ПРОТОКОЛ № ХХХІІ

 

            Днес, 30.04.2010г. съгласно чл.23, ал.2 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № 910101/0003/23.04.2010г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол.

            От общо 37 общински съветници присъстваха  35, отсъстваха 2:

1.      Живко Митков Желев

2.      Христо Дянков Михов

            На заседанието присъства г-н Г. Славов – кмет на община Ямбол.

Кворум в 9.14 часа – 29 съветника.

Председателят на Общински съвет - Ямбол г-н Георги Миланов откри тридесет и второто редовно заседание на Общинския съвет.

Миланов - Постъпили са предложения за директно излъчване на днешното заседание на ОбС Ямбол от „Супер вижън плюс” и „Диана кабел ТВ”. Съгласно нашия правилник съм длъжен да го подложа на гласуване.

Подлагам на гласуване предложението за пряко излъчване на днешното заседание.

Гласували      за – 19                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

Милков – Чете питане относно квартални клубове в к-с „Златен рог”, косене на трева и проблеми с вътрешноквартална улица.

Бъчваров – Чете питания относно поставяне на „легнали полицаи” и бариера на паркинг зад МОЛ, метални устройства за запазване място за паркиране на северната страна на ул. „Ив. Вазов”.

Николов – Чете питане относно опазването парк Боровец, паркинг и огради около заведението там.

Стефанов – Чете питане относно изявление на Й. Лечков пред медиите и  напомня, че иска отговор на предишно питане относно референции на „Газпром”.

Славов – Относно улицата в „Златен рог”, през май ще започне изграждането й, тя е от финансираните по кредита. Фирмата, която работи в момента по другите улици ще работи и по нея. Относно квартални клубове имаме визия и идеен проект, но нямаме средства за финансиране. Косенето на тревата в града е по график, от понеделник започва косенето в „Златен рог”, до края на тази седмица завършва в „Хале”. Тази информация е обществено достояние. Г-н Бъчваров иска писмен отговор. Питането на г-н Николов съдържа много сериозни въпроси и мисля да отговоря писмено и да коментираме на следващото заседание. Относно питането на г-н Стефанов, всеки може да говори каквото пожелае, аз не мога да коментирам думите на други хора. Защитното интервю на г-н Лечков се чете от г-н Стефанов отчасти, ако беше прочел цялото нямаше да пита. Смисъла беше, че който работи той е уязвим.

Милков – Изразявам задоволство от отговорите на кмета по моите въпроси. По повод кварталните клубове много скоро ще предложим някакво решение, в един разговор с г-н Славов ще обсъдим това.

Стефанов – Не съм доволен от отговора на моето питане. Всеки може да говори каквото си иска, но това нещо трябваше да получи отговор от кмета и депутатите. Използвам случая да заявя, че по-нататък всеки път като не получа отговор, ще си търся правата в прокуратурата.

 

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Предложение относно кандидатстване пред Фонд "Енергийна ефективност" с проектно предложение "Прилагане на ЕЕ мерки в ОУ "П. Р. Славейков", ОУ "Христо Смирненски" и ОУ "Л. Каравелов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане на годишен отчет за изпълнение на дейностите, залегнали в Общинската програма за оценка и управление качеството на атмосферния въздух.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Информация относно резултатите от проведената процедура за избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен банков кредит.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2010г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно съгласие за закупуване на дестилатор за нуждите на „ДЦ № 1 - Ямбол” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предварително съгласие на ОбС за прокарване на електропровод през ПИ, собственост на ОЯ, по заявление на „Карил и Таня” ООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предварително съгласие от ОбС за прокарване на електропровод през ПИ, собственост на Община Ямбол, по заявление на Община „Тунджа”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно ползване помещения от бивше НУ „Р. Ив. Колесов” на ДТ „Невена Коканова”.

 ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно ползване помещения от бивше НУ „Р. Ив. Колесов” на ДКТ „Г. Митев”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне право на безвъзмездно ползване върху част от имот - ЧОС на Областен съвет на БЧК Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Никис - Николай Славов”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Аби - Дора Димитрова”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Петров - Петър Русков".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно прекратяване на съсобственост с "АВС - Инженеринг - Н" ЕООД в имот на ул. "Мидия" № 32.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно извършване на замяна на общински недвижими имоти с имоти частна собственост.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно дарение на имоти - ЧОС на Българската православна църква.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно утвърждаване на окончателен протокол на комисията за избор на управител на „Комуналуниверс” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Миланов

 1. Предложение относно изменение на решение за конкурс управител на "Комуналуниверс" ЕООД от ХХVІІІ заседание на ОбС от 04.12.2009г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Приемане на Доклад за читалищна дейност и отчет за изразходвани бюджетни средства на НЧ „Пробуда”, НЧ „Съгласие”, НЧ „Зора”, НЧ „Умение 2003г.” и НЧ „Диана”.

ВНОСИТЕЛ: ПК КВПМХ

 

Миланов - Имате думата по дневния ред.

Петков – Имам процедурно предложение за проверка на кворума.

Миланов – Моля, проверка на кворума. Системата показва 35 съветника в 9.41 ч.

Димов – Предлагам да отпадне точка 16 от проекта за дневен ред - замяна на имоти.

Миланов - Няма други предложения за промени по проекта за дневен ред. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване предложението на г-н Димов т. 16 да отпадне.

Гласували      за – 12                        против – 11                           въздържали се – 10

Не се приема.

Подлагам на гласуване целия дневен ред. (изчита се)

Гласували      за – 27                        против – няма                       въздържали се – 2

Приема се.

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Предложение относно кандидатстване пред Фонд "Енергийна ефективност" с проектно предложение "Прилагане на ЕЕ мерки в ОУ "П. Р. Славейков", ОУ "Христо Смирненски" и ОУ "Л. Каравелов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане на годишен отчет за изпълнение на дейностите, залегнали в Общинската програма за оценка и управление качеството на атмосферния въздух.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Информация относно резултатите от проведената процедура за избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен банков кредит.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2010г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно съгласие за закупуване на дестилатор за нуждите на „ДЦ № 1 - Ямбол” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предварително съгласие на ОбС за прокарване на електропровод през ПИ, собственост на ОЯ, по заявление на „Карил и Таня” ООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предварително съгласие от ОбС за прокарване на електропровод през ПИ, собственост на Община Ямбол, по заявление на Община „Тунджа”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно ползване помещения от бивше НУ „Р. Ив. Колесов” на ДТ „Невена Коканова”.

 ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно ползване помещения от бивше НУ „Р. Ив. Колесов” на ДКТ „Г. Митев”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне право на безвъзмездно ползване върху част от имот - ЧОС на Областен съвет на БЧК Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Никис - Николай Славов”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Аби - Дора Димитрова”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Петров - Петър Русков".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно прекратяване на съсобственост с "АВС - Инженеринг - Н" ЕООД в имот на ул. "Мидия" № 32.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно извършване на замяна на общински недвижими имоти с имоти частна собственост.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно дарение на имоти - ЧОС на Българската православна църква.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно утвърждаване на окончателен протокол на комисията за избор на управител на „Комуналуниверс” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Миланов

 1. Предложение относно изменение на решение за конкурс управител на "Комуналуниверс" ЕООД от ХХVІІІ заседание на ОбС от 04.12.2009г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Приемане на Доклад за читалищна дейност и отчет за изразходвани бюджетни средства на НЧ „Пробуда”, НЧ „Съгласие”, НЧ „Зора”, НЧ „Умение 2003г.” и НЧ „Диана”.

ВНОСИТЕЛ: ПК КВПМХ

 

 

     

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно кандидатстване пред Фонд "Енергийна ефективност" с проектно предложение "Прилагане на ЕЕ мерки в ОУ "П. Р. Славейков", ОУ "Христо Смирненски" и ОУ "Л. Каравелов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителя няма корекции и допълнения в предложението по приложения материал.

      Милков – Чете протокол на ПК Образование, водеща комисия - приема предложението. (протокол приложен към материалите по заседанието)

            Миланов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от предложените проекторешения.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 27                        против – няма                       въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

            Подлагам на гласуване т.2 от предложените проекторешения.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 25                        против – няма                       въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот?

            В. Николов – Гласувах „за”.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл. 21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация дава съгласието си община Ямбол да кандидатства пред Фонд „Енергийна ефективност" за кредитиране на енергоспестяващи мерки в сградите на ОУ „П.Р. Славейков", ОУ „Хр. Смирненски" и ОУ „Л. Каравелов"- Ямбол.

            2. Вноските по кредитите да се изплащат от бюджетите на училищата в размера на реализираните енергийни спестявания след изпълнение на мерките по енергийна ефективност.

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно приемане на годишен отчет за изпълнение на дейностите, залегнали в Общинската програма за оценка и управление качеството на атмосферния въздух.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителя няма корекции и допълнения в предложението по приложения материал.

      ПК Екология приема предложението. (протокол приложен към материалите по заседанието)

            Миланов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение.

            Гласували      за – 27                        против – няма                       въздържали се – 1

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Във връзка с чл. 33. ал. 1 от Наредба № 7/1999г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух и на основание писмо на РИОСВ Стара Загора с изх. № КОС - 09 - 1138 /01.04.2010г. - Приема отчета за изпълнение па дейностите в общинската програма за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух в района на община Ямбол 2009г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Информация относно резултатите от проведената процедура за избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен банков кредит.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителя представи предложението по приложения материал.

ПК БФМДТ  приема информацията. (приложен протокол)

            Миланов – Няма желаещи да се изкажат. Запознали сте се с информацията, тук няма проект за решение. Преминаваме към следващата точка от дневния ред.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2010г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителя няма корекции и допълнения по предложението.

ПК БФМДТ приема предложението. (приложен протокол)

            Миланов – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 24                        против – няма                       въздържали се – 1

            Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок предложените проекторешения.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 25                        против – няма                       въздържали се – 6

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 8, ал. 4, чл. 9, ал. 1 и чл. 18 от Закона за общинските бюджети, чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗДБРБ за 2010 г. и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната:

1. Одобрява промени по бюджета на общината за 2010 година по приходната и разходната част, както следва:

1.1. По приходната част на местните дейности:

- увеличава §61-02 „Предоставени трансфери” с 30 403 лв. /със знак минус/, от 157 000 лв. на 187 403 лв. от които;

              - за държавните театри  – 30 000 лв.

              - за ПТГ „Иван Райнов” –      403 лв.

1.2. По разходната част на бюджета на местните дейности и дофинансиране на делегирани от държавата дейности:

            - намалява бюджетните кредити по § 10-00 „Издръжка” в местна дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” с 403 лв.;

                        - намалява бюджетните кредити по § 10-00 „Издръжка” в местна дейност 759 „Други дейности по културата” с 30 000 лв.;

                        - намалява бюджетните кредити в местна дейност 997 „Други разходи, некласифицирани по другите функции” – с 9 000 лв.;

            - увеличава § 52-00 „Придобиване на ДМА”, дофинансиране на делегирана от държавата дейност 751 „Библиотеки с регионален характер” с 9 000 лв.

2. Изменя средствата по общинския бюджет за 2009 г. на държавните театрите в гр. Ямбол от 157 000 лв. на 187 000 лв., както следва:

                        - Драматичен театър – от 119 000 лв. на 134 000 лв.;

                        - Куклен театър          -   от 38 000 лв.  на   53 000 лв.

3. Кметът на общината да предложи на Министъра на културата да актуализира средствата за театрите по сключените договори между министерството и общината.

4. Допълва Разчета за финансиране на капиталовите разходи по § 52-00 „Придобиване на ДМА”, дофинансиране на делегирана от държавата дейност 751 „Библиотеки с регионален характер” за „Придобиване на климатици за Регионална библиотека –Ямбол” на стойност 9 000 лв.

            5. Снема от Разчета за финансиране на капиталовите разходи през 2010 г. следните обекти:

                    - „Ремонтни дейности на ОУ "Димчо Дебелянов", § 51-00 „Основен ремонт”, дофинансиране на държавна дейност 322 „Общообразователни училища” с годишна задача 99 400 лв.;

                    - „Ремонт и реконструкция на спортна площадка в ж.к. „Граф Игнатиев”, § 51-00 „Основен ремонт”, местна дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” с годишна задача 100 000 лв.;

            6. Завишава средствата в Разчета за капиталови разходи за „Проектиране на обекти от техническата и социалната инфраструктура” по § 53-00 „Придобиване на НДА”, местна дейност 122 „Общинска администрация” със 79 400 лв.

7. Изменя наименованието на обект „Пречиствателна станция за отпадъчни води” в „Пречиствателна станция за отпадъчни води в гр. Ямбол и мрежи”, § 52-00 „Придобиване на ДМА”, местна дейност 603 „В и К” и завишава годишната задача със 120 000 лв., от           30 000 лв. на  150 000 лв.

8. Изменя разходната част на бюджета в местните дейности и дофинансиране на делегирани от държавата дейности във връзка с т. 5, 6 и 7 от настоящето решение както следва:

        - завишава бюджетните кредити по § 53-00 „Придобиване на НДА”, местна дейност 122 „Общинска администрация” със 79 400 лв.

                    - намалява бюджетните кредити по § 51-00 „Основен ремонт”, дофинансиране на държавна дейност 322 „Общообразователни училища” с 99 400 лв.;

                    - завишава бюджетните кредити по § 52-00 „Придобиване на ДМА”, местна дейност 603 „В и К” със 120 000 лв.;

                    - намалява  бюджетните кредити по § 51-00 „Основен ремонт”, местна дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” със 100 000 лв.

            9. Разрешава ползването през 2010 г. на временен безлихвен заем от Фонда за покриване на разходите по приватизация на Фонд „Приватизация” на общината за изпълнението на проект: BG 161PO001/1.1-01/2007/035 „Ремонт, оборудване и обновяване на Комплексен център за социални услуги в гр. Ямбол за осигуряване на устойчиво градско развитие и социално включване”, по схема за безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма “Регионално развитие” до възстановяването от последващи трансфери от НФ – до 180 000 лв., включващи и заема ползван за проекта през 2009 г. в размер на 140 000 лв.

           10. Разрешава ползването през 2010 г. на временни безлихвени заеми от Специалния фонд за инвестиции и дълготрайни активи на Фонд „Приватизация” на общината за изпълнението на проекти по Оперативни програми до възстановяването им от последващи трансфери от НФ – до 190 000 лв., включващи и заема ползван през 2009 г. в размер на                 146 600 лв. за проект „Техническа помощ за създаване на система за интегрирано управление на отпадъците в регион Ямбол” на община Ямбол финансиран по ОП „ Околна среда”.

11. Одобрява извършените разходи за командировки на Кмета на Община Ямбол за първото тримесечие на 2010 г. в размер на 397,98 лева в страната.

12. Одобрява извършените разходи за командировки на Председателя на Общински съвет Ямбол за първото тримесечие на 2010 г. в размер на 345,99 лева в страната.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно съгласие за закупуване на дестилатор за нуждите на „ДЦ № 1 - Ямбол” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителя няма корекции и допълнения по предложението.

Петков – Чете протокол на ПК УОИКОПДОУ - приема предложението. (приложен протокол)

            Миланов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 23                        против – няма                       въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 9, ал.1, т. 12, във връзка с чл. 75 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества дава съгласие на управителя на „Дентален център № 1 – Ямбол” ЕООД да закупи дестилатор за вода на стойност до 1 400 лв. без ДДС.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно предварително съгласие на ОбС за прокарване на електропровод през ПИ, собственост на ОЯ, по заявление на „Карил и Таня” ООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителя няма корекции и допълнения по предложението.

ПК УОИКОПДОУ - приема предложението. (приложен протокол)

            Миланов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 27                        против – няма                       въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, дава предварително съгласие на „Карил и Таня” ООД, ЕИК 128020650, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев” № 189, представлявано от Илиян Андонов Славов за прокарване на трасе на електропровод 20 кV за резервно ел. захранване на ПИ 87374.32.958 по кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Пумпалово дере” през общински поземлени имоти както следва:

- ПИ с идентификатор 87374.32.220, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване – полски път, обща площ 6 472 кв.м, дължина на трасето 196.84 м. и площ на сервитута 787.36 кв.м.

 - ПИ с идентификатор 87374.32.207, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване – отводнителен канал, обща площ 4 463 кв.м, дължина на трасето 9.90 м. и площ на сервитута 39.60 кв.м.

- ПИ с идентификатор 87374.32.222, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване – местен път, обща площ 6 865 кв.м, дължина на трасето 212.37 м. и площ на сервитута 796.00 кв.м.

- ПИ с идентификатор 87374.32.255, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване – полски път, обща площ 6 714 кв.м, дължина на трасето 3.90 м. и площ на сервитута 15.60 кв.м.

 всички публична общинска собственост.

 

 

 

 

 

 

      ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно предварително съгласие от ОбС за прокарване на електропровод през ПИ, собственост на Община Ямбол, по заявление на Община „Тунджа”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителя няма корекции и допълнения по предложението.

ПК УОИКОПДОУ - приема предложението. (приложен протокол)

            Миланов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 27                        против – няма                       въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, дава предварително съгласие на Община „Тунджа”, ЕИК 000970457 ВG, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, пл. „Освобождение” 1, представлявана от Георги Стоянов Георгиев - кмет на община за прокарване на трасе на електропровод от подстанция „Ямбол”, ПИ с идентификатор 87374.55.684 по кадастралната карта на гр. Ямбол през общински поземлени имоти както следва:

- ПИ с идентификатор 87374.55.525, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване – полски път, обща площ 7 888 кв.м, дължина на трасето 1037.30 м. и площ на сервитута 4 148 кв.м.

 - ПИ с идентификатор 87374.55.491, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване – полски път, обща площ 9 948 кв.м, дължина на трасето 1271.20 м. и площ на сервитута 5 085 кв.м.

- ПИ с идентификатор 87374.56.491, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване – полски път, обща площ 3 936 кв.м, дължина на трасето 638.70 м. и площ на сервитута 2 555 кв.м.

- ПИ с идентификатор 87374.57.491, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване – полски път, обща площ 8 657 кв.м, дължина на трасето 580.50 м. и площ на сервитута 2 322 кв.м.

 всички публична общинска собственост.

 

 

 

      ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно предоставяне за безвъзмездно ползване помещения от бивше НУ „Р. Ив. Колесов” на ДТ „Невена Коканова”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      Славов – Тук има едно допълнения към предложението, имате го размножено. Става въпрос за предоставяне на допълнителна площ, тъй като е необходима на театъра.

Милков – Чете протокол на ПК Образование. (приложен протокол) – Ние приехме предложението, когато беше само за салона, сега се предлагат още пет стаи. Моите въпроси са – какво е виждането за бъдещото използване на това училище и това, което са ползвали до сега от театъра на ул. „Ж. Андреев” общинска собственост ли ? Ако се повреди покрива на училището театъра ще го ремонтира ли?

Славов (от място) – Не е общинска собственост това, което ползват сега.

            Миланов – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя с допълнението.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 23                        против – 1                             въздържали се – 3

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.13 ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, предоставя на ДТ „Невена Коканова” за временно и безвъзмездно ползване помещения / физкултурен салон на първи етаж в сградата / с обща площ 72.00 кв.м. и пет стаи (№ 6, № 7, № 9, № 11 и № 12) на втори етаж, с обща площ 170 кв. м., представляващи част от недвижим имот – публична общинска собственост /бивше НУ "Ради Ив.Колесов"/, актуван с АОС № 74/ 20.07.1999 г., находящ се на ул. „Ж.Андреев" № 212 А гр. Ямбол, за складова база на театъра / декора и материалната част на неиграещите пиеси / за срок от 1 година

 

 

 

            Милков – отр. вот – Гласувах против, защото такива временни решения, „на парче”, ще обрекат една учебна сграда на разруха. Сега закона позволява да се ползват тези сгради за много различни неща, социални, културни дейности и др.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно предоставяне за безвъзмездно ползване помещения от бивше НУ „Р. Ив. Колесов” на ДКТ „Г. Митев”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителя няма корекции и допълнения по предложението.

ПК УОИКОПДОУ - приема предложението. (приложен протокол)

            Миланов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 21                        против – няма                       въздържали се – 4

            Има ли несъгласни с обявения вот?

            В. Николов – Гласувах „за”

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.13 ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, предоставя на ДКТ „Г. Митев” за временно и безвъзмездно ползване помещения /две стаи на ІІ етаж.- №8 и №10 по приложената схема/ с обща площ 108 кв.м., представляващи част от недвижим имот – публична общинска собственост /бивше НУ "Ради Ив.Колесов"/, актуван с АОС № 74/ 20.07.1999 г., находящ се на ул. „Ж.Андреев" № 212 А гр. Ямбол, за складова база на театъра /за декор, реквизит и кукли/ за срок от 1 година

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне право на безвъзмездно ползване върху част от имот - ЧОС на Областен съвет на БЧК Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителя няма корекции и допълнения по предложението.

ПК УОИКОПДОУ - приема предложението. (приложен протокол)

            Миланов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.4 от ЗОС, предоставя  право на  безвъзмездно ползване върху част от недвижим  имот  – частна общинска собственост , с АОС №39/ 24.08.1998г, помещение,  находящо  се в  сектор „В”  в ж.к. „Хале”, до жилищен блок  № 9 ( в близост до жил.бл.20 на ж.к. „Диана”),  гр. Ямбол,  с площ 195.55 кв.м., на Областния съвет на БЧК – гр. Ямбол, представляван от Митко Филипов – директор, за  срок от 1 година, считано от 01.06.2010 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Никис - Николай Славов”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителя няма корекции и допълнения по предложението.

ПК УОИКОПДОУ - приема предложението. (приложен протокол)

            Миланов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 29                        против – няма                       въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава с 3 (три) години срока на действие на Договор за наем № 3220/ 24.01.2007 г.  за отдаден Обект – Помещение за търговска дейност с промишлени стоки, представляващ имот - частна общинска собственост, актуван с АОС 500/ 09.04.2002 г. находящ се на ул."Преслав" № 130, кв.29, порцел VІІ, ПИ 153 по плана на гр. Ямбол, идентификатор 87374.528.228.1, при граници имоти с идентификатор 87374.528.228; 87374.528.229 и 87374.529.175, с обща площ 39.00 кв.м., в т.ч. за търговска дейност 29.00 кв.м. и сервизно помещение – 10.00 кв.м.,  считано от 01.02.2010 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Аби - Дора Димитрова”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителя няма корекции и допълнения по предложението.

ПК УОИКОПДОУ - приема предложението. (приложен протокол)

            Миланов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 27                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

       1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, продължава с 2 (две) години срока на действие на Договор за наем  № 3238/ 29.05.2007 г.  за отдаден Обект – Помещение за търговска дейност с хранителни и промишлени стоки, представляващо част от първи етаж от недвижим имот "Дом за стари хора" - публична общинска собственост, актуван с АОС 72/ 06.07.1999 г. находящ се на ул. "д-р Димитър Дончев" №12, кв.331, парцел ІІІ  по плана на град Ямбол, с идентификатор 87374.525.1 по кадастралната карта на града, с площ 48.00 кв.м., в т.ч. за търговска дейност 25.20 кв.м. и за клубна дейност – 22.80 кв.м., считано от 01.06.2010 г.

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Петров - Петър Русков".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителя няма корекции и допълнения по предложението.

ПК УОИКОПДОУ - приема предложението. (приложен протокол)

            Миланов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 28                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава с 3 (три) години срока на действие на Договор № 3226/ 16.04.2007 г. за отдаден под наем общински имот, находящ се на Централен общински пазар, пл. "Г.Дражев", гр. Ямбол и представляващ – Обект № 14 В – Помещение за търговска дейност с промишлени стоки, с площ 8.00 кв.м.,  считано от 16.04.2010 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост с "АВС - Инженеринг - Н" ЕООД в имот на ул. "Мидия" № 32.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителя няма корекции и допълнения по предложението.

ПК УОИКОПДОУ - приема предложението. (приложен протокол)

            Миланов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 29                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

             Да се прекрати съсобствеността на Община Ямбол в поземлен имот с идентификатор 87374.543.98 по Кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се на ул.”Мидия” № 32, като на „АВС – Инженеринг – Н” ЕООД се продаде правото на собственост върху 23/343 ид.ч. от имота, целия с площ 343 кв.м., находящ се ул.”Мидия” № 32, при граници на имота: имот 87374.543.100, 87374.543.99, 87374.543.95, 87374.543.96, 87374.543.97, 87374.543.88, 87374.543.102., за сумата от 2 730.00( две хиляди седемстотин и тридесет) лв., без ДДС.

       Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл. 36, ал. 3 от ЗОС.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителя няма корекции и допълнения по предложението.

ПК УОИКОПДОУ - приема предложението. Н. Стефанов е против. (приложен протокол)

            Стефанов – В ПК гласувах против продажбата на ОС. Не трябва в този момент да се продава, крайно неподходящо е. Знакова ОС за нашия град е бръснарския салон на площада. Само хора, които не са от Ямбол могат да гласуват да се продава този обект. Общината ще реализира загуби  от тези продажби, не печалба. Заявявам нашето недоверие, моето и на ГС, за разходването на тия средства от кмета.

            Банков – Ние приехме една програма за УРОС, свързана с бюджета за 2010г. Предлагам неща за бръснарския салон. Вярно е всички, което каза г-н Стефанов, има и друго. Наемателите там са от началото на демокрацията. Не го взеха навремето по чл.35 от ЗППДОП, когато имаха възможност. Всички сме ги подкрепяли през годините, с удължаване срока на договорите, с нови търгове. Освен това този обект и още няколко в центъра, при приватизацията, ОА остави навремето заради реституциите. Веднага Ви давам примера с църковния магазин. До колкото си спомням има реституционни претенции и в един от магазините Андижан, те не са удовлетворени. Беше предложено да вземат част от точно този обект, бръснарския салон, но нещо не се получи. Предлагам този обект да отпадне от решението.

            Миланов – Аз съм момченце от село, мен са ме водили също в Захарно петле, Комсомолец, тях ги няма вече. Аз съм говорил с хората от този обект, питах ги ако беше техен какво щяха да направят. Хорово ми отговориха, че ще го продадат. Този обект е скъп в днешно време за бръснарски салон.

            Канев – Понеже става въпрос за бръснарски салон, ръководството на общината доста избръсна гражданите на Ямбол. Формира се управление, при което според мен като взимаме решения тек трябва да присъства прокурор. Като приемахме тази програма за управление на ОС кмета каза, че не е задължително да се продадат тия обекти. То е ясно, че ще се намери кой да ги купи и за банката включително, при начина по който се провеждат търговете. Предлагам да осмислите Вашите действия, а не само да натискате копчето и да вземате решения по разни тайни сборища. Да не притесняваме повече кмета, той явно е наивен, подвежда се лесно, дайте да го запазим.

            Миланов – Имаме съоръжения в нашия град, които помагат да сме чисти телом и духом и ще помоля г-н Канев да ползва тия услуги преди да дойде на сесия, за чистота телом и духом.

            Канев – Аз никога не съм бил слуга. От това място изразявам позицията си, която никога не е била на слуга, за разлика от Вас.

            Бъчваров – Цената на предложените обекти вероятно е след оценка от лицензиран оценител, но има огромна разлика между обектите Булбанк и бръснарски салон, около четири пъти е. Може би са смятали мрамора и дограмата. Не е приемливо това. В бръснарския салон работят хора, които не са със завиден социален статус и моето предложение е да се въздържим от тази продажба. Смятам, че трябва да гласуваме по отделно обектите, а не анблок, защото моето виждане е различно за различните обекти.

            Хаджигеоргиева – Ставам с пълното съзнание, че каквото и да кажа е излишно, но искам да чуят хората. Като се предложи нещо следва се линията и толкова. Какво става с община Ямбол след 2010г., без общинска собственост, натоварена с кредит, при безработица? Ние сме органа, който решава, друг е въпроса кой дава идеите. В тази криза никой добър инвеститор не продава, напротив купува, за да може после да печели. Ние също можехме да ги продадем тия обекти, каза г-н Банков, но не бива. На времето нашата община продаваше на най-високи цени обектите. По-добре да се отдават под наем. Нека помислим малко какво правим, защото не мислете, че колективна вина няма. Аз имам чувството, че в този ОбС всеки работи за себе си. Ето, кредита е по наше решение, каза г-н Славов. Погледнете реално какво правим. Недейте така изведнъж да изсипем всичко на пазара. Да дигнем наемите, да се поддържат обектите. Знам, че е безпредметно да говоря, но съм длъжна в името на гражданите.

            Миланов – Не ми се връзва нещо, кризата беше 99г., най-голямата безработица беше тогава. Догодина може да се окаже, че са по-малко ценни тези имоти. Според мен се продава, когато имаш нужда от пари обикновено. Социални функции само с общинска собственост искаме да правим, защо някой не прави социални функции с негов имот?

            Хаджигеоргиева – Г-н Миланов, знаех, че няма да ме разберете. Не четете ли, не знаете ли, че сега цените на имотите са най-ниски? Какво ще направи общината с 200 хил. лв.? За опазването да не говорим, че има сума ти обекти с разбити стъкла, празни, неохранявани жилища.

            Стефанов – Имам предложение – да не се предлагат за продажба изброените имоти в т.15 от дневния ред.

            Славов – С много голямо внимание слушах всички, които говориха. Против какво сте всъщност? За мен сте против оправяне на дупките, против поддържането на училищата и детските градини. Този бюджет Вие го приехте с 28 гласа от 37. От къде да се вземат средства за всичко необходимо по градинки, училища, детски градини? Тук става дума за нещо, с което ще се защити обществения интерес. Няма такива безстопанствени и празни обекти. Проблем с жилища има в бл.20 и е започнал през Вашия мандат. Казвате, че сте продавали най-скъпо, но къде са парите? Улиците ли оправихте, водопровода ли, църковните имоти ли решихте? Тласкателя и той на моята глава се струпа, но вече е готов, слава богу и заедно с водопровода и канализацията на ул. Граф Игнатиев е решен важен въпрос за града ни. Казвате да отдаваме под наем имотите, на последния търг три пъти по-ниска цена беше дадена от досегашната. С това, което предлагате няма да решим никакви проблеми на града. Затова сложихме ПУРОС на сайта на общината, за да дойдат добри инвеститори, които казахте, че в момента купуват. За обектите в центъра, че не сте продали, добре, можехте да ги продадете. Пак питам, къде са парите? По думите на г-н Бъчваров, за социалния смисъл на бръснарския салон – тези хора спокойно могат да си наемат частни имоти. Нарочно търговете за продажба се правят явни, за да се постигне по-висока цена. Ремонтите на общинските обекти са много скъпи на общината, може би наема за следващите пет години на този бръснарски салон. Ако иска някой да им подари някаква собственост. По думите на г-н Канев - колко партии е обслужил той, г-н Стефанов също, като не са били слуги? Г-н Канев често се вижда в определено заведение...

            Хаджигеоргиева – Имам да отговоря на въпроси. Камерите не бяха за мен, а за някой друг. В знак на уважение към поста Ви, г-н Славов няма да споря с Вас тук, кой е по-добър кмет и какво е направил за града. Ще Ви дам моя отчет, за да видите какво съм направила и с какви пари. Но никога не бих вложила пари на данъкоплатците от града в държавна собственост. Ни Ви прави чест да говорите тези неща тук. И аз мога да изляза по ДК ТВ и да говорим кой как управлява, но уважавам длъжността кмет и никога не съм Ви нападала. Изразявам само мнение, говоря каквото смятам за необходимо, а другите да преценяват.

 

 

 

Миланов – Часът е 11.00, обявявам 15 минути почивка.

            След почивката кворум 34 съветника в 11.20ч..

 

            Миланов – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на г-н Банков да отпадне т.4 от проекторешенията.

            Гласували      за – 17                        против – 9                             въздържали се – 4

            Приема се.

            Миланов – Предлагам да гласуваме анблок останалите проекторешения на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 16                         против – 10                           въздържали се – 4

            Приема се.

            Миланов – Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 15                        против – 7                             въздържали се – 5

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Не се приема.

 

            Предложението не се прие.

 

Канев – Исках съвсем на кратко да отговоря на това, което г-н Кмета зададе като въпрос към мен. В колко партии първо съм членувал? В една единствена и това е ПП НДСВ и между другото аз продължавам да бъда лоялен на Негово Величество. Искам да напомня на г-н Кмета, че той нямаше да бъде никога партиен лидер, ако негово величество не беше тласнал техния днешен партиен лидер Бойко Борисов и вероятно Бойко Борисов щеше да е още шеф на охранителна фирма. Но ето една далновидност на царя как решава за в бъдеще въпросите на държавата, аз за това продължавам, на друга партия не съм бил член. Между другото сега съм безпартиен и нямам никакво намерение да влизам в нови партии. За втория въпрос, ставаше въпрос кои заведения посещавам, аз посещавам заведения за обществено хранене, понеже съм част от обществото. А защо г-н Кмета има такива милиционерски табиети да следи кой къде ходи, аз не мога да разбера, това е негов проблем. Другите въпроси, по които искам също да взема съвсем кратко отношение. Вие знаете това е около пилеенето на общинските пари. Вие знаете миналата година се направи тук един сеир на гражданите с пари от общински фирми се покани Горан Брегович. Аз така и не можах да разбера първо защо не се поканиха нашите местни групи от Ямбол, така че по някакъв начин да се стимулират финансово.

Миланов - Г-н Канев, в изказването на кмета не е ставало въпрос за Горан Брегович, не знам с какво Горан Брегович е засегнал Вас.

Канев - Мен не ме е засегнал и извинявай не ме прекъсвай.

Миланов - Г-н Канев, отнемам ви думата понеже не говорите по същество.

Канев – Не ми отнемай думата, аз по правилник съм станал да говоря...

Миланов – Г-н Канев, моля освободете трибуната.

Славов – Г-н Канев, единственото, което разбрах е че кръчмата е станала заведение за обществено хранене.

Стефанов –Г-н Председател, и аз искам да се изкажа като лично засегнат от тази трибуна. Чух едни лъжи от г-н Кмета, че видите ли г-н Канев, и моя милост сме биле членове на различни партии. Сега искам да поясня, че през целия си живот до 48г. не съм членувал в никаква партия, въпреки че кмета обича много да вкарва хората в обяснителен режим. Членувал съм единствено в ПП ГЕРБ..., благодарение на лъжите на кмета. Искам още да допълня, нещо каза за предателите, ако някой е предал ПП ГЕРБ то това е самия  кмет и много скоро ще стане ясно за какво говоря. А в тази връзка искам да заявя, че аз не само не съм членувал, но и не съм бил и учредител на никакви други партии освен в ПП ГЕРБ. За сметка на това лично аз съм карал г-н Кмета да става учредител на ПП РЗС, ако не е ясно на някой да му стане ясно.

Славов – Г-н Стефанов, лично председателя на ГЕРБ г-н Цветан Цветанов, Ви изключи за предателство към ПП ГЕРБ. Никой не обича предателите г-н Стефанов.

Миланов – Минаваме към т.16 от дневния ред.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно извършване на замяна на общински недвижими имоти с имоти частна собственост.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Славов - Представи предложението по приложения материал.

ПК УОИКОПДОУ – Приема предложението.

Миланов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения.

Зафиров – Г-н Председател, аз виждам, че този ОбС го превърнахме в говорилня и наистина си задавам следния въпрос: Дали, когато всички Вас общинските съветници Ви нарекоха „нискочели” , дали наистина не сте такива?” Аз имам една молба към Вас г-н Кмете. Понеже тук стана въпрос за моята майка, аз досега не съм си позволил за три години, за пет години политически живот да спомена, на който и да е майка му, по какъвто и да е повод, защото това е нещо лично. Благодаря на някои хора в този ОбС, че споменават моята майка, но за да няма петно и кал върху такава възрастна жена, която по един или друг начин е проявила добронамереност да Ви съдейства за един инфраструктурен проект, с който искате да освободите центъра на гр. Ямбол от превозните средства, аз Ви моля, г-н Кмете, Вие да си оттеглите точката като неин вносител. Защото аз не мога да ставам заложник в този ОбС на това дали председателя ще бъде сменен или няма да бъде сменен и дали някой щял да подкрепи дадена точка, защото Председателя не бил удобен. Г-н Миланов, омръзна ми да Ви сваляме. Какво става тук, те всеки ден Ви свалят Вас?

      Миланов – Ако това е проблема, няма никакъв проблем.

Зафиров – Второ, дали някой е ходил по кръчми, дали не е ходил това си е ваш проблем кои кръчми посещавате, как ги посещавате. Ама недейте да ги приказвате тези неща пред гражданите, наистина ставаме смешни, господа общински съветници. Ние тук не сме кръчма, нито сме заведение за обществено хранене. Тук сме ОбС и ковем законите на този град, за да може тези хора да работят по-добре. Виждам, че старото управление говори за новото, че не е добре, новото управление говори за старото, ами изчиствайте ги тези неща. Когато се хванете ръка, за ръка, старо, ново управление и старите, които са управлявали започнат да напътстват новите, да им казват как трябва да управляват. Да им посочат някои грешки, които те са направили в миналото си, тогава могат да тръгнат нещата в този град. Аз виждам тук примерно, че лидера на ДПС, бъдещия, стои до лидера на АТАКА. Радвам се, че са хванати ръка за ръка и ще работят заедно, примерно. За добруването на гр. Ямбол естествено. Скоро ще има учредено ново движение „Единение за България” там трябва наистина всички да бъдем заедно, за това Ви правя предложение, за да няма разни нередности.

Миланов - Много моля, по точката.

Зафиров – Виждам, че в тази точка собственика на имота, на който му отнемате 184кв.м. чиста площ, място, на центъра до магазин „Андижан” си е изразил своята воля. И той ви каза: „Аз, искам това”. Ако искате да го има този инфраструктурен проект вие му взимате имота. Може ли някой да влезе във Вашата къща г-н Славов, и да ви каже: „Аз, искам да взема предверието Ви” или едната Ви детска стая, дъщеря Ви да остане без нея. Ако може, кажете. Взимаме Ви детската стая, защото ни трябва на нас да настаним едно семейство тук, Вие може да го направите, като християнин, като човек може да го направите, обаче морала къде е, моралната гледна точка. За това аз, не мога да позволя някой да хвърля кал върху семейството ми. Моят пра дядо Димитър Зафиров е учил в НЧ „Св. Св. Кирил и Методий”, моят дядо Георги Зафиров е учил също в НЧ „Св. Св. Кирил и Методий”, аз съм учил в НЧ „Св. Св. Кирил и Методий”, дъщеря ми Ваня Зафирова учи в НЧ „Св. Св. Кирил и Методий”, другата ми дъщеря Симона Зафирова също учи там и най-малката ми дъщеря Василена също ще учи там. Г-н Стефанов, не е смешно, защото вие вашите, ето Снежан и той е учил там. И всеки един гражданин има право да се изкаже от тази трибуна, защото знаете ли какво ми каза един гражданин отвън, г-н Пасков: „Аз не зная, че имам право да се изкажа от тази трибуна”. Когато ние дадохме на детските учителки тук да се изкажат от тази трибуна, ние тогава вдигнахме нивото на този ОбС. Ние показахме, че обикновения гражданин може да има своята дума от тази трибуна....Аз, се изказвам по точката и като лично засегнат...Сега, който не е от гр. Ямбол, който е дошъл от някъде другаде, не му харесва нашия град, аз не мога да позволя някой да става за смях, както преди време двама човека бяха номинирани за една награда, станаха за смях. Защо? Защото се вкара още едно предложение и Вие бяхте поставен в дилемата дали да си изтеглите предложението или не. И какво стана ние двама автори ги направихме за смях. Ето това не мога да го приема...

Миланов - Много Ви моля говорете по точката.

Зафиров - Не г-н Миланов, говоря по същество. Вярвайте ми, когато става дума за Ямбол няма по същество, всичко е по същество. Тази точка касае Ямбол и за това помолих кмета да не се приказва.

Миланов - Това е вярно, прави се улица, касае една замяна...

 Зафиров – Препоръчвам на всеки един съветник да не става заложник на определена интрига и на определен интерес. Ние се позоваваме, ние ОбС ли сме или медия, ако сме медия да си направим един вестник и няма да има смисъл от ОбС, всеки ще си казва мнението. Сутринта аз слушам, позовавам се на вестник „24 часа” Вие, сте казали еди какво си. Позоваваме се вестник еди кой си, Вие, сте казали друго. Е, в следващия брой примерно на вестник „Ямбол” предполагам, че ще го отразят ще стане въпрос примерно за едни пари, които изчезнаха от един офис, стотина хиляди евро, мисля че бяха. И които бяха със заем, Вие, явно ще Ви потърсят и за коментари, там знаете за какво става въпрос. За това, че не искам да ставаме заложници на определени интереси аз това не мога да го приема и това ми е молбата към Вас и към всички общински съветници. Ако всеки един от нас проявява достатъчната мъдрост на управленец, на държавник, защото тука е мястото където ние трябва да покажем, че сме държавник тук е мястото да покажем, че сме над дребната интрига. Тук трябва да покажем, че сме жители на Ямбол. Еди от най-древните градове в Европа. Г-н Кмете, умолявам Ви, още веднъж с чисти помисли г-н Миланов, също. Благодаря ви че ме изслушахте и че ми дадохте думата.

Миланов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения становища и предложения.

Славов – Така както г-н Зафиров, отправи към мен молба, тъй като дневния ред е минал аз не мога да я оттегля, но по ваше виждане тя би могла да се отложи за следващо заседание.

Миланов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения становища и предложения.

      Ненчев – За мен въпроса не е емоционален, той е принципен и се касае за следното, мисля че ОбС трябва да вземе решение да не се занимава с заменки на общински имоти по каквато и да е форма. Замяната принципно представлява свиване на един процес, който може да бъде разложен на покупко-продажби и договори. Няма никакъв проблем подобни неща да се направят прозрачно, това означава прозрачността, покупко-продажби, нищо повече и договори. Замяната прави тези неща свити в един по-малък обем, в който всички ние започваме да мислим дали няма някаква скрита мисъл, помисли и т.н. Така че мнението, което изразявам е дори да се отложи, нека да се превърти през друга схема, а не чрез схемата на замяна.

      Майсторов – Предлагам точката да бъде отложена за следващо заседание. Има много въпроси, които са неясни, включително и жалби, съдебни спорове и т.н., но сега първо предлагам да гласуваме това мое предложение, след което, ако остане да ги дискутираме. Ако не, вече на следващо заседание ще ги говорим тези неща.

      Миланов - Това предложение не е процедурно, това че някой казва, че е процедурно, това е предложение по един чл. от Правилника, но това е предложение за решение. Г-н Майсторов ще го подложа на гласуване, когато приключат изказванията по точката.

      Кескинов /реплика/ – Правото е нещо, което се учи малко повече време. Да се опитват да се правят някакви коментари не е нужно, замените това са две насрещни продажби. Толкова в ограмотителната част и ОбС не може да приеме такова решение за спиране на замени и т.н., независимо по кой повод са. Закона си е предвидил и евентуално може да има някакъв мораториум, какъвто гласувахме и т.н., но това е тема на друг разговор. И правя процедурно предложение за прекратяване на изказванията.

Миланов – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Кескинов, за прекратяване на дебатите.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 28                        против – 0                 въздържали се – 2

            Приема се.

Миланов - Уважаеми колеги, по т.16 постъпи предложение от г-н Майсторов, вземането на решение да бъде отложено за следващо заседание.

Подлагам на гласуване предложението на г-н Майсторов.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 25                        против – 1                 въздържали се – 2

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      Отлага предложението за следващо заседание.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно дарение на имоти - ЧОС на Българската православна църква.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Славов – Към самото предложение нямам допълнение и корекции, но имам предложение към вас, тъй като т.17 е неразривно свързана с т.16 от дневния ред, така както взехте решение за отлагане решението по т.16 за следващо заседание, така да бъде взето решение за отлагане и на тази точка.

            ПК УОИКОПДОУ – Приема направеното предложение.

            Миланов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения.

Канев – На мен ми стана любопитно защо два такива различни въпроса са вкарани в една точка. За църковните имоти и за регулиране на този парцел, когато спокойно те могат да бъдат разглеждани поотделно и аз мисля, че така е редно.

Кескинов – Правя процедурно предложение за прекратяване на изказванията и едновременно с това предложение за отлагане на точката за следващо заседание.

Миланов – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Кескинов, за прекратяване на дебатите.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 26                        против – 0                 въздържали се – 1

      Приема се.

Миланов – Подлагам на гласуване предложението на г-н Кескинов, за отлагане точката за следващо заседание.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 23                        против – 0                 въздържали се – 6

      Приема се.

     

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      Отлага предложението за следващо заседание.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно утвърждаване на окончателен протокол на комисията за избор на управител на „Комуналуниверс” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Миланов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя представи предложението по приложения материал.

ПК УОИКОПДОУ – Приема предложението.

Миланов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения.

Стефанов – Както знаете от предното заседание, става дума за отстраняването на един от участниците в конкурса за управител на общинското дружество „Комуналуниверс” ЕООД. Доколкото си спомням пък и аз присъствах на самия конкурс, единия от участниците, а имено г-н Карамарков, бе елиминиран незаконосъобразно, защото не си бил приложил личната карта в плика с документи. В тази връзка понеже днес ми представят решението от комисията аз, правя предложение ОбС да вземе следното решение: „1. Не утвърждава протокол от 26.02.2010г. на комисията за провеждане на конкурс за избор на управител на „Коминалуниверс” ЕООД.

2. Задължава конкурсната комисия назначена със Заповед на кмета от 26.02.2010г. да продължи процедурата за провеждане на конкурса по избор на управител на „Комуналуниверс” ЕООД започнал на 26.02.2010г. като спази стриктно определените условия и критерии в решение по т.25 от XXIII Заседание на ОбС – Ямбол и изпълни технологичните изисквания определени със Заповед №.5202/ 0029 от 25.01.2010г. на кмета, които не са в противоречие с тези разпоредби и решенията на ОбС -  Ямбол.

3. Задължава конкурсната комисия да изпрати писмени покани до кандидатите, които отговарят на изискванията по т.2.2 от решението по т.25 от XXIII Заседание на ОбС – Ямбол и т.1.2 от 25.01.2010г. на кмета и насрочи дата за оценка на бизнес плана и интервю не по-късно от 20.05.2010г.

4. Задължава конкурсната комисия в срок до 26.05.2010г. да внесе за утвърждаване от ОбС – Ямбол Протокол от провеждането на конкурса съгласно т.2 от настоящото решение.”

      Кескинов /реплика/ – Ами просто мандата е изтекъл на комисията за провеждането на конкурс, т.е. 2 месеца е за приключване. Доколкото си спомням по документи този срок е изтекъл преди 1 месец и в момента няма кой да проведе този конкурс, да го насрочи и т.н.

      Стефанов /дуплика/ - Кметът посочи, че мандатността на конкурсната комисия е 3 месеца до 26.05.2010г.

      Канев – Тук става въпрос сега явно за „Комуналуниверс” ЕООД, една такава друга неприятна тема в нашия общински живот. И аз не знам за „Комуналуниверс” ЕООД дали има заведени следствени дела, бих се учудил, ако няма. Мисля че г-н Кмета, няма моралното право да иска на всяка цена този конкурс да бъде изопачен и така да се нагласят хората, които да продължават тази линия на прокуриста на „Комуналуниверс” ЕООД, който явно е назначен от него и еднолично в нарушение на всички правила. Проведе се един конкурс г-н Карамаков, един многоуважаван наш съгражданин, който беше управител до преди това и принуден да напусне „Комуналуниверс” ЕООД се яви на конкурса и човека щеше да си спечели. Защо трябва да се протакат всички тези работи, това не е кметско предприятие, а общинско предприятие. Да си влиза човека, да си започва да работи и така да прекъснат с тези далавери. Защото извинете съвсем наскоро са продавали от тези павета по 1ст. В „Комуналуниверс” ЕООД. Това е цената на чакъл вероятно е такава. Следователно нашия град се нуждае...

Миланов - Кой го е продавал по 1ст.?

Канев – Така говорят сега, журналистите аз им вярвам.

Миланов - Стига с тези журналисти, кажете за да може да ви осъди после човека, кажете му името.

Канев – Ами да ме осъдят, те него не могат да осъдят, явно, че някой трябва да има осъден... Ами говори се.

Да, и действително може да се направи проверка и да се види действително дали има такава поредна злоупотреба, защото тука се шуми по един такъв въпрос, къде са паветата от улицата от циганската махала, къде се стопанисват, кой ги стопанисва или турската, извинете, ако е голяма разликата. Очевидно е голяма. Така че за „Комуналуниверс” ЕООД  наистина се нуждаем спешно да бъде назначен вече управителя и ако нямате нищо против, това за което г-н Карамарков, е отстранен е просто смешна работа, те не го знаят, че е Карамарков, показва им картата, не го познават, чисто формални неща.

Славов - Имам предложение към ОбС и към Председателя, друг път да каним децата ученици, които учат в литературните паралелки, за да слушат излиянията на г-н Канев.

Миланов – Ще подложа на гласуване предложението на г-н Стефанов. Уважаеми колеги, имам процедурно предложение да гласуваме предложението на г-н Стефанов анблок. 

Подлагам на гласуване процедурното си предложение.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 27                        против – 0                 въздържали се – 1

      Приема се.

Миланов – Подлагам на гласуване предложението на г-н Стефанов анблок.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 13                        против – 10               въздържали се – 7

      Не се приема.

      Подлагам на гласуване предложението на вносителя.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 21            против – 4                 въздържали се – 5

      Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал. 7 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала в търговските дружества  утвърждава Протокол от 26.02.2009 г. на комисия за провеждане на конкурс за избор на управител на „Комуналуниверс” ЕООД.

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно изменение на решение за конкурс управител на "Комуналуниверс" ЕООД от ХХVІІІ заседание на ОбС от 04.12.2009г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Славов - Представи предложението по приложения материал.

ПК ЗОРСП – Приема предложението.

Миланов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения. Няма желаещи.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 25                                    против – 1                 въздържали се – 4 .  

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал. 1 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества:

Да се проведе конкурс за избор на управител на „Комуналуниверс” ЕООД при условията, критериите и реда определени в решение по т. 25 на Двадесет и осмо заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 04.12.2009 г., като се направи следното изменение:

Точка I.2.2. от решение по т. 25 на Двадесет и осмо заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 04.12.2009 г. се изменя, както следва:   „2.2. Необходими документи за участие в конкурса:

а) заявление за участие;

б) автобиография;

в) мотивационно писмо.

г) документи за висше образование (образователно квалификационна степен „магистър”), специализации и квалификации – копие;

д) документ за самоличност – копие;

е) документ за трудов стаж – копие;

ж) свидетелство за съдимост;

з) декларация по чл. 142 от ТЗ;

Документите по т. г), д) и е) да бъдат представени заверени с подписа на кандидата.”

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Приемане на Доклад за читалищна дейност и отчет за изразходвани бюджетни средства на НЧ „Пробуда”, НЧ „Съгласие”, НЧ „Зора”, НЧ „Умение 2003г.” и НЧ „Диана”.

ВНОСИТЕЛ: ПК КВПМХ

__________________________________________________________________________________

 

Миланов - Уважаеми колеги, имате предложението, имате думата за мнения, становища и предложения.

Бъчваров – Въпроса ми е изключително кратък. Така ли трябва да бъдат поднасяни материалите за разглеждани на общинските съветници?

Миланов – На председателски съвет взехме решение т.20 да бъде включена до толкова, до колкото не беше внесена и беше внесена по-късно, за това и материалите пристигнаха по-късно до общинските съветници. Разбрах, че са раздадени материалите на общинските съветници, няма ги само докладите. Докладите са разглеждани от ПК КВПМХ и самата комисия е внесла предложението, което и трябвало да е размножено и да е раздадено на всички общински съветници, а всеки един, който би желал да види докладите и биха искали да ги гледат от друга комисия можеше да ги гледат. Комисията се забави понеже имаше желание освен това, което по закон са длъжни да представят читалищата като информация, да получат и допълнителна информация за финансовите им приходи и заради това се забавиха. Но не мисля, че е някакъв голям проблем това забавяне.

Зафиров – Вие виждате за какво се отнася т.20 - относно приемане на доклад, за дейността и отчет на изразходвани бюджетни средства за 2009г. на читалищата в община Ямбол. Комисията си проведе в срок заседанията. И искам да ви кажа, че за по-голяма прозрачност на вас, господа общински съветници и на всички граждани на гр. Ямбол ние поискахме от читалищата една допълнителна информация, какви приходи читалищата получават от наеми, като това беше една препоръка от нас. По закон ние приемаме решение за изразходване на бюджетни средства, но за по-голяма откритост, за по-голяма прозрачност ние поискахме и тази информация, за да няма задни мисли. Някой да не си мисли, че определен приход от читалищата се укрива и т.н. Това беше нашия мотив, това е предложението за решение, което ние ви даваме, надяваме се на вашата разумност.

Миланов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 20                        против – 1                 въздържали се – 0

Има ли несъгласни с обявения вот?

Зафиров – Гласувах „за”.

Кескинов – Гласувах „за”.

Петков - Гласувах „за”.

Приема се.

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 26а, ал.5 от Закона за народните читалища, Общински съвет Ямбол приема докладите за осъществени читалищни дейности и отчетите за изразходваните от бюджета средства през предходната година на НЧ „Пробуда”, НЧ „Съгласие”, НЧ „Зора”, НЧ „Умение 2003г.” и НЧ „Диана”.

           

 

 

 

Бъчваров /отрицателен вот/ - Моят отрицателен вот не беше по същество на материала, който е внесен. Изразявам отрицателен вот за начина, по който се представят материали за разглеждане от общинските съветници.  Това, че сте го гледали на председателски съвет не означава, че всичките 37 съветника участват в председателския съвет, г-н Председател. И второ, ако има правилник, бъдете любезен да се спазва този правилник. Когато се дават материали се дават в срок 5 дена преди заседанието. Това спазено ли е? Не е спазено. След като не е спазено, ако беше този въпрос касаещ някакви интереси щяха да възникнат тук невероятни спорове. Но тъй като въпроса е елементарен, в смисъл няма да има възражения по него, той просто си минава така. Искам да говорим принципно, по един и същи начин да подхождаме към всички въпроси, които се разглеждат в ОбС. Мисля че бях достатъчно ясен колеги.

Миланов – Абсолютно прав сте г-н Бъчваров, консултативния орган към председателя на ОбС  взе решение да направим този компромис, но сте абсолютно прав.

      В тази връзка колеги, преди да закрия заседанието съм длъжен да направя едно уведомление на общинските съветници на основание чл.60, т.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Ямбол неговите комисии и взаимодействие им с ОА ви уведомявам за необходимостта от поправка на явна фактическа грешка в решение по т.9 на XXVI Заседание на ОбС – Ямбол проведено на 09.10.2009г. като номера на договора за безвъзмездна помощ ще бъде изписан правилно. Бил е записан в края като 151, а ще бъде 035. Председателския съвет при ОбС – Ямбол прие да бъде направена тази поправка и аз на основанието на този член бях длъжен да ви уведомя, за да може да бъде поправена тази явна фактическа грешка. Благодаря на общинските съветници за дейното им участие. Искам да  уведомя всички, че най-късно между 13 и 15 май ще се проведе следващото заседание на ОбС – Ямбол на което да бъдат разгледани Наградите и други точки, които са влезли в този период.

 

 

 

 

      Миланов – Поради изчерпване на дневния ред закривам тридесет и второто заседание на  ОбС Ямбол.

           

 

 

 

                                   Председател ОбС - Ямбол:

 

                      Г. Миланов

         

                                   Протоколисти:

                      Ил. Миткова

 

                                                                                 

                                                                                              Ан. Господинова