ПРОТОКОЛ № ХХХVІ

 

            Днес, 08.09.2010г. съгласно чл.23, ал.2 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № 910101/0009/02.09.2010г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол.

            От общо 37 общински съветници присъстваха  35, отсъстваха двама:

Динка Димитрова и Галина Симеонова

            На заседанието присъства г-н Г. Славов – кмет на община Ямбол.

Кворум в 9.12 часа – 27 съветника.

Председателят на Общински съвет - Ямбол г-н Георги Миланов откри тридесет и шестото редовно заседание на Общинския съвет.

Миланов - Постъпили са предложения за директно излъчване на днешното заседание на ОбС Ямбол от „Диана кабел ТВ” и „Супер вижън плюс”. Съгласно нашия правилник съм длъжен да го подложа на гласуване.

Подлагам на гласуване предложението за пряко излъчване на днешното заседание.

Гласували      за – 24                    против – няма                      въздържали се – няма

Приема се.

Зафиров – Чете питане относно престой в подземен обществен гараж пред МОЛ Ямбол. (приложено към материалите по заседанието)

Чете питане относно изработване на Общ устройствен план на Ямбол. (приложено към материалите по заседанието)

Зафиров – Питанията ми са продиктувани от това: едното от граждани на Ямбол, а другото от това, че тепърва ОА иска да внесе предложение за синя зона. Трябва да е ясна визията на гр. Ямбол за дълги години напред. За това ние трябва да имаме ясно виждане до къде сте стигнали с работата.

Славов – На единия от въпросите, бих могъл да дам коментар в момента. По въпроса за Общ устройствен план, който като процедура тече. Съгласно разпоредбите, по които се изработва Общ устройствен план и след проведената процедура, независимо от забавянето, в процес на резултат, от процес на желание на процедурата и съответните съдебни проверки беше сключен договор по-късно, за това има леко забавяне в сроковете, които ние първоначално си представяхме, че ще тече процедурата, но тя си върви съвсем по хронографа, така както е заложено по договор. Предстои в съвсем скоро време да бъде проведено обществено обсъждане на база на етапността, до която е стигнало изработването на ОУП, така както е по съответните нормативни разпоредби. Така че, не е провеждано такова обществено обсъждане, тепърва предстои да се проведе, а самото изработване на ОУП нека да приемем така, че е на прага, в рамките на месец ще се направи такова обществено обсъждане. На прага на необходимостта на такова обществено обсъждане, което е фаза преди да се премине към окончателно довършителни работи по ОУП и след това приемането му, т.е. внасянето му в зала на ОбС и приемането от ОбС. Така или иначе това е публична процедура и всичко онова, което предстои да се случи с ОУП, тъй като той е един от най-важните документи касаещи устройството и бъдещото развитие на града през следващите условно казано 30 години. Надявам се да има и на общественото обсъждане достатъчно много предложения и дебати, както след това достатъчно много, изрично обаче подчертавам - ползотворни дебати в ОбС.

Миланов – Ще Ви бъде отговорено писмено в установения в правилника срок.

Зафиров – Г-н Кмете, аз не се съмнявам, че искате да работите за гражданите на Ямбол, ако други съветници имат такива съмнения. Вие знаете, че скоро се откри последния ЛОТ на магистрала „Тракия”, която ще минава близко до гр. Ямбол. Лидера на ПП ГЕРБ - Бойко Борисов, каза точно и ясно - „Смятаме в следващите години да изградим още повече пътища!”. За да бъде обаче още по-комуникативен този град, ние трябва да сме наясно, какви комуникации той ще има към тези пътни възли. Освобождават се и нови имоти, за това, аз Ви моля, в писмен вид, ако можете да ми дадете един по-изчерпателен отговор. Аз съм го написал в моето питане, за да можем да си взаимодействаме всички - общински съветници, които са и наясно с тези неща, да могат да бъдат полезни за оформянето и изграждането на този план. Това е целта на едно такова обсъждане. А за паркинга, аз съм сигурен, че Вие ще направите необходимите сондажи, като представител на ОбС и на ОА, за да може поне този престой да стане 2 часа. В самия паркинг, за да може гражданите спокойно да си ходят по центъра, а не да се притесняват, че на 25-та минута трябва да излязат от паркинга. Вие сам го казахте, трябва да се изграждат такива паркинги, за да бъде по-комуникативен центъра.

Канев - Чете питане относно поставени въпроси. (приложено към материалите по заседанието)

Кескинов - /изказване от място, не се чува/

Канев – Призовавам г-н Кескинов, вместо да адвокатства от място, да му стане адвокат в съдебната зала.

Миланов – Ще Ви бъде отговорено писмено в установения в правилника срок.

Майсторов - Чете питане относно ремонт на ул. в кв. „Златен рог” – от бензиностанция „Геомекс” до ГПЧЕ „Васил Карагьозов”. (приложено към материалите по заседанието)

Миланов – Ще Ви бъде отговорено писмено в установения в правилника срок.

Стефанов – Искам преди да отправя своето питане, да ви обърна внимание, на това, че днешното заседание е пълна пародия. Аз, лично не чух откриване на това заседание. Второ, няма звук и не се чува, какво се говори от трибуната на този ОбС. Трето, току що ми съобщиха, че и по телевизиите няма звук. Четвърто, на което искам да ви обърна особено внимание, тези питания са отправени към кмета на общината. Да виждате кмет тук на това заседание? Ако ние ще се питаме помежду си, това можем да го направим и в комисиите. Така че, г-н Председател, обръщам Ви внимание, да бъдете така добър, да поканите кмета, да си седне на мястото и да изслушва питанията, защото той трябва да отговаря на тези питания.

Миланов - Г-н Стефанов, предал съм питанията в писмен вид на кмета и той е запознат с тях и ще отговори със сигурност.

Стефанов – Няма как да е запознат, сега са внесени питанията, така че това не е вярно, което казвате.

Миланов - Имате думата да огласите питането си.

Стефанов - Аз към кого да отправя питането си? Добре, ще прочета питането си, като декларация в този случай, защото няма към кого да се обърна, в самото питане си има обръщение „г-н кмет”.

Чете питане относно поставени въпроси. (приложено към материалите по заседанието)

Миланов – Ще Ви бъде отговорено писмено в установения в правилника срок.

Ганев - Чете питане относно изграждане на водопровода на ул. „Граф Игнатиев” и ул. „Генерал Заимов”. (приложено към материалите по заседанието)

Чете питане относно обществени поръчки с предмет „Доставка на готова храна за нуждите на деца от ДДЛРГ „Ю. Гагарин” – гр. Ямбол”. (приложено към материалите по заседанието)

Миланов – Ще Ви бъде отговорено писмено в установения в правилника срок.

Славов – Изключвайки първите два въпроса на г-н Зафиров, в които имаше наистина загриженост за града и обществена ползва от това, което се пита, доколкото разбирам всички тези въпроси, които зададоха господата К. Канев, Н. Стефанов, Пл. Майсторов и Н. Ганев, които по същество са едно и също нещо, но с различни точки и с една единствена цел да се покаже кмета, колко е лош, колко е корумпиран, колко краде, колко всичко е в батака, че не може да бъде. Искам да споделя няколко неща: Писмените отговори ще ви ги дам следващия път, гарантирам ви го и ще ви ги зачета, така, както вие зачетохте вашите въпроси. Но не е необходимо г-н Канев, с цялото ми уважение към Вас, както започвате с дълбоко уважение, да се напъвате толкова, за да попитате нещо, което последните две години върви в публичното пространство и всички го знаят. Има една старовременна българска поговорка „напънала се планината и родила мишка”. Не е необходимо, това на всички е ясно и видно. За това, което г-н Майсторов и г-н Стефанов питат е пак по същество, което вие и г-н Ганев питате. Аз, ако съм на тяхно място, когато изляза тук ще започна с това „дълбоки извинения към гражданите”, за това, че ги излъгаха в очите, когато подписаха декларациите, че ще напуснат ОбС, ако бъдат изключени от партията, заради тежки нарушения. Решение на Изпълнителна комисия, лично уважени от председателя - към него момент г-н Цветанов, за да бъдат изключени, това е сериозно уважение, което се прави само за сериозни провинения. Това е нещо, което всеки път, когато се излиза тук, трябва да се започва с това - с извинения към града, за това, че подведоха всички и най-вече ГЕРБ. Колкото до г-н Ганев, човек с близо 10 присъди, знаменосец на групата „Не на корупцията”, която ми е много интересна с всичките тези въпроси, с целия опит, който имам в тази сфера, разбирам го, наистина са много смислени въпроси, от личен опит. Но всичко това, което цитирате вие, е една хипотеза. Това са едни съдебни процедури, досъдебни дознания, които са тръгнали по мое желание. И това, че има съдебно дело, преди то да завърши с резултат - нищо не значи за никого, напротив. Нека да изчакаме, има на 13.09.2010 г. заседание, след това има други преписки, които се движат. Но едно нещо мога да ви гарантирам още от сега, след като стане факт, то ще стане и официално публично достояние - още следващата седмица, аз ще заведа лично най-вероятно граждански иск за не малко пари, ако не ми стигнат парите за таксата ще събера от приятели и познати за първата процедура, която ВКП (върховна конституционна прокуратура), която вече върна без право на обжалване, защото няма никакво основание за това и тя касае точно ремонта на пътищата, фирмата, която беше избрана и процедурата, която беше избрана за ремонт на пътищата. Както и преди казах, може да поискам няколко милиона, ако съда реши, че те са основателни и ги даде, казах пак, че ще ги даря на децата, които са в нужда и на хората, които са в нужда в този град.

Стефанов /процедура/ - Г-н Миланов, аз имам едно питане. До колко днешното заседание на ОбС – Ямбол е легитимно? Искам да изясним този въпрос и тогава да продължим по-нататък. На предното заседание аз отсъствах, но се запознах с протокола. Искам да попитам - това продължение на предното заседание ли е или е ново заседание? Защото, ако е ново заседание...

Миланов - Г-н Стефанов, първо това не е процедура, но ще Ви отговоря на въпроса, за да няма хипотези...

Стефанов - Точно така, трябва да уточним какво правим в момента.

Миланов – В 9.08 часа започна XXXVI Заседание на ОбС - Ямбол, предишното беше XXXV Заседание.

Стефанов - Как прекратихте предното заседание? Точките, които не бяха разгледани, а имаше приет дневен ред, какво стана с приетия дневен ред? Вие подложихте ли на гласуване точките да бъдат отложени за следващото заседание. Такава процедура има ли? Според мен няма и поне това, което пише в протокола, няма такава процедура, т.е. предното заседание не е приключило. Има приет дневен ред и има точки в дневния ред, които не са минали, не са разгледани, не са гласувани. На всичкото отгоре няма и процедура за отлагане на точките за следващо заседание. За това аз до преди малко бях с мисълта, че това е продължение на предното заседание. Искам да ви кажа, че лично аз, този дневен ред го получих на банката си сега, като дойдох сутринта. Значи дневен ред също няма, за да има заседание трябва да има предварително обявен дневен ред. За това искам да ви кажа, да не правим сухи тренировки и без това има процедура за обжалване на предното заседание, вкарайте ги в ред нещата, за да знаем какво правим.

Миланов - Има предварително обявена процедура, има предварително обявен дневен ред, точно в законоустановения срок. Всеки, който е поискал е можел да го получи. Материалите са раздадени в срок. На Председателски съвет се взе решение това да бъде ново заседание с Дневен ред - останалите точки от предходния Дневен ред. Председателския съвет взе решение да предложи на новото заседание, което ще се гледа на тази дата 08.09.2010г., която също се реши на Председателски съвет, точките от дневния ред, които не бяха гледани на предното заседание. Нямаше предложение за продължение на заседанието, нито на предното заседание, нито на председателския съвет. Ако беше продължение нямаше да има тази процедура за внасяне на питания, но тъй като гледам г-н Стефанов, Вие направихте питане, значи Ви е ясно, че това е ново заседание.

Кескинов – Явно в отсъствието на г-ца Симеонова, която е любимка на г-н Канев, е решил, че трябва аз да му стана любимец. Малко е хомосексуално, докато предните му отношения с г-ца Симеонова, по някакъв начин ги възприемахме, отношенията му към мен намирисват на нещо друго, на което аз не съм съгласен. Вече ми писна да се занимава с моята особа, явно трябва малко повече да му се отбележи, че въпреки многото приказки нищо не казва, повтаря едни и същи приказки. Много моля, да не затормозява работата на останалите колеги, слушаме едни и същи, банални, изтъркани приказки. Ако не е г-ца Симеонова, ще е уважението му към кмета, голямата му загриженост към кмета или препоръки към мен. Изключете ме от Вашите пожелания.

Миланов - Г-н Канев, нямате думата, ще реша аз, кога ще му отговорите. Това беше обяснение, като засегнат от Вашите думи. Няма друга процедура, по която да му отговорите. Излезте отвън и се уговаряйте колкото искате. Г-н Канев, седнете си на мястото! Напомням Ви, че в момента пречите на работата на заседанието…

Канев – Ама ти защо му даваш на него думата…

Миланов – Г-н Канев, правя Ви забележка, че продължавате да нарушавате реда…следващото ми изречение ще бъде…

Канев - Какво ще бъде?

Миланов – Г-н Канев, отстранявам Ви от заседанието на ОбС. Моля да напуснете залата…

Канев - И как ще стане тази работа?

Миланов - Поради нарушаване на реда на работата на заседанието обявявам 10 минути почивка в 10.03 часа. Г-н Канев, Вие сте отстранен от това заседание.

 

След почивката кворум 32 съветника в 10.19 часа.

 

Банков /процедура/ - Аз се обръщам към председателя, разбира се, ние бяхме в момента в питанията и отговорите, не знам като какъв г-н Кескинов, взе думата. Наистина може би председателя трябва да прави забележки, когато колегите, може би и аз понякога, се отклоняваме и засягаме лично други колеги. Ако е като засегнат, мисля че и г-н Канев, имаше правото да се изкаже, като засегнат, тъй като приключихме този момент на отговорите и питанията. И молбата ми е към председателя, наистина да не си реализира наказанието. Това което е като забележка да си остане забележка и да даде възможност на г-н Канев, да си направи обяснението, за да можем да продължим нататък, да не влизаме още в самото начало, да изостряме обстановката. Имаме работа, тя не е много до колкото гледам дневния ред, да си я свършим навреме. Това е моята молба под формата на процедура. Вярно, Вие имате една две забележки да направите, да го считаме, като забележки, но, мисля че той има право като засегнат, както г-н Кескинов, да си направи обяснението.

Миланов – Г-н Канев, ще Ви кажа, че висите с наказанието си „забележка” и при следващия опит да нарушите реда в залата наистина ще…Г-н Канев, заповядайте да се изкажете за това, че сте се почувствали засегнат от думите на г-н Кескинов.

Канев – Ако чухте моето питане, то беше отправено към г-н Кмета. Към г-н Кескинов, който няма никакво основание да се чувства засегнат или ако не се чувства засегнат от това, което аз питам кмета, това е съвсем друг въпрос. Аз отдавна го призовавам като Председател на правната комисия тук да взима отношение по наистина правни въпроси. Това, което аз го призовах в случая е да вземе отношение по един въпрос, който касае съгражданите и с които ние евентуално ще ги ощетим в размер на милиони левове. Това са евентуалните резултати от съдебните дела заведени срещу нашия кмет за най-различни злоупотреби, колкото да ви припомня - до тук те са 6 на брой. И тук наистина трябваше едно такова отношение, което е експертно, към което аз апелирах. Не виждам, защо той се засяга и после, аз не можах да разбера, ако някой има проблеми наистина с пола си, това не е мястото тук да се решават тези неща. В каква връзка на мен ми се отговаря по този начин, ако не била г-ца Симеонова, бил той, пола му такъв и т.н. нещо от този род. Нещо, което е абсолютно ненужно да се говори и то пред нашите съграждани, ето две телевизии ни снимат днес. И в този смисъл, аз апелирам и към вас г-н Председател, вие се държите абсолютно преференциално по отношение на хора, които…, аз ще бъда съвсем кратък, ще кажа още две, три изречения и ще си седна на мястото. Това е трибуна на ОбС, от която всички общински съветници, за което са призвани от нашите съграждани на първо място да защитят техните интереси, а на второ място тук се провежда наистина диалог. И ако някой иска да го провежда с натискане на копчето, на други да се ограничават изказванията, защото не били в правилна насока…

Миланов - Дадох Ви думата по точно определен повод. Много моля, не ми водете лекция, имахте желание да се изкажете като лично засегнат от г-н Кескинов,…

Канев - Това е част от моето отношение, г-н Председател.

Миланов - Много моля, да си седнете на мястото. Днес е светъл християнски празник и в тази връзка, трябва в тази зала всички да се отнасяме един към друг по начина, по който бихме желали да се отнасят към нас самите. Уважаеми колеги, минаваме към обсъждане на дневния ред. Ще напомня на всички, че на Председателския съвет, проведен на 26.08.2010 г. беше взето решение Дневен ред на XXXVI заседание на ОбС – Ямбол да бъдат точките, които не бяха разгледани на XXXV заседание на ОбС – Ямбол. В тази връзка са и раздадените пред вас в законоустановения по Правилник срок - Дневен ред на XXXVI заседание на ОбС – Ямбол. И все пак, ако имате предложения, мнения и становища по дневния ред моля, да ги изразите.

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1.  Предложение от кмета на общината относно продължаване срока на договори за наем на земеделски земи.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение от кмета на общината относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение от кмета на общината относно предоставяне за безвъзмездно ползване на имот ЧОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение от ПК ТУ и ПК ИТ относно одобряване на ПУП – ПРЗ с идентификатори № 87374.56.84 и № 87374.56.40.

ВН-ЛИ: ПК ТУ и ПК ИТ

 1. Предложение от кмета на общината относно предварително съгласие от ОбС - Ямбол за прокарване на трасета на външни водопровод, водопроводно и канализационно отклонения през поземлен имот, собственост на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение от кмета на общината относно учредяване право на строеж по постъпило заявление от собственици на търговски обекти, застроени в ПИ № 87374.550.2 по КК на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно съгласуване на техническо задание за изработване на ПУП за обект Кабелна линия през землището на с. Безмер и землището на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно съгласуване на задание за изработване на ПУП - ПП за обект на техническата инфраструктура на територията на две общини на основание чл.124, ал.4 от ЗУТ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предварително съгласие от ОбС - Ямбол за прокарване електропровод през ПИ, собственост на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение от кмета на общината относно учредяване на допълнително право на строеж в ПИ № 87374.542.9 по КК на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно допълване и изменение състава на ПК при ОбС Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Миланов

 

Миланов - Имате думата по дневния ред. Няма желаещи.

Подлагам на гласуване целия дневен ред. (изчита се)

Гласували      за – 21                        против – 1                       въздържали се – 2

Приема се.

 

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Предложение от кмета на общината относно продължаване срока на договори за наем на земеделски земи.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение от кмета на общината относно продажба на общински имоти ПО ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение от кмета на общината относно предоставяне за безвъзмездно ползване на имот ЧОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение от ПК ТУ и ПК ИТ относно одобряване на ПУП – ПРЗ с идентификатори № 87374.56.84 и № 87374.56.40.

ВН-ЛИ: ПК ТУ и ПК ИТ

 1. Предложение от кмета на общината относно предварително съгласие от ОбС - Ямбол за прокарване на трасета на външни водопровод, водопроводно и канализационно отклонения през поземлен имот, собственост на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение от кмета на общината относно учредяване право на строеж по постъпило заявление от собственици на търговски обекти, застроени в ПИ № 87374.550.2 по КК на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно съгласуване на техническо задание за изработване на ПУП за обект Кабелна линия през землището на с. Безмер и землището на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно съгласуване на задание за изработване на ПУП - ПП за обект на техническата инфраструктура на територията на две общини на основание чл.124, ал.4 от ЗУТ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предварително съгласие от ОбС - Ямбол за прокарване електропровод през ПИ, собственост на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение от кмета на общината относно учредяване на допълнително право на строеж в ПИ № 87374.542.9 по КК на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно допълване и изменение състава на ПК при ОбС Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Миланов

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение от кмета на общината относно продължаване срока на договори за наем на земеделски земи.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Славов – Представи предложението по приложения материал. Към тази точка има корекция и тя е със следното основание: (изчита, приложено към материалите)

ПК УОИКОПДОУ - Приема направеното предложение.

           Миланов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения. Няма желаещи.

Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя с направените промени.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 23            против – няма                 въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот?

Канев – За протокола, гласувах “ЗА”

Приема се.

 

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 25            против – няма                 въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.          

Приема се.

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 17, ал. 6, чл. 24. ал. 2 и чл. 68, ал. 3 от НРПУРОИ удължава срока на договора за наем на „Агромейт” ООД за срок от 1 година, считано от 01.11.2010 г., за:

- имот № 87374.24.128 в местност „Гюр чешма”, с площ 9.004 дка срещу заплащане на годишна наемна цена в размер на 119.56 лв.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 17, ал. 6 и чл. 68, ал. 3 от НРПУРОИ удължава срока на договорите за наем на ЗК „Нова идея” за:

- имот № 87374.47.21 в местност „Домуз дере”, с площ 7.192 дка за срок от 3 години, считано от 21.08.2010 г. срещу заплащане на годишна наемна цена в размер на 85.79 лв.

- имот № 87374.45.175 в местност „Бозалъка”, с площ 6.801 дка за срок от 3 година, считано от 21.08.2010 г. срещу заплащане на годишна наемна цена в размер на 88.51 лв.

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение от кмета на общината относно продажба на общински имоти ПО ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Славов - Представи предложението по приложения материал.

ПК УОИКОПДОУ приема направеното предложение. Г-н Стефанов и г-н Димов са с особено мнение.

            Миланов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения. Няма желаещи.

Миланов – Правя процедурно предложение да гласуваме точките анблок.

            Банков /обр. мн./ -  Аз съм против гласуването анблок, защото тук има някои обекти, с които аз лично не съм съгласен, имам предвид „Бакаджик”, етажите, в които има наематели, които дълги години работят, развиват бизнес. И мисля, че може да се тръгне на някаква продажба, на някакви части от тях, но не на всичко, ако тръгнат продажбите тогава да минем  на другите, които развиват бизнес. За това моето предложение е да гласуваме точка, по точка.

            Славов – Аз мисля, че няма основание за притеснение, напротив би трябвало тези хора, които в момента ползват помещенията под наем да се чувстват донякъде удовлетворени, защото ще имат възможността, ако бизнеса е нормален и се развива да кандидатстват и да ги закупят, ако не, те по презумпция са защитени в срока на изпълнение на този договор и който и да ги купи в рамките на тези 3 години, в които е сключен договора той си продължава автоматично. Така че, няма ощетяване интереса на наемателите, напротив има възможност те да си продължат бизнеса закупувайки си имота и той да стане много по-сериозен.

            Миланов - Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Обявявам резултатите от гласуването.                 

Гласували      за – 15            против – 10                 въздържали се – 4    

Мехмедов – За протокола, гласувах “ЗА”

Миланов - Поради това, че г-н Мехмедов не е гласувал моля за прегласуване на точката.

Подлагам на гласуване процедурното предложение за прегласуване на процедурното предложение за гласуване точките анблок.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 22            против – 4                 въздържали се – 2    

            Приема се.

            Подлагам на гласуване процедурното предложение за гласуване точките анблок.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 14            против – 12                 въздържали се – 4    

            Не се приема.

Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 19            против – 11                 въздържали се – 2    

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.          

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Славов – Точките, така както ги е внесъл вносителят, т.е. аз, са първо и второ римско, останалото са обекти, които са изброени. Нека да правим разлика между обект и точка за предложение за решение, така че, аз се съгласих, както и вие да няма анблок и да приемаме точка, по точка.

Миланов - Уважаеми колеги, подлагам на гласуване точките от второ римско една, по една.

Подлагам на гласуване т.1 от т.II от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 18            против – 11                           въздържали се – 3    

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.          

            Не се приема.

            Зафиров / отр. вот /– Г-н Председател, тази сесия на криво Ви тръгна нещо. Аз нацяло се обърках, вярвам, че и колегите са объркани. Има имоти, които наистина нямат наематели и общината трябва да си осъществи нейната капиталова програма и трябва да влязат необходимите средства. Има имоти, които наистина имат хора, които са наeмaтели и това може би беше презумпцията на г-н Банков и на другите съветници, които искат да се гласуват точка, по точка и да се извадят тези неща. Но аз нацяло се обърках - първо римско го гласуваме цялото, все едно го гласуваме анблок, а второ римско го гласуваме имот, по имот. И всичко тръгна точно от момента, когато г-н Канев и г-н Кескинов, влязоха в пререкания. Спазвайте Правилника, той е за това, да се чете. Свързано е с тази точка. За това ми беше отрицателния вот, за това гласувах против. Ще ви го зачета чл.35, т.8.5 председателя на ОбС може да отстрани от свое заседание общински съветник”. Всичко е много хубаво в този Правилник, точно и ясно е написано. Г-н Председател, много съжалявам, че трябва да ви го кажа, но вие този път проявихте безхарактерност, уплашихте се от г-н Канев, това е моето мнение, това е мнението на всички.

Миланов – г-н Зафиров, излязохте да обясните Вашият отрицателен вот, за което Ви напомням за спазване на Правилника.

            Подлагам на гласуване т.2 от т.II от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 13            против – 15                           въздържали се – 4    

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма           

Не се приема.

Зафиров – Г-н Председател, друг път като правите забележки да знаете на кой ги правите и как ги правите. Второ, бях подготвил едно предложение за смяна на председателя на ОбС, ако ми направите втора забележка ще изляза няма проблем, няма проблем и други съветници могат да излязат. Тогава не ми стигнаха 2 минути да го внеса, ако продължавате да се държите по този начин ще го внеса това предложение.

Миланов – Г-н Зафиров, преди малко Ви направих само напомняне.

Подлагам на гласуване т.3 от т.II от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 16            против – 12                           въздържали се – 5    

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма           

Не се приема.

Подлагам на гласуване т.4 от т.II от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 13            против – 12                           въздържали се – 4    

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма           

Не се приема.

Подлагам на гласуване т.5 от т.II от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 15            против – 12                           въздържали се – 6    

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма           

Не се приема.

Подлагам на гласуване т.6 от т.II от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 18            против – 8                                          въздържали се – 6    

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма           

Не се приема.

Подлагам на гласуване т.7 от т.II от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 18            против – 10                           въздържали се – 4    

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма           

Не се приема.

            В залата е шумно, безредие, предизвикано от изказвания на г-н Канев от място.

            Миланов – Г-н Канев, отстранявам Ви от заседанието. Още един желаещ, може би има г-н Ганев, правя Ви напомняне да не се обаждате от място. Г-н Канев, отстранявам Ви от залата поради това, че постоянно се обаждате от място и нарушавате реда за работа на ОбС. Много моля, да напуснете залата...(Канев от място)...Г-н Канев, моля да бъдете така добър да напуснете залата!...(Канев от място)...Това не ме плаши. Искам да Ви помоля най-учтиво да напуснете залата...(Канев от място)...Уважаеми колеги, обявявам 15 минути почивка в 10.51 часа и ако г-н Канев, продължи да е в залата след това, няма да е 15 минути почивката.

 

След почивката кворум 32 съветника в 11.25 часа.

 

Миланов – Г-н Канев, мисля че мястото Ви не е в тази зала.

Милков /процедура/ - На основание чл.52, т.1 и т.2 взимам думата за процедурно предложение в две части. Първо, за да възразя срещу начина, по който се води заседанието до този момент, като се въздържам да правя повече обяснения. С това завършвам, че ако по този начин заседанието продължи, нищо не ни очаква, освен да го прекратим скоро време на следващата почивка, сигурно. Да не прекалявате да вземате почивки, които всъщност нямат пълно основание, защото говорим, когато няма ред в заседанието, а не когато председателя има проблем с определен съветник. И второто ми процедурно предложение, което предлагам да се гласува на основание чл.35, т. 10 от нашия Правилник, да гласуваме наложеното наказание отстраняване от заседание, както съветника, който председателя му е наложил има право.

Канев – По време на почивката г-жа Хаджигеоргиева ми зададе много естествен въпрос – „Не трябва ли мен да отстранят?”, защото тя ме попита нещо, на което аз и дадох отговор. Всички в залата си говореха. Аз разбирам, че преференциалните чувства на г-н Председателя към мен намират такъв израз, но това г-н Председател, е дълбоко неправилно. Аз с нищо в случая не бях нарушил реда в ОбС. Реда го нарушават всички останали и то пред Вас, и то с Ваше съдействие. За това, аз Ви призовавам, Вие да оттеглите това, което наричате наказание, сиреч моето изгонване. Защото вижте, това не е наказание в края на краищата, това е една част от цялата машинация, която става в ОбС, пред погледа на всички наши съграждани. Някои от общинските съветници да бъдат дискредитирани с помощта на мнозинството. С цел да стане едно мълчаливо съгласие в ОбС и да се правят неща, които завършват обикновено с дела в окръжния ни съд. В този смисъл призовавам Вас, първо и после колегите да проявят някаква съвест, някакво отношение към мен, а по отношение на всичко това, което става в ОбС. Защото както Вие сам се изразихте, че моето място не е тук, моето място е точно тук, защото това е определено с волята на ямболските избиратели. А за всичко останало, така наистина си го помислете и аз Ви призовавам трайно да смените Вашия тон към мен. Всички виждаме, че днешната сесия е в нарушение на всички наши правила, това е отчетливо.

Миланов - Има постъпило процедурното предложение на г-н Милков.

Канев - Очевидно тук има някакво не разбиране колеги, единственото право за оспорване на тази точка съм аз и в този смисъл аз първо призовах г-н Миланов да коригира начина си на водене на заседание и да оттегли сам точката, която е безсмислена...

Миланов – Г-н Канев, седнете си на мястото, разбрах.

Канев - Разбира се, че оспорвам./от зала/

Миланов - Искам да го кажете гласно, тъй като аз не го чух. Вие ме призовахте аз да го оттегля, няма да го оттегля. Ако го оспорвате, имате правото.

Канев – Съвсем ясно е, аз може би разбрах, може би всички разбраха, това е съвсем елементарно, че аз оспорвам. Съжалявам, че г-н Миланов не държи на интелекта си, а пита по няколко пъти едно и също нещо.

Миланов - Уважаеми колеги, поради това, че г-н Канев оспорва наложената му дисциплинарна мярка, отстраняване от заседанието според Правилника подлагам на гласуване наложената мярка отстраняване от заседание. Който е съгласен с наложената мярка гласува „ЗА”, който е против наложената мярка гласува „ПРОТИВ”. Има технически проблем, ще рестартираме системата за гласуване, след което ще минем към гласуване. Подлагам на гласуване, тъй като системата не работи, няма как да подложа гласуването да става с ръка. Подлагам на гласуване гласуването по отстраняването на г-н Канев да стане с вдигане на ръка. И тъй като няма система на която да го подложа на гласуване, който е съгласен с наложената мярка моля да гласува. / С вдигане на ръка от място съветниците обявиха своя вот.

Да остане – 16                                  За отстраняване – 5

След проведеното гласуване г-н Канев остава в заседанието.

Миланов – Системата е рестартирана. Проверка на кворум 32 съветника в 11.26 часа. Продължаваме с гласуване на точките по ред.

Подлагам на гласуване т.8 от т.II от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 21            против – 7                 въздържали се – 2    

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма           

Приема се.

Подлагам на гласуване т.9 от т.II от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 22            против – 8                 въздържали се – 2    

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма           

Приема се.

Подлагам на гласуване т.10 от т.II от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 19            против – 8                 въздържали се – 4    

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма           

Приема се.

Подлагам на гласуване т.11 от т.II от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 20            против – 8                 въздържали се – 3    

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.          

Приема се.

 

            Канев – отр. вот – Аз, мисля че действията на вносителя са правно необмислени, защото преди няколко месеца ние гласувахме за удължаване срока на наемателите на тези заведения. Не е убедителен отговора, че както е договора продължен с 2 или 3 години, не мога да се сетя точно с колко беше удължен срока на наемателите. При закупуване какво се получава, наемателите остават ли, по нормално е правно те да напуснат, защото те са закупени и вече тези магазини имат един реален собственик. В този смисъл на думата, според мен беше по-логично ние да прекратим първо договорите с наемателите или това да се беше внесло като задължителна клауза, за това гласувах против.

Подлагам на гласуване т.12 от т.II от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 21            против – 9                 въздържали се – 2    

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.          

Приема се.

Подлагам на гласуване т.13 от т.II от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 21            против – 7                 въздържали се – 4    

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.          

Приема се.

Подлагам на гласуване т.14 от т.II от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 21            против – 7                 въздържали се – 4    

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.          

Приема се.

Подлагам на гласуване т.15 от т.II от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 19            против – 6                 въздържали се – 4    

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.          

Приема се.

Подлагам на гласуване т.16 от т.II от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 20            против – 6                 въздържали се – 3    

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.          

Приема се.

 

            Антонова – Уважаеми колеги, само една най-вероятно техническа грешка. В табличката, която гласувахме буква „В” да допълним, това е първия терен 364.00 кв.м. – площ, а тук в т.17 е площ - 495.00 кв.м. може би е техническа грешка, но не е правилно така да го гласуваме.

            Миланов - Ще изчакаме уточнение от ОА и ще преминем към т.18.

Подлагам на гласуване т.18 от т.II от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 21            против – 4                 въздържали се – 2    

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.          

Приема се.

Подлагам на гласуване т.19 от т.II от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 21            против – 5                 въздържали се – 1    

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.          

Приема се.

Подлагам на гласуване т.20 от т.II от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 20            против – 4                 въздържали се – 1    

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.          

Приема се.

Подлагам на гласуване т.21 от т.II от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 22            против – 1                 въздържали се – 1    

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.          

Приема се.

 

Миланов - Има г-жо Антонова, техническа грешка. Тя е в първо римско, в табличката, не е във второ римско. Правилно е отбелязано 495.00 кв.м. Ще помоля в първо римско, което приехме № 51 – 364.00кв.м. да бъде записано – 459.00кв.м.

 

Подлагам на гласуване т.17 от т.II от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 21            против – 2                 въздържали се – няма    

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.          

Приема се.

Подлагам на гласуване т.22 от т.II от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 22            против – 2                 въздържали се – няма    

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.          

Приема се.

Подлагам на гласуване т.23 от т.II от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 20            против – 1                 въздържали се – няма    

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.          

Приема се.

Миланов – За протокола, гласувах “ЗА”

Антонова – За протокола, гласувах “ЗА”

Подлагам на гласуване т.24 от т.II от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 22            против – 1                 въздържали се – няма    

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.          

Приема се.

Подлагам на гласуване т.25 от т.II от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 21            против – 1                 въздържали се – няма    

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.          

Приема се.

Подлагам на гласуване т.26 от т.II от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 21            против – 1                 въздържали се – няма    

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.          

Приема се.

Подлагам на гласуване т.27 от т.II от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 21            против – 3                 въздържали се – няма    

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.          

Приема се.

Подлагам на гласуване т.28 от т.II от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 21            против – 3                 въздържали се – няма    

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.          

Приема се.

Подлагам на гласуване т.29 от т.II от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 19            против – 3                 въздържали се – 1    

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.          

Приема се.

Подлагам на гласуване т.30 от т.II от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 20            против – 3                 въздържали се – 1    

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.          

Приема се.

Подлагам на гласуване т.31 от т.II от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 22            против – 1                 въздържали се – няма    

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.          

Приема се.

Подлагам на гласуване т.32 от т.II от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 20            против – 1                 въздържали се – няма    

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.          

Приема се.

Подлагам на гласуване т.33 от т.II от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 17            против – 1                 въздържали се – няма    

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.          

Не се приема.

 

Няколко съветника възразяват от място, че вота им не е отразен, други, че не са успели да гласуват.

Няма кворум в залата

 

Миланов - Поради това, че някои колеги не са гласували и не са съгласни с вота предлагам процедурно прегласуване на гласуването.

Подлагам на гласуване процедурното предложение за прегласуване на т.33 от т.II.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 21            против – 1                 въздържали се – 1    

Приема се.

Подлагам на прегласуване т.33 от т.II от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 21            против – 1                 въздържали се – няма    

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.          

Приема се.

Подлагам на гласуване т.34 от т.II от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 22            против – 1                 въздържали се – няма    

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.          

Приема се.

Подлагам на гласуване т.35 от т.II от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 21            против – 1                 въздържали се – няма    

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.          

Приема се.

Подлагам на гласуване т.36 от т.II от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 21            против – 1                 въздържали се – няма    

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.          

Приема се.

Подлагам на гласуване т.37 от т.II от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 21            против – 1                 въздържали се – няма    

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.          

Приема се.

Подлагам на гласуване т.38 от т.II от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 23            против – 1                 въздържали се – няма    

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.          

Приема се.

Подлагам на гласуване т.39 от т.II от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 21            против – 1                 въздържали се – няма    

Има ли несъгласни с обявения вот?         

Антонова - За протокола, гласувах “ЗА”

Приема се.

Подлагам на гласуване т.40 от т.II от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 21            против – 1                 въздържали се – няма    

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.          

Приема се.

Подлагам на гласуване т.41 от т.II от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 21            против – 1                 въздържали се – няма    

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.          

Приема се.

Подлагам на гласуване т.42 от т.II от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 18            против – 2                 въздържали се – няма    

Има ли несъгласни с обявения вот?

             Лилов - За протокола, гласувах “ЗА”       

Приема се.

            Подлагам на гласуване т.43 от т.II от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 22            против – 1                 въздържали се – няма    

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.          

Приема се.

Подлагам на гласуване т.44 от т.II от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 20            против – 1                 въздържали се – няма    

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.          

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            І.  На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост прави следното допълнение

       В т. ІІІ „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия”

      буква „Б”  „Имоти, които Община Ямбол има намерение да продаде” от Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ямбол през 2010 г., приета с Решение по точка петнадесета на тридесетото заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 28.01.2010 г. се допълва:

 

        Местонахождение                                                Застроена площ /ЗП/ кв.м.

21.

Обособени самостоятелни обекти в подземен, партерен, първи

и втори етаж от сградата на ул. „Търговска” № 57

  

буква „В” Общински терени в регулация и земя общинска собственост, които Община Ямбол има намерение да продаде” от Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ямбол през 2010 г., приета с Решение по точка петнадесета на тридесетото заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 28.01.2010 г. се допълва

 

№ по ред

ПИ с кадастрален №

Площ

Местонахождение

51

87374.524.22

459.00

източно от ул. „Ямболска стачка” гр. Ямбол

52

87374.524.23

495.00

източно от ул. „Ямболска стачка” гр. Ямбол

53

87374.524.24

483.00

източно от ул. „Ямболска стачка” гр. Ямбол

54

87374.524.25

457.00

източно от ул. „Ямболска стачка” гр. Ямбол

55

87374.524.26

431.00

източно от ул. „Ямболска стачка” гр. Ямбол

56

87374.524.27

410.00

източно от ул. „Ямболска стачка” гр. Ямбол

57

87374.524.28

393.00

източно от ул. „Ямболска стачка” гр. Ямбол

58

87374.524.29

376.00

източно от ул. „Ямболска стачка” гр. Ямбол

59

87374.524.30

359.00

източно от ул. „Ямболска стачка” гр. Ямбол

60

87374.524.31

350.00

източно от ул. „Ямболска стачка” гр. Ямбол

61

87374.524.32

350.00

източно от ул. „Ямболска стачка” гр. Ямбол

62

87374.524.33

350.00

източно от ул. „Ямболска стачка” гр. Ямбол

63

87374.524.34

1252.00

източно от ул. „Ямболска стачка” гр. Ямбол

64

87374.524.35

525.00

източно от ул. „Ямболска стачка” гр. Ямбол

65

87374.524.36

340.00

източно от ул. „Ямболска стачка” гр. Ямбол

66

87374.524.37

349.00

източно от ул. „Ямболска стачка” гр. Ямбол

67

87374.524.38

358.00

източно от ул. „Ямболска стачка” гр. Ямбол

68

87374.524.39

369.00

източно от ул. „Ямболска стачка” гр. Ямбол

69

87374.524.40

383.00

източно от ул. „Ямболска стачка” гр. Ямбол

70

87374.524.41

397.00

източно от ул. „Ямболска стачка” гр. Ямбол

71

87374.524.42

411.00

източно от ул. „Ямболска стачка” гр. Ямбол

72

87374.524.43

421.00

източно от ул. „Ямболска стачка” гр. Ямбол

73

87374.524.44

427.00

източно от ул. „Ямболска стачка” гр. Ямбол

74

87374.524.45

432.00

източно от ул. „Ямболска стачка” гр. Ямбол

75

87374.524.46

564.00

източно от ул. „Ямболска стачка” гр. Ямбол

76

87374.524.47

1010.00

източно от ул. „Ямболска стачка” гр. Ямбол

77

87374.524.48

607.00

източно от ул. „Ямболска стачка” гр. Ямбол

78

87374.524.49

548.00

източно от ул. „Ямболска стачка” гр. Ямбол

 

             ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол,  продава чрез публичен търг  следните  имоти – частна общинска собственост:

            1. – Не се прие.

            2. – Не се прие.

            3. – Не се прие.

            4. – Не се прие.

            5. – Не се прие.

            6. – Не се прие.

            7. – Не се прие.

8. Склад - самостоятелен обект, идентификатор 87374.541.36.2.8 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и едно точка тридесет и шест точка две точка осем/ по КК на гр. Ямбол, представляващ част от партерен етаж на шестетажна монолитна сграда, строена 1970 г., с идентификатор 87374.541.36.2, построена с отстъпено право на строеж в общински ПИ 87374.541.36 по кадастралната карта на града, идентичен с УПИ ХVІІІ-36, кв.91 по действащия ПРЗ на ЦГЧ на гр. Ямбол, ул. "Търговска" № 57, гр. Ямбол, с площ 29.00 /двадесет и девет/ кв.м. и 1.27 /едно цяло и двадесет и седем/ % идеални части от общите части на сградата, равно на 3.81 /три цяло и осемдесет и един/ кв.м., актуван с АОС 1614/ 21.07.2010 г., при граници:. над обекта - самостоятелен обект с идентификатор 87374.541.36.2.12, на същия етаж – самостоятелни обекти с идентификатори 87374.541.36.2.7 и 87374.36.2.9 и под обекта - самостоятелен обект с идентификатор 87374.541.36.2.17. Начална тръжна цена на имота 22 600.00 лв. без ДДС, в т.ч. 4 900.00 лв. –отстъпено право на строеж върху общински терен. Депозит за участие – 2 260.00 лв.

9. Склад - самостоятелен обект, идентификатор 87374.541.36.2.7 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и едно точка тридесет и шест точка две точка седем/ по КК на гр. Ямбол, представляващ част от партерен етаж на шестетажна монолитна сграда, строена 1970 г., с идентификатор 87374.541.36.2, построена с отстъпено право на строеж в общински ПИ 87374.541.36 по кадастралната карта на града, идентичен с УПИ ХVІІІ-36, кв.91 по действащия ПРЗ на ЦГЧ на гр. Ямбол, ул. "Търговска" № 57, гр. Ямбол, с площ 19.00 /деветнадесет / кв.м. и 0.84 /нула цяло и осемдесет и четири/ % идеални части от общите части на сградата, равно на 2.52 /две цяло и петдесет и два/ кв.м актуван с АОС 1613/ 20.07.2010 г., при граници:. над обекта - самостоятелен обект с идентификатор 87374.541.36.2.12, на същия етаж – самостоятелни обекти с идентификатори 87374.541.36.2.3 и 87374.36.2.8. Начална тръжна цена на имота 14 500.00 лв. без ДДС, в т.ч. 3 220.00 лв. –отстъпено право на строеж върху общински терен. Депозит за участие – 1 450.00 лв.

10. Магазин - самостоятелен обект,  идентификатор 87374.541.36.2.4 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и едно точка тридесет и шест точка две точка четири/ по КК на гр. Ямбол, представляващ част от партерен етаж на шестетажна монолитна сграда, строена 1970 г., с идентификатор 87374.541.36.2, построена с отстъпено право на строеж в общински ПИ 87374.541.36 по кадастралната карта на града, идентичен с УПИ ХVІІІ-36, кв.91 по действащия ПРЗ на ЦГЧ на гр. Ямбол, ул. "Търговска" № 57, гр. Ямбол, с площ 24.85 /двадесет и четири цяло и осемдесет и пет/ кв.м. и 1.10 /едно цяло и десет/ % идеални части от общите части на сградата, равно на 3.30 /три цяло и тридесет/ кв.м., актуван с АОС 1612/ 20.07.2010 г., при граници:. над обекта - самостоятелен обект с идентификатор 87374.541.36.2.12, на същия етаж – стълбищна клетка, под обекта самостоятелен обект с идентификатор 87374.541.36.2.17. Начална тръжна цена на имота 32 000.00 лв. без ДДС, в т.ч. 4 200.00 лв. –отстъпено право на строеж върху общински терен. Депозит за участие – 3 200.00 лв.

11. Магазин - самостоятелен обект, идентификатор 87374.541.36.2.1 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и едно точка тридесет и шест точка две точка едно/ по КК на гр. Ямбол, представляващ част от партерен етаж на шестетажна монолитна сграда, строена 1970 г., с идентификатор 87374.541.36.2, построена с отстъпено право на строеж в общински ПИ 87374.541.36 по кадастралната карта на града, идентичен с УПИ ХVІІІ-36, кв.91 по действащия ПРЗ на ЦГЧ на гр. Ямбол, ул. "Търговска" № 57, гр. Ямбол, с площ 29.00 /двадесет и девет/ кв.м. и 1.27 / едно цяло и двадесет и седем/ % идеални части от общите части на сградата, равно на 3.81 /три цяло и осемдесет и един/ кв.м. актуван с АОС 1611/ 20.07.2010 г., при граници:. над обекта - самостоятелен обект с идентификатор 87374.541.36.2.12, на същия етаж – самостоятелни обекти с идентификатори 87374.541.36.2.11 и 87374.541.36.2.2, под обекта самостоятелен обект с идентификатор 87374.541.36.2.17. Начална тръжна цена на имота 37 400.00 лв. без ДДС, в т.ч. 4 900.00 лв. –отстъпено право на строеж върху общински терен. Депозит за участие – 3 740.00 лв.

12. Магазин - самостоятелен обект, идентификатор 87374.541.36.2.11 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и едно точка тридесет и шест точка две точка единадесет/ по КК на гр. Ямбол, представляващ част от партерен етаж на шестетажна монолитна сграда, строена 1970 г., с идентификатор 87374.541.36.2, построена с отстъпено право на строеж в общински ПИ 87374.541.36 по кадастралната карта на града, идентичен с УПИ ХVІІІ-36, кв.91 по действащия ПРЗ на ЦГЧ на гр. Ямбол, ул. "Търговска" № 57, гр. Ямбол, с площ 30.00 /тридесет/ кв.м. и 1.32 /едно цяло и тридесет и два/ % идеални части от общите части на сградата, равно на 3.96 /три цяло и деветдесет и шест/ кв.м., актуван с АОС 1610/ 20.07.2010 г., при граници:. над обекта - самостоятелен обект с идентификатор 87374.541.36.2.12, на същия етаж – самостоятелни обекти с идентификатори 87374.541.36.2.1 и 87374.541.36.2.5. Начална тръжна цена на имота 38 300.00 лв. без ДДС, в т.ч. 5 090.00 лв. –отстъпено право на строеж върху общински терен. Депозит за участие – 3 830.00 лв.

13. Магазин - самостоятелен обект,  идентификатор 87374.541.36.2.5 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и едно точка тридесет и шест точка две точка пет/ по КК на гр. Ямбол, представляващ част от партерен етаж на шестетажна монолитна сграда, строена 1970 г., с идентификатор 87374.541.36.2, построена с отстъпено право на строеж в общински ПИ 87374.541.36 по кадастралната карта на града, идентичен с УПИ ХVІІІ-36, кв.91 по действащия ПРЗ на ЦГЧ на гр. Ямбол, ул. "Търговска" № 57, гр. Ямбол, с площ 25.00 /двадесет и пет/ кв.м. и 1.10 /едно цяло и десет/ % идеални части от общите части на сградата, равно на 3.30 /три цяло и тридесет / кв.м., актуван с АОС 1609/ 20.07.2010 г., при граници:. над обекта - самостоятелен обект с идентификатор 87374.541.36.2.12, на същия етаж – самостоятелни обекти с идентификатори 87374.541.36.2.11 и 87374.541.36.2.6. Начална тръжна цена на имота 32 000.00 лв. без ДДС, в т.ч. 4 240.00 лв. –отстъпено право на строеж върху общински терен. Депозит за участие – 3 200.00 лв.

14. Магазин - самостоятелен обект,  идентификатор 87374.541.36.2.6 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и едно точка тридесет и шест точка две точка шест/ по КК на гр. Ямбол,  представляващ част от партерен етаж на шестетажна монолитна сграда, строена 1970 г., с идентификатор 87374.541.36.2, построена с отстъпено право на строеж в общински ПИ 87374.541.36 по кадастралната карта на града, идентичен с УПИ ХVІІІ-36, кв.91 по действащия ПРЗ на ЦГЧ на гр. Ямбол, ул. "Търговска" № 57, гр. Ямбол, с площ 29.00 /двадесет и девет/ кв.м. и 1.27 /едно цяло и двадесет и седем/ % идеални части от общите части на сградата, равно на 3.81 /три цяло и осемдесет и един/ кв.м., актуван с АОС 1608/ 20.07.2010 г., при граници:. над обекта - самостоятелен обект с идентификатор 87374.541.36.2.12, на същия етаж – самостоятелни обекти с идентификатори 87374.541.36.2.3 и 87374.541.36.2.5. Начална тръжна цена на имота 37 700.00 лв. без ДДС, в т.ч. 4 900.00 лв. –отстъпено право на строеж върху общински терен. Депозит за участие – 3 770.00 лв.

15. Обект за обществено хранене - самостоятелен обект,  идентификатор 87374.541.36.2.17 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и едно точка тридесет и шест точка две точка седемнадесет/ по КК на гр. Ямбол,  представляващ подземен етаж на шестетажна монолитна сграда, строена 1970 г., с идентификатор 87374.541.36.2, построена с отстъпено право на строеж в общински ПИ 87374.541.36 по кадастралната карта на града, идентичен с УПИ ХVІІІ-36, кв.91 по действащия ПРЗ на ЦГЧ на гр. Ямбол, ул. "Търговска" № 57, гр. Ямбол, с площ 233.00 /двеста тридесет и три/ кв.м. и 10.23 /десет цяло двадесет и три/ % идеални части от общите части на сградата, равно на 30.69 /тридесет цяло шестдесет и девет/ кв.м., актуван с АОС 1658/ 06.08.2010 г., при граници:. над обекта самостоятелни обекти с идентификатори 87374.541.36.2.4, 87374.541.36.2.2, 87374.541.36.2.1, 87374.541.36.2.8, 87374.541.36.2.9 и 87374.541.36.2.10. Начална тръжна цена на имота 121 900.00.00 лв. без ДДС, в т.ч. 44 827.00 лв. –отстъпено право на строеж върху общински терен. Депозит за участие – 12 190.00 лв.

         16.  Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.521.73 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІ за търговски център и общински подземни паркинг гаражи, кв. 74 по регулационния план на гр. Ямбол.  Имота е с площ 15503.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.521.22, имот  87374.521.61, имот 87374.521.74, имот 87374.521.75 и имот 87374.521.72 . Актуван с АОС – частна № 1594 от 04.03.2010 г. Начална тръжна цена на имота 1 395 300.00 лв, без ДДС. Депозит за участие 139 530.00 лв.

           17. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.22 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка двадесет и две/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 459 /четиристотин петдесет и девет/ кв.м., идентичен с УПИ ІІ /римско-две/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г., при граници: имот № 87374.524.50, имот № 87374.524.23, имот № 87374.524.46, имот № 87374.524.48, имот № 87374.524.49, имот № 87374.524.21, актуван с АОС – частна 1628 от 03.08.2010 г. Начална тръжна цена на имота 27 500.00 лв, без ДДС. Депозит за участие 2 750.00 лв

18. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.23 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка двадесет и три/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 495 /четиристотин деветдесет и пет/ кв.м., идентичен с УПИ ІІІ /римско-три/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г, при граници: мот № 87374.524.50, имот № 87374.524.24, имот № 87374.524.45, имот № 87374.524.46, имот № 87374.524.22, актуван с АОС – частна 1629 от 03.08.2010 г. Начална тръжна цена на имота 29 700.00 лв, без ДДС. Депозит за участие 2 970.00 лв.

19. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.24 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка двадесет и четири/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 483 /четиристотин осемдесет и три/ кв.м., идентичен с УПИ ІV /римско-четири/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г., при граници: имот № 87374.524.50, имот № 87374.524.25, имот № 87374.524.44, имот № 87374.524.45, имот № 87374.524.46, имот № 87374.524.23, актуван с АОС – частна 1630 от 03.08.2010 г.   Начална тръжна цена на имота 28 000.00 лв, без ДДС. Депозит за участие 2 800.00 лв.

20. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.25 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка двадесет и пет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 457 /четиристотин петдесет и седем/ кв.м., идентичен с УПИ V /римско-пет/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г., при граници:  Имот № 87374.524.50, имот № 87374.524.26, имот № 87374.524.43, имот № 87374.524.44, имот № 87374.524.45, имот № 87374.524.24, актуван с АОС – частна 1631 от 03.08.2010 г.   Начална тръжна цена на имота 26 500.00 лв, без ДДС. Депозит за участие 2 650.00 лв.

21. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.26 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка двадесет и шест/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 431 /четиристотин тридесет и един/ кв.м., идентичен с УПИ VІ /римско-шест/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г., при граници:  Имот № 87374.524.50, имот № 87374.524.27, имот № 87374.524.42, имот № 87374.524.43, имот № 87374.524.44, имот № 87374.524.25, актуван с АОС – частна 1632 от 03.08.2010 г.   Начална тръжна цена на имота 25 000.00 лв, без ДДС. Депозит за участие 2 500.00 лв.

22. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.27 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка двадесет и седем/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 410 /четиристотин и десет/ кв.м., идентичен с УПИ VІІ /римско-седем/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г., при граници:  Имот № 87374.524.50, имот № 87374.524.28, имот № 87374.524.41, имот № 87374.524.42, имот № 87374.524.43, имот № 87374.524.26, актуван с АОС – частна 1633 от 03.08.2010 г.   Начална тръжна цена на имота 23 800.00 лв, без ДДС. Депозит за участие 2 380.00 лв.

23. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.28 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка двадесет и осем/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 393 /триста деветдесет и три/ кв.м., идентичен с УПИ VІІІ /римско-осем/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г., при граници:  Имот № 87374.524.50, имот № 87374.524.29, имот № 87374.524.40, имот № 87374.524.41, имот № 87374.524.42, имот № 87374.524.27, актуван с АОС – частна 1634 от 03.08.2010 г.   Начална тръжна цена на имота 22 000.00 лв, без ДДС. Депозит за участие 2 200.00 лв.

24. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.29 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка двадесет и девет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 376 /триста седемдесет и шест/ кв.м., идентичен с УПИ ІХ /римско-девет/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г., при граници:  Имот № 87374.524.50, имот № 87374.524.30, имот № 87374.524.39, имот № 87374.524.40, имот № 87374.524.41, имот № 87374.524.28, актуван с АОС – частна 1635 от 03.08.2010 г.   Начална тръжна цена на имота 22 300.00 лв, без ДДС. Депозит за участие 2 230.00 лв.

25. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.30 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка тридесет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 359 /триста петдесет и девет/ кв.м., идентичен с УПИ Х /римско-десет/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г., при граници:  Имот № 87374.524.50, имот № 87374.524.31, имот № 87374.524.38, имот № 87374.524.39, имот № 87374.524.40, имот № 87374.524.29, актуван с АОС – частна 1636 от 04.08.2010 г.   Начална тръжна цена на имота 21 800.00 лв, без ДДС. Депозит за участие 2 180.00 лв.

26. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.31 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка тридесет и едно/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 350 /триста и петдесет/ кв.м., идентичен с УПИ Х І/римско-единадесет/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г., при граници:  Имот № 87374.524.50, имот № 87374.524.32, имот № 87374.524.37, имот № 87374.524.38, имот № 87374.524.39, имот № 87374.524.30, актуван с АОС – частна 1637 от 04.08.2010 г.   Начална тръжна цена на имота 21 200.00 лв, без ДДС. Депозит за участие 2 120.00 лв.

27. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.32 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка тридесет и две/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 350 /триста и петдесет/ кв.м., идентичен с УПИ Х ІІ /римско-дванадесет/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г., при граници:  Имот № 87374.524.50, имот № 87374.524.33, имот № 87374.524.36, имот № 87374.524.37, имот № 87374.524.38, имот № 87374.524.31, актуван с АОС – частна 1638 от 05.08.2010 г.   Начална тръжна цена на имота 21 200.00 лв, без ДДС. Депозит за участие 2 120.00 лв.

28. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.33 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка тридесет и три/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 350 /триста и петдесет/ кв.м., идентичен с УПИ Х ІІІ /римско-тринадесет/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г. при граници:, Имот № 87374.524.50, имот № 87374.524.34, имот № 87374.524.36, имот № 87374.524.37, имот № 87374.524.32, актуван с АОС – частна 1639 от 04.08.2010 г.   Начална тръжна цена на имота 21 00.00 лв, без ДДС. Депозит за участие 2 100.00 лв.

29. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.34 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка тридесет и четири/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 1252 /хиляда двеста петдесет и два/ кв.м., идентичен с УПИ Х ІV /римско-четиринадесет/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г., при граници:  Имот № 87374.524.50, имот № 87374.524.35, имот № 87374.524.36, имот № 87374.524.33, актуван с АОС – частна 1640 от 04.08.2010 г.   Начална тръжна цена на имота 61 900.00 лв, без ДДС. Депозит за участие 6 190.00 лв.

30. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.35 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка тридесет и пет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 525 /петстотин двадесет и пет/ кв.м., идентичен с УПИ ХV /римско-петнадесет/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г., при граници:  Имот № 87374.524.50, имот № 87374.524.34, актуван с АОС – частна 1643 от 04.08.2010 г.   Начална тръжна цена на имота 20 300.00 лв, без ДДС. Депозит за участие 2 300.00 лв.

31. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.36 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка тридесет и шест/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 340 /триста и четиридесет/ кв.м., идентичен с УПИ ХVІ /римско-шестнадесет/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г., при граници: Имот № 87374.524.33, имот № 87374.524.34, имот № 87374.524.50, имот № 87374.524.37, имот № 87374.524.32, актуван с АОС – частна 1644 от 05.08.2010 г.   Начална тръжна цена на имота 20 400.00 лв, без ДДС. Депозит за участие 2 400.00 лв.

32. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.37 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка тридесет и седем/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 349 /триста четиридесет и девет/ кв.м., идентичен с УПИ ХVІІ /римско-седемнадесет/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г., при граници: Имот № 87374.524.32, имот № 87374.524.33, имот № 87374.524.36, имот № 87374.524.50, имот № 87374.524.38, имот № 87374.524.31, актуван с АОС – частна 1645 от 05.08.2010 г.   Начална тръжна цена на имота 19 890.00 лв, без ДДС. Депозит за участие 1989.00 лв.

33. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.38 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка тридесет и осем/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 358 /триста петдесет и осем/ кв.м., идентичен с УПИ ХVІІІ /римско-осемнадесет/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г., при граници:  Имот № 87374.524.31, имот № 87374.524.32, имот № 87374.524.37, имот № 87374.524.50, имот № 87374.524.39, имот № 87374.524.30, актуван с АОС – частна 1646 от 05.08.2010 г.   Начална тръжна цена на имота 20 400.00 лв, без ДДС. Депозит за участие 2 040.00 лв.

34. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.39 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка тридесет и девет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 369 /триста шестдесет и девет/ кв.м., идентичен с УПИ ХІХ /римско-деветнадесет/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г., при граници:  Имот № 87374.524.30, имот № 87374.524.31, имот № 87374.524.38, имот № 87374.524.50, имот № 87374.524.40, имот № 87374.524.29, актуван с АОС – частна 1647 от 05.08.2010 г.   Начална тръжна цена на имота 21 030.00 лв, без ДДС. Депозит за участие 2 103.00 лв.

35. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.40 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка четиридесет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 383 /триста осемдесет и три/ кв.м., идентичен с УПИ ХХ /римско-двадесет/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г., при граници:  Имот № 87374.524.29, имот № 87374.524.30, имот № 87374.524.39, имот № 87374.524.50, имот № 87374.524.41, имот № 87374.524.28, актуван с АОС – частна 1648 от 05.08.2010 г.   Начална тръжна цена на имота 21 830.00 лв, без ДДС. Депозит за участие 2 183.00 лв.

36. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.41 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка четиридесет и едно/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 397 /триста деветдесет и седем/ кв.м., идентичен с УПИ ХХІ /римско-двадесет и едно/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г., при граници:  Имот № 87374.524.28, имот № 87374.524.29, имот № 87374.524.40, имот № 87374.524.50, имот № 87374.524.42, имот № 87374.524.27, актуван с АОС – частна 1649 от 05.08.2010 г.   Начална тръжна цена на имота 23 030 лв, без ДДС. Депозит за участие 2 303.00 лв.

37. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.42 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка четиридесет и две/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 411 /четиристотин и единадесет/ кв.м., идентичен с УПИ ХХІІ /римско-двадесет и две/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г., при граници:  Имот № 87374.524.27, имот № 87374.524.28, имот № 87374.524.41, имот № 87374.524.50, имот № 87374.524.43, имот № 87374.524.26, актуван с АОС – частна 1650 от 05.08.2010 г.   Начална тръжна цена на имота 23 840.00 лв, без ДДС. Депозит за участие 2 384.00 лв.

38. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.43 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка четиридесет и три/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 421 /четиристотин двадесет и един/ кв.м., идентичен с УПИ ХХІІІ /римско-двадесет и три/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г., при граници: Имот № 87374.524.26, имот № 87374.524.27, имот № 87374.524.42, имот № 87374.524.50, имот № 87374.524.44, имот № 87374.524.25, актуван с АОС – частна 1651 от 05.08.2010 г.   Начална тръжна цена на имота 24 840.00 лв, без ДДС. Депозит за участие 2 484.00 лв.

39. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.44 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка четиридесет и четири/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 427 /четиристотин двадесет и седем/ кв.м., идентичен с УПИ ХХІV /римско-двадесет и четири/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г., при граници:  Имот № 87374.524.25, имот № 87374.524.26, имот № 87374.524.43, имот № 87374.524.50, имот № 87374.524.45, имот № 87374.524.24, актуван с АОС – частна 1652 от 05.08.2010 г.   Начална тръжна цена на имота 25 190.00 лв, без ДДС. Депозит за участие 2 519.00 лв.

40. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.45 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка четиридесет и пет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 432 /четиристотин тридесет и два/ кв.м., идентичен с УПИ ХХV /римско-двадесет и пет/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г., при граници:  Имот № 87374.524.24, имот № 87374.524.25, имот № 87374.524.44, имот № 87374.524.50, имот № 87374.524.46, имот № 87374.524.23, актуван с АОС – частна 1653 от 05.08.2010 г.   Начална тръжна цена на имота 28 800.00 лв, без ДДС. Депозит за участие 2 880.00 лв.

41. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.46 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка четиридесет и шест/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 564 /петстотин шестдесет и четири/ кв.м., идентичен с УПИ ХХVІ /римско-двадесет и шест/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г., при граници:  Имот № 87374.524.23, имот № 87374.524.24, имот № 87374.524.45, имот № 87374.524.50, имот № 87374.524.47, имот № 87374.524.48, имот № 87374.524.22, актуван с АОС – частна 1654 от 05.08.2010 г.   Начална тръжна цена на имота 34 100.00 лв, без ДДС. Депозит за участие 3 410.00 лв.

42. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.47 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка четиридесет и седем/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 1010 /хиляда и десет/ кв.м., идентичен с УПИ ХХVІІ /римско-двадесет и седем/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г., при граници:  Имот № 87374.524.48, имот № 87374.524.46, имот № 87374.524.50, имот № 87374.523.398, актуван с АОС – частна 1655 от 05.08.2010 г.   Начална тръжна цена на имота 63 000.00 лв, без ДДС. Депозит за участие 6 300.00 лв.

43. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.48 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка четиридесет и осем/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 607 /шестстотин и седем/ кв.м., идентичен с УПИ ХХVІІІ /римско-двадесет и осем/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г., при граници:  Имот № 87374.524.49, имот № 87374.524.22, имот № 87374.524.46, имот № 87374.524.47, имот № 87374.523.398, актуван с АОС – частна 1656 от 05.08.2010 г.   Начална тръжна цена на имота 40 700.00 лв, без ДДС. Депозит за участие 4 070.00 лв.

            44. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.49 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и четири точка четиридесет и девет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 548 /петстотин четиридесет и осем/ кв.м., идентичен с УПИ ХХІХ /римско-двадесет и девет/ за жилищно строителство в кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-630 от 02.08.1994 г., при граници:  Имот № 87374.524.21, имот № 87374.524.22, имот № 87374.524.48, имот № 87374.523.398, актуван с АОС – частна 1657 от 05.08.2010 г.   Начална тръжна цена на имота 36 000.00 лв, без ДДС. Депозит за участие 3 600.00 лв.

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение от кмета на общината относно предоставяне за безвъзмездно ползване на имот ЧОС на ЛРД „Диана”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Славов – Представи предложението по приложения материал.

ПК УОИКОПДОУ приема направеното предложение с 1 против.

      Миланов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения. Няма желаещи.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 20                        против – няма                         въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот?

Зафиров - За протокола, гласувах “ЗА”.

Не се приема.

           

 

Предложението не се прие.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение от ПК ТУ и ПК ИТ относно одобряване на ПУП – ПРЗ с идентификатори № 87374.56.84 и № 87374.56.40.

ВНОСИТЕЛ: ПК ТУ и ПК ИТ

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителя представя предложението по приложения материал.

Миланов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения. Няма желаещи.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 19                   против – няма                   въздържали се – няма

Приема се.

            Зафиров /процедура/- Правя процедурно предложение да се прегласува точката, защото има хора в залата, които ги няма и картите им са по пултовете сигурно. И да проверите кворума.

Вълев – Колеги, тази зала се гледа от две телевизии и никой отвън не го интересува кой е крив и кой е прав, а кое е правилното. Не е правилно да прегласуваме. Това, че някой е излязъл за секунда и след като не е гласувано с картата му нищо не налага прегласуване. По-скоро трябваше да прегласуваме предната точка, защото това е подигравка с една гилдия. 24 човека гласуваха една точка, когато са необходими 25 гласа. Това съм съгласен, но не и последното.

Миланов – С най-голямо удоволствие бих подложил на прегласуване предната точка, ако имаше шанс поне да гласуват 25 души в залата, а те бяха 22.

Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Зафиров за прегласуване на точката.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 13                        против – 6                         въздържали се – 3

Приема се.

Подлагам на прегласуване проекторешението на вносителя.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 20                        против – 1                         въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.. 129, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет Ямбол потвърждава Заповед № ТУ02/0046 от 14.08.2009г. на кмета на община Ямбол и одобрява ПУП-ПРЗ на поземлени имоти с идентификатори 87374.56.84 и 87374.56.40 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Стоянов кладенец”, като се урегулират два броя имота: УПИ І – 56.84 – „За Фотоволтаична електроцентрала и трафопост” и УПИ ІІ – 56.40 – „За Фотоволтаична електроцентрала и трафопост”, съгласно приложения проект.

            Заинтересуваните лица могат да обжалват решението в четиринадесетдневен срок от обнародването му в Държавен вестник, чрез Община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение от кмета на общината относно предварително съгласие от ОбС - Ямбол за прокарване на трасета на външни водопровод, водопроводно и канализационно отклонения през поземлен имот, собственост на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Славов – Представи предложението по приложения материал.

ПК ИТ и ПК ТУ приемат направеното предложение.

      Миланов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения. Няма желаещи.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 22                        против – няма                         въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, дава предварително съгласие на „Кароса” ООД, ЕИК 128580446, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Д. Благоев” № 11, вх. А, ап.23, представлявано от Стоян Иванов Стоянов за прокарване на трасе на водопровод и водопроводно отклонение, започващо от отклонението на съществуващ водопровод за ПИ 87374.25.4 и завършващо в ПИ 87374.25.3 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Чаргански път” и канализационно отклонение към съществуващ уличен канализационен клон Б Ф 600 мм. през публична общинска собственост ПИ с идентификатор 87374.25.826, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване –  за селскостопански, горски, ведомствен път, обща площ 1 793 кв.м, дължина на трасетата 40.50 м. и площ на сервитута 187.66 кв.м.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение от кмета на общината относно учредяване право на строеж по постъпило заявление от собственици на търговски обекти, застроени в ПИ № 87374.550.2 по КК на гр. Ямбол, ул. „Батак”, кв. Каргон.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Славов – Представи предложението по приложения материал.

ПК приемат направеното предложение.

      Миланов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения. Няма желаещи.

Миланов – Правя процедурно предложение да гласуваме точките анблок. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 16                        против – 2                         въздържали се – 3

Приема се.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя анблок.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 20                        против – 3                         въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

Банков /отр. вот/– Колеги, не знам защо гласувахте, може би вие си имате причини за това. Но искам да ви кажа, че тук е голяма неразбория. Първо сме подведени с това, че едва ли не е дадено по чл.120, ал.4 както гласи §17. Искам това да се запише в Протокола, което го казвам. Всички разрешения, както тук в една оценка, разрешенията са дадени за разрешение за право на ползване по чл.197, ал.1 от ЗУТ, са отдадени тези имоти. А тук в новото предложение ми пише, че е по чл.120, ал.4 свързано с чл.197. Просто една заблуда, която ние гласуваме и аз предполагам, че кмета също има право, след като разгледа тези неща по законосъобразност да оспори нашето решение. Областния управител също по законосъобразност като прегледа всички документи има възможност да оспори нашето решение. И наистина трябва да се търси, но не е този пътя, по който трябва да решим проблема. Всичко, което е заложено е подвеждащо. И тези неща не отговарят на действителността. На предложенията и на документите, които са първични документи, в едната от оценките ги има. Така че, аз за това гласувах против и държа това нещо наистина да бъде отразено.

            Бъчваров – отр. вот – Гласувах против, защото може да се каже, че рядко по-нескопосано, зашито с бели конци предложение се внася в ОбС. За да не повтарям думите на г-н Банков ще ви кажа само накратко, че това не е начина за узаконяване на изградени постройки. Законодателя беше дал право до 30.12.2003г. да бъдат узаконени сгради, които са изградени незаконно, тъй като тези постройки са изградени 100% незаконно. И тук искам да отворя една скоба, аз на миналата сесия не присъствах и четох в резюме резултатите от коментарите. Да напомня на г-н Славов, че тази реплика, че в залата главни архитекти и кметове, които сега са общински съветници, аз не виждам кои са тези, освен аз и г-жа Хаджигеоргиева, са виновни за това нещо, че ние сме разрешили това нещо. Изобщо не е така. Това стана по времето на кмета Стоян Стоянов и тогава беше гл. арх., колегата Евгени Чобанов. Разрешението беше за 30кв.м. и от павилионен тип, хората си ги изградиха масивни и някъде имат над 100кв.м. застроена площ. Времето за узаконяване изтече съгласно ЗУТ на 30.12.2003г. Сега отстъпеното право на строеж, което ОбС сега взе, според мен е за това, че повечето от общинските съветници не бяха наясно за какво гласуват. Означава, че тези хора, които получиха отстъпено право на строеж, следва да си съборят сегашните сгради и да изградят на ново сградите си съгласно отстъпеното им право на строеж. За това си мисля, че никой няма полза, това е една мечешка услуга на общината към собствениците на тези сгради, за това гласувах против. Съжалявам, че може би трябваше да взема отношение, когато, много бързо мина не можах да разбера за кой се отнася. Трябваше да взема отношение, за да обясня на колегите за какво става въпрос.

            Славов – Аз не се връщам от думите си назад г-н Бъчваров. Това, което казах на предната сесия го поддържам, защото решението на този проблем е можело да се случи до 2003г., когато и г-жа Хаджигеоргиева е била кмет и Вие сте били главен архитект. Нежеланието за решението на проблема или по-скоро бягането от решението на проблема ни постави нас и мен, като кмет, последните 3 години да решаваме много нерешени проблеми на града -единия, от които е този и то с особено значим обществен проблем. Затова излязох тук и благодаря на ОбС, че ме подкрепи в моето предложение, за да бъде решен още един много голям проблем на града. И то по начин, по който надявам се и законосъобразно, независимо от всичките обструкции, които се правят, той ще бъде урегулиран от тук и занапред във времето. Ако по закон там трябва да изникнат други сгради, те ще се случват, ако по закон трябва да се плати нещо друго, то ще се плати, но ще бъде по закон. Така,  както е би било редно да бъде още до 2003г., а не след 7 години ние да се опитваме да решим нещо, което е трябвало да бъде 2003г. решено. Затова искрено благодаря, и искам да подчертая, че след решението на този проблем по мое предложение е поредния проблем, който аз унаследих и който решавам. Заедно с такива проблеми, като тласкателя на града, който вече е факт, заедно с проблем, който решихме за изграждане на водопровода по ул. „Граф Игнатиев” и ул. „Генерал Заимов”. И по този начин, независимо, че там се води съдебно дело по мое искане, но то се води, защото съм изградил нещо и съм го оставил на града и то ще се ползва повече от 100 години със сигурност. За това не прехвърляйте топката.

Банков – Аз ще се възползвам от правото си като Председател на група да се изкажа. Доколко се решава този проблем, аз мисля, че не се решава проблема, напротив. Тук ще проличи доколко кмета, когато има явно закононарушение ще реагира или няма да реагира. Ще се види доколко областния управител, който също е член на ПП ГЕРБ, дали ще реагира или няма да реагира, когато има явно закононарушение. И това не е разрешението на проблема. Разрешението на проблема започна 2003г., когато се направи това УПИ, когато се направиха тези строителни петна и когато тези хора бяха поканени да си уредят нещата, да ги узаконят. Да, те бяха поканени в общината. Но те тогава казаха, идва друг кмет, той ще ни реши проблемите. Но 2003г. изтече и след това узаконяване, като постройка не може да стане. А това с отреждането по чл.120, ал.2, §17, което казва, че може да се уреди статут, то пък изтече още 2001г., мисля че юни месец. Но тук стават явно нарушения. Аз между другото ще искам да ви запозная с това какво гласи чл.197, по който е дадено, защото тук ОА ни вкарва в явна заблуда и аз ви го казах първия път, когато го внесе 2008г. ви споменах, че предложението е, че са построени в периода 1994/ 1996г. по реда на чл.197, ал.1 от ЗУТ са издадени разрешения за разполагане и т.н. Идва 2010г. и виждате как тук ни е направено предложението. Обектите са изградени за периода 1994/ 1996г., т.е. ние казвам, че във връзка с правилника, но по принцип при нормативните актове е обратно. Когато се позоваваме на правилника във връзка със закона, но въпреки това чл.197 от ЗУТ ал.1 какво гласи (изчита) части от тротоари улични платна, освободени обществени места могат да се използват за строителна площадка, за разтоварване на строителни материали, отпадъци и т.н. и др. във връзка с разноса. Чл.120 от ЗТСУ ал.4, между другото тя 98г. тази ал.4 е отменена и ние сега се позоваваме дори на някаква алинея, която я няма, но той и правилника между другото отменен в 96г. там се казва, че във връзка с изключение на временни нужди гл. архитект или инженер може да разреши в незастроени терени да се изградят необходимите временни постройки като те се изграждат на държавна, общинска и или чужда земя и чл.120, ал.4, §17 в правилника казва така: „върху държавна или общинска собственост.... от този закон могат да се запазят до реализиране на строежите предвидени в предварителен устройствен план, това е ал.1. ал.2 – по решение на областния управител или ОбС взето в шестмесечен срок от влизане в сила на този закон, закона влиза януари 2001г., могат да се допуснат процедури за изменение и действащия устройствен план с цел временните строежи ал.1 да получат траен устройствен статут в съществуващия им размер ,т.е. за да получат траен устройствен статут това изменение трябвало да стане до 2001г. юли месец. След установяването на траен устройствен статут на съществуващите строежи се учредява право на строеж при условията на реда определен от  закона за държавната общинска собственост. Това е след установяването до юли 2001г. и тук пише §37 закона влиза в сила .... като за § 17 влиза в сила 2 януари 2001г. Фактически това, което ни се предлага като обосновка, като нормативна база е напълно подвеждащо и напълно незаконосъобразно. От друга страна по комплектовката на преписките и оценките, между другото в материалите само към едната оценка има приложени някои от нещата, които са необходими, а именно това да се докаже, че съответния било наемател, било ползвател е със съответно разрешение е поставил този обект, на това място. Аз ще ви зачета разрешение за право на ползване по чл.197 от ЗТСУ. Например това е от 15 от 23 февруари 2005г. валидност на решението 10 години, т.е. до 2005г. е разрешението. Към настоящия момент, към това разрешение след това, разрешението се издава на стопанско звено „Общински пазари” Община Ямбол с наемател еди кой си. Мястото на обекта, технически параметри на обекта 30кв.м., съответно към това има и договор между пазарите и съответния наемател, в което се казва, че с договора за наем наемодателя се задължава да представи на наемателя терен за монтаж, експлоатация и частично изграждане на обект (тип павилион) за комплексно обслужване, от 1 до 20 е тук. Павилиона ще работи като павилион за търговска дейност, 30кв.м., 65лв., от друга страна разрешенията казахме са по чл.197, а от друга страна с предложението, което ни се прави тук вие виждате, че за този аз го зачетох. За тези павилиони, които са с договор за поставяне и с разрешение по чл.197 се предлагат със съвсем друга квадратура посочена. И аз ви казаха тук има само договорите към материалите са само за тази оценка 19 , 20, 21, 22, 23, 24., на всички имената са на други лица, не знам по какъв начин е станало за тези лица, разрешенията не са по 197 нито 120, няма такива от друга страна за тези суми вие видяхте, че на всички е предоставено 30кв.м., за 19 е предложил 54кв.м. застроена площ, разгърната 108кв.м.; за 20, 65кв.м. застроена площ - 130кв.м. разгърната площ; за 21, 61кв.м. застроена площ – 122кв.м разгърната площ; за 22, 55кв.м. застроена площ – 110кв.м. разгърната площ; за 23, 56кв.м. застроена площ– 112кв.м.; за 24 67кв.м. застроена площ – 134кв.м. разгърната площ. Същото е за всичките 27 обекта, всичките са над 30кв.м. Има ли действащ договор? Има ли действащо разрешение за поставянето на тези обекти? Няма действащи договори, те са 10 годишни и са изтекли. Няма правно основание и на тази база, но аз това го разбирам, като подвеждане от страна на администрацията и самото решение е незаконосъобразно. Ние говорим за открито управление, говорим за интересите на общината и наистина тези хора са направили нещо там, но те имат констативни актове и са знаели, че през цялото време са така. Трябва да се търси някакъв начин, но начина не е този. Отдаването на тези обекти трябва в сегашния момент, на сегашния етап трябва да бъде само чрез търг, така както ни повелява ЗОС. И аз от тази гледна точка съжалявам, че точно много коментирана на предното заседание дали да влезе или да не влезе тук не взехме отношение пак да отпадне, но имах намерението да се изкажа и тези неща всичките факти да ви ги кажа, когато вие гласувате, но ясно интереса е съвсем друг, по друг начин да се направи, но аз предупреждавам и тези хора, на които сега им се разреши правото на строеж, че те също са, техните сделки, които ще сключат са също атакуеми и могат да бъдат атакуеми, защото на тях освен всичко друго ще им предстои узаконяване, а право на строеж дадено по тази точка не може да се даде.

Славов – Тъй като една голяма част от въпросите бяха зададени към мен от г-н Банков. Г-н Банков, и аз да Ви попитам г-жа Хаджигеоргиева е кмет в интервал от 1995г. до 2003г., Вие сте заместник кмет почти в същия интервал, г-н Бъчваров, гл. архитект почти във същия интервал. Тези проблеми са се случили 1994г. – 1996г., изграждането на всичките тези строежи са се случили тогава и с пълното ваше знание. Вие сте напълно наясно с тез проблеми и не сте поели никакви стъпки към решението им дали да се узаконят, или да се съборят, или каквото и да е друго решение. Аз встъпих като кмет ноември 2007г., юли 2008г., както много правилно цитирахте, вече бях направил предложение към ОбС за решение на този проблем. Да ми е жив и здрав предния общински съветник, Председател на ОбС, г-н Стефанов, заради него това предложение не можа да влезе на заседание на ОбС и да се реши проблема. Влиза сега, но точно, защото има открито управление. Има проблем и ние го слагаме на ачика пред целия град, така че, вие като представители на целия град да си кажете вашето. За това благодарих преди малко, че взехте мъдрото решение, благодаря ви.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет допълва Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2010 година, приета с решение №15, по Протокол № ХХХ от заседание на общински съвет проведено на 28.01.2010г., като в раздел ІІІ създава нова буква "Г" "Имоти за учредяване на право на строеж", с текст: "Поземлен Имот с кадастрален № 87374.550.2 по кадастралната карта на гр. Ямбол, включващ 27 застроителни петна при граници за имота: ПИ с №№ 87374.550.8; 87374.550.9; 87374.550.6; 87374.550.83; 87374.538.121 ;87374.550.1, представляващ УПИ II в кв.18Б по плана на града, находящ се в гр. Ямбол, ул. "Батак" с площ по Акт за частна общинска собственост №1175, вписан на 04.04.2005г. от Служба по вписванията – Ямбол, том ІХ, рег. 3875, с площ 3 485 кв.м."

       IІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка чл. 35, ал.2, т.4 от НРПУРОИ и чл. 37, ал.4, т.4 от ЗОС във връзка с § 17, ал. 2 на ЗУТ и на основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Общински съвет Ямбол учредява възмездно право на строеж и одобрява пазарна оценка на обекти за търговия  в Поземлен Имот с кадастрален № 87374.550.2 по кадастралната карта на гр. Ямбол, при граници за имота: ПИ с №№ 87374.550.8; 87374.550.9; 87374.550.6; 87374.550.83; 87374.538.121 ;87374.550.1, представляващ УПИ II в кв.18Б по плана на града, находящ се в гр. Ямбол, ул. "Батак", с площ по акт за частна общинска собственост 3 485 кв.м., а именно:

         1. Право на строеж на  "Циркон" ООД - гр. Ямбол, ЕИК 829095157, върху застроително петно № 1, в УПИ II, кв.18 Б по плана на гр. Ямбол, ул. "Батак" № 2, при граници на застроителното петно: 87374.550.1 – ул.”Батак”, 87474.550.6 – паркинг, 87374.550.6 – улица,87374.550.121 – дига на р.”Тунджа”, ул.”Русе”, със застроена площ 88 кв.м. Разгъната застроена площ – 143 кв.м. Правото на строеж се учредява за сумата от  21 058.54 лв .

         2. Право на строеж на ЕТ”Спектър – 93 – Кольо Колев”, ЕИК128568950, върху застроително петно № 2, в УПИ II, кв.18 Б по плана на гр. Ямбол, ул. "Батак" № 4, при граници на застроителното петно: 87374.550.1 – ул.”Батак”, 87374.550.6 – паркинг, 87374.550.6 – улица,87374.550.121 – дига на р.”Тунджа”, ул.”Русе”, със застроена площ 68 кв.м. Разгъната застроена площ – 136 кв.м.  Правото на строеж се учредява за сумата от  20 027.70 лв.

       3.Право на строеж на ЕТ”Спектър – 93 – Кольо Колев”, ЕИК128568950, върху застроително петно № 3, в УПИ II, кв.18 Б по плана на гр. Ямбол, ул. "Батак" № 6, при граници на застроителното петно: 87374.550.1 – ул.”Батак”, 87374.550.6 – паркинг, 87374.550.6 – улица,87374.550.121 – дига на р.”Тунджа”, ул.”Русе”, със застроена площ 33 кв.м. Разгъната застроена площ – 33 кв.м. Правото на строеж се учредява за сумата от  5 075.00  лв.

       4.Право на строеж на ЕТ”Спектър – 93 – Кольо Колев”, ЕИК128568950, върху застроително петно №4, в УПИ II, кв.18 Б по плана на гр. Ямбол, ул. "Батак" № 8, при граници на застроителното петно: 87374.550.1 – ул.”Батак”, 87374.550.6 – паркинг, 87374.550.6 – улица,87374.550.121 – дига на р.”Тунджа”, ул.”Русе”, със застроена площ 43 кв.м. Разгъната застроена площ – 86 кв.м. Правото на строеж се учредява за сумата от  12 664.58 лв.

            5.Право на строеж на ЕТ”Анто – Таня Спасова”, ЕИК128031351, върху застроително петно №5, в УПИ II, кв.18 Б по плана на гр. Ямбол, ул. "Батак" № 10, при граници на застроителното петно: 87374.550.1 – ул.”Батак”, 87374.550.6 – паркинг, 87374.550.6 – улица,87374.550.121 – дига на р.”Тунджа”, ул.”Русе”, със застроена площ 52 кв.м. Разгъната застроена площ – 104 кв.м.  Правото на строеж се учредява за сумата от 15 315.30  лв.

            6.Право на строеж на ЕТ”Орион – Димитър Лечев”, ЕИК128010827, върху застроително петно №6, в УПИ II, кв.18 Б по плана на гр. Ямбол, ул. "Батак" № 12, при граници на застроителното петно: 87374.550.1 – ул.”Батак”, 87374.550.6 – паркинг, 87374.550.6 – улица,87374.550.121 – дига на р.”Тунджа”, ул.”Русе”, със застроена площ 51 кв.м. Разгъната застроена площ – 102 кв.м. Правото на строеж се учредява за сумата от  15 020.78  лв.

            7.Право на строеж на ЕТ”Кринисил Бързия – Сийка Вълчева”, ЕИК838173039, върху застроително петно №7, в УПИ II, кв.18 Б по плана на гр. Ямбол, ул. "Батак" № 14, при граници на застроителното петно: 87374.550.1 – ул.”Батак”, 87374.550.6 – паркинг, 87374.550.6 – улица,87374.550.121 – дига на р.”Тунджа”, ул.”Русе”, със застроена площ 47 кв.м. Разгъната застроена площ – 94 кв.м.  Правото на строеж се учредява за сумата от  13 842.68  лв.

            8.Право на строеж на ЕТ”Кринисил Бързия – Сийка Вълчева”, ЕИК838173039, върху застроително петно №8, в УПИ II, кв.18 Б по плана на гр. Ямбол, ул. "Батак" № 16, при граници на застроителното петно: 87374.550.1 – ул.”Батак”, 87374.550.6 – паркинг, 87374.550.6 – улица,87374.550.121 – дига на р.”Тунджа”, ул.”Русе”, със застроена площ 47 кв.м. Разгъната застроена площ – 94 кв.м.  Правото на строеж се учредява за сумата от  13 842.68  лв.

9.Право на строеж на ЕТ ”Нирал – Гроздан Гроздев”, ЕИК128050049, върху застроително петно №9, в УПИ II, кв.18 Б по плана на гр. Ямбол, ул. "Батак" № 18, при граници на застроителното петно: 87374.550.1 – ул.”Батак”, 87374.550.6 – паркинг, 87374.550.6 – улица,87374.550.121 – дига на р.”Тунджа”, ул.”Русе”, със застроена площ 62 кв.м. Разгъната застроена площ – 124 кв.м.  Правото на строеж се учредява за сумата от  18 260.55  лв.

10.Право на строеж на Кольо Иванов Колев, върху застроително петно №10, в УПИ II, кв.18 Б по плана на гр. Ямбол, ул. "Батак" № 20, при граници на застроителното петно: 87374.550.1 – ул.”Батак”, 87374.550.6 – паркинг, 87374.550.6 – улица,87374.550.121 – дига на р.”Тунджа”, ул.”Русе”, със застроена площ 70 кв.м. Разгъната застроена площ – 140 кв.м. Правото на строеж се учредява за сумата от 20 616.75  лв.

11.Право на строеж на Ангел Георгиев Кючуков, върху застроително петно №11, в УПИ II, кв.18 Б по плана на гр. Ямбол, ул. "Батак" № 22, при граници на застроителното петно: 87374.550.1 – ул.”Батак”, 87374.550.6 – паркинг, 87374.550.6 – улица,87374.550.121 – дига на р.”Тунджа”, ул.”Русе”, със застроена площ 69 кв.м. Разгъната застроена площ – 138 кв.м. Правото на строеж се учредява за сумата от  20 322.22  лв.

12.Право на строеж на Ангел Колев Иванов, върху застроително петно №12, в УПИ II, кв.18 Б по плана на гр. Ямбол, ул. "Батак" № 24, при граници на застроителното петно: 87374.550.1 – ул.”Батак”, 87374.550.6 – паркинг, 87374.550.6 – улица,87374.550.121 – дига на р.”Тунджа”, ул.”Русе”, със застроена площ 57 кв.м. Разгъната застроена площ – 114 кв.м.Правото на строеж се учредява за сумата от  16 787.92  лв.

13.Право на строеж на Ангел Колев Иванов, върху застроително петно №13, в УПИ II, кв.18 Б по плана на гр. Ямбол, ул. "Батак" № 26, при граници на застроителното петно: 87374.550.1 – ул.”Батак”, 87374.550.6 – паркинг, 87374.550.6 – улица,87374.550.121 – дига на р.”Тунджа”, ул.”Русе”, със застроена площ 93 кв.м. Разгъната застроена площ – 186 кв.м. Правото на строеж се учредява за сумата от  27 390.82  лв.

14.Право на строеж на „Мони Цони” ЕООД, ЕИК 128565241, върху застроително петно №14, в УПИ II, кв.18 Б по плана на гр. Ямбол, ул. "Батак" № 28, при граници на застроителното петно: 87374.550.1 – ул.”Батак”, 87374.550.6 – паркинг, 87374.550.6 – улица,87374.550.121 – дига на р.”Тунджа”, ул.”Русе”, със застроена площ 76 кв.м. Разгъната застроена площ – 152 кв.м. Правото на строеж се учредява за сумата от  22 383.90  лв.

15.Право на строеж на ЕТ„Радка Димитрова”, ЕИК 838105209, върху застроително петно №15, в УПИ II, кв.18 Б по плана на гр. Ямбол, ул. "Батак" № 30, при граници на застроителното петно: 87374.550.1 – ул.”Батак”, 87374.550.6 – паркинг, 87374.550.6 – улица,87374.550.121 – дига на р.”Тунджа”, ул.”Русе”, със застроена площ 74 кв.м. Разгъната застроена площ – 148 кв.м. Правото на строеж се учредява за сумата от  21 794.85  лв.

16.Право на строеж на ЕТ„Ида – Иван Кючуков”, ЕИК 128019235, върху застроително петно №16, в УПИ II, кв.18 Б по плана на гр. Ямбол, ул. "Батак" № 32, при граници на застроителното петно: 87374.550.1 – ул.”Батак”, 87374.550.6 – паркинг, 87374.550.6 – улица,87374.550.121 – дига на р.”Тунджа”, ул.”Русе”, със застроена площ 104 кв.м. Разгъната застроена площ – 208 кв.м. Правото на строеж се учредява за сумата от  30 630.60  лв.

17.Право на строеж на  Стефан Димчев Димов, върху застроително петно №17, в УПИ II, кв.18 Б по плана на гр. Ямбол, ул. "Батак" № 34, при граници на застроителното петно: 87374.550.1 – ул.”Батак”, 87374.550.6 – паркинг, 87374.550.6 – улица,87374.550.121 – дига на р.”Тунджа”, ул.”Русе”, със застроена площ 40 кв.м. Разгъната застроена площ – 40 кв.м. Правото на строеж се учредява за сумата от  6 000.00  лв.

            18.Право на строеж на ЕТ„Метал строй 47 – Димитър Колев”, ЕИК 128026030, върху застроително петно №18, в УПИ II, кв.18 Б по плана на гр. Ямбол, ул. "Батак" № 36, при граници на застроителното петно: 87374.550.1 – ул.”Батак”, 87374.550.6 – паркинг, 87374.550.6 – улица,87374.550.121 – дига на р.”Тунджа”, ул.”Русе”, със застроена площ 56 кв.м. Разгъната застроена площ – 112 кв.м. Правото на строеж се учредява за сумата от   16 493.40  лв.

19.Право на строеж на ЕТ„Масила – Мария Седларска” ЕИК 0030257787, върху застроително петно №19, в УПИ II, кв.18 Б по плана на гр. Ямбол, ул. "Батак" № 38, при граници на застроителното петно: 87374.550.1 – ул.”Батак”, 87374.550.6 – паркинг, 87374.550.6 – улица,87374.550.121 – дига на р.”Тунджа”, ул.”Русе”, със застроена площ 54 кв.м. Разгъната застроена площ – 108 кв.м. Правото на строеж се учредява за сумата от 15 904.35  лв.

          20.Право на строеж на ЕТ„ Людмила Стоева” ЕИК 838136546, върху застроително петно №20, в УПИ II, кв.18 Б по плана на гр. Ямбол, ул. "Батак" № 40, при граници на застроителното петно: 87374.550.1 – ул.”Батак”, 87374.550.6 – паркинг, 87374.550.6 – улица,87374.550.121 – дига на р.”Тунджа”, ул.”Русе”, със застроена площ 65 кв.м. Разгъната застроена площ – 130 кв.м. Правото на строеж се учредява за сумата от  19 144.12  лв.

         21.Право на строеж на ЕТ „Йордан Димитров” ЕИК 128557006, върху застроително петно №21, в УПИ II, кв.18 Б по плана на гр. Ямбол, ул. "Батак" № 42, при граници на застроителното петно: 87374.550.1 – ул.”Батак”, 87374.550.6 – паркинг, 87374.550.6 – улица,87374.550.121 – дига на р.”Тунджа”, ул.”Русе”, със застроена площ 61 кв.м. Разгъната застроена площ – 122 кв.м.  Правото на строеж се учредява за сумата от 17 966.02  лв.

         22.Право на строеж на ЕТ„Доктор Пенев – Александър Пенев”, ЕИК 838176626, върху застроително петно №22, в УПИ II, кв.18 Б по плана на гр. Ямбол, ул. "Батак" № 44, при граници на застроителното петно: 87374.550.1 – ул.”Батак”, 87374.550.6 – паркинг, 87374.550.6 – улица,87374.550.121 – дига на р.”Тунджа”, ул.”Русе”, със застроена площ 55 кв.м. Разгъната застроена площ – 110 кв.м.  Правото на строеж се учредява за сумата от  16 198.88  лв.

        23.Право на строеж на ЕТ„Доктор Пенев – Александър Пенев”, ЕИК 838176626, върху застроително петно №23, в УПИ II, кв.18 Б по плана на гр. Ямбол, ул. "Батак" № 46, при граници на застроителното петно: 87374.550.1 – ул.”Батак”, 87374.550.6 – паркинг, 87374.550.6 – улица,87374.550.121 – дига на р.”Тунджа”, ул.”Русе”, със застроена площ 56 кв.м. Разгъната застроена площ – 112 кв.м.  Правото на строеж се учредява за сумата от  16 493.40  лв.

       24.Право на строеж на ЕТ„Тошо – Тани – Тодор Тодоров”, ЕИК0040386314, върху застроително петно №24, в УПИ II, кв.18 Б по плана на гр. Ямбол, ул. "Батак" № 48, при граници на застроителното петно: 87374.550.1 – ул.”Батак”, 87374.550.6 – паркинг, 87374.550.6 – улица,87374.550.121 – дига на р.”Тунджа”, ул.”Русе”, със застроена площ 67 кв.м. Разгъната застроена площ – 134 кв.м. Правото на строеж се учредява за сумата от  19 733.18 лв.

         25.Право на строеж на  Антон Иванов Тонев, върху застроително петно №25, в УПИ II, кв.18 Б по плана на гр. Ямбол, ул. "Батак" № 50, при граници на застроителното петно: 87374.550.1 – ул.”Батак”, 87374.550.6 – паркинг, 87374.550.6 – улица,87374.550.121 – дига на р.”Тунджа”, ул.”Русе”, със застроена площ 63 кв.м. Разгъната застроена площ – 126 кв.м. Правото на строеж се учредява за сумата от  18 555.08 лв.

26.Право на строеж на Георги Атанасов Георгиев, върху застроително петно №26, в УПИ II, кв.18 Б по плана на гр. Ямбол, ул. "Батак" № 52, при граници на застроителното петно: 87374.550.1 – ул.”Батак”, 87374.550.6 – паркинг, 87374.550.6 – улица,87374.550.121 – дига на р.”Тунджа”, ул.”Русе”, със застроена площ 60 кв.м. Разгъната застроена площ – 120 кв.м.Правото на строеж се учредява за сумата от  17 671.50 лв.

27.Право на строеж на ЕТ „Божич-Никола Божков” ЕИК 0020068343, върху застроително петно №27, в УПИ II, кв.18 Б по плана на гр. Ямбол, ул. "Батак" № 54, при граници на застроителното петно: 87374.550.1 – ул.”Батак”, 87374.550.6 – паркинг, 87374.550.6 – улица,87374.550.121 – дига на р.”Тунджа”, ул.”Русе”, със застроена площ 47 кв.м. Разгъната застроена площ – 94 кв.м. Правото на строеж се учредява за сумата от 13 842.68 лв.

 

         IIІ. Упълномощава Кмета на Община Ямбол да сключи договор за възмездно учредяване на право на строеж с всеки ползвател, след като последния извърши необходимите плащания и погаси задълженията си към община Ямбол.

         IV. Всички такси по учредяването на правото на строеж са за сметка на всеки един от получаващите го.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА Предложение относно съгласуване на техническо задание за изработване на ПУП за обект Кабелна линия през землището на с. Безмер и землището на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

___________________________________________________________________________

 

Славов - Представи предложението по приложения материал.

ПК приемат направеното предложение.

            Миланов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения. Няма желаещи.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 21                     против – няма                     въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124, ал. 4 и ал. 7 от Закона за устройство на територията и чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 25 от Закона за собствеността и ползването на земеделските зeми, съгласува техническото задание за изработване на ПУП - парцеларен план за обект: Кабелна линия - тип подземна: от ТП (нов 0.4/20 кV) към фотоволтаична инсталация в ПИ № 055071 по КВС на землището на с. Безмер, община „Тунджа”, обл. Ямбол, през землището на с. Безмер, община „Тунджа” и землището на гр. Ямбол, до РУ СН на ел. подстанця „Ямбол”, по искане от Кунчо Славов Куртев с административен адрес ж.к. „В. Левски” бл. 6, вх. А, ап. 8, гр. Ямбол.

 

 

Банков – Г-н Председател, нарушавате правилника, там пише, че председател на група, когато поиска думата по всяко време му се дава.

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно съгласуване на задание за изработване на ПУП - ПП за обект на техническата инфраструктура на територията на две общини на основание чл.124, ал.4 от ЗУТ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

___________________________________________________________________________

 

Славов - Представи предложението по приложения материал.

ПК ИТ и ПК ТУ приемат направеното предложение.

            Миланов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения.

            Банков – Г-н Председател, още веднъж Ви казвам, че в правилника пише, че председател на група, както кмета по всяко време може да вземе думата. Макар че, Вие му дадохте, когато давахме отр. вот, след това не се коментира въобще, но вие му дадохте думата. И за това исках да ви кажа следното, че 2003г. – 2006г. няколко мерки бяха предприети за решението на проблема, който беше на ул. „Батак”. В наредбата беше вкаран един §4, с който можеше на тези обекти, които имат строително петно да се разреши право на строеж. Това са десетки обекти, които в този период се даваха. Тези хора не са пожелали тогава да го направят, наредбите са публични. 2003г., това, което кмета пита, общината тръгна и направи по своя инициатива разработката на това УПИ и разработката на тези строителни петна с цел узаконяване. Но тези, които там строиха незаконно, те не пожелаха да си ги узаконят цялата 2003г. Проблема е двустранен, никой насила не може да накара някой да си узакони нещо. А друго относно откритото управление, хубаво е да има такова, но когато нещо се гласува без да се коментира едва ли е открито. Когато се бърза да се потули въпроса да се замете и да се вдигнат тук уредените 20 гласа, това не е открито управление. И открито управление има, когато застанеш и кажеш ДА закона е този, ето това позволява. Аз не чух тук някой да каже, че точно този параграф ли е, алинея ли е някой от закона да позволява да стане това разпореждане с общинската собственост и това не е в интерес на общината разбира се, защото цените по които са дадени едната цена там е 100лв., другата е 200лв., когато трябва ние да плащаме вижте 70кв.м., когато плащаме по 200лв. на кв. м., тук се дават по 100лв., когато ние трябва да вземем. Така че, нещата са различни и когато говорим за открито и точно управление, то се съобразява със закона. Откритото управление е когато се дискутира по един или друг повод. Така че, като Председател на група, аз протестирам за начина, по който Вие водите заседанието и когато имаме права Вие ги потушавате, а в други някои си ги превишавате, защото се видя тук, че с едно гласуване обвинихме ваши други решения за отстраняване на един от колегите.

            Славов – Имам само два въпроса и те са пряко свързани с конкретната наредба, която визира г-н Банков. Как така стана, че веднага, след като приехте тази наредба 2001г., ако не се лъжа веднага фирма „Омакс” се възползва от тази наредба и отдадохте един терен, заради който в момента се води до съдебно разследване с всичките основания, защото явно е нарушен закона. И как чак края на 2003г. сте направили плах опит и то нищо не се е случило, защото с един далеч по-голям проблем, който е стоял 10 години на масата, в лицето на тези къщи на ул. „Батак”?

Зафиров – Закона е закон, но всеки един общински съветник също трябва да има и морал. Ето ги господата, които стоят отзад и чакат да им се реши проблема, който е поставен на масата вече дълго време. Има обикновени хора, които аз познавам, които с пот на челото си вадят хляба и се чудят как да изкарат днес насъщния, и как да осигурят няколко работни места. Знаете предния път, когато ставаше въпрос да се разисква разработката, всички тези обикновени хора с една единствена цел да останат техните имоти, да могат по един или друг начин да ги узаконят. Да се чувстват собственици, защото собствеността, господа общински съветници и граждани на Ямбол, собствеността също е отговорност, тя е тежест. Всеки един от тях на по-късен етап ще трябва да се грижи за тази собственост, той ще трябва да създава там работни места...

Миланов - Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 22                    против – няма                     въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124, ал. 4 и ал. 7 от Закона за устройство на територията и чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, съгласува техническото задание за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план /ПП/  за обект: „КАБЕЛНА ЛИНИЯ – тип подземна: от ТП (нов 0.4/20кV) към фоговолтаична инсталация в ПИ № 022091 и в ПИ № 022100 по КВС на землището на с. Победа, община „Тунджа”, обл. Ямбол, през землищата на с. Стара река, с. Козарево, с. Калчево и с. Победа, община „Тунджа” и землището на град Ямбол, община Ямбол, до РУ СН на подстанция „Ямбол”, внесено от „ЕВРО – ОПАКОВКА 3” ЕООД – гр. Ямбол, булстат 128566279, със седалище и адрес на управление: с. Кукорево 8673, област Ямбол, община „Тунджа”, ул. „Д. Благоев” № 12.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно предварително съгласие от ОбС - Ямбол за прокарване електропровод през ПИ, собственост на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

___________________________________________________________________________

 

Славов - Представи предложението по приложения материал.

ПК ИТ и ПК ТУ приемат направеното предложение.

            Миланов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения. Няма желаещи.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 21                        против – няма                         въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, дава предварително съгласие на „Джи енд Джи” ООД, ЕИК 128613634, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Цар Иван Александър” бл.20, вх.”Б”, ет.2, ап.12, представлявано от Господин Димитров Димитров и Диан Димитров Димитров  за прокарване на:

- трасе на водопровод и водопроводно отклонение и трасе на канализационно отклонение до ПИ с идентификатор 87374.25.10 по КК на гр. Ямбол, местност „Чаргански път”, гр. Ямбол през публична общинска собственост  ПИ с идентификатор 87374.25.826, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване –  за селскостопански, горски, ведомствен път, обща площ 1 793 кв.м, дължина на трасето 140.70 м. и площ на сервитута 110.00 кв.м.

            - трасе на електропроводна линия на ниско напрежение, кабел 1 кV от ТННн на БКПТ „Лазур” до ПИ  с идентификатор 87374.25.10 по КК на гр. Ямбол, местност „Чаргански път”, гр. Ямбол през публична общинска собственост ПИ с идентификатор 87374.25.826, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване –  за селскостопански, горски, ведомствен път, обща площ 1 793 кв.м, дължина на трасето 177.80 м. и площ на сервитута 454.00 кв.м.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение от кмета на общината относно учредяване на допълнително право на строеж в ПИ № 87374.542.9 по КК на гр. Ямбол на Дочка и Христо Христови.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

___________________________________________________________________________

 

Славов - Представи предложението по приложения материал.

ПК ИТ и ПК ТУ приемат направеното предложение.

            Миланов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения. Няма желаещи.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 18                        против – 1                         въздържали се – 3

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Не се приема.

Желев – За протокола, гласувах „ЗА”

Чолаков – Предлагам точката да бъде прегласувана.

Миланов - Подлагам  на гласуване процедурното предложение на г-н Чолаков за прегласуване на точката.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 18                        против – 1                         въздържали се – 3

Приема се.

Подлагам на прегласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 19                        против – 1                         въздържали се – 3

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2,  от Закона за общинска собственост, чл.38,ал.1, т.5 от НРПУРОИ, Общински съвет учредява  допълнително право на строеж на  Дочка Димитрова Христова и Христо Иванов Христов върху 31.74 кв.м., за изграждане на  пристройка към самостоятелен обект с идентификатор №87374.542.9.2.2 в  жилищна сграда – „стълбище за втори етаж и зимна градина” , находящ се в жилищна сграда с идентификатор №87374.542.9.2 в поземлен имот № 87374.542.9 по КК на гр. Ямбол, на   стойност от  5 520.00 лв.

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно допълване и изменение състава на ПК при ОбС Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Миланов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя представя предложението по приложения материал.

Миланов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения. Няма желаещи.

Банков – Г-н Председател, аз не знам, но Вие имахте още едно предложение, но го оттеглихте. Мисля си, че е крайно време, макар че остава една година ние тук да не правим такива промени, заместници, състави, председатели и т.н. когато в началото правихме правилника, когато се събираха представители на политически сили, на групите съветници, ние правихме някакви съотношения между различните групи, между участниците в ОбС и тогава приемахме решение за председатели, за зам. председатели, членове на групи. Мисля, че е крайно време Вие, както направихте предложението, но, мисля че ОбС трябва да се актуализира като цяло, тези 14 комисии, които има. И трябва да видим нещата, които тук се промениха и нова група съветници има, и други се създадоха, много независими има. Ние трябва да погледнем на ново ръководствата на тези групи и участията на общинските съветници в тези комисии. Но все пак, трябва да го помислите и тук да се предложи някакъв нов вариант. Сега съгласен, не съгласен с тези неща, които тук представихте, но...

Миланов - Коментирал съм със всички съветници.

Банков - Не знам с кой сте коментирали или не, но аз си мисля, че, като цяло тези неща, които стават, промяната на политическата карта в ОбС, като групи съветници трябва да бъде отразена.

Зафиров – Аз се радвам на големите словесни възможности, които показва г-н Банков всеки ден пред нас. И ни поучава на законност, на ред, всеки ден, всяка общински сесия. Не мога да разбера, защо той се притеснява толкова от тези трима председатели. Той се притеснява от това, че те гласуваха за тези къщички, на които трябва по един или друг начин да се реши проблема на гражданите ли? За това ли толкова много Ви притесни това нещо, че не стана Вашето? Няма какво да се притеснявате, ние работим тук и сме в услуга на гражданите. Щом тези хора са дошли при нас, като общински съветници и са поискали да им се реши проблема, ние си задаваме въпроса, защо този проблем не е бил решен по-рано. Но хора, които си вършат съвестно работата като Станимир Кескинов, като Иван Петков, ако толкова много Ви пречат оправете си групата, която гласува заедно с ГЕРБ. БСП гласува с ГЕРБ, да го кажем, ето гражданите на Ямбол гледат. Защо се делите толкова? Не се притеснявайте г-н Банков, толкова, моля ви се. Първо вземайте си решения в групите, за това са групите. Кой са тези независими общински съветници в този ОбС...Да, аз точно по точката говоря, защото става въпрос за групи и за председатели на групи. Г-н Петков не си е гледал съвестно работата ли? Напротив, откакто г-н Петков е председател на комисията към ОбС, общинска собственост, нещата тръгнаха в тази комисия. Откакто г-н Кескинов е председател на комисията по законност нещата вървят. Комисията по култура е една от най-работещите комисии. Вие се изказвате след точките, няма да се изказвате след точките. Ще се изказвате и проблема ще го поставяте след точките, ако има някакъв проблем аз ще гласувам против, дори и другите ще гласуват против. „Ама аз искам да се изкажа след точката.” Какво означава това след точката? Така не става работата. Проблема се поставя в комисиите и радвам се, че г-н Петков и г-н Кескинов, винаги го поставят проблема. Виждам, че много Ви дразнят тези комисии, не се притеснявайте те не са свободни, те са членове на новото партийно движение, нова партия „Единни за България”. Отечествена кауза „Единни за България”- това е ново сформирано национално движение, обявил съм го в медиите, тръгна във всеки един град. Казва се отечествена кауза „Единни за България”.

Мандаджиев /процедура/ - Понеже наближава часа за почивка моля да удължим нашето заседание до прекратяване на точката.

Миланов - Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Мандаджиев.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 23                    против – няма                  въздържали се – няма

Приема се.

Банков /реплика/ - г-н Зафиров, аз не разбрах какво искахте да кажете точно по направените предложения, но може би за мен е трудно да го разбера, но разбра, че искате друго да кажете. Аз ще Ви кажа следното, когато говорим за тези комисии, тук ни се предлагат решения, тези комисии мълчат, най-работещите комисии. До колко работят комисиите и до колко не работят, до колко хората вътре са професионални или не аз не бих дал оценка директно. Има и нещо друго, когато нашата група се събираме, да обсъждаме някои материали, но в края на краищата всеки си има съвест и гласува. Радвам се, че се формира нова партия, сигурно тази партия като влезе в участие на изборите ще има някаква групичка тук в ОбС, сигурно голяма група ще бъде. За мен да се работи в тези групи, аз ви казвам, за да работи ПК УОИКОПДОУ добре, трябва да бъде друг председателя. За да работи добре ПК ЗОРСП трябва да има друг председател. И много ПК трябва да имат други председатели, за да работят добре и тук наистина материалите да бъдат качествени, за да могат да се разглеждат. Защото, ако на ул. „Батак” бяха разгледани всички досиета, а те може би и нарочно не са разгледани. нямаше да се вкара този материал. Но това за мен е наистина един подтик за едно нарушаване на закона, което мисля, че е някакво престъпление, когато се сключи това нещо, макар че имаме и колективна воля. Някои се скриха зад колективната воля. А се изказваме, например аз се изказах след това, защото използвах тази възможност. Така че за мен, за да работят комисиите, дали съм присъствал или не те са толкова важни комисиите, но мисля че там се решават нещата, но другите комисии, които са наистина важни не трябва само да приемат нещата, а наистина да разглеждат материалите и то в дълбочина.

Зафиров /дуплика/ - Г-н Банков, от колко години сте общински съветник, колко мандата вече?...25 години стигнахте в ОбС, браво. Явно такива хора, които не могат да си контролират групите не ги искат по-нагоре. Много хубави думи казахте. Аз успях да запиша някои неща.

Миланов - Моля, не влизайте в диалог!

Зафиров - Но трябва да знаете, че всеки един общински съветник, когато застане от банката гласува за определено предложение, той трябва преди всичко да погледне в сърцето си и в душата си и да каже, иска ли да решим проблема на един гражданин или не иска. Дали има той морал или няма. Казахте, че се радвате, че се формира нова партия. Защо да се формира нова партия, тя и при вас се формира нова партия. Ние не можем да се делим на леви и на десни, ние трябва да бъдем единни в името на града. За това ОбС трябва да бъде единен, когато взимаме решения. Приказвате едно, гласувате друго г-н Банков, за разлика от Вас, може би аз мога да Ви припомня всичките гласувания как сте гласувал Вие и как съм, гласувал аз. Да Ви припомня ли гласуванията за бюджета на община Ямбол, примерно или някое друго гласуване. Вие съгласувате ли ги тези неща? Какъв е смисъла от група, която ще гласува по различен начин, тя няма никакъв смисъл. Имали съвест, добре тогава за какво я правите тази група, тогава разпуснете групата и всеки да си гласува по съвест от вашата група. Вие се обърнахте към групата си за ул. „Батак”, ето и гражданите стоят отзад и казахте тук тогава „ние ще се въздържим”. Демонстративно се обърнахте към групата си. Въздържаха ли се вашите хора? Вие се въздържахте, ама другите не. Що се отнася до работата на г-н Петков и г-н Кескинов, аз виждам, че това са едни хора, които защитават интересите на града, които работят за интересите на града, които безкористно си гледат работата и които искат да защитят обществения интерес. Те искат всеки един човек, който работи в тези къщички да си запази работното място.

Миланов – г-н Зафиров, времето на дупликата ви изтече.

Зафиров - Благодаря г-н Председател, искам да спазваме правилника.

Канев – Аз наистина съм свидетел на преференциалните чувства на председателя по отношение на мен. Тук такива нарушения си станаха, а той не реагира човека. Той реагира само, ако чуе нещо от мен. Днес на два пъти аз меко казано пострадах...

Миланов - Г-н Канев, това реплика ли е или изказване? Какво е?

Канев – Досега това Ви говорих, че Вие вземате отношение във връзка с правилника, тук се говори не във връзка с точки а във връзка с основаване на партии и такива други неща. Следователно ние можем да си говорим не във връзка с точката. Нали така? И аз се надявам, че Вие няма да реагирате така на моето слово. Бих искал да се изкажа по отношение на всички тези групи. Какво всъщност означават тези групови гласувания? Съвестта е индивидуално нещо, как така тя се групира, как се стимулира да се групира? Тук има хора, които никога не са се изказвали, четвърта година сме в нашия мандат, те нямат никакво отношение. Защо не ходим на комисии, защото няма никакъв смисъл да се ходи.. Ето това е проблема, че ние не работим в интерес на гражданите. Аз не случайно и това би искал да го подчертая днес за втори път за председателите на комисиите. Днес например на два пъти се обърнах към г-н Кескинов, защото той заема тази позиция на председател на правна комисия да стане и с езика на своето образование, с езика на своите знания да обясни на колегите, които нямат такива специфични знания определени точки, за които става въпрос. По отношение на прословутата ул. „Батак”, аз приветствам това предложение на кмета. Защото аз работя, като строител и за мен е абсолютно неприемливо тези къщи, кой ги е правил тези нарушения, ама то нарушения в Ямбол колкото искате. Но това е пълното хуманно, което аз видях и приветствам моя приятел г-н кмета. Аз винаги съм подчертавал моите приятелски чувства и предполагам, че той не се съмнява в тях. А тези хора, които вероятно също са направили някакви прегрешения тях няма смисъл да ги наказваме. Но друг е въпроса и затова пак апелирам към тези комисии и председатели, защото, ако ние наистина искаме да им свършим работа на тези хора и в края на краищата тези хора да придобият собственост. Не трябваше ли да има една по-добра дискусия? В името на това казвам, пак хуманно решение на нас. Така че, ние не можем това наше решение, да можем да им свършим работа, а не само да бъде формално. Вижте г-н Председател, правилника се спазва от всички. Ако искате действително да дадете тон в тази насока, добре нямам нищо против. Искам да се обърна към шефа на културата в нашия град, действително една силно работеща група. Нашата култура е на такова високо ниво действително, че просто тя се намира в едно завидно положение. И нашия председател на културата, който намери време да се занимава и с физкултурата на града, която също е на високо ниво. Да му благодаря, че на мен ми е гласувал такова доверие на няколко пъти.

Миланов - Г-н Канев, благодаря за изказването, времето изтече.

Зафиров /реплика/ - Аз не се притеснявам от г-н Канев, от културата на г-н Канев се притеснявам. Г-н Канев, много хубаво се изказвате, разбирам Ви. Обичате да иронизирате всички, да подлагате всичко на съмнения и ирония, разбирам ви, вкарайте нещо конструктивно в ОбС и покажете, че можете да работите. Аз примерно за 3 години мога да Ви кажа какво сме направили ние тук. Едно от предложенията, примерно паркинга пред МОЛ-а, който се изгради за 100% финансиране от инвеститора, а не 50%, който спести стотици хиляди на общината е моя идея. Казвате шефа на културата, моля ви се г-н Канев, аз съм само Председател на ПК КВПМХ. И винаги, ако погледнете, комисията по култура е една от най-действащите комисии, тя е една от най-работещите. Станимир Кескинов, Вие постоянно се подигравате с него. Аз ще се срамувам, ако имам такова поведение като Вашето. Съжалявам, моя баща е на 78 години, казва се Веселин Зафиров, когато върви и си говори с г-н Султанов, който беше диригент на камерния ансамбъл и Ваш приятел, за който аз съм положил не малко усилия да се съхрани и не само той, а и бюджета му да се съхрани, за да може да го има в Ямбол, да има хорова школа в Ямбол. Ама вие не сте в час, защото не идвате по тези мероприятия, Вие не знаете какво се върши. Недейте да вменявате нещо, да говорите кой отговаря за физкултурата, за нея отговаря г-н Чолаков. Г-н Банков, също е там, примерно.

Кескинов /реплика/ - Г-н Банков се вживява в ролята на правист. Може да има диплома по право, ама малко му е чуждо и се опитва да го прилага политически. Правото не се прилага политически г-н Банков. Спомнете си за разлика от Вас, мога да Ви кажа думите, които изрекохте от тази трибуна: „Да, те можеха да им се оправят нещата на хората от „Батак”, но не дойдоха при мен аз да им ги оправя”.

Миланов – Г-н Кескинов, тази реплика не е към г-н Канев, което би трябвало да бъде по Правилник.

Кескинов - Тя пак е свързана с г-н Канев.

Миланов - Не ме вкарвайте в нарушение на правилника.

Кескинов – Знаем г-н Банков, когато беше зам. – кмет как оправяше нещата. Фамилията му нали знаете, че беше малко перифразирана...

Миланов - Г-н Кескинов, отнемам Ви думата поради това, че не отправихте никаква реплика към г-н Канев.

Канев /дуплика/ - Г-н Зафиров, аз наистина похвалих вашата дейност в заниманията, в които Вие се упражнявате, става въпрос в обществените занимания. Защо реагирахте така, това не можах да го разбера,.ама в края на краищата така сте схванали моето изказване, така сте реагирали. Разбира се аз отправих едно пожелание към Вас, да не правите тук разни текезесета, а да създавате, недейте да нарушавате на хората правата. И в този смисъл ми беше апела, иначе аз високо оценявам работата на Вашата комисия по култура. Но защо говорих за физкултурата, това да Ви кажа да не се засягате. И защото разбрах, че Вие сте президент на футболен клуб, защото аз обичам спорта. Тук става въпрос за две неща, които г-н Зафиров, ги е схванал съвсем правилно. Едното е да се вкара телосложението в някакви норми, друго е да се даде простор на мисълта. Аз не знам кое става по-лесно, Вие ще го кажете разбира се. Аз както се казва няма да цитирам Радой Ралин, на времето на културата, той имаше една такава мисъл „не се страхувам от министъра на културата, а се страхувам от културата на министъра”. Явно това е нещо, което не е пригодно за случая. Искам да пожелая на г-н Зафиров, все такава борбеност, себеотрицание в името не само на ул. „Батак”, ами и на други батаци, които са забъркани.

Чолаков /процедура/ – Предлагам да прекратим изказванията по тази точка.

Миланов - Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Чолаков за прекратяване на дебатите по тази точка.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 17                        против – 3                         въздържали се – 1

Приема се.

Зафиров – Г-н Канев, радвам се, че цитирате Радой Ралин. Само да Ви напомня, че дядо ми Георги и Радой Ралин са близки родственици, те са първи братовчеди. Нещо това да Ви говори? Благодаря Ви, че цитирате хора от моя род. Второ благодаря Ви, че сте ме цитирали в местна медия. Вие не само цитирате Радой Ралин, но цитирате и мен. Аз не се притеснявам от Вашата култура. Виждам, че Вие сте особен фен на царя, примерно. Тогава трябва да започнем гр. Ямбол да го залесяваме. Няма смисъл г-н Канев, да ми говорите каква е културата. Аз няма като Илия примерно, който стана да Ви говори къде е завършил, какво е завършил и какво му е образованието да Ви говоря. Не се притеснявайте короната много Ви отива и си я носите с достойнство. Царската корона Ви отива г-н Канев. Какво става до тази точка. Тези комисии в ОбС трябва да се редуцират, но не в последната, третата година. Няма проблем, ако някоя политическа партия иска да се редуцира в един определен момент може да ги редуцира. По тази точка, смятам че това е едно стойностно предложение председателя и зам. председателя, това са стойностни хора, които могат да си свършат работата и могат да поддържат дейността на нея. А пък, ако става въпрос за иронията Ви спрямо г-н Кескинов, тя е неуместна тук. Г-н Кескинов е достоен българин и не се притеснява да държи българското знаме. Защото на съединението, когато бяхме тук и г-н Мандаджиев беше там, имаше много хора, които се притесняваха да си държат знамената, дори и на политическите партии. Но г-н Кескинов, никога не се е срамувал да държи българското знаме. За това въпроса Ви е много неуместен тук. Тук остават нашите деца, тук са били и нашите прадеди, моят прадядо, баща ми и аз. Нашето място е тук, за да дадем своя дан. Дали аз ще съм в този ОбС или няма г-н Канев, това е друг въпрос. Това е място политическо, от политически сили, които трябва да правят своите изказвания. Радвам се, че има такива хора. Говорите за мнозинство, за какво мнозинство говорите? Вие гласувахте за бюджета. Как гласувахте, сещате ли се? Подкрепихте ли бюджета в началото на годината? Ама защо не казахте услужливото мнозинство приказвате и мислите, че хората ви вярват. И когато се гласува нещо за обществения интерес, за тези хора, които са дори и на ул. „Батак”, аз се притеснявам, че тази точка предизвика такъв остър дебат, че толкова много ви заболя от нея. Какво се притеснявате, трябва да им се реши проблема на тези хора.

Канев /реплика/ - Знамето не е прът и плат, а знамето е идеи...Вие ако искате да държите знамената не го дръжте като прът и плат, а като идеи и плат...

Мандаджиев /реплика/ - Хубавото е, че тази точка предизвика тези дебати, лошото е, че е една година преди края на мандата. Хубавото е, че хората ще научат кой какво прави и къде го прави, и как го прави. Лошото е, че точно по този начин трябваше да го научат от делата, не от приказките. Колкото до това кой ще е председател на дадена комисия или не, явно все още има апетити към дадени комисии. Въпроса е там, че в една комисия не председателя върши цялата работа, вършим го всички ние тук. Всеки един от нас, който е избран в дадената комисия. Не може председателя в дадената комисия да седне и да напише един протокол и да каже „да, ние решихме така”. Няма такива истории. За това са избрани тези 5 или 7 човека, или колкото са в самата комисия, за да седнат заедно и да решат дадения проблем. Ако не могат да го решат викат съответните служители от ОА, за да им помогнат. В много комисии това се е случвало, но в много също не е било. Няма никакво значение кой ще е председателя в дадена комисия. Председателя на една комисия регулира и контролира и организира самото действие на тази комисия. Ако някой пък не е специалист, ами за това има консултанти, които могат да се наемат, има го в правилника, позволено и т.н. ами вършете ги тези работи.

Зафиров – За българското знаме г-н Канев трябва да знае, че то не е само прът и плат наистина, а то е направено в Ямбол и е измислено в Ямбол. И се радвам, че има такива общински съветници като г-н Дянков, които поемат такива инициативи да покажат на цяла България къде е направен българския флаг, защото, ако ви кажа какво представлява българския флаг г-н Канев, сигурно не знае. Знаете ли, г-н Канев, на какво е символ бялото, зеленото и червеното. Бялото, г-н Канев, бялото сме ние , мъжкото начало, духовната част. Зеленото е земята, ерата на зеления водолей, сега сме в нея. А червеното е съзиданието, това са жените, които могат да създават материя. За това, че не ми говорете за просветеност. Ако искате можем да си говорим, да ви говоря аз малко повече на тази тема. Благодаря Ви още веднъж, че цитирахте моя родственик Радой Ралин. Виждам, че на някои момчета не им става удобно, които се страхуваха да си носят знамената, но г-н Мандаджиев, никога не се е срамувал да си носи знамето на БЗНС и на партията, на която принадлежи, нито пък г-н Желев, нито пък който и да е друг от вас. Но имаше такива, които се срамуваха да си носят знамето. На тях ПП им трябват само да влязат в ОбС. Ето това нещо ние трябва да изкореним. А вие като мъдър данъкоплатец и гражданин на Ямбол, който вече няколко години и няколко мандата е в ОбС. Примерно при мандата на Кирил Тодоров, който също беше обект на съдебно разследване, за който вие говорите, говорете и за него няма никакъв проблем, но не забравяйте, че вие го поддържахте тогава. За това, че не ми говорете кой поддържал кмета и кой не го поддържа. Благодаря ви и не смятам повече да натоварвам общинския съвет и гражданите на Ямбол, на които аз им благодаря искрено, че наистина гласуваха на времето за нас общинските съветници, които сме тук не, за да ги предаваме, а, за да решаваме техните проблеми.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 14         против – 0                    въздържали се – 4

Не се приема.

 

 

Предложението не се прие.

 

 

Кескинов – Г-н Банков пак реши да се меси на места, където не му е работа. В една комисия, в която изобщо не е влизал реши да коментира дейността и на нейния председател. Г-н Банков, така не се прави. Аз не се меся в комисиите, в които вие участвате, във вашата група и т.н. А колкото до прословутата ул. „Батак”, ако сте ходили на лекции ще знаете, че правото е свързано непосредствено с морала. Тези хора вие ги лъгахте в продължение на години, че се намират на дигата, че нямат право, че това е съоръжение, на което не могат да строят. Оказа се г-н Банков, че Басейнова дирекция я няма тази дига като своя. Вие ги лъгахте и преди 2 години пак лъгахте от тази трибуна за тази дига. Така че научете правото, а не политиката.

 

Миланов – Поради изчерпване на дневния ред закривам тридесет и шестото заседание на  ОбС Ямбол.

 

 

 

 

 

                                                           Председател ОбС - Ямбол:

 

 

                                  Г. Миланов

         

                                   Протоколист:

                                                                                                                                           Ан. Господинова