ПРОТОКОЛ № ХХХV

 

Съобщение : С вх. № 8001/0001 от 03.09.2010г. чрез ОбС - Ямбол до АС Ямбол е подадена жалба от Н. Димов , Н. Стефанов, Л. Керемидчиев, П. Майсторов, К. Канев срещу мълчалив отказ за произнасяне по предложение за включване в дневния ред на 35-то заседание на ОбС Ямбол - Предложение за проект на решение.

 

Днес, 20.08.2010г. съгласно чл.23, ал.2 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № 910101/0008/13.08.2010г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол.

            От общо 37 общински съветници присъстваха  35, отсъства 2-ма общински съветника -  Димитър Бъчваров и Наско Стефанов.

            На заседанието присъства г-н Г. Славов – кмет на община Ямбол.

Кворум в 9.09 часа – 24 съветника.

            Председателят на Общински съвет - Ямбол г-н Георги Миланов откри тридесет и петото редовно заседание на Общинския съвет.

Миланов – Давам думата на общинските съветници за питания. Давам думата на кмета на Ямбол да огласи отговорите на питанията от предни сесии.

Славов – Има 3 отговора, които съм подготвил. Първият е към г-н В. Николов отговор относно законосъобразността при експлоатацията на недвижим имот, земята и прилежащите площи в парк „Боровец” – Ямбол. / приложен /.

Николов – Въпреки забавянето на отговора съм удовлетворен, но искам да знам кога ще се вземат съответните мерки за отстраняване на допуснатите нарушения, които може би кметската администрация ще следи, съответно за санкциите, които са предвидени. И тъй като нещата са се предвижили и малко по-нагоре, т.е. в ДНСК. Може би от там ще последват нещата, тъй като парк „Боровец” е място, в което всички граждани на Ямбол трябва да отдъхват, а не да бъдат в така наречените организирани заградени територии, които да са в лична изгода за определени хора, за натрупване на съответните печалби.

Миланов - Г-н Славов, имате думата за отговори на другите поставени въпроси.

Славов – Отговор на питане на Н. Ганев относно заемането на длъжностите секретар на община и заместник - кмет на община . / приложен / .Отговор по втория въпрос, който постави Н. Ганев относно „служба СПООР” . / приложен /.

Димов – Както виждам тук нашата община, в отговорите на г-н кмета има страхотно големи капацитети. Дай боже тук, до някое време г-н Кабрански и г-н Коев да станат министър председатели. А относно СПООР в тази антикризисна мярка не виждам къде е логиката годишната издръжка да струва 153хил. лв., а пък да представят някакви документи, че 14хил. лв. ще са спечелили. Искам да допълня относно престъпленията, за които съм бил осъден, не се притеснявайте, сега ще видим Вас. Не случайно имате 8 или 9 вече станаха делата.

Миланов – Давам думата на общинските съветници за питания.

Канев – Имам две питания, едното е за „Комуналуниверс”. Какви суми би следвало да постъпят в общинското еднолично търговско дружество „Комуналуниверс” в общинския бюджет на базата и техниката, предоставена за ползване на ГД „Комунални дейности и благоустройство”? Става въпрос за тези суми, които би следвало да постъпят от полазването на базата, наемите, които трябва да се изплатят и ползването на техниката, тъй като знаем, че това ГД, което е предмет на съдебно разследване в момента, заедно с г-н кмета разбира се е сключено по един цинично бих казал незаконен начин. И от там нататък всички договори с него са сключени без знанието на ОбС. Ние като принципал на това търговско дружество искаме да знаем все пак, след като ГД няма нито една метла, нито една кола, никакъв инвентар, никаква база на територията на гр. Ямбол, заплаща ли все пак някакъв наем на общината ни за този договор, който е сключен? И второто ми питане във връзка с юристите, които ползва Община Ямбол, наетите юристи за вършенето на правна дейност. Искам да припомня на колегите, че срещу предния кмет се водеше едно такова подобно съдебно дело, което беше заведено, мисля че с помощта на г-н Славов. А сега виждаме, че Община Ямбол също ползва външни юридически услуги. Колко са тези услуги възложени на външни юристи, за какъв период е сключен договора с тях и какъв е размера на техните хонорари, които те ползват?

Димов - Чете питане към г-жа Надя Данкинова (приложено към материалите по заседанието). Чете питане относно спортна площадка „Комсомолец” (приложено към материалите по заседанието).

Миланов – Ще Ви бъде отговорено писмено в установения в правилника срок.

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Информация относно текущото изпълнение на бюджета на Община Ямбол за първото шестмесечие на 2010г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Приемане на актуализиран бюджет на община Ямбол за 2010г., във връзка със закона за изменение и допълнение на закона за държавния бюджет на Република България за 2010г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно откриване на процедура за предоставяне на концесия за управление и поддържане на части от имот - ПОС собственост на Община Ямбол - автобусни спирки.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно определяне на зони за безплатно свободно паркиране и за кратковременно платено паркиране.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение от кмета на общината дофинансиране на маломерна паралелка в профил "Чуждоезиков" - Английски и Руски език, XI клас през учебната 2010/ 2011г. в ГПЧЕ "В. Карагьозов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение от кмета на общината относно анализ на ситуацията и оценка на потребностите за развитие на социалните услуги в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение от кмета на общината относно определяне размера на обезщетението при неправомерно ползване на общински терени /гаражи/.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение от кмета на общината относно упълномощаване кмета на общината за предприемане на необходимите действия във връзка с проблема на бл. 20 в кв. "Райна княгиня".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение от кмета на общината относно продължаване срока на договори за наем на земеделски земи.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение от кмета на общината относно продажба на общински имоти ПО ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение от кмета на общината относно предоставяне за безвъзмездно ползване на имот ЧОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение от ПК ТУ и ПК ИТ относно одобряване на ПУП – ПРЗ с идентификатори № 87374.56.84 и № 87374.56.40.

ВН-ЛИ: ПК ТУ и ПК ИТ

 1. Предложение от кмета на общината относно предварително съгласие от ОбС - Ямбол за прокарване на трасета на външни водопровод, водопроводно и канализационно отклонения през поземлен имот, собственост на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предварително съгласие от ОбС - Ямбол за прокарване електропровод през ПИ, собственост на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение от кмета на общината относно учредяване на допълнително право на строеж в ПИ № 87374.542.9 по КК на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно допълване и изменение състава на ПК при ОбС Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Миланов

 1. Предложение от Г. Миланов относно създаване на ВК към ОбС за промяна на правилника.

ВНОСИТЕЛ: Г. Миланов

 

Миланов - Имате думата по дневния ред.

Димов – Вчера пуснах в канцеларията на ОбС едно предложение, което бих желал да го обсъдим с вас и да го включим в днешния дневен ред, като неотложна точка. Предложението ми е следното: „За включване в дневния ред на XXXV Заседание на ОбС – Ямбол предложение за проект и решение относно искова молба до Окръжен съд Ямбол за конституиране на Община Ямбол като граждански ищец по наказателно общ характер дело № 302 по описа на съда от 2010г. срещу кмета на Община Ямбол Георги Иванов Славов. И предложението ми е т.1 и т.2 от проекта за дневен ред на днешното заседание, тъй като знаем, че ще има доста дебати да станат т.16 и т.17.

            Миланов – Уважаеми колеги, имам и аз предложение за промяна в дневния ред. Както знаете на предното заседание на ОбС, г-н Славов оттегли от проекта за дневен ред точките относно съгласуване на задание за изработване на ПУП, две такива, поради съмнение за технически грешки, след което се оказа, че няма такива. И за това сега са приложени към вашите материали относно съгласуване на задание за изработване на ПУП. Предлагам тези две точки да влязат като т.13 и т.14 в дневния ред в описа който ви е даден към настоящия момент, където са и другите такива точки. И като т.12 да влезе учредяване право на строеж от постъпило заявление от собственици на търговски обекти, застроени в ПИ № 87374.550.2 и това също е пред вас със становище от комисиите като предложение. И като вносител искам да оттегля от дневния ред т.17, предложение относно създаване на ВК към ОбС – Ямбол за промяна на Правилника.

Банков – Аз предлагам някои точки да отпаднат, преди всичко т.8, т.7 и т.4. За сега мога само да ви кажа, че т.8 и т.7 въобще не са в нашите компетенции и с нашите прерогативи, но като дойде ред да си обосновавам предложението ще го направя. Т.8 за „Райна княгиня”, т.7 за обезщетението при неправомерно ползване на общински терени /гаражи/ и т.4 безплатно свободно паркиране и за кратковременно платено паркиране.

Зафиров – Смятам че т.3 и т.4 от дневния ред трябва да бъдат махнати, това ми е предложението. По т.3 относно откриване на процедура за предоставяне на концесия за управление и поддържане на части от имот – ПОС собственост на Община Ямбол – автобусни спирки, смятам че това предложение не е достатъчно мотивирано. Не мисля, че по-голямата концесия в предложението трябва да е за 15г. и по-голямата инвестиция, а по-малката примерно да е за 25г., това са ми част от мотивите. А платеното паркиране, тук ме интересува Вие, провели ли сте някакви разговори с органи на МВР, за синя зона? Не видях такива неща, за това предлагам тези две точки, на този етап да отпаднат.

Миланов – Г-н Димов, имате възможност да мотивирате Вашето предложение за влизането на тази точка в дневния ред.

Димов – Както всички знаем в момента тече, има процедура срещу нашия обичан и уважаван кмет, има 6 дела, едното е в сила. В тази връзка считам, че ние като ОбС трябва да имаме и да си направим един регресен иск, тъй като в момента лицето Георги Славов, изпълняващ длъжността кмет е същевременно и подсъдим, и представляващ общината. Предложението ми е следното / чете, приложено /. Искова молба / чете, приложено /.

Желев – Взимам думата по направеното предложение за влизане на точката в дневния ред. Няма да оспорвам мотивите и по същество, само ще оспоря момента на внасянето и. Според мен такова конституиране на гражданския ищец може да се извърши при започването на съдебното заседание, на съдебното следствие. Има комисия по юридически въпроси, ако реши може да заседава в момента и да излезе със становище. И  за това съм против влизането на тази точка в дневен ред, а не по същество мотивите, които изложи г-н Димов преди малко. Имам няколко въпроса към него като вносител. Ако той смята, че няма законови пречки за конституирането на Община Ямбол и ОбС като граждански ищец, защо кръщава това искане „Искова молба”. И второ г-н Димов, кой ще плаща 4% държавна такса върху тази искова молба?

Миланов – Мисля, че не е необходимо да обсъждаме по същество, имаше едно предложение с мотиви.

Банков – Г-н Желев, не мога да коментирам дали може да се конституира или не ищец от името на Община Ямбол, но ние като ОбС може да вземем това решение. А това дали ще се конституира или не, това вече е въпрос на съда. И заради това, защото, ако в последствие се окаже, че има щета, тогава ще платим таксата, когато заведем делата, граждански дела. Това е една възможност, които ние още в началото трябваше да предприемем едно такова действие, тъй като така или иначе в онези дела е посочена някаква щета. Дали ще е толкова или не, дали няма да има, това е проблем, който съда ще реши. Но тази възможност съществува и това, че ние сме пропуснали на първото заседание, мисля че то продължава, може да направим един опит за месец септември. Това е едно отношение, което ние изразяваме като ОбС. Дали ще искаме тези пари или няма да искаме, ако се появи щета, разбира се. Може да се докаже, че това, което е платено е нормално и тогава нямаме нищо. Но, ако се получи макар 50хил. лв. ние след това с граждански иск трябва да си го направим, да съдим, да търсим щетата. Така че нищо не пречи, аз не виждам някаква грешка, ако ние го погледнем сега. Може би комисията трябва да го види от юридическа гледна точка това, което се предлага като точка, но това ще стане в процеса на обсъждане. Още от сега да не предрешаваме, иначе казваме: „ние казваме каквото и да се получи”. Ако не е огледан въпроса, нас не ни интересува.

Миланов /реплика/ - Уважаеми колеги, не знам дали си спомняте, но преди три месеца в ОбС – Ямбол постъпи от разследващия полицай едно писмо с искане, който желае да се конституира като такъв, мина през всички комисии на ОбС и са го гледали всички комисии. Има становища, че са го приели за информация и ако беше толкова спешно, че трябваше да се входира това предложение снощи до 17:00ч. и за да влезе в презумпцията на тези спешните бедствия, така че да се гледа на тази сесия, явно не е толкова спешно. След като за 3 месеца, 14 комисии гледаха и до този момент никой не е предложил той сам като общински съветник да се конституира може би. Значи няма как да вкараме тази точка в този дневен ред без да е гледано от нито една комисия и да нагазим и правилници, и коментари по много такива предложения през последната година и половина, по нещо толкова важно с толкова членове и алинеи. Извинявайте, но никой от вас не разбира, включително и аз, включително най-вероятно и г-н Димов не му е ясно точно какво пише вътре, като членове и алинеи, и текстове от това...(Димов от място)...Казах може би. Имаше достатъчно време, комисия по образование поиска отговор на въпроса какво трябва да се приеме, даже по това депозирано от ОбС уведомление, аз им отговорих, и ако някой искаше да го направи едва ли момента беше този точно на 19.08.2010г в 16:50ч. да се внесе това искане. Тук освен политика нищо друго не виждам. Но не казвам, че то няма да влезе на следващата, защото аз съм го резолирал вече до всички комисии. Всичко може да е политика, но всичко трябва да се прави с разум.

Банков – Не сте прав в това, което казвате дали някой го е обсъждал или го е обсъждал за информация. Вижте бюджета и анализа, всички го приемат за информация, макар че там има много решения, които да решаваме. С това не трябва да се оправдаваме дали е минало или не е минало някъде, но ние като ОбС трябва да имаме позиция. И не е казано, че, когато го разглеждаме ще вземем тези решения, които бъдат предлагани. Може да вземем просто едно решение за представител на общината по делото. Аз не виждам никаква политика в това отношение, че сега е предприето. Ами да, пропуснато е, знаете нещата какви бяха, явно се избягваше от това, не сте се сетили...

Миланов - В 16:45ч.

Банков - Ами дали в 16:45ч. вчера или утре, нали вие го внасяте това, нещата, които се внасят...

Миланов - Те са вкарани преди месец...

Банков – Да може би го правят, защото септември е новото заседание, да пробваме до колко са ни разпитани свидетелите да кажем, те може да се разпитват още дълго време. Би следвало до сега ние да вземем отношение. Сега да не започваме тук процедури -  гледано, не гледано, то може да се гледа и да оформим едно елементарно решение. Аз предполагам, че и г-н Кескинов, ще вземе отношение, едно елементарно отношение за един наш представител, нищо повече. Ние не можем да искаме много, там в рамките на тези неща.

Зафиров – Аз виждам тук, че играете ролята на доброто и лошото ченге. Вие с г-н Ганев си бяхте отбор едно време. Недейте да разигравате целия ОбС, има важни точки за приемане, общински бюджет. Оставихте г-н Ганев да си чете предложението тук, мен не ме оставихте да си мотивирам примерно начина, по който исках тези две точки да бъдат оттеглени. Недейте сега тук да ми играете циркове пред ОбС, за да може да се отнеме вниманието от тези важни точки, примерно приемането на бюджет и т.н., бл.20 и др. Толкова е важен дневния ред. Не да разигравате циркове тук и да играете на доброто и лошото ченге.

Канев – Аз, мисля че макар и по спешност вкарано това предложение, това е нещо съвсем на време все пак, защото знаем, че делото на г-н кмета, това наказателно дело, което описа с много членове, алинеи и т.н., касае не само това дело, но и по принцип трябва да вземаме някакво отношение, защото кмета има 7, 8 дела. Аз не ги знам чак толкова колко са. Но това предложение, ние трябва наистина да изберем общински съветник, който да ни представлява в съда, защото, ако сега малко сме закъснели поне към другите дела ще бъдем много точни. И този общински съветник, който ще изберем ще ни представлява по другите дела, които пак така престъпления от общ характер за злоупотреби със служебни положение и т.н. Мисля, че това е нещо съвсем уместно и аз трябва да ви кажа, че мисля, че самия кмет ще ни подкрепи в тази работа, нали така, г-н кмете. Аз понеже се сетих в момента, че г-н кмета сам сезира прокуратурата, следователно той сега ще ни подкрепи, поне такива са моите очаквания, в това ние да изберем общински съветник, който да представлява искане към Община Ямбол. Ама вие всички работите за града, за това как може да си позволим утре тези 2млн.лв....

Миланов - Няма такова предложение г-н Димов, да изберем общински съветник, ако сте го слушал внимателно.

Канев - Съвсем внимателно го слушах...

Миланов - Така че мотивирате нещо, което не е предложено.

Канев  - Точно това е предложението.

Желев – Аз се опитвам да изчистя политическия заряд на това предложение и взимам отношение по това, което каза г-н Банков: „мотивиране за и против влизане на предложението в дневния ред”. Колеги, ОбС, ако иска да търси вреда от някой злоупотребил кмет може да го направи по всяко време. Г-н Димов си спомням, в своето предложение спомена думичката регрес. Той може да го направи, ако не се лъжа в 5 годишен срок, включително и за регреса настъпил в общината, тъй като има влезли в сила дела. Нещата не са толкова невинни, както ги представя г-н Банков, защото влизането като участник в съдебното производство е строго регламентирано в НПК и то може да стане в точно определен момент. От там нататък всичко става, чрез исков процес. Тук ни се предлага искова молба. В НПК, мисля че има категоричен текст до кой момент може да се конституира юридическото лице като граждански ищец. Другото наистина колеги е само политически дебат. Ние можем да го направим по съвсем друг, доста по-сериозен повод, но не така да си губим времето в приказки за неща, които са ясни предварително.

Миланов – Уважаеми колеги, приключихме дебатите.

Кескинов – На миналата сесия поръчах на г-н Ганев, да не се занимава с това, което не му е работа. Обаче явно има гласност, няма чуваемост. Г-н Ганев, дали сте си парите на хаос. Това, което са Ви написали става за едно друго място обозначено с две нули. Не може, както предложи г-н Банков, дай да се пробваме, че, ако мине номера. Номера не минава. Има едни преклузивни срокове, които трябва да се спазват и закона ги спазва. Така че, по никакъв начин не може да се конституира общината като страна по това дело. Казва се преклузивен, знаете че пада брадвичката и край. Ето това е по-простичкото да го разберете. А пък с обвинителните актове, смятам че в дългогодишната си практика сте запознат, че на края на обвинителния акт освен настъпили щети пише: „лица за призоваване”, т.е. свидетелите, тук има доста записани, „пострадали лица” и т.н. И се изпращат едни писма от добре познатата ви прокуратура, която казва: „имате възможност да се конституирате като граждански ищец по делото в срока до започване на първото заседание по делото”. Такова заседание вече имаше преди около месец, така че и това е изтървано, но прокуратурата е преценила, че Община Ямбол към настоящия момент не може да бъде граждански ищец, не я е поканила изрично в обвинителния акт. Така че, г-н Ганев, само сте си дали парите на хаос и ни изгубихте тук 1ч. за глупости.

Банков – Г-н Кескинов, хубаво давате квалификации, това е много лесно. Казвате, че имало преклузивни срокове, правилно има такива срокове, но е интересно след като 3, 4 месеца това предложение, както каза Председателя се е въртяло в ОбС, вие като председател на правната комисия защо не направихте, в рамките на тези преклузивни срокове да го направим. А явно умишлено това се е въртяла и никой не е взел решение. Казвате за свидетели, да много от нас бяха свидетели и аз като гледам това, което говори г-н Ганев ние май следващите 3, 4 месеца нямаше да излезем от съда, ще трябва да ни плащат там, ако ни викат по всички дела. Но аз бях там и чух, когато съдията каза: „Община Ямбол няма представител”. Това е, изрежда кой присъства, кой не присъства, Община Ямбол няма представител. Питам Ви аз, като председател на правната комисия, като човека, който тук защитава - защо ние нямаме представител?

Кескинов – Г-н Банков, Вие най-добре знаете какво е това преклузивен срок. Знаете, че благодарение на него в гр. Сливен отървахте кожата по едно дело. И чакахте точно да минат три години и точно тогава се произнесе решението. След това се опитаха да обжалват вашето решение, по което бяхте осъден се опитаха да го обжалват, но казаха преклузивния срок падна. Три години, край и сега, мисля че има жалба до европейския съд, но и те ще им кажат същото. А колкото до това, кое се е въртяло и къде се е въртяло, Вие също сте общински съветник и Вие си го въртяхте, нали? И г-н Ганев е общински съветник все още...Колко сте ги запомнили, давностния срок е преклузивен.

Миланов – Г-н Банков, имате думата да мотивирате отпадането на т.8, т.7 и т.4 от дневния ред.

Банков – Колеги, когато казах, че т.7 и т.8 въобще не са в нашите прерогативи и ние не трябва да ги решаваме, някой просто иска да ни използва. Това са в компетенциите, включително и двата въпроса на кмета. Аз, тук един, два дена много се зачетох в ЗОС, в ЗУТ , в Закона за етажната собственост има много неща в правомощията на кмета, ама наистина, то е така, защото кмета се избира пряко. Нали така каза: „мен ме избраха пряко” и е прав. И за това, аз си мисля, че той трябва да си носи отговорностите. Никъде не е казано, че ние трябва да вземем решение. Било то по събарянето или премахването на едно там самосрутващо се нещо, нито по завземането на някакъв терен. Но конкретно по т.8 ни се предлагат две решения (изчита т.1 от решението за бл.20). Значи ние по тази т.8 взимаме решение за разпореждане – „Да организира и проведе общо събрание на собствениците на бл.20”. В Закона за етажната собственост и дори в промяната, в която е дадено е написано така: „Когато в управителния съвет,  управителят не свика общо събрание в срока по ал.3, искането се отправя към кмета на общината, на района и кмета свиква общо събрание по реда, в 14 дневен срок. След това от приходите в § 2. Това е, мисля, че закона го промениха тук преди няколко месеца, тъй като провеждането на събранията беше за управителен съвет, до края на юли е казано: „Кмета на общината или района в три месечен срок от изтичането на срока по § 2, когато в етажна собственост не е проведено общо събрание повече от 1 година свикването на такова събрание и вписването на книгата на собствениците се извършва в 6 месечен срок от влизане в сила закона. § 3 (изчита)на собствениците. Т.е. тук ни се казва, имали общо събрание, има ли управител, няма ли? Ако няма такива, ако не са провеждани досега такива събрания, кмета спрямо § 3 е трябвало досега да го направи. А в последното изменение от 15бр. от 2010г. е казано в § 4 „свикването на общото събрание в етажна собственост, вписването на книгата на собствениците”, подават заявление за вписване по чл.44 се извършва в срок до 30 юли 2010г., § 5: „ кмета на общината или района в шест месечен срок от изтичането на срока по § 4 организира провеждането на общото събрание и избор на управителни органи в сградата в режим на етажна собственост, когато са свикани такива събрания”. Така че, кмета има пълните правомощия да свика общо събрание и на това общо събрание да се вземат решенията. Втората точка (изчита точката от решението). В чл.14, ал.2 е казано „представителство на общото събрание (изчита)” ал.2 „когато в етажната собственост съсобственици са и общините, държавата или юридически лица упълномощават, че се извършва съответно от кмета, областния управител, съответния министър.... Т.е., кмета може да упълномощи някой да участва в общото събрание. Кмета, не ние, нали разбирате. След това предлага ни се тук „да предложи и гласува решение за премахването на опасната сграда”. Това основание на кое е? Вижте правата, мога да ви дам правата. Мога да ви зачета, извадил сам си правомощията на общото събрание. В общите случаи съм ви извадил едно, което касае разпореждане.. вноските по фонд ремонт и обновяване, приема план за извършване на ремонт и реконструкция при устройствения.........Никъде няма да се вземе решение да се събори сградата. Освен това, кмета има издадена заповед по чл. 195 ал. 6 на ЗУТ. И точно това е редът, по който той си е направил комисия, комисията е установила, издал е заповед и закона му дава право да си действа. Ние какво правим? Ние нямаме никакво отношение: ЗУТ, чл. 196 ал. 6 - кмета на общината издава заповед за премахване на строежи, които поради естествено износване и при други обстоятелства са станали опасни за здравето и живота на гражданите, негодни са за ползване, застрашени са от самосрутване, създават се условия за възникване на пожари или са вредни в санитарно хигиенни отношения и не могат да се поправят или заздравят. Въз основа на влязлата в сила заповед и протокол за извършените работи съдия изпълнител .... за събиране вземанията, т.е. строежи се пооправят или заздравяват от собствениците или тяхната ...в срок определен в заповедта. Когато строеж .... непосредствена опасност за здравето кмета може да предяви предварително изпълнение. Когато е предвидено .... и не е изпълнена в определен срок строежът се поправя, заздравява или премахва от общината, по ред определен в наредбата на ОбС. Има ли такава наредба в този случай? Така че, всички тези действия, които кмета вече е предприел, те са направени. Освен това, ние знаем от централната телевизия, ние знаем от централните вестници, ние знаем от местните вестници, че този блок ще се събаря, кмета е взел решение. Какво правим ние сега с това разглеждане, какво упълномощаваме, когато в закона е казано кой кого упълномощава. За това, мисля, че по този въпрос не би трябвало да се гледа, защото ние нямаме и какво да решим. Да, вкарайте да се гледа, разглеждаме го тук, ще стане една позиция такава - те гласуваха, те не гласуваха. Някой да ни пита преди да се започнат тези заповеди и други неща да се правят, преди някой да излезе по медиите и да каже. Аз поне не си спомням такова нещо. Така че, това е моята обосновка за отпадането на тази точка от дневния ред, въобще не е предмет на нашето внимание. По т.7 за гаражите, също не са наш проблем. Гаражите, значи тук се предлага във връзка пак с ал.1, т.8, когато ние вземаме някакви решения за разпореждане. Аз въобще не виждам какво разпореждане правим тук, но доколкото разбрах от едно питане, от един отговор от медиите гаражите ще бъдат премахнати. Много ми е интересно, правната комисия какво ще каже за тези гаражи, как ще вземем обезщетение и какво е това чудо обезщетение, къде съществува в кой закон - в ЗМСМА, ЗМДТ, ЗОС. На база на какво? Тук ни е дадено, че на база на някакви наши правомощия, които може да взимаме, ние ще взимаме обезщетения. И как ще го вземем това обезщетение много ми е интересно. Но втората точка е интересна (изчита). Ами, ако не му възложим, няма ли да ги махнем? Той по закон е задължен и пак започваме законите и наредбите. В ЗОС чл.65, ал1. гласи: „ Общински имот, който се даде и държи без основание се изземва въз основа на заповед на кмета на общината”. Това е, истината е тази. Има ли такива имоти, кмета по чл.65 издава заповед. Има си ред, подписан е реда и т.н. Кои се премахват? Ако вземем, че е преместваем, там същото е казано в чл.57а, които не отговарят, кои се махат. Но въпроса е друг, че това е проблем, които е проблем за града от доста години. И проблем, който го надроби, трябва да го изсърба. Аз разбирам, тук в последните няколко мандата, защо така на кметовете се случи да има все по една М.К. За разлика от предните кметове обаче, г-н Славов има 2 М. К. И виновен за това състояние за гаражите е Милчо Коев, да казвам го директно. И нека той да го реши този въпрос, защото, това е проблем, който е изпуснат и в ЗОС, пропуснат е след това и в наредбите, ние го решихме, навремето в началото беше решен, като се отдаваха под наем тези терени. Хората имаха сключени договори, даваха ги. Имат разработки, има схеми, където да се сложат. Аз говоря, когато беше урегулиран процеса и те се слагаха само там. Имаха договори и идваха да си плащат. В последствие се оказа, че този терен не бил обособен там, този имот и не можем да го дадем под наем,. Тогава минахме на вариант, чрез такса, чрез преместваме съоръжения. И за да можем да вземем тази такса, го вкарахме в чл.57, така е и във Варна, от там го взехме, да не си мислите, че сме много умни. Навсякъде е така. Но когато дойде ред тук, ние да го приемем, ние го приехме, Милчо Коев, като гл. секретар и г-н Минчо Спасов, като областен управител, го атакуваха и го събореха в съда. И от тогава, до тогава, значи ние през този междинен период бяхме издали строителни разрешения за временни съоръжения, по което хората плащаха такси. Претенция от сметна палата беше, че не може да се взима наем, защото не е обособено, ами го въведоха на такси и ние го въведохме така. Плащаха се 1г., когато се събори от съда вече никой не плаща и всеки слага, където си иска, така че този неуправляем процес, аз се радвам, че г-н Коев е в общината и предполагам, че може да ни даде решение. Но това, което ни го дава за обезщетение, просто не знам за какво става въпрос, а от второто възлагане, то си произтича от закона. За това, мисля че, въобще няма смисъл, значи тук ще говорим за възможности, за неща ще се върнем, сигурно предизборна кампания, ще се върнем там какво сме предлага ли...В едно изказване, прочетох, че някои ще иска популистки да се изказва, за прерогативи. Но наистина, това е един проблем, на който трябва да му се търси решението, за колко години назад и за какво обезщетяване, няма такъв филм. Значи някой трябва да сме го предопредели да го махне и тогава за този срок може нещо да се търси. Ние го имаме в наредба, в цени го имаме, всичко го имаме, сега го нямаме. Така че, това е моето обосноваване този въпрос също да отпадне от дневния ред и просто да не го обсъждаме повече. Другото, което беше, т.4 - за синята зона. Аз това нещо го чух за първи път на предната сесия. Знаете, че кмета настояваше да влезе на сесията, ние не го приехме тогава, но поне това, което гледам, че комисията го е гледала май месец това решение. И тук пък, една друга комисия поставя много въпроси относно живеещите там. Важен въпрос - кой ще организира събирането на тези такси? Като виждате, че в бюджета намаляме бройките за паркингите. Аз, мисля че имаме такса, имаме 1лв. на час на общинските паркинги, това няма да са общински паркинги, това ще са улици, които временно ще се ползват, предполагам, че за друга такса трябва да се приеме решение, ако вземем такова решение. И също си мисля, че един въпрос, който би трябвало още да се обсъди. Да, смущава ме въпроса за живущите, защото там беше казано, когато ние го гледахме, че сега тук всичко може да ни се каже, беше ни казано, че живущите ще могат да си паркират автомобилите там, а пък от друга страна след това прочетох в пресата, че всички трябва да плащат. Не знам как ще се реагира, ако мините по тези улици, специално, ако се направи на мен ще ми е по- удобно, ще ми се изчисти улицата. Но сега, ако мините и видите цялата улица е заета отгоре до долу, като 80% не са на живущите там. Какво правим тогава, къде ще се закарат тези коли? И другия въпрос, най-важния въпрос - Има ли проблем с паркирането или няма? Каква е целта на занятието? Целта е да вземем от хората пари за нещо, че живеят тук... Аз говоря, защо не трябва.. Да, ама не е казано за живущите, казано е каква е целта, целта е щяло да се подобри паркирането, извинявайте, няма да се подобри. Как ще се подобри, като сега им казваме, ето тук ще паркирате, това ви са местата за паркиране. Не е казано как ще се организира. Тук се носят слухове, че ще се даде на частна фирма и т.н. Въпроса е тези пари дали ще дойдат в общината и ще повишим ли нещо, ще направим или няма. Мисълта ми е, че този материал не е достатъчно обоснован. Аз, мисля че кмета е хубаво да го оправи, дори и там комисиите в ОбС, да направят по едно събрание имаме такива клубове в този район, да направят по едно събрание и хората ще им кажат много неща. Те са 3, 4 клуба в централната част. Нищо не пречи да се обсъди и тогава наистина да го гледат. За това ми е предложението да отпадне, да не го гледаме, просто наистина да се продължи работата, добре това е просто едно виждане, нямам нищо против. Но взимайки решението по този начин - с малкото информация, с много неясноти, ние ще направим грешка. Може би тогава не го обсъждахме, защо не го приехме в дневния ред,  мисля че това са достатъчно доводи.

Миланов – Взимам отношение по въпроса с платеното паркиране. Обратното на това, което Вие предложихте. Този материал стои  от 3 месеца в ОбС. Много ми е странно, когато дойде една сесия и не го включихме, на втората не го включихме, на третата казахме, че не сме готови, не сме го гледали, нямаме достатъчно информация. Комисиите, които са го гледали, които пряко ги касае са го гледали 4 пъти вече, казват: „да, съгласни сме”. Който е заинтересован да получи отговори от поставените на г-н Банков и другите, които не са излишни са получени, защото са взели решението, че ще приемат това предложение. Изведнъж в залата ние казваме, да отложим точката, за да стане още обсъждане. Колко месеца да я отложим г-н Банков, 6 месеца, 1 година?... Комисиите, които са го гледали казват, материала е годен да влезе в този вид на сесия и да се приеме в този вид. Аз иначе, може би, нямаше да го предложа да се гледа в ОбС. Ще станат, когато стане точката в дневния ред. В момента има предложение тази точка да не е, имаше предложение да не е в предишния, имаше предложение да не е и в по-предишния. Кога да станат, къде да станат? Сега да станат, сега в момента не се правят дебати по точката. Това беше обратно становище на Вашето, не е реплика.

            Банков – Г-н Миланов, не се оправдавайте с това. Това е стояло толкова време тук, да са го гледали. Аз съм в комисията по здравеопазване и по спортни дейности. Преценихте на времето, че там съм полезен, там работя с пълни сили, другите неща колегите да си ги работят, да ги гледат. Така че, не да ме обвинявате сега, че не съм го гледал. Аз не съм председател, някъде да ходя да ровя на другите нещата. Това нещо, което ме интересува например, като другото, щях да отида да го прегледам да се заинтересовам. Но това нещо аз го видях предния път, то отпадна, досега за мен, ако вие мислите, че трябва насилствено да вдигнем ръцете и да го гласуваме да го направим. Да, материала е за такова гласуване. Но не казвайте, че се е въртяло и някой не знае. Аз съм длъжен да гледам в комисията с какви материали разполагаме и ги гледам....Внесохте едно предложение за промени в комисиите, сега го оттеглихте, явно пазарлъци стават някакви, въобще не можах да Ви разбера. Вие не се мотивирахте защо го оттеглихте. Значи Вие сте преценили, че аз съм полезен там и си работя добре. Недейте, вече за втори път казвате, че нещо е стояло и никой не е взел отношение. Няма такова нещо. Отношението - аз мога да го взема, след като към моята комисия е насочено.

Славов – Определено съм се оказал прав, както на предния брифинг казах, че тук ще има много политика и популизъм, независимо, че г-н Банков го сподели. За кой ли път се убеждавам, че тук има интереси да не се случват неща в града, в интерес на гражданите, за да има политика, а да се случват. Ще започна от последното, което се коментираше тук, за да стигна до гаражите и до бл.20. По въпроса за синята зона, мисля че, по-голямата част от градовете в държавата вече приеха или са в процес на приемане на такива предложения. Почти навсякъде в Европа, това е факт в по-големите градове. Имайте предвид, че гр. Ямбол е десетия по големина град в държавата. Проблема с паркирането в ЦГЧ е особено сериозен за град като Ямбол, защото за разлика от други градове в нашия град няма такива големи пространства, които могат да бъдат обособени като паркинги, които да поемат необходимостта и нуждата от паркиране. Ако направите елементарната сметка за хората, които работят в администрациите, в административния център, защото тук става дума основно за административния център, ще видите, че само автомобилите на служителите по администрациите заемат почти всички паркоместа в рамките на целия работен ден. Основната цел и идея на една обособена такава зона е тя да обслужва гражданите, текста е по-скоро превенция за това, да се отстъпи мястото на другия, който има нужда да си свърши работата, за което ползва личен или служебен автомобил. Всички останали тук изкарани аргументи с толкова много патос - кой ще организира събирането на таксата, какво ще правят живущите там, има ли проблеми с паркирането или няма? Носят се слухове и това пък вече е върха, просто ще го използвам от там нататък като правилен термин, защото това явно управлява града, че се носят слухове. Това със слуховете е ясно, ясна е политиката, която се вкарва. А пък това, че не е достатъчно обосновано, да не коментираме трите месеца, в които стои това предложение тук, да не коментираме, че този проблем е и национален, тъй като на много места се случва. Това пък изобщо не звучи сериозно. Но така или иначе това е ваше решение, както решите така и ще го вземете като решение. Само аз бих се радвал, ако тук всеки много точно и ясно си дефинира позицията - „аз желая” или „аз не желая”, а не да се криете зад колективната отговорност, защото таксата, която ще постъпва от тази синя зона, както и парите за обезщетение, които след това за гаражите бихме могли да събираме, ще отиват за това да си оправим инфраструктурата, пътища, благоустрояване, нови паркинги. И тъй като града ни не е от най-богатите всеки един лев, който може да влезе, да бъде в интерес на гражданите, би било от полза. Като минем  към гаражите нека да направим едно разделение, защото това е преход и към предната точка за бл.20, едно разделение за понятията за разпореждане и управление на собственост. Тук става дума за управление на собственост. Ако някой влезе във вашия имот и си сложи гаража там, няма лошо, защото това е вашата логика. Вие бихте ли му взели наем за това, че си е сложил бетонната или ламаринена клетка 20кв.м. или 21кв.м., който ще отнеме от вашето дворно място? Убеден съм, че ще му искате наем или някакъв вид такса, или обезщетение каквото закона позволява. Тук става дума за същото нещо и за това искам да помоля пак всеки един много точно и ясно да дефинира своето отношение, лично той какво би направил, ако в неговия имот се сложи един такъв гараж. Ако имате такива възможности, защо не сте ги дали, някои живеете в къщи. Тези, които отиват и си плащат ползване на гараж под наем, си плащат месечна такса за това, че някой им преотстъпва правото да ползва този гараж - за личния си или служебен автомобил. Тук става въпрос за обезщетение и за това да се защитят пак интересите на града. Ако всички граждани имаха лични автомобили и имаха сложени гаражи, добре, но такива има твърде малко може би 1/6 или 1/7, 1/10 от тези, които разполагат с автомобили, които заемат място, както сме казали неведнъж 2 гаража заемат място за 3 автомобила. При тази липса на паркоместа и в центъра включително, и ако сега тръгнете и го обходите, независимо от предупрежденията на СПООР, независимо от глобите, които налагаме всички тротоари са заети, защото няма свободни паркоместа на всички паркинги. По същия начин е и в жилищните пространства и най-вече в гъстонаселените жилищни квартали - градинките са заети с автомобили, всичко е заето. Не сме казали в момента, че тези гаражи ще се махат. Но не е справедливо спрямо останалите и не е защитен интереса на общината, ако не се вземе обезщетение на тези, които са ги сложили там и говорим за обезщетение от тук за напред. Със стара дата, какво се е случвало, много ми хареса изказа на г-н Банков: „докато съда не взе решение”. Е, значи са били прави г-н Спасов и г-н Коев, г-н Банков, защото съда взима решение, което е било окончателно и то е било в посока, че не може да се съберат такива пари за наеми или такси. Значи вие сте били неправомерните, които сте наложили на гражданите неправомерно събиране на средства и сте ги излъгали в надеждите, че това нещо може да бъде узаконено, заради което и те са ги разположили в голямата си част тези гаражи. Но така или иначе идва един момент, в който това трябва да се урегулира. За хубаво или за лошо това е поредния проблем, който аз и моята администрация правим опит да бъдат решени. Естествено, срещаме Вашето пълно нежелание, защото, ако бъде решен този въпрос, то тогава ще излезе, че вие не сте си свършили работата със стара дата. Няма лошо, пак Вие решавате. Но нека да става поименно и всеки един в града, да е наясно, кой какво решение е взел. По въпроса за бл.20 . След това дълго и просторно излияние, четене на закони, за пореден път се убеждавам, че наистина г-н Банков е един боец и както казах на третия месец от началото на мандата, Вие и още двама такива като Вас в моя отбор, аз, няма да имам никакви проблеми. Защото, той зачете единия закон, който идеално му върши работа и забрави, че има друг закон, за да може да докаже своята теза. Освен Закона за етажната собственост, г-н Банков, има  Закон за собствеността. И ние в момента сме в хипотезата на закона за собствеността, а не в хипотезата на закона за етажната собственост. При положение, че няма да има сграда, това с етажната собственост е една наистина много химерна хипотеза. Съсобствениците по закона за собствеността могат да решат по какъв начин да се разпореждат с нея. И тук се иска точно упълномощаване за разпореждане с тази собственост за доброволно разпореждане. Тук сме още в хипотезата на доброволно изпълнение на тази заповед, която е пусната от мен като кмет. Ако не желаете да бъде развален този блок, да бъде разрушен, излезте и кажете „аз, не желая”. Но да изкарвате такива доводи и да ги четете като „дявола, евангелието” и да вкарвате пак евтин популизъм, за предизборната кампания е още рано. Все още кмета не е в хипотезата да действа като държавен орган. Това ще се случи, след като изтече срока за доброволно изпълнение, тогава кмета, без значение дали става дума за Ямбол или за който да е друг град ще действа като държавен орган, овластен точно по силата на специалния закон, от ЗУТ и съответно на основанието, на база, на която е пусната тази заповед. До тогава и това е идеята действа закона за собствеността и като съсобственици ние имаме пълното право да направим общо събрание и да решим какво се случва. Когато разрушаваме къщи, предупреждаваме хората, както е в случая и ако те желаят сами да разрушат сградата, за да запазят материалите, за да запазят онова, което е потребно и необходимо те го правят. Ако не, минава багера, събаря го, нас не ни интересува какво има там, те са длъжни да си платят и таксата. Тук става дума за доброволно разпореждане, а не за Закона за етажната собственост и събранията и начина на събиране, както го прочетохте. Вземете закона за собствеността, вътре са описани същите неща, само че в малко по друг прочит.

Миланов – Обявявам 15 минути почивка в 11.00 часа.

След почивката кворум 33 съветника в 11.18 часа.

Зафиров – По т.4, моето мнение е, че тази точка трябва да отпадне от дневния ред, смятам че това предложение не е достатъчно обосновано. Провел съм много срещи с граждани. Първо, г-н кмете, трябва да си оправим инфраструктурата на града и по тези улици, по които мислите да направим синя зона и тогава да им искаме на хората такси. Ако хората имат хубави улици, първо трябва да вложим парите там, а не да правим синя зона. Тук ние сме орган - ОбС, който е политически орган, тук се прави политика, за това има различни ПП и затова тук се прави политиката. Не съм съгласен, но тя трябва да е в интерес на гражданите. Аз смятам, че в момента и за това съм си изразил критичното мнение на председателския съвет, смятам че тази синя зона, на този етап е неудачна. Има много неясноти по нея, тя трябва да бъде изтеглена като точка, да се подложи на обществен дебат. Аз не казвам, че не бих подкрепил едно такова предложение. Аз чух от Вас, който е против, аз искам да видя кой изпълнява нещата. Не, напротив, ние не искаме да спъваме нещата, искаме изпълнението обаче да бъде открито. Вчера ми се обадиха доста хора специално за синята зона и казаха, че са против това предложение. Мен ме интересува мнението на гражданите, които са ни вкарали в този ОбС. Тези хора, които отвън ще си паркират пред тях колите и Вие знаете, че всяко едно семейство има вече по няколко коли, това трябва да е начин за урегулиране. По този начин ние да им предложим една схема, да ги извикаме тези жители, които са по тези улици „Джон Атанасов”, „Цар Симеон”, „Преслав” и т.н., да им направите в тази зала или в една по-голяма зала едно обществено обсъждане, да им покажете схемата, да им кажете, да питате всеки един живущ, където живее по местоживеене, има ли къде да си спре колата. Защото ние може да искаме да взимаме пари и да имаме 300 паркоместа, но тези хора, които живеят по блоковете да нямат къде да си спрат колите. Ние ще им дадем синя зона, ще им направим една синя зона и тези хора, къде ще спират? Те имат правото на това паркомясто . Второ има много неизяснени неща по тази синя зона. Стопанина на пътя е общината, нали така? Вие сте го писали и във Вашето предложение. Тази сутрин проведох няколко разговора с хора от МВР, с тях нямаме информация, Вие да сте правили обсъждане за тази синя зона. Направете си обсъждане с тези органи и решете как да го направите това нещо. Много запитвания има от хора, които са инвалиди. Аз разбрах, че в Ямбол има само 4 знака за инвалиди, които са сложени и то не на удачните места. Вчера дойде човек, който аз съм го завел лично в нашия отдел тук и му оказах съдействие, защото той няма как да спира, той иска да спре примерно, местата за инвалиди винаги са заети, хората няма къде да спрат. Плюс това не е урегулирано даването на тези знаци, които в момента не ги издава МВР, знака за инвалидност. Моля, да го вземете това нещо под внимание! И след като вече направите консултации от този тип и с тези хора, дори и с инвалидите да ги извикате, тогава вече да пристъпите към внасяне на едно такова предложение, примерно на следваща сесия, което да е по-мотивирано, което да е със схема, което да дава яснота за цялата работа, дори един икономически анализ. Примерно ние казваме, че в Община Ямбол за 1г. ще влязат „x” лв., толкова ще е дивидента, който ще влезе в Община Ямбол финансово. Тази синя зона ще се обслужва от общинска полиция или от СПООР, или примерно ще се преотдава, или нещо такова. Но, ако нямаме достатъчна мотивировка, аз не мога да подкрепя едно такова предложение. За това предлагам това предложение на този етап Вие, да го изкарате от дневния ред, като негов вносител и да го внесете на следваща сесия, ако е по-мотивирано може би ще се подкрепи едно такова предложение, но то трябва да е по-мотивирано, с определената схема. Защото, припомням Ви, на председателския съвет, на който аз изразих острата си критика специално за синята зона имаше една схема, която Вие ни предоставихте. Тази схема изведнъж изчезна, ама тя не е удачна. После се даде друга схема. Не говори добре за една ОА и Вие като неин водач да се променя нещо. Примерно, дава се една схема, после се сменя схемата, това означава, че е несериозна самата работа. Този проблем е много сериозен, специално щом става въпрос за паркирането, предвид това, че гражданите започват да си купуват все повече автомобили и всяко едно семейство има малко повече автомобили. Момента е такъв, че Вие трябва да мотивирате това предложение, да го направите на едно обществено обсъждане, да извикате гражданите. Аз смятам, че не е нищо лошо да работи ОА с ОбС ръка, за ръка, да бъдат предложенията по-мотивирани, за да може когато те влязат в тази зала вече е 11:30ч., а ние още нямаме дневен ред, половин ден за такива дебати., в другите общини ОбС примерно на обяд в 12.00ч. вече са приключили сесиите...Ами, защото си гледат работата.

Банков – Моята мотивация е на базата на това, което се казва за двете точки 7 и 8 ,за гаражите, това е хубаво, г-н Славов, че това е управление на собственост. Управленията на собственост са напълно в неговите правомощия. За това, което ни се предлага да му възложим да махне нещо, това си е негов ангажимент, хубаво е, че той си го казва. Защото това, което тук ни го дава ал.1, т.8 е разпорежданията, които са там, основанията, каквито са за гаражите. Узаконяваме ли ги гаражите тогава? Узаконяваме ли ги или не? Законни или незаконни, когато са незаконни могат ли да плащат нещо, какво ще обезщетяват. Това обезщетение, на каква база го искаме, на каква база от закона, от кой закон го искаме, че можем да го направим? Санкцията е друго, санкцията се пуска по чл.65 за премахването и слагат санкцията вътре, ако не се изпълни. Това втората точка - да му го възложим, добре, не му го възлагаме, той ще го махне ли или няма да го махне? А това, което съда отмени, значи това също е  в правомощията на кмета, това нещо, след като е завзет един имот, аз ви го прочетох чл.65 казва: „пуска се заповед по чл.65 и се премахва обекта” и вътре са казани и санкции и всички неща, които трябва да се направят. Но това е в правомощията на кмета. Аз това ви казах, просто това не са нашите правомощия. Ако искаме ние да дадем някакво становище е друго. Но не приемайки тези неща, какво правим? Оставяме ги? Какво? Така че, той е длъжен да ги премахне, между другото, съгласно закона е длъжен да ги премахне. Това, което отмени съда е, че гаражите са преместваеми съоръжения,. Но, така или иначе, ние тогава търсихме начин, за да можем да узаконим, да намерим някаква правна норма, за да може хората да си плащат това, което ползват. Защото всичко там беше заложено на временен статут, тъй като те са в терени, които не са отредени за гаражи. За бл.20 тук ми говорите за закона за собствеността, аз никъде не прочетох, че Вие се позовавате на закона за собствеността, в предложението Ви. Когато се говори за етажна собственост и за общо събрание, съсобственост на етажна собственост, има закона за управление на етажната собственост, който е специален. А какво значи специален закон, сигурно г-н Кескинов ще го каже. Може по закона за собствеността да се вземе едно решение ще го махнем или не например, но закона за управление на етажната собственост дава реда, по който трябва да стане. Така че, специалния закон определя този ред, а Вие по този специален закон си имате всички правомощия да свикате общо събрание и на това общо събрание да си вземете решенията и след това имате възможност да направите представители там. Просто Вие ни използвате като някакъв буфер. ЗОС е специален, спрямо него, не касае само общинската собственост. А пък етажната касае само етажната съсобственост, когато имаме. Между другото, закона за етажната собственост г-н Славов, има един раздел прилежащи терени към етажна собственост. Това е също една възможност да се решат тези проблеми, които вие тук искате едва ли не да  замахнем, да ги направим. Но за това трябва да се седне, да се мисли и наистина да се направи едно решение. А това, което ви повелява закона, не го прехвърляйте на нас, за това беше моето предложение тези точки сега да не ги гледаме, тъй като не са в нашата компетентност.

Желев – Взимам отношение по предложението за синя зона и по-скоро по предложението на г-н Зафиров, да отпадне тази точка. Моето виждане към този проблем е, че създаването на регламент не е толкова заради събирането на наеми или на такси, а колкото за ред при паркирането и движението на ЦГЧ. Всички знаете, че тези спрени автомобили в ИЦ затрудняват много движението и хората, които работят в учреждението няма къде да паркират, това допълнително създава много затруднения за всички, които и живеят там. Аз съм съгласен, че някои от нещата в предложението не са изяснени, но ви предлагам да влезе тази точка в дневния ред и ако има нещо, което не е достатъчно изяснено да го променим. Например, зоните за безплатно свободно паркиране в предложението е записано да влязат в сила от 15.08, нищо не пречи този срок да го променим на 15.09. тези действия, които ние възлагаме на кмета в изпълнение на нашите решения, нищо не пречи да се гледат отново на съвета и тогава да влязат в сила. Има много възможности, но нека да не отлагаме решаването или поне разглеждането на този въпрос свързан преди всичко за мен с реда за движение по ЦГЧ.

Канев – Искам да взема отношение към някои от точките, които се предложиха за отпадане. Започвам от зад напред, може би от най-пикантната - бл.20. Според мен ОА, която за 3г. въобще не е направила опит да свърши нещо в този блок, като опазване например на етажната собственост. Е, там какво ще опазваме, ама ние имаме служба СПООР на която даваме 160хил.лв, г-н Кескинов, не да раздава пощата на кмета, а да си върши и такива неприятни работи...

Миланов - В момента мотивираме точката, дали да остане или не. Уважаеми колеги, искам да обърна на всички внимание, че в момента правим дебат върху дневния ред и мотивираме предложенията си, не правим дебат по същество по точките. Иначе, когато влязат точките, няма да има какво да се изказвате по тях най-вероятно.

Канев – Така че, има такива неща, които ОА е длъжна да изпълни. Второто нещо, което тя въобще не се е сетила да изпълни е това да отстрани тези хора, които са се самонастанили в бл.20. и може да се въвежда някакъв ред, естествено чрез полиция, чрез СПООР. Така доста възнаграждавани служители с по една заплата и половина, ами да отидат до бл.20, да видят какво в положението там. Да преценят какво трябва да направим ние с тези хора, които после трябва да настаняваме. Какви са следващите ни ходове, какво ще предизвика това събаряне? Всички виждаме, че това е много неприятна сграда. Има ли убедителен доклад на специалисти, че тази сграда е негодна и трябва да се събори? Това са все въпроси, на които вносителя на това предложение трябваше да ни запознае с тях. Преминавам към въпроса за синята зона. За синята зона, бих искал да ви кажа следното. Може да направим синя зона на места, където сега в момента е забранено влизането на автомобили. А да правим синя зона там, където хората комуникират и да им взимаме пари, ами те, защо не ни взимат пари за тези дупки, по които се движат и същите тези наши съграждани, с които искате да ги наградите със синя зона и т.н., с по-голям мотив те може да съберат от нас пари, защото не сме им създали условия да се движат по едни по-нормални пътища...

Миланов - Г-н Канев, мотивирайте оставането или не на точката.

Канев – Аз, това мотивирам, защо тези точки не трябва да остават. Така че, събирането на пари от нашите съграждани в нашата както г-н кмета каза „закъсала община”, а защо нашата община е закъсала, той сам може да прецени защо. Там на делото пише 2 100 000лв., сега на другите какво ще пише не знам...Ами казвам защо е закъсала г-н Председател, тук някои са закъсали с познанията си...По отношение на събарянето на гаражите и вземането на такси. Аз се питам защо общината и кмета в нейно лице заедно с тези специализирани служби, просто не им е там мястото, там кмета е много прав за това, че има места в градинки, където всеки си слага гараж безразборно. Някои слагат по 2 гаража, ползват се като складови помещения и т.н., но това не трябва да влиза в ОбС. Има си такива служби, на които може да сигнализира кмета и съответно те могат да бъдат отстранени. Може да се плаща глоба за това, че са се самонастанили и т.н., но това е друг въпрос. Но как ще им съберем пари на тези хора, пари със задна дата, след като ние не сме си свършили работата. И другия въпрос, на който също съм на мнение, че трябва да отпадне, това е т.3 - за концесията става въпрос. Много похвално, кмета иска да оправи спирките на нашия град. Това е много хубаво, обаче първо се прави според мен един проект...

Миланов - Г-н Канев, в момента не обсъждаме тази точка.

Канев – Обсъждаме я, отпадането на т.3...

Миланов – Г-н Канев, ние не обсъждаме точки. Обсъждаме предложението за отпадане...

Канев - По отношение на...аз съм против тези специални места за инвалиди. Защото колеги, все пак да си обясним какво е инвалид, когато един орган не ти служи, ами аз трябва да ви кажа, че тук на много хора, главите им не служат. Трябва ли да има такава преференциалност и да паркират тогава където си искат?

Миланов - Г-н Зафиров, може да станете да мотивирате предложението си за отпадане на т.3 от дневния ред.

Зафиров – Г-н Председател, т.4 още не сме я изчерпали...Но повечето граждани на гр. Ямбол знаят кой е стопанина на пътя. Те знаят, че стопанина на пътя е общината. Знаят, че общината тук им е длъжник. Дайте да не бъдем длъжници на гражданите. Няма икономическа обосновка. Как може примерно една община, която е собственик на паркинги, да не може да накара тези паркинги да станат печеливши, а ние да казваме, че ще вкараме икономически дивиденти от синя зона. Може да докараме някакъв икономически дивидент, но той няма да е за общината в момента. За това, аз ви казах, не знам дали кмета е провел разговори с органите на МВР, ако е провел такива, нека да каже с кой ги е провел. Но, ако не е провел разговорите с тях, нека да направи необходимите разговори. Нека да си урегулира първо пътната маркировка, да се сложат необходимите знаци, дори и за инвалиди, защото има много хора с двигателни проблеми, които идват и цял ден се оплакват. Аз, не искам този ОбС да трупа негатива заради несвършена работа на ОА. Разходите за персонал са по-големи от приходите, така се казва за паркингите. Добре, тогава може да се окаже, че синята зона и тя е на загуба. Може да се окаже утре, че сме взели едно неефективно решение, което носи пак загуба на общината, примерно една синя зона. Купили сме колонки, като в един съседен гр. Стара Загора на сумата „x”, облагодетелствали сме една фирма, направили сме една синя зона и в следващия момент се оказва, че няма кой да урегулира тази синя зона, да налага необходимите санкции и тя е неефективна. Примерно обаче, един определен мобилен оператор, на когото ще пускаме sms, той ще си трупа дивидентите от тази работа, и примерно тази синя зона няма да носи на общината необходимия дивидент. Точно за това исках, това предложение да бъде по-мотивирано, да има още няколко странички със схемата, не само описани улици. „Обозначаването и с  пътни знаци и пътна маркировка и надпис.” Ами ние и сега нямаме пътна маркировка и знаците не са на необходимите места. Питайте гражданите и тяхното мнение какво е. Те ще ви кажат, че е много объркана пътната маркировка и пътните знаци, примерно. А ние сега ще им правим синя зона, нека първо да ги урегулираме тези неща, да ги вкараме и тогава вече да влезе примерно като точка на следващата сесия. Тя може и да бъде приета, но нека първо да бъде мотивирана както трябва, да бъде обоснована, да и се направи дори един икономически анализ. Виждам, че за спирките сте направили такива анализи. Моето предложение е т.3 да отпадне. Първо, тази точка за мен буди огромно съмнение. Аз не мога да приема Вариант I, в който виждате, точно е отбелязано 25г., в размер на минимално годишно концесионно заплащане - на година по 1000лв. и след това от трета година по 2000лв. и Вариант II, в който примерно инвеститора ще направи 80 спирки и ще вложи почти два пъти повече пари, а пък ние ще му даде концесията за 15г., вие чували ли сте го това нещо в бизнеса някой тук от вас който се занимава, даваме нещо на някой да инвестира повече пари, обаче за по-малък срок. Много съмнителен ми е този анализ. Аз мисля, че тази концесия и този анализ във Вариант I е направен за човек, който няма достатъчно опит в изграждането на автобусни спирки с цел единствено да преотдава търговски обекти. За концесиите предоставени по реда на закона за концесиите, концедент е ОбС. Досега ОбС трябваше да бъде запознат, че се възлага на определена фирма да се изготви такъв анализ. Аз, досега не съм запознат, запознах се, когато ми дадохте анализите. Виждам, че и двата анализа са изготвени от едни и същи лица. Разпечатал съм си ги, ако точката остане в дневния ред ще продължа да ви говоря, ще ви обясня и по-нататък какво ми е направило неприличното впечатление. Много често се използва думичката задоволяване. Стига сме ги задоволявали, удовлетворяване на интереси. Какво значи това задоволяване, ние няма да правим полов акт с гражданите, че да ги задоволяваме. С цел привличане на инвеститори, по-реален е Вариант I. Аз съм объркан господа общински съветници от това предложение. Ще ви зачета: „За концесиите, предоставени по реда на Закона за концесиите, концедент е ОбС – за обектите общинска собственост”, т.е. ние колеги сме концедента. По-късно обаче ОА ни дава съвет кой вариант трябва да приемем. Тя ни казва: „С цел привличане на инвеститори по-реален е Вариант I”. Защо правят Вариант II, те направо ни казват, че трябва да приемем Вариант I. А Вариант II трябваше да бъде с малко по-голям срок. Поради привлекателността на предложения минималния размер на инвестиции. Господа, слушайте ме какво ще ви кажа. нещо бъркаме и то 3г., трябва да си направим малко самокритика, защото не може ние да работим в интерес на инвеститора, ние работим в интерес на гражданите. Нашата идея - 80 спирки или всички спирки, аз например в това предложение нямам никакъв списък колко са спирките в гр. Ямбол. Къде са, как са разположени, колко обаче от тях са във Вариант I, колко във Вариант II, може да са 100, може да са 80. Обаче колко са спирките, никой не ги казва. Колко ние ще възстановим от тези две спирки? Обаче Вариант II можело да отблъсне потенциалните инвеститори. Ами как, ние още не сме го казали това нещо ние казваме, че вече Вариант II. Значи ние си приемаме Вариант I, за мен този материал ми намирисва, на какво ми намирисва не знам. Но не виждам аз, как може да се направят два материала и да кажат на ОбС, че трябва да приеме първия. Това не мога да го разбера. Много хубави думички има, ако си зачетат малко материала ще разберат. Да извършва концесионните обекти или чрез отдаване под наем. Господа общински съветници, аз искам да ви кажа, че има такава практика, има много от съветниците, които са запознати с тези неща. Концесионера да си експлоатира спирките. Той трябва да предложи на гражданите една нормална жизнена среда, т.е. един облик на спирката, в който дори гражданина да може да си плати тока, да може да си плати водата по електронен път, да може да си прегледа пощата. Аз, тези неща не ги виждам заложени. Всяка една спирка трябва да има видео наблюдение, което може да се използва от СПООР, от ОА, това наблюдение. Значи, трябва тези спирки, които в момента ги даваме да защитим максимално обществения интерес. Ако това предложение бъде отхвърлено или мотивирано в една следваща сесия, аз имам неща, които мога да обсъдя с ОА и други общински съветници да подскажат неща на кмета, които могат да защитят максимално обществения интерес, интереса на гражданите. Тогава наистина едно такова предложение да бъде вкарано. А не примерно, аз не знам тези, които са го изработвали това предложение, чета разни имена и една фирма, те от къде са, запознати ли са с проблемите на гр. Ямбол, не са ли запознати или само са запознати с концесионни анализи, които се правят по различните градове. Ямбол не е Бургас, не е Велико Търново, не е Габрово. Ние трябва да направим най-доброто за гражданите в момента и този концесионен анализ трябва да бъде съобразен с нуждите и с изискванията нас гражданите на гр. Ямбол, а не някой който е правил анализ и разбира от закони и разпоредби, конституцията или закона за концесията, това може да си го отвори всеки един гражданин и ще си го прочете. Този, който прави концесионния анализ трябва да е запознат с нуждите на гражданите на Ямбол и това да му е първото нещо, от което той изхожда, за да направи този концесионен анализ.

Банков –Колеги, наистина част от нещата, които г-н Зафиров, пита, мисля че кмета ще му отговори по закон. Но поне на мен, това което ни се дава като информация в предложението не ми стана ясно кой е инициатора - кмета, ОА или някое физическо, или юридическо лице. Закона позволява всеки и др. лице може да направи предложение за концесия като съответно кмета до 3м. трябва да го внесе на сесия. То е такъв орган по подготовка на подготвителните материали. Не ми стана ясно, има ли заповед за подготвителни действия по чл. 20, ал.5, поне, може би трябваше да бъде отбелязано. Предполагам, че комисиите, които са го гледали и са си дали становището да влезе са го гледали, сигурно те имат информация, но това са няколко неща по закона, по които трябва да се спазва процедурата, а тук не е отбелязано тези неща дали са такива. И ако няма, то просто няма смисъл да го гледаме, трябва да се направят тези неща, да влязат, да се отбележат, да се види и тогава да го гледаме. След това, тук се говори, че по одобрена схема, когато говорим за предмета, аз не виждам схемата, която да е дадена. Схема разбирам всяка спирка, всеки обект подчертано колко квадрата, къде е спирката, къде е това, къде е онова. Това разбирам схема на всеки обект. Това което е отзад не е, това е някаква табличка с плюсове и минуси, голямо, малко не знам какво разбирате, аз не можах да го разбера, защото не ги разбирам тези работи. Но схема разбирам, че трябва да бъде схема. След това на мен не ми е ясно дали ще бъдат нови спирки или ще ремонтират тези спирки. Тъй като тук се говори за едни големи, за едни малки спирки, говори се за някакви павилиони, за някакви рекламни касети. Ами правилно е записано тук на стр.2, че: „Въз основа на концесионните анализи е изготвена обосновка на концесията за спирки...предмет на концесията е „концесия за услуга – управление и поддържане, включително извършване на частични строителни и монтажни работи...”, обаче тук има една думичка, която я няма в закона „по изграждане”. В закона няма изграждане, ще ви го прочета след това „и ремонт на спирки на масовия градски транспорт на гр. Ямбол...и търговски дейности върху тези обекти”, които се разбира - търговска дейност върху спирковите навеси. Пише след това: „ремонт, подмяна...” от къде дойде тази думичка подмяна не знам”..и поддържане”. В закона е казано концесии се дават за три неща, едно от които е услугите. И след това пише, това, което тук са цитирали ”концесията е услуга може да включва и извършването”, това което те цитират „частични строителни и монтажни работи, когато е налице необходимост, частично разширяване, частична реконструкция, частична рехабилитация или ремонт на обекта на концесията”. Тук не виждам никъде изграждане, не виждам никъде павилиони, тъй като това са нови обекти, и павилиона и рекламната касета, не се говори за такива неща. Тук се говори за ремонт на обекта, обекта е самата спирка. И тогава какво правим? За това, аз си мисля, че има несъответствие между закона и това, което са ни предложили като обект на концесията и мисля, че трябва още веднъж да се види и тогава да го гледаме напълно. Освен това, мисля, че е съвсем коректно ние още сега, ако правим някакъв ремонт, някаква реконструкция, т.е. не говоря за нови, тъй като го няма в този закон, на тези спирки би следвало ние да сме запознати с проекта. Защото нямайки, не знаейки какъв ще бъде терена, схемата, тук се говори отзад, отпред и такива работи. А когато не знаем какво ще бъде разположението като големина спирката, прилежащата и площ, когато не знаем какъв вид ще бъде, ами те утре може само да боядисат, съответно архитекта да ги одобри и готово. А пък, може примерно аз да го взема, да кажа - такъв ми е проекта, правя нещото и ще кажат „а не, не го одобряваме” и по този начин да ми провалят концесията. За това, аз си мисля, че ние трябва да имаме един проект, който да видим, сега дали да одобрим като вариант или като визия, който да дадем, да знаем и към това се стремим. Карбон ли ще бъде, метал ли ще бъде, тухла ли ще бъде, просто да го видим. Между другото 2003г. има такова нещо разработено и то е някъде в общината. Така че, за мен без тези неща ние не трябва да я гледаме, особено за проекта за схемите. Ние в края на краищата сега вземаме решението по закона, откриваме процедурата, кмета го провежда и на края утвърждаваме концесионера, т.е. всичките тези неща - за схема, за големина от прилежаща площ, за визия, за одобрен проект ги решава кмета. Аз когато исках да бъдат тези спирки, това нещо съм го направил, но не можа да мине 2003г. Искам да ги променим, но искам да  знам как ще ги променим. За това е хубаво да имаме този проект, нищо не пречи да се приложи към концесионните материали. Интересно е също, но това е мой пропуск, че аз не съм прочел материалите, но не очаквах, че ще влезе сега, за да прочета материалите. Как тези 250хил.лв. вложени за една година от спирките ще ги избие, това е другия проблем. Но тука ме смущава, че се говори за павилиони, за касети, които не са предвидени в закона. Смущава ме, че няма схема, няма проект по който да се направи самото оформление на спирките, за това, мисля че материала не е готов за гледане.

Петков – От тази трибуна се наслушахме на мотивировки, обосновки, препоръки, в момента е 12.00ч., а ние нямаме дневен ред. Г-н Председател, моля Ви, да пристъпите към гласуване на дневния ред. Три часа вече нямаме дневен ред.

Миланов – Има направено процедурно предложение за прекратяване на дебатите и гласуване на дневния ред.

Желев – Г-н Петков, за да се случи всичко това тук, да не можем да приемем дневен ред до 12.00ч., според мен голяма вина има работата в комисиите. Има неизяснени въпроси, които съветниците не знаят и това трябва да се работи в комисиите. За това, аз предлагам, г-н председателя също не е мотивирал своите предложения, не всичко, което беше в залата е мотивирано, да си мине дебата и тогава.

Миланов -  Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Петков, за прекратяване на дебатите по отпадането на т.3 и т.4 от дневния ред.

            Банков – Колеги, имаме правилник, в него е казано в началото се правят предложения за отпадане, за включване, след това всяко предложение се обсъжда като обсъждането включва първо обосноваване, дали да отпадне, дали да влезе и съответно противни мнения за това. Ние в момента обсъдихме т.7, т.8, т.4 и т.3, има предложения, които г-н Миланов направи, които да влязат, какво ще прекратим, как ще започне дневния ред, ние трябва да си обсъдим тези неща да влязат, тогава тези неща не могат да влязат и може да ги гласуваме дали да влязат или не. Бъдете малко по-разумни, ако по т.3, това което ние обсъждаме и което сега искате да прекратим в момента, ние обсъждаме по т.3, но вие говорите за всички, ако е за т.3 уточнете се г-н Петков, но за всичките не можем да го направим. Т.3 и т.4 да, те минаха отдавна, минаваме на предложението на г-н Миланов и има още две предложения.

            Миланов - Когато един общински съветник има предложение за отпадане, включване и т.н., той става и мотивира предложението си. Обсъжданията, които правим вече станаха 3ч. на тези предложения и на които се правят дебати по същество са нещо, което е извън правилника на ОбС г-н Банков...няма начин да не минем по същество, когато правим мотивировка, но когато правим контрааргументи вече влизаме в грешка. Ще направя следното предложение - по предложението на г-н Зафиров, да прекратим дебатите.

Миланов -  Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Петков за прекратяване на дебатите по отпадането на т.3 и т.4 от дневния ред.

Гласували за – 21                        против – 8                             въздържали се – 4

Приема се.

Миланов - Г-н Димов имаше предложение т.1 и т.2 да станат т.16 и т.17, моля да си ги мотивирате.

Димов – Именно поради...Не, не, нека да уважим г-н Славов.

Славов -  Възползвам се от правото, за да мога да аргументирам част от това, което беше казано тук на трибуната от няколко общински съветника. Честно казано, мислех че липсата на камерите ще ни спести доста време, тъй като няма публична изява. Оказа се обаче, явно са били по-срамежливи една част от вас, защото липсата на камерите ги насърчава в момента да говорят много повече...

Миланов – Г-н Славов, моля по същество.

Славов – Г-н Миланов, тъй като другите не говорят по същество и аз ще си позволя да не говоря, ще си позволя да си разтегля малко изказването. И тъй като днес виждам няколко човека, като г-н Банков, г-н Зафиров и г-н Канев, много добра политическа светлина май наистина сме стартирали кампанията за изборите. Започвам с последния изказ на г-н Банков, защото последното винаги се помни най-добре. Г-н Банков попита кой инициира концесията за спирките. Ами естествено, че се инициира по закон, така както е упоменато със заповед, която се подписва, ако не се лъжа от кмета за откриване на концесия. Няма начин да се предложи нещо в тази зала, без да бъде спазена цялата законова процедура. Ако не ме лъже паметта, тъй като и аз не съм подготвен в момента за конкретика, но стартирането на процедурата за спирките беше през 2008г. Концесионните анализи са внесени преди доста време и вътре много точно и ясно е описано всичко онова, което касае този анализ. Не ми звучи сериозно някой от тази трибуна да излезе и да започне да задава въпроси, както задава г-н Банков. Дори и в този материал е описано, който е в ОбС, са описани отговорите на въпросите, които г-н Банков зададе. Да не коментираме, че концесионните анализи са достатъчно сериозно четиво и стоят от месеци в канцеларията на ОбС. По изграждане и ремонт, няма подмяна. Това е концесионен анализ, не го бъркайте със закона. Закона е рамката, концесионния анализ е това, което доразработва и доразвива материята. Има несъответствие със закона, няма никъде несъответствие със закона. Да сме запознати с обекта, ако прочетете правата и задълженията на концесионери, на концедента ще видите, че абсолютно всичко много детайлно е описано, включително поименно, къде по адреси ще бъдат спирките, къде са големите, къде са малките, какви са им размерите, какъв е начина на одобряване на проекти. Проекта се одобрява от гл. архитект, колкото и да ви е болно на вас, не сте вие, които можете да одобрите проекта, защото не носите отговорността, по закон я носи гл. архитект накрая. И каквото решение да се вземе тук за проект, то няма стойност, има само препоръчителна стойност. Така както решенията на комисиите имат препоръчителна стойност за самия ОбС, по същия начин и такова решение. Така че, без проект за схема и всички останали въпроси, които тук г-н Банков зададе, абсолютно всичко това изброено, включително и в материала внесено като предложение за дневен ред. Сега друг е въпроса дали искате това да се случи или не. Това, че г-н Банков 2003г. е внесъл нещо, което е по-различно, няма лошо, всеки е в правото си да внася и да има собствено мнение. Това, че не се е случило г-н Банков, ако се беше случило 2003г. в момента града ни нямаше да страда от тази липса на спирки. И не мога да разбера, защо се опитвате 7г. след 2003г. да вкарате града пак в същия омагьосан кръг и пак да няма концесия за спирки, защото няма пари и възможности общината да ги отдели. Ако е имала такива и г-жа Хаджигеоргиева и г-н Кирил Тодоров, досега щяха да са ги направили. Просто общината няма такъв ресурс. Масовата практика по градовете в България е този вид съоръжения да бъдат отдадени на концесия, Концесията е вид услуга и е точно удовлетворяването и задоволяването нуждите на гражданите. Термина е много точен. На гражданите е нещото, което ние търсим с тази концесия, за това има закон за концесиите. А това, което г-н Зафиров, коментира пак за концесиите, логиката, която той не вижда и това, че и двата концесионни анализа са на една и съща фирма естествено, че са на една и съща фирма, има си процедура, този който е спечелил възможността да изготви анализите ги изготвя. И естествено, че това ще бъде една и съща фирма, която ги изготвя. До сега ОбС е трябвало да бъде запознат. ОбС е запознат с факта и акта на приключване на тази процедура по стартиране на концесията, която приключва с вземане на решения на ОбС, след като всички материали са готови. Материалите са готови, стоят от доста време в канцеларията на ОбС, така че няма притеснения там. Логиката да се инвестират по-малко години за по-голям брой спирки е съвсем издържана чисто принципно, защото по-големия брой спирки, носят по-големи приходи от реклама и от тази страна изплащането на инвестицията е по-бърза. Така че, там анализа е съвсем коректен. Това, че става дума за отдаване под наем много точно е описано г-н Зафиров, и то касае конкретно отдаването на рекламната площ под наем. Защото рекламна площ по закона за рекламата няма как да бъде отдаван по друг начин освен под наем, освен, ако не ви е лична рекламна площ. И тъй като основната идея на този вид концесия е концесионера да се издържа от отдаването под наем на тези 2кв.м. рекламна площ на всяка спирка или на тези спирки, които той пожелае и прецени, за това там е написан този термин под наем. Това, че ОА си е позволила наглостта да предложи на ОбС по-добрия вариант за приемане на решение. Извинявайте, но всеки един от вас го е чел, но, ако не го е чел нека да го прочете. Инициатор за вземане на решения в ОбС е както кмета ОА, чрез него, така и общински съветници и я има описана цялата процедура. Почти всичко, което гледате на заседанията на ОбС е предложения на ОА и е плод на много и къртовски труд. Извън обвиненията на г-н Канев, че администрацията нищо не върши. Но всеки един лист хартия изписан и внесен като предложение е плод на ресурса, потенциала, който има ОА. Това, което сме си позволили и аз съм си позволил да разпиша като предложение е моето виждане и виждането на администрацията кой от двата варианта е по-добър. Със всяко предложение, което ние внасяме ние дефакто да предлагаме на вас е предложение за решение. Това значили, че това е наглост от страна на администрацията, да предлага мнение за решение на проблемите на гражданите. Напротив. Просто тук има вероятност, тази вариантност излиза от концесионните анализи и ние сме длъжни да предложим проект за решение. И естествено, че сме водени от презумпцията да направим най-доброто за Ямбол. И аз съм воден от тази презумпция, и вие. Но самия акт на не вземане на решение, нежелание да се обсъждат проблемите тук е бягане от проблемите от ваша страна. Ако имате нагласата и желанието, дискутирайте ги, влезте в тях, нека да е ясно и видно на всички, кой зад каква позиция стои, кой какво защитава, защо го защитава. А не така по принцип да говорим едни общи фрази без да влизаме в конкретиката и без да защитаваме позицията. Но всичко това, дали ще има видео наблюдение, кой ще плаща тока и водата, къде ще бъде всичко това си е описано в тези концесионни анализи. И в закона за концесията си има права, които няма как да бъдат пренебрегнати на концедент и концесионер. По въпроса за бл.20 на г-н Канев. Г-н Канев, тук сподели едни много сакрални фрази, че презумпция на общината е да опазва собствеността, че 3г. никой нищо не е направил в тази администрация, че има една служба СПООР, която е можела да опазва собствеността, че не сме изхвърлили тези, които са се самонастанили. Г-н Канев, държа да спомена, че от много години насам ние бяхме първата администрация, която тотално изчисти пространството около и вътре в бл.20, тук има достатъчно много колеги, които могат да кажат. Ние 2007г., 2008г. 2007г., когато влязохме в мандат заварихме блока в това положение, в което е и в момента. Ако някой е имал отговорността и трябва да понесе отговорността от не вземането на решение, това са колегите преди мен, не аз. Аз съм го заварил в това положение и се опитвам да разреша проблема, такъв какъвто е в момента. Но тъй като видях, че Вие имате много точна и ясна визия, аз съм готов да си променя проекта за решение с предложение ОбС да дари този блок, целия. Само че, Вие, тъй като имате много ясна визия поемате отговорността да го реновирате, да го охранявате, след това да си го дадете под наем. Аз съм готов на момента да го променя като решение. Това, което коментирахте за синята зона, че едва ли не трябва първо да се взема, че гражданите едва ли не трябва да ни вземат пари за дупките, а не ние пари за паркиране, ако сте успели да вникнете в смисъла на предложението, там става дума, че тези средства, които се акумулират ще отиват точно за оправяне на инфраструктурата. И не ми звучи сериозно тезата, че първо трябва да оправим нещо, а след това да тръгнем да искаме. Ако беше толкова лесно, нямаше да се оправя инфраструктура, улици и благоустрояване, аз в момента нямаше да сменям 30, 40 годишни асфалти. Питайте колегите, които са биле преди мен, дали е било лесно или не, и защо не са го направили. От там нататък има много точната и ясна логика, че хората дават едни пари за една услуга, които пари отиват едно към едно за инфраструктура и нещата са си много точно и ясно описани. Тук никъде не се говори за взимане на пари със задна дата за гаражите. И държа да бъде ясно, че в момента има само предложение за вземане на решение за обезщетение на тези, които го ползват от тук и напред, а не със стара дата. Сега колкото за твърденията за срещите на ОА, съгласуването с хора от МВР, както г-н Зафиров, каза, осъждането за синята зона и т.н., нека да правим разделение между правомощията на държавни органи, изпълнителна местна власт, законодателна местна власт. Това, което закона ме е овластил, като правомощия, аз си го използвам. Направени са всички необходими разчети, всички необходими анализи, за които не е необходимо да има изрично съгласуване с органите на МВР и предложението, което сме внесли, мисля че е съвсем точно и коректно. Това че, хипотеза на някой от вас ще бъдат нарушени интересите на 200 или 300 човека, които живеят в центъра, защото те не са повече. Срещу, което обаче, могат да бъдат удовлетворени интересите на 70хил. човека, които живеят в града, аз не виждам каква е логиката. И ако тук трябва да зачертаем интересите на хората, които живеят вя ЦГЧ, това е една друга тема. Пак няма лошо всеки да излезе и да си го каже защо иска и защо не иска. И нещо, което държа да прочета от ЗМСМА, защото г-н Банков, се опита пак да вкара Закона за етажната собственост, Закона за собствеността и различния прочит за общото събрани. И двете решения, които се предлагат за бл.20 на кв. „Райна Княгиня” и за гаражите е упоменат един и същи чл. от ЗМСМА чл.21, ал.2 и ал.1 т.8 изрично е записано, че ОбС приема решение за придобиване, управление, г-н Банков, и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината, кметовете на райони и кметства. Става дума точно за това, а от там нататък казуса етажна собственост в този си му вид, когато става дума за заповед за събаряне на блок не е в този казус, а в казуса на закона за собствеността, където има същите правомощия всеки един съсобственик и вземането на общо решение, на общо събрание е нещо нормално в тази ситуация, когато все още сме в хипотезата на доброволно събаряне.

Банков /процедура/ - Г-н Председател, процедурата ми е към Вас, тъй като съгласно правилника процедурно мога да ви направя забележка, че нарушавате правилника. Ние взехме решение, че прекратяваме обсъждането по тези точки, а вие дадохте думата на кмета да говори по тези точки. Вярно е, той може да вземе по всяко време думата, но в рамките на това, което обсъждаме. Ние в случая прекратихме, не знам дали се беше записал или не, но ние прекратихме тази процедура. И другото, което исках да ви кажа, така и така я нарушихте, аз съм „за” концесия, за една открита и ясна концесия...и това, което вече сте направили беше пределно ясно, ние показахме какви спирки ще искаме да имаме, какъв проект ще има и какво ще направим. Тук нищо не е ясно от това, което казвате. И т.8 от ЗМСМА наистина казва разпореждане, но ЗОС казва, какво е разпореждането, какво е управление...

Миланов – Г-н Банков, това не е процедура.

Банков - Никъде няма в тези закони да съборим нещо, да вземем решение да го съборим. Ние можем да го продадем, може да го заменим, но не и да го съборим.

Хаджигеоргиева – Искам да кажа, че в Ямбол няма улици с 40 годишен асфалт. Защото през моя мандат са направени нови улици. На ул. „Преслав” двойното платно, ул. „Д. Благоев” от Хидравлика до ул. „Г. Заимов”, ново платно. Кв. „Каргон”- канализацията, нови платна, когато направите такива нови улици, а не кърпежи можете да говорите, какво е състояние на асфалтите в Ямбол. Нямаме 40 годишен асфалт и преди мен е правено асфалтиране на улиците, така че не откривате водата. Друг въпрос, защо не сме премахнали бл.20. аз, строя бл.20, аз съм ги настанявала. Довърших бл.20, бл.18 и бл.19, където настанихте вие хора, но въпроса със събарянето на бл.20 не е кой ще го събори и как ще го събори. Тук има изградена цяла концепция какво ще стане с хората, които живеят там. Някой тук да знае какво ще стане? Ще решаваме да събаряме бл.20, какво ще правим с тези хора? Ще им изкупим собствеността, ще ги настаним в други жилища за сметка на кого? Г-н Иванов, Вие знаете, че Вас ще питат по този въпрос, а не този, който го събори.

Димов – Първо, моля председателя да подложи на гласуване моето предложение. И второ, искам да взема отношение, да се мотивирам защо искам т.1 и т.2 да станат последни, поради една проста причина, че от сега нататък, когато стане въпрос за отдаване на концесия, за продажба на някакви имоти всичко трябва да огледаме под лупа, тъй като знаете какво става в последствие с тези неща. Мисълта ми е, да имаме повече дебати. Случайно или не, кмета само за тези работи е подсъдим.

Симеонова – Противно мнение на мнението на г-н Димов. Т.2, дори според мен, трябва да стане т.1, но технически, тъй като трябва да се отчете някакво изпълнение за шестмесечието е редно отчета да първи, а новият бюджет втори. Искам само да напомня на г-н Димов, че беше приет Закон за промяна на държавния бюджет, в който се казва изрично: „че в рамките на 30 календарни дни, трябва да бъде гласувана промяна на всички общински делегирани бюджети”. Ако не бъде гласувана такава промяна, няма в момента процедура или методическо указание, какво ще се случи. Ще влезем в един казус, в който ще имаме неизпълнение, няма да се знае какви планове и какви отчети ще се представят. Само да напомня и нещо друго, при такава процедура, в която ние не си приемем днес на крайната дата новия бюджет, оставаме без заплащане на общинските съветници и на ОбС като цяло до следващия период. Това ще бъде г-жо Хаджигеоргиева, брутална намеса в бюджетите на някои общински съветници седящи в ляво в тази зала, нека да не им го причиняваме. Така че бюджета е редно да остане и ви призовавам да бъдем малко по-конструктивни, днес направихме възможно най-лошото за града ни.

Миланов – Аз мотивирах, защо желая да бъдат включени двете точки за подробните устройствени планове, които бяха включени в дневния ред на миналото заседание на ОбС. Имаше тогава съмнения за технически грешки, които бяха изчистени, те са гледани на време, има становища на комисиите и заради това, би трябвало да бъдат включени в този дневен ред. А по третата точка, която предложих за отстъпеното право на строеж на ул. „Батак”, тъй наречените къщички покрай автогара, както се казваше едно време, също са предложени в изискуемия в правилника срок, минали са през комисиите, те са приели, че предложението е законосъобразно и може да влезе в дебат да се гледа в залата. Знаем, че се извървя доста голям път, за да стане възможно разглеждането на този казус в ОбС, знаят, че много от общинските съветници са повече от запознати с този проблем. И тъй като тези, които са били ползватели тогава и са получавали част от тях строителни разрешения, на други е направен ПУП, искам да влезе на това заседание, за да може да бъде проведен дебат върху  него и взето решение в ОбС, където му е мястото, според мен

Банков – Г-н Председател, бихте ли ми дали, тъй като при мен не намерих решение на комисия, че е законосъобразно решението. Едно решение, че е законосъобразно. Това, че са го гледали за информация, за да влезе, да съгласен съм, че е законосъобразно. И аз искам да ви кажа, че това решение не е законосъобразно. Тъй като в ОбС предложението се встъпва на чл.37, ал.4, т.4, т.е. имаме право на строеж и учредяване, чрез конкурс, след решение на ОбС...(чете), тя е преписала това нещо и т.4 казва....искат да кажат, че на тези лица, които сега ни го предлагат тук е предвидено в закона. Да, ама не. Да ни кажат в кой закон и да го цитират точно. Тъй като § 7, ал. 2, дайте да го прочетем. Но ще ви кажа, § 7 - последното му беше с излизането на ЗУТ последно 2001г. ЗУТ, вече по памет работя...обосновавам се защо да не влезе, защото ЗУТ е приет 2001г. януари месец, влезе в сила 01.04.2001г. тогава в § 17, ал. 2 се даваше един срок на построени временни съоръжения, които са построени в 6 месечен срок, да подадат заявление до ОбС за отреждане на терени и след като тези терени се отредят има още един 3 месечен срок, в който да се отстъпи право на строеж там, където е възможно, разбира се. Тези срокове изтекоха и течаха от 01.01.2001г., юни, юли месец бяха изтекли за подаване. Никой не е подал искане за отреждане на терен по този член. 2003г. беше направено такова разпределение на терени, но няма процедура, тъй като те временни ли са, постоянни ли са. Един път казват сгради, един път казват временни постройки, всички знаем, че те са с временен статут. В закононарушение са построени, констатирано е. Така че, те нямат дори този статут, на който искате да вкарате този член, а този член, този § не работи в момента. Така че, няма законова база, няма смисъл след това да го гледаме въобще. Да го извадим, да го прочетем, да му видите сроковете...

Миланов - След като го вкараме, ще го прочетем, ще изкараме сроковете.

Банков – Не, аз ви казвам, че го няма, това го няма, един да ме опровергае, за да остане, иначе няма смисъл. Тука налагаме силови методи, правим да гласуваме това, обещали сме, не сме обещали. Имаше много възможности и не само тази възможност, имаше преди това един друг 6 месечен срок преди това. Имаше наредба, която даваше такива възможности, нито едно искане. Аз съм бил до 2003г. тук, нито едно искане няма при мен, не е разговаряно по този проблем. Така че, всички знаем, че това не са временни постройки, позволено им е строенето и са направени. Имаше срок за узаконяване, но те не могат и да се узаконят. Били архитектурни чертежи т.н., всичко е за временно строителство, така че, да не се заблуждаваме. И вие ми го вкарвате сега, това предложение, за това не искам да влиза, както и концесията. Айде, концесията не, тя повече стоеше. Вие го вкарвате сега и искате в движение да го направим, аз ви казвам станете и ми прочетете § 17, ал. 2, ако ме опровергаете има правно основание...

Миланов - Няма да Ви опровергаем.

Банков - Няма, ами тогава защо го вкарвате, като не е законно? За какво ще говорим, какво ще обсъждаме?

Миланов - В момента не го ли обсъждаме?

Банков - Да, вкарвате го извънредно, за това не искам сега да го гледаме. Дайте, ще го гледаме, ще ги обсъдим тези неща предварително, вкарайте си го на другата сесия, защо сега трябва да го гледаме.

Миланов - Вкарвано е 2006г., 2007г., 2008г. е вкарвано, сега сме 2010г.... е никога не е влизало на заседание на ОбС, но са вкарвани в ОбС най-малко 4 предложения за решения и никога не са гледани в залата. Най-вероятно, поради тази причина, че не се е давало дебат.

Банков – Аз мога да ви кажа, какво е вкарвано и то беше вкарвано в друг вид, да го дадем безвъзмездно, а пък те да ни дарят. Това е цяла разработка, мислите че юристите, същата юридическа кантора, която го прави по този § 17, ал.2 ли? Или ОбС до сега не можеше да го направи, ако той съществува ли, не съществува този §, прочетете го. Аз ви казах, нямате правно основание да го вкарате, защото това е заблуда вкарването на този §, той е основание, защото влизате отредено със закон и казвате, че това е законно. Прочетете го, да видите, опровергайте ме и тогава да го оставаме в дневния ред а го обсъждаме. Оставете го в другата точка и с вас ще го прочетем горе във вашата стая, ще видим за какво става въпрос. Юридическата комисия ,като го е гледала, да каже този параграф съществува или не съществува.

Канев – Понеже видях, че председателя изпадна в едно особено безпомощно състояние, аз се претичах на помощ. Искам  да ви кажа нещо по различно от това, което говори г-н Банков, има такава практика, ще ви припомня узаконяването на рибарското селище край гр. Бургас, Ченгенето и още едно по надолу към Атия. Узакониха ги,, при това с абсолютно всички нарушения. Вярно, че тук са показани всички закони и законово основание, ние нямаме, сега въпроса е какво можем да направим за тези хора, които са направили все пак тези инвестиции, да запазят собствеността си. Естествено, те ще трябва да си заплатят за това време, което не са заплащали наем. Но, ние можем според мен да направим две неща. Едното е да им удължим срока за още 10г., примерно да го ползват. А другото е наистина това, което г-н Банков посочи, чрез дарение от тяхна страна и нещо малко по-изпипано, малко по-изискано, така че, целта единствено е да запазим на тези хора собствеността, защото пък в това наистина сиромашко време, да ги изхвърлим и тях, не само бл.20 от тези места, където вижте, това се е превърнало в мини търговски център. То има и социална значимост, това място. И тук видния наш юрист, г-н Кескинов, който ни слуша много внимателно, сега той ще намери една най-приемлива форма, ще ни подскаже, защото той ги разбира наистина сериозно тези неща. Все пак, за да направим и някакъв компромис. Г-н кмета, аз разбрах, че оттегля точката за бл.20 и го предоставя на мен. Сега, ако това е сериозно, аз съм готов да го поема, наистина, ако кмета не ме е излъгал. Като задача разбира се, така че, очаквам някой отговор и по този начин точката за бл.20 ще ни отпадне.

Миланов - Приключихме дебатите. Г-н Димов, за процедура, заповядайте.

Димов /процедура/ - като зам. председател на групата „Не на корупцията”, моля за 20 мин. почивка.

Миланов - Право да искат почивки, имат само председателите на групи. След 15мин. излизаме в почивка. Уважаеми колеги, влизаме в процедура на гласуване процедурното предложение, преди това ще дам думата на г-н Славов, да заключи дебатите.

Славов – Тъй като стана, по този часовник 12.45ч., аз лично не помня за 3г. вече почти работа в общината и ОбС да има такъв случай, в който до обедната почивка да няма приет дневен ред. Слушайки всичките дебати до тук, изказвания една единствена логика се наслагва и тя е, че се прави всичко възможно в тази зала да се избяга от решаването на дългогодишно натрупани и текущи проблеми на общината, който касае пряко гражданите на общината. Тази трибуна, по мое лично виждане, тъй като вашите решения пряко рефлектират върху моите действия и дейността на администрацията, тази трибуна би трябвало да се използва в интерес на гражданите и защита на техните интереси. Тук за 3ч. почти, аз лично се наслушах на приказки, в които се опитвате да обясните как едни неща не трябва да се случат, а те са проблеми с давност 3, 5, 20г. назад във времето. Т.е., пак влязохме в политиката, там където може да го планирате ще излезе пак, че ОА не си върши работата и кмета персонално, тъй като аз съм ви явно любимец тук. От там нататък вие ще имате възможността да излезете и да обяснявате на хората какво се случва. Но включително и този последния дебат, който водите за тази точка дали да влезе или не, за къщите на ул. „Батак” е проблем с толкова дългогодишна давност, че дори само нагласата от ваша страна да влезе и да се дебатира би било добър знак към всички граждани, но не, нека да виси този проблем, нека тези хора, както и всички други проблеми да висят, нека да има напрежение, нека да има политика, защото те, ако си решат проблемите, ние какво правим с  вас, трябва да си измислим нови, иначе така някак си ще ни бъде дискомфортно.

Банков - Аз, като председател на група „Ляво центристки блок” много ми е интересно, защо ги няма телевизиите, защо не искат да ни предават? Дали няма нещо? Просто кмета, одеве го подхвърли и взех да си мисля, защо не ни дават? Но искам да кажа тук, г-н Славов, насажда едно мнение, което не е правилно, че ние не искаме някои неща да се случат. Напротив, ние искаме тези неща да се случат, но искаме едновременно с това всеки да си носи отговорността. Нашата компетентност, нашата отговорност, компетентността на кмета, отговорността на кмета. Аз казах, когато исках да отпаднат т.7 и т.8, че това е в компетентността на кмета и на него нищо не му пречи да си реши въпросите. Така че, той просто иска точно от политическа гледна точка да се скрие зад нас ОбС. Защото ние нямаме полезен ход, гласуваме „за”, видяхте ли те гласуват, гласуваме „не”, а те не гласуват. Това е положението, а това е чиста компетентност и аз, това ми беше мнението, за какво става въпрос, че това е чисто в компетентността на кмета, че в законите, които цитирах дават неговите права. Няма смисъл от обсъждане, а от чиста популистка и от политическа гледна точка, те се вкараха и ние тук да се чудим какво да правим. Да, казахме си нещата. Искам спирките да ги има, но по един прозрачен начин, да знаем за какво става въпрос. Да, закона формално е изпълнен, но в закона са вкарани неща, тази търговска дейност са казали, че може да се извърши, но върху обектите, които се дават, а вие искате да сложите нови обекти вътре, което не е дадено в концесията за услуга. Искаме този проблем да се реши там и може би трябва да се реши, но той е свързан и с водите, и дали е сервитут, дали не е сервитут, защото има едно писмо преди това едно ала, бала писмо. Искаме да се реши, но да седнем да го обсъждаме как да го решим и сигурно има начин, но не е този да стъпвате на един закон, който в момента не действа, той има срок на действие малко по-надолу даден. Така че, никой не иска да пречи. Напротив нашите обсъждания тук и нашите предложения са, да го направим по начин, за който ОбС да излезем с чест от това нещо. А вие искате да ни вкарате тук, едва ли не да ви поемем отговорността. Не, Вие сте мажоритарно избран, подчертавали сте го и като такъв си правете проект и си носете отговорността. Което ви го дава закона си го правите, не се крийте зад нас. Вие не ни питате зад другите неща, които правите, като отидем в бюджета, после ще говорим там от политическа гледна точка проекти, сега ще ги финансираме неща, които сте ги платили вече, ние ще ги вкарваме вътре 47хил.лв. за проекти, вие ще правите бъдещи проекти. Кои са те? Кои са тези проекти? Някой взима пари сигурно от администрацията да разработва тези проекти. Питахте ни там , когато ви подложихме, дайте една програма, да видим какви проекти ще направим или не, това не е моя работа...Не, като председател на група говоря...Така че, когато трябва, когато говорим за визия на града, когато говорим за бюджет, когато говорим за приоритети в този град, питайте ни тук, а не вие да ги правите и след това да ни ги налагате и след това да казват те политиканстват долу. Не, ние също сме разумни хора, миля че. И нещата, които са добри за Ямбол, може да ги подкрепим. Може и да ви предложим някои. Но трябва един ден да има обсъждане. Администрацията, кмета и екипа му, те искат постоянно да ни налагат мнението си, няма да стане тази работа. И за това имате впечатление, че някои неща не ги възприемаме. Не, ние искаме да бъдат открити и по-ясни, защото всичко остава в администрацията, но решението сме го взели ние, администрацията, после си прави каквото иска. Малко повече информация трябва да ни дадете и не само ние, но и гражданите ще имат. И за бюджета, в него се определят приоритетите, определят се пътищата, които ще се финансират, а вие ми говорите тук, че някои иска да политиканства, никой не иска, напротив Вие ни вкарвате в това. Ако видите в началото на изказванията кой първи говори за политика, за популизъм ще видите, че това е кмета никой от нас нищо не е казал по въпроса. Просто аз исках да се разграничат нещата - компетенциите на ОбС, компетенциите на кмета, а не някой да се скрие. Не че ще се скрие, аз много добре знам какво ще гласувам, може и да не участвам в гласуването, но той ни вкарва в една позиция да или не, ето те са, когато той е задължен да го свърши. И аз ви предлагам да продължим заседание до приемане на дневния ред и тогава да излезем в почивка, това ми е процедурното предложение.

Миланов – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Банков, да продължим тази част на заседанието до приемане на дневния ред.

       Гласували      за – 26                         против – 1                 въздържали се – 1

            Приема се.

Миланов – Уважаеми колеги, гласувам процедурните предложения по реда на предлагането им.

Канев – Г-н председател, аз искам да Ви помогна в случая. Аз настоявам, шефа на правната комисия, по тази точка да стане и да си каже мнението...

Миланов - Г-н Канев, освободете трибуната, това не е процедурно предложение

Канев - Как да не е. Той трябва да стане, като председател на правната комисия...

Миланов - Г-н Канев, седнете си на мястото. Г-н Димов, предложи т.1 и т.2 да станат т.16 и т.17, което означава последните две.

Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Димов т.1 и т.2 да станат последни.

       Гласували      за – 12                        против – 14               въздържали се – 3

       Не се приема.

Кворум в 12.53ч. часа – 33 съветника.

Подлагам на гласуване процедурното предложението на г-н Банков да отпадне т.8 от дневния ред.

       Гласували      за – 14                        против – 11               въздържали се – 6

       Не се приема.

Майсторов – Гласувах „за”.

Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Банков да отпадне т.7 от дневния ред.

       Гласували      за – 14                        против – 12               въздържали се – 2

       Приема се.

Майсторов – Гласувах „за”.

Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Банков да отпадне т.4 от дневния ред.

       Гласували      за – 16                        против – 11               въздържали се – 5

       Приема се.

Майсторов – Гласувах „за”.

Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Зафиров да отпадне т.3 от дневния ред.

       Гласували      за – 15                        против – 11               въздържали се – 6

       Не се приема.

Петков – Искаме прегласуване на точката.

Подлагам на гласуван процедурното предложение на г-н Петков за прегласуване на точката.

       Гласували      за – 16                        против – 10               въздържали се – 6

       Приема се.

       Майсторов – Гласувах „за”.

Подлагам на повторно гласуване предложението на г-н Зафиров да отпадне т.3 от дневния ред.

       Гласували      за – 15                        против – 12               въздържали се – 6

       Не се приема.

Майсторов – Гласувах „за”.

Миланов – Уважаеми колеги, г-н Димов внесе едно предложение за влизане в 35 заседание на ОбС предложение относно вземане на решение за внасяне на искова молба, която няма да подложа на гласуване, тъй като не е внесена в срок и не е гледана от комисиите на ОбС. Той, ако иска да направи това изказване, за да може да ме заведе в административния съд най-вероятно.

Банков – Г-н Председател, процедурата е тази, че Вие нарушавате правилника. Има надлежно внесено предложение в ОбС вчера, зачетено е. Ние тук го коментирахме повече от час и Вие сега не го подлагате на гласуване. Аз искам това да остане в протокола като процедура, като нарушение на правилника. Моля да бъде записано точно.

Миланов – Подлагам на гласуване предложението ми като т.12 от дневния ред да влезе предложение относно учредяване право на строеж по постъпило заявление от собственици на търговски обекти, застроени в ПИ № 87374,550,2 по КК на гр. Ямбол.

       Гласували      за – 20                        против – 3                 въздържали се – 3

       Приема се.

Майсторов – Гласувах „за”.

Подлагам на гласуване като т.13 от дневния ред да стане предложение относно съгласуване на техническо задание за изработване на ПУП за обект Кабелна линия през землището на с. Безмер и землището на гр. Ямбол.

       Гласували      за – 26                        против – 2                 въздържали се – 0

       Приема се.

Подлагам на гласуване като т.14 от дневния ред да стане предложение относно съгласуване на задание за изработване на ПУП – ПП за обект на техническата инфраструктура на територията на две общини на основание чл.124, ал.4 от ЗУТ.

       Гласували      за – 22                        против – 0                 въздържали се – 0

       Приема се.

Подлагам на гласуване дневния ред с направените промени.

       Гласували      за – 18                        против – 5                 въздържали се – 3

       Приема се.

Банков – Гласувах „за”.

Миланов – Обявявам 1 час почивка в 13.10 часа. до 14.15ч.

 

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Информация относно текущото изпълнение на бюджета на Община Ямбол за първото шестмесечие на 2010г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Приемане на актуализиран бюджет на община Ямбол за 2010г., във връзка със закона за изменение и допълнение на закона за държавния бюджет на Република България за 2010г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно откриване на процедура за предоставяне на концесия за управление и поддържане на части от имот - ПОС собственост на Община Ямбол - автобусни спирки.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение от кмета на общината дофинансиране на маломерна паралелка в профил "Чуждоезиков" - Английски и Руски език, XI клас през учебната 2010/ 2011г. в ГПЧЕ "В. Карагьозов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение от кмета на общината относно анализ на ситуацията и оценка на потребностите за развитие на социалните услуги в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение от кмета на общината относно упълномощаване кмета на общината за предприемане на необходимите действия във връзка с проблема на бл. 20 в кв. "Райна княгиня".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение от кмета на общината относно продължаване срока на договори за наем на земеделски земи.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение от кмета на общината относно продажба на общински имоти ПО ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение от кмета на общината относно предоставяне за безвъзмездно ползване на имот ЧОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение от ПК ТУ и ПК ИТ относно одобряване на ПУП – ПРЗ с идентификатори № 87374.56.84 и № 87374.56.40.

ВН-ЛИ: ПК ТУ и ПК ИТ

 1. Предложение от кмета на общината относно предварително съгласие от ОбС - Ямбол за прокарване на трасета на външни водопровод, водопроводно и канализационно отклонения през поземлен имот, собственост на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение от кмета на общината относно учредяване право на строеж по постъпило заявление от собственици на търговски обекти, застроени в ПИ № 87374.550.2 по КК на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно съгласуване на техническо задание за изработване на ПУП за обект Кабелна линия през землището на с. Безмер и землището на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно съгласуване на задание за изработване на ПУП - ПП за обект на техническата инфраструктура на територията на две общини на основание чл.124, ал.4 от ЗУТ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предварително съгласие от ОбС - Ямбол за прокарване електропровод през ПИ, собственост на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение от кмета на общината относно учредяване на допълнително право на строеж в ПИ № 87374.542.9 по КК на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно допълване и изменение състава на ПК при ОбС Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Миланов

 

 

Миланов – Обявявам обедна почивка до 14.25 часа.

След почивката в 14:25ч. кворум 27 съветника.

Миланов – Пред вас е дневния ред във вида в който го приехме.

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Информация относно текущото изпълнение на бюджета на Община Ямбол за първото шестмесечие на 2010г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

_____________________________________________________________________

 

 

            Славов - Представи предложението по приложения материал.

ПК приемат направеното предложение.

            Миланов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения. Няма желаещи.

 

Миланов – Правя процедурно предложение да гласуваме точките анблок. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Миланов - Обявявам резултатите от гласуването. /грешно отчитане на системата за гласуване/. Моля проверка на кворума в залата.

Кворум – регистрирани 25 съветника.

Миланов – Подлагам отново на гласуване процедурното предложение за гласуване анблок проекта за решение на вносителя.

Гласували      за – 20            против – 4                 въздържали се – няма

Приема се.

 

Подлагам на гласуване предложението на вносителя анблок.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването. /грешно отчитане на системата за гласуване/. Моля проверка на кворума в залата.

Кворум – регистрирани 32 съветника.

 

Подлагам на гласуване предложението на вносителя анблок.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Гласували      за – 19            против – 2                 въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? / Альошев и още няколко съветника установяват несъответствие//грешно отчитане на системата за гласуване/. Моля проверка на кворума в залата.

Кворум – регистрирани 32 съветника.

 

Подлагам на прегласуване предложението на вносителя анблок.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Гласували      за – 21            против – 3                 въздържали се – 5

Има ли несъгласни с обявения вот?

Кескинов – За протокола, гласувах “ЗА”

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинските бюджети и чл. 41, ал. 1 от Наредбата на Ощинския съвет по чл. 9а от ЗОБ и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната Общински съвет Ямбол:

 

            1. Приема информация за текущото изпълнение на бюджета на общината за първото шестмесечие на 2010 г., съгласно Приложения от № 1 до № 7.

2. Одобрява извършените разходи за командировки на Кмета на Община Ямбол за първото шестмесечие на 2010 г. в размер на 1 139,60 лева в страната.

3. Одобрява извършените разходи за командировки на Председателя на Общински съвет Ямбол за първото шестмесечие на 2010 г. в размер на 878,17 лева в страната.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Приемане на актуализиран бюджет на община Ямбол за 2010г., във връзка със закона за изменение и допълнение на закона за държавния бюджет на Република България за 2010г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

_____________________________________________________________________

 

            Миланов – Проверка на кворума заради дошлите по – късно.

Кворум – регистрирани 33 съветника.

            Славов - Представи предложението по приложения материал. Има само едно допълнение от моя страна като вносител. В мотивите след 2010 г./ се вмъква “и чл. 12, ал. 3 от Закона за държавния Бюджет на Република България за 2010г.” И още едно допълнение, корекция в числата за двете улици, които са включени в капиталовия списък на Бюджета, за ремонта на ул. “Гр. Игнатиев” предложената сума от 244 000 лв. става 200 000 лв., а за ул.”Любен Каравелов”, сумата от 175 000 лв. става 219 000 лв., като общия размер се запазва 419 000 лв. Като текст е в т. 6, подточка 1.2 и 1.3. Налага се предвид процеса на обследване на двете улици, който се прави преди ремонта.

            Миланов – Става въпрос за приложение V римско, във функция жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство.

ПК приемат направеното предложение.

            Миланов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения.

            Керемедчиев – Чете протокол на ПК БФМДТ от 16.08.2010г./приложен/.

            Миланов – Колеги, имате думата за предложения и изказвания по точката.

            Альошев – Уважаеми колеги, във връзка с процедурата на гласуване, искам да предложа по т. 6 да се гласува отделно, ако евентуално бъде прието анблок, като заявявам евентуален конфликт на интереси в т. 6 – осветление на улици, функция БКС, поради моята служебна заангажираност по тази тема – т. 6 от приложение ІV.

            Канев – Имам няколко въпроса към авторите на Бюджета. Сутринта имаше едно питане от колегата господин Ганев, във връзка със спортен комплекс, за който не се събират консумативите за ток и вода. Понеже на нас ни предстои цялостно да разглеждаме бюджета, аз искам да запитам ОА през изтеклите години, каква е тая сума, ако е пропуск ние трябва да я имаме предвид в следващите мероприятия в отделните точки, които касаят нашето гласуване. Отделно направих друго запитване във връзка с бюджета и със събираемостта на средствата, то касае наемите, които трябва да заплащат така нареченото ГД. Какви са сумите, които трябва да заплатят, изобщо заплащали ли са първо, за да имаме предвид и тея суми при оформянето на бюджета. Третия ми въпрос към ОА е свързан с нашето дялово участие в тоя паркинг. Навремето г-н кмета ни увещаваше, че доста печелившо ще е това наше участие и не дадохме доста голямо количество земя, какъв е дивидента, който получаваме. Общо взето на тези три въпроса искам да ми отговори ОА, като за първия касаещ базата долу в парка, тенискорта, за колко години не са плащани тези консумативи и каква е стойността им, то за причините вече е друг въпрос.

            Славов – Мисля, че по Правилника за работа на ОбС, въпросите се задават в началото на заседанието, ако желаете в началото на следващото заседание, задайте ги и ще Ви отговоря. Благодаря.

            Канев – Сега, г-н кмета бърка съда със залата в ОбС, аз питам неслучайно, това е средствата, които участват във формирането на нашия бюджет. Ако Вие сте направили пропуск или умишлен пропуск за това, че не ги събирате тези средства, явно ние трябва да Ви направим някаква корекция за да не достигаме за всички разправии само чрез съда. За това настоявам за Вашия отговор, защото той касае всички нас. Една част от тези средства могат да се насочат в спорта, а другата част, вместо да уволнявате хора във време на криза, някак си може да подобрим тяхното състояние. Моето питане по отношение на тези средства има пряка връзка с формирането на бюджета и не приемам Вашия отговор.

            Зафиров – Г-н кмете, тук сте с Вашите служители от ОА, с които сте направили обяснителната записка и проекта за приемане на корекцията на бюджета. Искам да ми кажете - 20 000 лв. за църквата “Св. Николай” ще бъдат ли включени в корекцията на бюджета. Това е моя въпрос, после ще си направя изказването.

            Славов – Ако приемете като вносител да направя корекция, по скоро допълнение към текста за бюджета по т.13, т. 6 където да бъде допълнен  включен текста, който касае сумата от 30 000 лв., предвидена за новоизграждащия се храм “Успение пресвета Богородица”, да бъде записано, че тази сума от 30 000 лв. е за църквата “Св. Николай Чудотворец” и храма “Успение пресвета Богородица”. Имаше предложение само за “Св. Николай Чудотворец”, за “Св. Георги” никой не е внесъл до момента.

            Миланов – Къде по-точно в текста е това.

            Славов – Създава се нова т. 6 към т.13.

            Миланов – Искам го формулирано в писмен вид това предложение.

            Славов – В момента го пишат колегите, ще го имате...Ще зачета дословно г-н председател. В приетия бюджет на община Ямбол за 2010г. има точка, в която се визират тези средства за храма “Успение пресвета Богородица”, което аз предлагам да бъде коригирано в т.13, т.6 като нова, като бъде формулирано по следния начин:”В съответствие с чл.21, ал.3 от Закона за вероизповеданията, приема средства в общинския бюджет, дейност “Обредни домове и зали ” в размер на 30 000 лв., с които да се подпомогне под формата на субсидия, църковното настоятелство при новоизграждащия се храм “Успение пресвета Богородица” със сума от 10 000 лв. и храм “Св. Николай Чудотворец” със сума от 20 000 лв.

            Миланов – Това го приемам като корекция от страна на вносителя, за да не се подлага отделно на гласуване.

            Славов – Да, корекция от страна на вносителя.

            Миланов – Г-н Канев, дадох Ви вече думата за питания, използвахте я.

            Канев – Бюджета е нещо много сериозно г-н председател, трябва да се пита, трябва и да се отговаря. Това са сериозни работи, аз не мога да не питам за сумите. Другия ми въпрос е за така изнесения офис в “Райна княгиня”, чиято стойност се завишава с 14 000 лв., аз имам предвид, че сега сме в състояние на криза, кое налага въобще сега да се прави този офис?, още по-малко пък да му завишаваме стойността, а другия е за дом “Юри Гагарин”, където стойността се завишава със 70 000 лв., след като директора на дома беше поискал скромната сума от 15 000 лв., с която гарантираше, че даже ще си обзаведе една, две стаи и ний сега прибавяме, без да са ни помолили към сумата още 70 000 лв. Въпреки, че кмета не ми обръща внимание в момента, той там си говори разни негови неща. Моя въпрос е точно към ОА, г-н Славов.

            Миланов – Г-н Славов ще Ви отговори на тези въпроси.

            Канев – Аз настоявам днес не само на тези, ами и на предните да ми отговори. Коя е тая фирма изпълнител за дом “Юри Гагарин”, която ние надаряваме ненужно подчертавам с една сума от 70 000 лв. Отделно колеги, искам да Ви кажа, че цялата издръжка на съкратените хора представлява по-малко от една годишна консумация на ток, която е нали регистрирана, за която не ни заплащат. Така че, ние от една страна ще уволним един куп хора, от друга страна няма да тръгнем да си събираме средствата и г-н Славов иска да ми отговори на някоя друга сесия, след като тоя бюджет се приеме, разбира се и тогава, ако прецени. В тоя смисъл аз настоявам за един коректен отговор, още повече виждате г-н Славов е много зависим от тия дела, където се водят. Аз така общо взето го предпазвам от бъдещи неприятности, така че, много Ви моля, г-н председател, настоявам за отговор, както по първите два въпроса, които зададох, така и на тези два.

            Миланов – Г-н Канев, аз вече от 10 сесии настоявам да не се обаждате от място, но няма реакция от Ваша страна.

            Славов – Не можах да разбера това второто изказване на г-н Канев, като председател на група?, като какъв го направи? Въпроси, изказвания, няма формулировка по Правилника, защото и мен ме касае, защото и аз съм част от ОбС, а г-н Канев става втори път да прави изказване, което незнам, председателя си знае. Сега, от тук на там по първите три въпроса, точно толкова с уважение към Вас г-н Канев, ще Ви кажа и ще Ви повторя, когато ги направите в началото на следващото заседание ще Ви отговоря, защото въпросите и питанията към кмета и администрацията се правят в началото на сесията, пак по този Правилник. По повод конкретиката, защото все пак извън Вашия типично махленско – кръчмарски стил, на който не изневерихте и сега.

            Миланов – Г-н Канев, моля да не влизате в диалог от мястото си.

            Славов – т. 9, което касае проектиране и ремонтни дейности на изнесен офис на община Ямбол в кв. “Р. Княгиня”, бл. 18, вх. А, след проведена процедура, от предвидени средства 68 000 лв. в бюджета, сумата е 48 808 лв., така че, сумата намаля с 20 000 лв., г-н Канев. Дали има потребност или не, дали има необходимост или не, Вие сте го приели това с бюджета, мисля че всички живущи в този квартал, пък и до него имат потребността и го искат да съществува, а и той е съществувал. Ако не се лъжа мога да изровя старите протоколи от заседание на ОбС, точно Вие бяхте този, който казвахте, че там някога, преди време имаше полицаи и е много хубаво те пак да бъдат там, така че, ето ще има възможността те да бъдат там. За Дом “Юри Гагарин”, 15 000 лв., които бяха предвидени, държа да отбележа, че това бяха средства предвидени от собствените средства на дома, бяха предвидени за ремонт на стаи. Тъй като след снеговете, през пролетта, покривът протече, се направи един оглед, т.е. имаше искане тези 15 000 лв. да бъдат насочени за ремонт на покрива. Когато се направи обстоен оглед на покрива, се оказа, че с тези 15 000 лв., при такъв провокиран покрив, дори да се направи частичен ремонт, те няма да имат смисъл. За това се направи една пълна, цялостна сметка за ремонт на покрива, в което влиза освен ремонта на покрива, кухня със столова и занималня, мълнезащита и още други дейности разписани в количествено стойностната сметка. По предварителни разчети, това трябваше да бъде 70 000 лв. След проведената процедура за избор на изпълнител, сумата е 36 000 лв., не е коригирано в този материал при вас, тъй като материала беше вече изготвен, след като бяха отчетени протоколите за избор на изпълнител и съответните суми, които те печелят.

            Миланов – Г-н Канев, седнете си на мястото, няма да Ви дам думата. Не ме провокирайте, отношение към казаното ще вземе следващия общински съветник.

            Канев – На моя улично - кръчмарски стил на говорене, кметът ми отговори с един кандидат- затворнически начин на говорене или по-точно на действие и аз не му го пожелавам, това да му се случи, но както го слушам днес, както продължава тука да ни лъже, аз бих Ви казал тук пред всички, че това са поредните опити за кражба.

            Миланов – Г-н Димов, отправям Ви напомняне по Правилник за използване на обидни думи към длъжностно лице, Ваш колега, кмета г-н Славов.

            Керемедчиев – Обектите, които отпадат от капиталовия списък, това е кухня – майка от капиталовия списък, в същото време обаче в списъка с капиталови разходи е залегнало 25 000 лв. за закупуване на автомобил. Според мен не е ли по-добре и по-правилно, този разход да бъде заложен за следващата година, когато евентуално ще бъде изградена и кухнята, в момента просто да се закупува автомобил за разнос на тази храна, която ще се изработва в тази кухня-майка, тя отпада от капиталовия списък и после е безсмислено. Може да прозвучи като питане и като предложение, незнам как да го оформя.

            Банков – Колеги, въпроса който разглеждаме е сериозен, особено в последните две години, каквото се случва в нашето общество, икономиката, бюджета – държавния, общинския, но както виждам от това предложение, ние сме един малък оазис в сравнение с останалите в страната. Това е хубаво, сигурно добре е планиран бюджета, когато сме го приемали, защото по същество това е бюджета, който ние приехме. Разбирам, че сме облагодетелствани от страна на парламента относно приемането на Закона за изменение на държавния бюджет, с една малка част е коригирана частта за нашия бюджет, но мисля че, тук в обосновката трябваше да има и неща за които ние говорихме и по – рано. Вие знаете от няколко месеца, но може би това е било за да се види общественото мнение, се говори за съкращаване на бройки, съкращаване на дейности, съкращаване на предприятия. Един или два пъти на председателски съвет ние стопирахме тези искания, спомням си на предния бяха подложени на гласуване тука да влязат или да не влязат. С обосновката, че тези неща да ги гледаме като някакви антикризисни мерки, като някакви приоритети, които ще си определим с актуализацията на бюджета. Тук аз не виждам обосновани антикризисни мерки, може би ще ме опровергаят, че вътре ги има с бройките и т.н. Мисля, че за всички които се интересуваме от бюджета на общината е важно да видим конкретните неща, които се залагат, в съкращаване на разходи, в съкращаване на заплати, съкращаване на дейности и съответно къде се насочваме ние в това като приоритети. Тук виждам само думата “приоритети”, които приехме с бюджет 2010г., аз мисля че и тогава нямаше приоритети., а именно бюджета ни определя това, което да правим. Нещата ги коментираме обикновено, като опре въпроса за разходите. В този смисъл няма да влизам в потробности, виждам че бюджета механичо е променен с тази субсидия, която ни се намаля и другото, което спорехме като го приемахме намалянето на собствените приходи с три млн. и нещо, което беше заложено като резерв от продажбата. Интересното е, че в програмата за управление на общинската собственост в обектите за продажба са заложени 7 млн.лв., сега махаме три, оставаме три, които ще разходваме в дълготрайни активи, става някаква избирателност. Хубаво ще е ако се посочат,  кое ще намалее за да остане за догодина, но това е една малка подробност, мен ме смущава другото. Основно промените, които се предлагат тук е със завишаване, намаляне, вадене на обекти. Това антикризисно ли е, което го предлага в момента, напротив нещо хубаво ли е тази кухня-майка за която заложихме средства, тя се вади в този момент, може би това е една хубава антикризисна мярка която бихме направили в този момент. Явно по-важно е да хвърляме асфалта на улицата, тъй като там имаме определени договори, там си ги запазваме, там нищо не пипаме. Не пипаме и другите, които сме определили в областта на детските градини, но то няма накъде по-малко да направим. За мен това е актуализация в проценти с далаверазация в областта на обектите. Бих подкрепил бюджета в областта на делегираната част, която идва от изменението на ЗДБ и дофинансирането, което ние трябва да направим по тези дейности, но всички други неща, които се предлагат няма да ги подкрепя. Бъдете сигурни всеки месец ще бъдем изненадвани с нещо непопулярно, което ще трябва да направим. Разбирам, че ОбС сме се превърнали в един придатък към администрацията, болшенството от нас през годините потвърдиха това. Ние поемаме негативите, а след това активите си остават за него, за кмета. Всички забравят, че това което той е направил ние сме го решили преди това тук. Г-жа Данкинова е тука, тези 47 000 лв. за проекти, там хора около нея ги харчат? Защо не ни питате нас или поне да ни кажете, имаме намерение да направим тези 10 проекта. Да видим тук кои проблеми ще решим с тези 10 проекта. Какво правим – харчат ги тези 47 000 лв. предварително, предполагам, че ще направя едно конкретно питане към кмета по тези проблеми с проектите. Не може така – когато отделяме 47 000 лв. за проекти, нека ги видим кои са тези проекти. Ние дали решаваме приоритети или не, не е ясно. Явно се правят проекти за там където може да се кандидатства, а не проекти, с които да се решават проблемите на общината. Когато се прави бюджет, се правят приоритети, а приоритетите се решават с привлечените средства, тука пак го няма. Наша ще си бъде волята, дали ще продължим да бъдем придатък към администрацията. Да, те подготвят и изпълняват, но не винаги те да ни налагат какво да направим.

            Миланов – И аз това казвам, че ние решаваме в крайна сметка. Колеги, други становища и изказвания?

            Зафиров – Няма да коментирам за местните приходи с три милиона, не се вижда от кой параграф в кой параграф отиват, аз или недовиждам или в тази обяснителна записка има съществен пропуск, всъщност няма проект за решение, не се вижда къде започва решението за промяна в бюджета, което ни предлагате.  Какво ще гласуваме? Аз винаги съм казвал, и за това се изказах и за концесията за спирките исках тя да се отложи за следваща сесия, за да може да се изчисти от проблемите. Понякога не само кмета е виновен, аз съм се сблъсквал с много проблеми в общината, когато общински служител вдига раменете и казва, ами главата на институцията е виновна. Не само главата е виновна, трябва малко по-радикален подход, малко по-твърда ръка за да могат общинските служители да си вършат работата. Аз не бих толерирал такава недопустима грешка, г-н кмета да вземе отношение, ако мисли, че има грешка естествено. Не да воюват ОбС и ОА, а трябва да работят заедно и да си помагат. Ако някой не е доволен от нашата мобилност, както председателя каза за комисиите, те си вършат работата перфектно и са си взели точни решения, въпроса е да има общинска администрация, когато да ги изпълнява.

            Симеонова – Разбирам притесненията на г-н Зафиров, но зачитайки се на страница осма виждам текст във формат болт, в който са посочени законовите основание въз основа на които се приемат корекциите в бюджета, просто трябва да се допише проект за решение, иначе е изключително ясно и категорично откъде започва самата процедура по изменение на бюджета. Мисля, че липсата на думата проект за решение е технически детайл, който много бързо ще бъде изчистен.

            Зафиров – Г-ца Симеонова явно не ме е разбрала, аз исках да подскажа на г-н кмета, че има някаква грешка, преди приемане на този проект. Станах да кажа с най-добри чувства тона нещо. Разбирам чувствата на г-н Ганев към г-н Славов, разбирам, че имат някаква духовна връзка, то това е видно за всички граждани на Ямбол, може и да е друга, когато става въпрос за бюджет, нещата са сериозни, имах предложение от ПК КВПМХ, на което заседание вие не присъствахте естествено, което бе удовлетворено от ОА и от г-н кмета, ние винаги работим от нашата комисия в консенсус за да могат да се решават проблемите на гражданите на Ямбол, но когато има един такъв проблем, който е значим и може да дискредитира един ОбС или една ОА, аз съм длъжен да го отбележа.

            Славов – По-скоро става дума за конкретно изписване, приемам го като техническа грешка, приемам забележката и за това предлагам след преамбюла, който е в болт на осма страница да се вмъкне изречението “предлагам да се вземат следните решения:” и надолу започва изброяването на точките от бюджета. Това, което е стандартно сега ще бъде допълнено и дадено на г-н председателя за зачитане когато , ако дойде ред за гласуване.

            Димов – В раздел 13, т.2 в бюджета е заложено или тепърва ще трябва да одобряваме нещо “За провеждане на международен турнир Странджата е заложено 65 000лв. в бюджета за местна дейност, в спортни бази и спорт за всички. Повтарям, не съм вещ, не съм компетентен, искам едно нещо да питам, защо при положение, че на 28.01. го гласувахме това нещо, сумата беше 30 000 лв., по предложение на П. Майсторов стана на 65 000лв. и беше одобрено тогава, защо тепърва трябва да одобрявам нещо, което е преминало. Какво актуализирам сега, и ако е така от къде бяха взети тези пари? При по положение, че дори и на х-л Кабиле спането и хранате ни беше платена. Защо трябва да гласувам за някакви работи, които са станали чак едва сега.

            Хаджигеоргиева – Колеги, разбирам мълчанието по този важен проблем и въпрос, аз като най-лаик в тази сфера много трудно се ориентирах. За да не изпадам в неудобни ситуации не исках да се изказвам. Начина, по който върви, това малодушие при приемане актуализация на бюджет по време на криза и ще решаваме антикризисни въпроси. Несериозно е по начина, по който е поднесен бюджета. Не разбрах какво намаление правим за да подпомогнем общината в излизане от криза, тука има едни цифри, в които ни се развъртат трансфери, държавни дейности, чувам че се минавало на по половин работен ден, даване отпуска на хората, в следствие на което да се получи намаляне на фонд работна заплата. Можеше с две три цифри на нас лаиците да се обясни, “в следствие намаляне на фонд работна заплата еди с колко си се намаля бюджета на общината”. Ако тия средства решават проблема ни, защото няма да имаме трансфер за фонда работна заплата, съгласно Държания бюджет, който е приет. Аз не мога да се ориентирам с колко е намален фонд РЗ  от държавния Бюджет на общината до кроя на годината и какви са мерките за да може ние да се поберем в това. Видях, че в численост на персонала тук там има нещо размърдване и драстично намаление в туй предприятие дето го дъвкахме оня ден и мисля, че тука вече умишлено е направено там с 19 души. Мисля, че цели дейности там ликвидираме. Що не ни се каза, че целта на занятието е това, а за 59 000 ФРЗ, ние тука узаконяваме едно драстично съкращаване на двете предприятие – на пазара и на комуналното стопанство. Не е етично, никой не може да се обоснове, че там 31 човека са се шляели и получавали ФРЗ и ако нямаше актуализация на бюджета ний щяхме да ги оставим да вървят до края на годината. Това е несериозно за човек, който ще дойде отвън. Разместване на капиталните вложения – уж приехме тая кухня да я правим, да решаваме въпроса с яслите и с децата и изведнъж стана този обект не толкова важен. Асфалта и изолацията за ДДЛРГ е по – важна. Не е сериозно, в същото време на въпроси, вчера се разнасяше тука една справка, общината губи от това, че е дала под наем спортните площадки 55 000 лв. само от ел. енергия, която ни е плащаме за сметка на този, който ползва дивидентите. Това сериозно ли е? Ако е грешка, ще ги накараме, ще ги възстановят, за сметка на това ще подпомогнем други места, където се налага да ликвидираме. Не искам да ми се отговаря на въпроса. Мълчим тук, защото няма смисъл от цялата работа да се приказва. Сега отделяме пари за проекти, сякаш ако не отделим до края на годината, догодина няма да дойдат проекти. С това аз искам да кажа, че не разбрах къде трябва да насочим малкото ресурси, които имаме и къде трябва да си стоим. За мен това не ясно, а философията на бюджета е точно в това да решим в криза докъде ще ни стигнат парите в първоначалния бюджет и тук трябваше да се покажат нещата, с които ние ще подпомогнем общината. Сега, този център дето ще го изнасяме в “Р. Княгиня”, толкова време бяха без община там, можеше до края на годината да не стане това завишение, а тия средства да отидеха другаде. Не знам кой реши, че тая детска млечна кухня не е за нашите деца. Аз съм против това. Напротив в криза тя е много необходима. За мен е несериозно по някои въпроси, начина по който се поднася.

            Канев /реплика/ – Николина Хаджигеоргиева не можа да разбере, че този проект за бюджет не е антикризисен, а точно кризисен и за това всички мерки са такива. Това е криза, която ние създаваме с уволнението на тези хора от една страна, отказ от кмета да си събере вземанията от фирмите, който само той си знае защо, обаче иначе другите ги уволняваме.

            Миланов – Г-н Канев, моля Ви, да направите реплика..

            Канев – Само мен ме прекъсваш.

            Миланов – Това е много лошо, че само теб прекъсвам, означава че само       ти бъркаш  Правилника.

            Канев – Няма как да разбереш, ако не ме чуеш, няма как г-н кмета сега да разбере, че трябва да се събере от това ГД средствата и да видим къде да ги пренасочим. Той на такива въпроси не иска да отговаря. А бе, аз имам чувството, че този човек само на прокурори отговаря.

            Миланов – Г-н Канев, вземам Ви думата, седнете си на мястото

            Канев – Ще Ви кажа и на вас, да ви бъде накрая съвсем ясно, че кмета е обвинен в много криминални престъпления

            Миланов – Г-н Канев, седнете си на мястото.

            Канев – Самия факт, че ние му даваме възможност да го прави

            Миланов – Отнемам Ви думата /изключване микрофона на пулта/. Това не е реплика, което правите в момента.

            Канев – Как да не е реплика?

            Миланов – Г-н Канев, седнете си на мястото, не злоупотребявайте с търпението на общинските съветници. Отправям Ви забележка за пречене на работата на ОбС.

            Канев – На тебе не ти пука, че ей така ги оставяме да правят каквото си искат, а гласуваме тука едни пари. Ти като председател трябва да се интересуваш от тези неща

            Миланов – Г-н Канев, седнете си на мястото, ще ме принудите да стигна днес до край

            Канев – До къде до край бе

            Миланов – До онази врата да стигнете най – накрая

            Канев – Готов съм, ела ме изнеси, ако можеш

            Миланов – Седнете си на мястото. За всяко нещо си има хора, г-н Канев. Седнете си на мястото. Злоупотребявате с 37 общински съветника и с времето им.

            Канев – Не злоупотребявам, ето той злоупотребява с нас.

            Миланов – Даже сте и нагъл

            Канев – Тоз дето краде не е нагъл, аз съм нагъл, по-малко ще крадете.

            Миланов – Аргументите на силата и силата на аргументите..... И обиждате?!

            Ибришимов – Съжалявам, че рекламното лице на АRMANI излезе, аз всъщност исках да се обърна към него. Първо искам да кажа, че вземам думата, защото няма телевизии днес, т.е. моето излизане не е да си направя пи ар, както той прави при всяко заседание на ОбС. Г-н Канев, моля Ви, ако не уважавате кмета, поне уважавайте вашите колеги, които са в ОбС и на които мисля, че им писна да слушат едно и също нещо всеки път – колко кмета е крадлив, колко е виновен, колко дела има. Добре, и аз знам, че има дела срещу него и с най-голямо нетърпение очаквам те да се решат. Презумпцията в правото е, че всеки е невинен до доказване на противното, не е ли така. И аз мога да кажа, че Вие сте крадец, но какво от това, трябва да го докажа. Нали така. Значи, опитвам се да кажа, че ми писна да слушам тези глупости и моля още веднъж г-н Канев да престане. Ще изчакаме, всички тези дела ще минат рано или късно, ще видим кой е виновен и кой не и дали тогава, ако се окаже, че г-н Канев е невинен, да видим дали тогава ще се изправите пред нас и да кажете, че тая помия дето сте я изляли през годините е ......... Добре, тогава ще говорим, нека тогава да говорим. Значи аз досега не съм излизал да казвам тук, колко е прав г-н кмета, нали така? Нека и г-н Канев направи същото и да изчакаме делата да свършат.

            Миланов – Г-н Майсторов, не се обаждайте от място

            Ибришимов – Не е ли редно да изчакаме българския съд да каже кой е виновен и кой не. Само съда ще реши дали е прав или не. Благодаря за вниманието.

            Банков – Това наистина не беше изказване по същество и може би председателя трябваше да вземе мерки и да не допуска тази разправия. Аз използвам случая да направя реплика на г-н Ибришимов и да обясня, че ние в момента гледаме актуализацията на бюджета. Очаквах, че ще направите процедура да прекратим и да гласуваме, което явно трябва да стане и ще стане. Актуализацията е важно нещо и е истина, че няма обсъждане. Това буди тревога – дали щото няма какво да обсъждаме или защото няма смисъл да обсъждаме или нямаме становище на обсъжданото е друг въпрос, но това са, аз разбирам, че нагласата на болшенството е да гласува и на една друга реплика председателя на вашата група заяви, че трябва да се гласува, защото няма да има заплати и мога да ви заявя, че ние от ляво не разчитаме на тия заплати и явно от дясно или вече са компенсирани или са им обещани, но ще видим в края на краищата кой ще гласува, защото аз ви казвам, че няма да гласувам бюджета, в този вид, в който е. Ако имате да казвате нещо по бюджета – кажете, за другите неща, има си по Правилника ред.

            Миланов – Точно така, благодаря Ви. Г-н Канев, искам, да не се обаждате от мястото си.

            Славов – Дами и господа.........

            Миланов – Г-н Канев, не се обаждайте от място.

            Славов – Оставам с впечатление, че това, което сме направили като предложение и сте имали време да се запознаете в комисиите, да вземете решения в комисиите, да направите съответните допълнения, да направите съответните корекции. Извън ПК КВПМХ, никъде другаде не видях нещо конкретно предложено, нещо което конкретно да критикува бюджета или конкретно да се посочват слабости. Това, което чух тук от трибуната бяха по скоро изказвания на темата колко едно нещо имагинерно, голямо, наречено бюджет, не е хубаво. Само че, на бюджета, хубавото му е, че става въпрос за числа, аритметика, конкретика. Много правилно тук някой в залата каза, че това е основния закон. В този най-основния закон не чух никаква конкретика от страна, да кажем на опозицията, ако така се разделяме, както каза г-н Банков току що. Никаква конкретика къде какво да бъде променено, защо да бъде променено, защо този бюджет да е много лош? Напротив, аз твърдя, че този бюджет е много добър. Направили сме всичко необходимо за да ограничим средствата, с които е ограничен бюджета на община Ямбол, така, че интересите на града да бъдат запазени максимално. Това, което каза г-жа Хаджигеоргиева, че не била видяла сумата, с която се занижава издръжката на администрацията, ме навежда на мисълта, че тя надали е прочела този документ, наречен корекция на бюджета. Защото в  Приложение 2а, с което и вие разполагате много подробно всичко е упоменато. И там числото е 203 000 лв., с което се намаля издръжката на администрацията. И не е правилно и това, което каза г-н Банков, че община Ямбол, защото едва ли не кмета е от управляващото правителство, като контекст, е облагодетелствана, едва ли не. Напротив, община Ямбол е една от най-ощетените, защото тя е вписана в сметката на големите, годишна база 12%, което към настоящия момент значи близо 50% редукция и ние това сме направили основно от администрацията, заради което и ОА в момента е на един странен режим на работа, но това по никакъв начин не се отразява на живота на града – напротив всички работят мотивирано, стегнато с пълното съзнание, че понасят тежестта на кризата, както и всички останали в държавата. Не е необходимо всяко едно нещо да бъде изписвано число по число, защото в правомощията на кмета е тази сума, която е за издръжка на ОА, от там нататък да бъде харчена така, както закона повелява и както и той прецени. Ние сме преценили и аз съм преценил на база предложенията от специалистите, че тези цифри се така сложени и сме ги предложили  и ако вие ги гласувате с това ние ще можем да си изпълним ангажиментите и задълженията. От тук натам ще бъда радостен, ако чуя някакви конкретни предложения, а не политически изказ, ако не нека преминаваме към гласуване. Благодаря Ви. 

Миланов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения. Няма желаещи./чете предложение на вносител с направените корекции/.Правя процедурно предложение за гласуване анблок на проекта за решение от вносителя с направените корекции без т.3.

Банков – Знайте, че е погрешно когато приемаме един цялостен бюджет, имайте предвид тук има и доста разпоредителни и упълномощителни действия, които даваме на кмета тук. Бих могъл да приема т.1..1 или т.1.2 да се гласува анблок, но тука всички да ги приемем, аз не го приемам тъй като  в началото ви казах, вий не ми давате възможност да гласувам за самия делегиран бюджет, което идва от промяната в ЗДБ, но не бих гласувал това, което ни се предлага с обектите – премахването на едни, занижаването на други и т.н. Бюджета, аз не съм казал, че е лош, както се спомена – не, това е бюджета, който ние януари приехме, това е същия бюджет, за него съм си казал становището, този е същия, само че променяме обектите, това е разликата, другото ни се налага с %, които сме направили. Мисля, че трябва да си гласуваме точките подред, като стигнем 3-та г-н Альошев ще си каже, каквото има там и ще си продължим гласуването, анблок е грешно гласуване. Вярно е, че иначе с 25 гласувания някои ще си осигурят заплатите за месеца, или пък с едно гласуване. По – лесно е с едно гласуване да си ги осигурят, нека го гласуваме както е дадено по точки, иначе кмета щеше да го даде на абзаци, не по точки.

Миланов – Подлагам на гласуване процедурното предложение да гласуваме анблок предложението на вносителя за актуализация на бюджета на общината без т.3., с направените от вносителя промени в проекта за бюджета.

Гласували      за – 16        против –12              въздържали се – 4

      Не се приема.

 

Симеонова – Целия ден има проблеми с пултовете. Процедурно предложение за прегласуване след регистрация на карти.

Банков /обр./ – Тъй като тука използваме пултовете, аз предлагам да гласуваме с вдигане на ръка.

Миланов - Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-жа Симеонова за прегласуване. Режим на гласуване. Моля гласувайте.

Гласували      за – 20        против – 13              въздържали се – 1

Процедурното предложение за прегласуване е прието.

 

Миланов - Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Банков за гласуване на ръка Режим на гласуване. Моля гласувайте.

Гласували      за – 14        против – 16              въздържали се – 4

Не се приема.

Миланов – Подлагам на гласуване процедурното предложение т.2 от проекта за решение да се гласува анблок без т.3.

Гласували      за – 19        против – 10              въздържали се – 5

Имали несъгласни с обявения вот?

            Майсторов – За протокола, гласувах ”ПРОТИВ”

            Зафиров – За протокола, гласувах “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Приема се.

 

      Подлагам на гласуване анблок предложението на вносителя с корекциите, без т.3 от приложение ІV.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 20            против – 8                 въздържали се – 3

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.          

Приема се.

 

      Подлагам на гласуване т.3 от предложения проект за решение по т.2, приложение ІV по искане на г-н Альошев, поради евентуален конфликт на интереси.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 18            против – 6                въздържали се – 8

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.          

Не се приема.

 

Симеонова – Докато правя процедурата за прегласуване, колеги, разбирате, че заради една техническа безумица не може да не приемем бюджета в тази му част, тези точки, които се изискват по ЗДБ, а дамите от групата на социалистите, падате на ниво от което ще се чувства и партията, която представлявате и гражданите, които са ви избрали.

      Канев /отр.вот/ - Имам отрицателен вот, който се състои в следното, на г-н кмета и се обръщам специално към г-н Ибришимов, който за мен е почтен човек. Сутринта му направихме едно предложение в питане, аз после го доразвих в бюджета, ако е пропуск това, че той години наред не си е събрал средствата от фирмите, те да се включат в общинския бюджет, както така нареченото гражданско сдружение, така ние можехме да решим съдбата на тези служещите тук в общината. Вие как добре се грижите за тези 200, 300лв., които се получават тука, а хората работят на 4-дневна работна седмица, има 40, 50 души, които ги уволняват, г-н Ибришимов, в момент на криза. В същия момент по предложение на г-н кмета, към който вероятно нямате никакви забележки, има назначени хора не на осем, а на 12 часов работен ден, сиреч те заемат бройка и половина, при това се занимават с абсолютно слугински въпроси в общината. За това аз гласувах против, защото по този начин ние създаваме една криза в тези семейства и то в най – ужасния момент, разберете това е съвсем некоректно по отношение на тях, Вие искате да сте коректни единствено към кмета. И се съмнявате дали той е криминално проявен или не е? Ваш проблем е.

Славов – По – високо, г-н Канев, не Ви чухме.

      Канев - Ще чуеш, ти е там ще го чеуш, но аз искам тук да защитим позицията на нашите съграждани, имате повод да си мислите доста.

Симеонова – Колеги, по т.3 имаше технически проблем и има процедура за прегласуване. Приложението касае второстепенни разпоредители, така че, няма начин да не бъде гласувано..

      Банков /от място/ - 20 минути почивка искам. Правете си протокола, да е отбелязано, че искам почивка.

Миланов – Не може, в процедура на гласуване сме.

 

      Миланов – Колеги, има постъпило предложение за прегласуване на т.3. Подлагам на гласуване предложението за прегласуване на т.3 от проекта за решение

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 17            против – 3                 въздържали се – няма

Приема се.

 

      Подлагам на гласуване т.3 от предложения проект за решение по т.2, приложение ІV по искане на г-н Альошев, поради евентуален конфликт на интереси.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 16            против – 3                въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот?

Атанасов – За протокола, гласувах “ЗА”

Димитрова – За протокола, гласувах “ЗА”

Не се приема.

 

Симеонова – Колеги, правя процедура за проверка на кворума   и прегласуване.

Миланов – Обявявам 20 минути почивка и след това ще правим процедура, поради това, че няма ред в залата, и вече е 16.07 ч., вече 2ч. работим.

 

 След почивката в 16.27 ч. кворум 35 съветника.

Миланов – Колеги, моля да гласувате с жълтия бутон или който искате, за да видим работи ли системата и има ли проблем с картата на някой.

Обявявам резултат – 33 гласували, на г-н Майсторов картата не работи. Вече работи, благодаря ви колеги.

Миланов – Преди да дам почивката, г-жа Симеонова направи процедурно предложение за проверка на кворума и прегласуване.

Лилов – Колеги, чудя се как да го кажа, както ми дойде, но гледам, че в т.3 попада точно актуализирания бюджет във второстепенни разпоредители като образование и култура – регионалната библиотека, исторически музей, ХГ “Жорж Папазов”. За това, дали съм прав, г-н Банков е доста ерудиран и подготвен, за това предлагам да се обединим и да решим този въпрос в името на образованието и културата в този град. Предлагам процедурно предложение да го прегласуваме, след като си видяхме на кой как работят картите. Благодаря.

Банков – Колеги, вие да чухте доводи за прегласуване, че нещо има някакъв проблеем в гласуването, аз не разбрах. Доводът беше, че някои неправилно са гласували или, че други не са гласували. Аз това разбрах. Лично аз не съм участвал в гласуването, защото съм против бюджета, така предложен иго изразих, но съм за това, което говорите, г-н Лилов и ви казах делегираното, което е от държавата да го направим, но никой не направи такъв опит, по такъв начин да се гласува. Значи, искаше се анблок да се гласува, силово да се направи и ето го резултата от това. Г-н председател, има си правилник и закон по който начин се гласува, кога да се приемат и кога не точките. Имаме легални гласувания, дори и два пъти прегласувано, веднъж обясних ме с апарати и друго и вече имаме гласувано и би следвало да се мине по точките от дневния ред. Това, което се прилага го няма никъде в правилника, защото не видях и процедурно нарушение да има. Няма обосновано процедурно нарушение, което да ни се предложи, за да прегласуваме.

Миланов – Имаше неработещи карти, г-жа Симеонова наистина предложи преди почивката процедура за прегласуване, поради това че нямаше ред в залата дадох почивка. Имам право когато няма ред в залата по всяко време да давам почивка и се възползвах от това си право.

Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-жа Симеонова, за прегласуване на т. 3 от актуализацията на бюджета. Поради това, че имаше хора на които не работиха картите и апаратите.

            Гласували      за – 22            против – 8                 въздържали се – няма

Приема се.

Зафиров – За протокола, гласувах “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”.

 

Подлагам на гласуване т.3 от предложения проект за решение по т.2, приложение ІV по искане на г-н Альошев, поради евентуален конфликт на интереси.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 20            против – 4                въздържали се – 3

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

Канев – Тъй като никой не можа да разбере защо прегласувахме 4 пъти, искам да прегласуваме.

Миланов – Колеги, има постъпило предложение за прегласуване.

Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Канев за прегласуване на т. 3 от актуализацията на бюджета.

            Гласували      за – 12            против – 13                 въздържали се – 5

Не се приема.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 18, чл. 27, ал. 1 и чл. 34, ал. 1, т. 8 и 9 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. /обн. Д.В бр. 56 от 23 юли 2010 г./ и чл. 12, ал. 3 от Закона за Държавния бюджет на Република България за 2010г, ПМС № 324 от 30.12.2009 год., РМС № 463 от 5 юли 2010 г. за изменение на РМС № 937 от 08.12.2009, Наредбата на Общинския съвет по чл. 9а от ЗОБ, чл. 11 от Закона за общинския дълг и Закона за приватизация и следприватизационен контрол, Общински съвет Ямбол:

 

1. Приема актуализиран бюджет на община Ямбол за 2010 г., както следва:

 1.1. По прихода в размер на 41 480 807 лв. / съгласно Приложение № 1/ в т.ч.:

 1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 21 492 447 лв. в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия /§31-11/ за делегираните от държавата дейности в размер на 18 945 821 лв., в т.ч. определените с § 5 от ЗИДЗДБРБ за изменение на чл. 10, ал. 1 от ЗДБРБ за 2010 г. средства в размер на 18 441 627 лв.;

1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи – 48 896 лв.;

1.1.1.3. Целеви трансфери /§ 31-18/4 994 лв.;

1.1.1.4. Целеви трансфери /§ 31-28/490 444 лв.;

1.1.1.5. Преходен остатък от 2009 г. в лева в размер на 1 769 215 лв.;

1.1.1.6. Преходен остатък от 2009 г. в лева по валутна сметка в размер на 7 211 лв.;

1.1.1.7. Собствени приходи на училищата – 82 686 лв., в т.ч. от дарения - 2 415лв.;

1.1.1.8. Трансфери между бюджетни сметки – 90 498 лв., в т.ч.:

- получени трансфери /§ 61-01/ – 31 773 лв.;

- получени трансфери от МТСП /§ 61-05/ – 59 325 лв.;

- предоставени трансфери /§ 61-02/ - минус 600 лв.

1.1.1.9. Възстановени временни безлихвени заеми предоставени от бюджетите на училища за авансово финансиране на проекти по програми от фондовете на Европейския съюз 52 682 лв.;

 

 1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 19 988 360 лв., в т.ч.:

1.1.2.1. Собствени приходи – 11 759 720 лв., в т.ч.:

- Данъчни приходи в размер на 3 540 000 лв.;

         - Неданъчни приходи в размер на 8 219 720 лв., от които:

- просрочени вземания - 110 000 лв.;

- постъпления от продажба на общински нефинансови активи – 3 482 600 лв., с включено ДДС в размер на 498 397 лв.

1.1.2.2. Обща изравнителна субсидия в размер на 2 059 900 лв., в т.ч. трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища в размер на 5 300 лв.;

1.1.2.3. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 92 104 лв., от които за изграждане и основен ремонт на местни общински пътища –          20 600 лв.;

1.1.2.4. Получени дългосрочни заеми от банки в страната /§ 83-12/ в размер на            6 800 000 лв., в т.ч. 5 000 0000 лв. за разплащане на одобрени с решение на ОбС проекти с инвестиционен характер, включително и за просрочените задължения по тях към 31.12.2009г. и от Фонд „ФЛАГ” ЕАД – 1 800 000 лв.;

1.1.2.5. Преходен остатък от 2009 г. в лева в размер на 1 156 180 лв.;

1.1.2.6. Преходен остатък от 2009 г. в лева по валутна сметка в размер на 334 лв.;

1.1.2.7. Трансфери между бюджетни сметки /§ 61-00/– минус 183 641лв., в т. ч.:

- Получени трансфери /§ 61-01/ – 3 762 лв.;

- Предоставени трансфери /§ 61-02/– минус 187 403 лв., от които за:

Ø     Драматичен театър – 134 000 лв.;

Ø     Куклен театър - 53 000 лв.;

Ø     ПТГ „Иван Райнов” – 403 лв.

1.1.2.8. Трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки – 84 961 лв., в т.ч.:

- Получени трансфери /§ 62-01/ - 87 222 лв.

- Предоставени трансфери /§ 62-02/ - минус 2 261 лв., от които за:

Ø     съфинансиране по проект „Социален асистент” минус 644 лв.;

Ø     съфинансиране по проект „Малък групов дом” – минус 1617 лв.

1.1.2.9. Погасяване на временни безлихвени заеми между бюджетни сметки, предоставени за финансиране на проекти по програми /§ 75-00/ - 82 617 лв.;

1.1.2.10. Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки – минус 1 863 815 лв., в т.ч.:

- Предоставени за финансиране на проекти по програми /§ 76-21/-минус            1 907 000лв., в т.ч. заем от Фонд „ФЛАГ” - 1 800 000 лв.;

- Възстановени заеми /§ 76-22/ - 43 185 лв.

 

1.2. По разходите в размер на 41 480 807 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложения № 2, № 2А и № 2Б от тях:

1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 21 492 447 лв., в т. ч. обща субсидия по чл. 10, ал. 1 от ЗДБРБ за 2010 г., изменен с § 5 от ЗИД на ЗДБРБ за 2010 г. в размер на 18 441 627 лв.;

1.2.2. За местни дейности в размер на 19 302 118 лв., в т.ч.:

- резерв за неотложни и непредвидени разходи по чл. 14 от ЗОБ - 316 673 лв.

1.2.3. За дофинансиране на делегирани държавни дейности –  686 242 лв.

 

2. Разпределението на преходния остатък от 2009 г. в размер на 2 932 940 лв. е съгласно решение от 28.01.2010 г. на Общински съвет /видно от Приложение № 1/ както следва:

2.1. за делегираните от държавата дейности – 1 776 426 лв., в т.ч.:

- по сметки в лева - 1 769 215 лв.;

- по валутна сметка - 7 211 лв.;

2.2. за местните дейности - 1 156 514 лв., в т.ч.:

- по сметки в лева – 1 156 180 лв.;

- по валутна сметка в лева - 334 лв.

3. Актуализира разпределението на бюджета на общината за 2010 г. по собствен бюджет, съгласно Приложение № 4 и второстепенни разпоредители, съгласно Приложение № 3.

4. Одобрените по т.1.1.2.7. средства, под форма на трансфер, за държавните театри да се предоставят в размер до 95 на сто.

5. Актуализира разпределението на средствата от целевата субсидия за финансиране на капиталови разходи, определена с § 5 от ЗИДЗДБРБ за изменение на чл. 10, ал.1 от ЗДБРБ за 2010 г. в размер на 141 000 лв., в т.ч.:

5.1. За делегираните дейности48 896 лв. за обект „Укрепване основи на НУ „Св. Св. К. и Методий”, функция „Образование”, дейност „Общообразователни училища”;

5.2. За местни дейности - 92 104 лв., разпределени по функции, дейности и обекти както следва:

5.2.1 Функция „Здравеопазване”, дейност 431 „Детски ясли” за обект „ Основен ремонт на отоплителна инсталация на Детска ясла № 7 „Мечо пух”” – 20 000 лв., „Специализиран автомобил за Детски ясли” - 25 000 лв., общо за 45 000 лв.

5.2.2. Функция „Икономически дейности и услуги”, дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на общинските пътища”, § 51-00 за обект „Основен ремонт на общински път IV - 53067 Ямбол – Ормана” – 20 600 лв. и за обект „Проектиране и основен ремонт на Младежки дом – I етап” – 26 504 лв., общо за 47 104 лв.

6. Актуализира Разчета за финансиране на капиталови разходи общо в размер на 11 362 554 лв., в т.ч. от целева субсидия за капиталови разходи - 141 000 лв., от целеви средства в преходния остатък по Националната програма за съфинансиране на общински инвестиционни проекти в училищата 174 704 лв., от преходния остатък на държавните дейности – 150 724 лв., от стандарта за подобряване на МТБ в училищата – 171 660 лв. от постъпления от продажба на общински нефинансови активи – 2 984 203 лв., от собствени приходи, извън обхвата на § 40-00 – 198 496 лв., от дългосрочен банков заем – 5 000 000 лв., от Фонд „Флаг” – 1 800 000 лв., от Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи по Закона за приватизация и следприватизационен контрол – 52 208 лв., от получени средства по Оперативни програми – 553 010 лв., от заеми от общинския бюджет за проекти по Оперативните програми – 136 549 лв., съгласно Приложение № 8 по направления и източници, както следва:

6.1. Основен ремонт – 4 479 538 лв., в т.ч. от целева субсидия от Централния бюджет116 000 лв.;

6.2. За придобиване на ДМА – 5 483 833 лв., в т.ч. от целева субсидия от Централния бюджет – 25 000 лв.;

6.3. За придобиване на НДМА – 1 120 515 лв., в т.ч. от извънбюджетни средства – 52 208лв.;

6.4. Придобиване на земя – 248 522 лв. ;

6.5. Капиталов трансфер – 30 146 лв. от получено дарение; 

7. Определя численост на персонала в делегираната от държавата дейност „Общинска администрация”, в рамките на средствата, определени по единните разходни стандарти, считано от 01.01.2010 г. – 147 щ. бр.

8. Одобрява числеността на персонала в дейност на „Общинска администрация”- дофинансиране, считано от 01.01.2010 г. – 24 щ. бр.

9. Определя за 2010 г. средства за работни заплати в делегираните от държавата дейности в рамките на средствата по единните разходни стандарти за 2010 г., с изключение на общинските училища, детските градини и обслужващите звена, прилагащи системата на делегираните бюджети, съгласно Приложения № 2А и № 5.

10. Определя численост и средства за работни заплати в местните дейности и дофинансираните делегирани от държавата дейности в актуализирания бюджет за 2010 г., за сметка на приходите с общински характер, съгласно Приложения № 2Б, № 5 и № 7.

11. Одобрява дофинансиране по бюджета на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити на делегиран бюджет МЦТПО, дейност 212 „Общообразователни училища” в размер на 10 000 лв. за изплащане на обезщетения на персонала.

12. Утвърждава субсидия на читалищата на територията на общината общо в размер на 244 987 лв., в т.ч. от ЦБ – 225 237 лв. за 39 бр. субсидирана численост, от целеви преходен остатък в държавните дейности – 2 000 лв. и дофинансиране от местни приходи – 17 750 лв. 

13. Актуализира разчетите за целеви разходи в общинския бюджет:

13.1. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации – 62 000 лв., в т.ч. за Хорова школа „Професор Георги Димитров” – 37 000 лв., от които за организиране на Детския хоров фестивал – 2 700 лв.;

13.2. За провеждане на Международен боксов турнир „Странджа” - 65 000 по бюджета на местна дейност Спортни бази за спорт за всички”;

13.3. За осигуряване на безплатни карти за градския транспорт на придружители на военноинвалиди с първа група с чужда помощ – 1 050 лв. в местна дейност 849 Други дейности по транспорта”;

13.4. По Правилника за наградите и отличията в община Ямбол - в дейност „Общински съвет”- 24 000 лв.;

13.5. Помощи по решение на Общински съвет – 23 000 лв.

13.6. В съответствие с разпоредбите на чл. 21, ал.3 от Закона за вероизповеданията, одобрява средства в общинския бюджет, дейност “Обредни домове и зали” в размер на 30 000 лв., с които да се подпомогнат под формата на субсидия Църковното настоятелство при новоизграждащия се храм “Успение Пресвета Богородица” със сумата от 10 000 лв. и за за ремонти дейности на храм “Св. Николай Чудотворец” - сумата от 20 000 лв.

 

14. Актуализира план-сметките на извънбюджетните средства, в съответствие с Приложение № 9 към § 32 от ПЗР на ЗДБРБ за 2010 г., както следва:

 

Наименование

Налични

01.01.2010 г.

Приход

2010 г.

Разход

2010 г.

Остатък на

31.12. 2010 г.

в лева

1. Фонд за покриване на разходите по приватизация – 9%

39 333

-35 169

0

4 164

преходен остатък от 2009 г.

39 333

 

 

 

приходи 2010 г.

 

4 831

 

 

възстановен заем

 

140 000

 

 

Предоставени заеми

 

 -180 000

 

 

2. Специален фонд за придобиване на ДМА и инвестиции – 91%

54 743

 452

52 208

2 987

преходен остатък от 2009 г.

54 743

 

 

 

приходи 2010 г.

 

48 852

 

 

възстановен заем

 

146 600

 

 

Предоставени заеми

 

-195 000

 

 

За придобиване на НДА

 

 

52 208

 

ВСИЧКО:

94 076

-34 717

52 208

7 151

 

15. Разрешава ползването през 2010 г. на временни безлихвени заеми от Фонда за покриване на разходите по приватизация на Фонд „Приватизация” на общината до 180 000 лв., до възстановяването им от последващи трансфери от финансиращите програми с краен срок 31.03.2011 г., за изпълнението на:

- проект: BG 161PO001/1.1-01/2007/035 „Ремонт, оборудване и обновяване на Комплексен център за социални услуги в гр. Ямбол за осигуряване на устойчиво градско развитие и социално включване”, по схема за безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма “Регионално развитие”, включващ и заема ползван за проекта през 2009 г. в размер на 140 000 лв.;

- проект „Разработване и прилагане на интегрирана географска информационна система в администрацията”, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

16. Разрешава ползването през 2010 г. на временни безлихвени заеми от Специалния фонд за инвестиции и дълготрайни активи на Фонд „Приватизация” на общината до 195 000 лв., до възстановяването им от последващи трансфери от финансиращите програми с краен срок 31.03.2011 г., за изпълнението на:

- проект „Техническа помощ за създаване на система за интегрирано управление на отпадъците в регион Ямбол” на община Ямбол финансиран по ОП „Околна среда”, включващ и заема ползван през 2009 г. в размер на 146 600 лв.;

- проект „Разработване и прилагане на интегрирана географска информационна система в администрацията”, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

17. Актуализира бюджетите за 2010 г. на делегираните от държавата дейности във функция „Култура“ като второстепенни разпоредители с бюджетни кредити на самостоятелен бюджет в размери и източници, съгласно Приложение № 6.

18. Актуализира бюджетите за 2010 г. на общинските предприятия по дейности, финансирани от общинския бюджет, съгласно Приложения № 2Б и № 7.

19. Актуализира средствата от бюджета на общината за подпомагане на спортни клубове и спортни дружества със седалище и дейност на територията на общината от 425 000 лв. на 400 000 лв., от които за общински ученически спортни игри чрез ОСК „Тунджа”-10 000 лв., за БК „Тунджа” - 260 000 лв. и за спортните клубове - 130 000 лв.

20. Определената със заповед на кмета на общината експертна комисия да преразпредели средствата по т. 19 на спортните клубове и договори с тях условията за начина на разходване на средствата, в съответствие с приетия от ОбС Правилник. При определяне субсидията на ПБК Ямболгаз” да се имат предвид одобрените целеви средства в размер на 3 870 лв. за осигуряване на съфинансиране по проект „Изграждане на спортна площадка с уреди на открито на ул. „Богомил”, финансиран от Фондация „Работилница за граждански инициативи и Еврофутбол”, по който Община Ямбол е партньор.

21. Одобрява съфинансиране по проект „Предоставяне на възможности за придобиване на житейски умения за самостоятелен живот в малък групов дом”, Програма ФАР към МТСП в размер на 1 617 лв.

22. Предоставя правомощия на кмета на общината при спазване на общия размер на актуализирания бюджет и разделението на дейностите на местни и делегирани от държавата:

22.1. Да разпредели и утвърди бюджетните разходи на актуализирания бюджет по пълна бюджетна класификация по тримесечия и месеци по сборен бюджет, собствен бюджет и второстепенни разпоредители, при спазване разпоредбите на Закона за изменение и допълнение на ЗДБРБ за 2010 г.

22.2. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност без средствата за заплати, осигурителни вноски в частта за делегираните от държавата дейности, с изключение на общинските училища и обслужващите звена, прилагащи системата на делегираните бюджети.

22.3. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия размер в частта за местните дейности , включително и да прехвърля бюджетни кредити в рамките на една дейност от собствен бюджет по бюджетите на второстепенните разпоредители.

22.4. Да се разпорежда и разпределя резервния бюджетен кредит в дейност 998 „Резерв” в размер на 316 673 лв. за възникнали непредвидени и неотложни потребности, включително и за плащания на дължимия ДДС по проекти и за авансово осигуряване под формата на временен безлихвен заем на разходи по одобрените проекти на общината, включително и на второстепенните разпоредители по Оперативните програми до възстановяването им от последващи трансфери.

23. Кметът на общината, в изпълнение на т. 33.4 от решението по приемане на бюджета на общината за 2010 г. и т. 22.4. от настоящето решение, може да предостави временен безлихвен заем от бюджета на общината за 2010 г. за изпълнението на проект „Разработване и прилагане на интегрирана общинска географска информационна система в администрации”, Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство – до 285 000 лв., включващ предоставения до 30.06.2010 г. заем в размер на 135 500 лв., до възстановяването му от последващи трансфери от финансиращия орган.

24. Актуализира бюджета на следните общински училища на делегиран бюджет в дейност 322 „Общообразователни училища” –дофинансиране както следва:

24.1. ОУ „Л. Каравелов” –   с 921 лв.;

24.2. НУ „Проф. Нойков” – със 150 лв.;

24.3. МГ „А. Радев” –           с 85 лв.

25. Одобрява разпределение на средствата за работни заплати за първо и второ шестмесечие, съгласно Приложение № 5, като се допуска икономията в края на всеки отчетен период да се прехвърля за следващите месеци в рамките на календарната 2010 г.

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно откриване на процедура за предоставяне на концесия за управление и поддържане на части от имот - ПОС собственост на Община Ямбол - автобусни спирки.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

_____________________________________________________________________

 

            Вносителя представи предложението по приложения материал.

            Альошев – Колеги, на свое съвместно заседание ПК ИТ, съвместно с ПК ТУ приеха предложението и препоръчва да се приема І-ви вариант на концесиите.

Ненчев – Колеги, по време на разглеждане на тази точка в комисията бяха представени два анализа равностойни по обем и съдържание за два варианта за бъдеща концесия. Лично аз бях провокиран от г-н Бъчваров, който започна да чете единия анализ и се оказа, че в частта екология се говори за всичко друго, за почвите, за пчелите, насекоми и какво ли не с изключение на хората. Разбрахме какъв е биоложкия състав, почвените характеристики, климатичните условия и т.н. и това ме провокира да прочета анализите. Задачата наистина беше трудна, четох ги 4,5 часа внимателно и бях си набелязал няколко страници въпроси, от които в крайна сметка 10-ина въпроса извлякох и ги дадох на ОА, с желание да ми бъде отговорено. В сряда имахме заседание на ПК ТУ, на което ми беше даден писмен отговор, който го нямам в момента пред себе си, но комисията се запозна с него, но той беше крайно неудовлетворителен. Започвам с това, че анализа започва с думите, че се започва с цялостната концепция на общината за подобряване комуникационно – транспортното обслужване на гражданите – такава концепция ОА няма, отговорът, който ми беше даден беше свързан с това, че анализът е изготвен върху плана 2007-2013г. Започваме да разсъждаваме върху концесия с продължителност 15 или 25 години, а на практика имаме времеви хоризонт от две години. Проблема е в това, че ние нямаме визия, виждане за града напред, ние не можем да формираме стратегическите си цели, поради което ние дори не бихме могли да си представим как трябва да изглежда една спирка, камо ли в следващите 15-20 години. Парадоксално е, че единия вариант предлага да дадем 40 спирки за 25 години, другия 80 спирки за 15 години, ако продължим нататък можем за 45 години да дадем 10 спирки или за 50 години 5, или да кажем за 60 години – 0 спирки. На практика нямаме алтернатива, не е вярно че повечето реклами може да върнат по-бързо капиталовложенията, които прави концесионера. И в двата варианта за 8 години, спирките са предвидени да се изплатят. Не ми е ясно какво ще стане със спирките след 15 години, ще бъдат ли ремонтирани или няма? Как ще бъде поддържана или ще има нова зелена система на тези спирки, не ми е ясно след 25 години в какво състояние ще получим спирките. Няма заложени гаранционни срокове, вероятно са стандартните. Моето мнение е, че трябва да се преосмисли анализа и да се прибегне до трети, може би четвърти вариант. ОА трябва да предложи вариант, който да удовлетворява гражданите за концесия на спирки. Мисля, че ние в момента не можем да приемем нито един от двата варианта.

Банков – Преди обед достатъчно говорихме и трябваше тогава да приемем този материал да не влиза в днешното заседание, но понеже влезе се чувствам задължен да акцентирам върху някои неща, които ще влязат в протокола и това са главно нещата, които касаят закона и предложението, решението, което ни се дава. Относно процедурата, това не ми стана ясно в обосновката, която ни се предлага, вносителят не е описал кой е инициатора. Макар, че беше даден някакъв отговор, че преди 2-3 години някой е почнал. Закона дава две възможности – ФЛ, ЮЛ и съответно кмета, който по закон има права там за една предварителна подготовка. Не беше споменато в обосновката, че заповедта, която ни беше казано 2008г., едва ли някой ще си я спомня каква е. Интересното е, че когато се прави една такава заповед се залагат и някои условия. За да правим нещо за 25 години, ние трябва да имаме една визия предварителна, като един уважаващ себе си ОбС, да сложи из града, което да бъде с модерни материали и добро. Мисля, че преди няколко години имаше такова предложение, нека се види като опит, тогава да си направим предварително проект на спирка, на някакви обслужващи неща, проект на рекламите, това нещо беше гледано в момента, когато ще се открива процедурата. След като открием процедурата и в процеса на възлагане на откритата процедура и приемането от комисията на кандидатствалите предложения на кандидатите, но ние няма да имаме визия и поглед и да се окаже, че сме си цъфнали нещо, за което не сме съгласни като хора, камо ли като колективен орган. Поставих въпроса така – нови ли ще бъдат или ремонт ще се прави, ако се правят нови би следвало за информация да имаме някакъв проект, спомням си тогава бяха карбонови, мисля че и със стъкло бяха направени, сега тия могат да бъдат и ламаринени, тухлени, всеки може да си ги направи, стига тук да му ги одобрят – главния архитект, вярно, той одобрява, но ние пък откриваме и трябва да знаем какво предлагаме на гражданите за 15-20 години. Смущава ме и противоречието, което има в закона относно съдържанието на концесия за услуга и това, което ни се предлага на нас като решение и ви моля да обърнете внимание на решението, което ни се предлага, І-ви вариант например, той и втория е същия, на стр. 4, първо римско – предмет на концесията, там се говори за изграждане и ремонт на спирки и т.н, с цел задоволяване на обществени потребности от спирки по линиите на масовия градски транспорт, съгласно одобрената схема, с предоставяне право за извършване на рекламна и търговска дейност върху тези обекти, както и изграждане на инфраструктура и т.н. Говори се един път по ремонт и изграждане и второ предоставяне на право на търговска дейност върху тези обекти. И веднага в следващото – обект на концесия – виждате какво се казва. Какво значи малки – метър на метър ли, по един човек ли ще влиза – шегувам се за това, но не може да се говори така – малки и големи, просто като понятие. Има неясноти – цялата ми теза е тази. И рекламни касети се появяват, горе говорим за изграждане и ремонт на спирки и търговска дейност, тука се появяват рекламни касети и 5 големи, в които е същото и се появяват и павилиони. Противоречието е, че говорим за концесия за дейност, за ремонт за спирки, ако някъде се предвиди да се дават билети – да, значи е част от спирката, но тука се говори за търговска дейност и вече веднага се говори за обекти, различно от спирките. Предполагам, разбирате, че рекламната касета е различна от спирката, разбирате, че един павилион за продажба на пакетирани и други материали е различен от спирката, нали. Тука изведнъж се промъкват други неща, освен това тези пакети и рекламни касети са влезли и като задължение на концесионера, това са задължения, които не са в закона. Закона казва концесията за услуга може да включва /чете определението от ЗК/, т.е. по този начин той би могъл да извършва някакви стопански дейности. Интересно ми е обаче точно на спирката какви стопански дейности ще извършва и това е именно противоречието. Това което мен ме смущава е, че тук се казва, че концесията за услуга може да включва извършването на частични СМР, когато е налице необходимост от частично разширяване, реконструкция и рехабилитация, и ремонт на обекта на концесията. Обекта на концесията е спирки. Моя въпрос беше нова спирка ли ще бъде и ще махаме старите, няма такъв вариант или ще я ремонтираме, никой не казва. Без да навлизаме в анализите за мен е очевидно, аз искам да има спирки, да има хубави спирки, но искам когато гласувам да знам за какво гласувам. Даваме ги на концесия – да бъдат изградени еди какви си спирки и ще знаем, ей тези ще ги направим. Да едната страна може да бъде такава, като говорим за рекламни касети, има възможност, но тук се говори за рекламна касета като отделна част. За мен има противоречие и моето предложение е да отложим този въпрос, и с това което каза г-н Ненчев и с тези бележки, които аз си мисля, че са основателни, съответно администрацията да си преработи нещата, да се видят още веднъж концесионните анализи, ако трябва дайте ги още веднъж и на другите комисии и на някое следващо заседание да го внесем. Дали точно тази услуга е подходяща за концесия? Закона казва обекта и стопанска дейност върху обекта. От гледна точка на интереса на общината е по-добре да дадем втория вариант 80 спирки, ще бъде още по-добре, ако някой се върже разбира се. Но какво значи голяма спирка, какво значи малка спирка?

Дянков – Във връзка с предложението, което прави администрацията, аз искам да изкажа моите съображения, понеже гласувах ЗА това предложение да влезе в дневния ред за разглеждане, защото за мен наистина е важно този град малко по-малко да започне да придобива по-добър и по-европейски вид, въпреки желанието на някои колеги да стопират тази инициатива на администрацията, за мен е важно тази случка да се случи и то колкото се може по-бързо. Но за разлика от цитирането на закони и наредби, аз ще се опитам да направя конкретно предложение, които си мисля, че са важни и действително да бъдат разгледани от ОбС, при положение, че се вземе решение за единия или другия вариант, да влязат като изисквания при провеждане на тръжната процедура. За мен, в подкрепа на думите на г-н Банков, също си мисля, че е по-добре да се приеме втори вариант, въпреки предложението на ОА да се вземе вариант І, но разбира се, тук в крайна сметка се решава. Ще Ви помоля, г-н председателю да се отбележи в протокола, това, което предлагам, разбира се после ще ви ги дам, ако трябва в писмен вид. По т. 3 от вариант І, която най-вероятно се повтаря като т. 3 във вариант ІІ, аз ви предлагам концесионера да няма право да отдава под наем тази дейност, т.е. при положение, че той участва и иска да я види като концесионер, нека той да изпълнява задълженията по тази дейност. По т. 10, която се повтаря и във вариант ІІ, във връзка с това, действително инвестицията, която се прави от фирмата изпълнител да се изпълни в срок и с качество, такова, каквото се изисква от нас е гаранцията..... Колеги, ако не ви е интересно да спрем, да го отложим действително, .. гаранцията да се завиши с 10% от стойността на инвестицията, а да не бъде 10% от дължимото концесионно плащане за съответния период. Това действително ще даде някаква сигурност, че хората, които ще се явят на този търг, ще бъдат сериозни фирми, които действително ще искат да извършват тази дейност. По отношение на критериите, с които ще бъде направено съответната оценка на офертите предлагам ви, сумите, които се дължат като концесионна такса да бъдат завишени – във вариант І от 1 000 лв. на 4 000 лв., и за всяка следваща година след първата по 6 000 лв. и за вариант ІІ не съм го гледал, това е т. 15, пак същата сума нека остане от 4 000 лв. на 6 000 лв. Аз нямам представа към днешна дата  в колко градове са проведени такива процедури, но си мисля, че са твърде малко и критерия брой на сключени концесионни договори за идентична или сходна за тази концесионна дейност си мисля, че трябва да отпадне като критерий, защото ние се лишаваме от възможността, хора, които се занимават сериозно, примерно с рекламен бизнес или с търговия на дребно да участват в тази концесия, нещо което би лишило общината от възможността да привлече средства и инвеститори. Благодаря.

Димов – Г-н Дянков, в Бургас се проведе такава концесия, сега знаете ли какво има, развали се – нищо няма.

Славов – Ще започна от последното изказване, което г-н Ганев направи, за Бургас, какво се е случило – да, фирмата, поради икономически неизгодни условия на концесията при изграждането на няма и 10 спирки се е отказала, за това, до колко в такива градове има такива концесии, до колкото зная в почти половината големи градове на България, т.е. бившите областни, последно мина концесия в Силистра, тя е поне два пъти по-малка от Ямбол. За критериите и другите числа, които се коментираха, това е решение на ОбС и ако реши да ги вземе няма лошо, както и за гаранцията, но това да отпадне търговската дейност, така както е записано, тя касае и рекламата, ако зачетете точно текста ще видите , че е записано „след изграждането на концесионните обекти чрез тях ще се извършва рекламна и търговска дейност от концесионера или отдаване на такава дейност. Рекламна дейност няма как той да извършва сам за себе си. Отдава се под наем отделното пано на отделен търговски или юридически, физически субект, културни мероприятия и т.н., т.е. това би трябвало да се прецизира по някакъв начин, ако ще се коригира. Искам да взема по-обстойно отношение към предните две изказвания. Това, което г-н Ненчев направи като изказване, че е задал въпроси и е получил отговори, да, според мен достатъчно подробни и обстойни отговори и ако сте си направили труда да прочетете концесионните анализи. Това че не е ясно как ще бъдат поддържани, какво ще се случи след 25 години, в какъв вид ще бъдат?, ще си позволя да ви зачета от основни задължения на концесионера, което автоматично се прехвърля като основни права на концедента, т.7, т.2.20 /изчита/. Много точно и ясно си е написано в какъв вид трябва да се предаде, защото това е вида, с който започва да функционира това съоръжение, от първия ден в който бъде монтирано и пуснато за експлоатация. Всичко е много подробно написано, ако си направите труда да го зачетете, а не да се опитвате само на фона на общата тема да кажете, че това е нещо лошо. Разбирам и г-н Банков, че от 2003г. когато са се опитали да го вкарат това нещо и не е минало, но това не значи, че такова нещо не трябва да мине, защото пътя по който тръгвате, с всичките тези искания, които правите е просто алогичен. Не може тук ОбС и няма такива правомощия, да одобри проект на спирка преди главния архитект да го е направил. Тук може да бъде представен проекта на спирката, да се запознаете с него, но до там – това са правомощия на главния архитект. По същия начин можеше ОбС да поиска да одобри проекта на новоизграждащия се храм „Успение на света Богородица” в Аврена, когато арх. Семерджиев дойде и направи тук пълна презентация на целия проект. Голяма разлика няма, защото става въпрос за много точно и ясно описани права и задължения дори и в този материал, да не говорим за големия концесионен анализ. Т. 7, т.2.2 /чете от текста на проекта за решение/. Там са описани най-новите и съвременни материали, от които са изградени не само в България, а и по света, защото България взема пример от това, което се случва по Европа и света.”Да извърши необходимите частично СМР, свързани с подмяна на спирковите заслони и осигуряване достъп до градската среда в обхвата на концесионните територии, съгласно предварително одобрени проекти и график, съгласно разпоредбите на чл. 18, ал. 2 от ЗУО”. Говорим за чистота, поддържане на чистота и всичко онова, което вие желаете. „Да съгласува с кмета на общината маршрута на отпадъците, които ще се генерират по време на строителните и монтажни работи и други дейности, в които влиза и текущото извозване на тези отпадъци от спирките.” От там нататък „Да демонтира съществуващите спиркови заслони, указатели и кошчета за своя сметка и ги предаде на община Ямбол, съгласно график, т.е. влизат дейности както за монтаж, така и за демонтаж, и всъщност това е концесия за услуга, нека не бъркаме, и всички тези членове, които ни изчете г-н Банков, са си пак един крив прочит на закона. Това е концесия за услуга и тя е записана точно така тук и се започва описание и т.н. В тази концесия за услуга, пак по ЗК, тъй като , г-н Банков от 2003г. до сега закона се е сменял и той не е същия, е задължително условие да бъде съгласуван със следните институции и ги зачитам и показвам – Областен управител – съгласувам и приемам без никакви забележки, становище от Министерството на отбраната – съгласувано без никакви забележки, МВР – съгласувано без никакви забележки, ДАНС – съгласувано, без никакви забележки. Изпратени са им пълните комплекти на концесионните анализи и целия този материал е бил повод за тези техни писма. Ако някой каже, че тези ведомства, както тук г-н Канев ще каже, са купени от мен, за да може нещо да се случи, на мен това няма да ми прозвучи сериозно. Но няма да се учудя, ако някой все пак прояви и тази наглост. За това изказвания от сорта на г-н Банков, че даваме концесията за еди каква си спирка – не мога да се съглася. Има си експертен съвет, много добре го знаете, г-н Банков, има правомощия на главния архитект. Има служба, която е длъжна и има правомощията това нещо да го направи и това ще бъде одобрено, ако има решение и обща воля, няма проблем този проект да бъде представен и тук. Извън всичко останало, това е първа стъпка, следва тръжна процедура, има достатъчно възможности всичко това, което тук се вземе като решение да бъде разписано детайлно с изискванията към участниците и с изискванията както са заложени, ако искате да коригирате, естествено, за самото изграждане на тези спирки. За това, изказването, че един уважаващ себе си ОбС, трябва да има визия как ще изглеждат спирките, пак не ми се връзва, защото този ОбС, да може, така, както видя проекта за храма, няма лошо, но няма тези правомощия. Аз също като стоя от тази страна и гледам решенията, които вземате и много ми се иска понякога да е нещо обратно. Тук съм любимец на една част от вас, искате да се случват много други неща или аз да ги правя по друг начин, но всеки си има правомощията, отговорностите и се ги носи на гърба. Дали да влезе или да не влезе, съгласен съм с констатацията на г-н Дянков – време е и е редно града да започне да придобива по-европейски вид и част от тази инфраструктура, с която ще придобие по-европейски вид са именно спирките. Ако минете и видите в тези градове, където има изградени вече такива спиркови заслони, почти навсякъде те изглеждат така, както изглеждат в Берлин и Виена, както съм ги видял, в Прага – метал, стъкло, информационно табло за гражданите, указател за транспорта, рекламно табло. Има изменение в това, с какъв профил е направено, дали тръба или алуминий или метал, но външния вид е почти идентичен. И термина, който е придобил в публичното пространство – европейски вид на спирков заслон. Ако сте зачели материала, ще видите, че всички онези въпроси които поставихте са много точно и ясно описани. По въпроса, което г-н Дянков каза да отпадне критерият за опит, почти навсякъде и това е европейската практика се акцентира върху фирми, които вече имат опит, по простата причина, че това е специфична дейност, както и други специфични и няма логика например да дойде фирма, която продава обувки, да строи сграда за 2 млн. лв. да речем или каквато извършва търговска дейност да извършва строителни дейности. Отговорността за тези 25 или колкото години се приеме е достатъчно сериозна и опита в управлението на такъв проект е нещо върху което се акцентира последните две години, откакто управляваме европейски проекти в България. Благодаря.

Зафиров – Да ви кажа честно, такъв анализ за първи път виждам в живота си и незнам дали ще има такъв анализ някъде направен в България за друга концесия на спирки. Г-н Кмета излезе и каза, че спирките в прага били така и така, в Бургас се била развалила. Вие знаете ли параметрите на концесията в Бургас – става въпрос за 1 700 000 лв. инвестиция. Къде в нашия документ пише колко ще е инвестицията? 250 000 лв. – смешно! 60 000 лв. на година – 15 годишна концесия в Бургас, не 1 000, не 2 000 лв. Както каза г-н Дянков 4 000 лв. Изградил някой осем спирки и ги оставил на общината, имат 8 спирки повече. В Пловдив развалят концесията, губят 5 млн.лв. от концесия – защо? От 15 до 35 години – за първи път виждам такова нещо, два анализа – 25г.-40 спирки, 15г.-80 спирки, за това нещо ще се смеят и врабчетата отвън дето не разбират от концесии. Какво значи 40 спирки, вариант І и ІІ, виждам г-н Альошев ми суфлира, обаче аз съм ги извадил решенията на комисиите. Много услужливи тези комисии и те взеха да предлагат І-ви вариант – браво г-н Альошев, голяма работа сте! Ще взема да Ви послушам, много взеха да ни предлагат. Вариант едно е по-реалния и по-удобния за този, който сме избрали, не ние, обаче някой друг. Направете си сметка – колко плаща една фирма за един билборд в Ямбол, 40 спирки по 250 лв. са 10 000 лв. на месец, за година  120 000 лв., вие кво му вземате – 1 000 лв. За 25 г. около 3 млн. лв. някъде – можете ли да смятате. В Бургас може да се е развалила концесията, но Бургас и даде голяма гласност, голям обществен отзвук. 210 евро, а пък ги дава за 16 евро.  Ами как няма да я развалят концесията, те да не са луди тези хора. Концесия Бостън САЩ – 20 години – 69 спирки, Ню Юрк – 20 години, Ню Делхи – 15 години, Чикаго, Лос Анджелис – 20 години. Япония и Франция по 15 години. Ако се разровите малко повече ще разберете, ще се смеете на нашите цени. Не може да даваме спирки за 500 евро на година. Смятам, че на този анализ трябваше да му се даде по- голям обществен отглас и когато е възлагано на фирмата, която го прави, ние трябваше да бъдем информирани и да си кажем мнението, а не зад гърба на ОбС. Публичност, прозрачност, лоялност между концесионерите, ние го правим заради определен човек, въобще не се учудвам например на поведението на г-н Альошев, като се натъкна на т.7.2.25 /чете/, виждам, че има осветителни тела и т.н. Смешни са тези суми, прочетете ги. Ние от третите лица ли крием какво правим тук, от гражданите ли? В един анализ трябва да има точна и ясна цифра 40 спирки – 60 работни места, какво означава това, че правим анализ и не знаем какво правим. Дали ще има модули, с които хората ще си плащат така и водата, данаците, будки за вестници, ние не знаем какво правим след като не знаем колко работни места ще има там – дали ще има заслони за инвалиди? Дали ще има за незрящи хора специални настилки – това е нашия ангажимент към гражданите. Една такава концесия трябва да реши целия проблем на града, да направим всички спирки, сега ни се е паднало да даваме спирките. Имате два имота – лош и хубав – кой ще вземе лошия? Нека ги дадем всички – нямало да дойде никой – как можем ние да предричаме сделка, че няма да дойде никой, след като не сме предложили нищо. Ако имаме нормален договор, на не висока цена, обаче за 80 спирки, да ги дадем на гражданите, да участват и да искат да ги направят тези спирки. Да им дадем правото на инвестиция. Какво значи преотдаване. От 40 спирки той пак ще вземе 1 млн. лв., и какво ще ви направи едни заслони, какви ще бъдат, от какви материали? Може да поискаме видеонаблюдение на спирките, да поискаме интернет, да бъдат едни комуникативни центрове. Наистина да отворим един бизнес – план на един човек, който като му го дадем от плещите на общината да отпадне – да не се натоварва с поддържането на тези спирки, а по един или друг начин да ги улесни, аз съм за фирмата, която прави тези спирки да бъде регистрирана в Ямбол – тя трябва да плаща данъци тук, да влизат приходи, а не като правим бюджета да се чудим. Тогава града ни ще бъде с европейска визия, като влизат средства в нашия бюджет. Кой концесионер няма да ги направи с европейска визия. Да, където е на местата за търговия, той ще ги направи по – големи, а на другите само заслони, които ще му служат като рекламни пана, защото всяка фирма отдава точка за реклама. Ако дадем сега 40 спирки, другите никога няма да ги дадем на никой, няма кой да се навие да ги направи другите спирки – тогава ние подлагаме на геноцид тези места, квартали където няма спирки. Значи едните хора са хубави, другите не са, какво правим? Значи където трябва да имаме спирка за реклама в Каргона я даваме, а другата не. Много неясноти има във вида и търговската дейност, направена е тази концесия за човек, който няма опит в тази дейност, да ги преотдава. Рекламни площи за безвъзмездно ползване от общината, те са много нещата, които съм си набелязал. Трябва да имаме ясни критерии – колко са рекламните площи, които можем да ползваме, трябва да можем като община да рекламираме нашата дейност. Кмета трябва да изтегли това предложение, да го прецизира по-добре и на следваща сесия да се гледа.

Канев – При първия прочит съзрях идеята на кмета да направи ботаническа градина с птички, тъй като изследването, за което общината е платила доста пари е за това – личинки и др. При втория, по обстоен съзрях политически мотиви в идеите на кмета за отдаване на концесия, идват избори – догодина кмета незнам къде ще е, но може ей така да му блесне портрета навсякъде и ние да го гледаме безплатно, за другите платено, това е между него и концесионера. Мен ме вълнува колко ще бъдат големи тези спирки, защото някъде може да направят и супер маркет, големи и по-малки – колко? 50 кв. ли са или нещо повече. На крайречния булевард, ако се вземе такава спирка, може да стане и 2 дка., концесионера ще го ползва 45 години, да направят там верига от магазини и да изпълни тоя концесионен договор. Нямаме числа написани, с които да знаем какво ще правят тези хора там. Явно това е далавера, адресирано към някой да си взема наема, а на нас на общината забележете 1 000 лв. на година. За всички тия 80, 1 000 лв. ще ни дадат, ако не забравят, щото има и такива, които забравят да си плащат тока. Нямам против една такава идея, но тук поне трябва да има някакви параметри – каква големина ще бъдат тези спирки? Защо трябва да има преотдаване, аз съм против. Концесионера ще взема 400-500 000 лв., пък общината 1 000 лв.

Антонова – Първо, г-жа Хаджигеоргиева казва как по 1 000 лв., никъде не пише дали е на спирка или за година по 1 000 лв. За 40 спирки 1 000 лв, 30 са са по списък и за 62 пак 1 000 лв. В двата варианта ми напрани впечатление, че има разлика в номерата на автобусните линии, х-л България – 12 броя автобуси минават във вариант І, а във вариант ІІ на същата спирка минават 6 броя автобуси. Къде отидоха другите 6 броя автобуси? Много спирки са така. Въпрос ли е, изказване ли е, това ми беше?

Хаджигеоргиева – Аз ще я взема тази концесия, за 250 000 лв., по 1 000 лв. на общината. Защо се получи така, значи една комисия, която е специализирана е дадено да я разгледа концесията, ние от култура и здравеопазване не разбираме от тези работи. Първо аз се учудвам, че ние като ОбС нямаме право да кажем как трябва да изглежда тази спирка, напротив ние ще кажем каква ще бъде тази спирка, гл. архитект ще одобри проекта дали са спазени изискванията на ОбС. Той не е който ще каже спирката ще е такава и такава, ние сме тези, които ще кажем. Къде пише, че не е нашо право, ние решаваме как, за една спирка няма да си кажем думата? Тук да бяха показали снимков материал на тези хора, които не разбираме от строителство и от спирки, да видим поне заслужава ли си това нещо да се дава. Трябваше транспортните схеми, по които ще се правят спирки и се дават, защото ако ги броим не са 40, не са и 80. Ако трябва можеше да се дава и на отделни линии. Не всичко с концесия е решено в големите градове, решават си проблема и с  превозвач и община. Ако не е атрактивно, никой няма да се яви, ама нека малко да му прилича и да му мяза. Не може да го чакаме, че 25 000 лв. ще вложи за 1 година, че колко ще направи за толкова? Аз мисля, че най-малко 50-60 000 лв. ще отиват за една такава спирка по европейски. Къде ще разрешим търговска дейност, каква, за логистични центрове се говори. Сега е момента да решим, ние трябва да се изкажем по този въпрос. Не все ние искаме, пък те не давен, не, напротив, ние искаме хубавите работи да стават. Ходила съм из Европа, Париж, някъде са без павилиони, няма търговски дейности, там са си решили проблема по друг начин. Има градове където ток, вода там се обслужват. Това трябва да е вписано в договора. Един договор за концесия да се развали е жестока работа, аз имам опит в тази работа заради парка, въпреки че ОбС половин година го обсажда. Сега се сърдим. Как няма да знам аз какъв ще бъде визуално тази спирка, която ще я даваме на този концесионер, това е най-важното нещо – карбон, стъклено, говорят се варианти, а не е ясно. Схемата трябваше да бъде предоставена тука. Заплащането се прави въз основа на икономически анализ, зависи от това колко ще печели. Но 4 000 лв. е смешна работа. Ако още повече, че само рекламна дейност ще има. И на най-елементарния човек трябва да му е ясно за какво става въпрос, утре какво ОбС взе такова решение, това ли са ви вашите спирки? Това не е проект в перспектива, това е концесия за 25 години, която обаче се реализира за колко години, аз не съм чела анализа. Да се вземе под внимание каквото искат колегите, да се подложи на едно по-широко обсъждане и ще се приеме. Аз не вярвам някой да е против да станат хубави нещата, ама нека наистина да станат.

Славов – Г-н Кескинов, видях че държите концесионните анализи, мога ли да помоля да ми ги дадете. Слушах много внимателно тук едни излияния, които за пореден път ме убеждават, че се вкарва прекалено много емоция, политика и почти никакво желание да се търси решение на един проблем. Вземам повод от последното изказване на г-жа Хаджигеоргиева. Няма лошо, но да излезе някой и да каже „ аз не съм чела анализите, ама имам отношение и мнение по въпроса”, вземете, прочетете ги, анализирайте всичко, което е написано. Г-н Ненчев донякъде се е опитал, но и там е много повърхностно, направете го и когато имате обстоен поглед, тогава кажете едно сносно мнение или становище, а не да има политика. Може би причината за всичките тези ваши изказвания са точно страховете на г-н Канев, че кмета може би ще направи една договорка и тези там рекламни пана ще бъдат използвани за рекламата по време на изборите. Господа, ако отворите 23 страница на концесионните анализи е написано с какво ще бъдат оборудвани малките спирки, това е заданието за тези, които ще дадат проекта. Основната част на заслона, който е основната част на съоръжението ще бъде между 6 и 8 кв.м. Големите спирки ще се състоят от същите елементи като малките, като към тях ще има павилион за продажба на вестници и пакетирани стоки с ориентировъчна площ между 10 и 12 кв.м. Тук повече от час се наслушах как никой не знае нищо, как никъде нищо не е написано, вярвайте ми и всичко останало е толкова подробно разписано, и икономическия анализ и всички останали, че който и да е непредубеден да го вземе, защото тук всички сте предубедени, за което съм абсолютно сигурен, ще разбере, но вие явно не желаете. Не го казвам за да се заяждам, а защото това са реалности, хващам само това, за да не изчитам всичко останало, което вие тук се опитахте да ни убедите, че го няма. Просто вземете и го прочетете. Това както казахме е концесия за услуга, тук не е ценно да се печели, а да се стимулира този, който дойде на една разумна цена да предоставя една услуга, която може би на общината ще струва над сто хиляди годишно, само за поддръжка, може би и повече за поддръжка на тази услуга, ако ние трябва да си организираме хората, които да охраняват, да почистват, да възстановяват ремонт и всичко останало, т.е. да го поддържат във вида, в който бъде направено, защото това е идеята на концесията. Направете един разчет колко хора са необходими за това, а не смятайте само толкова кв.м. реклама по толкова лв.на кв.м. Много лесно се прави така сметката, само че това е концесия за услуга и това е шанс общината да се освободи от едно бреме, предоставяйки го на друг и давайки му шанса, чрез рекламна дейност да спечели, за да поддържа всички тези хора, които са необходими за поддръжката не тези спирки във вида, в който всички ги искаме, така е по цял свят. За разлика от г-н Зафиров, който цитира това за Бостън и другите градове, там има бизнес, който е готов да инвестира в реклама пъти и пъти  повече и там техните 15 години концесия се равняват сигурно колкото нашите 50 или 100 години, като възвращаемост на бизнеса. А колкото до това има ли право или не ОбС до одобри спирката, за голямо съжаление в закона е описано много точно и ясно правомощията на всеки един – общински съветник, кмет и главен архитект. Точно поради разделението на функциите и правомощията, ОбС няма такива, когато става дума за строителство, колкото и да е неприятно, но е факт. Другите подробности относно материалите са описани вътре. Колкото и да горите от желание да контролирате всичко, това е бреме и отговорност на оперативната власт, не на законодателната каквато се явява ОбС. Да и давате необходимите средства и разпореждане какво да се направи от там нататък, а вида и формата е задача и отговорност на други органи. Закона го е разписал много точно и ясно. За едно нещо нямам против, нека концесията да е за 80 спирки, нека срока да е за 25 години, няма лошо, вземете това решение, аз също съм съгласен. Това са били съображения наши и мое предложение, че това би бил по-добрия вариант, вие вземате решението. За 25 години, както каза някой ще се поддържат спирките в целия град, но погледнете за какво става дума когато се отдава нещо за услуга и на концесия, там концесионната такса не е водещата, водещо е предоставянето на услугата и качеството на услугата. За това, че там трябвало да се плащат ток, вода и всичко останало, ама това са едни дружества, които нямат нищо общо с общината, и ако тук от тази трибуна се говори, че някой може да задължи БТК или някой от мобилните оператори точно там да има  каса или каквото и да е за плащане на услуга, на мен не ми се вижда сериозно. Не сме в командно административното време на социализма, където се казваше кой, къде и как да прави. Това си е частно решение и бизнес. Единственото, което е практика в цял свят и което аз се опитах да консултирам в краткото време, е че няма как да не се преотдава, т.е. това е практиката – да се преотдава, вие може да вземете решение и да не се преотдава на трети лица, но извършването на рекламната дейност е тази, която аз поне не виждам логика, този който ще концесионира ще организира сам. Това, че имате право да одобрявате план за ЦГЧ и други, не означава, че и за спиркозаслоните имате право, изземвате функции на гл. архитект. Колкото до 2-та дка спирки, това беше от г-н Канев, аз съм сигурен, че той никога не си чете материалите, ето – 8 кв., 12 кв.м. максимум, не 2 дка, г-н Канев, да си бяхте направили труда да прочетете, това е още на стр.23 от един труд, който е над 150 страници. Като вносител мога да се съглася с онова, което каза г-н Зафиров, нека са 80 спирки, нека да е за 25 години. Приемете, че моето предпочитание е 80 спирки и 25 години. Няма лошо да се направят корекции и за концесионните такси, но така както и г-н Дянков ги каза, това са едни разумни граници. Ако някой си прави сметка, че колко се взема за един месец от една спирка, ако е постоянно заето рекламната площ и те са спечелили 1 000 лв. и трябва да ви даде за това 500 лв. е много погрешна политика, за това има икономически анализ, за това хората са учили, за това е написано в предложението, за това е одобрено от всичките други ведомства, които ги изброих. В икономическия анализ е описано защо е такава таксата, за инвестицията на една такава спирка, така че може веднага да направите сметка и анализ при 40 спирки или 80, колко струва една такава спирка или това е средната пазарна цена. Благодаря.

Симеонова – Правя процедурно предложение за продължаване с два часа на работното време на общинската сесия днес и при изтичане на двете часа отново да помислим дали ще работим или ще имаме друга дата за сесия.

            Миланов – Подлагам на гласуване процедурното предложение за продължаване на работното време с два часа.

Гласували      за – 15            против – 10                 въздържали се – 5

Не се приема

            Желев – Предлагам, поне такъв е бил опита когато сме изпадали в такава ситуация,  да се съберат председателите на групи за да определят, насрочат следващо заседание.

            Банков – Наистина много дискутирахме преди обед и имаше полза, сега по-малко дискутираме нещата, аз ви предлагам с един час да удължим, като наближи пак ще видим докъде сме стигнали.

            Миланов – Г-це Симеонова не се обаждайте от място. Без почивка ли г-н Банков? Да.

            Миланов – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Банков за продължаване на работното време с един час.

Гласували      за – 18            против – 3                 въздържали се – 8

Приема се.

            Миланов – Г-н Зафиров не е направил официално предложение.

            Желев – За да не изпадаме в ситуацията както беше преди малко с бюджета, предлагам на председателя да обяви какво гласуваме в поредността му. Считам, че първо трябва да гласуваме предложението на г-н Банков за отлагане, после предложението на комисията като ІІ-ри вариант, и след това, ако не се приемат тези неща – І-ви вариант.

            Миланов – Ще помоля г-н Зафиров да направи официално предложение за ІІ-ри вариант.

            Зафиров – Да не изпадаме в смешната позиция да направим на хората в града 40 спирки, а другите 40 да останат неоправени и да сме по-зле от Габрово, защото там инвестицията е за над милион и сто хиляди, 18 500 лв. на спирка за един град, като Габрово например, инвестицията за самите спирки без нещата, които ще се предлагат вътре, защото в спирките им там можеш да си вземеш и топли напитки, инвестицията само за заслоните е около 550 000 лв., мисля.  Нека се направи ІІ-ри вариант, за да може да се удовлетвори максимално обществения интерес, но той да бъде с един срок от 25 години и кмета като вносител на предложението да го промени.

            Миланов – Г-н Славов, да приема ли, че приемате това като вносител.

            Банков – И сутринта говорихме и сега говорихме, ще направим грешка. Помислете си. 80 спирки навремето, тук не случайно са предложени 5 големи в І-ви вариант, спомням си, че преди години стигнахме до 7-8 спирки, при които има интерес, но тогава гледахме търговска дейност, сега тук рекламната дейност е интереса, доколкото са казали, дребни сметки може да правим много. І-ви, ІІ.ри, 25 години, цял ден говорихме за тези неща и сега има вероятност да направим грешка. Кмета да не ми се засяга, но тези неща, които чете от анализа, можеше и тук да ги напишат, за квадратури, за други неща. Не бива да мисли, че ние искаме да вземем функциите на главния архитект, не , гл.архитект да си уреди, да си направи един, два варианта, да си възложи конкурси, да одобри един и това да ни се внесе, да знаем какво слагаме, за това става въпрос. Не да вземаме функции, но когато дойде ред да му кажем на този концесионер – ей такива ще ги правиш, ние сме ги утвърдили предварително. Да не направим грешка. Бих посъветвал кмета изобщо дали да го гласуваме, ако не го гласуваме и не решим нищо какво правим? Внимавайте с предложенията, просто се смутих, че кмета бързо се съгласи и с втория вариант. Не го приемайте лично, всички искаме да го направим да стане хубаво.

            Зафиров – Г-н кмете, срока за изпълнение на 80-те спирки за 25 години, може би трябва да е 24 месеца, за да има време концесионера да го изпълни.

            Миланов – Тези материали са внесени в началото на юни и за това не са стигали до сесия, за да има време да се гледат от всички.

            Славов – Ако сте зачели точно и правилно условията за осъществяване на концесията, тук изрично е записано, че изграждането на спирки за масовия градски транспорт да се извършва от одобрени от концедента проекти за дизайн и оборудване, съгласно предварително одобрена типология и пространствено разположение на съоръженията. В крайна сметка тук правата си остават пак в ОбС, само че човека, който прави това е гл.архитект и това което се дава тук за одобрение е след него. Колкото до това да не за 12, а за 24 месеца, принципно няма лошо, въпрос на решение на ОбС е всяка една точка тук, но ако е сериозен и има сериозни намерения въпросния концесионер, би могло и да ги „начатка”, но има много логика, че за 12 месеца трудно могат да се направят 80 спиркозаслона, защото това е демонтаж и монтаж, изработване, функциониране. Изрично са изброени всички места, които могат да се ползват като спирки, включително и тези където няма в момента спиркови заслони, а общия брой спирки е 80. Това не е едно произволно число, взето ей така, преброени са и там местата, където няма спирки в момента. А тук по-голямата разлика, от което коментираме е, че има 48 малки спирки и 32 големи и строителните дейности наистина са доста повече, отколкото, ако се правят само 40 спирки, от които 35 малки и 5 големи. От моя страна има съгласие това да стане по този начин.

      Миланов - Подлагам на гласуване предложението на г-н Банков за отлагане решението за следващото заседание.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 13            против – 8                 въздържали се – 5

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.          

Не се приема.

 

            Миланов - Подлагам на гласуване предложението на вносителя ІІ-ри вариант, с промените в него -  за 25 години и срок изпълнение за 24 месеца.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 18            против – 9                 въздържали се – 4

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.          

Не се приема.

 

      Симеонова – Процедурно предложение за прегласуване на предложението, в залата има карти по пултовете и негласували колеги.

      Банков – Ако взема 20 минути почивка и ще накарам още един колега за 20 минути и ще ви отиде времето от един час, ще видим кой е деконструктивен.

Миланов – В процедура на гласуване сме.

Миланов – Подлагам на гласуване процедурното предложение за прегласуване

            Гласували      за – 16            против – 5                 въздържали се – 2

            Приема се.

 

      Миланов - Подлагам отново на гласуване предложението на вносителя ІІ-ри вариант, с промените в него -  за 25 години и срок изпълнение за 24 месеца.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 19            против – 4                 въздържали се – 3

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.          

Приема се.

Майсторов – Проверка на кворума. Има негласували.

      Миланов – В момента точно това правим. Всеки един може да провери има ли някой който е в залата и не е гласувал или е тук и е гласувал грешно, за това е поименния списък. Това ако не е проверка на кворума, незнам какво е проверка! Няма съветници обявили се против гласуването. Прие се решение.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

 

                                               ВАРИАНТ II

 

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 39, във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 2, чл. 2, ал. 1 и ал. 3, т. 2 и чл. 4, от Закона за концесиите, чл. 75 и § 5, т. 31 от ЗУТ, чл. 5, ал. 1 от Закона за пътищата, § 1, т. 5 и т. 9 от ППЗДП, Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания и чл. 3, ал. 2, т. 3 от Закона за общинската собственост Общински съвет – Ямбол:

Открива процедура за предоставяне на концесия за услуга върху недвижими имоти - публична общинска собственост, представляващи части от тротоарно пространство и площи в обхвата на общинските пътища, върху които съгласно одобрена схема на Община Ямбол е предвидено поставянето на елементи на градското обзавеждане, по смисъла на чл. 56, ал. 1 от ЗУТ – спирки по линиите на масовия градски транспорт,  съгласно таблица № 1А.

1. Предмет на концесията:

Концесия за услуга - управление и поддържане, включително извършване на частични строителни и монтажни работи по изграждане и ремонт на спирки на масовия градски транспорт на гр. Ямбол, съгласно таблица № 1А, върху части от имоти – публична общинска собственост на Община Ямбол, представляващи елементи на градско обзавеждане, по смисъла на чл. 56, ал. 1 от ЗУТ, с цел задоволяване обществените потребности от спирки по линиите на масовия градски транспорт, съгласно одобрената схема, с предоставяне на право на извършване на рекламна и търговска дейност върху тези обекти, както и изграждане на инфраструктурата, необходима за обслужване експлоатацията на обекта на концесията, ремонт, подмяна и поддържане на съществуващи спирки по линиите на масовия градски транспорт, разположени в обхвата на пътна мрежа.

2. Обект на концесията:

Части от имоти – публична общинска собственост, разположени в гр. Ямбол съгласно таблица № 1А, а именно заслони за автобусни спирки – общо 80 броя, от които 48 малки, оборудвани със спиркови заслони, спиркови указатели, информационно табло, пейка, кошчета за отпадъци и рекламни касети, по смисъла на чл. 57 от ЗУТ и 32 големи, оборудвани със спиркови  заслони, спиркови указатели, информационно табло, пейка, павилион за печатни издания и пакетирани стоки, кошчета за отпадъци и рекламни касети, по смисъла на чл. 57 от ЗУТ. Обекта на концесия представлява части от тротоарно пространство и площи в обхвата на общинските пътища, върху които, съгласно одобрена схема на Община Ямбол, е предвидено поставянето на елементи на градско обзавеждане, по смисъла на чл. 56, ал. 1 от ЗУТ по линиите на масовия градски транспорт.

Обхватът на спирките, находящи се в тротоарно пространство съдържа: тротоарното пространство под заслона, тротоарното пространство пред заслона до уличното платно, тротоарното пространство зад заслона, но не повече от три метра, както и по три метра спрямо всяка от останалите две страни на заслона.

Обхватът на спирките, находящи се в сервитута на път включва територията под спирковия заслон, площта до пътното платно, както и по два метра спрямо всяка от останалите страни на заслона.

3. Стопански дейности, които могат да се осъществяват чрез обекта на концесията:

След изграждането на концесионните обекти чрез тях ще се извършва рекламна и търговска дейност от концесионера или отдаване под наем за такава дейност от същият.

4. Максимален срок на концесията:

25 /двадесет и пет/ години, с възможност за продължаване в рамките на срока, посочен в чл. 10, ал. 1 от ЗК, при условие, че са налице следните кумулативни предпоставки:

         4.1.Концесионерът не е нарушавал клаузите на концесионния договор, заплащал е годишното концесионно плащане в срок, изпълнил е по вид, размер и срок предвидените в договора инвестиции, не са му налагани санкции по договора, стопанисва обекта на концесия с грижата на добър стопанин.

5. Начална дата на концесията:

Датата на влизане в сила на концесионния договор, съгласно чл. 62 от Закона за концесиите.

6. Условия за осъществяване на концесията:

6.1. Концесията да се осъществява при условията на действащото българско законодателство, включително действащите нормативни актове, регулиращи съответния вид дейност по експлоатацията на обекта.

6.2. При управление и експлоатация на обектите на концесия, концесионерът е длъжен да спазва нормативните изисквания, свързани с опазването на околната среда, защитените със закон територии и обекти, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред.

6.3. Изграждането на спирки на масовия градски транспорт да се извършва въз основа на одобрени от концедента проекти за дизайн и оборудване, съгласно предварително одобрена типология и пространствено разположение на съоръженията.

6.4. Всички дейности по предоставената концесия да се извършват в съответствие с установените технически и технологични стандарти.

6.5. При осъществяване на концесията концесионерът е обвързан с направеното от него предложение, относно условията на концесионната процедура.

6.6. Внасяне на първо концесионно плащане при подписване на договора.  

7. Основни права и задължения по концесионния договор:

7.1. Основни права на концесионера:

7.1.1. Да осъществява управление и експлоатация на концесионните обекти, съгласно условията в договора, включително да извърши изграждането на спирките, съгласно одобрени проекти за дизайн и оборудване, съгласно предварително одобрена типология и пространствено разположение;

7.1.2. Да извършва върху концесионните обекти рекламна и търговска дейност или чрез отдаване под наем, единствено на определените в одобрения проект рекламни съоръжения, част от спирковия заслон и павилионите за продажба на печатни издания и пакетирани стоки;

7.1.3. Да получава доходите от извършваната от него концесионна дейност при експлоатация на обекта на концесията;

7.1.4. При необходимост, да извърши присъединяване на обект/ите на концесията със съществуващи елементи на техническата инфраструктура, в т.ч. на експлоатационните предприятия, както и да поддържа същите, за срока на концесията;

7.1.5. Да възлага на подизпълнители - физически или юридически лица, да изпълняват дейности по концесията;

7.1.6. Да иска изменение на договора за концесия, при условията и по реда на Глава девета, Раздел ІV от Закона за концесиите;

7.1.7. Да поиска от концедента да предприеме всички необходими правни и фактически действия за отстраняване на нарушения, причинени от трети лица действия по възпрепятстване дейностите по концесията;

7.1.8. При възникване на инвестиционна инициатива на община Ямбол, промяна в транспортната схема и други обстоятелства, налагащи промяна на местоположението на спирка, премахване на спирка или изграждане на нова спирка, концесионерът може да извърши съответните действия по ред и срокове, указани от концедента.

7.2. Основни задължения на концесионера:

7.2.1. Да изгради в срок от 24 месеца  спирките на масовия градски транспорт съгласно предварително одобрени проекти за дизайн и оборудване, включващо спирков указател, информационно табло, спирков заслон, пейка, павилион за печатни издания и пакетирани стоки, кошчета за отпадъци и рекламни касети, типология и пространствено разположение, съгласно предварително одобрен график;

7.2.2. Да изгради спирковите заслони от трайни материали, в съответствие с техническите изисквания, посочени в концесионните анализи;

7.2.3. Да извърши необходимите частични строително-монтажни работи, свързани с подмяната на спирковите заслони и осигуряване достъпност на градската среда в обхвата на концесионните територии, съгласно предварително одобрени проекти и график, съгласно разпоредбите на чл. 18, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците;

7.2.4. Да съгласува с кмета на общината маршрута за транспортиране на отпадъците, които ще се генерират по време на строителните и монтажните работи и други дейности, описани в настоящия договор, които ще се извършват в обхвата на концесионния обект за срока на концесията;

7.2.5. Да съгласува с кмета на общината инсталацията/съоръжението за третиране на отпадъците от концесионните обекти;

7.2.6. Да извършва дължимите концесионни плащания, в размери и срокове определени с концесионния договор;

7.2.7. Да не прехвърля другиму права и/или задължения по концесионния договор, без съгласието на концедента;

7.2.8. Да осигурява по всяко време достъп до обекта на контролни органи и оторизирани представители на община Ямбол;

7.2.9. Да изпълни предложените с офертата инвестиции, в размери и срокове, съобразно предложението в офертата и да отчита изпълнението им;

7.2.10. Да демонтира съществуващите спиркови заслони, указатели и кошче за отпадъци по спирките за своя сметка и ги предаде на община Ямбол, съгласно приложен график;

7.2.11. Да управлява и поддържа обектите за срока на концесията с грижата на добър стопанин. Да предприеме всички необходими мерки за недопускане действия, които нарушават условията на обитаване, създават рискови условия за безопасността на движението, както и такива, които биха застрашили сигурността на обектите;

7.2.12. За срока на концесията, ежегодно да застрахова за своя сметка и в полза на община Ямбол, концесионните обекти, за всички застрахователни рискове;

7.2.13. Да не променя и да не допуска промени във функционалното предназначение на концесионните обекти;

7.2.14. Да съобразява договорите си с подизпълнителите с клаузите на концесионния договор;

7.2.15. Да предоставя гаранции за изпълнение задълженията си по концесионния договор, по вид, размер, срокове и начини, определени в същия;

7.2.16. Да информира концедента за евентуални вредни въздействия върху обектите на концесията;

7.2.17. Да уведомява незабавно концедента при възникване опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за човешкото здраве, за защитените територии, зони и обекти и за обществения ред;

7.2.18. Да не предоставя на трети лица, без разрешение на концедента, документация и информация, във връзка с концесията;

7.2.19. Да заплаща всички консумативни разходи във връзка с експлоатацията на обекта /електрическа енергия и други/, които за срока на действие на настоящия договор са изцяло за негова сметка;

7.2.20. В 30-дневен срок, считано от датата на подписване на концесионния договор да представи проекти за всеки един от типовете спирки, които да отговарят на техническите изискванията, посочени в документацията, а в 14-дневен срок, считано от одобряване на проектите да представи график за извършване на дейностите по т. 7.2.1 и т. 7.2.3;

7.2.21. Да постави на видно място на всяка спирка стикер, който да съдържа № на спирката, съгласно приложения списък, както и наименованието на концесионера;

7.2.22. В 30-дневен срок, считано от датата на прекратяване на концесионния договор да предаде обекта в състояние годно за експлоатацията, ведно с техническата и друга документация и информация във връзка с извършване на строително-монтажни и ремонтни работи и експлоатацията на обекта на концесията;

7.2.23. Да сезира концедента при нарушаване правата му, предоставени с концесионния договор, както и да иска намеса на концедента за отстраняване на нарушенията;

7.2.24. При възникване на обстоятелство, застрашаващо живота и здравето на гражданите, незабавно да предприеме действия по обезопасяване, както и да организира последваща подмяна на спирката или съответната част от нея;

7.2.25. Да обезопаси технически рекламните съоръжения, в съответствие с действащите стандарти и не допуска директен достъп до оголени захранващи кабели и осветителни тела, като използва вътрешно осветление за рекламно-информационните елементи;

7.2.26. Да предприеме необходимите мерки за недопускане на замърсяването на концесионните обекти и околните им пространства, влизащи в обекта на концесията, както и на транспортните връзки, по които ще се транспортират отпадъците от тях до избраното съоръжение за тяхното третиране;

7.2.27. Да събира и третира генерираните отпадъци от поддържането на концесионната територия в съответствие с действащото законодателство, като при необходимост, предприеме необходимите действия за сключване на писмени договори с лица, притежаващи съответното разрешително за дейности с отпадъци или регистрационен документ по чл. 12 или чл. 37 от ЗУО.

7.3. Основни права на концедента:

7.3.1. Право да получава уговорените плащания в размери, по ред и срокове, предвидени в концесионния договор;

7.3.2. Да усвои предоставените гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера, по начини и в срокове определени в концесионния договор;

7.3.3. Да придобие собствеността върху подобренията и приращенията, в т.ч. изградената инженерната инфраструктура, техническата и друга документация и информация, изготвена във връзка с концесията;

7.3.4. Да осъществява контрол за спазване условията на концесията и за изпълнение на задълженията на концесионера по концесионния договор;

7.3.5. Да изисква информация относно изпълнението на задълженията на концесионера, включително за извършваните СМР и инвестиции;

7.3.6. Да прекрати договора, ако концесионерът не изпълнява предвидените в него задължения, както и условията на предоставената концесия;

7.3.7. В 30-дневен срок, считано от датата на прекратяване на концесионния договор да получи обекта в състояние годно за експлоатацията, ведно с техническата и друга документация и информация във връзка с извършване на строително-монтажни и ремонтни работи и експлоатацията на обекта на концесията;

7.3.8. Да иска изменение на договора за концесия, при условията и по реда на раздел  ІV от Закона за концесиите.

7.4. Основни задължения на концедента:

7.4.1. Да съдейства на концесионера при осъществяване на дейността му, съгласно условията на концесионния договор;

7.4.2. Да осигури предаването на владението на концесионните обекти на концесионера;

7.4.3. Да не възпрепятства концесионера да осъществява правата си по концесията, освен в случаите уредени в нормативен акт и в договора за концесия;

7.4.4. Да оказва съдействие на концесионера при осъществяването на концесията, в рамките на компетентността на общинската администрация, като даване на разрешения, одобрения, съгласувания и други подобни действия;

7.4.5. Да не допуска монтиране на трайно закрепени рекламни съоръжения в тротоарното пространство 20 метра преди и 20 метра след спирковия заслон по посока на движение, както и в прилежащата тротоарна площ на третата страна;

7.4.6. Да възстанови повреденото тротоарно покритие, в следствие на демонтирането на съществуващите спирки и монтирането на новите спиркови заслони.

8. Условия за възлагане изграждането на обекта от подизпълнители:

При възлагане изграждането на обекта от подизпълнители, същите следва да спазват условията на концесията и задълженията, поети с концесионния договор.

9. Условия и/или забрани за отдаване под наем и за предоставяне на дейности по експлоатацията и поддържането му на подизпълнители:

При предоставяне на дейностите по експлоатация и поддържане на обектите на концесия от подизпълнители, последните следва да спазват условията на концесията и задълженията, поети с концесионния договор.

10. Вид и размер на гаранциите за изпълнение на задълженията по концесионния договор:

За гарантиране изпълнението на инвестиционната програма, концесионерът ще предостави гаранция в размер на 10 % от дължимото концесионно плащане за съответния период, която се подновява всяка година под формата на паричен депозит в касата на община Ямбол.

11. Условия и форма за извършване на концесионно плащане:

11.1. Еднократно концесионно плащане при подписване на договора в размер на едно годишно концесионно плащане.

11.2. Минимално годишно концесионно плащане за срока на концесията:

11.2.1. През първата и втората година в размер не по-малък от по 1 000 /хиляда/ лева.

11.2.2. От третата година в размер не по-малък от по 4 000 /четири хиляди/ лева.

11.2.3. Ежегодна индексация на размера на концесионното плащане с индекса на официално обявената инфлация.

11.3. Ред за извършване на концесионното плащане – на две вноски: първата до 15 юли на текущата година и втората до 15 януари на следващата година, след приспадане на първата вноска.

11.4. Форма на концесионното плащане –  по банков път в левове.

12. Изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, с опазване на околната среда, човешкото здраве, защитените територии, зони и обекти на обществения ред:

12.1. При извършването на частични строителни и монтажни работи и концесионните дейности по експлоатацията на обекта на концесията, концесионерът е длъжен да спазва всички законови изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, с опазването на околната среда, човешкото здраве и обществения ред.

12.2. При последващо възникване на опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за човешкото здраве и за обществения ред, страната по концесионния договор, която е узнала това, е длъжна незабавно да уведоми другата страна.

            13. Задължение на концесионера за застраховане обекта на концесията: Концесионерът се задължава ежегодно да сключва задължителните застраховки за своя сметка и в полза на община Ямбол, така че да бъдат покрити всякакви събития, които могат да доведат до искове.

14. Други изисквания, свързани с характера на концесията:

Съгласно изискванията на Наредбите приети от Общински съвет – Ямбол и изискванията на МВР и КАТ, елементите на градското обзавеждане и прилежащите към спирките рекламно-информационни елементи, трябва да отговарят на следните критерии: да не нарушават условията на обитаване; да не създават рискови условия за безопасността на движение.

15. Процедура за предоставяне на концесия:

Концесионерът да бъде определен чрез открита процедура, по смисъла на чл. 30 от Закона за концесиите.

16. Критерии за комплексна оценка на офертите и тяхната относителна тежест:

К1 - размер на годишното концесионното плащане - минимум по 1 000 /хиляда/ лева за първата и втората година и по 4 000 /четири хиляди/ лева  от третата година.

Тежест: Т1=100.

К2 - размер /в лева/ на първоначални инвестиции в обектите на концесията - минимум 650 000 /шестстотин и петдесет хиляди/ лева за първите 24 месеца от сключване на концесионния договор.

Тежест: Т2=100.

К3 - срок за изпълнение на инвестициите /в месеци/, считано от датата на подписване на договора за концесия  максимум 24 /двадесет и четири / месеца.

Тежест: Т3=70.

К4 - размер на последващи инвестиции в обектите на концесията - в процент от общия размер на първоначалните инвестиции, които ще се вложат след първите 24 месеца от действието на договора.

Тежест: Т4=60.

            К5 - брой сключени действащи концесионни договори за идентични или сходни на тази концесия дейности /изграждане, управление и поддържане на автобусни спирки/ в други областни центрове.

Тежест: Т5=40.

17. Размер и начин на плащане на гаранцията за участие в процедурата за предоставяне на концесия:

В срока, посочен в обявлението за провеждане на процедурата за предоставяне на концесия, кандидатите да заплатят или предоставят гаранция за участие в процедурата за предоставяне на концесия, в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, съответно внесени като депозит по банкова сметка на община Ямбол, или предоставени под формата на банкова гаранция, която да отговаря на изискванията на чл. 55 от Закона за концесиите.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение от кмета на общината дофинансиране на маломерна паралелка в профил "Чуждоезиков" - Английски и Руски език, XI клас през учебната 2010/ 2011г. в ГПЧЕ "В. Карагьозов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

_____________________________________________________________________

 

Славов - Представи предложението по приложения материал.

ПК приемат направеното предложение.

Миланов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения.

Милков – За протокола, поради това, че ще се гласува за училището в което работя няма да участвам в обсъждането и гласуването.

      Подлагам на гласуване предложението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 20            против – 0                 въздържали се – 0

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.          

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка чл.11, ал.1, т.2 и чл.11, ал.2 и ал.3 от Наредба № 7 от 29.12.2000г. на МОН, ОбС – Ямбол дава съгласие за съществуване на маломерна паралелка, профил „Чуждоезиков” – Английски и Руски език, XI клас през учебната 2010/ 2011г. в ГПЧЕ „В. Карагьозов”.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение от кмета на общината относно анализ на ситуацията и оценка на потребностите за развитие на социалните услуги в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

_____________________________________________________________________

 

Славов - Представи предложението по приложения материал.

ПК приемат направеното предложение.

Миланов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения. Няма желаещи.

      Подлагам на гласуване предложението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 19            против – 0                 въздържали се – 0

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.          

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.36, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане /ППЗСП/, ОбС – Ямбол приема представения Анализ на ситуацията и оценка на потребностите за развитие на социалните услуги в община Ямбол за информация.

     

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение от кмета на общината относно упълномощаване кмета на общината за предприемане на необходимите действия във връзка с проблема на бл. 20 в кв. "Райна княгиня".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

_____________________________________________________________________

 

Славов - Представи предложението по приложения материал.

            Миланов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения.

            Димов – По това предложение, мисля, че ние не сме хората, които трябва да го упълномощаваме кмета, тъй като това си е в неговия прерогатив и в края на краищата ние не му дадохме разрешение да си прави заповеди и да ги дава на хората, за премахване на бл. 20, в еди какъв си срок. Считам, че тук става едно противопоставяне и едва ли не пак ОбС да излезе виновен. Като иска, да си го решава сам въпроса.

            Канев – На мен ми е много любопитен този метод на работа, този маниер на работа по-точно. Това, за което трябваше кмета да пита ОбС, не го пита – припомням ви – водопровод, концесии, граждански сдружения, за разни далавери и какво ли не. Тогава никой, никой не попита, улици в циганската махала, пак без разрешение. Сега, за това което не трябва да пита, понеже става въпрос, че нещата са твърде много опасни, той иска да прехвърли вината на ОбС, верно че на една част тук не им пука. Има ли някъде в анализа, къде ще се преместят тези хора да живеят, какво ще бъде тяхното обезпечение, на тези, които са собственици на апартаменти. Тук се чува, че доста от общинските служители вече са изкупили апартаментите в бл. 20 – да не би това да е причината? Въпроси, на които трябва да се отговори. Колко ще струва това на община Ямбол. Представете си, ако това струва 2 млн.лв. на общината, това събаряне на жилища в най-драматичния икономически момент. Те ще си вземат комисионните и ще си тръгнат, другите какво правят? Къде ще живеят? Защо кмета не изгони тези, които нямат настанителни заповеди. Ето тук имаме един началник СПООР на 12 часов работен ден, труди се неуморно, да отиде с организациите си и да ги отстрани тези хора, да се въведе ред. Ако не – това да го дадем на концесия на някой, защото проблема с бл. 20, ще последва същия проблем с бл. 18, и там трябва да го съборим после. Аз чувам, че там пак е обещано нещо, да се правят разни маркети и бензиностанции. Не е лошо, но трябва да гледаме няколко хора напред. Ако това подлежи на някакъв ремонт, защо да не го ремонтираме, да видим каква е сметката за ремонт и каква за събаряне. Това може да се прави по програми, одобряваме им пари за това. Не да вземаме решения за увеличаване дълбочината на джоба на някой. Не искам да съм съпричастен към такова нещо, кмета, като си го е решил, да си го събори. Нека обвържем съдбата на бл. 20 с целия жилищен проблем там, който съществува, помислете малко, направете си мозъчна гимнастика, това не е решение. Като го съборим, на палатки ли ще ги изкараме, ще станат брожения в града. Разбирам, че ще го гласувате, ако не на първия на петия път. Нека решим проблема и с ремонта на улиците там, да решим въпроса с опазването на чистотата там, въпроса с реда. Този въпрос заслужава много по-голямо внимание, от това което ни се предлага сега да направим една далавера, с желязо ли, с чакъл ли, да сринем блока и да си тръгнем. Трябва да се отложи това, ако той иска до го решава, да си го решава. Той е свикнал с прокуратурата, негови приятели са и т.н.

            Зафиров – Наистина бл. 20 е един цирей в момента в Ямбол, който ни прави смешни пред целия свят. Скоро беше излъчен и по една световна телевизия един филм за него. Всеки, който го е гледал, се подигравана всеки, който живее в Ямбол. За бл. 20 наистина трябва да се намери удачното решение. Всеки един гражданин на Ямбол е възмутен от това, че може да има такова жилищно пространство в нашия град. Наричам го така, защото там живеят хора, макар че е крайно неудачно. ОА трябваше да си свърши по-добре работата, днес няколко пъти я критикувам, като намери място за тези хора, които имат регистрация в Ямбол, а не тези, които са дошли от Стралджа или от друг град. Ето една Франция направи постъпления и всички хора с такъв етнос ни ги върна, това не означава, че Ямбол трябва да приютява тези хора. Съжалявам, че тук има една друга ПП, която се занимава повече с този етнос, тя не взема отношение на този етап. Щом сме предали един хубав блок, с мокети, с паркети, знаете как е било. Тук има и бивши кметове, които са го сдавали този блок, а тези хора са го превърнали в това нещо. Общината е собственик на част от жилищата в този блок, и това което трябва да направи ОА е да издействат най-добрата оферта за събаряне, да се договорят най-добрите параметри за изкупуване на желязо и инертни материали и максимално да се защитят интересите на гражданите от Ямбол. Ако с минимални средства можем да решим този проблем, всеки един от гражданите на Ямбол ще ни поздрави и ще благодари, че е решен този проблем. Всеки ден във фонтаните на Ямбол се къпят едни малки ромчета, които няма къде да се изкъпят. Аз ги храня на обяд в едно отсрещно заведение децата, те не знаят дали имат майки и бащи, не знаят кой ги отглежда. Това е бл. 20 – срам за Ямбол, като го видя на 1-ва страница на някой вестник се чувствам зле. Въпроса е как ще се удовлетворят тези хора, които са там. И до мен достигат слухове, че хора близки до общината закупуват жилища там с цел далавера. Ако ще влизаме в корупционна схема, аз не мога да участвам в такова решение. Кмета и председателя трябва да проучат кои са собствениците, дали наистина има корупционна схема. Чувам, че се купуват апартаменти по 500 лв. с цел да се продадат после на общината и получат обезщетение. Някои са си купили по 10-15 апартамента. Има тънки оферти от старозагорски фирми за събарянето, на апартамент ще е около 800 лв., ако общината го обезщети с по 5 000 лв. и той е купил 10 апартамента, ето ви една печалба от 43 000 лв. Трябва максимално точно и осторожно да ги прецизираме нещата. Да не един човек да ги изкупува с цел да се облагодетелства, сметката е много проста. Много е лесно да се каже, че кмета е корумпиран, нека се направи проверка кои са собствениците на апартаменти там.

            Иванов – Не ни остана много време в този ОбС и е крайно време да се отнасяме малко по-сериозно към всеки един от въпросите, който стои за разрешаването му в този град. Непрекъснато се чуват отстрани най-различни реплики от хора, които са избрани от гражданите, те ако ги чуват тук какви глупости говорят отзад, повече няма да искат и да ги погледнат – това е срам. Темата за бл. 20 е много деликатна. Темата е толкова чувствителна, че някои хора, ако си въобразяват, че познават въпроса, дълбоко се лъжат. Знаете ли, тези хора повече от 15 години нямат никакви комуникации в този така наречен бл. 20. Нямат електроснабдяване, нямат канализация, нито водоснабдяване, не работят нито асансьори, а най-опасното е, че липсват вече голяма част от конструкцията на самия блок. Деца, които са на 1,2, 5 години свободно се разкарват на терасата, без тя да има защитна вертикална стена. Това може да го забележите, от която и страна на блока да минавате. Най-лесно е да се излезе на трибуната и да се говорят различни измишльотини. Популизъм с този въпрос, моля ви се, не правете. Четвърт век съществува този блок, крайно време е да се вземе кардинално решение. Вече не само в Европа знаят за това, но и в света. Няма нормален човек, който да каже, да не се събори блока, защото този блок, след като вече излезе информацията благодарение на активността на кмета – до сега никой не искаше да се захване с този опасен проблем. Започна, г-н Ганев, разрушаването на самия блок от покрива. Вероятно си чул, за това съм ти го казал, това е по-опасното, започна да се саморазрушаване. Дали ще се предприемат действия да се разруши като цяло или не, може би сега е момента да вземем едно решение, което да предотврати едни бъдещи проблеми. Нарушавайки конструкцията на този жилищен блок, може да направим големи беди. Аз имам приятел, който излизайки от блока нощно време, понеже няма осветление, залита от третия етаж и пада. За негово щастие, оцеля само с едно счупване на главата. Не е смешно това, което казвам, то си е така. Чувам, някои хора казват, нека друг да вземе решение, защото догодина идват изборите, това е срамота, не ви ли е срам? Защо разчитате и гледате по един и същи начин на тези хора? За да ги купувате от избори на избори, а не да им се помага точно когато е необходимо. В ЦИК го пише г-н Ганев, кой е избрал кмета – това не ме интересува изобщо, за това аз с пълното си съзнание и цялата си отговорност ще гласувам за премахването на този блок. От както върви тази информация в обществения живот в Ямбол, съм провел не 1, не 10 срещи, постоянно коментираме въпроса за бл. 20. Аз нито се срамувам, нито се страхувам да изляза тук и да кажа, че ще гласувам „ЗА”. Времето е това, което ще покаже дали съм взел правилното решение или не. Над 80% от хората, които живеят в бл. 20 не са от ямболските цигани, това е обществено достояние, тези хора са дошли от други села и общини и за това се отнесоха крайно безотговорно и неморално към това съоръжение, което беше може би от най-хубавите блокове в града. Не може да продължава да стои този проблем, знаете, че покрай него не може да се минава. Разбирам и негативите, които ще получа от това нещо, но не може да си заровим главата в пясъка като щраусите. Трябва да се вземе решение, водил съм разговори, ако там живеят 900 граждани, които са регистрирани, в къщите пред блока живеят над 10 000 роми, турци и българи. Това са хора, които искат този блок да се премахне, а не да стои там. Като минаваме зад блока, ами те над 50% от апартаментите са разбити, разбити от хората, които са пребивавали или са ги изоставили. Категорично подкрепям и изказването на г-н Зафиров, каза много истини, бил е там и е с нас, вижда ги нещата и е обективен за разлика от други хора.

            Зафиров / реплика / – Аз се радвам, че има един човек на ромската общност, който да защитава интересите на тези хора. Г-н Иванов е живия пример, че тези хора не са си хвърлили гласа напразно. Илия, как им казват на хората от бл. 20? Кажи – келявите. Защо келявите, какво означава – човек недоносен, с някакви недъзи, това ли означава..

            Миланов – Моля, не влизайте в диалог, не говорете от място.

            Зафиров - .. защото хората там са недохранени, не могат да се изкъпят и да ползват елементарни санитарни възли. Дали сами са се докарали – нашата работа като ОбС, старейшини на града, са да решават проблемите на гражданите на Ямбол. Проблема с бл. 20 не е проблем само за ромската общност, той е проблем за цялото население на  града, дори около Ямбол. Ако тръгне една епидемия, една зараза, тогава кой от нас ще носи отговорността, че не сме решили проблема с бл. 20. Говорим за желязо и цена на събаряне, това е работа на ОА, която трябва да бъде контролирана от нас като общински съветници, за да може тя да вземе най-точната и правилна оферта. Надявам се, че тук ще се прояви благоразумие преди предстоящите избори, защото това е смел ход да се събори бл.20, партията, която предвождах навремето, имаше само 7 гласа от бл. 20, имам много добър спомен. Г-н Миланов, вие като ПП, знаете ли колко гласа сте имали в бл. 20? Ако не знаете да ви кажа, защото те тогава с Наско Стефанов и кмета правиха изборите, вие ако не знаете, след като сте седнали на председателския стол, питайте го Г. Славов колко се е потрудил за това кметско място. Много е лесно да си председател с 19 гласа, 330 гласа имате в бл.20, 40-та секция, исках да ти кажа, че е смел ход когато сте получил много гласуване от там, да искате да събаряте и да ги изгубиш тези гласове. Как сте ги получили тогава, вие си знаете. Като общински съветници трябва да сме единни за бъдещето на България и Ямбол и да не разделяме по етноси. Радвам се, че хората от ромския етнос – Илия е жив пример, могат да бъдат интегрирани.

            Канев – Забелязах, че кмета 3-4 минути посъветва Илия и той веднага реагира, момчето стана и заговори, само, че той не можа да разбере какво исках да кажа аз.

            Миланов – Никой не разбра.

            Канев / реплика /– Ти разбира се, че няма да разбереш също. Това, което исках да ви кажа е, че съдбата на бл.18, утре ще бъде бл. 20. Това са сериозни неща, кмета той нека се подсмихва, утре ще се поразплаче, неговата работа е друга. Защото ОА трябва да съблюдава спазването на реда и ако там има заселени такива хора без да имат право, за това виновна е ОА, защото тя контролира тези неща и ако ние не контролираме бл. 18, прежалили сме го бл. 20, утре 18 ще съборим, а тогава какво ще стане? Къде отиват тия другите хора към които дълго ридаете. Има някви от Сралджа – ще ги изгоним, правилно! Ами другите, които са от Ямбол, които са собственици, те къде ще отидат да живеят? 54 апартамента, ако не ги е изкупила ОА, както се говори тука, някои от тях. Дай Боже да са ги купили и проблема да е намален, но къде отиват да живеят тези хора? За това ви предложих съвсем коректно един дебат, въобще върху реда в този квартал и ОА трябва да го спазва това нещо, тяхно е задължението? Кво, да ме прекъсва? Теб да те прекъсват ей там на други места

            Миланов – Не се отвличайте г-н Канев, това е реплика към г-н Иванов

            Канев – Не се отвличам, аз съм ти свидетел поне на още три дела, там не можеш да ме прекъснеш.

            Кескинов – Стига сме дъвкали бл. 20. Предлагам процедура да се прекратят изказванията.

Миланов – Колеги, подлагам на гласуване процедурното предложение за прекратяване на дебатите.

            Гласували      за – 19            против – 1                 въздържали се – 4

Приема се.

 

Иванов / дуплика / - На мен пак не ми харесват дадени маниери в общински съветници, например г-н Канев. Може ли кмета да суфлира и да ми казва какво да кажа тук? Значи, г-н Канев, на следващите избори, извинявам се, че се налага така да го кажа, просто ще претендираме да отидем с наш кандидат на балотаж, имаме капацитета да го направим, или да получим място за заместник-кмет, а не някой да ни казва какво да правим. По отношение на собствениците на бл. 20, наистина хората са си в правото и те ще си търсят обезщетението по съдебен или друг път, за да бъдат обезщетени от общината. Никой не е казал, че тези хора трябва да останат отвън или пък да няма къде да живея. Използвам трибуната, понеже споменах преди малко, че съм правил доста срещи, непрекъснато ги правим в квартала и постъпи едно такова предложение, г-н Славов, за да не се случи същата съдба на бл.18 и 19, живущите там предлаган всеки от входовете да си направи общо събрание, да си изберат домакин, който ще отговаря за всички комуникации, за доброто живеене в съответния вход. Моля, това да се вземе под внимание и да се направят необходимите срещи, за да не се допуска пак да се случи така.

Банков – Преди обед говорих, защо не трябва да влиза в дневния ред, че не е от нашите компетенции. Много сърцераздерателно се поставиха проблемите на живущите в този квартал, но аз не виждам да се предлага решение. Ако някой мисли, че някой сега е въвел за обезщетение, много здраве ще има за обезщетение по чл.195, ал. 6. Какво обезщетение, да не сме го съборили или да отиваме насилствено да го събаряме? Обезщетение може да има, ако общината стане единствен собственик на този блок, т.е. да ги изкупи по някакъв начин тези 45 апартамента. Дали чрез изкупуване или чрез замени, има много начини, тогава вече, ние тук решаваме и го събаряме. Това е за да има обезщетен. Какво ни се предлага – да се направи общо събрание, значи ние се събираме с нас и си решаваме да съборим блока и какво обезщетение ще търсим, ние сами сме си решили. За това става въпрос тук, не виждате ли за какво става въпрос? Възлагаме на кмета, макар, че той по специалния закон има право, не чрез нас, в тези блокове да си направи общо събрание. Ние го задължаваме да направи общо събрание, с т. 2 казваме какво ще бъде на това събрание. За мен тук редакцията трябва да бъде друга. Ние сме съсобственици и решаваме да го събаряме, и какво искаме тогава? Ами 1 или двама, които не са съгласни, точно те ще тръгнат обезщетение да търсят и ще тръгнат да атакуват това решение на общото събрание, ако въобще можем да го направим това общо събрание. С тези решения виждам някакво мотаене и отлагане на въпроса. Въпроса най-бързо може да се реши чрез пътя, който кмета е заел и поел, влезе ли тази заповед в сила, събаря се и толкова. Какво излиза, ние се събираме с вас и решаваме да съборим сградата и кой ще ги даде тези 200 000 лв.? Ние ще ги дадем – собствениците – всички съсобственици вътре. Не общината да ги дава – тя ще даде за нейния дял, те обикновено се изчисляват на база на идеалните части. Вие мислите ли, че тези хора ще вземат такова решение да си съборят апартаментите, да си платят за събарянето и да не получат нищо. Това е предложението, което ни се предлага, а чистия път е чл. 195, ако искате да решите проблемите на хората, за които говорите тук всички, трябва да намерим вариант да ги обезщетим. Аз съм сигурен, че в нашите 195 са хора без настанителна заповед, там срещу 100 лв. го пускат и толкоз. Как ОА е правила регистрация на тези хора в тези блокове, това е другия въпрос. Сега вече има в наредбата в едно жилище не повече от трима или нещо такова. Администрацията може да е пропуснала през годините да ги регистрира. Заповедта по 195 работи, в момента е обжалвана, ако влезе в сила, трябва да се изпълнява. С тези решения, които ни се предлагат, ние нищо не решаваме. Какво правим хората вътре? Няма хопа вътре така ли? Ако някой иска да решаваме проблемите наистина да ги представи тук и да ги решаваме. Правя процедурно предложение да продължим работното време до приключването на тази точка.

Миланов – Колеги, подлагам на гласуване процедурното предложение за продължаване на работното време до приключване на точката.

            Гласували      за – 24            против – 0                 въздържали се – 2

Приема се.

Зафиров – Предложението ми е много точно, ясно и простичко – нека цената под 200 000 лв. бъде с ДДС. Да спестим още малко пари на данъкоплатеца.

Славов – Това, с което г-н Ганев започна, че „не сме му дали разрешение на кмета, той да му мисли”- вярно е, разрешение ми дава закона и закона ме е овластил и за това е започната процедурата. Когато казвате, че нещата са твърде опасни и г-н Банков каза „къде ще отидат хората, какво ще се случва с тях”- имайте предвид, че в момента няма нито един правомерно настанил се там. От всичките 54 собственика има 7 или 8, които живеят там, т.е. всички останали са все едно да влязат във вашата къща и вие да им се радвате без да искате нищо от тях и да ги пускате да разрушават. Каквото и да правят, както и да го правят, това е една друга тема. За анализа, който направи г-н Иванов и г-н Зафиров съм благодарен, това, което казаха е истина и не искам да го преповтарям. Искам само да ви кажа, че съм извървял един доста сериозен път като администрация, провели сме разговори с 4 вече потенциални фирми, с възможности да разрушат този блок, за това и сме формирали тази цена, до момента най-сериозния кандидат е от Стара Загора, имаше фирма и от Ямбол и Бургас. Остана един потенциален с възможности технологични, и за време и за цена. За това сме дали това предложение, имайки предвид първите разговори, индикативни, които сме имали с други фирми, бяха с цена от един милион. Между другото, г-н Канев, тъй като тази тема явно е интересна на доста хора, звъннаха ми и ми съобщиха, че вие сте закупили 13 апартамента, дали чрез подставени лица или не, за г-н Ганев говорят за още, така че, не бих казал, че ОА е изкупила, такива слухова се носят. Всичко останало казано тук не ми звучи сериозно и не искам да го коментирам, само за бл. 18 и 19 искам да кажа, че няма да станат такива, защото точно сега ще направим ремонт, за полицейски участък, с одобреното в общинския бюджет перо, което днес приехте, ремонта би приключил врамките на около месец, след което там ще има денонощно полицейско присъствие и възможности за респект на тези хора. Надявам се на благоразумие, защото това е наистина един дългогодишен проблем, язва, цирей за града и решаването му ще бъде от полза за всички. Приемам предложението, което г-н Зафиров направи като вносител.

      Канев – Г-н кмете, с три изречения искам да ти кажа, че аз съм абсолютно добронамерен, не искам така на дребно да си говорим

Славов – Вие започнахте

Канев – Ако вие се оправите с бл. 20, без да причините щета на гр. Ямбол, аз ще бъда първия човек, който ще дойда тук да ви се извиня. Учудвам се на това, понякога ние ви съветваме и то съвсем като съграждани, за неща, които би следвало да ги чуете, а това е стопанисването на собствеността, някой решения, които могат да се земат не в ущърб на всички останали. Това е въпрос, който трябва да се премисли. Защо не се вслушате в такъв вид съвет.

Славов – Само разбрах, г-н Канев, че сте против, друго не разбрах.

      Зафиров – Мисля, че дебата прекалено много се проточи за бл. 20, трябва да работим по-експедитивно. Даден ни е този ден да решим проблемите на гражданите и то не в малка част. Сесията беше тежка. Основната ни цел е да спестяваме пари на данъкоплатците, като решаваме тяхните проблеми. За това е много лесно да критикуваш и да казваш нещо. Аз много дълго съм критикувал г-н кмета, като ми събори тогава клуба, редакцията на вестника, заведенията и т.н., а пък на г-н Ганев, усложливо бараката му стоеше на центъра. Вие двамата си имате духовна връзка както казах, но най-важното тук е всеки един общински съветник да дава своя принос за това как да се подобрява жизнената среда на гражданите на Ямбол. Това е едно такова решение. Бл. 20 касае целия град, общински съветници, дали някой иска санкция, ами вие го стресирахте г-н кмета, постоянно го атакувате, ами той как няма да иска санкция на ОбС, нормално е. Като я иска, питаме защо я иска, като не я иска, питаме, защо не я иска. Конструктивни предложения, по-експедитивно, за да можем да работим в интерес на гражданите.

Миланов – Има ли други желаещи да се изкажат? Няма. Подлагам на гласуване т.1 от предложението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването

Гласували      за – 22                      против – 1                    въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

Миланов – Подлагам на гласуване т. 2 от проекта за решение на вносителя с корекциите „с ДДС” и „срок по-малък от три месеца”.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването

Гласували      за – 20                      против – 0                    въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.  На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА възлага на Кмета на общината да организира и проведе общо събрание на собствениците на бл. 20 в ж.к.”Райна княгиня”.

2. Упълномощава Кмета на общината да представлява общината като собственик с мандат, да предложи и гласува решение за премахването на опасната сграда от изпълнител определен след съответна състезателна процедура за възлагане на обществена поръчка при параметри – срок на изпълнение до 3 месеца, цена под 200 000 лв./със ДДС/.

 

 

Миланов – Изтече и времето, което си бяхме дали за тази сесия, ще помоля председателите на групи и всички останали да останат за да решим кога ще продължим останалите точки от ХХХV заседание на ОбС Ямбол.

 

Миланов – Уважаеми колеги, след разговора, който се проведе с председателите на групи, обявявам ХХХV заседание за приключило, ще поканя председателския съвет през тази седмица, за да вземе решение за следващо заседание, то може да бъде и в началото на септември.

 

 

 

 

                                   Председател ОбС - Ямбол:

 

                      Г. Миланов

         

                                   Протоколисти:

 

                                                                                                                                                      Ан. Господинова

                                                                                 

 

 

                                                                                  Т. Едрева