ПРОТОКОЛ № ХL

 

            Днес, 02.12.2010г. съгласно чл.23, ал.2 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № 910101/0015/26.11.2010г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол.

            От общо 37 общински съветници присъстваха  36, отсъства 1 -

            Любомир Михайлов Керемедчиев.

            На заседанието присъстват г-н Ив. Кърцъков – заместник кмет на община Ямбол (заповед № РД02/0617 от 29.11.2010г. на кмета на община Ямбол), г-жа Н. Данкинова – заместник кмет на община Ямбол.

Кворум в 9.15 часа – 28 съветника.

Председателят на Общински съвет - Ямбол г-н Георги Миланов откри четиридесето редовно заседание на Общинския съвет.

Миланов - Постъпили са предложения за директно излъчване на днешното заседание на ОбС Ямбол от „Супер вижън плюс” и „Диана кабел ТВ”. Съгласно нашия правилник съм длъжен да го подложа на гласуване.

Подлагам на гласуване предложението за пряко излъчване на днешното заседание.

Гласували      за – 18                        против – 1                             въздържали се – няма

Приема се.

Зафиров – Чете питане относно архитект Трендафилов, изграждане газопреносната мрежа на „Овергаз”. (приложено към материалите по заседанието)

Петков – Чете питания относно това, че от 05.10. няма отговор на поставени въпроси към кмета на общината и относно сформиране на комисия за оглед на материални активи в склад на обект „Нова болница”. (приложени)

Кърцъков – Чете отговор на питане от Г. Зафиров за прокурист на „Комуналуниверс” ЕООД. (приложен)

Чете отговор на питане от Пл. Майсторов за ползване на зала „Диана”. (приложен)

Чете отговор на питане от Кр. Петров и Ал. Альошев за имот – ПОС на ул. „Ж. Папазов” 1, Куклен театър. (приложен)

Чете отговор на питане от Г. Зафиров за анекс към договор за събаряне на бл.20. (приложен)

Зафиров – Г-н Кърцъков, знаете ли на коя дата беше предната сесия? Има един правилник за работа на ОбС, чл.66, който казва, че писмения отговор се дава не по-късно от 15 дни от датата на сесията. Отговорите ми са от 29.11. и 02.12. До днес сутринта чакахте да ми отговорите на тези елементарни питания. Не съм удовлетворен от отговорите. Освен това ми пропуснахте едно питане относно бариерата зад мола. Има ли това нещо общо с картата Ви за отстъпки в мола? Тази бариера е сложена на улица, кой може да си позволи да сложи бариера на улица? Ако е така всеки, който има кафене на центъра може да си сложи бариери. В договора пише извозване и депониране на строителните отпадъци, никъде не пише, че ги подаряваме тия отпадъци. Така много скъпо ще ни излезе като ги сметнем отпадъците.

Майсторов – Удовлетворен съм от отговора, независимо от времето, което чаках. Може би се дължа на факта, че кмета е в Брюксел и г-н Кърцъков е подписал, но имам отговор. Става ясно, че кмета на общината дава разрешение срещу заплащане да се ползва залата. Остава за разсъждение само защо даваме на тази религиозна организация да ползва залата.

Петков – Аз не получих отговор. На 29.11. проведох разговор с г-н Кабрански и се оказа, че такава заповед още няма и тоя господин ми заявява, че на складовете няма пазачи и кои сме ние, че да влизаме в тия складове. Излиза, че ОбС сме един придатък  и само трябва да гласуваме.

Петров – Благодаря за отговора, много изчерпателен е. Ясно е, че ДКТ няма право да преотдава общинска собственост, което беше същността на питането.

 

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Предложение относно внасяне предложение до МС за отпускане персонална пенсия на децата Светослав и Мариян Цоневи.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ, ПК ЗОРСП

 1. Предложение относно мотивирано мнение по молба за опрощаване на неправомерно получено майчинство от Петя Георгиева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРСП, ПК СДТЗ

 1. Предложение относно предоставяне еднократна финансова помощ на Иван Атанасов, Димитър Митев, Недко Мирков, Митка Соколова.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ, ПК Здравеопазване

 1. Предложение относно предоставяне на финансова помощ за жилище, повредено от дъждове на Георги Василев Георгиев.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЖПГПК

 1. Предложение относно кандидатстване с проектно предложение „Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол” по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, приоритетна ос "Устойчиво развитие на туризма".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно кандидатстване с проектно предложение "Интегриран план за градско възстановяване и развитие на община Ямбол" по ОПРР 2007-2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно вземане на решения по неотложни въпроси за решаване пред Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Група съветници

 1. Предложение относно промяна бюджета на Община Ямбол за 2010г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Доклад относно одобряване на ПУП - ПРЗ на ПИ № 87374.35.981, местност "Манаф чаир" и ПУП - парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за изграждане на обект "Пречиствателна станция за отпадъчни води" гр. Ямбол в ПИ № 87374.35.981.

ВНОСИТЕЛ: Ив. Кърцъков

 1. Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на сграда - ПОС на ул. Лом 5 на ОП "Комунални дейности" за квартален клуб.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно съгласие от ОбС Ямбол за прокарване на електропровод през ПИ, собственост на община Ямбол по молба от Кунчо Славов Куртев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно учредяване право на строеж за обект "Таван - хоби, част от тавански етаж" по молба от Иван и Галя Димитрови.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

___________________________________________________________________________________

 

 1. Предложение относно допълване и изменение състава на ПК при ОбС Ямбол. (Ахмед Мехмедов, Галин Костов)

ВНОСИТЕЛ: Г. Миланов

 1. Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по Проект за социално включване към Министерство на труда и социалната политика, Дирекция "Социално включване".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно намаляване капацитета на Дом за деца лишени от родителски грижи - гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

Миланов - Имате думата по дневния ред.

            Майсторов – Оттеглям т.7 от проекта за дневен ред, т. к. беше проведена отделна сесия по този въпрос.

            Зафиров – Предлагам на мястото на т.7 да влезе предложение за промяна на правилника за работа на ОбС.

            Симеонова – Предлагам да влезе в дневния ред предложение относно даване мандат на кмета за участие в  заседание на Асоциацията по В и К на 17.12.2010г.

            Банков – Предлагам да отпаднат т.5 и т.6.

            Миланов – Под черта има три предложения, които не бяха обсъдени на ПС, включих ги след като бяха гледани от ПК, предлагам да останат така, както са написани по ред.

            Зафиров – Чете предложението си. (приложено) – Това ограничение е наложено от определени политически формации. Трябва да има демократично управление и затова предлагам ГС да са от минимум трима съветника.

            Симеонова – Мотив за внасяне на моето предложение е близката дата за провеждане на заседанието като до тогава не се предвижда друга сесия на ОбС, а съгласно ЗВ нашия представител трябва да има мандат от съвета за участие.

            Желев – Относно предложението на г-н Зафиров искам да кажа, че текста за ГС в правилника съществува в този вид от както има ОбС в Ямбол, предния мандат също не сме го променяли. Не мога да се съглася, че това е признак на дискриминация към определени хора членове на ОбС. Нашият правилник действително има нужда от ремонт и то основно по броя на ПК, но да се помисли дали точно днес трябва да се разгледа това.

            Миланов – Г-н Зафиров ми чете правилника, затова аз също ще му го прочета и той да ми каже по кой точно член или точка това предложение трябва да влезе днес на сесия.

            Зафиров – Не искам да кажа, че г-н Желев не си е свършил работата предния мандат. Неотложно е да влезе днес предложението с цел по-добрата работа на ОбС.

            Канев – Подкрепям предложението на г-н Зафиров. По НК престъпна група е от трима човека защо и нашите ГС да не са по трима. Още повече, че работата на ОЯ е близка до НК. Естествено е колегите от ГЕРБ да гласуват това предложение, защото съвсем скоро ще ги касае и тях.

            Банков – Предложих да отпаднат т. 5 и 6 без умисъл и без да искам да затрудним работата на ОА. Още за 28.10. бяха на ПС, предложихме да се гледат по-късно, за да получим допълнителна информация. Искахме по друг начин да се предлагат проектите в ОбС, но както виждате промяна няма. По т.14 също поискахме допълнителна информация и ОА ни даде един задълбочен анализ, и нашето отношение към тази точка ще бъде друго. Една бъркотия е по безистена, носят се слухове, че е отказано, поискахме точна и ясна информация, но няма. Освен това 5% са 300 хил., има много неясни неща, има и време. За интегрирания план нищо не разбрах от предложението, може би така се пишат проектите с такива думички. Ще остане само на хартия този план, заслужава ли си 500 хил. Така както е предложението няма да гласувам, може би ОА има аргументи, но нека го направи както за „Бенковски” и ще приемем.

            Симеонова – Бих искала да изкажа противно мнение на г-н Банков защо трябва да остане в дневния ред. Срока за внасяне е 04.01., има и допълнителна информация, нека остане в дневния ред, да дискутираме и да кажем какво точно искаме.

            Дянков – В подкрепа на г-жа Симеонова и противно на г-н Банков искам да кажа две неща. По отношение на първото предложение това е стария проект, можете да видите. По отношение на второто предложение този проект е за техническа помощ за изготвяне на този план и касае следващия програмен период 2013 – 2020г. Мисля, че е важно да се обсъдят тези неща за плановете, но сега става въпрос само за техническа помощ, нека дадем възможност на ОА.

            Бъчваров – Първия проект трябваше да мине за съгласуване в МК, имаше отказно писмо, така че този проект не е същия. По втория проект виждате термините, те са неясни и непонятни. ОУП е на долна мъртва точка, който е учил ДВГ ще ме разбере. Този интегриран план е абсолютно свързан с ОУП. Нека някой обясни какво точно правим, не да повтаряме едно и също.

            Миланов – Ако останат точките в дневния ред ПК и отделни колеги ще кажат какво не им е ясно, какво искат да има. Нека по-голяма част от ОбС да е запозната, може пак да ги отложим, но ще ги обсъдим.

            Банков – репл. – Какво ще обсъждаме като нямаме информация. Това, което ни е предоставено няма смисъл от дебати, не можем да вникнем в нещата.

            Симеонова – Отново подкрепям моята теза точките да останат в дневния ред. Можете да получите исканата информация и устно. Липсата на ИПВР ще пречи на кандидатстването в следващия програмен период.

            Банков – Доводите на г-жа Симеонова не са актуални. На 04.01. бил срока, давайте гласувайте. Не може така, дайте писмено информацията, явно знаете много неща, обсъждате ги по между си. Ако беше задължителен ИП всички щяха да го направят. Пише за синхрон с ОУП, кое с кое ще съгласуваме? Има едни 500 хил., които трябва да се усвоят, хубаво е да усвоят в предизборна година. На 30.11. си дадохме доводите, исканията. На 28.10. светнахме лампичка, казахме този проект ще го пуснем, но за другите искаме повече.

            Хаджигеоргиева – Искам да направя предложение да спрем дебатите по дневния ред. Аз не разбирам от тия неща, но знам, че много хора вземат много пари за едни прости справки, сигурно се знае и кои са. Предлагам да прекратим дебатите и да гласуваме.

            Миланов – Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 26                        против – няма                       въздържали се – 1

Приема се.

            Канев – Не можах да разбера едни сложни думички в предложенията, но става дума за една кражба, която започна от едно предложение на Трифон Леров и Николай Султанов, който беше прекрасен. Интеграция със сумарен характер е новата идея, а истинските творци останаха настрани. Крайно време е да разберем кои хора работят тия проекти, защо ги възлагат точно на тях и какви суми са получени.

            Миланов – Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване предложението т.5 да отпадне.

Гласували      за – 12                        против – 14                           въздържали се – 6

Не се приема.

Стефанов – Предлагам да прегласуваме, повечето са „за” и защото някои колеги не разбраха за какво става въпрос.

Миланов – Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 18                        против – 11                           въздържали се – 3

Приема се.

            Подлагам на повторно гласуване предложението т.5 да отпадне.

Гласували      за – 16                        против – 9                             въздържали се – 6

Приема се.

Миланов – отр. вот – Гласувах против, защото тази точка е внесена на 12.11. Моля ПК да си свършат работата преди следващото заседание, да не дойдат пак тук и по същия начин да си говорим.

Симеонова – Предлагам да прегласуваме точката, като гледам сумарно повече хора гласуваха против.

Миланов – Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 13                        против – 18                           въздържали се – 2

Не се приема.

Подлагам на гласуване предложението т.6 да отпадне.

Гласували      за – 15                        против – 11                           въздържали се – 7

Не се приема.

Подлагам на гласуване предложението на г-н Зафиров за т.7.

Гласували      за – 15                        против – 10                           въздържали се – 8

Не се приема.

Кескинов – Правя процедурно предложение за прегласуване на точката, не отговаряше бройката.

Миланов – Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 14                        против – 14                           въздържали се – 5

Не се приема.

Миланов – Подлагам на гласуване т.13 да влезе в дневния ред.

Гласували      за – 24                        против – 7                             въздържали се – 2

Приема се.

Подлагам на гласуване т.14 да влезе в дневния ред.

Гласували      за – 27                        против – 7                             въздържали се – 1

Приема се.

Подлагам на гласуване т.15 да влезе в дневния ред.

Гласували      за – 24                        против – 4                             въздържали се – 3

Приема се.

Подлагам на гласуване предложението на г-жа Симеонова като т.5. да влезе в дневния ред.

Гласували      за – 19                        против – 3                             въздържали се – 8

Приема се.

Миланов - Подлагам на гласуване целия дневен ред. (изчита се)

Гласували      за – 26                        против – 3                             въздържали се – няма

Приема се.

Желев – Съгласно правилника ни прегласуване се допуска в определени случаи, нека се съобразяваме с тях днес по-нататък.

 

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Предложение относно внасяне предложение до МС за отпускане персонална пенсия на децата Светослав и Мариян Цоневи.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ, ПК ЗОРСП

 1. Предложение относно мотивирано мнение по молба за опрощаване на неправомерно получено майчинство от Петя Георгиева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРСП, ПК СДТЗ

 1. Предложение относно предоставяне еднократна финансова помощ на Иван Атанасов, Димитър Митев, Недко Мирков, Митка Соколова.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ, ПК Здравеопазване

 1. Предложение относно предоставяне на финансова помощ за жилище, повредено от дъждове на Георги Василев Георгиев.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЖПГПК

 1. Предложение относно определяне представител на общината и съгласуване на мандата му за заседанието на Асоциацията по В и К, което ще се проведе на 17.12.2010г.

ВНОСИТЕЛ: Ив. Кърцъков

 1. Предложение относно кандидатстване с проектно предложение "Интегриран план за градско възстановяване и развитие на община Ямбол" по ОПРР 2007-2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно промяна бюджета на Община Ямбол за 2010г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Доклад относно одобряване на ПУП - ПРЗ на ПИ № 87374.35.981, местност "Манаф чаир" и ПУП - парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за изграждане на обект "Пречиствателна станция за отпадъчни води" гр. Ямбол в ПИ № 87374.35.981.

ВНОСИТЕЛ: Ив. Кърцъков

 1. Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на сграда - ПОС на ул. Лом 5 на ОП "Комунални дейности" за квартален клуб.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно съгласие от ОбС Ямбол за прокарване на електропровод през ПИ, собственост на община Ямбол по молба от Кунчо Славов Куртев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно учредяване право на строеж за обект "Таван - хоби, част от тавански етаж" по молба от Иван и Галя Димитрови.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно допълване и изменение състава на ПК при ОбС Ямбол. (Ахмед Мехмедов, Галин Костов)

ВНОСИТЕЛ: Г. Миланов

 1. Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по Проект за социално включване към Министерство на труда и социалната политика, Дирекция "Социално включване".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно намаляване капацитета на Дом за деца лишени от родителски грижи - гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно внасяне предложение до МС за отпускане персонална пенсия на децата Светослав и Мариян Цоневи.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ, ПК ЗОРСП

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

Банова – Тези деца с в нашето училище, четвърти клас, със специални образователни потребности, в много тежко социално положение. Помогнахме им с дрехи, храна, включени са за топъл обяд и след часовете да бъдат в ЦОП „Усмивка”. Те са в нужда и предлагам да им се даде шанс.

Миланов – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 23            против – няма                                   въздържали се – 1

Приема се.

                       

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж ОбС Ямбол предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Светослав Тодоров Цонев и Мариян Тодоров Цонев от гр. Ямбол, ул. “Крали Марко” 80-В-164.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно мотивирано мнение по молба за опрощаване на неправомерно получено майчинство от Петя Георгиева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРСП, ПК СДТЗ

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

Миланов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 27            против – 1                                         въздържали се –няма

Приема се.

                       

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Предлага на Президента на Република България да не опрости задължението от неправомерно получено майчинство на Петя Митева Георгиева от гр. Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно предоставяне еднократна финансова помощ на Иван Атанасов, Димитър Митев, Недко Мирков, Митка Соколова.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ, ПК Здр.

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

Банова – По т.1 от предложените решения става въпрос за дете с увреден слух, с имплант. Детето също е със специални образователни потребности, необходимата сума е по-голяма, но сега в края на годината няма възможност. Моля, да се подкрепи предложението.

Миланов – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 23            против – няма                                   въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? .

Чолаков – Гласувах „за”.

Хаджигеоргиева – Гласувах „за”.

Парапанов – Гласувах „за”.

Приема се.

                       

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание т.13.4 от решение по т.16 от дневния ред на ХХХ заседание, проведено на 28.01.2010г., Общински съвет Ямбол:

            1. Отпуска еднократна финансова помощ на Иван Димов Атанасов от гр. Ямбол, живущ на ул. „Димитър Благоев” бл. 17, вх. В, ап. 69 в размер на 1000 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

            2. Отпуска еднократна финансова помощ на Димитър Радев Митев от гр. Ямбол, живущ в ж.к.„Зорница”, бл. 8, вх. В, ап. 49 в размер на 300 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

            3. Отпуска еднократна финансова помощ на Недко Николов Мирков от гр. Ямбол, живущ на ул. „Ат. Кратунов” № 120 в размер на 500 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

            4. Отпуска еднократна финансова помощ на Митка Желязкова Соколова  от гр. Ямбол, живуща на ул. „Хр. Смирненски” № 6а в размер на 100 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно предоставяне на финансова помощ за жилище, повредено от дъждове на Георги Василев Георгиев.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЖПГПК

__________________________________________________________________________________

 

            Вълев – Имате предложението, но тук става въпрос и за много тежко здравословно състояние.

            Миланов – По правилника за помощите г-жо Стефанова, може ли да се отпуснат?

            Стефанова – Не може по правилника, но ОА не може да не знае, че не може и въпреки това казва в становището си – да му се помогне. Г-н Вълев да си оттегли предложението.

            Хаджигеоргиева – Защо предложение, влязло в ОбС искате да се оттегли? Можем да гласуваме от собствения бюджет на ОЯ да се изплати помощта. Това и предлагам – от собствения бюджет на ОЯ да се дадат парите.

            Кърцъков – ОА има становище, че трябва да се дадат, но ОбС да реши.

            Димов – Похвално предложение, но какво правим с тия хора от бл.20?

            Кескинов – репл.- Стига сме си правили пи-ар на гърба на хората. Не трябва да се смесват съвсем различни неща. Къщата е част от проблема, човека има жена на легло.

            Вълев – Приемам да се промени проекторешението като средствата бъдат от издръжката на ОА на ОЯ, бюджет 2010г.

            Канев – репл. – Г-н Ганев, повдигнахте важен въпрос. Зимата дойде, време е да се направи едно писмено предложение до ОА.

            Димов – дупл. – проблемите са едни и същи г-н Кескинов.

 

            Миланов – Обявявам 15 минути почивка в 11.10 часа.

            След почивката кворум 33 съветника.

 

            Миланов – След проведените консултации подлагам на гласуване проекторешението на вносителя в първоначалния вид.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 26            против – няма                       въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

                       

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание т.13.4 от решение по т.16 от дневния ред на ХХХ заседание, проведено на 28.01.2010г., Общински съвет Ямбол отпуска еднократна финансова помощ на Георги Василев Георгиев, живущ в гр. Ямбол, КОС – бл.13, ап.2 в размер на 900 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно определяне представител на общината и съгласуване на мандата му за заседанието на Асоциацията по В и К, което ще се проведе на 17.12.2010г.

ВНОСИТЕЛ: Ив. Кърцъков

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Банков – По принцип разбирам, че трябва да дадем мандат на нашия представител. По предложението отново относното и решението не съвпадат. Мотивацията е все една съща – копи, пейст - и нищо не ясно. Ние трябва да сме запознати с материалите, за да му дадем мандат. Иначе ние какво го упълномощаваме? Да си вдигне ръката? Много ми се иска да го върнем тоя материал, но явно трябва да вземем решение, няма време. Не може да има точка Разни, когато се свиква ОС се изписва всичко. Дано за напред бъдат по-конкретни.

            Симеонова – репл. – Не ОА пише дневния ред, областния управител го прави като съгласува с министъра на РР и на на ОС. Ние нямаме пълномощия. Г-н Банков може да поиска от ОА допълнителна информация по всяко време.

            Банков – Госпожо Симеонова, Вие излъгахте, вчера е внесен материала в ОбС, а днес го виждаме ние. Освен това не искам да променям дневен ред на ОС, искам да има яснота какво включва точка Разни и материалите по заседанието. Днес аз не мога да взема информация, а и гражданите имат право на информация, защото те страдат от неуредиците във водоснабдяването.

            Желев – Имам два въпроса, колко заседания има през тази година асоциацията и има ли отчет за дейността?

            Кърцъков – По памет мисля, че това е третото. Има материали по всяко заседание, в момента не съм подготвен да Ви ги дам.

            Желев – Това не трябва да продължава така. Смятам за редно отчета за дейността на асоциацията да се внесе в ОбС, дори да е внесено днес. Това е нормална реакция на съвета, който като няма информация започва да разсъждава в различни посоки. Понякога една полуистина е по-опасна от лъжата.

            Миланов – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 22            против – 2                             въздържали се – 7

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

                       

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.198е, ал. 5 от Закон за изменение и допълнение на закона за водите определя мандат на Кмета на Община Ямбол за участие в заседание на Асоциацията по В и К, което ще се проведе на 17.12.2010 г. при следния дневен ред:

Точка 1. Вземане на решение за избор на физическо лице или специализирано счетоводно предприятие, отговарящо на изискванията на Закона за счетоводството, сключване на договор със същото във връзка с необходимостта от счетоводно приключване на 2010 година, при възнаграждение в размер гласуван на заседанието на Общото събрание на Асоциацията. 

Точка 2. Вземане на решение за приемане на отчет за дейността на Асоциацията по В и К – Ямбол през 2010 г.

Точка 3: Разни.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение "Интегриран план за градско възстановяване и развитие на община Ямбол" по ОПРР 2007-2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Миланов – Предлагам Ви да вземем решение г-жа Данкинова да представя и взема отношения по точките от дневния ред, които са от нейния ресор. Има ли противно мнение? Няма. Подлагам на гласуване предложението.

Гласували      за – 22            против – 1                             въздържали се – 6

Приема се.

            Данкинова – Схемата за интегрирани планове позволи ние да сме бенефициенти по тази програма. За следващия програмен период по ОПРР ние трябва да имаме такъв интегриран план за възстановяване и развитие. (ИПВР) Ако не приемете предложението ще поставим следващата ОА в положение със собствени средства да финансира изработването на такъв план, ако иска да участва по ОПРР 2013 – 2020г. Не можем да посочим подробности по плана, тъй като те ще станат ясни в процеса на разработване на плана, ще бъде проведена цяла процедура по изработването и приемането му, разбира се ще се приеме накрая от ОбС. Относно използването на купешки думички се извинявам, но сме се стремили да ползваме терминологията на програмата. Направихме запитване може ли да включим военните имоти и ни отговориха, че може, опитваме се да ги разработим в рамките на бюджета на проекта. Относно съгласуването с ОУП, надявам се да вървят успоредно двата плана и да стане това съгласуване.

            Банков – Кой от двата плана ще се разработва първо, ОУП или ИПВР? Кога е следващия период? Каква е сумата за разработване на този план? Екипа похарчил ли е до сега някакви средства? Приоритетите в ОПР са свързани с местната инфраструктура, какво ще съдържа в това отношение плана? Колегите от ГЕРБ да ми отговорят какво се включва в този план, кога ще бъдат тези семинарчета?  В зависимост от административния капацитет и плана за развитие ще се работи по три зони за развитие, Вие ли ще разработвате този план с висок административен капацитет или някой друг. Трябва да има дебати.

            Данкинова – Да, имаше дебати по време на обсъждането на ОПР и областния план за развитие. Днес ние дебатираме дали да кандидатстваме да бъде финансирано изработването на ИПВР или да оставим следващата ОА да го разработи за своя сметка. Ние сме от 36-те общини поканени да кандидатстват. Ще се достигне до договор за финансиране на изработването вероятно най-рано в края на лятото на следващата година., така че не мога да кажа кой ще го разработва. Смятам, че приемането на ОУП ще съвпадне с изработването на ИПВР, което ще позволи съгласуването. До момента няма изразходени средства по това предложение. Зоните за въздействие ще станат ясни след провеждане на обсъждането. Не виждам как тази ОА ще се обучава по този проект, ако управляващия орган си спази сроковете. Въпроса е да осигурим финансови средства за изработването на плана. Следващия програмен период е 2013 – 2020г. Окончателен бюджет няма, на първи вариант е около 480 хил. лв., от които 5% ще бъде участието на ОЯ. Разликата между ОПР и ИПВР е, че първия включва всички насоки, а другия включва инфраструктурни проекти за зони на града, ремонт и възстановяване, социални проблеми, жилищни проблеми.

            Бъчваров – По разработването на ОУП искам да кажа, че не е още до фаза предварителен проект. Проектантите са добри специалисти, но поради липсата на конкретно задание предварителния проект може да бъде готов в най-добрия случай след няколко месеца. Следователно ОУП няма да види бял свят до края на мандата. Мен също ме подразниха думичките – стратегически пространствен анализ, времеви хоризонт и т.н. Колкото е по-неразбираемо за обикновения човек, толкова е по-сериозно обсъждането. Разумно ли е тези пари да бъдат похарчени за едно нещо, което ще потъне в нечие бюро и няма да се ползва? Много по-важно е да се разработи ОУП. Ако е вярно, че не можем да кандидатстваме по програмата без този план, значи това е някакъв диктат. Разумно е в такъв случай да се търсят пари, но това го няма в предложението, затова тръгнаха такива дебати.

            Симеонова – репл. – С влизането си в ЕС ние сме длъжни да изпълняваме всички директиви, указания и т.н. изисквания на съюза, независимо, че не е честно. Те си плащат за гяволъка като предоставят такава техническа помощ. Ако имате проблем с европейските документи си говорете с Вашия евродепутат, може да Ви помогне да ги промените.

            Бъчваров – дупл. – Аз не правя евтин популизъм с думите си и не оспорвам документите на ЕС, говоря какви са ползите за нашата община. Не съм и член на БСП, бях поканен за кандидат, нямам мой евродепутат. Нашата цел е да работим за гражданите на общината.

            Канев – Изказванията на г-жите Данкинова и Симеонова ме подсетиха за първата българска пиеса „Криворазбраната цивилизация” Г-жа Данкинова честно си призна, че не разбира от някои работи. Нашият град си отива. Очаквах, че управлението на ГЕРБ ще ни помогне, но хората бягат. Ако това е някакъв урок по английски нека се каже. Ще похарчим 500 хил. лв., но да не се наложи да ги връщаме, знаете какво стана с улиците в циганския квартал. Никой не знае кой се занимава с тия проекти, няма ли най-накрая да се даде някакъв отчет на ОбС? Ако Вие от ГЕРБ знаете, моля, станете и обяснете.

            Кескинов – репл. – Г-н Канев, пиесата, която споменахте вярно е една от първите, но не е първата. Първата българска пиеса е „Многострадалната Геновева”.

            Симеонова – репл. – Всеки съди останалите от позицията на собствената си порочност и невежество. Момента не беше подходящ да искате да Ви се обяснява.

            Миланов – Г-це Симеонова, правя Ви забележка за нарушаване на реда в залата.

            Канев – дупл. – Не споменах „Многострадалната Геновева”, за да не засегна г-ца Симеонова. Вашият кмет ще влезе в бургаския или в друг пандиз за кражба и лъжа, и Вие всички сте участници в това с гласуването си. Вие мислите под строй, натискате едно бутонче, Вашата функция е на ретранслатор.

            Желев – Предлагам да подкрепим това предложение, въпреки, че нещата които се казаха са верни, то не е направено добре. Има един принцип за взаимодействие между ОбС и ОА – прозрачността гради доверие. Мислете конструктивно, няма как хората от тази администрация да правят търговете по този въпрос. Няма как някой да ни накара да връщаме пари. Решението е да дадем шанс на следващата ОА да работи в тази посока. ОбС също ще работи по този проект.

            Банков – Явно не сме дорасли до европейските формулировки. Това за честно и нечестно ми напомня за приказката за краставицата. Пише се в предложението от 1.1 до 1.6, а две няма, може би не ни го показват, няма смисъл да има едно, ако няма две. Разбрах, че този план ще бъде по-ограничен от ОПР, защо тогава ни е този план. Очаквах г-жа Симеонова да обясни какво ще представлява този план, практически за какво става въпрос. Какви проблеми ще реши този план, освен това, че ще можем да кандидатстваме за европейски пари? По какво ще се различават ОПР и този план и 500 хил. ли ще струва това? На мен не ми е ясно. Не случайно оня ден ние взехме едно решение кмета да внесе информация, за да ни стане ясно. Нещата ще се видят, тогава ще се види кой краде, кой лъже и кой измисля. Вземете едно политическо решение, наложете му да даде тази информация. Да каже – ето, ние не лъжем, не крадем, тия хора взеха парите. Предлагам да отложим за следващо заседание този въпрос, внесете в понеделник информацията, одобряваме я, веднага правим сесия и приемаме предложението. Ние трябва да кажем – стоп, до тука, уважавайте ни Вие, за да Ви уважаваме и ние. Всички сме тук да направим нещо, когато го направим заедно е по-добре.

            Миланов – Когато направихте Вашето искане и предложение за сесия, взех тези искания и ги дадох на кмета, за да има време да подготви информация и да спази сроковете, които сте приели. Като председател на ОбС съм направил необходимото. Не може за този материал да се каже, че е внесен оня ден, стои от два месеца, ПК са го гледали и приели.

            Желев – Г-н Банков, Вие искате информация, подавате ръка, искате в този ОбС да се работи, така Ви разбрах. Склонен съм да Ви подкрепя, ако искате информация точно по този проект, напишете го, Вие сте инициатора. Склонен съм да го подкрепя, най-малкото заради т.1.6.

            Банков – Това е идентифициране и нищо повече. Това ще бъде включено в ОПР, но мандалото ще е хлопнало вече. Относно думите на г-н Миланов за сроковете, материала е внесен на 19.10., на 20.10. поискахме допълнителна информация. Дойде на 28.10., казахме – сега правим компромис, но дайте ни информация. Вкарват ни една информация на 12.11., но това достатъчно ли Ви е, което имате?

            Данкинова – Последното, което си мисли ОА, когато внася проект е да се подиграва на някого. Бях на заседанието на ПК ТУ и ИТ, направих пояснения, те казаха, че е достатъчно и не зная какво още трябва да Ви дам като информация по този проект. Освен да напиша това, което Ви казах днес. Ако някой мисли, че мога да напише какво точно ще включва този ИПВР, то не е възможно, защото това е работа на специален екип, който ще работи дълго време.

            Банков – предс. ГС – Приемам като обида това, че ще напише същото и ще ни се даде. Това, че в ПК е обяснено не е достатъчно. Става въпрос за виждане какво ще внесем в този план.

           

 

            Миланов – Обявявам обедна почивка до 14.00 часа.

            След почивката кворум 29 съветника в 14.18 часа.

 

Миланов – Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения.

Зафиров – Чухме много дебати по тази точка, много общи приказки, много нелицеприятни приказки, които си размениха общински съветници, но основното аз не можах да го чуя до тук. Видяхме, че ОбС – Ямбол е разединен, липсва съединението. Видяхме, че трудно може да се работи за нещо в града. Името, което сте ни написали тук е много красиво „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на община Ямбол. Основното, което интересува гражданите на Ямбол е колко ще ни струва. Колко ще ни струва в крайна сметка? Защото, когато отвън стои един човек и чака на опашката да си внесе данъците, както ще видите в следващата точка бюджета има преизпълнение от получаване на данъците. Значи хората съвестно си плащат данъците. Виждаме тук едни огромни суми. Сумата на проекта, който може да бъде финансиран по настоящата схема не трябва да надвишава 500 000 лв. Похвално, трябва да се правят проекти. Винаги може да се подкрепи такова решение, което работи за града. Но тук има нещо, на което може би само няколко общински съветника са обърнали внимание: „Приема, финансовото участие на общината да бъде осигурено от собствени средства съгласно договора по процедурата, а именно минимум 5% собствен принос”. На половин милион е около 25 000 лв. колко е максимума обаче? Това е моят въпрос, който искам да задам на г-жа Данкинова. Максимума може да бъде и 250 000 лв. И да се окаже, че ние нищо не сме свършили на данъкоплатеца. Чухме упреци, кои са хората в комисиите. Аз мога да ви го кажа точно и ясно. Името, което искат да се чуе и всички общински съветници искат да го чуят по тези програми, за това ги зададоха тези неща в комисиите. Може да видите нашите решения в комисиите. Искат да чуят дали г-жа Данкинова участва пряко в екипа на тези проекти. Това е, което хората искат да чуят. Няма смисъл да не говорим с имена, тук от тази трибуна трябва да си говорим с имена. Колкото и да е неприятно има общински съветнички, които понякога ги казват с имена и не изглеждат лицеприятно. Похвално е, когато човек направи нещо добро да има кой да го похвали. Когато е нещо лошо ще го порицаем естествено. Колко са средствата? Минимум 5%, максимума, колко е г-жо Данкинова? Участвате ли в тези проекти, участвате ли в екипите? Излязохте, изнесохте ни една лекция, като на първолаци. Искам да го кажете точно и ясно от тази трибуна, участвате ли в екипите на тези проекти? Отпаднаха някои от проектите и това може би са били мотивите на част от съветниците да не ги приемат, да искат те да отпаднат от дневния ред на точките. Аз разбирам мотивите на наши колеги, които искаха определени проекти да отпаднат, защото няма достатъчно прозрачност. Това е, което искахме ние от ПК КВПМХ. Излезте и си го кажете, няма какво да крием, това е ОбС, тук трябва да има дебати и трябва да се казват нещата точно с имената им.

Канев / реплика / - Г-н Зафиров, доколкото аз разбрах смисълът на вашето питане е дали има полза от тези пари, които ще се вземат, за данъкоплатците дали има полза. Има полза, защото самите хора, които ги взимат парите, са също данъкоплатци.

Данкинова – Както казах в предния коментар прогнозния бюджет, който вече е почти готов за това предложение е около 480 000 лв. и собственото участие на общината е 5% от това, т.е. общината ще участва с минимума, който се изисква по този проект. Такова е виждането ни в подготовката на това проектно предложение. Решението е записано по този начин, защото точно такива са изискванията на насоките. За съжаление решенията, които ние ви предлагаме да вземете не можем да преформулираме, те са изписани в насоките и трябва да бъдат взети по този начин. Що се отнася до персоналните коментари към мен аз смятам, че не е начина и момента да отговарям на тези въпроси. Сега при всички случаи, ако аз съм проблема на тази община и на този ОбС, моето присъствие тук е най-лесно решимо г-н Зафиров. Поискали сте справки, възложила съм на колегите да изготвят кои хора работят по екипите и какви средства са получавали в този тригодишен период, и тази информация ще я получите. Подготвяме и всички останали неща. Използвам повода да кажа във връзка с този, тъй като коментирам това, което предстои да предадем, че трудно ще бъде изпълнено решението да представим пълен отчет за изпълнението на бюджета към 10.12.2010 г. Тъй като, както добре знаете това е консолидиран бюджет и той с е сформира от отчетите на всички второстепенни разпоредители и техния срок за представяне е 10.12.2010 г. Днес сме ги информирали, че трябва да работят по-бързо и да ги представят до 05.12.2010 г., но не съм убедена, че това ще стане, ще направим всичко възможно. Ако въпроса ви е специално по този проект, от този проект г-н Зафиров, не получавам никакво възнаграждение и няма как да получавам.

Зафиров - Г-жо Данкинова, тук виждам, че Вие сте го внесли това предложение и отчетно се вижда печата на този проект, за разлика от други предложения. Такова е предложението за бюджета, то няма печат. По-късно ще говорим на тази тема обаче. „Съгласно Насоките за кандидатстване всяко проектно предложение, трябва да бъде придружено от Решение на  съответния ОбС”. Искате от нас да вземем решение и ни налагате съответното решение. Аз това много добре го разбирам, не се притеснявайте толкова. Не Ви питах точно за този проект, а за всички проекти, въпроса ми беше общ. За това сте зам. кмет, като дойдете пред ОбС да отговаряте. Нищо лошо няма в това да има яснота и гражданите на Ямбол, да са наясно какво става в тази община. Това е една откритост на управлението, това е характерно за откритото управление. В противен случай то става закрито управление. А вие навярно не искате да закривате управлението, искате още един мандат да управлявате. За това, аз не мога да разбера как може да има праг и да пише минимум 5%. Ако се окаже, че този минимум не трябва да бъде под 5% тогава не знам какво обяснение ще ми дадете.

Миланов – Подлагам на гласуване предложението на г-н Банков за отлагане на точката за следващото заседание.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 14                        против – 10                          въздържали се – 7

Не се приема.

Миланов - Уважаеми колеги, има процедурно предложение за проверка на кворума, гласувайте с пултовете, независимо как.

Приложена е разпечатка с кворума – 33 съветника.

За протокола г-н Миланов присъства.

Миланов - Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията. Има ли противно мнение? Няма. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

      Гласували      за – 24                        против – 5                             въздържали се – 4

Приема се.

Миланов - Подлагам на гласуване анблок предложението на вносителя.

      Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

      Гласували      за – 20                        против – 8                             въздържали се – 5

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1. Общински съвет -  Ямбол  дава съгласие Община Ямбол да кандидатства по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. , Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-07/2010:  „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, с проектно предложение:  „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на община Ямбол”.

2. Приема финансовото участие на общината да бъде осигурено от собствени   средства съгласно договора по процедурата, а именно минимум 5 % собствен принос.

3. Задължава кмета да предвиди с проектобюджета за 2011 г. необходимите средства за обезпечаване на собствено участие, с които се кандидатства по проекта.

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно промяна бюджета на Община Ямбол за 2010г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя представя предложението по приложения материал. Няма допълнения.

ПК БФМДТ – Приема направеното предложение.

Миланов – Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения.

Зафиров – „Приемане на промяна на бюджета на община Ямбол за 2010 г.” „Уточнения годишен план на бюджета на община Ямбол към 31.10.2010 г. е в размер на 42 048 563 лв., което е с 567 756 лв. повече спрямо приетия от ОбС актуализиран бюджет на общината към 23.07.2010 г. Актуализациите за посочения период включват допълнително предоставени субсидии...” Какви са точно? Конкретизирайте, когато ни давате информация в ОбС, за да сме наясно. „Неотложно решаване на проблеми...”, започваме в самото начало на бюджета на община Ямбол, „...към 30.10.2010 г. предвид възникналите неотложни за решаване проблеми...” Кой е неотложния проблем, покрива на ЦДГ? „Данък върху превозните средства и други данъци с размер на очакваното им преизпълнение от 402 000 лв.” Какво означава това, че неправилно сте планирали ли? По нататък продължаваме „Промяна на годишна задача”, „Ремонт на санитарни възли – зрителна зала Община Ямбол – намаление на годишната задача с 23 000 лв.”, намалена с 50%. От 40 000 лв. ги правите 23 000 лв. това означава, че някой не е могъл да си вземе комисионна ли, какво да разбирам? „Ремонт физкултурен салон на ОУ „Хр. Смирненски” – намаление на годишната задача с 60 000лв., от 125 500 лв. на 65 500 лв.” отново се намаля на 50%. Това означава, че фирмата, която е взела не е била предвидена да го направи за голямата сума ли? Защо? Нещо недоумявам. „Ремонт покрив на ДДЛРГ „Юрий Гагарин” – намаление на годишната задача с 48 000 лв., от 85 000 лв. на 37 000 лв.” Над 50% намаление. Аз се обърках вече. Пак неправилно планиране. „Други източници за финансиране на капиталови разходи”, „намаляване на годишната задача на „Изграждане на учрежденския архив” с 25 000 лв., от 50 000 лв. на 25 000лв.” Какво означава това? Тук има съветници, които се занимават със строителство и могат да ви разкажат. Продължаваме и стигаме до тук след красиво написаните слова кмет на община Ямбол и т.н., подпис. Къде е печата г-жо Данкинова? Отново ли използвате мастило, което не излиза на вашата машина? Кажете ми от къде го купувате и аз да си купя такова мастило. Ето ви едно питане на 31.03.2009 г., Вие не се учите от грешките си г-жо Данкинова. На 31.03.2009 г. съм внесъл едно питане. Вижте какво гласи то: „В община Ямбол определени ли са длъжностни лица, които съхраняват, полагат печати?”, „Определени ли са документи, които се подпечатват с тях?” Това документ ли е, който трябва да се подпечата? Ще ви зачета какво сте ми отговорили, това му е хубавото на питането, че като ти дадат отговор вече можеш да четеш какво ти пише. Вие сигурно за това на повечето общински съветници не им давате отговор. „Положения правоимащи длъжностни лица, печат върху документите не влияе върху юридическата валидност, а удостоверява единствено автентичността на положения подпис.” Това сте го написали вие. Аз питам сега, това е моето основно питане. Автентичен ли е подписът на кмета Георги Славов на това предложение, щом печата удостоверява автентичността. Вие сте ми го написали този отговор. Но тук отговора е с печат.

Бъчваров – Моят въпрос се отнася до този списък, който е на втората страница от материала, в местна дейност 122 „Общинска администрация”, в който са написани няколко обекта, които би следвало да бъдат обекти на техническа и социална инфраструктура. Първо това проектиране изпълнено ли е или тепърва ще предстои, т.е. тепърва ще се плаща? Второ, кой определя приблизителната стойност на предвидените проекти? Как се определя? Конкретно въпроса ми е за „Проектиране „Преустройство на галерия „К. Кръстев” в информационен център” и стойността е 18 000 лв. Или това, което беше за националния археологически комплекс „Кабиле” там е една стойност от 78 600 лв. Как става това?

Данкинова – По отношение на обекти, които са с намаление на годишните задачи са постигнати цени в резултат на проведени тръжни цени. И те, тъй като вече са финансирани, заемат позиция в списъка такава, каквато е вече в окончателната им стойност. Дали това е много намаление или малко намаление, доста динамични са процесите. Знаете, че е имало ситуации в предходните години, когато сме коментирали, че в резултат от тръжна процедура се получава известно завишение на строителен обект. Така или иначе прогнозните КСС се изготвят от експерти на общината и планирането се извършва на база на тези прогнозни цени. Обикновено от изготвянето на тези прогнози до тяхната реализация минава доста дълго време и това е обяснението. Аз не намирам нищо лошо в това, че е постигнато намаление на цените. По отношение на обектите за проектиране, които са заложени тук, вече конкретно, поименно, по-голямата част от тях са от обекти свързани с проекти, по които предстои да се кандидатства или за някои вече се е кандидатствало. И пак по същия начин за тези, които не са възлагани и не са изпълнени се предвижда някаква прогнозна цена, която да е съобразена с добрите практики и тя се подава от специалистите от отдел ТСУ. По отношение на тези, които са изпълнени и проектирани в резултат на постигнати резултати от процедури. Това е, което мога да кажа по зададените въпроси.

Миланов - Не разбрах само дали подписът на кмета е автентичен.

Данкинова - Аз лично не бих искала да коментирам този въпрос. При мен е копие от заведения материал с резолюциите на Председателя на ОбС и то е с прекрасно виждащ се печат.

Миланов - Печата е блед и не е излязъл на ксерокса.

Данкинова – Ето това е копието, което съм получила от ОбС с резолюцията на г-н Председателя, с подписа на г-н Славов и с печат на кмета (показва). Съжалявам понякога наистина има проблем с тонерите, възможно е да се случи това. Смятам, че материала е надлежно внесен с подпис и печат, така както се изисква.

Зафиров – Ако беше друг съветник, щеше да каже „това е хубавото на този ОбС, на едни машини излиза печат, на други не”. Г-жо Данкинова, Вашата работа тук е да убедите ОбС да подкрепи това предложение. Обаче, когато ОА ти отговаря, че печата осигурява автентичност на положения подпис, тогава всеки един общински съветник се съмнява дали това предложение е с автентичен подпис. И дали това предложение е това, което е. Много добре се изказахте, много кратко и нищо не казахте. „В резултат на проведени процедури”, много хубави думи използвате „процедури”, научили сте ги, браво. „От изготвяне на тези прогнози минава дълго време.” Колко време минава г-жо Данкинова? Управлението ви свърши, то времето ви било дълго. „Не намирам нищо лошо да има намаление”, намирам лошо, когато не планирате правилно един бюджет. Знаете ли какво означава, че там, където ние трябва да дадем в началото на годината и вие казвате, че няма средства и трябва да подпомогнем благодарение на това лошо планиране, ние не можем да помогнем. А сега намаляте с 50%. Има лошо да не планирате правилно, това ви е работата да планирате правилно в тази община и да ни убедите тук да ви приемем предложението. 50% намаление е много лошо, вярвайте ми. Аз намирам, че е много лошо.

Миланов - Уважаеми колеги, имате думата за реплики.

Симеонова / реплика / - Г-н Зафиров, аз също съм на тезата, че когато се планира трябва да е максимално точно, близо до сумата, която би следвало да бъде разходвана. За съжаление в момента в страната текът едни процеси донякъде инициирани от централната власт. Г-н Бъчваров, ще ме поправи, ако греша, но вече ги няма осреднените показатели, разходни норми и всякакви други неща, които преди заверяваше Министерството на регионалното развитие. И които преди служиха, като твърда база, на която всеки, като седне и като си сметне беше много близо с разлика от 5% до 10% в така слаганата отгоре печалба, до разходните норми. И съответните стойностни сметки бяха много близо до реалното изпълнение на поръчките, когато касаеха услуги и строителство. За съжаление в момента много съдилища се борят с това нещо. Може да видите изкопни дейности по 9 лв. и по 190 лв. Възможността фирмите сами да си правят анализните цени, с които кандидатстват в поръчките, закона е допуснал, те се възползват от това нещо. Така че, трябва да си истински пророк наистина да можеш на средни пазарни цени да пророкуваш нещо, което ще се изпълни в рамките на 9 до 12 месеца на година. Аз намирам за позитивно това, че Община Ямбол сега намаля. Щеше да ни е много по-неприятно, ако са писали КСС с много малки стойности и сега правихме обратната процедура да завишаваме някои пера, където е можело да знаят предварително, че няма да им стигнат парите. Но мисля, че е редно този път да обясним на гражданите на Ямбол, че парите с всякакви усилия са били свалени надолу от предвидения минимум и то са били намалени с до 50%. Така че, извършените ремонти да са качествени и да бъдат дадени възможно най-малките суми.

Зафиров / дуплика / - Аз се радвам, че имаме такъв общински съветник, такъв колега, който толкова живо се интересува от нормативните документи и е толкова наясно с нормативната база при строителството. Г-це Симеонова, Вие като председател на групата на ГЕРБ, трябва да помагате по-усърдно на ОА, когато правим бюджета на община Ямбол. Надявам се, че вие ще дадете вашите предложения да не допускат такива грешки от по 50%. Да не стават сумите от 50% на 25%. Осреднени показатели, да си пророк щеше да е лошо, парите са били намалени, браво това са проницателни мисли. Вие даже и пророкувате, какво ще бъде оттук, нататък. Разбирам ви, не е лесно да си пророк в тази община. Но на мен знаете ли това на какво ми прилича. Това ми прилича, че след като видяхте, че за водопровода дадохме близо 50% повече сега пък с новата корекция в бюджета искате да ги намалим с 50%. Значи на едно място ги завишаваме, на друго ги намаляваме. Дадохме за един водопровод, който струваше 2 500 000 лв., 4 500 000 лв. Обаче дребните ремонти от 50 000 лв. ги намалихме на 25 000 лв. Аз мисля, че тази промяна на бюджета в момента е едно измиване на очите. Гледате да ги намалите сумите в момента или не сте намерили подходящите фирми, които да ви свършат работата и сега ги намалихте на 50%. Не искам да казвам и за разлика от вас да квалифицирам някой, да казвам, че той е лъжец. Напротив, моето мнение е, че трябва да работим всички заедно и да можем да се изказваме от тази трибуна. Но, когато човек види 50% намаление в едно планиране на бюджета, тогава е нещо страшно наистина. Вярвайте ми едно неправилно планиране на бюджет означава едно единствено нещо, че ОА не си е свършила работата, както трябва. И тук е ролята на ОбС, на коректив. Органът, който приема общинския бюджет, да помага.

Банков / изказване / - Това, което ни се предлага е може би нещо рутинно, което трябва да стане. За разлика от други материали, които сега гледахме мисля, че тук добре са предложили нещата. В този смисъл да стане ясно за какво става въпрос.  Не бих се съгласил с някои тези на малко преди мен изказващите, че с тръжните процедури могат да се завишат някои стойности. Мисля, че все пак и в Закона за обществените поръчки е казано, че може да се прекрати, когато се завиши, а не на всяка цена да се сключи. Същото беше казано и по повод на проектите, че цените са постигнати, предполагам, че за онези 18 000 лв. става въпрос в резултат на процедури. Защото не е нормално за една промяна, за преустройство, преди малко г-н Бъчваров говори за галерията, за 18 000 лв. да се оправи една стаичка. Да се проектира само. Това е само проект, не е изпълнение. Смятам, че за тези 18 000 лв. ще се направи дори това, което трябва да се направи. Не знам защо се увеличава с 35 хиляди и 400 и няколко лева се увеличава стойността на общия устройствен план, който се прави. Тъй като, аз разбрах от колегите, които са присъствали, че още нищо няма по него и защо го вкарваме тази година, дали всичко ще разплатим още, когато не е готов планът. Доколкото разбрах догодина по някое време ще стане готов планът. Как се плаща и що се плаща? Така че същото нещо, което буди съмнения, аз така ви го нахвърлям без въобще нещо конкретно да имам по тези неща, но ми е интересно укрепването на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий”, което се прави. Има север и изток, два обекта, там по 12 000 лв. Защо не е станал един обект? Може би трябва да има двама изпълнители. Нали на два обекта е разделено? Аз го видях на два обекта север и изток, отделно са описани. Но това са дребните неща. Основния проблем е, че ние, когато правихме и приемахме бюджета тук ни убеждаваха, че при залагането на 260 000 лв. за добиване на нематериални активи §53, т.е. проектирането, трябвало да се даде така. И когато ние апелирахме, че трябва да видим проектите, тези проекти не бяха дадени, не бяха заложени. Както сега казват по бюджетни параграфи, по функции, икономически характеристики и т.н. А сега изведнъж, в този момент, ноември месец към началото на декември ни се предлага „съгласно изискванията на нормативната база, бюджетни разходи се определят по бюджетни функции и параграфи”. Аз мисля, че тези същите изисквания бяха февруари, март, когато правихме бюджета. Но тогава с цялото ми уважение като ОбС, те обикновено така ни уважават, насилствено ни казаха – „така ще бъде” и така го направиха. Обаче има ред за отчета. И сега ни се предлага ние да утвърдим вече, нещо което администрацията е извършила. Нещо, което е реализирано, доколкото разбирам тук в голямата част, т.е. ние ставаме съучастници в едно нарушение. Не знам как посмяха ОА да ни посочат тези суми, като говоря за стр. 6, точките 11, 12, 13, 14 и да ни посочват, че 140 000 лв. са разходени по проекти, по които ние щяхме да кандидатстваме, ама не кандидатствахме, защото преценили нещо. Изглежда истината е съвсем друга. И сега веднага ни се предлага т.1, под друга схема да кандидатстваме пак. Като 6 315 000 лв. са заложени като прогнозна цена, от които 5% ние ще платим, това са 300 000 лв. Ами тези 140 000 лв. къде са, които вече сме ги разходвали? Тези проекти предполагам, че са работили във връзка с първоначалния проект, който е бил, по който ние кандидатствахме в началото на годината мисля, че беше, то е отбелязано. И наистина там е заложено в първоначалния проект, когато говорихме и ни се приказваше, че едва ли не е едно и също. Но те са ни дали старото и новото предложение и са ги сложили листче, зад листче и се вижда, че не е едно и също. Елементарно се вижда, че не е едно и също. Тъй като в новия проект, с който ние ще кандидатстваме, стария го забравяме, никой не ни е питал, че там сме имали разходи. И от цялата работа идва, че парите от новото кандидатстване, че парите, които ние сме ги разходвали за „Кабиле”, ние сега няма да кандидатстваме за „Кабиле” в новото кандидатсване. „Кабиле” е заложено с реставрация и поставяне на съответните туристически маркировки. Това е заложено в проекта, който ни беше предложен в т.5 мисля, че беше. А тук в „Кабиле”, когато е разработен прекия проект, той и тук между другото е даден, разработен инвестиционен проект за национално археологичен комплекс „Кабиле”, 49 600 лв. са похарчени и е направен проекта, който ние няма да оползотворяваме. Така че, това е грубо неуважение към нас, като общински съветници. Просто това е едно предварително харчене, което сега ни се предлага да узаконим. И аз ви предлагам специално в тази част бюджета, решенията, които се предлагат, специално и предложенията в тази част ние да не ги одобряваме. В частта, която касае Функция 7 „Почивно дело, култура и религиозни дейности”, „дейности 759 „Други дейности по култура” §53-00 „Придобиване на НДА”. Може да ги видите в приложението те са на последната страница на Приложение № 2, накрая на Приложение № 2, последното IV, Функция № 7. Всичките 145 000 лв., които са заложени ние да не ги одобряваме. Сега да си стоят, те са си ги разходвали, като дойде края на годината ще видим. Може би ще ни дадат обяснение и в тази информация, която ще ни дадат какво са разходили и какво са правили администрацията. Но реално това са и за Безистена тези 63 000 лв. разходени като проект, който не се знае въобще ще стане ли, няма ли да стане, защото досега винаги се говореше - Вижте какво ние кандидатстваме, влизаме, а пък след това вие ще гледате проекта, всичките неща, по които ще взимате решение. Аз си спомням, че за Безистена сме взели само решение за кандидатсване по еди коя си програма, друго нищо не сме взели. Но едновременно с това, ето тук 140 000 лв. са излезли, точно по този проект са излезли. Ами по новия дали няма да разходим още средства? Те извън нашите участия ли ще бъдат или ще бъдат в самоучастието, което ще има? Предлагам ви точно тази част от Приложение № 2 да го направим в т.12 от проекта за решение на стр. 8 от предложението да се допълни след Приложение № 2 „Одобрява промените по Разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2010 г., съгласно Приложение № 2, без тези по Функция 7„Почивно дело, култура и религиозни дейности”, „дейности 759 „Други дейности по култура” §53-00 „Придобиване на НДА”, т.е. това, което ви казах в таблицата. Ние одобряваме по приложението, което е, защото така е формулирано решението без тези, които касаят тези обекти. Освен това в т.15 от проекторешението ние взимаме обикновено решения да ползваме заемообразно средства от Фонд приватизация. Хубаво е станало, че на същата стр.8 е дадена актуализираната план сметка на извънбюджетни средства, приватизация, от която излиза, че към момента има остатък 7 151 лв. Всичко трябва да им е 94 076 лв., от които 54 743 лв. от специален фонд за придобиване на ДМА и инвестиции – 91%, и фонд за покриване на разходите по приватизация – 9% там са 39 333 лв. Колеги вие не знаете, защото ние през тези години в ОбС не сме използвали Закона за приватизацията, ние не сме извършвали приватизация на обекти. Там условие е, че, когато се продадат обекти по Закона за приватизацията, тези средства се разпределят точно по този начин 91% отиват само за ДМА. Докато, когато продаваме по ЗОС там средствата могат да отидат и за други разходи. И не случайно администрацията се е насочила към ЗОС, тъй като там по по-лесен начин нещата се правят. Докато в Закона за приватизацията са предвидени стъпките, които трябва да станат. Защо тези 54 743 лв., а в някои случаи и тези 40 000 лв. по покриване на разходи по приватизация не са използвани досега? Тези пари са от 2007 г., те не са мърдани. Защо ние не ги разходваме наистина да придобием от тях някакви ДМА и инвестиции да направим, както е дадено в този специален фонд. Просто тези пари през този период се държат на сметка, за да може заемообразно, когато ни потрябват ние да клъвнем там. Т.е. ние не изпълняваме закона, не правим инвестиции, не правим покриване по разходите за приватизация, защото ние извършваме и такава, а използваме заемообразно, взимаме по едно такова решение. Крайно време е да пресечем тази практика, защото аз зададох един въпрос, че ние с тези пари 7 000 лв. налични и евентуално, които могат да дойдат 54 000 лв., ако те някъде са дадени по някои проекти и се възстановят случайно до края на годината, нали въртят се. Ние искаме да покрием едни проекти с обща стойност едните са 180 000 лв., а другите са 247 000 лв., общо 300 000 лв., 400 000 лв., т.е. с тези 50 000 лв. ние да финансираме, докато ни платят другите. Като един от проектите, който е със 140 000 лв., аз мисля, че теглихме по Фонд ФЛАГ, средства за социалния център. Ние за ремонта и оборудването на центъра за социални услуги имаме по ФЛАГ, не знам какви средства и въпреки това искаме да покрием някакви разходи. Моето конкретно предложение е т.15 да отпадне, като двата проекта, за които се иска да бъдат финансирани заемообразно да оставим тази възможност, но да ги вкараме в т.16, като т.16.8 и т.16.9. Т.16 е същото решение, както за временни безлихвени заеми, предоставено от резерва на местните дейности. Това, което е в резерв да се ползва точно за тези проекти, а не да се ползва Фонд приватизация. Фонд приватизация е крайно време да решим какво ще реализираме, какви инвестиции ще направим, а не да го ползваме, като една заемообразна сметка, която постоянно да въртим. Или ще реализираме, или ако считаме че нямаме нужда от такъв фонд да го закриваме. Да вкарваме парите в бюджета и да го закриваме. Но да го държим по този начин само да си правим някакви врътки не бива, закона гласи друго. Проект „Разработване и прилагане на интегрирана географска информационна система в администрацията: се покрива със т.16.3. Проект „Техническа помощ за създаване на система за интегрирано управление на отпадъците в регион Ямбол”, това за депото ли се отнася? Дайте го на Лечков, той ще го управлява, доколкото разбрах той е председател там. Да му дадем всичките пари и той ще ги оправи, той знае как да ги оправи. Предложението ми е тези точки да бъдат в резерва. Мисля, че ние не трябва да утвърждаваме това, което ни е дадено, като проектите особено тези, които са разработени. Мисля, че следващия път, когато актуализираме бюджета колегите ще ни дадат повече информация. Ако ние тръгнем да узаконяваме неща, които са направени без да ни питат, е всеки си носи отговорността за себе си разбира се. Но крайно време е, освен това ни остава една година да покажем тук уважение едни към други и да видим, че има и уважение към нас. Не може в началото на годината да ни се каже вие няма да се интересувате, това не се изисква, така го даваме, а в края на годината, когато трябва да се отчете веднага да ги снасят нещата. То навсякъде за всяко нещо има видьов ден. Защото така или иначе тези проекти трябва да се разплатят, а пък те може и да са разплатени. Но намеренията са такива, когато ние ги вкарваме, иначе не могат да се усвоят. Защото ще стане от къде ги разплащаш, когато ги нямаш в списъка си. А сега вече списъка го има, дори и някой специализиран орган да го гледа ще каже, че е в списъка. Предлагам ви да направим тези решения, утвърждаваме бюджета като цяло без тази част от Приложение № 2, които касаят тези обекти и заемообразното ползване на средства по първата безлихвен заем, да се финансират и горните проекти, които бяха по приватизацията, но от резерва да се поемат. Предполагам, че догодина вече ОА ще ни предложи да ги реализираме. Тъй като в момента виждате този Фонд приватизация е 7 000 лв., той не се знае във времето кога ще се напълни с тези средства. Ние сме гласували, не знам до кой месец сигурно сме гласували да се върнат тези пари. Те като се съберат, ние това можем да решим наистина да финансираме нещо, каквото е необходимо и каквото преценим, че можем да направим с тези пари. Защото те са за това, те не са да подпомагаме нещо друго, а да правим инвестиции, то е записано.

Бъчваров – Това, което се поиска на една от предните сесии тези 250 000 лв. да бъдат разшифровани, сега се дава това разшифроване, което за жалост при мен възникват основания по отношение на първо, непознаване на пазара на проектантския труд. Това е най-меката дума, която може да бъде казана. Защото в момента кризата, която засегна строителството се отрази достатъчно дълбоко и в проектантската дейност. И да се правят проекти за преустройство на едно такова помещение, като тази зала, дори по-малко, да му се смени предназначението за 18 000 лв. едва ли не е почти престъпно. Цената на едно такова преустройство е не повече от 2 000 лв., колкото и да надуват проектантите цените. Това буди у мен съмнения, че тук се борави с кръг на приближени хора около ОА. Проекта за националния археологически комплекс „Кабиле” имах възможност да бъда запознат с него. Това, което беше показано, не искам да омаловажавам труда на колегите, които са ландшафтни архитекти, т.е. озеленители, но това, което беше показано в никакъв случай не може да бъде тази грандиозна сума от 53 000 лв. Само за ваше сведение плана на ЦГЧ на гр. Ямбол, което е една изключително отговорна и трудоемка работа е 50 000 лв., това буди безпокойство. Има ли общината визия колко струва един проект или просто се надписват гигантски суми, защото не се плаща от техния джоб? Ако техническия отдел възложат те като инвеститори този обект ще платят ли тези суми, които са записани тук? Това е многократно завишено, твърдя ви го, защото аз също съм проектант и познавам добре нивото на проектантския труд, т.е. пазара на проектантския труд какъв е в настоящия момент. Извинявайте, да искате тук ОбС да узаконява, за мен това е безобразие, това просто няма да стане с моето участие, аз няма да гласувам. Моля, колегите общински съветници да си помислят преди да натиснат зеленото копче.

Канев – На мен ми се струва колеги, че специално за Безистена участваме по три програми. Едната беше трансгранично сътрудничество. Нещо, на което аз си спомням думите на г-жа Данкинова, че, ако не участваме по тази програма никога Безистена няма да стане. Другата сега е „Регионално развитие”, а третата програма, по която ще участваме е правосъдие, явно нататък отиват работите. Хвърлят се някакви средства и се разплащат проекти за стотици хиляди левове, а всъщност има готов проект. Сутринта обърнах внимание Трифон Леров и Николай Султанов имат един прекрасен проект, който се намира в ОА. Въпроса ми е защо не го използваха този проект, на който авторите му щяха да искат съвсем скромно възнаграждение? Те дори бяха готови и да го дарят. Къде изчезна този проект, какво не им хареса на ОА? Нима там има специалисти, които могат да оценят достойнството на проекта. Те си хванаха там разни проектанти, прибраха си парите и едната програма умря. Скъсаха се да ходят до Турция, да съгласуват, пред очите на г-н Зафиров даже, изработването на такъв унизителен за него проект. И най-накрая това нещо някак си се забрави. Отделно искам да ви напомня, че при нас едва ли проектирането струва по-скъпо от строителството. Имаме много примери в това отношение, които могат да се дадат. И понеже Галина Симеонова се чуди дали има осреднени норми или няма, има разбира се, как да няма. В едно строителство има частна ставка, има печалба, има цехови разходи и като се вземат, те се знаят, ето ви ги нормите. Като се вземе най-високата и най-малката, а материалите, ами има доставчици. На всички доставчици цените са почти едни и същи. Никакво затруднение няма да изпитате, ако искате да си направите такъв вид гимнастика да разберете долу горе какви са цените, които трябва да се залагат. Но това трябва да се прави и да стане наистина практика в общината. И обърнете внимание тук една малка зала се дава за проектиране, а там един водопровод се дава на инженеринг. Точно там, където трябва да се извърши това проектиране се прави така наречената инженерингова схема. Тази красива думичка толкова много ги зарази, че много малко от тях знаят, че при инженеринга, проектанта играе ролята на изпълнител. А всички нормални проектирания са тогава, когато проектанта е привлечен от инвеститора. Такъв малък обект, спокойно може да го дадете на инженерингова схема, а вие давате 18 000 лв. за проектиране и ако изиграете един търг правилно сигурно изпълнението ще бъде по-малко от проектирането. Не мога да разбера къде отиват тези колосални суми, които тук непрекъснато ги говорим, и съмнението, че някой трябва да ги подплати, нашите съмнения да излязат с нещо много по-ясно. Въпроса ми е към ОА, ако обича г-жа Данкинова, да ми отговори. Къде се изгуби този проект на двамата творци, с които нашата администрация твърде обидно се отнесе към тях? Защо сега се привличат на два пъти друг вид проектанти, какви са критериите? Кой ги прибира всички тези неща? Ето това са въпроси, за да може ние наистина да гласуваме спокойно.

Данкинова – Правя следното уточнение, няма два, пет или двадесет проекта за Безистена. Вярно е преди не помня колко време, тъй като се отвори схемата за трансгранично сътрудничество и съществуваше възможност тази сграда да бъде обновена и превърната в културен информационен център, какъвто е проекта и на уважаваните ни съграждани Султанов и Леров, каквото е като цяло искането на по-голямата част от общността при всички правени срещи, публикации и анализи и тогава ние предложихме да се кандидатства по тази схема. За съжаление тази схема беше отложена и не е било започнато проектиране и кандидатстване по нея, тъй като тя беше отложена. Поради взетото решение, връщам малко хронологията, община Ямбол организира архитектурен конкурс за проектна идея. Тъй като проекта на г-н Леров и г-н Султанов, не представлява работен инвестиционен проект, то е само проектна идея за това какво да се случи в Безистена. В последствие след отварянето на схемата за туристическите атракции ние внесохме предложение в ОбС, което беше подкрепено община Ямбол да кандидатства по тази схема с два обекта. Единия, от които Безистена и другия „Кабиле”, с идеята и целта те да се превърнат в привлекателни обекти за туристите, за гостите на града и да подпомогнат неговото икономическо развитие, като цяло, а също така да подобрят и облика му. В този период беше възложено и проектирането на Безистена, също така и проектирането на „Кабиле”. Вярно е, че ние не внесохме окончателно проектното предложение по тази схема и многократно беше обяснено защо. В първата схема бяха предвидени само 30% от общите средства, които бяха предназначени за тази операция и тогава съфинансирането на общините възлизаше на 15%. Докато не беше тя затворена, беше обявено отварянето на съфинансиращата схема, но в нов период с остатъка от средствата за нея, където финансирането на общините, собствения принос падна на 5%. Ръководството на общината прецени, че това е доста по-изгодно, такова решение взеха още около 20 общини, които имаха готови проектни предложения и отложиха кандидатстването си за тази нова схема, за която между впрочем имаме внесено предложение, което вие да одобрите и което вие отложихте днес. По принцип това решение за тази схема не се отличава съществено от предходната. Разликата е в процентното участие на общината, което от 15% пада на 5% и малки промени в насоките, с които ние се съобразяваме, за да отговорим на изискванията на схемата. Няма нито първи, втори или петнадесети проект за Безистена. Има един единствен проект, който се работи, той беше внесен за одобрение в НИПК. Имаше несъществени забележки, които проектантите отразяват. Проекта за „Кабиле” беше одобрен от НИПК и също с несъществени забележки, които биват отразени. Във връзка с новата схема допълваме проекта само с едно проектиране за реставрация и рехабилитация на две от основните архитектурни забележителности. Тъй като в предишната схема това не беше допустимо, което сега е допустимо и носи съществен бонус и е особено важно да бъде направено, за да може точно тези обекти да изглеждат по по-привлекателен, по по-атрактивен начин и наистина да бъдат добър пример за развитие на туризъм. Това е по тези проекти, които коментирахте толкова много. Те са същите проекти, които са изготвени, когато имахме решение на ОбС да кандидатстваме по първата схема и просто се финализират, за да може да бъде подадено проектното предложение с втората схема. Между впрочем подготвяме и ще внесем при вас след проведени разговори с Министерството на културата, ще внесем в ОбС искане за започване на процедура за предоставяне на права за стопанисване и управление на архитектурния резерват „Кабиле”, музея и археологическата база, които в момента са изключително държавна собственост с управление на Министерство на културата. По отношение на преустройство на галерията, този проект не е възложен. За съжаление проектното предложение да кандидатстваме по тази схема не е включено в този дневен ред, надявам се да бъде гледано на следващата сесия на ОбС - Ямбол. За да има възможност, разбира се, ако вие прецените общината да участва и по тази проектна схема. Това е една прогнозна цена, която сме записали за проектиране и подготвяне на документация. И ще обявим в камарата процедура за предложение за изготвяне на този работен проект. Предвидихме толкова средства, защото става въпрос за работен проект, който трябва да има в абсолютно всички части, тъй като се констатира, че тоалетната, която съществува в момента там е незаконно изградена, т.е. тя не съществува никъде по строителните книжа. Но с този проект тя трябва да има всички части, за да може да бъде направен ремонт и тоалетната да я има като такава, и да извършва своите функции за посетителите. Едновременно с това не става въпрос само да се ремонтира това помещение. В резултат на разделението и реституцията на този голям обект отзад има една прилежаща складова площ от почти 40 кв. м., която към момента не е присъединена към този обект, стои запечатана отвсякъде. Трябва да се вземе решение в рамките на изготвянето на проекта как да се случи това, така че функционалността на това помещение също да бъде достатъчно добра и да бъде използвана, а не просто да стои така отзад. Поради тази причина колегите предложиха да бъде ориентировъчно записана тази цена, тъй като не става въпрос само за работен проект. Надявам се да постигнем както г-н Бъчваров каза, някой да се съгласи да го направи и за 1 000 лв. Но става въпрос за пълен работен проект с всичките му части включително знаете пожарна безопасност и всички останали. По отношение на ремонта на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий”. Едната част от сграда е преходен проект от миналата година, а другата е от тази година. Не е разделение на проекта, просто по този начин влезе в капиталовия списък. По отношение на това защо правим работни проекти за тези обекти, които сме посочили тук, а по други се кандидатства с инженеринг. Няма абсолютно никакъв шанс да се кандидатства, по която и да е програма без да има пълен работен проект включително с издадено строително разрешение, т.е. няма как и това е задължителна процедура. Имаше схеми в началото на 2008 г., където се допускаше кандидатстване с идейни проекти и ние кандидатствахме по този начин. Такъв е случая със социалния комплекс, работния проект беше изготвен в последствие. Но от тогава насам всички инвестиционни схеми са отворени единствено и само с финализирани работни проекти. Разбира се разходите, които са извършени за всички дейности по проектирането. Като се започне от геоложко заснемане и някакво друго заснемане всички други части, работните продукти, докладите за съответствие и т.н., са разходи, които са част от общия проект, т.е. те участват в общата схема и всъщност не увеличават неговия размер. Конкретно по питането на г-н Банков дали нашето участие от 5% по този проект с туристическите атракции ще се увеличи с още толкова, колкото сме дали за проектиране, не. Когато бюджета на проекта представлява сумарно всички разходи предварително свършени за подготовка на това предложение и тези, които ще се извършат в последствие. Така че, собственото ни финансиране участва по някакъв начин и в тези разходи, но не се изисква то да бъде определено, че се използва точно за този вид разход. За това не е описано по този начин. Собственото участие не се увеличава. По отношение на Фонд приватизация. Вие имате решение с приемането на  бюджета средствата от Фонд приватизация да се използват за временни заеми за финансиране на някои от проектите в това число и на този проект за техническа помощ и към момента има част, която е използвана. Не е вярно твърдението, че  във фонда има 7 151 лв., защото, ако погледнете колона приход в нея има суми, които са със знак минус и това са установените в рамките на 2010 г. средства. От отчета, който и на г-н Банков е представен към 30.10.2010 г. се вижда, че наличните средства във Фонд приватизация са 207 849 лв. Но няма как и вие много добре знаете да се изпълняват одобрените спечелени от общината проекти без те да имат източници за финансиране, докато се възстановят средствата от оперативните програми. В тази връзка с цел вземане на по-малък размер външни заеми ние търсим възможност да използваме наличните собствени средства. Към този момент няма решение Фонд приватизация да бъде използван за някакви други цели. Така или иначе, такова е неговото предназначение за инвестиционни цели, но заемите, за които той се използва са също свързани с инвестиционна дейност. В тази връзка апелирам да запазите това предложение, защото ние, както виждате използваме този ресурс за финансиране на няколко проекта, чиито обем е много по-голям. Като правим разчет на паричните потоци и когато по един проект средствата се възстановят те да бъдат използвани по друг, за да може да се постигне някаква максимална ефективност на използване на паричния ресурс. Във връзка със социалния комплекс защо планираме средства за обзавеждане. По този проект не бяха допустими средства за обзавеждане, а само за оборудване, което е свързано със строителството. В тази връзка, за да започне да функционира той и социалните услуги, които съществуват и трябва да се преместят, да работят там трябва да получат оборудване. Някои от тях ще пренесат оборудванията, които имат. Но и двете са услуги, които се намират в много малки помещения, имат потребности и средствата, които планираме за оборудване са от техните средства, от средствата на самите услуги, които са допустими да бъдат използвани за това. Те не са закупували оборудване през тази година, защото очакваха да бъдат преместени и да ги използват по най-добрия начин да се оборудват новите помещения. Става въпрос за дневния център за деца с увреждания и дневния център за социална рехабилитация. Там ще се помещава и новия център, който по проект тепърва ще разкрием като услуга, център за настаняване от семеен тип, както и съгласно предварителния проект всички организации на инвалидите и други такива, патронаж в столовата и т.н. Оборудването, което към момента по програмата е доставено е в рамките на 270 000 лв., по памет го казвам. Оборудването включва асансьори, машини и съоръжения, оборудване на столовата, всичко, което е присъединено към строителството.

Канев - Г-жо Данкинова, колкото се вижда от документите, които Вие ни предлагахте, че за проекта на Безистена са похарчени 76 000 лв. Вие казахте, че проекта, който сте дали на ямболските творци е идеен проект. Разбира се, че трябва да бъде идеен проект. Вие тук конструктивна част ли ще разработвате, архитектурна ли? Коя друга част ще разработвате тук? Първо този идеен проект, след като се приеме и той би следвало да бъде обществено дискутиран, тогава вече се преминава по същество към дооформянето му. Така че, творците съвсем правилно са постъпили. Искам да ми отговорите какво не ви хареса в този проект и защо вие предпочитате да не защитавате интересите на ямболските творци, а го пращате в някакви софийски проектантски организации, където явно хората имат по-големи финансови възможности. А ние тук се чудим как да пропъдим хората, които работят в гр. Ямбол с изключение на управниците на гр. Ямбол. Ще заплащаме ли повече нещо като проектантски хонорари от тук нататък за Безистена?

Кескинов – Колеги, прави ми впечатление тук една скромна сума в сравнение на тези, които се дебатираха, а именно за ремонт на Читалище „Съгласие”, 4 6000 лв. Многократно сме разглеждали статута на сградата на Читалище „Съгласие” и по спомени тя не е общинска. Едновременно с това ние даваме субсидия на читалището, нещо което не е лошо, за плащане на драматичния театър средства. Плащаме обаче едновременно с това, забележете веднъж плащаме на читалището субсидия, втори път плащаме наем на читалището, за това, че театъра, на който ние плащаме е в читалището. И трети път ще плащаме за ремонта на сграда, от която читалището взима наем, заради това, че там бил реквизита и гардероба на театъра. Едновременно с това в същата тази сграда се отдава от читалището за заведения едно, че две. Няма лошо, но от печалбата на тези заведения да се финансира и ремонта. Аз не виждам какви задължения има община Ямбол при това положение да извършва тройно субсидиране на читалището и то с общински средства. Аз съм против това, че при условие, че на двете институции се плаща от общината на читалището и на театъра, и да плащаме на читалището наем не го разбирам. И моето предложение е в т.8 от проекта за решение, където е отбелязана сумата от 253 587 лв., същата да бъде променена на 248 987 лв., като дофинансирането от местни приходи от 26 350 лв. да бъде намалено на 21 750 лв., като се извърши промяна за решението от 8 600 лв. да стане на 4 000 лв. и да се премахне в края на и на Читалище „Съгласие” - 4 600 лв. Като точката да придобие следния вид: „Утвърждава субсидия на читалищата на територията на общината общо в размер на 248 987 лв., в т.ч. от ЦБ – 225 237 лв., от целеви средства в преходен остатък в държавните дейности – 2 000 лв. и дофинансиране от местни приходи – 21 750 лв. Завишението от 4 000 лв. в частта за дофинасниране да се представи на читалище „Зора” – 4 000 лв.”

Данкинова – Сградата на читалище „Съгласие” е собственост на настоятелството. Ние сме се опитвали през този мандат да направим стъпки за това, но за съжаление не бяха успешни, тъй като има издаден акт. Така или иначе по закон общината подпомага читалищата за тяхната дейност и субсидиите, които досега са предоставяни на читалищата са целеви и те са за дейност приети с бюджета на общината. През тази година читалището със собствени средства извърши ремонт на част от покрива, тъй като беше в много лошо състояние, за съжаление не на целия. По разговори с ръководството с председателя на читалищното настоятелство г-н Митко Филипов средствата не са достигнали. Преди може би половин месец има сигнали, че част от покрива тече, компрометиран е в частта, където се намира театъра, а само преди 20 дни част от него просто пропадна някъде около сцената. В тази връзка беше отправено това искане преди зимния сезон, преди снеговалежите общината да помогне на читалището, за да финализира цялостния ремонт на покрива. Имайки в предвид, че без значение каква е към момента собствеността това е една много важна за нас сграда, в която работят десетки деца и тя се ползва от гражданите на Ямбол, освен това има своето значение като важна централна историческа сграда. Ние преценихме и ви предлагаме да вземете това решение да подпомогнем читалището, за да бъде завършен този покрив. Положението му по документите и проверката, която извършиха експертите е наистина в много тежко състояние.

Кескинов – С цялото ми уважение към читалищната дейност, ако беше пропаднал покрива над някое от трите заведения пак ли щяхме да откликнем? Това, че заведенията се отдават под наем и че читалищата не печелят достатъчно от тази дейност, гражданите на Ямбол не могат да носят вина и да финансират тази политика на читалището. Имат три заведения, отделно печелят от киното, не знам кое от тия четири заведения има нещо общо с читалищната дейност. Покривът е обща част на цялата сграда. Не можем да го разделим на покрив над театъра, покрив над детската школа, покрив над балетната и покрив над кръчмата. Това, че се иска точно за тази част, за конкретна дупка в покрива 4 600 лв. не е задължително да я покриваме. Както казах те си имат много, много други приходи.

 

Миланов - Уважаеми колеги, в момента е 16.00 часа, обявявам 10 минути почивка.

След почивката кворум 33 съветника в 16.20 часа.

 

Миланов – Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения.

Лилов – Аз се доверявам на финансистите и на специалистите в ОбС, които изказаха съображения. Радвам се, че по отношение на тема образование нямаше никакви обструкции и най-вече, че за ОУ „Н. Петрини” ще дадем 20 000 лв. да се оправи. За това предлагам по процедура да прекратим разискванията, много неща се казаха и мисля, че всичко от тук нататък е излишно.

Миланов – Уважаеми колеги, г-н Лилов предложи да прекратим дебатите. Аз мисля, че те бяха почти към привършване. Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Лилов за прекратяване на дебатите.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 22                        против – 3                         въздържали се – 2

Приема се.

 

Зафиров – Относно приемане промяната на бюджета на община Ямбол виждаме, че ОА признава, че гражданите на гр. Ямбол са съвестни данъкоплатци. Защото в предложението пише, че е постигната много добра събираемост от приходите от данък на недвижимите имоти, данък върху превозните средства и други данъци. Следователно въпреки всички скандали, въпреки това, че хората чакат на опашки да си платят данъците, те си ги плащат данъците и не бойкотират, и не саботират дейността на общината. Но, за да могат те да си плащат данъците и да получават качествени услуги трябва ОА да функционира оптимално. За да функционира оптимално хората заети в ОА трябва да получават своите заплати. Въпроса ми е следния преди да приключат дебатите, защото той е много важен. Предвид отчета, който ни бе представен за касовото изпълнение на бюджета към 31.10.2010 г. ще бъдат ли достатъчно средствата за заплати и осигуровки за ОА и няма ли опасност от преразход на парите, средства и няма ли да се наложи да се прави още една актуализация до края на годината? Защото ще е редно тогава да намалим заплатата и на кмета, за да може да се вместите в рамките. По сметките, които направих, виждам че вие сте „– 35 000 лв.” до сега, за десетмесечието, доколкото виждам от цифрите това ми показват. До края на годината не знам. Сега сте начервено вече. Явно с неплатени отпуски и някакви други схеми ще правите, за да може да ги направите тези неща, както е по бюджета. Обаче това означава, че гражданите на Ямбол няма да получават необходимите услуги качествено. А ние сме длъжни като ОбС, защото хората, като вървим по улиците ни питат защо чакаме на опашките, защо не можем да си платим навреме, защо взимаме номер и чакаме по 2 часа. По този начин гражданите, които чакат не могат да си вършат работата и не могат да вкарват своите данъци в общината.

Данкинова – Не знам от къде е информацията на г-н Зафиров, че сме на червено. Правим всичко възможно с мерките, които сме предприели още от август месец да се вместим в намалената субсидия за издръжка на, средствата за заплати на ОА. И нашите планове са до края на годината да се вместим в този бюджет. Предприети са мерки, вие знаете за тях, намалено работно време, неплатен отпуск включително и на ръководството на администрацията. Като държа да подчертая, че тези мерки не са засегнали хората, които работят в административния център и които обслужват граждани. Стараем се това да не се отразява. Можем да ви предоставим разпечатки на системата за контрол на опашките, дава ежедневна информация колко души са обслужени на всяко едно гише и колко максимално е чакал всеки един гражданин. Така че, считам че няма такава информация някой да е чакал дълго време, а също така да са постъпвали оплаквания в администрацията. Вярно е през тази година имаше доста голямо напрежение, количествата на обслужени хора е доста по-голямо. Във връзка със законодателното изискване и това, че всички фирми регистрирани на територията на община Ямбол минаха и подадоха отново декларации във връзка с предеклариране на имотите си. Така че, това беше едно допълнително усилие. В повечето дни средно се обслужват по 600 и 900 души, но до този момент това не е довело до някакво напрежение. Стараем се да създадем максимално ефективни условия за обслужване на гражданите на Ямбол, които действително изпълняват своите задължения, с което аз използвам повода от тук да им благодаря.

Миланов – Подлагам на гласуване предложението на г-н Банков за допълнение към т.12.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 13                        против – 10                         въздържали се – 7

Не се приема.

 

Миланов - Подлагам на гласуване предложението на г-н Банков да отпадне т.15 от проекта за решение.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 12                        против – 9                           въздържали се – 9

Не се приема.

 

Миланов - Подлагам на гласуване предложението на г-н Кескинов за промени в т.8 от проекта за решение.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 8                        против – 9                           въздържали се – 12

Не се приема.

 

Миланов – Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията. Има ли противно мнение?

Банков – Колеги, аз мисля, че не трябва да гласуваме анблок, защото правилника и закона задължава, има хора, които ще излязат с конфликт на интереси, когато гласуват всичко анблок. Второто е, че ограничаваме, тук се направиха две, три предложения. Ограничаваме възможността общинските съветници да си изразят собствената воля, например по т.12, т.15. Гласувайки анблок лишавате от възможността тези, които са направили някакви корекции и които не са били приети да си изразят становището. Ако гласуваме анблок, аз трябва да гласувам срещу бюджета, защото не съм съгласен да гласувам целия бюджет, тъй като аз имам промени по една, две точки. Това ми е обраното становище за процедурата.

Миланов - Подлагам на гласуване процедурното предложение за гласуване анблок.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 19                        против – 10                           въздържали се – 2

Банова – За протокола, гласувах „въздържал се”.

Приема се.

 

Миланов – Подлагам на гласуване проекта за решение на вносителя анблок.

Приложена е разпечатка с поименния вот.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 18                        против – 8                         въздържали се – 5

Имали несъгласни с обявения вот? Няма.

Не се приема.

 

Симеонова – Уважаема д-р Антонова, имаше прави колеги в залата мисля, че не са разбрали, това ми е мотива, не беше ясно какво се гласува. Моля за процедура за прегласуване.

Майсторов – Г-жа Симеонова не може да твърди кой какво е разбрал. Ако тя не е разбрала да го каже.

Миланов – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-жа Симеонова за прегласуване на точката.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 16                        против – 9                           въздържали се – 3

Приема се.

 

Стефанов – Имам процедурно предложение хората, които са в конфликт на интереси да го заявят и да не участват в гласуването.

Зафиров – Имам процедурно предложение да гласуваме, докато приемем бюджета.

Миланов – Подлагам на прегласуване проекторешението на вносителя анблок.

Приложена е разпечатка с поименния вот.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 17                        против – 8                         въздържали се – 1

Имали несъгласни с обявения вот?

Кескинов - За протокола, гласувах „за”.

Не се приема.

 

Кескинов - Ето вижте, докато се разправяте и се вдигат кавги аз не можах да гласувам. Гласувайте, започва, свършва и хайде. Исках да гласувам „ЗА”, значи моя глас няма да се смята от „Не гласувал” и кворума се промени. Правя процедурно предложение за прегласуване.

 

Банова – Колеги, съжалявам за вашето отношение днес. Да правим нещо на инат не става. Едно училище, което гледа към европейското бъдеще и измива очите на града, защото бяхме център за национална олимпиада, по фестивали, сега откриваме първото в България неделно руско училище. На училището от 21 години не са правени никакви ремонти. И ще доведа всички родители и ученици пред вас. Напускам заседанието.

Банков – Искам от името на ГС 20 минути почивка. А процедурата, аз не знам каква е. Ако той е „за” да го каже, това е.

Миланов - Уважаеми колеги, в момента е 16.52 часа, обявявам 20 минути почивка.

След почивката кворум 31 съветника в 17.12 часа.

 

Миланов – Преди почивката беше постъпило процедурно предложение за прегласуване. Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Кескинов за прегласуване на точката.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 18                        против – 11                           въздържали се – 1

Приема се.

 

Канев – Колеги, искам 20 минути почивка от името на ГС.

Миланов - Уважаеми колеги, в момента е 17.13 часа, обявявам 20 минути почивка.

След почивката кворум 32 съветника в 17.32 часа.

 

Стефанов – Колеги, приканям ви да подкрепим актуализацията на бюджета, за да не страдат училищата, детските градини, администрацията и т.н. Няма да искам почивка.

Миланов – Подлагам на прегласуване проекторешението на вносителя анблок.

Приложена е разпечатка с поименния вот.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 28                        против – 1                         въздържали се – 2

Имали несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

Зафиров /отр. вот/ - Както виждат гражданите на Ямбол, Георги Зафиров не си сменя мнението, както някои други ПП . Аз ги наричам пумпали, няма значение какъв им е цвета дали е червен, дали е син, дали е друг. Това, което казах в началото, че няма да подкрепя тази корекция в бюджета, това и направих. А другите бяха тук единствено да си правят PR. Крайно време е да разберем, че ОбС не е място да си правим PR реклама, а е място да работим за гражданите на Ямбол, г-н Миланов. И всеки трябва да си изразява мнението, дори и с неговото гласуване. Не да ми искат през 20 минути почивка и хората да гледат циркаджийски номера тук. Тук трябва да се работи. Защото, когато ние заседаваме в момента в храм „Св. Николай Чудотворец” ремонта тече и хората работят денонощно. Работят денонощно, за да може на 06.12 да отидете там да се помолите и да поискате прошка за това, което вършите. Не трябва по време на пост човек, човек да се изяжда. Това, че не ядем месо, да, аз като християнин спазвам поста, но не трябва всеки един дори и да не го спазва да изяжда ближния си християнин. А не да се караме тук и накрая приемаме го с 28 гласа, защото няма на къде. Аз ще ви кажа защо, защото примерно определена група си вика другите и т.н., или има някаква сделка задкулисна. Няма такова нещо. Или някой да заплашва, че щял да извади тук учениците...

Миланов - Това се нарича единение г-н Зафиров.

Зафиров - Трябва да сме единни, не може със заплахи да се работи в ОбС. В ОбС се работи с конструктивни решения. И това да е един добър урок за ОА, за да може другия път решенията, които внасят тук да са по-мотивирани. Защото, ако ОА не може да мотивира ОбС, тогава за къде вървим. Трябва да работим заедно с ОА.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 9, ал. 1, чл. 18, чл. 27, ал. 1 и  чл. 12, ал. 3 и 14, ал. 1 и § 30 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г., чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Наредбата на Общинския съвет по чл. 9а от ЗОБ и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната

1. Одобрява промени по бюджета на общината за 2010 година по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1:                       

1.1. Намалява собствените приходи със 7 576 лв., съгласно Приложение № 1;

1.2. Намалява  § 31-13 "Целеви трансфер от ЦБ за капиталови разходи" в държавните дейности с 12 809 лв.;

1.3. Увеличава  § 31-13 "Целеви трансфер от ЦБ за капиталови разходи" в местните дейности с 12 809 лв.;

1.4. Намалява разходната част на бюджета на общината със 7 576 лв., в т.ч.:

1.4.1 Намалява плана на разходите в делегираните от държавата дейности с 12 809 лв., съгласно Приложение № 1;

1.4.2. Намалява плана на разходите в местните дейности със 7 277 лв., съгласно Приложение № 1;

1.4.3. Увеличава плана на разходите за дофинансиране на делегираните от държавата дейности с 12 510 лв., съгласно Приложение №1;

2. Актуализира бюджета на ЦДГ №3 „Радост” и завишава трансфера от собствения бюджет на общината с 10 000 лв. в частта на държавните дейности, съгласно  Приложение №1., както следва:

2.1. Завишава бюджетните кредити в делегираната от държавата дейност 311 „ЦДГ” с 10 000 лв.;

2.2.   Намалява бюджетните кредити в местна дейност 311 „ЦДГ” с 20 000 лв.;

2.3. Завишава бюджетните кредити в дофинансиране на делегираната от държавата дейност 311 „ЦДГ” с 20 000 лв.

3. Актуализира бюджета на ЦДГ № 14 „Свобода” и завишава трансфера от собствения бюджет на общината в частта на местната дейност с 424 лв., съгласно Приложение №1.

4. Актуализира бюджета на ЦДГ № 18 „Люляците” и завишава трансфера от собствения бюджет на общината в частта на местната дейност с 16 000 лв., съгласно Приложение №1.

5. Актуализира бюджета на ОУ „Н. Петрини” и завишава трансфера от собствения бюджет на общината в частта на местните дейности и по разхода в частта на дофинансиране на дейност 322 „Общообразователни училища” с 20 000 лв., съгласно Приложение № 1.

6. Одобрява вътрешни компенсирани промени по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити „Социални услуги /ДСХ и ДСП/ и ОП „Общински пазари”, съгласно Приложение № 1.

7. Актуализира бюджета на ГПЧЕ „В. Карагьозов” по прихода в местните дейности и по разхода в частта на дофинансиране на дейност 322 „Общообразователни училища” с 2 000 лв., съгласно Приложение № 1.

8. Утвърждава субсидия на читалищата на територията на общината общо в размер на 253 587 лв., в т.ч. от ЦБ – 225 237 лв., от целеви средства в преходен остатък в държавните дейности – 2 000 лв. и дофинансиране от местни приходи – 26 350 лв. Завишението от 8 600 лв. в частта за дофинансиране да се предостави на читалище «Зора» - 4 000 лв. и на читалище «Съгласие» - 4600 лв.

9. Одобрява по реда на § 30 от ПЗР на ЗДБРБ за 2010 г. прехвърляне на средства от една в друга делегирана от държавата социални дейности по собствения бюджет на общината, както следва:

9.1 Намалява бюджетните кредити на дейност 551 "Дневен център за деца с увреждания" от реализиран преходен остатък в края на 2009 г. с 34 000 лв.;

9.2 Увеличава бюджетните кредити на дейност 526 "Център за обществена подкрепа" за капиталови разходи с  14 000 лв.;

9.3 Увеличава бюджетните кредити на дейност 550 "Център за социална рехабилитация и интеграция" с 20 000 лв.

10. Актуализира план-сметката на извънбюджетните средства от фонд „Приватизация” както следва:

Наименование

Налични

01.01.2010г

Приход

2010 г.

Разход

2010 г.

Остатък на

31.12. 2010г.

в лева

1. Фонд за покриване на разходите по приватизация – 9%

39 333

-35 169

0

4 164

Преходен остатък от 2009 г.

39 333

 

 

 

Приходи 2010 г.

 

4 831

 

 

Възстановен заем

 

140 000

 

 

Предоставени заеми

 

 -180 000

 

 

2. Специален фонд за придобиване на ДМА и инвестиции – 91%

54 743

 -51 756

0

2 987

Преходен остатък от 2009 г.

54 743

 

 

 

Приходи 2010 г.

 

48 852

 

 

Възстановен заем

 

146 600

 

 

Предоставени заеми

 

-247 208

 

 

За придобиване на НДА

 

 

0

 

ВСИЧКО:

94 076

-86 925

0

7 151

11. Намалява лимита и средствата за командировки в чужбина  в дейност „Общински съвет” с 3 500 лв.;

12. Одобрява промени по Разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2010г., съгласно Приложение № 2, в т.ч. увеличава с 14 000 лв. финансирането с източник „Преходен остатък в държавните дейности” и намалява финансирането с източник Фонд „Приватизация” от извънбюджетната сметка на общината с 52 208 лв., съгласно Приложение № 2.

13. Актуализира разпределението на средства от целевата субсидия за финансиране на капиталови разходи в размер на 141 000 лв., определена с чл. 10, ал.1 от ЗДБРБ за 2010 г., съгласно Приложение № 3 както следва:

13.1. За делегираните дейности36 087 лв. за обект „Укрепване основи на НУ „Св. Св. К. и Методий - север”– 11 172 лв.; обект „Укрепване основи на НУ „Св. Св. К. и Методий - изток” – 17 541 лв.; „ Доставка елементи за отоплителна инсталация ОУ  "Н. Петрини" – 7 374 лв., функция „Образование”, дейност 322 „Общообразователни училища”;

13.2. За местни дейности – 104 913 лв., разпределени по функции, дейности и обекти както следва:

          13.2.1 Функция „Здравеопазване”, дейност 431 „Детски ясли” за обект „ Основен ремонт на отоплителна инсталация на Детска ясла № 7 „Мечо пух”” – 18 281 лв.; за "Доставка елементи за отоплителна инсталация ДЯ "Щурче" – 3 560 лв.;

          13.2.3 Функция „Образование”, дейност 311 „ЦДГ” за  Доставка елементи за отоплителна инсталация ЦДГ  "Червена шапчица"  - 3 257 лв.

          13.2.4 Функция "Жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство", дейност 619 "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие " за Изработване на ПУП на кв. "Бенковски" – 3 917 лв.

          13.2.5. Функция „Икономически дейности и услуги”, дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на общинските пътища” за обект „Основен ремонт на общински път IV - 53067 Ямбол – Ормана” – 20 600 лв.; дейност 898  "Други дейности по икономиката" за обект „Проектиране и основен ремонт на Младежки дом – I етап” –  55 298 лв.;

14. Дава правомощия на кмета на общината при възникване на необходимост да прехвърля бюджетни кредити в рамките на една делегирана от държавата дейност от          § 10-00 „Издръжка” по подпараграфите на § 02-00 и § 05-00 и обратно, както и по същите бюджетни параграфи от една местна дейност в същата дейност, или една местна дейност в същата дейност, която се дофинансира.

           15. Изменя решението прието по точка втора на Тридесет и петото заседание на Общински съвет, проведено на 20 август 2010 г. както следва:

           15.1 „Разрешава ползването през 2010 г. на временни безлихвени заеми от Фонда за покриване на разходите по приватизация на Фонд „Приватизация” на общината до 180 000 лв., до възстановяването им от последващи трансфери от финансиращите програми с краен срок 31.03.2011 г., за изпълнението на:

- проект: BG 161PO001/1.1-01/2007/035 „Ремонт, оборудване и обновяване на Комплексен център за социални услуги в гр. Ямбол за осигуряване на устойчиво градско развитие и социално включване”, по схема за безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма “Регионално развитие”, включващ и заема ползван за проекта през 2009 г. в размер на 140 000 лв.;

- проект „Техническа помощ за създаване на система за интегрирано управление на отпадъците в регион Ямбол” на община Ямбол финансиран по ОП „Околна среда”;

15.2. „Разрешава ползването през 2010 г. на временни безлихвени заеми от Специалния фонд за инвестиции и дълготрайни активи на Фонд „Приватизация” на общината до 247 208 лв., до възстановяването им от последващи трансфери от финансиращите програми с краен срок 31.03.2011 г., за изпълнението на:

- проект „Техническа помощ за създаване на система за интегрирано управление на отпадъците в регион Ямбол” на община Ямбол финансиран по ОП „Околна среда”, включващ и заема ползван през 2009 г. в размер на 146 600 лв.;

- проект „Разработване и прилагане на интегрирана географска информационна система в администрацията”, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.”

16. Дава съгласие, в изпълнение на т. 33.4 от решението по приемане на бюджета на общината за 2010 г., взето на ХХХ заседание на 28 януари 2010г., при невъзстановяване в рамките на бюджетната година, Община Ямбол да приключи по бюджета с временни безлихвени заеми предоставени от резерва в местните дейности за изпълнението на одобрени проекти на община Ямбол, включително и на второстепенните разпоредители, за които е одобрено финансиране по предприсъединителни фондове и Оперативните програми,  както следва:

16.1  За проект „Истината за пороците чрез хумора и сатирата” на ОДК по схема за безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – до 37 400 лв.;

16.2 За проект „Община Ямбол–Усъвършенстване на административния капацитет” по схема за безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Административен капацитет”–до 10 000 лв.;

16.3 За проект „Разработване и прилагане на интегрирана общинска географска информационна система в администрации”, Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство – до 135 500 лв.;

16.4 За проект финансиран по програма „Училищен плод” към ДФ „Земеделие” на СОУ „Климент Охридски” – до 5 100 лв.;

16.5 За проект „Интегриран проект за устойчиво подобряване на градската среда и зоните за отдих в община Ямбол” по схема за безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Регионално развитие” - до 15 000 лв.

16.6 За проект „Социално включване на деца и младежи чрез предоставяне на алтернативни услуги” по схема за безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, бюджетна линия „За по-добро бъдеще на децата” - до 75 000 лв.

16.7 За проект „В моя нов дом” по схема за безвъзмездна финансова помощ от ОП „Развитие на човешките ресурси” – до 20 000 лв.;

17. Предоставените заеми от бюджета на Община Ямбол да бъдат възстановявани от получените плащания от съответните финансиращи програми.

18. Одобрява извършените разходи за командировки на Кмета на Община Ямбол за деветмесечието на 2010 г. в размер на 2 521,33 лева в страната и 342,27 лв. в чужбина.

19. Одобрява извършените разходи за командировки на Председателя на Общински съвет Ямбол за деветмесечието на 2010 г. в размер на 878,17 лева в страната.

 

 

 

 

Симеонова – Правя процедурно предложение за удължаване на работното време, докато приключим решенията по всички точки от дневния ред.

Миланов - Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-жа Симеонова.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 19                        против – 9                           въздържали се – 3

Приема се.

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА - Доклад относно одобряване на ПУП - ПРЗ на ПИ № 87374.35.981, местност "Манаф чаир" и ПУП - парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за изграждане на обект "Пречиствателна станция за отпадъчни води" гр. Ямбол в ПИ № 87374.35.981.

ВНОСИТЕЛ: Ив. Кърцъков

__________________________________________________________________________________

 

Кърцъков – Заради това, че междувременно в ЗУТ имаше гласувани промени от Държавен вестник, брой 87 от 05.11.2010г. допълвам предложението за решение, както следва: „На основание чл. 21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1 и ал. 6 от ЗОС...” т.1 и т.2 остават така, както са ви предложени, като след т.2: „Съгласно чл. 215, ал.4 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в тридесет дневен срок...” - Изчита чл.215, ал. 4 от ЗУТ.

ПК ИТ и ПК ТУ – Приемат направеното предложение.

Миланов – Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения. Няма желаещи да се изкажат.

Миланов - Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя с промените.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 26                        против – 1                         въздържали се – 4

Приема се.

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и чл.21, ал. 1 и ал. 6 от ЗОС Общински съвет Ямбол одобрява:

1.   Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на поземлен имот  /ПИ/ с идентификатор по кадастралната карта на гр. Ямбол  87374.35.981, находящ се в местността „Манаф чаир”, във връзка със смяна на предназначението на имота от земеделска земя  в урбанизирана територия за изграждането на обект ”Пречиствателна станция за отпадъчни води” гр. Ямбол, придружен от план-схема за вертикално планиране, схеми за транспортно-комуникационната мрежа, за електрификация, за водоснабдяване, за довеждащ колектор, дъждопреливник  и заустващ колектор и са предвидени показатели за застрояване:

-   устройствена зона - Пч

-          етажност /височина в м/ – Н<10м;

-          плътност на застрояване - 70 %;

-          коефициент на интензивност /К инт./ - 1,2;

-          минимална озеленена площ - 20 %;

-          начин на застрояване – свободно.

2.    Подробни устройствени планове - Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура  за  изграждане на обект ”Пречиствателна станция за отпадъчни води” гр. Ямбол  в ПИ 87374.35.981:

-    Парцеларен план за водопровод

        -    Парцеларен план за транспортно-комуникационната мрежа

-    Парцеларен план за електрификация

-    Парцеларен план на довеждащ колектор

-    Парцеларен план на дъждопреливник

-    Парцеларен план на заустващ колектор след ПСОВ.

 

            Съгласно чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на сграда - ПОС на ул. Лом 5 на ОП "Комунални дейности" за квартален клуб.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя представи предложението по приложения материал.

ПК УОИКОПДОУ – Приема направеното предложение.

Миланов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения. Няма желаещи да се изкажат.

Банков – Имам едно предложение към ОА. Това е хубаво, че предлагаме в този квартал клуб, който да се ползва от живущите в него. И искам да Ви препоръчам г-н Кърцъков, да намерите такъв клуб и в кв. „Зл. Рог”. Мисля, че там имаме сгради, където се ползват има и свободна част... Там има и детска градина, която е свободна мисля, че сме дали на други ползватели и има свободни помещения. ЦДГ „Буратино”, „Каритас”, където е има свободни помещения. Може да се направи, ако трябва и самостоятелен вход, за да може да се ползва, това е голям квартал.

Димов – Считам че в решението има някаква грешка. Тъй като, както всички знаем ОП „Комунални дейности” няма право на безвъзмездно управление. Или го даваме за управление без думата „безвъзмездно”.

 Миланов – Г-н Ганев предложи думата „безвъзмездно” да отпадне и аз мисля, че има резон.

Кърцъков – Оттегляме думата „безвъзмездно” и става „предоставя за управление”. 

Миланов - Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя с промените.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 31                        против – 2                         въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

           

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.12, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.4, ал.1 от Правилника за ползване на кварталните клубове в община Ямбол:

Предоставя за управление на ОП „Комунални дейности” - Ямбол, за разкриване на квартален клуб, сграда публична общинска собственост, съставляващ сграда с идентификатор 87374.554.185.2 по кадастралната карта на град Ямбол, с площ 47.64 кв. м, находяща се в гр. Ямбол, ул.”Лом” № 5, попадаща в имот пл.№ 5048, кв.66 по плана на гр. Ямбол, актуван с акт за ПОС № 321 от 04.10.2001г., с предназначение за клуб.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно съгласие от ОбС Ямбол за прокарване на електропровод през ПИ, собственост на община Ямбол по молба от Кунчо Славов Куртев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителя представи предложението по приложения материал.

      ПК ИТ и ПК ТУ – Приемат направеното предложение.

Миланов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения. Няма желаещи.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

 Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 27                        против – 1                         въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот?

            Банков - За протокола, гласувах „за”.

Бъчваров - За протокола, гласувах „за”.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, дава съгласие на Кунчо Славов Куртев, ЕГН7711019069, живущ в гр. Ямбол, ж.к..”Васил Левски”, бл.6, вх.”А”, ап.8 за прокарване на трасе на електропровод от подстанция „Ямбол” - ПИ с идентификатор 87374.522.198 по кадастралната карта на гр. Ямбол през общински поземлени имоти както следва:

- ПИ с идентификатор 87374.55.525, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване –  селскостопански, горски, ведомствен път, обща площ 9 215.00 кв.м, дължина на трасето 51.00 м. и площ на сервитута 204.00 кв.м.

- ПИ с идентификатор 87374.61.246, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване – селскостопански, горски, ведомствен път, обща площ 4 706.00 кв.м, дължина на трасето 401.00 м. и площ на сервитута 1 604.00 кв.м.

- ПИ с идентификатор 87374.60.542, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване – селскостопански, горски, ведомствен път, обща площ 19 827. 00 кв.м, дължина на трасето 9.00 м. и площ на сервитута 36.00 кв.м.

- ПИ с идентификатор 87374.60.544, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване – селскостопански, горски, ведомствен път, обща площ 15 750.00 кв.м, дължина на трасето 346.00 м. и площ на сервитута 1 384.00 кв.м.

- ПИ с идентификатор 87374.60.539, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване – селскостопански, горски, ведомствен път, обща площ 3 787.00 кв.м., дължина на трасето 612.00 м. и площ на сервитута 2 448.00 кв.м.

- ПИ с идентификатор 87374.60.555, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване – селскостопански, горски, ведомствен път, обща площ 4 255.00 кв.м, дължина на трасето 5.00 м. и площ на сервитута 20.00 кв.м.

- ПИ с идентификатор 87374.59.546, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване – селскостопански, горски, ведомствен път, обща площ 2 263.00 кв.м, дължина на трасето 462.00 м. и площ на сервитута 1 848.00 кв.м.

- ПИ с идентификатор 87374.59.549, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване – селскостопански, горски, ведомствен път, обща площ 8 604.00 кв.м, дължина на трасето 88.00 м. и площ на сервитута 352.00 кв.м.

- ПИ с идентификатор 87374.57.528, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване – селскостопански, горски, ведомствен път, обща площ 2 619.00 кв.м, дължина на трасето 343.00 м. и площ на сервитута 1 372.00 кв.м.

- ПИ с идентификатор 87374.57.491, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване – селскостопански, горски, ведомствен път, обща площ 8 657.00 кв.м, дължина на трасето 6.00 м. и площ на сервитута 24.00 кв.м.

- ПИ с идентификатор 87374.57.500, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване – пасище, обща площ 11 158.00 кв.м, дължина на трасето 49.00 м. и площ на сервитута 196.00 кв.м.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно учредяване право на строеж за обект "Таван - хоби, част от тавански етаж" по молба от Иван и Галя Димитрови.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителя представи предложението по приложения материал.

      ПК ТУ – Приема направеното предложение.

Миланов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения. Няма желаещи.

Подлагам на гласуване проекта за решение на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименния вот.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 27                        против – няма                         въздържали се – няма

Имали несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Да се учреди възмездно право на строеж на Иван Иванов Димитров и Галя Пейчева Димитрова върху 24.13 кв.м. за обект „ТАВАН – ХОБИ”, находящ се в жил. блок с административен адрес № 5, етаж 5 - тавански етаж, вх. В, ж.к. „Васил Левски” , гр. Ямбол, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.550.86.12.17 по кадастралната карта на гр. Ямбол, при граници: на същия етаж - самостоятелен обект 87374.550.86.12.18, под обекта - самостоятелен обект 87374.550.86.12.7,  находящ се в сграда с идентификатор 87374.550.86.12 в ПИ 87374.550.86, за сумата 2400 /две хиляди и четиристотин/ лв., без ДДС.

           Кмета на Община Ямбол да издаде заповед и сключи договор с Иван Иванов Димитров и Галя Пейчева Димитрова на основание чл. 38, ал. 4 от Закона за общинската собственост.

 

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно допълване и изменение състава на ПК при ОбС Ямбол. (Ахмед Мехмедов, Галин Костов)

ВНОСИТЕЛ: Г. Миланов

__________________________________________________________________________________

 

Миланов – Имате предложението по приложения материал. Може би трябва да го разделя за по-лесно гласуване като добие вида - Допълва и изменя състава на ПК: 1. Избира за председател на ПК „Социална интеграция” – Камен Атанасов; 2. Избира за зам. председател на ПК „Социална интеграция” – Кръстьо Петров; 3. Избира за член на ПК „Социална интеграция” – Ахмед Мехмедов; 4. Избира за член на ПК „ЖПГПК” – Ахмед Мехмедов; 5. Избира за член на ПК „Закона за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси” – Галин Костов.

Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения.

Банков – Имам предложение за тези ПК. Председатели и зам. председатели мисля, че предния път, когато беше направено аз си казах мнението, то не е променено. Но така или иначе явно трябва да се направят тези промени и колегите да се чувстват ангажирани в работата на ОбС. Имам едно предложение по т.5 така формулирана от вносителя за ПК „Закона за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси”. Тук не говоря личностно, не трябва да се възприеме, като името, което е предложено Галин Костов. Но имам в предвид друго, когато ние създадохме тази комисия имаше някакъв паритет между групите, които бяха създадени в този момент. Знаете от тогава нещата се промениха и чисто механично, когато г-н Ибришимов влезе в тази комисия той пак влезе, чрез заместване. Така че, още от самото начало бяхме заложили двама представители на ГЕРБ да бъдат в тази комисия. Но междувременно се създадоха още 2 групи, които също не са маломерни, не са трима, четирима, те са пет, дори шест едната група. Моето предложение е да има представител тази група и аз предлагам вместо г-н Галин Костов, д-р Мила Табакова от групата „Не на корупцията”. Членовете в комисията са Иван Мандаджиев, Нели Стефанова, Станимир Кескинов и Галина Симеонова. Така че, като член на комисията на мястото на г-н Ибришимов, който беше досега, предлагам д-р Мила Табакова... Ще вкараме Галин Костов на мястото на Ахмед Мехмедов, член на ПК „Социална интеграция”, той е член и на ПК „ЖПГПК”. Вкарвате Галин Костов в ПК „Социална интеграция” на мястото на Ахмед Мехмедов и ето ми ги двете предложения. Това ми е предложение вместо Ахмед Мехмедов да бъде Галин Костов и вместо Галин Костов, Мила Табакова.

Зафиров – На мен ми е трудно да избера. Аз не смятам, че в тази комисия няма недостойни хора. Дори и нашия колега Кръстьо Петров е достоен за председател на комисията. Но, като приемем, че на АТАКА по-големия брат е ГЕРБ, защото г-н Банков каза ГЕРБ в женски род. Аз смятам, че вие сте мъжка партия все пак. Предлагам Галин Костов да оглави комисията „Социална интеграция” в същия ред както е. А ПК по Закона за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси  да я оглави Камен Атанасов, така вече всичко ще е по местата си.

Банков – репл. - Колеги, аз не знам как можеш да направиш предложение без да направиш изказване, така че на тази база реплика има. Направите ли изказване може да има реплика, възможност има, която аз я правя. Разбирам, че на Вас ви е трудно да предложите друг председател, защото нямате четвърти човек. Ако имахте и четвъртия щеше да бъде председател на комисия. Така че, този въпрос още стои г-н Председател, не може трима члена да са председатели на комисии. Хора, които не знаем като група ли са, като независими ли са, като какви са. Г-н Зафиров, явно гледахте сфетофарчето, когато аз обяснявах, когато мотивирах предложението си. Предложението ми беше, за да няма двама човека от една група в ПК по Закона за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси, да бъде вместо общинския съветник от ГЕРБ, Галин Костов, да бъде представена друга група от нашата общинска съветничка Мила Табакова. Вие, макар че нямате група общински съветници, имате представител в тази комисия. Вашата логика аз не я разбрах, просто размествате едни имена, които виждате в момента.

Зафиров / дуплика / – За мен е чест от тази висока трибуна да направя дуплика на г-н Банков. Този мастит оратор, който ме възпламенява вече четири мандата от тази трибуна, който възбуди в мен чувството да вляза в този ОбС, да видя какво е законодателната власт и да видя отвътре какво представлява тя. Г-н Банков, имаме четвърти човек и той се казва Кръстьо Петров. Вие забравяте, че тази листа на ПП АТАКА аз съм я писал. Понеже знам какво е политическа йерархия в една подкрепа и знам, че, когато по-големия брат на ПП АТАКА, ПП ГЕРБ трябва да вземе примерно председателското място, не мога да не сложа техния председател напред. Г-н Петров сигурно и той е на това мнение. Галин Костов е един ерудиран млад човек, той показа, че може да запълни дупките в Ямбол и в околността. Щом може да запълва дупки, значи може да бъде и председател на ПК „Социална интеграция”, там дупките са още по-големи, защото той ще трябва да помага на обикновения гражданин. Там ще трябва да запълва други дупки.

Миланов – Подлагам на гласуване предложението на г-н Банков т.5 член на ПК „Закона за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси” да бъде д-р Мила Табакова.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 15                        против – 5                         въздържали се – 8

Нека някой ми помогне с решението. (Банков от място уточнява, че неговото предложение е за промяна на проекторешението и се приема с обикновено мнозинство).

Миланов – Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 19                        против – 2                         въздържали се – 4

Банков – Г-н Миланов, първо искам процедура да се прегласува, тъй като не можах да гласувам. Не можах да разбера, какво ще гласуваме, защото аз не знам другите дали са разбрали, ами, ако за втория получим също 19 гласа. Как ще засечем, че някой гласува само веднъж „ЗА”? Може да гласуваме и за двамата „ЗА” и двамата да получат 19 гласа. Процедурата ни по гласуване не е правилна. Процедурата е следната, когато в предложението има едно или две предложения се гласува кое предложение да остане и тогава вече може да се гласува утвърждава ли се или не се утвърждава. Да може да се получи да не се утвърди, но се гласува между двете или трите кандидатури коя да остане. Иначе гласувайки за трите да станат членове или председатели и тримата получават, тогава какво правим...

Миланов - Когато подложа на гласуване едно предложение и то е прието с 19 гласа как да подложа да се гласува друго алтернативно.

Банков - Как няма, има го предложението формално как няма да го подложите на гласуване. Аз ви казах за процедура за прегласуване, тъй като не можах да гласувам за едното, но второто преди да започнем да гласуваме изяснете по какъв начин и какво правим. Не може избираме единия, другите остават, има ги предложенията трябва да ги гласуваме. Има предложения, това което направих беше проект за промяна на предложението.

Желев – Има две предложения за допълване на тези проекторешения. Едното е на г-н Зафиров, другото е на Банков за допълване на проекта за решение. Гласуваме по реда на подреждане на точките - т.1, по нея има две предложения. Гласуваме първо предложението на г-н Зафиров, то се счита за прието с повече от половината от гласувалите от общия брой. Ако се приеме това предложение на г-н Зафиров се гласува, като цяло допълнения проект за решение, т.е. имаме оригинално предложение за председател на комисията Камен Атанасов, имаме предложение за допълване на Кръстьо Петров. Гласуваме първо предложението на Кръстьо Петров и то ще бъде прието, ако то събере повече от половината гласове в залата, които са гласували. Едва тогава гласуваме, като цяло предложението, което трябва да събере 19 гласа, ако Кръстьо Петров не събере повече от половината гласуваме оригиналното предложение на вносителя. За да стане и то факт трябва да се съберат 19 гласа. По същия начин трябва да се процедира и с предложението на г-н Банков за промени в комисията за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, като първо се гласуват предложенията от залата с допълване. Предлагам ви този ред и да приключваме.

            Миланов – Подлагам на гласуване предложението на г-н Зафиров, вместо К. Атанасов Галин Костов да е председател на ПК СИ.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 17                        против – 5                         въздържали се – 9

Приема се.

            Миланов – Подлагам на гласуване като т.1 г-н Галин Костов да е председател на ПК СИ.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 15                        против – 7                         въздържали се – 6

Не се приема.

            Миланов – Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя т.1.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 14                        против – 9                         въздържали се – 7

            Не се приема.

            Миланов – Правя предложение за поредно отлагане на т.13 за следващото заседание.

Банков – Г-н Председател, наистина трябва да погледнете правилника. Ние сме в процес на гласуване не може да правите предложение за отлагане на точката. Когато обсъждахме, можехте да направите предложение да отложим точката. Сега вече ние сме си направили предложенията, уважете ни.

Миланов – Продължаваме тогава. Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя. Т.2 отпада, тъй като си има зам. председател.

Миланов – Подлагам на гласуване т.3 от проекторешението на вносителя.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 24                        против – 6                         въздържали се – 2

Приема се.

Миланов - Подлагам на гласуване т.4 от проекторешението на вносителя.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 22                        против – 3                         въздържали се – 3

Приема се.

Миланов - Подлагам на гласуване т.5 от проекторешението на вносителя Мила Табакова.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 18                        против – 4                         въздържали се – 8

Не се приема.

Миланов - Подлагам на гласуване т.5 от проекторешението на вносителя Галин Костов.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 18                        против – 13                         въздържали се – 1

Не се приема.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.7.1.1 от  Правилника за организацията и дейността на ОбС – Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община Ямбол допълва и изменя състава на ПК като:

1. Избира за член на ПК „Социална интеграция” – Ахмед Мехмедов;

2. Избира за член на ПК „ЖПГПК” – Ахмед Мехмедов;

 

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по Проект за социално включване към Министерство на труда и социалната политика, Дирекция "Социално включване".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя представи предложението по приложения материал.

      Стефанова – Проектът, ни беше предоставен в нашата комисия ПК СДТЗ доста подробно. Заглавието на този проект беше за социално включване към Министерството на труда и социалната политика. Там са разписани много мерки, много хубави и добри неща, които могат да се случат в този квартал. Там също ще се разкриват три ОДЗ-та. Когато говорим в публичното пространство моля всички, които говорят да не се казва, че това е детска градина. Това е социален център. И въз основа на обстойното прочитане ние предлагаме от нашата комисия в т.2 да има едно допълнение: „средствата за съфинансиране на проекта да бъдат до 200 000 лв.”

Костов – Аз също подкрепям този социален проект въпреки, че г-жа Стефанова каза, че това не е детска градина и ясла в този социален център има и детска градина, и ясла. Освен, че го подкрепям, подкрепят го и 2 941 жители от к-с „Г. Бенковски”, които са се подписали под тази подписка, чрез инициативен комитет. Предоставям я на председателя, за да може, който иска да се запознае с нея.

Симеонова – Разбрах, че се изисква от нас да гласуваме промяна в т.2 от проекторешението, в която да се допълни: „ОбС дава съгласие за средства за съфинансиране на проекта в размер на до 200 000 лв.” Не разбрах мотивите за това предложение, какви са основанията, какви са идеите на г-жа Стефанова, защо смята, че трябва да има такава сума. Така че, моля това да бъде мотивирано.

Банков – Този проект знаете може би при обсъждането, аз случайно присъствах заедно с другите две комисии, когато се гледаше и си изразих мнението това, което е по принцип. По този проект изразихме това, което изразихме днес по проектите и мога да ви кажа, че има резултат. В началото ви загатнах, но това, което поиска комисията и там, които бяхме, администрацията за разлика от друг път реагира бързо и ето вижте какъв е резултата, допълнителната информация мога да ви кажа е 10 листа. Най-важното, ако наистина сега тя е внесена на 29.11.2010 г. и ако Вие г-це Симеонова, бяхте в Ямбол в този период, че в това предложение има един финансов разчет, който администрацията е направила. А във финансовия разчет е направила 200 000 лв. собствено участие. Така че, няма какво да се чудите. Или Вие се чудите, че комисията е приела предложението на администрацията? Значи Вие разсъждавате грешно, когато разсъждавате от някаква политическа позиция. Тук от няколко сесии се говори за авторитета, за уважението на ОбС и на общинските съветници. Нели Стефанова каза и аз го казвам, благодаря за информацията, която дадоха и отношението към този проект ще бъде по-различно отколкото към другите. И ние сме за това, че трябва да има детска градина, и всички са за това тези, които живеят там. Вие сте видели 24 000 жители има в този квартал, регистрирани. Грешката е друга тук, когато се е обсъждало може би е трябвало наистина да се запознаете с материалите повече. Ще бъдат в детската градина две групи и една ясла. Там е един център с много по-комплекси функции за децата, много по-голям. Така че, искам да го обясня, за да знаят за какво гласуват, а казват обикновено, че другите са против...

Миланов – Не е вярно, знаем.

Банков – Пусна се слух кой бил против, за това. Да, ние бяхме против по първоначалния начин внесено. Бяхме против по начина, по който се внесе ние да го гледаме и да го обсъждаме. При това положение, с тази информация, нещата са различни и така мисля, че всички ще го подкрепят проекта.

Стефанова – Съжалявам г-це Симеонова, че не сте прочели материалите на вашата ОА. Разчетите, които те дадоха пише до 200 000 лв.

Миланов – Подлагам на гласуване допълнението направено от ПК СДТЗ.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 23                        против – 1                            въздържали се – 2

Приема се.

Миланов - Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията. Има ли противно мнение? Няма. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

      Гласували      за – 28                        против – 1                             въздържали се – 1

Приема се.

Миланов - Подлагам на гласуване анблок предложението на вносителя.

      Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

      Гласували      за – 30                        против – няма                      въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. Общински съвет - Ямбол дава съгласие Община Ямбол да кандидатства с проектно предложение по Проект за социално включване и декларира съгласие за изпълнение на проекта в случай, че той бъде финансиран.

            2. Общински съвет - Ямбол дава съгласие за осигуряване на средства за съфинансиране на проекта до 200 000 лв.

            3. Общински съвет - Ямбол поема ангажимент от общината за осигуряване на устойчивост на услугите чрез тяхното поддържане, при инвестиции в инфраструктура - 10 години след приключване на проекта.

            4. Задължава кмета да предвиди с проектобюджета за 2011 г. необходимите средства за обезпечаване на финансов принос на кандидата.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно намаляване капацитета на Дом за деца лишени от родителски грижи - гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя представи предложението по приложения материал.

      ПК приемат направеното предложение.

Миланов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения. Няма желаещи.

Подлагам на гласуване т.1 от проекта за решение на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименния вот.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 19                        против – няма                         въздържали се – 2

Имали несъгласни с обявения вот?

Атанасов - За протокола, гласувах „ЗА”.

Лилов - За протокола, гласувах „ЗА”.

Димитрова - За протокола, гласувах „ЗА”.

Приема се.

 

Миланов – Подлагам на гласуване т.2 от проекта за решение на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименния вот.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 26                        против – няма                         въздържали се – 2

Имали несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл. 26, ал.1 от Закон за общинските бюджети, във връзка с ППЗСП Общински съвет Ямбол дава съгласие считано то 01.01.2011 г. да бъде намален капацитета на социална услуга «Дом за деца» от 92 на 80, във връзка с разкриване на социална услуга Център за настаняване от семеен тип.

2. Възлага на кмета на община Ямбол  да изпрати мотивираното решение  на Общинския съвет за намаляване на капацитета  на Дома за деца лишени от родителска грижа  до Директора на РДСП за изготвяне на предложение до Директора на АСП, на основание чл. 36в, ал.3, т. 1 Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане /ППЗСП/

 

 

 

 

      Миланов – Поради изчерпване на дневния ред закривам четиридесето заседание на  ОбС Ямбол.

 

           

           

                                   Председател ОбС - Ямбол:

 

                      Г. Миланов

         

                                   Протоколисти:

 

                      Ил. Иванова

 

                                                                                                                              Ан. Господинова