ПРОТОКОЛ № ХLІ

 

            Днес, 27.12.2010г. съгласно чл.23, ал.2 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № 910101/0017/21.12.2010г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол.

            От общо 37 общински съветници присъстваха  36, отсъства 1 -

            Йордан Милков Милков.

            На заседанието присъства г-н Г. Славов – кмет на община Ямбол.

Кворум в 9.15 часа – 27 съветника.

Председателят на Общински съвет - Ямбол г-н Георги Миланов откри четиридесет и първото редовно заседание на Общинския съвет.

Миланов - Постъпили са предложения за директно излъчване на днешното заседание на ОбС Ямбол от „Супер вижън плюс” и „Диана кабел ТВ”. Съгласно нашия правилник съм длъжен да го подложа на гласуване.

Подлагам на гласуване предложението за пряко излъчване на днешното заседание.

Гласували      за – 21                        против – 1                             въздържали се – няма

Приема се.

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Предложение относно внасяне предложение до МС за отпускане персонална пенсия на детето Митко Стоянов Митков.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ

 1. Предложение относно мотивирано мнение по молба за опрощаване на Радка Христова Танева .

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРСП, ПК СДТЗ

 1. Предложение относно предоставяне еднократна финансова помощ на Николай Илиев Христов, Лидия Илиева Радева, Афизе Салиева Юсеинова, Хасан Акманов Алиев.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ, ПК Здр.

 1. Предложение относно награждаване на заслужили спортисти.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДСБ

 1. Предложение относно възнаграждение на общински съветник.

ВНОСИТЕЛ: Г. Миланов

 1. Предложение относно съгласуване на Стратегически и годишен план за дейността по вътрешен одит в Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане на наредба за изменение и допълнение на НОАМТЦУ в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане на наредба за изменение и допълнение на НОРМД в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно кандидатстване с проектно предложение „Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол” по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, приоритетна ос "Устойчиво развитие на туризма".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно кандидатстване с проектно предложение "Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Ямбол" по оперативна програма "Техническа помощ".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно допускане изработването на проект за изменение на действащия ПУП - ПР на УПИ І "За училище", кв.5, Аврен.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно промяна статута на имот - ЧОС в имот ПОС. (бивше НУ „Стр. Кринчев)

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне на части от имот - ПОС за безвъзмездно управление на ЦСИР и на ДЦДУ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно обявяване на имот - ПОС за ЧОС и предоставянето му за безвъзмездно ползване на сдружение "Обединен спортен клуб Тунджа".

ВНОСИТЕЛ: Ив. Кърцъков

 1. Предложение относно мораториум върху продажба на общински имоти.

ВНОСИТЕЛ: Г. Зафиров

 

Миланов - Имате думата по дневния ред.

            Симеонова – Предлагам да влезе в дневния ред като предпоследна точка предложение относно промяна на раздел ІІ Техническите условия към превозните средства, включени в изискванията към кандидатите за провеждане на конкурс за възлагане автобусни линии от общинската транспортна схема.

            Банков – Предлагам да отпаднат т.7 и т.8 от проекта за дневен ред.

            Димов – Предлагам да влезе в дневния  ред като т.1 предложение относно предсрочно прекратяване пълномощията на председателя на ОбС Г. Миланов и избор на нов.

            Симеонова – През май месец сме приели решение за изискванията към автобусите при провеждане на конкурс вратите да се отварят навътре, което не е регламентирано в нито един нормативен документ. Пречка е за провеждането на конкурса, нито един автобус не отговаря на изискванията и конкурса в момента е спрян. Налага се просто да променим два текста в техническите условия.

            Банков – Предложих да отпаднат двете точки, защото има промяна в ЗМДТ във връзка с такса смет на нежилищните имоти на фирми. Спокойно можем да гледаме тези въпроси през януари, тогава е срока. Притеснява ме сега, че промила се инициира единствено от закона – остатъчна стойност или данъчна оценка за имоти на фирми. Започва от чл.13 предложената промяна, а за чл.11 нищо не се споменава, а там пише приложение 1, което пък е решението за такса смет. Не съм против тези промени, но нека ги направим през януари заедно с определянето на такса смет. Използвам случая да предложа на ОА когато си внася материала през януари да ни приложи един анализ, въз основа на който са определени тези изменения в наредбите, заедно с анализа за определяне на такса смет.

            Димов – Чете мотивацията на предложението си. (приложено към материалите по заседанието)

            Славов – По предложението на г-н Банков т.7 и т.8 да отпаднат искам да кажа, че нямат нищо общо с такса смет, няма законова пречка да се разгледат сега. Тази година излезе наяве един проблем, който фирмите отдавна знаят – отчетната стойност. Дълго време повечето фирми държаха тази стойност на много ниско ниво, така че сега предложението е справедливо. По туристическия данък също всичко е по закон. Относно анализа – нито една ПК не го е поискала, щяхте да го получите. Редно и резонно е да се приемат сега тези предложения, ще помогнем и на бизнеса да си направи сметката.

            Банков – В ПЗР на ЗМДТ, § 25, ал.1 срока е до 31.01.2011г., ал.2 такса битови отпадъци срока също е до 31.01.2011г., в § 26, ал.2 туристическия данък е с десет стотинки по-нисък за всички категории. Как да няма връзка с такса смет, ние променяме наредбите, а после може ОА да не ни предложи  промяна на промила за такса смет. Относно анализите смятам, че не е необходимо да ги искаме, а трябва да са приложени към предложенията. В едното предложение говорят за по-високата от данъчната оценка и остатъчната стойност, а в другото говорят само за данъчна оценка. За мен е много лежерно направено предложението за данъка.

            Славов – Защо бъркаме такса смет с предложеното сега? Чист популизъм е това, че после ОА може да не внесе промяна в такса смет. Всеки от Вас, всяка ПК може да внесе такава промяна. ОА си върши много добре работата и каквото поискате Ви се предоставя, а иначе анализа не е задължително да се прилага към нашите предложения.

            Миланов – Като слушах изказванията между редовете се разбира, че става въпрос за липса на доверие. Всичко друго беше общо казано. Иначе няма мотиви нито да останат, нито да отпаднат тези точки.

            Банков – Не съм съгласен, не е вярно. На какво основание променяме от 1.5 на 1.2? Някой знае ли какви суми се получават? Против това съм, когато определяме такса смет пак ще променяме наредбата. Този анализ, който е необходим за определяне на такса смет Обс не може да го направи, ОА трябва да го предложи. Не че съвсем не може, ако се наложи ще го направим, но не е така. Ето, виждате ли, и през януари може така да ни кажат – внесете си предложение за такса смет.

            Канев – „Какъвто е началника на града, такива са и хората, които живеят в него”, така пише в библията. Понеже не можем да сменим гражданите ще сменим началника на града. Колегите се съмняват тука и аз им препоръчвам да не вярват на всичко, което говори г-н Кмета. По предложението на г-жа Симеонова, тук не става въпрос за корекция, а за нова обява. ОА не е направила тръжната документация както трябва. Много моля, сега да се обяви един нов търг с прецизирани условия, за да могат хората нормално да участват.

            Славов – Предложението за изменение на НМД е внесено на 15.12., днес е 27.12., никой не е поискал този анализ. Никъде не става въпрос за таса смет днес. Всяка една ПК може да внесе предложение, да поиска всеки един анализ от ОА и да си направи предложението. Затова смятам, че това което г-н Банков прави е само за спиране на всичко, което ОА предлага. Г-н Канев, мъдрата ОА е предложила условията май месец и Вие сте ги приели, точно тръжната документация.

            Банков – пр. ГС – Съжалявам, че по този начин започваме, но някой започна да политизира много. Нашата ГС „БСП и компания” винаги иска повече информация, за да може да прецени дали да приеме дадено предложение. Ако Вие ГС ГЕРБ сте запознати, нека някой да стане и да го разкаже този анализ. Не на заседанията на ПК, тук ще Ви го поискам, защото не само ГЕРБ, не само БСП и компания, а и гражданите трябва да знаят какво правим и защо го правим. Освен това има правилник за работа на ОбС, Вие три години не се научихте как се правят предложенията до съвета. Няма наши и ваши източници на информация, всичко трябва да е прозрачно. Не подценявайте населението на града, те могат да си преценят за какво става въпрос. Казвате „вашата такса смет”, тя не е наша, а на всички граждани на Ямбол и на всички нас.

            Канев – правилното действие от нататък по конкурса за автобусните линии е обявяването на нова процедура. По отношение на моите предложения, мога да ги направя, но не го правя, защото знаете, че има едно обвинение за подкупи на общински съветници. Трябва да искате предложения от тези съветници, не от мен. Не да се учат само да натискат копчето след дълги тренировки, за да не объркат нещо. Трябва да си работя и мислят самостоятелно.

            Славов – Г-н Канев, Вие и в предния ОбС нямате предложения. Това предложение за промилите на фирми и граждани е внесено на 15.12., за две седмици всеки е можел да се запознае. В правилника също пише, че общинския съветник има право да прави предложения.

            Желев – Излишно нажежаваме атмосферата и политизираме тия две точки. По т.7 няма предложение за такса смет, такава трябва да се приеме до края на януари, така че ще го гледаме със съответните анализи. По т.8 ние имаме намаляване на промилите, това е всъщност, което ще гледаме по същество и според мен няма пречка да се гледат днес тия предложения.

            Банков – репл. – Казвате, че пак ще гледаме наредбата с такса смет, защо да не се гледат общо измененията? Но по същество нещата са съвсем други. Данъците ще ги определим днес и повече няма да ги гледаме. Едно изречение е мотивировката по тях. Кажете по този начин намаляваме ли данъка за бизнеса или не? Какво става с данъка на гражданите, същия ли остава, повишава ли се, намалява ли се? По какъв начин се грижим за бизнеса?

            Желев – дупл. – Съгласен съм, че няма анализ, но ако чакаме друго предложение в края на януари ще решаваме два пъти повече въпроси. Не е ли по-добре да влязат днес тия предложения и да чуем анализа?

            Славов – Ще се радвам, ако спрем да политизираме в тая зала. ОА създаде необходимата организация и подходи отговорно към анализа – чете предложението. Не съм съгласен да се правят фриволни политически изказвания.

            Хаджигеоргиева – Не се учудвам на дебатите, защото на малко хора им е ясно за какво става въпрос. Няма никъде абсолютни цифри, за това са тези изказвания, не се вижда какъв е ефекта. Тези всички цифри ще влязат в бюджета. Когато попитах г-жа Петков за това, тя ми каза, че се стремили да запазят миналогодишното състояние. Анализа аз не съм го виждала. Какво пречеше днес да гледаме такса смет, какво като срока е края на януари? Нали трябва да знаят хората, фирмите. Нека останат точките, аз ще искам цифрата, която се планира в бюджет 2011г. за 1.2 промила. Предлагам да прекратим дебатите.

            Банков – репл. – Неточно е това, което казахте, ОА Ви е подвела. Това, което ни чете г-н Славов не знам каква мотивировка е, но е ясно, че в пъти ще се повиши сумата, а ние намаляваме с 20%. Какво намаление е това? Това, че са Ви казали, че ще се запазят сумите явно не е така.

Миланов – Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 31                        против – 2                             въздържали се – 2

Приема се.

            Миланов – Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване предложението на г-жа Симеонова за техническите условия да влезе в дневния ред като предпоследна точка.

Гласували      за – 23                        против – 9                             въздържали се – 3

Приема се.

Подлагам на гласуване предложението на г-н Банков т.7 да отпадне.

Гласували      за – 21                        против – 9                             въздържали се – 4

Приема се.

Подлагам на гласуване предложението г-н Банков т.8 да отпадне.

Гласували      за – 19                        против – 9                             въздържали се – 7

Приема се.

Миланов – Подлагам на гласуване предложението на г-н Димов да влезе в дневния ред.

Гласували      за – 17                        против – 12                           въздържали се – 5

Не се приема.

Миланов - Подлагам на гласуване целия дневен ред. (изчита се)

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

 

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Предложение относно внасяне предложение до МС за отпускане персонална пенсия на детето Митко Стоянов Митков.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ

 1. Предложение относно мотивирано мнение по молба за опрощаване на Радка Христова Танева .

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРСП, ПК СДТЗ

 1. Предложение относно предоставяне еднократна финансова помощ на Николай Илиев Христов, Лидия Илиева Радева, Афизе Салиева Юсеинова, Хасан Акманов Алиев.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ, ПК Здр.

 1. Предложение относно награждаване на заслужили спортисти.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДСБ

 1. Предложение относно възнаграждение на общински съветник.

ВНОСИТЕЛ: Г. Миланов

 1. Предложение относно съгласуване на Стратегически и годишен план за дейността по вътрешен одит в Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно кандидатстване с проектно предложение „Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол” по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, приоритетна ос "Устойчиво развитие на туризма".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно кандидатстване с проектно предложение "Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Ямбол" по оперативна програма "Техническа помощ".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно допускане изработването на проект за изменение на действащия ПУП - ПР на УПИ І "За училище", кв.5, Аврен.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно промяна статута на имот - ЧОС в имот ПОС. (бивше НУ „Стр. Кринчев)

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне на части от имот - ПОС за безвъзмездно управление на ЦСИР и на ДЦДУ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно обявяване на имот - ПОС за ЧОС и предоставянето му за безвъзмездно ползване на сдружение "Обединен спортен клуб Тунджа".

ВНОСИТЕЛ: Ив. Кърцъков

 1. Предложение относно промяна на раздел ІІ Техническите условия към превозните средства, включени в изискванията към кандидатите за провеждане на конкурс за възлагане автобусни линии от общинската транспортна схема.

ВНОСИТЕЛ: Ив. Кърцъков

 1. Предложение относно мораториум върху продажба на общински имоти.

ВНОСИТЕЛ: Г. Зафиров

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно внасяне предложение до МС за отпускане персонална пенсия на детето Митко Стоянов Митков.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ, ПК ЗОРСП

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

Миланов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 28            против – няма                                  въздържали се – 1

Приема се.

                       

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 и т.4 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж ОбС Ямбол предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Митко Стоянов Митков от гр. Ямбол, ул. “Крушево” № 33.

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно мотивирано мнение по молба за опрощаване на Радка Христова Танева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРСП, ПК СДТЗ

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

Миланов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 23            против – 2                                         въздържали се – няма

Приема се.

                       

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Предлага на Президента на Република България да не опрости задължението от неправомерно получено майчинство на Радка Христова Танева от гр. Ямбол, ул. „Ген. Ст. Ковачев” № 9.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно предоставяне еднократна финансова помощ на Николай Илиев Христов, Лидия Илиева Радева, Афизе Салиева Юсеинова, Хасан Акманов Алиев.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ, ПК Здр.

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

Миланов – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 31            против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 30            против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

                       

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание т.13.4 от решение по т.16 от дневния ред на ХХХ заседание, проведено на 28.01.2010г., Общински съвет Ямбол:

            1. Отпуска еднократна финансова помощ на Николай Илиев Христов от гр. Ямбол, живущ в к-с „Г. Бенковски” бл. 18, вх. Е, ап. 116 в размер на 700 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

            2. Отпуска еднократна финансова помощ на Лидия Илиева Радева от гр. Ямбол, живуща на ул „Генерал Заимов” бл. 10, вх. Б, ап. 5 в размер на 150 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

            3. Отпуска еднократна финансова помощ на Афизе Салиева Юсеинова от гр. Ямбол, живуща на ул. „Странджа” № 16 в размер на 100 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

            4. Отпуска еднократна финансова помощ на Хасан Акманов Алиев от гр. Ямбол, живущ в к-с „Г. Бенковски” бл. 12, вх. Г, ет. 3, ап.72  в размер на 250 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно награждаване на заслужили спортисти.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДСБ

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя представи предложението, няма допълнения по приложения материал.

Миланов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 30            против – няма                       въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

                       

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание т. 6 от Раздел ІІІ на Статут за наградите на Община Ямбол, във връзка с решение по т.І от Протокол № 22/15.12.2010 г. на ПК СДСБ награждава:

 

-          Георги Илиев - скокове на батут, I м. Световно първенство за юноши, I м. Държ.първенство за юноши, с грамота и парична сума от 1500 лв.

-          Георги Найденов и Олга Седова – спортни танци, II м. Държ. п-во по спортни танци за мъже/жени, с грамота и парична сума от 600 лв.

-          Десислава Кънчева – борба, V м. Европейско първенство – девойки,  II м. Държавен шампионат за девойки, с грамота и парична сума от 550 лв.

-          Десислава Симеонова – фехтовка, III м. Държ.първенство по фехтовка за жени, с грамота и парична сума от 200 лв.

-          Дойчо Иванов – мод.петобой, I м.Държ.първенство за юноши до 18г., с грамота и парична сума от 250 лв.

-          Динко Кръстев - мод.петобой, I м.Държ.първенство за юноши до 18г., с грамота и парична сума от 100 лв.

-          Ивайло Иванов – ориентиране, I м. Държ.първенство по ориентиране за мъже, с грамота и парична сума от 500 лв.

-          Пепа Димитрова – борба, I м. Държ.п-во за жени, V м. Световно първенство по борба за девойки, с грамота и парична сума от 1000 лв

-          Събин Чаушев – спортна стрелба, II м. Държ. п-во за мъже, с грамота и парична сума от 300 лв.

-          Таня Баракова – мод.петобой, I м. Държ.п-во за жени, с грамота и парична сума от 500 лв.

-          Ясен Иванов, скокове на батут, I м. Държ.п-во за мъже, с грамота и парична сума от 500 лв.

 

 

      ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно възнаграждение на общински съветник.

ВНОСИТЕЛ: Г. Миланов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            ПК приемат предложението.

            Банков – Виждам, че трябва да вземем решение със задна дата, което не е в съответствие със закона. Нямам нищо лично, ние обаче не сме органа, който може да даде или да спре възнаграждението на общински съветник. Възнаграждението се получава съгласно ЗМСМА. Според мен трябва да се прекратят пълномощията, за да може да се пенсионира съветника. Предлагам да си оттеглите предложението, ако не, моето предложение е да се отхвърли. За мен това е явно закононарушение. ОбС определя размера, а не да има или да няма възнаграждение.

            Миланов – репл. - Всичко това ми е известно, но има практика. Приети са такива решения вече в 15 общински съвета, не съм го измислил аз. В периода, за който е предложението тя няма участие в заседания. НОИ иска такова решение, а как ще гласувате наистина опира до морал.

            Банков – дупл. - Отношенията са приравнени на трудови и те си стоят.

            Кескинов – Безумията в НОИ са факт от години. Това, което го обяснявате тука го обяснете на хората там дето сте ги назначили. От две години имам да получавам болнични. Самото НОИ, с неговите тъпоумни указания ни принуждава да правим беззакония.

            Желев – репл. - Върху какъв доход се осигурявате? Питам, да стане ясно на некадърниците в НОИ.

            Кескинов – дупл. – Некадърници са. Едни работи, дето стоят на втория етаж, ме карат да ходя да ги търся в НАП-а, защото ги мързи тия от осмия етаж да слязат до втория да си ги вземат. Ние имаме второ възнаграждение, второ осигуряване, за някой сигурно е и трето, а правят големи проблеми. Когато прибират осигуровките от тия 2-3 места няма никакви проблеми.

            Банков – Вие сте прав г-н Кескинов, но това закононарушение, което ще направим може ли някой от вън да си позволи да го направи?

            Канев – Ще гласувам като член на ГЕРБ и компания, защото това е най-малкото нарушение, което правят. След като ние сме свикнали с такива колосални нарушения с чиста съвест ще гласувам „за”.

            Банков – репл. – То от малките нарушения се тръгва. Смущава ме това, че продължаваме да го обсъждаме въпроса. Аз не съм гласувал до сега за закононарушения. Какво ще кажат хората като разберат, че го правим за майката на областния управител?

            Канев – дупл. – Нарушението е малко спорно, но пак ще гласувам, защото едно е да боли малкия пръст на левия крак, друго е да те боли главата.

            Миланов – Обявявам десет минути почивка, 11 часа е.

            След почивката кворум 35 съветника в 11.20 часа.

            Димитрова – Този казус касае всеки един общински съветник и няма значение коя съм и каква съм. Няма и законово основание да искат такова решение от НОИ, но имали указания. Съгласно трудово – правната консултация решението на ОбС е без значение, но формално трябва да има такова. Писмото от НОИ, с което ми искат решение е от 11.12. Всичко друго съм подала отдавна, но преписката ми стои. Не съм го измислила аз, всичко ми е изрядно. Нямам заседания за този период, който е в решението. Ако утре се наложи на г-н Банков и за него трябва такова решение.

            Банков – репл – Не може ли с едно удостоверение? Формално или не решението е закононарушение.

            Кескинов – пр. ПК – Г-н Банков, ще се съглася с кмета за дявола и евангелието във Вас. Вие сте си дяволче, качество, което е необходимо и достатъчно условие за Вашата политическа кариера. Общинския съветник е едно такова животно, което държавата се чуди къде да го сложи, къде да му намери място и накрая в КСО има един термин – приравнени към трудови. Това правоотношение възниква по избор, необходимо е само да се прекрати осигуровката, не да се прекратява правоотношението. Не знам какви са Ви сметките, но не е човешко от един такъв проблем да правите политика. Приканвам общинските съветници да имат малко морал по между си.

            Банков – репл. – Може ли да има трудово правоотношение без да има възнаграждение? Мисля, че не може. Може ли да прекратите и двете? Може. В ЗМСМА се казва, че общинския съветник получава възнаграждение, ние не можем да го решаваме това. Те могат да го даряват някъде след това, но го получават.

            Кескинов – дупл. – Пак не сте разбрали нищо или не искате да разберете. Никой не е длъжен да приема това възнаграждение.

            Желев – Предложението не е закононарушение. Принципния въпрос е може ли пенсионер да бъде общински съветник. Може ли да ограничим някой общински съветник да получава пенсия? Тогава би трябвало закона да не допуска пенсионери да се кандидатират за общински съветници. За мен това е едно неприемливо тълкуване. Ние не можем да прекратим правоотношение, можем само да искаме да не получава възнаграждение, съответно да няма осигуровки. Не може да се издаде удостоверение, това показва едно виновно поведение. Приравняването на правоотношенията към трудови е един много сложен въпрос. В случая няма никакво закононарушение, просто е едно формално решение. Ако един гражданин участва в двустепенна форма на управление на едно дружество ще има същия проблем. Предлагам да прекратим дебатите.

            Банков – репл. – В случая ни вкарахте в ЗМСМА. Разбира се, че пенсионер може да бъде общински съветник. Проблема е в КСО, ние ще приемем едно решение за нас, а за гражданина отвънка кой ще гласува такова решение? Защо се бърза, заради закона, който ще влезе в сила от 01.01. ли? Този закон ГЕРБ го избра. Нека си мине мандата и тогава ще се пенсионира. Моля Ви да бъдете коректни. И много е интересно как ще реагира областния управител на едно такова закононарушение.

            Желев – депл. – Вашите предложения са чисто конюнктурни, а не принципни. Относно закононарушението и гражданина отвън, нашите протоколи се изпращат в ЯРП и съм убеден, че ако има проблем там ще вземат отношение.

Миланов - Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Желев.

Гласували      за – 31            против – 1                 въздържали се – 1

Приема се.

            Стефанов – Призовавам, който има конфликт на интереси да си ги заяви.

Миланов - Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 21            против – 7                 въздържали се – 6

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

                       

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Прекратява изплащането на възнаграждение на общинския съветник Динка Димитрова за периода 1.10.2010г. до 21.10.2010г. във връзка с отпускането на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

 

            Банков – отр. вот – Гласувах против защото това е едно противозаконно решение. Нека проследят и журналистите, които са тук как ще реагира областния управител на това решение.

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно съгласуване на Стратегически и годишен план за дейността по вътрешен одит в Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            ПК приемат предложението.

Миланов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 27            против – 2                                         въздържали се – 5

Приема се.

                       

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Съгласува Стратегически план на звеното за вътрешен одит за периода 2011 – 2013г. и Годишния план за дейността по вътрешен одит за 2011г. на Община Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение „Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол” по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, приоритетна ос "Устойчиво развитие на туризма".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            ПК приемат предложението.

Миланов – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 30            против – 1                 въздържали се – 1

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 29            против – 1                 въздържали се – 4

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

                       

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            І. На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с насоки за кандидатстване по проект: „Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол”:

            1. Общински съвет – Ямбол дава съгласие Община Ямбол да кандидатства с проектно предложение „Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., Приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.1 „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”, със следните обекти общинска собственост – сграда на Безистен и паркинг на ул. „Браила” и  НАР „Кабиле” – изключителна държавна собственост.

            2. Сградата на Безистена - частна общинска собственост и паркингът на ул. „Браила” - публична общинска собственост – да бъдат ремонтирани като се предоставят за нуждите на проекта за период, не по-малък от 5 години след приключване на неговата реализация.

            3. Предназначението на обектите на интервенция по предложения проект, няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта, както и те няма да бъдат отдавани за стопанисване на други физически или юридически лица.

            4. Задължава кмета да предвиди с Проекто – бюджетите за 2011 г. и 2012 г. необходимите средства за обезпечаване на 5 % собствен финансов принос на кандидата.

            ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.15, ал.2 от Закона за държавната собственост и чл.6, ал.2 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост:

            1. Дава съгласие община Ямбол да приеме за безвъзмездно управление от Министерски съвет имоти, публична държавна собственост и изключителна държавна собственост /паметници на културата/, а именно:

            1.1. Археологически резерват „Тракийски и античен град Кабиле” на площ от около 500 дка, включваща от изток и север рекичката – ръкав на р.”Тунджа”, от запад и югозапад – високия хребет обрасъл с дървета и храсти и Зайчин връх. Местонахождение на имота: с. Кабиле, общ.”Тунджа”, актуван с акт за изключителна държавна собственост № 28 от 17.03.1997 г. на Министерство на финансите и акт № 1161 от 20.04.2010 г. за поправка на акт за изключителна държавна собственост № 28 от 17.03.1997 г. на основание чл.72, ал.1 от ЗДС на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

            1.2. Сгради, построени в Национален археологически резерват „Кабиле” в ПИ № 000031 /тридесет и едно/, актувани с акт за публична държавна собственост № 2782 от 08.04.2009 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, а именно:

- Музей за експониране на предмети от археологически разкрития, със застроена площ 976 м2, на един етаж, масивна конструкция, построена през 1986 г.

- Склад – мозайка, със застроена площ 70 м2, на един етаж, масивна конструкция, построена през 1986 г.

            1.3. Археологическа база: Сгради построени в ПИ № 000117, актувани с акт за публична държавна собственост № 2781 от 08.04.2009 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, а именно:

            - Производствено битова сграда, със застроена площ 456 м2, състояща се от производствена и битова част, на един етаж, масивна конструкция, построена през 1976 г.

            - Сграда за портиер, със застроена площ 17 м2, на един етаж, масивна конструкция, построена през 1976 г.           

           

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение "Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Ямбол" по оперативна програма "Техническа помощ".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            ПК приемат предложението.

            Бъчваров – Това ли е единственото възможно помещение? Трябва ли да ликвидираме галерия „К. Кръстев”?

            Славов – Напротив, ще се работи в симбиоза, в полза на гражданите.

            Банков – Какво ще представлява този център, какво ще има в него? За каква сума ще кандидатстваме? Приехме една сума за проектиране предния път.

            Славов – Много са ми интересни такива въпроси тук в залата. Материала е внесен отдавна, гледан от ПК, някак си съвсем никак ми звучи сега този въпрос. Детайлно разработване на проект не сме си позволили като няма решение на ОбС. Разписано е от – до, съгласно правилата на ОП. Гласуваните до 18 хил. са за проектиране, но не е задължително те да бъдат уплътнени.

            Желев – Виждате от предложението, че това са 28 такива центрове за общините областни центрове, които са бенефициенти. Този център ще помогне и на галерията за популяризиране на нейната дейност. Безвъзмездна помощ е, но има междинни плащания, минава време до получаването на парите и т.н. Аз ще подкрепя предложението. Ще има ли обаче внесено в ОбС или ПК предложение относно съответния проект? Ние парите ще трябва да ги осигурим от бюджета, в този смисъл моето предложение е да влезе предложение поне в ПК.

            Банков – репл. – Какъв областен център ще подкрепите? Сигурно имате представа? Аз питах, на мен не ми казаха. Кой ще го управлява, галерията или Общината?

            Желев – дупл. – Границите на този областен център са описани в насоките на ОП. Центъра има за основна цел и задача да информира обществеността за кохезионната политика на ЕС. Вероятно ще бъде отделна стая или едно бюро там насред галерията, което в рамките на работното време ще дава информацията.

            Славов – Ще се повторя, но този материал е внесен на 22.11. Всички ПК са го гледали и са казали да. Предполага се, че всички са се запознали с материала. От тук нататък някой да задава въпроси ми звучи като безотговорност и неуважение пред гражданите на Ямбол. Не мога да приема, че ОА не била запознала някого. Винаги когато сте пожелали представители на ОА са идвали на ПК и са отговаряли на всичките Ви въпроси. Въпроса на г-н Желев е много резонен, тези пари трябва да бъдат предвидени в бюджета, след одобрението на оперативния орган се получават. Ако някой от Вас има желание да ни провали и да не влязат едни пари в града то днес също ни предават по телевизията, гражданите ни гледат.

            Бъчваров – Моят въпрос беше във връзка с приетите на миналата сесия пари за проектиране. Къде е писано в материала, че ще има симбиоза с галерията? Стана като шлагер изказването на кмета, че не са гледали материала в ПК. Този Материал е резолиран до ПК УОИ и ПК ЗОРСП. Аз лично не съм присъствал на заседание, на което де е гледан този материал. Омръзна ми да слушам как общинските съветници са некомпетентни, а ОА внася пълни и изчерпателни материали, с анализи и всичко. Предвидената сума за смяна на предназначението е огромна, говорих с колеги, които негласно се водят най-скъпо вземащите за услугите си и те ми казаха една сума от 2-3 хил. лв. Тази ситуация буди съмнения. Аз ще приема да се направи информационен център, но беше добре ОА да помисли за друго място за него.

            Симеонова – Относно същността на проекта и сумата, кохезионния фонд е този, който дава пари за инфраструктури и екологични обекти, най-големия инвеститор в България в момента. Сумата ще се използва за ремонт, обзавеждане на помещението, поддръжката, консумативи, заплати и осигуровки на двама или трима експерти, които ще провеждат работата по проекта. Колегите от галерията ще бъдат доволни да се направи този ремонт и да се оживи мястото. Материалите на центъра ще бъдат за всички граждани и специалисти от общинските администрации на областта. Указание на фонда е да се интегрират тези центрове с културни институти. Насоките на ОП са 60 или 80 страници, нормално е да не могат да се опишат в едно предложение затова Ви ги давам устно. Относно проектирането, трябва да има работен проект, за да може да се кандидатства, колко трябва да струва аз не мога да кажа. Надявам са да е до пет хиляди лева най-много.

            Канев – Чутото ме удовлетворява в известна степен. Ние сме гласували 18 хил. за проектиране. Ще имаме минимум 300 хил. за реконструкция на нещо, което не се нуждае от това. Давам идея да направим това в банята, където тия пари ще стигнат за нещо смислено и тази знакова за града сграда ще добие облик. После художниците с удоволствие биха сложили своите картини там. Замислете се, ще направим нещо много добро за града. Това е едно мое стойностно предложение. С европейските пари да направим нещо хубаво за нашия град.

            Бъчваров – Защо ние не го знаем това г-жо Симеонова? Репликата ми е по-скоро към вносителя. Сега нещата изглеждат съвсем различно. За енти път поставяме въпроса пред г-н Славов материалите да бъдат подплатени с необходимата информация.

            Симеонова – Г-н Канев, много малка част от парите ще бъдат за реконструкция, а за банята тия пари няма да стигнат до никъде. Търсено е помещение, което позволява в много кратки срокове да се разработи. По отношение на г-н Бъчваров предполагам, че съм по-запозната с тия неща поради професионалното ми ориентиране. До колко това да се дава повече информация от ОА аз не мога да кажа. Всичко е качено на сайта на ОП и всеки може да се запознае с него.

            Банков – Защо не ни каза ОА за какво са тия пари за проектирането, когато ги приемахме? Няма да се учудя, ако бъде златен този обект, има примери за такива златни неща. Да, Вие г-жо Симеонова сте запозната, но ние също искаме информация и не сме длъжни да си я търсим. За това кой какво чете е отделен въпрос. Вземете и мене при Вас на един граждански договор да мога и аз да знам, защото и кмета не знае, питах го той каза, че не знае. Ако някой обижда нас или гражданите това е кмета, защото не знае. Вижте как е описано, преписано от програмата. Г-н Славов, Вие ни лишавате от правото да питаме тука, казвате прочетете си го. Просто искаме да знаем за какво става въпрос. Вие сте на олимпийския принцип – има някакви пари, давайте да кандидатстваме. Защо не решим някой по-наболял проблем на града – банята, младежкия дом. Вие правите едно предложение и започвате да ни натискате - Вие не четете, не разбирате и колегите тука се смущават и гласуват. По трети проект вече говорим, че е необходима повече информация. Вижте днес как е внесен предния проект и го приехме. А Вие казвате който не гласува е против града, не е така, какъв е проекта, какво ще се прави никой не знае. Аз не съм съгласен да гласувам нещо дето на го знам какво ще е. Ще осигурим пари, после ще ни ги върнат, щели сме да видим после проекта - дрън-дрън, нищо няма да видим. Бъдете по-колегиален към нас, давайте ни подробно и ясно материалите, ние да си разгледаме, журналистите да ги изнесат и гражданите да са информирани, не може по този начин, по който давате с тази оскъдна информация да гласувам. Твърдя, че без никаква информация, с този натиск, който упражнявате Вие принуждавате хората да гласуват за. Трябва да има комуникация ОА ОбС, трябва да има прозрачност.

            Миланов – репл. - Имаше много истина във Вашето изказване, но тази галерия работи едва от няколко месеца. Разбрах, че Вие сте съгласен да има информационен център, аз също искам да има такъв, съгласен съм и смятам, че това ще спомогне работата на галерията. Още повече след информацията, която получихме всички тук не е проблем да приемем този център да стане факт.

            Банков – С кое сте съгласен от това предложение освен решението? Какво и как е грижа на ОА да даде. Аз съм за, но искам да знам за какво съм. Какво правим с договора, който имат художниците, никой не казва. Просто трябва да си натиснем копченцата.

            Славов – Подобно поведение е обида към гражданите. Г-н Банков показа, че не е прочел нищо от това, което ОА е дала. Не е прочел нищо допълнително. Бих дал съвет да си гледа работата кат общински съветник, да си чете материалите и да иска информация от ОА. ПК имат приложени протоколи към материала и там пише – комисията се запозна с предложението. Предполага се, че приема иначе щеше да пише, че нещо искат. Г-н Канев участва в тази ПК. Другата ПК е написала, че приема предложението. Значи никой нища не е питал на ПК, а тук се искат нещата. Относно банята максимума е 80 хил., които могат да се ползват, ако смятате, че с тия пари банята ще стане слънце, значи нищо не разбирате. Когато първо направим нещо и после искаме разрешение протестирате. Когато тръгнем по пътя, който Вие искате се оказва, че пак не сте доволни, защото не знаете. Ами четете, питайте ОА, всичко ще се обясни. Без да се обиждате, ако не са Ви ясни ОП на ЕС ще ангажирам момичетата от „Стратегии и програми” за един ограмотителен курс. Офертата за преустройството на помещението ще бъде около 4-5 хиляди лева. Затова и записахме в КР до 18 хил., зависи от обекта колко ще бъде стойността. Проекта за кандидатстването ще започне да се работи след решението на ОбС, как да бъде направен е отговорност на ОА. На г-н Банков трябва да му е ясно разделението на общинските власти. Има пълното съгласие на СБХ Ямбол за това да се съвместят двете дейности. За тях това е отваряне към света. Тези твърдения, че едни европейски пари ще хвърлим на вятъра говорят за една сериозна неангажираност с проблема и звучи като обида към гражданите, защото не сте се заинтересували кое колко струва. В рамката на ОП е описано как могат да се разходват средствата. Само 20% са предвидени за строителство. Ако бяхте прочели щяхте да сте наясно. ОА е проучила за ремонта на банята колко пари са необходими – около пет милиона са необходими.

            Зафиров – Не е редно г-н Кмете, като изпълнителна власт да отправяте критика към ОбС, обиждате всички общински съветници, дори персонално някои от тях. Работата на ОА е да разяснява точно такъв тип проекти на общинските съветници и да им помага. Има съмнение в общинските съветници, защото преди няколко дни Вие казахте, че ОЯ е загубила 1800 хил. Когато Вие си кореспондирахте с кмета на Одрин, вие не ми дадохте писмото като го поисках. Това е свързано с този проект, защото става въпрос за европейски пари. Държите се като васален кмет на г-н Седефчи и му обяснявате как се разграничавате от решението ни. Значи, галерия „Кирил Кръстев” не може да бъде чакалня, докато чакат хората да се ограмотяват. Не може така. Един културен календар например още не е изготвен при нас, община Тунджа вече го има. Защото отдел култура в община Ямбол е един човек. Не може така да се работи, да се политизира, г-жа Симеонова да Ви е секретарка и да говори вместо Вас. Ще предложа на кмета да не поддържа такива тесни връзки с Одрин и консула в Бургас и да им се кланя, а да има каже всичко в очите както си е.

            Славов – Г-н Зафиров, направихте изказване достойно за президент, но от трибуната на ОбС се гради само общинска политика, не държавна. Мога да дам приятелски съвет на всички – питайте всички художници в СБХ Ямбол, след изричното питане към тях сме направил това предложение. Тук някой да изземва функциите на художниците не редно. Има почивка, поканете някой от тях тук и те ще Ви кажат същото, което аз Ви говора от два часа.

 

Миланов – Обявявам обедна почивка до 14.00 часа.

След почивката кворум 29 съветника в 14.15 часа.

 

Миланов – Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения.

Канев – На няколко пъти от сутринта кмета говори за обидата, която гражданите получават от нас. Разбира се аз няма да си позволя да говоря от името на гражданите, но ще си позволя да говоря от свое име с риск да огорча кмета в навечерието на новогодишните празници. Лично мен много ме обижда факта, че работния ден на кмета започва в полицията, където той там има някакви подписки и завършва в прокуратурата. Също така това, което много ме обижда е, че нашия кмет има 7, 8 вече до съдебни производства и една 5 годишна присъда, и всички за присвояване на средства...

Миланов - Г-н Канев, искам да говорите по точката от дневния ред.

Канев - Аз си говоря точно по точката от дневния ред, а сега отговорих на кмета, който също не говореше по дневния ред. Другото, което ме обижда е, че нашия председател се идентифицира, като овца. Сега някои сменят пола си вярно, но да сменяш и вида си значи много. Искам да разговаряме по точката вече. Предвид всички нарушения, които стават в нашия град, в нашата община, които, като се започне от проектирането и минават през целия етап на строителството. Естествено, че един общински съветник и негов дълг е в края на краищата зорко да бди за действията на тези престъпници, които си позволяват да правят един водопровод три пъти по-скъпо от колкото е необходимото. За сведение ще ви кажа нещо, в гр. Сливен, с който доста често даваме пример има 13 км. изграден водопровод за сумата от 2 млн. лв. Така че, когато ние се събираме тук и искаме да извлечем максимума, не всички изказвания може би при нас са точни. Но в края на краищата ние имаме една такава идея с тези средства да направим и да оставим нещо на нашия град. Защото вижте, 80 000 лв. били прекалено малко, това е една доста сериозна сума. Тук се раздават милиони и аз ще ви дам един такъв пример, този социален дом, който го изградихме е с 1 200 лв. на кв. м. ремонт, не изготвяне на конструкция и т.н. Четирите тоалетни, които се направиха в зала „Диана” са с по 1 000 лв. на кв. м. фаянс. Разбира се, че 80 000 лв. са никаква сума. Да, те може да не достигнат за случая, но ние можем преспокойно да ги използваме и да не е на това место, на друго, където да направим нещо друго в полза града. Аз например ще ви дам една друга идея, преди няколко сесии ние гласувахме на 15 фирми един наем от 100 лв. за една двуетажна къща. В предвид на това, че те се скараха, тъй като 100 лв. няма как да си го разделиш на 15 и да получиш някакво точно число кой колко да плаща от тях. Ами ние можем да направим един такъв общински имот и да го направим също информационен център. Или нещо друго от този род, ако това не ви харесва. Но, както г-н кмета подчерта да хвърлим някъде едно бюро и хората да гледат картини, и това бюро да струва 400 000 лв. на Европейския съюз, и 18 000 лв. за проектиране, е това не мога да го разбера. Ако някой от вас се сеща, че ние не сме се възползвали от максимума на средствата и не сме стигнали до максимални провали. Или трябва да попитаме г-н кмета какво стана с разплащането на осемте улици в циганската махала. Или да го светнем за всички тези неща, за които го викат в прокуратурата. Нашата работа тук е да даваме предложения и да защитаваме не само парите на града, не само парите на държавата, но и на Европейския съюз. В края на краищата не някой друг, а ръководството на ПП ГЕРБ казва, че ние сме едно семейство в Европейския съюз. Защо тогава трябва да им разхищаваме средствата? Защо с тях да не направим нещо, което действително да остане на нашите съграждани? Защото това едно готово изградено съоръжение и в края на краищата то си има функции, които са от години насам. Не знам как ще ги съвместите с всичко това, като информационен център, защото те за мен са взаимноизключващи се. Тук не чух г-н Зафиров, който е председател на ПК КВПМХ да каже някой съветвал ли се е с него. Как така зад гърба на ОбС се прави всичко това и някак си се подхвърлят тук. И една част от тези хора, които винаги за всичко на света са готови да натиснат подходящото копче и тях не ги обижда разбира се тази работа. Затова аз знам, че кмета няма да се трогне, защото, ако той беше малко по-чувствителен отдавна нямаше да стои сред нас. Щеше да си подаде оставката и да си върви по делата, които си е извоювал, както се казва и да стигне до заветната си цел.

Славов – Много подробно съм си записал въпросите на г-н Канев и отговарям точно по темите, които коментираше. Първо искрено разбирам г-н Канев, че не е кмет, но така са решили хората. А как ще решат за следващия мандат има още една година, дотогава ще разберем. Явно са си направили добре преценката, защото не мога да си представя какъв кмет щяхте да бъдете при положение, че 2 мандата нямате внесено нито едно предложение в ОбС, за нито един сериозен проблем в града. Много правилно се изразихте, че няма да говорите от името на гражданите на Ямбол. Колкото и да не Ви е приятно ви сте един от 37 общински съветници, кмета е един, представлява града и интересите на гражданите еднолично. За това аз говоря и защитавам интересите на града от моята институция. Ако трябва да съм откровен всичко казано дотук ми прозвуча точно толкова абсурдно, колкото в едно предаване, където стояхме един срещу друг и Вие излъгахте целия град, че от 10 години не сте кусвали капка алкохол.

Миланов – Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

      Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

      Гласували      за – 17                        против – 6                             въздържали се – 6

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Не се приема.

 

            Симеонова – Правя процедура за прегласуване. Да проверим дали наистина имахме възможност всички да гласуваме.

 

Миланов – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-ца Симеонова за прегласуване на точката.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 17                        против – 11                             въздържали се – 2

Приема се.

 

Миланов – Подлагам на прегласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

      Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

      Гласували      за – 18                        против – 8                             въздържали се – 7

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Не се приема.

 

 

 

Предложението не се прие.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно допускане изработването на проект за изменение на действащия ПУП - ПР на УПИ І "За училище", кв.5, Аврен.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя представя предложението по приложения материал.

ПК ИТ и ТУ приемат направеното предложение.

Миланов – Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения.

Дянков – Г-н Бъчваров, много държа да чуя Вашето мнение и да вземете отношение по този въпрос, защото според мен нещата, които ни предлагат ОА, което имах възможност да споделя и пред г-жа Данкинова са неща, които според мен, са неправомерни, да не кажа са със закононарушения. Защото в момента се предлага да се вземе едно решение, става въпрос за изготвяне на ПУП, който съчетава два вида общинска собственост. Едното към днешна дата е ЧОС, а другото е ПОС. За мен това са два различни вида собственост, Вие ще кажете, може би ще ме репликирате или ще направите изказване, но според мен това нещо не може да се случи. И второто нещо, ако искаме тази случка все пак да се случи на базата на решението, което ни се предлага за следваща т.10 да се преобразува от ЧОС в ПОС, след което е възможна процедурата за съединяване на двата имота, според мен трябва да мине техническо време, с което да има време да се обжалва. Така че, предложението на ОА за мен не е коректно и ако има други аргументи по този въпрос с удоволствие ще ги изслушам.

Бъчваров – Искането е напълно законосъобразно и е в реда на нещата. Става въпрос за едно парче от двора, което кой знае защо действащата регулация го изключва от двора на училището и е редно това да влезе вътре. Ние в ПК ИТ и ПК ТУ сме го гледали и сме взели решение по този въпрос, т.е. приемаме предложението. А защо не се изказвам положително, защото тази част от колегите (ГЕРБ) може да не го приемат.

Миланов – Подлагам на гласуване проекта за решение на вносителя.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 29                        против – няма                         въздържали се – 3

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

        

           

 

 

            РЕШИ:

 

Допуска изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ на урегулиран поземлен имот /УПИ/ І „за училище”, кв.5 по плана на град Ямбол – Аврен.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно промяна статута на имот - ЧОС в имот ПОС. (бивше НУ „Стр. Кринчев)

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя представи предложението по приложения материал.

ПК УОИКОПДОУ приема направеното предложение.

Миланов – Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения. Няма желаещи да се изкажат.

Миланов – Подлагам на гласуване проекта за решение на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

      Гласували      за – 27                        против – 1                             въздържали се – 6

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 6, ал. 2 и ал. З от Закона за общинската собственост обявява имот - частна общинска собственост, находящ се на ул.„Търговска" № 120 в гр. Ямбол, актуван с АОС 1053/23.06.2004 г., с площ 3 490.30 кв.м. и застроена площ от 679 кв.м. за имот - публична общинска собственост: Комплекс за социални услуги за деца и възрастни, с идентификатор на имота - 87374.543.90, с площ 4 602.00 кв.м. и идентификатор на сградата 87374.543.90.1, със застроена площ 882.00 кв.м. по КК на гр. Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на части от имот - ПОС за безвъзмездно управление на ЦСИР и на ДЦДУ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя представи предложението по приложения материал.

ПК УОИКОПДОУ приема направеното предложение.

Миланов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения. Няма желаещи да се изкажат.

Миланов - Правя процедурно предложение за гласуване анблок. Подлагам на гласуване процедурното ми предложение.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 29            против – 1                 въздържали се – 3    

            Приема се.

Миланов - Подлагам на гласуване проекта за решение на вносителя анблок.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 29                        против – 1                         въздържали се – 3

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.    

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 12, ал. 1  от Закона за общинската собственост и чл. 13, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Ямбол

            1. Предоставя безвъзмездно за управление на Центъра за социална рехабилитация и интеграция  - гр. Ямбол самостоятелен обект с идентификатор 87374.543.90.1.1 по КК на гр. Ямбол, с площ 438.50 кв.м. и представляващ част от I-ви етаж от имот публична общинска собственост «Комплекс за социални услуги за деца и възрастни» - сграда с идентификатор 87374.543.90.1, построена в имот 87374.543.90 по КК на гр. Ямбол, находящ се на ул. „Търговска" № 120, гр. Ямбол, за срок от 5 /пет/ години, считано от 01.01.2011 г.

            2. Предоставя безвъзмездно за управление на Дневен център за деца с увреждания - гр. Ямбол самостоятелен обект с идентификатор 87374.543.90.1.3 по КК на гр. Ямбол, с площ 347.50 кв.м. и представляващ част от ІІ-ри етаж от имот публична общинска собственост «Комплекс за социални услуги за деца и възрастни» - сграда с идентификатор 87374.543.90.1, построена в имот 87374.543.90 по КК на гр. Ямбол, находящ се на ул. „Търговска" № 120, гр. Ямбол, за срок от 5 /пет/ години, считано от 01.01.2011 г.

3. Ползвателите по т.1 и т.2, заплащат всички текущи ремонти и разходи, свързани с ползването на частта от имота, включително и за общите части .

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно обявяване на имот - ПОС за ЧОС и предоставянето му за безвъзмездно ползване на сдружение "Обединен спортен клуб Тунджа".

ВНОСИТЕЛ: Ив. Кърцъков

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителя представи предложението по приложения материал.

Петков – Искам да поясня, че явно ОА не си гледа решенията от протоколите на комисиите и от Председателския съвет решението е за 3 години. А тук в решението и предложението на ОА е 10 години. За това, моля да се коригира за 3 години.

Миланов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения.

Зафиров – Не само на ПК УОИКОПДОУ, но и на ПК КВПМХ също има такова становище и то е за 3 години да се отдаде помещението, предвид, че властта често се сменя, а до края и до смяната остава 1 година. Да не правим срока 1 година, защото ще е малко грубо според мен. За 3 години е нормално, ако нещо се инвестира и се направи нещо, това е един нормален срок, но 10 години за мен е един много дълъг срок. Г-н Чолаков е тук ще излезе и ще си каже мнението и той. Но предложение за 10 години не мога да подкрепя.

Чолаков – Тук става дума за спортна база, никъде по света няма класиране по партийна принадлежност. Дайте да гледаме малко по-изчистено, кои щели да идват, кои щели да си отиват това няма никакво значение. Предлагам да бъде възприето, когато тази база бъде включена към всички спортни обекти, договора на Обединен спортен клуб с общината изтича догодина, така че ние догодина пак трябва да вземем решение. Ако искате го гласувайте и за 1 година. Но става дума, че тази база не е приспособена и сега клубовете, които ще вкараме там те ще бъдат ангажирани да си стегнат базата и да си я пригодят за тяхната дейност. Така че, това ще бъде някакъв вид инвестиция. Аз предлагам тази база да бъде предоставена между 3 и 5 години, ако ще я предоставяме на клубовете наистина да се стегне. Защото, ако я дадем за 1 година никой няма да иска да инвестира в нея. Става дума да бъде един малко по-продължителен период, в който наистина клубовете, които ще инвестират там средства да си знаят, че 3 или 5 години ще бъдат там. Аз ходих да гледам базата и ако трябва да се инвестира в нея , трябва да ви кажа, че минимум 5 години трябва да бъде дадена.

Петков – Искам да ви кажа, че тук съществува едно негласно споразумение на всички наеми на ЧОС, понеже по чл.3, ал.2 от ЗОС имота става от ПОС на ЧОС, защото си променя статута и има такова негласно споразумение за 3 години. Така че, дайте да не форсираме нещата и да гласуваме за някои 5 години, за някои 3 години, за други 10 години и т.н. Нека си остане 3 години да не дразним другите хора.

Зафиров / реплика / - Г-н Чолаков, за това сме в ОбС, когато има конструктивни решения да ги подкрепяме. Но аз ще ви кажа нещо, защото тук доста неща се изговориха. Чували ли сте, ако не е Чолаков на Обединен спортен клуб, кмета няма да дава пари? Аз защото го чух. Въпроса не е кой е шеф на Обединен спортен клуб, а кой ще върши работа и аз винаги съм ви подкрепял, когато правите така и като председател на комисия също. Въпроса е да се стига до пълен консенсус, да не се разединява ОбС. Мисля, че 3 години е един нормален срок. Знаете, че 10 години е максималния срок, имахме много дебати по удължаване на договори и т.н., това е един много добър срок. Нормално е, когато някой наеме магазин или имот за 3 години, вие повечето обекти общинска собственост ги давате за 3 години под наем, не ги давате за 5 години, нито за 8 години. ОбС удължава срока на договорите на хората в зависимост от това дали те са били съвестни платци, дали инвестират в имота си и т.н. Ако се притеснявате, че няма да имате мнозинство в ОбС, това ще го решат хората отвън. За това, че е нормално срокът да бъде за 3 години и ако следващия ОбС реши той може да го направи и 10 години.

Банков – Колеги, ако си спомняте ние този обект го гледахме преди това с цел да осигурим спортна база към спортния клуб. Тук специално, тъй като, когато разглеждаме други имоти ЧОС там наистина гледаме от тази гледна точка за правилното стопанисване на тези имоти и приходите, които биха могли общината да придобие. Но тук мисля, че ние се обединяваме върху едно виждане, че искаме да направим допълнителна спортна база. И не само това решение е необходимо да го дадем. Аз виждам наистина в следващите години да предвидим средства да го преустроим, защото то беше детска градина. Ние да помогнем със средства да преустроим тази спортна база. Дали ще бъдат тези клубове, които тогава повода беше, че определени клубове нямаха база да им дадем това или ще бъдат някакви други клубове вече самия Обединен спортен клуб ще реши и тук администрацията като цяло, пък и ние в комисията бихме могли да решим това. Но това е едно място, с една сграда, която досега мисля се ползва 50% от нея. Има пространство в нея, двора, който е към тази сграда и си мисля, че тези 3 или 5 години, които се предлагат, това не е търговски обект, за да търсим нещо. Няма проблем да дадем 10 години и наистина с един ангажимент ние занапред наистина да я преустроим, защото тя не е устроена за спортна дейност и ние всички го знаем това нещо. Но всички сега гласуваме да направим една спортна база и вече според това, което те вземат и го видят, ще видим какво ще направим по-надолу към нея. И отвън сигурно ще могат да се направят някакви съоръжения и вътре съоръжения. И мисля, че, който и да дойде след нас следващ ОбС няма да си промени решението. Няма да го вземат като спортна база и да го направят търговски обект. И мисля, че това е по-доброто решение, което ние мислихме на времето тази база да използваме. Така че, ако всички тръгнем с идея това да бъде спортна база, да си го оставим така за 10 години. Както виждате това решение, ако иска някой след време да го отмени да го направи, но поне ние го правим с идеята, че го правим спортна база. Така че, аз съм за това предложение. Наистина колкото се може по-дълъг срок и този 10 годишен срок мисля, че е нормален.

Ганев – Аз съм за предложението и поддържам мнението на моя колега г-н Иван Чолаков, както и на г-н Банков. Нека оставим политиката, говорим за нашите деца, които трябва да спортуват, за да бъдат здрави и полезни на това общество. Всички знаем, че тази сграда е детска градина и тепърва предстои да се реконструира, като цяло. Г-н Банков е много прав, че такива бази трябва да се отдават по възможно най-дълъг период от време. Искам това да се обвърже по някакъв начин с предприятието, което ще извърши тази дейност не знам „Комунални дейности” ли ще е, наистина да го направи спортна база и да се инвестират вътре средства. Да предоставим една модерна допълнителна спортна база по видовете спорт. Доколкото се сещам там трябваше да има кикбокс, ако не се лъжа, щангите там трябва да се преместят, така че това е подходящо място. Поддържам предложението във вида, в който е направено за 10 годишен срок.

Зафиров – Виждам, че, когато имате общи интереси БСП и ГЕРБ сте заедно винаги. Като две капки вода сте. Има ли интерес, едно сте, даже и ДПС прибирате при вас. Това да не е бъдещата тройна коалиция? Три години е един нормален срок, за да докаже един човек, че е добър стопанин. За да докаже една организация, че може да стопанисва имота. С много лека ръка дами и господа общински съветници ги харизвате тези имоти за по 10 години. Икономическата обстановка се променя в един град, като нашия. Ето започваме да участваме в европейски проекти, може Европа да ни даде някой друг съвет. Така че е редно и нормално този срок да бъде 3 годишен. Той е достатъчен да докажат г-н Чолаков и Обединен спортен клуб, че могат да направят един хубав спортен център, да настанят клубовете, които искат. Не е скрито, че има лобиране кои клубове да влязат вътре, нека да им дадем на клубовете, нека да настаним всички клубове и те да могат за 3 години да покажат и да докажат, че могат да се грижат за базата си. Проблема на ОбС е никакъв да си внесе едно такова предложение и тази база да бъде отдадена за следващите 7 години, както правим със всеки един имот. Тук няма значение дали имота е за търговски или спортни цели. Има значение, защото става дума за имот. Ние принципно всички в тази зала сме дали съгласието си тази зала да се даде на Обединен спортен клуб, да се настанят тези клубове и го правим с една единствена цел да може тези момчета, които на предните сесии си бяха входирали предложения и те нямаше как да бъдат удовлетворени, и да бъдат настанени в този спортен център за в бъдеще, който ще се изгражда. С това наше решение да могат за в бъдеще да бъдат настанени точно тук. Три години е един нормален срок. Сега ние, ако ще говорим едни високопарни слова, че за 10 години видите ли това ще направим, голямото бъдеще, така ще стане. Да, така ще стане, обаче общината има един сериозен кредит, има недостиг на бюджетни средства. За това, че дали ще имаме ние средства да го направим този спортен център г-н Чолаков вече ще каже, ако иска за в бъдеще на следващия бюджет може да намали парите за баскетбол и другите пари ще ги инвестиран в този спортен център. Подкрепям предложението за 3 години, за 10 години не.

Канев – Аз съм малко учуден, че г-н Зафиров прави такова изказване, защото все пак е президент на футболния клуб. И когато на времето се наложи ние да даваме пари за футболния клуб аз с удоволствие гласувах 50 000 лв. Въпреки, че нашия отбор е на последно място там и няма нито един гол. Самия факт, че има някакви хора на стадиона все пак е нещо. Сега изведнъж трябва да дадем на други спортисти един много по нищожен шанс според него, понеже явно не е президент на тези клубове. Ако трябва да говорим съвсем сериозно г-н Зафиров, спорта също е инвестиция. Самия факт, че вкарваме децата в залите, а не се боцкат с разни иглички и такива работи или пък да пият бира, както казва г-н кмета. А тези, които се боцкат с игличките после ходят в затвора. Така че, ние трябва да защитим тази част от нашата младеж, която иска да спортува и не само това, но за в бъдеще трябва да отделим средства да направим тази зала подходяща те да могат да постигнат високи спортни майсторства. Не както футболния отбор да не вкарат нито един гол, но пак е полезно в края на краищата.

Зафиров / дуплика / - Г-н Канев, преди време г-н кмета Ви нарече откровен лъжец или нещо се бъркам. Аз отдавна не съм президент ФК „Тунджа 1915”. За това сте общественик, както каза кмета, не знам дали пиете бира или се събуждате с бирата сутрин, смятам, че Вие сте един високоинтелигентен човек, не се съмнявам във Вашите интелектуални способности, но не е хубаво от тази трибуна да се насажда общественото мнение, това е присъщо на кмета. Аз го чувам от Вашата уста и ми е интересно, и не мога да го проумея, когато Вие говорите по този начин. Това ми звучи, като Ямбол загуби 1 200 000 лв. без да ги е имало. А Вие в един момент говорите Г. Зафиров е президент на футболния клуб. Г. Зафиров отдавна не е президент. Но г-н Канев, Г. Зафиров помогна вие гражданите на Ямбол в частност Вие да имате футболен клуб във „В” група. Г. Зафиров си харчеше парите, за да имате такъв клуб, за да може Ямбол да се гордее за разлика от други градове. Като примерно една съседна Стралджа, искаше да харчи стотици хиляди левове и пак не можа да има отбор във „В” група. Няма значение г-н Канев, дали сме на предпоследно място в класацията, важно е, че не сме на последно място по стандарт на живот, както е Ямбол. Какво ще кажете примерно при това управление, при този ОбС, Ямбол е на последно място, Бургас е на първо. Значи пак футболния клуб е по-напред. Това трябва да ви говори, че футболния клуб е имал добър президент. Това г-н Канев, Ви даде правото да направите това великолепно изказване, ако не бях аз президент на футболния клуб толкова време Вие нямаше да можете да го направите това изказване. Но аз, като човек, който не обича да се изтъква, който създаде нов политически субект „Единни за България”, сега ще ми кажете, че говоря за политика. В устава на 1915 ФК ТУНДЖА точно и ясно бе записано, че президента няма право да се занимава с политика или да оглавява политически субект. На тази база г-н Канев, аз свиках събрание и си дадох оставката, за да може едни млади хора, които се занимават с бизнес да продължат да го ръководят. Аз винаги ще остана приятел на този спорт. Ще поискам дори от вас за следващата година, за следващия бюджет дори да им дадете малко повече пари. Не да бъдат тези 36 000 лв., които им дадохме, не, 50 000 лв., следете бюджета г-н Канев. Г-жа Данкинова, прояви огромната си наглост да отреже 4 000 лв. на футболен клуб. Накрая искам да завърша, че вие имате отбор във „В” група и го запомнете това нещо, и го имате благодарение на г-н Зафиров. Защото, когато хората излязоха да протестират пред кметския кабинет и нямаше кой да го поеме този клуб, аз поех удара, макар че го поех с нежелание. Но поех този клуб, за да може той да има своя президент и да може да продължи напред. Тогава кмета си беше на мястото и помогна. Когато един човек помага и върши добро дело аз не мога да го изкривя и го казвам. Тук е момента да ви кажа, че следващата година предстои приемане на бюджет, дайте им на хората малко повече пари. Не 30 000 лв., не 40 000 лв., дайте им 60 000 лв., за да може наистина да има един сериозен футбол в Ямбол. За спорт не ги скъпете парите, разберете.

Симеонова – Колеги, всички сме обединени в мнението, че ще свършим едно добро дело. За първи път опозиция, мнозинство, групи, групировчици и какви ли не крила сме се обединили, че спорта е по-важен от бизнеса. Така че, моля ви нека да спрем това падение, да не правим повече коментари. Предлагам процедура за прекратяване на дебата, да гласуваме. Само ще си покаже, чрез гласуването за колко години ще дадем обекта.

Миланов – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-ца Симеонова за прекратяване на дебатите.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 23                        против – 4                             въздържали се – 5

Приема се.

Банова – За мен днешния ден и настоящата точка от дневния ред е едно предизвикателство. Защото се дава шанс и възможност на децата от нашия град да извършват определена дейност, чрез спорта. Да се възпитават редица качества у младите, знаете бързина, сръчност, воля и др., които да ги предпазят от много негативни влияния. От редицата възможности за залитане в секти, насилие и прочее дейности. Така че, чрез спорта, както са казали древните „здрав дух, здраво тяло”. Аз мисля, че спорта е това, което ни обединява и ви призовавам да се обединим около това решение, както е предложено. Защото не могат да се правят инвестиции в деца за година, две или три. Това трябва да бъде една постоянна грижа на всички ни. Дори аз бих препоръчала на г-н Чолаков, може да се направи нещо друго. Имаме редица центрове, които работят с деца с увреждания, в училищата, има деца със специални образователни потребности. Направете някакви дейности свързани с тези деца, по-специализирани, за да се почувстват и те по-пълноценни.

Желев – Смятам, че никой в тази зала не е против предоставянето на тази сграда и на този имот на спортния клуб. Само, че си спомням през какви метаморфози тръгна това предложение, за да се стигне до този момент. Спомням си, че имаше една идея да предоставим част от имота на един клуб, в последствие се оказа, че това предложение, което ни се предложи е недотам законосъобразно и влезе това проекторешение. Веднага обаче в мен възникват няколко въпроса. Защо целия имот ние го превръщаме в ЧОС? Нима Обединен спортен клуб не ползва имоти ПОС. Второто нещо, което се питам ние досега давали ли сме друг такъв срок максимален 10 години на друг имот, аз нямам спомен. Освен това, каквото и да говорим става дума за средства, които ще бъдат от нашия бюджет. Вероятно ние ще плащаме тока и цялата издръжка на тази сграда следващата година. И обричаме общината да плаща 10 години подобни неща, поне в част консумативите. Тези неща ме карат да смятам, че предложението предизвиква сериозни размисли и алтернативите, които ни се предлагат не са за пренебрегване, защото това са средства. Какво означава да го превърнем, в спортна база? Ние в момента го предоставяме на Обединен спортен клуб. За да го превърнем в спортна база това означава много средства. И ние в общи линии казваме не, общината ще го направи, няма да ползваме никакъв друг ресурс. Поне до този момент такива бяха изказванията. Искам да ви призова да помислите върху другите алтернативи. Десет години е страшно много голям срок. Нямам нищо против да ги дадем, но знаете как става издръжката, ние плащаме за всичко.

Ганев / реплика / – Г-н Желев, казвате, че общината ще плаща консумативите и разходите. Винаги е било така и така ще бъде, освен, ако не се направи някаква промяна в наредбата. Преди време бях направил едно питане, но така и никой не беше отговорил. Кой плащаше консумативите на площадка „Георги Дражев”?... Относно собствеността на имота искам друго да допълня. По времето на кметуването на г-жа Хаджигеоргиева, доколкото се сещам беше отдадено цялото имущество - стадиона, зала Комсомолска, зала „Диана” за Обединен спортен клуб, ако не се лъжа беше за 10 години с договор. След това по времето на Кирил Тодоров до първата или втората година на нашия мандат, до тогава ни беше договорът. Мисълта ми е, ако няма дългосрочен договор подписан с ОСК и ако няма подписан договор за отдаване на това помещение с дългосрочен срок към ОСК. Мисля, че няма кой да направи такава добра инвестиция, за да тренират нашите деца, както трябва. Мисля, че 10 години не е проблем. Ако навсякъде бяхме подписвали срокове за 3 години на стадиона, зала Комсомолска, зала „Диана”, знаете ли какво щеше да стане досега, нищо нямаше да остане от тях. За това апелирам към вас да гласуваме за срок от 10 години.

Зафиров / реплика / - Г-н Желев доказа днес, че е добър политик и поставя закона над политиката. Когато е прав човек, трябва винаги да му се казва. Г-н Кмете, аз знам, че точно за такъв спортен обект преди време заради, който с г-н Ганев бяхте в много топли отношения. Виждам, че сега ставате единомишленици, явно г-н Миланов ви пречеше нещо и това е отговора на въпроса, който ви давам. Защо днес подкрепихме г-н Миланов, ако сте имали някаква задкулисна уговорка г-н Ганев с кмета, не я показвайте наяве за смяната на г-н Миланов. Има ли прокурорска проверка във връзка с такъв спортен обект в зала „Диана”? Има ли до съдебно производство? Има естествено. Кой отговаряше тогава за ремонта? Трябва да се върнем малко назад. Аз не мога да позволя, като общински съветник още едно петно да бъде лептнато върху ОбС. И затова кмета излиза днес и говори комисиите не си вършат работата. Ами погледнете се, които заседавахте в тези комисии, повечето бяхте за 3 годишен срок. Вие си дадохте мнението и становището в тези комисии и за това кмета упреква ОбС. Ако искате да сме с гордо вдигнати чела да говорим на кмета, когато е виновен да му го казваме. Трябва да не поставяме под съмнение точно такива сделки. Една такава сделка, казвам сделка, защото това за мен е сделка. И един бъдещ ремонт на един такъв център от над 1 млн. лв. означава, че вие искате отново със средствата, които ще се вложат за ремонт на такава спортна база, те по един такъв начин да бъдат отново усвоени от определени хора. Затова ПК УОИКОПДОУ има становище за срок от 3 години, г-н Петков един принципен съветник, повечето сте в тази комисия. ПК КВПМХ, 3 години. Ако г-н Чолаков не иска да слага едно петно върху себе си, да има съмнение върху неговата дейност по един или друг начин смятам, че той сам трябва да помоли кмета сега от тази висока трибуна да иска срока да бъде 3 години. И когато му дойде времето следващия мандат се надявам, че г-н Ганев ще бъде тук естествено, ще може да внесете предложение за удължаване на 10 години.

Чолаков – Искам да ви ориентирам малко какво представлява ОСК. ОСК е доброволно сдружение на спортни клубове регистрирани на територията на гр. Ямбол. ОСК стана наследник и правоприемник на спортното дружество, като всички клубове станаха самостоятелни юридически единици и трябваше да бъдат обединени по някакъв начин, където да има някакъв синхрон между дейностите на самите клубове. И имено за това бе създаден ОСК. И сега не мога да разбера, моите безкрайни уважения към всички вас това, че и доста хора взимат отношение по въпрос, който касае спортната дейност на нашия град и много го задълбахме. Вкарва се много политика, няма политика тук, става въпрос за децата на гр. Ямбол и за една организация, която няма търговска дейност. Какво ще спечели ОСК? ОСК служи за развитие на спортната дейност на територията на гр. Ямбол. Зала „Диана” и стадиона, и площадката, и всички спортни обекти до този момент, които са давани за стопанисване на ОСК са все още здрави. Зала „Диана” я знаете от 1965г. и все още е здрава. Това, че ще я управлява ОСК е просто стечение на обстоятелствата, че той се занимава със спортната дейност на територията на гр. Ямбол. За това ви предлагам повече да не се занимаваме тук и да не се изказваме, а да преминем към гласуване на точката.

Кескинов / реплика / - Уважаеми колеги, съжалявам, но много от вас не си пият редовно хапчетата. Забравихте от къде тръгнахме. Аз лично бях именно за това преобразуване от ПОС в ЧОС, за да може да се настанят едни деца от един клуб в две стаички, от това тръгнахме спомнете си. Сега взимаме цяла сграда и пак намесихме децата. Ами това не са детски клубове, при цялото ми уважение тук ви е написано с какво се занимава ОСК, има и елитен спорт, има и други. Сега чуваме, че ще има вътре щанги, не знам какво, нероден Петко. От едни деца, които искат някъде да тренират, защото им отнели базата в едно училище ние вече направихме спортен комплекс. Вътре вкарахме хиляда клуба, голям спорт ще развиваме, голяма работа. От ЦДГ, ние вече видяхме цяла зала, всички вътре тренират упорито, голяма работа 10 години ще правим милиони вложения. Къде ще ги направим тези вложения? Това не е спортна база, това е една обикновена сграда и в нея ще влезе един клуб. Искаме да видим тези хора ще се справят ли с тази база или не. А пък имаме един клуб „Малееви”, знаете проблема в градината, дадохте им го за много години. Видяхте с такива дългосрочни решения какво става. Именно за това е предложението за 3 години да се види дали ще работят тези хора.

Петков / реплика / - Нас най-много ни притеснява, че има един тенис клуб 2005 г. на „Г. Дражев”. Какво стана с него? Там общината плаща по 25 000 лв. ток, по 3 000 лв. вода и е ПОС, а се развива търговска дейност. Това ни притеснява, за това искаме договора да е за 3 години, да се изчистят нещата, да се види как ще тръгнат и тогава вече другия ОбС да го удължи.

Ганев – Тук се казва, че се вкарват политически цели и едва ли не договорки и т.н. Но аз искам да ви уведомя, че в Протокол № 76 на ПК УОИКОПДОУ аз съм с особено мнение, именно за отдаване за 3 години. Считам че, когато се говори за спорт не трябва да се говори за политика. Правим го за нашите и за вашите деца.

Славов – Вземам повод от думите на г-н Зафиров, че най-накрая се консолидира една опозиция. Г-н Зафиров, щеше да ви направи чест, но малко по-късно го получих от ОА за този информационен център, който гласувахте против и с който ощетихте града наистина с поне 300 000 лв., защото тези пари са гарантирани за 28 областни центрове и гр. Ямбол ще остане единствения без информационен център. На 8 декември специално вашата комисия, на която Вие сте председател ПК КВПМХ е вкаран този материал с пълно обяснение какво се случва в тази програма, това което аз не знаех, с което вие сте били запознати, но независимо от всичко сте взели такова решение. Започнах с това, че консолидирахме опозиция и наистина се радвам, че се консолидира и се радвам, че г-н Зафиров се определи от коя страна е. Европейски пари повече за спорт няма да има, всички европейски програми са отворени на 90%, това беше предпоследното. Повече пари до 2013г. от Европа няма да имаме. Дали на някой му се иска или не му се иска, дали си ги представя с това, така се опитва да заблуди хората, че от Европа ще дойдат едни пари, това беше. Ако успеем да се сборим за това, за онова, което гласувахте за Безистена и за Кабиле и има още една програма отворена. Това са всички програми, по които общината може да кандидатства до 2013 г. Едно нещо, в което не знам защо вкарахте толкова политика и защо обърнахте логиката на обратно. Приятно изненадан съм, че г-н Банков и г-н Канев, и други тук говорят, че не трябва да има политика в спорта. Точно така и точно приемайки 10 години да отдадете нещо на един спортен клуб, който няма никаква политическа ориентация, чиито председател се избира на общо събрание от всички клубове, които не са политически ориентирани излизате от казуса политика, защото мандатите се сменят на 4 години, а това са 10 години. Кой ще дойде на власт утре не е интересно, в други ден също, защото това е една неправителствена организация с идеална цел, както обясни г-н Чолаков и тук вече няма никаква политика. Това ми звучи точно така все едно да кажете, че всеки един спортен клуб в този град козирува на някоя политическа сила и развива политическа дейност. Всички сме съгласни, спорта е над политиката. И след като е над политиката вземането на едно такова решение дългосрочно лишава всеки от инструмента за политическо давление при отдаването на такъв имот или който и да е друг имот под наем за благородни и спортни цели.

Зафиров – Г-н Кмете, много Ви стиска чепика. Не мога да разбера двама човека подскочихте в тази зала г-н Ганев и Вие. Единия е лидер на ДПС, а другия на ГЕРБ. Да не би да имате някое негласно споразумение, не мога да разбера или имате общи отношения със спортна зала „Диана”. Г-н Ганев ще се измъкне винаги чист, не се притеснявайте, обаче Вас ще Ви набутат. Засегнахте ме, като председател на комисия. Сега ще ви покажа предложението, водил съм си бележки. Г-н Кмете, от къде знаете аз как гласувах? Да не ви съобщават по телефона, М. Коев отгоре да следи гласуването и да Ви казва?... Г-н Кмете, искам да Ви кажа от тази висока трибуна на ОбС – Ямбол да отидете на очен кабинет и да си прегледате зрението и вижте дали съм гласувал против и как съм гласувал. Не е коректно от Ваша страна да говорите, че ето видите ли Ямбол е загубил колко хиляди лева. Какво загуби Ямбол, едно бюро за 400 000 лв.? Омръзна ми г-н Кмете, да ходите денонощно в Одрин на турските софри, да се веселите и да правите разни проекти и да ми говорите, че сме загубили от възрожденски къщи. Какви са тези възрожденски къщи, какво е това пространство пред Безистена? От тази трибуна трябва да говорите истината, разбирам, че сте добър манипулатор. Тази сесия не исках дори да ставам, да взимам отношение, но тук откровено г-н Кмете, Вие поднесохте на обществото една откровена лъжа. Излезте и се поправете от тази трибуна и ако не Ви представлява трудност може да ми се извините.

Славов – Не искам да изпадаме в махленски дебат, но г-н Зафиров, ако Вие наистина бяхте такъв патриот, ако бяхте такъв българин, ако бяхте такъв мъж, излезте и вкарайте от трибуната на този ОбС предложение за Геноцида над българите.

Миланов - Подлагам на гласуване т.1 проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 31                        против – няма                         въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот?

Приема се.

Миланов - Подлагам на гласуване предложението на ПК УОИКОПДОУ за 3 години.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 11                        против – 16                         въздържали се – 5

Не се приема.

Миланов - Подлагам на гласуване т.2 проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 25                        против – 2                         въздържали се – 6

Има ли несъгласни с обявения вот?

Приема се.

Стефанов – Предлагам колеги, процедура за прегласуване.

Миланов - Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Стефанов за прегласуване на точката.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 13                        против – 14                        въздържали се – 7

Не се приема.

Стефанова / отр. вот / - Тук има конфликт на интереси и никой не ги заяви и не излезе.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост, обявява имот публична общинска собственост, а именно: масивна едноетажна сграда в имот пл.№ 5048 със ЗП - 1200 м2 /хиляда и двеста кв.м/, находяща се в гр. Ямбол, ул."Лом" № 5, собственост на община Ямбол съгласно акт за публична общинска собственост № 321 от 04.10.2010 г. за частна общинска собственост.

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост предоставя безвъзмездно право на ползване на сдружение „ОБЕДИНЕН СПОРТЕН КЛУБ ТУНДЖА", Булстат 128015863, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, спортна зала „Диана", представлявано от Иван Стоев Чолаков – председател, върху масивна едноетажна сграда с идентификатор 87374.554.185.1 в имот пл.№ 5048 със ЗП - 1200 м2 /хиляда и двеста кв.м/, находяща се в гр. Ямбол, ул."Лом" № 5 за срок от 10 години.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно промяна на раздел ІІ Техническите условия към превозните средства, включени в изискванията към кандидатите за провеждане на конкурс за възлагане автобусни линии от общинската транспортна схема.

ВНОСИТЕЛ: Ив. Кърцъков

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителя представи предложението по приложения материал.

      ПК ИТ и ТУ приемат направеното предложение.

Миланов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения. Няма желаещи.

Миланов – Подлагам на гласуване проекта за решение на вносителя.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 21                        против – няма                         въздържали се – 3

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.19, ал.1, т. 5 от Наредба за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, изменя т. 2 от раздел ІІ - Изисквания към кандидатите и техническите условия към превозните средства от документацията за конкурс: Възлагане на обслужването на пакет автобусни линии от общинската транспортна схема на гр. Ямбол, приети с решение по точка двадесет и шеста на тридесет и трето заседание на Общински съвет Ямбол проведено на 21.05.2010г.:

            От текста „Салон с три или четири врати, отварящи се навътре, разположени от дясната страна по посока на движението, с широчина на светлия отвор не по-малко от 1000 мм. с автоматично управление" отпада израза „отварящи се навътре".

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно мораториум върху продажба на общински имоти.

ВНОСИТЕЛ: Г. Зафиров

__________________________________________________________________________________

 

Зафиров – Г-н Кмете, аз не се съмнявам, че тази точка ще предизвика бурни страсти у вас и бурни дебати в залата. Ще ви зачета предложението и после ще дам думата на г-н Миланов да зачете допълнението. /изчита предложението/ - Имайки предвид, че общината трябва да запази своята собственост и тук пак ще кажете, че говорим за политика, за бъдещото управление на тази община. Аз Ви казвам г-н Кмете, че няма да повторите мандата си, но редно е един кмет да има собственост. Днес ни обвинихте ставаше въпрос за галерията Жорж Папазов, не се съмнявам, че това предложение пак ще го подложите на гласуване следващата сесия. Ще Ви стане ясно, че такива имоти Ви трябват с цел, когато дойде време да участвате по такива програми да има какво да ремонтирате и да намествате.

Миланов - Няма как да ремонтираш недвижима, незастроена собственост. Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения.

Канев – Аз имам въпрос към вносителя. Кое налага гласуването на една такава точка? Всички знаем, че в община Ямбол, общинското имущество се управлява много правилно, няма злоупотреби. Защо трябва тогава да го гласуваме? Имате някакви съмнения ли г-н Зафиров? Просто искам да знам подбудите, поради които Вие предлагате гласуването на една такава точка. Логично е, когато се предлага нещо такова, това е един вид негласуване на доверие на кмета. Това е целта на една такава точка, да се отменя възможността на кмета и на ОА да продава общинската собственост. На практика това предложение точно това означава.

Миланов / реплика / - Г-н Канев, този мораториум не е на кмета и на изпълнителната власт, а на ОбС. Ние приемаме всяка година план за разпореждане с общинската собственост. Ние решаваме кое ще се продава и кое не, ние решаваме за колко ще се продава. Този мораториум не се налага на изпълнителната власт и на кмета, а се налага на ОбС и на общинския съветник поотделно. Кмета е длъжен по ЗОС да внесе всяка година с какво и как ще се разпореждат общинска собственост. И когато той го внесе ОбС може да приеме, може да не приеме, че ще се разпорежда с общинска собственост. Но не може да забрани на кмета да внесе такова предложение, той е длъжен по закон. Ще попитам вносителя какво означават тези точки, тъй като тях ги няма в основното предложение и решение т. 22 от XXXI Заседание на ОбС – Ямбол нищо не ми говори, тъй като нямам пред себе си или пък т. 19 от XXXIII Заседание на ОбС. Ако касаят разпореждане с общинска собственост няма как да се разпорежда повече с тази общинска собственост понеже няма време. Ние и да вземем решение, то е година за година, а годината вече изтече. Отменяйки някакви решение от януари и март месец ние казваме няма да продаваме, а онези, които не са продадени, доколкото разбрах те не могат да бъдат продадени.

Зафиров / дуплика / - Г-н Кмете, от продажбите на имотите тази година колко пари ви останаха в касата на общината? В мен е информацията за изпълнението на бюджета на общината към 30.11.2010 г. Вашия експерт по бюджет сподели с мен, че има 800 000 лв. останали и сте продължавали с плащането, които все пак още не сте ги усвоили. Защо да продаваме, след като вие продавате едни имоти, с тях не подобрявате стандарта и живота на гражданите отвън. Хората чакат, когато им се продадат имотите. Представете си имате имот, който продавате. Вие за какво го продавате този имот? Продаваме нещо, за да може да подобрим стандарта на гражданите отвън, а не да запълваме дупки в общината и в бюджета. Продаваме, за да имат хората тротоари, за да имат зелени градинки, да имат една по-добра инфраструктура, да не си трошат колите по дупките. Няма смисъл, когато тези средства не се разходват по предназначение, а заминават на определено място. Дори и за такса смет, като вземем да говорим, едни големи суми, които влизат в определени каси на определени фирми. И после по определени проекти, както в ромския квартал, колко пари платихме, близо 800 000 лв. ли беше сумата от бюджета на общината. За какво да продаваме, за да може да попълваме такива дупки, където не е свършена работата, не упреквайте ОбС. Или ако нещо мислите, че не можете да спечелите определен проект и после трябва да хвърлите калта върху ОбС, това не може да стане. Затова е задължително да има такъв мораториум. Защото искам да ви кажа, че не може, когато се пусне един обект за продаване, говоря в частност за фризьорския салон на центъра, да отиде някой, да започне да го мери и да казва: - „аз ще бъда следващия собственик”. Ако ще продаваме нещо с предизвестен край, това г-н Кмете, в правовите държави, в европейските държави се нарича корупция. За това г-н Кмете е редно да се приеме такъв мораториум. Смятам, че и Вие и вашата група ще сте „ЗА”, няма да сте „ПРОТИВ”, след като не можете да оползотворите средствата от продажбите. И плюс това си губите време да си комуникирате с кмета на Одрин често. Г-н Канев, смятам, че това е една достатъчна обосновка за Вас. Общината трябва да има своята собственост и от своята собственост тя трябва да има определените приходи и те да се харчат там, където трябва. Не хората, просяците да стоят пред общината, ако искате ще ви донеса снимки да ги видите по спирките, това го е нямало никога досега. Да стоят и да създават лош имидж на града, когато идват хората да се възмущават. А ние да държим парите в касата и да не ги разходваме по предназначение. Отпуснете касата, дайте им на тези хора за Коледа, за Нова Година пари, приютете ги някъде. Не само художествената галерия ще я правим по еди какъв си проект, защото нещо трябвало да стане. Не оставяйте общината без нейните имоти. Ако Вие мислите само ден за ден, ако мислите само за днес, за това управление и смятате да абдикирате, Вие няма да го подкрепите това предложение. Но, ако смятате да изкарате още един мандат, като един съвестен кмет, да докажете своята правота пред всяка една система ще подкрепите едно такова предложение, за да може да докажете, че сте наистина един борец за следващ мандат.

Желев – Според мен предложението е незаконосъобразно. Аргументите ми за това са, че преди няколко години имаше едно такова проекторешение, което стана решение на ОбС, беше спряно от областен управител, мина през съдебна инстанция и беше потвърдено, че е незаконосъобразно. Аргументи за незаконосъобразността му са следните, част от тях бяха казани от г-н Миланов. Ние взимаме тези решения и евентуално кръга от лица, за които се отнася, т.е. за кмета да не внася такива предложения за продажба на общински имоти. Само че, ако целта на вносителя е да ограничи инициативата на кмета за продажба на общински имоти много по-разумно е да се промени стратегията и програмата, която ние утвърждаваме за продажба съгласно промените на ЗОС, а не да приемаме такива проекторешения. Второ, ако се приеме това проекторешение според мен общината във вида, в който е поднесено ще изпадне в бюджетен дефицит. Но този въпрос много сериозно трябва да го разгледаме при гледането на предстоящия бюджет. Доколко общинския бюджет се пълни от продажба и в каква степен е декапитализацията на общината, това е въпрос с много лица. За първи път през този мандат цените на продажбите са толкова високи. Смея да кажа, че в предходни мандати цените на продажбите са били доста по-ниски от пазарните оценки. Освен това за първи път през този мандат мисля, че ние си увеличихме общинската собственост, като говорим за военните имоти. Въпроса е с много лица. В същото време не е за подценяване факта, че една голяма част от приходите, които ние гласуваме тук и от разходите, които ние гласуваме тук включително и за нас идват от продажба на общинска собственост. В този смисъл предлагам вносителя да си оттегли предложението, но не да спрем да дебатираме по тази точка и по тази тема. Тя ще се разгорещи и ще се дебатира много сериозно при предстоящото гледане на бюджета.

Кескинов / реплика / - Това решение, което беше цитирано е пред мен. Не може да се прави никаква аналогия между двата случая, тъй като предното решение не е обсъждано в комисии, това ви казва съда. Направено е като процедурно предложение по време на сесия и именно на това основание е отменено от съда. Съда  изрично ви е казал, че „преценка за целесъобразност на решението не следва да бъде правена, тъй като същата е единствено в правомощията на ОбС и не подлежи на съдебен контрол”, т.е. ОбС е титуляр на правото на собственост върху общинското имущество. ОбС е този, който взима решение за разпореждане с него. В случая именно спирането на разпореждането е в правомощията на ОбС. Има пресен случай, предлагаше ни се на Председателски съвет под една завоалирана форма да продадем 5 дка. под формата на §4, че били някакви селскостопански земи. Да, ама не. Вярно е, че се водят селскостопански, ама са точно до асфалта, преди бензиностанция „Шел”. Точно едно молче, 5 дка. едно молче. Но ОбС знаете ли колко щеше да вземе от това, няма и 5 хил. лв., а този, който ги вземеше и ги продадеше щеше да вземе 5 млн. лв. Не може ли ОбС, като собственик да вземе тази земя, която е негова и да си я преобразува от земеделска в регулация в правомощията на ОбС , и тези 5 млн. лв. да ги вземе ОбС. За това говорим, че разликата е 100 пъти от цената, която ни се предлагаше.

Желев – Г-н Кескинов, нямам решението, което е пред Вас, вероятно сте прав за процедурно основание. Не съм го гледал, сега видях предложението. Но ще ви дам един добър пример за това, което се внася. Това да твърдим, че ние ще откажем да пушим от утре и след два дена отново палим цигара. Приемаме това решение и след три дена взимаме тук решение да продаваме. Какво става? Ние сме титуляра да вземем решение за продажба. Днес приемаме мораториум, на следващата сесия продаваме два обекта. Относно примера, който давате с Председателския съвет, този проблем се влачи няколко години. Ако аз бях някой от потърпевшите щях досега три пъти да осъдя общината, защото това е законов текст и няма право ОбС да не се произнася по §4.

Ганев – Считам че, вносителя на това предложение би трябвало да си го оттегли. Това не означава, че примерно, когато имаме проблеми и сме в края на годината трябва да обричаме общината. Не виждам  нищо лошо да се продават имоти. Погледнато реално, това е мое лично мнение и ако има някаква възможност изобщо общината би трябвало да продаде всичко що е неин имот. Трябва да се занимава само с управлението, както да събира данъци и такси.

Зафиров / реплика / - Радвам се, че в тази зала има достойни съветници, като Станимир Кескинов. Тук вие трябва да видите нещо, което е много интересно. Когато започнем да навързваме събитията... Ето ви писмото на Хамди Седефчи, кмет на Одрин, което е пратено до кмета на Ямбол. Ето и писмото на кмета на Ямбол, Георги Славов, който казва, ако това е неговото писмо: „С голямо безпокойство прочетох писмото ви, с което ме уведомявате, че прекратявате сътрудничеството на Община Ямбол с Община Одрин”.

Славов – Мисля, че е прекалено рано до избори, а има толкова много популизъм и толкова много политиканстване в последната точка на ОбС. Ще се опитам да бъда максимално конкретен с едно единствено изречение към г-н Зафиров, защото засегна темата за Одрин. Казах Ви г-н Зафиров, прилича Ви да сте Президент. Вкарайте декларация за геноцид на българите, сигурно ще има повече ефект от това, което направихте. Имам няколко много прости въпроса, ще зачета мотивацията на предложението на г-н Зафиров / изчита /. Смея да твърдя само две неща, които са само факти и всеки един може да ги провери. Първо, толкова постъпления, както 2010 г. от продажба на общински имоти не е имало 3 години, това са най-големите постъпления до момента. Второ, на такива добри цени, каквито са продавани до момента след решение на ОбС и постигнати при тръжни процедури не е имало досега, за което е прав г-н Желев. Трето, самия факт дори някой да излезе тук и да каже, че пазарните цени са паднали, те не са паднали пъти. Но цените на строителството от последните проведени процедури от капиталовата програма на общината са паднали 2 пъти и надолу. От 400 000 лв., спечелените поръчки са за 200 000 лв., така че нито една от тезите сложени тук не се връзва. За мен наистина има един въпрос защо се вкарва това предложение. И единствения отговор за мен лично е, че се цели да се блокира живота в града. Класическа проява на опозиция. За това казвам, че се радвам, че започва да се определя опозицията още от извънредната сесия и до тук с всички гласувания. Г-н Зафиров, факт е, че Вие единствен не гласувахте бюджета на общината, гласувахте за Канев, като председател. Имаме спечелен проект за градската градина и парк „Боровец”, съфинансирането на Община Ямбол, което трябва да осигури по този проект е 250 000 лв. Имаме проект, по който ще кандидатстваме за резерват „Кабиле” и за „Безистена”, съфинансирането, което трябва да осигури Община Ямбол е малко над 300 000 лв. Имаме воден цикъл, който март месец ще влезе в преки договаряния с управляващия орган Оперативна програма „Околна среда”. Необходимите средства, естествено разбити в няколко години за съфинансиране на проекта са между 7 и 10 млн. лв., говорим за проект в рамките на около 100 млн. лв. за пречиствателна станция, за канализация на кв. „Каргон”  и довеждащи колектори и водопроводи. Това всичко трябва да се случи другата година в голямата си част. Едно подобно решение, дори идея за подобно решение за мен казано няма никакъв друг смисъл освен опит да се блокира живота в града. Защото, ако ние не осигурим съфинансиране по тези програми Европа няма да ни даде парите, а нашето съфинансиране е в рамките на 5%. Заработените от нас пари за града са в рамките на 95% и заради тези 5% съфинансиране, ако се блокира града ние ще изгубим всичко. За голямо съжаление такива са правилата. По въпроса за използването. Или наистина е чист популизъм, или определено г-н Зафиров и другите, които подкрепят това предложение не са наясно със закона, което вече е по-притеснителното за мен. Защото по действащия закон за 2010 г. бюджета, действащия вече приет за 2011 г., средствата постъпили от продажба на общинска собственост могат да се разходват единствено и само за инфраструктура. С тях и дупки дори не могат да се пълнят г-н Зафиров, не могат да се дават за социални дейности, не могат да се дават за детски градини, училища. Могат единствено и само за инфраструктура, а основни ремонти и за изграждане на нови такива, и това е ограничението, което е оставено миналата година от новото правителство, точно с цел защита на собствения интерес. Не както е било досега години назад. Въпроси, които зададох преди време миналата година и тази година, продаваните предните мандати имоти, парите къде са отивали. Един много малък процент за дупки, зелени площи, тротоари и т.н. Така че, такива обвинения, че ОА не може да намести този остатък, който е останал, защото е едва ли не некадърна, това не е така ние работим по одобрения от ОбС капиталов списък. И тъй като в рамките на последните 2 месеца няма как да се внесат и да се изработят, тъй като процедурите са минимум 60 дни, ако няма обжалване. Всичко това сме го оставили за следващата година да го внесем, като предложение в капиталовия списък на следващия бюджет. Но да се твърди, че не се използват по предназначение, напротив разплатили сме всичко, което ОбС е одобрило и което сме възложили. Последните 2 обекта работят в момента, най-вероятно ще останат преходни за другата година, защото времето не позволява да се завърши. Това е, всичко останало е изпълнено. Държа да подчертая, че сме първите, които направиха такава стратегия като общинска управа и програма за управление на собствеността достъпна през сайта, прозрачна за абсолютно всеки един инвеститор. Тези, които реализирахме проекта за географска информационна система, отворен портал с достъп до всяко едно кътче на държавата и света, с всеки един общински имот изрично упоменат вътре с размер, цена, местоположение и всичко останало, обременености под форма на договори или каквото друго има. Нещо, което нито една друга администрация преди нас не е посмяла да направи по някакви причини. Колкото до фризьорския салон наистина чух, че някой е ходил, но доколкото знам спрягаха и вашето име г-н Зафиров, че сте щели да бъдете следващия собственик ама не са злоупотребили с това. Колкото до това, което г-н Кескинов каза 4 дка. за 5 млн. лв. Г-н Кескинов, аз ще съм първия, който ще пледира пред ОбС, независимо, че нямам правото, да станете почетен гражданин на града, ако докарате някой, който за 4 дка. място в Ямбол ще даде 5 млн. лв. Такава цена не е постигната дори в София, сигурен съм, че ще ви носят на ръце. Искрено ще се радвам, ако е така, но да говорите чисто политически, че някъде там има едни хора, които не, че ги знаем, ама те биха могли дадат и т.н., не звучи сериозно.

 

Миланов - Уважаеми колеги, в момента е 16.10 часа, обявявам 10 минути почивка.

След почивката кворум 29 съветника в 16.25 часа.

 

Майсторов – Предлагам процедура за прекратяване на изказванията.

Миланов – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Майсторов за прекратяване на дебатите.

Миланов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 24                        против – 4                            въздържали се – 1

Приема се.

Зафиров – Г-н Кмете, виждам, че остро възроптахте предложението внесено от мен. Слушах мотивите Ви, защитавахте интересите на общината. Г-н Кмете, общинските съветници и в частност аз, знам къде се разходват средствата. За детски градини не съм говорил от тази трибуна, за тях говорите Вие. Аз говорих за тротоари, улици, паркинги, не говоря за улицата, която е зад мола и е затворена. Говорите, че на много хубави цени сме продали и как продадохме, и т.н. Г-н Кмете, както сте я подкарали следващия мандат няма да има какво да се продава. Искам да слушате вашия национален лидер какво говори. Тройната коалиция продаде всичко и малките димчита обра, нищо не остана. Г-н Кмете обирайте малките димчита в града, оставете собственост на община Ямбол. Вие често ходите в Сливен и трябва да сте наясно как се продават там имотите. Вие знаете ли парцела на Лидъл за каква цена се продаде в Ямбол, 500 000 лв. без ДДС. Знаете ли за колко се продаде парцела на Лидъл в Сливен, за милиони г-н Кмете, защото хората си защитават интересите. Приемете ли или не мораториума съвсем скоро г-н Кмете, ще трябва да внесете годишна програма за продажба на имотите. Дали сега ще се приеме този мораториум или тогава ще се наложи върху определени сделки мораториума. Аз ви казвам, че само един човек, който не се подготвя за следващ мандат може да иска такъв мораториум да не се приеме. Вие сте симпатичен кмет, будите доверие у хората, вратовръзката Ви е хубава, лилава, носите цвета на съвършенството, на духовно извисен човек и трябва да знаете, че трябва да си оставите имотите за следващ мандат. Иначе Вашето изказване беше прекрасно в частта му, когато казахте, че ще спираме цялата инвестиционна програма на общината. Напротив г-н Кмете, ние мислим за следващото управление. Ние не искаме да бързаме, ние трябва да вървим дългия път от управлението на община Ямбол със ситни стъпки, за да може наистина да имаме един приветлив град. Ако продадем всичко днес, в този мандат, какво ще си кажат хората, че дойдоха оставиха общината без имоти, разпродадоха всичко, прибраха парите и ще оставим впечатление, че това е едно корупционно управление. Аз мисля, че Вие г-н Кмете, трябва да се поучите от вашия колега от Одрин. Трябва да се поучите от него как защитава той интересите на общината си и как подава ултиматум. Щом сте приели геноцида над арменците, видите ли еди какво си. Г-н Кмете, 500 години сме били под турско робство, нашите тракийски българи и бежанци са били подложени на геноцид. Аз ще внеса тази декларация за геноцида на българите, подготвил съм я г-н Кмете.

Славов – От цялата работа на мен ми стана ясно, че г-н Зафиров пак си държи на неговата и иска да блокира града. Никакво друго следствие няма такова решение освен, че ще с блокира живота на града. Ще се изгубят много европейски пари за големи проекти. Държа да подчертая, че от 1990 година насам съм единствения кмет, който е върнал общинска собственост 740 дка. военни имоти и сме в преговори с военното министерство да върнем още, което по средни пазарни цени са много. Колкото до кмета на Одрин и арменския геноцид аз ви разбирам, направихте ПП, идват президентски избори, това е много добра президентска позиция, но не знаех, че се кандидатирате.

Симеонова – „Имайки предвид задълбочаването на икономическата криза...”, цитат, изречение първо. Колеги, не знам само аз ли живея в България или всички останали са на някакви други места. Според мен всички медии, опозиционни и не опозиционни от всякъде се казва, че започва излизането от икономическата криза, 2011 г. ще е видимо, значително по-добра, за 2012 г. се очаква стабилизиране. Не мога да разбера колко пъти още ще продължаваме да използваме едно и също нещо и сами да си набиваме, че сме в криза при положение, че всеки един от тук имащите частен бизнес си погледне приходите за годината не може да изкриви, че към края на годината, нещата са много по-различни. „И ниските пазарни цени на нежилищните имоти”, стигаме до по-интересната точка, която г-н Зафиров използва за мотивация на предложението си. „Ниските пазарни цени през 2010 г. са довели до приход от 1 200 000 лв. от продажба на земи и 600 000 лв. от продажба на жилищни имоти за разлика от 2009 г., където общата сума била 300 000 лв.” Г-н Зафиров, ако действително са толкова ниски цените трябваше поне да е същото нивото като 2009 г. Ние имаме петкратно завишаване на стойността на дадените имоти с по-малък брой имоти, което означава, че нещо наистина се развива. А това нещо, което се развива е икономиката и индустрията, малката лека преработвателна индустрия. Какво правим ние в момента с този мораториум, който ни предлагате? Показваме на всички индустриалци в страната, които евентуално ще имат интереси, показваме на банките, които в следващата година също имат интереси. Защото вече показаха ясно, че кредитирането ще бъде облекчено, за да може бизнеса да стъпи на краката си, че Ямбол няма нужда от инвестиции, тъй като ще си държи всичко в къщи. Ние нямаме нужда при нас да се откриват нови работни места, ние нямаме нужда да продаваме имоти върху, които да се строи, ние нямаме нужда от нов бизнес в града, това е Вашия мораториум. И аз четейки всички тези неща си зададох още един въпрос. Какво става, когато радетеля ни, ако съм точна, но през последните 4 мандата, ако в тази зала има някой закупил повече общински имоти от г-н Зафиров ще ме извини, но мисля, че г-н Зафиров е собственик на най-много общински имоти. И не кмета на Одрин си купи общински имот на ул. „В. Карагьозов” № 5 преди месец, а г-н Зафиров си купи общински имот. Сега какво става, когато човек, който 5 мандата подред купува общински имоти се опитва да убеди нас да спрем да продаваме общински имоти. Става това, че има два отговора на този въпрос. Той защитава нечии корпоративни интереси и иска да спре влизането на инвестиции в града. Или на него са му свършили парите и иска да е сигурен, че докато събере необходимата сума да купува имоти, никой друг няма да му ги изкупи. За мен това са двата отговора. Иначе не виждам защо човека, който е купил най-много общински имоти в Ямбол сега ще ни убеждава, че това е най-лошото нещо. Защото съм сигурна, че г-н Зафиров е мотивирал много добре предишни общински съветници от други ОбС, че трябва да продадат имоти, на които той в момента е горд собственик. Така че г-н Зафиров, аз не искам да ми отговаряте дали защитавате нечии корпоративни интереси, защото някой друг ви е платил, защото вече е влязъл в града. Не искам да ми отговаряте дали ще събирате 2, 3 години пари, за да може отново да купувате общински имоти. Единственото, което знам е, че Вашето предложение е пагубно за Ямбол. И във Вашето изказване в началото, че кой трябвало да Ви подкрепи или не. Като Председател на групата на ГЕРБ Ви казвам, че няма мотив, с който Вие да може да убедите трезвомислещи хора, че трябва да се откажем от просперитета на града.

Зафиров / реплика/ - Не ми е ясно това изказване беше от групата на ГЕРБ или от г-ца Симеонова. На г-ца Симеонова трябва да и е ясно, че аз преди да стана общински съветник си купих кола, а пък тя като стана общински съветник си купи последен модел Ауди. Трябва да е ясно, че Георги Зафиров произхожда от богат род, от древен род. И ако г-ца Симеонова не си знае семето едно, две поколения назад, аз го знам моето до 1500 г. назад. И когато моя прадядо 1680 г. оставя документи и казва, че аз съм от болярски род и че кръвта, която тече във вените ми е царска, за Вас г-це Симеонова не знам да има такива документи. Един човек, който има собственост, той остава в този град, той инвестира в този град, той създава работни места в града и се учи на отговорност. А когато на един кмет, като вашия има повдигнати 4 обвинения аз какво мога да кажа, това говори за цялата прозрачност.

Банков / реплика / - Вие не обърнахте внимание в началото, но пише в предложението временна забрана, не мораториум, както е дадено и второто беше отменя три решения, с които ние сме приели решение за продажба на общински имоти и то в частта, които не са продадени. Но аз имам добра новина за вас и тя е, че няма криза, така разбрах. Това е добра новина казана от председателя на групата на ГЕРБ. Продажбата на един имот не означава инвестиции. Интересно ние продадохме имоти, казваме големите инвестиции правим, прибрахме парите сигурно ще ги похарчим. Инвестицията става, когато нещо се направи. Интересно кога ще се реализират тези неща и тези имоти ще бъдат препродадени в друг момент. Когато тръгнете от мотивите не стигайте до решенията. Знаете ли вие ме посъветвахте по-рано да вляза в сайта на общината и аз влязох. Там пише, че на 13.12.2010 г. се е провело търг за 27 имота и на тези имоти са отбелязани точно тези решения, които бяха. Много интересен въпрос и това е въпрос, който може да провери комисията защо имоти от март месец по какъв начин се обявяват. Защото все пак за повторния търг има срок. Всеки един участник може да атакува точно на тази основа. И ако е предложено така решението за отпадането на тези решения, т.е. за непродадените имоти. Нищо не се спира с това решение, защото пак се манипулиране, че едва ли не ние искаме да блокираме града или някой иска да блокира града, ако гласуваме тези решения. Защото може още януари да се даде бюджета, да се даде програмата за управление на собствеността. Проектите щели да бъдат спрени, няма да бъдат спрени, с бюджета ние ще ги финансираме. Така че, нещата не са лесни, не са прости и не са по този начин, по който се изкараха, се избиха, тъй като има конкретни решения. И другото, което искам да кажа за предни мандати, досега не съм отговарял на този въпрос, но може да ги видите в решенията и в списъците на всеки бюджет, когато се приемат дълготрайните активи къде са парите от продажбите на имоти предните мандати. И мога да ви кажа, че всички пари са вложени в инфраструктура, но тогава се правеше и приватизация. Може би за това и правителството няма нищо продадено през тези 2 години. И тук в общината се минава на другия принцип да се продава, чрез ЗОС. Говори се, че имало стратегия за пътищата. Да си спомняте да сме гледали стратегия за ремонт на пътищата? Аз не си спомням. Така че, г-це Симеонова, четете сайтовете на общината и там ще видите, че от март месец приети, сега се продават имоти. Случайно ли се продават тези имоти преди Коледа и Нова Година? Концесията случайно ли се мачка в тези празнични дни?

Симеонова / дуплика / - Г-н Банков, ОбС доколкото знам има правомощия да обяви имотите за продажба, това е нашата воля, но кога ще има желание у някой да ги купи, ние това не можем да ги задължим. Така че, щом сега има воля, означава, че сега им е реда. Втората забележка по повод на Вашата реплика е това, че имота бил продаден не означава, че била инвестицията готова, вярно. И от там нататък Вие казахте, че можело още веднъж да бъде препродаден имота. Да и който го препродаде пак ще си плати данъците за недвижимия имот в нашата община. Ние не можем да го преместим този имот, той ще си остане наш и всички дивиденти от неговите препродажби пак ще влизат при нас под различна форма. От там нататък към г-н Зафиров, може би заслепен от собствения си егоизъм и заслепена личност многократно ни натрапвате семейството си, произхода си. По отношение на това кой си знае семето и кой не. Само ще ви напомня, че съм внучка на бивш градски прокурор, така че и аз от 160 години имам Нотариален акт на мястото, на което живея. Има неща, които не бива да вкарвате тук, защото може да се окаже така, че Вие сте по-малко ямболец от всички останали в залата. И последното нещо, което доста ме мотивира да Ви направя дуплика. Вие си купихте кола, докато бяхте общински съветник за сума 10 пъти по-голяма от моята при това нова. Аз си купих втора употреба кола за сума 10 пъти по-малка от Вашата. Така че, ако трябва да си доказваме доходите Вие трудно ще докажете 200 000 лв., а за мен недейте да се притеснявате. И още нещо кмета на Одрин не си купи имот на ул. „В. Карагьозов” № 5, купи си го общинския съветник Георги Зафиров.

Славов – По повод изказването на г-н Банков, верен на стила си накрая успя да каже в чисто политическия стил много неистини. И тъй като гражданите, ако са забравили да си припомнят малко историята, която е твърде близка имам няколко въпроса. Какво е продадено в общината през последните 3 години, 2008 г. нищо не е продадено, 2009 г. има няколко имота мисля, че имаме 300 000 лв. постъпления, 2010 г. – 1 800 000 лв. или 1 900 000 лв. при цени на строителството пъти по-ниски. Но за два мандата г-н Банков, колко имота продадохте Вие, къде отидоха парите? Асфалт ли направихте, тротоари ли направихте, зелени площи ли направихте, ремонти ли направихте? Една много малка част е отишла в инфраструктура, другите са отишли някъде, където никой не знае. Обещавам Ви ще го изкараме това, за да видят хората, за да имат яснота, когато говорите от тук да видят какво се случва. Може би продажбата на бензиностанцията на „Омакс”, на Стоян Проданов, продадена на 30 пъти по-ниска цена от пазарната. Това е вашия еталон за приватизация, за защита интересите на града. Така го разбирам накрая и излизате тук и се опитвате да прехвърлите топката при нас. Ама фактите са си факти, истината си е истина. И другото, което мога да кажа, всеки месец се провеждат търгове, когато изтече търга, който е спечелил, спечелил. Веднага след това пускаме същите обекти пак на търг с основната идея да влязат средства, които да отидат по закон само и единствено в инфраструктура.

Зафиров – Ако бяхте слушали добре г-ца Симеонова щяхте да видите в какви противоречия влиза тя. Разбрах тя от къде е наследила своите ораторски умения. Тя е от род на юристи, на бивши прокурори. Г-це Симеонова, Хайдутова председателката на ЯОС ми е леля. За разлика от вас обаче аз карам кола на лизинг, няма значение колко струва. А другото, което е много важно и трябва да знаете. Не си противоречете, вие казахте на Георги Зафиров са му свършили парите и той няма да купува, а след това излязохте и казахте той си купи имот. Да, аз не се крия и помагам на общината да влязат средства в нея, за да може г-н Славов да направи един прекрасен паркинг до историческия музей с тези средства. Това е смисъла г-це Симеонова от този мораториум и това исках да ви кажа, че когато има продажба на средства те трябва да се разходват за гражданите, да им се правят паркинги, да се правят капиталови разходи.

Банков – Явно, когато приключат аргументите нападките са най-лесни. Г-н Славов, Вие имате някакви претенции за някакви имоти продадени 1999 - 2000 г., доколкото разбрах сте ги дали. Мога да Ви кажа, че за мандата 5,6 години първия 1995 – 2002 г. влязоха някъде към 4 млн. лв. от продажбата. И ще Ви кажа, че продажбите, които станаха не бяха на по-ниска цена от 1800 марки тогава и тогава стигнахме до 1000 долара на кв. м., това са 2 000 лв. на нови пари. Това са най-скъпите продажби през този период, направете си справка. Направете си справката и за другото, че 80% от тези имоти, които казвате, че ние сме продали през този период са по чл. 35 от ЗППДОП. Това, което е останало от тогава вие се мъчите да го продадете, т.е. хората през този период са имали права да ги купят. А по „Търговска” обектите са продадени с решение на ЯОС и на много от тях цената е определена от ЯОС. А относно къде са дадени, аз мога да Ви кажа, че голяма част са вложени в новата болница. Милион и нещо бяха вложени в кв. „Каргон”. 1997 г., 1999 г., това което се асфалтира беше също от тези средства. Така че, аз ви казах върнете се назад, вижте си бюджетите, вижте дълготрайните активи от къде са. Тогава даваха по 50 000 лв., 100 000 лв. субсидия държавата. Така че, каквото имате го дайте и тогава, но недейте така да го хвърляте в пространството и след това да се изнизвате. Така че, когато говорим за имоти, за продажба, наистина трябва да се поставя обществения интерес и да бъдем точни. А, когато политизираме, когато нагрубяваме противника ние просто нямаме аргументи. На който му стиска да ги даде на прокуратура да ги проверят. Наистина се надявам, че комисиите, които образувахме тук и които създадохме наистина своевременно ще си свършат работата, а не да пропуснем мандата и каквото излезе да го дадем.  Сега се сещам, че г-ца Симеонова цитира, че има решение на ОбС за събаряне на бл. 20. Вие да се сещате да има такова решение? Ако иска да стане и да ме опровергае. Къде е това решение? Вие гласувахте решение за свикване на общо събрание, на което да се постави въпроса да се събора бл. 20., т.е. собствениците сами да си съборят блока и да си дадат парите за това. Блока е съборен, на какво основание? И някой манипулира, че ние сме взели решение да съборим блока. Питам аз, имаме 150 апартамента там, какво направи общината за тези 150 апартамента и изведнъж те се оказаха съборени? Има ли щета или няма щета? Така ли се грижим за общинската собственост? За желязото не говоря, предполагам че то е струпано и все още не е продадено, ако е продадено са вътре. Да не говоря за тези 50 апартамента, които сега, след като падна заповедта хората ще търсят обезщетение. По 20 000 лв. са 1 млн. лв., макар че кмета каза, че имало оценки на тези апартаменти. Така че, когато говорим за общинска собственост е много лесно да се каже какво направихте вие, за да не може да се гледа какво правим ние. Нека всеки да си носи отговорността.

Канев – Що се отнася до точката, аз мисля, че тя е много резонна с оглед поведението на нашия кмет, с броя на делата, които нали знаем всички за какво са. И сега ние не сме виновни, че го подозираме непрекъснато в следващи кражби. И в този смисъл аз ще ви призова да подкрепим решението на г-н Зафиров, което намирам за изключително логично. И в този смисъл ви призовавам да ги лишим от тази точка, и така те ще разберат, че има не чак такава мижава опозиция.

 

Миланов - Подлагам на гласуване т.1 от проекта за решение на вносителя.

      Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

      Гласували      за – 14                        против – 10                           въздържали се – 6

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Не се приема.

Миланов - Подлагам на гласуване т.2 от проекта за решение на вносителя.

      Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

      Гласували      за – 15                        против – 8                             въздържали се – 6

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Не се приема.

 

 

Предложението не се прие.

 

 

 

 

 

      Миланов – Поради изчерпване на дневния ред закривам четиридесет и първо  заседание на  ОбС Ямбол.

 

           

           

                                   Председател ОбС - Ямбол:

 

                      Г. Миланов

         

                                   Протоколисти:

 

                      Ил. Иванова

 

                                                                                                                              Ан. Господинова