ПРОТОКОЛ № ХLІV

 

            Днес, 25.02.2011г. съгласно чл.23, ал.2 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № 910101/0005/18.02.2011г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол.

            От общо 37 общински съветници присъстваха  36, отсъства 1 -

            Йордан Милков Милков.

            На заседанието присъства г-н Г. Славов – кмет на община Ямбол.

Кворум в 9.15 часа 28 съветника.

Председателят на Общински съвет - Ямбол г-н Наско Стефанов откри четиридесет и четвъртото заседание на Общинския съвет.

Стефанов - Постъпили са предложения за директно излъчване на днешното заседание на ОбС Ямбол от „Супер вижън плюс” и „Диана кабел ТВ”. Съгласно нашия правилник съм длъжен да го подложа на гласуване.

Подлагам на гласуване предложението за пряко излъчване на днешното заседание.

Гласували      за – 20                        против – 3                 въздържали се – няма

Приема се.

Банков – Във връзка с това гласуване за директно излъчване, не знам защо се иска това, а после към 2-3 часа вече телевизиите ги няма. Може би не трябва толкова лесно да им даваме съгласие.

Стефанов – Чете информация относно допусната техническа грешка в решението по т.4 от дневния ред на предходното заседание. – Разгледано е на заседание на ПС, обсъдено е и прието да се поправи грешката. (приложена)

Димов – Чете искане относно смяна името на новата ГС „ДПС”. (приложено)

Иванов – Чете решение за образуване на ГС „ДПС”. (приложено)

Мехмедов – Чете заявление за напускане на ГС „За Ямбол”. (приложено)

Петров – Чете питане относно жалба от живущите в бл.1 на ж.к. „В. Левски”. (приложена)

Зафиров – Чете питане относно изпълнител реконструкцията на ул. „Д. Благоев”, ул. „Генерал Вл. Заимов” и ул. „Граф Игнатиев” (приложено към материалите по заседанието)

Славов – За настилката на улиците, за които питате миналата година бяха направени проверки и съставени констативни протоколи, искания за поправка към изпълнителя. Не се предприе нищо от негова страна и има внесено съдебно искане, тече процедура, очаквам в най-скоро време решение. Интересите на гражданите ще бъдат защитени.

Отговора на питането от предното заседание Ви е даден в писмен вид, ако искате можете да изразите отношение.

Зафиров – Надявам се на подробен писмен отговор следващия път. От писмения отговор на питането ми от предното заседание не съм удовлетворен. Редно е като правите едно ГД да знаете какъв състав на персонала ще върши работата, ще почиства града. Може ли от 50 циганина да почиства град като Ямбол, физически дали е възможно, не се попитахте? Смятам, че това ГД е създадено с една корупционна схема да се теглят пари от гражданите на Ямбол. И по този въпрос трябва да защитите интересите на гражданите на Ямбол, както обещахте преди малко по другото питане. Относно пръстта за сметището по-подробно трябва да ми отговорите. Гражданите на Ямбол трябва да знаят от къде е пръстта, хумусна ли е и т. н. Има намесена една руска фирма, ако трябва ще я поканим тук, да стане всичко ясно.

 

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

 1. Предложение относно приемане на програма за дейността на читалищата в община Ямбол през 2011г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение приемане на годишен доклад за дейността на звеното за вътрешен одит за 2010г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно допълнения и изменения на Правилника за определяне реда и начина за отпускане на спешна еднократна помощ по здравословни проблеми.

ВНОСИТЕЛ: Н. Стефанова

 1. Предложение относно допълнение и изменение на правилника за работа на ОбС.

ВНОСИТЕЛ: Н. Стефанов

 1. Предложение относно приемане на механизъм за разпределение на субсидии по Наредба № 3/04.04.2005г. на МФ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно допълнения и изменения на Статута за наградите на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Зафиров

 1. Отчет за  касовото изпълнение на бюджета на община Ямбол за 2010г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане на програма за управление и разпореждане с общинска собственост през 2011г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане бюджета на община Ямбол за 2011г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно учредяване възмездно право на строеж за изграждане на БКТП 20/0.4 КV върху общински имот на "ЕВН България Електроразпределение" АД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно допускане изграждането на два броя тръбни кладенци ТК1 и ТК2 в имот ПОС с ид-р 87374.511.49 (по бул. Европа).

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне помещения - ПОС, ул. „Г. С. Раковски” № 7 на МРРБ за нуждите на ТР ГРАО Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на договора с ЕТ "Тереза - 74 - Тодор Стойчев".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на договора с ЕТ "Панатик - 91 - Панайот Панайотов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните и туристическите клубове и организации, и стопанисване на спортните обекти в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Н. Ганев

 1. Предложение относно мотивирано становище по опрощаване на дължими държавни вземания по молба от Господин Йовчев Господинов.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРСП и ПК СДТЗ

 1. Предложение относно решаване проблеми на живущите в бл.18 и бл.19 на ж. к. „Р. Княгиня” български семейства.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРСП и ПК УОИ

 1. Предложение относно сформиране на комисия за проверка на материалните активи в склад на „Нова болница”.

ВНОСИТЕЛ: ПК УОИКОПДОУ

 

 

 

 

Стефанов - Имате думата по дневния ред.

            Чолаков - Предлагам да отпадне т.15 от проекта за дневен ред.

            Лилов – Предлагам да отпадне т.6 от проекта за дневен ред.

            Зафиров – Предлагам да включим в дневния ред като т.1 предложение относно намаляване заплатите на кмета и председателя на ОбС. Предлагам също т. 7, т.8 и т.9 да станат последни три точки в дневния ред.

            Стефанов – Имате думата да мотивирате предложенията си.

            Чолаков – До сега и в момента субсидирането на спортните организации се осъществява по правилник, с който някои от Вас са запознати. Новата наредба се разгледа в ПК СДСБ и СК. Има положителни страни, но има и доста слабости. Например съотношението между индивидуалните спортове и клубовете за спортни игри. Преди години имаше такава система за оценка от държавата, но се установи, че не може да са еднакви критериите. В наредбата има цитирани законови текстове, което е недопустимо. ПК и СК решиха да се огледа подробно, да се изчистят слабостите и тогава да се приеме.

            Лилов – Тъй като председателя на ПК Образование е в болнични като заместник председател искам да изразя становището на нашата комисия. Не бива на парче, в края на мандата да се правят такива промени. Преди близо три години искахме да изработим нов статут с ясни критерии за оценка и качествено признаване приноса на хората и точно г-н Зафиров беше против. Сега внася предложение за промяна и то главно с добавяне на финансови средства. Комисията по образование не приема това предложение, да бъде извадено от дневния ред.

            Зафиров – Промяната в статута касае награди в сферата на културата, по една МРЗ на награда. Като намалим заплатата на кмета и председателя ще се осигурят средства за наградите.

            Симеонова – Подкрепям предложението да отпадне точката за промяна на статута. Г-н Зафиров заяви, че ПК КВПМХ работи много добре. Защо имаме тогава еднолично предложение, след като имаме предложение от ОА още от януари миналата година? ПК не приема това предложение, въпреки че е мотивирано и обмислено в полза на всички сфери на обществения живот в Ямбол.

Стефанов - Подлагам на гласуване предложението на г-н Чолаков.

Гласували      за – 17                        против – 10                           въздържали се – 2

Приема се.

Подлагам на гласуване предложението на г-н Лилов.

Гласували      за – 13                        против – 16                           въздържали се – 4

Не се приема.

Стефанов - Подлагам на гласуване предложението на г-н Зафиров по т.7, т.8 и т.9 от проекта за дневен  ред.

Гласували      за – 17                        против – 16                           въздържали се – 1

Стефанов - Кворума е 35 съветника, моля Ви не си държите ръцете докато преброя всички.

Банков – Предлагам да има по един преброител от двете страни и да се работи сериозно. Имаме и поименни гласувания, смятате ли как ще стане? Предлагам да прегласуваме.

Стефанов – Гласуваме предложението на г-н Банков

Гласували      за – 26                        против – 5                             въздържали се – няма

Приема се.

Стефанов - Подлагам повторно на гласуване предложението на г-н Зафиров по т.7, т.8 и т.9 от проекта за дневен  ред.

Гласували      за – 19                        против – 12                           въздържали се – 2

Приема се.

Канев – Удивително, на днешното заседание пултовете не работят. Затова предлагам да излезем един час в почивка, през това време техническите лица да си свършат работата.

Стефанов – Предложението на г-н Зафиров за заплатите ме поставя пред дилема – не отговаря на правилника, но е направено, касае мен и съм длъжен да го подложа на гласуване.

Гласували      за – 8                           против – 12                           въздържали се – 8

Не се приема.

Симеонова – Предлагам председателя да подложи на гласуване наказание на председателя на ОбС, току-що гласувахме точка, която не отговаря на три текста на правилника ни за работа.

Банков – Изказвам противно мнение – Давайте думата според правилника, въобще не трябваше да й давате думата за такава процедура. Няма такова нещо в правилника.

Зафиров – Правя предложение за прегласуване на моето предложение.

Миланов – Изказвам противно мнение, не беше обосновано по правилника, да не се подлага на гласуване.

Стефанов – Подлагам на гласуване процедурното предложение за прегласуване на г-н Зафиров.

Гласували      за – 11                         против – 14                           въздържали се – 3

Не се приема.

Стефанов - Подлагам на гласуване целия дневен ред с приетите промени и допълнения.

Гласували      за – 21                         против – 3                             въздържали се – 7

Приема се.

Зафиров – Искам 20 минути почивка от името на ГС.

Стефанов – Обявявам 20 минути почивка. (10.25 часа)

След почивката кворум 30 съветника. (10.50 часа)

 

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

 1. Предложение относно приемане на програма за дейността на читалищата в община Ямбол през 2011г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение приемане на годишен доклад за дейността на звеното за вътрешен одит за 2010г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно допълнения и изменения на Правилника за определяне реда и начина за отпускане на спешна еднократна помощ по здравословни проблеми.

ВНОСИТЕЛ: Н. Стефанова

 1. Предложение относно допълнение и изменение на правилника за работа на ОбС.

ВНОСИТЕЛ: Н. Стефанов

 1. Предложение относно приемане на механизъм за разпределение на субсидии по Наредба № 3/04.04.2005г. на МФ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно допълнения и изменения на Статута за наградите на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Зафиров

 1. Предложение относно учредяване възмездно право на строеж за изграждане на БКТП 20/0.4 КV върху общински имот на "ЕВН България Електроразпределение" АД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно допускане изграждането на два броя тръбни кладенци ТК1 и ТК2 в имот ПОС с ид-р 87374.511.49 (по бул. Европа).

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне помещения - ПОС, ул. „Г. С. Раковски” № 7 на МРРБ за нуждите на ТР ГРАО Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на договора с ЕТ "Тереза - 74 - Тодор Стойчев".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на договора с ЕТ "Панатик - 91 - Панайот Панайотов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно мотивирано становище по опрощаване на дължими държавни вземания по молба от Господин Йовчев Господинов.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРСП и ПК СДТЗ

 1. Предложение относно решаване проблеми на живущите в бл.18 и бл.19 на ж. к. „Р. Княгиня” български семейства.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРСП и ПК УОИ

 1. Предложение относно сформиране на комисия за проверка на материалните активи в склад на „Нова болница”.

ВНОСИТЕЛ: ПК УОИКОПДОУ

 1. Отчет за  касовото изпълнение на бюджета на община Ямбол за 2010г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане на програма за управление и разпореждане с общинска собственост през 2011г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане бюджета на община Ямбол за 2011г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно приемане на програма за дейността на читалищата в община Ямбол през 2011г.

 

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      Банков – Имам нещо процедурно, извинявам се не съм видял, че т.1 е обвързана с бюджет 2011г. Да не определим нещо сега, после да се обърка с приемането на бюджета?

      Вносителя представи предложението по приложения материал.

Стефанов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Стефанова – Няма да гласувам, може да съм в конфликт на интереси, въпреки, че не съм разпоредител, а само секретар на читалище Умение.

Гласуването се проведе чрез обявяване вота от място и записването му от председателя на ОбС на списък.

Стефанов - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 31            против – 1                             въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

Симеонова - отр. вот – Гласувах против, защото считам, че две от читалищата неправомерно получават суми, които могат да са много по-полезни за други дейности.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

            РЕШИ:

 

           Приема Програма за дейността на читалищата в община Ямбол през 2011 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение приемане на годишен доклад за дейността на звеното за вътрешен одит за 2010г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителя представи предложението по приложения материал.

            Банков – Съгласно чл.14 от закона звеното осъществява одит по всички структури, но не виждам нищо за здравните заведения - болницата, ДКЦ, за „Комуналуниверс” няма.

            Канев – Считам, че този доклад е изключително некоректен. Кметът има няколко заведени дела, ще има още няколко, как може този одит да не отчита това? Предлагам да не се приема доклада и да се върне да се добавят неговите нарушения.

            Желев – Предлагам да не си губим повече времето, да приемем доклада и да не се упражняваме в красноречие. Той се приема просто за информация, нищо не се предлага.

            Зафиров – Който директор на училище скача по команда ще му се прати одит, а не се праща в дружествата. Директорката на ДДЛРГ я разболяха жената, била шест месеца в болнични, ами тя се страхува, че ще я уволните, г-н Кмете.

            Миланов – репл. – Преди няколко сесии приехме плана за одит за тази година, къде и какво ще се проверява. Това и ще приемат в началото на следваща година следващите общински съветници. Което е определено, това се одитира.

            Симеонова – репл. – Г-н Зафиров, вътрешния одит не е наказателна акция на кмета, а ако е, то е на ОбС. Функцията на този одит е защитата на проверяваните институции, точно обратното е на това, което мислите. В случая проверените са защитените.

            Зафиров – дупл. – Виждам, че яростно защитавате таз точка, но тя се приема само за информация. Жената се разболя от Вашите преследвания, слушам какво говорят хората – ако не си послушен одита ще ти почука на вратата.

            Славов – Явно има неразбиране на тази точка. Вътрешния одит, реда по който се прави и на кого, се определя от ОбС. Директно е подчинен на МФ. Административно е във структурата на общината, но кмета не може да му разпорежда.

            Дадени са препоръки за отстраняване на констатирани нарушения  в дома за деца. Инспектората е установил 52 нарушения и дал препоръки по тях, нито една не е изпълнена, след което е влязъл общинския одит.

Зафиров – пр. ГС – Тази точка предизвика бурен дебат, но тя е само за информация. Казвам ви какво се говори навън. За ДДЛРГ нашият вестник точно отрази случая, думите на работещите там. Г-н Славов, директора в момента член ли е на Вашата партия? Ако не е, кажете.

Стефанов – Преминаваме към гласуване. Има предложение от г-н Канев за не приемане на доклада. Подлагам на гласуване предложението на г-н Канев.

Гласували      за – 7               против – 15                           въздържали се – 6

Не се приема.

Стефанов – Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 16            против – 7                             въздържали се – 8

Приема се.

Желев /отрицателен вот по първото гласуване/ - По начина, по който протече дебата означава, че ние се съмняваме в компетентността на звеното. Такива дебати звучат несериозно. Моля ви, нека работим обмислено и по същество.

Канев /отрицателен вот по второто гласуване/ - Всички знаете как стават тия работи, с подкупи, заплахи и т.н. Този одит се насочва политически, не е коректен. Да излезем от формализма и да го върнем доклада, да се опише как се правят банкети и т.н.

                       

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Приема за информация Годишен доклад за дейността на звеното за вътрешен одит за периода 01.01.2010г. – 31.12.2010г.

 

 

            Стефанов – Обявявам 20 минути почивка в 11.30 часа.

            След почивката в 12.12 часа кворум 30 съветника.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно допълнения и изменения на Правилника за определяне реда и начина за отпускане на спешна еднократна помощ по здравословни проблеми.

ВНОСИТЕЛ: Н. Стефанова

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителя представя предложението по приложения материал.

            Симеонова – Мнението ми е различно от това на вносителя, отново се предлага да се правят промени на парче, още повече с мотивация от 2 изречения. Виждам противоречие, ние знаем с какви средства разполага, определили сме сумата. С какво ние ще бъдем по-добри в разпределението на средствата от кмета? Той е избран от града, има приемен ден, среща се с гражданите и знае конкретно проблемите. Предлагам това предложение да не се гласува и да не се приема, защото липсва мотивировка.

            Банков – репл. - Казахте някои лъжи. Кмета имал приемен ден – кажете кога, искам да отида. Закона му дава права, не избора. Кой може да изпълни злоупотреби по-лесно -  ПК предлагат, ОбС решава, а кмета се среща директно с гражданите и еднолично решава.

            Канев – репл. - Моля, всички да простим на г-ца Симеонова, половия живот има значение. От тази реч омайна, сладка ще получа диабет. Кмета да си има цялата власт, всички средства, а ние тук каквото ни подхвърлят да гласуваме. Вие получихте възможност да отидете на жълтите павета, преди това работехте в една кибритена фабричка.

            Симеонова – дупл. – Г-н Председател, правя Ви забележка, че позволявате общински съветник да отправя лични нападки. Мозъчните гънки са скрити, не се виждат, но страшно си личи, когато ги няма.

Желев – Логиката на този правилник е да помага на хората, които нямат друга възможност да си решат тежък здравословен проблем. Моля Ви, да се опитаме да запазим духа на правилника. Има резон в някои неща от предложението. За да разделим средствата 50:50 логиката беше следната – той отпуска до една минимална работна заплата и оперативно всички става по-бързо. Сега някак си обръщаме нещата, когато хората отговарят на условията сме давали много повече пари от една минимална работна заплата. Кмета като отпуска помощ си слага подписа и отговаря години наред за това. Може да реагира в рамките на два – три дни. Не съм съгласен с т.2 и т.3, които предлагам да отпаднат от вашето предложение.

Славов – Целта на това предложение е ясна - идват избори. Когато ми дадохте това право с правилника, аз бях против, за да не ме обвини някой в симпатии или нещо друго. Против съм и сега, съгласих се, за да имам някаква оперативност, да помагам на гражданите. Отново подчертавам, че не желая да влизам в тази схема, но когато говорите за неотложна помощ, животоспасяващи мерки, не виждам как ще го направите, ако се наложи. Зачеркнете и тези 25%, оставете си 100%, за да носите вие отговорността.

            Канев – Според мен сумата от 25 хил. лв. е прекалено малка, предлагам да я завишим. За мен няма значение кой ще ги разпределя, но предпочитам да е ОбС. Тука  един човек, въпреки нашето решение, не е получил говорния си апарат. Какъв е смисъла от нашите решения, като не се изпълняват. Да се обърне внимание на контрола върху нашите решения. Използвам трибуната да попитам какво стана със системата, не ви ли се струва странно, че точно днес е развалена?

            Симеонова – репл. - Нямам против да се завишат средствата, но трябваше да ме подкрепите в предната точка, когато исках да спестим 6 000 лв. от разни мажоретки в читалищата. Няма и нищо лошо в това, че ще гласуваме днес с ръка, половината и повече общински съвети гласуват така.

            Канев – дупл.- Радвам се, че сме на едно мнение днес, мажоретки има и в ОА. Вместо от читалищата дайте да вземем от ел. Енергията на тенискортовете, разбрах, че е около 400 000 лв.

Зафиров – Правим лошо впечатление на нашите съграждани, искам 20 минути почивка, за да се реши проблема със системата и да видим дали е умишлено.

 

Стефанов – Обявявам 20 минути почивка и обедна почивка 1 час до 14.00 часа.

След почивката кворум 23 съветника в 14.05 часа.

 

            Канев – Както знаем по закон кмета осигурява техническото обслужване на системата в ОбС. Виждате условията, в които днес сме поставени да работим във възможно най-важното за годината заседание. Правя процедура за отлагане на заседанието за 01.03.2011 г. Мисля, че за това време кметската администрация ще може да ни осигури по-нормални условия за работа.

Симеонова – Правя противно предложение на процедурата на г-н Канев. При наличие на кворум в залата, редовно обявено заседание, събрано общински съветници и създадени условия за гласуване поименно, на място с вдигане на ръка, не виждам причина да не изпълним задълженията си като общински съветници и да гледаме останалите точки от дневния ред. Голям брой общински съвети в страната продължават да гласуват с ръка. Ние сме едни от малкото щастливци, които имат система. Няма нищо да ни се случи, ако една сесия си свършим работата и взимаме решенията с вдигане на ръка.

Стефанов – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Канев.

Гласували      за – 17                        против – 6                                         въздържали се – 1

Приема се.

 

Стефанов - Прекратявам днешната сесия и я насрочвам за 1 март.

 

Славов – Тъй като някой е идвал тук без мое разрешение, вадил е микрофони, разбутвал е компютри, за което ще сезирам съответните органи, което предполагам, че е една от причините тази система да не работи. Добре, че има камери в тази община ...

Стефанов - Г-н Кмете, престанете да лъжете, както виждате микрофоните работят, системата не работи.

Славов - Тъй като тази система няма нито документация, нито легитимен софтуер, което г-н Председателя много добре знае, това, че ще се отложи за понеделник, вторник или сряда не означава, че ще се оправи, дай боже да стане. Но аз като кмет не мога да Ви го гарантирам, както и специалистите, защото това е факт. Може да намерите специалистите преди нашия мандат, които са я закупували и да Ви обяснят, че легитимно закупен софтуер за тази система няма, поради тази причина не е ясно дали някога ще може да се работи изобщо.

 

 

 

 

            01.03.2011г. Кворум в 9.15 часа – 28 съветника.

 

            По списък присъстват 36 съветника, отсъстват двама

            Йордан Милков

            Красимир Вълев

 

            Стефанов – Продължаваме заседанието с приетия дневен ред. Гласуване е да се излъчва директно, не е необходимо отново да гласуваме. Стигнахме до т.3 от дневния ред. Г-жо Стефанова, имате думата.

            Стефанова – Приемам предложението на г-н Желев за т.2 и 3 да отпаднат.

            Стефанов – Няма желаещи да се изкажат, преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване предложението на г-ца Симеонова за отхвърляне.

Гласували      за – 4                          против – 16                                       въздържали се – 7

Не се приема.

            Банков – Правя предложение за гласуване анблок.

            Миланов – Имам противно мнение, по-добре да гласуваме т.1 отделно, защото имам резерви по нея. Тия пояснения са блокиращи отпускането на помощ според мен.

            Банков – Променям си процедурата, предлагам да гласуваме т.1  след това останалите анблок.

            Стефанова – Искам да уточня, че и т.5 трябва да отпадне, след като приех да отпаднат т.2 и 3.

            Стефанов – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Банков.

Гласували      за – 27                        против – няма                                  въздържали се – 1

Приема се.

            Стефанов – Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 14                        против – 10                                       въздържали се – 6

Не се приема.

            Стефанов – Подлагам на гласуване останалите проекторешения на вносителя анблок.

Гласували      за – 28                        против – 1                                         въздържали се – 1

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

   На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет - Ямбол Допълва и изменя Правилника за определяне реда и начина за отпускане на спешна еднократна помощ по здравословни проблеми, както следва:

1. В чл.9 се създава нова т.8 „Декларация за съгласие за разкриване на лични данни по Закона за защита на личните данни”.

2. В чл.15 след израза „отпуснатата помощ” се добавя „освен при изключителни нужди при условията на параграф 1 от Преходните и заключителни разпоредби”.

3. В Преходни и заключителни разпоредби се създава нов параграф 3 „Кметът изпраща ПК „Социални дейности и трудова заетост” до 30-о число на всеки месец информация на имената на гражданите и размера на отпуснатите еднократни помощи, както и мотивирани откази.

4. В Преходни и заключителни разпоредби досегашният параграф 3 става параграф 4. След израза „30 май 2008 г.” се допълва „изменен с решение на Общински съвет – Ямбол от 44 заседание, проведено на 1 март 2011г.”. 

 

           

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно допълнение и изменение на правилника за работа на ОбС.

ВНОСИТЕЛ: Н. Стефанов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя представи предложението по приложения материал.

            ПК приемат предложението.

            Миланов – Адмирирам едно такова предложение, но не съм убеден, че е записано правилно. Виждам каква е идеята, многократно сме коментирали това, но според мен за чл.53 не е изписано вярно. Сложете текста и ще видите какво ще стане. Не съм юрист, но нека се обмисли.

            Банков – Според мен има техническа грешка. Трябва да е чл.55, вместо чл.53. смисъла на тази промяна е само веднъж да се изказваме по една точка и само от трибуната, както и това, че по време на гласуване думата не трябва да се дава на никого.

            Стефанов – Приемам забележката. Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението.

Гласували      за – 28                        против – 1                                         въздържали се – 2

Приема се.

            Зафиров – отр. вот – Виждам, че работите ръка за ръка. За мен това предложение е с една цел – да се ограничат изказванията на кмета. Кмета на последните заседания проявява завидно спокойствие, не беше необходимо.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет - Ямбол допълва и изменя Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол, както следва:

Параграф 1. В чл. 53 в края на първото изречение се добавя израза: „по реда на чл. 48.2, чл. 54 и чл. 55, но не повече от веднъж по обсъждания въпрос, като изказването не може да бъде по-дълго от 10 минути".

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно приемане на механизъм за разпределение на субсидии по Наредба № 3/04.04.2005г. на МФ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителя представи предложението по приложения материал.

      ПК приемат предложението.

Керемедчиев – Нашата комисия има предложение - да се допълни т.2.2 със следния текст: „За превозвачи, извършващи превози повече от 6 месеца, за периода след договорения срок не се предоставят субсидии.”.

            Стефанов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на ПК БФМДТ.

Гласували      за – 17                        против – 5                             въздържали се – 7

Приема се.

            Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя с направеното допълнение.

Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – 1

Приема се.

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 3 от 04.04.2005 г. за условията и реда за предоставяне на средства за субсидиране на превоза на пътниците по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони приема Механизъм за разпределение на средствата за субсидиране на превоза на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт, съгласно Приложение № 1 (неразделна част от настоящето решение).

 

Приложение № 1

М Е Х А Н И З Ъ М

за разпределение на средствата за субсидиране на превоза на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт

 

І. Общи положения

1. Настоящият механизъм е разработен съгласно изискванията на чл. 12 от Наредба № 3/04.04.2005 г. за условията и реда за предоставяне на средства за субсидиране на превоза на пътниците по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и има за цел да осигури равнопоставеност между превозвачите, осъществяващи превози по градските линии.

2. Механизмът определя условията и реда за предоставяне на ежегодно утвърждаваните от  Република България субсидии на:

2.1. Превозвачите, които осигуряват транспортно обслужване на Община Ямбол по силата на сключени договори по реда на Наредба № 2/ 15.03.2002 г. на Министерството на транспорта и съобщенията. Транспортното обслужване на Общината обхваща два пакета градски линии от общата транспортна схема – разпределени справедливо между тях, в съответствие с броя на линиите и натовареност с пътникопоток.

2.2. Превозвачите, които нямат договор за възлагане на обществен превоз на пътници, но осигуряват  транспортно обслужване на Общината /за превози възложени с разрешение на Областния Управител по силата на чл. 29 от Наредба № 2/ 15.02.2002 г. на Министерството на транспорта и съобщенията/ и с които Общината е сключила отделен договор за реда и условията за предоставяне на субсидии.

За превозвачи, извършващи превози повече от 6 месеца, за периода след договорения срок не се предоставят субсидии.

 

. Показатели за разпределение на субсидиите /за месец/.

1. Подлежащ на субсидиране пробег

2. Реализирана загуба на километър пробег

3. Равнище на превозната цена

4. Експлоатационни условия

5. Качество на транспортното обслужване

6. Екологично въздействие върху околната среда

 

IIІ. Критерии за разпределение на субсидиите.

1. Подлежащ на субсидиране пробегK1

K1 = Пр / ∑ Пр * 100, където:

            Пр – пробега на съответния превозвач

∑ Пр – сумата от пробега на всички превозвачи

2. Реализирана загуба на километър пробег – К2

К2 = Зкмпр / ∑ Зкмпр * 100, където:

Зкмпр – загубата на съответния превозвач

∑ Зкмпр – сумата от загубата на всички превозвачи

Зкмпр = Загуба / Пробег

3. Равнище на превозната цена – К3

К3 = Ц / ∑ Ц *100, където:

Ц – превозната цена на съответния превозвач

∑ Ц – сумата от превозната цена на всички превозвачи

4. Експлоатационни условия – К4

            Експлоатационните условия при обслужване на маршрутите и от двата пакета автобусни линии за територията на града са еднакви, поради което:

            К4 = 20 точки за всеки пакет.

5. Качество на транспортното обслужване – К5

5.1. При качествено изпълнение на маршрутните разписания - К5 = 50 т.

Качественото изпълнение включва 100 % изпълнение на маршрутните разписания и спазване на началния час на тръгване от началната спирка за градския транспорт за всеки маршрут.

5.2. За всеки случай на некачествено изпълнение – К5 се намаля с 5 т., но не повече от 50 т.

            Некачественото изпълнение включва:

-      Неизпълнени курсове за деня;

-      Отклонение с повече от 15 % от маршрутното разписание за всеки курс;

5.3. Разпоредбите по т. 5.2. не се прилагат:

- За разписания обслужвани от автобуси пригодени за превоз на трудноподвижни лица;

-  При настъпване на форсмажорни обстоятелства, като обилно заснежаване, поледица, гъста мъгла или авария, породена от непреодолима сила;

-  Отклонение на превозните средства по нареждане на държавен орган;

6. Екологично въздействие върху околната среда – К6

            6.1. EURO 0 – 1 т.

                   EURO I – 2 т.

                   EURO II 3 т.

                   EURO III 4 т.

                        6.2. Екологично въздействие на съответния превозвач - Е

            Е = Σ EURO / Σ автобуси, където:

                        Σ EURO – сбора от EURO на всички автобуси на съответния превозвач

                        Σ автобуси – общия брой автобуси на съответния превозвач

                        6.3. К6 = Е / Σ Е * 100, където:

                        Е – екологичното въздействие на съответния превозвач по 6.2.

                        Σ Е – сумата от екологичното въздействие на всички превозвачи

7. Коефициент за коригиране на субсидиите

 

К = К1 + К2 + К3 + К 4 + К 5 + К 6

 

IV. Разпределение.

            Субсидиите се разпределят ежемесечно на база 90 % от получена сума от централния бюджет, коригирана с процентното съотношение от коефициент К на превозвачите, получен на база  коефициента за коригиране на съответния превозвач К, към сбора от коефициенти на превозвачите:

           

            Σ К = Кпревозвач 1+  Кпревозвач 2 +.....  К n;

               

                К% = К/ Σ К*100

           

            Субсидията, която ще получи всеки от превозвачите не трябва да надвишава реализираната от съответния превозвач загуба.

            Субсидията се разпределя по ежемесечно подадени от превозвачите справки по приложение № 2 към чл. 10 от Наредба № 3/04.04.2005 г. и Декларация издадена от превозвачите за достоверността на предоставените данни в справката.

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно допълнения и изменения на Статута за наградите на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Зафиров

__________________________________________________________________________________

 

            Зафиров – Имате предложението, нямам допълнения. Чух изказвания преди сесията от страна на лекарите, че няма за тяхното съсловие материални награди. Нямам нищо против това, уважавам техния труд, те ежедневно спасяват човешки живот, но смятам, че предложението за това трябва да дойде от друга комисия. До сега ние стимулирахме учениците, а не стимулирахме техните учители, които са спомогнали за техните постижения. Считам, че във време на криза е редно да направим това. Необходимо е и да се направи регистър на наградените от ОбС, включително да бъде и на сайта на община Ямбол, който се чете от цял свят. – Представи предложението по приложения материал.

            Лилов – Да ни е честита Баба Марта и както мартеничките са с цвета на радостта, така и ние да работим спокойно и щастливо за гражданите на Ямбол. Миналия път изразих становището на комисията по образование. Сега ще говоря като човек, който вече много години е свързан с проблемите на образованието. Това, което искаме да решим ми се струва, че оставяме на следващия ОбС. Променя се философията на статута. Няма лошо да възстановим нещо, което беше в статута преди два мандата, тогава се премахнаха материалните стимули. Допълнението за местните традиции нима не влиза в досегашния текст? Другото, което ме озадачава е средствата в бюджета на ОбС. И не виждам защо е промяната от 31.03. на 1.04. Освен това дейците на образованието са седем – осем пъти повече от дейците на културата, затова и наградите за тях са повече на брой в сега действащия статут. Материалната стимулиране има две страни – да не предизвикаме въпроса или мнението, че хората се борят за наградата, защото има финансова част. По наградата на Ямбол, защо да отпадне кмета като председател на комисията за определянето й? Нали някой трябва да води тези заседания? За Кукерландия пак няма определен точно кой ще води нещата.

            Канев – репл. – Г-н Лилов, представяте ли си, че наградения получи една значка за награда и като отиде в магазина този човек какво ще направи? Културата е не по-малко ценна за нашия град от образованието, културните дейци представят нашия град в цялата страна. Миналата година дадохме парите на Горан Брегович, вместо на нашите културни дейци.

            Лилов – дупл. – Не съм против материалните стимули. Отделен е въпроса за оценката. Редно е да се допълни тогава и в раздел здравеопазване 2 МРЗ за „Хипократ” и 1 МРЗ за „Анка Александрова”.

            Зафиров – Г-н Лилов днес беше лицето на евтиния популизъм. Не следите какво казва Вашия местен лидер – съветниците не внасят предложения. Това не се отнася за мен. Вижте какво пише ПК Образование – показва копие от протоколната книга – аз не мога да го прочета, г-н Лилов. Казвате, че дейците на образованието са повече, ние ще ги делим ли хората? Освен това си противоречите, първо казвате да не се дават материални награди, а след това предлагате да се дават и за наградите в сферата на здравеопазването. Ето това е евтиния популизъм. Даваме хиляди за Коцето Калки, Г. Брегович и други такива. Даваме 60 хил. за маскараден фестивал, не заслужават ли тези, които го правят по 1 МРЗ? За първи април питате – миналата година така направихме за смях един културен деец, затова е промяната. Политиците не трябва да правят културните дейци за смях. Промяната за председателството на кмета на комисията за определяне наградата на Ямбол е предложена, за да има демокрация. Ще си изберат председател, защо Вашия кмет да е председател? Точно от такива управления културата е на колене. Трябва да има равнопоставеност, г-н Лилов. Преди сте имали мнозинство и сте наложили повече награди в сферата на образованието. Популяризирането и утвърждаването на местните традиции трябва отделно да се упомене. Шестдесет хиляди лева даваме.

            Миланов – Правя процедурно предложение да не се правят реплики на преждеговорящи, когато не са направени навреме. Трибуната не е място за вископарни речи.

            Лилов – Ставам още по-известен в този град след изказването на г-н Зафиров. Не сте ме разбрали правилно. Никой не дели хората, просто броя им е несъизмерим. Заслугите си ги определя всяка ресорна комисия според постиженията. И няма никакъв популизъм в изказването ми, а просто справедливост. Щом предлагате за едните, предлагайте и за другите.

            Зафиров – Г-н Миланов видяхме какво може, да не ни учи сега. Затова и г-н Стефанов е председател. Предложението е уникално по своя характер, ако беше от кмета и Вашата ГС щеше да е чудесно, не само дава материални стимули, не само популяризира събитията, но е и за създаване на публичен регистър. Има общини, които награждават дори съветници. Ще може да се види в този регистър от всеки кой е получил награда, а не като определяме наградите да се чудим предложените хора награждавани ли са, кога и с какво.

            Банков – Измества се въпроса, предложението не е ново, в статута за наградите е съществувал този текст. Първо трябва да решим ще има ли или не материални стимули. Ние девалвирахме наградите, защото всичко, което се подаде до комисиите влиза тук на съвета. Миналата година, ние в ПК Здравеопазване ги пресяхме и тогава внесохме предложение в ОбС. Ако има материални награди този процес още повече ще се влоши. Пропуск е на вносителя – стига до т.3.5.2 и по-нататък не гледа. Аз лично съм против материалните стимули, но ако се приемат да се допълни и в т.3.6.2 1 МРЗ, в т.4.1.2 2 МРЗ и в т.4.2.2. 1 МРЗ. Но основен проблем е трябва ли да ги има. Колкото до развитите на културата, това, което беше казано не е съвсем така. Културата се дофинансира от Община Ямбол, така че гражданите на Ямбол дават своя принос за културата. Също така от тия 60 хил. сигурно 25% са за сценарий и пак хора от Ямбол ще ги получат. Смисъла на наградите е друг.

            Канев – репл. – Като награждаваме един човек без материален стимул все едно, че го наказваме, защото той трябва да почерпи.

            Зафиров – Виждам, че ПК, до които е резолирано предложението са го приели. Сега се упражнявате в реторика на мой гръб. Защо не си казахте предложенията в ПК? Говорил съм с арх. Камбуров, има хора, които не искат материални награди. Здравеопазването пък смятат, че трябва да има. Предложението ми е кратко и ясно. Идеята е хората в сферата на културата да могат да творят, да се оптимизира работата на ОбС с регистъра.

            Майсторов – Имам процедурно предложение за прекратяване на изказванията. Това предложение е гледано в ПК, основния въпрос е да има или не материални стимули. Много думи се изказаха, някои излишно.

            Стефанов – Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 17                        против – 3                             въздържали се – 4

Приема се.

Банков – дупл. – Тези пари не ги даваме за почерпка, г-н Канев. Г-н Зафиров, тези средства не повишават стойността на наградата. Дали някой иска или не иска нещо не е от такова значение. Щом ние даваме наградите, ние решаваме.

Бъчваров – Спомняте ли си „Златния Орфей” преди години? Нямаше изпълнител без награда. Струва ми се, че и нашата работа се доближава до това. Щом са награди на Община Ямбол трябва да са светиня за гражданите, а не да ги даваме с кошницата. Категорично съм против това комерсиализиране на наградите на ОбС.

Желев – репл. – Съгласен съм с това, което каза г-н Бъчваров, но малко с по-други думи. Питам за какво става дума в нова т.8? Подкрепям г-н Банков, аргументите му са много точни. Променя се цялата концепция на статута. Затова предлагам да се отложи въпроса, да се обсъди с всички гилдии, ПК, синхронно.

Зафиров – пр. ГС – Чух доста тежки думи, „комерсиализиране”. Г-н Бъчваров, аз знам Вашето отношение към православните храмове. Нямат общо двете неща. Г-н Желев, имаше време за изказвания, да се бяхте изказали и да си дадете предложението. От отношението към това предложение за промяна на статута зависи дали ще гласуваме а или б на бюджет 2011г.

Славов – Много прочувствени думички каза г-н Зафиров. Евтин популизъм спомена, точно той го направи днес и то много добре. Не знам дали му се удава или е учил като малък. В целия свят раздават награди. Сега, понеже лобито на г-н Зафиров и по-голямо, дайте да сложим материални награди на културата. Утре, спортистите ще имат по-голямо лоби, ще сложим нещо на тях и т.н. Вие за това сте тука – да решавате безпристрастно. Вижда се, че наближават избори. За концерта на Г. Брегович бяха 30 хил. при негова миза 100 – 160 хил., успяхме да го доведем, за гражданите на Ямбол, едва ли ще го видят друг път. За маскарадния фестивал 60 хил., 5 хил. са за награда по статут, който е приет много отдавна. Останалите пари са за спане, храна и други разходи на участниците. Вярно е, че тук първо се унижават хората и после се награждават. Предложението било уникално, гледам, че е от 9.02. Показвам Ви едно друго предложение от януари миналата година. Има почти същото съдържание като това, което предлага сега г-н Зафиров. Беше уточнено с всички културни институти, прието от консултативния съвет по образование. Тогава именно г-н Зафиров беше против. Не бива с един такъв мимолетен документ, предизборно да се правят такива промени. Аз съм за идеята, за това което каза и г-н Желев, да се отложи сега и да се обсъдят всички варианти.

Кескинов – Искам да изразя обратно мнение на г-н Желев. Ленин е казал – искаш ли да не се реши един проблем, отложи го и направи комисия. Стига с тия морални награди, без материален аспект, стига с тия социалистически работи.

Стефанов – Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване предложението на г-н Желев за отлагане.

Гласували      за – 14                        против – 14                           въздържали се – 2

Не се приема.

Стефанов – Подлагам на гласуване предложението на г-н Банков за добавяне на 1 МРЗ към наградата за архитектура като т.2.11. към проекторешенията на вносителя

Гласували      за – 17                        против – 6                             въздържали се – 6

Приема се.

Подлагам на гласуване предложението на г-н Лилов и г-н Банков за добавяне на 2 МРЗ към наградата „Хипократ” като т.2.12. към проекторешенията на вносителя

Гласували      за – 20                        против – 5                             въздържали се – 7

Приема се.

Подлагам на гласуване предложението на г-н Лилов и г-н Банков за добавяне на 1 МРЗ към наградата „Анка Александрова” като т.2.13. към проекторешенията на вносителя

Гласували      за – 23                        против – 5                             въздържали се – 4

Приема се.

Стефанов – Правя процедурно предложение да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя с допълненията.

Желев – Изказвам противно мнение, става въпрос за различни неща, целта на това гласуване анблок е да се съберат 20 гласа и да се приеме всичко.

            Стефанов – Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 18                        против – 5                             въздържали се – 9

Приема се.

Стефанов – Подлагам на гласуване проекторешенията на вносителя с допълненията анблок.

Гласували      за – 18                        против – 8                             въздържали се – 4

Приема се.

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет - Ямбол Допълва и изменя Статута за наградите на Община Ямбол, както следва:

І. В Раздел І „Общи положения” се правят следните изменения:

1.1. В т.2 след израза „духовни и материални ценности” се допълва „популяризиране и утвърждаване на местните традиции”.

1.2. В т.4 се създава нова т.4.6. „Маскараден фестивал – Ямбол”.

1.3. В т.5 след израза „общинския бюджет” се добавя израза „в частта на бюджета на Общински съвет – Ямбол”.

2. В Раздел ІІІ „Награди за принос в области на обществено-икономическия живот на общината” се правят следните изменения:

2.1. В т.1.3. израза „в срок до 31 март” се променя „в срок до 1 април”.

2.2. В т. 2.2. след израза „Златен” се допълва израза „2 /две/ минимални работни заплати” и след израза „Сребърен” се допълва израза „1 /една/ минимална работна заплата”.

2.3. В т.2.3. текстът се изменя по следния начин: „Присъждат се не повече от два „Златни” и три „Сребърни” медала в областта на културата и не повече от два „Златни” и три „Сребърни” медала в областта на образованието”.

2.4. В т.3.1.2. след израза „диплом” се допълва израза „1 /една/ минимална работна заплата”.

2.5. В т.3.2.2. след израза „диплом” се допълва израза „1 /една/ минимална работна заплата”.

2.6. В т.3.3.2. след израза „диплом” се допълва израза „1 /една/ минимална работна заплата”.

2.7. В т.3.4.2. след израза „диплом” се допълва израза „1 /една/ минимална работна заплата”.

2.8. В т.3.5.2. след израза „почетна грамота” се допълва израза „1 /една/ минимална работна заплата”.

2.9. Създава се нова т.8 „Награда на Общински съвет – Ямбол за утвърждаване и популяризиране на местните традиции – Маскараден фестивал „Кукерландия” – Ямбол”.

8.1. Удостоява се колектив, популяризирал местните ямболски традиции в международни и национални фестивали и конкурси.

8.2. Съдържание на наградата: Почетна грамота и парична премия в размер на 3 /три/ минимални работни заплати.

8.3. Наградата се връчва в деня на награждаването на лауреатите на Маскараден фестивал „Кукерландия”.

8.4. Наградата се определя по реда, определен в т.4 от Раздел V.

2.10. Досегашната т.8 става т.9.

2.11. Добавя се 1 МРЗ към наградата за архитектура

2.12. Добавят се 2 МРЗ към наградата „Хипократ”

2.13. Добавя се 1 МРЗ към наградата „Анка Александрова”=

3. В Раздел ІV „Почетни награди” се правят следните изменения:

3.1. В т.1 „Звание „Почетен гражданин на град Ямбол” в частта „Предложенията за наградата се обсъждат...” след израза „кмета на общината” отпада израза „който е и председател на същата”, а след израза „за решение в ОбС” отпада израза „ежегодно в срок до 31 март”. 

4. В Раздел V „Ред за предложения и награждаване по Раздел ІІІ и ІV” се правят следните изменения:

4.1. В т.2, предложение второ, след израза „предложенията” и преди израза „се правят не по-късно” се добавя израза „ , с изключение на тези по т.8 от Раздел ІІІ и Раздел ІV т.1-1.6.

4.2. Създава се нова т. 4 „Наградата по т.8 Раздел ІІІ се определя от комисия в състав: председател на ОбС, председател на ПК „Култура, вероизповедания и младежки дейности”, председател на ПК „Бюджет, финанси и местни данъци и такси”, председател на ПК „Образование” и председател на ПК „Спортни дейности и спортни бази”.  

Наградата се връчва от председателя или член на комисията.

4.3. Създава се нова т.5 „Имената на наградените се вписват в публичен регистър, който се публикува на електронния сайт на общината. Изработката на публичния регистър е задължение на общинската администрация”.

4.4. В „Забележка” изразът „50 хил.лв.” се променя на „60 хил.лв.” и след израза „за съответната година” се добавя израза „в частта на ОбС-Ямбол”.

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно учредяване възмездно право на строеж за изграждане на БКТП 20/0.4 КV върху общински имот на "ЕВН България Електроразпределение" АД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителя представи предложението по приложения материал.

      ПК приемат предложението.

            Стефанов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от предложението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 24                         против – 4                             въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

            Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 23                        против – 4                             въздържали се – няма

Приема се.

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

             На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.62, ал.2 от Закон за енергетиката

1.      Да се учреди възмездно право на строеж на „ЕВН България Електроразпределение” АД, ЕИК 115552190, за изграждане на БКТП 20/0.4КV, върху 6.00 /шест/ кв.м., в УПИ VІІІ 25 – за трафопост, кв. 20 по регулационния план на гр. Ямбол, находящ се в ж.к. „Диана”, с идентификатор ПИ 87374.547.40 по кадастралната карта на гр. Ямбол, при граници за имота – имот 87374.547.52 и имот 87374.547.39 за сумата 500.00 лв., без ДДС.

2.      Упълномощава кмета на Община Ямбол да издаде заповед и сключи договор за учредяване право на строеж на  „ЕВН България Електроразпределение” АД. 

 

 

            Кескинов – отр. вот – Точно, когато ЕВН иска повишаване цената на тока, когато едно включване струва 500 лв., ние им правим едно дарение. Не знам кой е правил оценката на това дарение, защото така трябва да се гласува като дарение. Даряваме на монополиста да си построи където той си поиска. Трябвало да се покрие инфлацията, да направи вложения, така си оправдава исканията. Затова гласувах против.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно допускане изграждането на два броя тръбни кладенци ТК1 и ТК2 в имот ПОС с ид-р 87374.511.49 (по бул. Европа).

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителя представи предложението по приложения материал.

      ПК приемат предложението.

            Стефанов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от предложението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 26                         против – няма                       въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

            Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 26                        против – ням             въздържали се – няма

Приема се.

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.1 от ЗОС

1.      Дава съгласието си за изграждане на два броя тръбни кладенци ТК1 и ТК2 в имот ПОС с идентификатор 87374.511.49 по кадастралната карта на гр. Ямбол, община Ямбол, област Ямбол.

2.      Упълномощава кмета на общината да извърши всички последващи законови действия в изпълнение на решението по т.1

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно предоставяне помещения ПОС, ул. „Г. С. Раковски” № 7 на МРРБ за нуждите на ТР ГРАО Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителя представи предложението по приложения материал.

      ПК приемат предложението.

      Петков – Има разлика в стаите в мотивацията и в решението.

      Славов – Това е техническа грешка, верни са тези стаи, които са посочени в решението – 426 и 427.

            Стефанов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 25                         против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост, предоставя на Министерството на регионалното развитие и благоустройство за нуждите на Териториално звено на ГД „ГРАО” Ямбол за временно и безвъзмездно ползване и управление  помещения / Стая № 426 и стая № 427 на  етаж 4 / с обща площ 24.00 кв.м., представляващи част от недвижим имот – публична общинска собственост, актуван с АОС № 2/ 10.06.1997 г., находящ се на ул. „Г. С. Раковски" № 7, гр. Ямбол, сграда с идентификатор 87374.537.109.1 по кадастралната карта на града за срок до отпадане на необходимостта, но не по-вече от 5 години, считано от 01.01.2011 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложения относно продължаване срока на договора с ЕТ "Тереза - 74 - Тодор Стойчев".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителя представи предложението по приложения материал.

      ПК приемат предложението.

            Стефанов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 25                         против – няма                       въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал. 6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава с 3 (три) години срока на действие на Договор № 3111/ 21.03.2006 г. и Анекс № 1032/ 05.09.2007 г. с ЕТ „Тереза -74-Тодор Стойчев” за отдаден под наем недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се на Централен кооперативен пазар, пл. "Г. Дражев", гр. Ямбол и представляващ – Обект № 29 - Магазин за търговска  дейност с промишлени стоки и продажба на бърза закуска, с площ 101.00 кв.м.,  считано от 01.04. 2011 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложения относно продължаване срока на договора с ЕТ "Панатик - 91 - Панайот Панайотов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителя представи предложението по приложения материал.

      ПК приемат предложението.

            Стефанов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 24                         против – няма                       въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

            На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава с 3 (три) години срока на действие на Договор № 3254/ 08.10.2007 г. с ЕТ „Панатик -91-Панайот Панайотов” за отдадена под наем част от недвижим имот - частна общинска собственост, актуван с АОС 1025/ 10.05. 2004 г., находящ се в ж.к. „Хале” (до бл. № 14), кв. 24, имот с пл. № 7348 по плана на гр.Ямбол и представляващ самостоятелен Обект –– Помещение за бърза закуска, пица, закусвалня, с идентификатор  87374.546.36.2.5, с площ 30.58 кв.м., считано от  01.10.2010 г.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно мотивирано становище по опрощаване на дължими държавни вземания по молба от Господин Йовчев Господинов.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРСП и ПК СДТЗ

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителя представи предложението по приложения материал.

            Стефанов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на вносителя.

Гласували      за – 26                         против – няма                       въздържали се – 2

Приема се.

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Предлага на Президента на Република България да опрости задължението от неправомерно получена сума по програма за безработица на Господин Йовчев Господинов от гр. Ямбол, ж. к.  „Хале” 7-А-34.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно решаване проблеми на живущите в бл.18 и бл.19 на ж. к. „Р. Княгиня” български семейства.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРСП и ПК УОИ

__________________________________________________________________________________

 

            Стефанов – По тази точка имаме прецедент – няма материал. Ангажимента беше на г-н Кескинов и г-н Петков, но казуса е доста сложен. По нашия правилник не можем да вземем решение по тази точка.

            Петков – Гражданите искат замяна на части жилища с общински. Проведохме консултации с дирекция „Общинска собственост” и всички казват, че всяко решение, което бъде взето ще бъде незаконосъобразно. Но предвид на това, че тези хора живеят в постоянен стрес, при много лоши условия, от морална гледна точка трябва да вземем някакво решение.    Г-н Кескинов нека си каже мнението като юрист, защото спомена, че може да се направи някакво отчуждаване.

            Миланов – Нямаме никакви материали по този въпрос, можем да изпаднем в една говорилня и затова предлагам да се отложи точката за следващо заседание.

            Кескинов – Много е странно, че в дневния ред е записана ПК ЗОРСП като вносител, след като такова предложение няма. Моля, да бъде заличено това. Действително съм поел ангажимент по подготвяне на такова предложение, но нищо повече. Става въпрос за един проблем, който не е от вчера. Общината рискува отново да влезе в казуса на бл.20. Още веднъж става ясно, че тези хора не могат да бъдат социализирани, рушенето е в пълен ход, доколкото знам. Единственото, което може да се направи не е по силите на ОбС, ОА може да предложи на основание чл.21, ал.2 от ЗОС. Преди промяната в ЗОС имаше възможност за такава замяна, но поради злоупотреби се направи забрана в закона. Тя не е отчела обаче, такива форсмажорни обстоятелства. Единствената възможност е текста за отчуждаване при определени условия. Проект за решение не можем да дадем, ПК иска становище от ОА, защото без нейното добро желание не може да стане.

            Славов – За мен тая точка е включена съвсем съзнателно в дневния ред и по абсолютно популистки причини. Говорим за неща, които не могат да се случат и давате надежда на хората, че в най-скоро време ще им се реши проблема. Създава се изкуствено напрежение. Директно лъжете тези хора, че може да им се реши проблема по този начин. Още от предния мандат се знае това положение, от 2007г. е промяната в закона. Да, заменили са някои, не на всички пожелали, нека съветниците от предния мандат да кажат защо са направили така. Тази точка влиза без материали само да се хареса на някой. Защо въобще влизате в дебати по този въпрос? Прочетете си правилника, но виждате, че тази точка стои. Има девет собственика подали молби през предходния мандат. Става въпрос за замяна на собствени жилища с общински. Някои са закупени през 2005 – 2006г., когато вече е било ясно на къде отива положението. Единственото решение е следното – със средства на Община Ямбол беше ремонтиран апартамент на първия етаж във вх.А на бл.18 и РПУ ще влезе там от месец март. В другия апартамент трябва да влезе СПООР, който ще дава денонощни дежурства за разлика от полицията, които ще са само денем и третия апартамент е за районната служба на ОА. Това ще въведе искания ред, обяснил съм го на някои от хората там, когато идваха при мен и те си излязоха доволни. В този квартал предстои почистването, което вече трета година ще правим, ще се съборят незаконните постройки. Описани са всички апартаменти, уточнени са наемателите, в празните жилища се настаняват хора, които имат право на това. Знаят, че ще им се правят постоянни проверки дали живеят само настанените наематели. Следва изграждането на осветлението отново покрай детската градина, което е съществувало по времето на г-жа Хаджигеоргиева. По никакъв друг начин не може да се реши проблема на тези хора.

            Канев – Община Ямбол и държавата до сега трябваше да въведат ред в този квартал. Там цари абсолютно беззаконие. Човекът, който създаде тези обстоятелства говори за законност. Хората там живеят в постоянна опасност. Казах Ви, когато обсъждахме бл.20, че това събаряне ще създаде неприятности на другите хора. Създадохме проблем на ромите, те живеят в палатки и бордеи около блоковете, кмета казва – какво да направя. Те не се изпариха, останаха си там. Когато сме създали проблем на толкова хора, да не могат да се приберат или да излязат спокойно от домовете си, значи ние трябва да го решим. Не свети нито една лампа в този район. Нека кмета отиде там да живее, да види добре ли е. Трябва да вземем едно нестандартно решение. Призовавам Ви за човещина.

            Миланов – Имам процедурно предложение за прекратяване на дебатите, за да избягаме от глупостите.

            Стефанов - Подлагам на гласуване предложението.

Гласували      за – 12                         против – 13                           въздържали се – 5

Не се приема.

            Банков – Мисля, че макар без материали има полза от обсъждането на този проблем. Научих нещо ново. Това, което предлага кмета го подкрепям с двете ръце. С говоренето може да измислим нещо. Основния проблем е начина на живот, трябва да вземем мерки и това, което предложи кмета е нещо добро, всички трябва да го подкрепим. Ако има нужда от промяна на бюджета за това аз поемам ангажимента да го подкрепя. Но там има малтретирани хора, поне на тях да помогнем. Можем да вземем решение кмета с една група общински съветници да седнат и да обмислят и предложат какво ще правим – стъпки, програма, изваждане на двама или трима собственика. Предлагам решение – ОбС задължава кмета на общината и председателя на ОбС да организират с участието на председателите на ПК ЗОРСП г-н Кескинов, на ПК УОИ г-н Петков, на ПК ЖПГПК г-н Вълев, ПК СИ, председателите на ГС и да проведат среща, на която да обсъдят проблема и предложат проект за решение за следващото заседание на ОбС.

            Миланов – репл. – Приемам голяма част от изказването на г-н Банков, но не мога да се съглася, че този проблем е възникнал след събарянето на бл.20. Като работещ в бюрото по труда съм получавал жалби и сигнали за малтретиране преди много години. Начина да установим ред е правилното решение, касае всички граждани, които живеят в тези блокове и около тях.

            Зафиров – Точно това беше идеята за създаването на СПООР, досега къде беше? Радвам се, че г-н Петков е напипал точния проблем. После, защо се срамим да се наречем българи? Има едни начин да се реши проблема – добро взаимодействие между ОбС и ОА. Можем да изкупим жилищата им и да им продадем други.

            Костов – Каква е гаранцията и по какъв признак бихме определили хората, на които да заменим жилищата? Когато постоянните комисии не са приели да се направят такава замени миналия път, какво са имали предвид? Кога ще бъдат създадени тези служби в помещенията, за които говорихте, за да се реши проблема?

            Канев – репл. – Когато гледам тая женица как плаче отзад, а Вие се чудите по какъв признак да решите проблема, ами решете го по партиен признак. Защо се правим на луди и заобикаляме проблема? Вярно, че в закона пише, че не може, но става въпрос за техния живот, а живота е нещо уникално. СПООР няма да реши проблема, няма и МВР да го реши, защото няма да имат нощни смени. Важно е как се осъществи реда.

            Петков – репл. – Тая точка я вкарахме, за да се обсъди проблема. Когато се събори бл.20 проблема стана по-голям, не че не е съществувал. Трябва да се достигне до решение на въпроса, не може да спят хората с брадвите зад вратите.

            Костов – дупл. – Точно това ми беше въпроса. Не трябва изборно, а на всички да се реши проблема, от двата блока. Става въпрос за спазване на законността.

            Ненчев – Съгласен съм с предложението на г-н Банков. ОбС и кмета са хората, които трябва да решават проблемите в Ямбол. За шест месеца беше унищожен сградния фонда на Червен баир. В момента се секат дърветата и рушат сградите в дивизията. Ще възникнат проблеми и по закона за етажната собственост. Трябва да се направи схема за продажба за едни лев и за покупка за един лев на жилищата. Не бива да бягаме от етническия проблем, той е нормален. Тепърва предстоят тези проблеми, бл.18 и бл.19 се поставят провокационна на предна линия, така че съм съгласен на първо време с г-н Банков.

            Иванов – репл. – Радвам се, че се постави този въпрос на дебат, ще създаде предпоставки за предотвратяване повторението на съдбата на бл.20. Не може нарушенията да се делят на етнически или религиозен признак, всички извършват престъпления.

            Желев – Категорично не съм съгласен с акцентирането на проблема. Съгласен съм с Р. Банков. Има едни хора, които рушат общинска собственост. Ние, вместо да спрем агресивното поведение на едните се опитваме да заменяме жилищата на другите.

            Г-н Председател, каква е тая точка, която обсъждаме, един лист няма?

            Ненчев – дупл. – Няма никакво противоречие, всички сме за битка с престъпността, но това са две успоредни линии. Целият процес на настаняване на тези институции там тече, писал съм и аз по него. Ние трябва да уважим страха на хората.

            Хаджигеоргиева – Дебата е полезен, но той трябваше да бъде когато говорихме за бл.20. Застрояването на този комплекс беше в ония времена, когато приемахме демокрацията, но я приехме като слободия. Блок 18 се изгради са изгради за крайно нуждаещи се хора, бях още директор на ИСС. Какво се получи обаче, пак от популизъм, защото всяка партия прави популизъм, не може иначе, куцо и сакато беше включено в този блок, защото се приема, че всички тези хора гласуват. Полицията имаха там пункт, имаше един полицай Невен, който познаваше всички по име и знаеше кой проява може да я извърши. Отрекохме тогава адресната регистрация и постоянния адрес. Тогава дойдоха роднините от Карнобат, от Котел и имаше 30 човека в един апартамент записани, защото нашата община изплащаше редовно всички помощи. В този квартал всичко е незаконно – като строителство, не плащат данъци, ток и вода. Ако това са българи веднага ще бъдат изключени или изгонени. Докато съществува този проблем и това неравенство винаги ще има противоречия. Превенцията закъснява, ускорено налагане на ред и законност на всичко трябва да се направи. Не вярвам, че сега, преди избори ще се реши проблема. Трябваше този полицейски пункт още миналата година да се направи, а не да остават средства сега и да се чудим какво да ги правим. И еднакво прилагане на закона трябва за всички. Имахме един проект на времето с г-н Бъчваров да се дадат по сто кв. м. и да се свалят на земята хората, те не могат да живеят по друг начин.

 

            Стефанов – Обявявам обедна почивка от 13.05 до 14.00 часа.

            След почивката в 14.16 часа кворум 28 съветника.

           

Славов – Явно ще се окаже прав г-н Зафиров, че промените в Правилника са, за да се ограничат изказванията на кмета. Тук всяко едно изказване от тези, които бяха на трибуната в по-голямата си част бяха задаване на въпроси към ОА и лични към кмета, опит за PR и упражнение на гърба на кмета. Не мога да приема, че никой от вас не е бил наясно, че се подготвя изнесен офис на ОА в кв. „Райна княгиня” бл.18, така както всички останахте много изненадани и учудени, тези които направихте изказване. Защото в капиталовия списък на бюджета за 2010 г. и в отчета, който сега предстои да бъде приет има изрично перо „основен ремонт на изнесен офис на община Ямбол в кв. „Райна княгиня” бл.18, вх. А”. Напълно нормално е да се предполага, че когато има изнесен офис ще има възможност този офис да заработи предлагайки на гражданите, които живеят в този квартал всички услуги. Включително сигурността на звеното СПООР. Това звено, което явно толкова много боде очите на всички, защото връчи на Николай Ганев призовката за съда. Не мога да приема за нормално начина, по  който в момента подхождате, едва ли не силно загрижени за хората, без да отчитате реалностите, а те са такива, каквито тук някои от колегите казаха. Много ми хареса изказването на г-жа Хаджигеоргиева и г-н Желев.  Ще бъда искрено учуден, ако останалите общински съветници накрая вземат решение, което ще се доближи максимално до моето. В момента, в който започнах решаването на казуса бл.20, говорих за едно единствено нещо, че в този град и в този квартал не може да има привилегировани. Закона е еднакъв за всички и както тези хора имат права, които постоянно си търсят, така имат и задължения. Но ние трябва да сме тези, които да осигурят възможността да бъдат изпълнявани. Бл.18 има 102 апартамента, 70 общински и 30 частни. Бл.19 има близо 50 апартамента, 3 общински и 42 частни, т.е. 70 апартамента, които са частни. И вие искате от тези 70 апартамента да изкупим апартаментите на 3, 4 или 5 семейства, а тези, както каза г-жа Хаджиегоргиева са били най-напористите. Къде е тогава справедливостта и къде е закона, къде е еднаквото отношение към всички? Така става жива дискриминация към останалите. Задавате ми въпросите къде е законността, ами тя законността е когато се прилага еднакво към всички. Еднаквото налагане предполага не да бягаме от отговорност, а напротив да налагаме там строгите правила на закона. Те се налагат само и единствено, когато има респект. Ако някой тук от вас каже по какъв друг начин може да има респект у тези хора, които обитават блоковете 18 и 19, а и останалата част на квартала, освен там да има присъствие на полиция, за което ще подпишем договор може би още следващата седмица и присъствие на СПООР, което може да бъде денонощно. Това омаловажаване на дейността на СПООР, което е много изгодно за някого, отидете и попитайте хората в този квартал, попитайте в квартала от читалище „Зора” до „Бенковски” какво се случва. Колко пъти са ходили колегите от СПООР и колко случая са решили, включително около бл.18 и 19. Ако има някакво трайно решение на проблема то е в тази посока и ние сме извървели по-голямата част от пътя.  Ремонта е приключен още миналата година, оборудва се в момента. Досега да сме разположили СПООР там, но след всичките публикации, които излязоха и решения на комисии, че тази структура ще бъде закрита аз не смея да предприема подобни стъпки. Тя е единствената работеща, с която общината може да защити своята собственост. Иначе става казуса бл.20. Ако всичките се изкупят, тогава всичко става общинско. А както вие искате да се изкупят на две, три семейства , а не всичките 70, решаваме казуса на  някои и дезертираме от там, и става същото като бл.20.  точно тези общински съветници, които се изказахте тук г-н Ненчев и г-н Канев, в предния мандат е трябвало да вземете решение за собствеността на бл.20. а не, когато тръгнах да решавам този проблем всичките да скочите насреща ми и да ме обвинявате в какво ли не, защото съм направил нещо. Има си институции, които ще го решат. Какво значи съвсем човешки да им помогнем и призива, който г-н Канев отправи към мен и къде бяха СПООР досега. Те през цялото време са били там г-н Канев и са отреагирали на сигнали. Но, когато отидете за половин час и си тръгнете, не сте денонощно там, няма полза от това. Има ползва, когато правилата се налагат систематично и последователно във времето. Налагат се без да има разлика между населението. Там правим подбор да има сравнително читави хора, защото има турци, цигани, гагаузи и българи. По-голямата част от собствениците на жилища са българи. И вместо да решим един проблем ние ще го задълбочим тотално. Какъв е тоя вариант, в който за 1 лв. или 2 лв. предлагате, аз се консултирах с администрацията, няма такъв законов вариант да се изкупят апартаменти или жилища. Това е пак поредния начин да заблудите хората и те да останат с впечатлението, че вие давате, „царя дава, ама пъдаря не дава”. От 2007 г. закона е категоричен и нищо друго не може да се случи. Може, ако имате смелостта и нагласата за отстояване на общността, и имате държавническо мислене да подходите така, че да налагаме правилата. А тях не можем да ги налагаме освен, ако няма там денонощно външно присъствие. СПООР още днес може да отиде там и да започне да дава денонощните дежурства. Но вие, ако днес гласувате, че той няма да съществува, като звено в бюджета нищо няма да може да се направи. Но това няма да попречи да кажете, че общината не си е свършила работата, напротив ние сме я свършили много добре. От тез, които са изведени от там, а те са изведени принудително една част от циганските семействата, които рушаха там. Настанили сме други, с които сме провели индивидуално разговори със всеки един и те знаят, че всеки месец ще бъдат проверявани. В момента включително хората, които живеят там могат да потвърдят, че има празни апартаменти, не сме настанили никой там, защото правим подбор. Може на момента да ги напълни има 200 чакащи от квартала. Там трябва да са хора, които имат отношение, които пазят и които искат да живеят по този начин. Там сме извървели път съвместно с подкрепата на хора, които живеят в квартала, за да може да ги идентифицираме тези, които ще настаняваме. Г-жа Хаджигеоргиева каза много точно, „или спазваме закона за всички, или трябва да изведем тези хора от там”. Добре, приемаме, че ги извеждаме, но какво се случва от там нататък. Аз до тук не чух реално предложение за решение на проблема. Чух едни констатации, които в голямата си част са засилени. От 2008 г. с много голяма част от тези хора съм се виждал. Иван Джежев идва пъти и пъти при мен. Голяма част от живеещите там са идвали и с всичките съм бил до болка откровен, че това е пътя, по който можем да им помогнем, включително и вчера го разказах. Правим първа стъпка настаняваме полиция, настаняваме СПООР, правим втора стъпка почистване, трета стъпка проектиране и се опитваме да изградим осветление и инфраструктура, защото е разрушена и така стъпка по стъпка вървим. Досега не е направено, защото първо трябваше да се отремонтира офис, да се оборудва и тогава да се случи. Офиса е отремонтиран в края на миналата година, чакаме бюджет, за да знаме с какво ще разполагаме СПООР, за да отиде и в момента пак си изпълнява задълженията, но в такива граници. Това, което успяхме да направим и мисля, че е единно за всички, като я няма голямата язва бл.20 ни остава далеч по-малкия проблем да урегулираме начина на живот там вътре. Но тези хора се жалеха при мен от 2008 г., те имат жалби от 2006 г., както от преди това и никой не им е обърнал внимание. Ние сме първата ОА, която стъпка, по стъпка случваме онова, което трябва да урегулира реда. Не някой да излезе и да обещае нещо. Излизайки и обещавайки вие лъжете себе си и хората. Лъжем нас, че по някакъв начин ще им помогнем, а това е живота на хората и те са прави като казват, че искат да има там реди и законност. Само, че как ще ги осигурите като ги изведем, но там ще останат 200 апартамента, в които ще живеят хора под наем. Една част от тях пак са българи, за които така сте написали в предложението. Не можах да разбера г-н Петков, който директно ми зададе въпроса, че проблема излязъл след казуса бл.20, както и г-н Канев. Точно в следващото изречение г-н Петков, казва проблема е от бл.20, и че проблема е от 10 години. Разберете се от кога е този проблем, вижте го и дайте да го обсъдим. Но дайте наистина като големи хора да определите начина на живот в този град, за другите граждани. Защото такова едно решение, което се предлага, дори комисия, която може да се направи, няма да реши проблема. Кажете действията по пътя, по който може да бъде решен този проблем. Защото решенията от възможностите на ОА сме ги направили. Полицейски участък, договор с полицията, денонощно присъствие на СПООР. Обход и всички останали действия, които вие може да кажете. Това нещо го вкарвате като точка в дневния ред и то е единствено и само с идеята да се изприказва. Искрено ще се радвам тук да дойде някой и да ми каже каква е тази схема, както г-н Ненчев предложи за покупко-продажба на жилища, но да бъде законова. На мен много неща ми се искат, както и на вас, но закона е категоричен и не допуска. Дайте да си кажем, че няма такава схема, за да не лъжем хората. Да си кажем, че в годините назад е проспано времето, но не от този мандат, защото в него е свършено много специално този квартал, за хората, които живеят там и за града, защото там е язва за целия град. Дайте да си признаем, защото много повече смелост се иска да си признаеш грешките, а не да чертаеш светлото бъдеще без да бъде то с възможност да се случи и да кажем конкретни стъпки. Към мен беше въпроса г-н Ненчев, да се измислим схема за покупко-продажба администрацията и кмета заедно с общинските съветници. Аз съм бил категоричен още 2008 г. и вие сте се съгласили изрично Пламен Майсторов има изрична санкция написана от него, че не е съгласен с такъв вид замени, всички останали комисии са се съгласили с моето становище. За това не е хубаво да се гаврим с надеждите на хората, кажете ми и ако тя е работеща, аз ще съм първия, който ще я изпълни така, както я решите. Но, ако няма такава схема и имате доблестта да излезете и да си я признаете, дайте да намерим решение. Ако ви е направило впечатление аз не излязох първия път да ви кажа колко сме велики и колко работа ще свършим, казах ви какво сме направили и какво искам да направим. От там нататък 2 часа упражнение на мой гръб, следствие от бл.20 и не знам си какво друго, ама не е така, жената е там отзад и нека си каже от кога ги тормозят. И как същите общински съветници, които се изказахте нищо не сте направили. Мълчах си досега, но не е редно да се злоупотребява по този начин с доверието на хората още по-малко с надеждите и очакванията за града.

Атанасов – Моето виждане за решаването на проблемите в бл.18 и 19 не е тези замени, които се предлагат, а усиления полицейски контрол и денонощния контрол на СПООР. С тези замени ние обричаме бл.18 и 19 да станат точно като бл.20. И ако той е станал за 20 години на това положение за събаряне, то бл.18 и бл.19  ще станат за много по-кратко време. За около 3, 4 години няма ли контрол, повярвайте, са обречени на събаряне.

Канев – Слушах изказването на г-н Кмета и съм на мнение, че той по-често трябва да взима думата. Не съм за тези мерки, защото така се вкарва известна яснота. Но останах с убеждението колеги, че кмета ще проходи на пенсионна възраст. Три години и половина минаха от нашия мандат, а той едва сега разбрал, че там трябва да има засилен полицейски контрол. След като е знаел, че този проблем не е от събарянето на бл.20, а е съществувал преди това, защо не се е възползвал от властта, която има  да въведе ред там? Имаше редица предложения, когато говорихме за събарянето на л.20, той упражни само едно това свързано с железата и фракциите и толкова. В края на краищата това се получи. От друга страна, общински имотите ли са тези на „Червен баир”?

Славов – Не са общински имоти, а на 100% държавни.

Канев – Дори да са държавни, защото Вие доста често употребявате, че след, като ние опростихме на министерството на отбраната 1 800 000 лв., говоря за такса смет и данък сгради. Защо ние не ги стопанисахме тогава? Защото те, ако сега не са наши ще станат наши. Нали за в бъдеще те могат да решат точно такива проблеми, за които говорим. Както и за настаняване на една част на циганското население, така и примерно да се осъществи някакво удобство на тези хора за техния живот. 

Ако стане злополука с тези хора, мисля че моралната щета няма да бъде само ваша, защото Вие ще се оправдаете. Вашата работа е ясна, но тук в ОбС доста хора с по-голяма съвест ще се ударят по челото. И за да не се стигне до този момент погледнете ги индивидуално, нека да дадем думата на жената, която е тук нека тя да ви разкаже. Аз не съм и нито роднина, пък и отскоро я познавам. Никой не си прави PR, а тук в действително искаме да решим един човешки проблем. Аз например ви предлагам от Фонд Приватизация да бъдат изкупени техните жилища. Това е първа стъпка към решението. А сега ви предлагам да гласуваме тази жена да дойде тук и да ви обясни за какво става въпрос.

Банков – От предложения проект, който ви направих за тази среша, разбрах, че г-н Славов също е съгласен да направим. Там наистина ще започне един  начален тласък, трябва в този период да се срещаме, с който искаме. Тук сега да изслушваме, да удължаваме времето, когато не можем да вземем реално решение г-н Канев, няма смисъл. Не можем да вземем от фонд приватизация да ги изкупим. Ами те, ако не искат да ни ги продадат? Какво означава изкупуваме? Насилствено от никой не можем да изкупим. За един, два случая има решение. Това решение като се събере тази група мисля, че може да се уточни. Предлагам процедура да прекратим изказванията. Нека се обединим и да го решим, след като г-н Славов прие. С тези виждания, които изрази мисля, че всички ще се съгласим с тях.

Стефанов – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Банков за прекратяване на дебатите.

Гласували      за – 24                        против – 3                             въздържали се – няма

Приема се.

Стефанов – Има само едно постъпило предложение за проект за решение. Ще ви го зачета, въпреки, че и това е в някакво нарушение на правилника, но в предвид важността на въпроса и в предвид на това, че се получи някакво съгласие смятам, че е редно да се подложи на гласуване този проект за решение. „ОбС задължава кмета на общината и председателя на ОбС да организират с участието на председателите на ПК ЗОРСП г-н Кескинов, на ПК УОИ г-н Петков, на ПК ЖПГПК г-н Вълев, ПК СИ, председателите на ГС и да проведат среща, на която да обсъдят проблема и предложат проект за решение за следващото заседание на ОбС.”

            Стефанов – Подлагам на гласуване проекта за решение.

Гласували      за – 24                        против – 3                             въздържали се – 3

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                       

            РЕШИ:

 

            Задължава кмета на общината и председателя на ОбС да организират с участието на председателите на ПК ЗОРСП г-н Кескинов, на ПК УОИ г-н Петков, на ПК ЖПГПК г-н Вълев, ПК СИ, председателите на ГС и да проведат среща, на която да обсъдят проблема и предложат проект за решение за следващото заседание на ОбС.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно сформиране на комисия за проверка на материалните активи в склад на „Нова болница”.

ВНОСИТЕЛ: ПК УОИКОПДОУ

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителя представя предложението по приложения материал.

Антонова – Съгласна съм с това една комисия да направи оглед и да установи какво съществува и какво е годно за използване, но дирекция ОСИД, да, не представители от ПК, а предлагам председателите на ПК „Здравеопазване”, БФМДТ, ЗОРСП и т.н., и не представители специалисти от здравните заведения, а изпълнителния директор на МБАЛ „Св. Пантелеймон” и управителя на „ДКЦ – № 1” ЕООД Ямбол.

Хаджигеоргиева – Не разбрах комисията какво ще прави, което искат болницата или инвентаризация? Знаете ли какво представлява оборудването, което е закупено към тази болница? Никой не знае, защото в момента няма нито едно материално отговорно лице, което да е в течение, защото инвентаризация не е правена от мое време, а сме дали много работи. Но аз да ви кажа понеже моята дирекция бившата го е купувала. Това е един голям склад, хале,   цялото складово помещение на хранителния блок, което е повече от 2 000 и колко квадрата. Всичко е натъпкано до вратата. И тези хора трябва да си вземат 4, 5 месеца отпуска и да отидат да проверяват, защото трябва да се изнасят и да се отмятат по описите, които е закупено, защото то е заведено като собственост на общината. Това е работа само на инвентаризация на общината. На тия хора, където сте ги сложили тук трябва да им се плаща извънреден труд. Ако е тези, които ги иска болницата, защото периодично даваме, да отидете и дали ще можете да ги намерите. Защото хората, които са били на склада и знаят реда са освободени, те са пенсионирани. В момента е една частна фирма, без да е правила инвентаризация и дали е задължена материално отговорно, защото може би ще дойде време, защото това са ПОС и знаете как е настроено към тези неща обществото. Тя пази, ама както пази може и да взимат. Това е друг въпрос не е наш ангажимент. Може да стане да вземат това, което искат, могат да видят от техния вид, който е описан в спецификацията, има каталози, дали става или не. Иначе не взимайте това голямо решение. Там да пише тези, които искат, да се проверят дали са годни или не.

Петков – Искам да уточня, че има някакви искания от ДКЦ – 1 и от болницата. Ролята на тази комисия е да влезе и да се видят тези неща, които се искат, да се отделят. Да се направи един протокол, да се внесе за вземане на решение от ОбС и да им се дари безвъзмездно на тях.

Славов – Понякога остава в раздвоение, четейки такива предложения, всъщност какво се търси, чрез тях. Дали се иска реално решаване на проблема или се иска спъването на решаването на проблема. Г-жа Хаджигеоргиева много точно формулира и обясни ясно основанията донякъде, заради което си задавам този въпрос. Ако г-н Петков, като председател на комисията по общинско имущество имаше нагласата да реши проблема щеше да се запознае и да разбере какво има в тези складове, как е разположено, има ли някаква възможност да се случи това, което той иска. Защото така, както г-жа Хаджигеоргиева спомена, ако искате да извадите нещо, което е в дъното на склада трябва да изкарате абсолютно всичко, което е преди него, за да може да изкарате това, което е в дъното. Ако някой е наясно колко неща има вътре ще му стане ясно, че това е месечен труд на много хора. Тези, които сте ги написали предполага минимум 3 или 4 месеца пълен работен ден, а може би и събота и неделя да са там и да описват и защо, да направят една инвентаризация. Ние ви предложихме едно съвсем работещо решение. Имаше искане от болницата за предоставяне на част от оборудване за ползване, което е чисто болнично оборудване. Легла, които в ДКЦ не могат да се ползват, както и друго специализирано болнично оборудвано, което в ДКЦ не може да се ползва. И изведнъж като се появи искане от ДКЦ вие блокирате процеса. Защо  не го внесохте, така както беше на ОбС за гледане на някои от следващите заседания? Дори на тази следваща сесия да бяхте изключили тези позиции, които се дублират. Добре, включете другото, явно е, че няма разминаване и Вие г-н Петков, което предложихте да се влезе да се видят, да се отделят и да се дарят безвъзмездно. Ние искаме същото, тогава защо досега не го разгледахте от четири месеца това наше предложение в ОбС? Не го разгледахте и не дадохте това, което искат само болницата, за да могат вече да го ползват. Не е разгледано на сесия на ОбС, отложихте го за следваща сесия и така 4 месеца никакво движение. Това е работещо и досега болницата можеше да го има и гражданите на Ямбол да се ползват от облагата на това ново оборудване. То е ново на фона на това, което е в болницата и вие го знаете. Може да е 30 годишно, но е по-ново от това 50 годишното, което е в болницата и е по-запазено, защото не е ползвано. За това не мога да разбера в момента какво се търси. Ако искате решение на проблема, трябва още на следващата сесия на ОбС да разгледате точката за отдаване безвъзмездно на болницата на това искано от тях оборудване. От там нататък да се види какво искат ДКЦ, дали е полезно и да влезе комисия. Но не мога да разбера още нещо в решението - задължава кмета на общината да включи общински съветници. ОбС може да задължи общинските съветници да направят нещо, не е кмета този, който да задължи общински съветници да влязат някъде или да направят нещо. Кмета може да създаде комисия и вие да присъствате колкото пъти искате там и да наблюдавате какво прави комисията, която кмета е назначил. Но кмета няма правомощия да назначава общински съветници. Аз мога да назнача общинския съветник като личност, а не като общински съветник. След това излезте и кажете, че ако това се случи, решение на проблема няма да има до изборите, защото ние тук казваме, както и г-жа Хаджигеоргиева 3, 4 месеца, но за там трябва първо времето да се стопли, да не вали, за там трябват мотокар или електрокар. За там трябва друга подемна техника, защото мотокара може да стигне само до някъде, за там ще трябват не 3, 4 месеца, а сигурно повече от 6 месеца, за да се стигне изобщо до нещо, което вие искате. А вие искате инвентаризация…

Стефанов – Не на целия склад, а само на тези.

Славов – Няма начин да се направи само на тези, ако някой е наясно и г-жа Хаджигеоргиева ви го обясни. Ако някой от вас си беше направил труда да отиде, да влезе, да погледне, дори само да отвори вратите щеше да види, че няма никакъв такъв начин. И тогава реално сега щяхме да търсим решение на проблема, а не сами да си създаваме проблем по този начин. И едно нещо, с което не мога да се съглася и това е, че има някаква частна охранителна фирма, която може да влезе. Тя си е частна охранителна фирма, складовете са запечатани по начин, по който се контролират и  никой не може да влезе. Охраната никъде не е материално отговорна, тя си е охрана.

Стефанов – Смятах да не се изказвам, но тук г-н Кмета направи едни много елементарни манипулации. На нас ни беше представено едно искане от болницата за 400 позиции. Казва ни се, че ако вземем решението и го дадем това, което искат няма никакъв проблем. А когато искаме да видим какво им даваме, тогава възниква огромен проблем. Като им ги даваме как ще им ги дадем г-н Славов, няма ли да ги сваляме пак от рафтовете, няма ли да ги нареждаме долу на земята и да видим какво им даваме на тези хора? Тогава значи може, ние точно това искаме. Искаме да видим тези 400 позиции, които тук ще вземем решение на хартия да им ги дадем, дали действително им ги даваме. Или заличаваме едни следи, едни кражби в продължение на време и тези неща са изнесени и ги няма там? Какво толкова лошо искаме? Престанете с тези манипулации, значи като им ги дадем тези 400 позиции можем да ги свалим от всички възможни места, няма да ни пречат тези складирани неща на пътеките и до вратите, а когато искаме да ги видим тогава започват да ни пречат. Искаме да свалим тези неща, които болницата искат да им ги предоставим и ДКЦ - 1 също. Така и така ще им ги даваме, да видим има ли ги, няма ли ги. Може да ги няма, защото се говори, че материално отговорни лица няма от години. Как така ще даваме на хартия нещо, без да сме го видели и по този начин се изписват огромни стойности. Така че, като казвате някои работи ги мислете, не ни правете толкова на будали всичките.

Славов - Това, което казахте си е жива лъжа, защо да не отговоря? Вие зададохте въпрос нормално е да ви дадат отговор.

Стефанов – Това искане е придружено с две писма до г-н Кмета, едното е от г-н Миланов, другото е от мен. И той твърди, че ние 4 месеца сме блокирали, не е вярно. На два пъти го връщаме и искаме създаване на такава комисия да видим какво даваме на тези хора. Това, което сме гласували и сме написали има ли го или няма.

Зафиров – Безстопанственост. Може ли вече 3 година, влизаме в 4 година от Вашия мандат г-н Кмете и да не знаете какво има в този болница?

Славов – Вие не знаете, ние знаем.

Зафиров – Същата работа като с бл.20. Имахме собственост, не упражнихме ролята си на добри стопани, блока вече го няма, разрушихме го. Това се казва безстопанственост г-н Кмете, за него се предвиждат наказания. Имам въпрос към Вас г-н Кмете, Вашия секретар ли е, PR ли е, негов родственик не работи ли като охрана в новата болница? После ще ми отговорите, като Ви дадат думата.

Славов - Г-н Председателя не дава думата за отговори. 

Зафиров – Вие казвате, че като се появи някакво искане го блокираме. Кое искане сме блокирали? Нито едно от исканията Ви не е блокирано. Аз не виждам някое искане да е блокирано. Едно предложение се явява от г-н Петков, от ПК УОИКОПДОУ и Вие казвате, че това е блокиране на предложение. Защо? Тук се иска контрол, да видим това, което даваме дали е това, което ще вземе болницата. Това означава г-н Кмете, че общинските съветници Ви нямат доверие. Това не означава, че не искат да свършат работа на болницата. Аз съм ги прочел, много са хубави мотивите, но недейте да му вменявате, аз виждам, че и в предното предложение за бл.18 и бл.19 се мъчихте да му вмените некомпетентност. Моля ви се г-н Кмете, абсолютно компетентни са предложенията на г-н Петков. Вие сам признахте, че предложенията на г-н Петков са компетентни. Не вменявайте на човек от групата на „Единни за Ямбол” некомпетентност. Виждам всеотдайността на г-н Петков, виждам как той ходи до новата болница, виждам как се отнася добросъвестно към възложените му задачи. Това означава, че на някой му стиска чепика. Това означава, че в тази болница навярно, дано не съм лош пророк, но  мисля че са извършени определени кражби в складовете на болницата, за които носите отговорност персонално Вие. Това не е оправдание, когато се казва, че трябва да се преместят определени активи и ние да дарим част от тях на болницата Вие да се оправдавате и да казвате, че ще ни отнеме 3 или 4 месеца да разместваме. Това  не е оправдание г-н Кмете. Вие като добър стопанин, защото Вие сте стопанин на града, като негов кмет, трябва да го управлявате със сърце и да знаете какво има в тези складове. За да знаете най-добре как да разполагате с общинската собсвеност, да знаете как да я разходвате. Ето, г-н Диманов, когато има нужда да обзаведе определено отделение, да му помогнете по този начин. Но трябва да знаете какво имате в тази болница, а не да давате на парче. Вижте какво сте писали в предното предложение, което вие ни дадохте да гласуваме. Точно тези безразборни давания ни наведоха на мисълта, че ние трябва да направим такава комисия.

Славов – Безразборните давания са искания едно към едно на шефа на болницата.

Зафиров – Точно тази безстопанственост г-н Кмете доведе до събарянето на бл.20. защото ние като стопани на апартаментите там трябваше да решим. Вие за три годишния си мандат трябваше да потърсите отговорност на хората, които не са проявили добросъвестността си да съхранят общинската собственост, т.е в бл.20. трябваше да уведомите компетентните органи, по надлежния ред, за да  можете сега да търсите отговорност дори за тези пари, които дадохме от общински бюджет.  За тези 100 000 лв., които ние дадохме за събарянето на бл.20. аз да влизам в пререкания и да казвам вие подарихте, Вие направихте и т.н., с определени инертни материали. Това не е моя работа, ако сте направили нарушение, Вие си носите отговорността, нито искам да Ви обиждам. Вие трябваше да проявите грижа като кмет на града и да потърсите отговорност на лицата, които са направили безстопанствеността. Които по един или друг начин не са упражнили контрол върху тази собственост. И точно за това г-н Петков в момента, като председател на тази комисия иска да се установи един контрол, да няма безстопанственост и утре той да носи отговорността. И върху него да е лепнато едно петно, като председател на тази комисия. Виждам, че предложението му за решение е едно издържано предложение. Единственото, което може да претърпи някаква промяна е комисията да установи исканите материали, а не наличните. Да не правите инвентаризация на всичко, а само на това, което ще давате. На по-късен етап като кмет на този град Вие трябва да направите една пълна инвентаризация и да знаете какво имате в този склад. Защото видите ли се появи един инвеститорски интерес, вие какво ще им кажете на тези хора „аз имам  един лист и предлагам един какво си”. Тези неща трябва да се знаят от Вас и от нас като общински съветници, ние разчитаме на взаимодействието на ОбС и ОА да работим ръка за ръка, не да влизаме в конфронтации. Ако влизате в конфронтации с ОбС няма да постигнете нищо добро. Единственото добро нещо, което можете да постигнете е да покажете добросъвестност и дори Вашата група да гласува „ЗА” това предложение на г-н Петков като едно стойностно предложение. Да се направи тази инвентаризация, да установи исканите материални активи и тяхната годност за използване и да внесе доклад за резултатите в ОбС, и по-най-бързия начин, в максимално бърз срок да се предоставят тези неща на г-н Диманов, за да може да се реши неговия проблем и на гражданите на Ямбол.

Симеонова / реплика / - Правя реплика във връзка с предложението на ПК УОИКОПДОУ. Останах с впечатлението на изключителната компетентност на комисията и нейният председател, а съм изключително учудена защо някой друг му адвокатства 15 минути от негово име. А от г-н Председателя чухме само едно изчитане със сричане на едно предложение, което на всичкото отгоре той ще си коригира, защото също не е коректно, така е. И сега пак оставам така учудена от компетентността на друго лице, което от Ваше име защитава, а Вие гледайки наведен надолу мълчахте. Явно видяхме докъде е компетентността. От тук нататък безстопанствеността, на която се базира изказването общинския съветник, само за негово сведение да кажа, че е потвърдено и подкрепено от всички държавни институции, от които беше поискано мнение за събарянето на бл.20. И г-н Зафиров, ако си бяхте направили труда предварително да погледнете, безстопанственото положение на бл.20 не възникна по времето на мандата на управляващата партия ГЕРБ 2007 г., ние го заварихме така г-н Зафиров. И Вие със силното си социално гражданско и всякакво друго отношение в този град, кажете ми къде бяхте предните три мандата, когато този блок се разграбваше? Защото 2/3 от Вашето изказване беше по отношение на бл.20, а не беше по по отношение на направеното изключителното компетентно предложение от Вашия Председател на комисия, което на всичкото отгоре вие коригирахте. Защото има изключителна разлика между това г-н Зафиров, дали инвентаризирате 10 130 инвентаризационни артикула или 400. Ако за Вас това не е разлика, вярвайте за хората, които ще отидат да свършат инвентаризацията това е огромна разлика. Така че некомпетентността, която току що се опитахте да препишете на кмета е изцяло във Вас.

Зафиров / дуплика / - Хубава думичка е безстопанственост. Ако в групата на ГЕРБ стиковат техните предложения, там единствения принципал и човека, който може да се изказва и може да внася предложения е кмета. Виждам, че г-ца Симеонова е човек, който досега го нямаше и заседанието си вървеше нормално, а сега започва да репликира от място. Виждате колко е просташко да пътуваш от жълтите павета до Ямбол и да дойдеш да репликираш. Г-це Симеонова, знаете ли къде пише за едно лице? В присъдата на кмета, където му я върнаха от Бургас, където е на бюрото на г-н Стефанов. Там пише Георги Славов лицето, никъде не пише Георги Зафиров лицето. Вие много сте се изучили от тези дела, когато говорите за лица, защото правите безстопанственост, защото правите закононарушения. Защото знаете ли с колко години назад връщате този град с Вашето управление, знаете ли колко години? Знаете ли с вашето управление, с вашата безстопанственост? И сте тръгнали да ми говорите тук кой не е правил точното решение!

Желев – Аз наистина не разбирам тук за какво става дума и за какво си говорим. Десет или двадесет минути си размятаме някакви обвинения. Мисля, че на всички е ясно, че няма как да се избяга от отговорността на това, което се води по описа. Съвета не носи отговорност освен за решенията, които примерно дава някакви неща поискани от ДКЦ или от болницата. Всичко друго се води по опис на кмета и няма как да се избяга рано или късно. Защото, ако дойде един ревизор или прокурор, следовател ще каже, че тук общината е получила първо 10 000 позиции, имате определен брой решения това да отиде еди къде си и сега да видим къде е другото, ще иска да види описа. Според мен е абсолютно безумие да се внушава тук, че някой иска да скрие тук някаква отговорност, няма как да я скрие. Мисля, че и кмета е наясно, че не може да скрие един списък за това какво е налично в този склад. Не разбирам какво се иска със самото предложение. Първо задължаваме кмета да направи една заповед, която да създаде комисии, след това да вкара съветници, и ние казваме какво да прави тази комисия. Тази комисия трябва да определи наличните материални активи и тяхната годност.

Стефанов - Исканите, не наличните.

Желев – Как е точно?

Стефанов – Да установи исканите материали.

Желев - Колеги, вероятно целта на дебата е да се докажем, че някой може да направи нещо. Само че, ако говорим сериозно за отговорността, за тези неща, които се водят и за които трябва да има инвентаризация всяка година, нито някой може да увеличи, нито някой може да намали отговорността на кмета. И ако комисията наистина искаше да знае какво има, най-нормално е, но аз наистина не разбирам за какво става дума, да поиска описите, да вземе решенията и да разбере поне какво има на книга. На книга е по-важно, защото юридическата отговорност се носи на книга. Ако няма разбира се протокол за бракуване. Няма да предлагам нищо, но самото предложение е без всякаква логика.

Кескинов / реплика / - Не знам от цялата работа на кой какво не му е ясно. Г-н Желев, много лесно могат да се скрият нарушенията. А именно става с не насрочването на инвентаризация, нито на проверки. Ако слушаше и не си гледаше предварителните записки щеше да разбереш и да чуеш какво каза г-жа Хаджигеоргиева. Каза, че от нейно време не е правена инвентаризация, т.е. това са вече 7, 8 или не знам колко години. Най-малко сегашния ни кмет, когато е встъпил в длъжност също не е правил инвентаризация, а е приел на хартия какво има, ако изобщо нещо е приел. Отговорността не се носи на хартия, носи се по наличност. Бл.20 още се води на хартия, ама го няма, слага се едно кръстче. Това какво са приемали предишните и какво не, и че е зачеркнато на хартия не означава, че го има в складовете.

Антонова / реплика / - Навярно си спомняте какво представляваше искането на болницата. Ние тогава се учудихме като бройки, не като позиции. Имаше едни фрапантни цифри, например 800 или 900 легла при положение, че болницата разполага с 390 легла по заповед. Къде щяха да се слагат тези легла и какви са? Тогава ние комисията много умувахме, никакъв проблем не е, знаете и от предни мандати давали сме и пак ще даваме. Но бяха едни невероятни цифри за лампи, ние тогава ги смятахме 7 операционни, а те искаха 30 и няколко лампи. Нали разбирате, че има нещо нередно в цялата работа, поне така ние си помислихме. За това поискахме да се направи точно това, да се види какво се иска, годни ли са, могат ли да се използват и защо се искат в такива размери, и къде ще се сложат. Защото аз много добре знам, както каза г-н Славов, какво е болницата и с какво разполагат. Смисъла на тази комисия, която иска г-н Петков е точно това, защото има много неща, които будят съмнение.

Желев – Г-н Кескинов, много уважавам вашия юридически опит и съм много изненадан от това, което говорите за хартиите. Има неща, които се водят на някого и неща, които са в наличност. Тази наличност трябва да отговарят на предварително поета отговорност. Ако целта е да намерим аргументи, които могат да развеселят тона и да пренебрегнем сериозните теми, приемам вашето поведение и начин на изказване. Само че пак повтарям, никой не може да снеме отговорността по опис за съоръжения и уреди в обект „Нова болница” от кмета. Отговорността е, ако нещо липсва, ако не отговаря на описа, това е обема на отговорността. Ние говорим какво има като поет ангажимент и какво като наличност не отговаря на поет ангажимент. Мисля, че ставаме смешни вече. Д-р Антонова, спомняте си миналия мандат комисия, подобна на тази и не както каза г-жа Хаджигеоргива и се опитва да цитира г-н Кескинов, не е правена инвентаризация? Занимава се 2 месеца. Вие бяхте мисля, че в тази комисия. Знаете какъв е резултата, нищо. Опитваме се да покажем, че някой е повече от другия, на това ми прилича дебата. Не мога да приема за нормално, че кмета е някакъв самоубиец тука и да иска да покаже какво има като активи в новата болница и какво налично. Нали един ден рано или късно ще влезе комисия и ще пита.

Костов – Колеги, искам малко да сваля градуса на напрежението и моето изказване може би ще помогне на вносителя след това да се изкаже. Нека си припомним 38 Заседание, когато гледахме тази точка. Тогава д-р Антонова предложи да отложим за друго заседание. С аргументите, директора на болницата да погледне в действително дали ще му вършат работа тези легла или лампи. Бяха малко повече наистина от това, той може би е искал да се презапаси, но това няма никакво значение. Въпроса е, че ние не можем в момента да направим една инвентаризация. Минаха 4 месеца от това заседание, през това време пациентите, които са имали нужда от легла не са могли да ги използват. Евентуално, ако правим една инвентаризация ще стана 10 месеца. Когато предаваме и приемат евентуално болницата, ако искате да гласуваме да присъстват примерно председателя на ПК УОИКОПДОУ, по някакъв начин да узакони това приемане и предаване. Това да, но не да изкараме всички неща на улицата и после да ги вкараме. След това аз също бих гласувал за евентуална инвентаризация., но нека в този момент да ги дадем тези неща, защото в този момент имат нужда от тези неща. И това, което г-н Зафиров направи като уточнение, не налични, а исканите. Исканите са 400, а налични са 10 000, така че разликата е около 25 пъти. Имам в предвид исканите да ги предадем, ако трябва да има там, когато ги изкараме навън, когато се броят и когато се предават, да има там общински съветници. Но инвентаризацията да я правим след това, защото това ще забави страшно много. 

Стефанов – Г-н Канев донесе писмено едно предложение, което в общи линии г-н Костов каза нещо подобно. Ще ви го зачета да го видите и ако се приеме това да бъде проекта за решение: „т.1 Дава съгласие да предостави безвъзмездно на МБАЛ и ДКЦ необходимите съоръжения от наличното оборудване на обект „Нова болница”. Предаването на съоръженията за ползване да стане от комисия, в която да има двама представители на ОбС” – Петков, Иванов, Майсторов ; „т.2 Да се извърши пълна ревизия на съществуващото оборудване”. В последствие, за да не се бави, и за да могат да се предадат исканите материални активи това предаване да бъде от тази комисия. Това е което говори и г-н Костов. 

Канев – Да поясня какво е значението на хартишката. Хем хартисване, хем хартия, така че г-н Кескинов е дублирал малко.

Желев – Искам да попитам г-н Председателя с какво мнозинство ще приемаме тези решения? Тъй като от една страна задължава кмета да създаде комисия, от друга страна създаваме и избираме някакви членове. Просто обявете предварително с какво мнозинство.

Стефанов – Когато има безвъзмездно дарение се гласува с 2/3.

Славов – За да не се получи някаква недомислица, както е направеното предложение от Председателя на ПК УОИКОПДОУ, което в момента се коригира тотално искам да попитам предложението, което аз съм направил и е влязло на 18.10.2010 г. в канцеларията на ОбС касае 387 позиции. Леглата държа да уточня не са 800, а са далеч по-малко, към 200 и няколко са с детските легла. Това цялото предложение, което е внесено като искане повтаря едно към едно искането на директора на болницата. Това цялото предложение ли ще бъде предмет на вашето решение сега? Ако е така запишете го, защото това, което каза г-н Костов, това което тук се чете, като проект за решение за мен е много важно поради едничката проста причини, че, когато се извадят 10 000 позиции на полето и след това се вкарат, и се внесе този опис, който е инвентаризационен тук при вас и вие след това вземете решение и след това пак трябва да изкарваме неща, които никой не знае какви са, става не двойна работа, и не 6, и не 10, ами ще станат 16 месеца. Това решение ли ще бъде изпълнено? Има дублаж с искането от ДКЦ. Едно към едно ли ще бъде прието? Нека не намесваме правомощията на ОбС и правомощията на изпълнителната власт, т.е. на кмета. Няма как ОбС да ме задължи да направя комисия, в която да бъдат включени някои лица изрично. Няма такова нещо. Дайте да запишем една форма, в която би било желателно или може да се включи някой, защото подобен задължителен елемент в момента пада, то просто е незаконосъобразно. Измислете наистина дали тези общински съветници ще бъдат част от тази комисия или ще присъстват в момента на предаване на това имущество, което се иска. Защото това също е много важен момент, г-н Банков е насяно и другите, които в годините са имали възможност да се занимават с подобни юридически казуси. Колкото до безстопанствеността и инвентаризациите, 2009 г. сме правили инвентаризация. Но не сме отваряли изрично всеки един кашон, за да извадим и да видим в какво състояние е оборудването, но всичко е преброено. Както каза г-жа Антонова и г-н Желев за предния мандат, разлики почти няма. Това е за спокойствие на тези, които обвиняват администрацията в престъпление.

      Петков – Все още мисля, че някой не е разбрал, че е допусната грешка и става „исканите материални активи”. Тук пак се говори за инвентаризация. Значи това което се иска от болницата и от ДКЦ – 1. И второ да не се вменява вина на комисията, че едва ли не ние сме виновни и общински съветници са виновни. Г-н Кмете, решение на комисията има от 02.11.2010 г. Вие 4 месеца бавите тази заповед…

Славов – На коя комисия г-н Петков?

Петков – На общинска собственост.

Славов – Ама комисията няма никакви правомощия г-н Председател.

Петков – Няма правомощия, така ли? Има предложение, а Вие не изготвяте никаква заповед въз основа на исканията на хората. Вашия секретар знаете ли какво ми казва? Каза - „Гледайте си работата, това е ваше предложение. Когато решим, тогава ще го пуснем”. Бях принуден да го дам на Георги Миланов да го внесе като Председател на ОбС. И второ предложение бяхме принудени да внесем, за да удължим…

Славов – На кого, на ОбС? 

Петков – До Вас.

Славов – Ама вие комисията нямате такива правомощия…

Петков – Вие върнахте искането на болницата…

Славов - Прочете си правилника, ние не сме го върнали, вие го върнахте.

Петков - Предложението, което върнахте от болницата…И вас ви стяга, че ще правим инвентаризация, че много работи ги няма там. Защото някои хора работят там, да не казвам кои. Така че, изпълнете си задължението. Това ми е искането.

Миланов – Тъй като правим всичко на ход. Тръгнахме от една позиция и стигнахме до съвсем друга. Предложението, което е направил г-н Канев, по скоро г-н Банков го е написал най-вероятно. Там пише: „дава съгласие за предоставяне на МБАЛ и ДКЦ необходимите съоръжения”, по скоро „исканите съоръжения”. Това е предложението, което е написано и ще се коментира. Аз мисля, че би трябвало да бъде „изисканите от наличното оборудване на новата болница. Тъй като може би кмета е прав, че ние няма как да го накараме да направи комисия,  може би трябва да направи т.2 „ за предаването ОбС – Ямбол формира комисия от 3 души, които да участват при предаването на съоръженията”. Ние имаме право да сформираме комисия, която да свърши някаква дейност. Доколкото си спомням, когато коментирахме, това беше дебата, който водихме, ако си спомняте коментирахме този въпрос за МБАЛ „Св. Пантелеймон”, имаше и още нещо, което беше свързано с разпореждането. Тези материални активи да бъдат отписано от активите на общината и да бъдат записани в активите на болницата. Тук не го виждам… Казвам, че беше записано там и се коментираше, че ние като им дадем 160, 200 легла, а те като вземат 100, а ние сме взели решение да ги дадем и да ги отпишем, какво става? Това беше дебата, който водихме, ако си спомняте. Това са ми забележките по това предложение, тъй като има искане от МБАЛ и ДКЦ.

Симеонова – Понеже се наложи 5, 6 общински съветника да коригираме изцяло изключително компетентното предложение на Председателя на ПК УОИКОПДОУ, имам съмнения по отношение на компетентността на предлаганите членове в това решение, в което ще има евентуално създаване на комисия от общинските съветници, които ще присъстват на приемането. За това предлагам членове на тази комисия да бъдат Илия Иванов, д-р Антоанета Антонова и Кръстьо Петров, а не посочените от вносителя.

            Стефанов – Има ли други предложения, ще започна да ги подлагам на гласуване по реда на постъпването им.

      Антонова – Правя си отвод.

      Зафиров – Виждам колко грозни реплики се разменят между общинските съветници. Аз недоумявам обаче днес примерно ли беше…Изказване като председател на група за протокола…Г-ца Симеонова все не е разбрала, но днес гражданите на Ямбол разбраха, че имаме нов транспорт от София до Ямбол. Остава въпроса дали г-ца Симеонова на държавни разноски е тук  или е на собствени. Дали си е пуснала днес отпуската там, където изпълнява държавните си ангажименти, и идва да ги изпълнява в Ямбол. Тя е един съвестен общински съветник, който идва за точките, които по-нататък ще разглеждаме, общинския бюджет. Виждаме, че тя се опитва постоянно да вмени на гражданите на Ямбол и на общинските съветници, че г-н Петков не си е свършил работата. Той винаги е недоумявал едно нещо и аз ще ви кажа г-це Симеонова, в групата „Единни за Ямбол”, ние работим за гражданите на Ямбол. Вие се учудвате на нещата, които внася г-н Петков или примерно на това, което трябва да каже или предложенията, които прави, нормално е в една група тези неща да се разглеждат. Вие във вашата група, вашия политически субект, не ги ли разглеждате? Но г-н Петков недоумява следното нещо, което аз също недоумявам. Може ли секретаря на община Ямбол или човека, който отговаря за печата в болницата, неговия дядо да е охранител там? Вие можете ли да си представите за какво става въпрос. Как няма да има такова предложение и как няма да има то опровержение. И затова думата безстопанственост ви дразни толкова. От тази безстопанственост съборихме бл.20. Заради тази безстопанственост хората плачеха на последния ред, бяха тук и се чудеха как да им заменим апартаментите, за да няма по-нататъшни последствия за тях. Тях не ги интересуват жълтите павета, тях не ги интересуват скъпите 18 см. токчета, тях не ги интересуват късите поли на г-ца Симеонова, тях ги интересува единствено да им се реши проблема. А г-н Диманов в момента със сълзи на очи, аз съм сигурен, защото той изживява проблемите на тази болница, като един съвестен неин управител се чуди как да и реши проблема. Г-н Петков е намерил точното и вярно решение. Единственото нещо, което тук ви стиска чепика е това, че вие не искате да се направи тази инвентаризация, не искате да се установят липсите на оборудване, което е там. Аз съм сигурен, че има такива липси и те ще са в големи количества, ако само влезе някой и се разрови. Проблема ви е, че не искате да се разровим ли? Напротив това е работата на ОбС. ОбС, за всеки един общински съветник са гласували 800 човека и тези хора разчитат той да свърши нещо. За това, че всеки един от нас има моралния ангажимент към избирателите си, да направи това, за което е тук. Нашата работа тук е да установяваме контрол, дори върху общинското имущество. Във връзка с възникналите дебати по тази точка, тя не е маловажна. Виждам, че г-н кмета не проявява нужното уважение към ОбС, виждам, че той иска само неговите предложения да се приемат и когато не се приемат неговите предложения, когато има предложение на общински съветник, той или казва общинските съветници не внасят предложение и те не вършат никаква работа, а когато има такова предложение, казва тези предложения са недодялани. Г-н Кмета забрави ли, че дори бюджета му беше върнат една година, защото не беше балансиран. Искам да не ги забравя тия неща, много му е къса паметта. Който не е чел, да почете малко повече. Второ, нека нашите колеги общински съветници да изразяват мнението си в комисиите, защото аз вярвам, че г-н Стефанов е резолирал тези предложения до всички комисии. И накрая искам 20 минути почивка.

      Стефанов – При мен има 3 предложения и така можем да дебатираме още 2 часа. Г-н Зафиров поиска почивка и ви моля в това време г-н Петков и всички заинтересовани да използвате тази почивка и да прецизирате едно предложение, което веднага след това да бъде гласувано и да преминем към важните точки.

 

      Обявявам 20 минути почивка и след това в 16.00 часа е нормалната почивка и в 16.20 часа започване на заседанието.

След почивката в 16.25 часа кворум 33 съветника.

 

      Стефанов – След направените консултации между ПК УОИКОПДОУ и ПК „Здравеопазване”, колегите внасят следното предложение: „Задължава ПК „Здравеопазване” и ПК УОИКОПДОУ да преразгледат списъците съвместно с директорите на МБАЛ и ДКЦ – 1, да уточнят исканията и да излязат с предложение за предоставяне на исканите материални активи на следващото заседание”. Смятам, че това обединява всички. Подлагам на гласуване предложението, което току що ви зачетох.

Гласували      за – 29                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                       

            РЕШИ:

 

      Задължава ПК „Здравеопазване” и ПК УОИКОПДОУ да преразгледат списъците съвместно с директорите на МБАЛ и ДКЦ – 1, да уточнят исканията и да излязат с предложение за предоставяне на исканите материални активи на следващото заседание.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Отчет относно касово изпълнение на бюджета на община Ямбол за 2010г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Славов – На 03.02. е внесен отчета, има ли сте достатъчно време да се запознаете с него. Аз искам да коментирам само няколко акцента в него. Общината стартира 44 393 хил лв. бюджет приет на заседание на ОбС 01.2010 г. изрично започвам с първото изречение на нашата мотивация, защото за мен това е определящо за отношението, което сме имали миналата година всичките ние заедно, да имаме общата воля общината на 28.01. да приемем бюджет, първи в държавата. Смея да кажа един много добре балансиран бюджет, много истински, който като краен резултат беше почти изцяло изпълнен. За разлика от тази година, където сме вече извън сроковете за приемане на бюджета, показва отношение към града и към проблемите на града. Беше актуализиран през годината с решение на ОбС, с корекции от Министерство на финансите, с размера на предварително получените трансфери, дарения, както и предоставените временни безлихвени заеми, които касаеха най-вече оперативните програми, по които работим. Беше получен и частично погасен заема от Фонд ФЛАГ, в размер на 1 800 000 лв. гласуван от вас, за изпълнението на комплексен социален център. Без, който заем в този размер, както знаете тогава някои от вас имаха виждане да бъде не повече от 500 000 лв. Както всички се убедихте това виждане беше нереално и се радвам, че обявихте 1 800 000 лв., защото благодарение на тях успяхме да построим и да завършим уникалният за държавата проект „Комплексен социален център”, който надявам се да бъде открит до края на месеца. Вече отделните дейности предвидени да се развиват в него, административни единици се местят и се напълва със съдържание. Благодарение на този заем от Фонд ФЛАГ, ние успяхме да изпълним първия голям проект в общината с европейски пари от Оперативна програма „Регионално развитие”. Бюджета приключи с 42 607 000 лв., от които 22 203 000 лв. за делегирани в държавата дейности и за местни дейности 20 403 000 лв. Както и в тях включени дейности за дофинансиране на делегираните от държавата дейности. Няма да ви зачитам подробно какво и как се е случвало в 2010 г. Тъй като в сферата на образованието, в сферата на културата, всичките трансфери са общо взето регулярни и са част включително и от делегираните в държавата дейности, бюджети, които влизат в училищата, и в културните институции. По-важното за мен беше, че парите от собствените средства, които ние имахме възможност да разпределим, които касаеха изпълнението на проектите по оперативните програми, които касаеха изпълнението на капиталовия списък, се случиха. Приключихме годината без нито лев задължение, с преходен остатък, който в отделните дейности, ще видим и при приемането на бюджета за 2011 г., но с достатъчна финансова стабилност, като резултат от изпълнението на общината и изпълнението на този програмен документ. С признанието от Министерството на финансите, че Община Ямбол е една от общините с най-сериозен кредитен рейтинг, 24 в класацията на общините от втората група, където са 230 общини. Което е признание за начина на управление на финансите на общината и с факта, че завършваме годината без нито един лев задължение, с което можем да се гордеем. И със свършената работа, като капиталов списък и като защити пред Европа проекти. Мисля, че ставаме първи от общините, които успяват да вървят възходящо стъпка по стъпка, да трупат капацитет като администрация, отговорност надявам се и като отношение на ОбС, за да може града ни наистина да се развива добре. Всякакви въпроси, ако има такива към отчета, съм готов да изслушам и да отговоря.

Хаджигеоргиева – Имам въпрос. При мен буди недоумение големия преходен остатък. И не мога да кажа, че това се дължи на това, че сме цъфнали и вързали. През цялата година говорим, че парите не стигат, намаляхме заплати, промяна на работно време и най-вече ме учудва от субсидираните държавни дейности 1 163 000 лв. Така ли не можаха тия хора да намерят начин тези пари да се използват, а да остават за тази година. За мен преходен остатък означава, че или много сме спечелили, това означава, че са задоволени всички нужди особено за дейности, които са държавни и парите идват целеви 1 163 000 лв. да останат.  Или са много икономични и си свиват разходите умишлено, но това пък не оправдава целта. По отношение на собствените средства са 1 680 000 лв., а в същото време имаме доста обекти не изпълнени, поради това, че е нямало средства. Знам, че всички общини днес се събират там в НСОРБ поради това, че е много лошо състоянието, недостиг на средствата, а ние взехме и кредит на всичкото отгоре, а пък ни останаха и пари. За мен това е необяснимо, може би г-н Славов ще каже. Използвам случая понеже се отчита и миналия път бях обявена и по вестниците, и  в бюлетина, по Диана кабел, че по мое време общината е плащала с 500 000 лв. повече за чистота. Аз си направих труда да намеря приетите отчети за 2 години 2002 г. и 2003 г. Искам да ви кажа, че съвместно с концесията, самото почистване и поддръжка на депо най–голямата сума, която е платена през 2003 г. е 1 339 000 лв. Ако трябва да го сравним с това, което приехме тази година разликата е в 1 100 000 лв. в повече сега се плаща за тази дейност. През 2002 г. е още по-малко 1 245 000 лв. е платено. Това държа да го кажа, тъй като тук са медиите, аз нямам платформа по която да кажа, а хората ме питат вярно ли е, че по мое време са плащали с 500 000 лв. повече за чистота. Не е вярно, това са отчетите.

Славов – Искрено се бих радвал, ако в следващите 3 точки проявите максимална коректност, оперативност и желание наистина да свършим работа, да разгледаме тези документи, които са сложени пред вас отчета за бюджета, приемането на програмата за управление на общинска собственост и новия бюджет за 2011 г. С молба, без да навлизаме в излишни дебати, да изостряме обстановката, защото това са най-важни документи за града за тази 2011 г. Но също така с молба да не си губим взаимно времето и ако има възможност да сме максимално компетентни, когато излезем на тази трибуна. За мен е учудващо това, което каза г-жа Хаджигеоргиева, защото тя е била 2 мандата кмет и знае много добре какви са и от какво се формират преходните остатъци. А и 3 години вече общински съветник в този ОбС мисля, че е достатъчно време. 99% от този преходен остатък е от училищата, те са на делегирани бюджети. Онова обаче, което държа да кажа е, че тези пари не могат да се ползват за заплати на администрацията, нито за заплати в училищата. Те са си на делегирани бюджети. Това са 33 второстепенни разпоредители с бюджета на всеки един, от които са останали средства. Те са си в правомощията лично да преценят и да решат и да си ги разходват тази година. Това са неща, които подлежат на допълнителен финансов одит, но не и на задължителни разпоредби от страна на кмета как те да си харчат парите. Това е смисъла на делегираните бюджети на второстепенните разпоредители. Включително в тези 3 години знаете, че вие делегирахте такива права на второстепенни разпоредители на художествена галерия, библиотека, на детски градини и на др.  И то точно с тази цел да има максимална оперативност и максимално адекватност при разходване на средствата. Ако не се лъжа това беше въпроса, защо има преходен остатък. Колкото за преходен остатък от продажба на собственост, основните постъпления от продажба на собственост  са в интервала октомври, ноември, декември, които общо са над 700 000 лв., 800 000 лв. а защо и как се е случило това тогава, никой от нас, нито пък аз може да предвиди намеренията на бъдещите потенциални инвеститори. Ценното е и хубавото, което се случи миналата година, надявам се тази година също да бъде така, че приехте програма за разпореждане с общинската собственост, в която бяха включени почти всички имоти на общината, с което тя стана една от малкото прозрачни, като покана за инвеститорите да покажем какво, какъв анонс отправяме към тях и че сме готови да си партнираме с всеки потенциален инвеститор, който иска да закупи терен или помещение, офис, производствено помещение, ако е такова с цел да развива бизнес в този град. Днес на тази сесия гласувахте прекарването на трафопост за Лидъл, които закупиха този терен миналата година и то в края на годината за над 500 000 лв. И точно за това, че беше обявен този парцел за продажба, града ни ще има възможността да бъде изграден магазин от тази търговска верига, която да подобри търговското обслужване на хората, което подобрява и качеството им на живот. Колкото до това, което каза г-жа Хаджигеоргиева държа да отбележа, че не е така. Коментирали сме единствено и само 2001 г. И за 2001 г. или 2003 г. не мога да кажа точно, тази която коментирах на предната сесия, но мисля, че е 2001 г., сумата с дори над 500 000 лв. повече от това, което одобрихте тази година. Всичките справки и отчети, които са подавани и към министерство на финансите те са взети от счетоводството в годините назад, Вие сте ги подавали и към официалните одити, които са правени от сметна палата, от агенция държавен и финансов контрол тогава, всичките тези числа са отразени там. Това не са числа, които аз съм си измислил, това са приети от ОбС числа, като разход за чистота на града.

Канев – Както каза г-н кмета няколко бързи въпроса, предполагам със също толкова бързи отговори от негова страна. На мен ми е много интересно колко излиза строителството на 1 кв.м. от социалния дом, който го считаме за голям принос към нашия град? Това е един много любопитен въпрос, защото става дума не за ново строителство, а за ремонт на съществуваща сграда. Втория ми въпрос е каква е съдбата на средствата, които трябваше да пристигнат по програма ФАР за 8 улици в циганската махала? Знаем, че там имаше няколко дела, които се водят. И какви са приходите от новосформираното звено СПООР? Да видим има ли някаква полза от него въобще. И по този начин да разберем как да гласуваме бюджета. Това са моите въпроси. И четвъртото, което ще ви помоля да добавите в отговора, имаше питане в ОбС относно тенискортовете, за платената електрическа енергия от 4, 5 години насам. Помолих в община Ямбол да предоставят фактури, но те ми отказаха. Казаха, че нямат нареждане. И евентуално, ако тези средства не са събрани, трябва да ги имаме в предвид в новия бюджет. Тъй като става въпрос да направим нещо повече за нашите съграждани. Според писания на журналистите става въпрос за 400 000 лв., които не са разплатени. Аз не мога да кажа, нямам документални сведения за това и няма от къде да ги намеря. За това, удоволствие за мен ще бъде Вие да коментирате и този въпрос. Доколкото за веригата Лидъл, веригите станаха толкова много, че ние убихме целия частен бизнес от малки магазинчета в гр. Ямбол.

Славов – По първия въпрос колко излезе строителството на социалния център на кв. м. Има изготвен проект, който сме спечелили по оперативна програма, има изготвена тръжна процедура, която два пъти е коригирана от управляващия орган на оперативната програма „Регионално развитие”. Има проведена тръжна процедура, има законово избран изпълнител, който е работил на цените, които са одобрени по тръжната процедура. Условията, по които са одобрени, изрично пак повтарям след две корекции от управляващия орган на оперативната програма. Нищо няма, което да е извън законовите изисквания, не сме се отклонили нито на йота. Ако се бяхме отклонили сигурно щеше да има основание, за да задавате подобен въпрос. Но, когато има законно проведена процедура, такива каквито вървят постоянно в цялата държава, цената, която се постига е тази, на която се работи. Не мога да приема съвсем като достоверна истината, че цената на новото строителство е по-малка, отколкото цената на този център. Всичките знаете, че преустройството на една сграда, още повече, която е била предвидена за образователни цели, бивше училище в сграда, която да задоволява социални услуги на хора с увреждания, което иска създаване на достъпна среда, асансьори на всеки вход, външни и вътрешни, е скъпо, създаването на всички други удобства за малък групов дом за децата, които ще извеждаме от дома за деца и юноши лишени от родителски грижи „Юрий Гагарин”. Условията, които са създадени вътре за хората в неравностойно положение, инвалидизирани и всички останали социални дейности, които ще се развиват там изискваха тотално преустройство на тази сграда. Вие знаете, че преустройството на едно нещо и ремонта излиза по-скъпо отколкото си построите ново. Какво се случва с улицата по ФАР? Аз не можах да разбера точно въпроса. Там, както знаете има вече отказ на прокуратурата да образува дело   С този отказ дефакто ще има надявам се възможност общината да си възстанови средствата, които е отделила, независимо от всички опити, които направихте включително и Вие г-н Канев, да ме обвините, че там има някаква кражба и злоупотреба. Но всъщност това беше опит да се откраднат едни пари от града, защото в този случай ги плаща програма ФАР, а в другия случай трябваше да ги извади общината на 100%. Независимо от всички спънки, които създадохте, справедливостта и истината възтържествува. Надявам се в най-скоро време да се случи това. Там има разплатен един транш без нито една забележка от управляващия орган на ФАР. Всички одити, всички тръжни процедури са минали законно, изрично в присъствието на упълномощени лица от програма ФАР, която е европейска програма също. Не мисля, че там има нещо, което да е смущаващо и притеснително. Напротив, аз съм радостен, че независимо от проблемите най-накрая този проект ще приключи. Въпроса за СПООР, разбирам Вашето желание да го няма, но не мога да разбера обаче защо толкова искате да го няма. Защото разбирам, ако г-н Ганев го иска, защото му връчиха призовките за явяване в съда, но Вас не мога да разбера. Защото сектора за превенция и опазване на обществения ред, самата абревиатурата би трябвало да ви говори нещо. Този сектор ще свърши тази неблагоприятна работа. Никъде не се включва, че този орган глобява. Това е сектор за превенция, за това говорихме, че този сектор ще свърши онази неблагодарна работа да вкара ред и законност в бл.18 и бл.19 на кв. „Райна княгиня” и този район на града. Защото говорим за превенция, опазване на обществен ред и охрана и никъде в тази абревиатура не се включва, че това е един орган, който глобява.  За да търсите някаква възвращаемост от изгодите, които имат, за да се самоиздържа той. Напротив, онова, което е било вменено години наред на общината и преди това, но никой не го е изпълнявал, защото глобите, които Вие цитирате са най-вече по закона за движение по пътищата. Да, ама този закон е от 60 години или 70 години, а СПООР е от есента на 2009 г. Преди това кой глобяваше, кой следеше за този ред? В момента, в който започват нещата да се урегулират малко, по-малко, защото това е бавен и труден процес във всички сфери на превенцията. попитайте хората от Курткая есента, когато тръгват да си събират реколтата, 2 години нямат никакъв проблем, никакво оплакване. Не говорим сега за зимата, имаше инциденти и ходеха колегите заедно с полицията, но там зимата остават много малко хора. За първи път от 2 години насам нямат оплаквания, когато си събират реколтата. Попитайте хората от квартала до читалище „Зора”, до кв. „Бенковски”, колко пъти правеха операции с полицията, когато започнаха да крадат по домовете, прескачайки оградите им и колко много работа свършиха. Попитайте и тези, които са ги видели в градската градина, парк Боровец и на други места, където вършат работа. Това са денонощни постове. Попитайте тези, които 600 пъти звъннаха на телефон 112 и СПООР реагира, и освободи ресурси на полицията, за да могат полицаите да си вършат съвестно тяхната работа. Така че, не виждам защо слагате тежест и превес на това какви са приходите. Това не е каса, инкасатори за събиране на пари. Това са хора, които да въведат ред в този град, а това е най-трудния процес във всяко едно общество. Защото всички ние много обичаме да искаме хората да спазват реда, когато стане дума за нас обикновено го нарушаваме. Защото и сега, ако излезете отвън на паркинга, ще видите, че половината коли и една част от колите на общинските съветници са спрени там, където не трябва да бъдат спрени...Има паркинги на съседните улици, вие да не сте повече граждани от останалите граждани на този град. Защо нарушавате закона? Колкото за тенискортовете, не зная кой е пуснал това число 400 000 лв., което коментирате. Това за мен е пълен абсурд, може би някой от жълтите вестници, те си имат такъв навик. Държа само да отбележа, че от есента на 2010 г., търговския обект на тенискортовете е отделен, сметките се плащат директно по партиди на наемателите на този търговски обект, който е общинска собственост и е урегулиран този процес. Но тук моя въпрос е защо Вие от предния мандат, защото Вие сте общински съветник от предния мандат не го урегулирахте този процес. Клуба, който стопанисва тенискорта, всъщност това е обединения спортен клуб, който преотдава на тенисклуба, го е отдал още по времето на г-н Кирил Тодоров. Не зная дали не е и от преди това. Защо Вие тогава не се заинтересувахте кой плаща разходите, как ги плаща, защо ги плаща? Направете един разбор, вие сте били тогава общински съветник и сте имали пълната възможност още в зародиш на този проблем да го решите. Не само не сте го решили, ами сигурно и редовно сте го посещавали и сте яли на това заведение.  

Канев – Аз не чух отговор на отговор на нито един въпрос. По отношение на тенискортовете. Има си ОбС, има си и кмет, изпълнителна власт. Аз не мога да събирам парите г-н кмете, това е Ваше задължение. И понеже Вие няколко часа говорихте за законност и ще Ви питам нещо. Законно ли е всичко това, която става в тенискортовете? Там има един голям балон, който няма никакво строително разрешение, топли се обилно. А всички посетители, както казвате и аз само, че аз в балона не съм влизал, в ресторанта да, като вляза си плащам сметката. В част от тази сметка се съдържа и електроенергията, разбира се. И аз нямам никакво намерение да променям добрия тон, нито нещо друго. Искам да Ви подсетя тези средства да бъдат събрани от Вас и имаше питане по този въпрос. Защо Вие не отговаряте на един такъв въпрос? Кажете - да, толкова пари има за събиране и преминаваме към събиране на средствата. Както знаем една от фирмите, които стопанисва тенискортовете е единствен изпълнител на обектите в Ямбол. Това и на Вас ви пречи, защото хората ги навеждат други мисли. Мен специално не, аз съм си го измислил за себе си. По отношение на улиците кажете в края на краищата, ако програма ФАР е платила тези средства, ами добре. Лично аз по отношение на тези цигански улици не си спомням освен, че казах там, че вадите павета и слагате асфалт. Другаде вадите асфалт, слагате павета. Ето това на мен ми се видя много странно, като поведение. Няма нищо лошо да се направят, дайте и другите улици да направим. По отношение на този социален дом, сметката, която ние направихме са 1 300 лв. за кв. м. за ремонт. Ще ви кажа, че ремонтите работи никога не могат да бъдат по-скъпи от новото строителство. Не може ремонта на 1 кв. м. да е 1 300 лв. Няма такова строителство, нито в Слънчев бряг, нито в София, но го има в Ямбол. Така че, аз мисля, че Вие дотук не ми отговорихте на нито един въпрос.  Ще направя малък коментар за СПООР, когато през 2009г. ние го създадохме есента, тогава си спомням какви бяха вашите доводи. СПООР не само ще се самоиздържа, но и ще дава пари на общината. Хубаво е, ако тези хора вършат някаква работа, аз нямам нищо против само, че аз ги виждам на други места не само около Курткая, но да не влизаме в подробности.  Въпроса е дали са ни необходими на нас и в състояние на криза, след като те нямат приходи, а имаме единствено разходи с тях. Както казвате Вие непрекъснато и по телевизията, вестници и на наши пресконференции защо не ги използваме да подобрим положението на нашите съграждани да им направим още 2 улици? Въпросите ми са абсолютно добронамерени

Бъчваров – Нямах намерение да взимам отношение по отчета на бюджета, но честно да ви кажа подразни ме този самодоволен тон на г-н Славов във встъпителните му слова, като вносител на тази точка, че всичко е по мед и масло едва ли не в гр. Ямбол. Считам определено, че в бюджета още при приемането това го коментирахме, че липсва тъй наречената строителна програма. И като погледнеш в отчета избрах 9 или 10 позиции, които завършваха с отчет нула. Когато има много нули в един отчет може ли да се дава положителна оценка за работа на администрацията и ОбС? Аз също съм  най-малкото в недоумение на това нелепо, самохвално твърдение на г-н Славов в този вестник, който струва на общината 90 и колко хиляди лв. без ДДС. Този информационен бюлетин на Община Ямбол, но в него се пише абсолютни глупости срещу ОбС. Включително и за съветници срещу интересите на града.  „Градоначалника подчерта, че общо за 3 години са построени и реконструирани улици, колкото през двата предходни мандата”. Ако г-н Славов смята да пише, както навремето правеше изявления Бойко Борисов, че той строи булеварди, а той ги асфалтираше и то някъде некачествено, не знам. За сметка на това правя аналогия между Стефан Софиянски, който беше предния кмет, който направи един пробив с ул. „Т. Александров” през цялата София до „Люлин”. И който нито веднъж не се похвали в медиите, че е направил такова велико нещо, просто правя аналогия. В случая какво се направи за 3 години в улично комуникационната мрежа в гр. Ямбол? Те могат да се изброят на пръстите на едната ми ръка. Тръбопровода, с главно В, направи се улицата до ГПЧЕ „В. Карагьозов”. Ама знаете ли колко училища има в Ямбол и всички подходи така хубаво ли са направени, както тази улица? Има една подробност, че там се намира офиса на „Диана Комерс”, на любимата строителна организация. И ако това считате за правене на улици, преасфалтирането, дълбоко се лъжете г-н Славов. При изграждането на една улица най- лесната, най-хубавата и приятна работа е асфалтирането. Изпълнителите ще си счупят краката да се натискат да правят асфалтиране. Никой обаче не иска да прави изместване на подземни комуникации, легло, съоръжение и т.н. Така че, когато се говори за изпълнение на нещо трябва добре да си даваме сметка, че хората не са балами. Те могат да направят една трезва оценка кой колко е свършил. И нека тази оценка да не си я даваме сами, а да я дават хората, гражданите на гр. Ямбол.

Банков – Направих си труда да го намеря това вестниче. Пише, че е информационния бюлетин на община Ямбол, но в нея има два органа ОА и ОбС, а има интересни заглавия, и са подходящи за вестник „ГЕРБ”. Трябва да има какво върши ОбС, какво ОА, какви виждания има за всички проблеми или мероприятия. Не знам кой го списва, но като гледам статиите едни и същи хора  списват два вестника, може би за един и същи хонорар. Не знам и как се финансира, може би от издръжка на ОА, може би с бюджета, ще разберем. Говори се за някаква стратегия за улиците в общината. Някой да знае такава стратегия? Аз не съм я виждал, а ние трябва да я приемем, за да стане стратегия, иначе си е някаква идея на кмета. (чете от информационния бюлетин) за чистотата, средствата при Н. Хаджигеоргиева) Ще ви дам отчета за съответните години да видите разликите. Сега са 2 пъти повече средствата. По касовото изпълнение, много интересно, този уточнен годишен план мисля да не го гледам. Искате нещо, което вече е направено да го узаконим и съм сигурен, че има разлика с това, и сме приемали. Относно преходния остатък, едва ли не в края на годината са дошли всички пари и не сте имали време. Още с приемането на бюджета, можете да почнете да си изпълнявате бюджета. Предлагам да не приемаме отчета.

Славов – Не мога да разбера, тъй като г-н Бъчваров и г-н Банков зададоха няколко въпроса. По въпроса за строителната програма, която коментира г-н Бъчваров, не виждам къде сме казали, има точно дефинирани понятия, рехабилитация, възстановяване на пътна настилка и построяване на нови улици. Факт е обаче, че за 3 години сме изградили нови улици и сме рехабилитирали такива изцяло 10.5 км. А за предните 2 мандата са малко над 11 км. общо за двата мандата, всичките можем да ги изброим в списък. Ако беше толкова бърза и лесна, както Вие казвате „най-сладката и лесна работа”, защо за два мандата са направени само толкова? Няма нещо, което да се опре на цифрите. Всичко онова, което е написано може да се провери. Стратегията за пътната инфраструктура г-н Банков, както казахте това си е точно виждането на кмета за начина, по който да се рехабилитират постъпателно улиците. И след всяка една промяна на бюджета, която вие правите, в зависимост от това какви улици включвате се коригира тази наредба и тя стои повече от година на сайта на общината, за да могат да знаят кога се извършват ремонтите, кога се извършват възстановяванията, къде и как. Колкото за тези нулеви стойности, както казвате и за продажбите, Вие знаете, че има технологичен ред. Първо се приема програмата за разпореждане с общинска собственост, след това приемате оценката на всеки един имот, който трябва да бъде продаван, след това правим оценката на всеки един имот в тази програма. И чак след това се влиза в процедура тръжна за продажба. При положение, че лятото не работихте, при положение, че преди това се отлагаха и забавяха такива точки е нормално в края на годината да излязат в по-големия си обем. Мога да ви кажа, че за октомври, ноември и декември това са близо 750 000 лв., които са постъпили за 3 месеца и това е причината. Знаете много добре, че тези месеци не са най-добрите за извършване на каквито и да е строителни работи, ако те не са спешни, належащи или не гоним срокове за усвояване на парите. Отчета, който поставихте в информационния бюлетин е 142 дка. и ние там визираме декарите, които са чистени. Парите са друга тема, ние ги коментирахме с г-жа Хаджигеоргиева. Тук коментираме обема, който е чистен. 142 дка. площ само, че с по-малко пари сега трябва да ги чистим. За това фирмата, която почиства от март месец не чисти в Бенковски. Там ще се опитаме със собствени сили с 14 дневките, социално слабите да организираме почистване. Сигурно ще се наложи и други квартали да изключим и то следствие от взетото решение преди това. Не разбрах защо коментирахте, че, ако този отчет беше внесен до 30.12.2010 г. сигурно щяхте да гласувате, ама като е внесен по това време не сте съгласни. Много добре знаете, че касовия отчет на един годишен бюджет не може да бъде извършен на 30.12. два мандата сте били зам. кмет, общински съветник и това го знаете много добре. За обработването на счетоводната документация е необходимо поне месец, така че това, което коментирате не звучи логично от позицията на човек с такъв богат управленски опит.

Зафиров – Г-н Кмете, казвате, че общината няма задължения. така ли да разбирам? Но тук от отчета за капиталовите разходи за 2010 г. става ясно, че имаме банков заем за уличен водопровод и канализация на ул. „Генерал Заимов”.

Славов – Нито лев неразплатени задължения ...

Зафиров - С две думи стана ясно, че имаме банков заем и данъкоплатците на община Ямбол са натоварени с още 5 000 000 лв. Така ли да разбирам?

Славов – Да и това е най-нормалното нещо, което една община може да има.

Зафиров – Виждам, че Вие упорито следвате примера на община Сливен. Те изтеглиха 6 100 000 лв. мисля, че бяха...(Славов от място) Г-н Кмете, общините, които използвахте, като имена, за да ме репликирате от място аз ще зачета Вашата реплика: „са ръководени от вашия политически субект”. Така ли да разбирам? Това ли ви е стратегията за управление на България, чрез теглене на банкови заеми?  Закупуване на 3 броя автомобили. План 80 000 лв., отчет 59 540 лв. Кои са тези 3 броя автомобили, които закупихте? Това митцубиши, което е отзад на СПООР джипа? На този господин, който отговаря за СПООР не му е удобен другия автомобил ли? Трябваше да му купим по-голяма и по-удобна кола ли? Как ги купуваме тези коли, какъв е принципа на избор? Щом сте купили такава кола, давам ви един жокер с по-висока проходимост нищо не и пречи на тази кола да ходи по-често до бл.18 и да помага на гражданите и да реши техните проблеми. За какво я купуваме иначе? Основните ми въпроси са как се разходвани тези средства? Няма да споменавам за 113 000 лв. за софтуер по проекти за ГИС.

Славов – Портала на географската информационна система, която също е уникална за държавата, с функционалните си възможности е достъпен всеки един гражданин и всеки един потенциален инвеститор, и всеки един, който се интересува от града. Там могат да се правят много неща освен да се види един терен, имот, една улица, освен да се измерят разстояния, освен да се провери собственост и прочее други, които може да видите. Които са полезни, както за управленските решения, които вземаме, така и за всеки един потенциален инвеститор, който иска да се ориентира какво е това Ямбол, каква изградена инфраструктура има, включително и колко дупки по улиците се попълват в момента. Една такава база данни по опита, който имат в Америка, които са с най-добре развити ГИС се попълва в рамките до 3 години. Така че, имаме още година и половина, две, за да попълваме тези база данни. По повод трите автомобила г-н Зафиров, аз очаквах да благодарите тук от трибуната на ОбС. За това, че при план 80 000 лв., ние сме закупили 3 автомобила за   58 000 лв. и сме спестили 27 000 лв. на общината. Вместо да задавате въпроси за какво се използва този голям автомобил е написано СПООР. Много ми е интересен другия анализ, да сложите този ребус на масата и да попитате как за тези пари се купуват 3 автомобила. От които 2 нови и 1 втора употреба, защото този джип, който визирате е втора употреба с десен волан, за да е по-евтин и се използва единствено и само за нуждите на СПООР по трудно достъпните места каквито има, за да мога да се пресекат кражбите, както на Курткая, така и в района на Ормана, така и на Боровец, така и покрай бл. 18, както Вие коментирахте, където колегите ходят също. Колкото до заема г-н Зафиров, както се тегли всеки един потребителски заем е теглен, за да реши особено важен и неотложен проблем за града, какъвто беше водопровода. Нормално е той да се плаща във времето, но това не е задължение към момента, той е ангажимент, който се плаща през годините. Моя изказ беше, че годината 2010 г. завършва без нито един лев неразплатени задължения. всичко, което общината е имала като задължения го е разплатила и освен това има преходен остатък, който и позволява да влезе в 2011 г. достатъчно добре, че може да извърши по-голямата част от нещата, които ще бъдат приети като бюджет. По целия свят, за това ги има банките от много векове, кредитите се ползват, за да се решават проблеми. Защото, ако трябва да чакаме да си решаваме проблемите със собствени средства, и след 100 години община Ямбол ще бъде на положението преди 20 години. Защото собствените пари стигат едвам за решаването на основни належащи проблеми, които да поддържат едно и също ниво. Живота е показал, мч3е когато върви напред, а ти стоиш на едно и също ниво това е равносилно на падане на долу и изоставяне във всяко едно отношение. Ако Вие искате община Ямбол да изостава спрямо останалите в тази динамика на развитие на живота в България в света мисля, че не е редно. Има една много хубава приказка, както на времето г-н Бъчваров каза от банката на ОбС и на мен много ми хареса: „по-добре врабче в ръката, отколкото орел в небесата”. Хората в Ямбол искат да живеят добре тук и сега. И вие, и кмета сме тези, които трябва да направят всичко възможно това да се случи.

Зафиров – Благодаря, че ме уважихте г-н кмете, и в частност ми дадохте някакъв отговор. Г-н кмете, да заложите 80 000 лв., да платите 59 540 лв., колко процента е разликата? Аз ще ви кажа 60%, 80%. Вие си направете сметката. Това означава г-н кмете, неправилно планиране. Планирали сте едни средства, отчели сте други. И тук г-н Бъчваров е 100% прав за тези нули, които ги има в отчета. Това означава, че Вие сте планирали едни средства по средата, когато е трябвало да коригирате бюджета сте ги преместили другаде, защото не са ви излезли бакалските сметки. За какво да ви благодаря, Вие трябваше да ми благодарите, че навремето това предложение за спорт Ви го направих аз. И вие благодарение на него сега си правите авторитети и имидж. Лично с г-н Бумбаров съм водил няколко консултации точно за това звено. Какво означава това всичко е разплатено и преходен остатък? Значи вие разплатихте всичко и накрая ви остана преходен остатък. Вие забравихте ли Кирил Тодоров колко пари ви остави, като преходен остатък? Колко бяха г-н Банков, 5, 6 млн. лв. ли бяха?

Стефанов – 6 млн. лв.

Зафиров – Ако искате да се върнем малко назад, 6 млн. лв. ви остави г-н Тодоров. А пък за Лидъл тук и г-н Канев беше много точен като каза, че тези големи вериги убиват средния и малкия бизнес в града. И точно такива хора, които хранят семействата си остават без хляб. Те ще трябва да работят на големите икономически монополисти, които инвестират при нас. Защото една голяма верига може да си позволи да работи на загуба, но един малък бизнесмен, с едно малко квартално магазинче, с една малка бакалничка не може да си позволи да направи такова нещо. Вие днес направихте на компанията, която иска да завиши тока за източна България с 5% и да утежни всяка една сметка, всеки един гражданин на Ямбол ще плаща минимум по 2 лв. на сметка си. Вие им направихте подарък, дадохте място за трафопост, където ще се строи Лидъл за 500 лв. Толкова ли е цената? Г-н Кескинов имаше друго предложение. Защо не го зачетохте? 6 000 лв. да струва този трафопост. А вие какво направихте, за 500 лв. внесохте предложение. Какви са тези договорки за 5 лв. на квадрат ли какво беше. За 500 лв. подарявате на тази компания, която само, ако дойде да ти свърже къщата ще ти вземе 500  лв. А вие вместо на тази компания да и поискате 5 000 лв. или 6 000 лв., защото имаше такова стойностно предложение на г-н Кескинов. Тези пари 6 00- лв. да ги използвате за социалната сфера вие ги подарихте на една компания като EVN, която е бедна компания. Как да подкрепя едно предложение, в което идва един чужд инвеститор в Ямбол и граби от нас средства, които изнася в чужбина. Това е вече националната политика, за която тук имаме експерт на национално ниво, те сигурно ще вземат отношение, които могат да ви кажат, че тези пари се изнасят навън. Точно тези компании субсидират други социални сфери в техните страни, но парите не остават в България. Трябваше да зачетете това предложение на комисията, то не беше никак смешно на г-н Кескинов за 10 пъти по-голяма сума, която трябваше да се вземе на EVN. В общи линии г-н кмета ни е направил една таблица, с която ни казва, че си е свършил работата. Но остава въпроса, че все пак разплатени или не, общината дали има задължения или не. общината може да няма задължения, да си е изпълнила касовото изпълнение на бюджета, но гражданите на Ямбол имат задължения. защото тези 5 млн. лв., драги ми съграждани в момента ви висят като воденичен камък на шията. И ако вие не си плащате данъците догодина ще се окаже, че община Ямбол е изправена пред фалит. Това е действителността, в която живеем. За това ви говоря за тези 6 000 лв., които бяха абсолютно належащи. И друг път зачитайте такива предложения, като на г-н Кескинов.

Стефанов – Правя процедурно предложение за удължаване на работното време до изчерпване на дневния ред.

Гласували      за – 27                        против – няма                                  въздържали се – 2

Приема се.

      Симеонова / реплика / - Репликата ми е на популисткото изказване на г-н Зафиров, но искам информацията да достигне до гражданите на Ямбол, защото аз съм общински съветник избран от гражданите на Ямбол, а не от г-н Зафиров. Общински съвет Ямбол продаде днес 6 кв. м. за 600 лв. на EVN, което прави по 100 лв. на квадратен метър. Ако някой в този град някъде ми каже стойност такава, на която е продал трафопост от 6 кв. м.  по висока, да заповяда тук ще го допусна от мое име в ОбС да обяви и след това ще се извиня на всички, които са били днес подведени. Г-н Зафиров излъга и то излъга в пряка реч. Защо не каза, че след това тази компания, която доставя електричество ще направи инвестиция за над 300 000 лв., за да закара ток в този трафопост. И че след това Лидъл – България, която е инвеститора ще използва средствата, за да назначи да работят там граждани на Ямбол. Няма да бъдат изнесени средствата от печалбата извън страната, защото инвеститор тук е българската фирма. А това, че ще се затворят малките квартални магазини, ще се затворят тези, които не предлагат достатъчно качествена услуга. А тези, които действително са необходими, тези които имат качествена услуга те въпреки всичко ще продължат да работят. И това, което вие днес се опитвате да ни убедите, че е било най-погрешната стъпка на общината, само за Ваша информация ще ви кажа, че му казват пазарна политика г-н Зафиров. По цял свят е така и не виждам причина, с която Вие ще може да убедите инвеститорите в цял свят, че Ямбол е мястото, в което това не трябва да бъде така. Така че, следващия път, когато излизате да лъжете, лъжете по-умерено и много пъти аз ви репликирам от място. Когато лъжете с мотиви, може да звучите наистина малко по-сериозен. Вие излизате, правите популистки изказвания без мотиви и след това просто предизвиквате някой да излезе и да каже, че лъжете.

Банков / реплика / - Г-н Зафиров, наистина не бяхте точен. Вие трябваше да кажете, че 6 кв.м. е правото на строеж, но парцела е 166 кв.м., който EVN щем използва. И ние, ако бяхме коректни трябваше да продадем 166 кв.м., тъй като те ще използват парцела. Лично аз съм пропуснал, когато го давахте, но реално ще използват тези 166 кв.м. Те ще го заградят и ще го ползват. В 6 кв.м. ще постави трафопоста, но с този сервитут, те ще използват 166 кв.м., цялото УПИ ще използват. Така че, винаги, когато се говори я има едната и другата страна. Г-н Зафиров, трябва да бъдете точен. Може би г-ца Симеонова е права, като чете 6 кв.м., но, ако погледнем, че УПИ-то е 166 кв.м., сигурно ще си направим друг извод.  

      Зафиров / дуплика / - Г-ца Симеонова сигурно ще си поеме отговорността, за това, че каза, че аз съм излъгал от тази трибуна. 166 кв.м., не исках просто да ви отегчавам, върху тези 166 кв.м. нищо повече не можете да направите върху тях. Какво можете да направите върху тези 166 кв.м.? Това прилича на коледен първомартенски подарък на EVN. Днес ОА в лицето на г-н Георги Славов направи един коледен подарък, един първомартенски подарък на EVN. На цената на едно прикачване, 500 лв., ние дадохме на една компания, която е една от най-богатите може би, в югоизточна България и която събира вашите такси от ток, за да може да направи трафопост на Лидъл и т.н., за да може да се убие малкия и среден бизнес в този квартал. Г-н Славов, вие искате да оправите улиците на този квартал, да стане по-приветлив, по-хубав. Може ли, когато искате да направите такава голяма инвестиция да искате да убиете малкия и среден бизнес. Вземете с тези пари с тези 500 лв. Какво ще свършите с тези 500 лв. в бюджета? Ако бяхте заложили предложението на г-н Кескинов от 6 000 лв., нещата щяха да са малко по-различни. С тези пари можехте да дадете примерно пари за наградите по статута, които не са толкова много. Не вкарвайте тук съмнения в гражданите, че видите ли ние им дадохме на хората 5 кв.м. по 100 лв. на квадрат. Напротив Вие им дадохте едно място, с което те ще точат ресурс и ще печелят в продължение на години. Докато го има Лидъл, EVN ще печели, защото той е един голям консуматор. И вие си представете примерно за всеки един бизнесмен, ако му предложат сделка, в която той трябва да прекачи един голям консуматор, който да му плаща постоянно, дали няма да се няма да направи такова нещо. Въпроса остава друг, дали ние днес като общински съветници и вие като ОА защитихте максимално интересите на гражданите? Защото г-н Славов, Вие не сте тук да защитавате интересите на Лидъл, той може само да спре работата на гражданите в този квартал. Там станаха хипермаркет, до хипермаркет. Много добре, че ще правят хипермаркет, но вземете им 6 000 лв., за да подпомогнете община Ямбол.

      Желев –  EVN е монополист в нашия регион и вие предлагате да се държим като монополисти. Аз не мога да приема такъв подход. Ако тръгнем по тази верига, означава, че няма излизане. Не 6 000 лв., а да ги направим 600 000 лв. Моите уважения към г-н Кескинов, но това не е начин да спазваме законите и да искаме нормална демокрация в тази община. Има права на хората, които имат право да получат право на строеж и има оцените, които се ръководят от определени норми. Не може да подлагаме на двоен аршин нещата Ако ние искаме пазарна икономика, трябва да искаме конкуренция. А когато влезе верига дали ще се казва Лидъл, Метро или който и да е, той ще влезе в конкуренция с останалите вериги и с хората, които предлагат тези стоки. Не знам за какво говорим, не това е проблема на отчета и не това е проблема на бюджета. Да се вкопчваме в 6 кв.м. не е редно, г-н Банков, има за това място учредено право, сервитутно, за това има само право на строеж. Предлагам да прекратим дебатите.

Стефанов – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Желев за прекратяване на дебатите.

Гласували      за – 22                        против – 3                             въздържали се – 4

Приема се.

      Кескинов / реплика/ - Предложението ми беше не за 6 000 лв., а за 60 000 лв. И какво имах в предвид за незнаещите. Когато на гражданите на Ямбол им се продаваха парцели на „Курткая”, не им се продадоха по 20, 30 кв.м., колкото са им вилите, ами им се продадоха по 500 кв.м. И върху тези 500 кв.м. те имат отстъпено право на строеж на една вила от 20, 30 кв.м. И в момента ние продадохме на EVN 6 кв.м., но това е мястото само, където е строежа. Останалите 166 кв.м., ако не ви е известно какво е сервитут, това е площ, в която нищо друго не може да се прави освен нещо друго свързано с този трафопост. Има го същия сервитут около далекопроводи и навсякъде. И в това нещо нищо друго не може да се направи. И дефакто не са 6 кв.м., ами са 166 кв.м. За това ви правя аналогията с Курткая, защото всеки си е заградил 500 кв.м. и си ги има за негови. Никой няма да влезе, не само във вилата му и в двора му не може да влезе. И СПООР ходи да ги отърва, когато им ограбват продукцията в тези 500 кв.м., които имат. За това, ако се вземат за 166 кв.м. по 100 лв., правят 166 000 лв.

      Канев / реплика / – Има едно неразбиране на въпроса по отношение на кв.м. Има отстояния, които са задължителни от БКТП и те са 3 метра. Това е зона за обслужване на самите обекти. И аз ви предлагам, когато давате такива обекти, да включите следното разсъждение. Това не е тротоар, на който ние им разрешаваме преминаване. Това е един терен, който е собственост на община Ямбол. Една такава сервитутна зона не казвам, че трябва да се заплати от енергоснабдяването. Това може да е условие инвеститора да я заплати. Защото тази площ от тук нататък няма да можем да я използваме за абсолютно нищо. Най-много да направим градинки, на които има шахти. И в този смисъл тези 6 кв.м. са далеч повече. Като имате в предвид, че около БКТП има задължителни разстояние, а това място, където преминава кабела с високо напрежение остава единствено за сметка на общината. Ако този обект примерно е фабрика и тя има значимост за нашия град. Да, ние можем да разгърнем инфраструктурата и да ги поканим, така сме постъпвали в предния ОбС. но в предвид това, че всички тези големи хипермаркети смачкаха бизнеса на нашите съграждани мисля, че те не са най-голямата радост, която навлиза в нашия град. Тъкмо обратното, хората вече не ги приемат. И в този смисъл обмислете вашата оценка по този въпрос.

      Желев / дуплика / – Моето възражение беше принципно, че не може да се държим като монополисти. По начин, по който се държи EVN, злоупотребяват с това право. Системата е такава за съжаление в България и г-н Канев го знае много по-добре от мен. Аз не мога да бъда такъв специалист като него, казвам го в добрия смисъл на думата, по електроснабдяване. Системата в България е следната, тъй като няма пазар на електроенергия, няма пазар за тези услуги, които предлага EVN, те предлагат 5% и ДКЕР е един административен орган който казва да или не, и ги орязва. Много добре знаете, че тези трафопостове бяха общински, принуди ни закона да ги продадем на EVN или на конкретната електроразпределителна компания. Пак без търг, пак по фиксирани цени. Преди това цялото улично осветление беше в баланса на електроразпределителни дружества, пак така се прехвърли към общините. Това е един низ от командни решения между държава и общини. Аз съм против този подход, да се държим като монополисти и да злоупотребяваме с права. Пак казвам, че не това е проблема на бюджета и отчета.

      Банков – Предлагам да гласуваме анблок точките по проекта за решение.

      Стефанов – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Банков за анблок.

Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – 2

Приема се.

      Стефанов – Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя анблок.

      Приложена е разпечатка с поименния вот.

      Стефанов – Обявявам резултата от гласуването.

Гласували      за – 19                        против – 6                             въздържали се – 9

Стефанов – Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                       

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 30, ал. 1 от Закона за общинските бюджети, чл. 9, ал. 2 от Закона за общинския дълг:

 

1.  Приема уточнения годишен план на бюджета на община Ямбол за 2010 г. по приходната и разходната част, както следва:

1.1. по прихода, съгласно Приложение № 1      –  42 606 946 лв., от които за:

1.1.1. делегираните от държавата дейности      -  22 203 438 лв.;

1.1.2. местни дейности                                      - 20 403 508 лв.;

 

1.2. по разхода, съгласно Приложения № 2, 3 и 4  -  42 606 946 лв., в т.ч. за:

1.2.1. делегирани от държавата дейности              -  20 203 438 лв.;

1.2.2. дофинансиране на държавните дейности      -      834 917 лв.;

1.2.3. местни дейности                                          -  19 568 591 лв.;

 

2. Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета община Ямбол за 2010 г. както следва:

2.1. по прихода, съгласно Приложение № 1       – 40 865 355 лв., от които за:

2.1.1. делегираните от държавата дейности        - 22 049 959 лв.;

1.1.2. местни дейности                                       - 18 815 396 лв.;

 

1.2. по разхода, съгласно Приложения № 2, 3 и 4  - 37 051 909 лв., в т.ч. за:

1.2.1. делегирани от държавата дейности               - 20 369 908 лв.;

1.2.2. дофинансиране на държавните дейности       -     739 555 лв.;

1.2.3. местни дейности                                           - 15 942 446 лв.;

 

 

3. Приема отчета за изпълнението на бюджета за 2010 г. по  второстепенни разпоредители в община Ямбол, включително на общинските предприятия, съгласно Приложения № 5, 6 и 7.

4. Приема уточнения годишен план и отчет по източници на финансиране на капиталовите разходи за 2010 г. в общ размер, съгласно Приложение № 8, както следва:

4.1. Уточнен годишен план                                     - 14 156 969 лв.;

4.2. Очет за 2010 г.                                                – 10 896 950 лв.;

4.2.1. за основен ремонт                                         -   5 504 288 лв.;

4.2.2. за придобиване на ДМА                                 -   4 909 973 лв.;

4.2.3. за придобиване на НДА                                  –     336 486 лв.;

4.2.4. за придобиване на земя                                 –      116 057 лв.;

4.2.5. капиталов трасфер                                         –       30 146 лв.;

 

 

5. Приема отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за 2010 година, съгласно Приложение № 9 и 10.

6. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг за    2010 г., съгласно Приложение № 11А и 11Б.

7. Одобрява получените и разходвани командировачни пари от Кмета на община Ямбол в размер на 3 714.26 лв. в страната и 342.27 лв. в чужбина.

8. Одобрява получените и разходвани командировачни пари от Председателя на Общински съвет Ямбол в размер на 1 182.69 лв. в страната.

9. Приема извършените представителни разходи в размер на 22 781 лв., от които:

9.1. в дейност „Общинска администрация” - 19 642 лв.;

9.2. в дейност „Общински съвет” - 3 139 лв.

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на програма за УРОС през 2011г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

 

Славов - Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост е единия от двата документа, които вървят ръка, за ръка и това е тази програма и бюджета н общината. В зависимост от това каква програма за управление на общинската собственост ще приемете ще зависи това дали ще има възможност да се набавят необходимите средства за изпълнение на бюджета най-вече в частта на капиталовите разходи, т.е. в строежа или рехабилитацията и отремонтирането на улиците, на тротоарите, на осветлението, проектиране. Така че, да се създаде една по-добра градска среда, така че да се създадат едни по-добри условия за живот това, което всички искат в този град. С тази програма, извън всичко останало се внася яснота, прозрачност и порядък в управлението им. Защото много точно и ясно се дефинират тези обекти общинска собственост, които ще бъдат отдавани под наем, ще бъдат продавани, начина, по който ще бъдат управлявани, което е сигнал, както към гражданите, като прозрачност, за това от къде идват средствата, по какъв начин се разпореждаме с тях. Както и сигнал към всички инвеститори, които желаят да инвестират. Какво общината е готова да сложи като предложение те да закупят, за да могат да реализират своите инвестиционни намерения тук на територията на община Ямбол. Идеята на тази програма е не да даде възможност да се смени собствеността или да се трансформира, а по-скоро е пряк ангажимент за осигуряване на по-добри собствени приходи и създаване на по-добра градска среда. Изпълнението на тази програма води до няколко следствия и те са описани в тази мотивировка, която е дадена тук и сте запознати. Това е, че ще постъпят собствени приходи, които са единствения ресурс, чрез, който могат да се изградят новите улици, тротоари, осветление и всичко онова, което касае градската инфраструктура. За разлика от предходните години, в предходните мандати правителството на ПП ГЕРБ прие по предложение на Министър Дянков, предложение на база, на което парите от продажба на общинска собственост могат да отиват единствено и само за изграждане на инфраструктура, т.е. пътища, тротоари, канализация, водопровод, проектиране и нищо друго. Което точно е инструмента да има спокойствие и яснота във всички граждани за какво едно към едно ще се разходват средствата постъпили от продажба. В Бюджета за 2011 г., който аз съм внесъл, цялата строителна програма на общината е на 100% финансиран от продажбата на тази собственост. За това казвам, че вашето отношение към тази точка в момента е разковниче към следващата, приемането на бюджета и не чистото, формално приемане на бюджета, а разковниче към това дали ще се подобри градската среда, дали ще се подобри качеството на живот в града ни следващата година и по какъв начин това ще се случи. С тази програма, както казах се оптимизират разходите за поддръжка и функционалното състояние на тази общинска собственост. Защото в момента една голяма част, да не кажа всичката общинска собственост е на много години. За отремонтирането и са необходими не малки средства. Постъпленията от наемите на тези общински обекти не са толкова големи, че да може да се позволи дори цялостното отремонтиране на общинската собственост. Терените, които стоят неизползвани генерират само загуби. Част от собствеността, като например клиниката „Хипократ”, „Нова болница”, както я знаем и ред други, не само, че не генерират никакви приходи, защото никой не ги иска под наем или да ги закупи, а те генерират разходи, защото за тях има денонощна охрана. Терените постоянно трябва да бъдат косени и поддържани, което също е допълнителен разход. Вместо тази собственост да носи облаги на гражданите на Ямбол, тя носи само разходи. Облагите идват от директните постъпления от продажби, с които цялата капиталова програма, с цялата строителна програма всъщност на общината е предвидена тази година. Всичките улици и друга инфраструктура, но дават възможност и за привличане на инвеститорски интерес. Това е третата основна тежест и проблем, който се решава с тази програма. Привличане на потенциални местни и чужди инвеститори. И ако преди малко, повече от половин час тук се правеше упражнение от различни хора колко много едва ли не сме сбъркали, че един инвеститор като Лидъл, който има в почти всички големи градове на страната изградени вече търговски обекти, колко много сме сбъркали едва ли не. Би било редно да се радваме на всяка една инвестиция, която подобрява инфраструктурата, която подобрява обслужването, защото така, както каза г-ца Симеонова, тези които предлагат качествени услуги, те ще оцелеят на пазара сега и след 10 години, и винаги ще оцеляват. Но всяка една нова инвестиция дава възможност за откриване на нови работни места, за конкурентно начало и подобряване на услугите, които идват за гражданите. Може би за първа година сме направили такова подробно и детайлно описание, и анализ, на всичко, което е общинска собственост в момента. Няма да скрия, че 3 години канализираме тази общинска собственост и има още неща, които трябва да се оправят, нови обекти, които излизат, собственост, която се урегулира, съсобственост, които се урегулират и какво ли още друго. Коректни и некоректни наематели на търговски обекти, празни общински жилища, които трябва да бъдат охранявани и всичко останало, което е изброено тук, със съответния анализ и със съответните предложения от наша страна за начина на разпореждане. Надявам се с това и по предната точка започнах да проявявате гражданското си чувството за отговорност към Ямбол. Защото за мен не звучи логично 35 минути от тази трибуна няколко човека да си правят упражнения по реторика за едни 6 кв.м. И ако това са най-важните въпроси на Ямбол, аз съм убеден, че хората отвън не разсъждават така. Чакат от нас точно тези далеч по-сериозни решения, като управление на програмата за общинската собственост и бюджета на общината, от които наистина зависи реалния живот на града. И от които зависи дали живота ни утре ще бъде по-добър от днес. Защото, ако тази програма бъде осакатена или не бъде приета това наистина ще блокира града в следващата година до степен, до която не просто ще изостанем ами град вече с достатъчно добра визия и възможности за развитие ще върнем много назад.

Петков - ПК УОИКОПДОУ предлага да отпаднат от таблицата описание на имотите, които община Ямбол иска да продаде т.13, т.16, т. 17, т.18, т.23. От общинските терени в регулация и земя общинска собственост да отпаднат от т.104 до т.112 включително.

Мотивацията ми да отпадне ул. „Търговска” № 57, ет.2, ет.3 и ет.4. От социален и морален ефект не е нужно на всяка цена да се продават самите обекти, защото по време на икономическа криза продажбите трябва да намаляват до минимум. Вие знаете, че на миналата сесия дори искахме да наложим мораториум на продажбите, защото по време на икономическа криза трябва да се продава по-малко, защото цените са ниски и имат ниска пазарна стойност. Мотивацията ми да отпадне ул. „Търговска” № 57 е, че там в момента работят 120 души, на ет.2, се намира обущарския цех. На ет.3 и ет.4 се намират шивачки, които са около 120 души. Ако ние пристъпим към продажба трябва тези хора да ги изкараме на улицата. Това са хора, които имат семейства, които имат задължения към банките и в един момент ние трябва да вземем едно такова решение, с което не мога да се съглася. На пл. „Освобождение” – бръснарницата, мотивировката ми е същата, там работят около 11, 12 души, които си изкарват прехраната също. И в рамките на този мандат също не подкрепяме това предложение за продажба, тъй като там вече има и други ангажименти от други хора. За ул. „Търговска” № 19, ниска пазарна оценка. Ние не можем да подаряваме на ниски цени имоти общинска собственост. От терените, които са в регулация и земя общинска собственост, както е посочено от т.104 до т.112, цените там са 632 кв.м. – 390 лв., 390 кв. – 240 лв., 637 кв.м. - 440 лв. Това го е направил един оценител Валентин Георгиев Симеонов, оценител на земеделски земи от 2003г. Тук ще подаряваме земи на централен път, който в момента виждате, че навсякъде е застроен. Много лесно се променя статута на земята. Мотивите ми са от социален и морален ефект. Призовавам колегите добре да помислят преди да гласуват, защото по време на икономическа криза не можем да изхвърлим тези хора навън. Аз съм се срещал с тези хора там и те дори искаха да идват тук да стачкуват, защото са много притеснени. И затова ви призовавам да подкрепите предложението на ПК УОИКОПДОУ.

Симеонова / реплика / – Искам да изразя съвсем различно мнение от това на г-н Петков, който днес като Председател на ПК УОИКОПДОУ веднъж ни зашемети с решение, от което не остана нито една дума. И това решение аз считам отново за напълно немотивирано. По отношение на продажбите на имотите на Бакаджик, ул. „Търговска” № 57, не знам защо презумпцията на г-н председателя на комисията е, че в момента, в който това нещо се продаде и има нов собственик то ще остане празно завинаги. Аз лично, ако купя нещо искам след това отново да го отдам под наем. Така че шивашкият цех и обущарският цех на 100% ще си останат там, защото не виждам логиката някой да инвестира пари, за да си купи собственост и след това да я държи празна. Разликата е, че наемодателя няма да е общината, а ще е частно лице. Искате да има бизнес в града, преди малко плачехте с горчиви сълзи, че се убивал частния бизнес в града, а сега го правите вие. Оставете някой да направи инвестиция. Оставете този човек освен шивашки и обущарски цех да направи цех за играчки, и цех за торти или каквото друго прецени, там ще има много повече работни места...Не нямам готов човек, но ако се обяви за продажба ще направя всичко възможно там да има три пъти по-висока цена при наддаването, защото това ще бъде плюс за града ни. От там нататък отива в любимия на всички бръснарски салон, в който работили 10, 12 души. Мисля, че г-н Петков сгреши, там работят не повече от 4 души и може би има 10, 12 клиента. Аз последно съм влизала там преди седмица и имаше 4 души. Другото нещо, което много ме притеснява там пак сме явно с идеята, че продаде ли се явно няма да остане бръснарски салон. Какъв вие проблема, след като стоящия до Вас общински съветник има много на брой закупени такива помещения. Аз съм убедена, че този, който го купи също може да има идея за бръснарски салон. Но вашата идея е, че няма да може да го купи правилния човек. И по отношение на имотите на „Манаф чаир”. Г-н Петков, казахте, че оценките са извършени от частен оценител от 2003 г., доколкото разбрах е лицензиран колегата, той е минал съответните тестове, сертификати и на него държавата му е дала право да извършва такива оценки. Вие ми обяснете в качеството си на какъв преценявате, че тези оценки са ниски.

Желев /реплика/ – Във връзка с предложението на ПК УОИКОПДОУ, аз няма да говоря за целесъобразността на предложенията, които си мотивираха комисията, а и колежката, която преди малко направи реплика, но искам да помоля председателя на ПК ЗОРСП, тъй като има един §4 от закона за собствеността и ползването на земеделските земи и там едни хора, които имат ползване на земи трябва да си ги купят, и тези имоти попадат точно в „Манаф чаир”. На мен ми се струва, че ние незаконосъобразно, не знам г-н Кескинов какво ще каже, им отказваме вече няколко години. Аз съм против тези хора да ги ощетяваме, тъй като държавата, законодателя им е дал това право. Казвам това към вносителя на предложението да отпадне от списъка за приватизация, тъй като ние според мен сме длъжни да им ги дадем. Ние неоснователно им отказваме. За това съм против това предложение на ПК УОИКОПДОУ тези имоти на „Манаф чаир” да отпаднат.

Петков / дуплика / – Доколкото разбрах вече има набелязани хора, които ще вземат тези обекти. Нашите хора трябва да ги вземат обектите, разбирате ли за какво става дума, нашите хора. Специално за „Манаф чаир”, оправете си оценките. Извинявайте ама на тези смешни цени да им даваме на централен път. Началната пазарна цена си оправете. Един грамотен оценител да се прати. Не може за 1 дка. да се дават 600 лв., на централен път.

Кескинов / изказване / - Този §4 много отдавна умря. Той беше 1995 г., 1996 г. и в  §4 попадаха земите на Курткая, които Общината продаде без да бъдат нейни. Извинявам се на г-н Симеонов, който е изготвил оценките, но точно по него време той беше секретар на „подземлената” комисия. И именно благодарение на него ние кореняк ямболлиите бяхме ощетени с 22%, 23%, като ни бяха отнети земите и после ни бяха заплатени на някакви смешни цени. Става дума, че община Ямбол имаше някакви 5 000 дка., 6 000 дка., които през годините разпродаде на кварталите „Дечка Сюлемезова”, „Стоян Сюлемезов”, петилетките, това всичко са обработваеми земи на ямболлии, включително и на моите наследодатели. Тези земи бяха разпродадени по 7, 8 пъти, защото всеки си купуваше правото на строеж. На всеки етаж купуваше и ги продаде 7, 8 пъти. Но, когато дойде ред да се връщат земите на кореняк ямболлии, на община Ямбол тези земи не й бяха приспаднати, а се направи от същия Валентин Симеонов един коефициент, който ощети всички собственици. Казаха 20 и няколко процента от земята я няма и 20 и няколко процента на всичките, включително и на общината. И на общината се върна и „Курткая”, която никога не е била общинска, и общината още веднъж я продаде. И това стана благодарение на същия Валентин Симеонов. Но това са стари работи. В момента §4 не действа И нямаме никакви задължения. Ако имаше някакви основания, защото тия земи не са по §4, това са едни раздадени лозя, нелегитимно, не както на „Курткая”, там са дадени официално, тези бяха дадени на някакво предприятие, както „Стоян Златев” имаше някакви конфута по 100 кв.м. и по същия начин са раздадени, ако бяха, има си закон там са 500 кв.м. и тия лозя нямат нищо общо, щяха да бъдат върнати на хората, ако имаха някакви основания, а те нямат. И в момента, в който казвате, че на главен път се подаряват тези терени на някаква цена, която е смешна, няма и 1 лв. на кв.м., извинявайте, ама ще ви се смеят. Води се третокласен път за ГПП Лесово, околовръстното на Ямбол, целия пътников поток, който ще идва от новостроящата се магистрала, това ще бъде голям пътен възел. Другото околовръстно на Ямбол, пак се включва малко преди тези парцели. Искам да кажа и за бръснарския салон. Не знам г-жа Симеонова може би са я обслужвали 4 човека и е видяла тях само. Не е така г-це Симеонова, ако Вие сте ходили там веднъж преди няколко месеца, не знам какви процедури са ви правили, но само там в първото, което е до вратата са 2. Има едно вътре, като влезете там пробиват уши и разни други процедури, които са по Вашата част, но и там има хора. А отделно в самия бръснарски салон работят по 4 човека на 2 смени. Така че, Вие сте видели едната смяна. Тези помещения мисля, че вече бяха обявявани за продажба, но никой не ги купи. Това е вече единствения бръснарски салон, където човек наистина може да се избръсне, не само да се подстриже. Хората, които работя и отидат на едни наеми на новите собственици, те като всички нормални собственици ще гледат да си избият парите. За разлика от общината, частния собственик си гледа само личния интерес. А общината и в конституцията е залегнало, че Република България е и социална държава. И общината като част от Република България, спазвайки конституцията има и социални функции. А за отделния бизнесмен не са му вменени в задълженията.

Сиемонова / реплика / - Г-н Кескинов, изключително се радвам, когато застанете тук и започвате сами да говорите неща, които са в пряко противоречие с това, което сте говорили в предишната точка. Изведнъж се сетихте, че общината имала и социални функции. Изведнъж се сетихте, че общината имала и други граждани, заради, които не трябва да се държи като частен собственик. В предишната точка ни убеждавахте как общината трябва да се държи като частник и монополист и да забрави, че има социални функции и да не пуснем тока за Лидъл. Връщаме се обратно към социалната функция на общината. Няма да продадем бръснарския салон, за да запазим 11 души, но продавайки го, който отново може би ще остане такъв, но с друг наем, обаче ще направим такива капиталови разходи и такива проекти ще бъдат реализирани, с които няма да бъдат облагодетелствани 11 души, а може би ще бъдат облагодетелствани 1 000 души. Тогава ми кажете защо аз трябва да се съглася с Вас и д пазя социалния ефект за 11 души, а не този, който ще е за 1 000 души. Понякога, когато давате мотивите за нещо мислете, когато ги давате. Защото в случая аз съм съгласна с Вас, общината трябва да изпълнява и социалните си функции, и за случая и трябват пари. При реализацията на тази продажба ще бъдат защитени социалните ангажименти към много повече хора, отколкото на тези, които Вие в момента искате да защитите работата.

Миланов / реплика / – „Манаф чаир” собственост на общината ли е или не? Тези парцели, които са там и които са включени в стратегията за продажбите би трябвало да са общинска собственост. Защо трябва да ги изваждаме, а не да ги продадем? Защото после се оказа, че не са точно на общината, там имало хора, които са ги взели и имали права да си ги купят по ред, който е имало някога, и в който срок те са си подали молбите. Това че не са предвижени и не са взети решения е друг въпрос. Тези обекти, които вече втора година дебатираме и какви социални функции изпълняват. Ако включим в бюджета на общината, че социално слабите ще плащаме по 3 лв. за подстригване, това са социални функции да кажем, които ще се изпълняват в рози обект. Но във всеки един момент, в който всеки един от нас влиза в този обект, той плаща със собствените си пари, стойността, която са определили хората, които са го наели. Искам да ви кажа, че в Ямбол не е само този обекта, който има бръснарски салон има и доста други. Това е конкуренцията, която съществува. Но г-н Кескинов скоро направи сграда и в нея не виждам да изпълнява някакви социални функции, а пусна застрахователна компания. Целта на този град, това място е много скъпо, за да съществува и да изпълнява социални функции. Има достатъчно други обекти общината, които не са на това място и където тези хора могат да изпълняват социални функции. Какъв е този обект, за да има социална дейност в него?

Кескинов / дуплика / – Г-ца Симеонова пак нищо не е разбрала въпреки половин часовия дебат за трафопоста. Г-це Симеонова, не разбрахте ли, че тези 6 кв.м. са 166 кв.м.? Социалната функция не е да облагодетелстваш един, социалната функция е към гражданите, не към фирмите. Говорим за отношения с монополист, голяма фирма, това беше за трафопоста. Разберете го 166 кв.м., в които нищо друго не може да се прави. Колкото до „Манаф чаир”, разберете, там се подаваха едни молби, ама тези молба бяха преди 20 години. Тези молби се подаваха от всички граждани на Ямбол по §4, това нещо в момента не може да стане, не се подават такива молби, няма такава процедура в закона. И най-важното г-це Симеонова, ако бяхте обърнали внимание щяхте да видите, че тези 7 молби не са подадени от различни, а са подадени и подписани от едно лице.   

Славов – Очаквах, че на днешната сесия, на която се приемат най-важните документи, включително и този, помолих да има сериозно отношение, но сме свидели на един цирк. Не мога да разбера какво отношение и каква отговорност показвате, когато целия град чака от вас да вземате решения, а тук пак се оказа, че най-големия проблем на града са едни 6 кв.м. по отношение на собствеността. Не мога да разбера логиката и обяснете ми я вие,  г-н Кескинов излиза и казва частника си гледа изключително и само собствения интерес, обаче общината не си го гледа, защото тя има и социални функции. Нещо тук ми се губи, защото и другите преждеговорящи казаха почти същото, но с различни думи. Защитавайки оставането на бръснарския салон, на ул. „Търговска” № 19, където е банката и други обекти. Не мога да разбера, когато сме частници, защото тук една голяма част от вас са собственици на фирми и частници, но всички вие сте частници, защото имате собствени жилища, тях си ги пазите, грижите се. Частниците дават работа така, както коментирахте на ул. „Търговска” № 57, хранят се хора, хранят се семейства. Означава, че частника си гледа освен личния интерес, но и интереса на хората, които работят там. И развива по логиката на г-н Кескинов и на другите преждеговорящи също социална дейност, защото се грижи за тези семейства, след като дава заплати и това остава в града. Изведнъж, когато идва общината като собственик, дайте да забравим, че е собственик, защото тя може да вземе 1 000 лв. наем, но дайте ние да го даваме за 100 лв., защото това е социална дейност. Тя може да вземе едни пари, с които да се направят улици, градинки, тротоари, но дайте да не ги вземем, защото там се хранят 11 човека. Ама вие защо мислите, че като го купи частника там няма да работят 21 човека? Напротив, може и 31 да работят на 3 смени. Тогава ще се хранят не 11 семейства, а 31 семейства. Каква е тази логика, която изкарвате? И след това приемете го като предложение от моя страна, оставете го вътре в продажбите. Вземете решение да го подарите нас хората, които работят в този слон, но съм убеден, че на третият ден те ще го продадат, защото ще вземат едни пари, които през живота не са сънували. Това вече е социална политика, това го разбирам. Но да говорите другите неща, не ми звучи сериозно. Знаете ли колко бръснарски салона има в гр. Ямбол? Много са. В колко от тях фризьорски салони работят повече от 1 човек? Почти във всички. Има салони, в които работят много повече хора, отколкото работят в този бръснарски салон. Има само още един, който е на ул. Търговска”, също общинска собственост, срещу хотел „Кабиле”. А в града има 20, 30, може и повече да са. И какво излиза, че община Ямбол с един фризьорски салон ще прави една велика социална политика. Какво правят всичките други фризьорски салони, в които работят много повече хора от този салон? Те не дават заплати на работещите там или вие не ходите да се подстригвате и не си плащате, когато ви подстригват там ли? Къде е разликата? Разликата е там, че като влезете в частния фризьорски салон е чисто, приветливо, посрещат ви и ви изпращат, като клиент, който пак да отиде, докато тук ремонт на този салон не е правен и няма да направят никога. Защото той е много скъп. Защото наема, който получава общината, ако го съберете за последните 5 години пак няма да можете да направите ремонт на фризьорски салон да бъде във вид, който да е приятен и приветлив, така както вече всички свикват. Тогава каква е логиката? Логиката е само заради детския спомен. Ами то нека тоя град да си стои, като онези повехнали снимки от 50 г. и след още 100 г. пак да бъде на нивото от преди 50 г. Живота покрай нас върви, ние си отиваме, а спомена остава. Така ли да разсъждаваме? След това не мога да разбера другото, тук г-н Петков не знам колко пъти го повтори, други колеги общински съветници също го повторихте, на толкова ниски цени не може да бъде продаван имота на банката на ул. „Търговска” № 19 и на „Манаф чаир”. Чакайте, това е програма и вие много добре знаете, тези които сте повече от един мандат, още по-добре. Г-н Петков е вече 3 години общински съветник. Тази програма не определя цени. Ако ние сме ги сложили вътре, сме ги сложили индикативни, ориентировъчни, на база на данъчна оценка, и на база приблизително стойности на пазарни цени. Пазарната цена много добре знаете, че се определя на друга сесия на ОбС, на която вземате изрично решение за продажба за конкретния обект. И какво правим тогава тук, правим си пак едно упражнение да лъжем хората как някой включвал едни обекти на ниски цени. Това упражнение го правите 3 години, 3 години приемате програма за управление на общинска собственост и 3 години всеки месец ви вкарва ОА оценки на имоти, които вие одобрявате. Като не одобрявате 100 и колко хиляди за банката, направете го 500 000 лв., като не одобрявате 500 лв. за „Манаф чаир”, направете го 50 000 лв. но давате шанса на този, който в момента работи там или на потенциален инвеститор да вложи пари и да направи нещо по-хубаво от това, което има общината и което не може да стопанисва поради липса на средства или наемателите не мога да отремонтират, поради факта, че трябва да вложат много средства, което те няма да направят никога. За това не мога да разбера логиката защо това да бъде изключено. Всяка друга логика бих приел, но тези цени не се определят сега, тези цени се определят на следваща сесия и там може да сложите цена, която и вие включително решите, че е удачна. Г-н Петков, не знам дали сте съгласен или не, но 3 години вече се работи така и закона е категоричен. Кмета не може да продаде, без на следващата сесия да определите изрично цената на която да бъде продадено нещо, изрично определена от експерта оценител. Това е официалният документи, който сме внесли г-н Петков, и той е програмата за разпореждане с общинската собственост. Ние слагаме индикативна цена към момента по закон. По закон цената не може да бъде по-ниска от данъчната оценка завишена с 20%. Колкото до инсинуации, че едва ли не аз съм се опитвал да продам на някого предварително имот,  тук има хора, като г-н Зафиров, пък и други, които имат достатъчно опит в покупката на имоти и са наясно, че това става единствено и само чрез търг. И Вие сте наясно с това, защото сте били член на комисия за продажба на имоти. Още веднъж ви призовавам, защото тази точка е определяща в това дали града ни ще върви напред, дали ще има средства, с които да можем да си ремонтираме улиците, тротоарите и да си оправим водопроводите, и канализацията, дали ние да проектираме, да подходите отговорно и да разсъждаваме наистина върху неща, които касаят тази програма и тази точка, а не великия проблем днес на сесията едни 6 кв.м. за трафопост

 Канев /изказване/ – Предлагам разсадника да бъде зачеркнат от обектите, които се предлагат за продан. Това е нещо, което е изключително много необходимо за нашия град. След като имаме ежегодно вя бюджета перо за залесяване и за поддръжка на тревни площи и т.н. В Ямбол днес имаше търг за един обектите Парка на града и Парк „Боровец”. Там предстои едно залесяване. Естествено, ако сега разсадника не е печеливш при едно друго управление различно от това на г-н Славов, ще бъде едно много атрактивно и печеливши съоръжение. Той се намира на едно прекрасно място, един много хубав оазис. И аз ви предлагам да направим компромис с разсадника. По отношение на тази сграда, която е на бившата банка „Булбанк”. Мисля, че две години стана, откакто общината не го предлага под наем това помещение. Както всички знаете от това помещение всеки месец влизаха в общинския бюджет по 5 000 лв. за 12 месеца това е сума от 60 000 лв. това, което ни се предлага е за 2 г. наем. Правилна беше забележката на г-н Петков, който ни каза, че трябва да се въздържаме да продаваме общинска собственост по време на криза. Ако кмета търси толкова пари да ни асфалтира улиците аз му предложих да отиде в „Диана комерс”. Мисля, че се познава със собственика и да си вземе за 6, 7 години цената на електроенергията, която е ползвал. Предложих му да разгледа тази ненужна организация СПООР, които се разкарват като пощенски гълъби из града и му разнасят единствено пощата. Това, че охраняваме града са глупости. Ако ние сме ги създали да разнасят призовките, това не е тяхна функция. Искам да ви попитам догодина какво ще продаваме? Нима догодина няма да имаме улици за правене, няма да имаме програми. Вие се каните пак да управлявате, доколкото ми се струва или вече се разделяте изцяло с управлението. Аз повече си мисля, че правите заявка за второто, защото гр. Ямбол вече няма почти никакво общинско имущество. В бюджета е записано комплексна оценка на Безистена на стойност 13 000 лв. Какво включва тази комплексна оценка? Ако искате да икономисваме пари, което е правилно. Аз искам да ви напомня следното има изготвен проект с много висока художествена стойност от двама творци от гр. Ямбол. Който проект е откраднат от ОА и сега ни се предлага да го заплатим отново, но този път на тях. Ето един начин да се борим за икономия и там вече да реализираме пътните програми на г-н кмета.

Симеонова / реплика / - Г-н Канев, пак направи това, което прави най-добре излезе и направи популисткото изказване, с което отново не прецени докъде може да доведе, както правиха г-н Петков и г-н Кескинов. Защо да извадим разсадника от продажбите? Защото пак търсим социалния ефект, там пак работят хора. Доколкото аз знам разсадника е под ръководството на Обреден комплекс и никога не е бил вписван в активите на общинското предприятие, което в момента страда от такива големи задължения, че със средствата, които само събира не може да плаща заплатите и задълженията си, включително и осигуровките си. Така че, явно там има едно действително нескопосано управление за дейност, която не е присъща. От друга страна си спомням как нашия зам. председател на ОбС, г-н Зафиров преди 2 сесии застана тук изключително гордо и каза, че израелска фирма иска да открие 2 500 работни места, тъй като ще се занимава със зеленчукопроизводство. Аз бях изключително радостна от това нещо. Направих си труда и проверих, че действително един ден преди това фирмата е била регистрирана в агенцията по вписванията с капитал от 200 лв. няма да питам как тя ще създаде 2 500 работни места. Но въпреки всичко г-н Стефанов е получил отговор от кмета на общината, че действително може да бъде отдаден терен, който да се ползва за нуждите на тази фирма и тя да разкрие работните места. И за мое най-голямо учудване фирмата е одобрила точно този терен. Сега ми обяснете, ако извадим от списъка този терен на разсадника, а фирмата има инвестиционни намерения в града, ние как ще им обясним, че не искаме 2 500 работни места, а искаме там да има разсадник, в който работят трима души.  

Канев /дуплика/ - Г-це Симеонова, наистина Общината трябва да бъде много прецизна по отношение на своите продажби и на своето търговско поведение в града. Това са изключително важни неща и това не е никакъв популизъм, това е управление на общинското имущество. По същия начин аз мога да ви обвиня в кражба, след като искате да продадете имоти на много ниска цена, вместо да си потърсите парите за електрическата енергия, тогава ще кажете гордо ето няколко продажби не се извършиха понеже се събраха средствата. Това е вече стопанска политика. В този смисъл най-малкото нещо, което трябва да се продаде е разсадника. Той има едно бъдеще с озеленяване. Аз мисля, че Вие сте еколог. Нашата главна цел е с малко продажби да постигнем голям и значим ефект. Това, което три години и половина това управление не е показало. Изключително прахосване на общинското имущество. Каква беше ползата от това, че ние продадохме тези магазини на Бакаджика и на какви цени? За 28 000 лв, ако бяхме изчакали тогава цената нямаше да е толкова. Аз пак ви приканям да минете да си съберете парите за електрическа енергия.

Ненчев – Опитах се да си представя през тези години от този мандат, когато се продадоха някои неща, какво всъщност беше направено с получените пари. И не успях да се сетя за нито едно нещо. Изобщо не е интересно, че ще продадем недвижими имоти и с тях ще положим асфалт, които ще се изпари след 7 години или пък ще направим някакво благоустрояване. С недвижимите имоти може да правим само недвижими имоти, със земята може да купуваме само земя. Противен случай това се нарича декапитализация. Мисля си, че по принцип не трябва да продаваме нищо, а трябва да преосмислим политиката си по такъв начин, че вместо да продаваме при заявен интерес да даваме на концесия за дълъг период от време. Не сме най-умните, нито ще бъдем последните в този град, така че да им услужим с това, което можем и след нас ще има хора, които ще искат да стъпят върху нещо. Разсадника е едно бижу. Ямбол има нужда тепърва от мощна зелена система. Той фактически през последните 15, 20 години не е залесяван, ние трябва да положим усилията да създадем така среда, за да можем да направим това залесяване и с най-ниските средства да осигурим работни места. Разсадника е на перфектно място, дори това е достатъчна причина да не се приеме програмата за продажба.

Зафиров – На няколко пъти от началото на разискването на тази точка ми бе споменато името. Г-н Миланов взе например отношение за „Манаф чаир”. Сигурно е наясно с този термин, аз не съм много наясно. Г-н Славов е сбъркал в предложението си, трябва да бъде „Програма за ликвидация на общинска собственост”. След това предложение, след неговото приемане в ОбС означава, че ние оставаме без такава. Следователно вие сте объркали името на предложението. Вие четохте ли предложението, което сте внесли, което ви е направено от ОА? Аз ще ви зачета част от него /чете част от предложението/. От какво се притеснявате г-н Кмете, че определени обекти ще бъдат извадени от тази програма? Няма какво да се притеснявате, Вие сте си го написали, че могат да бъдат актуализирани. /чете/. Какво ще управлявате като ги продадете г-н Кмете? Вие си противоречите. Смятам, че предложението на Иван Петков е абсолютно актуално, защото той се е срещал с тези хора, които работят там и това е социалната функция на общината. Казвате, че някой, който купи имота ще го направи по-хубав. Да, но той ще направи от имота това, което иска. Аз не знам дали г-н Кескинов ходи там или не и дали изпитва някакви по-приятелски чувства, но тези хора са много притеснени от тази продажба. И моля някой общински съветник да постави този въпрос тук и да ми чуе този апел, за да може да бъде прекратена тази продажба. Вие казвате, че това е един от начините да се осигурят по-добри приходите за общината. Г-н Кмете, преди малко споменахте чуждия инвеститор, които искат да инвестират. Аз такива неща от тази трибуна не съм казвал. На срещата с инвеститорите ме покани г-н Стефанов. И аз като общински съветник отидох на тази среща. Аз запознах хората от Израел и даже им обещах да им дам един материал свързан с г-н Петър Дънов, с една книга. Те станах на крака, когато им казах кой е спасил българските евреи. Що се отнася до„Манаф чаир” за мен сделката, за тези 7 молби, които са написани от един и същ човек, това е една корупционна схема с една единствена цел, да се закупят от община Ямбол парцели на ниска цена и на следващ етап тези парцели да се окрупнят точно на пътя, да им се промени статута и да се продадат на десеторно по-висока цена. Това е една корупционна схема, която е ясна на повечето на граждани на Ямбол.

Симеонова /реплика/ - Г-н Зафиров продължава да лъже от трибуната на ОбС. По отношение на това какво и как продава общината, дали изпълнява социални функции - г-н Зафиров, когато Вие купувахте на ул. „Търговска” имоти тогава дали един зам. кмет и един тука друг кмет не са пяли обратната песен колко е хубаво да се продаде на един частник това, за да се развива бизнеса в града. И в момента имам чувството, че в момента нямате възможност да купите тези, които се продават и дайте сега да не ги продадем. Г-н Кескинов, когато казваше, че аз не правя връзка между нещата, Вие не знам как не я правите тази връзка. Имаше един български виц, в който се казваше: „Във всичко, в което не участвам аз е далавера”. Вие сте идеалният пример за това нещо. Когато трябва Вие да станете собственик, да купите общинско имущество тогава е перфектната сделка. Когато не можете да участвате, тогава казвате, че е далавера. А защо не кажете дали адвокат не ги е писал тези 8 молби на гражданите от „Манаф чаир” и кой тогава е адвоката.

            Зафиров  /дуплика/ – Така е, когато предлага г-н Кмета програма за управление и разпореждане, програма за ликвидация ще я наречем. Така е, когато кмета предлага тази програма и така е, когато знаем кой ще купува. Тук преди малко ви се каза, че вече се знае кой ще е купувача на фризьорския салон. И тези хора, които треперят там, тези семейства, които няма да могат да занесат хляб в къщи. Вие какво обяснение ще им дадете като общински съветници? Г-ца Симеонова не й пука, тя е в София на жълтите павета, търка скъпите токчета и пие кафета с кмета в хотел „Шератон”. Там си пият кафетата. Г-н Зафиров не може да си го позволи г-це Симеонова, разбирате ли. Добре, че беше ПП ГЕРБ, че да я чуят г-ца Симеонова, шеф на ПУДООС, голяма работа. Ако не беше партията, която сигурно г-ца Симеонова ще смени, ако и падне влиянието, аз няма да се учудя. Г-ца Симеонова е красива жена и навсякъде ще я приемат. А Георги Зафиров влезе в ОбС да защитава интересите на гражданите. Кажете ми тази общинска собственост, когато я няма какво ще има община Ямбол? Ще има една единствена сграда, която кмета на Ямбол ще продаде утре и нея на някой негов приятел от София за МОЛ.

            Банков – До 14.00 часа беше много спокойно, но тогава не знам софийския влак ли дойде и с него г-ца Симеонова предполагам. Едва ли е с държавна кола тук, на държавни разноски. Ако отпаднат тези имоти, които тук се предлагат какво става? Ами миналата година като отпаднаха какво стана? Вижте за какво разсъждаваме и тук 1 час говорим, като знаем, че трябва да приемаме програма, защото идва бюджет. Какво стана като всичките тези неща отпаднаха, стана ли не? преходен остатък 1 200 000 лв. от програмата за миналата година и това, което е предложено сега има нови имоти. Спомняте си 3 млн. лв. вкарахме в разходите, и 3 млн. лв. в резерва вкарахме. Минаха 3 г. и от резерва се отказахме за 2 и нещо. Тук има капацитет някъде в тази програма към 6, 7 млн. лв., което е заложено. Дори и да отпадне нещо никакъв проблем няма. След това какво щяло да стане като се извадят сега? Г-н Зафиров го каза, актуализация се прави. Ако стане някаква необходимост, нужда, появи се инвеститор и си е харесал това, но инвеститор. Защото тук, ако има инвеститор трябва да дойде пред ОбС да си заяви инвестиционните намерения. А не в някоя стая, в някое кафене или в някой партиен клуб. Защото ние го решаваме и ние винаги можем да решим да го вкараме, да го обявим по съответния ред. Било на търг или под друга форма. Имахме наредба, приемахме частни публични партньорства. И ние за това трябва да си отделим ресурси, защото управлението тук какво е дадено, анализ и продажба. За концесиите някъде да се говори? Някъде да се говори за частно публично партньорство? Ето това е, когато говорим за стратегии и за план за управление на имуществото, но тук явно се ценят приходите, тъй като е свързано с бюджета. Така че възможности има много и за това нека да оставят едни резерви, няма нищо лошо в това. Разбира се аз съм съгласен и мисля, че всички сме съгласни и за това го гледаме, че трябва да има някакви доходи, които да дойдат и да подкрепят бюджета. Мисля, че именно тази програма има много резерви, които могат да се използват и в бюджета в последствие. Но тук, че два, три, пет имота са отпаднали никакъв проблем не е. Ако сте забелязали вътре е записано много точно, но никой не го коментира тук. Ние говорим за бръснарницата и колко се бръснели хората. Основния въпрос, който стои при управлението на общинската собственост е да се направи анализ на алтернативната продажба или отдаване под наем на тази собственост. Колко хубаво са го написали колегите от ОА, но тези които не носят приходи, където има наематели настанени, ние говорим, че от една страна, когато правим търгове на по-ниски цени,  в предния материал беше записано. Тези, които не носят приходи ние тях ще продадем, а пък другите, защото са атрактивни ще ни останат и ще се грижим за тях. Защо да не си получим приходите от наемите, а пък да си продаваме другите, които имаме. Точно тези имоти, които бяха предложение от г-н Петков са такива. Те носят наеми, носят приходи на общината. Банката е друг проблем. Там ми е много интересно защо кмета мога да го питам 5 години не го е дал под наем. Там е друг интереса. Но това са ул. Търговска” № 57, това са другите дори и бръснарския салон, той не носи приходи. След продажбите, които бяха направени приватизация или други в предните мандати останаха едни реституционни искове. Тези неща вървят и тук в централата част на ул. „Търговска” вървят и в края на „Андижан” мисля, че беше. Така че, ще има някакви компенсации. Това е по-важния проблем, защото в последствие ние ще трябва да плащаме, вместо да дадем нещо. Така че, едва ли прихода от бръснарницата ще ни оправи. Аз предлагам за „Манаф чаир”, това са имоти край пътя, не може ли общината да си ги окрупни, да смени предназначението и да ги продаде? Сега ги продаваме като селскостопанска земя. Какво правим, чий интерес търсим? След това ние имаме една погрешна позиция, която тук и предния мандат и сега се прави. Говорим за входно - изходни магистрали, ами ще направим едно застрояване и ще кажем тук и тук, такива и такива неща. Не ви ли е приятно като влезете в Стара Загора, като влезете и в другите градове Ви посрещат хубави постройки. А ние тук го оставихме всеки да си вземе и да строи. И друг е проблема, ако искате да се направи нещо в по-кратък период, не земя да даваме, право на строеж да даваме. До 5 години трябва да се реализират. И тогава, който дойде сериозен, той ще строи. Няма да купи земята и да чака да я препродаде нещо друго да направят. Но това е, ако говорим сериозно наистина за управление. Ние за управление не говорим. Другото, което залагаме 5, 6 млн. лв. Парка и Боровец ще правим. Разсадниците са наистина с големи площи, аз предлагам точно тези имоти да отпаднат. От имотите за продажба да отпадне т.25, това са бившите парници на „Комуналуниверс” и до него има още един. Аз не знам защо не са обединени. И следващия е 132, 136. това е също един имот, който е на входа на града ни. Който наистина можем да искаме да се направи там нещо, а не просто да се опитаме да го продадем. Продажбата е най-лесното. След това от незастроените имоти да отпаднат разсадника и строителните граници и разсадника извън строителните граници. Вижте още веднъж казвам това са може би най-големите парцели, тези двата. Ако наистина искате да се появи инвеститор с такива имоти нищо не ни пречи да ги вкараме в програмата и да ги обявим, за да искаме да направим нещо хубаво в този град, което ние като програма сме заложили трябва да минем към това публично частно партньорство. С нищо друго, след като един човек стане собственик на един имот не можем да го задължим да направи нещо. И сега в заключение искам да се обърна към всички. Тук става въпрос за 5, 6 имота, не става въпрос за заяждане. Аз мисля, че доводите и това, което обясних е достатъчно да приемете да отпаднат тези имоти. По добре да отпаднат тези имоти и в даден момент да ги вкараме, за да се приеме програмата, отколкото да провалим приемането на програмата. Не приемем ли програмата няма смисъл да гледаме следващата точка. Така че нека подходим рационално. Но аз си мисля, че нищо няма да загубим, ако тези имоти отпаднат от програмата. Така че аз апелирам да се приемат тези неща да отпаднат, които бяха предложени и да се приеме програмата. 

            Миланов /реплика/ – От едната крайност да отпаднат от списъка, вярното решение е „които се предлагат да отпадне”. А преди малко говорихме за това, че ги отдаваме под наем. Според мен е логично, ако се приеме предложението, което направи комисията, по скоро да им се намери мястото там, където като обекти би трябвало да бъдат, за да бъдат експлоатирани. Кмета внесе предложение за продажба, ние обаче казваме - не,  няма и ще го извадим. Вътре има още за отдаване под наем и г-н Банков говореше за концесии и за ПЧП. Този имот е хубаво да стои, ако искате да ги запишем за ПЧП, няма никакво значение, но да се вижда имота в тази стратегия става дума, че ние имаме някакво намерение да се разпореждаме с тези имоти. А когато се появи някой и иска да построи върху него, както казахте и се коментира от много други колеги, винаги можем да направим промяна в тази програма. Отпадането е изваждане имота от сайта на общината и няма кой инвеститор да го види, ако не влезе тук, както казахте Вие по стаичките, да разбере, че го има този имот, да поиска да инвестира в него или да направи ПЧП или каквото и да било. Отпадането според мен не е доброто решение.

Банков /дуплика/ - Няма проблем един имот като отпадне от тук да се отдава под наем. Това че сме го вкарали в програмата не задължава кмета да го отдава или не под наем. Или да го държи някъде щом не е в програмата да не го отдава под наем. А пък за това да се виждат аз мисля, че за имотите общинска собственост има регистър на общината. И в този регистър се вижда всичко. По-добре един инвеститор да види всичко там и тогава, ако има желание да заяви, че иска еди какъв си имот. Регистъра си е публичен, всеки да си го гледа.

            Желев – Може би по 70% от дискусионните въпроси участвам най-малко за четвърти път в такъв дебат. За двата фризьорски салона тук г-н Банков, г-жа Хаджигеоргиева и тези, които са били в предните мандати си спомнят, че още от 2006 г. водим този дебат със същите аргументи, включително и запазването на част за реституционни претенции за фризьорския салон. По една или друга причина четвърти мандат тези страхове описваме като апокалипсис и не се случиха. Подобна ситуация има и с предложението за отпадане на разсадника на Ормана. Първо искам да припомня, че разсадника не е в Обреден комплекс. Ако беше там, вероятно нямаше да бъде в този списък. И второ, аз доколкото имам някаква неточна представа, той не се управлява от Обреден комплекс, а се управлява от някакво трето частно лице. Искам да попитам като държим общинска собственост вече толкова години, какво се случва с нея? Подобрява ли се, носи ли повече приходи и как я използваме? И може би за втори път на днешно заседание ни се казва от различни колеги, че ако не се приеме това рискуваме да не се приеме еди какво си. Ние приемаме една програма и за да извършим реална продажба трябва отново решение. Логиката на г-н Банков е същата само, че с обратен знак. Ние сега не приемаме, ако дойде инвеститор ще допълни програмата. И те са с еднаква тежест за мен. Ние приемаме една програма и подобна програма приехме миналата година, и не приехме конкретните решения. Какво се случи, декапитализирахме общината. Извинявайте не намирам почти никаква разлика в дебата, който водихме миналата година. Тогава питах за болницата какво става, сега няма какво да питам. Тогава спорихме за опитното поле. Какво стана с него, продаде ли се? Имахме големи страхове. Аз само маркирам различни неща от това, което се говори до момента. Ние създаваме бюджетен план за продажби, който трябва да залегне в бюджета. А за да продадем конкретно нещо отделно решение ще се взима, дали ще бъде продажба, ПЧП, ако се появи инвеститор, дали ще бъде наем е нещо, което зависи пак от нас. И тогава е голямата отговорност. Искам да кажа, че не виждам никакви основания в тези апокалиптични картини, които се чертаха тук половин час от колегите.

Кескинов /реплика/ - Г-н Желев, апокалипсиса е пред Вас, но съжалявам, че не го виждате. Ако тези имоти бяха продадени преди 10 години, отдавна щяха да са изядени и Общината нямаше да има нищо. А през тези 10 или 15 години носят приходи на общината, които са и чиста печалба, и имотите си стоят. Това е нормалното разсъждение и на всеки французин. Във Франция, която в момента е един от двата стожера в европейския съюз, знаете ли, че 80% от населението са рентиери, не са продавачи 80%. Те са рентиери, които се издържат от наеми на имущество, което не са продали. Което си държат и им се е изплатило стократно, това е смисъла на отдаването под наем. Не съм видял Общината нито да сади, нито да вади. Общината живее единствено от данъци и от наеми. В момента, което се продаде се изяжда и свършва. Общината не е за една или две години, тя живот и здраве ще просъществува още 130, 140 години най-малко. Така че ако й разпродадем всичко, от какво ще се издържа тази община, само от данъците ли? Ами гражданите намаляват, намалят и данъците, няма приходи. Какво ще папка ме? Няма.

            Канев /реплика/ - Искам да успокоя г-н Желев, по отношение на новата болница. Има такова инвестиционно намерение, дадено е в ПК „Здравеопазване”, на една австрийска фирма. И сега специалистите да го гледат, имат там да попълват доста графи, за да влезе в ОбС и то е при положение, че Общината не губи собствеността върху имота си. Те предлагат болницата да бъде оборудвана, довършена и управлението да бъде тяхно, но това вече е работа на специалисти да Ви отговорят малко по-задълбочено. Предполагам, че този отговор ще удовлетвори жадния поглед на г-ца Симеонова.

            Желев /дуплика/ - Аз приветствам дай боже да има инвеститор и тази сграда да се довърши. Защото е грехота болница за над 20, 30 млн. лв. да стои така. Благодаря на г-н Канев за тази информация. Г-н Кескинов, знаете ли колко приходи носят тези спорните имоти за последната година? Символична е сумата. И за бръснарските салони, даже според мен не са приходи, а те се рушат. Този тип мислене и стратегия да изчакваме и да пазим, доведе до това, че продадохме „Диана бус” с огромни задължения. За това съм против. Нека да влезе в една програма, когато има конкретен интерес пак ние ще решим.

           

 

            Стефанов – Обявявам 10 минути почивка.

            След почивката кворум 34 съветника.

 

 

Стефанов – Имате ли нещо друго или преминаваме към гласуване?

Славов – Като вносител оттеглям от предложението за земите в „Манаф Чаир”. Отново имаше съмнения за изгода и т.н. с молба към г-н Кескинов да направи един анализ тези хора имат ли право, нямат ли. Мандата свърши, а ние не сме им дали някакъв окончателен отговор. Явно това, което ОА слага на масата не го приемате, направете един анализ да ги продаваме ли тия земи или не.

Стефанов – Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване предложението на г-н Петков т.13, т.16, т.17, т.18 и т.23 да отпаднат от програмата. Смятате, че трябва отделно ли? Добре, правя процедурно предложение за гласуване анблок петте точки.

Гласували      за – 23                        против – 5                 въздържали се – 4

Приема се.

Стефанов - Подлагам на гласуване анблок петте точки от първото предложение на г-н Петков.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 18                        против – 10               въздържали се – 3

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

Стефанов – Подлагам на гласуване предложението на г-н Банков за отпадане на т.25 от имотите за продажба.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 17                        против – 11               въздържали се – 5

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

Стефанов – Подлагам на гласуване предложението на г-н Банков за отпадане на т.26 от имотите за продажба.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 17                        против – 11               въздържали се – 5

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

Стефанов – Подлагам на гласуване предложението на г-н Банков за отпадане на т.62 от незастроените имоти.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 16                        против – 11               въздържали се – 5

Има ли несъгласни с обявения вот?

Р. Банков – Аз съм „за”.

Приема се.

Стефанов – Подлагам на гласуване предложението на г-н Банков за отпадане на т.63 от незастроените имоти.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 17                        против – 12               въздържали се – 4

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

Стефанов – Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя с направените промени.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 30                        против – 1                 въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

         

            На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС приема Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2011 година.

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане бюджета на община Ямбол за 2011г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Славов – Часът е 8.20, втора сесия, последна точка, дойде време да приемем бюджета на общината, най-важния документ за годината. Всичко това показва отношение, да се претупа набързо, със съответните подготвени промени, извън срока за приемане. Общинската администрация си е направила труда, внесла е предложението 12-13 дни преди крайния срок за приемането му. При положение, че крайния срок беше 22.02., ние сме го внесли на 9.02. Имате всички материала, важното за този бюджет е, че е последния за мандата. Три години сме надграждали, редно е да продължим. Приключили сме 2010г. без никакви задължения. С договори за финансиране на различни обекти по проекти, днес се отвориха офертите за изпълнение на СМР по градски парк, лесопарк Боровец и ремонт на улици в ЦГЧ. Ще спомена и проекта „В моя нов дом” по ОПРЧР за децата от ДДЛРГ, проекта за социално включване на самотно живеещи хора в община Ямбол, Подкрепа за достоен живот, Социални помощи да осигуряване на заетост по ОСПОС, за всички тези проекти Община Ямбол трябва да осигури собствените средства за финансиране и то в размер и вид, достатъчен за стартиране. Ще има одобрени и други през настоящата година, за които също трябва да има осигурени средства в бюджета, такива са ПСОВ в община Ямбол, канализация и съпътстваща водопроводна мрежа за целия квартал Каргона. Най-после гражданите там да имат канализацията и съответно ремонт на улиците. Проекта за изграждане на РДТБО също ще продължи, ремонт и реконструкция на диги на р. Тунджа, проекта за Безистена и НАР Кабиле, Центъра в кв. Бенковски и др. Изброявам ги съзнателно, защото са плод на много усилия от страна на ОА и защото, ако искаме да усвоим европейските пари ОЯ трябва да осигури съфинансиране. Парите идват от Програмата за УРОС, фонд ФЛАГ, основен инструмент, защото собствените средства, резерва е смешно малък за град като Ямбол. Проекта за бюджета е разработен с мисълта за повишаващите се очаквания на гражданите на Ямбол за по-добър живот. Съобразен е с всички нормативни документи, без никакво нарушение в срокове и нормативна уредба и отразява това, което искат хората – да живеят добре тук и сега, да подобряваме условията за живот. Това преминава през няколко основни приоритетни области. Да бъдат отремонтирани улици, тротоари, да финализираме конкурса за автобусите, да стартира концесията за спирките, да поддържаме зелените площи. Тези неща, които определят облика на града. Спазването на наредбите, спазването на реда в обществения живот, като една значима тема е справянето с кучетата. За три години са обработени над 1500 кучета, но са необходими средства за кучкарника. СПООР, звено, което вече дискутирахме, успя да се докаже, реално върши работа, която достига да ежедневието на нашите съграждани. С хубавите неща бързо се свиква. Ако погледнем назад ще видим, че бързо се забравя,, че водата не спира, че автобусите вече са на по четири пет години, когато се роди конкуренцията всички се коригираха, в града е станало много по-чисто и всичко това е плод на приетите да сега бюджети. Тази година бюджета беше ощетен с близо 400 хил. лв. и няма да стигнат средства за поддържане на зелената система, на нивото, на което вече свикнахме. Косенето, поддържането на парка и всички други зелени площи. Искам да акцентирам на необходимостта на гр. Ямбол да усвои парите по европейските фондове и най-вече по проекта, за който днес се отвориха офертите. ОЯ беше една от трите, които бяха поканени на официалната церемония за проектите събрали най-много точки, което говори за качествата на екипа, който е разработил проекта. ФЛАГ е създаден именно за финансиране на база финансовия план на проекта и условията, на които трябва да отговаря общината, без проблеми с банките. След като се избере изпълнителя, работата се извършва, общината разплаща, по програмата одобряват извършеното и тогава плащат. Понеже чух, че се казва, че едни 500 хил. ще стигнат, това е безумно, защото нищо няма да ни дадат от ФЛАГ и обричаме проектите на провал. Предполагам, че ще има много предложения за промени, но нека се има предвид, че пари трябва да влязат в бюджета, да не се пипа резерва, защото и без това е достатъчно малък. Нека не се излъжат очакванията на нашите съграждани.

            Керемедчиев – Чете протокол на ПК БФМДТ от 18.02. (приложен).

Петков – Решението на нашата комисия е да влезе бюджета за разглеждане на сесия.

Кескинов – Предложението се приема като се прави следното предложение, касаещо изменението на охраната на сградата на община Ямбол, която сега се осъществява от външна фирма и струва доста скъпо на Общината, да се поеме от СПООР. (приложен протокол)

Керемедчиев – На всички Вас е раздадено едно предложение по бюджета и искам да Ви зачета обяснителната записка по това предложение, то е от група общински съветници на база решенията на различни ПК и предложения на общински съветници. - Чете предложението. (приложено към материалите по заседанието)

Симеонова – Искам думата за процедура. Бюджета е внесен на девети февруари, преди него имаше обществено обсъждане, след това имаше постоянни комисии с участието на ОА. До влизането ни днес в залата нямаше и помен от някакво предложение, което ОА да може да обмисли и обсъди. Аз съм изключително изненадана, отношението ми към г-н Керемедчиев винаги е било като към един изключително честен и коректен човек. Днес предлага промяна на две трети от бюджета, в последния възможен момент. Искам половин час почивка от името на ГС ГЕРБ, за да могат колегите да се запознаят с предложението.

 

 

Стефанов – Обявявам 20 минути почивка.

След почивката кворум 33 съветника.

 

 

Стефанов – Продължаваме, само ще Ви помоля да обявите корекциите.

Банков – Направихме корекции в предложението си, защото се установи, че действително приходите и разходите не бяха изравнени и това, което коригирахме ще Ви го зачета. (приложено към материалите по заседанието)

            Зафиров – Аз ще бъда много кратък, радвам се, че проекта за бюджет на БФ има заложени средства за православните храмове, за улици. Днес бяхме свидетели как председателя на ГС ГЕРБ и председателя на ГС БСП заедно правиха бюджета, дори г-н Желев от СДС също им помагаше. Имам ги на снимка, ще ги видите във вестника. Днес партиите бяха единни в ОбС Ямбол.

            Славов – Надявам се, че с изказването на г-н Зафиров веселата част от приемането на бюджета приключи, защото часа е 11 без двайсет, след малко ще стане датата втори март и както от самото начало говоря всички виждаме какво е отношението към бюджета. Не мога да се съглася с несериозното отношение и с начина по който подходихте, при все че се постигна някакъв консенсус. В последния момент да се дават неща, които никой не знае, г-н Керемедчиев трудно го прочете както се оказа. Вие ми внасяте един нов бюджет г-н Стефанов, по закон вносител е кмета, не може в 9 и половина вечерта на първи март да внасяте нов бюджет. Това го няма никъде по света и сигурно сме единствената община в държавата, за което си носите последствията като председател, разбира се. Числеността на ОА не стана ясна, не мога да разбера какъв е мотива за това предложение, при положение че тия 16 бройки от шест месеца не са заети и няма да бъдат заети, но бройките ще заемат финансов ресурс. Другото, за зала Диана взехте пари за две улици. (Стефанов – Не са взети от улици, недейте да лъжете хората, не е вземано от к-с Бенковски) Не е от к-с Бенковски, г-н Стефанов, улиците са в Хале от Лукойл и в Златен рог. Оставате улиците да се случат, а зала Диана да се запише с шейсет хиляди. (от място се казва, че улицата в к-с Хале остава) Не се каза това от трибуната, сега разбирам, че залата остава от продажба на собственост. Кога е излязъл г-н Керемедчиев да каже такова неща? Това са нещата, които исках да уточним.

            Симеонова – Правя процедурно предложение за прекратяване на дебатите и преминаване към гласуване.

            Стефанов – Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 25                        против – 7                             въздържали се – 1

Приема се.

            Желев – За да улесним гласуването, предлагам да гласуваме числеността отделно – предложението на ГС по т.7 и предложената от кмета, а другото да гласуваме анблок.

            Стефанов – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Желев.

Гласували      за – 27                        против – няма                       въздържали се – 3

Приема се.

            Канев – На тръгване бих искал да зарадвам кмета и ще Ви кажа моето предложение. 160 000 лв. от собствени приходи за улицата до старата помпена станция в Кичук махала, проектиране и изграждане. Да започне работа по тази улица, която е много основен възел в Ямбол, има предприятия и жилищни имоти. Безпредметно се залагат средства за зала Диана, тя има нов проект, който е единствено осъществим. Ако искате да имаме баскетбол оставете специалистите да работят. Залага се нещо, което е неизпълнимо. Средства за залата бяха отпуснати от МФВС, тогава доброволно се отказахте, не дадохте право на строеж и изгонихте Стоян Димитров, който беше осигурил тия средства. Основен ремонт на Дом на покойника за 12 000 лв., преди една година беше извършено., улично осветление – трябва да стане по одобрения проект на доц. Платиканов. Комплексна оценка за културно-историческата стойност на сградата на Безистена 13 200 лв., ако обичате не ми обиждайте интелекта, какво ще направите с тия пари? Има проект на двама наши съграждани, за пет – десет хиляди лева ще ви го осъвременят, проекта е при г-жа Данкинова. Благодаря Ви за вниманието.

            Стефанов – Преминаваме към гласуване. При мен има постъпило предложение от ГС и от г-н Кескинов – прочетете си предложението, ни Ви разбирам на почерка.

            Кескинов – На първи юли изтича срока на договора за охрана на Община Ямбол, предлагам да не се подновява, а да се охранява от СПООР – за което увеличава с четири бройки списъчния състав, увеличава се фонд работна заплата 122 позиция на 156 396 лв., увеличава се други възнаграждения на персонала от 21 000 на 28 200 лв., намалява се функция издръжка на 861 600 лв. като общата сума не се променя, всичко е в общинска администрация и от 132 на 136 бройки.

Стефанов – Подлагам го на гласуване.

Гласували      за – 3                          против – 14               въздържали се – 11

Не се приема.

            Стефанов – Подлагам на гласуване т.7 от предложението на ГС – 147 щатни бройки численост на персонала.

Гласували      за – 16                        против – 15               въздържали се – 3

Не се приема.

            Стефанов – Подлагам на гласуване анблок предложението на ГС.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32                        против – няма           въздържали се –2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

Симеонова – Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя.

            Стефанов – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-ца Симеонова.

Гласували      за – 32                        против – 1                 въздържали се – 1

Приема се.

            Стефанов – Подлагам на гласуване анблок предложението на вносителя с приетите промени.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 33                        против – няма           въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 7, чл. 8 ал. 4, чл. 9 и чл. 27 ал. 1 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г., ПМС № 334 от 29.12.2010 год., РМС № 715 от 01.10.2010 г., изменено с РМС № 850 от 29.11.2010 г., Наредбата на Общинския съвет по чл. 9а от ЗОБ, чл. 11 от Закона за общинския дълг и Закона за приватизация и следприватизационен контрол:

 

1. Приема бюджета на община Ямбол за 2011 г., както следва:

1.1. По прихода в размер на 36 179 306 лв. / съгласно Приложение № 1 в т.ч.:

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 20 988 176 лв. в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности по чл. 10, ал. 1 от ЗДБРБ за 2011 г. в размер на 19 212 620 лв.;

1.1.1.2. Преходен остатък от 2010 г. в лева в размер на 1 680 045 лв.;

1.1.1.3. Преходен остатък от 2010 г. в лева по валутна сметка в размер на            6 лв.;

1.1.1.4. Собствени приходи на училищата – 82 765 лв.;

1.1.1.5.Възстановени временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки по § 76-22 - 12 740 лв.;

 

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 15 191 130 лв., в т.ч.:

1.1.2.1. Собствени приходи –11 658 791 лв., в т.ч.:

- Данъчни приходи в размер на 3 500 000 лв.;

- Неданъчни приходи в размер на 8 158 791 лв., от които:

·             просрочени вземания - 100 000 лв.;

·             постъпления от продажба на общински нефинансови активи –        3 787 000 лв., с включено ДДС в размер на 271 000 лв.;

1.1.2.2. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 140 500 лв., от които за изграждане и основен ремонт на местни общински пътища – 20 600 лв.;

1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 2 113 800 лв., в т.ч. трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища в размер на 5 300 лв.;

1.1.2.4. Временни безлихвени заеми между бюджетни сметки § 75-00 /погасяване/ 30 514 лв.;

1.1.2.5. Предоставени временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки в размер на 24 500 лв. /със знак минус по § 76-21/, от които:

- по проект „Община Ямбол – усъвършенстване на административното обслужване” по ОП „Административен капацитет” – 12 500 лв.;

- по проект „Интегриран проект за устойчиво подобряване на градската среда и зоните за отдих в Община Ямбол” по ОП „РР” – 12 000 лв.

1.1.2.6.Възстановени временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки /§ 76-22/ в размер на 567 630 лв., в т.ч. за Фонд „ФЛАГ” – 500 000лв., заемообразно предоставени за плащания по проекти, финансирани със средства по оперативните програми;

1.1.2.7. Преходен остатък от 2010 г. в размер на 2 133 395 лв., от които с целеви характер: 1 163 405 лв. - неусвоени средства от приходи от продажба на нефинансови активи, 183 106 лв. - от такса битови отпадъци, 3 917 лв. – неусвоена целева субсидия за капиталови разходи от 2010 г., 5 300 лв. – трансфер от 2010 г. за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища и други, съгласно Приложение № 2 Б.

1.1.2.8. Погашения на дългосрочни заеми от банки в страната в размер на 1 016 000 лв. /със знак минус/, от които:

- погашение на дългосрочен общински заем - 516 000 лв.;

- погашение на заем от Фонд „ФЛАГ” - 500 000 лв.

1.1.2.9. Предоставени трансфери 399 000 лв. /със знак минус по § 61-01/, от които за:

- Драматичен театър - 120 000 лв.;

- Куклен театър - 62 000 лв.;

- РИОСВ - 216 000 лв.;

- държавни училища – за ученически спортни игри – 1 000 лв.

1.1.2.10. Предоставени трансфери – 14 000 лв. /със знак минус по § 62-01/

1.2. По разходите в размер на 36 179 306 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложения № 2, № 2А и № 2Б от тях:

1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 20 988 176 лв., в т. ч.:

            утвърден размер с чл. 10, ал. 1 от ЗДБРБ за 2011 г. по единни разходни стандарти за делегираните дейности – 19 212 620 лв.;

1.2.2. За местни дейности в размер на 14 731 317 лв.

 

1.2.3. За дофинансиране на делегирани държавни дейности –         459 813 лв.

2. Утвърждава разпределение на преходния остатък от 2010 г. в размер на 3 813 446 лв., по дейности съгласно Приложение №№ 1, 2А и 2Б както следва:

2.1. за делегираните от държавата дейности – 1 680 051лв., в т.ч.:

- по сметка в лева - 1 680 045 лв.;

- по валутна сметка - 6 лв.;

2.2. за местните дейности - 2 133 395 лв. /по сметка в лева/

3. Утвърждава разпределение на бюджета на общината за 2011 г. по собствен бюджет и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, съгласно Приложение № 3 и 4.

4. Приема план-сметките на извънбюджетните средства, в съответствие с Приложение № 10 към § 33 от ПЗР на ЗДБРБ за 2011 г., както следва:

 

Наименование

Налични

01.01.2010 г.

Приход

2011 г.

Разход

2011 г.

Остатък на

31.12. 2011 г.

 в лева

1. Фонд за покриване на разходите по приватизация и следприв. контрол – 9%

184 294

 - 184 169

0

125

преходен остатък от 2010 г.

184 294

 

 

 

приходи 2011 г.

 

4 831

 

 

Разходи 2011 г.

 

 

0

 

Предоставени заеми

 

-189000

 

 

2. Специален фонд за придобиване на ДМА и инвестиции – 91%

250 433

- 249 148

0

1285

преходен остатък от 2010 г.

250 433

 

 

 

в т.ч. приходи 2011 г.

 

48 852

 

 

Разходи 2011 г.

 

 

0

 

Предоставени заеми

 

-298 000

 

 

ВСИЧКО:

 

434 727

- 433 317

0

1410

 

5. Одобрява разпределение на средства от целевата субсидия за финансиране на капиталови разходи, определена с чл. 10, ал.1 от ЗДБРБ за 2011 г. в размер на                140 500 лв. за местните дейности , от които: по функции, дейности и обекти както следва:

5.1. Функция „Жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство”, дейност 619 „Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие”, § 53-00 за обект „Общ устройствен план на гр. Ямбол” – 119 900 лв.;

5.2. Функция „Икономически дейности и услуги”, дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на общинските пътища”, § 51-00 за обект „Рехабилитация на общински път IV-53067 Ямбол – Ормана”- 9 680 лв. и за обект „Рехабилитация на общински път IV-53065 Ямбол – Кабиле” – 10 920 лв.;

6. Одобрява Разчет за финансиране на капиталови разходи общо в размер на                5 164 213 лв., в т.ч. от целева субсидия за капиталови разходи, утвърдена с чл. 10, ал.1 от ЗДБРБ за 2011 г.- 140 500 лв., от целеви средства в преходния остатък по Националната програма за съфинансиране на общински инвестиционни проекти в училищата – 60 025 лв., от преходния остатък на държавните дейности за социални услуги – 67 080 лв., от постъпления от продажба на общински нефинансови активи –4 225 405 лв., от неусвоена целева субсидия за капиталови разходи от 2010 г. -              3 917 лв., от собствени приходи извън обхвата на § 40-00 – 46 849 лв. и от безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие” – 620 437 лв., съгласно Приложение № 8.

7. Утвърждава разпределение на средствата от продажби на нефинансови активи съгласно Приложение № 8А общо в размер на 4 225 405 лв., в т.ч. приходи от         2011 г. – 3 062 000 лв. и неусвоени средства от 2010 г. – 1 163 405 лв.

8. Определя численост на персонала в делегираната от държавата дейност 122 „Общинска администрация”, в рамките на средствата определени по единните разходни стандарти, считано от 01.01.2011 г. – 132 щ. бр.

9. Одобрява числеността на персонала в дейност на „Общинска администрация”- дофинансиране, считано от 01.01.2011 г. – 24 щ. бр.

10. Определя за 2011 г. средства за работни заплати в делегираните от държавата дейности в рамките на средствата по единните разходни стандарти, с изключение на общинските училища, детските градини и обслужващите звена, прилагащи системата на делегираните бюджети, съгласно Приложение № 2А и № 5.

11. Определя численост и средства за работни заплати в местните дейности и дофинансираните делегирани от държавата дейности, за сметка на приходите с общински характер, съгласно Приложения № 2Б и № 5.

12. Одобрява, считано от 01.01.2011 г., за сметка на приходите с общински характер, дофинансиране на дейност „Общообразователни училища” в ГПЧЕ                    „В. Карагьозов” с 2 щ. бр., във връзка с обслужване на спортната база в училището и средства за дофинансиране на паралелка под минималния брой ученици .

13. Одобрява лимит в местните дейности за следните целеви разходи:

         13.1. за представителни разходи в размер на 18 500 лв., както следва:

 - в дейност 123 „Общински съвет” - 8 500 лв.;

 - в дейност 122 „Общинска администрация” - 10 000 лв.;

         13.2. за командировки в чужбина - 18 000 лв., както следва:

 - в дейност 123 „Общински съвет” - 5 000 лв.;

 - в дейност 122 „Общинска администрация” - 13 000 лв.;

13.3. по Правилника за наградите и отличията в община Ямбол - в дейност 123 „Общински съвет”- 25 000 лв.

14. Определя разчет за целеви разходи за сметка на общинския бюджет:

14.1. Помощ за погребения в размер на 187,50лв., в т.ч. за ковчег –  60,00лв., надгробен знак с надпис - 20,00лв., превоз на покойника от дома – 40,00лв., некролог - 6,50лв., уреждане на документи от болница или социално заведение – 21,00лв., тоалет на покойник в патоанатомия – 20,00 в., изкопаване на гроб – 20,00лв. за следните категории граждани:

- за самотни, без близки и роднини;

- бездомни и безпризорни;

- лица, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане.

14.2. За почистване на септичните и отходни ями в квартал „Каргон”, където липсва канализация – 50 на сто от разходите на гражданите за почистване–             5 000 лв.;

14.3. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации –       60 000 лв., в т. ч. за Хорова школа „Професор Георги Димитров” – 37 000 лв.;

14.4. Помощи по решение на Общински съвет – 25 000 лв., от които 5 000 лв. за месечни помощи /джобни разходи/ на деца, ползващи социалните услуги „Преходно жилище” и „Център за настаняване от семеен тип”;

14.5. Съфинансиране за съвместен проект с БЧК „Топъл обяд за деца” –             12 090 лв.;

14.6. За намаление с 2 лева на единичната цена на месечната карта за пътувания по една линия в градския транспорт на пенсионери с настоящ адрес в Община Ямбол - общо 10 000 лв.

14.7. За осигуряване на безплатни карти за градския транспорт на придружители на военноинвалиди с първа група с чужда помощ – 1050 лв. в местна дейност 849 „Други дейности по транспорта”.

15. Утвърждава субсидия на читалищата на територията на общината общо в размер на 252 264 лв., в т.ч. от ЦБ – 225 264 лв. за 39 бр. субсидирана численост, от целеви преходен остатък в държавните дейности – 2 000 лв. и дофинансиране от местни приходи – 25 000 лв. 

16. Средствата за дофинансиране по т. 15 се предоставят на читалищата на база на приетата от Общински съвет Програма за развитието на читалищната дейност и въз основа на сключени договори с кмета на общината.

17. Одобрява бюджетите на делегираните от държавата дейности във функция „Култура“, като второстепенни разпоредители с бюджетни кредити на самостоятелен бюджет в размери и източници, съгласно Приложение №6.

18. Одобрява бюджет за 2011 г. на общинските предприятия по дейности, финансирани от общинския бюджет, съгласно Приложения № 2Б и № 7.

19. Определя среднодневен стойностен оклад:

- в детските заведения в общината в размер до 1,70 лв. на дете;

- в домашен социален патронаж в размер до 2,00 лв. на едно лице;

- в детските ясли в общината в размер до 1,50 лв. на дете;

- в детска кухня в размер на 1,20 лв. на дете.

20. Утвърждава длъжностите, които имат право на транспортни разноски в границите на общината, предвид характера на трудовата им дейност, както следва:

- в дейност „Други дейности по здравеопазване” – на длъжност „медиатор“;

- в дейност „Чистота“ – на длъжност „оператор на електронна везна” на обект депо за ТБО;

- в ОП „Общински пазари” - на длъжност „инкасатори” и „сметосъбирачи”.

21. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата, които имат право на транспортни разноски.

22. Одобрява средства в размер на 400 000 лв. от бюджета на общината за подпомагане на спортни клубове и спортни дружества със седалище и дейност на територията на общината, в т.ч. за общински ученически спортни игри чрез ОСК „Тунджа” - 10 000 лв., за БК „Тунджа” - 270 000 лв., в т.ч. 20 % за учебно-тренировъчна и спортно-състезателна дейност на подрастващите на клуба, за ФК „Тунджа 1914” – 40 000 лв. и за останалите спортни клубове - 80 000 лв. В комисията да бъдат включени председателите на постоянните комисии: „БФМДТ”, „КВПМК”, „СДСБ” „СДТЗ”, „Образование” „Здравеопазване” и началник отдел „ОМДС” и трима външни експерти.

23. Упълномощава кмета на общината със своя заповед да назначи експертна комисия, която да разпредели средствата по т. 22 на спортните клубове и договори с тях условията за начина на разходване на средствата, в съответствие с приетия от ОбС Правилник. В комисията да бъдат включени председателите на постоянните комисии: „БФМДТ”, „КВПМК”, „СДСБ” „СДТЗ”, „Образование” „Здравеопазване”, началник отдел „ОМДС” и трима външни експерти.

24. Определя за 2011 г. средства за фонд „Социално–битово и културно обслужване” в размер спрямо плановите средства за работна заплата на заетите лица, както следва:

- 3 на сто за делегираните от държавата дейности в рамките на единните разходни стандарти;

- 3 на сто за целодневните детски градини, детските ясли, млечната кухня и домашен социален патронаж, в рамките на осигурените средства за издръжка в местните дейности;

- 2 на сто за всички останали дейности.

25. Бюджета на второстепенен разпоредител „Дом за деца лишени от родителски грижи” включва финансирането на дейностите: „Дом за деца” и „Преходно жилище”.

26. Делегира права на директорите на училищата и обслужващите звена в общината да реализират собствени приходи, включително и приходи от собственост, при спазване на наредбата на общината по Закона за общинската собственост.

27. Директорите планират собствените си приходи в частта на държавните дейности в рамките на определените с Приложение № 1 средства в размер на 82 765 лв. по утвърдено от кмета на общината разпределение. С размера на реализираните в по-голям размер собствени приходи, директорите на училищата имат право да завишават плана на приходите и разходите по бюджета си, за което уведомяват кмета на общината.

28. Определя максималния размер на общинския дълг, който може да бъде поет в съответствие със Закона за общинския дълг през 2011 г. в размер не повече от                     1 500 000 лв. от Фонд ФЛАГ, без лихвите.

29. Максималния размер на общинския дълг към края на 2011 г. не може да надвишава 5 616 500 лв., без лихвите.

30. Разрешава ползването през 2011 г. на временни безлихвени заеми в размер до 189 000 лв., от Фонда за покриване на разходите по приватизация на Фонд „Приватизация” на общината, за изпълнението на проекти, финансирани по оперативни програми, до възстановяването им от последващи трансфери от финансиращите програми, за:

- проект „Интегриран проект за устойчиво подобряване на градската среда и зоните за отдих в Община Ямбол” по ОП „РР”;

- проект „В моя нов Дом” по ОП „РЧР”;

- проект „Община Ямбол – усъвършенстване на административното обслужване” по ОП „Административен капацитет”;

- проект „Услуги за социално включване на хора с увреждания и самотно живеещи в община Ямбол”.

31. Разрешава ползването през 2011 г. на временни безлихвени заеми в размер до 298 000лв. от Специалния фонд за инвестиции и дълготрайни активи на Фонд „Приватизация” на общината за изпълнението на проекти, финансирани по оперативни програми, до възстановяването им от последващи трансфери от финансиращите програми, за:

 - проект „Техническа помощ за създаване на система за интегрирано управление на отпадъците в регион Ямбол” на община Ямбол финансиран по ОП „Околна среда”;

- проект „Интегриран проект за устойчиво подобряване на градската среда и зоните за отдих в Община Ямбол” по ОП „РР”.

32. Предоставя правомощия на кмета на общината да предоставя заеми за всеки отделен проект в рамките на посочения по т. 30 и т. 31 общ размер.

33. Предоставя правомощия на кмета на общината при спазване на общия размер на бюджета и разделението на дейностите на местни и делегирани от държавата:

33.1. Да разпредели и утвърди приходите и разходите по одобрения бюджет на общината по пълна бюджетна класификация и тримесечно разпределение по сборен бюджет, собствен бюджет и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

33.2. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност без средствата за заплати, осигурителни вноски в частта за делегираните от държавата дейности, с изключение на общинските училища и обслужващите звена, прилагащи системата на делегираните бюджети.

33.3. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия размер в частта за местните дейности , включително и да прехвърля бюджетни кредити в рамките на една дейност от собствен бюджет по бюджетите на второстепенните разпоредители.

33.4. Да се разпорежда и разпределя резервния бюджетен кредит в местна дейност 998 „Резерв” в размер на 145 863 лв. за възникнали непредвидени и неотложни потребности, включително и за плащания на дължимия ДДС по проекти и за авансово осигуряване под формата на временен безлихвен заем на разходи по одобрени проекти на общината, финансирани със средства от европейските фондове, включително и на второстепенните разпоредители, до възстановяването им от последващи трансфери.

33.5. Да утвърди бюджетите на училищата, детските градини и обслужващите звена в общината за 2011 г., при спазване разпоредбите на ЗДБРБ за 2011 г. и ПМС № 334 от 29.12.2010 г.

33.6. Да включи в поименния списък за капиталови разходи на общината определените от директорите на училищата на основание чл. 43 от ПМС № 334 от 29.12.2010 г. разходи с капиталов характер, с източници остатъци от предходни години, с изключение на целевите средства преминали в преходния остатък, собствени приходи и субсидия по формула.

33.7. Да разпредели и утвърди със заповед средства за издръжка на Целодневните детски градини по разходен § 10-00 за местните дейности в рамките на сумата от 1 250 000 лв., както и приходите им от такси за ползване на услугата, в рамките на сумата от 312 000 лв., с които се възстановяват част от разходите им и определи правомощията на директорите на ЦДГ да извършват компенсирани промени в разходната част на делегираните си бюджети.

33.8. Да кандидатства за средства от структурните и други фондове на ЕС, по национални и оперативни програми и други възможни източници за реализиране на годишните цели на общината и за изпълнение на Общинския план за развитие, след решение на Общинския съвет.

33.9 Да възлага, в рамките на разчетените средства за проектиране по списъка за капиталови разходи, изготвянето на необходимата техническа документация, която е неразделна част от проектните предложения.

33.10. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства, предоставени за текущи разходи, в съответствие с волята на дарителите, включително и по бюджетите на прилагащите делегиран и самостоятелен бюджет.

33.11. Да договаря и определя конкретния размер на работното облекло на персонала в бюджетните дейности в рамките на средствата за издръжка, с изключение на прилагащите делегиран бюджет.

33.12. В изпълнение на чл. 32 от ПМС № 334 от 29 декември 2010 г. да извършва налагащите се корекции по разходните параграфи на съответните дейности, включително и да прехвърля бюджетни кредити от местни дейности в дейности на дофинансиране, в зависимост от естеството и характера на разходите, за сметка на средствата за социално-битово и културно обслужване, с изключение на дейностите в системата на народната просвета, които прилагат системата на делегиран бюджет.

33.13. При възникване на необходимост и по искане на разпоредителите с бюджетни кредити да прехвърля бюджетни кредити в рамките на една делегирана от държавата дейност от § 10-00 „Издръжка” по подпараграфите на § 02-00 „Други възнаграждения” и § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодател” и обратно, както и по същите бюджетни параграфи от една местна дейност в същата дейност, или от една местна дейност в същата дейност, която се дофинансира.

34. В съответствие с разпоредбите на чл. 21, ал. 3 от Закона за вероизповеданията, одобрява средства в общинския бюджет, дейност „Обредни домове и зали” в размер на 70 000 лв., с които да се подпомогнат Църковните настоятелства на: новоизграждащия се храм „Успение Пресвета Богородица” със сумата от 20 000 лв. и храм „Св. Н. Чудотворец” – с 30 000 лв., храм  „Свети Георги” – 10 000 лв., храм „Света Троица” – 5 000 лв., храм „Сурп Агоп” /св. Яков/ - 5 000 лв.

35. В срок до 20 декември 2011 г. Църковните настоятелства посочени в т. 34 се задължават да представят на общината отчет за разходваните средства, като неусвоените се възстановяват по сметка на общината.

36. Одобрява бюджета по агрегирани бюджетни показатели съгласно Приложение          № 12 към писма № ФО-81 от 06.01.2011 г. и № ФО-4 от 02.02.2011 г. на министерство на финансите.

37. Кметът на общината и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в общината да разходват бюджетните средства при съблюдаване на следните приоритети:

37.1. храна, отопление, осветление, както и издръжка на социалните заведения, детските ясли и градини и здравните кабинети.

37.2. заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии и медикаменти;

38. Препоръчва на звената прилагащи делегирани бюджети да съблюдават приоритетите по предходната точка.

39. Задължава кмета на общината:

39.1. Да ограничава или спира финансирането на бюджетните и субсидираните дейности при доказано нарушение на бюджетната и финансова дисциплина до тяхното отстраняване.

39.2. Да определи конкретните права и задължения на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

40. Упълномощава кмета на общината да нанесе съответните корекции в приложенията, съгласно решението на Общински съвет – Ямбол, въз основа на приетите промени.

 

 

            Стефанов – Благодаря Ви колеги, вече имаме приет бюджет. Вложихме много усилия, но направихме един добър бюджет. Кмета има бюджет, с който може да се кандидатира за втори мандат. Поради изчерпване на дневния ред закривам четиридесет и четвърто заседание на  ОбС Ямбол.

                                  

 

 

 

 

 

                                               Председател ОбС - Ямбол:

 

                      Н. Стефанов

         

                                   Протоколисти:

 

                      Ил. Иванова

 

                      Ан. Господинова