ПРОТОКОЛ № ХХХVІІ

 

            Днес, 30.09.2010г. съгласно чл.23, ал.2 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № 910101/0010/24.09.2010г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол.

            От общо 37 общински съветници присъстваха  35, отсъстваха 2:

1.      Данаил Георгиев Ибришимов

2.      Валентин Живков Николов

            На заседанието присъства г-н Г. Славов – кмет на община Ямбол.

Кворум в 9.15 часа – 27 съветника.

Председателят на Общински съвет - Ямбол г-н Георги Миланов откри тридесет и седмото редовно заседание на Общинския съвет.

Миланов - Постъпили са предложения за директно излъчване на днешното заседание на ОбС Ямбол от „Супер вижън плюс” и „Диана кабел ТВ”. Съгласно нашия правилник съм длъжен да го подложа на гласуване.

Подлагам на гласуване предложението за пряко излъчване на днешното заседание.

Гласували      за – 25                        против – няма                       въздържали се – 1

Приема се.

Миланов – Постъпило е заявление от Ахмед Мехемедов за включване в ГС „За Ямбол”, както и протокол от заседание на ГС „За Ямбол” за включване на новия съветник и промяна в ръководството на групата – председател става г-н К. Канев. (чете заявлението и решението, приложени към материалите по заседанието)

Мандаджиев - Чете питане относно секта в Ритуална зала. Чете питане относно ползване на помещение на ул. „Ж. Папазов” от шах- клуб. (приложени към материалите по заседанието)

Стефанов – Имам процедурен въпрос. На предното заседание казахте, че на нашите питания ще бъде отговорено в законоустановения срок. Не е ли редно първо да се дадат отговорите?

Миланов – Към настоящия момент няма постъпили отговори на питания.

Петков - Чете питане относно комплекс „Фиджи” и суми, дължими от концесионера. (приложено)

Зафиров – Чете питане относно проблеми на ромите в общината. (приложено)

Канев – Чете питане относно обществена поръчка за събарянето на бл.20, „Р. Княгиня” и проведено общо събрание на собствениците. (приложено към материалите по заседанието)

Димов – Чете питане относно прокурист на „Комуналуниверс” ЕООД Иван Божилов. (приложено към материалите по заседанието)

 

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Предложение относно включване на община Ямбол в проекта за въвеждане на задължителна предучилищна подготовка за децата, навършили петгодишна възраст от учебната 2010/2011г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно внасяне на предложение в МС на РБ за отпускане персонална пенсия на Живко Тодоров Живков.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРСП и ПК СДТЗ

 1. Предложение относно допускане изработване на ПУП-ПЗ на УПИ ІІ 299, 284, кв. 34, ул. „Вл. Заимов”, по искане на Димитър Ст. Димитров.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно одобряване задание за обект "Проект за изменение на ПУП - ПРЗ и РУП на УПИ V в кв.74, ж.к. "Бенковски", гр. Ямбол.

 ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно придобиване право на собственост върху част от имот, находящ се в ЦГЧ за изграждане на улица между ул. "В. Априлов" и ул. "Стефан Караджа".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно безвъзмездно предоставяне на част от обект ПОС на Сдружение „Спортен клуб ДИОС-СПОРТ Ямбол”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Стефка Желязкова Янчева, Цветана Иванова Колева, Даниела Николаева Димитрова, Радка Филчева Георгиева, Иванка Кирчева Митева и Ради Симеонов Ангелов.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ и ПК Здр.

 

Миланов - Имате думата по дневния ред. Предлагам да влязат в дневния ред две нови предложения. Първото е относно участие на кмета в заседание на асоциацията по В и К на 22.10.2010г. и второто е за участие на Община Ямбол в сдружение на общини с цел управление на отпадъците. Съответно да бъдат т.8 и т.9. Първото предлагам да влезе, тъй като не се знае дали до 22 .10. ще има заседание на съвета, преди известно време приехме такова предложение, спомняте си, но беше за месец април заседанието. По второто предложение, което предлагам да влезе също сме дискутирали на заседания на ПК, но беше оттеглено от дневния ред поради технически причини.

Табакова – Във връзка с провежданите дебати относно финансирането в здравеопазването, тяхното задълбочаване и тежкото финансово състояние на лечебните заведения от доболнична и болнична помощ в община Ямбол, ПК „Здравеопазване” разгледа декларацията на БЛС приета на 50-я Извънреден събор и на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА предлага да влезе в дневния ред предложение относно приемане на декларация на ОбС относно финансирането на здравеопазването. Нека да е т.1.

Миланов – Нямам нищо против да разгледаме един много сериозен проблем, какъвто е този със здравеопазването, но ме смущават някои дефиниции в предложението. Внесено е в последния момент, а една декларация на общински съвет е нещо много сериозно.

Симеонова – Аз изтеглих точката за депото предния път по технически причини. Сега Ви моля да влезе, нещата са изчистени. Относно декларацията мисля, че вносителите са малко подведени с т.23 на чл.21 от ЗМСМА. Трябва да бъде широко обществено обсъдена, да се промени малко декларативната част, да не звучи така политически. Против съм влизането в дневния ред.

Банков – В комисията по здравеопазване също се бояхме от политически декларации, затова мотивировката е толкова семпла. Просто искахме да помогнем на нашите лечебни заведения в региона. Много им е трудно положението, трябва да им обърнем внимание. Ние можем да приемаме декларации, трябва да вземем някакво отношение, затова е и насочена към институциите, които могат да им помогнат.

Хаджигеоргиева – Още с приемане на дневния ред започваме да се противопоставяме. Какви интереси на града и хората защитаваме като не искате да подкрепим нашите лечебни заведения, нашите лекари. Ние като сме безучастни ще останем и без болница.

Миланов – Дали сега е точно момента? Това е моето притеснение. Тук не става въпрос за нашата болница, никъде не пише.

Канев – Въпроса със здравеопазването е изключително сериозен, трябва да му обърнем внимание, каквото се полага. Точката не само трябва да влезе, но е задължително да имаме становище по този въпрос. Апелирам да вземем становище, дори не само това, което предлага здравната комисия.

Кескинов – Аз съм против влизането на точката в дневния ред. Здравеопазването в Ямбол не е закъсало от вчера или от днес. От началото на годината има закъснение на заплатите и плащанията. Това продължава вече 9-10 месеца. Защо не влезе по-рано тази декларация? Съвпада с подготвяния вот на недоверие към правителството. Въпроса действително е много сериозен, но ние не разполагаме с цялата необходима информация.

Симеонова – пр. ГС – Тук има чуваемост само към определени неща. Декларацията в този вид не е смислена, но декларация като цяло трябва да има. Не знам защо в декларация на общински съвет трябва да се разглеждат делегираните бюджети, което е работа на колегите в София. Нека си направим декларация, която е за ямболската болница, да се подложи на широко обществено обсъждане. Лекарите да си четат законите.

Антонова – Госпожица Симеонова за трети път тук в залата обижда лекарите. Това, че ние искаме да защитим правата на гражданите в този град не е нарушение на закона. Много ясно са посочени исканията. Наистина вече е нетърпима положението в община Ямбол. Настояваме, призоваваме да бъдат изплатени средствата, които са си изработили. По т.2 от предложените решения – кмета не е ли представител на община Ямбол и не трябва ли да защитава интересите й? Ние не правим стратегия на здравеопазването, просто подкрепяме колегите. Няма нищо общо с това, че нашата министърка сега подаде оставка. Не на следващо заседание, а сега трябва да влезе разглеждането на този въпрос, иначе ще бъде късно.

Желев – Има ли позиция на ЛС в Ямбол и каква е тя? Тази декларация щеше да има смисъл, ако министъра вчера не си беше подала оставката. Приемането на една такава декларация сега би било нагнетяване на напрежението. В този смисъл смятам, че не е необходимо да влиза в дневния ред.

Банков – пр. ГС – Това е много познат прийом – трябва да има, ама друг вид декларация. Никой нищо не говори за болницата, ние имаме почти 24% в това дружество. Някой някога някакъв отчет да Ви е представил? Не. Настояваме просто да се реши проблема с плащанията на лечебните заведения. Въпроса е дали ОбС ще има или ще няма отношение към здравеопазването в Ямбол.

Г-н Председател, искам да Ви кажа, че за в бъдеще няма да започваме заседания без кмет, трябва да е тук. Чух подхвърляне, че нямало дневен ред, затова го нямало. Това е умишлено, т.е. не, това е неуважение към нас. Той е представител на общината в това дружество.

Миланов – Обръщам се към всички председатели на ГС, че могат да вземат думата по веднъж на разглеждан въпрос.

Зафиров – Имаме неотложни въпроси за решаване днес и не бива да се караме. Декларацията е написана много добре. Имаше преди време и една друга декларация за геноцида над арменците, Вие гласувахте против. Декларацията защитава интересите на лекарите и пациентите в Ямбол. Вижте декларацията от събора – „здравеопазването – опасно за вашето здраве” – как може да се приема такъв текст? Все е едно е надпис на кутия цигари. Хората чакат да вземем едни важни решения, да ги изместим от бл.19 на „Р. Княгиня”. Аз какво да й кажа на тая жена дето се страхува да излезе от къщи. Дайте да решаваме проблемите на Ямбол!

Канев – Трябва да има екология на мисълта, разбирате в какъв смисъл. Има хора, които гласуват, без да вложат грам собствена мисъл. Всеки има някакъв капацитет, но вникнете в едни значим проблем – заболяване на МЗ. Може пък от тук да излезе някое важно и смислено решение. Предлагам да не обсъждаме повече този въпрос.

Миланов – Няма повече желаещи да говорят. Гласуваме по ред предложенията за включване в дневния ред. Подлагам на гласуване моето предложение да влезе в дневния ред точката относно представител и гласуване в Асоциация по В и К, вече като т.9.

Гласували      за – 24                        против – 6                             въздържали се – 3

Приема се.

Миланов – Подлагам на гласуване предложението за участие на Община Ямбол в сдружение с цел управление на отпадъците като т.10.

Гласували      за – 22                        против – 4                             въздържали се – 4

Приема се.

Миланов – Подлагам на гласуване предложението за приемане на декларация от ПК Здравеопазване като т.1.

Гласували      за – 22                        против – 4                             въздържали се – 7

Приема се.

Миланов - Подлагам на гласуване целия дневен ред. (изчита се)

Гласували      за – 31                        против – 1                             въздържали се – 1

Приема се.

 

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Предложение относно приемане декларация на ОбС Ямбол по проблеми на здравеопазването.

ВНОСИТЕЛ: ПК Здр.

 1. Предложение относно включване на община Ямбол в проекта за въвеждане на задължителна предучилищна подготовка за децата, навършили петгодишна възраст от учебната 2010/2011г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно внасяне на предложение в МС на РБ за отпускане персонална пенсия на Живко Тодоров Живков.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРСП и ПК СДТЗ

 1. Предложение относно допускане изработване на ПУП-ПЗ на УПИ ІІ 299, 284, кв. 34, ул. „Вл. Заимов”, по искане на Димитър Ст. Димитров.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно одобряване задание за обект "Проект за изменение на ПУП - ПРЗ и РУП на УПИ V в кв.74, ж.к. "Бенковски", гр. Ямбол.

 ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно придобиване право на собственост върху част от имот, находящ се в ЦГЧ за изграждане на улица между ул. "В. Априлов" и ул. "Стефан Караджа".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно безвъзмездно предоставяне на част от обект ПОС на Сдружение „Спортен клуб ДИОС-СПОРТ Ямбол”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Стефка Желязкова Янчева, Цветана Иванова Колева, Даниела Николаева Димитрова, Радка Филчева Георгиева, Иванка Кирчева Митева и Ради Симеонов Ангелов.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ и ПК Здр.

 1. Предложение относно определяне представител на Общината и съгласуване на мандата му за заседанието на Асоциацията по В и К, насрочено за 22.10.2010г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно вземане на решение за участие на община Ямбол в регионално сдружение на общини Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа с цел управление на отпадъците.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно приемане декларация на ОбС Ямбол по проблеми на здравеопазването.

ВНОСИТЕЛ: ПК Здр.

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя представи предложението по приложения.

            Миланов – Може ли да бъде изпълнена точка втора от предложените решения? Предлагам също думата „влошеното” да изчезне от текста на декларацията.

            Табакова – Делегираните бюджети, за които става въпрос са от месец август тази година. Ние искаме да остане по старому. Превеждаха се парите от НЗОК по отчетените пътеки. Делегираните бюджети са многократно по-ниски от изработеното. Няма пари да се лекуват болните, персонала се изпраща в отпуск, отмениха се плановите операции, мина се само на спешност. Регулативните стандарти са на тримесечие и това са брой направления за пациентите на личните лекари или количество средства за изследвания и специалисти. Когато те свършат, болните не се изпращат на изследвания. Ние искаме всеки да има достъп да бъде лекуван, а от началото на годината тези стандарти непрекъснато се намаляват. Миналата година питах по какъв начин се увеличи дела на държавата в болницата и г-н кмета ми отговори, че ще заведе дело по този въпрос, естествено това не се случи. Като представител на Община Ямбол единствено кмета може да защитава нашите интереси.

            Симеонова – Останах с впечатление, че с декларацията искаме да се махнат лимитите. Но бюджета на НЗОК е някаква крайна сума, не може средствата да се харчат безразборно.  В един момент може г-н Милков да стане и да каже, че не му стигат парите на един ученик и не иска такъв делегиран бюджет. Как ще се дофинансира това искане? Бюджета трябва да ни стигне до края на годината.

            Банков – Вие защитавате държавната позиция, а не интересите на гражданите на Ямбол като общински съветник. Ние сме писали до институциите, които могат да решат проблемите, не сме ние хората, които да ги решим. Ние само настояваме нещо да се случи. Нашият представител трябва да защитава нашите виждания, Общото събрание е много важен орган, ние

по този начин защитаваме и нашата болница. Те бяха принудени и подписаха анекса и сега имат 65%, а другите, които не подписаха си работят като преди. Ние не вземаме решение, не даваме отговори, ние просто настояваме пред институциите.

            Вълев – Много грозно звучи това ограничаване възможностите на болните хора, звучи ми недопустимо. Примерно разболяват се 10 човека, лекуват се 7, другите трима умират. Именно за това заставам зад предложението на г-жа Табакова.

            Желев – Много ловко се спекулира с някои неща днес тук. По същество ние искаме промяна на бюджета на здравната каса. Защо не се реформира тази област още от предния мандат? Сега, когато министъра е подала оставка и въобще в този момент декларацията е само безотговорно нагнетяване на напрежението и политика.

            Банков – Вие искате ли да се плати изработеното на нашите лекари? Искате ли да получават направления пациентите или не искате? Това е нашата позиция. Ограниченията се въведоха тази година, не предния мандат.

            Вълев – Никого не съм квалифицирал като безотговорен в моите думи.

Желев – Искам моята съпруга да получава редовно заплата. Искам всички лекари да получават заплатите си. Искам Ямбол да е столица. Искам Ямбол да е на Черно море. Искам да има две здравни каси, искам да се денационализира ЗК. Колко то това можем ние да решим?

Канев – Отношението ни по този въпрос говори за нашия инстинкт за самосъхранение. Като гледам някои от нас го нямат. Ние искаме ние и нашите деца когато се разболеят да бъдат лекувани. Проблема със средствата ние не можем да го решим, но трябва да защитаваме интересите на нашите съграждани, които са си платили здравеопазването. И ако парите не стигат държавата трябва да се погрижи за здравеопазването. Ние сме данъкоплатци и ние настояваме нашите средства да се използват за нашето здраве.

Кескинов – Пред нас е една абсолютно неграмотна и безмислена т.2 от решението и ми е много чудно защо Р. Банков не взе отношение по нея. Кмета има права само в ОС на АД, пред държавните органи не може да представлява МБАЛ. Като кмета може да отстоява позиции пред държавните органи, но в случая се упълномощава като представител в ОС. Какво правим с тези решения? На умряло куче нож вадим, ето какво. То е отдавна заровено, от много години. Къде бяха лекарите, когато си носехме чаршафите, купувахме си всички лекарства, когато ми даваха едни пръст макарони в купичка за закуска. За 11 дни отслабнах 7 килограма. Къде бяха, когато преди година и девет месеца дъщеря ми лежа в детско отделение на МБАЛ и имаше починало дете, ще Ви кажа и защо – защото е ужасно там и хлебарките ходят навсякъде. Партийни поръчения не се пускат в последния момент, трябва да има политика. Никой не е против хората да бъдат лекувани, всеки иска да бъде заплатен труда му, но момента, момента е много хубаво избран, ще се внася вот на недоверие. Губим час и половина – два на ОбС, пишем си актив пред ръководството, че сме внесли декларация. Да помогнем на ямболската болница, а не да декларираме само добри намерения.

Желев – репл. - Г-н Кескинов, мисля, че бъркате. Точка 2 си е съвсем законосъобразна. Нека се въздържаме от квалификации за нашите лекари. Някои от нас са имали проблеми вероятно, но за това има вина и Общината.

Канев – До тук разбрах, че дарвиновата теория е още вярна. В залата има хора, които явно не са засегнати от проблемите на здравеопазването. Моля, да не се изказват тогава, няма смисъл.

Миланов – Не съм специалист в тази област и не знам дали кмета има права по т.2 от предложението, но съм учил математика. Доболничната помощ са личните лекари, ако те не разполагат с направления пращат ни в болницата и там навсякъде по веригата искат пари. Ако са безкраен брой направления, т.е. отпаднат регулативните стандарти, няма смисъл от личните лекари. И от другите съсловия всички могат да дойдат да ги защитаваме тук. Предлагам т.2 да отпадне от проекторешенията.

Банков – репл. – Два часа вече коментираме и нищо не Ви е станало ясно. Ние не защитаваме съсловие, защитаваме гражданите на Ямбол, които ползват здравни услуги. Ние можехме да пишем само кмета, но нарочно го оставихме като представител, защото и там може да защитава интереси. Може и да свика общо събрание, а то скоро ще се събере и без това, защото нещата там са трагични. Питайте Вашите колеги там. Ние много добре знаем, че кмета не представлява болницата, но там де обсъждат отчети, вземат се решения и кмета участва в това. Запомнете, ние не защитаваме съсловие, а гражданите.

Антонова – репл. - Изумена съм от отношението на съветниците и най-вече от Вашето изказване. Не може да станете тук и да говорите за системата на здравеопазването – да има само лични лекари, да няма лични лекари и т.н. Това са смешни неща. Аз никога не говоря за неща, които не разбирам. Да, криза е, беше лошо положението, сега обаче е нетърпимо и ние трябва да вземем отношение. Страшно грозно звучи това, което говорите. Срива е наполовина във финансирането, 20 хил. ли стана населението на Ямбол? А МБАЛ обслужва и населението на областта. С този подигравателен тон до никъде няма да стигнем.

Миланов – дупл. – Не съм говорил за болницата. Причината за тази наша декларация е събора на БЛС, а тук говорим, че защитаваме интересите на община Ямбол, областта стана после. Можеше по друг начин да бъде формулирана.

Стефанов – Предлагам да не излизаме в почивка докато не приключим точката.

Миланов – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Стефанов.

Гласували      за – 19                        против – 9                             въздържали се – 4

Приема се.

Хаджигеоргиева – Чакаме тук да се постави един въпрос и на всеки започват да му ходят някакви мишки и да се чудим какво да измислим, какво да кажем, работи, които нямат нищо общо. Говорих с някои лекари и направо им казах, че декларацията няма да бъде приета, защото познавам климата тук. Това е изготвено от нашите лекари, кратко и ясно. Защо го превръщаме в нещо друго? Защо се страхуваме да имаме становище по важни проблеми? Упълномощаваме кмета за определени действия, съвсем правилно, и мен са ме упълномощавали, няма как по друг начин ние да кажем нашите виждания в ОС, освен чрез нашия представител.

Желев – репл. – Вие казахте, че лекарите в Ямбол са го подготвили. Къде е позицията на ЛС в Ямбол? Защото излиза, че е от двама наши колеги от ПК Здравеопазване”. Всеки ден има проблеми в здравеопазването и министъра си подаде оставката. Целта на декларацията е да се каже – виждате ли, има напрежение, нещо става в държавата. За това съм против приемането й. Не се обръщаме към посочените адресати, а към други, затова казвам че е политика.

Симеонова – репл. - Искате да подкрепим декларацията, а тя иска да отменим регулативните стандарти. Всички проучвания показват, че се надписват, преписват и т.н. фалшифицират тези изследвания. Ако ги няма ограниченията, няма сума, която да стигне за финансирането. Не сме ние органа, който ще решава държавната политика. Дайте да изшлайфаме тази декларация, да отразява нашето становище и възможности.

Хаджигеоргиева – дупл. – Говорих именно с лекари от ЛС Ямбол, г-н Желев. А Вие г-це Симеонова, разсъждавате и говорите като държавен служител и знаете много повече факти от мен. Аз Ви казвам, че трябва да говорите и мислите като общински съветник, защото в това не сте се научили. Аз не се пъхам в голямата политика, аз слушам кой какво говори. Министъра си отиде, защото не може с тия пари да реши проблемите. Здравното осигуряване не е данък и не може с тези средства да се решават проблемите на бюджета.

Банков – Министъра си отиде, защото не знае какво да прави, здравната реформа си продължава, друг ще я прави, просто ще ходи да пита. За източването, то си е проблем на управляващите, трябва да го решат, а хората трябва да могат да си получават направления за изследвания и специалисти лекари. Целта на декларацията е да покаже нашето отношение – да могат хората да се лекуват качествено. Декларацията на БЛС беше един катализатор за нашата. Единственото ни желание е хората да получават адекватна здравна помощ. Всичко е препоръчително, ние на никой не можем да се наложим. Проблема е ние съгласни ли сме с тия два пункта на декларацията или не. Гражданите ще могат ли да отидат на лекар, когато имат нужда или ще ходят, когато болницата има възможност? Ще получават ли направления, когато им трябват или когато личния лекар има възможност да им даде.

            Симеонова – Правя процедурно предложение за прекратяване на дебатите. Предлагам т.2 да добие вида - задължава  кмета на община Ямбол да представи пред държавните органи приетите с декларацията позиции.

Миланов – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-жа Симеонова.

Гласували      за – 20                        против – 8                             въздържали се – 4

Приема се.

Желев – Много сте прав, но защо ПК Здр. не взе отношение, когато се създаваше кардиологичната болница? Имаше проблеми с лиценза, а беше толкова необходима за сърдечноболните, за които 15 – 30 минути са решаващи за живота им.

Кескинов – Чета Ви членовете от правилника, които указват влизането на точка в дневния ред ... На кое условие отговаря това предложение? Обществени и социални проблеми – на 29.09. ли стана спешен въпроса със здравеопазването? В момента се занимаваме с едно незаконосъобразно предложение с декларация, внесено по поръка на г-н Банков.

Банков – Това са обществени и социални проблеми, нетърпящи отлагане. Съжалявам, че съм в тази комисия и свързвате всички проблема на гражданите на Ямбол с моето име. Искате да ошлайфаме декларацията, но не чух нещо съществено да се предложи, освен това на г-н Миланов да отпадне т.2. Ще се реши с гласуването в крайна сметка. Радвам се, че се проведе този дебат, за да чуят гражданите на Ямбол нашето становище. Колкото до кардиологичната болница и нейната необходимост, аз това съм го преживял г-н Желев, но в София се оперирах, не в Ямбол. Техните проблеми не са били така остри и касаещи всички граждани на Ямбол, сега хората чувстват на гърба си всички проблеми на здравеопазването.

Зафиров – Това е една добра декларация, затова и приех да влезе в дневния ред, но това „влошено” здравно обслужване признава, че лекарите по-лошо поддържат здравето на пациентите. За т.2 от предложението нека кмета да направи каквото може. Подкрепям я тая декларация и предлагам промяната да отпадне „влошеното”.

Славов – Два часа вече слушам популизъм, жива демагогия и от многоуважаемите общински съветници, които вкараха тая декларация. Това е най-деликатната тема в живота на хората – да бъдеш жив и здрав, нали все това си пожелаваме. ОбС може да решава въпроси само от местно значение. Давате напразни надежди на лекарите, че могат да се решат проблемите. Искате да ме ангажирате с неща, които са пълен абсурд. Парите ги няма, защото ние от БСП и коалиция изядохме парите – много бих се радвал, ако г-н Банков стане и каже това. Декларацията е внесена от ПК Здравеопазване, адресирана до НС, МС, МЗ и др. Предлагам направо да ме упълномощите да отида и да се изкажа в НС, да говоря в МС, МФ и МЗ. Декларацията е написана без становището на РК на ЛС в Ямбол, не е заседавал. Няколко човека решили и я написали. Всички знаем проблемите, но това не е повод ние да приемаме декларации. От десет години стоят тия проблеми, как така точно сега се сетихте? Защо лъжете лекарите, пациентите и всички? Подхождате чисто политически. Това не е редно, то е не само популизъм, а направо е цинизъм. (Чете чл.20 и чл.17 ЗМСМА)

Стефанов – Кмета отново излъга всички нас като общински съветници. Лично д-р Табакова е говорила с шефа на МБАЛ, аз говорих с председателя на РК на БЛС Ямбол, и двамата подкрепят декларацията.

Банков – пр. ГС – Не знам г-н Славов има ли, няма ли право да говори и да ни обвинява в някакви работи, но като го слушам все едно чета първа страница на „24 часа”, както говори премиера, така и кмета. Било популизъм и заиграване това, че се опитваме да решаваме проблеми. Сигурно за пети път казвам, че ние нищо не решаваме, ние даваме нашето отношение по проблемите на здравеопазването. На кмета не разбрах какво му е отношението. Явно мисли, че няма проблеми в здравеопазването. А точно той е човекът, който трябва да се интересува, да ни даде някаква информация за МБАЛ например. Някой нещо дал ли Ви е? Отчет, финансово състояние, проблеми? Не. На никой не се бъркаме в работата, има си хора, които решават. Ние заставаме зад тия неща или не. Всеки един ще си натисне копчето.

Канев – пр. ГС – Ние искахме да помогнем на правителството, защото е от полза за всички нас. За борбата с престъпността да помогнем, за проблемите на здравеопазването. Ще помагаме разбира се, как няма.

Славов – Много ми харесва това, което каза г-н Банков. Ако искате излезте на площада и си подпишете декларацията, но ОбС няма правомощия за това.

Банков – Процедурно обръщам внимание на председателя, че нарушава правилника за работа. Няма право кмета да обобщава и да прави реплика на председателите на ГС.

Миланов – Приемам забележката. По точката – в декларацията ще махнем думата „влошеното”, вносителя приема това предложение. Има две предложения по т.2. Първо подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 20                        против – 4                             въздържали се – 10

Приема се.

Подлагам на гласуване предложението т.2 от проекторешенията на вносителя да отпадне.

Гласували      за – 16                        против – 14                           въздържали се – 4

Не се приема.

            Подлагам на гласуване предложението на г-жа Симеонова т.2 – задължава  кмета на община Ямбол да представи пред държавните органи приетите с декларацията позиции.

Гласували      за – 17                        против – 10                           въздържали се – 7

Не се приема.

            Подлагам на гласуване т.2 на вносителя.

Гласували      за – 17                        против – 9                             въздържали се – 3

Приема се.

Миланов – Всъщност не, трябва да Ви кажа, че не се приема, има пет, които не са гласували.

Банков – Предлагам проверка на кворума във връзка с гласуването.

Миланов – Приема се с повече от 50% от присъстващите в залата. Дайте регистрация на всички, проверка на кворума. Присъстват 35 съветника, гласували 17 съветника. Не се приема.

Съветниците протестират, че има карти на устройствата, а съветниците ги няма.

            Желев – лично обяснение – Изказването беше, че хора, които не боледуват не се интересуват от здравни проблеми. Няма какво да кажа по това изказване, но искам нещо друго да кажа. Стила на г-н Канев бих определил като турбо фолклорен и особено предизвиква г-н Кмета и някои от колегите. Ако продължаваме така няма да стигнем до никъде. Не знам кой прекрачи границите, да дебатираме лични проблеми, но не може да продължава повече така. Аз съм водил 4 години война срещу кмет, но никога не съм си позволявал лични оценки и нападки, персонифициране на негови качества. Обръщам се и към двете страни да не поддават на това, да не правят лични оценки. По този начин няма да доведем до никъде този град, в момента вървим към дъното.

            Кескинов – лично засегнат – Не искам да ме правят на по-глупав, отколкото изглеждам, не искам да слугувам на партийни интереси и партийни централи, които искат да отчетат дейност на месно ниво, да ги потупат по рамото, а някои други да си заслужат 30-те сребърника. Един общочовешки проблем не може да се експлоатира по този начин и три часа ОбС да се занимава с глупости. Гласувах против, защото тая декларация изпълнява партийни разпореждания.

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Приема декларация на Общински съвет Ямбол.

           

 

            Миланов – Обявявам един час обедна почивка до 13.30 часа.

            След почивката кворум 27 съветника в 13.40 часа.

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно включване на община Ямбол в проекта за въвеждане на задължителна предучилищна подготовка за децата, навършили петгодишна възраст от учебната 2010/2011г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Славов - Представи предложението по приложения материал.

ПК „Образование” - Приема направеното предложение и дава съгласие за въвеждане на задължителна предучилищна подготовка за децата, навършили петгодишна възраст от учебната 2010/2011г.

Миланов – Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения.

Банова - Това е една възможност за нашата община, за поетапно въвеждане обучение на петгодишните в предучилищните градини. Имам няколко въпроса:

1. Може ли да ми дадете актуални данни за приема на петгодишните брой деца в %?

2. Достатъчно условие ли е % обхват за включването ни в проекта?

3. Как ще се обхванат всички подлежащи деца на пет години в предучилищните градини за тази учебна година? И по каква система ще работим в града ни?

Лилов – Излишно е да коментирам, че в медиите и навсякъде това нещо се коментира. Чете справка за местата в ЦДГ. Което означава, че обществеността като цяло подкрепя и има желание децата им да бъдат прибрани. Ако има някакви въпроси, мисля че ние комисията сме на разположение, но нещата са ясни.

Славов – Не мога да дам точно към момента информация за това колко деца към настоящия момент са обхванати и колко не. Но няма такъв процент, който да се визира, ако стане 60% или 70% дали бихме могли да се включим в този пилотен проект. Това е нормативна база, която ще се уреди с приемането на закона. Докато не се приеме закона няма как ние сами тук да правим организация и нямаме законовата база, на която да направим такава организация. Но по-ценното и важното е, че и без закон, и без законова нормативна база към настоящия момент 67% от децата на гр. Ямбол дефакто са обхванати. Това, което г-н Лилов прочете, както и вие казахте е само в синхрон, че има такова желание. Не само наличната материална и техническа база, която е декларирана от всички детски градини, а има и желание на родители, които са в посока подкрепа на такова решение.

Миланов - Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 23                        против – няма                         въздържали се – 1

Приема се.

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Общински съвет Ямбол дава съгласие за включване на Община Ямбол в проекта за въвеждане на задължителна предучилищна подготовка за децата, навършили петгодишна възраст от учебната 2010/ 2011 г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно внасяне на предложение в МС на РБ за отпускане персонална пенсия на Живко Тодоров Живков.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРСП и ПК СДТЗ

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя представя предложението по приложения материал.

Миланов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения.

Симеонова – Имам въпрос към ПК СДТЗ. Може ли да ни помогнете с малко информация, каква е базата за решение на РУ „СО”, с което отказано отпускането на наследствената пенсия? Колегите там разполагат с много документи, за да вземат такова решение и явно има нещо, което, мисля че е редно и ние да знаем преди да гласуваме предложението да тръгне към Министерски съвет.

Стефанова – (от място – има всички документи, можете да ги видите)

Миланов - Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 26                        против – 1                         въздържали се – 1

Приема се.

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 и т.4 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж ОбС Ямбол предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Живко Тодоров Тодоров от гр. Ямбол, ж.к. “Г. Бенковски”, бл.5, ет.2, ап.8.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно допускане изработване на ПУП-ПЗ на УПИ ІІ 299, 284, кв. 34, ул. „Вл. Заимов”, по искане на Димитър Ст. Димитров.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      Славов – Представи предложението по приложения материал.

      ПК ТУ – Приема направеното предложение.

Миланов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения.

Бъчваров – Въпроса ми е към вносителя. Ще ви цитирам дословно: „Във връзка с настъпили съществени в обществено – икономическите и устройствени условия, при които е съставен планът”. Колеги, този план, по който е предвидено петното е приет от ОбС на последна извънредна сесия на предния мандат. Какви съществени промени в обществено – икономическите условия от тогава до сега са настъпили, че се налага тази промяна?

Миланов – Аз зададох същия въпрос. Формулировката, която се взима е от закона, това беше отговора, който получих.

Славов – Г-н Бъчваров, с цялото ми уважение, времето за въпросите и отговорите е преди приемане на дневния ред, на което и да е заседание на ОбС.

Бъчваров – Уважаеми колеги, този въпрос беше гледан преди една година и отпадна, вие гласувахте против това предложение, ако си спомняте. Не знам каква е причината отново да се внася, за това исках да има мотиви. Когато се прави едно предложение то се мотивира. С мотиви, с обяснения защо се внася. Имало искане на някаква личност. И какво като има искане? Каква е изгодата на община Ямбол от такива искания? На заседанието, на което се коментира този въпрос, коментирахме, че там е жилищен комплекс и има деца, има хора с автомобили и т.н., пространството не е достатъчно голямо съгласно нормативите, които се изискват за тази цел. Ние сега към една сграда, на която има направена, т.е. към, едно застроително петно на града искаме да направим парцел и да прибавим една пристройка към нея. Т.е. да се отнеме земя за обществено ползване и да се даде за решаване на лични нужди на някакъв човек, който е заявителя. Той не е виновен, той си иска. Въпроса е, когато се предлага материал в ОбС би следвало да има мотивация, да има обяснени причини защо се прави това, каква е изгодата на ОбС от цялата тази сделка. И тъй като това го няма, и тъй като този обект беше отхвърлен от нас, недоумявам защо отново се внася в заседание на ОбС. За съжаление, когато имаше заседание ПК ТУ, аз отсъствах от града и не можах да присъствам, иначе щях да си кажа съображенията в комисията.

Желев –  Първо, процедурно ще взема отношение по един въпрос. Г-н Кмете, отговори на въпроси се дават по всяко време, при всяко разглеждане на точки от дневния ред. Това е нормално право на всеки съветник, тъй като ние имаме нужда от обяснения по неща, които не са ни станали достатъчно ясни по време на заседание на комисиите. Задължение по принцип на администрацията е, това е закрепено в Правилника, да се отговаря на тези въпроси, ако има възможност. Ако не е достатъчно подготвена и ако не може да отговори е редно този въпрос да се разглежда на следващо заседание. В тази връзка, тъй като аз смятам, че за да вървим напред и всичко да бъде ясно, честно и почтено, предлагам да отложим този въпрос за следващо заседание, когато имаме яснота по въпросите, които зададе г-н Бъчваров и изобщо по цялостната мотивация на предложението. Аз предлагам разглеждането на този въпрос да се отложи за следващото заседание на ОбС.

Славов – Позволих си да не отговарям на г-н Бъчваров, защото той е член на тази комисия, която трябва да даде становище и не ми звучи сериозно това дали е присъствал или не на това заседание. Това е негово задължение да се запознае. Всеки един, който е член на комисия, който разглежда, както и всеки един от вас е добрия вариант за ОА и за вас, когато имате неясноти да се канят служители на ОА, било и мен лично, ако е нещо наистина изключително сериозно, за да може преди да се влезе на сесия на ОбС да се коментира и да има пълна яснота върху това, какво ще се гласува в този ОбС. А не да се използва трибуната на ОбС да се правят, както се случи днес евтини политически PR-и. Заради това много точно и съвсем истинско е казано: „Във връзка с настъпили съществени в обществено – икономическите и устройствени условия”. Това да дадем възможност да се случват хубави неща, не мисля че е в ущърб на когото и да е в общината. Общината като цяло има регулаторни функции, чрез инструментите на администрацията, кмета и ОбС. Така че да дадете възможност на всяка една частна инициатива да се случват хубавите неща. Това е смисъла и на предложението, което е внесено. Не ми звучи сериозно да търсим сметка кой, какво, къде, как и защо. Има закони, те урегулират точно правата, правомощията и задълженията на този, който иска в последствие да си реализира въпросната инвестиционна политика или инвестиционно намерение. Той не може да направи нещо друго там извън това, което е като ограничение от приетия план за централна градска част или за нещо друго на града. Няма нищо, което да излиза извън интересите на когото и да е. Но да се връщаме години назад, когато трябва да казваме на хората кой, къде и защо да го прави, не, нека да си има широката рамка на закона. Тук се дава съгласие за допускане, за започване на изработване на промяна. В последствие ще има и решение, за което трябва да бъде пак одобрено от вас решение за приемането на тази промяна.

Миланов – Подлагам на гласуване предложението на г-н Желев за отлагане на точката.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 15                        против – 7                         въздържали се – 6

Не се приема.

Лилов – За протокола, гласувах „ЗА”.

Атанасов – За протокола, гласувах „ЗА”.

Димитрова – За протокола, гласувах „ЗА”.

Симеонова – Колеги, голяма част от пултовете не светнаха на групата на ГЕРБ. Моля, за прегласуване.

Миланов – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-ца Симеонова за прегласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 18                        против – 12                         въздържали се – няма

Приема се.

Миланов - Подлагам на прегласуване предложението на г-н Желев за отлагане на точката.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 17                        против – 5                         въздържали се – 5

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Отлага за следващо заседание.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно одобряване задание за обект "Проект за изменение на ПУП - ПРЗ и РУП на УПИ V в кв.74, ж.к. "Бенковски", гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      Славов – Представи предложението по приложения материал.

      ПК ТУ и ПК ИТ – Приемат направеното предложение.

Миланов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения.

Бъчваров – Колеги, този път не зададох въпрос към г-н Славов, защото той отговаря на въпросите след моето изказване. Такъв начин на работа просто не е коректен. Искам да ви кажа, че този ПУП, който беше приет на 30.12.2008г., от неговото приемане до ремонта му, който сега се предлага са изминали по-малко от 20 месеца. Аз не питах г-н Славов, колко пари струва това на общината. То беше под форма, че трябва да се осигури петно за детска градина, но покрай детската градина се предвиди и петно за комплексно обществено обслужване. Какво пречеше тогава на общината да възложи това, което в момента се иска да се прави отново? Нищо. Толкова ли за кратък срок са предвижданията на ОА за устройството на една част от града, за 20 месеца и след 20 месеца пак да харчим пари, защото това струва хиляди левове. Тази първата разработка беше или 9, или 15 хил. лв. ние тук обсъждаме на някой бедняк или на някой болен човек да се даде помощ да кажем 200, 300 или 500лв., а тук се харчат пари за нещо, т.е. защо ОА и по конкретно дирекция териториално устройство не е предвидила, че това трябва да бъде на по-малки имоти. Пак няма никаква обосновка в материала. Внесено е предложение на главния архитект. Това ли е основанието да се приеме решението? След това, да се изработи ПУП, записани толкова много неща, които са излишни според мен, обаче те струват пари. Схема за инженерната геология, но от другата страна на този терен се намира един от блоковете на к-с „Бенковски”, на който има пълен инженеро- геоложки доклад и той се съхранява в архива на общината. Каква схема ще се прави? Схема на водоснабдяване и канализация, след като по улиците има и водопровод, има и канал. Директно може да се обърне общината и като инвеститор към В и К, да им даде изходни данни за включването. За това изразявам становище, че цялото това нещо е направено да се осигури работа на някой и да се изхарчат общински пари, тъй като няма мотив. Защо трябва да бъде направено на 5 отделни или 10 отделни малки имоти? Предлагам да не се приема.

Банков – Това, което г-н Бъчваров каза, мен също ме смущава. Тъй като все пак ние имаме приета стратегия, която сме гледали за управлението на общинската собственост. И би следвало тези неща, които виждаме там да ги дадем. Но ние поне говорихме или не говорихме по друг начин се гледа на тази стратегия, а не това наистина да имаме някакво виждане как ще се използваме имотите. Било те за застрояване или други имоти. Мен ме смущава друго, самото решение. За мен не може така да бъде формулирано решението – „състоящо се по описаното по-горе предложение”. Да, това може да бъде текст от една заповед, която в мотивировката на заповед е описано за какво става въпрос и вече самото решение да се опише като решение, но такова решение ние не можем да вземем на базата на някакво предложение, тъй като се направи препис - извлечение от решението, това описаното по-горе го няма. И за мен този материал точно в тази част, наред с другото, което се каза и е подготвено и аз предлагам ние да го отхвърлим.

Миланов - Аз не мога да разбера точно какво означава да го отхвърлим.

Банков – Мисля, че има точка в правилника, която гласи да се отхвърли, да не се приеме.

Славов – Както е традиция вече 3 години да вършим работата на комисиите, тук от банката на ОбС. Защото това, което г-н Бъчваров, г-н Банков, задават като въпроси са работа точно на разглеждане в комисиите на ОбС. Но явно желанието е да има от трибуната изява пред двете камери пред всичките, които ни гледат, за да си правим предложенията. Преди 20 месеца г-н Банков и г-н Бъчваров, все още беше управлението на тройната коалиция и все още криза в България нямаше. Поради липсата на криза в България тогава приехме изменение за един парцел, който е 7дка. 13дка е отреден за търговска цел или 15дка за тип търговски комплекс. 12дка или 13дка е определен за детска градина, за която в момента ще се изготвя проект и ще се кандидатства, надявам се на следващото заседание да бъде внесено и на ОбС одобрени от вас и 7дка за комплексно обществено обслужване. Само че 7дка в този квартал, на това място, в тези обществено икономически условия, които към момента е нереално да се мисли, че ще бъдат интерес за някой потенциален инвеститор. За това разделени на тези по-малки терени, те стават с възможности за реализиране на инвестиционни намерения. Това е в интерес на живущите в квартала и към настоящия момент там, има изградени търговски обекти било то магазини, било ресторанти или кафета, но хората от това си вадят препитанието. Но те са не урегулирани в момента, те са под наем върху общински терени. Давайки възможността да се раздели този имот на 10 малки части, даваме възможността в последствие всеки един, който иска трайно да направи инвестиция да я направи, което е редно и за града и ще бъде удобство за всички живущи там, а и ще бъде един голям плюс за тези, които наистина имат сериозни инвестиционни намерения да си развиват бизнес. За това, мисля че изобщо не е нито недомислено и точно сега е момента и времето, защото никой не знае тази криза колко време ще продължи. Но възможността да се даде реалната възможност на хората да инвестират, мисля че точно е задължение на общината и в интерес на живущите в квартала и в интерес на града.

Канев – Аз се учудвам от рефлекса на г-н Кмета, да отхвърля всякакво мнение различно от неговото. Имах удоволствието да чуя мнението на г-н Бъчваров, който е специалист и дългогодишен главен архитект на гр. Ямбол и считам, че той е изключително добронамерено. Разбира се, ако погледнем този к-с „Бенковски”, аз така говоря разбира се, това ми е мнението по въпроса, не е професионално, но ще го изразя. Това е един комплекс, в който според мен живеят десетина хиляди души от нашите съграждани. Терените там са няколко, където може да се развие нещо в тяхна полза. Това е единствения терен обаче, който заслужава по-голямо внимание и аз предлагам един такъв въпрос да бъде решен след по-дълбоко обмисляне с намеса на по-квалифицирани кадри. Явно образованието на мен и на кмета не може да помогне на нашите съграждани в някои решения. Ние не сме задължени сега веднага да решаваме един такъв въпрос, който има бъдещо значение и то може да бъде много по-добро, ако бъде обмислено, отколкото сега да задоволяваме някакви нужди на нашата поограбена хазна и да се мъчим как да вземем някой лев от тези парцели. Това не е редно да го правим. И предлагам да се предизвика по професионален диспут между архитектите, между хората, които виждат специализирано този проблем и неговото бъдещо разрешение и тогава имено да се поднесе на гласуване в ОбС, което мисля че е много по-полезно от колкото сега да разпродадем в този мандат абсолютно всичко и после да се чудим като се яви някой свестен инвеститор, защото г-н Кмете, кризата ще свърши някога. И мога да кажа, ако слушаме правителството на ГЕРБ, тя е свършила отдавна. Не знам дали е така или не, според мен още не е. Да кажем, че моето мнение не е много важно в случая. И след като свърши кризата ние може да очакваме действително да влязат по-големи инвеститори и тогава да отчетем направената от нас грешка на едно такова прибързано решение на този въпрос. Тогава, когато този парцел действително ще бъде необходим. Предлагам този въпрос да го отхвърлим и да оставим за в бъдещи дни неговото решение, когато то ще бъде разбира се по-стойностно.

Славов – На мен ми е ясно, че г-н Канев, както и други хора още тук 3 години това им е основната задача, каквото каже кмета, те да казват не. Но поне веднъж се заинтересовайте, вземете прочетете материалите, а не да правите импровизации в залата на ОбС. Ако бяхте погледнали целия план г-н Канев, което съм сигурен, че Вие не сте направили щяхте да видите, че има още 15дка отредени за голям търговски комплекс, щяхте да видите, че има 12дка за детска градина и 7дка за комплексно обществено осигуряване, т.е. нещо, което може да се използва за жилищни и търговски цели. И ако се изправите и погледнете честно нашите съграждани в очите не е необходимо да им казвате, че ги лъжите всеки път като излизате тук, но поне можете да си признаете, че задоволяването на конкретни потребности, инвестиционни намерения в рамките на 7дка в тези обществено икономически условия в момента за този квартал при положение, че има 15дка отредени за голям търговски комплекс добре дошъл най-големия инвеститор за там не звучи сериозно към настоящия момент. Данъчната оценка приблизителната е около 700 000лв. Тези пари някой да даде там в момента за един цял терен, за да направи някакво сериозно инвестиционно намерение на мен не ми се вижда сериозно. Но да дадем възможността на нашите съграждани, които години наред работят там, да си узаконят дейността и да направят сериозни инвестиционни намерения и да ни продават от едни бараки, и ресторантите им да са едни бараки, а да са наистина хубави с качествено обслужване. Това мисля, че е нашата цел и вашата цел. Да урегулираме и да дадем възможност на хората, а не да ги ограничавате под формата пак на евтиния популизъм, който тук за пореден път си позволявате.

Канев – Аз мисля, че към моя изключително добронамерен призив отправен към кмета се погледна лошо и явно няма смисъл да говорим с този човек, за това призива  е към общинските съветници. Тук се отговаря по един единствено стандартен начин - тройната коалиция и други такива изрази, които вече ми писна да ги слушам и които нищо не означават. Г-н Славов, знам, че този терен е отреден за детска градина, че там има място за супермаркет и за подземни гаражи. Аз говорих за тези останали декари и пак Ви призовавам да помислите върху този въпрос, който ако на един инвеститор не му достига терена той да инвестира своите идеи, това е един хубав вариант да го запазим това място. Сега дали ще струва 700 000лв. или ще струва повече, това е пазарна цена, която той, ако има намерение да реализира ще може да го стори. Както казват летоброенето не започва с нашата рождена дата, за да си въобразяваме, че с това управление гр. Ямбол няма да има решения, няма да има идеи, няма да има нищо повече. Използвам повода, че съм на това място, така може би и някои други съветници ще си отговорят, че този тон в ОбС, за да бъде изключително лош се дължи на нашия кмет. Той дори, когато човек съвсем добронамерено му каже нещо, защото нашата работа е, няма нищо лошо различията, възможно е да сте прав. Но не е този тона, с който Вие трябва да си служите в ОбС. И в края на краищата това за популизъм, за това и онова някак си нищо ново не казвате. Тук става въпрос за терени, парцели и нужди на гражданите. В този смисъл пак ви призовавам, не е спешно това продаване и не сме на много голям финансов зор. Хубаво е този терен да бъде запазен, да се яви този инвеститор, може после да се получи същото, което предлага г-н Славов, този парцел да дойде в повече и тогава да го разделим. Но първо основното е явяването на главния инвеститор, този който ще строи супермаркета. Да видим какви са неговите намерения, това е важен терен за живущите в този квартал и съвсем добронамерено ви говоря.

Зафиров – Загубихме половин ден на ОбС да обсъждаме декларация, която струва на ямболския данъкоплатец само 7400лв. ако сметнем, че тези 37 съветника вземат по 400лв. заплата и ги разделим на две и правим по една сесия на месец ще видите, че ние сутринта струвахме на ямболския данъкоплатец  7400лв. това, че някой е загубил пари по един или друг начин ние го казваме и вие тук го казвате, не означава, че ние като общински съветници трябва да го правим. Второ, тук ясно е показано малък и среден бизнес. Аз мисля че тук постъпката на кмета е похвална ние не можем да казваме само „Черен Петър”, когато е направил нещо добро. В момента ние виждаме, че се работи за малкия и средния бизнес. Какви са тези големи молове, какви са тези големи вериги? Те унищожиха всички дребни търговци в Ямбол. Погледнете ги тези големи вериги, където се тълпят хората да влизат и да търсят промоции, малкия и средния бизнес ги убиха тотално в този град. Хората не могат да направят оборот в малките магазинчета, излизат децата им и нямат къде да работят, преди се хранеха по цели семейства в тези магазинчета. Само молове ще строим и супермаркети. Дайте им на малкия и среден бизнес, едно време им раздавахте къщички и петна, дайте им на хората, където са техни бараките, дайте им шанса да си ги купят бараките и да си купят местата. Ами, ако трябва да приемаме опция, за да може тези, които са собственици там в момента имат някакъв бизнес, те да имат приоритет при закупуването на тези парцели. За да може да има тези хора някакво право там да си построят и наистина някакъв малък бизнес, за да може да се хранят от него. Има общински съветници мислещи и аз тук ги чувам, които казаха по един или друг начин, че не можем да оспорим частната инициатива. Така се гради икономиката на един град ние, ако убием малкия бизнес и допуснем големия бизнес на големите корпорации. Какви са тези молове, я ги вижте, дадохме на Била най-хубавия парцел до реката, после какво направихме, дадохме на другите вериги, всичките малки затвориха. Къде отиваме? А те започнаха да преотдават под наем, вътре си ги разделиха на клетки и започнаха са ги дават под наем. Трябва да се поощрява малко и средния бизнес. Щом е за малкия и среден бизнес, щом е за наши съграждани, а не за големите корпорации на кои държави, които идват в България и всеки ден точат финансов ресурс. Както се разпределиха електроразпределителните дружества по същия начин и всеки ден им плащаме, това не мога да го приема. Щом е за малък и среден бизнес трябва да се помага на града. Да дадем на малкия и средния бизнес шанс, както дадохме на хората на ул. „Батак” шанс, да имат къщи, да правят някакъв бизнес, да не излизат на улицата, така да дадем на малкия и средния бизнес шанс хората да работят. Против съм да се дава на големи вериги, които идват и точат всеки ден ресурс и то с хиляди. Един такъв супермаркет и то огромен, прави стотици хиляди лева оборот на ден. Нещо да влиза, някаква инициатива да има, досега да е залегнал на един такъв договор на супермаркет да инвестира в спорт? Виждам, че тук преди давахме пари за спорт и за всичко. Защо не дават тези големи вериги за бокс, за футбол, за баскетбол, ами се стискат и си ги изнасят паричките в Австрия? Не може така да се разсъждава. Обаче ние, които живеем тук на местна територия при, който и да отиде някой от нас да каже тук помогни за еди какво си, си помагаме. Ако един българин има пари, той винаги ще помогне за българското, обаче на един чужденец не му милее за българското. Ще даваме ние на големите вериги, абсолютно против съм. Подкрепям такова предложение.

Бъчваров / реплика / - Г-н Зафиров, искам да Ви кажа, че никой не е против развитието на малкия и среден бизнес. Изобщо много грешно се тълкува това, което преди малко коментирах. На мен основния ми въпрос беше защо преди 20 месеца друга ли беше политиката г-н Славов, на общината? Тогава не се ли защитаваше малкия и среден бизнес? Защо се направи този план със 7дка, а не беше разделен на малки парчета? Това беше в основата на моето изказване, а пък за малкия и среден бизнес на времето във временната управа Стефан Личев тогава, като заместник кмет по тези въпроси търговия и т.н., по негова инициатива се направиха тези малки петна в комплексите. И градските комплекси от градски спални станаха пълноценни места за живеене, защото се направиха магазини, ателиета, заведения и т.н. Какво пречи, когато се иска малкия и средния бизнес тези боклуци, така смея да нарека павилионите, защото това са едни неудобни за функциониране, защото лятно време умираш от жега, а зимата от студ, те са и грозни, какво пречи тези павилиони да бъдат премахнати и да се дадат такива петна за малкия и средния бизнес, както бяха на времето до 50, 100кв.м., за да могат хората да си ги направят. Защо трябва, аз гледах това 15дка беше включено на миналата сесия и г-н Славов каза 700 000лв. струва нали, това означава, че няма да има такъв инвеститор, който да направи голям супермаркет и някакъв търговски център. Визирам да кажем фирмата „Вилтон”, които искаха през цялото време на кметуването на г-н Тодоров, да им се помогне, да им се отдаде петно, за да направят там супермаркет в този комплекс, така и не получиха разрешение от тогавашната управа. Но сега при тази стагнация 15дка да направи комплекс, това е непосилно дори за такава фирма. Значи те могат примерно да отидат на 7дка. най-лесно е големия парцел да го разделим на малки парчета, обратното не може да се получи. Това е в основата на моето предложение.

Канев / реплика / - Г-н Зафиров, може би аз най-малко от всичките съм против малкия и средния бизнес. Имам обясними причини сега да не ги излагаме, те са мои лични такива. Но искам да ви кажа, че малкия и средния бизнес не се състои само от магазини. Едно такова петно, казвам го като идея разбира се с уговорката, че приемам всичко за истина, може да се направи, може да послужи и за производство. То стои на едно хубаво място, има такива екологични производства, които могат да се вкарат в самите комплекси. Имаме и примери в това отношение дори и в нашия град. Тук в к-с „Златен Рог” знаем, че има една складова база, която няма нищо лошо, вижте как се вписва там в комплекса. Хубава, лоша стои си. Тук могат да се вземат и много по-мъдри от тези решения като цехове за производство за хранителни продукти и т.н. Но вече да става въпрос и за производство, защото в нашия град има изобилие от магазини и няма никакво производство. Според мен българския бизнес, това се отчита и на национално ниво, куца от тази страна, че ние нямаме производство. Имаме само внос и потребление.

Зафиров / дуплика / - Аз се радвам, че г-н Бъчваров и г-н Канев направиха толкова стойностни реплики, за да мога да им направя дуплика естествено. Г-н Канев, изслушах Ви много внимателно. Вие казахте, че бизнеса не се състои само от магазини, но преди малко говорихте за големи вериги, те са големи магазини. Аз мога да ви кажа, както ги виждате тези къщи, че примерно едно сладкарско производство, както имаше такива ваши симпатизанти от ГЕРБ, които ви помагаха на изборите. Да, такива хора има в кв. „Хале” примерно „Марчела”, мисля че беше там една сладкарница, която в една такава къща е организирала едно такова производство. Може да се организира едно такова производство, стига човек да има желание да работи. По-малко да говори, повече да работи. Потребители, ние ги превърнахме хората в потребители г-н Канев и г-н Бъчваров. Ние, като казвам, говоря за всички българи. Превърнахме се в потребители, време да станем производители. Дали ще произвеждаме нещо качествено, дали ще произвеждаме нещо хубаво, това самите хора го казват и го оценяват, когато отидат в магазина и си го купуват. Но тук в момента всеки един от нас трябва да си помисли дали ние предлагаме качествената услуга и управление на гражданите, защото за тази работа получаваме заплати. Качествено може да бъде производството, качествено може да бъде управлението. Каква е оценката на гражданите за управлението на гр. Ямбол? Ако ние не поощряваме дребния бизнес и средния бизнес, точно този малък бизнес, който е основния двигател, аз ви гарантирам, че тази държава нищо хубаво не я очаква. Тази държава ще се управлява само от хора, които в следващия момент ще казват „аз се отказвам, който иска да управлява”. Не, напротив, ние не трябва да се отказваме, ние трябва да си казваме истината от тази трибуна. Ние трябва точно тук в момента да покажем, че сме мъдри управленци. Когато кмета е в грешка, ще го критикуваме и той ще понася критиката. Редно е да си признава грешката, да си прави самокритиката. Но, когато трябва да поощряваме дребния и среден бизнес, малкия бизнес, който е основния двигател, който е основния данъкоплатец на нашето общество, ние трябва да поощряваме такива предложения.

Ганев – Тук на това място, където предлагате да го разделим на парчета, дори ние сме си правили срещи там, мога да ви кажа, че в момента има три хранителни магазина, два магазина за конфекция, около осем кафета и така наречените два мини ресторанта. Представете си колко семейства работят там, колко хора се хранят и какво ще стане, ако приемем това разпарцеляване на имотите, какво ще правят тези хора. За мен това е едва ли не някаква дискриминация.

Симеонова / реплика / - Благодаря на г-н Ганев, че ни даде тази информация. Аз рядко пропускам да отида да видя лично имота, когато ще се гласува такова нещо, но просто не ми достига времето напоследък. Така че хубаво беше, че той ни информира, че на този терен има вече се осъществява някаква дейност. А може ли г-н Ганев да допълни информацията как тези хора са се сдобили и въобще легално ли е построено това, което е върху този имот?

Ганев / дуплика / - Всички тези хора, които в момента работят там са с договори. Говоря за временни договори по чл.56, всички абсолютно стоят там. Можем да им дадем този шанс, но след време. Сега трябва да им дадем шанс да оцелеят в кризата. И след това, когато мине тази криза, самия кмет каза, че не се знае кога ще мине тази криза. За това предлагам тази точка да отпадне.

Славов – Както каза г-н Зафиров - „когато сбъркаме е хубаво да си признаем”. Определено сбърках, защото преди обед г-н Канев беше объркал ОбС с кръчма, а след обед явно започва, като даскал в училището. Г-н Канев, вземете направете поне едно предложение, за да може и вашето предложение да го обсъждаме, за да станете поне веднъж и Вие грешен. На Вас само ореола на херувимчето ви го няма на главата.

Миланов – Г-н Славов, моля без лични нападки.

Славов - Не, това не е лична нападка, това е само обяснение. Направете едно предложение г-н Канев, ето за този имот. Г-н Майсторов и той няма нито едно предложение, и Вие можете да направите едно предложение. Тъй като е много точно дефинирано предложението и  тъй като мотивите са много ясни, аз нямам никакво намерение да го оттеглям. На тези места в момента има временни бараки и постройки няколко собственици на тези бараки в които има магазини, има ресторанти, които дойдоха в общината и заявиха намерение и желание да закупят тези терени, ако това е възможно. И тъй като в този квартал освен по главната търговска улица, където има някакви търговски обекти, а той е един от най-големите квартали, няма друго място в целия този квартал, където да могат да се раздадат отделни терени, да се инвестират, да се реализират инвестиционни намерения на по-малки инвеститори, точно малкия и среден бизнес. И ако това се продаде като един голям терен от там нататък затваряме пасианса за всички, които искат да инвестират в този квартал. Защото детската градина заради, която направихме г-н Бъчваров и г-н Банков, предното изменение на ПУП, ние го направихме заради това, за да може да се реализира детска градина и оставихме два големи терена във времето, ако има нужда, ето сега има нужда, правим предложение за смяна на единия от тях и то точно в посока удовлетворяване нуждите на квартала и даване възможност на малкия и средния бизнес да инвестират и то в нещо хубаво да инвестират. Това, което г- Ганев тук предлага, извинявам се но на мен мнението на г-н Ганев, като общински съветник лично и си го признавам не ме интересува, защото по силата на закона той не трябва да е общински съветник, въпреки това, че общинската избирателна комисия взе решение да не го отлъчи при две влезли в сила присъди от 2008г.

Желев – Аз ще подкрепя това предложение за решение и ще се мотивирам защо. Още повече, след като стана ясно, че там има някакви преместваеми съоръжения, полузаконни са според мен. Аз смятам, че общината има интерес да продаде по-малки части отколкото един цял терен. Опитът поне на община Ямбол показва, че, когато един вземе цял терен и това е моя горчив опита, като Председател на миналия мандат, след това, който го купи започва да ги продава на двойни цени. Справка, кв. „Каргон”, спечеления търг „Йордан Паскалев”. Между другото, ако се връщаме в миналото предложението относно инвестиционното намерение на „Вилтон” влиза два пъти, но по причина, че според мен г-н Банков надявам се, че ще потвърди БСП не беше съгласно и то не можа да се реализира. Може да се провери в ОбС след това. Смятам че идеята е разумна, но г-н Славов, когато правите такива предложения според мен правете едно копие и на инвестиционните намерения, за да видим те от кого са. Какво им е намерението, за кой парцел и дали това, което е като задание отговаря на инвестиционните намерения. Мисля, че това е в реда на доброто взаимоотношение между ОбС и Кмет. И искам да Ви помоля аз преди няколко часа бях малко по-емоционален и отправих някои критики, моля ви и Вие въздържайте се от емоционални и лични оценки. В духа на добрата работа на ОбС е да се уважаваме, явно е, че имаме различни принципи и виждания по определени въпроси, но попаднем ли на лични оценки за качествата на един или друг съветник или към вас нещата излизат извън контрол. Молбата  ми е, ако искаме да свършим нещо, остава още една година, да се въздържаме. Явно е, че има много неща, които са прекрачили границата, но това е пътя според мен.

Зафиров / реплика / – Г-н Желев, знаете ли как ме посрещнаха хората отвън, като излязохме в почивка? Казват - вие ще се избиете в този ОбС. Искам да ви кажа, че щом става въпрос за подкрепа на малък и среден бизнес вкарвате по-малко политика и по-малко партии. Не този не е от нашата партия няма да му дадем място или този е от нашата партия ще му дадем място. Наистина едно от нещата, които казахте и с което съм съгласен е че трябва да се вкарват по-малко лични нападки. Кой какъв е, дали е съден, дали му е мястото тук, има си закон, нормативни документи, които отреждат дали г-н Ганев ще е тук или не. Ако ОИК реши на по-късен етап, че това заседание не е било легитимно, на някой не му е било там мястото, тя ще реши. Въпроса обаче е тук ние да решаваме проблемите на гражданите. Стоя и чакам последната точка и това детенце, което е в момента от бл.20, където е изправено в момента дали ще оцелее или не и ние чакаме в момента и се чудим как да му дадем в момента една помощ от няколко лева, за да може да му се окаже една медицинска помощ да му сложат едни пирончета, хората донесоха и рецепта и всичко, за да можем да му помогнем. Нека да го направим малко по-акуратно и малко по-бързо, да не губим парите на ямболския данъкоплатец, да му покажем, че сме мъдри управленци, защото те за това гласуват хората за нас, помислиха, че ние сме нещо повече от тях. Нека да им покажем, че можем да работим. Поощряваме малкия и средния бизнес, не на големите вериги, които идват. Когато дойдат с ясни условия за инвестиция, искате да помагате за това и това, не да им правим площадките за милиони, а те да идват и да инвестират, да ни правят на балами, дайте да си оправим улиците в кварталите.

Хаджигеоргиева – Защо се получи така този дебат? Аз сега разбрах кой какво мисли по този въпрос. От материала не разбрах. Икономическа обосновка няма никъде. Тук чух, че се ползват за жилищни нужди в единия от отговорите. Имам добрата практика как се осъществяваха тези петна, които бяха раздадени за търговски дейности. Петдесет на сто от тях вече са жилища. И ако материала имаше регламентирано, че ние наистина ще даваме за бизнеса, да стане ясно, много от тези приказки щяха да отпаднат. Но като чух, че се решава и жилищен проблем зачетох цялото задание, тук пише нежилищни. Парцелите ли ще продаваме, ще отстъпваме ли право на петно, защото това са много също важни неща. Ще определяме ли със застроителния за какви вид дейности ще бъдат тези петна. Защото всичко това остава скрито, неясно и се дава възможност, след това общината ще продаде празни парцели и всеки каквото иска такова ще си направи, а някои ще ги продадат. Това е правено много години, когато не са ясно поставени нещата. Няма какво да обвиняваме тези, които били там. Навремето знаете там беше едно празно пространство. Решиха тогава да подпомогнат бизнеса в началото на демокрацията и по законен път са дадени на някои, има отстъпено право на строеж, след това има допълнителни разработки, някои мисля че има откупени право на строеж там долу. Това всичко е правено в интерес на гражданите. Тук в това задание мен ме съмнява, целта е да се направят толкова парцела, да се обявят, да се продадат парцелите и да се приберат парите тук, не чак толкова, че ще се реши проблема на хората там, че ще развиват дейност. Ако всички ще правят магазини, нищо няма да стане. Ако под формата на магазини ще се правят жилища, ами да го обозначим и да направим жилищен комплекс. Едни хубави парцели, да си построят жилища, които искат там. Не разбрах от икономическата обосновка какви са нуждите тук. Не стигат търговските площи, за това в заданието се определя за какво ще се проектира и за това станаха тези проблеми. Тук стигнахме до лични и до не знам си какви интереси. Аз лично сметнах, че прозира нарочно да не се знае какво ще става. Да продадем 10 парцела бързо, без значение на кого. Който има пари, на богатите, които имат, големите, те ще ги купят. И какво? Грижа за малкия и среден бизнес. Спрете с тези приказки, че толкова много сме ангажирани и сутринта за здравето.

Славов – Аз наистина започвам да се чудя в този ОбС какво се случва от страна на незаинтересованост на някои общински съветници. Извинявайте г-жо Хаджигеоргиева, че ще взема повод от вашите думи, но то тук отзад има записано задание. Прочетете го: 1.5 „Етапността да се ограничи на два нежилищни етажа”; 1.6 „Отреждането на всеки от новообразуваните УПИ да е съгласно приетият ПУП – ПРЗ за кв.74 – за търговски и други обществено обслужващи дейности”; 1.7 „Паркиране и гариране да се осигурят в рамките на всяко новообразувано УПИ”, т.е. няма да се затормозява квартала. И всичко надолу е записано и вие за това гласувате г-жо Хаджигеоргиева, а не за тези измислени и пак минахме на популизма. Не лъжете хората, като излезете тук отпред. Освен това има комисии, да ги бяхте задали тези въпроси на комисиите, да бяхте извикали директора на дирекцията. Извинявайте, но много неща се казват, а се гласува за написаното и аз не съм казал такова нещо, казах какво беше преди това. Отворете скицата и вижте какво пише там.

Банков – пр. ГС - В предното си изказване като общински съветник обосновах формално защо трябва да отхвърлим това решение. Аз си мисля, че дори така прието решението не върши работа. Не е формулирано както трябва. За мен формулирането на решението трябва да се каже какво правим, а не е описано по-горе. Това е формално, ако искате така да вземете решението, вземете го. Но тук от изказванията, цялото листче си отбелязах и искам да кажа няколко думи. Мисля, че всички ние в края на краищата тези, които гласуваха, отстояхме една позиция да защитим гражданите живеещи в Ямбол относно едно наше намерение, една позиция те да бъдат нормално обслужвани в лечебните заведения в ямболска област. Така че не мисля, че е излишно, макар че сме поговорили малко повече. Наистина това гласуване можехме да го направим по-кратко, но така или иначе това се случи. Относно г-н Желев, тук напомни, намеси БСП, аз не знам предния ОбС и никога не съм си позволявал да кажа БСП е съгласно с това или не е съгласно. Обикновено съм си изразявал мнението си, когато трябва да говоря от името на групата съм съгласувал мнение и го изразявам. И никога не е станало въпрос специално за бизнеса в Ямбол и ние не сме били пречка. Само мога да ви напомня, че 1996г.- 2003г. основно сме го дали управлението, което беше тогава БСП. Да, чрез продажбите на магазини, на терени, на всичко, основата на средния и малкия бизнес го даде БСП, колкото и да ви е чудно. И колкото и сега да се мъчите, че е дясно и така нататък, ние се грижим за бизнеса. Наистина вие си спомняте, когато обсъждахме ето това нещо, тази голямата картинка, пак два, три часа я обсъждахме тогава. И за мен важното беше от тази цялата картинка, която приехме тогава да направим детската градина. Но ние взехме решение да продадем големия терен. И въобще тук обсъждаме мотива на продажбата, парите. Но, мисля че има и другите неща, за които трябва да помислим малко, защото се казва, че 7дка са за обществено обслужващи дейности, където малкия и среден бизнес ще си прави магазините и т.н. На 200м нагоре имаме голям търговски магазин, това което г-н Зафиров каза, че едното и другото не трябва да го има. Ние не ги ли обричаме предварително? След това някой провежда популизъм. Не знам кой провежда популизъм, говори се преференции да им дадем на хората с тези временните строителство там, които са. Ами с тях какво ще стане като вземем решението? Някой да не би да им гарантира, че ще купят местата. Просто вземем ли решението, заповедта и си ги вдигат. А когато решим да продадем, ще ги продадем, защото тръгнем ли да продаваме трябва да е чисто. Никой не може да мисли, че там ще му стои павилиона и ние ще вземем решение за продажба и някой ще го купи и ще ходи да се занимава с него. Кмета е длъжен преди ние да вземем решението за продажба да изчисти терена и да започнем да продаваме терените, т.е. те, ако си купят някой терен ще трябва да строят наново. Така че това, което г-н Ганев каза е много точно. И помислите толкова ли е важно да ги продадем, защото всичко се говори за продажба и да получим пари. Или наистина след една година там колкото остане до края на кризата тези семейства да я изкарат. Ако някой ги подлъгва наистина това е популизъм, подвеждане, за което тук се говореше. Защото аз стигам и до другия въпрос, че тук имало група съветници, които винаги казвали не на кмета, на това, което той предложи. По всеки въпрос, по който ние коментираме и изразявайки друго мнение, ние коментираме един свършен факт, т.е. тук е решено да се направят малки магазини и това коментираме. И това, че ние имаме друго мнение веднага става, че ние сме против, ние не сме против. Дайте и този въпрос да го обсъдим, ние тогава го обсъждане и го оставихме за комплексно обществено обсъждане. Сега кое наложи да го направим на по-малки парчета и да го продадем, когато направихме един голям парцел за един търговски комплекс. Добре, питам аз в този район има ли зони за отдих, за спорт и развлечение? Това не може ли да бъде точно в центъра такова нещо. Аз говоря да го обсъдим, но да го обсъдим първо и тогава да решим какво ще правим. Защото минем ли това разделяне, край вече след това се губят терени, които общината ги има след това ги няма. След това собственика в рамките на закона ще прави каквото си иска. И аз говоря за това дебата да стане такъв, че имаме общ устройствен план, този план няма ли да обхване и този район, да видим там, защо да бързаме и да ги разпродадем. Има и много неща, които са готови за продажба. Идеална е болницата и други неща. Сега, ако някой на някой е обещал нещо, значи наша е отговорността за целесъобразността. Дали трябва да бъде за това или да бъде нещо друго. Защото, ако попитаме в квартала сигурно няма да искат магазинчета. Нали знаете, че малко по-надолу е „Дамполис”, също един голям навремето квартален магазин. Така че тези неща са свързани и тук да се обвинява, че някой е против и да се изказва друго мнение, защото ни се предлага един въпрос и ние не сме съгласни сега аз лично не мога да го приема. Това са едни неща, които ние трябва да ги обсъждаме, но наистина, когато говорим за стратегия, когато заговорим за общ устройствен план, когато говорим за стратегия на общинско имущество, за това трябва да говорим, а не да ми изпишат какво даваме под наем, какво ще продаваме и т.н. Аз нарочно не се изказвам, въпреки, че там мисля, че съм много наясно нещата. Защото пак ще кажат - „е против”, защото не искат да се продават, спират нещата. Не, ние не искаме да я спираме, но първо да помислим, защото сега вземем ли го решението, връщане назад няма, това ще бъде и това ще се лепне на нашия общински съвет, на нашето гласуване. Така че това ми бяха допълнителните аргументи от изказванията, а да ви кажа, че е по-добре да се отхвърли това решение и наистина да не го гледаме и с общия устройствен план, когато се гледа или пък, ако се предизвика там от квартала или от нещо друго едно обсъждане и да измислим наистина за какво да го направим. Защото аз ви казва, че там може и за отдих да се направи, може да се направи за спорт, за развлечение и за всичко. Търговски обекти достатъчно има и никой не трябва да подвежда хората, че те ще ги вземат тези неща.

Симеонова – Аз ще си позволя да ви задам един въпрос, който ще мотивирам и в това ще се състои моето изказване и след това ще ви оставя вие сами да си отговорите на въпроса и да вземете решение как ще гласувате. След изказването на г-н Ганев, аз останах с впечатлението, че в Ямбол в този ж.к. „Бенковски”, където в момента ние обсъждаме тези 7дка има предпоставка за създаването на ½ ул. „Батак” и на последиците, които ние сега берем толкова общински съвети един след друг. Защото нещата според мен стъпка по стъпка вървят натам. На ул. „Батак” с много добро желание преди години е дадено право за поставяне на временни постройки за търговски цели. С годините тези постройки вече не са временни и станаха постоянни, чудим се как да ги узаконим след 15/20 години и т.н. сега почти същото ще се случи според мен след 2/3 години. Временните постройки междувременно ще се укрепят, ще станат постоянни, някои от тях може да са си купили земята, други няма да са, няма да сме им дали тази възможност. Хората обаче нас няма да ни чакат и в един момент ще се окажем в същата ситуация със задна дата да търсим законосъобразно решение как да узаконяваме нещо, което преди години сме искали да направим добро, ама не ни е стигнал куража или не сме били достатъчно разумни и не сме се разбрали. Така че дайте да го направим наистина законово и ако искаме да спасим бизнеса на тези хора да им дадем възможността тези, които имат имоти да си останат собственици, а другите, които са с временни постройки да си купят имот и да си ги направят постоянни. Така че наистина помислите си върху това дали там не създаваме предпоставка за втора ул. „Батак” и следващия ОбС да не решава много по-тежки проблеми от нашите. Правя едно предложение по отношение т.2  от проекторешението, предлагам т.2 да добие следната редакция: „Дава съгласие за изработване на проект на действащия ПУП за регулация за КОО и ОДО, кв.74 ж.к. „Бенковски” гр. Ямбол, съгласно представеното задание на главния архитект на община Ямбол и приложената скица”.

Славов – Г-н Банков, с цялото ми уважение към Вас, с молба, след като приключа моето изказване излезте моля ви се извинете на всички граждани за това, че ги излъгахте преди малко и то директно тук пред камерите. За това, че кмета е длъжен да им събори постройките, когато се вземе решение тези парцели да бъдат продадени. А, ако не сте ги излъгали покажете ми закона така, както аз си мотивирам предложенията на база, на които аз съм длъжен да ги принудя да ги принудя да освободят терените, ако вземем такова решение. Г-н Банков, ако бяхте си погледнали предните решения на ОбС вие вече сте взели решение за продажба на този терен. Аз можех да го изкарам за продажба, не съм го изкарал, защото според мен не е редно. Това предполага един собственик да купи терена и да убием всичките тези хора, които в момента стоят там. Наистина Ви моля излезте и им се извинете на хората, защото това си беше явна лъжа. Закона е еднакъв за всички и не ги подвеждайте. По закон може да продадете и своя си апартамент и дори да сте сложили вътре наемател, ако договора е вписан в агенцията по вписванията за две години напред, новия собственик не може да го изведе от там и това е тежестта, с която го продавате. Така че законите са еднакви за всички...Това, което сте взели като решение е да се продаде целия парцел и то е взето като решение на ОбС, този терен от 7дка го приехме на едно от предните заседания към програмата за разпореждане с общинска собственост и аз като кмет това нещо мога да го сложа на тезгяха да се продава, но не съм го направил към настоящия момент, защото мисля, че не е редно нито към хората, които живеят в комплекса, нито към, тези, които упражняват някаква търговска дейност там. И другото, с което мисля, че се злоупотребява тук, това е, че този терен от 15дка трябва да бъде специално продаден на някаква търговска верига, не така както тук е урегулирано, така е урегулиран онзи терен. Единственото, което е заковано и не е казано за какво ще се използва друго е детската градина. 13 или 15 дка ОбС е приел изрично, че там става дума за обединено детско заведение. Това понятие КОО (комплексно обществено обслужване), означава, че там може да има всичко, което касае обслужването на хората. Ама дали ще бъде кафе, дали ще бъде ресторант, дали ще бъде магазин, дали ще бъде производство, каквото и да е то, но никой не може да каже в ОбС още по-малко, или кмета кой каква инвестиция и кой какво ще построи там и ще направи. Но дайте им шанс на хората да си реализират инвестиционните намерения. Дайте им  възможността, не ги ограничавайте, социализма свърши преди 20 години.

Желев – Предлагам своето процедурно решение на ОбС, председателите на групи да взимат думата, след като са ползвали правото си като изказващи се по същество, защото става злоупотребяване. Един Председател на група ще излезе пет пъти и никой не може да го репликира. Нека да се изкаже по същество, след това, ако иска 20 пъти да взима думата. Това ми е процедурното предложение.

Банков – Аз се изказах първия път, когато предложих отхвърлянето и вторият път се изказах като председател на група. И сега също като председател на група за протокола. Сега за това кой какво лъже. Някой лъже, че тези хора ще могат по някакъв начин да си вземат петната като играят на търг. Някой ги лъже. Второ, някой лъже, че тези временни постройки по чл.56, могат да останат там, когато се продават терените. След като се продава един имот трябва да е чисто. Между другото ще ви напомня, чл.56 от ЗУТ гласи поставяне на временни съоръжения, павилиони и такива неща, време за поставяне, всяка година в началото на годината главния архитект прави схема, където се поставят тези преместваеми съоръжения. В последствие се издава разрешение за поставяне за 1 година и ползвателя, който си поставя съоръжението плаща местен данък. Такса плаща, няма никакви наемни отношения, няма никакви вписвания, така че някой наистина ни лъже. И тук има специалисти по чл.56 могат да го кажат. Ти не можеш да продаваш един имот с нацвъкани всичките там павилиони и ще го продаваме, защо инвеститора да го купи. Аз отивам да го купувам, а те ми са сложени там. Ще обявим, че там са поставени до края на годината. Напротив в чл.56 пише, че тези имоти се махат при реализация на разработката, това, което ще стане с продажбата, става реализация на разработката. Пълно основание има преди това да се продадат, така че наистина някой лъже хората. Аз предлагам да прекратим обсъжданията.

Миланов – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Банков за прекратяване на дебатите.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 31                        против – няма                         въздържали се – няма

Приема се.

Миланов – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Банков за отхвърляне на предложението.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 16                        против – 13                         въздържали се – 4

Не се приема.

Подлагам на гласуване т.1 проекторешението на вносителя.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 17                        против – 12                         въздържали се – 3

Приема се.

Ганев – За протокола, гласувах „ПРОТИВ”.

Мандаджиев - За протокола, гласувах „ЗА”.

Желев – Колеги, искам да заявя категорично, че такива решения, с които се одобрява ПУП се приемат с половината от гласувалите, от присъстващите, които са гласували. Колеги, аз казвам моето мнение за мен това решение е прието

Миланов - Решението е прието със записа, който направиха двамата общински съветници. Един „ЗА”, един „ПРОТИВ”, което означава, че са повече от 30 гласували, 18-за и 16-против.

Майсторов – Искам процедура за прегласуване.

Миланов - Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Майсторов за прегласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 19                        против – 12                         въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на прегласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Проверка на кворум - 34 съветника в 15.28 часа.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 18                        против – 13                         въздържали се – 3

Приема се.

Подлагам на гласуване предложението на г-ца Симеонова за изменена т.2

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 15                        против – 13                         въздържали се – 2

Не се приема.

Симеонова - За протокола, гласувах „ЗА”. Уважаеми колеги, правя процедурно предложение за прегласуване.

Миланов - Подлагам на гласуване предложението на г-ца Симеонова за прегласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 16                        против – 15                         въздържали се – 1

Не се приема.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 18                        против – 12                         въздържали се – 3

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.134, ал.1, т.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ одобрява задание за обект: „Проект за изменение на ПУП – ПРЗ и РУП на УПИ V в кв.74, ж.к. „Бенковски“, гр. Ямбол.

            2. Допуска изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/, за УПИ V - за КОО и ОДО, кв.74, ж.к. „Бенковски” гр. Ямбол, състоящо се в описаното по горе предложение и съгласно приложената скица- проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ ІІІ, кв.74,ж.к. „Бенковски” гр. Ямбол, приет със Заповед № ТУ02/0136 от 30.12.2008 г.

 

Миланов – Обявявам 15 минути почивка в 15.34 часа.

След почивката кворум 24 съветника в 16.02 часа.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно придобиване право на собственост върху част от имот, находящ се в ЦГЧ за изграждане на улица между ул. "В. Априлов" и ул. "Стефан Караджа".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Славов - Представи предложението по приложения материал.

ПК УОИКОПДОУ - Приема направеното предложение.

Миланов – Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения.

Банков – Защо не го отчуждаваме, а го купуваме?

Славов – Става дума за част от имот, който се засяга при изграждането на улица и паркинг на ул. „В. Априлов” и ул. „Стефан Караджа” с една част от парите от банковия заем, който общината изтегли. С една част от него се от ремонтира улицата от бензиностанция „Геомекс” до езикова гимназия, с другата част трябва да се ремонтира точно тази улица и да се изгради, да се направи по скоро паркинг и да се изгради улица. В случая сме минали на този вариант, при същия вариант минахме и за изготвянето при закупуването на терените за пречиствателната станция, при закупуване на терени, когато трябваше да се приеме трасето на довеждащите колектори до пречиствателната станция. На същото основание тук сме го пуснали като искане за закупуване, защото другата процедура е много дълга. В кредита имаме картбланш да го усвоим до края на годината и ако сега се приеме това предложение ще го усвоим до края на годината, след това трябва да започнем да плащаме наказателни лихви за неусвояване на тази част от кредита към банката, което мисля че не е редно. А минем ли към процедура за отчуждаване, това задължително ще се случи.

Миланов – Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 19            против – 2                 въздържали се – 2    

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.          

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Дава съгласие Община Ямбол да придобие право на собственост върху част от поземлен имот – урбанизирана територия, находящ се в ЦГЧ на гр. Ямбол, за изграждане на улица чрез сключване на договор за покупко-продажба от кмета на община Ямбол за:

- 71,3/154 идеални части от поземлен имот с идентификатор 87374.539.153, целия с площ 154 м², с трайно предназначение на територията  - урбанизирана, с начин на трайно ползване - ниско застрояване до 10 м, собственост на фирма „БАС 98” ЕООД, при граници на целия имот: 87374.539.154; 87374.539.163; 87374. 539.152; 87374.539.162; 87374.539.161; 87374.539.146 по пазарна оценка на имота в размер на 13 951 лв. (тринадесет хиляди деветстотин петдесет и един лв.).

            Упълномощава кмета на община Ямбол да извърши процедурата по закупуването.

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно безвъзмездно предоставяне на част от обект ПОС на Сдружение „Спортен клуб ДИОС-СПОРТ Ямбол”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Славов - Представи предложението по приложения материал.

ПК УОИКОПДОУ - Приема направеното предложение.

Миланов – Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения. Няма желаещи. Уважаеми колеги, това решение се взема с 2/3 поименно, аз не знам дали имаме кворум да го гласуваме. Правя предложение точката да отпадне от днешното заседание, поради липса на кворум...25 души е кворума, а ние сме 24 съветника. Подлагам на гласуване предложението ми точката да остане за следващо заседание.

Славов – Предложението е включено в дневния ред и нямам основание на база, на което да се оттегли точката, но вие може да го решите. Искам да кажа нещо, което мисля, че в духа на взаимното разбиране и на решаването на проблемите на града. Сигурно не е предвидено в Правилника на ОбС, но не ми звучи сериозно и не ми звучи логично тук в залата да присъстват по-малко от 2/3 от общинските съветници, останалите да напуснат, защото няма точки заради, които могат да излязат тук и да си правят политически и всякакъв друг PR. Тук наистина е форума, в който кмета в по-голямата си част вкарва предложения за решение, които вие одобрявате и вие вкарвате предложения за решение и всички те касаят града. И в един момент на тези хора сигурно ще им се защитят заплатите за днешното заседание на ОбС. Ако имаше още 15 точки в дневния ред, пак нямаше да ги има и какво правим. За мен това до някъде е и обида към администрацията, защото мисля, че не е и честно.

Дянков – Моето предложение е да мине тази точка, защото това предложение до някъде беше и под мое настояване да влезе, защото става въпрос за един клуб деца, които тренират почти всеки ден, 50 деца, на които в крайна сметка ние не можем да им осигурим едно място, където да тренират. Понеже започна учебната година идеята беше в предната сесия да се гледа, не можа да мине през комисии. За това молбата ми е такава, ако е възможно да направим промяна в проекта за решение, да го направим възмездно в рамките на някаква сума и не знам дали трябва да има някакво специално решение на администрацията. На базисни цени, за да можем да го гласуваме. Другия път пак няма да има кворум и децата трябва да стоят отвън на пътя, за мен това не е нормално.

Зафиров – Г-н Дянков, общината ще покаже, че тя не абдикира от спортните клубове. Моето мнение е, че наистина трябва да им се предостави този спортен клуб, тази база, за да могат да спортуват децата. Вместо да очакват финансова помощ от общината, това да бъде един вид финансова помощ, ето това използване безвъзмездно на този клуб на това помещение. Фактически сумите, които ще трябва да ги внасят на общината да ги използват за спортната си дейност, да си купуват екипировки, да поддържат имота и т.н. Предложението е много добро, няма смисъл да се отлага такова предложение.

Банков – Този спортен клуб член ли е на обединения спортен клуб...Член е. Тогава колеги, щом е член на обединения спортен клуб нещата стават по-лесни и могат да стават много по-лесни. Но проблема е друг за тази сграда., тя е 1200кв.м. застроена площ, ние сега даваме 140кв.м., след това ще дойдат други и ще дадем на тях по друг повод. За мен тук го няма анализа за сградата, какво мислим да правим тази сграда. Между другото ние имаме решение да я дадем на между училищния център. Нали за същата сграда става въпрос? Така, но ние имаме решение за този център и мисля, че не сме го отменили това решение, първо. Второ, дали трябва да стане това, както другите детски градини да вкарваме различни дейности по малко, а защо не ги вкараме в училище „Ради Иван Колесов”, там нали вкарахме в една стая хора. И вече в „Ради Иван Колесов” нищо нямаме. Дори чух, че някой махнал вече и радиаторите и котелното. Поне слух се носи такъв. Дадохме го, идете да видите за какво става въпрос. Значи ние даваме за склад едни на други. В стратегията виждаме какво правим с имотите и тогава ще го решим за обединения спортен клуб. Щом са член на обединения спортен клуб, аз ви казвам, че по-лесно може да стане. Но първо искам да чуя и да обсъдим въобще за тази сграда какво ще правим. Иначе най-лесния начин е даваме я за управление на обединения спортен клуб, а пък той си я дава на този и толкова, хем ще ги финансираме по-малко и в издръжката. Но по-големия проблем за мен е друг, 1200кв.м. ние имаме разгърната застроена площ. Дали ще я разделим да даваме кой каквото поиска или ще имаме някаква стратегия да направим нещо в тази сграда, това е по-важното за мен, така че най-логичното е това, което предлагаме да го отложим за друго заседание и наистина да се помисли като цяло дали тук или на друго място, или друг подход да направите.

Чолаков – И в двете страни по предложението виждам доста правота, но да вземем правилното решение за момента. Да им го дадем даже докато вземем решение за сградата. Така ще се стопанисва сградата, това е един клуб, който да ви кажа до сега сам се издържа, сам си намира помещението, 50 или 60 деца има, не се сещам, но да ги оставим на улицата цял месец или два, докато ги отлагаме и прехвърляме не е редно. Да им го дадем, ако трябва временно да ги организираме, защото в крайна сметка спорта е...Аз ви предлагам временно да ги пуснем, докато вземем решение.

Миланов - Уважаеми колеги, в момента се правят консултации дали с 2/3 или 19 гласа се приема това решение.

Симеонова - Ако не греша има решение на ОИК, с което един общински съветник д-р Ибришимов вече не е общински съветник, което означава, че общинския съвет в момента е от 36 души законно, при 36 души са 24, а не 25.

Миланов – Г-це Симеонова, това нещо не е точно така, ОбС е от 37 общински съветника. Тъй като има дебат, има спор дали ще е с 2/3 или с 19 гласа предлагам тази точка да я коментираме, след като се изясни точно с колко гласа ще се взима това решение. По начина по който е описано в проекта за решението е на базата на чл.15, ал.2, т.3 от НРПУРОИ, което касае спортни обекти. За спортните обекти не се иска 2/3, безвъзмездно не се иска 2/3.

Банков - Колеги, аз ви предлагам да го дадем възмездно за 2 месеца, а пък през това време администрацията ще направи да дадем цялата сграда на обединен спортен клуб.

Миланов - Уважаеми колеги, обявявам 5 минути почивка в 16.29 часа поради липса на ред в залата.

След почивката кворум 25съветника в 16.44 часа.

Желев – Колеги, съществуват потенциално два варианта за решаване на този проблем, но и двата не могат да се реализират според мен в момента. Първият вариант е на основание чл.14, ал.7 от ЗОС, който гласи: „части от имоти ПОС...”, каква несъмнено е тази, която гледаме в момента, „...случайни обекти подлежащи на концесиониране могат да се отдават под наем по реда на ал.2 в срок от 5 години.” Това е най-елегантната алинея, която неведнъж ОбС го е използвал при такива ситуации. Проблема обаче е че тези две стаи с площ 140кв.м. не са обособени по смисъла на ЗУТ. Тук имаше и хора от администрацията в директор на дирекция общинска собственост и се притесняват, че това не е редно и ще извършим едно нарушение. Другият вариант, за да решим този въпрос, е този обект да го преобразуваме от ПОС в ЧОС и по нормален ред да го отдадем на този клуб. Проблема е тук, че няма доклад, все пак става дума за преобразуване от ПОС в ЧОС и също така има доста сериозни нередности. За това, според мен, ще помоля г-н Кмета да направи всичко възможно някъде временно да ги настани, докато вземем решение и на следващо заседание предполагам ще бъде до 2 седмици да се обособи този обект и да го дадем за 5 години на тези деца, които спортуват.

Ганев – За да си спестим всички тези неща и докато се оформят нещата и документите с тази сграда аз имам едно предложение, което не знам дали ще го приемете. В източното фоайе на зала „Диана” тренират боксов клуб „Дианополис”, който в монета се представя доста слабо и ако занимания те са примерно от 10 до 12 часа, или от 4, 6 надолу. По принцип предложението ми е следното, да ги настаним там, те ще се споразумеят с боксовия клуб, още повече там имат всичко необходимо. Имат боксови чували, имат и ринг, имат и място, а за кикбокса знаете какво трябва, докато се обособи тази история с това помещение. Мисля, че никой нищо против няма да има.

Чолаков – Предлагам точката да бъде отложена за следващо заседание, за да можем да огледаме всички неща подробно и внимателно и да изберем най-добрия вариант. Не така да се мъчим на крак.

Миланов – Подлагам на гласуване предложението на г-н Чолаков да се отложи за следващо заседание.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 25            против – няма                       въздържали се – няма    

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

Отлага за следващо заседание

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Стефка Желязкова Янчева, Цветана Иванова Колева, Даниела Николаева Димитрова, Радка Филчева Георгиева, Иванка Кирчева Митева и внук на Ради Симеонов Ангелов.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ и ПК Здр.

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя представи предложението по приложения материал.

Миланов – Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения.

Зафиров – Г-н Пасков ми маха отзад, искаше да каже, че това прилича на квартална говорилня. Понеже не му давате думата, аз изразявам неговото мнение, като съвестен данъкоплатец и гражданин на Ямбол. Аз имам чувството, че г-н Банков ви е станал настойник. Понеже има възникнали неотложни проблеми във връзка с това дете, на което му се случи злополуката на бл.20 и аз смятам, че всички вие като общински съветници понеже гласувахте за разрушаването на бл20 сте отговорни да вземете едно решение да помогнем на детето. То се прие от ОбС, така ще го перифразирам. Понеже хората имат неотложни нужди от средства и ако това предложение както сме го направили на този етап, хората в момента не могат да вземат нито една стотинка, с която да помогнат на това дете. Те идват в момента с рецепта, идват с банкова сметка и им трябват средства неотложно, с които да помогнат на това дете за неговото възстановяване. Аз предлагам да го променим малко това предложение и то да гласи следното: „отпуска помощ авансово в размер на 500лв. за дейности по лечението, по представени финансови документи за разходи, които не се поемат от здравната каса на Бюлбюл Петранова Иванова,живуща на ул.”Река тича” помощи по решение на ОбС”. Просто да им дадем 500лв. авансово и после да покрием другите разходи. Ние имаме морален ангажимент към това дете. Едно е да стоиш в ромския квартал, да казваш на ромите, че трябва да излязат да протестират пред кметския кабинет, това е ясно, разбирам го. Но друго е да можеш да проявиш гражданския дълг и да помогнеш на детето. Тук трябва да се забрави политиката, хората чакат от сутринта да видят дали ние ще им помогнем или няма да им помогнем. Ако ги оставим в сферата на очакванията ще ги дадем, на мен започва да ми прилича, че на всеки наш човек или партийна принадлежност някаква му даваме помощ. Обаче, ако не е наш човек и няма членска книжка на някоя партия не му даваме помощ. Няма да е редно да се връщам 3 години назад и да проверявам партийните книжки на тези, които сме дали помощи. Дайте да помогнем на това дете и да покажем гражданския си морал.

Славов – Благодаря за това, което каза г-н Зафиров. Аз разсъждавам точно като него за това още на втория ден с правомощията, които сте ми дали да отпускам до една минимална работна заплата на хора, които имат нужда от това ден съм отпуснал такава помощ за това дете и родителите са я взели. Но изрично искам да помоля, за да няма грам колебание в някакъв вид злоупотреба с тези средства, които ще се дадат така, както и аз съм направил тези средства да се превеждат директно там където се харчат, а не да се дават на ръка авансово. Ние от общината директно на банковата сметка да превеждаме, така както постъпих аз, отпуснах 240лв. по всичките изисквания на общинската наредба, която приехте. Защото случая наистина не го коментираме той е ясен, става дума за човешка трагедия., за дете. За да няма грам съмнение, колебание у някого, че някой може да злоупотреби независимо от трагедията.

Зафиров – Г-н Кмете, имате уникалната възможност в момента да извадите 90лв. и да ги дадете на онова момче отзад да отидат да купят по рецептата лекарствата и да помогнете защото вие сте инициатора за разрушаването на бл.20. Ето вижте рецептата ще ви я покажат хората какво искат. Тук много лесно давате по хиляда лева...

Миланов - Много моля не го превръщайте в диалог.

Зафиров - Сега да се върнем малко назад, после почвате да говорите този ще дари нещо, другия ще дари нещо, връщаме ги назад нещата. Когато трябва обаче наистина да се помогне на едно дете, причината за това нараняването на детето и неговата трагедия, ама вие не сте идвали покрай този бл.20 да видите...

Миланов - Бил съм поне 5 пъти последната седмица.

Зафиров - Може да сте били 5 или 10 пъти, има съветници, които са били всеки ден там, радвам се, че се интересуват от проблемите на ромите. Не го казвам в лоши аспекти...

Миланов – Какво е ползотворното, разбрах, че имате предложение?

Зафиров - Ползотворното е, че трябва да помогнем на това дете, да им дадем тези 500лв. хората да си ги разходват, а пък ОА да им ги даде...

Миланов – Аз, мисля че това не е помощ, защото тук не е цитирана сума, ако на тях се окаже, че им трябват 600лв.? Тук пише: „Отпускам помощи за дейности по лечението по представени финансови документи за разходи, които не се поемат от здравната каса”. Няма уточнена сума, значи ние казваме 500лв.

Антонова – Много мило от страна на г-н Зафиров, ние също обсъждахме този проблем в комисията, двете комисии заедно заседавахме. Нямаме нищо против да дадем някакви средства на това дете, когато се появят нужди от това. В момента детето е на лечение в болницата, в реанимация. Всичко, което трябва да се прави за това дете, в момента се прави. Всички разходи по лечението му се поемат от каса, държава, защото има и двете, дават пари по клинична пътека. В момента, за който за това дете възникнат наистина спешни здравни нужди, след като предоставят разбира се необходимостта от сумата ние ще се съберем сме казали отново и ще гласуваме тази сума и ще я преведем директно на институция или аптека ще бъде, където са необходими тези средства. Може би детето ще има нужда от операция от пирони, платки и някои, които не са поети от касата, защото всичко в момента се поема от касата. Ако някой от родителите или близките на детето докаже, че е нещо платил меко казано ще излъже. Затова сме записали така г-н Председател, не бягаме от отговорността си. Записали сме, че  в момента, в който възникнат нужди за заплащане на някакви консумативи, материали не поети от касата, ОбС ще ги предостави тези средства. Мисля че това е най-точното, да се злоупотребява тук с рецепти, където се размятат, дайте да видим тази рецепта какво искат да купят за детето. Това е решението на двете комисии.

Зафиров – Не ви прави чест, че сутринта загубихте половин ден да се занимавате с една декларация, да решавате общонационални проблеми, в които трябваше да се защитават интересите единствено на лекарите. Сега, когато трябва да защитим интересите на пациента вие абдикирате. Ето ви рецептата да я видите, трагедията е ясна, точна и я има. Какво пише в тази декларация, където я приехме, за какво я приехме тази декларация. Връщам се на декларацията, 7400лв. загубихме от тази декларация, като заплати. Всеки един общински съветник взима по 400лв. с данъците. Половин ден разсъждавахме, това са по 200лв. на човек, 37 съветника – 7400лв., толкова струвате на ямболските данъкоплатци. Когато днес трябва да помогнем на този човек, няма значение какъв е дали е ром или българин. На всеки може да му се случи трагедията и тогава почваме да я мислим. Радвам се, че г-н Кмета прозря и трябваше да даде една помощ, тези хора нямат какво да ядат. Вие сутринта ми говорите, че в болницата няма с какво да ги хранят, както каза г-н Кескинов дадоха ми едно парченце това и това. Сега в момента говорим цял ден ОбС, че на обяд им дават само толкова еди какво си. И сега в момента, ако трябва това дете да се храни, да му се купи нещо, неговите родители, които нямат финансова възможност, ние къде отиваме тогава, това ли е нашия морал българския. Ако ние не им покажем на тези хора, където трябва да ги интегрираме, че сме нещо повече от тях, къде отиваме ние. Аз гласувах за приемането на тази декларация, защото смятам, че трябва да сме солидарни с лекарите, но и те трябва да проявяват солидарност с пациентите. Имаме един такъв пациент на легло в момента, това е това болно дете, към което ние имаме морален ангажимент. Всички тези хора, които гласуваха за събарянето на бл.20. прието ли е предложението от ОбС, прието е. Може да му помогнем за елементарните неща, ето я рецептата оставям я на Председателя с банкова сметка. Нека да я видят хората, ама дайте му един шанс на това дете, нека да му дадем, какво като е ромче.

Петков – Аз мисля, че трябва да се подходи морално към този проблем, защото на всеки може да му се случи и да му дойде до главата. Така че дайте да не задълбочаваме нещата и да отпуснем сумата от 500лв. да си посрещнат хората нуждите...Как какви нужди? Вижте сега, нека да не говорим колко души си отидоха докато им дадем помощи, г-жа Стефанова. Аз съм за да им се даде.

Миланов – Имам процедурно предложение за прекратяване на дебатите. Подлагам на гласуване на процедурното ми предложение за прекратяване на дебатите.

Миланов - Обявявам резултатите от гласуването.                     

Гласували      за – 20            против – няма                 въздържали се – 1    

Приема се.

Иванов – От сутринта хората чакат да им се помогне за това, което е необходимо за днешния ден. Показаха ни рецепта, за която са необходими 90лв., за да се закупят медикаментите необходими за днес за някаква процедура за детето. Предлагам за днешния ден, което е необходимо, колегите общински съветници, които имат желание да направят този жест към това дете да съберем сумата ние общинските съветници. А вече, ако възникне въпрос допълнително да се гласуват средства, които са необходими за самото лечение на детето да бъде предложено от комисията и да бъде гласувано от ОбС. Аз преди малко разговарях и с единия от родителите, той е съгласен на този вариант към момента, защото те наистина нямат 1ст. за това. Наистина искат поне това да се направи, за да не се прекъсва нещо от лечението, не съм специалист не мога да кажа. Предложението ми е да съберем тези 90лв., който има желанието разбира се и възможност да го направим.

Банков – Колеги, аз съжалявам наистина, че, когато гледаме такива неща тук едва ли не някой искам да си направи политика или нещо друго, защото това прозирам по цялата работа. Ние този въпрос сме го гледали и съвсем ясно и точно сме казали в момента, в който това, което не се плаща от здравната каса с фактура или каквото е ние ще вземем решение да се плати. Сега за ежедневни нужди или други нужди, извинявайте тук май много често се случва „с чужда пита, майчин помен” да правим. Мога да върна и аз назад за колко неща с общинските пари дайте да направим така и така. Ами като сме големя работа вадим пари от джоба и даваме, става въпрос за 90лв, когато искаме наистина да помогнем. Имаме си правилник, ние сме го гледали и не искаме да излизаме от правилника и ние мислихме да предложим на кмета, но той го е направил, това което може да помогне. А когато дойде в комисията ние ще си го решим проблема бъдете сигурни. Но там и проформа фактура и други, няма авансово плащане и после другите, ако искате авансово да даваме, то има 5 000лв. и те бързо и ще свършат. И по 1000лв. сме давали и по по-малко сме давали, изчаквали сме, директно на болните се плаща, там където се извършват услугите, но не може просто така авансово да дадем нещо, защото на някой му трябвало. Ние го имаме, че помощта ще я отпуснем, просто трябва да дойдат фактурите и да се даде помощта.

Зафиров / реплика /- Аз ще ви кажа от къде възниква целия проблем. Защото Илия, ползват ви като квартални проститутки по време на изборите. Запомни думата, подчертавам я. Колко човека гласуваха за мен в този квартал и за тези момчета, където стоят до теб? Седем човека гласуваха, ама за другите политически партии гласуваха яко, нали. Микробуси ги извозваха, с това, онова. Обаче, когато дойде да се даде нещо. Ние не трябва авансово да отпуснем нещо, нали тук дадохме една помощ от 6000лв. Спомняте ли си? Дадоха тук на един човек една помощ, аз не казвам кой е, не му казвам политическата принадлежност, г-н Желев, може да ни говори много по-дълго за неговата политическа принадлежност беше в СДС, после влезе в АТАКА, беше представител в РИК, 6000лв. му дадохте. Тук трябва да дадем 500лв. на това дете, тук е момента, където трябва да покажем единство.

Кескинов – Когато сутринта на три пъти ви казах, че разни ПП си пишат активи, вие оспорихте това, че не било вярно. Сега смятам, че всички се убедихте в това. На лице е един фрапиращ случай и не става въпрос за някакво авансово даване за нещо, което не е сигурно. В момента е абсолютно сигурно състоянието на детето. и явно хората, които говориха тук не са се сблъсквали с българското здравеопазване и им пожелавам да продължават да не се сблъскват. Много съжалявам, че доктори се изказват по този начин. Ами колежке доктор, много добре знаете, че мама на тати без пари не дава, камо ли доктор. И докато му предпишат на това дете рецепта, взима бащата рецептата носи я в ОбС, от ОбС докладват на комисията, тя решава, че трябва да се събере, събира се и взима решение, е колко време мина? През това време какво ще прави това дете? И помощта разделихте, бърза и неотложна. Ами ако бъде тя неотложна, колко време ще чака да му ги отложите вие? Питам колко време ще отложите помощта, която е неотложна по вашите медицински критерии? Това ви питам, ама не отговаряте, няма и да отговорите. И какво е това смешно решение, до колко ще отпускаме ние: „отпуска помощ за дейности по лечението по представени финансови разходи”. До какъв размер ще поемем ние? Неограничен ли е какъв е? Какво е това предложение? Смях в залата. И това ми било комисия от големи специалисти, социалисти.

Желев / реплика / - Колеги, няма да ни доведе до нищо добро този тон. Ясно е, че нашия Правилник, какъвто е в момента не позволява да даваме разходи извън здравното лечение, извън плащане на консумативи освен по представени фактури, на документи и то за неща, които не се поемат от касата. Това е ясно гласували сме го, това е реда и се прилага с малки изключения. Само че случая ще бъде малко по-специален в момента и то не с оглед на хората, а с оглед на вида заболяване, което ни се предлага. Става въпрос за едно дете паднало от прословутия национален вече бл.20. Паднало, с много тежки травми, да не казвам с много сериозни притеснения за бъдещия здравен статус на това дете. За да не казваме много неща без да предприемаме нищо, предлагам нещо съвсем конструктивно. Предлагам ви от бюджета на ОбС да отпуснем 500лв.за възстановяване на това дете, на неговите родители или настойници не знам как е ситуацията. Все пак става дума за едно дете паднало при всички тези ситуации около бл.20. ако искате може да спазим буквата на закона в наредбата. Това е предложението ми.

Чолаков / реплика / – Имам едно предложение, тези спешните 90лв. баскетболния клуб ги дарява и от там нататък вие вземете решение за останалите неща..

Миланов – Подлагам на гласуване предложението на г-н Зафиров.   

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов - Обявявам резултатите от гласуването.                     

Гласували      за – 11           против – 4                въздържали се – 5   

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Не се приема.

 

Петков – Процедура за прегласуване.

Миланов – Подлагам на гласуване предложението на г-н Петков за прегласуване на предложеното решение от г-н Зафиров на т.8.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 10          против – 7                   въздържали се – 2  

            Приема се.

            Миланов - Подлагам на гласуване предложението на г-н Желев за отпускане на помощ в размер на 500лв. на родителите на Бюлбюл Петранова Иванова.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 14            против – 4                 въздържали се – 2    

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.          

Не се приема.

            Миланов - Подлагам на гласуване предложението на вносителя

            Стефанова – Решението е „отпуска помощ за дейности по лечение по представени финансови документи за разходи, които не се поемат от здравната каса. Следващото, ако му трябва някакво лечение, каквото и да е човека си идва с всичките си документи, както е по нашия правилник и ще му се отпуснат. Съжалявам за хората, но чака един човек без стомах за пари. Едно дете, което е глухо, също за пари. Да сте ме видели тук да съм станала и да съм се развикала тук за социалисти и какво ли не.

            Миланов - Правя процедурно предложение за гласуване анблок. Подлагам на гласуване процедурното ми предложение.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 17            против – 1                 въздържали се – 0    

            Приема се.

            Стефанова – „ЗА”

            Миланов - Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя анблок.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 20            против – 0                 въздържали се – 0    

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.          

Приема се.

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание т.13.4 от решение по т.16 от дневния ред на ХХХ заседание, проведено на 28.01.2010г., Общински съвет Ямбол:

            1. Отпуска еднократна финансова помощ на Стефка Желязкова Янчева от гр. Ямбол, живуща на ул. „Стара планина” бл.2, вх.Г, ет.5, ап.78 в размер на 300лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

            2. Отпуска еднократна финансова помощ на Цветана Иванова Колева от гр. Ямбол, живуща в ж.к.Г. Бенковски”, бл. 9, вх.В, ет. 1, ап. 40 в размер на 200лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

            3. Отпуска еднократна финансова помощ на Даниела Николаева Димитрова от гр. Ямбол, живуща в ж.к.Г. Бенковски”, бл. 10, вх.Д, ет.2 в размер на 1 000лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

            4. Отпуска еднократна финансова помощ на Радка Филчева Георгиева  Димитрова от гр. Ямбол, живуща в ж.к.КОС”, бл. 13 в размер на 300лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

            5. Отпуска еднократна финансова помощ на Иванка Кирчева Митева от гр. Ямбол, живуща на ул.„Търговска” № 62, вх. Б, ет.5, ап. 12 в размер на 70лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

            6. Отпуска помощ за дейности по лечението по представени финансови документи за разходи, които не се поемат от Здравната каса на Бюлбюл Петранова Иванова, живуща на ул. „Река Тича”, № 8 Б по § „Помощи по решение на ОбС”.

 

Славов – Аз съм доволен, че взехте това решение, както ви обясних на втория ден от трагедията с правомощията, които сте ми дали аз също отпуснах такава помощ срещу реални нужди. Ставаше дума за покупка на кръв, за да може да се направи животоспасяващата операция на детето. Но искам да задам няколко въпроса. Къде са г-н Канев, г-н Ганев, г-н Стефанов, г-н Майсторов в момента? Всичките тези, които направиха национални изяви и с цялото си лицемерие говориха, че искат да помагат на тези хора от бл.20. всъщност ето сега, когато реално трябва да се помага ги няма. И подобно лицемерие с национална изява, мисля че няма изобщо нужда от повече коментари.       

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно определяне представител на Общината и съгласуване на мандата му за заседанието на Асоциацията по В и К, насрочено за 22.10.2010г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

__________________________________________________________________________________

 

Славов - Представи предложението по приложения материал.

ПК УОИКОПДОУ - Приема направеното предложение.

Миланов – Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения.

Зафиров – Г-н Председател, воденето на това събрание в момента е под всякаква критика. Живо събрание, партийно обаче. Под всякаква критика се гледа това събрание и вие не си гледате гласуванията, кое минава, с какъв кворум минава. Обръщам ви внимание на нещата, няма да ми е удобно утре да ги отбелязвам в някои медии. Имаше едно гласуване преди малко, което трябваше да се гласува и т.н. не смятам, че трябва да остана на това заседание повече, което е под всякаква критика.

            Миланов – Имам предложение да гласуваме анблок. Подлагам на гласуване процедурното ми предложение.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 17            против – няма                       въздържали се – няма   

            Няма кворум.

           

Проверка на кворум в 17.33 часа 20 съветника, за протокола г-жа Стефанова и г-н Петков присъстват.

Миланов - Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя анблок.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 19            против – няма                       въздържали се – няма   

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

   На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.198е. ал. 5 от Закон за изменение и допълнение на закона за водите /ДВ, бр. 67 от 1999 г./

І. Определя мандат на инж. Георги Иванов Славов за заседание на Асоциацията по В и К, което ще се проведе на 22.10.2010 г. при следния дневен ред:

1.                       Приемане на бюджет на асоциацията за 2010 г.:

 

№ по ред

Представител на държавата/общината

Обхват на обособената територия публикувано в ДВ, бр.7 от 26.01.2010 г.

% съотношение на гласовете в Асоциацията по В и К

Бюджет

/лв./

1

Областно управление на област Ямбол

 

35,00

4 500

2

Община Ямбол

82 649

34,42

4 425

3

Община Болярово

5 638

2,35

302

4

Община Елхово

20 552

8,56

1 101

5

Община Тунджа

31 403

13,08

1 682

6

Община Стралджа

15 828

6,59

847

 

2.                       Обсъждане и приемане на решение за подготовка на договор с външно лице – консултанти към Асоциацията по В и К Ямбол по проблемите на техническата инфраструктура, свързано с въвеждане на иновации с цел постигане  на ефективна експлоатация и високо качество на услугата, както и по въпросите, във връзка с изготвяне на Регионален генерален план на водоснабдяването и канализацията, съгласно чл. 195и  от Закона за водите.

3.                       Приемане на доклад на Работната група от  В и К специалисти, сформирана към Асоциацията по В и К Ямбол по Решение на Общото събрание на асоциацията.

4.                       Разни.

 

 

 

 

 

 

 

         ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно вземане на решение за участие на община Ямбол в регионално сдружение на общини Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа с цел управление на отпадъците.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

__________________________________________________________________________________

 

Славов - Представи предложението по приложения материал.

ПК - Приема направеното предложение.

Миланов – Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения.

Желев – Г-н Славов, мисля че малко сте подведен в това проекторешение. Ако остане в този вид, в който сте го предложили ще си имате доста затруднения. Вие цитирате тук една т.7 от IX  заседание на ОбС, която сме приели и която има още 2 точки, ще ви ги зачета, които могат да създадат много сериозни проблеми на общината. Първа точка е в почти съшия вид, в който предлагате сега да гласуваме, а тя е: „дава съгласие за участието на общината в сдружение на общините Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа, което да бъде създадено с цел управление на отпадъците”. Втора точка: „одобрява споразумение за сътрудничество между горепосочените общини”. Трета точка: „ Възлага на кмета да извърши последващи действия за учредяване на сдружението като представи в ОбС проекта за договор за създаване на сдружението”. Тогава режима на закона е бил съвсем друг и тези решения са били адекватни и актуални. Сега както правилно отбелязвате във въведението има промяна в Закона за управление на отпадъците и не е необходимо подписване на някакво споразумение за сътрудничество, каквото ние сме одобрили, а по силата на закона се създава едно общо събрание. Проблема е следния, че, ако остане в този вид това решение, което е идентично с миналото другите две точки остават в сила. За това ви предлагам да допълним т.2 „отменя решение на ОбС от своето IX Заседание на 30.05.2008г. по т.2 и т.3. предлагам да отменим одобряване на споразумение, което вече закона не изисква. Ние сме възложили и даже задължили кмета преди да направи споразумение да ни представи проекта за договор, тъй като вече закона изисква друг ред предлагам да отменим тези две точки.

Миланов – Гласуваме предложението на г-н Желев като т.1 - отменя решение на ОбС от своето IX Заседание на 30.05.2008г. в частта си т.7. И т.2 дава съгласие за участие, както е изписана т.1 ...

Славов – Г-н Миланов, за да бъде издържано приемете, че това е предложение на вносителя, защото иначе трябва да се гласува няколко пъти, за да спестим излишни гласувания.

            Миланов – Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 20            против – няма                       въздържали се – няма   

            Приема се.

            Миланов – Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 16            против – няма                       въздържали се – 2   

            Има ли несъгласни с обявения вот.

            Чолаков – За протокола гласувах „За”.

Приема се.

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

        

 

 

            РЕШИ:

 

            1. Отменя решение т.7 от дневния ред на IX заседание на ОбС Ямбол, проведено на 30.05.2008г.

            2. На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, във връзка с чл.19б, ал.2 от ЗУО дава съгласие за участие на Община Ямбол в регионално сдружение на общини Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа, с цел управление на отпадъците.

 

 

 

 

 

 

      Миланов – Поради изчерпване на дневния ред закривам тридесет и седмото заседание на  ОбС Ямбол.

 

           

           

                                   Председател ОбС - Ямбол:

 

                      Г. Миланов

         

                                   Протоколисти:

 

                      Ил. Миткова

 

                                                                                                                               Ан. Господинова