ПРОТОКОЛ № ХХХVІІІ

 

            Днес, 28.10.2010г. съгласно чл.23, ал.2 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № 910101/0011/21.10.2010г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол.

            От общо 37 общински съветници присъстваха  37.

            На заседанието присъства г-н Ив. Кърцъков – заместник кмет на община Ямбол. (заповед № РД02/0519 от 21.10.2010г. на кмета на община Ямбол)

Кворум в 9.15 часа – 23 съветника.

Председателят на Общински съвет - Ямбол г-н Георги Миланов откри тридесет и осмото редовно заседание на Общинския съвет.

Миланов - Постъпили са предложения за директно излъчване на днешното заседание на ОбС Ямбол от „Супер вижън плюс” и „Диана кабел ТВ”. Съгласно нашия правилник съм длъжен да го подложа на гласуване.

Подлагам на гласуване предложението за пряко излъчване на днешното заседание.

Гласували      за – 22                        против – 1                             въздържали се – няма

Приема се.

Миланов – Чете удостоверение на ОИК за избиране на Галин Славчев Костов за общински съветник. (приложено към материалите по заседанието) Покани г-н Костов да положи клетва като общински съветник. Галин Костов се закле и подписа клетвения лист.

Кърцъков – Чете отговор на питане от Ив. Петков относно комплекс „Фиджи” и суми, дължими от концесионера. (приложен)

Петков – От отговора не разбрах функционира ли там паркинга, публична общинска собственост е, а работи и се събират такси.

Кърцъков – Паркинга не е част от концесията на к-с „Фиджи” – Чете отговор на питане от Ив. Мандаджиев относно секта в Ритуална зала. (приложен към материалите по заседанието)

Мандаджиев  От отговора става ясно, че цялата история там е неправомерна, незаконосъобразна. Надявам се ОА да вземе мерки да се оправят нещата. Имах и питане относно Шах клуба, нямам отговор.

Майсторов – Имах питане от преди 2-3 сесии, нямам отговор.

Миланов – Щом не сме Ви уведомили, значи няма постъпили други отговори на питания.

Майсторов – Тогава бих искал да задам още един въпрос и г-н Кърцъков да ми отговори сега. Преди месец случайно бях в парка и забелязах, че се провежда национален конгрес на Свидетелите на Йехова в зала Диана. Там също питам има ли договор, кой е дал разрешение за това?

Петров - Чете питане от него и Ал. Альошев относно общински обект на ул. „Ж. Папазов” № 1, „Куклен театър”. (приложено)

Зафиров – Чете питане относно прекратяване правомощията прокурист на „Комуналуниверс” ЕООД Иван Божилов. Чете питане относно бариера за МОЛ и озеленяване за чия сметка. Чете питане относно анекс към договор за събаряна на бл.20 в ж.к. „Р. Княгиня”, с който се договаря допълнително плащане. (приложени) Настоява за отговори в момента.

Кърцъков – На всички питания г-н Зафиров ще получи писмен отговор, аз работя с документи.

Канев – процедура – Моята процедура се свързва с питанията, които съм направил преди година и половина. Кога ще имам отговор? Къде е и нашия кмет искам да попитам?...

Миланов – Моля Ви да си седнете на мястото г-н Канев, това не е процедура, не е нищо.

Канев – Няма да си седна, ще говоря каквото искам.

Миланов – Тъй като г-н Канев отново нарушава реда в залата обявявам 10 минути почивка в 9. 43 часа.

След почивката кворум 26 съветника в 10.00 часа.

Димов – На миналата и по-миналата сесия аз също имах отправени питания, но нямам отговор, а срока отдавна изтече. - Чете питане относно договори за предоставяне на услуга с ИА „Фокус”, предмет, срок, плащания. Желае устен отговор днес. (приложено към материалите по заседанието)

Кърцъков – В момента не мога да отговоря, ще получите писмен отговор.

Миланов – Г-н Кърцъков, ако можете до края на заседанието, така е по правилника.

 

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Предложение относно приемане на декларация за геноцид над арменците в османската империя.

ВНОСИТЕЛ: Г. Зафиров

 1. Предложение относно кандидатстване с проектно предложение „Комплексни мерки за предотвратяване на наводнения в община Ямбол” по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 – 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно ползване на имот ЧОС на ЛРД „Диана”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне на част от имот - ПОС за безвъзмездно управление от Център за обществена подкрепа "Усмивка", гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно безвъзмездно прехвърляне на материални активи от обект "Нова болница" на МБАЛ "Св. Пантелеймон" АД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно отписване на дългосрочни несъбираеми наеми от настанени граждани в общински жилища.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.518.18 по КК на гр. Ямбол с „Камида ойл” ЕООД, Иван Иванов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно даване съгласие за прокарване на електроповод през ПИ, собственост на община Ямбол по молба от "Евроопаковка -3" ЕООД, Митко Вълев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг на общински обект - помещение за кафе сладкарница, част от имот ПОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продажба на вещи общинска собственост - машини МЦТПО.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

Миланов - Имате думата по дневния ред.

            Кърцъков – Предлагам да влезе в дневния ред предложение относно определяне на представител на общината и съгласуване на мандата му за заседание на асоциацията по В и К, което ще се проведе на 12.11.2010г. Имате го размножено, някои ПК са го гледали.

            Миланов – Предлагам да бъде т.6.

            Димов – Внесох предложение в канцеларията на ОбС за предсрочно прекратяване правомощията на г-н Миланов, но днес няма да предложа да влезе в дневния ред, запазвам си правото да влезе на едно следващо заседание, може и извънредно. Искам днес да внеса едно искане от група съветници. – Чете искане относно отстраняване на кмета от длъжност. (приложено)

Зафиров – Г-н Кърцъков, в това предложение, което предлагате да влезе трябва да се направи промяна – упълномощава Г. Славов или негов заместник.

Миланов – Това ще се разгледа, ако и когато предложението влезе в дневния ред.

Канев – Моето предложение е следното: във връзка с петгодишната присъда на нашия кмет името му да не се споменава. Има трима заместник кмета и по-редно е като представител на общината да бъде записан един от тях.

Миланов – Пак ще повторя, това ще се разгледа, ако и когато предложението влезе в дневния ред.

Симеонова – Съгласно закона за водите представител е кмета на общината, така че можем да вземем предложеното решение, а който е определен със заповед да го замества ще участва в заседанието.

Кескинов – Частично права е г-жа Симеонова, тъй като в предложението е записано Г. Славов, а не кмета.

Миланов – Разбирате, че няма начин да подложа на гласуване искането на г-н Димов. Подлагам на гласуване предложението на г-н Кърцъков да влезе в дневния ред като т.6. Тъй като системата за гласуване не работи ще броя, ако иска още някой да брои с мен.

Симеонова – Предлагам да изберем квестори, които да правят това.

Банков – Няма такова нещо по нашия правилник.

Симеонова – Не пречи да изберем, но щом искате оттеглям предложението си.

Миланов – Обявявам резултата от гласуването:

Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – 1

Приема се.

Миланов - Подлагам на гласуване целия дневен ред. (изчита се)

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

 

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Предложение относно приемане на декларация за геноцид над арменците в османската империя.

ВНОСИТЕЛ: Г. Зафиров

 1. Предложение относно кандидатстване с проектно предложение „Комплексни мерки за предотвратяване на наводнения в община Ямбол” по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 – 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно ползване на имот ЧОС на ЛРД „Диана”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне на част от имот - ПОС за безвъзмездно управление от Център за обществена подкрепа "Усмивка", гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно безвъзмездно прехвърляне на материални активи от обект "Нова болница" на МБАЛ "Св. Пантелеймон" АД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно определяне на представител на общината и съгласуване на мандата му за заседание на асоциацията по В и К, което ще се проведе на 12.11.2010г.

ВНОСИТЕЛ: Ив. Кърцъков

 1. Предложение относно отписване на дългосрочни несъбираеми наеми от настанени граждани в общински жилища.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.518.18 по КК на гр. Ямбол с „Камида ойл” ЕООД, Иван Иванов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно даване съгласие за прокарване на електроповод през ПИ, собственост на община Ямбол по молба от "Евроопаковка -3" ЕООД, Митко Вълев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг на общински обект - помещение за кафе сладкарница, част от имот ПОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продажба на вещи общинска собственост - машини МЦТПО.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно приемане на декларация за геноцид над арменците в османската империя.

ВНОСИТЕЛ: Г. Зафиров

__________________________________________________________________________________

 

            Зафиров - Представи предложението по приложения материал. – Имаме приветствия за нашето начинание от ОбС Шумен, Соня Аршавир, Хайгашот Агасян, Иван Гранитски. Поклон ред историческата истина, благодаря, че ме изслушахте.

            Петров - На 14 юли 2009 г. в деня на откриването на 41-то народно събрание ПП "Атака" внесе декларация за признаване на арменският геноцид. До този период от време в над 15 града в България включително и в град Ямбол е внесена същата декларация от ПП "Атака". Ние с

г-н Альошев като представители на ПП "Атака" в общински съвет гр. Ямбол ще гласуваме за признаването на геноцидът над арменският народ от Османската империя. Точно в тази връзка раздадохме на всеки от вас уважаеми колеги, материали, които са част от нашата история. Не, че всички ние не знаем какво е било, но мислим, че не е лошо от време на време да си го припомняме. Защото кланетата, които са извършени от османските турци по времето на пет вековното ни робство са идентични и с кланетата на всички поробени народи и националности в това число и над арменският народ. Ето защо повтарям, че ние с г-н Альошев ще гласуваме за

признаване на арменският геноцид. Призовавам всички от общинския съвет да подкрепят инициативността на ПП "Атака” за приемане на тази декларация.

            Петков – Това са исторически дадености, доказани, не можем да бягаме от тях. Имало е геноцид, имало е тракийски бежанци. В Ямбол арменската общност очаква от нас да поемем този морален ангажимент към тях. Аз ще подкрепя декларацията.

            Майсторов – Ще подкрепя декларацията в този вид. Всичко, което се каза е така. Не бях много запознат с арменския геноцид, но турското правителство ни прати 37 броя от една много красива книжка и това ме убеди.

            Канев – Искам да благодаря на г-н Зафиров, шефа на културата в община Ямбол, който в един прекрасен стил направи това предложение. Можеше да бъде поднесено малко по-деликатно, но ние като ОбС би следвало да подкрепим това предложение.

            Зафиров – Благодаря Ви за разбирането, за това, че Ви обедини от различните политически сили, без да има политика в нея. Аз ще я пратя лично и на г-н Сидеров, и на г-н Борисов, за да я внесат в парламента.

            Банков – репл. – Г-н Зафиров, аз съм съгласен, че сигурно ще има някакъв отзвук, но тука влязоха някакви други материали и се съмнявам, че има някакъв елемент на политика.

            Зафиров – дупл. - Благодаря на г-н Банков за будната му съвест. Аз чаках една година политическа сила да внесе декларацията, тя не го направи, затова аз я внесох. Беше разпратена в цяла България отдавна и много пора я приеха.

            Димов – Ние нас си оправихме, че и арменците, предлагам да прекратим дебатите.

            Миланов – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Димов.

Обявявам резултата от гласуването:

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

            Подлагам на гласуване предложението на вносителя.

Обявявам резултата от гласуването:

Гласували      за – 28                        против – 3                             въздържали се – 3

Приема се.

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.9 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Ямбол приема Декларация за признаване геноцида над арменците в Османската империя 1915-1922г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение „Комплексни мерки за предотвратяване на наводнения в община Ямбол” по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 – 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя представя предложението по приложения материал. Няма допълнения.

            ПК приемат предложението.

            Банков – Искам да кажа няколко думи по принцип. Това е поредното участие с проект, по което нямаме информация. Вие знаете ли какво всъщност ще се прави по този проект? Иначе има много хубави думички. Малко информация получихме на ПС, но трябва тук да се даде. Генералното и главното е, че слагаме каруцата пред коня. Открива се някаква възможност и дайте да кандидатстваме. Няма стратегия. Трябва да си определим проблемите, които имаме за решаване и тогава да търсим начин да ги финансираме. А така, някой ще го ръководи този проект, ще се вземат едни пари. Много интересно ще бъде, ако поискаме една информация от кмета колко проекта са осъществени и кой колко пари е получил от участниците. Разбирам да се почисти реката, нещо сериозно да се направи, но тука виждам една дига, съоръжение и толкова. Нямам нищо против, но начина по който ни се дава, защото е 1.11. срока за внасяне, не съм съгласен. Има и още две такива предложения, които на ПС отложихме за следващото заседание, защото срока за внасяне е януари и по тях нещо не е ясно.

            Кърцъков – Ще се извърши основен ремонт на съоръженията в плавателния канал, до бензиностанция „Шел”, шлюзовете до к-с „Зл. рог”, за да може контролирано да се пускат водите, не както беше тази година, когато водата се вдигна с 4.98м. и оставаше едни метър до критичното ниво. Доста безсънни нощи съм изкарал. Другото е дигите, защото на някои места те са снижени за транспортен достъп обикновено, трябва да се оправят. Също ще се почисти коритото на реката в границите на града от растителност и дървесина. Сумата е около 700 хил. лв.

            Кескинов – репл. – Това, което каза г-н Банков е отчасти вярно. Не сме се събрали да обсъждаме политиката на ЕС, която е пределно ясна по отношение на България и други такива страни. Да сте чули програма за нещо да се произвежда в България? Всичко е козметично – пътчета, красива България и други такива програмки. Олимпийския принцип си важи и при нас – по-добре да вземем нещо малко, отколкото да не вземем нищо. Някоя ямболска фирма ще получи работа, може би.

            Банков – дупл. – Чувам, че се обсъжда пак някакъв кредит за някакъв проект за парка. Вие знаете ли нещо? Аз не. Обсъжда се кредита, не проекта. Тука е същото, търсим някакви пари да се усвоят. С тая сума сигурно можем да изчистим цялото корито в градската част. Може и паркинг да се направи даже отгоре.

            Миланов – Преди да обявя почивка искам да Ви кажа, че отвън има едно момче, Радостин Радков, който се нуждае от финансова помощ за животоспасяваща операция и Ви моля кой колкото може да помогне. (чете за заболяването на младежа)

            Обявявам 20 минути почивка в 11.10 часа.

            След почивката кворум 30 съветника.

            Кърцъков – По казаното от г-н Банков за почистване речното корито от тинята – за това не се дават средства. Няма да ни одобрят такъв проект, защото не е сред допустимите дейности.

            Желев – Имам няколко въпроса – какъв е срока на проекта, кои са обектите на интервенция, колко е 5% от стойността на проекта? След като получа отговори ще направя изказване.

      Бъчваров – Когато се внасят материали трябва да бъдат достатъчно ясни, мотивирани и т.н., за пореден път го казвам. Остър проблем за община Ямбол е състоянието на река Тунджа. Решаването му беше и в предизборната програма на ПП ГЕРБ. Това, че рискуваме да отпаднем от програмата не мога да го приема. Затлаченото корито на реката е резултат от дълги години немарливост. Този проект с бетонирането на реката беше направен преди години по примера на немския град Хале. Нали знаете, че наводнения се получават при недостатъчно сечение на речното корито, как може почистването на не влезе? Настоявам, когато ОА внася проект да дава много ясна картина на това, което ще се прави. С надежда ще гласувам за участието с този проект като се надявам да бъде успешен за гражданите на Ямбол.

      Кърцъков – Програмата е за отпускане на сума до 1 млн., нашето проектно предложение е за 700 хил. лв. и 5% е 35 хил. лв. участие на община Ямбол. Обекти на интервенция са съоръжението да „Шел”, шлюзовете в „Зл. рог” и дървесната растителност до Балахурския мост. В насоките на програмата почистване на речното корито не е допустима дейност, дърветата са допустима.

      Желев – Не ми казахте за срока, но нищо. Това предложение за мен е внесено доста неясно и манипулативно. Преписано е малко от програмата за мотиви, никъде няма наименованието на проектното предложение, то се появява едва в решението и толкова неясно е дадено, че въобще не е ясно за какво става въпрос. ПК ИТ не се е произнесла, не е искала пояснения, гледали са го само ПК Образование и ЗОРСП. Много моля г-н Кърцъков да не влизат повече такива предложения. Предлагам да заменим 5% с до 35 хил. лв.

      Миланов – Не може да стане такава замяна, изискване на програмата е да се пише 5%.

      Желев – Добре, оттеглям предложението си.

      Мандаджиев – Действително е много неясно предложението, пише за корекция на корито, какво е това, ако не почистване на реката?

      Милков – Тръгна една порочна практика, че не трябва да се дават подробности по проектите, защото ще ни ги откраднат, но аз смятам, че едно резюме задължително трябва да влиза. Разбрах, че дигата между двата моста не влиза в обектите на интервенция, а точно там станаха наводненията тази година – в дома за деца, езиковата гимназия. Много от нас ще подкрепят предложението, но то може да се финализира догодина, ако сега, есента се вдигне нивото какво правим? Дигата е нарушена от прокопаване на канали. Предния път, пролетта, никой от общината не разбра, че една седмица се изпомпва вода от мазетата. Не се взеха никакви мерки. Има една докладна от няколко месеца и нищо няма по нея. Седем до десет хил. лв. са необходими да се оправи дигата, едно бетоново огледало да се сложи да не просмуква водата. Дори и да спечелим проекта обектите не са правилно избрани.

      Канев – Ще подкрепя предложението, то ми дава и повод за размисъл. Реконструкцията на реката започна 63 година, повдигане на диги и т.н., 81 година се бетонира част от реката. Става въпрос за един цялостен проект, реконструкция на коритото на река Тунджа. Сега говорим за частични мерки. Ако имаме виждане какво ще се прави много лесно можехме да използваме и един милион, но и толкова няма да стигнат. Редно е да помислим с какви средства и по какви програми можем да направим тази цялостна реконструкция. Имаме именити В и К специалисти, трябва да ги използваме, да се направи едно професионално задание, което ще е от полза за целия град. Апелирам г-н Кърцъков, да привлечете специалистите. В бюджет 2010 са залегнали 300 – 400 хил. за проектиране. Има специалисти в Ямбол, а Вие сте натоварили вашите хора в извънработна време за някой лев. Ще има по-голям ефект участието на специалисти.

      Кескинов – Искам да подкрепя г-н Канев, че е абсолютно крайно време Община Ямбол да има виждане за река Тунджа. Аз съм свидетел на половин вековни мъчения на ямболските управници да ликвидират реката. Дъното й беше от пясък, течеше си тихо и кротко и си плуваха кротушки. После цяло поделение на КЕЧ бетонира десетина година реката, защо? Не е ясно. Имаше еко оценки, че това ще ликвидира парка. После пък се направи една поливна система с едни високи съоръжения, едни месец пръскаха и толкова. Сега не знам дали са там. Трябва да се направи една цялостна програма, която да отчете всички тия глупости на ямболските управници, за да имаме една европейска река, а не този жабешник.

      Канев – репл. – А тя тече ли, тече. Имаше една история за ухапване от куче, а г-н Зафиров стои в непосредствена близост до г-н Кескинов. Иначе ми беше много приятно да го слушам.

      Кескинов – дупл. – Г-н Канев както винаги не каза нищо, само показа лицето си на ямболските граждани, на които вече им е омръзнал. Радвам се, че отчете дейност, надявам се да му я заплатят.

      Зафиров – Много дословно се преписва в това предложение, направо се обърках. Ямбол морски град ли е?  Аз от това предложение нищо не мога да разбера. Основна цел е повишаване качеството на живот. Разбрах само, че на някои общински служители ще им се повиши качеството на живот.

      Симеонова – Програмните периоди ги решава Брюксел, пращат ни само едни хиляди страници и ние изпълняваме. ОПРР включва речни и морски брегове и това не може да не се отчете. Нас естествено ни интересуват речните брегове. Ние знаем, че в Ямбол има много наболели проблеми с реката, трябват не само В и К специалисти, а и ландшафтни инженери. По тази програма можем да участваме само за предпазване от наводнения. Следователно става дума за диги, шлюзове. Другите неща след 2013г. с много по-сериозни пари. Дайте да помогнем на града сега, това не би навредило на друг, по широкообхватен проект.

      Зафиров – репл. – Не може да се правят проекти като се държат в тайна от ОбС. Не може хората, които дават съгласие и декларират да се държат в сянка. ОбС стои на ОА, ние даваме благословия, ние разпореждаме, ние даваме съгласие. Трябва да знаете къде е ОбС в местното самоуправление. ОА се разполага, целия втори етаж за кметовете, ОбС е наврян в една мизерна стаичка, нищо не можеш да си свършиш и за гражданите. Трябва да заседаваме по пет комисии в една зала, не можем да си извадим да погледнем един закон, трябва да молим секретарките да ги разпечатват. Кой ще Ви открадне проектите, в ОбС да не са крадци?

      Банков – репл. – Очаквах, че ще кажете нещо по предложението г-жо Симеонова. Хубаво е, че е дадено за програмата в мотивацията, но за проекта няма, само едно изречение. Казвате, че има концепция за много неща, но тук в предложението няма концепция. Относно местата за интервенция, защо не са в другата част, където се наводнява, а отиваме горе, в лесната част. Относно общинската администрация, много от Вас казват „аз ще гласувам за” после два часа говорим, всеки път. Общинската администрация така е свикнала. Да им дадем урок, да не го приемем, да видим как ще внесат следващото предложение.

      Симеонова – дупл. – Нито аз, нито Вие сме В и К инженери или ландшафтни специалисти. А за да започне един проект е искано мнението точно на такива хора, както и на Басейнова дирекция. Аз лично не знам как трябва да е, а и не ми трябва да знам всичко, има си компетентни специалисти. Колеги, ако искате да си правим експерименти, да не е с това предложение. Правя процедурно предложение да прекратим дебатите.

      Миланов – подлагам на гласуване процедурното предложение на г-жа Симеонова.

      Гласували      за – 18                        против – 8                             въздържали се – 6

Приема се.

            Банков – Пр. ГС – Не е имало политика в тези неща. Човек не трябва да е специалист, за да знае какво ще се прави. Няма да казваме как, но знаем къде е необходимо да се направи. До колкото знам има назначен ландшафтен инженер в Община Ямбол. Вие казахте компетентни, не ги знам колко са компетентни. Важното е да се знае за какво го правим и да има резултат. Ще надградим нещо, защото е най-лесно, а тръстиките и тинята ще останат, да се наводняват гражданите.

            Дянков – Изместихме изказванията в посока различна от предложението, което разглеждаме. За да се кандидатства с проект тези предложени проекторешения са задължително условие. Не знам дали някой от Вас е чел ОПРР, но това са изискванията й. Това, от какво има нужда реката е друг въпрос, може да се обсъжда дълго време. Ние не питаме друго по-важно – защо не се искат и другите 300 хил. лв.? Може да помогнат за проблемите в „Зл. рог”.

            Зафиров – репл. – Изместихме изказванията, да, защото се налага. Чели ли сме ОПРР, откъде знаете кой какво е чел? Ще решим проблеми, ама не на гражданите, а на някой от ОА. Искам гражданите да получават това, за което плащат.

            Желев – репл. – За да има толкова дебати по тая точка вина има вносителя и ако се приеме предложението ще бъде от добронамереност към кмета. Предложението е много общо, абсолютно неграмотно.

            Дянков – дупл. – Аз не твърдя, че предложението е много хубаво, а че решението е във вида, в който трябва да бъде. Не коментирам и това, което трябва да се направи.

            Миланов – Приключихме с изказванията. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията. Има ли противно мнение? Няма. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

      Гласували      за – 26                        против – няма                       въздържали се – 1

Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок предложението на вносителя.

      Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

      Гласували      за – 21                        против – 2                             въздържали се – 9

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. Общински съвет - Ямбол дава съгласие Община Ямбол да кандидатства по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие", Операция 1.4; „Подобряване на физическата среда и превенция на риска", Схема за безвъзмездна финансова помощ: ВG161РO001/1.4-06/2010: „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации", с проектно

предложение: „Комплексни мерки за предотвратяване на наводнения в община Ямбол".

            2. Общински съвет - Ямбол декларира, че предназначението на обектите на интервенция няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на проекта.

            3. Задължава кмета да предвиди с проектобюджета за 2011 г. необходимите средства за обезпечаване на 5 % финансов принос на кандидата.

 

 

      Банков – отр. вот – Не че не съм да идват някакви средства, но искам да знам за какво и гражданите да знаят какво ще се прави. Не знам дали някой е чел оперативните програми, дали му е работа да ги чете, но в това предложение няма какво да се чете. По тези проекти, които сме гласували преди имате ли информация какво е направено, какви пари са разходвани? Не знаете. И за това няма да знаете. Дълбоко се съмнявам, че ще се разходват тези пари по предназначение.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно предоставяне за безвъзмездно ползване на имот ЧОС на ЛРД „Диана”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Кърцъков - Няма допълнения по приложения материал, само една промяна е необходима според мен – считано от 1 ноември 2010г. да стане.

      ПК приемат предложението.

      Желев – Кога последно гледахме това предложение?

      Миланов – Преди две заседания, бяхме 24 човека в залата и нямаше как да се приеме, тъй като необходимото мнозинство е 2/3 от общия брой на съветниците. Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложеното от вносителя проекторешение с новата дата.

      Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

      Гласували      за – 26                        против – няма                       въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост, ОбС – Ямбол предоставя за безвъзмездно ползване на ловно – рибарско дружество „Диана”, за нуждите на ловно – рибарска дружинка „Любен Каравелов”, имота частна общинска собственост, съставляващ поземлен имот № 87374.569.424 по кадастралната карта на град Ямбол, с площ 571.00 кв.м. за които е отреден УПИ XXX, в кв.107 по плана на селищно образование „Кринчовица”, актуван с акт за ЧОС № 1530 от 31.10.2008г. Имотът се предоставя за изграждане на база на ловно – рибарска дружинка „Любен Каравелов”, състояща се от фургон, навес с маса и пейка за сядане, и волиери за подрастващи птици. Имотът се предоставя за срок от 3 години, считано от 01.11.2010г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно предоставяне на част от имот - ПОС за безвъзмездно управление от Център за обществена подкрепа "Усмивка", гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителя представя предложението по приложения материал. Няма допълнения.

      ПК приемат предложението.

      Банова – Каква е грижата за тези деца е документ за зрялост на едно общество. Трябва да се даде равен шанс на всички хора. Създаването на ЦОП „Усмивка” е възможност да се работи с децата с увреждания от специалисти в тази област. Имам известни наблюдения върху работата на този център, защото нашето училище работи по една програма за деца със специални образователни изисквания. Работим и с „Каритас” и с тези специалисти. Центъра се грижи за децата и през лятото. Помагат много и на родителите, защото понякога те се стъписват. Когато тези деца са в нормална среда те се развиват по-добре. Изцяло подкрепям възможността за подобряване базата на Центъра.

Миланов - Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложеното от вносителя проекторешение.

      Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

      Гласували      за – 26                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 12, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.13, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, предоставя безвъзмездно за управление на Център за обществена подкрепа „Усмивка" - гр. Ямбол, част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ втори етаж на източното крило от южния блок, с площ 220 кв. м., находящ се в масивна двуетажна сграда в общински недвижим имот на ул."Лом" № 5, гр. Ямбол, актуван с АОС № 322/04.10.2001г., за срок от 5 /пет/ години, считано от 01.11.2010г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно безвъзмездно прехвърляне на материални активи от обект "Нова болница" на МБАЛ "Св. Пантелеймон" АД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителя представя предложението по приложения материал. Няма допълнения.

      ПК приемат предложението.

      Желев – Не разбирам прехвърляне ли е или ползване в решението. Подаряваме ли ги? Нещо получаваме ли?

      Петков – ПК УОИ приема предложението, но ОА трябва да работи за повишаване участието на Община Ямбол в АД. Нова болница явно няма да има. Препоръчваме и управителя на ДКЦ да прецени дали няма да може да ползва нещо.

      Кърцъков – В решението трябва да се чете „прехвърля безвъзмездно”.

      Зафиров – Пак подаряваме безвъзмездно 75 хил. лв., сигурно защото сме богата община. Не искаме увеличаване на участието ни. Такива са мотивираните предложения на общинската администрация. Общинския съветник в тази община е превърнат в просяк. Например един обикновен договор не може да получи. Ние трябва да сме прозрачни пред гражданите на Ямбол. Хората в това дружество не си получават редовно заплатите, не могат да си покрият нуждите. ОА трябва да работи за ОбС, да изпълнява, да не мисли, че ОбС трябва само да гласува.

      Кърцъков – Г-н Зафиров, ще Ви се отговори на въпроса за договора за бл. 20. Толкова патос не е необходим. Вие като общински съветници имате право да правите всякакви предложения, не чакайте само ОА. Услугите на тази болница ползваме ние, затова е безвъзмездно. Може да спасим живот, макар, че е остаряла техниката.

      Симеонова – репл. – Г-н Зафиров, менторския тон вече ни дойде много. Нещо купено с парите на гражданите на Ямбол ще бъде от полза на гражданите на Ямбол. Това завишение на участието в дружеството, което искате няма да даде заплати на хората в МБАЛ. Тези неща нямат нищо общо.

      Желев – репл. – Има и други определени граждани. Тази стойност е балансова, някой може ли да каже колко струват в момента тия неща?

      Зафиров – дупл. – Някой друг ми държи менторски тон. Тия материални активи били морално остарели, как го определи един зам. кмет? Позволявате си да държите тон пред ОбС и показахте какво е отношението на ОА към ОбС. Предлагам да бъде увеличен капитала с тази стойност.

           

            Миланов – Сега е 13.03 часа. Обявявам един час обедна почивка до 14.00 часа, не до 14.30. През това време г-н Зафиров, оправете си предложението, дайте го писмено, защото така не може да се гласува.

            След почивката кворум 21 съветника в 14.24 часа.

 

Миланов – Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения.

Кескинов – Колеги, смятам че трябва да се поучим от действията на българската държава. Независимо, че са направени от предходното правителство, от което Община Ямбол най-малко бе прекарана с 600 000лв., които държавата уж отпусна на болницата, а едновременно с това направи увеличение на капитала на същата, със същата сума и увеличи дела си за сметка на другите три общини. Ако не се лъжа те са Ямбол, Тунджа и Стралджа, чиито дял беше намален. Тогава Община Ямбол, ако си спомняте на една сесия гласувахме кмета да направи възражение, но не знам по коя вина срока беше проспан и нашето решение си остана на вятъра. Това не е първото дарение, ако мога така да нарека, на болницата. Доколкото си спомням това е трето дарение само за този мандат. И едно увеличаване или поне опит за увеличаване на дела на общината само ще намали нашите позиции в това акционерно дружество, което е Община Ямбол. Считам че независимо дали нашето предложение ще бъде уважено или не ние сме длъжни да го направим, а ако стане добре, ако не стане вещите, които са описани подробно в списъка така или иначе ще отидат в помощ на болницата и ще се ползват от гражданите на гр. Ямбол. В самия проект за решение ред 2, където е записано: „предоставя безвъзмездно”, да стане „дарява” на МБАЛ „Свети Пантелеймон” АД.

Симеонова – Ако разбрах правилно иска да дари под условие, че след това ще бъде внесено предложение в общото събрание на МБАЛ „Свети Пантелеймон” АД, решение за увеличаване на капитала със сума равна на дарението и искане за увеличение на капитала със сума равна на направеното дарение под условие. Отваряйки Търговския закон, никак не е трудно отново да се прочете, без да се сърди г-н Зафиров, че малко се чете и там си пише в чл.192 „решението на общото събрание на акционерите за увеличаване на акции на капитала се взема стойността от 2/3”, но това е по-малкия проблем. По-големия проблем е, че има условие в чл.72 от Търговския закон, че първо трябва да бъде извършена експертиза от три вещи лица, които да оценят активите, които ще бъдат взети за увеличение на капитала и в един момент може да се окаже, че ние ще изхарчим три пъти повече пари отколкото струват тези активи лежали 30години в „новата болница”, за да ги оценим, да ги предложим на общото събрание, където най-голям акционер да не забравяме все пак е държавата и тя може да си взима решение с или без нашето участие, защото акциите и стигат. И в един момент вместо да направим нещо добро, да изпишем вежди, ще извадим очите, защото ще изхарчим отново пари на нашите данъкоплатци за нещо, което иначе можем да направим по един много по-лесен човешки и граждански отговорен начин. Така че моля ви, дайте отново да си вземем решението. Списъка в момента е даден, примерен. Може да се окаже, че изваждайки всички тези неща от складовете голяма част от тях МБАЛ „Свети Пантелеймон” АД може да не ги поиска, защото те няма да могат да бъдат преведени в експлоатация. Това са нещата, които те са избрали по списък. След като имаме решение на ОбС, общината ще има право да ги извади от складовете, за да ги покаже на колегите от МБАЛ „Свети Пантелеймон” и това, което те сметнат, че им трябва и че може да бъде в експлоатация ще им бъде дарено, прехвърлено и т.н.

Кескинов / реплика / - Уважаема г-це Симеонова, не забравяйте, че сте общински съветник от Община Ямбол, избрана от гражданите на този град. Не се вживявайте в ролята си на държавен служител. Държавата има кой да я защитава. Ние сме тук да защитаваме интересите на гражданите на гр. Ямбол. Ако Вие се чувствате едно цяло с този ОбС, бъдете общински съветник на гр. Ямбол. Не бъдете пълномощник, пратеник или някакъв друг на държавата. Правото го оставете на тези, които малко разбират от него. Това, което казахте наистина е до някъде вярно, но това е следващата стъпка. Не берете грижа какво ще се изхарчи, то ще се харчи от дружеството, не се харчи от общината. Прочетете някой друг член, не искам да ви обяснявам целия търговски закон. Това, че сте прочели два члена Ви прави чест, но си ги прочетете за Вас, останалите членове ги оставете на тези, които разбират. Нещата са свързани г-це Симеонова, не става само да извадиш два члена и да кажеш, че разбираш нещо. Ако слушахте внимателно щяхте да видите, че задължава кмета на община Ямбол да направи предложение пред управителния съвет или пред съвета на директорите на дружеството. Това предложение пред управителния съвет, където любимата Ви държава има за нещастие мажоритарен дял може да го приеме и може да не го приеме. И едва, ако тя благоволи да го приеме тогава се отива на следващата стъпка, която се казва оценка от специалисти на внесената непарична вноска и т.н. На тия вещи лица се плаща от дружеството, в случая акционерното дружество, общината не е дружество.

Зафиров / реплика / - Г-ца Симеонова се вживява в ролята си на ментор и виждам, че ОА днес показа, че тя може да бъде полезна. Ето другия зам. кмет днес дойде да се притече на помощ, да и донесе Търговския закон, за да може тя да прочете двата члена. На кой общински съветник от другите някой зам. кмет е дошъл да ви даде един Търговски закон и да ви каже, и да ви предаде една лекция по право, както направи г-жа Данкинова? Ние даваме една препоръка на кмета, като ОбС го задължаваме, като представител на общината в МБАЛ „Свети Пантелеймон” да направи предложение пред съвета на дружеството за увеличаване на капитала на дружеството и дяла на общината същото със стойността на материалните активи. Ето тук стана ясно на цялата общественост на Ямбол, че тези неща, които са в този списък вижте ги за 75 356.93лв. Само искам да забележите господа този списък, отзад сумата е друга, двете суми не отговарят, това е което е свършила ОА. Има разлика, нали? Това е материала, който ни предоставя ОА със разлика. Те дори не са си направили сметката да изчислят, защото те не се грижат като добър стопанин за нашата собственост. За тях това не е тяхна собственост. Другото, което искам да кажа на г-ца Симеонова, което трябва да знае, да не мисли толкова за държавата, защото държавното управление се сменя на 4 години и т.н., както и местното самоуправление. Обаче за това, което ние сме направили тук даваме отчет пред гражданите. Ние държим това да се случи, да се прибави тази точка, като т.2. Затова сме го направили това предложение и се радвам, че има тук здравомислещи съветници, като г-н Станимир Кескинов, който много точно и ясно обясни на г-ца Симеонова, какъв е реда, каква е законността. Тя не може да обижда един съветник, като г-н Кескинов и да му казва, че той не си е чел законите. Много съжалявам, тя обижда по този начин всички общински съветници. Г-це Симеонова, аз не съм си позволил никога от тази трибуна да Ви обидя по този начин. Аз се отнасям с дълбоко уважение към всеки един общински съветник, дори и към Вас, и към Вашите колеги.

Симеонова / дуплика / - Днес популизма на г-н Зафиров се разви в пълната си сила и достигна връхната си точка. Ако той си напрегне малко съзнанието и се сети какви патетични, високо морални думи редеше тук малко преди почивката. Ще се опитам да цитирам някои от тях по памет, за да не се почувства обиден, да бъда напълно точна: - „Там едно дружество не може да си плати заплатите на своите работници, които три, четири месеца не могат да си платят тоците, не могат да си купят хляб”, и нататък може да си продължите цитатите по памет. Същото това дружество г-н Кескинов призна, че след като нашия представител, в случая кмета и изпълняващ длъжността кмет внесе това искане за увеличаване на капитала, ще изхарчи допълнителни средства, за тройна експертиза. Обяснете ми как ще стане това нещо? Хем дружеството не може да си плати разходите, хем ще го вкараме в допълнителни. За мен това е безумие, вместо да направим добро, ние продължаваме да правим глупости. Извинявам се, но някой път г-н Зафиров, отделете се от този популизъм и дайте да мислим резонно. Щом има проблем дружеството да си плаща заплатите, значи за тях всеки лев е важен. Г-н Кескинов, при цялото ми уважение знае колко струва тройна експертиза от вещи лица. По същество ОА изпълнява желание на МБАЛ „Свети Пантелеймон” АД да види част от оборудването и да го получи, за да спасява човешки живот. Това е нещо като продължение на великата декларация, която толкова ни убеждавахте, че ние трябва да помагаме на здравеопазването. Смятам, че е безумие да продължаваме нататък с дарението.

Антонова – Пише, че изпълнителния директор е имал искане. Какво пише в искането на изпълнителния директор, от какво има нужда, от всичките тези неща или той просто иска да види какво има в тези складове и може ли нещо да свърши работа? Защо не отиде да види какво има в складовете? Да си направи искане за това, което харесва и това, което ще върши работа на болницата, и това, което наистина заслужава да се вземе, както сме правили предния ОбС. Дарявали сме два пъти на болницата някои неща, от които са имали нужда и са харесвали, както и на ДКЦ сме давали, те пък са си общинско дружество, при тях няма никакъв проблем. Тук давате списък на всичко това, което съществува в складовете или на някои части? Аз не знам и какво съществува в складовете. Просто даряваме тези неща, които по думите на г-ца Симеонова, д-р Диманов ще ги види или екип негов и ще прецени какво ще му върши работа, и ще го вземе. А другото какво го правим? Ние сме го дарили, как ще го върне като сме го дарили вече? На кого ще го върне? Той ще ни го дари обратно на нас, на общината ли? Аз предлагам тази точка да я отложим за следващо заседание, когато ще имаме ясна представа какво е поискал д-р Диманов, какво е харесал от всичкото, което е в складовете, кое ще върши работа на болницата, защото винаги сме давали това, което трябва. Това са неща от 30 години, от които ние много отдавна сме искали някои неща, но тогава щеше да се прави новата болница. Много работи сме и взели от там, докато аз работих в болницата. Но нека да ги види, защото аз виждам тук неща, които предполагам, че изобщо няма да стават за нищо, може би само за вторични суровини. И за това да види и да си направи един списък, автоклав ли ще е, везна ли ще е. Какво ще мерят на тая везна 100кг.? Аз това не знам. Или дефибрилатор, който сме дарили на ДКЦ, който за нищо не става и за вторични суровини не става даже си спомням. Ами поискаха го, може би мислеха, че ще работи. Нека да видят какво става, нека да си направят един списък, едно искане по списъка, това което ще използват и няма да използват. Мисля, че в тази зала никой няма да има против да го гласуваме и да го дарим. Тук говорим вече 2 часа за работи, за които просто няма смисъл да си отнемаме времето. Процедурното ми предложение е да отложим точката за следващо заседание, когато ще знаем какво гласуваме.

Зафиров – Да припомня на г-ца Симеонова, да си чете Правилника и да не ме репликира от място и да ми казва кога имам право да се изказвам и кога нямам, защото тук не сме дошли да ревем, тук сме дошли да вършим работа на гражданите на Ямбол. Г-це Симеонова, това е най-популисткото предложение, което аз съм виждал. Вие знаете ли за какво го правите това предложение, не да свършите работа на болницата, не да свършите работа на гражданите на Ямбол, ами да излезете и да кажете, че вашето управление е дарило за 75хил.лв. на МБАЛ „Свети Пантелеймон” нещо. Това е популизъм г-це Симеонова, не да ми казвате, че аз съм популист. Вие на базата на популизъм спечелихте. Аз исках да подскажа на ОА, че поне малко усилия можеше да положи, когато я прави тази таблица да изчисли нещата и сумите и поне да отговарят, а не да има разлика между 401.23лв. Стана ми ясно едно, че първо имате добро взаимодействие вие с ОА, но само вие явно с изключение на всички останали съветници. Вие показахте, че другите не са ви нужни тук, а само вие сте нужни. Напротив ОА трябва да взаимодейства със всички общински съветници и да внася коректни предложения, а н некоректни, защото това предложение е некоректно. И тук има човек, който стана и се изказа много ясно и много стойностно, като каза, че това предложение трябва поне да се отложи за следваща сесия, ако не приемате това, което сме ви дали, да ги задължите. В такъв случай излиза, че вие дефакто подарявате нещо, което няма да им свърши работа. Ето ОА, която не си е свършила работата. Какво направи ОА? Та тя дори не си е направила труд да отиде и да види тези неща, които ги предлага в тази таблицата стават ли, не стават ли, да установи някаква стойност. Това можеше да се направи не от експертния съвет, а от някои служители на общината, които можеха да отидат и да опишат тези неща. Можеше вашите хора, от вашата политическа принадлежност да отидат по един или друг начин да се позаинтересуват искат ли ги тези неща. Кои от тях ще им свършат работа и кои няма да им свършат. Това г-це Симеонова, Вие показахте, че не сте го направили, Вие като председател на група, защото Вие в по-голямата си част сте в София. Вие не сте в Ямбол и не се интересувате от проблемите на гражданите на Ямбол. Когато Иван Петков ми каже, че неговите служители, които са си в къщи и не получават 3 месеца заплати вече, като общински съветник, това е така и не само той. Знаете ли колко медицински работници, не ми клатете главата, какво искате да кажете, че ще ги уволнят ли. Аз декларацията ще се постарая да влезе в Министерски съвет за арменския геноцид. Това говори много лошо за вас, като председател на група, разбирате ли. Недейте прекрачва границата г-це Симеонова, Вие я прекрачвате и по този начин набърквате и национална политика. Това, че сте шеф на определена институция и имате определеното влияние не означава, че трябва да се държите по този начин. Идвате тук и започвате да импровизирате тона на общинските съветници, разбирам Ви това е начина на действие. Ние тук сме дошли всичките общински съветници да защитаваме интересите на гражданите и трябва да коригираме ОА, за да може тя по един или друг начин да върши това, за което е избрана, от кмета естествено, защото негативите после се трупат върху кмета. Благодарение на ОА, благодарение на такива съветници като вас, е вие го докарахте този кмет до тук. Ами да го кажа най-накрая. Благодаря ви!

Миланов – За да върна до някъде добрия тон ще се съглася с много от изказванията и ще подкрепя предложението на д-р Антонова, решението на тази точка да бъде отложено за следващо заседание.

Канев – Аз ще започна моето изказване с един призив и към г-н Зафиров, и към г-н Кескинов. Долу ръцете от г-ца Симеонова! Вижте, г-ца Симеонова защитава една своя теза, която е напълно нормално да изглежда в този вид и аз мисля, че ние трябва да запазим етичния тон най-вече с дамите, господа общински съветници. И ви напомням, че вие все пак сте добри кавалери. Моля ви за едно по-подходящо държание! Когато хвърлих един бегъл поглед с убеждение, че главния лекар просто е преписал нещо без да се замисли. Явно тук няма някакъв дълбок замисъл в това негово искане, защото агрегат 30kw и агрегат 100kw, ами за да се включат агрегати там трябват подходящи схеми, изчисляват се мощности и т.н. Това искане на кило е абсолютно необосновано. Аз говоря само за неща, които разбирам, ако погледнете по-нататък в списъка става въпрос за осветителни тела. Ами виждал ли ги е той дали му вършат работа или каквото и да сложиш и една фасонка, щом е осветително тяло то е подходящо. Следователно не само връщането на тази точка в ОбС, но и връщането на този списък при главния лекар на болницата според мен е абсолютно обосновано. Ако трябва те да отидат със специалисти и да преценят какво им трябва. Първо, да разберат дали ще им върши работа и тогава да го извадят. Защото вижте един агрегат от 100kw цената му не е 1300лв. И тук, ако става въпрос за дарение първо е въпроса, който ние трябва да си зададем действително ще им вършили работа това, което го искат. Ако не им върши работа общината може да го продаде и тези средства да влязат в нашия общински бюджет. Ще помоля Председателя за едно малко отклонение. Днес се забелязва един нов климат в работата на ОбС, нещо което аз дълго време очаквах. Дали се дължи на отсъствието на кмета, явно ще има някаква такава причина. Аз виждам, че днес доста от общинските съветници получиха една голяма доза независимост и вече имат една хубава смелост и я демонстрират, за което аз ги приветствам разбира се. Отправям апел към зам. кмета, изпълняващ длъжността кмет да не имитира в поведението си неговия предшественик, защото ще сбърка. Искам да ви напомня, че аз винаги от тази трибуна съм казвал, че съм един от малкото приятели на г-н Кмета. И той след дълъг размисъл ще разбере, че аз съм говорил съвсем честно и искрено. Защото същите тези хора, които го подвеждаха, сега някак си мъдро се оттеглят. Говоря като председател на група. Искам да ви обърна внимание, наше задължение е спазвайки всички правила, за което гражданите са ни избрали и нашето призвание е пък да не подвеждаме ОА. Защото, когато ги натискаме те да ни дават разни благинки тези хора са готови за нарушения. И в този смисъл ОбС трябва да има нов модел на работа. Естествено, че тук се налага едно ново ръководство. Аз не знам г-н Миланов ще си подава ли оставката или ще се крепи още, това не бих могъл да кажа, може би той след малко ще ви каже. Но ви призовавам, г-н Ганев отзад е приготвил един хубав списък, да откликнете и по този начин ние да помогнем на ръководството. От една страна кмета има необходимото време да осмисли всичко, което му се е случило, от друга страна ние пък имаме задължение да сменим този модел на работа и да го направим наистина общественополезен. С което г-н Председател, Ви благодаря за изключителното търпение, което за първи път проявихте спрямо мен.

Петков – Аз имах грижата да се задълбоча повече в проблема за това дарение и да ви кажа каква е истината. И тя е, че управителя на болницата е събрал всички лекари и те са дали списък какво желаят от складовата база на „новата болница”. Без да знаят дали някои от тези материални активи са изправни или не, без да бъдат проверени. Аз предлагам точката да отпадне. Да отиде една комисия от общината, и от болницата, да отидат и да опишат това, което е технически изправно и може да се ползва, и чак тогава да се внесе за вземане на решение от ОбС.

Бъчваров / реплика / - Искам да репликирам г-н Петков, за неговото предложение, защото съм сигурен, че не е било така. Е не е 100%, защото преди малко д-р Антонова каза, че в болницата има 7 операционни. В списъка съществуват 26 операционни лампи. Нали знаете колко са големи, по 5 лампи ли ще слагат в операционна? Това не е заявка в никакъв случай на лекарите. Мисълта ми беше, че тук има явно преписване на материалите.

Петков / дуплика / - Информацията ми е 100% сигурна, че са викани лекарите от управителя на болницата и са поставили въпроса за тези материални активи. Сега кои стават или не, аз ви казах трябва да се отиде на място и да се провери. Едно на ръка е, че като се отиде там ще могат да се проверят дали са изправни. Да не се наложи да се изнасят от там в болницата и да се връщат обратно.

Костов – Уважаеми колеги, използвам възможността за първо изказване. Аз съм имал възможност да влизам в тези складове, като бивш директор на „Комунални дейности” и знам за каква техника става въпрос. Искам да се изкажа против това, което каза д-р Антонова и да предложа да се гласува в този вариант, в който е. Ще зачета част от предложението: „съоръженията са общо 10 293 броя”. Тук има една малка част от тях, които вероятно могат да бъдат използвани. Тъй като и в болницата съм имал възможност да влизам, тяхната техника е не по-нова от тази, която в момента тук е предложена и най-малко може да се използва за части. Просто това е варианта, с който можем да използваме тази техника. Така че предлагам в действителност да я дарим на болницата.

Желев – Според мен има няколко неясноти в това, което ни предлага ОА. Първо е формулирането на това предложение. То стъпва на чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА един общ текст, който говори за правото ни да се разпореждаме с общинска собственост и стъпва също на НРПУРОИ, а не на ЗОС с един текст, който е доста общ, ще ви го зачета: „движими вещи частна общинска собственост могат да бъдат предоставени безвъзмездно на учебни, научни, културни, здравни, социални или спортни заведения и организации. За движими вещи с балансова стойност над 500лв. се извършва след решение на ОбС”. Явно тук под предоставени безвъзмездно се има  предвид дарение. Според мен обаче по този начин формулирано предложението и както г-н Кескинов, предложи като дарение ще изисква друг вид мнозинство, а не обикновено. А като всяко дарение, без значение дали е движима или не движима вещ, се гласува с 2/3, т.е. това трябва да имаме в предвид, като пристъпим към гласуване. Второ, проблема, който възникна със самото предложение е, че една част от тези неща, които се намират в складовете са предоставени, а останалата виси в пространството, без да знаем каква е съдбата. Чл.45 от същата Наредба ще си позволя да го прочета, казва нещо, което може да ни бъде много полезно в случая: „излишните и негодни движими вещи се бракуват със заповед на кмета на общината на основа на протокол изготвен от назначена от него комисия”. Аз преди малко спорих отвън с колеги от ОА, които казват това всичко вътре е негодно и не може да се използва и ако направим една оценка тя ще излезе много скъпа или пък стойността й ще се окаже по-ниска от балансовата стойност. Ако ОА иска да реши проблема мисля, че може да намери помощник в лицето на ОбС и никой разумен човек няма да се противопостави. Чисто и просто трябва да събере една комисия според мен, която да прецени съвместно с двете здравни заведения, в които имаме участия, в едното 100%, кое е необходимо и кое е годно и останалото просто да се бракува. А не тук да си губим толкова време ще увеличаваме капитал, няма да увеличаваме капитал и т.н. Разбира се много може да се говори по тази тема, този въпрос стои поне 2 мандата в ОбС. Аз мисля, че предложението е неподготвено и подкрепям това, което предложи д-р Антонова да го отложим за следващо заседание. Дотогава ОА наистина да види съгласувано със здравните заведения какво е необходимо и е редно, ако искаме да се уважаваме едно писмо от директора на болницата, трябва ми това и това, ксерокопира се и се прилага към материалите. Предлагам ви да отложим разглеждането на точката за следващо заседание. И не разбирайте погрешно, говоря за себе си, че някой е против да помогнем на болницата. Но ще останат още 200 000 там и пак избирателно в един определен момент ще ги предложим на някой.

Кескинов / реплика / - Малко на икономическа тема, аз съм сигурен, че никой от тези вещи и голяма част от тях реално не съществуват. Има колеги икономисти, които могат да потвърдят, че движими вещи с над 30 годишен амортизационен срок няма. Тези вещи са с отдавна изтекъл амортизационен срок. Което пък според закона следва да бъдат бракувани до една. Не вярвам да има някоя вещ по-млада от двадесет и няколко години,  защото през така наречената демокрация нищо не е купувано, всичко е купувано преди това, амортизациите са изтекли и всичко трябваше много отдавна да е бракувано. От друга страна това изписване на килограм на вещи, много ми прилича на един оправдателен списък за липсващи вещи. Защото най-лесно е не проверяването на наличността на вещите. Да се извърши едно документално прехвърляне на същите било под формата на дарение или на нещо друго, отписват се от активите на общината я ги има, я не, защото никъде не прочетох, че тези вещи са налични и никой не го потвърди. Заприходяват се в другото дружество. Гледайки датата им на производство там се бракуват, а понеже там има сходни вещи, много лесно се бракуват някои от сходните вещи, за да се заличат едни големи липси, но това е в сферата на предположенията. Аз също се присъединявам точката да бъде отложена, но комисията, която ще провери не само годността да провери и наличността на тези вещи. Да бъдат описани и по инвентарни номера, които имат и по номера на производство, а не само като бройки и стойност. Тук имаме колежка гинеколожка, която може да каже дали един гинекологичен стол струва 11.95лв.

Миланов – Подлагам на гласуване предложението на г-жа Антонова за отлагане на точката за следващо заседание.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 20                        против – 5                         въздържали се – 4

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Отлага за следващо заседание.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно определяне на представител на общината и съгласуване на мандата му за заседание на асоциацията по В и К, което ще се проведе на 12.11.2010г.

ВНОСИТЕЛ: Ив. Кърцъков

__________________________________________________________________________________

 

Кърцъков  - Правя предложение в решението първия ред да се чете: „Определя мандат на кмета на община Ямбол за заседание на Асоциацията по В и К, което ще се проведе на 12.11.2010г. при следния дневен ред...”.

Миланов – Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения.

Банков – Искам да обърна внимание на колегите, все пак по какъв начин ОА ни предлагат нещата. Вие виждате, че по подобие на не знам преди две точки май беше, за проекта се преписват едни неща и не се обяснява какво трябва да направим и накрая се казва за позиция и т.н. Накрая - предвид гореизложеното предлагаме - ами вижте какво, гореизложеното е едно няма нищо. Те просто са преписали закона или пълномощията, които идват. Аз си мисля, че в гореизложеното трябва да пише какъв ще бъде мандата и какви ще бъдат пълномощията на кмета, защото вижте и решенията. Какво предлагаме в решенията, защото е написано в първия абзац на стр.2: „Позицията и мандатът на представителя на общината за заседанията на общото събрание на асоциацията по В и К и се съгласуват от ОбС”. Къде тук в решенията се определя позиция? Има ли някъде позиция освен в т.3? Това е позиция, в която ние показваме, че той ще вземе решение. Другаде има ли някъде позиция? За да има позиция ние освен дневния ред трябва да имаме материалите на базата, на които трябваше да бъде обяснено всяка точка какво ще се обсъжда и съответно кмета каква позиция ще заеме, да я съгласува с нас, иначе няма смисъл да я съгласува. Тук просто е преписан дневния ред, а се говори за позиция по дневния ред и съответно мандат. Мандата какво означава, да участва или да гласува? В гореизложеното точно това трябваше да го има и ако има уважение към съветниците точно това трябваше да ни обяснят. Но явно 3 години минаха на администрацията и тя не се научи по какъв начин трябва да ни предлага материалите. Или може би си мислят както обикновено гласува се, минава и заминава. Но аз ви обещавам, че имаме още 1 година и ще говоря по всеки материал, какво се внася, как се внася, кой е кадърен, кой не е кадърен. А вече от самото гласуване ще става въпрос за отношението на общинските съветници. Хубаво е, че при нас е на електронна система и се изписва това, и все си мисля, че някой, някога след по-малко от година ще се сети да извади от протоколите и от тези гласувания какво има. Ние трябва да уважаваме първо себе си и след това, това което ни се предлага. А отделно т.4, аз не знам какво означава това: „ Вземане на решение за разходване до 5% от бюджета на Асоциацията по В и К – Ямбол за командировъчни разходи на външни консултанти.” Това какво означава? Но това го оставам на тези, които го пишат. Аз съм го казвал в предния мандат и ще го кажа отново, никога не бих се подписал под такова предложение. Слагал съм си подписа по-рано и знам какво е, а сега никога не бих се подписал. Тези, които се подписват да му мислят в края на краищата. Това говори за ниво и за капацитет, и за всичко.

Желев – Аз ще подкрепя това предложение, но не знам дали то ще свърши работа и на кмета или който го замества, и на председателя. Защото, ако не дай си боже някой тръгне да оспорва тези решения, които ще приеме на 12.11.2010г. тази асоциация и поиска да види какъв мандат има представителя на общината, не знам какво ще си помисли. Не е въпроса да се поставяме в една ситуация - някой пречи, някой не иска да помогне. Не сме малоумници, всеки знае какво означава мандат. Това ще свърши мечешка услуга, както е предложено на този, на който му трябва.

Миланов - Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 14                        против – 8                         въздържали се – 3

Има ли несъгласни с обявения вот?

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Определя мандат на кмета на община Ямбол за заседание на Асоциацията по В и К, което ще се проведе на 12.11.2010 г. при следния дневен ред:

            Точка 1. Приемане на доклад на Работната група от В и К специалисти, сформирана към Асоциацията по В и К Ямбол по Решение на Общото събрание на асоциацията.

            Точка 2. Вземане на решение за избор на консултант н за сключване на договор със същия за изготвяне на консултантски доклад за състоянието на водопроводната мрежа и съоръженията към нея на територията на област Ямбол и мерки за преодоляване на проблемите, при възнаграждение в размер определен от Общото събрание, но не повече от 70% от бюджета на асоциацията за 2010 година.

            Точка 3. Вземане на решение за упълномощаване на Председателя на Асоциацията по В и К Ямбол да представлява Асоциацията при Uni Credit Bulbank като открива и закрива банкови сметки, оперира със средствата по тях - нарежда банкови преводи, внася и тегли суми в брои в размер, гласуван от Общото събрание на асоциацията и подписва всички необходими документи.

            Точка 4. Вземане на решение за разходване до 5% от бюджета на Асоциацията по В и К  Ямбол за командировъчни разходи на външни консултанти, Председателя на асоциацията и  членове на Общото събрание на асоциацията.

            Точка 5. Разни.

 

 

Зафиров / отр. вот / - Виждам, че в нашия ОбС има хора, които дори могат да пророкуват. Те стоят от ляво на мен, иначе се правят, че са от дясно. Гласувахме едно решение, за това и гласувах против това решение и против това предложение, защото още от самото си начало беше сбъркано предложението. Още от самото начало бяха поставени някои основни капани, като не беше отбелязано кой е представителя на институцията, а беше отбелязано име. Второ, това решение, ако вие се загледате ще видите какво пише в него: „Вземане на решение за избор на консултант и за сключване на договор със същия...”, „...разходване до 5% от бюджета на Асоциацията по В и К – Ямбол за командировъчни разходи на външни консултанти.” Ние в момента узаконихме една сделка, за която ще бъдат разходвани едни средства за командировъчни разходи и за външни консултанти. Сега разбирате кои са популистките предложения и как се правят. Въпроса обаче е да проследим после, като ОбС, като съвета, който разпорежда, който заповядва, който упълномощава хората пък, които искат да ги упълномощим, които вкарват тези предложения. Кои ще са тези консултанти, които ще разходват тези проценти и кои ще са хората, които ще разходват тези командировъчни разходи? Много интересно.

Канев – Искам да ви помоля за прегласуване на точката. Останах с убеждение, че част от общинските съветници освен, че не са си прочели материала и в процеса на дебат не можаха да стигнат до всички тези неща. Предлагам да прегласуваме точката.

Миланов - След гласуването мина отр. вот.

Канев - Аз си вдигнах ръката и си изчаках реда.

Банков /противно мнение/ - Мисля, че е излишно да гласуваме процедура, така или иначе вие разбирате, че трябва да има представител на общината на това заседание. Мисля, че с начина на гласуване стана ясно на администрацията, че не е този начина, по който трябва да бъде предложено. Аз също гласувах „въздържал се”, като бях сигурен, че ще мине. Дори и да не гласуваме, асоциацията ще се събере и ще трябва да имаме представител. А доколко ще им свършат тези решения работата или не, това е въпрос на самата асоциация.

Миланов – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Канев за прегласуване на точката.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 12                        против – 13                         въздържали се – 2

Не се приема.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно отписване на дългосрочни несъбираеми наеми от настанени граждани в общински жилища.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя представи предложението по приложения материал.

ПК БФМДТ – Приема направеното предложение.

Миланов – Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения.

Банков – Колеги, може би трябва някой от финансова гледна точка да каже какво става и какво не с отписванията и не отписванията на това като решение, макар сигурно счетоводно да е правилно, но мисля, че е неправилна практика, но така или иначе тя съществува. Какво ми направи впечатление в периода 2003 – 2007г., ние до скоро имахме един бл.20 в „Райна княгиня” и гледам, че има само един наемател, който да дължи пари за 2007г. Мисля, че имаше наематели в този блок тогава и едва ли всички са си плащали наема.

Миланов - Ние им ги опростихме миналата година.

Банков - От 2003г. до 2007г. излиза, че никой друг не дължи пари, само един дължи.

Миланов - Понеже е плащал до 2006г. не е излязъл в миналогодишния период.

Канев – Тук въпроса е защо не се събират наеми? Ще припомня на всички колеги в ОбС, че ние на всичкото отгоре имаме 155 000лв. или колко бяха гласувани за общинска полиция. Имаме ръководители на по две заплати сложени и няма кой да отиде да събере общинските наеми. И като се мине известно време, не дай си боже да имаме друг кмет подобен на Георги Славов ще мине и ще пусне булдозера. Въпроса е тук, че задължение е на ОА да събира наемите и действително да въведе някакъв ред в тази рискова зона. Имам в предвид оставащите 2 блока, които са единствените законни сгради бл.18 и бл.19, защото утре ще излязат пак с този номер и ще тръгнат да събарят останалите сгради. Докато не са стигнали до това окаяно положение, да се види кои наематели законно пребивават там, останалите да се отстранят или законно да се впишат някъде, където да им се вземат полагаемия жилищен наем, и да се въведе вече ред в тези жилища, защото утре ще се разделим и с тях. В този смисъл, аз не мога да разбера защо 2007г., хайде за предните години бяха на Кирил Тодоров, но 2007г. е г-н Кърцъков, годината на вашето управление.

Миланов - Не е вярно г-н Канев, бъркате се.

Канев – Извинявайте за неточността, не е тенденциозна разбира се. Но аз пак апелирам да преосмислите и понеже нашия глас трудно се чува, но между другото трябва да ви кажа, че много полезно ще бъде, ние също имаме идеи да ги обсъдим всички и са важни за града ни въпроси. Това е въпроса за правния ред, който трябва най-накрая да тържествува, опазване на околната среда, както и заплащането на наеми, и спазването на обществения ред като цяло. Да видим какви ще бъдат задълженията на общинската полиция, това е рисков район. В действителност да изработим нещо, което да върши работа и тогава общината ще си събира наемите, общинските ни жилища ще стоят в един приличен вид, и изобщо ще прилича малко повече на градска обстановка.

Антонова – Прави ми впечатление до 2003г. от тези хора не са събирани наеми. Какво става след 2003г. – 2007г.? Да вземем първия Сталин Станев на ул. „Богдан” № 1, 2004г. – 2007г. Имало ли е в жилището хора, те плащали ли са си и има ли още хора там, 2010г. сме вече? Какво става плащат ли, не плащат ли? До 2003г. е ясно дължи 600лв., но от 2004г. насам няма, а вече сме 2010г. Взема ли се наем от този апартамент и то за всички така? Какво става с тези жилища, обитават ли се или не? Извадени ли са тези хора или те продължават да си живеят там до 2010г.? Вземат ли им се наеми, че сега ги няма в следващите години?

Кърцъков – Ще вкарам малко хронология, 2007г., когато дойдохме едно от нещата, които най-напред направихме беше да поискаме наново декларации, актуални към всички наематели за семейното им положение. Какви са към момента, с какви деца са и т.н. Оказа се, че има апартаменти, които от 1974г. се обитават от наследниците на наследниците, на наследниците. И тогава започнахме един процес, който малко по малко с времето се избистри и голяма част от наемателите, които бяха с по-малки нужди бяха пренастанени в по-малки апартаменти, тези големите бяха предоставени на семейства с по-големи нужди. Започна се първо голямото плащане на тези, които бяха некоректни към общината, да освободят апартаментите, за да се предоставят на хора, които наистина ще бъдат коректни и малко по малко нещата вървят към по-добро. Приучиха се тези хора, че трябва да си плащат вода и ток, и че не може да бъдат нещо по-различно от всички нас. Щом всички ние си плащаме, те също ще бъдат така коректни при положение, че общината им е предоставила при по-облекчен режим жилище. Така че нещата малко, по-малко се наместват и надявам се, че на следващ етап няма да се налага да вкарваме пак такова предложение.

Зафиров – Аз видях едно предложение, в което ясно общината си признава престъпно бездействие. От създаване на предприятието натрупване на несъбираеми вземания. Те са в резултат на несправяне с управлението на тази общинска собственост. Чух и нещо хубаво от г-н Кърцъков, че общината провежда своя учебен процес, започва да ги учи. Какъв учебен процес имаше бл.20? Той вече го няма. Това, което се случва виждам, че има светлина на хоризонта, започва един учебен процес, трудово възпитателен процес. Това е първата стъпка на община Ямбол за интеграция на ромското малцинство може би към българското и нашето общество. Има напредък, тези дебати, които ние днес проведохме в ОбС показват, че има напредък. Има светлина на хоризонта, започва учебния процес.

Канев – Имам една молба към г-н Кърцъков, не ми репликирайте непрекъснато изказванията. Ние говорим смислени неща...

Миланов - Г-н Канев, още едно изречение и ще прекъсна заседанието.

Канев - Ами прекъсвайте го, като не Ви интересува прекъсвайте го.

Миланов - Уважаеми колеги, в момента е 15.30 часа, обявявам 10 минути почивка поради това, че изминаха 2 часа откакто започнахме работа.

 

След почивката кворум 28 съветника в 15.40 часа.

Миланов - Уважаеми колеги, извинявам се за тази почивка, заблудих се, че са изминали 2 часа, от както сме започнали работа и за това я дадох.

Канев – Това, което искам да помоля г-н Кърцъков, който изпълнява днес ролята на кмет, в бл.19 има само едно българско семейство, което след събарянето на бл.20 е тероризирано. Жената е възрастна на 74 или 75 години доколкото разбрах и е на няколко пъти пребита. Тези хора имат отдавна молби за замяна на жилището, те живеят в едни абсолютно невъзможни условия за живот. Тя изпраща внучето си във време, когато тези хора още не са се събудили и го посреща също в подходящо време, когато риска за тяхното оцеляване е реален. Особено този натиск върху тях е засилен след събарянето на бл.20, където жителите, които са от бл.20 пък вече си търсят места, където да живеят и хората имат някакво основание за това. Аз ги разбирам, че зимата на палатка не може да се живее. Но говорим за това семейство, което е поставено в екстремални условия на живот,. Искам да помоля ОА, не знам какви са юридическите възможности, г-н Кескинов може да развихри своята юридическа мисъл и да можем да решим въпросите свързани с това семейство. Другото, което искам да кажа на г-н Кърцъков, че в Ямбол се изкарват хора от жилищата, настаняват се други. Може би има някакъв правен мотив, вероятно това е спазено вярно. Но участвала ли е комисия с решение за настаняване на тези семейства на мястото на изгонените? Става въпрос тези нови наематели, които сте поставили на мястото на тези, които сте отстранили има ли комисия, която да е взела такова решение или просто това в Ваше решение? Предварително искам да благодаря на ОА, аз вярвам, че по отношение на това семейство те действително ще вникнат в този проблем и ще намерят някакъв начин да го решат, защото става въпрос за двама души, които живеят в съвсем екстремални условия и те са в различни възрастови граници. Много бих искал, ако трябва да посетим това семейство, за да се убедите, защото аз лично хората не ги познавам и наистина трябва да се вземе някакво решение при това то трябва да бъде в един къс период от време.

Ненчев – Според мен опрощаването на каквито да е било задължения е неправилна управленска политика. Всъщност има законова форма, независимо от това ние поощряваме по този начин извършването на престъпление по отношение на общинска собственост. А и поощряваме неизпълнението на задачите на служителите, които би трябвало и да събират наемите. Това, че изключването от баланса може да бъде извършено не означава, че трябва на тези хора да им висят задълженията. Аз ще гласувам „против” и смятам, че по принцип би трябвало да променим политиката си в тази посока. Нека да си висят задълженията, така да знаем кой плаща, кой не и кой е отговорен за това, че не се събират. Утре това ще се превърне в сериозен критерий за настаняване, примерно в случая на наематели или за оценка на служители, които не си изпълняват задълженията.

Петков – Аз ще подкрепя това предложение, но също искам да подкрепя г-н Канев, за това семейство. В нашата комисия се запознахме с проблема на г-жа Райна Гюлева, която е малтретирана, която е бита, а също и внукът и е малтретиран. Тя е със съдебно медицинска експертиза от съдебния лекар. Така че, аз също призовавам ОА да се намеси, като в случай с по-особено социално значение. Да направи всичко възможно да измисли някакъв вариант, да бъде настанена в някакво друго жилище.

Зафиров – Първо искам да ви поздравя, обади ми се Соня Аршавир. От цяла България, от всички арменски общности се обадиха да поздравят ОбС – Ямбол. Да поздравя всички общински съветници за това, което направихте и приехте декларацията за признаване на арменския геноцид. Току що получих това обаждане, за това използвах момента да ви го кажа. Второ, тази жена, която сутринта влезе в ОбС, ако забелязахте и седна до мен, върви от врата на врата, от човек на човек в този ОбС, с една единствена надежда да й се реши проблема. Момчето, което работи в старческия дом е наистина малтретирано постоянно. Затова, че подкрепям г-н Канев, за тази му позиция и тази кауза, която е тръгнал да води. Ние отдавна сме запознати и поддържаме контакт, ако си спомняте имаше един сериозен материал на първа страница на в. „Ямбол”, който може би сте го чели, в който е описана цялата история на това семейство. Дали е законно или не ние ще молим ОА за по-пълно съдействие учебния процес да приключи и да можем да започнем да правим реални действия. Да видят какви са законовите норми и как могат да се осъществи тази замяна, дали може да стане и по какъв начин. Г-н Петков се надявам, че ще съдейства по-пълно с ОА и с г-н кмета Иван Кърцъков. Смятам, че той днес си е взел достатъчно поука за това, което се случва в ОбС и вече знае, че трябва да има нужното уважение към общинските съветници. Надявам се, че той ще прояви и нужното уважение към гражданите на Ямбол с едно по-пълно взаимодействие с комисиите в ОбС за решаването на един от проблемите на гражданите на Ямбол, защото всеки един проблем дори на най-бедния човек на нас ние присърце. Нека да знаят, че ОбС взема всеки един проблем присърце, дори да е на най-бедния човек. Ние не делим хората по богатство и бедност, ние ги делим по техните постъпки. Благодаря ви, ако наистина свършим едно добро дело.

Банков / процедура / - Колеги, явно почивката подейства разконцентриращо, защото ние имаме определена точка, която гледаме, но явно тук се вкараха други проблеми. Ако г-н Кърцъков поеме ангажимента, процедурата е много лесна. Нека да се срещне с тази жена, да и намерят подходящо жилище и да предложат замяната в ОбС, предполагам, че ще я гласуваме. Това е просто елементарно, няма какво да се каним. А иначе моето предложение е да прекратим дебатите, защото те отидоха в друга насока. Този проблем чисто делово може да се реши, няма какво да го обсъждаме.

Миланов – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Банков за прекратяване на дебатите.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 23                        против – 3                         въздържали се – няма

Приема се.

Миланов - Уважаеми колеги, тъй като гледам сме останали 28 души ще направя проверка на кворума, гласувайте с пултовете, независимо как.

Приложена е разпечатка с кворума.

За протокола г-н Бъчваров присъства.

За протокола г-н Мехмедов не е гласувал, моля да му бъде премахната картата от пулта.

 

Ганев – По списъка относно опрощаването на несъбираемите суми. В този списък има 41 човека, от които през един, ако ви е направило впечатление, през една графа липсват суми...

Миланов - Това са име и адрес, редуват се.

Ганев - Добере, грешката е моя. Ако стане така да вземем да опрощаваме нещата мисля, че ще сбъркаме, точно в тази криза. Считам, че общината трябва да намери всеки възможен начин, още повече има всичките механизми и постове да си събере вземанията.

Миланов - Те са несъбираеми, това пише в началото.

Ганев - Няма несъбираеми, считам че, ако общината каже ще си събере парите. Друг е въпроса дали тя желае или иска по най-бързия начин да ги зачеркне и да продължава напред. Едно време аз събирах несъбираемите кредити в България и ги събрахме.

Желев / реплика / - Г-н Ганев, по принцип нещата са така, но в конкретика като навлезем не е точно така. По-голяма част от тези хора наистина няма от къде да платят. Давам пример с последния, който е в списъка, който вие познавате и доколкото знам живее, благодаря ви, във ваш имот безвъзмездно - Илия. Какво ще му вземете на него? В този смисъл възприето така, няма никакъв смисъл. И още 5 години да минат и всякакви давностни срокове Илия няма да може да плати тия 300, 400лв., които дължи.

Миланов – Подлагам на гласуване проекта за решение на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименния вот.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 17                        против – 4                         въздържали се – 6

Имали несъгласни с обявения вот? Няма.

Не се приема.

 

Предложението не се прие.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.518.18 по КК на гр. Ямбол с „Камида ойл” ЕООД, Иван Иванов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя представи предложението по приложения материал.

Миланов – Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения.

Кърцъков – В двете комисии, в които бях с колегите, които са специалисти обясних за какво става въпрос. Имало е един план, в който е имало една улица, която е в западната част на имота. В последствие с промяна и заповед влиза в сила нова разработка, когато тази улица става част от този имот и става съсобственост, регулационната линия се измества в западна посока и заради това имота става с такива размери и това е съсобствеността, която собственика на имота желае да преустанови с община Ямбол.

Банков – Когато се внася нещо и някой си слага подписа, трябва да бъдем коректни и да носим отговорност. Започвам с това на стр.2 пише: „Съгласно чл.33 от ЗОС всеки съсобственик преди да се разпореди със собствеността си е длъжен да я предложи първо на останалите съсобственици”. Сигурно това е текста на закона и е така. Но вие тук да имате някакво предложение да се разпореждаме или да продаваме? То става, когато искаме да го продадем този имот. Със съсобствеността е съвсем друго нещо и тя надолу е отбелязана в самото решение, просто не трябва да се пишат излишни неща. Какво ми направи впечатление. Вие видяхте ли скицата за поземления имот, че е от 13.01.2009г. от кадастъра. Тя тази скица не важи ли за шест месеца или до края на годината?...Шест месеца, значи тази скица е невалидна, която ни я представят. Удостоверението за данъчна оценка е от 31.08.2010г., а пък акта е от 02.09.2010г. Мисля, че е редът е такъв, първо се прави акта, след това се прави скицата. В предната скица виждате, че не пише как са написали общината, че е съсобственик, като няма информация за идеалните части. За това ви казвам, че тази скица не трябва да я имаме в предвид. Макар че такава скица служи при разпределителните сделки независимо какви са. Септември месец е направил акта и фактически този акт би следвало да се предложи в кадастъра и той съответно да си направи промените и на тази база вече да си излиза нормалата скица. На мен ми е много интересно тук пише: „Със заповед I -A – 191 от 28.02.2006г. на кмета на Община Ямбол е одобрено изменение на ПУП...” и с този план един предвиден публичен имот улица, която трябва да мине става частен имот и влиза в имота на този господин или фирмата, която е. Как става това? Мисля, че за това трябва да имаме решение на ОбС. Дори си мисля, че в ЗУТ има един предварителен договор, когато се прави една такава регулация, но това по памет без да съм сигурен. И на мен ми е интересно тогава как се е извършвала процедурата, сега вече при свършен факт е друго, но самия факт тук има решение на ОбС. Тази заповед на базата на това решение ли е, и прието ли е това решение да се прибави тази уличка? Защото може да се окаже, че заповедта е незаконосъобразна. За мен преди да се внесат тези материали в ОбС и тук да се ангажира нашето внимание, за мен тази стара скица е подвеждане на общинските съветници, когато взимаме решение. На нас ни трябва актуална нова скица, в която да е отразен този акт за общинска собственост, който е направен да се даде. Преди малко обсъждахме за едно държавно общинско дружество и говорихме, че давайки едни недвижими активи за някакви си там легла и други неща да повишим капитала на дружеството. Ето скицата , която дава общината от 06.2010г. пише, че община Ямбол е, а няма го акта не е отбелязан с кой акт ние сме собственици или по-точно декларираме, че сме собственици. Акта е създаден септември месец, а 2006г. е минал регулация. И все си мисля, че тук има неща, които наистина трябва да бъдат коректни, за да може ние коректно да взимаме решение.

Желев – Правя изказване с една репликираща част на г-н Банков, защото понякога той чете по по-особен начин текстовете, които ни се предоставят, не бих казал тенденциозно, а бих казал само пропускайки някои неща. Г-н Банков например не е забелязал, че молбата за прекратяване на съсобственост е от осми месец, че разликата в пазарната оценка, която ни се предлага и данъчната оценка е близо 4 пъти. Разбира се има формални основания за тези неща, които казах в разминаване на сроковете, но това, което ни се предлага като решение не смятам, че е незаконосъобразно или с нещо ще ощети общината. Напротив за тези 500кв.м. тя ще вземе 21 000лв. Не знам по какви причини толкова късно е изваден акта за общинска собственост, но вероятно скицата, която е представена тук не е по повод прекратяване на съсобственост, а по някакъв друг повод, защото е от по-ранна дата. Не искам да изпадаме в пунктуални спорове за всяка точка. Аз ви призовавам да подкрепите това предложение, защото не виждам с какво общината би била ощетена в този момент, когато виждате по какви цени вървят търговете, които общината провежда и продажбите и т.н.

Банков / реплика / - Г-н Желев, нищо не съм казал относно законосъобразността и целесъобразността на това решение. Говорех за документите, които ни се представят. Нищо не съм казал и за оценката, може би това трябва да бъде и решението. Но документите, които ни се представят просто не са актуални. И ако Вие можете да вземете решение на базата на тези стари документи със старите неща, нямам нищо против. Но аз говорех, че тези, които ни го представят, ни го представят в някакъв удобен вид. Да, решението е такова, но по-нагоре в решението има подвеждащ текст. Защото ние, когато говорим за замените или за собствеността по какъв вид или най-малко колко ще бъде, за цената не говоря наистина тя е добра, макар че можем да предложим по-голяма цена, ако иска, ако не иска да не иска и тогава вече ние да си продаваме съсобствеността. Но не искам да навлизам в тези детайли, защото да кажем нормално човека си развива бизнес. Но има много неща, които те са двата варианта, които могат да се решат. Но основното е, че тук оценката, която е направена на имота, акта за общинска собственост, какво е отразено в кадастъра, какво не е отразено. Никой нотариус и никой няма да сключи сделка с такава скица. Скицата важи за сделка, а аз мисля, че това е сделка, което ни се предлага. Може да е било и за друга сделка преди една година, а може тогава да си е подал друга молба човека, но досега една година да не е било гледано. Така че нямам нищо против, но не е чисто с документите, които ни се предлагат. Всеки ще си реши, аз за това не предложих друго решение.

Желев / дуплика / - Имате някакво основание за скицата, но ние не сме нотариална институция. Не искам да остават колегите особено, които не са в течение на тази материя подведени, че виждате ли ние решаваме задължително какво ще се прави с тази съсобственост. Спокойно този човек който е съсобственик с общината може да го поиска както са го поискали много хора една съдебна делба и аз почти съм убеден, че ще му излезе по-евтино.

Зафиров – Аз разбирам г-н Желев и изцяло го подкрепям, защото той по принцип е представител на дясна партия, а те винаги искат да толерират и поощряват бизнеса. За да може да се решава проблема на бизнеса той да създава работни места и по този начин да влизат повече данъци в община Ямбол и да решаваме повече проблеми на хората. Знаете ли кое е най-интересното, вижте печата върху това предложение, на него пише 19.10.2010г., кога е входирано в ОбС. Днес сме 28.10.2010г., има един срок от 10 дни. Това е само един от пропуските на ОА, които аз ви напомних днес. На общинските съветници им остават някъде около 5, 6 дни да се запознаят със всички материали, които се входират от ОА. От тях се очаква да вземат решение без да имат и места, където да се запознаят с тези материали, защото те нямат и база. Става дума за собственост, а тази база е собственост точно на нас. В следващия момент от 19.10 се очаква от нас да вземем решение. Г-н Петков и други искаха документи от ОА, за да могат да се запознаят с това предложение. Не казвам, че не трябва да подкрепим едно такова предложение, напротив ние трябва да поощряваме местния бизнес. Както каза и г-н Желев на Председателския съвет, това е един човек, който си плаща данъците и е достоен за уважение, ние трябва да го поощрим. Но все пак, пак обръщам внимание на ОА с риск някоя определена група да каже, че учебния процес още не е завършил. Ние не сме обаче общинските съветници учители на ОА и да им казваме как да си вършат работата. Ако те са дошли да се учат от нас, разбирам ги, но 3 години не си ли научиха работата? В община Ямбол е входирано предложение на 09.08.2010г. относно молба от Иван Динев Иванов. Толкова време ли трябваше, че това предложение те да го предвижат. Колко месеца те го предвижват това предложение? Това ми прилича на мен на някаква договорка с ОА. Подкрепяме всяко едно предложение, което е стойностно, което удовлетворява бизнеса, малкия и среден бизнес, не корпоративните интереси на големите молове и супермаркети. Малкия и среден бизнес на нашите съграждани, но нека да има по-голяма прозрачност. Както се изказа г-н Банков, много точни забележки, ОА наистина малко повече да положи усилия да е по-прозрачен процеса. А не ние да ходим да ги търсим като палета и да чакаме някой зам. кмет да ни отвори вратата и да благоволи да ни приеме, да ни даде някой документ. И когато аз му го поискам този документ или който и да е общински съветник, той да ми каже: „Имате ли входирано писмо да го искате?”. Държат се надменно и нагло, ето за това говорим, за тези пропуски. Омръзна ми като общински съветници да учим ОА как да си върши работата. В момента виждам, че и той претърпява едно обучение от „Общинска собственост”. Искам да ви кажа, че когато стигнем до положението да дойде някой от ОА и той да няма необходимата подготовка, а в момента да събира информация за даденото предложение, това говори много лошо за ОА. Ако досега ОбС – Ямбол играеше ролята на изтривалка на ОА и трябваше ние да играем ролята на лошите, и ние винаги да бъдем лошите, че взимаме решения, сега в момента, днес на тази сесия на ОбС показахме поне къде са проблемите и къде се намират, точно тук в нашия град, в това управление. Те не са в ОбС, те са там, от където се вкарват тези предложения при нас. Нашите предложения, които ние вкарахме и бяха т.1 от дневния ред, което подкрепиха всички, получиха адмирации от най-високи места от цяла България.

Канев / реплика / - Г-н Зафиров, ами те ОА ще направят нещо малко по-бързо и аз предлагам да не ги критикуваме, ами просто да ги приветстваме за това. Сега, че имало едно- две нарушения това няма никакво значение, защото ние сме свикнали, ние сме се сраснали с нарушенията. Но аз ти правя една бележка, че ти много внимателно следеше в продължение на 1 година исканията на кмета и съвсем безкористно откликваше, и днешното ти отношение е една такава изключително революционна заявка за в бъдеще. Нещо, което аз приветствам и много се радвам. Така че, аз приветствам това. В края на краищата може да има някакви пропуски, но те са незначителни. Нека да го гласуваме, защото бизнеса и без друго е в много окаяно положение.

Миланов / реплика / - Г-н Зафиров, както си спомняте на заседанието на Председателския съвет беше на 20.10.2010г. В него бях внесъл предложение както направихме проекта за дневен ред, в който пишеше материалите се внасят към 20.10.2010г.: „всички материали предназначени за предварително насрочена сесия се представят в канцеларията на ОбС не по-късно от 10 дни преди датата на сесията”. Ние определихме кога ще бъде датата на тази сесия на заседанието на Председателския съвет, който се проведе на 20.10.2010г. Няма предварително насрочена дата, за да може да...към 20 число всички председатели на групи и председатели на комисии бяха събрани, гледаха материалите и приеха, че тези материали могат да влязат и да станат час от проекта за дневен ред. Ако можем да определим датата на следващото заседание да бъде примерно 20.12.2010г., тогава ще кажем всички материали предназначени за предварително насрочена сесия да се представят в канцеларията не по-късно от 10 дни.

Зафиров / дуплика / - Г-н Миланов, аз първо Ви благодаря, но това са дребни процедурни хватки...

Миланов - В Правилника е записано.

Зафиров - Правилника е ясен, Вие много хубаво го четете между редовете. Затова, като председател на комисия предния път Вие не ми дадохте думата. Примерно, ако искате едно предложение да не влезе изтегляйте го председателския съвет 9 дена преди сесията и то няма да влезе. Както много пъти стана, ако си спомняте, няма смисъл да споменавам предложенията. Но аз се раздавам, че тук има такива будни съвести и като г-н Канев, и като други хора. Г-н Канев, когато Вие гласувахте за бюджета със „за”, аз не го подкрепих. Но административния капацитет виждам, че на ОА и липсва,  тук г-н Кърцъков  дава съвети на г-ца Симеонова какви изказвания да направи, разбирам я, административния капацитет й липсва. Тя е в друга сфера, може да говорите за отпадъци г-це Симеонова, а аз в тази зала не виждам да има отпадъци. Недвижимия имот от 500кв.м. и 20 000лв. без ДДС не е отпадък. Тук говорим в момента за защитаване на интересите на община Ямбол. Но не си позволявайте ОА, на която Вие трябва да сте и коректив да идва и да ви обучава по време на сесия и да Ви казва какво да кажете от тази трибуна. ОА трябва да слуша целия ОбС. Аз разбирам Вашата мания за изява и искате да покажете, че сте нещо повече явно, след като се стекоха някои обстоятелства искате да станете областен лидер на ГЕРБ и го заявявате най-открито вече виждам така. Не прекалявайте, може да не сте Вие, може да е някой друг. Защо пък трябва този областен лидер да си ходи, моля Ви се, недейте така. Виждам Вашата политическа амбиция, но искам да знаете, че това предложение няма нищо общо с Вашата политическа амбиция. ОА не е нито на някоя ПП, нито на мен, нито на Вас. Тя трябва еднакво да служи на всички граждани на Ямбол, за да има наистина открито управление. Но, когато ОА по време на сесия идва и започва да си гука с някой от вас, това буди съмнение. Аз ви казах от самото начало, че подкрепям такова предложение, защото съм за дясната политика, наистина да дадем на хората път да се развиват. Но не прекалявайте с това, което вършите с

 

ОА. Не я приватизирайте тя да работи само за вашите интереси, тя трябва да работи за интересите на гражданите на Ямбол. Аз съм бил първия човек, и както каза кмета Георги Славов, който в момента го няма...в момента ние трябва да проявим уважението си към институцията Община Ямбол и да не я политизираме. Тя не е нито на вашата ПП, нито, на която и да е. Защото ПП се сменят, идват едни, после идват други. Имам една препоръка към ОА, да не получава консултации по време на сесия, а да си върши работата и да си гледа материалите преди сесиите.

Миланов – Искам да направя едно предложение, както видяхте преди малко се консултирах с ОА. Ще направя предложение точката да бъде гледана на следващо заседание във връзка с изясняването на въпроса, който постави г-н Банков относно това да се провери дали има решение на ОбС, с който тази заповед да е легитимна и влязла в сила. В цялата тази част, тъй като г-н Кърцъков няма как да оттегли точката, това може да стане преди да гласуваме дневния ред, правя предложение за отлагане за следващо заседание.

Желев – Аз не разбирам коя заповед променя мнението ви, ако става дума за заповед, която променя ПУП...

Миланов - Първата заповед на базата, на която е променена улицата.

Желев - Ако става дума за нея нямате никакви основания. Искам да обясня, тук има доста грамотни хора, които знаят, че такива заповеди, които касаят ПУП не е задължително и много често не минават през ОбС. Г-н Кърцъков би трябвало да го знае. В ЗУТ текста главно касае над 3 квартала, сега не знам как е, тогава беше така, това е към 2006г. Така че, ако искате да отлагаме, за това че нещо евентуално не е минало през съвета, нямате никакво основание и ако нямате други аргументи аз ще гласувам против вашето предложение.

Бъчваров – Колеги, искам да внеса яснота. Кмета на общината одобрява измененията на ПУП в обхват до 3 квартала до март 2010г., така беше в закона. ПУП за територията над 3 квартала се одобрява с решение на ОбС. Изменението от 10.03.2010г. е, че 3 квартала изчезнаха и остана над 1 квартал. Но, ако тази корекция, която и в ПК ТИ и ПК ИТ съвместно разгледаха на заседание, това което гледахме е че не се касае за повече от 1 квартал. Така че в такъв случай тук е валидна заповедта на кмета за одобряване.

Банков / реплика / – Да, отнася се до 1 квартал или там до 3 квартала, но тук се касае за общински терен, общинска собственост. Когато се касае за общинска собственост трябва да има решение на ОбС. И такива промени, когато се внасят при нас за разработване на ПУП и т.н., когато касаят общинската собственост. Щом касаят дори има предварителен договор, когато се прави, в закона. В ЗУТ има и предварителен договор, който се прави, за да се направи тази новата регулация. Предварителния договор е, че единия ще го купи, а другия го продава. Това се прави между двама съсобственика, когато се урежда. В това съм абсолютно сигурен, ако трябва може и да го гледаме. Въпреки това, за да ви успокоя аз ще гласувам „за”. Не е така, когато тръгнем да гледаме закона, това искам да кажа. Така че той не е виновен човека, че това нещо са му го направили, че го е поискал или не го е поискал. Не знам по каква причина е станало така, защото тази съсобственост го забърква много и може да има много проблеми, ако ние търсим наистина, защото УПИ самостоятелно можем да направим. За това трябва да има решение на ОбС, защото става в случая разпореждане. Ами кмета така може да даде всичко на другите и да дойде при нас една съсобственост, където няма къде да отидем. Закачаме се общинска собственост, отделно да не говорим, че когато е предвидено за улица какъв статут има. Да, наистина кмета утвърждава, но когато има общинска собственост минава през нас. И още веднъж ще кажа, че ще гласувам „за”, защото все пак човека си е развил бизнеса там и ние не можем да го провалим. Но начина по който подхожда администрацията е неправилния. Това е неправилния начин и аз ви казах преди малко всеки път, когато се внася ще бъда, но не искам заради администрацията да пострада самата фирма.

Бъчваров / дуплика / - Колеги, искам да направя дуплика на г-н Банков, защото тук преди малко коментирахме правото на кмета или на ОбС да утвърждава, одобрява тези изменения на ПУП. А проекта за тези изменения на ПУП се съобщава на заинтересованите лица преди да

 

бъде пусната заповед било на кмета или на ОбС. Следователно, ако има някакво проскърцване в процедирането на този план вероятно се състои в не обявяването на ОбС, като стопанин на тази територия. Процедурата, която се извършва от Дирекция „Териториално устройство” е, че трябва да бъде изпратено уведомление със срок, 2006г. беше 14 дневен, сега вече е едномесечен срок, за да може да се произнесат заинтересованите страна, които в случая са една от заинтересованите страни е ОбС. Но този спор, който се предизвика според мен не е по същество. Искането, моето мнение е основателно, то е в интерес на общината, защото тази улица, която е била, тя не може да бъде създадена като път, т.е. тя може да бъде и парцел наречена, но тя няма да бъде пълноценно използвана за една дълга тясна лента. И за това в комисията ние взехме решение, че го приемаме това без обструкции.

Миланов - Във връзка с проведения дебат оттеглям направеното ми предложение за отлагане на точката.

Миланов - Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 23                        против – няма                         въздържали се – 4

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост да се прекрати съсобствеността между Община Ямбол в ПИ 87374.518.18, по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се на ул. „Ямболен” № 18, като на „Камида ойл” ЕООД, ЕИК 128572257, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ж.к. „Златен рог” бл.9, вх. А, ап.12, представлявано от Иван Денев Иванов се продаде правото на собственост върху 582/3582 ид.ч. от имота, целия с 3582.00 кв.м., находящ се на ул. „Ямболен” № 18, гр. Ямбол при граници на имота ПИ.87374.518.98, ПИ 87374.518.97, ПИ 87374.518.99, ПИ 87374.518.16, ПИ 87374.518.15 и ПИ 87374.518.19, по кадастралната карта на града за сумата от 21 243.00 лв. без ДДС.

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол , на основание чл.36, ал.3 от ЗОС.

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно даване съгласие за прокарване на електроповод през ПИ, собственост на община Ямбол по молба от "Евроопаковка -3" ЕООД, Митко Вълев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя представи предложението по приложения материал.

ПК приемат направеното предложение.

Миланов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения. Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 26                        против – няма                         въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, дава съгласие на „Евро опаковка – 3” ЕООД, ЕИК 128566279, със седалище и адрес на управление обл. Ямбол, община Тунджа, с. Кукорево, ул. „Д. Благоев” № 12, представлявано от прокурист Митко Вълев Вълев, живущ в гр. Ямбол, ул.”Димитър Благоев”, № 8, вх.”Б”, ет.2, ап. 4 за прокарване на трасе на електропровод от подстанция „Ямбол” - ПИ с идентификатор 87374.522.198 по кадастралната карта на гр. Ямбол през общински поземлени имоти както следва:

            - ПИ с идентификатор 87374.23.215, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване –  селскостопански, горски, ведомствен път, обща площ 3 563.00 кв.м, дължина на трасето 268.00 м. и площ на сервитута 1 072.00 кв.м.

            - ПИ с идентификатор 87374.23.216, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване – селскостопански, горски, ведомствен път, обща площ 10 803.00 кв.м, дължина на трасето 1 077.00 м. и площ на сервитута 4 308.00 кв.м.

            - ПИ с идентификатор 87374.23.218, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване – напоителен канал, обща площ 3 303.00 кв.м, дължина на трасето 6.00 м. и площ на сервитута 24.00 кв.м.

            - ПИ с идентификатор 87374.25.253, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване – селскостопански, горски, ведомствен път, обща площ 2 341.00 кв.м, дължина на трасето 326.00 м. и площ на сервитута 1 304.00 кв.м.

            - ПИ с идентификатор 87374.25.829, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване – селскостопански, горски, ведомствен път, дължина на трасето 7.00 м. и площ на сервитута 28.00 кв.м.

            - ПИ с идентификатор 87374.28.217, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване – селскостопански, горски, ведомствен път, обща площ 2 670.00 кв.м, дължина на трасето 583.00 м. и площ на сервитута 2 332.00 кв.м.

            - ПИ с идентификатор 87374.29.221, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване – селскостопански, горски, ведомствен път, обща площ 10 966.00 кв.м, дължина на трасето 746.00 м. и площ на сервитута 2 984.00 кв.м.

            - ПИ с идентификатор 87374.29.184, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване – селскостопански, горски, ведомствен път, обща площ 6 085.00 кв.м, дължина на трасето 1 045.00 м. и площ на сервитута 4 180.00 кв.м.

            - ПИ с идентификатор 87374.30.186, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване – селскостопански, горски, ведомствен път, обща площ 10 304.00 кв.м, дължина на трасето 5.00 м. и площ на сервитута 20.00 кв.м.

            - ПИ с идентификатор 87374.30.196, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване – напоителен канал, обща площ 5 030.00 кв.м, дължина на трасето 3.00 м. и площ на сервитута 12.00 кв.м.

            - ПИ с идентификатор 87374.30.249, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване – селскостопански, горски, ведомствен път, обща площ 9 937.00 кв.м, дължина на трасето 13.00 м. и площ на сервитута 52.00 кв.м.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг на общински обект - помещение за кафе сладкарница, част от имот ПОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителя представи предложението по приложения материал.

      ПК приемат направеното предложение.

Миланов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения.

Зафиров – Тук става въпрос за кафето „Черницата” на Петьо, знаете го много добре. Това е един човек, който претърпя огромни загуби в личен план, скоро загуби съпругата си. Умолявам ви, дори и от негово име, дойде човека с една молба към всички вас, ако може тази точка да отпадне от дневния ред и да я отложим за следващо заседание. ОА да види дали няма някакъв начин да му продължат договора, защото това му е единственото препитание на този човек. Той е тежко болен и плаща един сериозен наем мисля, че към 300лв. близо 400лв., с ДДС около 450лв. Бяхме свидетели как на няколко пъти тук от тази зала точно ние прекратихме договори, един такъв пример е с магазина на Гешо. Той плащаше на общината 700лв., т.е. 8 400лв. на година, а сега плаща стотина лева. Това означа, че загубихме 6 400лв. на година или около 6 000лв. загубиха гражданите на Ямбол от един приход, който ние можехме да вземем и с него можехме да помагаме, и да ги даваме дори за помощи на определени граждани. За това практиката показва, че този тип начин на прекратяване на договорите и даване под наем не е удачен. Единственото, което е, че човека има някакъв притеснения, че той няма да може да продължи това заведение, притеснява се, че може да има нещо, което ще се случи и т.н. И за това е нашата молба към общинските съветници, ако може да отложим точката за следваща сесия, правя едно такова предложение. А и г-н Петков, като председател на ПК УОИКОПДОУ и г-н Канев сигурно ще искат да допълнят.

Петков - Мисля, че трябва да се промени статута на това кафе, защото цялата сграда на ул. „Г. С. Раковски” № 1 се води ПОС. Кафето отделно не е ПОС и ще трябва да се приеме от ОбС да мине от ПОС в ЧОС. Така че, аз предлагам да се внесе това нещо и да се има в предвид. То не изпълнява някаква обществена функция, след като административната сграда е публична.

Миланов – Г-н Петков, Вашата комисия може да направи това предложение към ОА.

Симеонова / реплика / - Нека някой от юристите в залата да стане и да обясни как в сграда ПОС ползвана за градска библиотека една стая с размер 22кв.м. ще я направим ЧОС. Моля, колегите да станат да обяснят това законосъобразно ли е и ако може някой да ми каже в кой закон, и къде е написано.

Петков /дуплика / – Г-це Симеонова, нека ОА да ви обясни тези неща. Отворете закона и прочетете за какво става дума. Това не означава, че като е част от сграда то изпълнява обществена функция. Каква функция изпълнява едно кафе обществено? Вярно е цялата сграда е административна, но специално кафето каква обществена функция изпълнява? Не е административна сграда, не е училище.

Канев – Г-ца Симеонова зададе един много любопитен въпрос, който има непосредствен отговор. Да, може разбира се това е собственост на общината. Не съм юрист и не се упражнявам на чужда професия. Ние тук искаме да проверим вашето добро желание , когато човек се намира в такова положение. Наскоро на Петьо съпругата му почина, неговата майка е в много тежко състояние, той има няколко заболявания, заради които често посещава болницата. От друга страна искам да ви напомня колеги, че ремонта, който той направи за това заведени е някъде от двадесет и няколко хиляди лева. От една дупка абсолютно неприятна, той го превърна в едно прилично заведение. Мисля, че това не стана по време на тази администрация, но странно защо тогава на него му подписаха 3 годишен договор. При това той плаща един особено висок наем от 450лв., доколкото знам. Така че едно от нещата, които ние сме задължени е да се грижим за нашите съграждани. И в този смисъл, аз ви предлагам, действително да проявите освен едно добро разбиране, едно по-голямо старание, така че този човек някак си не трябва да си тръгне след внасянето на токова средства и в това болезнено състояние, в което той се намира по такъв несправедлив начин.

Миланов / реплика/ - Уважаеми г-н Канев, няма начин да не знаете как е станало това нещо, че за 3 години му е договора, защото някой ОбС, който е бил преди това е било взето също такова решение. Аз съм говорил много пъти с Петьо и никой не му е казал, че това е ПОС и той правейки този договор е останал с погрешното впечатление, че както всички останали в този град може договора му да бъде удължаван 10 години. Със закона и с нашия правилник няма как това да стане правно, ако ние общинските съветници, защото казваме да отложим във времето кмета и изпълняващия длъжността има едно задължение да освободи това помещение, ако не го освободи следва, че той не спазва закона. Въпроса е кой ще наруши закона - кмета, ОбС, кой? Ако кажете да вземем решение да продължим с 2 години, защото за 3 години е договора и макар, че пише там, че не можем да го продължим още, да го продължим да вземем неправилното и незаконното решение пък може и да мине. Въпроса е кой ще вземе незаконосъобразно, но в полза на човека решение. Ако намерите законосъобразно решение как да стане, аз ще ви подкрепя.

Кескинов - Г-ца Симеонова искаше разяснение. Решението е много просто, преобразуване на имота от ПОС в ЧОС, взима се, ако не се лъжа с 2/3 от общинския съвет. В случая как може да стане това в сграда, когато цялата е ПОС. Това кафе или сладкарница е индивидуално обособен обект в тази сграда и като такъв може да бъде индивидуално променяно неговото значение. Дали ще бъде ПОС, дали ЧОС, дали ще бъде отделено, след като е индивидуално обособен обект, той си е индивидуално обособен обект г-це Симеонова. И като такъв всичко може да се прави с него. А вече, когато от ПОС премине в ЧОС, тогава влиза останалото, че може договора да бъде удължен до 10 години. Имено това беше идеята с отлагането на точката да прояви инициатива ОА, да се внесе едно предложение за преобразуване на обекта и да може следващия път да удължаваме срока на наема. Но г-ца Симеонова има едно особено отношение към този обект, която преди две години отряза клона на черницата, която осигуряваше сянка на това заведение. Така че, ако тя не помни осакати вековното дърво и пораженията са, че то още 20 години няма да се оправи.

Канев /дуплика / - Едно такова нарушение, за което Вие говорите г-н Миланов, един съвестен общински съветник с удоволствие би направил и никога няма да му тежи на правната мисъл. Случая тук е малко по-особен и вие трябва да гледате от чисто човешка гледна точка. А за това кой го е подвел в предния мандат, всеки гражданин не е необходимо да има такава правна мисъл и да се справя с тази материя. За това, аз апелирам към едно съчувствие към този човек.

Банков – В закона е казано, при отпаднала необходимост или от предназначение може да се преобразува от един в друг вид. А вие сега, ако се огледате ще видите, че там има още 3 обекта, които не са с това предназначение, с което е публична сградата. Това са клуба за българосъветската дружба и ямболската търговска промишлена палата, дори там има един банкомат не знам кой му взима наема на него и остава само един детски отдел на библиотеката, което нищо не пречи първия етаж да бъде ЧОС. Това са самостоятелни обекти и този включително е обособен и предназначен за кафе. Мисля, че не пречи, но тук пак администрацията, ако е искала нещо да направи, ако може тя досега е трябвало да го направи. Инициативата за отпадналата необходимост от предназначението като ПОС този обект може да го направи всеки включително и ПК УОИКОПДОУ вместо да предлага някакви работи и да търси да предлага кмета, тя може да си направи предложението, да се внесе, да го обсъдим, и ако решим целия етаж да го направим като ЧОС

Зафиров / реплика / – Мисля, че изказванията са доста точни и тук виждам, че в решението се предлага начална тръжна цена от 96.40лв. без ДДС за срок от 5 години. В предишно време, няма да споменавам кога този обект е отдаден за 3 години, следователно той би могъл да се отдаде за 5 години. Когато един човек е в нужда, както сегашния наемател, когато той наистина има големи проблеми, когато очаква от едно управление като нашето и очаква от ОбС да вземе едно адекватно решение, и да помогне на един съвестен данъкоплатец ние сме длъжни да направим каквото трябва и да намерим необходимото решение. За това, аз още един път повтарям, моля и председателя, виждам, че в предложението с много удебелен текст са ни написали какво предвижда законодателя, че не е предвидил възможност за продължаване срока на действие. На мен това предложение ми мирише на някой, който иска да го вземе това помещение и да отнеме хляба на човека...

Миланов - Не е вярно г-н Зафиров.

Зафиров – Прехвърляме топката на ОА, нека тя да намери отговор на проблема заедно с председателя и с ПК УОИКОПДОУ, да си взаимодействат по-добре. Не вярвам някой от тази зала да тръгне срещу този човек и да иска да му отнеме бизнеса. Има само едно нещо, на времето ние взехме едно решение като мислехме, че ще му избодем очите...

Миланов – Г-н Зафиров, това вече не е реплика.

Зафиров - Общината загуби 6000 лв. от магазина на Гешо. Къде са тези общински съветници, които толкова настояваха магазина на Гешо да се даде под наем? Защо не внесат 6 000лв. в бюджета на община Ямбол? Аз ги питам сега, днес.

Желев – Предлагам да прекратим дебатите и да отложим тази точка. Панацеята не е в превръщането на решаването на проблема в проблем. Познавам историята на проблема, как се стигна до това кафе, как имаше кафе „Черница”, което е временно преместваемо съоръжение и т.н. Не смятам, че най-доброто решение, това ще мисли администрацията естествено, е превръщането от ПОС в ЧОС. Макар че е възможно, след като направихме ЧОС парцелите пред църквата, която е тук до нас и те станаха обект на замяна, всичко е възможно в община Ямбол и това включително. Правя провокативно изказване към хора, които задават въпроси. Но каква е целта, този който вземе кафето да може да си удължава договора ли? Това ли ще ни бъде целта да го превърнем в ЧОС? Или в един момент да може някой да го купи? Така или иначе какъвто и да е режима на собствеността трябва да има търг. Явно искаме да помогнем на такъв тип хора, нека да не си губим повече времето, да отложим това разглеждане. ОА да помисли, ако трябва да говори с по-широк кръг съветници и да се стигне до едно общоприемливо решение и в комисиите дебата разбира се.

Миланов - Подлагам на гласуване предложението на г-н Зафиров за отлагане на точката.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 18                        против – 4                         въздържали се – 3

Приема се.

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Отлага за следващо заседание.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на вещи общинска собственост - машини МЦТПО.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителя представи предложението по приложения материал.

      ПК приемат направеното предложение.

Миланов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения. Няма желаещи. Подлагам на гласуване проекта за решение на вносителя.

 

 

Приложена е разпечатка с поименния вот.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 23                        против – 2                         въздържали се – 1

Имали несъгласни с обявения вот? Няма.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинска собственост и чл. 32, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на движими вещи – общинска собственост, съгласно определените с изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител за различните, както следва: 

 

 

 

№ по ред

Инв. №

НАИМЕНОВАНИЕ

бр.

фаб. №

год.

Пазарна ст/ст лв.

1

2

3

4

5

6

7

1

 

Шмиргел двойни точила - голям

1

2379

1970

170

2

 

Бормашина колонна "ПК203" без стиска

1

7784

1978

800

3

 

Бормашина колонна "ПК203"

1

6907

1978

850

4

 

Бормашина колонна "ПК203" без стиска

1

 

1978

800

5

 

Климатик "MIDEA", модел: MSF6-09AR

1

 

 

220

6

 

Машина фреза дърводелска универсална "Родопи ФР100"

1

4746

1987

1250

7

 

Машина фрезова металообработваща "ФУ251"

1

4352

 

2970

8

 

Машина фрезова металообработваща "ФУ251"

1

9251

1974

3240

9

 

Струг "С11МТ"/1500

1

9016

1987

4050

10

 

Струг "С8С"/690

1

120

1980

1980

11

 

Струг "С8С"/690

1

1149

1981

1980

12

 

Струг "С8С"/690

1

1152

1981

1980

13

 

Струг "СУ320"/750

1

202

1989

2470

14

 

Струг "С11С"/1500

1

1853

1976

3700

15

 

Струг "С11С"/1500

1

2121

1976

3700

16

 

Струг "С404Т"/1000

1

692

1988

3240

17

 

Струг "С404Т"/1000

1

1329

1990

3240

18

 

Машина дървообработваща "Щрайхмус" "Родопи РР061"

1

1716

1987

2730

19

 

Патронник за бормашина "П20" - нов

8

 

 

240

20

 

Универсал за струг "тип 160" - нов

6

 

 

900

21

 

Въртящ център "ВЦ 3" - нов

6

 

 

150

 

 

Всичко:

 38

 

 

40660

 

 

 

 

 

      Миланов – Поради изчерпване на дневния ред закривам тридесет и осмото заседание на  ОбС Ямбол.

 

           

           

                                   Председател ОбС - Ямбол:

 

                      Г. Миланов

         

                                   Протоколисти:

 

                      Ил. Миткова

 

                                                                                                                              Ан. Господинова