г., когато се обсъждаше Бюджета, който ще бъде отпуснат на детските градини в местните дейности, голяма част от директорите, които имаме повече деца, за поредна година не можехме да приемем факта, че в детските градини, където има повече деца се получават на база брой дете много по-малко средства, отколкото в детските градини, където има по-малък брой деца. Явно е, че говорим за пари, ние просто искаме да има едно относително справедливо разпределение на местната издръжка към всяко дете, защото независимо в коя детска градина са децата на Ямбол и аз искам да им осигуря същите условия и толкова средства на децата в “Биляна”, колкото има и в другите детски градини. Благодаря ви.

Миланов – След дебата между общинските съветници се проведе дебат и между директорите. Изчерпихме всички възможни форми на дебати, процедурата по изказване на общинските съветници приключихме преди час и половина. Всички, които пожелаха се изказаха, чухме аргументите на администрацията. Чухме много пъти аргументите на общинските съветници, къде като изказване, къде като процедура по дебат и реплика, чухме директорите на ЦДГ, чухме синдикати и си мисля, че колкото и да не сме знаели преди 4 часа, когато започнахме да дебатираме по т.21 относно преструктуриране на ЦДГ, какво, що и как, се проведе един, както днес често чувам, обществен дебат, каквото и да означава това. Като чуя, че трябва да се проведе обществен дебат, разбирам, че общо взето нищо не трябва да се свърши.

Миланов – Подлагам на гласуване предложението на г-н Банков, за отхвърляне на проекта за решение.

Гласували      за -  12                                   против – 15               въздържали се - 6

Не се приема.

Миланов – Подлагам на гласуване т.1 от проекта за решение така както ни е представен от вносителя. /изчита текста/

Гласували      за -  20                                   против – 8                 въздържали се - 5

Приема се.

Миланов – Подлагам на гласуване т.2 от проекта за решение така както ни е представен от вносителя. /изчита текста/

Гласували      за -  21                                   против – 9                 въздържали се - 3

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

      1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,  във връзка с чл.10, ал.7 от ЗНП и чл.15, ал.1 от ППЗНП закрива : ЦДГ № 2 "Снежанка", ЦДГ № 12 "Зорница", ЦДГ № 19 "Малина"   и ЦДГ №13 "Славейче".

      2. Съществуващият сграден фонд, имуществото и документацията на закритите ЦДГ, преминават за управление както следва:

- от ЦДГ № 2 "Снежанка" в ЦДГ № 3 "Радост";

- от ЦДГ № 12 "Зорница" в ЦДГ № 14 "Свобода";

- от ЦДГ № 19 "Малина" в  ЦДГ № 22 "Биляна "

и от ЦДГ № 13 "Славейче" в ЦДГ № 20 "Червената шапчица".

 

 

Банков /отрицателен вот/ - Колеги, тези от Вас, които гласуваха, не знам дали разбраха какво стана. Аз поне се постарах да не бъда балък, през това обсъждане и това гласуване, това което искам да кажа е, че искам тези хора, тези колективи да запомнят, че по този начин, като не им разгледахме трудовите правоотношения, те вече са си вкъщи. Нека да запомнят кой гласува за тях, за това, без да има достатъчно обосновка, без да има някаква защита. Когато дойде ред за местните избори, пак така гласувайте, както предния път.

Канев /отрицателен вот/ - Спомних си един анекдот в края на дебата, който искам да Ви го споделя “Нещо става в нашта бака – уволниха 5 лъжици, назначиха 3 черпака”. Тука има 200 души ОА, ако искахте да направите чак толкова икономии, що не започнахте от тях, ами там от учители, директори и т.н.?

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителя представи предложението по приложения материал, няма допълнения.

            ПК приемат предложението. (приложени протоколи)  

            Миланов - Няма желаещи да се изкажат.

            Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 22                        против – 2                             въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол,  продава чрез публичен търг  следните  имоти – частна общинска собственост:

      1. Магазин на ул. „Тракия” № 16, гр. Ямбол, находящ се в приземен етаж на сграда, застроен с отстъпено право на строеж в УПИ ІХ 1054, кв. 7 по действащия регулационен план на гр. Ямбол, а по кадастралната карта – самостоятелен обект с предназначение за търговска дейност с идентификатор 87374.543.117.1.5, като част от сграда с идентификатор 87374.543.117.1, построена в поземлен имот с идентификатор 87374.543.117, при граници – над обекта – самостоятелен обект с идентификатор 87374.543.117.1.1 и самостоятелен обект с идентификатор 87374.543.117.1.2, ул. „Тракия”, ул. „Силиврия”, със застроена площ 146.89 кв.м., актуван с АОС – частна № 76 от 22.07.1999 г.. Начална тръжна продажна цена 96300 лв., без ДДС, в т.ч.  отстъпено право на строеж – 26400 лв. Депозит за участие 9630 лв.

      2. Магазин, находящ се в партерен етаж на жилищен блок на пл. „Страшимир Кринчев” № 1, гр. Ямбол, застроен с отстъпено право на строеж върху общински терен в УПИ ХХІІ 5110, кв. 62 по действащия регулационен план на гр. Ямбол, а по кадастралната карта – самостоятелен обект с предназначение за търговска дейност с идентификатор 87374.557.69.1.59 като част от сграда с идентификатор 87374.557.69.1, построена в поземлен имот с идентификатор 87374.557.69, при граници – над обекта - самостоятелен обект с идентификатор 87374.557.69.1.41, на същия етаж - пл. „Страшимир Кринчев”, самостоятелен обект с идентификатор 87374.557.69.1.60, самостоятелен обект с идентификатор  87374.557.69.1.58, със застроена площ 86.40 кв.м., актуван с АОС – частна  № 627 от 12.07.2002 г. Начална тръжна продажна цена 62800 лв., без ДДС, в т.ч. отстъпено право на строеж върху общински терен – 9500  лв. Депозит за участие 6280 лв.

      3. Офис № 1, находящ се в партера на вх. Г, жил. блок № 20, ул. „Димитър Благоев”, гр. Ямбол, застроен с отстъпено право на строеж в общински терен в УПИ ІV, кв. 17 по плана на ЦГЧ на гр. Ямбол, а по кадастралната карта самостоятелен обект с предназначение за офис с идентификатор 87374.539.6.1.30, като част от сграда с идентификатор 87374.539.6.1, построена в поземлен имот с 87374.539.6, при граници : над обекта – самостоятелни обекти 87374.539.6.1.4 и 87374.539.6.1.5, на същия етаж - самостоятелни обекти 87374.539.6.1.29 и 87374.539.6.1.31, със застроена площ 46.29 кв.м., актуван с АОС – частна № 1055 от 25.06.2004 г.  Начална тръжна продажна цена 38640 лв., без ДДС,  в т.ч. за отстъпеното право на строеж върху общински терен 7410 лв. Депозит за участие 3864 лв.

      4.  Офис № 2, находящ се в партера на вх. Г, жил. блок № 20, ул. „Димитър Благоев”, гр. Ямбол, застроен с отстъпено право на строеж в общински терен в УПИ ІV, кв. 17 по плана на ЦГЧ на гр. Ямбол, а по кадастралната карта самостоятелен обект с предназначение за офис с идентификатор 87374.539.6.1.32, като част от сграда с идентификатор 87374.539.6.1, построена в поземлен имот с 87374.539.6, при граници : над обекта – самостоятелен обект 87374.539.6.1.1, на същия етаж - самостоятелни обекти 87374.539.6.1.23 и 87374.539.6.1.22 със застроена площ 55.52 кв.м., актуван с АОС – частна № 1057 от 25.06.2004 г.  Начална тръжна продажна цена 45000 лв., без ДДС, в т.ч. за отстъпеното право на строеж върху общински терен 8900 лв. Депозит за участие 4500лв.

      5.  Офис № 3, находящ се в партера на вх. Г, жил. блок № 20, ул. „Димитър Благоев”, гр. Ямбол, застроен с отстъпено право на строеж в общински терен в УПИ ІV, кв. 17 по плана на ЦГЧ на гр. Ямбол, а по кадастралната карта самостоятелен обект с предназначение за офис с идентификатор 87374.539.6.1.31, като част от сграда с идентификатор 87374.539.6.1, построена в поземлен имот с 87374.539.6, при граници : над обекта – самостоятелни обекти 87374.539.6.1.5 и 87374.539.6.1.4, на същия етаж - самостоятелни обекти 87374.539.6.1.30 и 87374.539.6.1.29 със застроена площ 54.88 кв.м., актуван с АОС – частна № 1056 от 25.06.2004 г.  Начална тръжна продажна цена 51800 лв., без ДДС, в т.ч. за отстъпеното право на строеж върху общински терен 9878 лв. Депозит за участие 5180 лв.

      6.  Поземлен имот с идентификатор 87374.513.46 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХХІХ в кв. 162 по плана за регулация на промишлена зона, отреден за „Производствено складова дейност, търговия и услуги”. Имота е с площ 4000.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.513.47, имот 87374.513.49, имот 87374.513.48 и имот 87374.513.24. Актуван е с АОС № 963 от 28.07.2003 г. Начална тръжна цена на имота 111 630.00 лв, без ДДС. Депозит за участие 11 163 лв.

     7. Поземлен имот с идентификатор 87374.513.47 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХХVІІІ в кв. 162 по плана за регулация на промишлена зона, отреден за „Производствено складова дейност, търговия и услуги”. Имота е с площ 4165.00 кв.м.  и  има следните  граници:  имот 87374.513.45, имот 87374.513.49, имот 87374.513.48 и имот 87374.513.46. Актуван е с АОС № 964 от 28.07.2003 г. Начална тръжна цена на имота 117 815.00 лв., без ДДС. Депозит за участие 11 782 лв.

      8.  Поземлен имот с идентификатор 87374.547.38 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ І 27 в кв. 24 по плана за регулация на ж.к. „Диана”, гр. Ямбол, отреден за „Газстанция до 10 куб.м. с подземен резервоар и бензиностанция с подземни резервоари”. Имота е с площ 4519.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.547.52, имот 87374.547.51 и имот 87374.547.54 . Актуван е с АОС № 1320 от 24.01.2007 г. Начална тръжна цена на имота 183000.00 лв, без ДДС. Депозит за участие 18300 лв.

     9.  Поземлен имот с идентификатор 87374.547.39 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ І 25 в кв. 20 по плана за регулация на ж.к. Диана”, гр. Ямбол, отреден за „За търговия и услуги”. Имота е с площ 5265.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.547.41, имот 87374.547.52, имот 87374.547.40 и имот 87374.547.54. Актуван е с АОС № 1322 от 24.01.2007 г. Начална тръжна цена на имота  340440.00 лв, без ДДС. Депозит за участие  34044 лв.

      10.  Поземлен имот с идентификатор 87374.547.41 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІ 25 в кв. 20 по плана за регулация на ж.к. Диана”, гр. Ямбол, отреден за „За жилищно застрояване”. Имота е с площ 535.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.547.39, имот 87374.547.42, имот 87374.547.52 и имот 87374.547.54. Актуван е с АОС № 1326 от 26.01.2007 г. Начална тръжна цена на имота 30980.00 лв, без ДДС. Депозит за участие 3098 лв.

      11.  Поземлен имот с идентификатор 87374.547.42 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІІ 25 в кв. 20 по плана за регулация на ж.к. Диана”, гр. Ямбол, отреден за „За жилищно застрояване”. Имота е с площ 466.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.547.41, имот 87374.547.43, имот 87374.547.52 и имот 87374.547.54. Актуван е с АОС № 1327 от 26.01.2007 г. Начална тръжна цена на имота 27920.00 лв, без ДДС. Депозит за участие 2792 лв.

      12.  Поземлен имот с идентификатор 87374.547.43 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІV 25 в кв. 20 по плана за регулация на ж.к. Диана”, гр. Ямбол, отреден за „За жилищно застрояване”. Имота е с площ 401.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.547.44, имот 87374.547.42, имот 87374.547.52 и имот 87374.547.54. Актуван е с АОС № 1328 от 26.01.2007 г. Начална тръжна цена на имота 24500.00 лв, без ДДС. Депозит за участие 2450 лв.

      13.  Поземлен имот с идентификатор 87374.547.44 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ V 25 в кв. 20 по плана за регулация на ж.к. Диана”, гр. Ямбол, отреден за „За жилищно застрояване”. Имота е с площ 337.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.547.43, имот 87374.547.45, имот 87374.547.52 и имот 87374.547.54. Актуван е с АОС № 1329 от 26.01.2007 г. Начална тръжна цена на имота 21700.00 лв, без ДДС. Депозит за участие 2170 лв.

      14.  Поземлен имот с идентификатор 87374.547.45 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІ 25 в кв. 20 по плана за регулация на ж.к. Диана”, гр. Ямбол, отреден за „За жилищно застрояване”. Имота е с площ 338.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.547.46, имот 87374.547.44, имот 87374.547.52 и имот 87374.547.54. Актуван е с АОС № 1330 от 26.01.2007 г. Начална тръжна цена на имота 21700.00 лв, без ДДС. Депозит за участие 2170 лв.

      15.  Поземлен имот с идентификатор 87374.547.46 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІІ 25 в кв. 20 по плана за регулация на ж.к. Диана”, гр. Ямбол, отреден за „За жилищно застрояване”. Имота е с площ 279.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.547.45, имот 87374.547.52, имот 87374.547.53 и имот 87374.547.54. Актуван е с АОС № 1331 от 26.01.2007 г. Начална тръжна цена на имота 18500.00 лв, без ДДС. Депозит за участие 1850 лв.

      16.  Поземлен имот с идентификатор 87374.547.47 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІІ 25 в кв. 23 по плана за регулация на ж.к. Диана”, гр. Ямбол, отреден за „За търговия и услуги”. Имота е с площ 1274.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.547.48, имот 87374.547.52 и имот 87374.547.53. Актуван е с АОС № 1325 от 25.01.2007 г. Начална тръжна цена на имота 62400.00 лв, без ДДС. Депозит за участие 6240 лв.

      17.  Поземлен имот с идентификатор 87374.547.48 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІ 25 в кв. 23 по плана за регулация на ж.к. Диана”, гр. Ямбол, отреден за „За търговия и услуги”. Имота е с площ 1213.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.547.47, имот 87374.547.52 и имот 87374.547.49. Актуван е с АОС № 1324 от 25.01.2007 г. Начална тръжна цена на имота 57200.00 лв, без ДДС. Депозит за участие 5720 лв.

      18.  Поземлен имот с идентификатор 87374.547.49 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ І 25 в кв. 23 по плана за регулация на ж.к. Диана”, гр. Ямбол, отреден за „За търговия и услуги”. Имота е с площ 1195.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.547.48 и имот 87374.547.52 . Актуван е с АОС № 1323 от 25.01.2007 г. Начална тръжна цена на имота 57200.00 лв, без ДДС. Депозит за участие 5720 лв.

      19.  Поземлен имот с идентификатор 87374.547.50 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІІ 25 в кв. 24 по плана за регулация на ж.к. Диана”, гр. Ямбол, отреден за „За търговия и услуги”. Имота е с площ 2076.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.547.52, имот 87374.547.51, имот 87374.547.53 и имот 87374.547.54. Актуван е с АОС № 1332 от 26.01.2007 г. Начална тръжна цена на имота 160560.00 лв, без ДДС. Депозит за участие 16056 лв.

       20.  Поземлен имот с идентификатор 87374.547.51 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІ 25 в кв. 24 по плана за регулация на ж.к. Диана”, гр. Ямбол, отреден за „За търговия и услуги”. Имота е с площ 2120.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.547.52, имот 87374.547.38, имот 87374.547.50 и имот 87374.547.54. Актуван е с АОС № 1321 от 24.01.2007 г. Начална тръжна цена на имота 160840.00 лв, без ДДС. Депозит за участие 16084 лв.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА - Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на ползване върху части от недвижим имот – ЧОС, находящ се в ж. к. „Златен рог” № 2 на СНЦ „Каритас – София”, представлявано от Цветомир Думанов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя представи предложението по приложения материал, няма допълнения.

            ПК приемат предложението. (приложени протоколи)  

Миланов – Има ли желаещи да се изкажат? Няма. Подлагам на гласуване проекта за решение така както ни е представен от вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 21                        против – 2                             въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Не се приема.

            Симеонова – Отдавам го на това, че всички сме уморени, не обърнахме внимание на необходимото мнозинство и правя процедурно предложение за прегласуване.

Миланов – Подлагам на гласуване процедурното предложение за прегласуване.

            Гласували      за – 23                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

Миланов – Подлагам на гласуване проекта за решение така както ни е представен от вносителя, става въпрос за безвъзмездно право на ползване, кворум за приемане е 2/3 поименно.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 25                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

      На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 39, ал.4 от Закона за общинската собственост, предоставя на Сдружение с нестопанска цел „Каритас - София", ЕФН 2193269729, със седалище и адрес на управление гр. София, район Красна поляна, ж.к."Илинден",бл.55, вх.В, ап.47, ет.1, с представляващ Цветомир Думанов - изпълнителен директор безвъзмездно право на ползване върху части от недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в ж.к. „Златен рог" № 2, гр.Ямбол:

      1. 1-ви етаж в триетажна сграда - детско заведение, актувана с АОС № 1112/06.10.2004г., с площ 422.4 кв.м. за реализиране на услугата Дневен център за деца с увреждания до навършване на 18 години за срок от 1 /една/ година, считано от 06.01.2010г.

      2. II етаж в триетажна сграда - детско заведение, актувана с АОС № 1112/06.10.2004г., с площ 422.4 кв.м. за нуждите на „Дневен център за младежи с увреждания" за срок от 3 /три/ години, считано от 06.01.2010г.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Елвис - Иван Иванов”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя няма допълнения по приложения материал.

ПК приемат предложението. (приложени протоколи)

Миланов – Има ли желаещи да се изкажат? Няма. Подлагам на гласуване проекта за решение така, както ни е представен от вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 22                        против – няма                       въздържали се – 3

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

       На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава с 3 (три) години срока на действие на Договор № 3233/18.04.2007 г.  за отдаден под наем Обект - Помещения за производствена дейност (производство на обувки) – част от недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АОС 117/ 29.12.1999 г., кв. 84, УПИ ХІV , имот пл. № 3519 по плана на града, идентификатор 87374.541.36.2, находящ се на ул. „Търговска” № 57, гр. Ямбол и представляващи втори етаж в сградата, с обща площ 222.00 кв.м., в т.ч. за производствена дейност 155.00 кв.м. и за складово помещение – 67.00 кв.м..,  считано от 01.04.2010 г.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА - Предложение относно изменение Правилника за устройството и дейността на ОП „Комунални дейности”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя няма допълнения по предложението, приложен материал.

ПК приемат предложението. (приложени протоколи)

Банков – В момент на криза, когато държавата съкращава и замразява заплати, ние защо увеличаваме с тези две бройки?

Славов – Съвсем точно, конкретно и ясно е написано в самото начало, че с приемането на Бюджет 2010г. на предното заседание на ОбС е завишена числеността по дейност 525 клубове на пенсионера по бюджета на ОП с две щатни бройки, считано от 01.03.2010г. Точно за тези две щатни бройки, които не достигат за обслужване на клубове на пенсионера, вие сте го взели с Бюджета, сега адаптираме това решение с Правилника на ОП, защото там изрично трябва да се запише числеността на персонала. Това са две бройки, които допълват възможността да се обслужват клубовете на пенсионера и това решение вече е взето от вас с приемането на Бюджета.

Банков – Действително, ние с Бюджета явно сме го приели това завишаване на бройките, завишили сме сигурно и издръжката на “Комунални дейности”. Има планове за съкращаване на 10, 15% администрация, като гледам антикризисните мерки, с които сигурно правителството официално ще излезе, мисля че ние също бихме могли да се ревизираме и няма нищо страшно, това да го има в Бюджета, а пък ние да не го направим, ще ви кажа защо. На 28.01. когато ги приемахме и аз бях уверен, тъй като правителството беше ни уверило, че кризата март месец свършва, но аз до колкото виждам март месец почти изтича, слизаме по-надолу, по-стриктни мерки приема правителството и да сме в унисон с това, ние също можем да си оставим числеността такава, а пък предполагам както оптимизирахме сега детските градини, както премахнахме МЦТПО, а пък тук сега увеличаваме, така бихме могли и тук да оптимизираме дейността на това звено.

Миланов /реплика/ - Не че искам да се заяждам, но в един клуб има един човек, който ако не е в този клуб да обслужва пенсионерите няма кой да го замества него. Оптимизираш нещо, което е повече от едно, ако бяха двама, да махнем единия, но от един ако махнеш, затваряш клуба.

Зафиров /реплика/ - Г-н Банков ви даде един много добър урок, защо се възмущавате? Две бройки, г-н Банков, няма за какво да се сърдите на ОА, те са взели един добър урок от вас и знаят, че преди избори, а днес чух от кмета, че изборите вече са започнали в Ямбол, точно за това се слагат тези две бройки в тези клубчета, за да може да върви агитацията по-добре, за да може да се вижда, че управлението е по-добро. Г-н Кмет, бях дарил една уредба на клуб Бакланов, която е взета от управителя на “Комунални дейности”, с повреда е, като са им дали нова уредба, но тази уредба, която аз съм дарил, тя е дарение от мен лично, ако трябва аз ще заплатя ремонта, но нека им се върне на хората да си я използват по мероприятия.

Банков – Аз съм съгласен, че за всеки клуб трябва да има по един човек, но за това говорим за оптимизация и оптимизацията значи това. Колко човека ръководят клубните дейности? В “Комуналуниверс” какъв щат има като цяло? Сигурно 80, 90 човека. Това е оптимизацията, наистина да видим къде може с по-малко и да попълним съответно дупките, там където нямаме хора. Говорим за икономии. До сега съкращавахме, сега раздуваме щатовете, започваме да разхищаваме. Ако това е целта, това е вече друг въпрос, с чужда пита майчин помен.

Славов – Малка корекция на г-н Зафиров, бъдете сигурни, че тези хора ще отворят врати за всички политически сили, които искат да си направят агитациите в пенсионерските клубове, както винаги е било, без значение коя е партията, която ще проведе там своите събирания. Онова, което в аванс мога да споделя, защото то е почти финализирано, че ще има предложение от администрацията за много драстични намаления в числения състав и структурите, и на ”Комунални дейности”, и на предприятие “Общински пазари”, точно в синхрон с кризата, защото тези дейности са необходими и решението, което сте взели е съвсем адекватно и с приемането на Бюджета, а това което ще предложи администрацията е за дейностите, които са неефективни, през които само се разпиляват средства и спестените пари, наистина ще ги дадем да запълним дупките, ако вие вземете решение

Миланов – Има ли други желаещи да се изкажат? Няма. Подлагам на гласуване проекта за решение така както ни е представен от вносителя.

            Гласували      за – 22                        против – няма                       въздържали се – 2

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

      На основание чл. 21, ал. 2  от ЗМСМА във връзка с чл. 52, ал. 4 от ЗОС допълва Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Комунални дейности” – бюджетна дейност към Община Ямбол, както следва:

      § 1. Текста на чл. 7, ал. 2 към раздел III се изменя, както следва:

      „(2) Числеността на персонала е 86 броя, считано от 01.03.2010 г.”

      § 2. Към раздел VII се създава нова т. 8, както следва:

      „8. Правилникът е изменен с решение по т....... на ......... заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на .............. г.”

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА - Предложение относно прекратяване на договор за концесия от 27.04.2001г. с ЕТ "Бора - Борислав Пехливанов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя няма допълнения по приложения материал.

ПК приемат предложението. (приложени протоколи)

Банков – Не искам да коментирам мотивите на предложението. Мотивите са си мотиви, но мисля че по този начин ние не можем да прекратим договора, доколкото си спомням, тези договори се прекратяват, ако има някакви претенции, несъответствия и прекратяването става чрез съда и мисля, че в такъв дух трябва да бъде решението, а не ние едностранно да прекратяваме договора. Така като ни е предложено като решение, едва ли се заблуждаваме, че вземайки го, дори и да го гласувате както имате нагласата, не е прекратен договора моментално. Ние вземаме решение за прекратяване, това не е процедурата, по скоро решението трябва да се вземе в друг смисъл, по-скоро да се вземе решение за прекратяване на договора, които действия вече според договора ще се предприемат по-нататък, клаузите както са в него аз не съм ги гледал, просто ние трябва да дадем съгласие. По скоро ние трябва да дадем съгласие за прекратяване на договора и за предприемане на действия от кмета, мисля че е страна, който е подписал, да предприеме необходимите действия, в този смисъл трябва да бъде.

            Славов – За да няма колебания, защо го предлагаме, за това излязох. В правния мир към момента не съществува ЮЛ, концесионера ЕТ “БОРА – Борислав Пехливанов”. Концесията е сключена между община Ямбол и ЕТ “БОРА – Борислав Пехливанов” на 27.04.2001г. Договор за каквото и да е, включително и за концесия винаги има две страни, към настоящият момент ЮЛ, поради факта, че е закрито през съда, не съществува, тъй като вече няма страна по концесионен договор, договора просто няма как да бъде продължен, защото няма друга страна. Няма как да действа – той се обезсилва поради факта, че няма друга страна в договора и за това се прекратява концесията, а не поради някакви други причини, просто концесионера го няма в правния мир, просто общината в момента няма отношения с никого, този който в момента съвместява там съоръженията не е правоприемник на ЕТ “БОРА – Борислав Пехливанов”, колкото и да звучи странно, някой някъде назад във времето вероятно не е дал най-правилния юридически съвет на въпросния господин, за да може наистина нещата да бъдат продължени, за което не сме виновни ние и тук няма лично отношение – това просто са фактите.

            Банков – Тук от една страна г-н Кескинов ми подхвърли, че договора е прекратен и не съществува, тука няма човек, какво прекратяваме тогава? Какво се напъваме да прекратяваме, ако той не съществува, няма го лицето, няма никой насреща, тогава какво решение вземаме ние? Какво прекратяваме, да дадем възможност на някой да обжалва? За мен, сигурен съм на 80%,  в договора са дадени указания и се прекратява чрез някаква съдебна инстанция.

            Кескинов – Само 2,3 уточнения. В самия договор ясно е записано, че договора се прекратява с прекратяване на някои от страните по него. ЕТ “Бора” е прекратено и договора е прекратен с несъществуването на субект, което не е ЮЛ, а е ЕТ, но има допуснато нарушение от предходната администрация, която по не знам какви съображения, какви съвети е подписала анекс към договора с друго ЮЛ, което не е негов правоприемник, на това основание дори общината е получавала няколко наема и в момента на никакво основание - този анекс, обекта се ползва от друго ЮЛ. С гласуването на прекратяването на договора, което е абсолютно изискване в договора, който е изготвен предполагам лично със съдействието на г-н Банков е записано, че за прекратяването му от страна на общината е необходимо съгласието на ОбС, именно това съгласие се иска в настоящия момент.

Миланов – Има ли други желаещи да се изкажат? Няма. Подлагам на гласуване проекта за решение, така както ни е представен от вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 24                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот?

            Зафиров – Гласувах „въздържал се”

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            Във връзка с прекратяването на юридическото лице концесионер ЕТ „БОРА - Борислав Пехливанов" - гр. Ямбол към дата 10.10.2005г. и на основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с § 3 от ПЗР на Закона за концесиите, чл.73, ал.3, т.3 /отменен/ от Закона за общинската собственост и чл.12, ал.2, т.3 от договор за концесия от 27.04.2001г.:

            1. Прекратява договор за концесия от 27.04.2001 г. с концесионер по него ЕТ „БОРА - Борислав Пехливанов", с предмет: особеното право на ползване върху спортните обекти и съоръжения, които концесионерът ще изгради със свои средства на територията на спортна площадка и разрешение за осъществяване на търговска дейност на територията на същата.

            Под спортна площадка се разбира: имот - публична общинска собственост, представляващ парцел I в кв. 22а по плана на ж. к. "Хале" в гр. Ямбол, актуван с акт за публична общинска собственост № 153 от 1 юни 2000г., с площ по акта за общинска собственост 12 000 кв. м.

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И СЕДМА - Доклад относно одобряване ПУП - Парцеларен план на трасе  на кабелна линия СН 20 КV, м. Пумпалово дере.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя няма допълнения по приложения материал.

ПК приемат предложението. (приложени протоколи)

Миланов – Има ли желаещи да се изкажат? Няма. Подлагам на гласуване проекта за решение така както ни е представен от вносителя.

            Гласували      за – 23                        против – няма                       въздържали се – 1

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

 

РЕШИ:

 

      На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет гр. Ямбол одобрява Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план на трасе на кабелна линия Ср.Н 20 КV от СРС № 42, намиращ се в ПИ 87374.26.183 до БКТП в ПИ 87374.32.100.

      Заинтересуваните лица могат да обжалват решението в четиринадесет дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник", чрез Община Ямбол до Административен съд - Ямбол.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ОСМА - Отчет за работата на Общински съвет Ямбол през 2009 година.

ВНОСИТЕЛ: Г. Миланов

__________________________________________________________________________________

 

Миланов – Длъжен съм да представя отчет за дейността на ОбС, имате материала, включени са отчетите на всички ПК, разгледан е от всички за сведение.

Желев – Предлагам проект за решение “Приема отчета за дейността на ОбС през 2009г”. 

Миланов – Подлагам на гласуване предложението на г-н Желев.

            Гласували      за – 23                        против – 1                             въздържали се – няма

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

 

РЕШИ:

 

            Приема Отчет за работата на Общински съвет Ямбол през 2009 година.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА - Предложение относно приемане на Наредба за ПЧП.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРСП

__________________________________________________________________________________

 

Кескинов – Колеги, искам да направя едно уточнение. Въпросната наредба се внася и моята препоръка е да не я приемаме днес, но да проведем дебат по нея, тъй като следващия път предстои отново внасянето й. Лично аз получих доста забележки, кои основателни, кои не толкова, но тъй като считам, че същата ще бъде от съществено значение за дейността на общината, се нуждае от едно по-широко обсъждане и просто това е една провокация към Вас да направите своите предложения, тъй като докато беше внесена за разглеждане, поне на мен не ми е известно от някоя ПК или от общински съветник да има някакво конкретно предложение за изменение, допълнение и т.н. Предложението ми е същата да бъде дебатирана, без да бъде приета на настоящото заседание.

Миланов – На основание Правилника за работата на ОбС предлагам точката “Приемане на Наредба на ПЧП” да бъде отложена за следващото заседание.

Желев – Колеги, аз съм съгласен с това предложение, но предлагам то да бъде допълнено, тъй като се опасявам, че на следващото заседание ще се получи подобна картинка и предлагам да задължим председателя да изпрати тази наредба до всички заинтересовани неправителствени организации за становище. Какво имам предвид – имам предвид първо бизнес организациите, стопанска камара, търговско промишлена палата, гилдия на строителни инженери, на архитекти, хора, които имат отношение към този тип проблеми, които са описани в наредбата. Това ще е само в полза и на ОбС, и на нас при следващото обсъждане, и на администрацията, която ще работи. Нека се изиска в определен срок да ни изпратят становище, за да може след това комисиите да разсъждават конкретно върху техните идеи.

Миланов – Г-н Желев, ще Ви помоля да го оттеглите това предложение, тъй като с г-н Кескинов го коментирахме това и то задължително ще стане.

Желев – Нямам нищо против, ако комисията е съгласна да го направи няма да вземаме решение.

Миланов – Целта на оттеглянето беше точно тази, за да се представи на възможно голям брой организации, които имат интерес към тази наредба, да си направят предложенията и да я изчистим.

Миланов – Има ли други желаещи да се изкажат? Няма. Подлагам на гласуване предложението за отлагане за следващото заседание.

            Гласували      за – 20                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

Отлага приемането на НПЧП за следващото заседание на ОбС.

 

 

 

      Миланов – Поради изчерпване на дневния ред закривам тридесет и първото заседание на  ОбС Ямбол.

           

                                   Председател ОбС - Ямбол:

 

                      Г. Миланов

         

                                   Протоколисти:

                      Ил. Миткова

 

                                                                                 

                                                                                              Ан. Господинова