ПРОТОКОЛ № ХLІI

 

            Днес, 11.01.2011г., съгласно чл.23, ал.5 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № 910101/0003/07.01.2011г., се свика заседание на Общински съвет - Ямбол.

            От общо 37 общински съветници присъстваха  27, отсъстваха 10 - Галин Костов, Валентин Николов, Галина Симеонова, Георги Миланов, Динка Димитрова, Живко Желев, Иван Чолаков, Камен Атанасов, Димитър Лилов, Здравко Недялков.

            Кворум в 9.15 часа – 22 съветника.

Парапанов – Колеги, понеже председателя на Общински съвет - Ямбол е в болнични, няма заповед за неговото заместване, предлагам да открием заседанието, като дадем правото да го води г-жа Николина Хаджигеоргиева. Имате ли други предложения? Няма. Подлагам на гласуване предложението водещ заседанието да е Н. Хаджигеоргиева.

Гласували      за – 19                        против – няма                       въздържали се – 2

Приема се.

Зам. председателят на Общински съвет - Ямбол г-жа Николина Хаджигеоргиева откри четиридесет и второто заседание на Общинския съвет.

Хаджигеоргиева - Постъпило е предложение за директно излъчване на днешното заседание на ОбС Ямбол от „Диана кабел ТВ”. Съгласно нашия правилник съм длъжна да го подложа на гласуване.

Подлагам на гласуване предложението за пряко излъчване на днешното заседание.

Гласували      за – 26                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

Зафиров - Чете питане относно писма от Генералното консулство на Република Турция, кореспонденция между кмета на Община Ямбол и кмета на Одрин. (приложено към материалите по заседанието)

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

 

            1. Предсрочно прекратяване пълномощията на Председателя на ОбС - Ямбол Георги Илиев Миланов и избора на нов председател.

ВНОСИТЕЛ: Група съветници

            2. Промяна на Правилника за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Група съветници

            3. Промяна и попълване на състава на постоянните комисии към Общински съвет - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Група съветници

            4. Междинен доклад на Временната комисия към Общински съвет - Ямбол за проверка и анализ на определянето, изпълнението и разходването на средствата, събрани от жителите на гр. Ямбол за такса - смет да периода 2007-2010 г.

ВНОСИТЕЛ: Група съветници

            5. Междинен доклад на Временната комисия към Общински съвет — Ямбол за разглеждане действията на Кмета на община Ямбол по предварителното проучване и разпореждане за събарянето на бл.20 в к-с „Райна княгиня".

ВНОСИТЕЛ: Група съветници

            6. Приемане на решение за конституиране на Община Ямбол като граждански ищец по наказателни дела срещу кмета на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Група съветници

            7. Информация за изпълнение на решенията на Общински съвет - Ямбол от извънредно заседание, проведено на 30 ноември 2010 г.

ВНОСИТЕЛ: Група съветници

Хаджигеоргиева - Имате думата по дневния ред.

Стефанов – Оттеглям т.4, т.5 и т.7 от името на вносителите. Гражданството вече е запознато с нещата, не бяха внесени съвсем навреме междинните доклади и за да изчистим процедурата. По т.7 информацията е непълна, нека ОА да я направи, както ние сме я поискали и ще влязат тези точки в дневния ред на следваща сесия.

            Стефанова – ПК СДТЗ предлага по т.6...

            Хаджигеоргиева – Не сега, когато разглеждаме точката. Правя процедурно предложение за гласуване анблок т.4, т.5 и т.7 да отпаднат. Подлагам на гласуване процедурното ми предложение.

Гласували      за – 23                        против – 1                 въздържали се – няма

Приема се.

            Хаджигеоргиева – Подлагам на гласуване да отпаднат т.4, т.5 и т.7 анблок.

Гласували      за – 21                        против – няма                       въздържали се – 5

Приема се.

Хаджигеоргиева - Подлагам на гласуване целия дневен ред. (изчита се)

Гласували      за – 22                        против – няма                       въздържали се – 3

Приема се.

 

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

            1. Предсрочно прекратяване пълномощията на Председателя на ОбС - Ямбол Георги Илиев Миланов и избора на нов председател.

ВНОСИТЕЛ: Група съветници

            2. Промяна на Правилника за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Група съветници

            3. Промяна и попълване на състава на постоянните комисии към Общински съвет - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Група съветници     

            4. Приемане на решение за конституиране на Община Ямбол като граждански ищец по наказателни дела срещу кмета на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Група съветници

   

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предсрочно прекратяване пълномощията на Председателя на ОбС - Ямбол Георги Илиев Миланов и избора на нов председател.

ВНОСИТЕЛ: Група съветници

__________________________________________________________________________________

 

Майсторов – Представи предложението по приложения материал - Предлагаме комисия от 5 члена в състав Румен Банков, Пламен Майсторов, Ахмед Мехмедов, Иван Петков и Кръстьо Петров.

      Петков – Давам отвод, тъй като досега винаги съм участвал в тези комисии.

Кескинов – У мен буди недоумение това желание да сменяме председателя. Правихме това упражнение няколко пъти, внасяхме, оттегляхме. Не знам какви интереси защитаваме. Като гледам мотивацията – ние обвинявахме Г. Миланов, че свиква сесии с неподготвени материали, ОА също е обвинявана в това, а едновременно с това правим същото днес - явяваме се с 40% неподготвени материали. Последния доклад, доколкото знам, е внесен на 07.01.2011г., около 16.30 часа. Значи правим всичко на тагадък, свикваме няколко екстрени ПК, които снощи до късно заседавали. Да махнем един председател, за да сложим друг, който ще прави същото.

Стефанова / реплика / - Нашия доклад беше внесен на 06.01.2011 г., не на 07.01.2011 г., защото ОА не си свърши работата, ние нямаме всичките години, които сме поискали. За 2010 г. досега не ни е даден никакъв материал. Затова внесохме междинен доклад.

Димов – Действията на Г. Миланов са незаконосъобразни относно това, че изнесе информация по справки за съдимост, които няма право да иска. Аз заведох дело пред комисия за защита на личните данни. Тя излезе с решение в моя полза, с указания до председателя Г. Миланов и Районен съд Ямбол. С това допълвам мотивите за прекратяване пълномощията на Председателя на ОбС - Ямбол.

Кескинов / реплика / - Буди недоумение у мен активността на общинския съветник Н. Димов. Има три жалби от Г. Миланов, делото се гледа на 28.12.2010 г., доколкото знам няма все още решение. Но това не беше прочетено от г-н Ганев. ОИК трябва да заседава отново по неговия въпрос. Смяната е наложителна с послушен председател, който да не обжалва неговия незаконен престой в ОбС.

Майсторов – Тъй като г-н Петков си даде отвод, предлагам като 5-ти член на комисията да бъде записан Димчо Ненчев.

Стефанова – Предлагам дебатите да бъдат прекратени.

Канев – Сменяме ръководството на ОбС с цел да подобрим работата. Не виждам кой е против да работим по-качествено. Нападките срещу колеги са неоснователни, защото не разглеждаме тяхното поведение. Просто искаме да променим в оставащите месеци работата на ОбС и от там нататък да подобрим резултатите, които ние трябва да постигнем в ръководството на нашия град. Общинския Председател до тук Г. Миланов се държи като говорител на кмета, а не като председател на всички съветници.

Кескинов / реплика / - Повече от 3 години председателите на ОбС се държат като говорители на кмета. Така че обмислете председател, който да не е говорител на кмета.

Зафиров / реплика / - Не съм съгласен, че ОбС не работи, г-н Канев. Ако видите заседанията на ПК на ОбС и техните взети решения ще ви стане ясно, че те работят много добре. Това, че някой говори, че ОбС му пречи да работи, не мога да го приема.

Хаджигеоргиева – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-жа Стефанова да прекратим дебатите.

Гласували      за – 21            против – 2                             въздържали се – няма

Приема се.

Хаджигеоргиева - Подлагам на гласуване комисията да бъде от 5 члена.

Гласували      за – 22            против – 1                             въздържали се – няма

Приема се.

Хаджигеоргиева - Правя процедурно предложение за гласуване анблок състава на комисията. Подлагам на гласуване процедурното ми предложение.

Гласували      за – 23            против – няма                                  въздържали се – няма

Приема се.

Хаджигеоргиева - Подлагам на гласуване състава на комисията анблок.

Гласували      за – 21            против – няма                                  въздържали се – 2

Приема се.

 

Хаджигеоргиева – Обявявам 20 минути почивка за подготвяне.

След почивката кворум 26 съветника в 10.30 часа.

 

Хаджигеоргиева – Давам думата на комисията да обяви своите решения.

Банков – Комисията взе следните решения: Председател – Румен Банков и членове - Пламен Майсторов, Ахмед Мехмедов, Димчо Ненчев и Кръстьо Петров. Относно бюлетините съгласно чл. 57, т.5 от нашия Правилник (изчита). Ние сме направили бюлетината с три точки отбелязано пред всеки вот, който може да отразите „ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ”, „ПРОТИВ ПРЕКРАТЯВАНЕ” и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” (показва). Гласуването става със знак „Х” върху точката пред съответния вот. Подписани са от 2 члена на комисията отзад за идентификация, след това сгъване на бюлетината по дължината и се поставят в пликове. Това става в тъмна стая. Ще ви викаме по списък, получавате бюлетина и плик срещу подпис, гласувате, след това се пуска в урната и се подписвате за гласувал. Не трябва да има никакви знаци, букви или символи върху бюлетината, тъй като ще се сметнат за недействителни. Решението се приема с 19 гласа.

Съветниците проведоха гласуване чрез таен избор.

Банков – От 37 общински съветници, участваха в гласуването 26 съветника. Броя на пликовете в избирателната кутия са 26, празни пликове – 1, недействителни бюлетини – няма. Резултатът от гласуването е следния: от гласували – 26, „ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕТО” – 21, „ПРОТИВ ПРЕКРАТЯВАНЕТО” – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 2. На основание чл. 21, ал.1, т.3 от ЗМСМА, прекратява пълномощията и освобождава председателя на ОбС  - Ямбол г-н Георги Миланов.

            Хаджигеоргиева – Давам думата за предложения за избор на Председател на ОбС -  Ямбол.

Стефанов - Правя предложение комисията по избор на председател да бъде същата.

Хаджигеоргиева - Подлагам на гласуване комисията да бъде от 5 члена.

Гласували      за – 23            против – няма                                  въздържали се – 2

Приема се.

Хаджигеоргиева - Правя процедурно предложение за гласуване анблок състава на комисията. Подлагам на гласуване процедурното ми предложение.

Гласували      за – 22            против – няма                                  въздържали се – 1

Приема се.

Хаджигеоргиева Подлагам на гласуване състава на комисията анблок.

Гласували      за – 21            против – няма                                  въздържали се – 2

Приема се.

            Хаджигеоргиева – Давам думата за предложения за избор на Председател на ОбС -  Ямбол.

Майсторов – Предлагам Наско Стефанов.

Хаджигеоргиева – Има ли други предложения? Няма. Давам 20 минути почивка за подготвяне.

След почивката кворум 26 съветника в 11.30 часа.

           

Банков – И този избор, и начина на гласуване е описан в нашия Правилник (изчита). Гласуването става, като чиста бюлетина е „ЗА”, а „ПРОТИВ” е, когато  е зачеркнато цялото име. Не бива да има отново, както предните пъти знаци, символи и т.н.

Съветниците проведоха гласуване чрез таен избор.

 

Банков – От 37 общински съветници, участваха в гласуването 26 съветника. Броя на пликовете в избирателната кутия са 26, празни пликове – 2. Резултатът от гласуването е следния: от гласували – 26, „ЗА” – 17 и „ПРОТИВ” – 7. Така, че нямаме избран Председател.

Хаджигеоргиева – Предложете какво ще правим.

Банков – Хубаво е ГС, политическите сили да си проведат консултации, за да можем да изберем председател на следващата сесия.

Канев – Да направим още един избор, защото е много ясно каква е отговорността и предлагам Н. Хаджигеоргиева.

Банков – Колкото и да ви се струва недействително, това което г-н Канев предложи, е може би е най-правилното и единственото, което можем да направим. Тъй като в Правилника е казано, че ОбС на първото си заседание избира Председател. В случая ние избрахме такъв тогава, сега нямаме и по закон, и по правилник ОбС не може да функционира без Председател. Защото зам. председателите нямат никакви функции по закон, те изпълняват нарежданията на председателя. И може би е логично ние да продължим с нова кандидатура.

Зафиров – Не е важно какво е логично, а какво е морално. Ако гласуваме така, по нищо не се различаваме от колегите от ГЕРБ, а искахме да променим нещата. Зам. председателите нямат никакви функции, за какво са тези зам. председатели, не знам. Имаше желаещи да ме предложат за Председател, аз не позволих, за да не се разединяват нещата. Сега резултата всеки трябва да си го приеме. Най-добре е някой председател на група да вземе една почивка от 20 минути и да се обмисли какво да се направи. Навън се говори друго, че областния управител ще ни спре решенията, попадаме в един затворен кръг.

Кескинов – Много моля, четете си Правилника и го разберете. Тук г-н Банков каза някои не много верни неща, а именно, че без Председател ОбС не може да функционира. Това не е вярно. Следваща сесия ще бъде насрочена по същия ред, по който беше насрочена настоящата. Без да има Председател, по искане на 13 общински съветника, с определен дневен ред. И ако няма сесии 3 месеца, се разпуска ОбС.

Стефанов – Не съм съгласен с г-н Кескинов, защото там има ред за свикване на извънредни сесии. Там изрично е упоменато, че в първите 7 дена думата има председателя. Значи там е отредено да има Председател. В тази ситуация смятам, че най-правилно е да се направят съответните консултации и да се премине към нов избор. Като Председател на група искам 20 минути почивка.

Димов – Мисля, че 20 минути е отредена по Правилник, но, ако вие сте съгласни за тези консултации, които ще проведем нека направим малко по-дълга почивката.

 

Хаджигеоргиева – Обявявам 20 минути почивка в 12.07 часа.

След почивката кворум 12 съветника в 12.44 часа.

 

Хаджигеоргиева – Съгласно чл. 43, т.2 от нашия правилник, поради липса на кворум прекратявам заседанието и насрочвам на 14.01.2011 г. като продължим по същия дневен ред.

 

 

            14.01.2011г. Кворум в 9.15 часа – 32 съветника.

 

            Хаджигеоргиева – Продължаваме заседанието с приетия дневен ред. Г-н Банков, имате думата.

Банков – Имам процедурен въпрос. Използвайки случая, че продължението на заседанието е от вторник 11.01.2011 г., днес присъстват колеги, които не участваха на първата част на заседанието и като председател на комисията, която извърши двете гласувания искам да Ви напомня, че с второто гласуване за избор на председател не бе избран такъв. Продължавайки тази точка от дневния ред, моето предложение е да си направим нови кандидатури и след това да направим още едно гласуване, тъй като иначе трябва на всяко заседание да започваме с тази точка. Но сега сме в благоприятна ситуация, че продължаваме заседанието с т.1 от дневния ред, тъй като не сме я приключили още от предното заседание. Тогава прекратихме заседанието поради липса на кворум и беше насрочено за днес. Процедурата ми е просто да продължим с избор на председател на ОбС, като съответно колегите могат да си направят предложенията.

Хаджигеоргиева – Имате думата за предложения по точката.

            Желев – Колеги, аз не присъствах на миналото заседание, бях в болнични. От това, което разбрах мисля, че нямаме никаква възможност да продължим тази точка. Съвета ще реши доколко може да нарушава правилника. В моя опит като съветник знам, че след едно гласуване ние не можем да тръгнем да правим нови предложения. Ако на това гласуване, което предлага г-н Банков не изберем Председател, ние пак ще направим липса на кворум ли? Според мен рискуваме много с едно продължаване на тази точка да се обяви избора за незаконосъобразен и смятам, че е по разумно да преминем към т.2 от Дневния ред, която е промяна в Правилника. Да си регламентираме тази празнота, която липсва в момента кой да бъде Председател. Мисля, че има ред да се регламентира. За това съм против тази процедура и смятам, че трябва да преминем към т.2 от Дневния ред.

            Зафиров – Г-н Желев, хората отвън изобщо не ги интересува кой е Председател на ОбС – Ямбол. Това ни интересува само нас, дали ние ще продължим да работим или не. Хората извън тази зала ги интересува да работи институцията Община Ямбол, да им се решават проблемите. Както е видно гражданите са изпълнили плана да си плащат данъците. Въпроса е обаче ние ОА дали си вършим работата, това е най-важното. Въобще не ги интересува кой им е Кмет, кой им е Председател на ОбС. Тях ги интересува, като дойдат в община Ямбол да им се решават проблемите. Ако не съм прави ми го кажете. Тях ги интересува да вървят нещата в града, за да могат да си плащат данъците на тази община. Докъде я докарахме, ето примерно секретарката на кмета стои на бюрото и ще ми отчита вота. Какво правим ние? Аз онзи ден отивам за една разпечатка и се моля на секретарката на ОбС да ми я даде. И виждам, че тези разпечатки, които не трябва да са поименни, са поименни. Това означава, че се манипулира вота по един или друг начин. Това означава, че всеки един от вас се знае как гласува и може да му се упражнява натиск. Това е най-лошото, което се случва в ОбС, всичко друго с мед да го намажете. Най-лошото е, че всеки един общински съветник може да се манипулира, да се привиква в тъмната стаичка, така ще я нарека или в определена стая и да му се упражнява контрол върху вота. Това означава, че някой има нужда от този ОбС, той да не е работещ, да бъде дискредитиран и постоянно да се насажда мнение в гражданите на Ямбол, че той не работи. Ако не съм прав, нека да ме поправи някой, но това мнение се насажда постоянно. И няма колега, който дори да е от страната на ГЕРБ или от друга политическа сила, който да е на мнение, че това не е така. Дали ще има Председател днес или не, всеки има съвест. Вие ги виждате гласуванията и те са явни, аз примерно мога да ви покажа протоколите за гласуване, които са възмутителни. Станимир Кескинов трябваше да се подпише, да моли за тези протоколи и да ги вземе. А сигурно в някоя стая на ОА, тази сводка с протоколите излиза веднага. Какво означава това нещо? Това означава, че някой преди нас има ред за искане за протоколите. Никой не е казал, че трябва да се ограничава информация. Има закон за достъп на информация. И пак сигурно г-н Канев ще ме апострофира, но аз, когато отидох до областния управител да поискам едно писмо на турския консул до Ямбол, трябваше да си пусна молба, за да поискам писмото, което все още го нямам, защото трябваше да дойде първо становище на Министерството на външните работи, за да ми дадат на мен писмото. Какво става в този ОбС, ние какво разграден двор ли сме, всеки прави каквото си иска. На този ОбС му трябва един човек, който да го управлява и който да внесе ред в него. Не да не дават информация, да дават на многоуважаемите медии, на всички да я дават. Но не някой да има информация и да ти каже аз знам как си гласувал. Какво означава това, когато вота е таен да знае някой ти как си гласувал? Ние тук да не сме на махленско събрание? Ние сме ОбС на Ямбол, всеки един от нас представлява поне 800 човека в този град. Затова, че много ви моля настоящи председатели и бъдещи председатели да вземете и да внесете малко ред в ОбС.

            Хаджигеоргиева – Подлагам на гласуване предложението на г-н Банков за продължаване процедурата по избор на Председател.    

Гласували      за – 25            против – 6                                         въздържали се – 3

Приема се.

           

            Симеонова / отр. вот / - Като Председател на група искам да направя отрицателен вот. Смятам, че гражданите на Ямбол трябва да знаят, че това, което тук в момента се случва по продължение на това, което доста аматьорски се опитаха да организират колегите и във вторник, за мен продължава да бъде незаконосъобразно и процесуално не е добре изчистено, но всички тези неща ние се надяваме, че ще бъдат изяснени от българското законодателство, на което и вие толкова много разчитате. Дадохме ви възможност във вторник да направите нещо, както каза г-н Зафиров, добро за града, защото за това сме тук. Вие дори сами не успяхте да си го направите, смятайте колко доверие имате помежду си и как смятате, че сами може да управлявате този град. Днес сме тук, за да защитим правата на гражданите, които ни избраха и да носим отговорността, която ни е възложена, чрез избора от гражданите отвън за ПП ГЕРБ. Така че аз продължавам да твърдя, че тук провеждащия се избор, както и предишното сваляне на председателя на ОбС – Ямбол са незаконосъобразни и присъствайки на това заседание ние не искаме да легитимираме потъпкването на закона, а само да покажем на нашите съграждани, че нещата тук се правят от хора, които не мислят за града, а само единствено за собствените си интереси и то предвождани от една ПП, която донесе достатъчно щети на тази държава. Ако смятате, че така трябва да продължава, продължете това заседание.

Хаджигеоргиева – Имате думата за предложения по точката.

Димов – Предлагам за Председател на ОбС – Ямбол г-н Наско Стефанов.

Симеонова – Ситуацията, в която сме е и това, което като решение трябва да вземем е достатъчно отговорно. Мисля, че с мисълта за това, което трябва да се случи в следващите 9 месеца трябва да се отнесем много внимателно, както към ситуацията, така и към предстоящия избор. За нас, като политическа сила, която е с най- големия брой общински съветници в ОбС – Ямбол е изключително важно личността, която ще бъде тук председателстваща като пръв от равни, нашата така наречена сбирка ОбС, да бъде личност, която да може да събере в себе си позитивната насоченост, балансираща и най-важно градивна, да бъде човек, екипен играч, човек, който да може да работи с всички. Човек, който да може да има разбиране, както към така наречената  управляваща сила, така и към опозицията. Така че, размишлявайки доста внимателно върху законосъобразността на това заседание, което така мъчително се опитвате да проведете 3, 4, 5 дни, не знам колко дни ще ви трябват, взехме решение, че предложението на ПП ГЕРБ и общинските съветници представляващи ПП ГЕРБ в ОбС – Ямбол ще бъде за г-н Иван Чолаков. Правя предложение от името на групата общински съветници ГЕРБ за Председател на ОбС в избора да се включи името на г-н Иван Чолаков.

Петков – Правя предложение за г-н Георги Зафиров.  

Зафиров – Искам да благодаря на г-н Петков и г-н Кескинов, че са ми гласували доверие и ме предлагат за Председател на този ОбС. Когато видя ироничната усмивка на Галина Симеонова ми идва да гласувам за г-н Наско Стефанов. Това е мой личен избор, аз още не знам кого ще гласувам. Тук от тази трибуна да ви кажа, че когато има два кандидата единия настоящ гербаджия, а другия бивш гербаджия, човек трудно може да направи избора си. Единия е предложен от ДПС. Когато в началото на мандата ви говорех, че „Ради Иван Колесов” е закрит от ПП ГЕРБ заедно с ДПС, вие тогава ми се смеехте всички. Галина Симеонова за едно бе права, нейната ирония по принцип е много добра, едно време казваше от мястото си „Не ти стиска”, Наско Стефанов, когато беше председател. Ами сега да подкрепи Наско Стефанов. Това, което си направиха ГЕРБ в Ямбол вреди на целия град. И точно тук е момента да ви кажа, че това не е решение, което ще се вземе в момента против някаква ПП или против ПП ГЕРБ, напротив аз имам уважение към нейния национален лидер, но това е един сигнал, че това, което се случва в тази ПП, тук нещо куца. Това трябва да е сигнал върху националното ръководство да вземе необходимите мерки. Що се отнася до ОбС – Ямбол е структурата, която е законодател, тя определя бъдещото на този град и настоящето. Затова, че ние имаме морален дълг да имаме председател на тази днешна сесия. Радвам се, че колегите този път обявиха сесията за нелегитимна, а пък дойдоха. Можете ли да си представите колко сме смешни пред гражданите на гр. Ямбол. Тази сесия е нелегитимна, а пък ние идваме да я легитимираме. Представете си само някой народен представител идва и казва, че примерно заседанието на Народното събрание е нелегитимно, но отиваме на заседание. Затова, че ние сме изправени пред един избор настоящ и бивш, сега трябва да изберем. За това аз нямам място в този избор, когато двама колеги правят нещо, затова си давам отвод.

Хаджигеоргиева – Имате думата за предложения по точката.

Димов – Оттеглям моето предложение за г-н Наско Стефанов.

Майсторов – Това предложение за г-н Наско Стефанов го направих още на предната сесия и беше гласувано, и вас ви нямаше в залата. А вие за законосъобразност нямате въобще право да се изказвате, тъй като видяхме вашия кмет. Предложението ми е за г-н Наско Стефанов.

Симеонова / реплика / - Г-н Майсторов, веднъж гласувана кандидатура не успяла да събере необходимия вот при зала пълна с поддръжници искащи да свалят предишния Председател, това не Ви ли дава на Вас някаква идея, че веднъж сами не успяхте, а сега при наличие на така да се каже по нежелание действаща политическа сила в рамките на опозиция, не ви ли навежда на мисълта, че отново започвате една кауза предута. Така че, дали е законосъобразно или не решава една друга институция. Аз исках да ви наведа на мисълта, че действително има такива зачатъци и съда рано или късно ще ги установи. Нито аз, нито Вие ще го направим, има други хора. По отношение на това, което леко зачекна по същество или не г-н Зафиров, докато си правеше отвода, което беше единствената му разумна стъпка до момента е че някой нанесъл някъде щети. Приемайки кандидатурата на г-н Наско Стефанов щетите за града ще бъдат три пъти по-големи отколкото към момента, ако някой въобще е нанесъл щети на този град, защото всички сме убедени, че седейки тук, взимайки решение, гласувайки определени неща ние го правим за доброто на града. Така че, когато смятате да изберете своя Председател с подкрепата на ДПС и същия този Председател да има една от основните си задачи да оттегли искането, което към момента с хиляди усилия е стигнало до всички възможни институции в страната, да бъде преразгледано настоящото съществуване и влизането, и все още присъствието на определен човек с влезли в сила присъди в рамките на ОбС – Ямбол, застанете тук и признайте пред хората, че очаквате вашия Председател да застане и да потъпче всичко, което предишния Председател направи дотук, за да спази законността в тази държава. Не ви беше удобен г-н Миланов, свалихте го, а сега искате да сложите човек, който под сурдинка да свърши всичко възможно обратно на това, което е свършено до момента.  Също така искам да ви напомня, че докато г-н Наско Стефанов беше Председател имахме мъртъв период от 6 месеца в ОбС, който наистина нанесе щети на този град. Ние положихме неистови усилия това нещо да бъде спряно, да има работещ ОбС и това стана, чрез избора на г-н Миланов за Председател. Сега искате отново да влезем в същата ситуация човек, който доказа, че не може да се справи с тази позиция, да застане на нея само, за да може вие политически да си изиграете играта и коалиционния ви партньор да излезе от институциите, които към момента са сезирани. Мога само да ви кажа, че гражданите на Ямбол го знаят, разбират го и ние сме тук, за да го кажем ясно и отчетливо, а не, за да легитимираме вашата незаконосъобразна проведена сесия и някакви други неща, както и да ги наричате. Така че, категорично съм против кандидатурата на г-н Наско Стефанов. А от толеранс и от разбиране мисля, че кандидатурата на г-н Иван Чолаков е достатъчно еднозначна и няма смисъл да бъде допълнително мотивирана, така че ще си запазя правото да продължим нататък дебата.

Зафиров / реплика / - Разумна постъпка, Галина Симеонова е 100% права, както винаги естествено. Но ще и дам една препоръка, нека първо да създаде живот, да роди едно дете и тогава да дава акъл на гражданите на Ямбол, как да управляваме Ямбол. Аз съм създал 3 деца и са останали в Ямбол...

Хаджигеоргиева - Моля Ви г-н Зафиров, кажете си репликата.

Зафиров – Когато двама, един бивш и един настоящ гербаджия, така ще го кажа, както го говорят всички граждани навън, се съревновават аз няма място между тях, за това съм си дал отвод. Наистина е разумно, за това казах, че тя е права. Но аз от тази трибуна се нагледах в продължение на доста време как тя прави личните си нападки към мен. Никога не и отговарям, подминавам я с пренебрежение, защото виждам, че по-голямата част от живота и минава в София. Нека да дойде малко тук и да се запознае, жълтите павета в София не са Ямбол, г-це Симеонова. Очуканите улици на Ямбол не са София. Но аз друго се интересувам, защо секретарката на кмета днес стои тук между вас и ви наблюдава вота? Обяснете ми го вие като общински съветници, всичките мълчим като риби. И кой назначава секретарките в ОбС? Защо преди аз да имам разпечатките, някой от ОА ги има? Аз като общински съветник, като зам. Председател на ОбС, преди да имам информация, някой вече от ОА я има. Къде е разделението на властите? Ето затова не вървят нещата в Ямбол.

Симеонова / дуплика / - Уважаема г-жо Председателстваща, тук от трибуната на ОбС се отправят лични нападки и Ви моля, да въведете ред в ОбС. Имате разписано задължение по 35.8 от Правилника, може да използвате всяко от наказанията, които са предвидени. Но това и аз ви предлагам да се спре, защото знаете, че мога и аз достатъчно убедително и аргументирано да ви докажа, че това, че някой има три деца не означава, че той е свършил нещо. Първо трябва да ги направи хора. А това, че аз нямам деца не ме омаловажава, като личност. Така че, аз също ще отмина това, което каза г-н Зафиров, но искам да е напълно ясно, че това показва вече слабост от негова страна, когато не може да намери достатъчните аргументи, за да убеди себе си и всички останали в правотата на своите твърдения.

Хаджигеоргиева – Не си мислете, че като сте дошли в ОбС всичко знаете, имате още много да се учите. Нивото на работата на този ОбС, не е за пред хора. Не мислете, че не мога да ви спра, не ми е работа и не искам да слизам на това ниво. Ако не искате да свършим работа, това е друг въпрос. Трябва да ви кажа, че съзирам, че някой иска наистина макар и да сме слаби като продуктивност, по-хубаво да ни няма. От първия ден е принизен авторитета на този ОбС. Нищо ново, че тези извадки отивали първо там. Мен ме питаха и възможно ли е да се манипулират вотове, чрез системата. Питах специалисти, възможно е. Не искам да влизаме в тези спорове. Останаха 9 месеца, те гражданите си извадиха заключение вече. Ние днес сме започнали сесията, нека да си свършим работата. Има дебати, след 9 месеца почва предизборно, ще се изкажете, което не е казано тук един за друг, за да ви чуят и разберат гражданите.  Моля, говорете по същество. В противен случай ще закрия сесията, защото някои имат такъв интерес, но аз съм по-търпелива.

Банков – Колеги, аз в началото, когато предложих предната процедура, за да минем през този етап за избор на Председател, имах в предвид, че колегите от ГЕРБ са тук и съм много доволен, че те издигнаха кандидатура, че ще участват. Това е правилната политическа сила, която да участва. Това, което е в точката е това, което наистина трябва да обсъждаме, а не да говорим за ОбС и т.н., мисля, че излязохме от темата. Ние имаме важна задача да изберем Председател на този ОбС. Сега или следващ път, по закона, по правилника се движим. Говорейки другите неща, не го разбирам. Моята процедура е да прекратим дебатите и да преминаваме нататък.

Хаджигеоргиева – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Банков за прекратяване на дебатите.

Гласували      за – 25            против – 5                                         въздържали се – 2

Приема се.

Канев – Аз съм доволен от това, което става, защото всички знаете, че аз имам  много добри приятелски чувства към г-н Чолаков, така че за мен няма да бъде никаква щета, ако ОбС го избере за Председател. Но много моля кандидатите да станат и да заявят намеренията си как ще управляват ОбС. Как ще се държат, като председатели в ОбС. Действително тези колеги, които се колебаят могат да помогнат в избора. Мисля, че тона на ОбС би могъл да се смени и ние през останалите месеци да си вършим полезно работата, естествено не одобрявам това, което чух  от г-ца Симеонова. Ние трябва да сложим край на това противопоставяне, което го има в ОбС и сега имаме идеална възможност да го сторим. За това приканвам кандидатите да кажат някоя дума за намеренията си, защото предполагам, че щом се кандидатират имат някаква готовност да внесат някаква яснота.

Милков – Мисля, че в момента се намираме в една процедура, която наричаме избор на Председател. Тази процедура е много важна и тя е изцяло в правомощията на ОбС. Затова моля просто, когато всъщност искаме да прикрием определени неща за участие или неучастие в процедурата, да не се оправдаваме с други неща. Председателя е една от единствените цялостни процедури, която е изцяло в правомощията на ОбС. Председателя е нищо повече от пръв сред равни. Намираме се в процедура, в която за 3 път ще избираме Председател. И в този случай трябва да си зададем въпроса в тези два опита, които бяха за Председател, защо два пъти стигнахме до процедурата за прекратяване на правомощията. За мен лично първото е защото настъпи криза в мнозинството, винаги може да се случи каквито и да бъдат причините. А втория председател е мисля, че криза изобщо в работата и възможностите на ОбС да изпълнява възможностите си и правата, и отговорностите си такива каквито са регламентирани в ЗМСМА. Казвам това не заради нещо друго, а за да осъзнаем, че е много отговорно за тези 10 месеца, които остават да изберем председателя, който ще осигури поне няколко процента, ОбС да работи по-добре отколкото досега. ОбС в момента се нуждае не просто от председател от ГЕРБ, БСП, ДПС или от който и да е, а от председател, който да постави абсолютно на нови основи работата в ОбС. Председател, който трябва да отговаря според мен на няколко изисквания като цяло, да въведе тона на конструктивност в ОбС, защото въпросите, които са важни за гражданите на Ямбол, те са важни за гражданите на Ямбол, а не за отделна група съветници, които са отделен политически субект. Да въведе позитивизъм в работата в ОбС, да въведе консенсус особено по въпросите, които са регламентирани и са приети в основните нормативни документи и на общината включително, и в стратегии, и в програми, приоритет, които определят нещата за в бъдеще, защото ОбС взема решения не само коректурни в рамките на настоящето и осъзнавайки плюсовете и минусите какво можем да спечелим от едно такова бързо предложение, а неща, които определят 5, 10 години занапред. Може би след тези 5, 10 години, ако разсъждаваме, че след нас няма да има и спомен сигурно за това смятаме, че по-важните въпроси са точно тези еднодневките като цяло. Необходимо е обаче нещо още по-важно - проблема, който беше до момента при двамата председатели, които съществуваха и в работата на ОбС, че се въведе един погрешен стил на работа и то от първите още 2, 3 месеца по вина и на двамата председатели, които бяха в момента или втория поне не си взема поука от това, което се случи в началото. Проблемите важни за града и гражданите да се решават преди заседанието на ОбС или извън заседанието на ОбС, ето това е големия проблем всъщност. Ако, който и да бъде председател или пак се разчита, когато се избира сега председател на механичния сбор от гласовете, че този председател ще продължи същата работа, за която сигурен, че за някои от нас това е удобно, нищо няма да се промени. ОбС, като оран на местното самоуправление има едни функции да решава, ако ще да се кара, ако ще да заседава за една точка три дни, но да решава въпросите в залата. За това не приемам някой да смята, че си губим времето в залата и работим, защото трябва всъщност някакви си пари да се платят на съветниците. Мястото да се решават проблемите е в залата и да се изпълняват разбира се. Това, което казвам, не е срещу някой и освен това не смятам, че някой тук е недостоен от тук присъстващите. Но, ако това не променим да няма абсолютно никакви договорености преди това, да няма пазарлъци и нещата да ги решим в залата, тези 10 месеца ще бъдат ползотворни. От това следва другото, само и единствено отговорност на общинските съветници пред тези, които са ги избрали и гражданите. Вярно е, че това става много късно, след като вече 10 месеца има до нови избори. Председателя, нещо което много критикуваха също не трябва да бъде креатура на ОА. Председателя е всъщност този, който е натоварен с отговорните функции да работи ОбС, който да постига консенсус с кмета и администрацията на всички онези въпроси които са важни и те няма нищо лошо и да спорят и съответно да бъде коректив председателя също, за онези неща които не са законни или не са целесъобразни. Завършвам с това дали сме готови за този избор. Аз мисля, че този избор трябва да го направим днес. Ако трябва всъщност да го гласуваме, наистина кандидатите да излязат тук и да заявят позициите си, какво ще променят или какво ще направят, ако станат председатели, ако смятате, че това няма полза съм готов да го приема.

 Желев / реплика / - Г-н Милков, част от изказването не ми хареса и за това взимам думата да Ви репликирам. Това, че някой смята процедурата за нередна, не означава, че прикрива нещо друго. Това, че председателя се избира единствено от съвета не е единственото нещо. Ще Ви припомня, че съвета избира, единствен той представители на ОбС в сдружения, в предприятия, в акционерни дружества, само той се разпорежда с общинската собственост. В този смисъл всеки има право на мнение и не можем да говорим, че някой прикрива нещо с това, че смята, че една процедура не е законосъобразна. Който и да е председател няма значение, колеги просто трябва да се работи. За да си председател, казвам го от моя скромен опит иска много работа, нищо повече.

Костов / реплика / - Не съм съгласен с  г- Милков, че не се е работило в ОбС по времето на г-н Миланов. Взеха се много важни решения, кандидатства се по много важни проекти. Имайте в предвид, че предстои кандидатстване по още по-важни проекти един, от които е водния цикъл за около 100 млн. лв. това е проблем, който целия град чака от може би 30 години насам да се случи и за това е много важен избора. Г-н Чолаков е една диалогична и консенсусна личност, която мисля, че може да обедини ОбС, докато предния председател г-н Стефанов мога да кажа, че въпреки, че не бях общински съветник тогава само от наблюдения видях едно блокиране на ОбС за около 6 месеца, от това изгубиха гражданите на Ямбол, както и самия ОбС.

 

Хаджигеоргиева – Давам 20 минути почивка за подготвяне на комисията по избор на Председател.

След почивката кворум 33 съветника в 10.23 часа.

Хаджигеоргиева – Моля, повторна проверка на кворума. Кворум 34 съветника в 10.25 часа.

            Банков – Избора и начина на гласуване е описан в нашия Правилник. В бюлетината са записани имената на кандидатите, като сме ги направили в азбучен ред Иван Стоев  Чолаков и Наско Иванов Стефанов. За идентичност на бюлетините са се разписали двама членове на комисията. Съветниците при гласуването отново получават бюлетина и плик от член на комисията, разписват се за получили бюлетини, след това се отива в стаичката, която е направена и там се гласува. Гласуването става, като се зачерква кандидатурата, с която не сте съгласни, т.е. трябва да остане името на предпочитания кандидат. След това бюлетината се сгъва на две и се поставя в плик. След това се подписва за гласувал. За недействителни бюлетини приемаме, че са намачкана, скъсана или върху нея има някакъв знак, символ и т.н. бюлетината трябва да бъде чиста в този вид освен зачертаното на трите имена. Освен това за недействителна бюлетина ще се смята тази, на която са зачеркнати и двете имена или когато няма изразен вот, както и ако пликът е празен.

 

Съветниците проведоха гласуване, чрез таен избор.

 

Банков – От 37 общински съветници, участваха в гласуването 37 съветника. Броя на пликовете в избирателната кутия са 37, празни пликове – 1, недействителни бюлетини - 4. Резултатът от гласуването е следния: от гласували – 37, ИВАН СТОЕВ ЧОЛАКОВ – 12 и НАСКО ИВАНОВ СТЕФАНОВ – 21. На основание чл.21, ал.1, т.3 от ЗМСМА, избира за Председател на Общински съвет – Ямбол г-н Наско Иванов Стефанов.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1. На основание чл. 21, ал.1, т.3 от ЗМСМА, прекратява пълномощията и освобождава председателя на ОбС  - Ямбол г-н Георги Илиев Миланов.

2. На основание чл. 21, ал.1, т.3 от ЗМСМА, избира за председател на ОбС  - Ямбол г-н Наско Иванов Стефанов .

 

 

Стефанов - Благодаря на всички за гласуваното ми доверие. За тези, които не гласуваха за мен - нека да спрат да се притесняват. От тази трибуна искам да заявя, че от тук нататък този ОбС крайно време е да започне да работи в една консолидация. И това, което някои хора се опитваха да показват на целия град, че това е един неработещ ОбС, трябва да си променят това мнение. Искам да ви кажа, че сега ми е значително по-лесно от първия път, когато бях избран. Тогава бях член на една партия, което при всички положения, малко или много те задължава да се съобразяваш с решенията на тази партия. Искам да ви кажа, че в този момент ми е значително по-лесно, защото от тук нататък, а и от момента в който не съм член на нито една партия, единственото нещо, което ме задължава и което ще спазвам, това е клетвата, която съм дал пред гражданите на гр. Ямбол. Призовавам всички общински съветници да си припомнят тази клетва и оттук нататък да бъдат водени именно от нея, а не от партийните си пристрастия. Мисля, че този ОбС има капацитет и крайно време е ние да го покажем. Напълно съм съгласен, с това, което г-н Зафиров каза в началото, че има много неща, които трябва да бъдат поправени. Този съвет не трябва да бъде придатък на една личност или на определени партийни интереси. Призовавам към толерантност. Призовавам да спрат нападките, личностните обиди и да покажем на гражданите, че не сме забравили клетвата, която положихме след избирането ни в този ОбС. Пак казвам, че този общински съвет има капацитет, просто трябва да го покажем. От тук нататък трябва да използваме времето именно за това. Времето беше прахосано, беше пропиляно, но мисля, че това е вече в миналото. Още веднъж ви  благодаря, ще се постарая да оправдая доверието, което ми гласувахте. В предвид на това, че е 11.01 часа обявявам 20 минути почивка.

След почивката кворум 32 съветника в 11.32 часа.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Промяна на Правилника за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Група съветници

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

Кескинов - ПК ЗОРСП не приема предложения параграф 1, а параграф 2 приема с допълнението: „замества председателя при негово отсъствие от заседанието на ОбС”. И искам да направя в момента едно допълнение „и при временно отсъствие от залата по време на заседание”. ПК приема параграф 3 за изменение на чл.36.

Стефанов – Няма желаещи да се изкажат. От името на вносителите на материала оттеглям Параграф 1 от проекта за решение на точката.

Кескинов – Предложението ми е с оглед на това, че в правилника не е уреден случая, при който председателя временно отсъства от залата по време на заседание.

Стефанов - Има резон това предложение, също така осмисля това, че имаме четирима зам. председателя.

Желев – Разбирам каква е идеята на ПК, но не мога да си представя как по време на заседание, което е започнало да се води от Председателя, той ще отсъства.

Банков / реплика / - Г-н Желев, аз ви разбирам, че не можете да разберете, но ако погледнете правилника ще разберете. В смисъл това, което беше казано, ще ви дам пример - налага се да излезе, прекратяваме ли заседанието? За това става въпрос. Според мен може и самото заседание някой от заместниците да го води. Има такава практика, гледали сме я по телевизията. Но в случая тук е предложено, ако по време на заседанието се наложи на председателя да отсъства ние да си продължим заседанието.

Стефанов - Подлагам на гласуване предложението за допълнение на г-н Кескинов.

Гласували      за – 28            против – няма                                  въздържали се – 2

Приема се.

Стефанов – Правя процедурно предложение за гласуване анблок проекторешението на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното ми предложението.

Гласували      за – 23            против – няма                                  въздържали се – 5

Приема се.

Стефанов – Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя с направените допълнения анблок .

Гласували      за – 23            против – 1                                         въздържали се – 5

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА и чл.9 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Ямбол и взаимодействието му с общинската администрация на Община Ямбол приема измененията и допълненията на приетия правилник в следния вид:

            § 1 Изменя чл.12.а.1, т.3 по следния начин: „замества председателя при негово отсъствие от заседанията на общинския съвет и при временно отсъствие от залата по време на заседание”;

            § 2 Изменя чл.36 като израза „пет” става „трима”.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Промяна и попълване на състава на постоянните комисии към Общински съвет - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Група съветници

__________________________________________________________________________________

 

            Стефанов – Отново като вносител ще оттегля т.3, защото след днешния избор на мен ще ми се наложи да напусна 2 от комисиите, в които бях. И на следващото заседание отново ще трябва да се гласуват промените. Изтеглям точката от името на вносителите, за да може да се направят консултации и да бъдат обсъдени предложенията в комисиите, точно кои хора в кои комисии да влязат и да бъдат попълнени всички комисии.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Приемане на решение за конституиране на Община Ямбол като граждански ищец по наказателни дела срещу кмета на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Група съветници

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

Кескинов - ПК ЗОРСП не приема така направеното предложение. Мотивите ми са няма образувано наказателно дело от общ характер пред районен или окръжен съд Ямбол. Считам, че е незаконосъобразно. Когато имаме конкретно дело с конкретен обвинителен акт и т.н., тогава вече може да се разглежда въпроса от ОбС.

Канев – Мисля, че е добре да помислим по този въпрос, защото знаете, че кмета има 7, 8 дела, които предстоят да влязат в съдебно производство. Ние по принцип трябва да имаме готовност за завеждане на граждански ищец, тъй като после ще обременим община Ямбол. Ще използвам разискването на тази точка да ви предупредя, че е време, минаха консултациите и подмяната на ръководството на ОбС, но хубаво е колеги да си помислим, скоро време трябва да си избираме кмет, нататък отиват работите. Предстои ни да се разделяме с г-н Кмета, което е много тъжно разбира се. ОбС трябва да има готовност и ако може от сега да започнат консултациите по неговото изпращане, а съответно и по избор на нов кмет, на който да гласуваме доверие.

Банков – Така направено предложението няма конкретика за определено дело наказателно или друго, но от друга страна ние даваме едно правомощие на Председателя. Виждате какво се получава сега, явяват се дела, няма кой да представлява общината, защото по закон общината се представлява от кмета на общината. Съвсем естествено и логично е да се заведе граждански иск, ако го съдят за нещо. Отделно ОбС в такива случаи представлява общината и ние по този начин даваме една воля като основния ръководител на общината, този който може да се разпорежда. Тук е казано наказателни дела, а аз бих прибавил досъдебни производства, защото вие имате в материалите си писмо до председателя на ОбС, можете да си го прочетете и да разберете за какво става въпрос. От друга страна тези дела се движат бързо, понякога бавно и едва ли ще сме достатъчно информирани и веднага да можем да задействаме нашите решения да се вземат на сесия и може да се окаже, както предния път делото да се насрочи, а ние нямаме уведомление На първото заседание можем да имаме конституиране. Когато се явим като граждански ищец не значи че заставаме срещу кмета, просто защитаваме интересите на общината.

Стефанов – Няма повече желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме решението, предложено от вносителите. (изчита се)

Гласували      за – 15            против – 9                             въздържали се – 6

Не се приема.

 

Предложението не се прие.

           

Стефанов – Поради изчерпване на дневния ред закривам днешното заседание на  ОбС Ямбол. В най-скоро време ще насроча следващо заседание за определяне на такса смет и данък сгради, нещо което касае всички граждани на общината.

 

 

 

 

 

                                    Председателствал заседанието на ОбС - Ямбол:

 

 

                                              Н. Хаджигеоргиева

                                  

                                   Председател ОбС - Ямбол:

                                                                                                         

                                              Н. Стефанов

          

           Протоколист:

 

                                              Ан. Господинова