ПРОТОКОЛ № ХLІІІ

 

            Днес, 24.01.2011г. съгласно чл.23, ал.2 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № 910101/0004/18.01.2011г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол.

            От общо 37 общински съветници присъстваха  36, отсъства 1 -

            Георги Илиев Миланов.

            На заседанието присъства г-н Г. Славов – кмет на община Ямбол.

Кворум в 9.15 часа 31 съветника.

Председателят на Общински съвет - Ямбол г-н Наско Стефанов откри четиридесет и третото заседание на Общинския съвет.

Стефанов - Постъпили са предложения за директно излъчване на днешното заседание на ОбС Ямбол от „Супер вижън плюс” и „Диана кабел ТВ”. Съгласно нашия правилник съм длъжен да го подложа на гласуване.

Подлагам на гласуване предложението за пряко излъчване на днешното заседание.

Гласували      за – 21                        против – 1                             въздържали се – 1

Приема се.

Зафиров – Чете питане относно почистване на града през 2010г. (приложено към материалите по заседанието)

Стефанов – Има постъпило заявление от Ахмед Мехмедов за напускане на ГС, но него го няма да го огласи. Има постъпили и решения на ГС за промени в ГС и създаване на нова ГС.

Майсторов – Чете решение на ГС „Не на корупцията”. (приложено)

Петков – Чете решение за образуване на ГС „Единни за Ямбол”. (приложено)

 

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

 1. Междинен доклад на Временната комисия към Общински съвет - Ямбол за проверка и анализ на определянето, изпълнението и разходването на средствата, събрани от жителите на гр. Ямбол за такса - смет да периода 2007-2010 г.

ВНОСИТЕЛ: ВК

 1. Предложение относно приемане план-сметка за разходите на услугите по сметосъбиране, сметоизвозане, обезвреждане на битови отпадъци в депа и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне на размера на такса битови отпадъци за 2011г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане на наредба за изменение и допълнение на НОРМД в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане на наредба за изменение и допълнение на НОАМТЦУ в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно кандидатстване с проектно предложение "Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Ямбол" по оперативна програма "Техническа помощ".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОП РКБИ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно кандидатстване с проектно предложение "Долината на Тунджа - палитра от цветове, музика и танци" по ОПРР.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно определяне на концесионер за предоставяне на концесия.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне на безвъзмездно право на ползване на помещение на читалище "Диана" Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Доклад на Временната комисия към Общински съвет — Ямбол за разглеждане действията на Кмета на община Ямбол по предварителното проучване и разпореждане за събарянето на бл.20 в к-с „Райна княгиня".

ВНОСИТЕЛ: ВК

 1. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление на вещи - ЧОС на ОП "Комунални дейности" - автобус и лек автомобил.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

Стефанов – Постъпило е заявление от г-н Банков с искане за поправки в протокола от предното заседание на ОбС.

Банков – Има вписани текстове, които не трябва да бъдат в него. Внесъл съм заявление, явно председателя не го е уважил щом влиза днес. Ще го зачета, когато дойде време да го обсъждаме.

Стефанов – Аз не мога да направя тези поправки в протокола, без Вашето съгласие, когато влезе днес да го обсъдим ще решим общо.

Симеонова – В 17.15 часа в петък нямаше протокол в секретариата, не знам как някои колеги са се запознали с него.

Стефанов - Имате думата по дневния ред.

Желев – Предлагам да влезе в дневния ред предложение относно отпускане финансова помощ на Панайот Кривошиев. То е изготвено от името на двете ПК, както е по правилника за отпускане на помощ по спешни здравословни проблеми.

Костов – Предлагам да влезе в дневния  ред предложение относно кандидатстване по проект Красива Бългрия, срока за внасяне е 4.02., нека да е т.7, след другите проекти.

Симеонова – Предлагам като т.1 в дневния ред да влезе предложение от ГС от ПП ГЕРБ относно приемане на декларация по присъствието в ОбС на общински съветник с присъди, влезли сила по време на мандата.

Стефанов – Предлагам т.4 да стане т.2.

Желев – Направих това предложение, защото човекът е с риск за здравето, имаме останали малко средства от миналата година и става въпрос за 200 лв. Ако има въпроси ще отговоря.

Банков – Аз моето заявление съм го внесъл до председателя на съвета, вие решете коя точка да е, предлагам да е последна.

Костов – В предложението, което предложих да влезе в дневния ред става въпрос за спортна площадка в к-с „Граф Игатиев”, с която имаме възможност да кандидатстваме за ремонти и реконструкция по проекта Красива България. За съжаление сроковете, през който този проект е отворен са твърде кратки. Нека се опитаме да получим средства, това ще бъде за гражданите на Ямбол.

Петков – Предлагам т.6 да отпадне, тъй като не беше ясна и на заседанието на ПК. Нека остане за другата сесия.

Симеонова – Аз смятам, че трябва да остане т.6 в дневния ред, тъкмо ще се изясни в процеса на разискванията. По предложението, което направих ...

(Р. Банков иска думата, Н. Стефанова говори от място)

Симеонова – Г-н Председател, моля, въведете ред и накажете г-жа Стефанова, която иска да ме махне от трибуната с бухалка. Граждани на Ямбол, Вие сте ни избрали и трябва да знаете какво се говори в залата. Аз съм председател на ГС и мога да казвам каквото си искам, когато си искам. Днес ще бъде много тежък ден за Вас, за това да правите, каквото сте решили. По предложението, което направих, с участието на г-н Димов в гласуванията от юни месец насам има вероятност да бъдат обявени за незаконосъобразни решенията на ОбС. (чете предложението)

Стефанов – Вносителите имат право да предизвикат такава дискусия, но ние не можем да прекратим правомощията на Н. Ганев. Това не може да бъде и спешна и неотложна точка, съгласно нашия правилник. Затова го оставям за следващото заседание.

Банков – Някои хора претендират, че знаят много правилника, но непрекъснато го нарушават.  Г-н Петков направи предложение да отпадне една точка, аз исках да се изкажа по това предложение, но не ми се даде възможност. Щом председателя на една ПК казва, че предложението е неясно, няма нищо лошо да отпадне, да се изясни, още повече ако не е скоро срока за внасяне. Относно предложението за декларацията имате право, но на тази сесия не може да влезе, защото не е по извънредния способ. Знам, че днес искате да се обсъжда, когато гледаме едни от най-важните въпроси за гражданите на Ямбол – такса смет, местните данъци и цените на услугите.

Симеонова – Продължавам мотивацията по моето предложение, вие като юрист трябва да разбирате, че от юни месец всички наши решения могат да паднат, защото са гласувани от лице, без право да е общински съветник.

Костов – Аз вече се мотивирах за моето предложение, срока е 4 януари за внасяне, гледано е от ПК.

Канев – Говорите за общински съветник, а кмета, който е с няколко висящи дела и с присъда от пет години стои в залата.

Славов – Още от началото нещата ескалират, а е важно днес да вземем решения в полза на гражданите. По т.6 става въпрос само за даване принципно съгласие на ОбС да започне проектиране на проект, както винаги сте искали да бъдете информирани. Има един лист аргументи. С европейски пари имаме възможност да запазим и поддържаме сградния фонд на бивше училище „Р. Ив. Колесов”. Ако някой смята, че това не е от полза за града, нека стане и го каже пред всички. Относно предложението на г-н Банков, тук според мен той и председателя правят едно голямо нарушение. Нито областния управител го е виждал тоя протокол, заявлението, нито кмета. Явно само г-н Банков има право да види протокола и да прави забележки по него. Никой в тази зала не може да вземе отношение, защото не го е виждал, но това е Вашето морално отношение. По предложението на г-жа Симеонова, факт е, че г-н Димов не може да бъде общински съветник по закон ...

Стефанов – Г-н Славов, отнемам Ви думата ...

Славов- Не можете да ми я отнемете, Вие сте само един общински съветник ...

Стефанов – Обявявам десет минути почивка. (9.56 часа)

След почивката кворум 33 съветника. (10.04 часа)

Желев – По т.6 въпроса е сериозен. Срока за подаване, доколкото разбрах изтича през март, но сега става въпрос за стартиране на процедурата по проектирането. Призовавам Ви да се опитаме да намалим емоциите и да направим възможното да се участва по тази ОП. Във всеки случай няма да работи по този проект тази ОА.

Зафиров – Съжалявам, че трябва да го кажа, но точно с г-н Ганев навремето закрихте училище „Р. Ив. Колесов”. Сега не Ви е удобен този съветник, виждам че нападате и Ив. Петков. За мен той е един принципен съветник. ПК КВ и дала положителен отговор на това предложение – да се гледа на сесия. Ако г-н Петков иска да отпадне от дневния ред днес, ще се гледа на следващата сесия. Може и да остане в дневния  ред, стига г-н Петков да си оттегли предложението. Аз бих пуснал тази декларация за Н. Ганев, ако бях на мястото на председателя. Г-н Ганев беше от Вашите хора дълго време, с това ли му се отблагодарявате? Във Вашия отчет го споменавате, там е херувимче, сега Ви пречи г-н Ганев, черната овца е. Затова аз Ви моля да не проявявате двойни стандарти. Това, което правите на някой, то се връща после.

Банков – Мисля, че всички се изказаха по дневния ред, предлагам да прекратим дебатите

Стефанов – Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 29                        против – няма                       въздържали се – 1

Приема се.

            Славов – Краен срок за подаване на предложението за спортната площадка е 4.02., защо да не се опитаме да получим средства, за да могат хората от комплекса да я ползват?...

            Стефанов – Г-н Славов не съм Ви дал думата. (говорят едновременно)

            Стефанов – Обявявам пет минути почивка. (10.15 часа)          

            След почивката кворум 35 съветника. (10.22 часа)

            Стефанов – Искам да помоля г-н Кмета да излиза на трибуната само когато му дам думата. Изключително много се затруднява нашата работа, затова много моля всички съветници да се изказват само по същество.

            Славов – По Вашия правилник думата се дава на кмета веднага при поискване.

            Стефанов – Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване предложението на г-н Желев за финансовата помощ като т.1.

Гласували      за – 34                        против – няма                       въздържали се – 1

Приема се.

Петков – След проведени консултации с хората от ГС и ПК УОИ оттеглям предложението си за т.6.

Стефанов - Подлагам на гласуване предложението на г-н Костов да влезе като т.7 кандидатстването по проект Красива България.

Гласували      за – 26                        против – 3                             въздържали се – 4

Приема се.

Подлагам на гласуване моето предложение т.4 да стане т.2.

Гласували      за – 26                        против – 3                             въздържали се – 1

Приема се.

Подлагам на гласуване предложението на г-н Банков за поправка на протокола от предното заседание да влезе в дневния ред като последна точка.

Гласували      за – 20                        против – 9                             въздържали се – 4

Приема се.

Стефанов - Подлагам на гласуване целия дневен ред. (Симеонова от място – Има още едно предложение, което трябва да подложите на гласуване) Не мога да го подложа.

Подлагам на гласуване целия дневен ред с приетите промени и допълнения.

Гласували      за – 27                        против – 3                             въздържали се – 4

Приема се.

 

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Предложение относно отпускане финансова помощ на Панайот Кривошиев.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ и ПК ЗДР.

 1. Междинен доклад на Временната комисия към Общински съвет - Ямбол за проверка и анализ на определянето, изпълнението и разходването на средствата, събрани от жителите на гр. Ямбол за такса - смет да периода 2007-2010 г.

ВНОСИТЕЛ: ВК

 1. Предложение относно приемане на наредба за изменение и допълнение на НОАМТЦУ в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане план-сметка за разходите на услугите по сметосъбиране, сметоизвозане, обезвреждане на битови отпадъци в депа и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне на размера на такса битови отпадъци за 2011г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане на наредба за изменение и допълнение на НОРМД в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно кандидатстване с проектно предложение "Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Ямбол" по оперативна програма "Техническа помощ".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОП РКБИ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно кандидатстване с проектно предложение "Долината на Тунджа - палитра от цветове, музика и танци" по ОПРР.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по "Красива България" за ремонт на сп. пл. в к-с „Граф Игнатиев”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно определяне на концесионер за предоставяне на концесия.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне на безвъзмездно право на ползване на помещение на читалище "Диана" Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Доклад на Временната комисия към Общински съвет — Ямбол за разглеждане действията на Кмета на община Ямбол по предварителното проучване и разпореждане за събарянето на бл.20 в к-с „Райна княгиня".

ВНОСИТЕЛ: ВК

 1. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление на вещи - ЧОС на ОП "Комунални дейности" - автобус и лек автомобил.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Заявление от Р. Банков относно искане на поправки в протокол № 42 от 11-14.01.2011г.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно отпускане финансова помощ на Панайот Кривошиев.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ и ПК ЗДР.

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

Стефанов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Стефанов - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 33            против – няма                                  въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

                       

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание т.13.4 от решение по т.16 от дневния ред на ХХХ заседание, проведено на 28.01.2010г., Общински съвет Ямбол Отпуска еднократна финансова помощ на Панайот Димитров Кривошиев от гр. Ямбол, живущ на ул. „Ангел Кънчев” № 29 в размер на 200 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

 

 

           

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Междинен доклад на Временната комисия към Общински съвет - Ямбол за проверка и анализ на определянето, изпълнението и разходването на средствата, събрани от жителите на гр. Ямбол за такса - смет да периода 2007-2010 г.

ВНОСИТЕЛ: ВК

__________________________________________________________________________________

 

            Стефанова – Имате доклада на комисията. Не сме получили всички документи от ОА и Комуналуниверс, затова доклада е междинен. (чете части от доклада, приложен) Предлагам следните решения 1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА упълномощава председателя на ОбС Ямбол да предприеме необходимите действия пред съдебните органи за оспорване на договора за създаване на ГД „Комунални дейности и благоустройство” и обявяването му за нищожен, съгласно чл.26 от ЗЗД. 2. Междинния доклад да бъде изпратен на ЯОП за цялостна проверка. Отворете си добре очите, отворете си сърцата, когато гласувате следващата точка.

Канев – Когато погледнах част от резултатите на това ГД, трябва да ви кажа, че се осъществява поредната кражба от града. Погледнете днешното предложение, колко декара почистваме с 42 работника. Това означава, че всеки ден тези хора метат старателно по 15 декара. Възможно ли е това? Събрана листна маса 5000 м3, аз мисля, че съм жител на Стара планина. Това ми даде повод, погледнах някои фактури и видях как за 16000 лв. направил няколко прозореца бившия наш колега и сега депутат Ал. Стойков. Другия криминално проявен – прокуриста на Комуналуниверс купува всякакви работи – стъкло за колата на кмета, собствената си кола. И накрая най-големия конфликт – фирмата на жената на кмета снабдява Общината с компютри. (разказва виц) Кмета за сега е на пет години, но ще стане на повече. Първото нещо, което считам за некоректно е неговото присъствие в тази зала. Не гледайте Н. Ганев, той си е излежал каквото трябва.

Симеонова – Имам няколко въпроса. Първо, разполагам с два екземпляра на доклада, които са подписани от различни хора от комисията. Председателя на ВК да обясни това. Второ, На стр.1 пише, че ВК е била натоварена да разгледа периода 2007 – 2011г. Не виждам нищо в доклада за началото на 2007г., когато управител е бил г-н Карамарков. Трето, защо смятате, че завишението е с 50% и дали са взети предвид повишението на МРЗ, горива и др.? Моля, да дадете данните и да ги дискутираме. Четвърто, защо липсват данни какво е увеличението в І гр. район? Пето, сигурни ли сте в написаното за „запръстяването”, макар, че е опръстяване, явно ни Ви е било ясно? Моля, да ни дадете данните за нормите, според, които направихте вашите твърдения, които в момента са неистина. Шесто, кое не се спазва от Закона за опазване на околната среда и подзаконовите му разпоредби, тази закон е над триста члена, кои разпоредби не са спазени, член, алинея и т.н.? Аз го познавам основно, ако сте допуснала грешка, ще ви помогна.

Стефанов – Опасявам се, че ще надхвърлите десет минути с въпросите.

Симеонова – Тогава продължавам като председател на ГС. Г-н Стефанов, парцалчето, което сте ни предоставили тук е доста обемно, направили сме си труда да го прочетем основно, оставете ни възможност да си изясним нещата и да го дискутираме. Нали искахте да го имамае, аз съм му обърнала изключително голяма внимание. Г-жа Стефанова, имате ли яснота от къде са средствата за озеленяване? Знаете ли? Има ли яснота председателя на ВК от кой приходоизточник са? Аз държа г-жа Стефанова да ми отговори. В момента въпросите, които изтичам са една малка част от тези, които мога да задам и да докажа, че са седнали едни хора, които нищо не разбират от материята да правят изводи. По проверените фактури, закупил ДМА, без разрешение на стойност 122400лв. багера и т.н., има ги в доклада, запознати ли сте с техническите данни, със средните цени на тези автомобили, за да направите тези изводи? Преди да направите изводите, които са написани. Бих искала да ни дадете съответните анализи, въз основа на които направихте извода, че „будят съмнение цените”. За гражданите на Ямбол, които не са виждали доклада искам да кажа, че пасквилчето е доста дълго и малко повече време ще отнеме. Г-н Канев, после ще уточним кой е крал и кой не е. Изречение по изречение ще обсъдим доклада, на всички въпроси ще отговорим.

Стефанов – Благодаря Ви г-жо Симеонова.

Симеонова – Не съм свършила, имам още въпроси. На следващата страница пише „странни и будещи съмнения фактури”, защо да са такива? На какво се основават Вашите съмнения за фактури, издадени по закона за счетоводството. После пише „без да има право на представителни разходи”, защо нещо, което не е забранено вие смятате, че няма право да се прави? Ще вземем десет минути почивка да Ви обяснят юристите и да Ви напишат какво да отговорите. Вие губите времето на целия град г-н Майсторов, но ние стоим и Ви търпим. Знаете ли г-жо Стефанова защо освен стъклото за Опел Зефира, защо не е писано и за стъкло на Тойота РАФ 4? Защо умишлено са скривани фактури, които са били на ваше разположение? Защо не са включени всички, защо не са включени фактурите на Водно стопанство?

Стефанов – Има ли такава фактура за РАФ 4.

Симеонова – Да, има.

Стефанов – Ами дайте ги де.

Симеонова - За такса смет ще дискутираме после с някой различен човек от г-жа Стефанова.

Стефанов – Благодаря Ви г-жо Симеонова.

Симеонова – Има още въпроси г-н Стефанов. Искам да докажа, че става въпрос за една некомпетентна комисия. Как е избрана тази ВК, защо няма човек от ПК Екология? Г-н Майсторов, ние сме избрани от гражданите на Ямбол и имаме право да участваме във всякакви комисии. На сесията са присъствали и други хора, различни от свикалите я, можехте да ги включите аз като не съм била.

Хаджигеоргиева – Искам да заявя, че съм участвала в работата на ВК, не знам какви подписи сте гледали. Не съм еколог. По отношение чистотата на града знам как се правят сметките. Знаете ли Вие с какъв труд взехме тези документи, които имаме? Вие знаете повече, защото Ви казват, на нас не ни казват, не е удобно да ни казват. Ние разглеждаме период, в който г-н Божилов е прокурист, не управител и всички решения трябва да са от тук. Това не е окончателен доклад, това е междинен, не са ни предоставени всички фактури, умишлено се укриваха. На Вас може да са представени и ако от тях излиза, че няма нарушения много ще се радвам, нека да е така. Избирателно са ни дадени фактурите и на тази основа ние сме направили изводите. Аз мисля, че това не е най-важния въпрос днес, ние имаме още мандат да работим във ВК. Не можахме да влезем и в самото предприятие, не ни искат. Умишлено се избягваше, може би там щяхме други неща да видим.

Стефанов – Обявявам 10 минути почивка. (11.05 часа)

След почивката кворум 36 съветника. (11.30 часа)

Стефанова – Относно фактурите трябва да Ви напомня, че се купуват водка, фъстъци, за Ивановден, даден обяд, вечеря, за по 200 лв. Не разбирам от запръстяване, опръстяване, не съм еколог, не разбирам от всичко, но ние сме комисия, ако мислите, че всички не разбират, не са компетентни, добре. Няма да влизам в обяснителен режим, четете доклада и си отговорете. В последната заповед на кмета няма площи, може би за да правим когато искаме. Даже, когато е заледено ние имаме тонове листа. Знаете ли колко дървета има в градината” Относно дърветата в парка ние ходихме с г-н Канев и ги броихме. Отговорете ми Вие за тоновете гориво как са използвани.

Костов – Не отговориха на въпросите на г-жа Симеонова, няма да отговорят и на моите. Анализа в това нещо, дето е кръстено доклад, е без да се вземат предвид всички социалноикономически условия. Цитираните площи, не са дадени колко са, но върху тях са разширени териториите, не е ясно с колко и накрая пак не се казва колко са. Значи имаме някакво уравнение с три неизвестни. Справки за 2008 на се представени, не вярвам да не са представени, не са ги поискали. Купени били 17 моторни косачки за перида 2008, 09 като фирмата е разполагала с такива, да, може да са купени, но има ли анализ дали са били необходими, амортизирани ли са, в какво състояние са? Дробилка за клони и мотокултиватор не са ли необходими за дейността по озеленяване? Не знам за какво са необходими тогава. Фирма някоя си, която ремонтира не била в Търговския регистър, това е страшен аргумент. Удължиха това до 2012г. според мен. Освен за представителни разходи считам, че няма забрана и за рекламна дейност. Навярно Вие считате, че дружеството има много добри резултати, икономически показатели и няма нужда от реклама? Мога да задам и други въпроси, на няма смисъл. Считам, че много мъдро част от комисията не се е подписала.

Канев – репл. - Г-н Костов, аз искам да Ви попитам, ние имаме една сметопочистваща машина, ако погледнете фактурите, а Вие твърдите, че сте ги гледали, за една година сме получили седем хиляди лева наем, а сме заплатили 62 хил. лв., тя без друго не чисти, защо не я подарим? Има си шофьор, купуваме гориво. Толкова гориво не може да изгори, заедно с автомобила, който управителя си купи от себе си. Г-н Божилов е прокурист, но дори и като управител няма право да купува такива работи, до 5% мисля, че беше позволено. Фирмата на депутата Ал. Стойков ремонтира автомобили, прави дограми, като промкомбинат е, ако видите фактурите. Комуналуниверс се е превърнал на кръчма – уиски, фъстъчки, бадеми, вечери. Това не Ви ли смущава? Сега като председател на ГС. Ни Ви ли смущават тия неща? Цялата тая закупена техника не е пригодна за дейността на К/с, не е нужна на Комуналуниверс, ако бяха метли, да, но тази техника е ненужна, даже нямат право да си я купят,. Не Ви ли правят впечатление количествата, които се залагат? Осемнадесет пъти чистим пътя Ямбол – София. Ами пуснете един работник да отиде и да се върне, да видим как ще го изпълни. Има изключителни аномалии, които правят впечатление, навеждат на далавери. Не случайно е избран Ив. Божилов, той имаше следствени дела за кражби, проблеми с правосъдието още на предишната си работа, май някакво МТС в Бояново, беше солидно викан в следствието. Трябва да направим живота на нашите съграждани по-лек, за един пенсионер това е много трудно, особено в условия на криза, високи цени, малки заплати. Всичко това се прави с парите на нашите съграждани, нашите родители с мизерните им пенсии. Необходимо ли е К/с да прави реклама, ами не е необходимо, то е едно малко предприятие с определена дейност. Това трябва да спре, с тия кражби. Кмета има поведение на Бъстър Китън и въобще не му пука какво ставна в Ямбол, но за всички останали, които имаме друго самосъзнание трябва да направим каквото е необходимо.

Стефанов – репл. – Пропускате някои основни моменти. Имаме ГД, единия субект в него е ЕООД Комуналуниверс. Принципал сме ние на тази фирма, ние сме ОС на тази фирма. Не сме давали съгласие да влезе в ГД, в каквото и да е съдружие. Още тук е първото нарушение, което в последствие се превръща в престъпление срещу гражданите. В един фалшив протокол, който не сме виждали, но е вписан в учредителния акт на ГД, пише, че ние сме дали съгласие да участва фирмата в ГД. То после участва в ОП и печели чистенето и озеленяването на град Ямбол. Казваше се, че това дружество, с което се сдружаваме има голям опит, има техника и хора, големи възможности, а после се оказа, че чистим с нашите машини, нашата автометачка и с нашите работници, хора на К/с се прави ръчното почистване, които бяха преназначени в ГД. Може би някой ще каже то и преди са се надписвали площи, завишавали са се цени и т.н, но ако има някаква печалба остава в К/с, в общината, но благодарение на новата схема, която кмета измисли ние сме дали един милион за чистене, а ГД в края на годината декларира в данъчната си декларация 625 хил. лв. печалба, забележете, това е близо 200% печалба. По света няма такъв бизнес с такава печалба. Помислете, това е сериозното. Наркотици да бяха продавали, нямаше да са с такава печалба. И това не са моите пари или на кмета, или на г-ца Симеонова, те са на гражданите на Ямбол, ние нямаме право да ги разхищаваме по този начин.

Костов – дупл. – Приемам предното изказване като на член на комисията. Анализ г-н Канев, правим на всички неща, а не избирателно. Не пишем полуистини или чисти лъжи. Пропуснах преди малко да Ви прочета седем лева на кубичен метър, седем лева на тон, какво е тая морфология? Пишат се цифри избирателно, съвсем неточно. За мен това не е никакъв анализ. Нека ВК се събере и да си прецизира нещата, да си направи по-сериозен анализ. МД какво е, избирателно взимаме няколко години, няколко фактури и правим доклад.

Стефанова – Четете фактурите за горива от „Йоргов ойл”, вземете елките си смятайте. (дава ги на председателя)

Стефанов – Мисля, че не сега времето за това, в друго време всеки може да ги вземе е да смята.

            Симеонова – Г-н Стефанов ще се изказвам десет минути, после като ме прекъснете, което не направихте за г-н Канев и се наложи аз да го прекъсна, ще продължа като председател на ПК Екология, след това като председател на ГС. Целта ми е да се изкажа до край. Г-жа Стефанова направи още една кардинална грешка. Защо не извадихте фактурите и от „Омакс” и другата фирма, от която е купуван бензин? Отново се подхожда избирателно и се вади само онова, което подхожда на тезата на г-н Канев, на г-н Ганев, на г-н Стефанов и на тяхната мажоретка г-жа Стефанова, защото тя в момента се явява една мажоретка. Защото тя няма данните и възможностите да направи друго.

            Стефанов -  Г-це Симеонова, отправям Ви забележка за обида на съветник в залата, правите квалификаци.

            Симеонова – Мажоретка не е обида. Мога да кажа нещо много по-обидно. Мажоретката е красива млада дама, която се  върти около някой по-важен от нея и служи за фон, общо взето. Доста бавно и задълбочено зададох въпросите си, някой да чу г-жа Стефанова да ми отговори? Не ми отговори на въпросите, тя излезе и ми зададе на мен въпроси, защото е некомпетентна, както и ВК. Аз ще си отговоря и на моите въпроси, и на нейните също. За да й докажа още веднъж, че този доклад е писан, за да се угоди на ДПС и водената от него клика. И ако смятате, че с този доклад се казва истината на града, жестоко се лъжете. Първо, защо не е взет периода в началото на 2007г. – защото Ат. Карамарков е допуснал абсолютно същите нарушения и е  закупил ДМА на стойност над 140 хил. лв. и в двата случая те са работили за благото на града. Те не са изчезнали машините, там са. Но си затваря очите комисията. Ако сравним разходите на месец, Карамарков е харчил повече от Божилов. Обаче това не се споменава. Така че Ви отговорих на въпроса, който зададох. Относно промяната в социалноикономическите условия г-жа Стефанова показва пълно неразбиране на материята и няма данни, с които да ни докаже, че направения от нея извод за завишение 50% е реален. Тя цитира за К/с 2008г. 4.25, после завишено на 6.64 ръчното почистване, ами мин. работна заплата 2007г. е 185 лв., 245 лв. е после, това е последното, което тройната коалиция успя да направи, завишение, което влияе върху цената. Това е завишение над 45%, пряко влияе върху единичната цена за ръчното почистване, защото е ръчно почистване, г-жо Стефанова. Вие излязохте от залата, защото нямате куража да си чуете глупостите, които сте написала.

Стефанов – Г-це Симеонова, отправям Ви забележка порицание по нашия правилник, защото за втори път обиждате не само г-жа Стефанова, но и цялата зала.

Симеонова – Следваща неистина, която е написала г-жа Стефанова и се е подписала под това е, че са завишени разходите за извозване от 21 на 31 лв. и стотинки. Моля, всички, които имат желанието и разума да погледна цените  на дизелите 2007, 08, 09 растат от 1.60 на 2.42 с ДДС литъра. Можете да изчислите каква е разликата сами и не е ли мотивирано повишаване цената на услугата. Следващата неистина – 1 тон бил равен на 1 куб. м., за почистването, не знам кой го изчисли като никой не се е качил на депото и не го е виждал, а сте решили, че можете да седнете в една стая и да напишете най-перфектния доклад. Ще се скрия г-н Канев, но вярвайте и Вие след това ще се скриете. В момента разходните норми са едно към три, едно към четири, когато се касае за зелена маса. Всеки, който искаше щеше да разбере, че един не е равен на един кубик в случая. За всичко останало би следвало да бъде извършен детайлен анализ колко кубика на какъв тонаж, просто да се погледнат кантарите на депото. Но и това не извършила комисията, защото щеше да покаже цифри, които не са удобни за техния доклад и те нямаше да могат да го включат. На следващата страница, разширени са декарите за почистване, включен е градския парк, увеличени са територии в І-ви градски район. Защо не е удобно тук да има цифри за комисията? Разбира се не е удобно, защото щеше да се види, че в началото градския парк е бил включен с 33 дка, после са завишени на 77 и половина. Давайки тази цифра съвсем разумно може сами да видите какви са завишените площи и парите, необходими за това. Това, че е преминато от едноседмичен на двуседмичен режим на чистене, но това също не е важно. Остават си едни твърдения, които обаче са кухи и не могат да докажат нищо. Минаваме на любимото опръстяване, запръстяване или всичко друго, което надявам се г-жа Стефанова до края на мандата да разбере, преди да бъде председател следващия път на такава комисия, да подпише следващия доклад, в които отново ще има неистини и некомпетентности. Нали не обиждам никого, г-н Стефанов? Притеснена съм просто да не взема да засегна много г-жа Стефанова.

Стефанов – Продължавайте, продължавайте.

Симеонова – От там нататък за кубиците пръст. Завишените количества пръст винаги са в резултат на завишено количество отпадъци, а ние имахме период през 2010г., в който имахме завишено количество отпадъци, както знаете. В рамките на изриването на онова нещо в края на града.

Стефанов – И точно тогава няма опръстяване.

Симеонова - Точно тогава има опръстяване, дали два дена след това  ли преди това, има документи за това. Там се минава през кантар и не може да се скрие. Г-н Стефанов, не съм излязла за дискусия с Вас, има и реплики от зала, моля, да си влезете в правомощията на председател. Следващото, което г-жа Стефанова си позволи да направи е нейното тотално неразбиране на законовата база, за това, че тя няма и възможностите да се запознае с нея. Това е нещо съвсем различно от това да гледаш фактурки за уиски, нещо разбираемо за нея, докато един закон за опазване на околната среда или за УО е много неразбираема материя за нея. ...

Стефанов – Г-це Симеонова, отново отправяте квалификации и обиди, и ако продължавате в същия дух ще Ви отнема думата.

Симеонова - .. и тя не е писала този текст в доклад. Молбата ми е, ако този, който го писал има нужда от консултация ще му покажа текстовете от ЗООС и подзаконовите му разпоредби, за да Ви е ясно, че нищо не Ви е ясно. „Неправомерно е събирана такса за ТБО”, това е отново доказателство, че нищо не разбирате, г-жо Стефанова от това, което се върши в момента в Ямбол, както и дейностите, тъй като с тези пари, които те твърдят, че неправомерно са събрани и изразходени са извършени дейности по експлоатация на депото. И в закона няма изрично написано, че не може да се ползват за това. След което има разчет, в който изрично е написано за какво са изхарчени до последната стотинка. 347 хил. лв са за дейности по пробутване, уплътняване, мониторинг, ел. енергия за кантара и всички законосъобразни дейности по депото. Така, че отново г-жа Стефанова си е позволила да подпише нещо, което е неистина. Аз накрая, може би ще кажа и думата лъжа, но тия неща са уискито и фъстъчките са това, върху, което се опитвате да надградите изводите си. Всичко останало за милиони се опитвате да докажете, че в града не е вършено. Ако проблема е в двете хиляди лева за фъстъчките, които не са и толкова, много Ви съжалявам тогава, защото аз си мислех, че нещо сериозно ще правите. Стигаме до толкова проблемната вода за две хиляди лева. Не знам дали на г-жа Стефанова е ясно, че работодателя трябва да осигури ЗБУТ, длъжни са да им осигуряват вода. Включително и в ОбС има вода, защото е задължение, г-н Канев. Ще стигна и да уискито. Някаквата вода е за хората, които са на улицата и метат, извинявам се, че дикцията ми е малко по-висока, но за всички граждани на Ямбол г-жа Стефанова е отвън и пуши. Жената, която написа доклада дори няма куража да стои в залата. Минаваме нататък. Озеленяването, питах какви са средствата. Г-жа Стефанова дори не е разбрала, че не се плащат от такса смет, а от общинска субсидии. Тя няма мотив да включва озеленяването в доклада, може в бюджета. Там може да разкаже некомпетентната си работа.  Отпред пише - анализ на такса смет, така започва пасквилчето в ръцете Ви. ВК включва това в доклад, за да обяснят на другите, че ние не разбираме, да, нищо не разбирате от това, затова сигурно не се е подписала г-жа Хаджигеоргиева. Стигаме до фактурите. Опела е на един гражданин Ямбол, на който е счупено стъклото при рязане на клони. По закон дружеството е длъжно да му възстанови частната собственост, същото се е служила с РАФ 4, какъвто има г-н Стефанов. Нечестно е да се правят инсинуации, че кмета и народния представител имат такива коли. Има още по интересна част, защо е закупена гориво- нагнетателна помпа, общо взето се взима за движещо се превозно средство. Стана ли ви ясно колко автомобила има дружеството, защото ако й беше станало ясно на г-жа Стефанова нямаше да пита за какво е помпата, горивото и т.н.. При такъв голям автопарк са нормални разходите. Не мога да разбера за какво е учудването. Но никой не каза какъв голям автопарк има дружеството. Тава, че репликирате от залата ми дава куража да обяснявам още повече. Вижда се, че въобще не сте го мислили това, когато сте писал това. Говоря вече като председател на ПК Екология, ако аз не се изкажа кой ще се изкаже? Председателя ПК СДТЗ ли? Защо СК по бокс е получи пет хиляди лева от К/с никой не спомена. Аз трябва ли да обяснявам кой е получил тия пари и след това не е имало никаква дейност? Че децата от СК не са ги видяли тия пари? Аз не разбирам от бокс, но знам че единствения, който може това да го свърши седи тук при нас, г-н Ганев. Откраднал е 5 хил. лв. за дейностите си в боксовия клуб. Имало ф-ри за патешки крака, храна за животни, фотоапарат. На територията на К/с има кучета, които охраняват. Нахранили са кучетата, г-жо Стефанова. Фотоапарат пък е необходим за нуждите на предприятието. Актовете им понякога се придружават със снимки. Няма да коментирам за гуми, акумулатори, корда. Всички превозни средства се движат с гуми и акумулатори, а кордата е основно средство за работа на косачките, с които се окоси целия град и гражданите за пръв видяха окосен град. „Много на брой фактури” - как разбрахте че са много, някакъв определен брой ли има, това е отново незнание и некомпетентност. Стигаме до там, че председателя говори за печалба от наркотици. Не знам от къде има информация за печалбите от тая дейност, сигурно от г-н Ганев. Надявам се прокуратурата да си зададе въпроса защо има тук съветници, които знаят, че от наркотици се печели толкова много, след като ние простосмъртните не знаем. Явно, защото само с боклуци се занимавам и успявам да издържа тука да Ви обяснявам. Важното е, че вкарах г-жа Стефанова в залата да чуе отговорите, които аз чаках от нея. На нейните въпроси, броили дърветата в парка, пак не сте разбрали какво става в парка, колко от него се чисти и т.н. Другото, което ме зарадва беше изказването на г-н Стефанов, че, да, може и преди някой да е крал и надписвал, но тогава парите оставали в общинската фирма. Приблизително точна ли съм в цитата, г-н Стефанов?

Стефанов – „Може и да е”.

Симеонова - За мен е честно като се пише едното, да се пише и другото. Като се пише за Божилов да се пише и за Карамарков. Г-н Канев си позволи да говори за една дограма за 16 хил. лв., става въпрос за 9 хил. лв. Освен това имаше проверка от АДФИ, която касае доставките от фирма „Иваго”, съвсем законно е извършена услугата. Защо не се споменава това? Заради популизма. Защо не се споменава, че фирма Водно стопанство е издала фактури за 54 хил. лв. за втората половина на 2008г, защо се крие това от нас. А на „Иваго” се слага и се сочи като кражба. Ако беше така, АДФИ щеше да го отчете, те затова работят.

Бъчваров – репл. – Много внимателно Ви слушах, проявихте изключителна компетентност по тази материя. Пропуснахте един важен момент, интересен за жителите на Ямбол – платени един милион лева от жителите, 620 хил. лв. печалба на ГД. Моля Ви, със същия ентусиазъм и плам да обясните това.

Канев – Впечатлен съм от компетентността на г-жа Симеонова, чувал съм, че работила като кондуктор. Ние искаме да видим всички фактури, но отгоре не ни ги дават. Чета редовно психоанализи и разбирам, че когато човек не води редовен полов живот има такива проблеми. Ще си помагаме, хора сме.

Стефанов – Г-н Канев, по същество, моля ви.

Канев - Имаме право на нощни разходки, както го правиме с г-жа Стефанова. Сега сериозно, когато говорите за колите, товарните автомобили, те нямат продукция, не работят и няма защо да се поддържат. Да си купуваш нещо, което не ти трябва, трябва да си кретен или лъжец.

Симеонова – дупл. – Г-н Канев си позволява да говори неща, които г-н Стефанов трябваше да накаже. По отношение на моя сексуален живот, мисля че не е интересно, обаче разбрахме Вие с кого водите Вашия и стана още по-смешно. Грубата лъжа е, че нямате достъп до фактурите, нямате, защото не са Ви викали всеки път като са гледали фактурите. Тези на г-н Пл. Майсторов „Водно стопанство” са ги държали в ръцете си и са се питали какво ги е вършил г-н Майсторов. Другата лъжа, че К/с само коси градинки. Има си документи, които показват дейността на К/с. Косене, събиране, поливане, резитба на жив плет, оцветяване и др. много е дълъг списъка по договора. Да ми показва с документи г-н Канев, иначе аз казвам, че лъже. Това, което ме пита г-н Бъчваров ще се коментира друг път, а не по този МД, койтоне доказва че такава е печалбата на въпросната фирма.

Майсторов – Две думи искам да кажа, защото се спряга моето име. Дейностите са още от предния мандат, пробутвал съм на депото с тежки машини, на доста ниски цени. Ако може някой да ми обясни цената от 294 лв. резитба на клони? Аз съм работил на 360 лв. машиносмяна за пробутване с тежка машина.

Симеонова – репл. – За април, май и август 2008г. са фактурите на г-н Майсторов, но това липсва в доклада. Когато Вие покажете, че имате техниката за това, което вършите, тогава аз ще Ви обясня цената от 294 лв.

Банков – Виждам, че тактиката е да се занимаваме с дреболии  да си губим времето. Направихме извънредна сесия, на която присъстваха и други, освен свикалите я. Определихме тия ВК, за да се изяснят нещата по такса смет, която се увеличи два пъти вече този мандат. Ако един съветник нарича сбирка заседание на ОбС, маже да се нарече и „пасквилче” доклада на комисията. Предлагам да не обръщаме внимание на това. Да, не са специалисти във ВК, но нямаше кой да участва. Мислехме да предложим председателя на ПК Екология, но отсъстваше, а трябваше да се изяснят нещата, за да се подготвим за приемане на следващата точка – такса смет. Виждам, че все пак МД е свършил работа, прочетен е подробно. Има си институции, които ще преценят кое е вярно и кое е лъжа. Остава големия открит проблем, че това дружество има 620 хил. лв. печалба за 2010г. Не можем ли ние да си определим тази година по-малка такса смет, реалната? Влизаме в схемата на водопровода. С 50% се вдигат цените в един момент по всички дейности. Извозването е завишено над десет пъти, 450 лв. до Дражево и обратно, всеки ще иска да вози. Има 700 м3 за 32 хил. тона боклуци, разбирате ли за какво става въпрос? Кмета каза миналата година – кой ще дойде за по-малко от един милион да чисти? И тази сума постоянно нараства. Заложено е това в договора  ние не можем да го намалим. Подкрепям предложението на г-жа Стефанова да приемем една реална такса смет, да атакуваме договора да се обяви за нищожен, за да може да се чисти на една нормална цена. В справката за отчета 2010г. пише извозване на 15 км. До депо ТБО строителни отпадъци 100 тона за 2010г. Когато фирмата е кандидатствала пише 20 тона. Дали и отпадъците от бл.20 не са включени там? Фирмата трябваше сама да си извози. 261 декара миене на улични платна, аз не съм видял да се мие. Проблемът е в цените, които са заложени, в отчитането, в хората, които подписват. Мисля, че трябва да се подкрепи проекторешението. Правя препоръка г-н Председател да бъдете инициатор за промяна на правилника за работа на ОбС, за вземане на думата, даване на думата и т.н. Г-н Ганев, аз чух, че г-жа Симеонова каза, че сте откраднали пет хиляди лева от К/с. Ако решите да се защитите 35 човека чуха.

Симеонова - репл. – Вие сте много по-висока класа играч, но се принизихте да защитавате г-жа Стефанова. Ако Вие и аз бяхме писали доклада и щеше да е четири страници, и да има какво да гледа прокуратурата. Като давате правни съвети на Н. Ганев, давайте и на мен като Н. Стефанова ме заплаши с бухалките.

Стефанов – Г-це Симеонова, отстранявам Ви от заседанието. Седнете си на мястото ...

Симеонова – Оставете ме да си довърша репликата и ще седна ...

Стефанов – Г-це Симеонова, седнете си на мястото ...

Симеонова – После и с д-р Антонова с пръчките също ще се обясняваме ...

Стефанов – Обявявам пет минути почивка. (12.42 часа)

След почивката кворум 33 съветника. (12.47 часа)

Банков – Според реакциите  ВК си е свършила добре работата. Правя две процедурни предложения. Първо, да прекратим дебатите и второ да продължим работа докато приключим с тази точка и тогава да излезем в обедна почивка.

Костов – Искам реплика на Банков.

Стефанов – Ще се изкажете след като гласуваме процедурните предложения. Имате заявено изказване, както и г-н Зафиров.

Подлагам на гласуване първото процедурно предложение на г-н Банков за прекратяване на дебатите.

Гласували      за – 20            против – 6                             въздържали се – 5

Приема се.

Подлагам на гласуване второто процедурно предложение на г-н Банков.

Гласували      за – 17            против – 12                           въздържали се – 4

Приема се.

Костов – репл. – Относно 50% -то увеличение на таса смет, МРЗ беше повишена с 37% от тройната коалиция. Към края на 2008г. 1.83 е дизеловото гориво, после в началото на 2009г. е 2.20, 2.30 лв. Този доклад е срам за ОбС, ако го приеме в този вид.

Банков – дупл. – Г-н Костов, Вие договор 201 имате ли го, документите с приложените оферти имате ли ги? През 2008 септември са заложени цените. Този доклад с нашето решение, ако отиде в прокуратурата аз няма да се срамувам, защото никой в края на краищата не обясни къде са тия 620 хил. лв.

Зафиров – Когато от тая трибуна се изказват такива мастити оратори какво остава за нас обикновените хора? Стана ясно, че общинските съветници не се уважават. Пред целия град се обиждахте. Когато някой е казал, че е махленско събиране явно е имал право. Прочетох основно доклада, не съм го анализирал, но едно нещо не мога да приема – да си продадеш личната кола на дружеството, което ръководиш по определена от теб цена! Това, ако не е незаконосъобразно, морално ли е? Една фирма, която не е от Ямбол е декларирала 620 хил. лв. печалба. Значи гражданите на Ямбол плащат на Сливен! Имаме ли право да генерираме печалба от такса смет? Нямаме. Изготвил съм един разчет за такса смет, който ще дам на кмета и ще го помоля да сметнат такса смет по него. С това ще докажа, че няма ляво и дясно, а всички работим за гражданите на Ямбол.

Стефанов – Преди да се изкажете, г-н Славов да напомня на г-жа Симеонова, че е отстранена от залата и няма право да гласува.

Славов – Не ми е работа да съдя работата на председателя на ОбС, но имаше и други нарушения в залата, които той не санкционира. Разбра се тук, е председателя е г-н Р. Банков, а не Н. Стефанов. Вероятно и всички граждани го разбраха.

Стефанов – Г-н Славов, не говорите по същество.

Славов – Радвам се, тази опозиция, на която г-н Ганев е знаменосец работи по тази чисто политическа точка, да се използва като политическа трибуна и да се премине към такса смет. Неприятното е, че с тази точка се прави опит да се наложи една политическа теза, а не да се определи реално такса смет. Написан е един поръчков доклад с резултат да е удобен за приемането на такса смет. Този филм сме го гледали 10 години назад, направих си труда да прегледам това. Избрахте си председател, който да спомогне за смачкването на опозицията, защото ние от ГЕРБ вече сме опозиция в този ОбС. Аз не чух нещо смислено в този доклад. Чух нещо от г-н Банков, че вярно не са специалисти във ВК, но защо не поканиха специалисти? Сигурно защото доклада щеше да е съвсем друг и да излязат нещата Ат. Карамарков и за Пл. Майсторов, и за горивата от Омакс на Ст. Проданов, която Вие преден мандат сте му продали на цена трийсет пъти по-ниска от пазарната. Такова животно междинен доклад аз не съм виждал никъде, но пък е в удобно време. Да се види, че тука става една велика далавера. Г-н Председател, ако спазвахте правилника трябваше първо Вие да напуснете заседанието. Предлага се промяна в правилника и предполагам, че ще съкратят изказванията на кмета и други подобни, така че да е удобно на г-н Банков, който е явния председател на ОбС. Още през 2008г. г-н Карамарков каза, че на тия цени не може да се работи, но му се налага. Защо беше създадена тази ВК, за да влезе доклада точно преди гласуването сега на такса смет на принципа, ако искаш нещо да не се случи направи комисия. Всички инсинуации тука за Ал. Стойков, стъкло за моята кола, това е падение, което най-малкото трябва да притесни гражданите. Това, че някой си е свършил работата да се използва за обвинения, не е редно. Не се спомена нищо за АДФИ, които извършиха проверка на дружеството не са установени нарушения. Останете си общински съветници, няколко месеца останаха.

Стефанов – Преминаваме към гласуване на проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване т.1 – На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА упълномощава председателя на ОбС Ямбол да предприеме необходимите действия пред съдебните органи за оспорване на договора за създаване на ГД „Комунални дейности и благоустройство” и обявяването му за нищожен, съгласно чл.26 от ЗЗД.

Гласували      за – 18            против – 6                             въздържали се – 5

Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 – Междинния доклад да бъде изпратен на ЯОП за цялостна проверка.

Гласували      за – 17            против – 7                             въздържали се – 5

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА упълномощава председателя на ОбС Ямбол да предприеме необходимите действия пред съдебните органи за оспорване на договора за създаване на ГД „Комунални дейности и благоустройство” и обявяването му за нищожен, съгласно чл.26 от ЗЗД.

2. Междинния доклад да бъде изпратен на ЯОП за цялостна проверка.

 

Банков – Имам процедурно предложение, предлагам на председателя, след като се запознае с разпечатките от гласуването да анулира гласа на г-жа Симеонова.

Костов – И аз имам процедурно предложение, предлагам да задължим по някакъв начин председателя да прекрати с тия порочни предложения. Не видях материал нито т.1, нито по т.2.

Зафиров – На г-н Кмета му давам една препоръка като зам. председател на ОбС. Да си чете Информационния бюлетин дето му го дават всеки ден. Там пише, че ОбС упражнява контрол върху работата на ОА. Тя не съдейства на общинските съветници, за един документ чакаме с дни. Не се крийте зад гърба на зам. кмета Ив. Кърцъков. Какъв е тоя тълкувателен протокол? И не споменавайте така „бившите от Атака” и т.н., имаме си група, от която сме в момента. Като говорите от тая трибуна сам си го слагате. Как ще има областен лидер, който да обедини всички срещу ГЕРБ? Четете водещите медии в Ямбол, там пише как беше избран г-н Стефанов, с Ваша помощ, г-н Кмете.

 

Стефанов – Обявявам един час обедна почивка. (13.25 часа)

           

След почивката кворум 30 съветника в 14.39 часа.

 

Симеонова – В качеството си на член на общински съвет, който е отстранен с еднолично решение имам правото по чл.35.10 от Правилника да оспоря така наложеното ми наказание и да поискам да бъде подложено на гласуване от ОбС, с което той да го потвърди или отхвърли. Правя искане да бъде спазена процедурата по чл.35.10 от Правилника.

            Стефанов – Чл.35.10 от Правилника гласи (изчита). Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-ца Симеонова. Процедурното предложение на г-ца Симеонова е да се отхвърли дисциплинарната мярка отстраняване от заседание. Със зеленото копче се гласува да се отхвърли, а с другите е ясно. Ако искате да се отхвърли мярката отстраняване гласувате със зеленото копче, а ако не искате да се отхвърля с червеното копче.

Гласували      за – 12            против – 9                                         въздържали се – 7

Не се приема.

Костов – Обясненията, които дадохте г-н Председател, общинските съветници, както Вие се изразихте може би не разбраха с кое копче трябва да гласуват. Начина, по който Вие залагате в момента е по този начин, като накажете някой с наказание отстраняване ще на първа инстанция, след което го подлагате на гласуване по чл.35.10 от Правилника и в момента това мнозинство, което се е създало може да отстрани всеки един общински съветник. По същата логика аз очаквам след малко и на мен да наложите наказание и след като го подложат на гласуване  по чл.35.10 да отстраните и мен. В тази връзка бих искал общинските съветници добре да си помислят за какво става въпрос в момента. Моля, за прегласуване с мотив, че общинските съветници не разбраха с кое копче да гласуват. Обяснявам, който желае г-ца Симеонова да остане гласува „ЗА”. Г-ца Симеонова оспорва наложената мярка, ако ние сме съгласни с нейното оспорване гласуваме „ЗА”, ако не, гласуваме „ПРОТИВ”.

Банков – Г-н Костов, аз не разбрах Вие какво по различно казахте от това, което председателя обясни в началото. Мисля, че той точно това каза. Г-ца Симеонова оспорва нейното отстраняване, тя иска да се отмени отстраняването. Председателя каза, който е за отстраняването гласува със зеленото копче „ЗА”, който е против гласува със червеното копче „ПРОТИВ”. Има ли някаква разлика от това, което казахте?...Не съм се объркал, гласувах точно, както трябва с червеното копче. Аз не разбрах от вашето искане, Вие казахте: „може би някой от съветниците не е разбрал”. Аз не разбрах някой да не е разбрал, когато гласувахме, напротив два пъти се обясни. Мисля, че вашето искане за процедура за прегласуване е несъстоятелно. Ако вие не сте разбрали, трябваше да кажете; „аз не разбрах”. Но, ако кажете, че някой друг не е разбрал извинявайте това не е основание да искате процедура за прегласуване.

Стефанов – Подлагам на прегласуване процедурното предложение на г-н Костов.

Гласували      за – 13            против – 13                                       въздържали се – 2

Не се приема.

Стефанов - Въпреки, че на мен и на много хора ще им бъде неприятно г-ца Симеонова няма да може да вземе повече участие в останалата част от заседанието.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно приемане на наредба за изменение и допълнение на НОАМТЦУ в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

Стефанов – Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения.

Банков – Имам въпрос към вносителя. Това, което се предлага в §5, Приложение 3 към раздел 3 от Наредбата се предлагат изменения за завишаване на таксата за детски градини е първата. На вас не ви е ясно може би това, което се казва т.1 графа „Такса.....числото 33 да се замени с 35. Това е завишаване на таксата за детска градина. Това, което аз попитах, когато гледахме в комисията беше обяснено, че това е завишаване с 2 лв. таксата на детските градини. В т.4, т.2 от §5 и завишаването с 30ст., това е цената в детската кухня храната на децата. Кое налага това завишение и като сума колко е за детските градини, и колко е за млечната кухня?

Славов – Мисля, че на г-н Банков му беше обяснено по време на комисия, пък и индивидуално, така че не виждам смисъл да обяснявам втори път.

Банков – Не знам как г-н Славов знае, че ми е било обяснено и какво ми е било обяснено, и аз какво искам да знам. Но въпроса е там не да си обясняваме двамата смятам, че и вас ви интересува за каква сума става въпрос. За това сме съветници в ОбС и сме предвидени в правилника, че можем да задаваме въпроси. А това, че някой не иска да ми отговори си е негов проблем. Въпроса е да отговори на всички нас, защото ние след малко ще гласуваме по някакъв начин. Другото е както вие знаете, че се обръщаха към гражданите, а не говориха към вас общинските съветници. И мисля, че беше хубаво тук младите семейства да знаят за какво става въпрос и с колко ще се вдигне цената. Така погледнато въобще не става въпрос за цената в детските градини. Заложени в сумата 33, става 35, става въпрос за храната, която се купува ежедневно, с 30 ст. се завишава храната на детската кухня, тук се дават едни сухи цифри. И аз това исках да обясни г-н кмета, защото той каза, че няма допълнение. Мислех, че може нещо да се обясни, но това, което ни беше казано във връзка с храната се увеличава по т.1 за детските градини общо около 6 000 лв. на месец или общо за годината е около 66 000 лв. Това, което е с 30 ст., имам малко съмнения, защото беше казана една цифра 35 000 лв. Това е, за да може детската храна да се дава в някакви кофички, за да бъде стерилно, което е хубаво. Моя въпрос към вас е и апелирам към вас, става въпрос за тези 100 000 лв. за храната на подрастващото поколение и при условието, че Димитровден мина, но от кризата не сме излезли. Мисля, че не трябва да натоварваме младите семейства, знаем каква е безработицата в момента в града ни. Мисля си, че ние можем да предвидим в бюджета едни 100 000 лв., с които да субсидираме храната на децата. Мисля, че това при едно предварително съгласие можем да го направим. Тези 100 000 лв. на базата на милионите, които имаме няма да се отразят. Сега е момента да помогнем на нашите съграждани и младите семейства. Някой може да каже, че 2 лв. не са нищо, но те за едно семейство, което си плаща всички издръжки, които има не са малко. Моето предложение е от проекта за решение §5 да отпадне с презумпцията, че когато гледаме бюджета ОА, ако ни предложи тези някъде 100 000 лв. ние наистина да ги предвидим в бюджетната комисия, след това и ние да си направим предложенията да ги вкараме като субсидия за младите семейства.

Стефанов – Аз съм за използването на еднократни опаковки и смятам, че това е по-доброто решение и щях да апелирам да остане това предложение. Но, след като чух предложението на г-н Банков смятам, че това е още по-добър вариант за младите семейства, защото той не изключва употребата на тези еднократни опаковки. Подкрепям предложението на г-н Банков, но само в случай, че ОбС наистина вземе решение цената на тези еднократни опаковки да бъде субсидирана от общинския бюджет.

Славов – Това, което г-н Банков каза си е поредния опит да се из манипулира вота...

Стефанов - Г-н Ганев отправям ви забележка.

Славов – А това е петата сигурно и трябва да бъде изгонен най-малкото. Съжалявам за срамния начин по който отстранихте вашата колежка Галина Симеонова. Това със сигурност ще бъде жалено, ако не от областния, от мен със сигурност, защото аз съм свидетел на това наистина грозно потъпкване на правилника и на закона. И то единствено и само, защото г-н Стефанов, явно вече си изпълнява ангажиментите, които е поел към тези, които го избраха...

Стефанов – Ако обичате без квалификации.

Славов – Тези 33 лв., които стават 35 лв. г-н Банков, са изрично предложение от всички директори на детските градини. Това увеличение е изрично консултирано с родителите на децата, които посещават детските градини. Тези средства, които постъпват от таксата са нещо различно от субсидията, която, чрез общинския бюджет се дават за издръжка. Всички вие знаете, че реалната издръжка на едно дете е между 120 лв. и 150 лв., ако не се лъжа, говоря само за храната. Таксата покрива една много минимална част от това, което ние тук гласуваме. Опита да се злоупотреби с тези 2 лв., които по мнението на директорките ще дадат допълнителна възможност за един сравнително малък финансов ресурс и може да направите една много бегла сметка колко деца посещават градините и колко това ще завиши цената, за да могат те да разполагат, тъй като са с делегирани бюджети, да разполагат със собствен финансов ресурс. За да могат да реагират за решаване на конкретни проблеми, за които иначе трябва да има изрично решение на ОбС. Опита е да се злоупотреби с 2 лв. на месец, вкарвайки тази реторика колко много пари дават хората. Но в случая с тези пари наистина ще се даде възможност оперативно директорките на детските градини, да могат да решават проблемите пак на нашите деца и никой родител не е възроптал върху това г-н Банков. Ако бяхте си направили труда, тъй като имате ваши познати, които водят деца в детските градини, имате ваши познати лелки, учителки, директорки там щяхте да разберете, че всичко това е по тяхно предложение. По същия начин е цената от 1.20 лв. на 1.50 лв. за тези еднократни опаковки, които я завишават. Няколко месеца това го пробвахме в пункта в кв. „Диана”. Родителите останаха доволни и никой от тях не възропта, така че това е нормалното, за да има хигиена, за да има допълнителни гаранции за хранете и здравето на нашите деца да бъде завишено. Това, че през бюджета може да се увеличат, може да дадем целия бюджет само за образование, детски градини, детски ясли, може да гласувате еднократно да дадете на всеки жител на общината да дадете едни 50 лв., 100 лв., това е право на ОбС. Разума е от едната страната, желанието да спечелите хората с евтин популизъм е от другата, а реалния живот е това, което ви предлагаме. Това предложение излиза от тези хора, които реално се грижат за нашите деца с изричната консултация на родителите на тези деца. Много интересна ми беше репликата на г-н Стефанов, който още повече ми затвърждава убеждението, формален и неформален лидер към момента и Председател на ОбС е по-скоро г-н Банков. Защото излезе и каза: „аз по принцип съм да останат тези, но, тъй като г-н Банков ме убеди аз ще гласувам така, както той каза”.

Стефанов – Искам само да вмъкна, че г-н кмета продължава да се опитва да дава разни квалификации. Той ме вкара в БСП, ДПС и не знам още къде, но аз продължавам да съм си безпартиен.

Банков – Не знам защо г-н Славов, дано и вие да не сте останали с погрешно впечатление, че съм против тези неща, които се залагат. Да има допълнителен финансов ресурс в детските градини за нашите деца, за тези опаковки в млечните кухни. Аз не съм казал такова нещо, просто казах, че това можем да го решим с бюджета. Като мине кризата, не знам след коя дата ние наистина със следващия бюджет на следващия ОбС  да си вземем решението, ако искаме да завишим таксата. Тук става въпрос това, което ние субсидираме финансово, ще дадем малко повече във връзка да се осигури този финансов ресурс в детските градини, оперативен, който е необходим и съответно да се осигури ресурса закупуването да става безплатно да се дават с храната тези кофички. Никой не е бил против, никой тук не е популист дали да го има или не, всички сме „ЗА”. Въпроса е кой да го плати. Дали да го платят младите семейства или ние, чрез бюджета. И предлагането да отпаднат като §5, това е да го плати бюджета. Ние сме с ясното съзнание тези, които гласуваме това да отпадне утре, когато дойде бюджета гласуваме да го финансираме. Това е нашия ангажимент, едното с другото. В края на краищата ние като ОбС и с бюджета, който приемаме основните ни функции са да направим политика в областта на инфраструктурата, в областта на бизнес подпомагане към нашите граждани, в социалната политика, в образованието, в здравеопазването. Това е точно това, което ние можем да направим да помогнем в тези трудни години на младите семейства. Това, че ги искат тези, които гледат децата са прави, нека да има повече средства, добре ние ще им ги дадем от бюджета защо да ги взимаме от родителите. Родителите били съгласни, извинявайте една част, които са по-заможни са съгласни, другите едва ли, след като има възможности от бюджета. Така че, аз мисля, че винаги можем да намерим средства от бюджета и да ги финансираме. Нямаме разминаване относно това дали да ги има или не. напротив това е хубаво, нека да го има. Ако можем не с 2 лв., а с 5 лв. да завишим това, което като издръжка на децата, като направим бюджета ще го видим. С гласуването да отпадне поемаме ангажимента с поне с 2 лв. да увеличим издръжката на децата, не че нещо да го няма или някакъв популизъм.

Зафиров – Г-н Кмете, с колко процента увеличавате таксата за детската млечна кухня? С 25% завишаваме на гражданите. Говорите, че трябва да се направят еднократни опаковки, това ми прилича на онази приказка, където един говорил на друг, че завода му не вървял и имал нужда от повече пластмаса, намери начин да има повече отпадъци от този тип, за да може завода ми да работи. Познайте сега от първия път кой е този завод. В този разчет има едни 50 000 лв., които са предвидени тук за третиране на отпадъците. Ще ги разгледате на по-късен етап. Ще видите как в продължение на години точно този ОбС, точно Вие, където ми говорите кои са управляващи и кои не, давахте доста големи суми на една фирма, която е част от управляващите по ваше време. Вие до вчера бяхте управляващи, как изведнъж станахте опозиция. Управляваща е тази партия г-н Славов, която има кмет. Кмета на гр. Ямбол е от Вашата партия, Вие управлявате града, Вие сте лицето на гр. Ямбол, Вие забравяте тези неща. Говорите му за някакво мнозинство. Вие до вчера нямахте ли го това мнозинство? Тогава беше удобното мнозинство, тогава Ганев беше удобния съветник. Какво означава точно обединяване срещу ГЕРБ, ако ме бяхте чули щяхте да разберете какво точно казах. Аз ви казах, че всички хора ги обединявате в целия град, не само за ОбС с вашите действия срещу ГЕРРБ. Колко такса за млечна кухня плаща в Поморие г-н Славов? Ето примерно една община като Созопол, аз ще ви кажа колко е таксата там, обаче вие не я знаете, защото не си четете документите. Тя е толкова г-н Славов, колкото е във вашето предложение 1.50 лв., но Ямбол не е Созопол. Примерно в съседната община няма грам плащане за услугата, защото хората смятат, че са насмогнали и бюджета може да го поеме това перо. Ние не искаме да Ви критикуваме от тази трибуна, за това излязох, за да ви отправя това питане и да мотивирате тази цена 1.50 лв. Вие приемате моите думи като критика, не ги приемайте така. Единствено Вие си правите реклама от тази трибуна и добре го правите. Аз виждам, че добре се справяте, добре сте се научили от Георги Зафиров. Както каза г-н Костов, гледаме днес да държим топката в нашето поле. И той е прав, успява, неговият дебют е блестящ. Моя въпрос е как вие ще мотивирате цената от 1.50 лв. за млечната кухня. Също искам да мотивирате и увеличаването на таксите за детските градини, които са в размер на 10%. Направил съм ви един разчет, в който ще видите, че такса смет може да бъде свалена с близо 600 000 лв.

Костов / реплика / - Въпреки, че не съм казвал за топката в нашето поле г-н Зафиров, ще направя реплика за друго. Една богата община като Созопол, може да си позволи такава ниска такса като 1.50 лв. само за сравнение ще ви кажа, че една такава богата община като Велинград няма такса за тъжни ритуали, включително и за консумативите. Но една бедна община като Ямбол не може да си го позволи. Така че, не правете такава съпоставка, погрешно е.

Стефанов / реплика / – Г-н Зафиров, наистина има по-богати общини. Ямбол в четвъртата година от своя мандат става все по-бедна и по-бедна. Няма да забравя първите изказвания как Ямбол била най-бедната община. Започнахме да вдигаме такса смет, данъци, всичко вдигнахме, за да стане по-богата община. Сега се оказва, че ние нямаме възможност да поемем 2.30 лв. на нашите деца от този общински бюджет. Така че, с вдигането на цените, таксите и данъците общината не стана по-богата. Няма да напомням на кмета, че поехме управлението с 6 мил. лв. в касата. Толкова бюджети минаха и сега след 3 годишно управление да нямаме възможност да поеме този разход  не знам, може би г-н кмета ще обясни това или г-н Зафиров.

Зафиров / дуплика / - Това, че Ямбол има средства да покрие тези пари за такси такса, дори да бъде безплатна е доказателство от един документ, който е издал кмета на Ямбол. Той се казва Разчет за необходимите средства за извършване на услугите..../ показва /.  Тук точно и ясно е написано 3 164 048.74 лв. Г-н Кмете, когато се прави бюджет няма стотинки. Научете си администрацията да работи. Направил съм ви едно стойностно предложение без стотинки. 2 440 550 лв. намаляне на цените. Г-н Костов беше много точен и ясен, погребалните услуги във Велинград са безплатни, но г-н Костов, ние днес не погребваме ГЕРБ в Ямбол. На нас не ни трябват безплатни погребални услуги.

Славов – С това бурно изказване на г-н Зафиров, само лъсна тоталната му некомпетентност, когато става дума за числа и бюджет. Явно и с двете е скаран. Ако малко от малко си беше направил труда да прочете нещо за такса смет, за числа, щеше да знае, че парите събрани от такса смет могат да се разходват единствено и само за чистота, за нищо друго. Това е популизма, за който говорих преди малко, че тук не само г-н банков. Г-н Зафиров, г-н Банков Ви е много добър учител, учите се от него много сполучливо, защото повтаряте едно и също нещо и действате по един и същи начин. Тези пари не могат да бъдат разходвани за нищо друго, това си беше едно ваше упражнение по реторика. Когато говорим за завишаване, тук явно никой от вас вече трета година, а някои са общински съветници 2, че и повече мандати. Или никога не му е било ясно, или никога не се е интересувал да знае, че в тази цена 1.20 лв. до момента е искано от нас с 0.30 ст. Да се завиши и то с цел не да ограбваме хората, а с цел да помислим за тяхното здраве, на техните деца. Не да пълним нечий джоб с пари, както тук г-н Зафиров, говори чисто популистически, все едно говори на улицата говори, а за да се грижим за здравето на нашите деца. Те сигурно последните 30 години се хранят с бурканчетата, така както са изгледали нас и така, както ние сме си изгледали нашите деца. И тъй като ние сме преценили сега, след толкова години, че от към страна здравеопазване при тази криза на хепатит, при тези зарази, които вървят този начин на предлагане на храната е по-добър. В интерес на здравето тук излиза някой и казва, че ограбваме хората. Вие дори не сте си направили труда да разберете, че общината доплаща още минимум 50%, за да може да се осигури услугата млечна кухня на нашите деца от града. И това не е цялата цена, над 50% е допълнителната субсидия на общината. Не някой да говори за 25% завишаване, напротив погледнете го от към страната гаранция, сигурност и здраве за нашите деца. Когато г-н Банков преди малко коментира, че тези пари трябва да ги извадим от бюджета, г-н Банков, ако бяхте казали, аз ще ги извадя лично от джоба си, ще ги съберем общинските съветници, щях да съм първия, който да ви подкрепи, щях да призова цялата група на ПП ГЕРБ да ви подкрепи, защото това вече е политика. Но, когато Вие ми говорите да дадем тези пари от бюджета, което всъщност са парите пак на същите тези хора, на родителите на тези деца, на пенсионерите и на всички останали ето това е популизма във Вашето изказване. за това Ви казвам, че Вие и г-н Зафиров, говорите единствено и само, за да правите политика. Защото вие какво правите тук разпределяте бюджета, това са парите на нашите съграждани. И вашия изказ, че няма да дадат хората 2 лв. от джоба си, а ще ги дадем ние от бюджета, но тези същите хора, ще трябват да дадат същите тези пари, за да ги дадем пак. И ако имате достойнството да излезете и да си го признаете това, което казахте нямаше общо с истината. А общото с истината е опита да разпределите един бюджет, който е бюджета на нашите съграждани и с него да си направите политиката, вместо да тръгнете към решаването на конкретен проблем. Вместо да дадете възможността допълнително директорите на детски градини да имат възможност да разходват едни сравнително скромни средства, които обаче им дават възможността да си поддържат детските градини  в по-добро състояние, тъй като от миналата година те вече са на делегирани бюджети и сами си ги разходват с пълното съгласие на родителите и тяхно одобрение. Това е политика, а другото е популизъм г-н Банков.

Зафиров – Г-н Кмете, радвам се, че за три години научихте кои средства къде се разходват и това е видно от договорите, които подписвате. Това е видно от начина на управление, от съставяне на ГД, които акумулират печалба от около 600 000 лв. Г-н Кмете искам да Ви кажа, че за разлика от членовете на Вашата група, аз не съм отправял обиди към някой общински съветник в този ОбС. членовете на Вашата група наричаха общинските съветници какво ли не, от крадци до наркотрафиканти. Такова изказване, за което г-н Стефанов взе мерки е срамно за един ОбС. Г-н Кмете, според разчета за необходимите средства за извършване, наистина както казахте се разходват по предназначение...Г-н Кмете, кажете имате ли връзка с фирмата в Сливен? Каква Ви е връзката, която ощети гражданите на Ямбол с 600 000 лв.? тези данъци ги плащате вие граждани на Ямбол и сега на вас в момента искат да ви вменят, че трябва да плащате още 25% повече. За това вашите малки деца, които трябва да отглеждате, даже тази услуга трябва да е безплатна. Вие тази услуга трябва да заплатите с 25% повече. И когато се засегне тази тема, когато се говори за тези 600 000 лв., тогава моите изказвания стават неудобни и г-н кмета започва да прави забележки на г-н Стефанов. Защото е неудобно от тази висока трибуна, когато две камери снимат и всички граждани на Ямбол виждат, тогава г-н Кмете, ние трябва да даваме отговори къде отидоха тези 600 000 лв. в продължение на три години. Кой плаща предизборните кампании? Там ли отидоха парите или връщаме стари борчове? Тук е момента гражданите на Ямбол да помислят и да знаят за следващите мандати, когато дойдат.

Славов - Г-н председателя няма да изгони г-н Зафиров, обзалагам се.

Хаджигеоргиева – Всички се упражнявате тук на политика. Имам предложение, има две становища едното, което е предложено от ОА, другото обосновано от г-н Банков. Да прекратим обсъждането и да преминаваме към по-сериозните точки върху, които всички направихте изказване в предходните.

Костов – ще зачета само една точка от Правилника /изчита/ Напомняне се прави на общински съветник. Много сериозно искам да протестирам против двойния стандарт, който се прилага в момента в този ОбС. за много по-малки неща г-ца Симеонова беше изгонена...

Стефанов - Благодаря ви г-н Костов, ако нямате процедура заповядайте на мястото си.

Костов - Предлагам да изгоните и мен, и да го гласуваме отново, за да бъдат някои още по-доволни.

Стефанов – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-жа Хаджигеоргиева за прекратяване на дебатите по точката.

Гласували      за – 21            против – 5                             въздържали се – няма

Приема се.

Стефанов – Подлагам на гласуване предложението на г-н Банков §5 да отпадне от проекта за решение на вносителя.

Гласували      за – 16            против – 6                             въздържали се – 6

Приема се.

Банков – Предлагам да гласуваме анблок всички параграфи от т.1 от проекта за решение.

Стефанов – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Банков  за гласуване анблок.

Гласували      за – 22            против – 5                             въздържали се – 1

Приема се.

Стефанов – Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя анблок с приетата промяна.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Миланов - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 25            против – 6 (-1 Г. Сим.)        въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.9 от Закона за местните данъци и такси

      1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Ямбол в сила от 1 януари 2011 г.

      § 1. В чл. 13 се правят следните изменения:

      1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Предприятията избират да заплащат таксата за сметосъбиране и сметоизвозване според количеството на битовите отпадъци или въз основа на данъчната оценка на нежилищните им имоти определена по реда на чл. 21, ал.1 от Закона за местните данъци и такси.”

      2. Изменя се т. 3 така:

      „3. Когато лицето не е подало декларация в срок или е декларирало по-малко от необходимия му брой от съответния вид съдове за битови отпадъци, заплаща годишната

      такса върху данъчната оценка на нежилищния имот определана по реда на чл. 20 и чл. 21 от ЗМДТ. От размера на дължимата годишна такса се приспада платената част, като върху разликата се дължат лихви съгласно сроковете за плащане.”

      § 2. В чл. 15 се правят следните изменения:

      Алинея 1 се изменя така:

      „(1) Таксата се заплаща на равни вноски в сроковете, определени в Закона за местни данъци и такси за заплащане на данъка върху недвижимите имоти.”

      2. Алинея 2 се отменя.

      § 3. В чл. 16 се правят следните допълнения:

      1. Създава се нова алинея 10:

„(10) Освобождават се от такса за битови отпадъци жилищните имоти разположени на територията на селищно образувание „Кринчовица”.”

      § 4. В глава втора раздел IV „Туристическа такса” се отменя.

     

      § 6. В Приложение № 6 към Глава III от Наредбата се правят следните изменения и допълнения:

      1. Отменя се цената за услуга по т. 71 „За местостоянка - на бр. таксиметров автомобил” - на месец 5 лв.”;

      2. Отменят се цените за услугите по  т. 38 „Издаване на дубликат за диплом, свидетелство, удостоверение”;

      3. Създава се нова т. 73.3 „годишна абонаментна карта”  с цена „5,00лв. ”;

      4. Създава се нова т. 74.7 „годишна абонаментна карта”  с цена               „5,00 лв. ”;

      5. Наименованието на услугата по т. 82.4  се изменя на: „Цени на клубни форми за един участник”;

 

 

 

Банков – Обърнете внимание на поименния вот на таблото пише Галина Симеонова гласувала „ПРОТИВ”, т.е. продължава да гласува...Г-це Симеонова, вие сте отстранена и не трябва да бъдете там...

Стефанов – Да се елиминира вота на Галина Симеонова. Г-це Симеонова, или предайте картата си, или напуснете залата.../ Симеонова от място/...Не знам как да Ви обясня, че, след като сте отстранена от заседание нямате право да гласувате.../ Симеонова от място/...Ще прекъсна заседанието г-це Симеонова заради Вас.../ Симеонова от място/..Г-це Симеонова, когато постанови съда, тогава, сега вие сте отстранена от заседанието. Моля, напуснете залата.

Зафиров – Да поясним казуса за гражданите на Ямбол. Виждам, че в момента хората около кмета се мъчат да насадят едно мнение в обществеността на Ямбол, не на общинските съветници естествено, ние знаем на кой колко са му възможностите, че г-н Стефанов не може да си върши работата като Председател на ОбС. ето тук са двойните стандарти, които искам да ви кажа, за разлика от късата памет на хората от ляво на мен. Аз ще ви кажа едни думи, които г-ца Симеонова каза преди години, когато Наско Стефанов беше Председател на ОбС. Сещате ли се: „Не Ви стиска да поемете председателското място”. Сега, когато Сега, когато Наско Стефанов е Председател на ОбС, на Вас г-це Симеонова, не Ви стиска да напуснете тази зала. Това означава, че примерно председателката на НС, Цецка Цачева, когато изгони депутатът от ПП РЗС, който плисна с вода колегата си, той да не излезе и да не напусне, а да започне да се обяснява и да вдига скандали върху ОбС или НС. Г-це Симеонова, в момента поведението Ви е крайно непристойно и аз Ви го казвам като Председател на група в ОбС. Г-ца Симеонова е на всяко гърне меродия, тя разбира от всичко. Г-це Симеонова, не знам дали председателя на ОбС има достатъчно сили да изпълни Правилника, но аз не мога да разбера неговото отношение и неговото търпение. Явно Наско Стефанов е достатъчно търпелив човек. Но аз ще ви кажа кое е основното в момента, което иска да направи г-ца Симеонова. Днес тук в тази зала иска да измести центъра на внимание...

Славов – г-н Стефанов, това заседание на съвета ли е какво е?/говорят едновременно, не се разбира от диска/,

... някой в момента стои и вдига скандали, за да не могат гражданите на Ямбол да разберат, че тези 50 000 лв. ще влязат във фирмата на бившия и работодател. Да не могат гражданите на Ямбол да разберат, че 600 000 лв. заминаха за една сливенска фирма. И тази фирма някога може би, не можем да бъдем 100% сигурни е платила кампанията на г-н Славов. Не знам дали е така, но това е нещото, от което иска да се измести вниманието. Ние в момента разчитаме на нашия Председател, защото сме го избрали и няма какво да ми протестира г-ца Симеонова, защото, когато се провеждаше извънредна сесия, да беше дошла, щеше да участва в избора на комисиите и щяхме да я включим. Тя разбира от отпадъци и тогава г-ца Симеонова щеше да има уникалната възможност да се намеси в писането на този доклад. Да види как прокуриста на „Комуналуниверс” си е закупил собствения ситроен за 15 000 лв. и тези истини трябва да се кажат. Г-н Славов, както има силата да казва истините за едно, трябва да има сила да казва истините и за другото...

Славов - Най-накрая се радвам, че си признахте, че с вашите гласове сте избрали Наско Стефанов, заедно с Николай Ганев...

Стефанов – Колеги, ще прекъсна заседанието, ако продължавате така. Някои колеги точно това желаят...

Славов – Г-н Стефанов, има заявено желание за изказване от съветник от ПП ГЕРБ...

Стефанов - Колеги, съжалявам много, че сме принудени да участваме в този цирк. Г-н Костов, седнете си на мястото. Вие си заявихте желанието за изказване, видях Ви, но сега си седнете на мястото.

Обявявам 10 минути почивка в 15.38 часа.

След почивката кворум 34 съветника в 15.48 часа.

 

 

           

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно приемане план-сметка за разходите на услугите по сметосъбиране, сметоизвозане, обезвреждане на битови отпадъци в депа и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне на размера на такса битови отпадъци за 2011г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

     

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

Керемедчиев – През изминалата седмица ПК БФМДТ проведе две свои заседания. На първото заседания на 19.01.2011 г., комисията излезе с решение, че изисква от ОА да представи отчет за действително извършените услуги за 2010 г. по Приложение № 1 към предложението. До петък вечерта, както и днес такъв отчет не е представен...

Славов - Има дадена справка г-н Керемедчиев.

Керемедчиев – В папката на ПК БФМДТ нямаше такова нещо. На 21.01.2011 г. в петък, последния възможен ден и час комисията се събра и взе следните решения:  /чете Протокол № 71 от 21.01.2011 г. /.

            Стефанов – Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения.

Банков – В разчета на нашето предложение в Приложение № 1, разчета, който е даден за необходимите средства имате колони. Първата колона е наименованието, втората мярката, третата обем 2010 г., в четвъртата, петата, шестата колона, явно това са средствата. В колоната за обем за 2010 г. представяте цифри като „пробутване и уплътняване на битови отпадъци” - 28 000 т. В справката, която сте ни дали за извършване на услугите по събиране, извозване и обезвреждане в депа за битови отпадъци, „пробутване и уплътняване на битови отпадъци” - 32 539 т. Кое е вярно и на каква база се правят разчетите? В следващия ред, в същата колона вие давате „изкоп, натоварване и транспорт на земни маси за запръстяване на битови отпадъци” - 7 780 куб. м. в справката за извършените работи, която сте ни дали. Между другото колеги тази справка за извършените работи я има приложена към приложението, което сме направили общинските съветници. След това в т.3.3 имате предложено, вие отчитате в разчета за 2010 г. пробутване и разстилане на земна маса 7 780 т., а в справката за извършените реални дейности отчитате 482 т. Слизаме долу по вашия разчет на следващата табличка долу т.4.1 вие отчитате за 2010 г. в справката на вашето предложение 142 014 дка., а в справката, за която е за извършените услуги, която сте ни предложили и която е дадена на общинските съветници отчитате 129 873 дка. „Машинно почистване” на следващия ред, вие отчитате 16 000 дка., а в справката за извършените услуги на общината са 13 091 дка. В т.4.4 „Извозване на 15 км. „ДТБО” на строителни отпадъци свързани с бита и отпадъци от сезонни почиствания”, отчитате 700 т. А в справката, която сте ни дали, а за същото това отчитате 956 т. Миенето на улиците в обема за 2010 г. и съответно сумата, която отчитате сте посочили 1 000 дка. В справката за реално извършената дейност сте посочили 261 дка. На тази база, на цените, които са ви дадени определяте за 2010 г. всичко разходите. По т.4 са 1 534 000 лв., а другите са 289 999 лв., това е за 2010 г. Интересува ме кое е вярно, това, което залагате като разчет, което отчитате в разчета или това, което ОА ние дала? В петък ни беше дадена тази справка и между другото на базата на тази справка ние сме си направили една сметка. Двете колони за обема за 2010 г. и стойността за 2010 г. ние сме го направили в Приложение № 5, което го имате. Това са сметките, които като обеми са дадени, промяната, която ви зачетох, която ОА ни е дала. И като се направи цялата сметка излиза, че по сметката на разчетите, които са за 2010 г. това, което ни е дадено като справка за извършени услуги 2 699 716 лв. А по тази сметка, този разчет, който е на базата на посочените от вас на извършени реално дейности по същата единична ставка е 3 164 049 лв., т.е. получава се една разлика от близо 300 000 лв., които вие отчитате, като стойност, че са извършени, а пък справката за реално извършени вие не ни ги давате. Кое е истина и къде отиват тези 300 000 лв.? Вие искате да скриете нещо като ги отчитате тези 300 000 лв. И втория ми въпрос е  свързан със следното, вие като кмет на общината, като изпълнител на общинския бюджет, като орган, който е подписал договора за почистването на града с ГД. Нормално ли е според Вас това дружество, след като извършва едни дейности, които ние залагаме в план сметка и спрямо, които сме събрали парите от хората да направи печалба 620 000 лв.? Т.е. това дружество съвсем легално си е декларирало тази печалба. Нормално ли е според Вас да формира такава печалба дружеството? 

Славов – За кой ли път днес гледаме поредната доза популизъм. Не мога да разбера г-н Банков, два мандата зам. кмет, първи или втори мандат е общински съветник и да не сте се научили при положение, че този тип справки текът от години, още от преди нашия мандат и да не сте се научили колонките какво означават. Още повече, че те са написани отгоре. Изнесохте тук 15 минути реч, достойно упражнение по риторика за неща, които са ясни на всички. Това, което ви е дадено има две графи, но е много точно написано отгоре. Говорим за материал официално вкаран в ОбС от ОА. Пише Приложение № 1 „РАЗЧЕТ за необходимите средства за извършване на услугите по събиране, извозване и обезвреждане в депа за битови отпадъци както и за поддържане на чистотата на територии за обществено ползване за гр. Ямбол за 2011 г.” Разчет сам по себе си означава планиране на бъдещи действия, това което вие правите в момента за цялата 2011 г. нормално е и е така от години да има сравнение какъв е бил разчета за предната година и какъв е разчета за сегашната година. Тази колонка, която вие така усърдно се опитахте да спрегнете в цифри и да обясните какви отчети ние правим, а какви злоупотреби едва ли не и тук излязоха едни 300 000 лв., ами да бяхте седнали да го прочетете, но без популизъм и без политика, защото едното е разчет, а другото е отчет. Разликата е огромна, защото в началото на 2010 г. сме приемали разчет за 2010г. И в тази таблица, в сегашния ви материал като съпоставима база ви е сложен разчета за 2010г., защото вие в момента правите разчет за 2011 г. и затова там е разчета. А в тази таблица, която г-н Керемедчиев излъга, че не е дадена, а Вие потвърдихте, че ви е дадена като справка. В тази таблица ви е даден разчета за 2010г. и изпълнението за 2010 г. И вие сега казвате т.3.1 „Пробутване и уплътняване на битови отпадъци”. Тук общината отчита 28 000 т., а в другия отчита 32 000 т., къде отидоха тези пари. Ами тези 32 000 т. са реално изпълнените пробутвания и уплътнявания на маса. Разликата 28 000 т. е разчет, това е прогнозна стойност. А в 25 000 т. са тези лайна, който изхвърлихме от мазетата на бл.20. вътре са 10 000 т., които са извън около бл.20, които бяха. Вътре са всички отпадъци, нерегламентирани сметища и всички останали, които ние няма как да знаем колко са. Вие го знаете това много добре. Всяка година се прави разчет, това е планиране на средства. По същия начин, когато приемате бюджета това е планов документ за бъдещи действия и намерения. Това не е отчет, за това в края на годината се прави отчет на бюджета. Ние тук сме направили съвсем коректно и сме ви дали отчет на реално извършените работи на този вид дейности. И вие излязохте и започнахте да се упражнявате по аритметика. Ами четете поне коя колонка за какво е. Не се излагайте пред хората в опита си да ги спечелите с едни измислени числа. Както и всички останали числа, които прочетохте, ето „Пробутване и разстилане на земна маса” отчели сме 482.00, а пък то тук са 7 780.00. Да толкова са, толкова реално сме изпълнили, от толкова е имало нужда и след това по закон, както вие много добре знаете, защото точно във вашия ресор е било, това което и било написано вътре по този подробен начин се прави в много малко общини в държавата. Обикновено в план сметката се дават така, както тук е дадено в първите колонки на този материал, който ви е внесен само едни общи числа. За да бъдем максимално коректни и на база практиката в годините тук са разбити, но никой не е казал , че перата вътре като суми и като дейности не могат да бъдат размествани. Общото крайно число е онова, което като се приеме не може д бъде по различно. Но тези, които са вътре като дейности могат и това е позволено от закона. Това ви го каза г-ца Симеонова още, когато обсъждахме онзи доклад, защото и там имаше опити да се залитне в тази посока. Всички останали числа, които спрегнахте, както това за почистване на уличните платна, ръчно почистване сме заложили 142 дка., отчели сме 129 дка., и къде били другите, а тук пак ги даваме 142 дка. ами, защото това е планираното в началото на 2010 г., а реалното отчетено е 129 дка., т.е. почистили сме по-малко, където говорите, че няма контрол. Напротив има контрол върху всяка една дейност и служителите я вършат много по-добре, отколкото други години. Има отчетност и то не от един човек, обикновено са по няколко. Така че, всичко онова, което дотук говорихте в този си въпрос къде отидоха тези пари, ако го бяхте разгледали, ако го бяхте анализирали в качеството си и желанието си да решите проблем да анализирате и да бъдете наистина полезен щяхте да го направите. Колкото до втория въпрос за тези големи печалби, които се отчитат това е ГД, с което аз съм сключил договор по законно проведена процедура с обем извършена работа, за която след малко ще си говорим и ще видите, че в някои от дейностите не са по-малко от други години са извършвани. По цени, които не са по-малко от които са извършвани в старите години, но обема дейност, който е извършван е далеч по-голям. А защо и как едно дружество е отчело такава печалба тук има достатъчно икономисти, а почти всички вие сте теглили кредити и сте наясно, че печалбата е величина, която е твърде относителна и с която никоя финансова институция не се съобразява, защото това е политика на фирмата. Ако тя прецени, че трябва да има голяма печалба си оставя голяма печалба. Но, ако тя прецени, че трябва да има малка печалба си оставя малка печалба. Въпрос на политика е, защо са го оставили аз не мога да гарантирам, не мога да обяснявам и да анализирам чужди действия. Но онова, което е отчетено е реално изпълнено, проверено и цените, които са платени не са по-скъпи от тези, които са плащани в старите години.

Канев – Аз нямам никакви причини да вярвам на г-н Славов. Моите доводи по отношение на такса смет са, че са заложени едни ненормални количества. Които естествено аз твърдя, че не се изпълняват. Първо за почистване на улиците на град Ямбол, 142 дка. са заложени за ръчно метене и мисля, че 16 000 бяха за машинно почистване. По отношение на почистването аз предлагам на времето г-н Карамарков със същото чувство на комфорт на гражданите количество не беше преувеличено, но сумата беше 94 000 дка. предвид това, че сме в криза аз предлагам тази цифра да се занижи на 90 000 дка. По отношение на отпадъците на бл.20, г-н Славов каза, че това са дарения от тази фирма. А сега какво стана, ще си ги заплащаме. Много добре помните, когато беше тази кампания и колко телевизии се закараха. По отношение на извозване на битовите отпадъци, едро габаритните. Г-н Славов, понеже ние правим доклади относно нашата дейност, вярно, че Вие сте се занимавали с боклуци през творческата ви дейност, доколкото разбрах в Сливен, но 1 т. км. е 0.12 ст. Даже при работата на Ново село ние работихме на 0.10 ст. т. км. Вие предлагате тук една много завишена стойност мисля, че 9 или 10 пъти е завишена тази цифра. Ако искате изчислете си го, това се получава. Освен това с едно некоректно количество км., което е представено, защото не можем 15 км. твърди битови отпадъци да изкарваме на сметището. Аз много съжалявам, че г-ца Симеонова не участва в този дебат. Има и други фрапиращи цифри около машинното почистване. Искам да ви обърна внимание на факта, че наистина самопочистващата машина е собственост на община Ямбол. Ние зареждаме с бензин, видно от справката на горивата, шофьора е на община Ямбол, предоставяме я на гражданското сдружение, на което заплащаме 62 000 лв. за тази услуга, а той ни връща сумата 7 000 лв. мисля, че толкова беше. Цялата тази услуга, която той извършва на нас ни струва с 55 000 лв. в повече. И ако вие искате да бъдете добри стопани естествено, че тази част от договора ще го прехвърлите към комуналното стопанство, което е собственост на община Ямбол. Вижда се от всички справки, които сте направили, цялата техника и механизация на така нареченото гражданско сдружение е собственост на община Ямбол. Тогава за какво ни беше този договор? За да го направим с 1 500 000 лв. по-висок от нормалното и някой да си напълни като г-н Славов джобовете, и някои други вероятно. Естествено, че после следват дела и т.н. Аз искам г-н Председател, съвсем конкретно да разгледаме цифрите и съвсем подробно да направим един анализ, което не е трудно, ние имаме готовност за тази работа. Нормално е според мен такса смет да бъде в рамките на 2 млн. лв. имайте в предвид, че сега е момент на криза. Направих справка на този квартал около Боровец, в който е не е минавано нито веднъж от хората, които почистват града, а вие го давате 2 пъти на седмица. Направих справка на камарата на индустриалците, аз имах разговор и с някои от членовете, никой от предприятията не е чистил. Обърнете внимание на....22....и попитахме тези 50 фирми дали някой е чистил там и мел. Имайте в предвид, че такса смет е услуга, тя не е данък и хората искат да си заплатят това, което сме свършили, а не така да тъпчем джобовете и после да ги пращаме по дела. Аз настоявам за един подробен анализ да си коригираме числата и да ги доведем до състояние на поносимост на нашите съграждани. Имах възможността да слушам г-н Славов, когато той казваше, че 10 лв. на месец на едно семейство не са нищо по отношение на детските градини. Ами те са 120 лв. на година, явно за него не са нищо. Сега той ще ни убеждава, че такса смет е пак нищо за нашите съграждани. Ясно, ама те всички нямат такива доходи да получават от водопроводи, от най-различни други поръчки нагласени и после всичко да се заплаща в общината такива доходи да се формират, и да казват, че 100лв., 200 лв. са абсолютно нищо. Г-н Председател, ако ние дадем нов тон на работата в ОбС няма да бъде само по отношение на дисциплината. Това, че някой е приказвал от място или малко повече това е нищо. Тук ще направим действително нещата така, че те да изглеждат айде, ако не реални то поне близко до реалното.

Славов – Ясно е, че след като беше изгонен един неудобен, втория  г-н Костов е а път, следващия съм аз. Така че очаквам още на следващото заседание с подкрепата на г-н Зафиров и на всички останали да бъде сменен Правилника, и на кмета да не му се дава думата, т.е. да се запуши устата на ГЕРБ тотално. Убеден съм, че ще го направите г-н Канев. Само за няма и 10 минути, г-н Канев каза поне четири или пет чисти лъжи. Никога от тази трибуна, не съм казвал, че 10 лв. са малко пари. Говорихме г-н Канев, за 2 лв. вдигане на такса и за 0.30 лв. вдигане на таксата за еднократните опаковки...Никога не съм казвал г-н Канев, може да се върне записа. Казахте втора лъжа, че квартала около Боровец не е чистен, напротив чисти се редовно. Казахте и трета лъжа, че сте се срещали с опозиция на индустриалци, никога не сте я правили. Тук е ясно, че всеки път, когато излезете правите всичко, на приказки е ясно. Аз за това казвам, че всеки път бъркате кръчмата с ОбС. Целия този анализ, който направихте веднъж вече го казах, но пак ще го повторя, персонално за Вас г-н Канев, ако не сте ме разбрали. Изберете си веднъж завинаги какъв ще бъдете в тази зала, следовател, прокурор, съдия или общински съветник...

Стефанов – Моля, по същество.

Славов – Абсолютно по същество е така, както позволихте на г-н Канев да говори по същество за неща, които нямат отношение по темата. Това е реплика към неговите думи. Г-н Канев, не вярвал, че тези числа, които са изложени са изпълнени, той не бил убеден, не бил сигурен. Но това си е Ваш личен проблем г-н Канев, не обременявайте града с вашите философски разсъждения на тема вие какво мислите и какво не. Когато седнете вечерта в кръчмата на питие разсъждавайте колкото искате. Тук гледайте конкретно, аз зная, потвърдено е, проверено е, това не е така. А не на принципа някой ми доложи, от някъде чух, нещо е казано. Както в държавата се разигра цирка с някой ми донесе една флашка и тук се пише едно нещо. Този филм вече го гледахме г-н Канев. Нищо конкретно нямаше във Вашето изказване, имаше само чист популизъм. Днес от сутринта тук от тази трибуна слушаме само популизъм. Предлагате да се намалят количествата почиствани площи. Аз бих ви помолил да излезете и да го формулирате още по-точно и ясно на всички граждани, че Вашето предложение е града да бъде по-мръсен. Защото като се намалят площите, които се чистят, една голяма част от тях като не се чистят ще бъдат мръсни. За три години поне това успяхме да направим. Нещо, което е било още по времето на г-жа Хаджигеоргиева, но малко по-късно ще коментираме и него. Обем на почистване като декари, обем на почистване на зелени площи такива, че да се покрие почти цялата територия на града. И за три години успяхме не само да го направим, а и да си отстоим на това да се извършва дейността и то качествено. За това града, колкото и да ни се иска или не е чувствително по-чист, и никой гражданин не може да го отрече. Да, сигурно има пропуски, но затова хората от административен контрол и СПООР ходят и коригират. За това излезте и кажете: - „аз искам града да бъде по-мръсен, за това искам да се намали от 140 000 дка. на 70 000 дка. или 80 000 дка.”, т.е. половината град да не го чистим. Но излезте и го кажете по-ясно, не го обвързвайте с едни приказки. Извозването на отпадъците съм бил казал, че било за сметка на изпълнителя. Поредната лъжа, която казахте, аз ги преброих 5, ако не се лъжа. Няма такива неща г-н Канев, и никога не съм ги казвал. Други неща поеха изпълнителите като ангажимент и за своя сметка, но не и това. Няма как да поемат ангажимента 5 000 т. лайна от мазетата да ги изхвърлят и още близо 1 000 т. от отпадъците покрай бл.20. Това е абсурдно. Онова, което с цялото ми уважение и за това преди малко казах само ще зачекна темата и ще продължим след това. С цялото ми уважение към г-жа Хаджигеоргиева, тъй като тя стои до г-н Канев, влезли са от една и съща партия в този ОбС, с партийната подкрепа на ТИМ. План сметката за 2003 г. приета и защитена от г-жа Хаджигеоргиева, сигурно някои от вас са били общински съветници тогава. Площта за почистване е същата, 140 000 дка. сумата е същата 1 531 982 лв., това което е 2003 г. Това, което ние сега искаме е същото с една обаче съществена разлика, тогава минималната работнаа заплата, което е основен елемент във формирането на цената на тази услуга е била 110 лв. Дизеловото гориво, което е основен елемент във формирането на цената на тази услуга е било 0.95 лв. А бензина, който също е бил основна част, тъй като Газки и други са се движели на бензин е било 1.10 лв. Цената е същата, количества поддържани декари също. Само, че два пъти, над 100% по-ниски цени на горива, на работни заплати и останалите определящи цената елементи като гуми, смазочни материали и всички останали, които коментирахте вече в първата точка. За да не продължавам, тъй като тази тема мисля след малко да я доразвием тук с молба, ако някой излезе тук на тази трибуна и иска да бъде откровен и честен със съгражданите си, нека да говори едно към едно това, което е реално, а не да водим махленски дебати.   

Канев – Има хора, които не подлежат на възпитание и би следвало да подлежат на дресура. Но такива, които не подлежат нито на дресура, нито на възпитание нямам думи за тях. Сега този патологичен мошеник и крадец, който има наглостта да застане тук...

Стефанов - Моля, без квалификации.

Канев – И да говори непрекъснато само глупости и лъжи. Ако не е крадец той няма да има толкова заведени дела за кражби. И аз предлагам наистина този тъпанар да бъде изхвърлен...

Стефанов – Г-н Канев, правя Ви забележка.

Канев – Защото той не можа да разбере, че аз не пия алкохол от 20 години... Така че, какво като ме отстранят, ще ме вкарате на дело ли? Той ходи на дело и непрекъснато тук си служи с лъжи. Аз съвсем коректно станах, за да направя моето предложение

Славов - Г-н Председател, или няма такъв? За това нещо трябваше да бъде изгонен г-н Канев. За лична обида към кмета, г-н Председател... Ставате смешен г-н Председател, за това Ви избраха...

Канев – Отиди и ме дай под съд, аз заявявам пред всички, че ти си патологичен крадец и лъжец.

Стефанов – Г-н Канев, отправям ви втората забележка. Заповядайте г-н Зафиров, той е за изказване, а на вас за процедура ще ви да думата след това...

            Славов – Г-н Стефанов, за процедура се дава веднага думата...

            Стефанов – Когато станете председател Вие на ОбС, ще водите Вие заседанието. В момента съм аз...

Славов – Аз искам гражданите да видят двойния стандарт и да видят, че това не е председател.

Стефанов - Г-н Славов, мисля, че гражданите видяха, че това не е кмет.

Зафиров – Аз мисля, че този цирк, който се разиграва в момента в ОбС е с една единствена цел да се отлъчи реално вниманието от същинския проблем. Това е, че гражданите на Ямбол плащат завишена такса смет. На г-н Костов ще му каза, може да ми направи дуплика след това. Много от рано е в ОбС, много малко му е стажа тук и се движи с жълтата папка на Правилника, ами да го прочете, ние го знаем наизуст г-н Костов. Не го разнасяйте, ами го четете, всеки общински съветник трябва да знае Правилника. Лошо впечатление прави на гражданите на Ямбол, ако един общински съветник не знае Правилника. Не може един съветник, който ОбС е гласувал, че неговото място не е в залата, той в момента да репликира. Не може кмета на Ямбол да репликира, това е морал, това е уважение към колега...

Стефанов – Това е правилник...

Зафиров – В този ОбС трябва да има морал. Както виждате гражданите на Ямбол, виждат как г-ца Симеонова крещи и вика. Г-це Симеонова, оженете се най-накрая, за да престанете да викате. Нека някой да ви отнеме енергията най-накрая. Недейте така г-це Симеонова. Предния път ми нанесохте лична обида, като казахте, че моите деца не са хора...(Симеонова от място)...С това обидихте всички общински съветници...

Стефанов – Моля, не влизайте в пререкания с г-ца Симеонова, тя е отстранена.

Зафиров – Г-це Симеонова, бъдете човек...(Симеонова от място)...Ще гледам поне моите деца да ги уча да не стават стюардеси...(Симеонова от място)...да нямат...това е един брутален човек. На гражданите на Ямбол трябва да им е ясно, че това е един брутален човек...

Стефанов – Нея я няма, не присъства на заседанието. Защо й обръщаш внимание?

Зафиров – Аз смятам, че това е патологичен случай, тук има здравни работници и тази дама трябва да бъде освидетелствана....(Симеонова от място – Какъв сте вие, че вкарвате лични нападки?)...

Стефанов – Г-н Зафиров, говорете по същество.

Славов – Просто няма Председател.

Симеонова от място – Какъв сте вие, че вкарвате лични нападки по такса смет? Какво общо има моето семейно положение с такса смет?...

Зафиров - Такса смет няма нищо общо с г-ца Симеонова, но тя има нещо общо с Видьо Видев...Затова аз ще ви разкажа някои неща, които ще заинтересоват всички граждани на Ямбол...

Стефанов – Г-н Зафиров...

Зафиров – Г-н Председател, когато кмета се изказваше от тази трибуна, всички в залата проявиха уважение към институцията кмет и мълчаха, когато той говореше...

Стефанов – Колеги, прекъсвам заседанието отново. Свидетели сме как трима човека...как кмета, Галина Симеонова и Галин Костов се опитват да не приемем такса смет...

Зафиров - Г-це Симеонова, като си подадете документи за лична карта ще разберете, че децата ви се вписват там. Няма какво да доказвам дали са мои деца или не...Като родите едно дете, тогава ще говорите на гражданите на Ямбол, разбирате ли. Родете едно дете и разберете дали можете да отгледате една рожба...

Стефанов – Г-н Зафиров, седнете си на мястото.

Зафиров – Покажете, че можете...

Стефанов – ...искам да ви кажа колеги, че това е целта на г-н кмета и с помощта на г-ца Галина Симеонова...

Славов – Това е целта на г-н Председателя...

Стефанов – Искат да не се приеме такса смет...

Славов – Това е опит на Председателя да вкарат двоен стандарт в ОбС...

Стефанов – ...с която те реализират огромни печалби.

 

Обявявам 10 минути почивка.

След почивката кворум 35 съветника в 16.47 часа.

 

Стефанов – Колеги, продължаваме, въпреки желанието на някои хора да не се стигне до гласуване на такса смет, да остане старата такса смет и да продължат кражбите по същата схема. Аз смятам, че има желание и има капацитет в този ОбС, да променим нещата и да намалим данъчната тежест на нашите съграждани.

Банков – Моята процедура е да прекратим изказванията, защото явно с това държание на хората, които са изключени от заседанието и съжалявам, че кмета го няма, но с неговото държание ние влизаме в една ситуация, в която никога, не този ОбС, предполагам и други общински съвети не са изпадали.

Стефанов – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Банков за прекратяване на дебатите по точката.

Гласували      за – 20                         против – 7                             въздържали се – 3

Приема се.

Зафиров - Вие разбирате ли сега, днес какво се налага на общинския съветник в Ямбол? Той трябва не само да доказва, че на гражданина му е нужна по-малка данъчна тежест, но трябва да доказва дали децата му са от него. Ако нямате деца г-н Славов ще ви направи. Ето удостоверение /показва/, което аз веднага извадих, което удостоверява, че имам три дъщери, които в момента са разплакани, благодарение на хора, които се намират в ляво на мен...Но вижте колко е удобно примерно, г-ца Симеонова наистина ще има уникалната възможност да осинови едно дете от детските домове, това е приоритет на правителството. Аз искам да помоля всеки един общински съветник да прояви максимално уважение към тези, които се изказват от трибуната и да не го прекъсват, когато говори, за да може да си развие тезата. Ако на някой целта му е да планира тази сесия с една единствена идея такса смет за гражданите да остане същата, която е над 3 млн. лв., а да не бъде намалена с около 700 000 лв., това е начина. Граждани на Ямбол, днес ние в този ОбС искаме да свалим данъчното бреме от вашите плещи. Искаме да го свалим, защото това е нашия дълг. Затова ни вкарахте в този ОбС. Иначе всичко друго е продажничество. Тези цени, които са предложени дори и в справката са завишени. И аз ще го докажа с фактическите си материали, както ви извадих и документ, за да докажа, че тези три деца са мои. Но всеки един от вас общински съветници трябва да доказва вече дали децата са негови. Аз не знам г-н Костов, когато се срещне с моята съпруга как ще я погледне в очите и какво обяснение ще даде на неговата жена дали неговото дете е от него... 

Славов - Това какво общо има с такса смет г-н Зафиров? Г-н Председател, влезте в ролята си на такъв. Г-н Зафиров в момента си прави волни съчинения от тази трибуна...

Зафиров – Волни съчинения си прави само кмета от тази трибуна...

Славов – Г-н Председател, г-н Ганев се обажда от място и може да му направите забележка...

Зафиров - Г-н Кмете, Вие показахте днес, че защитавате една антиямболска позиция, граничеща с обикновения канибализъм. Ние не трябва да се изяждаме един друг, ние трябва да помагаме за доброто на гражданите. Продължавам по Вашата справка. Вие казахте от тази трибуна, което не беше свързано с такса смет: - „искате да махнете гласа на ГЕРБ”. Аз имам голямо уважение към Вашия национален лидер, но по този начин Вие само убедихте останалите общински съветници на ГЕРБ, като ги обявихте за мълчаливи и за хора, които нямат глас. Вие чувате ли се какво говорите? Справката Ви г-н кмете, както говорихте тук с г-н Банков и си разменяхте реплики и разчета са много интересно нещо. Те са снимката, която ние не можем да променяме, нали така?  За това си позволих да направя един разчет и след малко ще поискам една почивка от 20 минути като Председател на група, за да може Вашата ОА да направите новите фактически сметки и да ни предоставите новия разчет с новия промил. Ако благоволите да работите за гражданите естествено. Направи ми впечатление във вашия разчет, че той е с много раздути цени. Аз прочетох това, което Вие ще кажете преди да дойте на тази трибуна, Вие септември месец ще излезете и ще кажете „ако намалите количествата, аз ще ви оставя града мръсен”. Това са хората, които гласуват за мръсния град, както и го направихте. За това си позволих да променя само цените и Вие ще го видите. Как ще коментирате, че във Вашия разчет и справката, които сте дали обемите са различни. „Изкоп, натоварване и транспорт на земни маси за запръстяване на битови отпадъци – 7 780 куб. м.” Това е снимка г-н кмете, която Вие ми давате. Аз по този разчет още веднъж го подчертавам и смятам, че вие ще го потвърдите. Как ще коментирате цената от 50 000 лв., която е за предварително третиране на отпадъците? За това в ПК КВПМХ, на която Галина Симеонова не присъства естествено, поискахме да видим колко човека има назначени в това ГД. Колко човека са във фирмата и имат ли те физическата възможност да извършат тази работа, да изметат толкова декари. Като се заровим малко по-нататък от справката, тя е интересна има още какво да се види във финансовия разчет. Например във финансовия разчет кое е данъчна оценка, кое е отчетна стойност на активите фирмите въобще не става ясно. Вижте си цифрите отдолу г-н кмете. За това си позволих да ви направя един разчет с намаляване на цените. А финансовия разчет да им го предоставите вие, вашата работеща администрация. Надявам се да не си тръгнат преди 17.00 часа. Заповед, която Вие трябва да издадете и сте издали в срок 2010 г. виждаме, че количествата липсват. А за 2009 г. ежедневното почистване и периодичното са писани, за 2010г. ги няма г-н кмете. Знаете ли защо ги няма? Защото като отворите сайта на община Ямбол, че според регулационните граници на града общата му площ е 14 000 дка., застроената му площ еди колко си, улици и тротоари 1 400 дка. И като ги разхвърлим тези площи с вашите площи ще видите, че нещата са два пъти повече и тук не ви отговарят сметките. Направил съм си труда да ги разгледам на експертно ниво тези неща. После минаваме към горивата, почистване, договори и т.н., за които Вие дълго говорихте. Аз Ви казах, думите се връщат като бумеранг, по принцип не трябва много да се говори. Така отваряме договорите и вървим и виждаме договор от 2008 г. За 2008 г. колко е цената, която е заложена за горивото? Гориво 2 026 лв. без ДДС за 1 000 л., с ДДС 2.40 лв. граждани на Ямбол, този договор в момента означава, че 2008 г. вие сте зареждали на тази фирма гориво за 2.40 лв. цена, която е актуална днес. Ние говорим за гориво и по времето на г-жа Хаджигеоргиева как било на 1.10 лв. и т.н. Тези неща, които ги виждам по тези договори, които са елементарни и всеки един от вас може да ги прегледа, само да има договорите естествено. Дано да са внесли фирмите гаранциите, които изпълняват тези свои ангажименти към нас. Предпазливо кмета излезе пред вас и каза, че договорите са напълно редовни и т.н. Аз се съмнявам в тяхната редовност. И че по договорите ние сме задължени да плащаме тези цени и т.н. С две думи ние сме поставени в една задънена улица, в която ние имаме възможност или да приемем такса смет, или да не я приемем. И ако не приемем тази такса, гражданите да останат с по-големия налог, т.е. някой да прибере и тази година още 600 000 лв. Ето ви един тълкувателен протокол, който г-н кмета ми каза, че е нещо нормално. Нормално е г-н кмете, да си слагате подписа под тълкувателните протоколи и договорите, не се притеснявайте да карате зам. кмета да се подписва. Аз вярвам, че той си е направил каквото трябва. Но ето един въпрос, който остава за тези 50 000 лв., не го подминавайте. Ако се обосновете на директивата, аз съм ви я извадил и  мога ви я дам да си я прочетете и нея. И чл. 5, на който са се позовали също, нормативните документи са при нас, няма никакъв проблем да се запознаете. Това е моето предложение и искам 20 минути почивка като Председател на група... 

Стефанов - Има още едно изказване и след това ще дам почивка.

Зафиров – Ето я сметката и я давам на кмета.

Банков - Първо ще си позволя да направя един коментар по въпросите, които зададох и отговорите, които получих. Разбира се, че на мен това ми е ясно, че е разчет, след като сте го писали. Но коректното представяне на данните и коректното представяне на новия разчет изисква отчета. Не разчет, спрямо разчет. Отчета, което сме направили за 2010 г. и това, което ще направим за 2011 г. Но така предложена вашата справка разчета за 2010 г., за 2011 г. за увеличава с 260 000 лв. погледнато спрямо отчета става 464 332 лв. и като сложим онези 620 000 лв. от печалбата става цял милион. Така че, вие сте ни представили разчета разбира се, но трябваше да ни дадете отчета. И когато ние искахме отчета да се даде по пера на нас ни беше хвърлено като количество. И за това в приложение 5, това което сме направили групата общински съветници сме направили отчета, за да може всеки общински съветник да го види. Колеги, още в самото начало ви беше раздадено едно предложение от група общински съветници, които сме се подписали тук 12, 13 човека  с предложение за промяна в проекта за решение на вносителя. Предложението ни включва така, както го виждате то е дадено с всичките 6 точки. Но реално г-н Председател, предложението е в промяна на 1 и 3 точка от предложения проект за решение. Аз няма какво повече да мотивирам от това, което е предложено в предложението като мотиви. Само искам да ви обърна внимание на предложението, което сме направили. В предложението ние предлагаме за промяна т.1 и т.3, останалите се препокриват. Промяната е базирана на следното, както кмета е предложил и ние сме ви предложили един разчет за необходимите средства за извършване на услугите по събирането, извозването и обезвреждане в депа за битови отпадъци както за поддържането на чистотата на територии за обществено ползване на гр. Ямбол за 2011 г. тук за разлика от кмета, след мярката за 2010 г. виждате отчета за извършената работа през 2010 г. Промените, които сме направени са върху цените, които са приети от поръчката и от цените на аванса, на които е сключен договора. За мен тези цени са прекалено високи, но те са предмет на друг разговор. Ние вече взехме решение тези договори да бъдат дадени където трябва и да се предприемат мерки за тях. В даден момент си мисля, че ние не можем да коментираме индивидуалните единични цени за извършване на услугата. Това, което сме заложили са количествата направени като отчет 2010 за 2011 г. Предлагаме като: т.3.1 да бъде същото количество – 27 000 т.; т.3.2 кмета е предложил 7 500 т., ние сме предложили 2 700 т. това предложение правим заради един текст на 2 стр. „Средствата са разчетени на база на количествените отпадъци 28 000 т. 32, т.е. това, което кмета е предложил ние го залагаме по този начин. За това залагаме натоварване и транспортиране на земни маси - 2 800 куб., макар че отчета е 700 куб. Едновременно с това залагаме същото количество и като пробутване и разстилане. Ние приемаме, че 2009 г. ...Надолу до края на план сметката до депото нещата остават същите. Промяната, която предлагаме е в т.4 „Почистване на улични платна, площад, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване”. Корекциите са в т.4.1, там са Заложени при отчет 129 000 дка. за 2010 г., ние предлагаме 110 000 дка. Макар че, кмета предлага 142 000 дка (представи предложението за такса смет от името на група съветници по приложения материал) -  Искам да поясня следното, защото с популизма едва ли не ние залагаме по-малко да се мете. Напротив това, което кмета е заложил, ако кмета както стари години беше заложил в заповедта си, когато прави събирането на отпадъци и на почистваните декари, т.е. колко, с каква честота ще се почиства ние с вас нямаше да можем да коригираме нищо. Но това г-н Зафиров каза, че не е правено, това е направено нарочно. За може при 28 заложени, 32 да го четем. Това е друго, че той не изпълнява разчета, но аз за отчета вече няма да говоря. Тези 130 000 дка., те ще се променят не като количество, а като реална площ, която ще се почиства, а ще бъде коригирана периодичността, т.е. това, което се е явило ЦГЧ ще си остане по този начин, а някои квартали, може би и тези с вас, които вкарахме, ако си спомняте тук и увеличихме ще се почистват в една друга периодичност. Ние по първа точка взехме решение, че ще атакуваме договора за ГД, което почиства. От там ще атакуваме договора и за почистване. По този начин ще се промени и цената. И ние при тези заложени декари, при тази сума, която ще съберем от гражданите ще имаме възможност при една по-ниска цена да метем повече и пак ще ни стигнат. Следващото машинно почистване това, което кмета залага 16 000 дка., ние сме заложили 13 000 дка. Извозването на отпадъците на 15 км. ги оставяме същите. Тук има една голяма разлика и това е извозването на 15 км. на отпадъци, в нашето предложение е от микро сметища до габаритни битови отпадъци така, както е коректно и е по закон. Това, което кмета тук ни е заложил, че и строителните отпадъци ще ги караме на това депо. Депото на строителните отпадъци е нещо съвсем друго и то е на друго място. За тези строителни отпадъци всяка фирма, всеки гражданин си заплаща и си го носи. Отчета е 700 т., а кмета е отчел 956 т. Аз си мисля, че тук е включен и бл.20 за това е така. Но ние залагаме 20 т., вижте си предложението към договора, който изпълнителя сключва с общината, това е 2008 г., юли, август тогава е правена офертата. Миенето на улиците, кмета предлага 1 000 дка. за миене на улици при положение, че е отчел 261 дка. Като цяло се получава разходната част 2 648 247 лв., което с 515 801-2 лв. по-малко от това което кмета ни залага. Те съответно биват коригирани в проучването, за депото се намалят, намаля се и за почистването на улични платна с 400 000 лв. На тази база, на този приход, и на базата на имотите, които имат гражданите, фирмите ние предлагаме промилите да бъдат такива каквито са в т.3, това ние другата промяна в проекта за решение. И тогава при сметнати по същия начин, както ОА ги е сметнала промилите за размер на такса жилища са 1.33 в нашето предложение, при предложение на кмета 1.55. За размер на такса на жилищни имоти на граждани с нестопанска цел е също 1.33, при 1.55 предложено от кмета. За жилищни имоти на граждани и фирми със стопанска цел при нас 2.71, при 3.29 по предложение на кмета, т.е. тук повече от половин промил намаляваме. Основно нашето предложение е в т.1 и т.3, това е общия размер на план сметката, на тази база и промилите, които се променят и разчетите, които имате, така че сме се постарали всичко да бъде в рамките на закона, като сме спазили цените, по които сега се работи.

Зафиров – пр. ГС - Разчитам на подкрепата на кмета да даде този разчет на администрацията веднага да преизчисли промила, който по елементарни изчисления ще бъде 1.36 за граждани и 2.35 за фирми. Такса смет ще падне драстично, вижте това предложение 2 648 хил. ще спестите на гражданите на Ямбол около 700 000 лв. с тези раздути цени. Дайте го ОА да преизчисли новия промил  и да направи едно ново предложение. Моля, за 20 минути почивка.

 

Стефанов – Обявявам 20 минути почивка в 17.16 часа.

След почивката кворум 36 съветник в 17.29 часа.

 

Стефанова – Правя процедурно предложение за удължаване на работното време на ОбС до изчерпване на дневния ред.

Стефанов – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-жа Стефанова за удължаване на работното време.

Гласували      за – 20                         против – 11                           въздържали се – 4

Приема се.

Хаджигеоргиева / реплика / - Г-н Банков, за мен цената е техническа грешка. И независимо, че е приета, ако това се докаже 90.45. Понеже се правеше сравнение по мое време, за ваше сведение искам да ви кажа, че ние никога не сме плащали повече от 1 600 000  лв. заедно с концесията. Сметопочистването, извозването на тези сметища, всяко тримесечие бл.20 се чисти с фадрома и не е било повече от 500 000 лв.

 

Зафиров - пр. ГС - Както е видно за всички вас аз дадох на кмета разчет на базата, на който да ни предостави предложение за намаляване на промила, с който да облекчим данъчната тежест на гражданите, т.е. финансов разчет. Ако той си беше направил труда да възложи на ОА, а той явно не прояви тази загриженост към гражданите на Ямбол, щеше да види че промила за жилищните имоти с преходен остатък щеше да стане 1.36. А промила за нежилищни имоти коригиран с преходен остатък щеше да стане 2.35 за фирми. Промила щеше да падне драстично. Още веднъж подчертавам г-н кмете, не проявихте даже уважение към ОбС и към неговия зам. председател да възложите на ОА само да внесе коригираните данни. Помолихте ме да изтрия Вашия телефон, ето няма никакъв проблем изтривам го, но искам да знаете, че на който съм изтрил номера повече кмет не е станал. Към г-н Банков, циркаджиите са в ляво. Те не работят в името на града, те работят в името на тяхното благо. Единствено мислят как да захранят собствените си фирми, които обслужват сметището и да им дадат по 50 000 лв.... Искам да ви кажа, че тук ви вкарват в едно голямо заблуждение, но предложението на кмета е позовано на директивата. Г-н Банков, т.5 /изчита точката от предложението на вносителите съветници като предлага намалението шест пъти да стане 8 пъти/. На стр. 8. не видях във вашето предложение колко е, ако може тази такса да се коригира и да стане 8 пъти. „Намаленият размер на таксата се прилага съответно и за части от посочените имоти”. Разчитам на такова предложение, за да може да постави точно тези хора на мястото им в обществото.

Кескинов / реплика / - Не знам кой е изготвил разчета, който ни беше представен и до днес нямах справката, която беше за отчета, но ми направи впечатление, че има тотално объркване. Никой уважаващ себе си икономист не прави разчет и  план за минала година към разчет, план за следваща година. Такова нещо не се преподава в никой ВУЗ. Имам претенции, че съм завършил икономически ВУЗ по времето, когато наистина се учеше. И че 7 години съм работил в планов отдел. ОА, която може би слуша трябва да знае, че разчета за следващата година се изготвя на база на отчет на предходна година. Когато е правен някакъв разчет 2010г. е възможно да е допусната грешка. Но, когато правиш вече 2011 г. и имаш база за сравнение и тя се казва изпълнение. След като г-н кмета заяви, а и ние сме свидетели, че градът ни е сравнително чист, значи с тези количества, които са за миналата година като извършени обем работа, градът ни е бил почистен. Какъв е проблема тази година в разчета да залегне отчета за миналата година? На тази база ви правя предложение т.3.2 от 7 500 т., отчет 700 т., същият този отчет да залегне и за тази година. Следващата т.3.3 - отчет 482 куб. м. По-надолу т.4.2 при отчет 13091.70 да залегне същото количество и в т.4.5 вместо 1 000 да залегне 261.12. Това са реални показатели, реално извършена работа, констатирано реално чист град според думите на г-н кмета, в които не се съмнявам.

Банков / дуплика / - г-жо Хаджигеоргиева, и на мен много ми се искаше и мислих, че това 90.45 лв. на тон км. е много, но реално съгласно договора, който е подписал кмета с почистващата фирма, там в офертата е заложил точно толкова. Реално при разчета за 2010 г. точно тази сума е 90.45 лв. Реално при отчета, който ние го направихме на тази сума. Но ние коригирахме количеството да бъде толкова колкото в поръчката, в план сметката си е предложил самия изпълнител. Г-н Кескинов, което вие казвате в нашето предложение на групата общински съветници е същото. Разликата между нашето и вашето предложение е някъде с 30 000, 40 000 лв. По перата, които предлагате, ние сме ги заложили с изключение за опръстяването. Но имайте в предвид, че те тази година в отчета са усвоили 50% само от депото. След сигнала, който ние пуснахме за проверката на депото са спрели да работят и поради тази причина е по-малко. Но ние залагаме това, което мислим, че 2009 г. кмета коректно е предложил. 2 800 куб. на 28 000 т. боклук. Може в този отчет, за който казахте, за да бъдем коректни към всички, които ни гледат, предложението с разчетите. .... това, което г-н Зафиров каза е вярно. Ние след предложението направихме още консултации и колегите също са съгласни, просто не успях сутринта преди размножаването на материалите д го коригираме от 6 на 8 пъти в т.5. това е мой пропуск, трябваше да го коригирам преди да размножим, за да бъде ясно. Така че предложението остава същото, но с тази промяна по т.5.

Славов – Така или иначе, както обичаше г-н Банков преди време да казва: - „то е ясно, че вие ще гласувате това, което сте решили”. Радвам се, че най-накрая г-н Зафиров се прегърна с ДПС и г-н Ганев, и с неговия учител г-н Банков. Това пред целия град, за да има яснота кой как се е определил, всички срещу ГЕРБ...Това се води в протокола и после ще се публикува, г-н Зафиров. Има няколко фрапиращи недоумения на база всичко, което се изказа тук, което аз не мога да си обясня. И както вие ме питате тук, аз по същия начин ще питам, т.е. ще ви отговарям с реторични въпроси. Не мога да разбера как по правилник всеки един общински съветник, когато стане и направи предложение за корекция в решение предложено от ОА или от някой друг, по Правилник е длъжен да даде точно описание какво се случа, от къде се случва и как се случва. Тук г-н Зафиров да излиза и чисто популистки да обяснява, че за това е длъжна ОА. Не г-н Зафиров, Вие сами си бяхте длъжни да си направите тези корекции и да дойдете тук и да ги прочетете, като общински съветник, който наистина е направил разчет. Доколкото разбрах вие не сте направили такъв разчет. Надали сте използвали услугите на специалисти, защото те такива глупости нямаше да ви позволят да напишете или да коментирате от трибуната. Затова, ако трябваше да бъдете коректни към гражданите трябваше сами да си сметнете всичко и да си го дадете. А не в 17.10 часа след работното време на администрацията.../Зафиров от място – Защо лъжеш? /...Вие лъжете г-н Зафиров...И в 17.15 часа да кажете - аз искам от ОА, ами вие да го бяхте поискали в 10.00 часа е същото. Можехте да си го сметнете сами, имахте достатъчно време преди тази сесия, а не тук да излизате и да играете цирк. Както се убедихме го правите добре...Вие сте общински съветник, Вашето предложение ще си го коментирате с вашите съветници, ще си направите разчети, взимайте пример от Г-н Банков, вие от него се учите. Вижте как съвсем добросъвестно всичко е сметнато, консултациите са направени, а Вие това не сте го направили...Спрягате ми директивата за отпадъците. Там първо чл. не е 5, а е 4...

Стефанов – Моля, да не се репликирате.

Славов – В чл.4 от Закона за управление на отпадъци е транспонирано г-н Зафиров, защото тази думичка е сложна явно, малко трудно се разбира. Но не може българското законодателство да е директно подчинено на европейска директива. Преведено на наш език тя се превежда...Точно така г-н Зафиров. И от там нататък, за да стане ясно колко сте некомпетентен и съветниците ви, за което трябва или да не им платите или да ги порицаете след това, или да си вземете парите, ако сте им платили. Отваряме постановление № 207/ 2010 г., с което се определят размера и реда за отчисленията по чл.71 от Закона за управление на отпадъците. Това са документи задължителни за всяка една община и за всяка една администрация. Тук изрично е написано чл.1, ал.2, т.3 /изчита/. Това е първото задължение, което ви е вменено по закон, постановление на Министерски съвет, задължително изискване. Второто Министерство на околната среда и водите, Министерство на финансите, наредба № 14 за реда и начина на отчисляване на размера. Ако ги бяхте чели г-н Зафиров, нямаше да излезете и да говорите толкова много неща, които нямат нищо общо с онова, което казахте. Тук отдолу са записани 20/100 от размера отчисленията, какво се случва и т.н. ЗУО от 2010 г. сме задължени всички общини да извършваме предварително третиране на отпадъците, за това следват и тези документи постановление и наредба. На базата на това, което задължава всяка една община ние сме сложили това число и ако трябва да съм откровен е малко на фона на онова, което трябва да се вземе и да се плати. Тъй като сме направили разчет във времето за организация, тъй като това е дейност, която тепърва предстои да се развива и сме преценили, че най-вероятно това ще се случи в началото на третото тримесечие, за това и числото е такова. Навсякъде в Европа, в България вече общини като Пловдив, Търговище, София. Това предварително третиране се извършва и общините плащат за това навсякъде по света. Няма такова нещо, в който като дадеш отпадъка на някой той да заплати за това, че си му го дал. Нашето законодателство по силата на тази Наредба е синхронизирано и точно по силата на тази Наредба сме длъжни да го направим и общината е длъжна да плаща. Това, че Вие не сте ги прочели и не сте ги разчели грамотно тези документи...Нали сте наясно, че ОА е спомагаща дейността на кмета. Всяко едно нещо, което аз разпиша го чета и ми го обясняват, ако нещо не ми е ясно. Онова, което коментираме тук с вас за едни силно завишени числа...направихме си труда както и предната година ако се сещате, както и по-предната да ви направим един разчет, една справка от 2003 г. до 2011 г.  разходи през 2003 г. за почистване на улични платна площи, алеи и т.н. – 1 531 982 лв., при минимална работна заплата 110 лв.  и дизел 0.95 лв. И преди малко г-жа Хаджигеоргиева с цялото ми уважение към нея излезе и директно излъга всички, че повече от 500 000 лв. никога общината не е плащала...Не е с концесията, тя г-н Банков е 863 000 лв., депо трудови разходи и други 129 000 лв., обща сума за 2003 г. – 2 520 446 лв. Направихме си труда един вестник, на който си позволявам да покажа ксерокопие, защото камерите вече ги няма и не е реклама. Вестник „Делник” от 29.01.2003 г. голямо интервю на г-жа Хаджигеоргиева по повод приемането на същото това число, поредната политическа спекулация. Мога да ви зачета, но общо взето тук е същото, пречат и отново заблуждават гражданите, отново се говори за гаф, за демонстрираната загриженост на гражданите и т.н. И сега същите тези хора г-н Банков и г-жа Хаджигеоргиева ми обясняват как това число е едно много голямо число. Разчети на проект на г-жа Хостакиева, Еко-М, по който проект трябва да се запръстява депото...

Стефанов – Благодаря г-н Кмете.

Славов - Аз чакам да млъкнат общинските съветници да продължа...

Стефанов - Ами явно ги отегчавате.

Славов – Напротив, Вие с Вашето бездействие с така услужливото поведение...

Стефанов - Аз като гледам имате точно двама поддръжника в тази зала...

Славов - Проект на фирмата, която е проектирала депото. По разчетите на фирмата, което депо е проектирано по времето на г-жа Хаджигеоргиева от фирмата Еко-М, управителя е г-жа Хостакиева, са сметнати тези количества необходими за запръстяване на този обем отпадъци, които се депонират на депото. Нормална елементарна техническа сметка, г-жа Хаджигеоргиева е инженер и е наясно. Излиза г-н Банков и обяснява, че трябва да бъде пъти по-малко...Следващото, което тук се коментира и което категорично не мога да приема е, че в справките и в сравненията трябва да присъства отчета, а не разчета. Звучи недоумяващо как човек, който е бил два мандата зам. кмет и е втори мандат в ОбС не може да се върне малко назад във времето и да види как те са разписвали документите. Защото във времето, когато Вие сте били зам. кмет г-н Банков, са били разписвани точно както сега ние ви ги внасяме. Защото разчета е планов документ. Отчета е нещо друго, никой не знае какво ще се случи. Както например за депото отчетени са 700 т., а не 7 800 т., защото спорихме и продължаваме да спорим с фирмата за това кой трябва да доставя пръстта и за това те запръстиха по-малко. Не е причината воденето на някакво следствие, а причината е това и сега... Да, за което ще си платят. Сега не може да включим това число само защото е било направено в отчета. Никой не знаеше, че ще се появи такава язва като бл.20, от където ще изхвърлим десетки хиляди тонове...По въпроса за декарите 2002 г. подписано лично от г-жа Хаджигеоргиева, 142 113 дка...

Стефанов - Това няма нищо общо с днешната сесия.

Славов – По същия начин и в момента са зададени 142 113 дка. Два реда мотивировка...

Стефанов – Г-н Славов, не ни връщайте назад в годините...

Славов - Ние сложихме всичко. Г-н председател, ще Ви помоля да не ме прекъсвате...

Стефанов - Аз ще Ви отнема думата, ако продължавате така.

Славов - Всичко необходимо, за да направите реален разчет, който вие явно не желаете..

Стефанов – По същество.

Славов – Ако трябва да сме коректни това, което искате вие е точно намаляване на площите за чистене, за да може града да остане мръсен. Това, което г-н Банков каза е точно в сферата на популизма. „Г-н Кмета ще излезе и ще каже – „вие искате да намалите площите.” С това ваше предложение и с това редуциране на числата, вие искате точно това. С начина на вкарване на отчета до разчета на 2011 г.  Ако искате ще ви покажа всичките разчети върнати 3 мандата назад и ще видите, че в тези предложения, защото те са точно копие на вашите предложения, винаги там е бил разчета и никога не е бил отчет. Това, което казвате за количеството изхвърлени отпадъци, че фирмата е дала 20 т. и вие искате толкова да приемем. И че всеки гражданин и фирма има грижата сам да си изхвърли отпадъка, ама не е така г-н Банков.  Както онова, което каза г-н Канев, че на едно място никой не чисти. Напротив задължение на фирмата е, която третира отпадъците, а там има контейнери и не се работи по този начин, там е по другата схема. Много ми е интересно и още нещо - по никакъв начин никой от вас не отвори дума за концесията за сметосъбиране и за сметоизвозване. Концесията, по която ние миналата година в началото на годината постигнахме споразумение забравяйки всички стари задължения на общината, защото, ако трябваше тя да актуализира и да осъди общината, само по клаузите, които вие сте заложили в концесията  трябваше да е над 2 млн. лв. таксата. И това го знаят много добре г-н Банков и г-жа Хаджигеоргиева, предполагам, че и г-н Желев от миналия мандат. Онези числа, които са заложени са същите...И накрая това, което имаме като справка, и което аз твърдя, че е популизъм на всички вас, които искате да приемете тази план сметка, че едно жилище на ул. „Ангел Кънчев”, говоря за първа зона, което е ИЦ. При тази план сметка, която предлагаме, която по никакъв начин като крайно число не е различна от предната изключая задължителните такси, които ни вменява държавата, че трябва да събираме., трябва да плаща 35 лв., а жилище от 90 кв. м. - един апартамент на „Раковски” ще плаща 23 лв. за цяла година. Това няма и 2 лв. на месец. Нали разбирате, че тези числа за чистенето на града, когато бъдат намалени и не влязат необходимите пари тези места няма и да се чистят. И никой от вас няма да излезе да каже, че заради мен няма да бъде метен кв. „Златен Рог”, „Бенковски” или „Хале”, защото ще се намалят площите. И намаляването от 35 лв. на 32 лв. до какво ще доведе. С 3 лв. намалена такса, дори някъде с по-малко и ще се лишим с това да чистим града в по-голямата му част.   .

Банков – Имам процедура да гласуваме точките анблок, тъй като са по 7 точките и в двете предложения.

Стефанов – Подлагам на гласуване предложението на г-н Банков за гласуване анблок на двете предложения по отделно.

Гласували      за – 26                         против – 2                             въздържали се – 8

            Приема се.

Стефанов – Подлагам на гласуване проекта за решение на групата общински съветници анблок.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Стефанов - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 22                         против – 8 (-1 Г.Сим.)         въздържали се – 6

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

Банков / процедура /– Гласуването на  г-ца Симеонова да не се зачита.

Стефанов – Моля, от тук нататък да не се зачита вота на г-ца Симеонова.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.66, ал. 1 т. 2, 3 и 4 и чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ, чл. 14 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ямбол, чл. 3, ал. 4, т. 1 от  Наредба № 14 от 15 ноември 2010 г. на МОСВ и МФ и чл. 6, ал. 1 от ПМС № 207 от 16 септември 2010 г.

            1. Одобрява план -сметка за разходите за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битови отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2011 г. в размер на 2 648 247.20 на основание разчет, съгласно Приложение № 1, от които:

      - за събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им - 1 021 952 лв.;

      - проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битовите отпадъци и за рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци, включително отчисленият по чл. 71а и чл.71е от Закона за управление на отпадъците - 476 474.40 лв.;

      - за почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване - 772 059.60 лв.

 

ПЛАН – СМЕТКА

за приходите и необходимите разходи на Община Ямбол за дейностите по управление на отпадъците, за 2011 г.

 

лева

ОБЩО ПРИХОДИ , в т.ч.

                 2 648 247.20

ПРИХОДИ за 2011 г. от такса „Битови отпадъци", в т.ч.

                   2 465 141

- Приходи от облог на жилищни имоти на раждани и предприятия и нежилищни имоти на граждани с нестопанска цел

                   1 028 126

- Приходи от облог на нежилищни имоти на предприятия

                   1 059 254

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК към 1.01.2011 г,.вт.ч.

                     183 106

- Приходи от облог па граждани и жилищни имоти на предприятия

                       94 827

Приходи от облог на нежилищни имоти на предприятия

                       88 279

ОБЩО РАЗХОДИ, в.т.ч,

                 2 648 247.20

Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, в т.ч. от преходен остатък 4 856 лв.

                      1 021 952

Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битовите отпадъци и за рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци, включително отчисленията по чл. 71а и чл.71е от Закона за управление на отпадъците, в т.ч. от преходен остатък 129 744лв.

                   476 474.40

Почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване, в т.ч, от преходен остатък 48 506 лв.

                1 149 820.80

 

            2. Таксата за битови отпадъци за 2011 г, се определя пропорционално върху данъчната оценка на жилищни имоти на гражданите и предприятията и нежилищните имоти на гражданите с нестопанска цел и пропорционално върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка за нежилищни имоти на предприятията.

            3. Определя размера на такса за битови отпадъци за 2011 г. за всяка услуга поотделно, на

основание финансов разчет, съгласно Приложение № 2 както следва:

 

 

 

 

по

ред

 

 

 

 

Наименование на услугите

 

 

 

 

 

Размер на

такса за

жилищни

имоти

 

 

 

Размер на

такса за

нежилищни

имоти на

граждани с

нестоп. цел

 

Размер на

такса за

нежилищни

имоти на

граждани и

фирми със

стоп. цел

1.

 

 

 

събиране на битови отпадъци и

транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за

обезвреждането им

 

0,71

 

 

 

0,71

 

 

 

1,10

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

проучване, проектиране, изграждане,

поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битовите отпадъци и за рециклиране и оползотворяване на битовите

отпадъци, включително отчисленията по чл.71 а и чл.71 е от Закона за управление на отпадъците

 

 

 

 

0,24

 

 

 

 

 

 

 

0,24

 

 

 

 

 

 

 

0,37

 

 

 

3.

 

 

 

 

почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други територии от населените места, предназначени за

обществено ползване

 

 

0,37

 

 

 

0,37

 

 

 

1.24

 

Общо:

1,33

1,33

2,71

 

4. Определя такса битови отпадъци за 2011 г. в левове в зависимост от броя и вида на декларираните съдове за събиране на битови отпадъци, съобразно обявената честота за извозване за нежилищни имоти, както следва:

 

 

 

 

 

 

За събиране и транспортиране на битови отпадъци и

поддържане и експлоатация на депата

 

 

 

 

 

 

 

За поддържане

чистотата на

терит. за

обществено

ползване

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

Вид на съда

 

 

 

 

Обем

3)

 

 

 

Ед. цена

за 1 бр.

съд - (лв./

еднократно)

Периодичност на извозване/ пъти годишно

 

 

Цена за годината

леви с ДДС

 

 

 

Промил

 

 

 

 

1.

 

Контейнер тип

"Бобър"

 

1,1

 

4,95

 

365

 

1807.00

 

1,24 промила

2.

 

Контейнер тип

"Бобър"

 

1,1

 

4,95

 

182

 

901.00

 

1,24 промила

3.

 

Контейнер тип

"Бобър"

 

1,1

 

4,95

 

122

 

604.00

 

1,24 промила

 

4.

 

Контейнер

пластмасов

 

0,24

 

1,08

 

122

 

132.00

 

1,24 промила

 

5.

 

 

Контейнер

„Мева"

 

 

0,11

 

 

0,50

 

 

122

 

 

61.00

 

 

1,24 промила

 

 

 

            5. Таксата за битови отпадъци за 2011 г. за имотите публична общинска собственост на община Ямбол, молитвените домове на законно регистрираните вероизповедания в страната, читалищата, сградите на Българския червен кръст, при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел или отдадени под наем. както и за предприятия и/или организации на инвалиди, се определя пропорционално върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка за нежилищните им имоти, намалена осем пъти спрямо пълния размер на таксата. Намаления размер на таксата се прилага съответно и за части от посочените имоти.

            6. Месечният размер на отчисленията по чл. 71 а от ЗУО се определя в размер на 20 на сто от изчисления размер по реда на т. 2 от Приложение към чл. 3 от Наредба № 14 от 15 ноември 2010 г.

            7. Определя период за превеждане на отчисленията по чл. 71е от ЗУО веднъж на 4 месеца.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно приемане на наредба за изменение и допълнение на НОРМД в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Славов – Има корекции в частта §1, чл.8, т.3 „За нежилищни имоти на предприятия 1.2 / 1 000 върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка да бъде променено за нежилищни имоти на предприятия 1.2 / 1 000 върху данъчната оценка, определена по реда на чл.21 от ЗМДТ.

Стефанов -  Кмета не желае да говори от трибуната. Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения.

Банков – До колкото знам, когато вносителя има да каже нещо или някаква корекция го прави от трибуната. Не знам след това доколко ще признаем това предложение за промяна в предложения проект за решение и затова аз ще го направя, за да бъде коректно. Предлагам същото, като кмета, защото не стана ясно кмета предлага ли или не. Но моите въпроси са следните. Кои са нежилищните имоти на гражданите? И втория ми въпрос е това, което на мен не ми отговориха администрацията, когато го обсъждаме, надявам се, че сега ще ми отговорите, защото предния път казаха, че са ми отговорили. На база на тези промили, които тук сте предложили какво предвиждате като данък сгради да влезне в бюджета на общината, като обща сума така, както сте ги предложили? Защото вие правихте програмата, тъй като данъчната основа се променя. Аз искам да разбера и тук да кажете пред всички. Но, ако може да кажете колко се очаква да имаме в бюджета на базата на тази промяна, която правим.

Славов – На първия въпрос г-н Банков, адресирате го може би не точно към правилния човек, но мога да ви дам един пример веднага и това е г-н Зафиров. Той има достатъчно много лично притежавани имоти, които са нежилищни. Има и много други такива случаи в града, не е само той, но той може да каже точно. Доколкото данък сгради, аз предполагам, че този въпрос г-н Банков го зададе персонално за г-н Зафиров и аз го прехвърлям...Г-н Банков е човек много тънко познаващ човешката душа, както се изразява г-н Канев, зададе този въпрос, чрез мен иначе нямаше да попита изрично. Защото, ако някой е наясно в този ОбС какво имате вие г-н Зафиров, като частно лице той е най-наясно. Колкото до това от данък сгради каква сума ще влезе, когато дойде ред за обсъждане на бюджета г-н Банков ще Ви кажа точно. В момента ние обсъждаме предложение от кмета относно приемане НОРМД на територията на гр. Ямбол. Така че, въпроса е некоректно зададен и не на точния момент.

Банков – Първо, не случайно запитах, тъй като аз разбрах, че на кмета всичко му се докладва, всичко му се обяснява, ако не той си го прочита и си го разбира. Но тук разделяме имотите на гражданите на 3 групи. По този начин бяха разделени имотите на гражданите и на такса смет, пише го в т.3 от предния материал. Тук са трите групи, т.е. граждани и фирми със стопанска цел ги вкарваме в една група. Защото и фирмите и гражданите извършват стопанска дейност. Ако приеме тук, че нежилищни имоти на гражданите са със стопанска цел би трябвало промила да бъде толкова колкото е на фирмите така, както тук е направен промила в трета графа  на едните и другите. Ако приемем, че нежилищен имот е като гараж, тогава може да отиде при жилищата. Така че, ми е много съществен въпроса, на който аз не получих отговор. И не знам сега как вие ще гласувате при това положение, както е. Това, което исках да разбера е каква е сумата. Аз си спомням, че миналата година в бюджета първата 2009 г. беше 2 млн. лв. данък сгради, след това станаха 3 млн. лв. интересно ми е сега, след като уж ги намаляваме особено на фирмите дали няма да станат 4 млн. лв. Защото е много важно да знаем абсолютната стойност и тогава да говорим, че намаляваме нещо или увеличаваме. Без да знаем разчетите, както беше дадено такса смет и обратно. Така би следвало също така знаейки колко ще увеличим в приходите, в бюджета с 500 000 лв. ли или същите ще ги оставим 3 млн. лв. коректно е в този период на криза ние да ги оставим същите. А като не ни се дава ние как да го приемем? Аз мисля, че е още по-обидно за всички нас поне за мен, не знам сигурно и за вас. Ние предния път на предната сесия този въпрос го дискутирахме и точно тези въпроси поставихме. Наглостта да ни се даде пак същото и тук начина, по който да не ни се дава информация ни поставя в една ситуация, при която на мен ми е трудно да взема решение. Моето предложение е т.1 да стане1.2 на граждани и фирми, а т.2 и т.3 да станат 1.0. Вярно е, някой ще каже, че може да саботираме по някакъв начин приема, но ние нямаме информацията. Ако имаме информацията аз мисля, че тук всеки с елката може да си ги сметне,.  

Желев / реплика / - Смятам, че не може така на сляпо да променяме промилите без да знаем абсолютните цифри. Аз разбирам, че след като нямаме информация по-добре по-малко да събираме, за да може администрацията по-малко да харчи. Само, че това харчене колеги отива за неща за този град. Нямам представа до кога трябва да приемем това предложение...

Стефанов – До края на месеца.

Желев – Ако може ОА да даде някакви цифри.

Славов – Г-н Банков, за пореден път излизате и за пореден път говорите неща, които не са истина. Тази информация ви беше дадена още декември месец. Искахме тя да мине като точка през декември, за да има време ОА, за да може по-добре и по-детайлно да разработи бюджета. Много добре знаете, че информация, каквато сте поискали не ви е отказвана. Но не по-зле знаете, че по данъчна декларация така, както се подава от гражданите се подават а имено жилищен имот, гараж, стопанска постройка  и всичко останало. Това няма как да бъде отразено в софтуера, който обслужва нашата администрацията и това не се отразява никъде в държавата в нито един софтуер. Поради тази причина подобна информация би могла да се направи единствено и само ръчно, което сигурно би отнело месеци на няколко служители в общината и Вие това го знаете много добре. Подобно искане мен ме навява на едно единствено отношение, че просто искате да намалите таксата, данъка не заради друго, а защото по този начин ще влязат по-малко пари в общината. По този начин ще останат по-малко пари да ремонтираме улиците, по-малко пари да поддържаме зелената система и по-малко пари за осветление и т.н., от тези, които са собствени средства, защото собствените средства в общината влизат точно от това, което вие сега ще гласувате. И когато гласувате по-малко ще влязат по-малко пари. Общината естествено, ОА и аз няма да успеем да свършим онова, което гражданите очакват и тогава вие ще излезете и ще кажете ето кмета е виновен, ОА е виновна, защото не запълниха дупките по тази улица. Но то е така, защото вие сега ще го гласувате това нещо. Това ще е крайния ефект, като съберем по-малко пари. За това, че не може да бъде разбито по този начин вие сте прекалено наясно. А това, че искате да се случи, не е коректно към града.

Банков – Колеги, малко тук ни заблуждават. Софтуера разделя таксата смет на жилищата на гражданите на 3 групи. Тези цифри ги има и ги има на разчетите на края. Аз за това исках тук да ни ги дадат. Били ни ги дали, нали? Има ги разчетите, трябва само някой да ги сметне, но никой не иска да ни ги сметне от ОА. Аз съм си ги сметнал, но тях ги има в другия материал и ми казват, че не могат да ги разделят. Има ги разделени. Тъй като не можем да ги изравним аз си коригирам предложението. Предлагам т.1, т.2 и т.3 да стане 1.2. По този начин мисля, че и софтуера няма да има проблем.

Славов – Г-н Банков, продължавате да говорите и да поддържате една теза манипулирайки всички общински съветници. Аз се радвам, че това ще се запише в протокола, за да може после да се чете от всички. Тива, което изрично сме дали по ваше искане си стои в материала. Отдолу е написано такса жилищни имоти, нежилищни имоти на предприятия и т.н., всичко това ви е дадено и никой не говори за тези числа, че ги няма, няма начин да се сметне в облагането г-н Банков. Облагането е нещо различно от това, което имате за такса смет, защото се облага по различен начин. Това го знаете много добре, като човек бил 2 мандата зам. кмет занимаващ се точно с тези неща и след това общински съветник. Намалявайки промила вие със сигурност ще намалите парите, които влизат, 1 100 000 лв. са събрани миналата година от този данък. Това, което Вие предлагате сигурно ще намали с 200 000 лв. може и повече. С тези пари може да се направят още 2 улици или да се запълнят дупките в града,от което вие ще лишите всички.

Недялков – Няма го пред мен закона, но мисля, че там пише по-високата между отчетна стойност и данъчната оценка…/Банков от място/… преди малко беше казано да се вземе данъчната оценка, но там е казано по-високата…Банков от място/…тук беше казано по-високата между отчетна стойност и данъчната оценка.

Стефанов - По чл.21 от ЗМДТ.

Недялков - Когато имаме за населението има една част, която обхваща, когато жилището е основно, когато има някакво заболяване там ¼  и т.н. аз мисля, че малко трудно ще се обхванат тези цифри и в момента да се каже колко точно ще бъде, но, ако се спре на база предходна година може да се направи.

Желев – Направеното предложение означава сваляне на данъчното облагане на гражданите, които плащат данък за жилищни имоти. Мотивацията на администрацията да внесе това предложение е понеже има промяна в закона, която за основа взима по-високата стойност между отчетна и данъчна оценка. В тази връзка е направено това предложение от ОА. Не казвам кое е правилно и кое не в този момент на криза. Само обяснявам, че, ако ние приемем това предложение, което направи преди малко г-н Банков от залата ние реално намаляваме прогнозираните приходи, които ще залегнат в бюджета спрямо 2010 г. с 0.3%0. А аргументацията да влезе това нещо в сесия е всъщност проблем касаещ единствено фирмите. 

Банков – Тъй като трябва да гласуваме промените в §1 чл.8, тъй като те са 3 предлагам да гласуваме анблок и след това да гласуваме анблок цялата т.1 с всичките и 5 параграфа.

Стефанов – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Банков за гласуване анблок целия §1.

Гласували      за – 19                        против – 10                           въздържали се – 5

Приема се.

Стефанов – Подлагам на гласуване анблок §1, така както г-н Банков го предложи.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Стефанов - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 19                         против – 10 (-1 Г. Сим.)      въздържали се – 5

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

Стефанов – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Банков за гласуване анблок §2, 3, 4 и 5.

Гласували      за – 25                        против – 6 (-1 Г. Сим.)        въздържали се – 2

Приема се.

Стефанов – Подлагам на гласуване анблок §2, 3, 4 и 5.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Стефанов - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 27                         против – 4                             въздържали се – 4(-1 Г. Сим.)

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси

            1. Приема Наредба за изменение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Ямбол в сила от 1 януари 2011 г.

            § 1. Чл. 8 се изменя така:

      „Чл. 8. Годишния размер на данъка върху недвижимите имоти е:

1. за жилищни имоти на граждани и фирми 1,2 на хиляда върху данъчната оценка;

2. за нежилищни имоти на граждани – 1,2 на хиляда върху данъчната оценка;

3. за нежилищни имоти на фирми –  1,2 на хиляда върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка.”

 

      § 2. Създава се нов чл. 16а със следното съдържание:

„Чл. 16а При безвъзмездно придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност се дължи данък в размер определен с чл. 16, ал. 1 т. 2 от настоящата наредба.”

       § 3.  В чл. 21, ал. 12 се изменя така:

„Чл. 21 (12) Данъкът за шейни и превозни средства от категория L7е по Закона за движение по пътищата е в размер на 50 лв.”

      § 4. В глава втора се създава раздел VI:

      Раздел VI

      Туристически данък

      „Чл. 27 Размерът на туристическия данък  за средствата за подслон и местата за настаняване на територията на общината се определя както следва:

1. категория 1 звезда – 0,70 лв. за нощувка;

2. категория 2 звезда – 0,90 лв. за нощувка;

3. категория 3 звезда – 1,10 лв. за нощувка;

4. категория 4 звезда – 1,10 лв. за нощувка;

5. категория 5 звезда – 1,10 лв. за нощувка.”

     § 5. В преходните и заключителни разпоредби се създава нов § 1б със следното съдържание:

        „§1б. За целите на облагането през 2011 г. размерът на туристическия данък по чл. 27  от настоящата наредба е в сила от 1 февруари 2011 г.”

 

           

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение "Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Ямбол" по оперативна програма "Техническа помощ".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя няма допълнения по приложения материал.

ПК приемат предложението.

Стефанов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения. Няма желаещи.

Стефанов – Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 30            против – няма                       въздържали се – 3

Приема се.

Стефанов – Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 28            против – няма                       въздържали се – 3

Приема се.

Банков – Колеги, предната точка беше поименна, сега макар, че не е поименно има извадка аз държа г-н Председател гласуването на г-ца Симеонова да бъде премахнато. Докато тя гласува ще го предлагам.

Стефанов - Аз това съм го обявил, да се вадят разпечатките и навсякъде да се анулира гласа на г-ца Симеонова.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.     Общински съвет – Ямбол дава съгласие Община Ямбол да кандидатства с проектно предложение „Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Ямбол” по оперативна програма „Техническа помощ” Приоритетна ос 3: Популяризиране на европейската кохезионна политика и нейните цели в България и осигуряване на обща и статистическа информация. Мярка на подкрепа 3: Функциониране на национална мрежа от областни информационни центрове за кохезионната политика в България, Наименование на процедурата: Изграждане и функциониране на областни информационни центрове, със следния обект общинска собственост – помещение за културна и обществена дейност – частна общинска собственост, представляващо самостоятелен обект  с площ 170.80 кв.м. в сграда  №3,  в Поземлен имот с идентификатор 87374.542.7, находящо се на  ул.”Търговска” №34, вх. Б, партерен етаж, гр. Ямбол, с АОС №190 от 16.02.2001г.

2.     Предназначението на обекта на интервенция по предложения проект, няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОП РКБИ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя няма допълнения по приложения материал.

ПК приемат предложението.

Стефанов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения. Няма желаещи.

Стефанов – Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 32            против – няма                       въздържали се – 3

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

             Общински съвет -  Ямбол  дава съгласие на кмета на Община Ямбол да стартира подготовка за изготвяне на проектно предложение по схема BG161PO003-2.2.01 «Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори», рамките на Приоритетна ос 2 «Повишаване  ефективността на предприятията и развитие на благоприятна  бизнес среда», по Оперативна програма «Развитие на конкурентноспособността на българската икономика» 2007-2013г. За целите на проекта да бъде предоставена сградата, в едно с терена на бивше училище «Ради Иванов Колесов».

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение "Долината на Тунджа - палитра от цветове, музика и танци" по ОПРР.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя няма допълнения по приложения материал.

ПК приемат предложението.

Стефанов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения. Няма желаещи. Правя процедурно предложение за гласуване анблок проекта за решение на вносителя.

Стефанов – Подлагам на гласуване процедурното ми предложение за гласуване анблок.

Гласували      за – 31            против – няма                       въздържали се – 1

Приема се.

Стефанов – Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя анблок.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Стефанов - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 31            против – няма                       въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

   1. Общински съвет -  Ямбол дава съгласие Община Ямбол да кандидатства по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1: „Социална инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-10/2010: „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития” с проектно предложение: „Долината на Тунджа – палитра от цветове, музика и танци”;

            2. Общински съвет  - Ямбол декларира, че Фестивалът „Долината на Тунджа – палитра от цветове, музика и танци” ще се проведе отново в период до 1 година след приключване на дейностите по проекта;

            3. Задължава кмета да предвиди с Проекто – бюджета за 2011 г. необходимите средства за обезпечаване на 5 % финансов принос (до 26 320) на кандидата.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по "Красива България" за ремонт на сп. пл. в к-с „Граф Игнатиев”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя няма допълнения по приложения материал.

ПК приемат предложението.

Стефанов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения.

         Вълев – Уважаеми колеги, обръщам се към вас, защото когато превихме конструкцията на днешния дневен ред, получих 4 въпроса от наши съграждани, жители на к-с „Възраждане”. Те ме питаха, какво става с проекта, където Иван Чолаков, обясняваше, че не е много скъп, с който ще прави спортната площадка в нашия комплекс. Там щеше да има осветление, огради, място за игра на децата, катерушки, мрежи и пр. За това искам, ако можете и вие да ми помогнете да им отговоря – как се премести този проект в друг квартал.

            Канев – Аз лично ще гласувам против това предложение. Със 120 хил. лв. трябва да обременим общината, за да довършим на кмета квартала. Там направихме, както искам да ви подсетя, канализация мръсна и чиста, две улици асфалтирахме и едната е неговата. Сега една площадка правим, и пак там да бъде. Абсолютно некоректно е спрямо нашите съграждани. Или някъде ще я вкараме в някой друг квартал, където няма такива съоръжения и където нищо не се е строило, или просто апелирам към вас да се откажем от този проект. И без друго общината няма средства, така че 120 хил. лв. не са малко, предлагам, лично аз ще гласувам против.

         Чолаков -  Става дума за спортни площадки. Може би в началото на мандата наистина кандидатствахме по проекти за 3 площадки. Наистина г-н Вълев е прав, тогава не одобриха една и в крайна сметка направихме тази площадка в к-с „Бенковски”. Преди малко четох, че в Шумен откриват 6 нови площадки. Ние в Ямбол, имаме една единствена. Сега при мен валят желания, защото тя е единствената осветена, и там ходят да спортува хора след 10 часа. И така е в цяла Европа, всички ходят да спортува 9 – 10 часа, когато свърши работното време. Така че, това, че ще направим една площадка, аз не мога да разбера защо сме против. Сега, в кой квартал е, когато е една ще спорим, и ще се спорим цяла вечер в кой квартал да е. Предлагам да си гласуваме да кандидатстваме по тази програма, а в кой квартал да се прави да умуваме после... Добре, само да гласуваме да участваме в проект за площадка.

            Зафиров – Аз приветствам Галин Костов, за това, че внесе тази точка и това предложение. Трябва да се вършат позитивни неща, това е видно. Значи има хора и от лявото пространство в ляво, които мислят позитивно и искат да работят за града си. Няма значение къде е площадката. Неуместна беше на Чолаков връзката между Шумен и Ямбол. Преди време аз заведох общински съветници в Шумен да видят как работи техния ОбС и тяхната администрация. Те видяха много добре. Но там кмета е от БСП. Аз ви го казвам г-н Чолаков. Шест площадки е направил човека, явно има административен опит. Но тук аз ви казвам, че не е хубаво да се делим на политически партии, когато става въпрос за едно добро дело. И за това всеки който вкарва едно позитивно предложение, аз го подкрепям.

            Вълев – Искам да подчертая само едно. Никога не съм бил против спорта. И сега не съм против тази площадка. Въпросът ми беше много конкретен. Аз ще гласувам „ЗА”, защото съм винаги за спорта, не за дрогата и за нещо друго. Това ми беше въпрос, подсказан от 4-5 наши съграждани от нашия квартал.

            Славов – Обръщам се първо към г-н Канев, защото той първи взе думата. Г-н Канев, да бяхте вкарали едно предложение поне дори и за това, щяхме да бъдем щастливи всички. Още повече и имайки предвид, че проекта за тази спортна площадка, се прави от дъщерята на Вашия добър приятел инж. Александър Петров, Росица Петрова. След като архитектите оптимизираха целия проект, се оказа, че дори стойността е по-малка под 200 хил. лв., около 185 хил. лв., така че нашето съфинансиране ще е около 92-93 хил. лв., а няма да е толкова. От момента на внасяне до сега по конкретизацията излизат тези числа. Не смея да ги впишем, защото до последно не е ясно какво ще бъде. Държа изрично да кажа, че тази спортна площадка е в другия край на к-с „Гр. Игнатиев” и сигурно има 1 км от там, където живея. Тази спортна площадка ще обслужва минимум шест блока, което прави няколко хиляди човека. И тази спортна площадка ще се изгражда на терена и на мястото на съществувала преди това спортна площадка, от която всичко е разграбено и е останал само спомен от някакво асфалтово покритие. Така че, нито сумата е голяма, нито мястото е избрано случайно. А за другите квартали, така както и каза г-н Чолаков, има ли възможност администрацията ще внесе предложение. Но тук основния критерий е броя ползватели. На това място, при отреден терен за спортна площадка, при съществувала преди това такава, ще се ползва не само от живущите в к-с „Гр. Игнатиев”, ще се ползва и от живущите в к-с „Диана” и к-с „Хале”.

            Ганев – Вярно е, че няма нищо по-хубаво от това човек да спортува. Преди да преминем към гласуване на тази точка, относно облага на децата, тук спорихме 2 часа за едни 60 хил. лв., тъй като нямаше от къде да се вземат и т.н. В един момент се намери от къде да се вземат. Относно тази площадка, тя не може да се мери по размерите и считам, че не може да струва толкова пари, колкото е площадката в к-с „Бенковски”. Само ще ви дам един пример. За поддръжка на пътищата, за кърпенето на дупки даваме 250 хил. лв., за една площадка тук ще дадем пак толкова. Считам, че не е редно.

            Стефанов – Само ще ви задам един въпрос, да направим консултация, понеже кмета го няма. Той каза, че е паднала сумата. Във 2 точка, обаче пише „приема финансово участие на общината до 120 хил. лв.”. Значи, ако е паднала сумата, не е ли редно да я намалим? Не, добре.

            Стефанов – Правя процедурно предложените за гласуване анблок.

Гласували      за – 27            против – 1                 въздържали се – няма

Приема се.

Стефанов – Подлагам на гласуване  предложението на вносителя анблок.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Гласували      за - 28                         против – 2                 въздържали се  – 2

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

         1. Дава съгласие Община Ямбол да кандидатства по Проект "Красива България" за 2011 год., Мярка 01 „Подобряване на градската среда", с проектно предложение: „Ремонт и реконструкция на спортна площадка в ж. к. „ Граф Игнатиев " в гр. Ямбол ".

         2. Приема финансовото участие на общината в размер до 120 000 лева да бъде осигурено от собствени средства, съгласно договора по процедурата.

         3. Задължава кмета да предвиди с Проекто - бюджета за 2011 г. максимално възможните средства за обезпечаване на необходимите средства за реализиране на дейностите по проекта, с който се кандидатства по проект "Красива България". Мярка 01 „Подобряване на градската среда", проектно предложение: „Ремонт и реконструкция на спортна площадка в ж.к. „Граф Игнатиев".

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно определяне на концесионер за предоставяне на концесия за управление и поддържане на спирките на масовия градски транспорт.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя няма допълнения по приложения материал.

ПК приемат предложението.

Стефанов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения.

Банков – Г-це Симеонова, Вие като не гласувате мислите, че и ние не гласуваме. Гласуваме, извинявайте. Ние сме тука да работим. И моето процедурно предложение е да я гласуваме анблок. Виждам, че много подробно са дадени и при единия, и ако той се откаже и при втория.

Стефанов – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Банков за гласуване анблок.

Гласували         за – 32           против – няма         въздържали се – няма

Приема се.

Стефанов – Подлагам на гласуване предложението на вносителя анблок.

Приложена е разпечатка с поименния вот.         

Гласували      за - 33                         против - няма                        въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

        

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 58, ал. 2, т. 1 и чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от Закона за концесиите /ЗК/ и чл. 87 и чл. 88, ал. 1 и ал. 2 от ППЗК:

 

            І. Определя „ТЕЛЕИНФОЦЕНТЪР” ЕООД – гр. Бургас, ЕИК 201297791, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Батак” № 15, представлявано от Силвия Петрова Баева – в качеството си на управител и едноличен собственик за концесионер на концесия за услуга върху недвижими имоти - публична общинска собственост, представляващи части от тротоарно пространство и площи в обхвата на общинските пътища, върху които съгласно одобрена схема на Община Ямбол е предвидено поставянето на елементи на градското обзавеждане, по смисъла на чл. 56, ал. 1 от ЗУТ – спирки по линиите на масовия градски транспорт,  съгласно таблица № 1А.

            1. В съответствие с резултатите от проведената открита процедура основните елементи на концесията се конкретизират, както следва:

            1.1. Основен предмет на концесията:

Концесия за услуга - управление и поддържане, включително извършване на частични строителни и монтажни работи по изграждане и ремонт на спирки на масовия градски транспорт на гр. Ямбол, съгласно таблица № 1А, върху части от имоти – публична общинска собственост на Община Ямбол, представляващи елементи на градско обзавеждане, по смисъла на чл. 56, ал. 1 от ЗУТ, с цел задоволяване обществените потребности от спирки по линиите на масовия градски транспорт, съгласно одобрената схема, с предоставяне на право на извършване на рекламна и търговска дейност върху тези обекти, както и изграждане на инфраструктурата, необходима за обслужване експлоатацията на обекта на концесията, ремонт, подмяна и поддържане на съществуващи спирки по линиите на масовия градски транспорт, разположени в обхвата на пътна мрежа.

            1.2. Размер, срокове и ред за извършване на концесионно плащане.

            1.2.1. При подписване на настоящия договор концесионера извършва към концедента еднократно концесионно плащане в размер на едно годишно концесионно плащане в лева, по банкова сметка на община Ямбол.

            1.2.2. През първата и втората година концесионера извършва плащане към концедента в размер по 14 400 лева.

            1.2.3. От третата година концесионера извършва плащане към концедента в размер по 4 800 лева.

            1.2.4. Концесионното плащане се извършва на две равни вноски:

- първата до 15 юли на текущата година и

- втората до 15 януари на следващата година, след приспадане на първата вноска.

            1.2.5. Размерът на годишното концесионно плащане след втората година се променя, съобразно годишния инфлационен индекс, обявен от Националния статистически институт, като размерът на годишното концесионно плащане за съответната година не може да бъде по-нисък от този за предходната година.

 

            1.3. Вид, размер и срокове за изпълнение на задълженията за инвестиции.

            1.3.1. Да извърши инвестиции в обекта на концесията, общо в размер на 1 950 740 лева;

            1.3.2. Да извърши инвестициите в обекта на концесията по видове, съгласно одобрени проекти за дизайн и оборудване, включващо спиркови указатели, информационно табло, пейка и кошчета за отпадъци, типология и пространствено разположение и съгласно предварително одобрен график; да изгради спирковите заслони, павилионите за печатни издания и пакетирани стоки и рекламни касети, по смисъла на чл. 57 от ЗУТ, в съответствие с техническите изисквания, посочени в концесионните анализи.

            1.3.3. Да извърши първоначалните инвестиции в обекта на концесията в размер на 1 480 740 лева в 16 месечен срок, считано от датата на подписване на настоящия договор.

            1.3.4. Да извърши последващи инвестиции в обекта на концесия след петата година от действие на договора в размер на 470 000 лева.

            1.3.5. Да представи на концедента доклад за извършване на първоначалните инвестиции в обекта на концесията, в срок до 30 дни след изтичане на крайния срок по т. X.3. от концесионния договор.

            1.3.6. Да представи график за извършване на последващите инвестиции в едномесечен срок след изтичане петата година от действието на договора.

            2. Определя срок от два месеца за сключване на концесионния договор в съответствие с чл. 62 от ЗК.

            3. Определя Кмета на Общината за орган, който:

            3.1. Да сключи концесионния договор.

            3.2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с изпълнението на договора, с изключение на тези по прекратяването му.

            3.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.

            4. Концесионният договор се сключва при условията на това решение, решение по т. 3 от Тридесет и пето заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 20.08.2010 г. и направената от "ТЕЛЕИНФОЦЕНТЪР" ЕООД – гр. Бургас оферта за участие в откритата процедура.

            5. Концесионният договор влиза в сила от датата на подписването му, съгласно чл. 62 от ЗК.

 

            ІІ. На основание чл. 59, ал. 2 от ЗК ако класираният на първо място участник не сключи концесионния договор в определения срок, Общински съвет – Ямбол определя „НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ” АД – гр. София, ЕИК 175239360, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, бул. „Цариградско шосе” № 113А, представлявано от – Владимир Колев Гергински – в качеството му на изпълнителен директор за концесионер на концесия за услуга върху недвижими имоти - публична общинска собственост, представляващи части от тротоарно пространство и площи в обхвата на общинските пътища, върху които съгласно одобрена схема на Община Ямбол е предвидено поставянето на елементи на градското обзавеждане, по смисъла на чл. 56, ал. 1 от ЗУТ – спирки по линиите на масовия градски транспорт,  съгласно таблица № 1А.

            1. В съответствие с резултатите от проведената открита процедура основните елементи на концесията се конкретизират, както следва:

            1.1. Основен предмет на концесията:

Концесия за услуга - управление и поддържане, включително извършване на частични строителни и монтажни работи по изграждане и ремонт на спирки на масовия градски транспорт на гр. Ямбол, съгласно таблица № 1А, върху части от имоти – публична общинска собственост на Община Ямбол, представляващи елементи на градско обзавеждане, по смисъла на чл. 56, ал. 1 от ЗУТ, с цел задоволяване обществените потребности от спирки по линиите на масовия градски транспорт, съгласно одобрената схема, с предоставяне на право на извършване на рекламна и търговска дейност върху тези обекти, както и изграждане на инфраструктурата, необходима за обслужване експлоатацията на обекта на концесията, ремонт, подмяна и поддържане на съществуващи спирки по линиите на масовия градски транспорт, разположени в обхвата на пътна мрежа.

            1.2. Размер, срокове и ред за извършване на концесионно плащане.

            1.2.1. При подписване на настоящия договор концесионера извършва към концедента еднократно концесионно плащане в размер на едно годишно концесионно плащане в лева, по банкова сметка на община Ямбол.

            1.2.2. През първата и втората година концесионера извършва плащане към концедента в размер по 1 200 лева.

            1.2.3. От третата година концесионера извършва плащане към концедента в размер по 5 000 лева.

            1.2.4. Концесионното плащане се извършва на две равни вноски:

- първата до 15 юли на текущата година и

- втората до 15 януари на следващата година, след приспадане на първата вноска.

            1.2.5. Размерът на годишното концесионно плащане след втората година се променя, съобразно годишния инфлационен индекс, обявен от Националния статистически институт, като размерът на годишното концесионно плащане за съответната година не може да бъде по-нисък от този за предходната година.

            1.3. Вид, размер и срокове за изпълнение на задълженията за инвестиции.

            1.3.1. Да извърши инвестиции в обекта на концесията, общо в размер на 936 000 лева;

            1.3.2. Да извърши инвестициите в обекта на концесията по видове, съгласно одобрени проекти за дизайн и оборудване, включващо спиркови указатели, информационно табло, пейка и кошчета за отпадъци, типология и пространствено разположение и съгласно предварително одобрен график; да изгради спирковите заслони, павилионите за печатни издания и пакетирани стоки и рекламни касети, по смисъла на чл. 57 от ЗУТ, в съответствие с техническите изисквания, посочени в концесионните анализи.

            1.3.3. Да извърши първоначалните инвестиции в обекта на концесията в размер на 660 000 лева в 18 месечен срок, считано от датата на подписване на настоящия договор.

            1.3.4. Да извърши последващи инвестиции в обекта на концесия след петата година от действие на договора в размер на 276 000 лева.

            1.3.5. Да представи на концедента доклад за извършване на първоначалните инвестиции в обекта на концесията, в срок до 30 дни след изтичане на крайния срок по т. X.3. от концесионния договор.

            1.3.6. Да представи график за извършване на последващите инвестиции в едномесечен срок след изтичане петата година от действието на договора.

            2. Определя срок от два месеца за сключване на концесионния договор в съответствие с чл. 62 от ЗК.

            3. Определя Кмета на Общината за орган, който:

            3.1. Да сключи концесионния договор.

            3.2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с изпълнението на договора, с изключение на тези по прекратяването му.

            3.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.

            4. Концесионният договор се сключва при условията на това решение, решение по т. 3 от Тридесет и пето заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 20.08.2010 г. и направената от „НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ” АД – гр. София оферта за участие в откритата процедура.

            5. Концесионният договор влиза в сила от датата на подписването му, съгласно чл. 62 от ЗК.

           

            III. Настоящото решение подлежи на обжалване, съгласно Глава единадесета от ЗК.

         ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на безвъзмездно право на ползване на помещение на читалище "Диана" Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

         Вносителя няма допълнения по приложения материал.

ПК приемат предложението.

Стефанов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения. Няма желаещи.

            Стефанов – Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Гласували         за – 30         против – няма                въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот?

Банков – За протокола, гласувах „ЗА”.

Приема се.

        

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост предоставя безвъзмездно право на ползване върху помещения с площ 56 кв.м., представляващи част от І етаж в имот частна общинска собственост, находящ се на ул."Йордан Йовков" № 34, гр. Ямбол, актуван с  АОС № 216/ 19.04.2001 г. и представляващ сграда с идентификатор 87374.537.29.4 по кадастралната карта на гр. Ямбол , за срок от 3 ( три) години, считано от 01.01.2011 г.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Доклад на Временната комисия към Общински съвет - Ямбол за разглеждане действията на Кмета на община Ямбол по предварителното проучване и разпореждане за събарянето на бл.20 в к-с „Райна княгиня".

ВНОСИТЕЛ: ВК

__________________________________________________________________________________

        

         Вносителя представи предложението по приложения материал.

            Стефанов – Има ли проект за решение към доклада?

Ненчев – Проект за решение няма. Доклада е за информация.

Стефанов – Приема доклада на временната комисия.

Ненчев – Да.

Костов – Уважаеми колеги. Аз имам няколко въпроса по доклада. Тъй като временната комисия е избрана за разглеждане действията на кмета на община Ямбол, предварително проучване и разпореждане за събарянето на блок 20 от 5 членен състав. Това което видяхме като констатации не визира това, за което е събрана комисията. Аз искам да задам няколко въпроса, които са свързани с констатации от комисията и да попитам дали комисията стои твърдо зад тези констатации. Защото докато на първия доклад, който беше за „Комуналуниверс”. Все пак го бяха правили хора не професионалисти, тук върху него са работили професионалисти. И искам да знам действително те стоят ли зад тези свои думи. Комисията като цяло си мисля, че не признава факта, че блока е бил опасен. Ще ви зачета някои от техните констатации. Изводите не съответстват на формулировката на чл. 195, ал. 6  от ЗУТ, защото, след като изобщо няма ВиК, ел. и ОВ инсталации, няма как да са станали опасни за здравето и живота на гражданите. Да са негодни за използване, да създават условия за възникване на пожар или да са вредни в санитарно отношение, вероятно ще е това. Още една, още по-скандална констатация. Със сигурност обаче премахването на фасадните и разпределителните панели, настилки и парапети по балконите, намалява товарите и в този смисъл повишава сигурността на сградата от земетръс...Какво означава ли? Трябва да си махнем всичките стени и да съборим сградите, за да ограничим тотално опасността от земетръс. Въпреки, че в констатациите са направени следните забележки, още на комисията. Има панели, които се крепят на арматурно желязо, връзките в повечето случаи са открити, а ако е останала метална част е силно корозирала. В мокрите помещения липсват метални връзки, а където са останали са силно корозирали. Това е за самия блок...Визира се и междуведомствената среща, констатацията е следната: „Участниците се съпротивляват успешно, като упорито настояват за комплексен подход. Тази среща е пример за това как манипулативната технология на кмета и администрацията, включително и представители на част от звената не сработват за външни лица.” А сега ще ви прочета какво са казали част от външните лица. Румен Сечков – разумният вариант е ОбС да вземе решение, което ще бъде абсолютно законно, защото нямате правоотношения с тези хора. Извеждате тези хора и блока се бута, като всеки се спасява по единично. Неда Бъчварова – подобно изказване за имайки вече ограничение да са регистрирани не повече от 4 или 5 семейства на един адрес. Милен Миланов – временните мерки не са препоръчителни. Комисията обаче малко по рано е написала следното. От мандата на Кирил Тодоров завърши с 6.5 млн. остатък, преходен остатък. Аз мисля, че годината свършва с преходен остатък, но щом сте решили, че е мандата. Защо тези 6 млн. оставени от Кирил Тодоров, не бяха ползвани за решаване на проблема с блок 20. Аз  мисля, че точно тази ведомствена комисия е казала, че  временните мерки не са препоръчителни. Защото едно саниране на този блок е временна мярка. Точно след една година този блок ще бъде пак в същото състояние. Както и г-н  Канев още тогава беше казал, че подобна ще бъде съдбата и на детската градина, където се помещаваше и поликлиниката „Хипократ”, ако не се лъжа. Има и още констатации включително от д-р Чорбаджийски, който казва че всички епидемии, които са възникнали на територията на град Ямбол, вкл. и последната от морбили, това е още 2008 г., са започнали от живеещите в блок 20. Така че моя въпрос е можем ли да се доверим на доклада на тази комисия изобщо и до каква степен той е точен. Защото считам, че събарянето на блок 20 беше в един момент. Тъй като, според мен събарянето на блок 20, никога не е седял въпроса дали ще бъде съборен, а по точно кога ще бъде съборен. Казах ли го благодаря, напомнихте ми. Дали да изчака, дали е трябвало да се изчака, да станат непоправими проблеми или още при тази създала се ситуация да се вземат адекватни решения, така като са били взети. Още една констатация и не виждам как тази констатация може да я направи такава комисия. И не считам, че това нещо в този му вариант трябва да влиза изобщо в прокуратурата. Ще го зачета ако трябва 2 пъти. Каньо Канев е усетил че с действията си и бездействията си служителите на СПООР и полицията са подстрекавали вандалщината. Има направени интервюта ........със скоби Диана Бончева, то има филми и на Карбовски и на други по сериозни медии, но тука цитираме Диана Бончева, цигани, които са казали че са били подтиквани да рушат, не полицията, спори полицията са подстрекавали вандалщината, та затова ако искате г-н Канев, предложих още веднъж да Ви го прочета, защото аз го прочетох три пъти за да го асимилирам, дали правилно виждам. Ако това е така, може би падането на детето се получава логично продължение на нагнетяване на ескалацията. Ако се окаже вярно интересно кой е имал интерес от това и каква е тази цел, която изисква подобни действия. Добре е да се изиска записа от разговора на 112. Ако трябва пак ще ви го прочета, но дотук се вменява една вина на държавни органи, на общински органи за този инцидент. Така че, въпросите ми са: стои ли комисията зад тези си констатации и да като констатацията например, че трябва да си съборим стените и парапетите на балконите, за да намалим товара и с това да си повишим сигурността на жилищата или не.

Ненчев – Оставам с убеждението че г-н Костов не се е запознал достатъчно добре с материалите. Аз съм ги чел да. Заедно с материалите, записано е, представен е един компактдиск, в който са включени интервютата на Диана Бончева, така че можете да ги чуете. В тях изрично се говори. Сега за автентичността на тези интервюта или за достоверността, но там изрично се говори, че полицията е подстрекавала. Това го казват циганите в деня, в които става разрушаването. Продължавам отзад напред. Д-р Чорбаджийски в писмото си наистина казва, че заразите започват от блок 20. Към неговото писмо обаче има и приложения, които показват заболяемостта по предполагам двадесетина болести. Няма такова нещо за блок 20. Средната заболеваемост е еднаква навсякъде. Ако се вземат тези данни и аз съм ги цитирал, те са цитирани в самия доклад. Връщам още назад. Има носещи и неносещи елементи в конструкцията. Ако например всеки от вас премахне тухлите си четворки, сградата ще стане по устойчива на земетръс. Значи тъй като съм автор на номенклатурата и един от тези, които са прегазели конкретния блок към терена, заедно с още няколко човека, съм запознат. И знам, че тези панели са неносещи, те така се казват неносещи фасадни панели. Нямат връзка със земетръса, може да ги махнеш, както махането на разпределителните стени, както махането на парапетите, намаляват натоварванията, но това са теми които смятам, че не са, те са тясно професионални. Даже премахването на хората от сградата, също води до намаляване на теглото, а това е в линейна зависимост, по отношение на земетръса. А по отношение на цитирането на чл. 195, блока във всичките комисии, по всички констатации, всичко което е направено в крайна сметка не довежда до извода, че блокът е самосрутващ се. Чл. 195 изисква да бъде цитиран точно, той не касае инсталациите. А пределно ясно е че там, където няма електрически кабели и където няма ток, няма как дори да се порежеш дори на кабела, камо ли да те удари тока. Така че в това отношение блока не е бил опасен. Премахването на водопроводната инсталация също не води до опасност. Има опасност от друга гл. т. хигиенна, санитарна, от други неща. Но ако ще от психологична гл. т., но не и от гл. т. на конструкцията на блока. Ако на някой въпрос не съм отговорил, от тези които зададе г-н Костов, ако може да ми каже, ако не приключвам.

Костов – Г-н Председател на комисията, считам че е наивно вашето мнение, че жителите на блок 20 са събаряли преградни стени тухлени, а не носещи стоманобетонни стени, в които има метал. Ако считате, че те са правили това, са го правили от любов към спорта, така просто да се събарят стените, уверявам ви, че не е така. Събаряните стени са тези, в които има най-много метал, защото те са най-доходни, а това са носещите стени. В същия този ЗУТ  има описано какво представлява жилище и вероятно вашето предложение беше отново да се казва, реставрира, не това не е саниране, това е реставриране на блока. Да се прокарат всички медни проводници, всички метални асансьори, двигатели, алуминиева дограма може би, за да направим един капан за следващия мандат на ГЕРБ, тъй като тези консумативи за тези хора отново ще бъдат свалени и след 1 година проблема ще бъде пак същия.

Канев – Много сте го чели, нищо не сте разбрали. Най-много метал има в основите. В носещите стени мисля че на кв. м. има около 20 кг. желязо, ама питайте кмета той е по железата. Така в блок 20 няма разрушена нито една носеща стена, има разрушени фасадни стени, по простата причина, че те много лесно се разрушават. Иначе, ако вземеш да разрушиш една преградна стена, малко по-трудно ще видиш доста сериозен зор. Между другото трябва да ви кажа, че така систематично се води до събарянето на блок 20. Моето обяснение е така, че общо взето кмета има интерес към металите и към фракциите. И то си проличава от начина, по който е направен договора, ако сте му обръщали внимание. Там никъде не е записано, че фракциите трябва да бъдат дадени на фирмата изпълнител. Ние плащаме за събаряне, за услугата, която се прави. И в този смисъл на думата, фракциите, както и желязото, мисля от 400 тона е съсобственост на общината. В случая съсобственост на фирмата, която събаря блока, извършва услугата и на кмета разбира се. Защото такива дарения, извинявайте, ние не сме толкова наивни да ги правим, да се правят такива дарения без да има възмездие. Така че, аз искам да ви кажа следното. По отношение на вашите съмнения, за записите, които са направени от журналистката Диана Бончева. Ами наистина бяхме там, аз много често ходех там, не е тайна, попитах полицаите които са, както и служителите на СПООР, защо не се намесвате при събарянето на общинска собственост. Техния отговор беше защото ни е наредено да не се намесваме. Кой може да им нареди според вас. Там стояха 5-6 полицейски коли и още толкова от нашата организация СПООР. Съвсем безучастно хората си разбиваха фасадните панели и им беше казано, каквото могат да вземат, да си го вземат, да опразват блока и да заминават. В блок 20 ние имахме един невероятен шанс със средства по тези програмите за ромската общност той да бъде наистина саниран. Нашия проблем както за 20, за 18 и 19 блок е, че ние не ги стопанисваме. В края на краищата съдбата на 19 блок сега е същата и какво вие предлагате да отидем и него ли да го съборим. Значи ние имаме механизми, плащаме на общинска полиция, не да разнася колети и пратки на кмета, ами просто да си вършат една такава работа, която вярно че не е. Има и други начини да го стопанисваме. Дава се на фирми и те следят за този ред и тези хора са данъкоплатци. Всъщност ние отговаряме за реда. 145 от тези апартаменти са собственост на община Ямбол. Как така с лека ръка те се събарят, тази жилищна сграда. Аз искам да ви насоча вниманието върху следното. Приемам вашата теза, че имало някаква опасност за живущите. След като ги изкарахме от блока, защо не вкарахме една комисия наистина компетентна. Обърнете внимание на комисията, с изключение на доц. Паничков, всички са подчинени на кмета. Там няма друг конструктор и ако проследите разпита на доц. Паничков в Апелативния съд, той казва че е влязъл на ІІ етаж в една стая. Това не е обследване. Тази комисия съвсем нагласено изпълнява една поръчка за кмета, да могат да си приберат там фракциите да ги продадат и желязо и така нататък. И аз мисля, че със събарянето на блок 20 се роди един много голям проблем. Проблема е с хората, които така или иначе, съдът ще ни принуди да ги обезвъзмездим. Втория проблем е, че те сега в момента населяват там най-различни места около реката и вижте сега не може да се гаврим с тази част от населението, ако не единствено че сме по умни от тях. Няма защо примерно да вършим едни безкрайно по-глупави неща от това, а действително ще упражняваме някакъв ред в махалата, както във всички останали квартали. Тези които са под наем си плащат наема, тези които го рушат ще си плащат. Ама не може да изхвърлите деца на по една година и да живеят така в разни палаткови лагери и на вас да ви е удобно така да ги гледате. Така че в името на човещината ние трябва доста да се замислим и целия този скандал около блок 20 ще видите, че има едни много неприятни последици, както за община Ямбол, защото в края на краищата, ние ще натоварим данъкоплатците. Оценката на щетата без тези 145 жилища е 2 300 хил. лв., доколкото ми е известно. А с тези общински жилища тя ще нарасне някъде на 6 млн. лв. Приблизителни цифри ви казвам и замислете се върху нещо друго. В циганския квартал има 3 законни постройки, едната вече я няма. Ако в смисъл е имало някаква опасност от хигиенна гл. т. каквито са съмненията, изказани тук, тогава би следвало целия квартал да мине един булдозер и да го събори. Там хигиената е на изключително ниско ниво. Въпросът е как да накараме тези хора да живеят като нас и това е бъдещето ни. Ние няма как да ги изселим от град Ямбол, те са жители на града ни. Защо вие не ги изселихте и нямахте такова отношение, когато тези хора трябваше да гласуват за вас. Погледнете избирателните списъци. 85 % от всички са гласували за вас. Тогава вие ги залъгвахте по всякакъв начин. Коректно ли е от ваша страна. А когато ви потрябва желязо и фракции хайде сега да ги съборим. Внасям един проект за решение: на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА ОбС – Ямбол реши: Приема за информация доклада на временната комисия и възлага на председателя на ОбС – Ямбол да го изпрати в Окръжна прокуратура – Ямбол за проверка на посочените факти.

Николов – Слушах доста дълго време тук приказките и дискусиите, които се водеха между съответните колеги. И си мисля до кога ще продължава този популизъм и тази партийна история, която се чудехме и се мъчим циганите да бъдат приобщени ту към едните, ту към другите. И до кога ще се правят тези партийни дивиденти. Всичките тук много добре знаем, всички които сме тук, ако си сложим ръката на сърцето и всички тези мислещи в града знаем, че блок 20 беше най-голямата язва. Защо тук се правим на какви ли не, защо е съборен блок 20. Сега, ако трябва да говорим дали законосъобразно е съборен, къде са отишли споменатите там железа и т.н., аз не говоря за тях. Аз ще говоря само за едно единствено нещо. Първото което е блок 20, всичките го знаем, че беше като Бейрут и т.н. Аз лично от 5-6 години го следя това нещо и съм подал материали на BBС, на CNN, на НВО, благодарение на които се направи цял филм. След това знаете предаването на Карбовски. Защо приказваме тука глупости, че държавни жилища, т.е. общински жилища еди колко си били. Кой от нас тук или ще прати някой или ще отиде да живее. Значи не на поляната ами ще живеем в бетонни дупки. Защото то е точно това. Вие виждали ли сте, някой влизал ли е вътре да види за това нещо. Дайте да си сложим ръката на сърцето и да кажем, че това беше най-голямата язва и трябва да се събори този блок. Колко кмета минаха, колко заместник кмета минаха, през 1, 2, 3, всички си правиха един евтин популизъм, за да могат циганите да гласуват за тях. Никой не дръзна да го събори този блок. Нека да бъдем малко обективни. Аз не страдам от никакви партийни пристрастия, тъй като не съм никакъв партиен член, нито съм избран от групата на ГЕРБ. Както виждате достатъчно си трая и не се обаждам. Обаче идва някое време, когато чашата на търпението прелива. Дайте да седнем и да питаме всеки разумен гражданин, да почнем да ги броим, кой ще каже една хубава дума, че не, не трябваше да се събори блок 20. Нямам нищо напротив, търсете си всички законови основания, железа и т.н., но вътрешно в себе си всеки от нас е убеден, че този блок трябваше да бъде съборен. То нямаше друг избор за него. Не може да бъде така. Ние до къде стигнахме. Стигнахме до там, че бяхме известни в цяла България с един ............ блок, ами че те условията мога да ви кажа, че са почти равностойни, дали ще си на поляната или ще си в една бетонна дупка. И когато избите са пълни с фекалии, колко пъти сами бяхме свидетели, когато първия път стана разглеждането и разчистването на около блоковото пространство, колко тона боклук се изхвърляха. И всичките тук общински съветници ходехме там да го гледаме. И какво мислите, че после няма да продължи това, така ли.

Зафиров / реплика / – Колегата общински съветник направи много обстойно изказване. Аз не вярвам да има някой в този ОбС, който да не приветства решението за събарянето на блок 20. Но също така знам, че ОбС – Ямбол прие решение. Вижте какво сте гласували и какво решение взехте и дали това решение е спазено. Ако трябва да кажем едно добро нещо, което е свършил кмета за 3 годишния си мандат това ще е, че той събори блок 20. Обаче остава въпроса дали това, което се свърши е законосъобразно и дали в договора, който е подписан с фирмата, която събаря блок 20 е писано, че ние им подаряваме инертните материали и метала желязото и ги харизваме на една фирма. И ако направите една калкулация, а аз виждам, че в доклада сте я направили, ще видите, че сумата с която е ощетена общината и гражданите на Ямбол не е никак малка. Сега не знам как кмета ще обоснове тези суми, той сигурно ще излезе и ще го каже това нещо тук. Но преди няколко дни когато посланикът на Америка беше в България, така в Ямбол, национална политика какво да се прави и ме помоли да обиколя с него ромския квартал имаше въпроси, на които трябваше да се отговаря. Но искам да ви кажа, че този човек влезе във всяка една колиба на мястото където беше блок 20 и се запозна с всичките проблеми на този квартал. Доста бяха въпросите, които се задаваха. Поднесох поздравления от ОбС, от всички вас, защото нямаше друг кой да го посрещне и нямаше друг, който да обиколи с него ромския квартал. Ето сега Галина Симеонова каза, че на американския посланик не му отървало да извика някой. Вие можете ли да си представите. За протокола. Така искам да ви кажа. Тука г-н Николов каза много точно, аз направих филм и го разпространих в цял свят, НВО, навсякъде. Точно изказване. Значи цял свят видя нашата цигания. Сега обаче ще ви кажа нещо друго, което е много по-важно да го знаете, че докато тука някои се правят на мажоретки, на път са и следващите блокове, които са около блок 20 да се превърнат също в блок 20. Това означава една голяма безстопанственост на тези блокове, които са около блок 20, да не се превърнат в блок 20. Защото пак г-н Николов ще направи същия филм за тях и ще го прати. А дали трябваше да се събори блок 20, аз ще ви кажа какво е общественото мнение, защото за разлика от други хора аз се срещам с доста хора по цял ден. Общественото мнение е, че хората искаха този блок наистина да се премахне. Но преди да почне да се премахва един блок, трябваше първо тези хора, които го населяват дали имат адресна регистрация, дали нямат, да им се реши социалния проблем. Не да се изкарват на поляната и когато дойде посланикът на Америка да ставаме за смях на цял свят, даже оттатък океана. Защото мислите ли, че на един човек, който е посланик на Америка в България, не му е ясно за тази безстопанственост, която се върши. И как мислите той се почувства, когато дойде в България, когато дойде в Ямбол, когато стъпи в калните улици и когато хората в колибите му изкараха тенджерите с хляб надробени все едно ядат като прасета. Ей тука Илия Иванов може да каже за малцинствата. Да каже какво е отношението и как са хората, как се чувстват там. Знаете ли какво казаха хората, казаха следното нещо, единственият човек като християнин, който е дошъл и им е подал ръка и ни е донесъл хляб, нещо за ядене да ни помогне, е Георги Зафиров. Съжалявам че трябва да ви го кажа аз за себе си. Но го направих, за да може тези хора да почувстват малко топлината на уюта. Ние трябваше да им решим социалния проблем по един или друг начин. Тръгнали сме да строим социални центрове. Даваме по 5-6 млн. лв. за работи, а на хората едни палатки не им дадохме за да могат, оставих ме ги зимата навънка. Това е най-голямото кощунство, което можем да направим. Няма значение от коя политическа партия е човек. Дали е от АТАКА, дали е от ГЕРБ, дали от БСП. Но това, което ние направихме, тези малки деца, да стоят отвънка болни, боси, голи, да изкарват зимата, много е лесно един човек, когато е на висок пост в София да приказва колко им е лесно на хората и да бяга от проблема. Аз не се притеснявам да си накалям обувките и дрехите и да вляза и да се здрависам с тези хора и да вляза в къщите им. Обаче тук е момента, в който ние трябва да вземем важните решения. Затова ние подкрепихме едно такова предложение да започне процедурата по събаряне, но искахме това нещо да стане законосъобразно. И всеки един от вас, как се прибирам аз с тези 3 деца, когато отивам и виждам че моите деца са нахранени, а децата пред блок 20 гладуват. Милите ли че е много хубаво. Аз като се прибера и видя моите деца почвам да гледам другите деца. Събирам каквото има за да може да им се занесе на тези хора, за да могат да имат елементарните нужди  да си ги покрият. Може ли да има такава абдикация от управлението и ОА да не положи елементарни усилия за тези хора да им помогне, елементарно. Обаче тука да се върнем на „Комуналуниверс” и сега ще ми кажете, че с минерална вода сме мили улиците. Колко минерална вода ние закарахме на блок 20 на хората. Искате ли да ви кажа какво се целеше с това нещо. Нищо не закарахме на хората. Защото искахме те да се махнат, да се разселят. Къде да отидат тези хора г-н Славов, те нямаше къде да отидат. Аз единственото дами и господа общински съветници  единството е това което ни е дадено от бог. И когато става въпрос за един проблем, за една язва, за 20 блок, който бе премахнат и това се приветстваше от целия град, г-н Славов си направи големия ПР там, това е популисткото решение. Да събориш 20 блок, да подариш инертните материали, да подариш желязото. Аз мога да ви изкарам договора на фирмата, мога да ви го покажа това нещо, това е подарък. Никъде не пише в договора, че тези материали се подаряват. Стотици хиляди левове. В следващия момент се оказва, че други са популистите. Напротив човещината не е популизъм. Това че си близко до хората, че слизаш до тях не е популизъм. Популизъм е когато събаряш нещо, усвояваш желязото, инертните материали и си правиш ПР пред целия град, че си решил един проблем. Началото на решаването на проблема е  с решаването на друг проблем. Първо проблема трябваше да бъде решен от самите хора, да си направят събрание по самите входове, за да си мине по законния ред. Сега като тръгнем по съдебните процедури, да плащаме обезщетения на хората. И като тръгнат да се търсят тези железа и тези инертни материали какво ще правим, данъкоплатците на Ямбол отново ще плащат. Не сме закъснели да вземем мерки и да помогнем на тези хора. И аз призовавам всички вас като общински съветници. Призовавам ви всеки каквото може, с каквото може да помогне на тези хора да не ставаме за смях повече пред целия свят.

Костов / реплика / – Това беше една реплика, която много елегантно премина в изказване. Аз искам само на един пасаж да направя реплика на г-н Зафиров. Относно общото събрание, относно обезпечеността с палатки, с вода. Така е г-н Зафиров прав сте. Но когато става въпрос за бедствено положение, когато става въпрос за падащи панели, падащи деца, ние не можем да говорим, както го е написал аз виждам, че вие явно се уповавате на една част от констатациите на комисията. Показателно е признанието, че заповедта за обявяване на бедствено положение е била ресурсно необезпечена. Какво означава ресурсно необезпечена заповед за бедствено положение. Бедственото положение е факт и ние чакаме ресурсно да се обезпечим, това вече е прекалено. Падат панели, падат хора, но ние чакаме да се ресурсно обезпечим.

Ганев - Искам да оповестя едно нещо. Ако г-н Костов не е бил там по времето когато ставаше всичко това, аз бях. И всичко това, което каза моя колега Канев е абсолютно вярно. Падащи панели не е имало, имаше падащи тераси, но не и панели и всичко това ставаше под погледа, че тук се наруши законността. В едно интервю аз също подкрепих кмета но...Нали ви е ясно, че, ако кмета нямаше дела, този блок никога нямаше да го пипне. Това е цялата история и сега ние ще плащаме, защо. Не случайно Административния съд обяви заповедта за нищожна и от там тръгнаха всичките дела, които тепърва ще предстоят.

Зафиров / дуплика /– Г-н Костов виждам, че упражненията ви по реторика от тази трибуна дават своя резултат, ставате все по-добър. Но дали е бедствено положението или не е, можете да установите само, ако отидете на място. И ако видите как живеят хората там, тези малки деца голи и боси, а какво е мизерия ще разберете тогава ще видите тази гледка ще ви потресе и как ще се чувствате и ще разберете, че наистина положението е бедствено. И смятайте искам да ви кажа. Да дойде американския посланик в Ямбол, специално заради блок 20, това означава че това положение е наистина бедствено.

Бъчваров – На първия въпрос, който беше зададен, стои  ли комисията зад това което е написано искам да ви уверя че стоя, аз поне. Тази политика на ОА много ми напомня за позицията на Йосиф Сталин, който има една такава любима приказка, има човек има проблем, няма човек няма проблем. Това не е решаване на проблема на циганското население в град Ямбол г-н кмете, в никакъв случай. Нима с премахването на блока се реши нещо от проблема на циганите, абсолютни никак, нито на йота. Искам да ви кажа следното, въпреки че точно това население бяха най-ревностните избиратели на сегашното управление в град Ямбол. Сега искам да ви кажа няколко думи история, за да знаете как възникна този проблем. По застроителния план на първи градски район, който е проектиран от арх. Стойчо Велковски от ГЛАВ ПРОЕКТ СОФИЯ се предвиждаше изграждане на жилищни блокове. Този блок попада върху население с ромско население и той беше включен в програмата на Окръжния Народен Съвет, както и всички други блокове, които се изградиха в комплексите „Диана”, „Хале” и „Бенковски” и т.н., т.е. политиката на приобщаване на това население беше изграждане на условия еднакви на както живеят българите. В град Пловдив ако сте ходили в квартал „Столипино”, там има десетки блокове, които са населени с ромско  население. Естествено, точно така, но този блок е стигнал до това си състояние, защото има безстопанственост от собственика, преди всичко от общината, тъй като това са 145 общински жилища. Нима няма служба в ОА, която да поддържа или да следи за състоянието на жилищата. Нещо да е направено по този въпрос. Така вас ви няма г-це Симеонова, така че не ви слушам да. Е в момента на това заседание сега. Да точно така. Така или иначе този блок се направи една комисия по чл. 195, която послушно изпълни заръката на кмета да бъде обявен за самосрутващ се блока, само че той не е самосрутващ се. Един от конструкторите, които проектират такива блокове, каза и то подписано има цяла петиция от десетина конструктора, които са проектирали такива жилища, жилищни блокове, че това не е сграда на самосрутване. И когато тази комисия, заповедта на кмета излезе вследствие на тази комисия, тази заповед е отменена от Административния съд. Така че нея не я коментираме, тя е аут, няма я тази заповед. Единствения начин да се събори в такава ситуация блока беше да се обяви бедствено положение. Има един закон, ако сте така любопитни можете да го прочетете, в който се описва какво е бедствено положение, как се обявява, кой го обявява, какъв е реда и т.н., този закон комисията бяхме запознати много подробно с него. И тъй като ние не сме нито следователи, нито прокурори, за да преценим правилно ли е използвал кмета своите правомощия за обявяване на бедствено положение, тъй като то му е докладвано от един негов подчинен, от един служител от СПООР. Следователно ние за това предложихме накрая в заключението на комисията, че ще трябва да се отнесе този въпрос до компетентните органи и то да бъде до прокуратурата. Ако ние грешим прокурорите ще кажат така, кмета е невинен той няма вина. Защото има вина, тука има щета на общината в размер на млн. левове и на тези пари, които общината ще плати за обезщетяване на собствениците на 53 ли бяха тези частните жилища. А това не е малък въпрос в никакъв случай. Искам още веднъж да подчертая, ние не сме следователи, нито сме достатъчно компетентни, както се коментира на първия доклад на временната комисия. Ние сме съветници, ние гледаме интересите на общината и на жителите на този град. Как може за една щета, която е в размери на млн. левове да не се сезират съответните органи.

Хюсеинов – Г-н Канев, не знам защо взимате отношение по този въпрос, след като два пъти дойдохте в палатковия лагер и затова ли го говорите това нещо. Вие не се сблъсквате с ежедневните проблеми на тези хора. Защо не идвате всеки ден да видите тези хора, не само от 20 блок където са отвън, а населението, което обитава този квартал. Да видите дали или не от някакви си казани. Г-н Бъчваров каза преди малко, да видите ежедневното. Защо не направихте едно допитване по кварталите, ромския квартал, както вие го наричате циганската махала, дали тези хора са доволни от това събаряне на блок 20? Аз предварително благодаря на кмета, че ни отърва от тази язва. Благодаря, не се сърдя, че не съм ви поканил г-н Канев, не се сърдя. Просто е имал мъжествеността да събори този блок 20, че някой не можа да се внедри там, да си направи икономическите интереси, това не ни вълнува. Просто излезе един съвестен човек, които събори този бл. 20 и ни отърва от тази язва.

Иванов – Наистина и двете страни вероятно по-малко са прави. Но наистина въпроса тези хора ще се оправят след като беше съборен този 20 блок въпросът въобще не стои така. Въпросът  е комплексен и трябва да се погледне наистина с по-голяма сериозност по отношение на ромския проблем. Дали блок 20 е трябвало да се събори или не, аз от тази трибуна бях се изказал по следния начин: историята ще го покаже това нещо. Но по скоро аз мисля, че трябва да се обърне много сериозно внимание на блок 18 и блок 19, които също са на път да се превърнат като блок 20. Но въпросът за блок 19 ще стои толкова сериозен г-н Ганев, защото върху колектора, който е за отпадните води на блок 19, диагоналния колектор, върху този колектор са построени около 70 къщи г-н Ганев. Знаете ли го това. Нали беше направено за улица г-жо Хаджигеоргиева, по диагонал построено е. Ами така са преценили хората, защото населението в ромския квартал нараства, хората няма къде да си построяват жилища. Наистина г-н Канев към този въпрос трябва да подходите наистина сериозно, а не само така с пренебрежение да се отнасяте и да обиждате колегите. Наистина този блок е трябвало да се събори. Друг е въпросът че трябвало да се осигуряват по закон на хора, които имат право да им се осигуряват жилища такива оборотни.

Кескинов – Г-н Бъчваров започна с другаря Сталин. Аз искам да започна с другаря Ленин. И така искаш ли една работа да не се свърши, отложи я и назначи комисия, казал Владимир Илич. Тук през цялото време от едната страна се предлагат някакви комисии, някакви обследвания, а никой не казва, че хората, които забъркаха този проблем дори, след като много от тях и вече не са живи и направиха най-голямата тъпотия да се мъчат да приобщават циганите, да ги принуждават да водят един начин на живот, който им е неприсъщ. Ако са били толкова пригодливи към някакви условия още преди там около 2 000 години, нямало да ги изгонят от самата Индия, от където са тръгнали. Това е едно племе, което не подлежи на превъзпитание, което си държи на традициите, на нравите и на обичаите. То си е свикнало да пътува, да е на катуни и т.н. Ние вкарахме там голите цигани, събрахме всичките цигани от цялата област, че и от съседните области. Аз съм сигурен, че голяма част от тях нямаха и адресна регистрация и т.н. Това не е приют за безпризорни цигани от цяла югоизточна България, че и от Пазарджишко съм имал клиенти и от всякъде. Де къде се намери циганин се настанява в блок 20, 10 г-н Председател. Този блок ми е на сърцето от много години. Г-жа Николина Хаджигеоргиева преди малко си призна, защото аз помня, че и тя искаше да го събаря. Кирил Тодоров и той искаше да го събаря, кмета и той обеща да го събори. Слава богу събори го и ще влезе в историята на Ямбол. С друго влезе, не влезе със събарянето на блок 20 ще влезе и то с хубаво. Блок 20 трябваше да бъде съборен именно по този начин. Всички други обещаваха, изриваха боклука и нищо не ставаше. Ако го бяха гръмнали щеше да е по-хубаво, но това е тема на друг разговор. Не може някой тук да ми излизат много велики архитекти, конструктори и т.н., и да ми обясняват че върху 5 хил. кубика лайна има стабилна сграда и че тази сграда по някакъв начин може да се поправи. За разлика от тях, когато моята съпруга работеше в социални грижи, аз ходех при тях преди 6-7 години. Стъпалата бяха през едно през две, стъпала нямаше. Лайната бяха на всяко стъпало по много. Имаше 3 или 4 апартамента, които наистина бяха собственици, които вътре трябваше да се събуеш, за да влезеш и това бяха собственици. Аз влязох в един, казаха че имало още 2 – 3 апартамента. Така, но това бяха собственици. Не може един човек, които не е се пише за собственик, щото имаше около 50 собственика, да не си поддържа собствеността и да не носи отговорност за това. А всички останали, никои ама абсолютни никои от другите, които живееха в 145 общински апартамента нямаше валиден договор за наем. Къде ще им берат дерта. Ами я вижте колко бездомни българи има, ако трябва да се делим. Защо никой не им бере дерта на тях, къде ще отидат. Дошъл от майната си и после ще го осигуряваме, ще му осигурим и жилище, и храна, ми и деца да му осигурим и всичко да му осигурим. Този блок наистина трябваше да бъде съборен и то именно по един такъв начин. Всички други кой какво взел, кой каквото е, отделна тема, има си компетентни органи, те ще ги кажат. Но аз заставам твърдо зад кмета, евала, машала, че събори 20 блок.

Иванов / реплика /– Аз взимам думата за реплика към г-н Кескинов за следното. Значи в ромския квартал в Ямбол живеят над 10 хил. роми, цигани. Те са и избиратели, но не всички са избиратели, нали има и под 18-годишна възраст. Значи не можем да съдим от една шепа хора и всички да ги сложим под един знаменател, че всички са еднакви. Има цигани в Ямбол, които не са като тези които са в палатките в момента на палатките, които, да не са келяви. Има хора, които с години са се трудили с честен труд и са си построили там къщичките и продължават да си живеят, за това че не поставяйте всички цигани под един знаменател. Аз съм пример за това.

Ненчев – Само едно уточняване. Всички 1 100 – 200 човека са били с постоянен адрес блок 20. Само 112 човека са с постоянен адрес извън блок 20, ето това е едно уточнение. И другото, което искам да каже е, че теоретично в блока могат да се съберат не повече от 1 500 кубика лайна, тъй като сутерен има. Не трябва да проверим това перо, тъй като те са изнесени на и оттатък, защото сутерена има прозорци. Не може, защото има прозорци на сутерена и те биха текли на страни.

Стефанов – Правя процедурно предложение за прекратяване на изказванията.

Гласували         за – 34           против – няма         въздържали се – няма

Приема се.

Кескинов /дуплика/ – Илия Иванов не ме е разбрал правилно. Значи не съм поставил всичките цигани от махалата на едно място. Говорим за 20 блок така. Г-жа Николина Хаджигеоргиева, ако не се лъжа когато прекарваше улицата събори няколко къщи, които бяха  към реката, обаче това не реши проблема. Сега изникнаха три пъти повече къщи. Едната дори се запили и изгоря детето там нали, а така. Не може с полумерки. Там трябваше да се изрине всичко, но имали ли място, това племе се заселва.

Хаджигеоргиева – Този дебат трябваше да го водим когато вземахме решение. Ние между другото, много добре ме слушайте, за да не ме апострофирате и пак да излизам. Ние не сме взимали решение да съборим блок 20. Тогава аз ви говорих, но никой не слушаше. Има си ред и процедура. Цялата работа тук и сега говорим за или не. Блока го няма вече какво говорим дали е съборен или не е съборен. Този дебат е излишен и ние приехме да удължим времето да си свършим работата, а сега ходим да си говорим приказки които всички ги знаем. Сега за този блок може да се напише история. Въпросът беше комисията да установи технологично спазени ли са процедурите. Нещо друго, ами защо говорите сега. Илия Иванов тука ми задава въпрос защо имало построени по улица, която навремето ние направихме, защо ме питаш. Ще дадеш питане кой разрешава незаконното строителство във вашата махала, защото ако един българин си сложи гаража СПООР отива веднага. При вас не съм видяла някой. Вие влязохте и на ул. „Преслав” долу вече с незаконното строителство. И защо си затваряме очите, а за блок 20 трябвало да падне. Не коментирам дали трябва или не трябва. Беше времето когато говорихме тука. Никой не искаше да чуе. Мен ме вълнува процедурите дали са спазени. Искам да кажа тук дето се крият зад че бил опасен. Опасен блок аз съм спасявала. Когато колоните се пукат Димчо Ненчев ще каже в 4 часа сутринта на ул. „Арда” военния блок. 4 колони пропадат. И независимо от всичко ние лудите успяхме да влезем вътре и целия блок е запазен и всички жилища са по-здрави отколкото са другите. Тогава се създава когато пада. Има специалисти които ще кажат. Тъй като ние не сме компетентни много в правните въпроси, по тези конструктивните не се уважават конструкторите, които са в комисията и строителите, затова се направи тази хронология има си компетентни органи. Какво коментираме сега. Тя е свършила тази работа. За него може да се говори много. Моето мнение е, че ние не решихме никакъв проблем с блок 20. Аз да също съм искала, защото някой каза защо не го събори, но не съм се наемала по този начин. Ние искахме да решим въпроса на гражданите и арх. Бъчваров вече е разработил един комплекс да ги снемем долу със средства, които тогава се заговори че дават. Да им дадем да си направят колибите, защото те трябва да са долу на земята и след това да му решаваме съдбата на 20. Това е било наше мислене, криво право не е било. Нямахме време да го осъществим. И мисля, че не трябва да си губим времето, защото имаме още една точка, свършен е този факт. Нито и да казваме този е крив, този е прав, ние не сме органите, които ще кажат. За това комисията е направила хронология, има си предложение и моля аз исках да прекратим изказването.

Петков – Ще бъда кратък, няма да се разпростирам много, защото колегите много взеха думата. Аз също бях за събаряне на 20 блок, но трябваше да се предвидят и тези неща. Че тези хора, които излязоха от 20 блок, нали трябваше да се помисли за тях. Трябваше да се направи едно искане до Министерството на отбраната, до Гражданска защита, защото не се предвидиха тези неща, че тези хора ще останат долу. Да се направи едно искане до Гражданска защита, до Министерството на отбраната, да се осигурят някакви елементарни условия, някакви палатки. Факт ОА и кмета не го предвидиха. Мислеха, че като се събори блока всичко ще се пръсне и избяга. Едно на  ръка, че някои бягат и спели в къщите. Аз 2 пъти съм ходил в махлата с г-н Зафиров и хората живеят в действителност при някакви отвратителни условия, кучета, малки деца, кабели отвънка топят, печки, чудо. И от морална гледна точка, трябваше да се помисли, поне едни палатки трябваше да им се дадат на хората, да живеят. Едни палатки, едни походни легла там, шалтета да им се осигурят и това го няма.

Славов – Г-н Зафиров, неговото изказване започна, че идвайки г-н Уорлик  американският посланик, цял свят ни бил видял циганията. Аз мога да перифразирам неговите думи и да кажа, че днеска цял град ви гледа циганията тука в този ОбС. Гледах го, четох го този документ и съкратения и дългия вариант и да ви кажа искрено се радвам, че някой го е написал. Защото толкова много глупости събрани на едно място много от отдавна не бях виждал. Ама от всякакво естество. Много се радвам, че и това което тук се говореше ще се запише на протокола и след това ще може  да се чете от всички граждани. И ще започна от там. Г-н Зафиров толкова сълзлива история разказа тук, още няколко човека г-н Петков и още няколко други, къде бяхте, къде бяхте г-н Зафиров преди това. Къде бяха всичките други, които преди това обясняваха какво трябва, как трябва, защо трябва, включително и г-жа Хаджигеоргиева, с цялото уважение, защото когато човек търси начин да реши проблем и когато иска по скоро да реши проблем търси начин. Когато не иска да реши проблем търси оправдание, защо и как не може да го реши. Тези хора  и преди да се разруши 20 блок живееха в още по лоши условия, от тези които са на поляната. И никой да не си прави илюзията. Тези хора на поляната ще останат още няколко седмици, след това ще си тръгнат. Но всеки един от тях за разлика от вас, които само се упражнявате в риторика и пишете някакви, както каза г-н Костов нещо ама какво е то никой не знае. И се опитва някой да се прави на общественик и на гражданин. Когато имаше реален проблем с тези хора в този блок, никой от вас не посмя да стъпи. 2008 г. когато обявих на цялата държава, че има проблем защото за мен това е единственият начин да бъде решен, никой от вас, изключвам Илия Иванов, Юсеин Хюсеинов, още няколко човека които са постоянно с хората, защото те живеят там. Нито г-н Ненчев, който тука е основен автор на този доклад, нито г-н Бъчваров, нито който и да е друг. Спомням си, че ви заведох до там със автобус и със служебни коли, за да влезете, не и това не се случи, защото ще се оцапате или защото се погнусихте. И това не е било само тогава, това е от много години насам. Може би г-н Зафиров е влизал по време на избори, той е стар изборджия и знае този номер. И когато казахме избори, колко логично звучи, тези хора които гласуваха за вас вие ги бутнахте. Ама то това идва да потвърди нещо друго, че точно тези хора, които са гласували за нас, в момента за да се реши техния проблем, аз не съм се поколебал, да се махне този блок. И защото с пълното съзнание, че тези хора може би няма да гласуват за мене след това, но ще бъде решен един голям проблем както за махалата, така и за целия град. И много се радвам,  когато излиза г-н Зафиров и още други и казват на тези хора трябваше да им осигурим палатки, на тези хора трябваше да им направим това, онова, второ, трето, пето, храна да им носим, деца да им гледаме и т.н., ама г-н Зафиров те са така от десетки години. Има една друга група цигани от другата страна на реката, въжения мост където беше, които от много години, десетки години, си живеят без ток, без вода и всичко това им е нормалния бит и начин на живот. Отидете там и се упражнявайте, ама това е от десетки години. 2008 г. в началото, когато направихме голямото почистване и алармирах държавата, този проблем беше унаследен. Тука има съветници втори мандат, има кметове които са били по два мандата, има много други. Никой нищо не е направил. Всеки се крие зад това че няма начин, трябва да вземем решение, трябва там да се направи едно комплексче с къщички, пък да мислим държавата, да мислим еди кой си, не е така. Не е прав г-н Бъчваров когато каза че циганския проблем не бил решен. Ама той никои никога не е твърдял че това, нито пък аз най-малко, че това е решение на циганския проблем. Напротив, това е решение, за тази опасна сграда, а не решение на циганския проблем. Ние него тепърва го започваме и тепърва ще вървим. Тепърва искаме там да се разработи ПУП, тепърва правим заданието, и то в момента се изработва заданието и имаме стратегията какво и как да се случва. Много ми е интересно и твърдението, което г-н Канев, пък и Ненчев тук са написали и твърдяха по повод начина, по който е махнат блока. Не станаха ясни мотивите за събаряне на блока, чрез разрушаване, а не чрез демонтаж. И вие какво искате да кажете да го демонтираме и да си го сложим в центъра на града, като един спомен, какво е било и какво е имало. Или може би г-н Канев вие ще отидете да живеете там, или може би трябваше да викна всичките лайнярки от цялата държава да помпат тия 5 000 тона лайна, или може би да саниране блока нагоре, а лайната да седят долу. Което са пълни абсурди и всеки един от вас знае, че това са пълни абсурди. Всеки един от вас знае, че и законовата процедура е спазена. Тази заповед, която е паднала в съда няма нищо общо с тази, с която е съборен блока. И всеки един от вас знае, че тук става единствено и само дума за политика. И аз затова казвам, че се радвам, защото това което казахте, утре гражданите на Ямбол ще го четат. И много точно и ясно ще видят каква позиция кой защитава. Закона е спазен. Тези хора, апартамент по апартамент, независимо че никой от тях нямаше право да стои вътре са обиколени и са уведомени. Собствениците ако се броят за такива не са платили нито лев данък от както са станали собственици. Тези т.нар. апартаменти, или т. нар. блок който аз казах че е поражения към момента на събарянето, нямаше характеристиките на сграда. Както се отвори ЗУТ ще се види, той г-н Костов го цитира, ще се види какво трябва да има едно нещо за да бъде сграда. И тук да излиза някой да си прави упражнения. А да има едно нещо, което е  факт. Една група хора около г-н Ганев и други още през цялото време се опитваха да лъжат хората, че ще бъдат обезщетени, че ще  им се дадат едно 20-30 хил. лв. или че ще им дадат нови апартаменти. Няма такива неща и продължават да ги лъжат. На поляната от 2 хил. човека, когато дойде американския посланик имаше 45. Всички останали проблема им е решен. И сме го уважили всеки един като човек, като личност. Всеки един за разлика от вас, които ги слагате в общата маса и докато има боклук на който да се качвате и да кукуригате, за вас това е нещо хубаво. Обаче когато хората ги няма, когато тръгнете на решавате конкретния проблем, на конкретния човек, нещата стават конкретни, а не по принцип, не общи. Това което никой от вас не му стиска да направи. Да отидем и да занесем храна на хората, на кои хора г-н Зафиров, на тези които са разрушили блока, на тези които са разрушили общинска собственост и вие да им носите храна, палатки, носете им ги. За това казвам радвам се, че това остава написано и после града ще го чете. Тъй като една голяма част от нещата ги каза г-н Кескинов, за което искрено съм му благодарен и се радвам че все пак в този ОбС има още един човек, който има така мъжкото достойнство и смелост да излезе и да каже нещата с истинските им имена. Защото тука се нагледахме на много мъже, които обаче са само мъже в залата. Когато излязат навънка и когато трябва да решат нещо, или ако трябва да излязат и да защитят позиция, те вече не са мъже. Да за протокола да запишем, че е пълен безпорядък в залата. Г-н Председателя не взема никакво отношение. Г-н Зафиров си говори прав с г-жа Стефанова, другите също стоят прави и се вдига много шум. Така или иначе после ще се запише в протокола, защото тази сесия е ясно, че гарантирано ще бъде съдена. Това че много ви се ще този материал да влезе в прокуратура, добре ОК пускайте го. И много други ще пуснете. Аз нямам притеснения от това както много пъти съм го казвал, чакам само първия момент, в който ще бъдат върнати първите неща, ще  бъдат коригирани, защото така или иначе има все пак съд и съдебна система, която е извън Ямбол. Защото тука в Ямбол е ясно, че прокуратурата работи по ваша заявка и продължава, живи и здрави и вие и те. Но онова, което се случва нататък извън Ямбол, то вече не е подвластно и чакам само първия момент в който това ще се случи и съм ви обещал, че от там нататък онова, за което ще съдя всички тези които са тръгнали  и толкова много думи изсипаха отгоре ми, онова което ще даде съда ще отреди средствата със сигурност ще бъдат дарени или на общината да реши социален проблем. Можем тогава да помогнем и на  циганите, защото това вече е справедливо, да се вземе от някой и да се даде на друг.

Канев – От името на комисията правя следното предложение за решение – На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА ОбС Ямбол приема за информация доклада на временната комисия и възлага на председателя на ОбС да го изпрати в Окръжна прокуратура – Ямбол за проверка на посочените факти.

            Стефанов – Подлагам на гласуване направеното предложение.

Гласували      за – 17                        против – 8                             въздържали се – 5

Приема се.

 

            Костов – отр. вот – Знам, че не ви е приятно да ме виждате толкова често, но след като изгонихте председателя на нашата ГС се налага. Започнахте да си гласувате каквото ви харесва. Само ще зачета какъв е предмета на ВК (чете). Да бяхте направили една комисия за строителните отпадъци, а не в тази комисия да го правите. По-важно беше дали г-жа Симеонова е гласувала или не. На това базирам отрицателния си вот.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление на вещи - ЧОС на ОП "Комунални дейности" - автобус и лек автомобил.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Петков – Комисията приема предложението за предоставяне автомобили на ОП „Комунални дейности”. Притеснявам се само за лекия автомобил Ситроен, но това ще го проверя.

            Стефанов – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – 1

Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Стефанов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 31                        против – 1                             въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.12, ал.1 от Закона за общинската собственост предоставя безвъзмездно за управление на ОП  „Комунални дейности" вещи - частна общинска собственост /моторни превозни средства/, а именно:

1. Автобус „РАФ" - марка 2203, регистрационен № У1930ВВ, цвят „небесно син".

2. Лек автомобил - марка „СИТРОЕН ZХ - РЕФЛЕКС", регистрационен № У0547АН, цвят „сив металик".

3. Товарен автомобил - марка „Москвич ИЖ 2715", регистрационен номер У0543АН, цвят „кремав /син".

С предоставянето за управление на посочените моторни превозни средства на ОП „Комунални дейности", същите поемат и всички разходи свързани с поддръжката, ремонта и консумативното им обслужване.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Заявление от Р. Банков относно искане на поправки в протокол № 42 от 11-14.01.2011г.

 

__________________________________________________________________________________

 

            Стефанов – Тази точка е наистина прецедент в нашата работа. Имаме искане от г-н Банков за поправки в протокола. Не мога да поема риска аз да правя поправки в протокола, така че с моя резолюция го вкарах, така, че да можем да вземем решение всички ние. (чете заявление Р. Банков, по първото искане, приложено) Тука да Ви кажа аз лично съм раздвоен между чл.52.2 и чл.52.3. и Ви ги зачитам. (чете) Не, не е това, чл.51.2 за процедурата по отрицателния вот. Г-н Банков, заповядайте да обясните.

            Банков – Колеги, вижте колко интересно стана. Когато го правих в петък и го входирах бях раздвоен по какъв начин трябва да подходи, когото някой насилствено вземе думата, понеже ние нямаме квестори, нямаме практика в това да сваляме някой от трибуната. Дали това трябва да влезе в протокола или не? А пък днеска имаме много такива случаи. Кмета да си включва микрофона и да говори и да спори и т.н. Също не мога да разбера човек да е отстранен и стои, и да продължава да говори на тези, които се изказват, и още по-голямото нахалство да гласува. Вероятно, за да провали решенията. Може би на нас не ни е във възпитанието да правим това и до сега в опита ми няма такова нещо. Вие казвате мен са ме избрали, Вие не можете да ме гоните. Това го има в нашия правилник, не ви прекратяваме пълномощията, просто не участвате в това заседание. Когато сте отстранени нямате право да гласувате. Точно такива моменти са в моето заявление, първия, когато г-жа Симеонова насилствено излезе и направи отрицателен вот след гласуване по процедура. Няма такова нещо в нашия правилник, отрицателен вот се обяснява след гласуване по същество. Второто е на стр.8 отразена дуплика, а тя няма право на това, прави реплика преди това. По същия начин настояваше и взимаше думата по всяко време. В протокола ясно е написано, не говоря за съдържание, не е толкова важно дали ще съществуват или не изказванията й, те нямат никаква стойност, въпросът е принципен. И на стр.11 е отразено изказване на г-жа Симеонова като председател на ГС, това изказване е нарушение на правилника, защото с процедура са прекратени изказванията и сме в процедура на гласуване, чл.55, докато трае гласуването думата не дава на никой. Направи си в типичния стил изказване, както днес до отстраняването й. Аз искам и този текст да отпадне от протокола. Това ми са исканията. Днес взехме толкова почивки, за да може да въведем ред. Мисля, че трябва председателя да поеме инициатива да променим правилника, не да отнемем възможността за изказване на кмета или председателите на ГС и ПК, а в посока изказване веднъж при разглеждана точка. Веднага ще Ви дам пример с кмета, който става и говори едва ли не след всеки изказал се. Не си е позволявал никой от пр.ГС да говори няколко пъти по една точка. Когато гледах днес самостоятелното включване на микрофона на кмета и включването му в нашите дебати мисля, че бихме могли да въведем друг ред в системата. Като председателя на НС така и нашия председател да има възможност да изключва микрофоните. Зам. председатели по нашия правилник имат правата и задълженията да следят за реда, до някъде изпълняват ролята на квестори. Трябва да решим принципно, когато на някой не му е дадена думата и насилствено излиза да говори дали да влиза в протокола.

            Славов – Това пряко ме касае, искам да кажа няколко думи.

            Стефанов – Г-н Славов, това са наши вътрешни работи ...

            Славов - Правилника все още действа, може да ми е последното изказване, но трябва да Ви кажа и искам да влезе в протокола, че това, което правите в момента е поредното доказателство  за поетите ангажименти от настоящия председател избран и от реалния председател г-н Банков. Никой извън тези двамата не е виждал този протокол.

            Стефанов – Е, само Вие можете да имате формални и неформални лидери ...

            Славов – Никой, държа да се отчете, защото в съда това ще има значение. Г-н Стефанов е внесъл протокол в канцеларията на ОбС, подпечатал го е с входящ номер, след което го е изнесъл и го дал на г-н Банков. Нека някой от Вас, който го е виждал да стане и да каже. Този въпрос ме касае много пряко.

            Стефанов – Г-н Желев, заповядайте.

            Славов – Тъй като ме касае много пряко, държа и тая процедура, която вкарвате, да има възможност другите общински да я коментират. Няма как да я коментира, като никой нищо не е виждал. Много елементарно е и ако г-н Банков е такъв радетел да спазва някакъв ред тука и да отнема думата на кмета нека да стане и да каже – ние го взехме протокола, никой друг не го видя, а не да ни лъжат тука.

            Стефанов – Г-н Славов, моля Ви седнете си, лъжете достатъчно добре, аз лично Ви познавам колко добре можете да лъжете, така че ...

            Желев – Много изморен се чувствам днес, не защото имаме дълъг и тежък дневен ред, защото много излишни неща се казаха днес. Всяко действие си има противодействие и днес историята го показа. Днес много нарушавахме правилника, давахме излишни квалификации и т.н. Има много достойнства нашия правилник и много недостатъци. Едно от достойнствата му е, че е много демократичен и протокола отразява всичко казано тук. Това, което се предлага сега означава да дадем възможност на някой да прецени какво да влезе в протокола. Днеска погазвахме този правилник милион пъти и с квалификации, и с обиди и вземане на думата. Аз отначалото помислих, че нещо не е отразено. Трябва всичко да се описва, а има органи, които преценяват кое как е, несъстоятелно, неправомерно взето или по друг начин незаконосъобразно. - (Р. Банков излиза и показва как иска да вземе думата насилствено, пита - така харесва ли ви?) - Да, и това трябва да влезе в протока. Аз съм излязъл и съм говорил нещо и това трябва да влезе в протокола, прокуратурата ще прецени дали съм направил някакво закононарушение. В този смисъл г-н Банков, възраженията ми са абсолютно принципни. Не считам че е редно да се дава възможност на председателя или кой да е да променя нещо.

            Стефанов – На следващо заседание го обсъждаме дали да се промени.

            Желев – Трябва да има обявен протокол и да видя, че нещо не е отразено както трябва и да искам поправка. Протокола днеска е обявен до колкото разбирам. Предложението на г-н Банков касае нещо друго – някой да преценява кое да влезе в протокола и кое не. Аз смятам, че не трябва ние да прецизираме кое трябва и кое не. Има си органи, които казват това, което сте решили за правилно не е правилно, примерно.

            Банков – репл. - Г-н Желев, по принцип сте прав. До седемдневен срок съветниците могат да се запознаят. Аз лично съм се интересувал и съм се запознал. Едновременно с обявяването имам срок да се запозная и да искам поправки.

            Стефанов – Съветниците имат право в седемдневен срок от деня на заседанието да прегледат  протокола и да искат поправки, не от обявяването.

            Банков – Да, който срок съвпада с обявяването. Аз съм го прегледал и съм направил. Относно дали е правилно или не ще го решим. Прав сте за това че някой ще решава, но ако председателя е дал думата говори се и си влиза в протокола, обаче ако кмета си вземе думат и стане да говори едновременно с друг това ще влезе ли? От този микрофон се прави записа и това, което са говори тука влиза в протокола. Направил съм предложение като искате гласувайте против и толкова.

            Желев – дупл. - Аз няма да подкрепя това предложение, защото считам, че в някакъв смисъл то некоректно ни е поднесено. Г-н Стефанов, записано е в седемдневен срок от заседанието, в тридневен срок се изготвя протокола, но протокола става действащ, когато се изнесе долу. Има съдебна практика в ОЯ, губила е в съда за това, че не е доказала изнасяне на протокола. Има специална книга, където се подписват свидетели, че е изнесен. Смятам, че е некоректно поднесено, защото не са го видели всички съветници протокола. И е написано на следващото заседание. Г-н Банков, вероятно ще има и други колеги, които не са съгласни,  нека на следващото заседание го гледаме. В този смисъл за мен е рано. Когато го видят всички, тогава ще решаваме.

            Хаджигеоргиева – Предлагам да се прекратят изказванията и да се гласува.

            Стефанов – Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 27                        против – 2                             въздържали се – няма

Приема се.

            Зафиров – Понеже говорихте доста време за протокола, държа да отбележа, че от самото начало се правят скандали, за да може тази сесия да се обяви за нелегитимна, защото днес решихме един важен въпрос за такса смет и ще накърним много сериозни интереси. На някой му стиска обувката. За това тези изказвания от трибуната, подвиквания  и така нататък. Г-н Стефанов си гледа добре работата днес, всеки си каза мнението. Днес намалихме такса смет, не е редно да се говори, видите ли, как паднала такса смет преди време. Всеки си гледа добре работата, това исках да в кажа в края на заседанието.

            Костов – Мисля, че някой преди мен зачете този текст – съветниците имат право в седемдневен срок да прегледат протокола и да поискат поправки в него. Аз в петък от 5 без 5 до 5 и 15 бях пред канцеларията на ОбС. Много от Вас ме видяха. Тогава нямаше протокол там.

            Стефанов – Протокола от сряда стои на бюрото ми, защото трябваше от г-жа Хаджигеоргиева да се подпише и от мен.

            Костов – Аз смятам., че днес не се води добре заседанието. Председателя на нашата ГС беше отстранен. Вашата коалиция показва мускули успешно.

            Зафиров – Г-н Костов, в политиката като кажете нещо то се връща обратно, да знаете. Каква е тази коалиция? Аз коалиции не правя, г-н Костов. Когато подкрепяхме предложенията на кмета, включително и г-н Ганев, тогава коалиция нямаше. Сега има. Галине, ти живееш в този град, партиите идват и си отиват, децата ни ще се срещнат един ден, трябва да имаме очи да се гледаме, а не да се чудим дали мойте деца са от мен и твоите от теб, разбираш ли? Само туй ти казвам, запомни го. Щото аз знам мойте от кой са, разбираш ли ме какво искам да ти кажа. Няма камери, г-н Кмете, не е удобно да излезете пред жена си и да обяснявате, че децата не са от Вас. Тука е момента да му кажа на нашия красив кмет, той е красиво момче, има излъчване. Разбирам го че тука се упражнява цял ден в реторика пред ОбС, но ако не може да се огледа в неговите деца, аз в мойте мога да се огледам. Най-интересното е, че днес за пръв път от три години ОбС Ямбол застана на страната на ямболските граждани, на ямболските данъкоплатци.

            Костов – Пита г-н Зафиров, защо съм казал думата коалицийка, след като отстранихте нашия председател днес от заседанието. Вие сам казахте, че се връща като бумеранг. В един момент може да бъдат изтрити всички изказвани на съветниците от ГЕРБ.  Това ли според Вас е добра работа, изтриването и отстраняването? И то най-вече на председателите на групи, имайте го пред вид  и Вие.

            Стефанов – Подлагам на гласуване първото предложение за поправка на г-н Банков, отрицателния вот на г-жа Симеонова дали да бъде заличен или да остане.

Гласували      за – 14                        против – 12                           въздържали се – 4

Не се приема.

            Подлагам на гласуване второто предложение за поправка на г-н Банков.

Гласували      за – 15                        против – 12                           въздържали се – 3

Не се приема.

            Подлагам на гласуване третото предложение за поправка на г-н Банков.

Гласували      за – 17                        против – 11                           въздържали се – 1

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ прие искането за заличаване на текст от протокол ХLІІ от 11-14.01.2011г. на стр. 11, ред 6 отгоре с отразено изказване на г-ца Г. Симеонова като председател на група. Това изказване е в нарушение на правилника, защото в този момент ОбС се намира в процедура на гласуване, защото с процедура са прекратени изказванията и са минали двете заявени преди това. Според правилника в процес на гласуване не се предоставя на никой думата. Г-ца Г. Симеонова без да й се дава думата става и говори като председател на група без да има право.

 

 

 

 

             

 

      Стефанов – Поради изчерпване на дневния ред закривам четиридесет и трето заседание на  ОбС Ямбол.

                                  

 

 

 

                                               Председател ОбС - Ямбол:

 

                      Н. Стефанов

         

                                   Протоколисти:

 

                      Ил. Иванова

 

                      Ан. Господинова