ПРОТОКОЛ № ХLV

 

            Днес, 29.03.2011г. съгласно чл.23, ал.2 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № 910101/0007/23.03.2011г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол.

            От общо 37 общински съветници присъстваха  34, отсъстваха 3 -

            Иван Георгиев Мандаджиев

            Йордан Милков Милков.

            Димитър Иванов Лилов

            На заседанието присъстват г-жа Н. Данкинова и г-н Ив. Кърцъков – зам. кметове на община Ямбол.

Кворум в 9.15 часа 25 съветника.

Председателят на Общински съвет - Ямбол г-н Наско Стефанов откри четиридесет и петото заседание на Общинския съвет.

Стефанов - Постъпили са предложения за директно излъчване на днешното заседание на ОбС Ямбол от „Супер вижън плюс” и „Диана кабел ТВ”. Съгласно нашия правилник съм длъжен да го подложа на гласуване.

Подлагам на гласуване предложението за пряко излъчване на днешното заседание.

Гласували      за – 18                        против – 1                 въздържали се – 1

Приема се.

Стефанов – Чете информация относно допусната явна фактическа грешка в решението по т.17 от дневния ред на предходното заседание. – Разгледано е на заседание на ПС, обсъдено е и прието да се поправи грешката. (приложена)

Зафиров – Чете питане относно паркинг мол, УС на дружеството, отчет за дейността и др. (приложено към материалите по заседанието)

Стефанов – г-н Петров, Вие имате писмен отговор на питането относно жалба от живущите в бл.1 на ж.к. „В. Левски”. (приложен) Ще изразите ли отношение? Не.

Данкинова – Г-н Зафиров, ще Ви бъде даден отговор в определения срок. Отчетите на дружествата се подготвят, ще бъдат внесени в законния срок. Използвам момента да помоля да приемете решение г-н Кърцъков да представя предложенията за кратко.

Майсторов – От 17.02. съм питал за присъствените дни на главния архитект, на 11.03. получих непълен отговор. Бих искал да знам дали ще получа пълен отговор и кога.

 

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

 1. Предложение за удостояване с награди здравни работници по случай 7 април.

ВНОСИТЕЛ: ПК Здр.

 1. Предложение относно отпускане финансова помощ на Радостин Радков, Николай Христов, Даниела Димитрова, Митка Желязкова Соколова, Светлана Ангелова Хаджиева.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ, ПК Здр.

 1. Предложение относно персонални пенсии на Фаик Фаиков, Фатме Фаикова, Боян Баламотов и Събина Баламотова.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ

 1. Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОП РКБИ "Създаване и функциониране на бизнесинкубатор в Община Ямбол с цел повишаване конкурентноспособността на местния малък и среден бизнес и формиране на благоприятна среда за развитието му".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение от кмета на общината относно обявяване на имот ПОС за ЧОС и допускане изработването на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ на УПИ І, кв.48 (бивше НУ "Р. Ив. Колесов).

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане на отчет за дейността на МКБППМН за 2010г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Доклад относно одобряване на ПУП - ПП за трасе на ел. линия между УПИ І - 56.84 и УПИ ІІ - 56.40 в м. "Стоянов кладенец", Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Доклад относно одобряване на ПУП- ПП на трасе за В и К за ПИ 87374.25.3 по искане на "Кароса" ООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Доклад относно одобряване на ПУП- ПП на трасе за Ел. линия за ПИ 87374.25.10 по искане на "Джи енд Джи" ООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Доклад относно одобряване на ПУП- ПП на трасе за В и К за ПИ 87374.25.10 по искане на "Джи енд Джи" ООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно съгласуване на задание за изработване на ПУП - ПП за обект на техническата инфраструктура на територията на две общини за обект Кабелна линия - тип подземна от БКТП в с. Безмер до РУ СН на подстанция "Златен рог", Ямбол, внесено в Областна администрация Ямбол от „ЕН ДИ АЙ – 2010” ЕООД, Нася Араванова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предварително съгласие за прокарване трасе на ел. кабел от БКТП през ПИ, собственост на община Ямбол по молба от ЕТ „Бокси – Бойчо Боев”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно определяне на общинските жилища по предназначение.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно актуализация на базисни и месечни наемни цени по сключени договори за наем за отдадени имоти или части от тях - ОС и Приложение № 1 към НРПУРОИ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне под наем общински имот на СНЦ "ЦОПСИ, Ж. Цирков.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на ползване върху общински имот - една стая от имот на ул. „Й. Йовков” № 8, ет.1 на Пчеларско дружество - АПИС - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем със "СИ ПРИНТ" ООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно прекратяване на съсобственост чрез замяна с Иван Красимиров Карановски.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно конкурс за избор на управител на "ДКЦ № 1 - Ямбол" ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно конкурс за избор на управител на "ДЦ № 1 - Ямбол" ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно заседание на Асоциацията по В и К на 4 април.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно безвъзмездно предоставяне на материални активи от обект „Нова болница” на МБАЛ „Св. Пантелеймон” АД и „ДКЦ – 1 - Ямбол” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: ПК УОИКОПДОУ, ПК Здр.

 

Стефанов - Имате думата по дневния ред.

            Майсторов - Предлагам да влезе в дневния ред предложение относно отмяна на част от заповед на кмета на общината № ОС 07/0001 от 25.03.2011г. Внесено е вчера до 17.00 часа, насрочен е търга за 11 април, имате го размножено.

            Миланов - Предлагам да влезе в дневния ред предложението за поемане на общински дълг по ФЛАГ за финансиране проекта за парка, лесопарк Боровец и улици в ЦГЧ. Да бъде последна точка, за да има време да се размножат материалите

            Майсторов – Чете предложението си като мотивация.(приложено)

            Симеонова – Има чувството, че г-н Майсторов е изпаднал в недоразумение, договора е изтекъл през 2009г., не може да бъде анексиран. Обекта беше изваден от списъка за продажба на предната сесия, но не е включен за отдаване под наем.

            Банков – Г-н Председател, позволявате да се нарушава правилника, не са изчерпани предложенията, за да ги обсъждаме. Г-н Стефанов, процедурата ми е да не се нарушава правилника.

            Стефанов – Никой не каза, че има друго предложение и аз дадох думата за мотивиране.

            Миланов – Предложението за дълга е внесено на 10.11.2010г. За съжаление не влезе на сесия по решение на ПС, който започна да се изживява като горна камара на ОбС. Внесено е допълнение във връзка с приемането на бюджета за 2011г. Всички ПК би трябвало да са го гледали предложението за толкова време. Необходимо е да вземем такова решение, за да се финансира проекта, още повече, че приехме рамка на дълга с бюджета.

            Банков – Г-н Миланов, някой чел ли го това предложение? Имаме една промяна от 21.03., по правилника не влиза в 10 дневния срок. Знаете, че има две условия да влезе едно предложение, да е в срока и да е гледано от ПК, а то не е. Това е едно много сериозно предложение, ще натоварим гражданите  с още милион и половина. Понеже противоречи на правилника г-н Председател, в правото си сте да не го подложите на гласуване, защото ако влезе ще бъде прието незаконосъобразно. Когато се използва популизъм в работата трябва още повече да спазваме правилата. Ако групата съветници ГЕРБ искаше, можеше да направи необходимото да го внесе по правилата.

            Желев – Доста съм обезпокоен от желанието ни като съвет да не гледаме определени въпроси. Не е редно да се постъпва така. Ако нещо смятаме, че вреди на града, нека с достатъчно аргументи да го отхвърлим, а не да се крием зад ПС и др. Става въпрос за финансиране на един проект, с отказа си да го гледаме слагаме прът в колелата на тоя проект. Начина, по който е внесено предложението на г-н Майсторов също е много спорен. Нека се държим достойно и отговорно, да гледаме предложението и с аргументи да го отхвърлим, ако е незаконосъобразно.

            Стефанов – репл. – Съгласен съм, че не трябва да отказваме да гледаме въпроси, които касаят гражданите, но този прецедент го постави г-н Кмета. Хората от бръснарския салон на площада в законния срок са си подали искането за продължаване на договора, кмета не го гледа. Още веднъж са подали, пак не се гледа. Целта е този апетитен имот да бъде продаден, говори се, че е обещан на някой. ОбС го извади от програмата за продажбите, сега виждаме опит за подмяна на нашето решение. Предлага се да бъде отдаден под наем чрез търг, да се яви подставено лице, да се унищожи бизнеса на хората. Много правилно г-н Майсторов си е направил предложението.

            Банков – репл. – Заблуждавате хората, които ни слушат, защото дълга, който се иска и проекти не са свързани. Процедурата за избор на изпълнител според мен върви, неко го изберем и тогава да се реши за дълга, ако ги свързваме така. Към датата на сесията предложението за допълнение не е в срок. ОбС трябва да дава отговор на всичко, което ни пишат. Примера е двете молби на хората от бръснарския салон. Втория пример е „М. Дринов” 7, по Ваше време г-н Желев се отказа да влезе на сесия, къщата на хората падна.

            Желев – дупл. – Г-н Банков, Вие сте напълно прав за правилника, но в тия 23 точки дневен ред се отнаса същото, за едни говорим, за други не говорим. Относно бръснарския салон и „М. Дринов” аз съм единствения съветник, който четири години е против удължаването на сроковете на договорите. Кмета може да откаже, може да внесе предложение за удължаване, това са негови правомощия.

            Миланов – Предложението за дълга е внесено на 10.11.2010г. Гледано е на ПС от тогава поне два пъти, декември ПС пое ангажимент, че ПК ще го гледат и ще влезе на следващата сесия. Вносителя е направил допълнение на 21.03.2011г., предложението отговаря на правилника за работа на ОбС. Няма логика да не бъде подложено на гласуване.

            Канев – От къде знаем какво е необходимо на изпълнителя? Тогава, когато се разбере може да се наложи поемането на дълг. Може пък милион и половина да не стигат.

            Хаджигеоргиева – Остана половин година да заседаваме, продължаваме да се учим кой кога да се изказва и как, кое може да влезе в дневния ред и кое не. Тия обсъждания на дневния ред, които умишлено се създават не са от полза за никой. Незачитането на ОбС като разпоредител тръгна още от началото. Този кредит в края на мандата и по този начин не бива да се внася. Аз съм в ПК БФ, не съм го гледала това предложение. Не е започнало управлението на Ямбол от четири години, за да се пишат разни глупости в общественото пространство. Защо бягате от едно разискване? Аз като съветник не зная какво представлява този проект, но приемам всичко, за да се получат външни пари. Имам процедурно предложение да се прекратят дебатите, няма цял ден да приемаме дневен ред, гледано е на ПС.

            Стефанов – Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 25                         против – 2                             въздържали се – 2

Приема се.

Майсторов – Само да уточня, че предлагам т.1 да бъде моето предложение. Много ще ми е интересно защо отказва кмета да продължи договора.

Зафиров – Всяко предложение трябва да е внесено в определения срок. Ако някой искаше можеше  вчера до пет часа да си го внесе. Някои съветници, като че ли пишат в информационния бюлетин, който забранихме – чете от последния брой – не вярвам някой съветник да е против европейски пари да влязат в Ямбол. Постоянно ни се забавя информацията, която искаме като съветници, така ли си взаимодействаме? Не искаме кмета да не обяснява какви предложения трябва да вземаме и как да ги вземаме.

Симеонова – репл. – Този кредит по ФЛАГ следва да бъде възстановен от ОП. За гражданите на Ямбол е тежест само, ако не се внесат навреме вноските и се олихвява. Този проект обаче е оценен най-високо от ОП и няма такава вероятност. Не си играйте на тази тънка политическа нишка, залагаме два парка и половин град.

Миланов – репл. – Не видях тук председателя на ПК БФ да изрази становище, оказа се, че въобще не е гледано пет месеца това предложение, което означава, че не са си свършили работата постоянните комисии.

Зафиров – дупл. – От тази трибуна беше произнесена една дума – лихва, много трябва да се внимава с нея. Лихвите тежат на шията на гражданите на Ямбол. Г-ца Симеонова и г-н Банков се договориха за тези милион и половина. Тука се вижда политическото двуличие.

Стефанов – Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване предложението на г-н Майсторов

Гласували      за – 19                        против – 10                           въздържали се – 4

Приема се.

Няма да подложа на гласуване предложението на г-н Миланов, когато го разгледат ПК, тогава ще влезе.

Подлагам на гласуване целия дневен ред с приетото допълнение.

Гласували      за – 26                        против – 2                             въздържали се – 2

Приема се.

 

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

 1. Предложение относно отмяна на част от заповед на кмета на общината № ОС07/0001 от 25.03.2011г.

ВНОСИТЕЛ: Пл. Майсторов

 1. Предложение за удостояване с награди здравни работници по случай 7 април.

ВНОСИТЕЛ: ПК Здр.

 1. Предложение относно отпускане финансова помощ на Радостин Радков, Николай Христов, Даниела Димитрова, Митка Желязкова Соколова, Светлана Ангелова Хаджиева.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ, ПК Здр.

 1. Предложение относно персонални пенсии на Фаик Фаиков, Фатме Фаикова, Боян Баламотов и Събина Баламотова.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ

 1. Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОП РКБИ "Създаване и функциониране на бизнесинкубатор в Община Ямбол с цел повишаване конкурентноспособността на местния малък и среден бизнес и формиране на благоприятна среда за развитието му".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение от кмета на общината относно обявяване на имот ПОС за ЧОС и допускане изработването на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ на УПИ І, кв.48 (бивше НУ "Р. Ив. Колесов).

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане на отчет за дейността на МКБППМН за 2010г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Доклад относно одобряване на ПУП - ПП за трасе на ел. линия между УПИ І - 56.84 и УПИ ІІ - 56.40 в м. "Стоянов кладенец", Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Доклад относно одобряване на ПУП- ПП на трасе за В и К за ПИ 87374.25.3 по искане на "Кароса" ООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Доклад относно одобряване на ПУП- ПП на трасе за Ел. линия за ПИ 87374.25.10 по искане на "Джи енд Джи" ООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Доклад относно одобряване на ПУП- ПП на трасе за В и К за ПИ 87374.25.10 по искане на "Джи енд Джи" ООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно съгласуване на задание за изработване на ПУП - ПП за обект на техническата инфраструктура на територията на две общини за обект Кабелна линия - тип подземна от БКТП в с. Безмер до РУ СН на подстанция "Златен рог", Ямбол, внесено в Областна администрация Ямбол от „ЕН ДИ АЙ – 2010” ЕООД, Нася Араванова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предварително съгласие за прокарване трасе на ел. кабел от БКТП през ПИ, собственост на община Ямбол по молба от ЕТ „Бокси – Бойчо Боев”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно определяне на общинските жилища по предназначение.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно актуализация на базисни и месечни наемни цени по сключени договори за наем за отдадени имоти или части от тях - ОС и Приложение № 1 към НРПУРОИ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне под наем общински имот на СНЦ "ЦОПСИ, Ж. Цирков.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на ползване върху общински имот - една стая от имот на ул. „Й. Йовков” № 8, ет.1 на Пчеларско дружество - АПИС - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем със "СИ ПРИНТ" ООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно прекратяване на съсобственост чрез замяна с Иван Красимиров Карановски.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно конкурс за избор на управител на "ДКЦ № 1 - Ямбол" ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно конкурс за избор на управител на "ДЦ № 1 - Ямбол" ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно заседание на Асоциацията по В и К на 4 април.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно безвъзмездно предоставяне на материални активи от обект „Нова болница” на МБАЛ „Св. Пантелеймон” АД и „ДКЦ – 1 - Ямбол” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: ПК УОИКОПДОУ, ПК Здр.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно отмяна на част от заповед на кмета на общината № ОС07/0001 от 25.03.2011г.

ВНОСИТЕЛ: Пл. Майсторов

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителя представи предложението по приложения материал.

Симеонова – Разбрахме какво не е направил кмета, а какво е направила госпожата сега ще Ви кажа. Сключила е договор като физическо лице за около 3 лв. наем на кв. м. на месец. След това, не знам дали сте чели този тип договори, има един чл.12, според който обекта не може да се преотдава и да се работи в него съвместно с други лица. На какво основание там работят 11 души? Триста лева наем за толкова хора е около един лев на ден на човек. Г-н Майсторов, ако имате отговор на тези въпроси кажете. Защо ОА трябва да си затвори очите и да продължи договора за наем на некоректен наемател? Вие сте вносител, вие отговорете. Карате ни да направи едно беззаконие като се основавате на друго такова.

Канев – репл. – Много добре е постъпила тази жена, в криза сме. Вероятно тези хора се плащат данъците на общината. Не всички имоти, които отдаваме трябва да носят печалба на общината, някои трябва да носят полза на гражданите. Три години е малко време, закона позволява да им се дава за десет години, да могат да си направят инвестиции, да благоустроят. Как дадохте на мебелопроизводителите, те как си разделят наема? Аз съм готов да отида на Море от любов с Вас, само да се подобри работата.

Банков – Г-це Симеонова, измествате въпроса. Става въпрос за отмяна заповед на кмета. Закона и наредбата ни дават възможност за удължаване срока на договора. Наемателя в срок е подал искане за удължаване, но кмета по никакъв начин не отговаря на тези писма. Това е едното нарушение. Защо кмета не включи този обект в списъка за отдаване под наем? Дали има преотдаване не е наша работа. Освен това по ЗЗД договора става безсрочен щом стоят там сред изтичането му и плащат. Ние нямаме право да кажем, че няма да го внесем, няма да го гледаме.

Симеонова – Срока е изтекъл, няма основания да се счита за безсрочен. Защо трябва да толерираме 11 души, които работят честно за сметка на други, много повече, които също работят честно? Нека попитаме г-н Зафиров на 20 метра от този обект дали не взима по 30 хиляди наем. Аз се обявявам в защита на тия други, примерно 1000 човека. Вас въобще не Ви интересува този бръснарски салон, целта е друга.

Зафиров – Тези съграждани, които работят там, хранят семействата си. Защо да го дадем на някой друг или да го продадем на тоя, който е ходил да мери там? Г-ца Симеонова говореше, че няма да развиваме града с европейски пари. Когато нашите дядовци са правили парка, къде е била тя? Г. Зафиров е постигнал всичка сам, благодарение на майка си и баща си, не на някоя партия. Четири поколения в нашето семейство учат в „Кирил и Методий”, аз съм кореняк ямболия. Да запазим носталгията, като отиде някой в този салон да си припомни едно време. Предизвикваме социален проблем с това нежелание да продължим договора. Те си плащат данъците, стоят по един час на опашка, кмета да може да поддържа града.

Симеонова – репл. - Кога някой е чакал един час, с новата система по четири минути се чака. Ако са кадърни тия хора, хляба им е в ръцете, ще работят и другаде. Казвате ходил някой да мери, ами това е общинска собственост и аз мога да отида.

Димов – Предлагам да прекратим дебатите.

Стефанов – Подлагам на гласуване предложението.

Гласували      за – 23                         против – 2                             въздържали се – няма

Приема се.

Зафиров – дупл. – Когато отидем в този салон ще видим насълзените очи на едни хората, които чакат нашето решение. Разбрах защо не го давате на хората, защото г-ца Симеонова се научи да живее на центъра, в София, в Ямбол. Дали ще оставим десет човека гладни ще решим днес. Всеки да застане пред своето копче и да реши правилно.

Петков – Ето го договора, от 2006 до 2009г., имат законно основание да искат удължаване. В програмата отпадна обекта. Внесено ли е предложение за под наем? Не е, предлага са на търг. Има доста интереси, искам колегите да гласуват правилно. Молбите се криха, не стегнаха да нашата ПК.

Симеонова – репл. – Много се радвам, че имате договора, вижте чл.12. Когато са внесени молбите не сте били председател на комисията и защо е Ваша не знам, сигурно панделка и етикетче си слагате.

Кескинов – Г-ца Симеонова, пази боже, взе да чете и договори и да разбира. Има списък на имоти, които се отдават под наем, няма в тоя списък салона, и миналата година го няма. Недейте само да си мислите за фризурата си.

Стефанов – Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя по т.1.

Гласували      за – 19            против – 8                             въздържали се – 3

Приема се.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя по т.2.

Гласували      за – 19            против – 9                             въздържали се – 2

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. Общински съвет - Ямбол отменя Заповед № ОС07/0001 от 25.03.2011 г. за провеждане на търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищни имоти - частна общинска собственост, в частта й за „2. Обект „Фризьорски салон" – частна общинска собственост, актуван с АОС № 142/17.05.2000 г. и представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.171.5.33, по кадастралната карта на гр. Ямбол, с обща площ 106 кв.м, находящ се на пл. „Освобождение" №10, партерен етаж, гр. Ямбол, начална тръжна месечна наемна цена 265.00 лв„ без ДДС и депозит- 1590 лв.".

            2. Във връзка с постъпилите две искания, съобразени със ЗОС и НРПУРОИ за продължаване на договора за наем същия да бъде предложен за разглеждане на следващото заседание на Общински съвет - Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение за удостояване с награди здравни работници по случай 7 април.

ВНОСИТЕЛ: ПК Здр.

 

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя представи предложението по приложения материал.

            Хаджигеоргиева – Предлагам процедура да не обсъждаме, ПК е разгледала всичко и да гласуваме анблок.

            Антонова – Подлагам на гласуване процедурното предложение да не обсъждаме, за анблок не бива, тъй като първите две точки са с поименно гласуване.

Гласували      за – 27                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

            Антонова – Подлагам на гласуване т.1 от предложението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 26                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот?

Вълев – Аз съм „за”.

Приема се.

            Антонова – Подлагам на гласуване т.2 от предложението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 27                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

            Антонова – Подлагам на гласуване т.3 от предложението на вносителя.

            Гласували      за – 28                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

            Антонова – Подлагам на гласуване т.4 от предложението на вносителя.

            Гласували      за – 29                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание т.4.1 от Раздел III на Статут за наградите на Община Ямбол  ОбС – Ямбол присъжда награда на името на Хипократ /паспорт и бюст – статуетка на Хипократ и 2 МРЗ/ за изключителен принос в областта на здравеопазването на д-р Петър Ангелов Боризанов – завеждащ Обща хирургия в МБАЛ „Св. Пантелеймон”АД- гр. Ямбол.

2. На основание т.4.2 от Раздел III на Статут за наградите на Община Ямбол  ОбС – Ямбол присъжда награда на името на Анка Александрова / паспорт и плакет с лика на Анка Александрова и 1 МРЗ/ за принос в повишаване качеството на здравните грижи на Мария Тодорова Колева – мед. сестра в ДЯ „Майчина ласка” АД, Ямбол.

           

3. На основание т.2 от Раздел IV на Статут за наградите на Община Ямбол ОбС – Ямбол награждава :

с почетен знак „златен” герб на Ямбол:

д-р Данаил Борисов Попов

д-р Мария Владимирова Велко

д-р Роса Стоянова Стамова

д-р Мариана Дучева Пастармаджиева

м. с. Кръстинка Кирова Митраджиева

 

с почетен знак „сребърен” герб на Ямбол:

д-р Кирилка Костадинова Кирилова

д-р Атанас Янков Атанасов

д-р Никол Василева Ковачева

д-р Господин Иванов Димитров

д-р Янко Николаев Енев

м. с. Мария Любенова Андреева

м. с. Гинка Тодорова Стоянова

 

4. На основание т.4 от Раздел IV на Статут за наградите на Община Ямбол ОбС – Ямбол награждава с Почетна грамота :

д-р Елена Георгиева Пасева

д-р Христо Пасков Бабуров

м. с. Иванка Георгиева Марова

м. с. Емилия Йовкова Енева

 

           Антонова – Обявявам почивка в 11.00 часа.

           След почивката кворум 30 съветника.

 

 

 

           ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно отпускане финансова помощ на Радостин Радков, Николай Христов, Даниела Димитрова, Митка Желязкова Соколова, Светлана Ангелова Хаджиева.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ, ПК Здр.

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

      Стефанов – Няма желаещи да се изкажат, предлагам да гласуваме анблок предложенията. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 22                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

            Подлагам на гласуване предложението на вносителя анблок.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 22                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание т. 14.4 от решение по т.17 от дневния ред на ХLІV заседание, проведено на 25.02. – 01.03.2011г. и Правилника за реда и начина за отпускане на спешна помощ по здравословни проблеми Общински съвет Ямбол:

            1. Отпуска еднократна финансова помощ на Радостин Димитров Радков от гр. Ямбол, живущ в к-с „Възраждане” бл. 59, вх. В, ап. 7 в размер на 1500 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

            2. Отпуска еднократна финансова помощ на Николай Илиев Христов от гр. Ямбол, живущ в к-с „Г. Бенковски” бл. 18, вх. Е, ап. 116 в размер на 500 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

            3. Отпуска еднократна финансова помощ на Даниела Николаева Димитрова от гр. Ямбол, живуща в к-с „Г. Бенковски” бл. 10, вх. Д, ап. 93 в размер на 500 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

            4. Отпуска еднократна финансова помощ на Митка Желязкова Соколова от гр. Ямбол, живуща на ул. „Хр. Смирненски” № 6а в размер на 500 лв. за закупуване на вътре очна леща  - 1 бр. по рецепта на специалист, очен лекар по § „Помощи по решение на ОбС”.

5. Отпуска еднократна финансова помощ на Светлана Ангелова Хаджиева от гр. Ямбол, живуща на ул. „Битоля” № 29 в размер на 900 лв. за закупуване ендоскопски инструменти за операция на жлъчния мехур по § „Помощи по решение на ОбС”.

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно персонални пенсии на Фаик Фаиков, Фатме Фаикова, Боян Баламотов и Събина Баламотова.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

      Стефанов – Няма желаещи да се изкажат, предлагам да гласуваме анблок предложенията. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 17                        против – няма                       въздържали се – няма

(Хаджигеоргиева, Канев, Банков – за)

Стефанов – Не може така, внимавайте когато гласуваме.

Банков – Предлагам да прегласуваме, някои не разбраха какво гласуваме.

            Стефанов - Подлагам на гласуване предложението на Р. Банков.

            Гласували      за – 23                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

            Стефанов - Подлагам на прегласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 20                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

            Подлагам на гласуване предложението на вносителя анблок.

            Гласували      за – 24                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж ОбС Ямбол предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Фаик Тосун Фаиков от гр. Ямбол, ул. “Капитан Петко войвода” № 34.

            2. На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж ОбС Ямбол предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Фатме Тосунова Фаикова от гр. Ямбол, ул. “Капитан Петко войвода” № 34.

            3. На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж ОбС Ямбол предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Боян Събев Баламотов и Събина Събева Баламотова от гр. Ямбол, к-с “Г. Бенковски” 17-В-63.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОП РКБИ "Създаване и функциониране на бизнесинкубатор в Община Ямбол с цел повишаване конкурентноспособността на местния малък и среден бизнес и формиране на благоприятна среда за развитието му".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал. ПК приемат.

      Стефанов – Няма желаещи да се изкажат, предлагам да гласуваме анблок предложенията. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 25                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

            Подлагам на гласуване предложението на вносителя анблок.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 18                        против – няма                       въздържали се – 8

Има ли несъгласни с обявения вот?

Дянков – Аз съм „за”.

Банков – Аз съм „въздържал се”

Не се приема.

Чолаков – Някои отзад не разбраха какво гласуваме, предлагам да прегласуваме.

Стефанов – Подлагам на гласуване предложението.

            Гласували      за – 12                        против – 3                             въздържали се – 11

Не се приема.

 

            Предложението не се прие.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение от кмета на общината относно обявяване на имот ПОС за ЧОС и допускане изработването на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ на УПИ І, кв.48 (бивше НУ "Р. Ив. Колесов).

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал. ПК приемат.

      Зафиров – Пише в предложението след решение на ОбС, няма сега решение.

            Банков – Пише в мотивировката нещо такова, но след неприемането на предното предложение всеки да си прецени. Предлагам да гласуваме анблок.

      Стефанов - Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 21                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

            Желев – Концептуално двете точки наистина са свързани. Според мен стана малко недоразумение, но нищо, не пречи на следващото заседание отново да влезе предложение. Съветвам Ви да приемем това предложение, ще улесни проекта.

            Банков – Действително свързано е с предния въпрос, може да стане нещо друго като стане ЧОС, затова предлагам да го отхвърлим.

            Зафиров – Не съм го писал аз, символ е на откровена лъжа. Бяхме в училището когато се закриваше, имаше деца, директорката със сълзи на очи ни говореше. Пише в мотивацията – след решение на ОбС, как познаха решението на съвета? Това училище сигурно е построено с доброволни пожертвования от гражданите на Каргона, помислете.

            Канев – Защо ни е този център? Да сложим няколко чиновника да получават заплати, които разбира се ще бъдат много внимателно подбрани да служат на нечии интереси? Ние да ги издържаме, да им създаваме някакъв уют. Такова нещо не ни е необходимо. Който е в бизнеса знае, че не му трябва този ПУЦ, такива форми кретенски да те обучават на бизнес, наречен със странното име „инкубатор”, като друго странно наименование „кошара” за леглата на децата, което за други биологични видове. Предлагам тая точка да не я гледаме, не е необходима на нашия град. Да си запазим като училище, да си коригираме тая грешка спрямо жителите на Каргона, може да има деца, къде ще търсим после училище? То няма и бизнес в Ямбол, пък и в държавата той е сринат. Ние развихме сливенския бизнес, там да направят инкубатора.

            Симеонова – репл. – Малко надхвърляте пълномощията си на общински съветник, вие ли ще кажете дали да се развива икономиката? Цяла Европа го прави, а ние най-умните говорим, че ще сложим чиновници, които нищо няма да правят. Може тия вашите 11 човека да имат нужда да си развиват бизнеса, щяха да им помогнат. Не се притеснявайте за Сливен, те в пъти по-разумни от нас, ще си направят. Ние няма да го направим, защото Вие с некомпетентността си говорите против това решение.

            Миланов – репл. – Бизнес инкубаторите не са от сега, те се създават от 18 години, работят. Измислено е отвън, финансира се отвън. В устата на г-н Канев думата инкубатор звучи грозно, но именно това е мястото, където се обучават хората, подпомага се дребния бизнес и подпомага конкуренцията.

            Банков – Процедура, този въпрос го решихме преди малко, сега говорим за преминаване на ПОС в ЧОС и предлагам да прекратим изказванията.

      Стефанов - Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 21                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

            Канев – дупл. – Има едно училище – „Ив. Вазов”, за бавно развиващи се, извинявайте колеги, 20 години минаха те ще люпят бизнеса. Г-н Миланов ще ми говори за бизнес, той е един чиновник, както и г-ца Симеонова. Щели да ги обучават, ами отидете там, те ще В накъдрят безплатно. Какво ще люпите там, това е една кретенска форма на бизнес. Оставете това училище, нека си знаят хората там, че когато се наложи ще се възстанови.

            Кескинов – Не знам кога г-ца Симеонова говори истината, аз помня думите й, за разлика от нея, когато казваше, че училището ще се възстанови когато има деца или сега. За тази година трябваше да се увеличат учениците, не знам по чие изследване, аз чаках, работих по въпроса. Люпенето си е естествен процес, в инкубаторите е насила. Това е намеса в природата, която си е създала начина на размножение, би трябвало да го знаете като сте еколог. Когато гледахме предната точка трябваше да говорите, не сега. Аз гласувах за люпилнята , а Вас Ви нямаше и един глас не стигна да се приеме решението. Бъдете на мястото си, подкрепете моите усилия, не си пийте кафенцето, не оглеждайте фризьорски салони и нямаше да го има тоя дебат. Сега ще гласувам против, защото това е училище. Моите деди са дарявали за това училище. Били са учители и ученици в това училище. Браво на сърбите, че всяко нещо го превеждат, защо ние се възприемаме чуждото, на мястото на българската просвета да правим бизнес инкубатор. Едното ще е люпилня, а бизнеса как ще го превеждаме не знам.

            Парапанов – В началото на мандата бях против закриването на това училище. Кмета постигна своето, сега го няма, не е и необходим. Той е иностранец, но аз съм тука, аз съм от Каргона. Построено на моите деди на земята с волни пожертвования. Създадено е от Р. Ив. Колесов, първо в църквата „Св. Троица” после в построеното. На дали ще ме разберете. Това е популизма – мята инф. бюлетин – един парцал, който се издава от един кмет, който няма работа тук. Той е дошъл само да закрива. Има достатъчно инкубатори в Ямбол. Как може едно училище да е инкубатор, какво ще инкубирате там – маймуни? Не Ви е срам! Ще Ви изгонят с камъни хората!

            Симеонова – репл. – Не сте Вие институцията, която да дава оценки, ще слага присъди и етикети. Освен това ще имате възможност след няколко месеца да кандидатствате и да бъдете мажоритарно избран за кмет, да видим кой ще гласува за Вас. Лично ще проверя колко гласа ще има за Вас. Убедена съм, че ще бъдат само тия дето им знаете имената. Какво ще люпим там, ще люпим бизнес за хората, дето ги защитавате. Това, за което говорите е решение на ОбС. Не се хващайте за едната терминология, много добре знаете за какво става въпрос.

            Зафиров – репл. – Не е удобно един млад човек да се отнася така с иден възрастен човек, може да й е баща. Целта на този ПУП е една, като направим бизнес инкубатора – като за фризьорския салон. ГЕРБ и БСП закрихте заедно училището. Г. Зафиров се е доказал в бизнеса. Ако това е била целта, да закриете училището, да направите бизнес инкубатора, да си поделите дворчето, така да е. Ако това е било целта, гласувайте.

            Стефанов – Подлагам най-напред по нашия правилник предложението на г-н Банков за отхвърляне.

            Гласували      за – 17                        против – 12                           въздържали се – 3

Приема се.

 

           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           РЕШИ:

 

           Отхвърля предложението.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно приемане на отчет за дейността на МКБППМН за 2010г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал. ПК приемат.

      Стефанов – Няма желаещи да се изкажат Подлагам на гласуване предложението на вносителя.

            Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – 1

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            Приема за информация отчета за дейността на МКБППМН за 2010г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Доклад относно одобряване на ПУП - ПП за трасе на ел. линия между УПИ І - 56.84 и УПИ ІІ - 56.40 в м. "Стоянов кладенец", Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал. ПК приемат.

      Стефанов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на вносителя.

            Гласували      за – 19                        против – 1                             въздържали се – 12

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет гр. Ямбол  одобрява Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план за трасе на електропроводна линия СН 20 кV и трасе ниско напрежение между УПИ І-56.84 и УПИ ІІ-56.40 в м. „Стоянов кладенец”, гр. Ямбол.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Доклад относно одобряване на ПУП- ПП на трасе за В и К за ПИ 87374.25.3 по искане на "Кароса" ООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал. ПК приемат.

      Стефанов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на вносителя.

            Гласували      за – 28                        против – 1                             въздържали се – 3

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет гр. Ямбол  одобрява Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план за трасе на водопровод и водопроводно отклонение, започващо от отклонението на съществуващ водопровод за ПИ 87374.25.4, преминаващо през ПИ 87374.25.826 и завършващо в ПИ 87374.25.3 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Чаргански път” и трасе на канализационно отклонение към съществуващ уличен канализационен клон Б Ф 600 мм.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Доклад относно одобряване на ПУП- ПП на трасе за Ел. линия за ПИ 87374.25.10 по искане на "Джи енд Джи" ООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителя представя предложението по приложения материал.

            Вносителя няма допълнения по приложения материал. ПК приемат.

      Стефанов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на вносителя.

            Гласували      за – 28                        против – няма                       въздържали се – 4

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет гр. Ямбол  одобрява Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план за трасе на електропроводна линия на ниско напрежение, кабел 1 кV от ТНН на БКТП „Лазур”, находящ се в ПИ с идентификатор 87374.25.4, преминаващ през ПИ с идентификатор 87374.25.826 до ПИ 87374.25.10 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Чаргански път”.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Доклад относно одобряване на ПУП- ПП на трасе за В и К за ПИ 87374.25.10 по искане на "Джи енд Джи" ООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал. ПК приемат.

      Стефанов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на вносителя.

            Гласували      за – 25                        против – няма                       въздържали се – 3

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет гр. Ямбол  одобрява Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план за трасе на водопровод и водопроводно отклонение, започващо от отклонението на съществуващ водопровод за ПИ 87374.25.4, преминаващо през ПИ 87374.25.826 и завършващо в ПИ 87374.25.10 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Чаргански път” и трасе на канализационно отклонение към съществуващ уличен канализационен клон Ф 600 мм Е.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно съгласуване на задание за изработване на ПУП - ПП за обект на техническата инфраструктура на територията на две общини за обект Кабелна линия - тип подземна от БКТП в с. Безмер до РУ СН на подстанция "Златен рог", Ямбол, внесено в Областна администрация Ямбол от „ЕН ДИ АЙ – 2010” ЕООД, Нася Араванова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал. ПК приемат.

      Стефанов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на вносителя.

      Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

      Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 18                        против – няма                       въздържали се – 3

Има ли несъгласни с обявения вот?

Миланов – Аз съм „за”.

Иванов – Аз съм „за”.

Зафиров – Да прегласуваме.

Стефанов – Подлагам на гласуване предложението на Зафиров.

            Гласували      за – 25                        против – 5                             въздържали се – 2

Приема се.

      Подлагам на прегласуване предложението на вносителя.

      Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

      Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 19                        против – няма                       въздържали се – 13

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124, ал. 4 и ал. 7 от Закона за устройство на територията и чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, Общинския съвет Ямбол съгласува заданието за изработване на ПУП - парцеларен план за обект: Кабелна линия - тип подземна: от БКТП (нов 0.4/20 кV) в поземлен имот (ПИ) 018092 по КВС на с. Безмер, община „Тунджа”, обл. Ямбол, през землището на село Безмер и землището на град Ямбол, до РУ СН на подстанция „Златен рог” гр. Ямбол в частта му от регулацията на гр. Ямбол до границата между община Ямбол и община „Тунджа”.

 

Желев – Говоря процедурно, смисъла на поименния вот е точно всеки да си обяви вота, нашата система позволява да гласуваме с копчето и излиза списък. Ако някой не е съгласен си обявява, не е необходимо такова прегласуване.

Зафиров – Процедурата ми е г-н Желев да не се изказва неподготвен. Смешен сте. Продаде мола за някаква минимална сума предния мандат.

Желев – лично обяснение – Г-н Зафиров, когато покажете някакво решение, че този съвет е продавал мол, тогава ще се съглася с Вас. Не знам кой се явява неподготвен, но не съм аз. Този мол не се продаде от Община Ямбол, а от едно дружество. Не можете на мой гръб да си правите пи ар.

Симеонова – пр. ПК – Искам да обясня на г-н Зафиров, че ...(изкл. микрофон)

Стефанов – Не съм Ви дал думата, можете като председател да говорите по точката, а тя свърши.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно предварително съгласие за прокарване трасе на ел. кабел от БКТП през ПИ, собственост на община Ямбол по молба от ЕТ „Бокси – Бойчо Боев”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителя няма допълнения по приложения материал.            ПК приемат.

            Симеонова - До кога ще търпите това нещо, промени на правилника, дерибействане на председателя ...

            Стефанов – Отнемам Ви думата, имате забележка, при следващото провинение ще Ви изгоня, г-це Симеонова.

            Симеонова – Когато бизнеса реши да прави нещо в града, това е България и когато ние сме решили да помогнем на някой винаги се явява някой да пречи. ... „Тошиба” изпълнява националната програма за ВЕИ, енергийното дружество няма да ни начисли по-висока електроенергия.

            Канев – Бизнеса идва да печели и може да им се поставят някакви условия. Да им се изисква някаква цена, даваме им изключително преференциални условия, това е договор за изкупуване на електроенергията за 25 години ползване и то цена няколко пъти по-висока. Такова е решението на конференцията от Киото. ...

            (Симеонова репликира от място – На мен ли го обяснявате това, ами аз го знам)

            Канев - ... На вас го обяснявам, г-це Симеонова...

Стефанов – Отстранена сте от заседанието г-це Симеонова. Чаках Ви отново да започнете да репликирате от място. Отстранена сте от това заседание.

            Канев - Когато даваме нещо на такива инвеститори като Тошиба трябва да искаме нещо насреща от тях, има вече опит в областта на ПЧП. Дивидентите няма да бъдат персонално насочени към някой джоб, но пък ще могат да влязат в общинската каса. Непрекъснато даваме нещо, пропуснахме и предния мандат доста такива знакови инвеститори, например „Язаки”, към които можеше да бъдат отправени искания.

Вълев – Предлагам да прекратим дебатите и да гласуваме.

Стефанов – Подлагам на гласуване предложението.

            Гласували      за – 29                        против – 1                             въздържали се – 1

Приема се.

Симеонова – Имам процедурно предложение по чл.35.10 от правилника.

Стефанов - Подлагам на гласуване предложението.

            Гласували      за – 18                        против – 10                           въздържали се – 5

Приема се. Оставате на заседанието.

      Подлагам на гласуване предложението на вносителя.

      Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

      Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, дава предварително съгласие на Бойчо Костов Боев лично и като представляващ ЕТ“ Бокси Бойчо Боев“, ЕИК 838120595, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Аврен” № 13  за прокарване на трасе на ел.кабел 1 кV от БКТП в ПИ с идентификатор 87374.32.100 до ПИ 87374.31.22 по кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Смокините“ през поземлени имоти, публична общинска собственост както следва:

          1. ПИ с идентификатор 87374.31.199 по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване –  за селскостопански, горски, ведомствен път, обща площ 8478 кв.м, дължина на трасето 22.50 м. и площ на сервитута 90.00 кв.м.

             2. ПИ с идентификатор 87374.31.200 по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване –  за селскостопански, горски, ведомствен път, обща площ 10 938 кв.м, дължина на трасето 138.60 м. и площ на сервитута 547.00 кв.м.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на общинските жилища по предназначение.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.            ПК приемат.

      Кескинов – Именно в този списък можеше да се включи бръснарския салон, за да се отдаде под наем.

      Банков – Г-н Кърцъков, няколко са ми въпросите, ще Ви помоля да отговорите, защото не знам как да гласувам. Пише, че има за събаряне, кои са? Резервните жилища – кои са настанени и като какви? Появяват се две жилища нови, отпадат други две от миналата година, защо? Това са „Р. Княгиня” 18-Б-4 и „Хале” 11-Г-78 за „Хале” 8-98 и „Зл. Рог” 12-В-67. Има ли настанени и от кога? Направих справка, от миналата година 145 жилища за под наем ги няма, по какъв начин са отпаднали?

      Кърцъков – Някои сгради се премахват, ако са станали опасни, ако не отговарят на плана или има инвестиционни намерения. Резервните жилища не са в списъка за продажба. Не мога да ви кажа кой е настанен и от кога сега в момента, трябва да получа тази информация и тогава. Те са определени по предназначение в това предложение. Бл.20 е съборен, няма ги тези жилища, ще Ви се даде информация.

      Банков – Не съм доволен от това, което се каза. Имам чувството, че точно такива жилища са включени за под наем, всички по „Малко Търново” са такива. Исках да знам кои са в резерва, защото там кмета може да настанява и без да се съобразява с изискванията за настаняване. Моето предложение е, когато получим отговорите, тогава да видим дали да ги включваме и за тия 145 жилища – три – четири милиона активи на общината къде са, свалени от отчет, бракувани ли и т.н. Да го отхвърлим сега и като се отговори тогава да решаваме.

      Кърцъков – Г-н Банков, това е предложение за пет резервни жилища, ако искате да са други няма проблем.

      Хаджигеоргиева – Къщите за продажба всичките ли са с траен статут, предвижда ли се строителство и на кого ще продаваме – на наемателите ли?

      Канев – От три години в община Ямбол се разрушава  и се продава. Няколко пъти предлагам да използва ПЧП. Ние разрушихме 145 жилища, сега г-н Банков ги търси. Нека се огледат всички терени, къщи в града, можем да си обогатим жилищния фонд. Напомням и за живеещите в бл.18, обеща се решение на проблема на следващото заседание. СПООР и полицейски участък няма още, тероризират се хората. Обръщам се към председателя да му напомня, че това беше негов личен ангажимент.

Стефанов – Г-н Кърцъков, при мен постъпи сигнал за сътрудник, гл. счетоводител на общински пазари, че неправомерно обитава общинско жилище под наем. Разговаряхме, казахте, че сте били заблудени. След това се оказа, че пак е продължен договора на тази госпожа. Чувам, че над три хиляди лева са изразходвани за ремонт на апартаментчето. Частен случай ли е?

      Кърцъков – Къщите за продажба са с наематели над три години и имат право, има статут, който се запазва. Относно госпожата, този сигнал вероятно е от съпруга й, с който са в развод. Тя имоти няма. За ремонта нищо не мога да кажа.

      Петков – Ние не сме против наемателите да си купят жилищата, против сме на наши хора да се дават. Дирекция ОСИД да представи списък на имоти за събаряне, нямаме яснота по въпроса.

      Желев – Принципно ще взема отношение, защото ми се струва, че част от колегите нямат яснота по въпроса. Община Ямбол е с най-много картотекирани хора, които желаят да бъдат настанени в общински жилища, т. е. ние имаме голям проблем с настаняването на тия хора. Настаняването в тези жилища означава лизинговане, следващият етап е да си го купят. Нека говорим нещата с истинските им имена. Сега сме с малък жилищен фонд и имаме много бедни хора в нашия град, които чакат жилище.

 

      Стефанов – Обявявам обедна почивка до 14.00 часа.    

След почивката в 14.13 часа кворум 27 съветника.

 

            Ганев – Във връзка с тези 145 апартамента, които не са отразени в предложението на вносителя, без да ни се дадат никакви обяснения за това нещо, предлагам един нов проект за решение, като нова точка: „Упълномощава председателя на ОбС - Ямбол да сигнализира Окръжна прокуратура за унищожаването на общинска собственост 145 бр. апартаменти в бл.20 в ж.к. „Райна княгиня”.

Зафиров – Тази точка е с много неизяснени обстоятелства. Буди много съмнения не само в нас като общински съветници, но и в цялата общественост на гр. Ямбол. Започнахме да говорим за жилищата и тук приемаме тезата на г-н Кърцъков, че трябва да са в различни точки на града, но в мен буди недоумение това предложение за къщите /изчита от материала/. Това означава, че в момента ние създадохме предпоставка за опасност за живота на хора, ако има такива настанени в такива жилища. Ако стане евентуален проблем, при падане на такава сграда, която е опасна за живота, жилищна, вие сте го написали в предложението, кой ще носи отговорността? Витае в пространството една друга идея, че има хора, които са настанени в тези имоти и има договорка със строителни предприемачи. На следващ етап, когато им се продадат тези жилища, говоря специално за къщите и парцелите, там да се построят жилищни сгради. И примерно купуваш си къща за 20 000 лв., и после да получаваш 4, 5 апартамента с правото на отстъпен строеж. Не е ли редно общината да се замисли за тези имоти, които има и да види дали не може тя да направи този ход, като предостави тези имоти на определени строителни фирми и да направи едно такова ПЧП. По този начин сградния фонд на общината да се увеличи и то с обновени жилища, с които да се решат проблемите. Ямбол е един от градовете, в които има постъпили почти 1 000 молби за жилища. Щом има толкова много молби за жилища и толкова много хора искат да бъдат настанени, това означава, че Ямбол е един крайно беден град и много хора не могат да си позволят да си купят жилища на пазарни цени в момента. Единствения им шанс е да си купят общинско жилище. Но буди съмнение и това, че в тези жилища има настанени хора, които по един или друг начин са настанени без да имат това право. Това е още едно съмнение, което се прокрадва с цел да се дадат жилища на определени хора, които са с определена политическа принадлежност. Не смятам, че в момента трябва да продължаваме да разглеждаме тази точка. За това правя процедурно предложение за прекратяване на дебатите по точката. Но мнението ми е, че точката трябва да се изтегли от дневния ред за точното конкретизиране кои имоти ще подлежат на събаряне, какво е фактическото състояние, имали хора, които неправомерно са настанени в имоти общинска собственост. И да може вече тази точка на една следваща сесия да се внесе с по-голяма конкретика и да се внесе яснота.

Стефанов – Такова предложение имам вече в писмен вид от г-н Банков.

Симеонова / реплика / - Г-н Зафиров, на три години и половина ОбС, много често се опитвам да казвам, че от по-възрастните бивши и настоящи общински съветници трябва да се учим. Явно аз не мога, обаче и Вие не можете. Това е предложението на ОА, такъв да е списъка. Сега в наши ръце е решението дали ще ги местим от наем на продажба, в резервни и т.н. Дайте това предложение да го разгледаме и да го гласуваме или да гласуваме решението на вносителя. Сега ще го изтегляме, че ще го гледат комисиите. Какво правихте комисиите, къде спахте? Аз не съм идвала на комисии, но вие като сте тук защо не си направихте проучването и да им дадете предложение. Аз в случая искам да гласувам нещо, което ми предложихте. Дайте ми предложение. Иначе не правете просто популистки изказвания, за да има нещо, което да кажете върху внесеното от вносителя.

Зафиров / дуплика / - Редно е, когато има неясноти по едно предложение то да бъде изтеглено. Защото, както г-н Канев, така и г-н Петков, на миналата сесия имаше огромни нападки срещу тях, когато ние трябваше да предоставим на едни хора жилища и да ги махнем от бл.18, защото те имат неотложни проблеми. Г-н Канев на няколко пъти ви каза, че е имало проблем дори с изнасилване на момче. Ако Вие бяхте майка на това момче как щяхте да погледнете на нещата? Ние трябва да видим как тези жилища, които са собственост на общината, как да ги разходваме по най-добрия начин в ползва на обществото на гр. Ямбол. Трябваше да се свика комисия, която да разгледа проблема на хората в бл.18. Такава комисия все още няма. Това ми прилича точно на оборудването на болницата. Както, когато се даде голям обществен отглас, тогава се дадоха и леглата на г-н Диманов, благодарение на такива съветници като г-н Петков. Тук има много належащи въпроси, те трябва да се изчистят от тази точка. Дали е популистко едно изказване или не, Вие навярно знаете. Много добре знаете какво значи думата популист. Това означава близък човек до народа. Така че, аз винаги съм близко до народа. Надявам се, че това е бил комплимент към мен.

Хаджигеоргиева - Много сме добри да правим оценки и да даваме мнения за въпроси, които не разбираме. В началото на мандата, даже при мен имаше конкретни въпроси вярно ли е, че са откраднати жилища от жилищния фонд. От хора, които не го разбират нещата. Не се крадат жилища, защото те не могат да се откраднат, ами се разпорежда не така, както е целесъобразно със закона. Движението на жилища, на наематели е право на кмета, след като ние одобрим има и комисия, която определя кои са крайно нуждаещи се и кои не. Никой не трябва да обвинява хората, че искали. Закона дава право, има комисии, има си регламент кой е крайно нуждаещ се и кой може да влезе в този списък. Въпросите тук са така, че не, които са оценени в комисията се настаняват, а изборно. Кмета има право да прецени от няколкото крайно нуждаещи се, кой е по-крайно нуждаещ се. И съобразно членовете на семейството, ако е по-голямо жилище да прескочи няколко и да отиде. Но това е в рамките на близостта. А да има настанени хора, които не са картотекирани поради някакви причини, това по закон не може да бъде. Затова тук говорим с недомлъвки и така ни се отговаря. Аз питах за тези къщи, които са запазени, разбрах, че са с постоянен статут. Знам, че новия градоустройствен план предвижда на тяхното място или да бъдат в този вид, в който са, или да се построи ново тяло, или пък етаж. И питах на кого ще ги продаваме. Разбира се, че има вътре наематели, аз нямам нищо против тях. Но нали да им се преотстъпи право на строеж и след това общината да си запази правото на строителство там. Има много различни варианти. Тук нищо не е казано. Не исках и да питам, защото знам, че няма да ми се каже. Тук сигурно има начин и е решено по какъв начин да се върви. И предполагам, че след това, когато влиза продажбата искат или не трябва да им дадат една схема. Но, ако тези неща се вкарват в истинския им вид нямаше да има тук изказани въпроси с недомлъвки и да се мъчат как да отговарят. Били много крайно нуждаещите се, ами много са разбира се. Има хора, които са създали млади семейства. Сега няма вече такива преференции на тях да взимат кредити, никой не дава такива, трябва да се устройват, нали младите ще ги подпомагаме. Има и такива, които вече са загубили правата, ама това не е наша работа. То си има по закон начин, който е загубил, който не плаща. Аз знам, че има случай, в който за неплатена вода са вадели някои, за да се вкарат други там. Когато нещата се назовават с истинските им имена, тук нямаше да се говори и да разправяме кой разбрал и кой не. Има си закон, има си ред и начин. Ние сега, ако одобрим това нещо, означава, че наистина създаваме впечатление, защото хората се вълнуват и ги знаят тези неща. Който има нужда ходи и пита юристи, специалисти. Днес във вестника обявих, когато определяхме първия път продажба на жилища, казах моето мнение. Общината няма интерес жилищата, които имат право собственици да ги купят, да ги задържа. Защото с тези пари, тя трябва да ги поддържа. Кои поддържа? Който се уреди, на него могат да му направят основен ремонт, на други изобщо няма да му направят. Ами като няма пари и не е негово как ще правят ремонт. Политиката по отношение на социално слабите е предоставена на общините. Това е ролята на общината, както за здравеопазването, за социално слабите има разпореждания с кои дейности да се занимава общината. Този въпрос е предоставен на общините, ние сме хората, които ще го решим този въпрос. Защо трябва да ги задържаме тези жилища? Бройките жилища нас не ни топлят. Аз оставих общината с 580 жилища, понеже тогава казаха, че едва ли не сме продавали, аз и сега съм за продажбата. Но не съм за тази висока цена, която приехме. Днес в Пловдив  приемат за данъчна оценка, масово да се продават, за да могат да се освободят от този ангажимент и да инвестират в нови жилища. Ако не искат да работят и да развиват жилищна политика, чиста работа е като не правят жилища. Нима ние, ако не бяхме завършили 19бл. в „Райна княгиня”, щяха да бъдат настанени, ами на ул. „Димитър Благоев” бл.20, собствениците щяха да стоят още в такива жилища. За това моя въпрос беше тези къщи, парцели, са идеално средство за инвестиране от страна на общината. ПЧП вече върви в частния сектор. Имам парцел, давам го и ми дават 3, 4 жилища, другите си ги продават. И за това тук се спорим и се чудим какво да приемем. Да не говоря за бл.20, тогава казахме, че е застрашен, че ще падне, дайте да го съборим и какви ли не процедури. И какво направихме, накарахме кмета пак да ходи по съдилища. Това е собствена част на имот, как ще дойдеш и ще го събориш без да ме питаш. Аз съм за това да решим конкретно каква политика ще правим. Как по пазарна цена ще си ги купят тези хора? Ами, че те всички са безработни. Въобще защо го правим този списък? Номера е да помогнем на тези хора и ние да спечелим от тази работа или пък да не се занимаваме с поддръжка. Били разбити, ами разбити са, толкова сме се грижили за тях. Нека се внесе една допълнителна яснота колко крайно нуждаещи има. Този списък непрекъснато ли се увеличава. Да стане ясно и да не спорим тук. Всичко е на тъмно и няколко специалиста в изпълнението знаят. Какво, да не е тайна това нещо?

Стефанов – Подлагам на гласуване предложението на г-н Банков за отхвърляне на точката.

Гласували      за – 16                        против – 10                           въздържали се – 5

Приема се.

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                       

            РЕШИ:

 

            Отхвърля предложението.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно актуализация на базисни и месечни наемни цени по сключени договори за наем за отдадени имоти или части от тях - ОС и Приложение № 1 към НРПУРОИ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя няма допълнения по приложения материал.

ПК приемат предложението.

Стефанов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Стефанов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 16            против – няма                                  въздържали се – 3

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Не се приема.

            Симеонова – Правя процедура за прегласуване на точката.

Стефанов – Г-це Симеонова, излезте да мотивирате предложението си.

Симеонова – Мотивът ми за прегласуването е, че внесената актуализация касае статистическия процент, който трябва да бъде наложен върху наемните цени. Така че, това е в полза на общината. Имаше 13 негласували колеги, което за мен е неразбиране в залата. Мотивът ми е да изискам вота на всички колеги.

Зафиров – Абсолютно неаргументирано предложение, колегите си гласуваха, нямаше неяснота по време на вота. Нека да дадем на хората още малко въздух, стига сме им вдигали наемните цени. Който не знае как се прави бизнес, отвън магазините са празни. Само този, който е между хората естествено знае как хората стоят с празни магазини, а вие се чудите как да им вземете още някой лев отгоре.

Стефанов - Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-ца Симеонова за прегласуване на точката.

Гласували      за – 17                        против – 7                             въздържали се – 5

Приема се.

Стефанов – Подлагам на прегласуване т.1 проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Стефанов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 17                        против – 3                             въздържали се – 11

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Не се приема.

Стефанов – Подлагам на гласуване т.2 проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Стефанов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 16                        против – 3                             въздържали се – 8    

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Не се приема.

Зафиров / отрицателен вот / - Днес общинските съветници взеха едно мъдро решение за тази точка. Дадоха шанс на хората, които са наели общински обекти да живеят и съществуват. Защото не е важно да им вземем по 50 лв. или 100 лв. върху наема. Най-важното е техните фирми да могат момента да съществуват и те да плащат данъците на тази община, а не да се изнасят от Ямбол. И да се крием зад определена индексация, наречена инфлационен индекс.

 

 

            Предложението не се прие.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне под наем общински имот на СНЦ "ЦОПСИ, Ж. Цирков.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

ПК приемат предложението.

Стефанов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Стефанов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 12                        против – 4                             въздържали се – 11  

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Не се приема.

 

 

            Предложението не се прие.

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на ползване върху общински имот - една стая от имот на ул. „Й. Йовков” № 8, ет.1 на Пчеларско дружество - АПИС - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя няма допълнения по приложения материал.

ПК приемат предложението.

Стефанов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя безвъзмездно.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Стефанов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 18                        против – 3                             въздържали се – 6    

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Не се приема.

Стефанов – Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя за възмездно.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Стефанов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 24                        против – 1                             въздържали се – 3    

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                       

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.39, ал.3 и чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост предоставя право на ползване на сдружение с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност „Пчеларско дружество - АПИС" - гр. Ямбол, ЕФН 2802004986, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев", бл.58, вх.Г, ап.82, представлявано от Георги Димитров Бодуров, върху помещение /1 стая/, представляващо част от недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АОС 683/27.09.2002г., находящ се в гр. Ямбол, ул."Йордан Йовков" № 8, ет.1, идентификатор 87374.537.92.1, при граници: детска градина, ул."Йордан Йовков", имот 3228, имот 3231, с площ 16.60 кв.м, за срок от 3 години/ считано 01.03.2011г., за сумата от 21.06 лева без ДДС на месец.

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем със "СИ ПРИНТ" ООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

ПК приемат предложението.

Стефанов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Стефанов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 23                        против – 1                             въздържали се – 6    

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                       

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал. 6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС - Ямбол, продължава с 3 (три) години срока на действие на Договор № 3237/ 22.05.2007 г. с ООД „СИ ПРИНТ" за отдадена под наем част от недвижим имот - частна общинска собственост, актуван с АОС 262/ 20.07.2001 г., находящ се на ул. „Александър Стамболийски" № 1, кв. 6, УПИ I по плана на гр. Ямбол, с идентификатор 87374.536.42.1., представляващ помещения на I етаж за производство на печатни произведения, с обща площ 50.00 кв.м., в т.ч. 15 кв. м, за производствена дейност и 35.00 кв.м. за складово помещение към обекта, считано от 01.06.2010 г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост чрез замяна с Иван Красимиров Карановски.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

ПК приемат предложението.

Стефанов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 22                        против – 3                             въздържали се – 4    

Не се приема.

 

           

            Предложението не се прие.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

ПК приемат предложението.

Стефанов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения.

Банков – Имам няколко въпроса, защото днес беше развято нещо, което мисля, че според бюджета гласувахме, тези пари да не се отпускат за издаване на информационния бюлетин. А тези пари да бъдат насочени към млечната кухня, за еднократната употреба на храните. Въпроса ми е към представляващия кмета тук. Преведени ли са средствата на тази кухня и извършвали се с тази опаковка, раздаването на храните в детската кухня? Тъй като ние това решение сме го взели, коригирахме бюджета в приложенията, в които бяха и решихме, че бюлетина няма да се издава. Прехвърляме 20 000 лв. за издаването на бюлетина, за тези кофички за еднократна употреба за децата. И още 20 000 лв. бяха предвидени, ако си спомняте от издръжката на ОА и на ОбС. Искам да знам тези 40 000 лв. преведени ли са и ако са преведени с какви пари се издава бюлетина? Ние изрично упоменахме, че средствата за издаване на бюлетина ги прехвърляме там. Явно децата няма да ядат от тези кофички, а ще се чете този бюлетин, а някои хора ще го раздават. Тъй като приемайки бюджета, в списъка и разчета за капиталовите разходи имаше няколко източника на финансиране. Тези, които идват делегираните, тези които ние събираме с местни приходи, средства, които ще дойдат от продажбата на нефинансови активи на общината. Именно такива, каквито са ни предложени в тази точка да даваме. И другото финансиране беше от средствата, които бяха останали като преходен остатък от миналата година. След като вече е минал 1 месец от приемането на бюджета, какви обекти са финансирани от този преходен остатък? Защото ние ще продаваме. Това което ни е предложение е поне 2 млн. лв., т.е. ние почти ще си изпълним разчета, който сме определили. Той е някъде към 3 млн. лв., което трябваше да продадем. Искам да знам имали финансирани обекти, така както са заложени? Защото ние предложихме и ОбС си направи промяната от социалната сфера и именно тези ремонти, които трябваше да бъдат в детските градини, в музея, в библиотеката да бъдат финансирани точно от тези средства. За този период няма никаква пречка тези основни ремонти да бъдат възложени. От друга страна има много обекти, които са заедно с проектиране и с изпълнение, които също могат да бъдат възложени, тъй като средствата ги има. И последния ми въпрос е предложенията, които тук се правят за продажба на имотите, имам в предвид тези по ул. „Ямболен” и тези в ж.к. „Зорница”, съобразени ли са със заданието, което е направено и първата разработка на общия устройствен план? Продавайки тези имоти, какъвто и общ устройствен план да вземем след това не можем да диктуваме там нещата. Докато ние разработвайки общия устройствен план и си разработим входно изходните магистрали, тогава може да продадем при други условия тези имоти. Същото се касае и за ж.к. „Зорница”, тъй като там мисля, че по разработка имаха над 35 строителни петна. Тук разбрах, че има една подписка от ж.к. „Зорница”. Мисля, че там трябва да се разгледат на ново строителните петна дали трябва да са толкова. Те са правени преди 5, 6 години, обстановката е била друга, сега там имаме търговски обектът и други неща. Мисля, че трябва да се преосмисли тази разработка и тогава да се направи. Това са ми въпросите.

Данкинова – Общинския бюджет е представен в Министерство на финансите във вида и в начина, в който е одобрен от ОбС на последното заседание. Така че, всички промени, за които г-н Банков говори са отразени във финалния вариант на общинския бюджет. А именно намаление на издръжката на ОА, на ОбС, прехвърляне на средствата към дейност детски ясли и съответно разпределение на обектите по начина на финансиране, такъв какъвто вие сте ги одобрили. Стартирана е процедура по финализиране на дейността за започване на снабдяване на хората, които ползват услугите от детска млечна кухня с еднократни опаковки. По отношение на информацията, която искате за финансиране на обекти, тъй като списъка беше приет преди една седмица, не мога да кажа точно датата. В момента подготвяме тръжни процедури за възлагане на обектите, които вие сте определили да бъдат финансирани със средства от преходния остатък, разделени по групи съгласно изискванията на закона и наредбата. Така че, няма как да бъдат финансирани ремонтите, за които говорите към настоящия момент, тъй като ще бъдат обект на процедура и тя е в процес на подготовка. Иначе абсолютно поименно, ако искате мога да ви отговоря писмено какво до момента е разплатено, вероятно някакви проектирания, които са също част от списъка така, както сте го одобрили.../Банков от място - С какво се финансира бюлетина?/ Общинския бюлетин няма целево финансиране. В момента не знам да е плащан някакъв следващ брой. Казвам, че издръжката на ОА е обща сума. Тя е намалена спрямо вашето решение.

Стефанов - Изрично записахме средствата от бюлетина да бъдат за детската кухня.

Данкинова - Няма никъде персонално определени средства в бюджета за бюлетина.

Канев – Ако вперите поглед в дългия списък на продажбите, които се планират и си зададете няколко много логични въпроси, аз се радвам, че тук има икономисти и могат по-компетентно да ни отговорят. Може би това са последните имоти, с които общината разполага. Връщам се към началото на това управление, преходен остатък 6 млн. лв. и много имоти. Това управление си отива дай боже и оставя 6 млн. лв. дълг най-малко, вероятно много неразплатени обекти и никакви обекти. Тогава да питам от къде Ямбол ще бъде поддържан в следващото управление? Не трябва ли да си задаваме въпроси, които имат бъдещо значение или да продадем сега всичко. То е ясно кмета защо сутрин работния му ден започва в МВР да се подписва, цял ден по съдилища, защото стават кражби. Трябва да бъде изцяло спряно и тези имоти трябва да се запазят. Симеонова каза, че пак ще бъдат избрани. Ами като ви изберат, тогава си ги гласувайте. Аз мисля, че, както я карате няма да имате представител в другия ОбС. в този смисъл аз ви предлагам действително да откажем гласуването на продажбата на тези имоти и нека всичко това, което подлежи на продажба да се прецизира. В предната точка видяхме, че сгради в центъра на града, които са ги писали за събаряне могат да се използват да се направят жилища на общината, при това без общината да бъде инвеститор. По същия начин тук има имоти, на които да им се преразгледа предназначението и те да ни служат. От тези имоти знаете, че получаваме наеми, догодина и това няма да получаваме. Г-жа Данкинова е икономист, нека да стане и да каже как вижда живота на общината догодина. Ако даде смислен отговор на това, добре.

Симеонова / реплика / - Не знам дали точно Вие не влязохте в една партия в нашия град, която според мен вече е със заличена политическа регистрация и кого точно представлявате, и колко вота излъгахте след себе си, за да влезете тук. Но съм убедена, че гражданите на Ямбол не си задават сега въпроса за следващия мандат. Това е нещо, което не зависи от Вас г-н Канев. Един вот от 35% не може да бъде подменен толкова лесно с нещо друго. Но Вие може да подмените вота си като излъжете още веднъж хора, които да гласуват за Вас. Така че, не си правете главоблъсканицата да си давате от тук присъди кой, кога и как ще бъде избран. Оставете хората отвън да решат. По отношение на това какво ще остави управлението на ПП ГЕРБ. Управлението на ПП ГЕРБ ще остави такъв брой проекти започнати и надявам се, че някой ще има куража, какъвто в предишните 3 мандата никой не можа да направи. Така че, бъдете някой път коректен и кажете на гражданите на Ямбол какво заварихме от г-жа Хаджигеоргиева и какво от г-н Тодоров. И колко проекти бяха разработени, входирани, одобрени и сега вие се опитвате да ги спрете. Това ще остави управлението на ПП ГЕРБ на града. Възможност за бъдеще, което вие пропилявате.

Канев / дуплика / - Аз мисля, че г-ца Симеонова, когато идва да се изказва трябва да има тук кърпички за сълзи...

(Симеонова репликира от място – кретен ...)

Стефанов – Г-це Симеонова, налагам  Ви порицание.

Канев – Относно моите предсказания за нашето бъдеще. Съвсем наскоро ще видите дали ще се сбъднат или не. Аз мисля, че вие просто трябва да го имате в предвид и това беше нещо много добронамерено от моя страна. Така да промените малко нещата, не само да крадете. Аз разбирам г-ца Симеонова, Вие правите опит да ме обиждате, но аз ще си позволя този път да Ви отговоря. Аз мога да вляза от всякаква партия, дори без партия в ОбС това ще Ви го докажа в следващия ОбС, но Вас няма да Ви има тук. И това ще бъде моя проблем, защото Вие сте ми особено симпатична. Дори, когато г-н Председателя искаше да Ви освободи, ако забелязахте гласувах за Вашето оставане. В този смисъл не се притеснявайте за мен. Но по отношение на коректността, аз съвсем коректно Ви зададох няколко въпроса. Не Ви знам специалността, някои казват авиоспециалист, нещо по екологията, кибритени фабрики, не знам. Но, ако сте случайно икономист, ами станете и Вие кажете какво ще бъде това бъдещо управление или с Вас трябва да финишира града. Не малко откраднахте и за това са Ви тези дела там. Ако не ви е сра продължавайте по същия начин. В края на краищата трябва да знаете следното, Вие никога нямаше да отидете в София, ако не бяхте партийно назначена. На следващите аз пак ще бъда тук, а Вие ще слушате на телевизора отвън залата.

Симеонова - Както виждате нещата започват да стават интересни, започнахме да си говорим истини, обаче г-н Канев първо наслагва 3 слоя лъжи и тук там може да прозре някъде най-накрая в част от дебата истина. В момента дискутираме продажбата на общинската собственост. Ако Ви прави впечатление г-н Канев говори, че някой краде. Аз преди време ви бях казала нещо, тогава много хора се чудеха как въобще някой може да го каже. Ще го повторя, г-н Канев съди всички по презумпцията на собствената си порочност. Това, че той краде и лъже, не означава, че другите в тази зала го правят. Г-н Канев, престанете. Не сте вие институцията, която казва дали краде някой, дали е крадец или мошеник. Оставете институцията да се изкаже. Както виждате до момента няма нито една потвърдена присъда, няма нито едно основание някой да бъде отстранен от длъжност. Доколкото това касае продажбата на общински имоти. Г-н Канев, гласувания общински бюджет налага и няма община в страната, която да няма проект на списък на имоти, които ще се продават. Каква част от тях ще бъдат реализирани, това зависи от тръжните процедури и от инвестиционните намерения. Може целия списък да остане наличен за догодина. Но ние не правим нищо противозаконно. Няма община в страната, която всяка година да не преценя, че част от имотите могат да бъдат продадени. Не знам от къде идва тази съпротива у Вас и това желание през цялото време да се говори за кражби, при положение, че ние спазваме една процедура определена с ред и наредби, които ние сме си гласували. И ОА внася във връзка с наредбата такъв списък, за да бъде той наличен в случай, че ОбС реши да продава имоти. Ние си ги пишем наредбите, ОА ги изпълнява и после се оказва, че ние не трябва да го правим това нещо, защото някой ще краде. Да г-н Канев, с Вашата презумпция според мен, след като Вие го правите и да продължавате да го натяквате на нас, крадецът в тази зала явно ще бъдете Вие. Аз нямам никаква идея как да открадна с този списък от общински имоти от общината, освен да се явя на търг и да си купя някой от тях. Но в този смисъл на закона, тук г-н банков ще Ви обясни. Това не е кражба, това е сделка. И с този тип сделка е продавано по времето, когато г-жа Хаджигеоргиева е била кмет, когато г-н Тодоров е бил кмет. И тук седящите общински съветници са си накупили безброй имоти, без това да бъде кражба и без те да са в съда. Защо сега, когато ние ще го направим това е погрешно? Това ми отговорете.

Канев / реплика / - Аз правя реплика само, за да излезе да ми направи дуплика, защото ми е много приятно да слушам. Г-це Симеонова, винаги съм следял поведението на хора, чиито общо образование стига до овчарчето Калитко. Ще си позволя да ви кажа един виц: „Що е то партийни членове? Съюз от единомишленици, чието единомислие се състои в това, че не мислят”. Вие никога няма да покажете вашия почерк тук, защото го нямате. Нещо казали ли сте, което да е Ваше? И в резултат от това София, паветата, канцеларията, една заплата и т.н. Докато примерно аз от 1981г. съм частник и колкото да съм изкарал, съм го направил съвсем почтено. Искам да Ви кажа, че аз никога не съм заставал в съда по някакви обвинения. Никога не съм ходил в полицията да се подписвам преди да дойда на работа. И това ви казвам, че е срам за нашия град и за Вас, защото Вие поддържате криминални престъпници.

Ганев / реплика / - Г-це Симеонова, искам да ви кажа, че предишния мандат на г-н Кирил Тодоров тогава бе направен Кауфланд, Язаки, Миролио и т.н. Така че, лично за мен предишното управление ще бъде най-успешното за разлика от сегашното. Хората виждат, не случайно кмета го няма тук. И ми кажете защо.

Симеонова / дуплика / - Г-н Канев, не знам на кой образованието му стига до овчарчето Калитко, но аз този дебат мога да го водя на три езика. На кой от всичките смятате, че ще можете да ми отговорите Вие? Позволявате си безобразие. Най-вероятно имам образование и владея езици, които Вие дори не можете да си представите, обаче продължавате да коментирате. И на конкурс съм се явила, и изпитите съм си издържала. А по отношение на това кой е престъпник или не, много хубаво се получи, че след Вас стана човека, който Вие извикахте. Престъпника с присъди стои до Вас и преди малко говори...

Антонова – Без квалификации и обиди, г-це Симеонова.

Симеонова – Не са квалификации, има си присъди, проверила съм в съдебния регистър. Така че, и двамата си позволявате да казвате дръжте крадеца, а вие сте крадци. Още веднъж се връщам на същото нещо, дайте да говорим по същество. Кой от обектите смятате, че е ценен да излезе от списъка. Кой от обектите смятате, че трябва да внесе необходимия дял, който на нас ни трябва за изпълнение на проекти в общинския бюджет, но престанете да говорите с тези неща, които сте си внушили. Заради вашите фикс идеи наистина ОА не може да работи, ходи по дела и дава показания. Защото наистина крадци като вас са си внушили, че те са правораздавателната система в страната.

(Обидни реплики на Симеонова към Парапанов, реакция и шум в залата)

Стефанов - Г-це Симеонова, за втори път Ви отстранявам от сегашното заседание. Позволихте си повече отколкото можеше да се допусне.

Зафиров – Днес всички бяхте свидетели на принизяването на институцията ОбС до нива, до които тя не е стигала до момента. Днес общински съветници си позволиха да обиждат свои колеги по най-нецензурния начин, по най-грозния начин. Хора, които са в една комисия г-н Парапанов например, с думи, които аз не мога да ги изрека от тази трибуна. Но искам да ви кажа, че това не е целта на събитието. Много Ви е кратка паметта, вие забравихте ли г-н Банков, когато бяхте отвън и когато си гугукахте двамата и се чудихте как да направите сумата по ФЛАГ от 500 000 лв. на 1 500 000 лв. и точно тук на банката на г-н Банков си говорихте двамата, ето от там ви идват проблемите. Искам да ви кажа, че не искам да измествате темата от самата точка, защото по своята същност тази точка е от особено голямо значение за изпълнение на самия бюджет. Вие знаете, че по време на бюджета точно на банката на г-н Банков го правиха, председателя на групата на ГЕРБ и БСП, защото в тази точно програма на бюджета и на другите съветници ви е ясно, че бяха заложени суми за ремонт на доста големи улици и сега трябва да продаваме общинска собственост. Затова предложението ми е точно, ясно и конкретно. Това предложение за продажба на общински имоти по ЗОС е тясно свързано с бюджета. За това се правят тези циркове пред всички граждани на Ямбол, за да може да се приеме това предложение, иначе бюджета като цяло губи своя смисъл. Точно това ви говорих от доста време. Моето предложение е конкретно имотите, които са на Каранова да излязат от продажба, това са т.18 и т.19. Те са четири имота всъщност, които са атрактивни и смятам, че трябва да ги оставим като наследство на следващото управление. Няма значение кои ще бъдат в следващото управление. Може да бъдат г-н Канев или г-ца Симеонова, надявам се да са в този общински съвет да творят законни и да развиват града напред да правят повече евро проекти. Но смятам, че нашата община не трябва да се декапитализира към общинска собственост и то атрактивни имоти, които могат да бъдат отдавани под наем и да се печелят добри пари. Не да изкарваме хора, като тези от фризьорския салон. Ето ви едни имоти, които ние имаме и можем да ги дадем на стратегически инвеститор, който ще има нужда от тях и ще плаща едни хубави наеми на общината, ще влизат приходи в социалната сфера. Ще има едни средства, които са сигурни и гарантирани, примерно една дългосрочност на един такъв наем, с един стратегически инвеститор или банка ще донесат едни добри дивиденти в полза на община Ямбол. А искам да ви кажа, че този свят и този град не ни принадлежат, ние сме само временно тук, но всеки един от нас трябва да остави своята следа. Думите, които се изричат от тази трибуна, са тежки думи, но те се връщат като бумеранг. Аз затова ви моля за малко повече смиреност по време на поста и не трябва не само да не ядем месо, а да не изяждаме и ближния си с думи. Затова се въздържам от такива обидни квалификации и ви моля по време на тези велики пости да бъдете малко по-смирени към себе си и към нашите колеги общински съветници.

Симеонова – Г-н Председателя отново не спази цялата процедура, огромното му желание да ме отстрани отново се появява и по чл.35.10 оспорвам решението на председателя и искам то да бъде отхвърлено.

Стефанов – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-ца Симеонова.

Гласували      за – 13                        против – 10                           въздържали се – 6

Не се приема.

Данкинова – Уточнявам по предложението. Инвестиционната програма на община Ямбол изглежда по този начин, защото Вие приехте това. За да се изпълни това Ваше решение е нормално да предложим обекти за разпореждане. Следователно няма нищо некомпетентно, незаконосъобразно обектите са добре огледани, направена им е пазарна оценка, отдавани са под наем, но неуспешно. Всички изказали се досега поддържаха тезата, че тя е лош стопанин, изискват се средства за поддръжка и в този смисъл това е едно резонно предложение. За неразплатените разходи, община Ямбол няма нито един лев неразплатени задължения към момента, това е важно да се знае...

Стефанов – Запозната ли сте с възражението на жителите на ж.к. „Зорница”?

Данкинова – Не съм.

Стефанов – Ето, запознайте се, надявам се да се съобразите с него като вносител. (приложено)

Желев – Чувствам се много неловко от случващото се в съвета, не мога да кажа кой е прав и кой е крив. Нека се въздържаме от лични нападки. Достатъчно зрели и отговорно мъже сме, за да преценим ситуацията.

Хаджигеоргиева – Правя процедурно предложение да се говори конкретно по точката, след малко ще направя предложението за прекратяване.

Данкинова – По възражението от ж.к. „Зорница”, когато е изработван плана ПУП, той е бил обявен, всички граждани са имали възможността да възразят. Сега той е действащ, което означава, че е закон и парцелите са предложени съгласно него. Ако приемем такова възражение, става един прецедент и след това всеки може да го прави. Не става въпрос за изземване на зелените площи въобще. Ако вземем такова значение означава, че ПУП не означават нищо. Имаше такива петна и в други квартали на града, където се реализираха инвестиционни намерения. Нямам законово основание да оттегля предложението за тези два парцела.

Стефанов – Г-жо Данкинова, след като не желаете да се съобразите с мнението на над двеста човека, само от бл.2 на „Зорница”, аз пък съответно ще гласувам по подходящия начин. Знам мнението на доста колеги, предполагам, че и те така мислят. Исках Вие да си оттеглите предложението. (Симеонова говори от място, Стефанов – Следващия път ще прибегнем до квестори.)

Парапанов – Искам да кажа нещо, което е очевадно. Г-це Симеонова, ще си запълвам моята дупка, не Вашата, вие имате какво да правите по-нататък. Бих искал да се извиня  на цялата група ГЕРБ, че се занимавате и с мен. Разбира се ще дойде момента и аз да си запълня дупката. Но това, на което ставате свидетели е просто под минимума на културата. Искам да ви обясня, че ставате поддръжници на нещо, което е уникално. Искате да продавате имоти, а вижте в центъра на гр. Ямбол какво става. Тази, която не знае какво става центъра на гр. Ямбол. Тогава, когато наши съграждани преди години са били убити без съд, без присъда, ние ставаме свидетели как техния паметник става за кашмер на кучетата. Идете и вижте на братската могила какво става.

Петков – От програмата за управление и разпореждане с общинска собственост отпаднаха 4 обекта. Сега виждам, че някои от колегите искат да отпаднат и други от тези обекти. Аз не съм против продажбите по принцип, но не и продажбите на всяка цена. И преди съм го казвам по време на криза трябва да се въздържаме от продажби, защото пазарните цени са ниски. Да не стане така, че общината да кандидатства по Оперативна програма Бял ФЛАГ и да го сложи отпред пред общината и да се чудим какво да правим.

Костов / реплика / - Искам много остро да изразя несъгласието си с начина, по който председателя води заседанието. Заплахи, позволяване да се говори не по точката, визирам последното изказване, включително ще си позволява на г-жа Данкинова да каже, че щял да реши как ще гласуваме ние, включително и някои други колеги, след като тя не иска да си оттегля точката. Това се нарича рекет. Това е политически рекет...

Стефанов – Не, рекета го правите вие, когато се мъчите да продавате имоти и да получавате рекета под масата.

Костов – Настоявам това Ваше изказване, където искахте да убедите г-жа Данкинова, тези аргументи да се включат в протокола.

Стефанов - Не смятам, че Вие сте адвокат на г-жа Данкинова.

Костов – Това е ОбС.

Зафиров / реплика / – Не можах да разбера къде беше репликата на г-н Костов. Не съм съгласен, че община Ямбол трябва да вдига бял флаг, има достатъчно имущество все още за разпродаване. Тук станахме свидетели на нещо друго, което е уникално по рода си. Виждам, че днес нашия зам. кмет в лицето на г-жа Данкинова, която е временно изпълняваща длъжността кмет, си призна нещо, което е интересно. Тя каза, че доста от имотите се рушат и са в много лошо състояние. Г-жо Данкинова, това означава безстопанственост. Аз ще Ви извадя думите от Протокола, вижте Вие как ги нарекохте тези имоти, вече от три години трябваше да се грижите за тях, три години сте в управлението. Как се нарича престъплението, когато един човек натоварен с грижата да бъде добър стопанин да се грижи за общинските имоти, не се грижи за тях? Безстопанственост е думата. Вижте какво предвижда и какво е наказанието за безстопанственост. Когато излизате от тази трибуна не вменявайте на общинските съветници  и на съвета некомпетентност, че ние не знаем какво правим. Много добре знаем какво правим, но явно Вие не знаете какво правите от тази трибуна. Защото вие сте стопанина, който трябва да се грижи за общинските имоти. Благодарение на такава безстопанственост бе съборен бл.20 и т.н. Благодарение на тази безстопанственост Вие вкарвате тук имоти за продажба и казвате, че те трябва да се събарят. Тази безстопанственост струва скъпо на гражданите на Ямбол. Гражданите на Ямбол не гледат циркове на ОбС, те искат да гледат хора, които са достойни да управляват този град. Дали някой ще подкрепи продажбите или не това е личен избор, който ни е даден от Бог естествено. Обръщам внимание на председателя, защото тук г-н Костов наистина е прав, че г-н председателя на ОбС трябваше да обърне досега внимание, че не може да има такива лични нападки. Ние приехме преди една корекция в Правилника г-н Стефанов, за тези лични нападки. Защо ги взимаме тези решения? Можели съветници да се наричат с такива обидни квалификации?

Стефанов – Г-н Зафиров, за втори път отстранявам г-ца Симеонова. Първия път вие я върнахте.

Банков – Явно това, което е направено като предложение е нещо съвсем нормално, сигурно като се погледне в работата на  администрацията и на ОбС. Но нещата мисля, че още като обсъждахме общинския бюджет и мисля, че това е главната грешка, от която произтичат и сега тези коментари, които правим, защото ние преди да приемем бюджета, приехме и тази програма за управлението на общинската собственост, която касае в по-голямата си част продажба. И тук искам да кажа една забележка, че това, което предлага кмета не е по-доброто управление на общинската собственост, това е една разпродажба на общинската собственост. Не бива да ги смесваме и да оплитаме нещата. Говорих за бюджета, че вече три години, откакто ГЕРБ в лицето на г-н Славов, който е кмет на града се прави бюджет от администрацията, той се полага на грешна основа, просто пирамидата е грешна. Защото в нито един бюджет досега, вече четвърта година ги нямаше приоритетите. Приоритета в града, макар че всеки може да отгърне в архивите да отиде там и да види кой има платформа направена, кой някакви изказвания, кой някаква програма за управление, когато е искал да бъде тук и да дава своя дан за развитието на града, кой има обществен договор, сега тук виждаме един гарант на обществен договор. Така че, когато се пише бюджета, никой не си гледа това, което е написал, защото там е дал приоритети. И тези приоритети с философията, с политиката на бюджета, те се реализират. Досега това нещо никога не е давано и ние винаги, когато казваме, че трябва да почнем от приоритетите, на нас ни се казвай – „давайте сега силно, имаме хора”, гласуваме и не ни интересува нищо друго и стигаме до това. Защото там се залагат и другите неща, които се случиха днес. Това, че не си гледаме приоритети, ние ги подчертаваме на изборите винаги, но след това не им търсим решенията. Част от кои ще решим с наши средства, част от имоти, които ние наистина ще продадем имоти, но ще ги решим тези проблеми. Част от проблемите, по които ще кандидатстваме по европейски програми. А днес в това, което не се прие какво пише, еди кое си министерство открива програма еди каква си, дайте да кандидатстваме. Така не се решават проблемите на града, така просто някой върти някакви пари и някакви проекти се разработват, и казваме по толкова проекти сме участвали, и сме усвоили парите. Да, някои усвояват пари, между другото имаше една справка. Ще се върна малко към бюджета, миналата година утвърдихме програма за продажба на общинските имоти, пак около 6, 7 млн. лв., ако си спомняте. От които мисля, че реализирахме 2 200 000 лв. от продажби, от които 1 200 000 лв. останаха нереализирани. Тогава за какво продавахме? За какво продавахме, когато не реализирахме тези средства? Когато имаме приоритети и виждаме какво да правим. И сега да ми казват, че преходния остатък било признак на добро управление. Напротив, ще продадем толкова, колкото ни трябва или това което имаме ще го реализираме, като искаме да реализираме. Просто за мен не можаха да се намерят подходящите изпълнители, това е и за това не се направи. Не случайно тази група съветници, която предлагахме за бюджета, предложихме тези пари, които бяха предвидени за определени обекти, с определени изпълнители, да ги прехвърлим готовите пари на другите обекти и това направихме. Но сега администрацията ни казва – „да, те са в процес” и т.н. Добре, аз ви казвам друго, ще видим как ще ги реализирате, като реализирате 600 000 лв., 800 000 лв. да останат и тогава ще продаваме другите. Защото ние може да продадем за 2, 3 млн. лв. и накрая пак да останат 2 млн. лв. Защо да се лишаваме от имущество, когато няма да използваме тези пари? Продава се, когато ще се използват и когато момента е благоприятен. Заявява ни се, виждате ли още тогава кмета го беше казал – „вие ги вкарвайте, аз въобще няма да ги правя”. Какво се получи? Аз не виждам нищо лошо, г-н Зафиров го няма, че ние по някакъв начин на заседанието определени групи събрахме се съветниците. Аз съм бил представител на една група съветници, когато разговаряхме и обсъждахме бюджета, които ние по-рано работихме по вижданията, които предложихме. Мислех, че, след като ние с общи усилия с администрацията, изчистихме всички неща. Това, което видяхте тук, което в последствие се видя на Председателски съвет, имаше една седмица, в която ние продължихме да работим със специалистите сме работили, наистина да го изчистим. Очаквах, че след като мине всичко това ще стане един разговор, защото тук за мен проблема е, че ние имаме 100 и няколко обекта, значи трябва да решим с кои да започнем. Кмета можеше да направи този разговор, след като ние бяхме постигнали допирни точки. Но кмета започна да атакува по информационното бюлетинче, без да им правя реклама, че на 30 000 лв. от 3 млн. лв., не можело сега да се прави проекта на реката. Хайде да видим сега кой от вас не е говорил, че реката трябва да се оправи. Наистина работен проект е едно, а идеен проект е друго. Идват и след нас хора, които ще работят по този проблем. Той започва така, защото ние сме го предложили и по някакъв начин те са принудени да го приемат. То не е само това, то е и в друго, всичкото другото в обектите, които залагаме, защото ние сме ги заложили. Нали ние всичките ги приехме. И аз лично нямам доверие на администрацията, че ще реализира тези обекти. Един път явно го заявява, втори път тръгват да ни атакуват и мислят, че чрез медии, чрез натиск ние сме били популисти, били сме пречка на града. Защото не могат да си направят предложенията, както трябва. Защото не могат да подходят към съветниците, както трябва. Не могат да подходят към гражданите, както трябва.  Не им е ясно за какво става въпрос, това пречи. Всички сме съгласни да го направим, но вижте веднага ви давам пример с община „Тунджа”, има икономическа зона до магистралата. Ние до магистралата също имаме място, но там ще имаме сметище. Но този парцел на ул. „Ямболен”, това са над 300 дка. Какво по-добро място със железопътна линия, с един първокласен път, който е една основна артерия, по която отиваш за Тополовград, за Нова Загора. Една артерия, която е много близко до обходен път юг и там връзката с магистрала „Тракия”. Ние тези 300 дка., трябва да помислим да направим една такава икономическа зона. И когато ние го вкараме и го направим в общия устройствен план, когато ние имаме виждане какво ще направим там, цената ще бъде друга. Спомняте си, когато говорихме за „Манаф чаир”, който отпадна. Това са ни входно изходните пътища, които дават лицето на града, а ние тръгваме да ги продаваме на дребно. И сега ви питам, ние наистина искаме да направим нещо, да оформим зона и искаме да вземем някакви пари сега, но кога ще ги похарчим. Явно за тези, които сме ги заложили в бюджета, но те са малко, след като продадем нещо. Докато аз не видя, че администрацията започне да работи с тези средства, които са от преходния остатък, извинявайте нямам ви доверие да ви предложа други средства. Защото с тези средства има и много финансирани обекти, които кмета беше предложил, които също трябва да вървят, но те там са във вид на проекти, а ние сме заложили обекти. Вето, това трябваше да стане и тогава щеше да бъде много по-лесно. А ние сега тук едва ли не се обвиняваме. И знам от утре какво ще стане, каква ще бъде атаката, че ние спираме бюджета. Не, когато видим, че администрацията работи и когато обсъждаме с какво да започнем. В кв. „Зорница” беше казано, че тези петна са правени 2003 г., нещата се измениха много оттогава. Не знам дали ви харесва, но на мен не, не знам дали знаете, но това, което стана в „Граф Игнатиев” и „Диана”. Времето беше такова, на инициативата 1995 г., 1996 г., хората правеха и строяха, но сега стана една стена пред блоковете. Така че, както Черноморието, дайте и тук да помислим в края на краищата това, което направим , така ще остане града. И „Зорница” е единия от кварталите, които остана наистина без такива неща. Трябва да седне и да се помисли, има и специалисти, има хора, които ще разработват този план, който правим, за който даваме 500 000 лв. За мен са малко самоцелно тези продажби. Аз исках в началото да ви го кажа, хубаво е, когато продаваме общинска собственост да казваме какво правим. Не може да продадем едни важни икономически зони, за да направим нещо друго. Едното с другото не тежи. Нека да си видим ресурса и с него да помогнем на града и инфраструктурата. И в заключение моето предложение е да бъде отхвърлено предложението.

Костов / реплика / - Г-н Банков, казахте, че не спирате бюджета. Не, Вие спирате бюджета. Виждам, че правите един преговор на вчерашната си партийна пресконференция, но това не отговаря на истината. Икономическа зона не можем да направим нито на сметището, нито на „Манаф чаир”. Единственото място, през което минава магистралата в община Ямбол е в „Ормана”. Така че, тези територии нямат нищо общо с икономическите зони, не заблуждавайте хората. От друга страна казвате, че миналата година сме продали нещо, в следващия момент, че тази година са ниски цените. Какво излиза, значи ние сме продали на добра цена миналата година. Изпълнили сме една добра инвестиционна програма. Така че, не заблуждавайте хората с гол популизъм, не ни четете пресконференцията. 

Банков / дуплика / - Г-н Костов, аз не съм казал, че се продавало някога евтино. След това, не съм казал, че икономическата зона трябва да бъде на сметището. Вие чувате там нещо, бръмчи Ви нещо и правите някакви комбинации, но тези връзки не са логически. Защото за икономическа зона говорих за Ямболен, това което е предложено 300 дка. Казах, че ние ще имаме едно бижу край магистралата, сметището. Там ще отидат много милиони. Казах, че едните имат икономическа зона, а ние имаме сметище. Но аз не бива едва ли не да Ви повтарям, Вие като не сте разбрали. Но още веднъж искам да ви кажа, че самоцелната продажба води до това да остане в края на годината един остатък 1 200 000 лв., това е самоцелната продажба. И това не бива да се допусне. Ние не спираме нищо, бюджета може да си върви, тъй като 1 200 000 лв. има, с които да се изпълнява разчета по дълготрайните материални активи. Така че, дали някоя пресконференция или не знам какво сте чули, или сте направили, явно по два пъти трябва да ви се казва, ако трябва още веднъж. Не знам какво имате предвид, за да мога да ви го кажа, но аз поне в изказването си такива неща не съм намесил и избягвам да намесвам.

Канев – Аз ще ви обърна внимание върху може би най-скандалната продажба, която се готви да се направи за тези терени в ж.к. „Зорница”. Като искам да припомня и за тези, които живеят в София, включително, че там хората със собствен труд почистиха района, благоустроиха го и в момента са си закупили и дръвчета, за да си ги посадят. Това е една много хубава и много красива инициатива на живущите в гр. Ямбол. И ако нашето управление, говоря включително и ОбС е подчинено на интересите на гражданите, много логично е ние да откликнем на техния повик и не да им насаждаме някакви бараки да им пречим да си живеят нормално, а да се вслушаме в техните съвети, които те ни отправят. Отделно г-н Костов е много прав г- Председател, за начина, по който Вие ръководите днешното заседание, включително и в частта отстраняване. Аз винаги съм бил против отстраняването, на който и да е общински съветник.

Данкинова – Правя следното уточнение, тъй като тук многократно беше казано, че продажбата и програмата, която ние предлагаме е самоцелна. Тя няма как да е самоцелна, защото е в резултат на приетия бюджет и приетата програма за инвестиции на община Ямбол, приета от самите вас. Така че, това, което днес ние предлагаме е с цел да бъде изпълнено онова, което вие приехте на предходните заседания. Що се отнася до преходния остатък от продажбите на собственост през миналата година. Да, действително има преходен остатък, защото 90% от средствата, които са преходен остатък постъпиха през последния месец по сметката на община Ямбол и няма как те да бъдат изразходени. И независимо от коментарите, които бяха направени за ОА, никоя администрация няма да си позволи да ги изразходи просто така за един месец. За това те са преходен остатък и подпомагат същата тази програма за инвестиции, която беше приета от вас. Разбира се всяко следващо отлагане на програма за разпореждане с общинската собственост ще доведе ОА до същата ситуация т.е. ако решенията се вземат във второто полугодие, естествено е приходите от продажбите да постъпят в последния месец. Защото на всички вас е ясно, на хората от града е ясно, че решението днес може да доведе до приход след няколко месеца, най-малко след 4 месеца. Защото предстоят тръжни процедури и всички останали процедури по реализация на подобни решения. 

Стефанов – Подлагам на гласуване предложението на г-н Банков за отхвърляне на точката.

Гласували      за – 16                        против – 8                             въздържали се – 1

Приема се.

Стефанов - Искам да се анулира вота на г-ца Симеонова.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                       

            РЕШИ:

     

      Отхвърля предложението.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно конкурс за избор на управител на "ДКЦ № 1 - Ямбол" ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Данкинова - С вчерашна дата по отношение на тази точка сме входирали в канцеларията на ОбС промяна, която се налага от факта, че предложението се гледа днес, а е направено още през месец ноември миналата година и е в ОбС. В тази връзка някои от сроковете, които са цитирани вътре вече не са актуални. Раздаден ви е материала, моля да се има в предвид, като промяна на решението.  

Стефанов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения.

Канев – Имам едно много разумно предложение относно този конкурс. Той да бъде отложен за следващия ОбС, а да бъде удължен мандата на това ръководство на ДКЦ - 1. съображенията ми са следните. По моя оценка ДКЦ – 1 има едно много добро ръководство, което общо взето задоволява нуждите на нашите съграждани. В рамките разбира се на възможното, защото ние знаем, че нашето здравеопазване няма никакви инвестиции в него, никаква съвременна техника и т.н. Така че, когато изхождаме от тази даденост може да направим заключени, че ръководството на ДКЦ се е справило със своите специфични задачи в полза на нашите съграждани. Не е коректно да се прави такъв избор на управител от администрация, която си отива. По-коректно е и ви моля да вникнете в това този избор да бъде направен от следващата администрация. И за това правя предложение за преподписване на договора с управителя на ДКЦ – 1 до провеждането на следващите избори и най-добре до края декември 2011 г.

Данкинова - Разбира се, че вие общинските съветници сте законодателите и вие ще решите какво точно решение да вземете, но държа да направя следното уточнение. Предложението, което е направено е внесено не защото то е оценка добра или лоша за ръководството на ДКЦ – 1, следващата точка ще бъде и на денталния център, а защото, както четете в мотивите сроковете на договорите за управление на тези управители са удължавани няколко пъти и това е максимално допустимия законов срок. Така че кмета няма да е този, който да ви внесе предложение за удължаване на срока против законовите разпоредби. Ако вие искате да вземете такова решение, моля то да бъде взето по ред, по който вие прецените. Но няма как ОА да направи подобно предложение, тъй като то противоречи на законовите разпоредби.

Зафиров – Имам няколко въпроса към г-жа Данкинова. Първия е кога са изтекли договорите? Втория е защо до последно управителите на ДКЦ бяха държани в неведение, а в последния момент им се поиска странен отчет? След малко ще ви кажа защо е странен. Направих си труда, след като видях това предложение да разговарям с шефа на ДКЦ сутринта. И както той, така и други хора в ДКЦ изразиха своето учудване тази година да се поиска такъв подробен отчет. Подробен анализ ще го нарека, за цялостната дейност на ДКЦ. Това се прави в края на мандата, досега не е искан такъв анализ. Това ни напомня, че в момента ДКЦ – 1 се подготвя за приватизация в края на мандата. За това този управител в момента трябва да бъде сменен. Няма да навлизам в подробности за проекти, които е трябвало да се осъществяват там. По един или друг начин те не са или осъществени и определени хора не са могли да си вземат комисионната от тези проекти, като ги обслужват и т.н. Ако бяхте погледнали малко по-дълбоко в бизнес инкубатора щяхте да видите там има едни заложени суми по 10 000 лв. и 15 000 лв.  но тук в момента се подготвя една грандиозна приватизация в края на мандата, това ми напомня на една несигурност, защото досега говорихме ще спечелим това онова. Това напомня само на пътя към приватизацията, вижте как затвориха „Ради Иван Колесов”, после го правим бизнес инкубатор и така продължаваме напред, докато осъществим определени интереси. Сега се прави същото с ДКЦ. Такъв анализ досега не е искан за 3 години. Човешки ресурси, щатни длъжности, ефективна рентабилност, за какво се иска това нещо? Това се иска само с една единствена цел да се види колко пари може да печели ДКЦ и как може да бъде продадено на една фирма, която е близко до София примерно, на пътя по магистралата в ляво. В момента ДКЦ – Ямбол и здравеопазването в България е един много сигурен източник за носене на печалба. Сега се подготвят тези два центъра, за да бъдат приватизирани. Първата стъпка към тази приватизация е смяна на управителите. Въпроса ми към г-жа Данкинова е следния. Как се сетиха така, че в края на годината те да поискат точно такъв анализ? А досега те не са го искали. Какво означава това, че те не са се интересували от ДКЦ? Ясно е, че отчетите ще ни ги представят, защото те трябва да ни ги представят по закон. Но какво се вижда отстрани и отзад, вижда се една приватизация, която ще бъде осъществена в бъдеще. Гражданите на Ямбол, като вече европейски граждани, няма да имат свой център, а ще имат една частна болница, в която не се знае как ще бъдат посрещани. Всички ние общинските съветници днес трябва да вземем решение дали ще пуснем този конкурс и ще пристъпим към него и ще узаконим една бъдеща приватизация и ще го стопираме, за да могат да се проверят тези факти, които изнесохме днес на трибуната. Защото на предния въпрос зам. кмета г-жа Данкинова също не ми отговори. Защо не са се грижили с волята на добър стопанин за тези имоти, които ги има общината? Защо е поискан този анализ, може ли да ми обясните г-жо Данкинова? Защо го поискахте толкова подробно точно в края на третата година? Коя е фирмата, която иска да приватизира? Водили ли сте преговори с тази фирма за приватизацията на ДКЦ?  

Данкинова – Анализ и отчет за годишното състояние на дружествата общинска собственост се изисква всяка година и той по никакъв начин не се различава от всеки, който е поискан. След като бъде обобщен и представен от ръководствата на дружествата той се внася на заседание на ОбС и се приема от вас. Аз съм свидетел как през предходните години постоянно бяхме обвинявани за това, че анализите не съдържат достатъчно много информация или не са пълни. Но няма никаква промяна в начина, по който е искана информацията от управителите на търговските дружества с общинска собственост, както и през предходните години. Второ, днес вие разглеждате предложение за обявяване на конкурс за управител на ДКЦ и това няма нищо общо с приватизация. Решението за приватизация ще бъде ваше, ако някой, някога го вкара. Така че, не е коректно от тази трибуна да се говорят и да се насаждат лъжи. Ако вие решите, във ваше право е да удължите срока на управление на управителите на двете здравни заведения. Но аз повтарям, че предложението сме внесли единствено и само, защото по закона за лечебните заведения нямаме законово основание да поискаме удължаване на техните договори. И съм абсолютно сигурна, че, ако бяхме направили щяхте да говорите отново колко сме некадърни и не спазваме закона. Ние сме поискали нещо коректно. Във ваше право е да вземете решение, такова каквото намерите за добре. Но това предложение няма нищо общо с каквато и да е приватизация, продажба или каквото и да е друго разпореждане със собствеността на двете здравни заведения и това е важно да бъде казано, за да се знае истината.

 

Стефанов – Обявявам 10 минути почивка в 16.16 часа.

След почивката в 16.24 часа кворум 26 съветника.

 

Зафиров – Хубаво е, когато един зам. кмет, който не уважава заседанието на ОбС, все още го няма. Това е отношението на ОА към ОбС. Аз знам, че искате да го гласуваме, защото такова предложение всеки един нормално мислещ общински съветник ще го отхвърли. Но, ето го документа до управителя на ДКЦ, който е изпратен точно от кмета Г. Славов. В него, с изходящ номер от 22.02 община Ямбол, след като знае ОА, че управителя трябва да си ходи му искат отчет. Обаче му го искат на 22.02. в него вижте какво му искат /чете/. Досега не е искан такъв анализ. Това напомня единствено, че се подготвя една скрита приватизация на ДКЦ и Вие сте в основата на тази работа г-н Костов. Ако това ви е пътя да декапитализирате община Ямбол, той не води до никъде. Ако мислите в следващото управление да стоите на тези банки с празна декапитализирала община, вие нямате място тук просто.

Костов / реплика / - Считам за недопустим начина, по който г-н Зафиров поднася фактите. Г-н Зафиров, искам да Ви кажа, че всеки един ръководител на търговско дружество или на общинско предприятие в края на всяка календарна година си прави този анализ. Не съм гледал Вашето писмо, но вероятно това е анализ за 2010 г., а не е до февруари месец., както вие се изразихте. Аз съм съгласен донякъде с предложението на г-н Канев, но не мога да се съглася с Вашето изказване, че някой може да се разпорежда с общинско имущество без 2/3 от гласовете на общинския съвет. Не омаловажавайте нито интелекта на гражданите, нито интелекта на общинските съветници с такива популистки изказвания. 

Зафиров / дуплика / - Г-н Костов, аз не омаловажавам интелекта на гражданите, нито на общинските съветници, но тук вие показахте Вашия интелект. Аз, ако бях на Вас нямаше да направя тази реплика, защото вие блеснахте със сериозен интелект пред гражданите на Ямбол. Това писмо, което е пратил вашия лидер на партията г-н Костов. Вижте какво пише, ДКЦ – 1 24.02, община Ямбол от 22.02, проследете документите, които вие давате. Днес вие правите дори корекция на предложението. Виждате, че предложението, което е внесено от ОА, било внесено отдавна, а вие днес му внесохте корекции на 28.03, един ден преди сесията нанасят корекции и ни ги раздават сутринта да се запознаем с тях, защото имало промяна в часовете. А тук този анализ, който вие искате води единствено до едно, че вие искате тайно да приватизирате това ДКЦ, тази поликлиника, в която ние сме израснали.

Антонова – В конкурса, ако все пак се приеме като конкурс, комисията, където пише магистър по медицина предлагам да бъде председателя на ПК „Здравеопазване” на ОбС – Ямбол. И представител на РЗИ, предлагам директора на РЗИ.

Стефанов – Подлагам на гласуване предложението на г-н Канев за продължаване на договора на управителя на ДКЦ – 1 до края на декември 2011 г.

Гласували      за – 18                        против – няма                                  въздържали се – 3

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                       

           

            РЕШИ:

     

      Удължава срока на договора за управление на управителя на „ДКЦ-1-Ямбол” ЕООД до края на декември 2011г.

     

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно конкурс за избор на управител на "ДЦ № 1 - Ямбол" ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Данкинова – На 28.03.2011 г. е входирано допълнение с което се изменят датите по отношение на графика за конкурса, тъй като предложението е внесено през ноември и те не са актуални. По повод на това защо е внесено вчера, корекцията може да бъде направена в последния момент, когато се знае, че това предложение ще бъде гледано. Всяка предходна корекция отново би била некоректна. Така че, моля тя да бъде взета в предвид.

Стефанов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения.

Хаджигеоргиева – За да бъдем по делови и да няма различия в нашите действия предлагам  на управителя на ДЦ да се удължи срока до края на декември също. Само да кажа, че по мое време станаха ДКЦ-тата  и тези управители си спечелиха тогава конкурсите. И държа да ви кажа, че ние сме им приемали много пъти отчетите. Мисля, че трябва да знаете колко работа се свърши в организацията за създаване на отделни отделения там. Това, което е като болничния сектор, всичко това е дело на този управител. Мисля, че заслужават и не знам дали в закона няма право и не знам защо един компетентен управител по закон да се обявява непрекъснато на конкурс. Може би има, но аз предлагам да вземем еднакво решение.

Зафиров – Искам да подчертая, че днес г-жа Данкинова си позволи от тази трибуна да излъже. Тя каза, че предложението за корекция е весено в последния момент. Само ще ви кажа, че това, което те са направили е с една единствена комерсиална цел, да оставят Ямбол без ДЦ и без ДКЦ. Това е единствената цел, защото, ако само ви зачета какво пише тук / чете/ досега община Ямбол не е ли правила контрол на тези дружества? То не е ли било ефективно, три години какво правиха? Това е потресаващо писмо. И още нещо, може ли г-жа Данкинова да излезе на тази трибуна и да говори, че тя го внесла в последния момент, защото не знаела дали точката ще бъде внесена на сесия. Та тя не знае ли какво се приема на ОбС, не гледал и какво приема ПС? Не знаел и сроковете за входиране на документи? И след като се установи този дневен ред, който е при председателя на ОбС, тя много добре знае, че тези 2 точки ще влязат. Защото ОА не си гледа работата. ОА се чуди само как преди края на мандата да скалъпи някоя по-грандиозна далавера, за да може да си тръгне с някой лев в джоба. 

Стефанов – Подлагам на гласуване предложението на г-жа Хаджигеоргиева за продължаване на договора на управителя на ДКЦ – 1 до края на декември 2011г.

Гласували      за – 20                        против – няма                                  въздържали се – 1

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                       

            РЕШИ:

     

      Удължава срока на договора за управление на управителя на „ДЦ-№ 1-Ямбол” ЕООД до края на декември 2011г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА - Предложение относно заседание на Асоциацията по В и К на 4 април.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя няма допълнения по приложения материал.

ПК приемат предложението.

Стефанов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения.

Банков – Не знам вече за кой път взимаме решение да определяме мандата на нашия представител, а именно кмета на тази асоциация. И ако са три пъти досега и трите пъти, тази мотивировка, която е написана на стр.1 и 2 до решението се преписва. Моя въпрос е този и мисля, че така трябва да се подходи преди всяко заседание и след всяко заседание кмета трябва да даде отчет за изпълнението на мандата, който сме дали в заседанията на тази асоциация. Там се обсъждат въпроси, за които ние не знаем какво става поне досега. И давайки мандат, ние трябва да дадем позиция, ние трябва след това да знаем как е изпълнен този мандат. Тук какво ни се предлага вижте в т.1 / чете/. И най-интересно е в т.2 / чете/. За какво става въпрос? Ние даваме мандат да участва само, а той ще гласува по целесъобразност, както иска. Аз мисля, че тук трябва да ни се предложи някаква позиция, която ние ще имаме по тези точки от дневния ред. Между другото това е записано и на стр.2 първия абзац е написано това, което е в закона и което всеки път ни го пишат, но никой не го изпълнява /чете/. Тук да виждате някаква позиция във връзка с мандата, който даваме, която ние да съгласуваме? Аз не виждам такава. И за това не виждам въобще тези решения, които ни се предлагат. Аз не мога да приема, че по целесъобразност нашия представител ще гласува, когато той трябва да съгласува тази позиция с ОбС, когато застава там. Трябва да има отчет след всяко заседание. Това какъв мандат сме дали ние, каква позиция сме изразили и как тази позиция е изразена. За това аз ви предлагам да отхвърлим този материал. И наистина има време до 04.04.2011 г., кмета да направи отчет за досегашните си участия в общите събрания и на базата на дневния ред да ни предложи позицията, която той ще защитава там, която ние да съгласуваме. Решенията трябва да бъдат първо, че ние му даваме мандат да участва и след това ние съгласуваме позициите, които той ни предлага, а тук няма такива позиции. За това г-н Председател предложението ми е да го отхвърлим.  

      Стефанов – Колеги, доколкото си спомням г-жа Хаджигеоргиева е В и К специалист. Правя предложение, ако не се приеме отхвърлянето, като второ предложение кмета да бъде заменен като представител във В и К асоциацията от г-жа Хаджигеоргиева.

Хаджигеоргиева – Ние сме приели един път решение, сега не се гледа пак такава точка. Прав е г-н Банков, защото той е упълномощен от нас и по всяка точка трябва да има нашата санкция  какво да гласува...

Стефанов – Отчет трябва да прави.

Хаджигеоргиева - Може да не е отчет, но да ни запознае. По предложението той е  гласувал така, както трябва, но болшинството да ни запознае. Моля ви се, да не разширяваме и сега въпроса да става така. Следващия път да каже какви точки се гледат, по всяка да изразим становище какви интереси да защитава, задължаваме го, отива и гласува така. Той няма друго какво да прави. 

Стефанов – Подлагам на гласуване предложението на г-н Банков за отхвърляне на точката.

Гласували      за – 14                        против – 6                                         въздържали се – 1

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                       

           

 

            РЕШИ:

     

      Отхвърля предложението.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА - Предложение относно безвъзмездно предоставяне на материални активи от обект „Нова болница” на МБАЛ „Св. Пантелеймон” АД и „ДКЦ – 1 - Ямбол” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: ПК УОИКОПДОУ, ПК Здр.

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя представи предложението по приложения материал.

Стефанов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Стефанов – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 22            против – няма                                  въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                       

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.44 от НРПУРОИ предоставя безвъзмездно материални активи от обект „Нова болница” на на МБАЛ „Св. Пантелеймон” АД и „ДКЦ - 1 - Ямбол” ЕООД, съгласно техните искания по приложените писма. При предаването на материалните активи да присъстват общински съветници от ПК УОИКОПДОУ И ПК Здравеопазване.

 

 

            Стефанов - Поради изчерпване на дневния ред закривам четиридесет и пето заседание на  ОбС Ямбол.

                                  

 

 

 

                                               Председател ОбС - Ямбол:

 

                      Н. Стефанов

         

                                   Протоколисти:

 

                      Ил. Иванова

 

                      Ан. Господинова